...

Fucidin: szybkie i skuteczne leczenie bakteryjnych zakażeń skóry

by cegedim-group-poland-sp-z-oo

on

Report

Category:

Healthcare

Download: 0

Comment: 0

605

views

Comments

Description

Fucidin, prezentacja nr 2
Download Fucidin: szybkie i skuteczne leczenie bakteryjnych zakażeń skóry

Transcript

  • 1. 2 Szybkie i skuteczne leczenie bakteryjnych zakażeń skóry 1/8
  • 2. ® Fucidin a detreomycyna 2/8 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
  • 3. ® Fucidin a mupirocyna 3/8 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 9 2, 6, 7, 8 5
  • 4. ® Fucidin a neomycyna i bacytracyna 4/8 2, 10 2, 10 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6, 9
  • 5. Wskazania Zanokcica, czyraki i inne bakteryjne zakażenia skóry wywołane przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy Skuteczność obu miejscowych postaci preparatu w leczeniu liszajca, czyraków, zanokcicy oraz wtórnych infekcji 5 skóry takich jak zakażone rany jest porównywalna. ® Fucidin 11 Miejscowo stosowany jest rekomendowany jako lek I rzutu w leczeniu liszajca zakaźnego. ® Fucidin Liszajec zakaźny 5/8
  • 6. Dwie formy, wiele możliwości Zalecany jako lek z wyboru w leczeniu miejscowym powierzchownych, pierwotnych i wtórnych zakażeń skóry 5 wywołanych przez gronkowce. 5 Doskonała penetracja przez zdrową i chorobowo zmienioną skórę. 15 g maści lub kremuteraz w korzystniejszej cenie!Zaznacz na recepcie 15 g Krem Maść 6/8
  • 7. Kiedy stosować? Acidum fusidicum/ Natrii fusidicas PAŹDZIERNIK 2013 1 87 2 9 3 10 14 21 28 29 30 31 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 11 12 13 4 5 6 3 Brak ograniczeń wiekowych w stosowaniu 2-3 x dziennie 3 przez 7 dni 15 g maści lub kremuteraz w korzystniejszej cenie!Zaznacz na recepcie 15 g 3 Wskazania do stosowania maści i kremu : Liszajec Czyraczność Zapalenie mieszków włosowych Zapalenie gruczołów potowych Zanokcica Trądzik (krem) Figówka (maść) Fucidin® 7/8
  • 8. FUCIDIN®,20mg/g,maść,1gmaścizawiera20mgsodufusydynianu(natriifusidas). FUCIDIN®,20mg/g,krem,1gkremuzawiera20mgkwasufusydynowego(acidumfusidicum). Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, takich jak: liszajec, czyraczność, zapalenie gruczołów potowych, zapalenie mieszków włosowych, zanokcica oraz figówka (w przypadku maści) i trądzik pospolity (w przypadku kremu). Dawkowanie i sposób podawania: do stosowania miejscowego na skórę. Fucidin® należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa do trzech razy na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 7 dni. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: donoszono o pojawianiu się oporności bakteryjnej wśród Staphylococus aureus po zastosowaniu produktu Fucidin® na skórę. Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, przedłużające się lub powtarzające stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Fucidin® krem zawiera: butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu, które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, gdyż butylohydroksyanizol zawarty w preparacie może powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych. Fucidin® maść zawiera lanolinę oraz alkohol cetylowy i butylohydroksytoluen (E321), które mogą wywołaćmiejscowereakcjeskórne(np.kontaktowezapalenieskóry).Butylohydroksytoluen(E321)możepowodować podrażnienieoczuibłonśluzowych. Należyzachowaćostrożnościstosującprodukt Fucidin®maśćnatwarz,należyunikaćkontaktuproduktuFucidin®maśćzoczamigdyżsubstancjepomocniczezawartewmaścimogąspowodowaćpodrażnieniespojówek.Działanianiepożądane:Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych i monitorowania spontanicznego. Na podstawie analizy zbiorczej z badań klinicznych, do których włączono 4724 pacjentów otrzymujących miejscowe leczenie lekiem Fucidin® stwierdzono, że częstość działań niepożądanych wyniosła 2,3%.Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym były różne reakcje skórne jak świąd i wysypka, będące następstwem zmian w miejscu aplikacji takich jak ból, podrażnienie pojawiające się u mniej niż 1% pacjentów. Zgłaszano nadwrażliwość i obrzęk naczynioruchowy. Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej raportowanych. W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającego się znaczenia objawów. Zaburzeniaukładuimmunologicznego:rzadko(≥1/10000do1/1000):nadwrażliwość;Zaburzeniaoka:rzadko(≥1/10000do1/1000):zapaleniespojówek;Zaburzeniaskóry itkankipodskórnej:niezbyt często (≥ 1/1 000 do 1/100): zapalenie skóry (w tym: kontaktowe zapalenie skóry, egzema), wysypka (rumieniowa, krostkowa, pęcherzykowa, plamisto-grudkowa i grudkowa; obserwowano także wysypkę uogólnioną), świąd, rumień; rzadko (≥1/10 000 do 1/1000): obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, pęcherzyki; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często (≥1/1000 do 1/100): ból w miejscu aplikacji (w tym uczucie pieczenia), podrażnienie w miejscu aplikacji. Rodzaj i zawartość opakowania: Tuby zawierające 5 g i 15 g kremu lub maści, umieszczone w tekturowym pudełku. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie MZ nr 7078 oraz 7079 na dopuszczenie do obrotu: LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: LEO Pharma Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul Marynarska15,tel:22244-18-40.Lekwydawanynareceptę.Dataweryfikacjiulotki:20.12.2013r. Referencje: 1.IMSMedicalIndexProj.RxMAT/09/2013 2.LongBH.ActaDermVenerol2008;Suppl216:14-20 3.CharakterystykaProduktuLeczniczegoFucidin®2013 4.Detreomycyna1%i2%CharakterystykaProduktuLeczniczego 5.ChodorowskaG.PrzeglądDermatologiczny2008;(5),95:477-485 6.Rigopoulos,etal.ActaDermVenerol2008;Suppl216:7-13 7.BairdD.etal.Lancet1987;330:387-388 8. Kavi J. et al. Lancet 1987; 330: 1472 9. Morley PAR. et al. Curr Med Res Opin 1988; 11: 128-134 10. Wilkinson JD. Br J Derm 1998. 139: 37-40 11. Drug and Therapeutic Bulletin 2008. 46(10): 76-79 LEO® ZOE AMN Fucidin® żel 47/październik 2014 ©Wszystkie wykorzystane znaki towarowe należą do LEO Pharma A/S W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 22 244 18 40 mail: leoforum.pl@leo-pharma.com 8/8
  • Fly UP