...

Informator medyczny Poranny.pl

by poranny24

on

Report

Category:

Healthcare

Download: 0

Comment: 0

720

views

Comments

Description

Download Informator medyczny Poranny.pl

Transcript

 • INFORMATOR MEDYCZNY Spis przychodni specjalistycznych posiadających umowę z NFZ w Białymstoku i powiecie białostockim Jak długo trwa oczekiwanie na wizytę u lekarzy wybranych specjalizacji? Informatormedyczny
 • INFORMATOR MEDYCZNY REKLAMA W015011286A
 • INFORMATOR MEDYCZNY 3 Mamy najnowocześniejsze w Polsce aparaty Rozmowa z prof. Eugeniuszem Tarasów, Dyrektorem Medycznym TMS Diagnostyka, Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Tomografia komputerowa i re- zonans magnetyczny to aparaty, które wykorzystywane są coraz powszechniej w diagnostyce wielu schorzeń. Czym różnią się te urządzenia? Tomografia komputerowa (TK) wykorzystuje do diagnozowania promieniowanie rentgenowskie, re- zonans - pole elektromagnetyczne. To badania równoważne, i  jedno i drugie urządzenie służy do diagno- styki tych samych narządów i scho- rzeń, choć oczywiście w  niektórych przypadkach lepszy jest tomograf lub rezonans. Rezonans (MR) jest badaniem bezpieczniejszym, niein- wazyjnym, bo nie stosuje się w  nim promieniowania rentgenowskiego i można badać bezpiecznie nawet ko- biety w ciąży. Ale to też metoda trud- niejsza technicznie, badanie trwa dłużej, jest 2-3 razy droższe od to- mografii. Tomografia jest natomiast metodą bardzo szybką i  skuteczną, często stosowaną, zwłaszcza w  sta- nach wymagających bardzo szybkiej diagnostyki. Dlatego tomografia ma szczególne znaczenie w  przypadku pacjentów z SOR czy izby przyjęć. Przy tomografie mamy zawsze podaną ilość rzędów, a przy rezonansie – Tesle. Co to są za oznaczenia? W  tomografii obracająca się lam- pa rentgenowska pozwala uzyskać obraz poprzeczny badanego obiektu. Im aparat ma więcej rzędów, tym więcej warstw poprzecznych uzy- skuje się w  jednym obrocie lampy, jest to podstawowy parametr okre- ślający klasę aparatu TK. Z  kolei w badaniu rezonansem obraz zależy od natężenia pola, czyli ilości Tesli. Jakość uzyskiwanych obrazów wzra- sta wraz z natężeniem stosowanego pola. Generalnie im więcej rzędów i Tesli, tym badanie szybsze i dokład- niejsze i dające więcej możliwości. Pracownia Tomografii Kompu- terowej i Rezonansu Magnetycz- nego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wzbogaciła się właśnie w nowe, najnowocześniejsze na rynku aparaty. Czy różnią się od do- tychczasowych? Nasz obecny tomograf ma 64 rzę- dy, ale może wytworzyć 128 warstw. Nowy aparat ma 320 rzędów, to czwarty taki aparat w Polsce, najlep- szy na wschód od Wisły. Z  jednego obrotu lampy uzyskujemy tu 320 warstw poprzecznych, milimetro- wych lub półmilimetrowych. Pod- czas jednego obrotu lampy można więc zeskanować 16 cm z grubością warstwy 0,5 mm, przy czym jeden obrót trwa pół sekundy. Tak więc np. badanie stawów ręki czy stopy trwa pól sekundy – porównywalnie ze zwykłym zdjęciem rentgenow- skim, a  skan klatki piersiowej tylko 3 sekundy. Dotychczas pracowaliśmy na 2 apa- ratach 1,5 Teslowych, natomiast obec- nie zamontowaliśmy również 2 nowe skanery MR. Pierwszy z nich to nowej generacji, uniwersalny system 1,5 te- slowy, drugi to najnowocześniejszy REKLAMA W015011287/A
 • 4 INFORMATOR MEDYCZNY aparat o wysokim polu – 3 T, do ba- dań wysokospecjalistycznych. Jakie nowe badania będzie można wykonywać dzięki tym aparatom? Dzięki 320-rzędowemu tomogra- fowi można wykonywać nie tylko badanie obrazujące różne obszary ciała – narządy i  tkanki, ale można również badać ich czynność – są to tzw. badania funkcjonalne. Chodzi tu głównie o mózg, naczynia mózgo- we tętnicze i żylne oraz tzw. perfuzję czyli mikrokrążenie. Tego typu ba- danie pozwala odróżnić np. zmiany niedokrwienne od nowotworowych, co więcej ułatwia określenie rodzaju nowotworu oraz umożliwia ocenę stopnia złośliwości. Badanie te wy- korzystuje się też do oceny skutków leczenia – radio- lub chemioterapii. Tomograf 320-rzędowy jest rów- nież dedykowany kardiologii. Mo- żemy na nim wykonać badanie kar- dio-TK z tzw. bramkowaniem EKG. Polega to na wybraniu z  badania tylko tego zakresu danych, gdy ser- ce jest nieruchome – z okresu prze- rwy pomiędzy kolejnymi skurczami. Można wykonać też bramkowanie prospektywne, w którym lampa wy- syła promieniowanie tylko wtedy, gdy serce jest nieruchome, co daje dużą redukcję dawki promieniowa- nia. Takie badanie pozwala na wy- łapanie pacjentów z  podejrzeniem choroby wieńcowej, którzy się kwa- lifikują do koronarografii i zabiegów by-pass lub poszerzania tętnic, a od- siewa tych, którym to badanie nie jest potrzebne, bo wyklucza u  nich możliwość zwężenia tętnic wieńco- wych. Dzięki nowemu aparatowi może- my też wykonać badanie dynamicz- ne różnych stawów – barkowych, łokciowych czy kolanowych, czyli pokazywać jak działają stawy w ru- chu. To unikalna możliwość tego aparatu, która pozwala np. stwier- dzić dlaczego bóle stawów nasilają się przy określonym ruchu. Tomografia pomaga też w diagno- styce onkologicznej. Oprócz pod- stawowego zakresu obrazowania, możemy teraz wykonać również badania perfuzyje wątroby, prostaty lub płuc. Ma to decydujące znacznie przy podejmowaniu decyzji o zakwa- lifikowaniu pacjenta do najlepszego sposobu leczenia – operacyjnego, chemio- lub radioterapii. Rezonans 3-Teslowy ma przede wszystkim dużo opcji czynnościo- wych. Podobne jak w  320 rzędowej tomografii, jest tu możliwość perfu- zji, jest też traktografia, pokazująca przebieg szlaków mózgowych. Moż- na wykonać spektroskopię, badają- cą nieinwazyjnie skład chemiczny tkanki, czy rezonans funkcjonalny, do uwidocznienia ośrodków koro- wych. To są opcje z  zakresu neuro- obrazowania, bardzo pomocne neu- rochirurgom podczas operacji. Rezonans z  opcjami perfuzji i  dy- fuzji jest niezastąpiony również we wczesnej diagnostyce udarów niedokrwiennych mózgu. Badanie perfuzyjne i  spektroskopia są też wykorzystywane do diagnostyki prostaty, dzięki temu wiadomo, czy dane ognisko w gruczole krokowym jest rakiem, czy tylko gruczolakiem łagodnym. Rezonansem wykonywane są też badanie kardiologiczne. To jedyna metoda pokazująca rozległe strefy zawału lub wielkość blizny zawało- wej, mówi się, że kardio MR pozwala ocenić ukrwienie mięśnia sercowe- go, a więc jego witalność. Nowy sprzęt jest w fazie testowa- nia, kiedy będzie w pełni wyko- rzystywany? Chcemy ruszyć pełną parą od połowy marca br. Przy ul. Skłodow- skiej będziemy mieli teraz dwa rezo- nanse i  dwa tomografy (jeden trafi na SOR), co będzie korzystne dla pacjentów. Nasze kolejne tomografy pracują w szpitalu przy ul. Żurawiej oraz w Hajnówce, a w nieco większej odległości, w  Ostrołęce, posiadamy duży pełnodiagnostyczny ośrodek z  aparatami TK, MR, RTG oraz USG . Z  takim wyposażeniem nasze Centrum staje się jednym z  najno- wocześniejszych ośrodków w  Pol- sce. Czy jest szansa, że skrócą się kolejki na badania? Kolejki na badania w ramach NFZ są długie, to wynika z  wielkości przyznanego przez NFZ kontraktu oraz z  obowiązujących zasad kolej- kowania: zapisy na badania musimy rozkładać na cały rok. Pomimo, że moglibyśmy wykonywać dodatkowo o 25%-35% więcej badań, to w 2015 roku kontraktu nie zwiększono, a  odwrotnie – zmniejszono o  30% w  stosunku do roku ubiegłego. Chcemy natomiast szybciej opisy- wać i wydawać wyniki. Dlatego po- większamy nasz zespół. W  Białym- stoku tworzy go obecnie 10 lekarzy. To ludzie, którzy pracują najdłużej w regionie, od lat 90-tych, w  tomo- grafii i  rezonansie. Mają ogromne doświadczenie, odpowiednie wy- kształcenie i  najwyższe możliwe kwalifikacje. Ale też dobieramy do zespołu młode osoby. Mamy także 12 techników, również z  najwięk- szym stażem pracy, część jest po stu- diach magisterskich. Ile badań jest wykonywanych w pracowni? W ciągu roku w Białymstoku wy- konujemy średnio ok. 7 tys. rezo- nansów, ok. 22 tys. tomografii, a we wszystkich naszych pracowniach łącznie ponad 65 tys. badań diagno- stycznych. Moglibyśmy robić więcej badań, mamy takie możliwości, to kwestia kontraktu z  NFZ i  zapo- trzebowania ze strony szpitala. Jeśli trzeba, pracujemy w weekendy, albo do późnego wieczora. Możemy także wykonywać badania w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej, zmie- ścimy się w wymaganych terminach. Wykonujemy też odpłatnie badania prywatne. Dziękuję za rozmowę REKLAMA W015013369/A
 • INFORMATOR MEDYCZNY 5 Jedz i pij na zdrowie Czy wiesz ile gram i  ile porcji owocowo-warzywnych powinno się spożywać w  ciągu dnia? Czy wiesz ile wartości odżywczych ma jedno jabłko, a  ile szklanka soku jabłkowego? Czy wiesz jak w  pro- sty sposób dostarczyć organizmo- wi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składniki odżyw- cze? A  jeżeli to wszystko wiesz, to czy swoją wiedzę stosujesz w prak- tyce? Na te i wiele innych pytań od- powie startująca właśnie czwarta edycja popularnego programu informacyjno-edukacyjnego – „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którego organizatorem jest Stowa- rzyszenie Krajowa Unia Producen- tów Soków. Głównym celem działań realizo- wanych w ramach programu „5 por- cji warzyw, owoców lub soku” jest edukowanie społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia, a w szczegól- ności na temat zdrowego odżywia- nia i prawidłowo zbilansowanej die- ty, bogatej w  owocowo-warzywne porcje. Program ten wdraża zalece- nia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz jest zgodny z  zalece- niami Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i  Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Tegoroczna kampania po raz ko- lejny zmierzy się z mitami na temat warzyw, owoców i  soków, które są powszechne i  ciągle przez dużą część społeczeństwa uznawane za fakty. Te błędne przekonania mogą bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, na co szczególnie narażone są dzieci. Bo źle zbilansowana dieta to prosta dro- ga do poważnych zaburzeń i chorób, począwszy od problemów z  nadwa- gą czy niedoborem witamin, po oty- łość, cukrzycę czy choroby układu krążenia. Jak pokazały badania aż 75% mam zgadza się ze stwierdzeniem, że owo- ce i warzywa są podstawą zdrowego odżywiania. Niestety wynik ten nie oznacza, że 75% mam stosuje tę wie- dzę w  praktyce. Dlatego kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” ma zachęcać i  tłumaczyć, dlaczego warto posiadaną wiedzę wdrażać w życie. Wprowadzenie do codzien- nej diety 5 porcji warzyw, owoców lub soku wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Działania podejmowane w  ra- mach kampanii wspierają nieza- leżni eksperci z  zakresu zdrowia i  zdrowego odżywiania. Doradzą, jak komponować posiłki, aby były bogate w wartości odżywcze, ale też m.in. jak w prosty sposób zamienić złe nawyki żywieniowe całej rodziny na te dobre, z  których płyną same korzyści dla zdrowia i  dobrego sa- mopoczucia. Wszystkie działania, które będą prowadzone w ramach kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, będzie można na bieżąco śledzić na stronie www.kups.org.pl. Potrzeba minimum 400 g owoców i warzyw aby zapewnić 5 porcji zdrowia w ciągu dnia
 • 6 INFORMATOR MEDYCZNY Wstydliwe problemy kobiet po ciąży – Należy zaznaczyć, że tego typu problemy dotyczą nie tylko pań, które rodziły drogami natury, ale też tych po cesarskim cięciu – podkreśla lek. med. Joanna Wojciula z nowo otwar- tej kliniki ginekologii i medycyny este- tycznej Holistic-Med w Białymstoku, która jako pierwsza placówka w  re- gionie oferuje zaawansowane metody leczenia przy użyciu innowacyjnego lasera Mona Lisa Touch. Za kondycję błony śluzowej po- chwy odpowiedzialne są estrogeny. A  ich poziom spada po porodzie. Taka sytuacja może trwać nawet kilka miesięcy, zwłaszcza jeśli ko- bieta karmi piersią i  nie miesiącz- kuje. Wówczas dochodzi do zmian w  błonie śluzowej. Ich efektem są suchość, świąd, pieczenie, a  nawet ból podczas stosunku. Te dolegli- wości znacznie pogarszają jakość współżycia, a  w  niektórych przy- padkach mogą nawet wywołać obawę przed nim i w konsekwencji unikanie zbliżeń. Nie musi jednak do tego dojść. Warto odpowiednio wcześnie zdać sobie sprawę z  pro- blemu i  zwrócić się do lekarza po pomoc. Istnieje kilka rozwiązań, które przywrócą błonie śluzowej pochwy odpowiednią kondycję. – Stan pochwy w  czasie połogu i  laktacji znakomicie poprawiają preparaty kwasu hialuronidowego – wymienia doktor Wojciula. – Wystę- pują one w postaci kremu, żelu i glo- bulek. Podany dopochwowo preparat wiąże się z  błoną śluzową i  tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Ma ona właściwości nawilżające. Poza tym, chroni śluzówkę przed wnikaniem drobnoustrojów i  sprzyja tworzeniu naturalnych mechanizmów przeciwzapalnych. Wadą tego postępowania jest ko- nieczność codziennego stosowania preparatów, a  poza tym niektóre z nich poprzez substancje wchodzą- ce w skład globulek mogą zmieniać naturalne pH pochwy. Są to leki działające miejscowo, a czas działa- nia ograniczony jest do okresu ich stosowania. – Zmiany w  błonie śluzowej po- chwy to nie jedyny problem, z jakim borykają się kobiety po ciąży – mówi ginekolog z  Holistic-Med. – Po po- rodzie dochodzi bowiem często do rozluźnienia pochwy i utraty jej ela- styczności. A  to może powodować nieprzyjemne konsekwencje. Jest to na przykład wysiłkowe nietrzyma- nie moczu wynikające ze zmiany kąta pęcherzowo cewkowego po- wstającego po porodzie, czy brak sa- tysfakcji seksualnej. Jak bowiem pokazują badania, za- spokojenie seksualne jest między in- nymi związane z siłą tarcia podczas Dolegliwości poporodowe związane ze sferą intymną to problem wielu kobiet. Sprawiają, że młode mamy nie czują się kobieco. Choć to wciąż tabu, warto skorzystać z możliwości współczesnej medycyny.
 • INFORMATOR MEDYCZNY 7 REKLAMA W015011348A Białystok, ul. Elektryczna 1, www.holistic-med.pl tel: 530 520 024, 530 520 028 Intymnie  Bezpiecznie  Profesjonalnie  Skutecznie Jedyne w Polsce północno-wschodniej zabiegi laserem Mona Lisa Touch!  Rewitalizacja i lifting pochwy oraz korekta budowy anato- micznej przy użyciu lasera  Rewitalizacja i lifting pochwy u kobiet w okresie menopauzy  Rehabilitacja po porodzie – laserowa rewitalizacja okolic intymnych  Plastyka warg sromowych  Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu  Medycyna estetyczna  Laserowy lifting twarzy współżycia, a to zaś zależy od śred- nicy pochwy. Jeśli jest ona większa, a  błona śluzowa mało elastyczna, kobieta może mieć problemy z osią- gnięciem satysfakcji. Problem postępuje wraz z  wiekiem i  liczbą odbytych porodów. Współczesna medycyna zna dwa rozwiązania tego problemu. Pierwszy to opera- cja chirurgiczna polegająca na usu- nięciu nadmiaru tkanki, a  przez to zmniejszenie obwodu pochwy. Jest to metoda najczęściej stosowana, jednak inwazyjna. Pacjentka musi się liczyć ze wszystkimi możliwymi powikłaniami, jakie wiążą się z  za- biegami chirurgicznymi. Trzeba też wziąć pod uwagę długą rekonwale- scencję, podczas której należy po- wstrzymać się od współżycia. – Znacznie mniejszy wpływ na organizm pacjentki ma zabieg lase- rowy – wskazuje Joanna Wojciula. – Kobieta już po paru dniach może wrócić do pełnej aktywności seksu- alnej. Jak działa zabieg? Wiązka lasera o  odpowiednim impulsie kierowa- na jest na błonę śluzową pochwy. Powoduje to ogrzanie włókien kola- genowych. Kolagen pod wpływem temperatury kurczy się, a  wraz z nim napromieniane tkanki. Powo- duje to zwężenie pochwy. Co waż- ne, nie jest to jedyny efekt. Zabieg wywołuje bowiem kolejne reakcje. W  dalszej kolejności dochodzi do przebudowy i  tworzenia nowych włókien kolagenowych. W  efekcie błona jest bardziej elastyczna, grub- sza i lepiej nawilżona. W zależności od oczekiwań i efektu wyjściowego czasami istnieje wskazanie do po- wtórzenia zabiegu po 1-3 miesią- cach. – Zastosowanie tego typu tech- nologii pozwala nam nie tylko za- gwarantować pełne bezpieczeństwo realizowanych procedur, ale także zminimalizować ryzyko wystąpie- nia komplikacji okołooperacyjnych oraz uniknąć okresu rekonwale- scencji – wyjaśnia lek. med. Kata- rzyna Roginiewicz- Suszyńska, spe- cjalista anestezjologii i intensywnej terapii z Holistic-Med w Białymsto- ku. Jednak należy pamiętać, że aby uzyskać najlepszy efekt najlepiej jest łączyć różne metody poprzez działanie na różne struktury mied- nicy. Celowe są ćwiczenia mięśni dna miednicy tzw. ćwiczenia Ke- gla. Bardzo ważny jest prawidłowy sposób wykonywania tych ćwiczeń i ich systematyczność. Tylko działanie wielokierunkowe polegające na terapii laserowej uzu- pełnionej ćwiczeniami mięśni dna miednicy w  niedługim czasie po porodzie pozwolą osiągnąć oczeki- waną, znakomitą formę.
 • 8 INFORMATOR MEDYCZNY Kolejki do lekarzy nie maleją. Ale mają być krótsze Endokrynolog, chirurg naczy- niowy, hematolog, kardiolog czy psychiatra dziecięcy – to specjaliści do których w naszym regionie czeka się najdłużej – ok. 7-10 miesięcy. Na kilkuletnie oczekiwanie muszą na- stawić się pacjenci mający problem ze stawami kolanowymi czy bio- drowymi i wymagający wstawienia endoprotezy. Długie kolejki są też na operacje zaćmy. Kilka lat trzeba też w  niektórych miejscowościach czekać na protezę zębową. Dostępność się nie zmienia Dostępność do lekarzy-specjali- stów i  operacji nie ulega poprawie, a  w  wielu przypadkach kolejki ro- sną – alarmowała kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2012-13. I  ta sytuacja się nie zmienia. Jak wynika z  raportowanych do Na- rodowego Funduszu Zdrowia list oczekujących na świadczenia pa- cjentów, na wizytę u  endokrynolo- ga w  Uniwersyteckim Szpitalu Kli- nicznym w Białymstoku poczekamy średnio 227 dni, w poradni wojsko- wej – 185 dni. Do specjalisty chorób naczyń w szpitalu klinicznym kolej- ka sięga 222 dni, a  w  NZOZ Inter Hem – 270 dni. Żeby dostać się do diabetologa w  NZOZ Diagmedica poczekać trzeba średnio 117 dni. W  większości białostockich po- radni kardiolog przyjmie nas za pół roku. W poradni genetycznej w ko- lejce zapisanych jest 1159 osób i  na wizytę poczekać trzeba średnio 223 dni. Nie mamy też co liczyć na szybką rehabilitację. Tu kolejki są zazwy- czaj kilkumiesięczne. Np. w gabine- cie przy ul. Antoniukowskiej lekarz przyjmie nas za 237 dni. Trudna jest też sytuacja dzieci. Braki specjalistów psychiatrów w  naszym regionie powodują, że dwie placówki zdrowia psychicz- nego dla najmłodszych są oblegane i na wizytę trzeba tu czekać średnio ponad 200 dni. Skierowania po nowemu Wprowadzenie od stycznia br. pa- kietu kolejkowego miało tę sytuację przynajmniej trochę zmienić na lep- sze. Jednym ze sposobów na krótsze kolejki ma być według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie skierowań do okulisty i  dermatologa. Pomysł od początku budził wiele kontro- wersji. Protestowali zarówno leka- rze rodzinni, do których od stycznia trzeba przychodzić po skierowanie, jak i  sami specjaliści. Bez efektu. W  efekcie pod koniec ub. roku po- radnie specjalistyczne przeżywały oblężenie osób, które chciały sko- rzystać z  wizyty bez skierowania. I kolejki do okulistów czy dermato- logów się wydłużyły. Obecnie np. w  szpitalu MSW w  Białymstoku na wizytę do okuli- sty trzeba czekać średnio 110 dni, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz- nym – 143 dni. Dwumiesięczne ko- lejki są też do dermatologów. Jakby tego było mało, do lekarzy rodzinnych każdego dnia zgłasza się po kilka osób tylko po skiero- wanie do okulisty czy dermatolo- ga, blokując tym samym kolejkę tym pacjentom, którzy czekają na wizytę do lekarza pierwszego kon- taktu… Jest szansa, że z  czasem ta sytu- acja się unormuje. Po styczniowych protestach lekarzy rodzinnych mi- Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają skrócić czas oczekiwania do specjalistów
 • INFORMATOR MEDYCZNY 9 nister zdrowia obiecał, że nie przy wszystkich schorzeniach okuli- stycznych czy dermatologicznych skierowanie będzie potrzebne. Pra- ce nad opracowaniem nowych wy- tycznych trwają. To nie jedyne zapisy tzw. pakietu kolejkowego. Otóż od stycznia nie uda się nam też już zapisać w  kil- ka kolejek do specjalistów. Gdy wybierzemy poradnię, trzeba tam w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania. Jeśli tego nie zrobimy, wizyta przepadnie. Dotychczas za- sada jednej kolejki dotyczyła tylko operacji zaćmy czy wstawiania en- doprotez. Taka zasada do wszyst- kich specjalistów też ma sprawić, że kolejki się skrócą. Bo zapisywanie się w  kilka miejsc również powo- dowało sztuczne wydłużanie czasu oczekiwania. Termin może być krótszy Zmieniła się też zasada dotyczą- ca składania przez świadczenio- dawców informacji o kolejkach. Te- raz co tydzień muszą podawać nie tylko średni czas oczekiwania ale też jaki jest pierwszy wolny termin wizyty. Może się okazać, że tam, gdzie kolejka była dotychczas półrocz- na, pierwszy wolny termin jest za dwa tygodnie, bo np. ktoś zrezy- gnował. Widać to już po danych, jakie są na stronach internetowych NFZ. Bo np. chociaż średni czas oczeki- wania na wstawienie endoprotezy stawu kolanowego w  Uniwersytec- kim Szpitalu Klinicznym wynosi 1840 dni czyli pięć lat, to pierwszy wolny termin można znaleźć „już” w  styczniu 2018 roku. A  w  NZOZ Tęczówka średnia kolejka na opera- cję zaćmy to 424 dni, ale pierwszy wolny termin to nawet wrzesień br. Ale nie wszędzie jest tak dobrze. Bo np. na zabieg zaćmy w szpitalu wo- jewódzkim kolejka wynosi 660 dni i  pierwszy wolny termin pokrywa się z tą kolejką. Na pewno szukając dla siebie specjalisty warto sprawdzić kilka punktów. Czasem w  poradni przy- szpitalnej kolejka np. do alergologa wynosi 3-4 miesiące, a  w  niedale- kim NZOZ-ie można dostać się nie- mal z dnia na dzień.
 • 10 INFORMATOR MEDYCZNY AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – SPIS ŚWIADCZENIODAWCÓW NA ROK 2015 * Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych wg stanu na dzień 21 stycznia 2015 r. Lista świadczeniodawców może ulec zmianie. Dane teleadresowe pocho- dzą od świadczeniodawców. Źródło: www.nfz-bialystok.pl. NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY: MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: TELEFON: ALERGOLOGIA NZOZ HOMEO MEDICUS SZCZESIUL SP.J. BIAŁYSTOK KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3B 1 85 745 49 00 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44 85 743 11 74 NZOZ OŚRODEK ALERGOLOGICZNO-LARYNGOLOGICZNY DR B. POŁUDNIEWSKA BIAŁYSTOK PIŁSUDSKIEGO 4A 2, 3 85 652 31 18 PORADNIA ALERGOLOGICZNA E.J. BOTULIŃSKA, A. PŁOSZCZUK, A.TROFIMOWICZ SP.J. BIAŁYSTOK PRZEJAZD 2A 85 732 13 61 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPÓLNICY SP.J. BIAŁYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ MULTIMEDICA VII PORADNIA ALERGOLOGICZNA BIAŁYSTOK WOJSKOWA 4 6 85 745 11 07 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 46 ALERGOLOGIA DZIECIĘCA PORADNIA ALERGOLOGICZNA E.J. BOTULIŃSKA, A. PŁOSZCZUK, A. TROFIMOWICZ SP.J. BIAŁYSTOK PRZEJAZD 2A 85 732 13 61 CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ MRÓZ SP.J. BIAŁYSTOK PIASTA 9A 85 732 30 78 NSZOZ BANASIUK-KOROL SC BIAŁYSTOK STORCZYKOWA 5 103 696 080 926 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 05 AUDIOLOGIA I FONIATRIA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAŁYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 27 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU NZOZ MASTERMED BIAŁYSTOK MAZOWIECKA 48 85 742 30 30 CHIRURGIA DZIECIĘCA NZOZ ZESPÓŁ ZABIEGOWY DZIECIĘCY PANACEUM SP.P. BIAŁYSTOK FABRYCZNA 39 85 667 08 8985 743 55 33 NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIEŚCIEROWICZ SP.P. LEKARZY BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 53 85 675 00 59 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 08 CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 CHIRURGIA OGÓLNA NIEPUBLICZNY CHIRURGICZNY ZOZ NA BIAŁÓWNY SP.P. BIAŁYSTOK BIAŁÓWNY 11 8 85 746 00 77 NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SP.P. BIAŁYSTOK BIAŁÓWNY 11 14A 85 746 00 10 CHIRURGIA SP.P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 2 85 661 08 12 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 22 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93
 • INFORMATOR MEDYCZNY 11 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE BIAŁYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 29 CHIRURGIA PLASTYCZNA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA ISPL GABINET CHORÓB SKÓRY J. CZERNIAKIEWICZ-BOLIŃSKA BIAŁYSTOK BEMA 2 221, 223 85 742 94 13 NZOZ DERMA-MEDICA PORADNIA CHORÓB SKÓRY H.A. GLINKOWSKA-FRYDRYCH BIAŁYSTOK BEMA 2 219, 131 85 742 94 32 NZOZ PORADNIA DERMATOLOGICZNA N.L. LEBIEDZIŃSKA BIAŁYSTOK BEMA 2 218 85 742 94 31 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 CENTRUM MEDYCZNE MEDREX BIAŁYSTOK KRAKOWSKA 9 85 749 94 43 NZOZ DERMEDICA SC M.SUSZKO, E.A. STAWOWSKA BIAŁYSTOK LEGIONOWA 3 5-6 85 742 97 77, 668 135 777, 501 657 922, 501 657 916 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DERMATOLOGICZNA SPECDERM BIAŁYSTOK ŁĄKOWA 9 85 746 16 40 NZOZ EDMED SC BIAŁYSTOK PIASTA 14 85 732 72 73 STDERM SPECJALISTYCZNY GABINET DERMATOLOGICZNY M. WILKOWSKA- -TROJNIEL BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 9 85 679 51 70 NZOZ E-VITA BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 12A 85 746 09 86 NZOZ MULTIMEDICA II SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 3 85 745 13 50 GABINET DERMATOLOGICZNY E.M. OLENDZKA-RZEPECKA BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 12 8 85 733 54 54 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 NZOZ MEDAZAR BIAŁYSTOK WARSZAWSKA 81 85 740 46 88 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 15 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 95 83 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17 DIABETOLOGIA NSZOZ OŚRODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPŁAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAŁYSTOK AL. PIŁSUDSKIEGO 4A 1 85 652 03 18 NZOZ PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR J. BORAWSKI BIAŁYSTOK BUKOWSKIEGO 1 2 85 875 55 55 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 3 85 742 09 88 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 NZOZ VITA DIABETICA M. BURACZYK BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 12A 85 744 68 86 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAŁYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 NZOZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK INTERNISTYCZNO-DIABETOLOGICZNY BIAŁYSTOK ZAMENHOFA 10 20 85 664 40 50 DIABETOLOGIA DZIECIĘCA UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 16 ENDOKRYNOLOGIA NZOZ PRZYCHODNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAŁYSTOK BEMA 2 85 744 39 83 NZOZ PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR J. BORAWSKI BIAŁYSTOK BUKOWSKIEGO 1 2 85 875 55 55 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61
 • 12 INFORMATOR MEDYCZNY SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44, 85 743 11 74 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 3 85 742 09 88 NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 104 85 651 41 60 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPÓLNICY SP.J. BIAŁYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 101, 102 85 651 41 60 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPÓLNICY SP.J. BIAŁYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 17 GASTROENTEROLOGIA CHIRURGIA SP.P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 1 85 661 08 12 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 46 GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 651 22 89, 662 228 886 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 13 GASTROSKOPIA - BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 35 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 84 45 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 84 30 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 07 50 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 92 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 60, 85 814 24 29 GENETYKA PODLASKIE CENTRUM GENETYKI KLINICZNEJ GENETICS R. LEŚNIEWICZ, M. GAIŃSKI SC BIAŁYSTOK PARKOWA 14 84 85 742 64 26 GERIATRIA SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ PRZYCHODNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA BIAŁYSTOK NMP KRÓLOWEJ RODZIN 21 85 664 43 33 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 745 05 20 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NZOZ NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY SP.J. BIAŁYSTOK ANTONIUK FABRYCZNY 10 85 653 12 70 lub 75 NSZOZ GIN-MED SC WSPÓLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11A 85 652 02 70, 609 601 787 NSZOZ GIN-MED SC WSPÓLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK BIAŁYSTOK BEMA 2 129 85 742 12 79, 609 601 788 NZOZ CYT-MED PRACOWNIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH, KOLPOSKOPOWYCH I STOPNI CZYSTOŚCI BIAŁYSTOK BEMA 2 85 744 19 65
 • INFORMATOR MEDYCZNY 13 NSZOZ GIN-MED SC WSPÓLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK BIAŁYSTOK BIAŁÓWNY 11 609 601 789 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ MASTERMED BIAŁYSTOK LEGIONOWA 9A 6 85 742 30 30 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA B. BAGAN, J. KUKUŁA-BUKRABA BIAŁYSTOK MICKIEWICZA 14 253 85 732 41 74 NSZOZ GIN-GRAV PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA DR H. ANTYCHOWICZ-KLUCZYK BIAŁYSTOK MIESZKA I 8C 213 85 741 70 84 NZOZ PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA E. OLECHNO- PEŁSZYŃSKA BIAŁYSTOK MIESZKA I 8C 201 85 741 71 08 NZOZ PRZYCHODNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA BIAŁYSTOK NMP KRÓLOWEJ RODZIN 21 85 664 43 33 NZOZ PRO-MED SC BIAŁYSTOK PIASTA 14 85 740 69 33 PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA DR N. MED. M. DĄBROWSKI BIAŁYSTOK PRZEJAZD 2A 203 85 744 64 30 NSZOZ PRZYCHODNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA W. OSTAPIUK BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 105 85 651 43 32 NSZOZ GIN-MED SC WSPÓLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 53B 85 654 57 57 NSZOZ GIN-MED SC WSPÓLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK BIAŁYSTOK SIEWNA 2 85 675 11 66 NZOZ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY GYNECJA BIAŁYSTOK SŁONIMSKA 15 1 85 741 72 04 SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA SYNERGIA E. NOWAK BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 85 732 35 05, 696 077 488 NZOZ FEMINA-MED BIAŁYSTOK STORCZYKOWA 5 85 744 27 34 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA B. ROGOŚ BIAŁYSTOK UPALNA 1A 71 85 654 60 23 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK WARSZAWSKA 15 85 748 87 63, 85 748 87 87 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 91 ISPL E. SADOWSKA BIAŁYSTOK WITOSA 36 104, 105 85 663 01 71 POLMEDICA B. RADZISZEWSKA BIAŁYSTOK ŻEROMSKIEGO 1B 14 85 674 78 38 NZOZ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY GYNECJA CZARNA BIAŁOSTOCKA TOROWA 1 85 710 19 99 NZOZ SKIBKO ŁAPY BOHATERÓW WESTERPLATTE 6 85 715 20 20 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17 NZOZ J. BARTŁOMIEJCZUK WASILKÓW KRYŃSKA 32 15 85 718 61 22 HEMATOLOGIA CENTRUM MEDYCZNE OPOKA H. MIDRO SP.J. BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 III P. 85 664 14 44, 728 289 318 NZOZ INTERHEM BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 652 52 71 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 HEPATOLOGIA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 46 IMMUNOLOGIA UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02 KARDIOCHIRURGIA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 KARDIOLOGIA NZOZ CENTRUM KARDIOLOGICZNE PULSUS SC P. SZYMCZAK, A. KUCZYŃSKA BIAŁYSTOK BEMA 2 106 85 742 57 80 NZOZ R. MALINOWSKI BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 2 530 818 757, 85 733 35 91 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 3 85 742 09 88 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK POD KRZYWĄ 28 85 745 15 42
 • 14 INFORMATOR MEDYCZNY SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPÓLNICY SP.J. BIAŁYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 04, 85 748 83 01 NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA BENECOR KOWALCZUK SP.J. BIAŁYSTOK STORCZYKOWA 5 101 85 661 05 06 NZOZ KARDIO-VITA SP.J. BIAŁYSTOK SZPITALNA 39 2 85 743 19 91 NZOZ E-VITA BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 12A 85 746 09 86 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 43, 85 740 94 46 KARDIOLOGIA DZIECIĘCA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ EDMED S.C. BIAŁYSTOK PIASTA 14 85 732 72 73 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 44 NZOZ KARDIO-VITA SP.J. BIAŁYSTOK SZPITALNA 39 2 85 743 19 91 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 29 KARDIOLANDIA PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ BIAŁYSTOK WOJSKOWA 4 10 85 745 90 21, 698 099 996 KOLONOSKOPIA - BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 35 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 84 30 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 84 45 KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ NSZOZ OŚRODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPŁAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAŁYSTOK AL. PIŁSUDSKIEGO 4A 1 85 652 03 18 NZOZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK INTERNISTYCZNO-DIABETOLOGICZNY BIAŁYSTOK ZAMENHOFA 10 20 85 664 40 50 KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 39 LECZENIE AIDS UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 39 LECZENIE BÓLU NZOZ VITAMED IM. E. JAKUBÓW BIAŁYSTOK KOPERNIKA 3A 85 688 31 31 LECZENIE CHORÓB METABOLICZNYCH UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 06 24 LECZENIE CHORÓB NACZYŃ NZOZ INTERHEM BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 652 52 71 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 3 85 742 09 88 NZOZ NEUROMED BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 107 85 667 16 16 NZOZ ANGIO-INTER-MED BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 108 85 667 16 16 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 LECZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH PORADNIA CHOROBY ZAKAŹNE BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 I p. 85 679 50 71, 725 443 575 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 46, 85 740 94 77 LECZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH U DZIECI UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 95 LECZENIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY BIAŁYSTOK BEMA 2 113 85 742 95 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAŁYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 NZOZ MEDICA DENTAL D. ŁUKJAN BIAŁYSTOK FAMILIJNA 65 85 676 25 88
 • INFORMATOR MEDYCZNY 15 CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ MRÓZ SP.J. BIAŁYSTOK PIASTA 9A 85 732 30 78 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 81 00, 85 748 83 01 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WARSZAWSKA 18 85 741 29 97 w. 335 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAŁYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 46 LECZENIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC U DZIECI CENTRUM MEDYCZNE PULMED BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79A 303A 85 850 00 13, 887 870 007 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WARSZAWSKA 18 85 741 29 97 w. 348 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 13 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 95 04 LECZENIE MUKOWISCYDOZY UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02 LECZENIE OSTEOPOROZY OŚRODEK LECZENIA CHORÓB KOSTNO-STAWOWYCH OSTEO-ART E. JEZIERNICKA, N. NOWAK, S. DANILUK SC BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 85 742 43 55 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAŁYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 LECZENIE WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 LECZENIE ZEZA UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 61 LOGOPEDIA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ AGMED DR N. MED. A. PANICZKO BIAŁYSTOK PIASTA 10 2 85 732 40 28, 609 828 359 GABINET LOGOPEDYCZNY E. STANKIEWICZ BIAŁYSTOK POGODNA 11C 2 505 716 883 NZOZ VITA SC BIAŁYSTOK POPIEŁUSZKI 71 85 661 71 55 ABC PORADNIA LOGOPEDYCZNA E. DĄBROWSKA BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 7A 609 960 960 NZOZ REMEDICA BIAŁYSTOK WASILKOWSKA 85 1 85 675 00 50 OŚRODEK LARYNGOLOGII JUNIORMED BIAŁYSTOK WIADUKT 5 8 696 767 811 MEDYCYNA NUKLEARNA BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE BIAŁYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 67 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 86 15 MEDYCYNA SPORTOWA PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNA SPORTOWA I ORTOPEDII BIAŁYSTOK BEMA 2 III p. 85 744 39 84 NZOZ PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA W. SAFROŃCZYK BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 79A 309, 308 85 742 22 24 NEFROLOGIA FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SP. Z O.O. BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 652 78 80 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 44 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17 NEFROLOGIA DZIECIĘCA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAŁYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 72 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 25 NEONATOLOGIA SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 43 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK WARSZAWSKA 15 85 748 87 87 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 24
 • 16 INFORMATOR MEDYCZNY UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NEUROCHIRURGIA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02 NEUROLOGIA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ PRZYCHODNIA NEUROLOGICZNA BIAŁYSTOK BEMA 2 85 742 52 55 NZOZ SYNAPSIS I BIAŁYSTOK BUKOWSKIEGO 1 2 85 674 04 03 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 651 22 89, 662 228 886 PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 661 02 98 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK KRAKOWSKA 5 85 667 27 59 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 NZOZ KENDRON BIAŁYSTOK MARJAŃSKIEGO 3 201 85 742 05 66 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ VITA SC BIAŁYSTOK POPIEŁUSZKI 71 85 654 69 66 SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 743 40 51 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 02 NZOZ NEUROMED BIAŁYSTOK SŁONIMSKA 15 1/5 85 732 91 66 CENTRUM NEUROLOGICZNO-DIAGNOSTYCZNE E. GÓRSKA BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 110 515 240 781, 85 679 50 90 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17 NEUROLOGIA DZIECIĘCA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 651 22 89, 662 228 886 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 72 NZOZ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII FOCUS BIAŁYSTOK SZPITALNA 39 4 85 874 43 34 PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA E. KONOPELKO-ŚLIŻEWSKA BIAŁYSTOK SOBIESKIEGO 3/U1 gab.1 531 535 399, 505 128 840 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 74 OKULISTYKA NSZOZ OŚRODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPŁAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAŁYSTOK AL. PIŁSUDSKIEGO 4A 1 85 652 03 18 NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA SP.P. LEKARZY OKULISTÓW ROMANOWSKA, RYSZAWA BIAŁYSTOK BEMA 2 142 85 742 91 21 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ MEDIX SC BIAŁYSTOK LEGIONOWA 3 19 85 742 97 77, 602 643 800 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM BIAŁYSTOK RZYMOWSKIEGO 51 2 85 733 32 32 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 NZOZ OKULIŚCI SC BIAŁYSTOK SŁONIMSKA 15 1 85 732 95 15 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7 108, I p. 85 679 50 20 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK POD KRZYWĄ 28 85 745 15 42 NZOZ VISUS OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ J. MICHNOWSKI BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 12A 85 744 68 18 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09
 • INFORMATOR MEDYCZNY 17 NZOZ MEDIMED PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH BIAŁYSTOK TUWIMA 1/2 lok. 2 85 652 20 40 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ OŚRODEK OKULISTYCZNY TĘCZÓWKA I. WITECKA-NALEWAJEK BIAŁYSTOK WĘGLOWA 6 85 869 15 21, 664 478 699 PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WIEWIÓRCZA 10 85 664 78 16 NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY BIAŁYSTOK WITOSA 36 85 661 01 07 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY LEK. OKULISTA A. ANDRAKA ŁAPY SIKORSKIEGO 7 85 715 23 73 OKULISTYKA DLA DZIECI SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 61 NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY BIAŁYSTOK WITOSA 36 85 661 01 07 ONKOLOGIA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44, 85 743 11 74 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE BIAŁYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 29 ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44, 85 743 11 74 NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 16 101,102 85 651 41 60 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 745 05 19 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII BIAŁYSTOK BEMA 2III P 85 744 39 84 NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SP.P. BIAŁYSTOK BIAŁÓWNY 11 14A 85 746 00 10 NZOZ HUMANA MEDICA OMEDA BIAŁYSTOK FABRYCZNA 39 85 654 53 53 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ ALFA CENTRUM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII BIAŁYSTOK OGRODNICZKI 51 85 654 01 69 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 22 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII BIAŁYSTOK BEMA 2 III p. 85 744 39 84 NZOZ ZESPÓŁ ZABIEGOWY DZIECIĘCY PANACEUM SP.P. BIAŁYSTOK FABRYCZNA 39 85 667 08 89, 85 743 55 33 NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIEŚCIEROWICZ SP.P. LEKARZY BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 53 85 675 00 59 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 06 OTOLARYNGOLOGIA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ LAR-MED SC W. DUBRAWSKA-TRZPIS, E. CHWASZCZEWSKA- BARTOSZUK, L. RACEWICZ, J. SZTUKA BIAŁYSTOK BEMA 2 227 85 742 18 50 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAŁYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 NZOZ OŚRODEK ALERGOLOGICZNO-LARYNGOLOGICZNY DR B. POŁUDNIEWSKA BIAŁYSTOK PIŁSUDSKIEGO 4A 2, 3 85 652 31 18 NZOZ VITA SC BIAŁYSTOK POPIEŁUSZKI 71 85 654 69 66 OTORYNOLARYNGOLOGIA M&M M. BĄCZEK BIAŁYSTOK RZYMOWSKIEGO 22 513 388 005 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 NZOZ E-VITA BIAŁYSTOK SŁONIMSKA 15 1 85 732 90 78 NZOZ MULTIMEDICA II SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 3 85 745 13 50 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NSZOZ MED-LAR PRZYCHODNIA OTOLARYNGOLOGICZNA BIAŁYSTOK WITOSA 36 118 85 661 07 72 SP ZOZ W ŁAPACH ŁAPY KORCZAKA 23 85 814 24 17
 • 18 INFORMATOR MEDYCZNY OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA NZOZ LAR-MED SC W. DUBRAWSKA-TRZPIS, E. CHWASZCZEWSKA- BARTOSZUK, L. RACEWICZ, J. SZTUKA BIAŁYSTOK BEMA 2 227 85 742 18 50 NZOZ INTERHEM BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 652 52 71 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAŁYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 OTORYNOLARYNGOLOGIA M&M M. BĄCZEK BIAŁYSTOK RZYMOWSKIEGO 22 513 388 005 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 34 OŚRODEK LARYNGOLOGII JUNIORMED BIAŁYSTOK WIADUKT 5 8 696 767 811 PRELUKSACJA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ ZESPÓŁ ZABIEGOWY DZIECIĘCY PANACEUM SP.P. BIAŁYSTOK FABRYCZNA 39 85 667 08 89, 85 743 55 33 NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIEŚCIEROWICZ SP.P. LEKARZY BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 53 85 675 00 59 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 12 PROKTOLOGIA CHIRURGIA SP.P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 1 85 661 08 12 REUMATOLOGIA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 651 22 89, 662 228 886 SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAŁYSTOK POD KRZYWĄ 28 85 745 15 42 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAŁYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 REUMATOLOGIA DZIECIĘCA UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 77 REZONANS MAGNETYCZNY (RM) NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SP.P. BIAŁYSTOK BIAŁÓWNY 11 14A 85 742 24 23, 500 007 189 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE BIAŁYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 49 TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 84 03 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 06 30 NZOZ RADIOLOGICA CHOROSZCZ PL. Z. BRODOWICZA 1 85 719 34 96 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 45 84 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE BIAŁYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 49 TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 24A 85 746 84 03 TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 744 70 90 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 06 26 NZOZ RADIOLOGICA CHOROSZCZ PL. Z. BRODOWICZA 1 85 719 34 96 TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.HAJNÓWKA HAJNÓWKA LIPOWA 190 85 684 20 11 TRANSPLANTOLOGIA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŻURAWIA 14 85 740 94 44 UROLOGIA SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAŁYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80, 85 742 22 61 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAŁYSTOK NIEDŹWIEDZIA 69 85 732 52 44, 85 743 11 74 SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 26 85 748 83 22 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAŁYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 9285 746 85 93
 • INFORMATOR MEDYCZNY REKLAMA W015012638A REKLAMA W015011346A NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna ul. NMP Królowej Rodzin 21, 15-684 Białystok tel. 85 664 43 33 fax 85 654 24 48 biuro@nzoz-dlaniej.pl www.nzoz-dlaniej.pl Zaprasza do Poradni: • POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ • GINEKOLOGICZNEJ DLA DZIEWCZĄT PRZYJMUJĄ: • Prof. dr hab. med. Sławomir Terlikowski • Dr med. Grzegorz Brzostek • Dr Konrad Florczak (Gdańsk) • Dr med. Sławomir Jarocki • Dr med. Dariusz Bielecki • Dr Henryka Zabielan • Dr med. Marek Baltaziak (biopsje) • Dr med. Olga Sobotko-Waszczeniuk (USG piersi) W ramach umowy z NFZ wykonujemy BEZPŁATNIE: • Diagnostyka i leczenie nieoperacyjne nietrzymania moczu u kobiet • Diagnostykę i leczenie zmian szyjki macicy (kolposkopia) i sromu (vulwoskopia) • Leczenie nadżerek (krioterapia, elektrokoagulacja, laseroterapia) • Pobieranie materiału do wery� kacji histopatologicznej • Prowadzenie ciąży, USG i KTG • Leczenie stanów zapalnych w oparciu o badanie materiału biologicznego pod mikroskopem: rozmazy bezpośrednie; cytologia • Pro� laktykę raka szyjki macicy • USG ginekologiczne • USG i biopsje piersi PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT w Poradni przyjmowane są dziewczynki do lat 18 Drodzy Rodzice: Kiedy mała pacjentka skarży się na pieczenie lub swędzenie okolic intymnych najczęstszą szukaną przez lekarzy przyczyną jest infekcja w układzie moczowym. Warto jednak pamiętać, iż takie objawy mogą być spowodowane wystąpieniem stanu zapalnego narządu rodnego. Trzeba zdać sobie sprawę, że mała pacjentka to także kobieta! W naszej Poradni wykonujemy badania pozwalające na określenie stanu zapalnego u najmłodszych pacjentek. Wykonywane badania są bezbolesne i przebiegają tak, aby pacjentka nie była zestresowana badaniem. Gwarantujemy miłą atmosferę oraz krótki czas oczekiwania na wizytę. Najmłodsze pacjentki przyjmowane są BEZ KOLEJKI. Wszystkie wizyty oraz badania wykonywane są ZA DARMO (w ramach umowy NFZ). Rejestracja – tel. 85 66 44 333 poniedziałek-piątek w godz. 8-16 REKLAMA W015012902A 15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1 tel. (85) 732 31 73 Laboratorium czynne poniedziałek - piątek 7:00 - 18:00 www.laboratorium.bialystok.pl PEŁEN ZAKRES BADAŃ KRWI ZE SKIEROWANIEM LUB BEZ SKIEROWANIA PROFESJONALNA OBSŁUGA
 • INFORMATOR MEDYCZNY REKLAMA W015013008A
Fly UP