System is processing data
Please download to view
...

Historia wojny-polsko-austriackiej-1809-roku

by ksiegarnia-grzbiet

on

Report

Category:

Internet

Download: 0

Comment: 0

2,128

views

Comments

Description

Download Historia wojny-polsko-austriackiej-1809-roku

Transcript

 1. 1. PRZEDMOWA WST:ĘP SPIS TREŚCI l. Księstwo Warszawskie w przededniu wojny 2. Organizacja i taktyka wojska polskiego 3. Organizacja i taktyka wojska austriackiego .. 4. Koncentracja VII Korpusu austriackiego 5. Przygotowania wojenne w Księstwie Warszawskim CZĘŚĆ I OKRES INICJATYWY AUSTRIACKIEJ. 9 17 24 36 54 66 81 103 l. Wkroczenie wojska austriackiego do Księstwa Warszawskiego . 103 2. Zarządzenia wojenne w Warszawie . 3. Pierwsze utarczki . . ......... . 4. Raszyn 5. Zajęcie Warszawy przez Austriaków 106 ll6 124 136 6. Wyprawa Branovacsky'ego na Częstochowę . . 144 7. Działania gen. Mohra na prawym brzegu Wisły . . . . . . . . . . . . . . 148 8. Przygotowania polskie do dalszych działań . . . . . . . . . . . . 152 9. Potyczka pod Grochowem 25 kwietnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 10. Działania innych grup polskich . . 157 11. Austriackie próby przeprawy na prawy brzeg Wisły 160 12. Zdobycie przedmościa pod Ostrówkiem. . . . . . . . . 164 13. Stanowisko Rosji . 172 14. Tymczasowy Zarząd Polski terytoriów zdobytych w Galicji . . 175 CZĘŚĆ II OKRES INICJATYWY POLSKIEJ.. 179 1. Podjęcie marszu w głąb Galicji 179 2. Dalsze działania Austriaków................... 182 3, Wyprawa gen. Mohra na Toruń . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 2. 2. 6 SPIS TREŚCI 4. Organizacja i działalność powstań w departamentach 196 5. Działalność Dąbrowskiego w Wielkopolsce 2I3 6. Blokada Częstochowy . 220 7. Działania polskie w Galicji 222 8. Wzięcie Sandomierza i jego przedmościa 230 9. Zdobycie Zamościa 236 10. Marsz na Lwów 24I ll. Działalność rządu Księstwa Warszawskiego 256 CZĘŚĆIII OKRES INICJATYWY AUSTRIACKIEJ . 265 l. Podjęcie przez Austriaków działań w Galicji 265 2. Przygotowania polskie do walnej rozprawy pod Sandomierzem 272 3. Przeprawa Schaurotha na prawy brzeg Wisły 278 4. Przeobrażenie planów austriackich . 280 5. Działania Dąbrowskiego . 282 6. Wyprawa Austriaków na Dąbrowskiego 284 7. Działania Zajączka i odzyskanie Warszawy . 288 8. Marsz grupy Ferdynanda na Sandomierz 292 9. Nowa zmiana planu austriackiego. . 293 10. Działania korpusu polskiego 300 II. Marsz Zajączka wstronę Sandomierza ibitwa podJankoY.icami 304 12. Działania nad Sanem . . 313 13. Bitwa pod Gorzycami . 315 I4. Porozumienie austriacko-rosyjskie 320 15. Zdobycie Sandomierza przez Austriaków 324 16. Zajęcie Lwowa przez grupę Egermanna . 335 17. Dalsze kształtowanie się stosunków polsko-rosyjskich .HO 18. Odwrót austriacki znad Sanu . 343 19. Działania Zajączka, Dąbrowskiego i Sokolnickiego 345 20. Dalsze rokowania austriacko-rosyjskie i działania głównych sil austriackich 358 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 3. 3. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ IV OKRES INICJATYWYPOLSKIEJ. 371 l. Koncentracja korpusu polskiego ipodjęcie pościgu za Austriakami na lewym brzegu Wisły . . . . . . . . . . . . . 371 2. Działalność Rady Stanu i jej stosunki zPoniatowskim. . 376 3. Organizacja sil polskich w Galicji 383 4. Marsz korpusu polskiego na Kraków i zajęcie tego miasta . . . . . 387 5. Walki wGalicji Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 6. Zawieszenie broni i rokowania pokojowe .. 402 ZALĄ.CZNIKI 409 WYKAz SKRÓTÓW BIBLIOGRAFICZNYCH . . . . . . . . . . 449 MAPY I PLANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 INDEKS OSOBOWY 465 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 474 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 4. 4. PRZEDMOWA Dzieje wojny polsko-austriackiej w 1809 r. wciąż jeszcze, mimo upływu tylu lat, nie są dokladnie iwszechstronnie zbadane iprzedstawione. Wprawdzie w ostatnich czasach, głównie dzięki studiom i inicjatywie pro( Askenazego, wzrosło u nas bardzo znacznie zainteresowanie tą epoką, ukazał się szereg prac, które wyświetliły niejeden ważny fakt, dorzuciły niejeden ciekawy szczegół od- noszący się do tej kampanii, ale uwaga historyków była zwrócona przeważnie na jej stronę polityczną, natomiast co do działań ściśle wojskowych, to wciąż jeszcze podstawę naszych wiadomości o niej stanowi ogłoszona przed prawie stu laty Relacja Romana Sołtyka. Po nim nikt nie pokusił się o bardziej wyczerpujące ioparte na nowszych badaniach odtworzenie całości jej przebiegu. Brak niezbędnego materiału źródłowego uważam za najważniejszą przyczy- nę tego stanu. Choć Soltyk zużytkował już część źródeł wswej pracy, to jednak główny zespół akt operacyjnych był do niedawna zupełnie nieznany, co natu- ralnie uniemożliwiało wszelkie zakrojone na większą skalę badania. Trudności te powiększał ten ważny szczegół, że również literatura zagraniczna zajmowała się dotychczas bardzo mało tą kampanią. O ile działania na głównym teatrze boju wNiemczech były przedmiotem obszernych studiów, o tyle operacje to- czone na ziemiach polskich były traktowane epizodycznie i bardzo po- wierzchownie. Niewiele nowego wniosły też historie pułków austriackich, któ- re brały udział w wyprawie na Księstwo Warszawskie, gdyż zawarty w nich materiał jest przeważnie bardzo fragmentaryczny. Dopiero wraz z początkiem bieżącego stulecia 1 dyrekcja austriackiego Ar- chiwum Wojennego, które posiada bardzo bogaty materiał dokumentów do tych czasów, podjęła źródłowe opracowanie na dużą skalę dziejów wojny 1809 r. na wszystkich frontach - a w ramach tego wydawnictwa przeznaczyła jeden tom na opis kampanii wKsięstwie Warszawskim. Pracę wtym kierunku podjął kpt. dr GustawJust, który jako wstępne studium ogłosił w 1906 r. artykuł pt. Das Herzogtum Warschau von seinen Anfangen bis zum Kampf mit Oesterreich 1809 (Mitteilungen des K. u. K. Kriegsarchivs III Folge, IV Bd.), a następnie dał bardzo ciekawy zarys najważniejszych wydarzeń tej wojny, podkreślając elementy natury politycznej w rozprawce pt. Politik oder Strategie? Kritische Studie uber den warschauer Feldzug Osterreichs und die Haltung Russlands 1809, Wiedeń 1909. Niestety, śmierć przerwała jego dalsze, bardzo ciekawie zapo- ' Tzn. XX wieku (przyp. red.]. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 5. 5. lO PRZEDMOWA wiadające się studia. Po nim kontynuowali to dzieło kpt. Ehnl i inni, a chociaż ostatecznie je ukończyli, to jednak wojna światowa ipóźniejsza zmiana warun- ków, w jakich znalazła się Austria, nie pozwoliły dotąd na ukazanie się tego tomu w druku. Ogłaszając w setną rocznicę tej wojny rozprawkę o Lwowie w 1809 r., już wówczas miałem zamiar zająć się historią całej tej kampanii, ale brak źródeł polskich stanął mi na przeszkodzie i dopiero dziesięć lat później udało mi się odnaleźć je warchiwach warszawskich. Odtąd więc rozpocząłem zbierać mate- riały do tej pracy. Poszukiwania te trwały dłuższy czas, ponieważ znacznie rozszerzyłem ich ramy, starając się oprócz materiałów polskich wykorzystać także austriackie i francuskie. Wojna ta, choć była toczona wokresie, kiedy tak wybitnie dominowała strate- gia napoleońska, posiada bardzo mało jej zasadniczych cech. Żadna ze stron wo- jujących nie dąży bowiem zcałą energią do rozbicia izupełnego pokonania prze- ciwnika, chociaż pierwotnieAustriacYi lekceważąc Polakówichcąc jaknajprędzej skończyć ten drobny iłatwy w ich mniemaniu epizod, właśnie wtaki sposób za- mierzali przeprowadzić swe działania w Księstwie Warszawskim. Ówczesne operacje przypominają raczej zeszłowieczną strategię frydery- cjańską, gdyż obie strony przeważnie unikają stanowczych bojów, natomiast starają się "wymanewrować" przeciwnika i różnymi, nieraz skomplikowanymi ruchami narzucić mu swą wolę. Na taki rodzaj prowadzenia walki złożył się cały splot przyczyn. Austriacy podjęli tę wojnę, obciążając dowództwo VII Korpusu nadmiemym balastem na- tury politycznej ipowierzając mu wsamym założeniu podwójne zadanie: zajęcie w jak najkrótszym czasie Księstwa, po czym połączenie się z głównymi siłami w Niemczech. Tak różnorodne cele, w miarę roZvijających się wydarzeń, prze- ważnie niepomyślnych na placu boju - począwszy już od pienvszego Zvichnię­ cia tych planów na grobli raszyńskiej - coraz bardziej krępowały swobodę ru- chów korpusu austriackiego. Jego dowódca, chcąc je wszystkie wykonać, nie spełnił dobrze żadnego iw następstwie zaprzepaścił całą tę V.')'prawę. Poniatowski z kolei nie był w stanie podjąć przeciw nieprzyłacielowi akcji zaczepnej na większą skalę. Widział bowiem bardzo dobrze niebezpieczeń­ stwo, czyhające nie tylko ze strony austriackiej, ale ijeszcze dwóch innych HO- gich państw, Prus i Rosji. Miał zbyt szczupłe siły, żeby w rozstrzygającym boju pokonać nieprzyjaciela, który już wkroczył do Księstwa, a oprócz nich nie po- siadał nawet żadnych rezerw, zdatnych do odparcia najazdu któregoś z dwóch innych sąsiadów czy też. nawet ich obu jednocześnie. W efekcie był zmuszony działać bardzo ostrożnie i oszczędzać swój niewielki korpus - to jedyne zbroj- ne przedstawicielstwo polskie - aby nie narazić go na rozbicie w jednym sta- nowczym boju, gdyż wtakim wypadku nie miałby już czym kontynuować woj- ny. Unikał więc ryzykownych posunięć i rozstrzygającego starcia, starając się tymczasem powiększać swe siły, a jednocześnie oddziałami powstańczymi szarpać nieprzyjaciela i wyciągnąć go z Księstwa poprzez zajęcie jego galicyj- skich posiadłości. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 6. 6. PRZEDMOWA .II Wojna ta jest może bardziej interesująca z innych względów. Pokazuje ona, jak drobn,, jeszcze niezupełnie zorganizowane państewko, wyniszczone do cna przez niedawną wojnę, potrafiło bez jakichkolwiek zasobów wojennych i bez obcej pomocy, tylko szczupłymi siłami prowadzić ją przez ponad trzy miesiące, ico najważniejsze - doprowadzić ją do zwycięskiego końca. Cała zasługa tego pomyślnego wyniku spada na wojsko, które było ożywione jaknajlepszym duchem iświetnie wypełniło swój obowiązek, aprzede wszystkim na jego wodza.Jedynie bowiem na Pornatowskim ciążyła cała odpowiedzialność za przebieg iostateczny rezultat tej kampanii. Wypadło mu działać wbardzo trud- nych warunkach zarówno pod względem materialnym, jak i moralnym. Opusz- czonywkrytycznych chwilach przez rząd, śmiało podjął bój zsilniejszym nieprzy- jacielem i nie ugiął się pod brzemieniem spadających na niego rozlicznych obo- wiązków. Musiał nie tylko zajmować się kwestiami ściśle związanymi zprowadze- niem działań wojennych, ale izałatwiać mnóstwo spraw natury administracyjnej, które wymagały jego ustawicznej iczujnej opieki oraz pochłaniały mnóstwo cza- su. Z tych różnorodnych zadań wywiązał się jak najlepiej. Okazał się wodzem przezornym, trafnie oceniającym położenie na teatrze wojny: ostrożnym - gdy warunki tego wymagały, zaś śmiałym wnatarciu ipościgu- gdyczuł swą przewagę i możliwość zwycięstwa. Operował tak umiejętnie, że swymi ruchami narzucił wolę nieprzyjacielowi i zmusił go do opuszczenia Księstwa, zagarnął znaczną część Galicji od Tamopola po Kraków iprzygotował silną podstawę do znacznego powiększenia terytorium Księstwa Warszawskiego. A jednocześnie wykazał też duże zalety jako organizator. Dzięki swym trafnym zarządzeniom i inicjatywie zdołał wydobyć zKsięstwa izzajętych obszarówGalicji poważne siły, które znacz- nie powiększyły jego szczupły korpus, zaopatrzyć je wbroń, mundury i żywność oraz utworzył tymczasowyzarząd tych prowincji. Ichociaż wcałej swej działalno­ ści napotykał nieraz duże przeszkody z rozmaitych stron, to jednak nie zrażał się niczym idążył wytrwale oraz zcałą energią do zwycięstwa. Z drugiej zaś strony mamy ciekawy przykład tego, jak szybko pod wpływem pierwszych niepowodzeń załamało się dowództwo korpusu austriackiego. Arcy- książę Ferdynand i jego szefsztabu płk Brusch, rozpoczynając tę kampanię, byli przekonani, że wkrótkim czasie bardzo łatwo odniosą pelne zwycięstwo. Tym- czasem natrafili na twardy iniespodziewany opór. Rzeczywistość rozwiała wszel- kie złudzenia. Widząc więc, że dalsze działania - nawet mimo teoretycznego osiągnięcia celu wyprawy, tj. zajęcia Warszawy- wymagają jeszcze długiego cza- su idużego wysiłku, aco gorsza nie wróżą pomyślnych wyników, już wparę tygo- dni po wkroczeniu do Księstwa zupełnie upadli na duchu. Ferdynand rozmyśla głównie nad tym, jak by najprędzej opuścić ten niewdzięczny teren boju i połą­ czyć się zgłównymi siłami wNiemczech, apłk Brusch, uważając się za głównego winowajcę dotychczasowych niepowodzeń, szuka honorowego wyjścia z tej matni wśmierci, którą też znajduje na okopach Torunia. Dalsze działania korpu- su austriackiego nacechowane są już tylko wypełnianiem wyższych rozkazów, widać wnich coraz większy zanik wiary wzwycięstwo, azkolei wyraźnie zazna- cza się zwiększający się wzrost rozkładu moralnego. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 7. 7. 12 PRZEDMOWA W historii tej wojny starałem się w miarę posiadanego materiału podkreślić idokładnie przedstawić pracę dowódców obu stron, awięc zamiary iich wyko- nanie. Ponadto zaś, wobec faktu, że Poniatowski siłą rzeczy był zmuszony zała­ twiać także różne sprawy natury administracyjnej, więc i te, aby dać pełniejszy obraz jego zajęć, uznałem za konieczne omówić nieco szerzej, uwzględniając przy tym rolę, jaką odegrały wówczas władze cywilne - zkrólem na czele. Muszę zaznaczyć również, że w pracy tej przedstawiam na podstawie da- nych źródłowych działania zarówno polskie, jak i austriackie. Jest to w naszej historiografii wojskowej pierwsza tego rodzaju próba na większą skalę. Takie zestawienie operacji obu stron uważam za niezbędne w każdym opracowaniu dziejów wojennych, gdyż dopiero w ten sposób można dokładnie poznać rzeczywisty przebieg danej kampanii iwyrobić sobie o nim należyty sąd. Nie chcąc nazbyt rozszerzać objętości tej książki, drugorzędne działania bo- jowe podawałem przeważnie w nieco ogólniejszych zarysach2• Również celo- wo ograniczyłem się do przedstawienia tylko najbardziej niezbędnych mo- mentów politycznych, gdyż zagadnieniom tym poświęcił osobną rozprawę, dotąd nie ogłoszoną, kolega dr Emil Kipa. ••• Pracę swą oparłem na następujących materiałach rękopiśmiennych i litera- turze. l. ŹRÓDŁA POLSKIE l. Rękopiśmienne a. Najobfitszy zbiór do dziejów tej kampanii mieści się wwarszawskim Archi- wum Głównym Akt Dawnych w zespole akt wojskowych Księstwa War- szawskiego. Znajdują się tam najważniejsze papiery, a mianowicie wymia- na pism Naczelnego Wodza z Napoleonem, Berthierem, Davoutem, Ber- nadotte'em, królem saskim, generałami rosyjskimi i austriackimi oraz nie- stety niezupełnie kompletna korespondencja Sztabu Generalnego, a więc różne rozkazy wysyłane do generałów i dowódców większych czy mniej- szych jednostek i ich raporty odbierane przez Sztab. b. Walnym uzupełnieniem tego zespołu jest bardzo obfity zbiór akt gen. Dą­ browskiego, rewindykowany niedawno zRosji i umieszczony początkowo w Bibliotece Uniwersytetu Warsz,1wskiego, a ostatnio w Bibliotece Naro- dowej. Znajduje się tam korespondencja polowa tego generała zPoniatow- ' Tematy tego rodzaju bardzo dobrze nadają si~ do opracowań "regionalnych", jak o tym doskonale świadczą prace prof. Skalkowskiego, dr. Staszewskiego i dr. Wilłaume odnośnie do działań genera- łów Dąbrowskiego i Kosińskiego w Wielkopolsce, a także moje przyczynki do działań w Galiqi Wschodniej. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 8. 8. PRZEDMOWA 13 skim i dowódcami różnych oddziałów albo bezpośrednio mu podlegają­ cych, albo też z nim współdziałających. c. W bibliotece Przeździeckich wWarszawie znajduje się brulion urzędowe­ go sprawozdania gen. Zajączka z przeprowadzonych przez niego działań wtoku tej kampanii. Papiery tego generała mają się znajdować warchiwum Potockich wJabłonnie, ale nie mogłem z nich korzystać, gdyż do archi- wum tego nie zostałem dopuszczony. d. Drobniejsze przyczynki wojskowe są rozrzucone w różnych zbiorach pub- licznych, np. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akade- mii Umiejętności w Krakowie, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie iinnych. e. W warszawskim Archiwum Akt Dawnych znajdują się bardzo ważne akta ówczesnego rządu, tj. Rady Ministrów i Rady Stanu, a także Ministra Se- kretarza Stanu. Na uwagę zasługują zwłaszcza: protokoły sesji Rady Stanu, jej korespondencja zkrólem iPoniatowskim oraz organizatorami powstań. Spośród akt Ministra Sekretarza Stanu dla historii wojny 1809 r. bardzo dużą wartość mają wysyłane do króla raporty płk. Paszkowskiego, ponie- waż zawierają wiele cennych wskazówek co do planów wojennych Naczel- nego Dowództwa oraz notują szereg ważniejszych faktów. Z tego też po- wodu kilka z nich ogłosiłem wzałącznikach. 2. Źródła ogłoszone drukiem a. Bardzo cennym wydawnictwem do dziejów tej kampanii jest Korespon- dencja księcia Józefa Poniatowskiego z Francją, ogłoszona przez pro( Skałkow­ skiego, zwłaszcza jej II tom (Poznań 1923), bowiem obejmuje on większą część korespondencji Poniatowskiego z Napoleonem, Berthierem, Davoutem, Bernadotte'em i innymi, a ponadto niektóre raporty płk. Paszkowskiego oraz część korespondencji Poniatowskiego z Golicynem i innymi. b. Władysława Fedorowicza: 1809. Campagne de Pologne. Depuis Ie commen- cement jusqua /'occupation de Varsovie, Paris 1911, zawiera dość dużo ważnych materiałów, odnoszących się przeważnie do okresu przygotowań wojennych, ito nie tylko wKsięstwie Warszawskim, ale wwiększym zakresie wAustrii ipo części we Francji. Wśród ogłoszonych tam dokumentów dominują noty i pi- sma natury politycznej, natomiast stosunkowo niewiele z nich odnosi się do działań bojowych. Następny tom, chociaż jest gotowy do druku, nie ukazał się zpowodu wybuchu wojny światowej i śmierci wydawcy. c. Ogłoszony przeze mnie Dziennik historyczny ikorespondencja polowa gene- rała Michała Soko/nickiego 1809 r. (Kraków 1932), oprócz krótkiego Dziennika zawiera niemal całą korespondencję tego tak bardzo wyróżniającego się gene- rała wczasie kampanii 1809 r. z Naczelnym Dowództwem i innymi, która po- zwala na dokładniejsze poznanie jego działalności i projektów. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 9. 9. 14 PRZEDMOWA II. ŹRÓDŁA AUSTRIACKIE W wiedeńskim Archiwum Wojennym (Kriegs-Archiv), w dziale "akt polo- wych" (Feldakten), znajduje się bardzo bogaty materiał odnoszący się do kam- panii 1809 r. Obok akt armii głównej i innych działających oddzielnie, miesz- czą się tam akta VII Korpusu (fasc. nr 843-848) oraz galicyjskiej generalnej komendy ikorpusu feldmarszałka Hohenlohego, apóźniej Merveldta (fasc. nr 815-816). Akta VII Korpusu zawierają większą część korespondencji arcyksię­ cia Ferdynanda z cesarzem Franciszkiem I i generalissimusem arcyksięciem Karolem oraz rozkazy iróżne pisma dowództwa korpusu, jako również raporty wszystkich dowódców dywizji, grup czy nawet mniejszych jednostek. Jest to materiał nie tylko bardzo obfity, ale ipierwszorzędnej wagi do dziejówtej kam- panii. Ponadto niektóre ogólne wytyczne i zarządzenia najwyższych władz co do działań w Księstwie i w Galicji znalazłem wśród akt głównej armii i akt "gabinetowych" (Militar-Feldakten). Akta VII Korpusu, podobnie jak i inne, ułożone są w fascykułach, chronologicznie, dzień po dniu, każdy akt ma swój kolejny numer, lecz nie chcąc podawać podwójnej numeracji: fascykułu, w którym się mieści, i numeru każdego aktu, ograniczyłem się do cytowania w odsyłaczach numeru fascykułu, wktórym mieści się dane pismo. III. ŹRÓDŁA FRANCUSKIE W archiwum historycznym francuskiego ministerstwa wojny w Paryżu znaj- duje się szereg tek, zawierających bogaty materiał do dziejówwojny 1809 r. Akta, które odnoszą się do kampanii polsko-austriackiej, mieszczą się wtece nr 79 za- tytułowanej "Armee du Rhin. Etat major de l'armee du Rhin" oraz wtekach nr 80 i następnych noszących tytuł: "L'armee dAllemagne~ Jest tam korespondencja Napoleona i Berthiera z dowódcami większych jednostek, m.in. z marszałkiem Davoutem i Bernadotte'em, którzy z racji swego stanowiska niejednokrotnie w raportach poświęcają dłuższe lub krótsze fragmenty wojsku polskiemu. Po- nadto są tam przechowywane raporty Poniatowskiego - wysyłane bezpośrednio do Napoleona i Berthiera lub też do Davouta i Bemadotte'a, a dołączane przez nich do raportów skierowanych do cesarza albo jego szefa sztabu woryginałach lub kopiach. Wreszcie są tam sprawozdaniaSerrydla Napoleona ikopie różnych pism, np. Dąbrowskiego, Golicyna iinnych generałów rosyjskich, adresowane do Poniatowskiego itp. Cały ten materiał nie jest zbyt obfity, lecz pod niejednym względem bardzo ciekawy iważny, bowiem pozwala bodaj do pewnego stopnia przekonać się, jakie były opinie i poglądy głównej kwatery francuskiej na temat działań wojsk polskich wKsięstwie Warszawskim. Większa część tych dok'Umen- tów została ogłoszona przez pro( Skałkowskiego wKorespondencji księcia Józ~fa Poniatowskiego z Francją, a niektóre przez mjr. Saskiego wCampagnc de 1809 en Allemagne et en Autriche, Paris 1899-1902, t. I-III. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 10. 10. PRZEDMOWA 15 Literatura. Ponieważ literaturę, na której oparłem swą pracę, cytuję wprzy- pisach, wi~-- tutaj tylko pokrótce ją scharakteryzuję. Jak już poprzednio wspo- mniałem, jedynym dotąd dziełem opisującym dokładnie przebieg wojny pol- sko-austriackiej w 1809 r. jest Romana Soltyka Relation des operations de l'ar- mee aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens, Paris 1841, przetłumaczone na język polski przez E. Leszczyńską iwydane pt. Kampania 1809 r. Raport odziałaniach armii pozo- sta;ącei pod rozkazami ks. J. Poniatowskiego podczas kampanii 1809 r. wBiblio- tece Dzieł Wyborowych jako nr 413 wWarszawie w1905 r. Praca ta ma charak- ter po części pamiętnika, gdyż autor osobiście brał udział wniektórych działa­ niach tej kampanii, a po części - i to większej - historycznego opracowania, głównie na podstawie różnych urzędowych akt oraz wspomnień uczestników. Całość zestawiona jest bardzo sumiennie i podaje przejrzysty oraz dość do- kładny zarys ważniejszych faktów. Innych wspomnień pozostawionych przez współczesnych jest bardzo mało, bo zaledwie kilka, a mianowicie gen. Weyssenhoffa3, Antoniego Białkow­ skiego4, gen. Juliana Sierawskiego5, które w stosunku do obiektywnej i histo- rycznie wiernej Relacji Soltyka prezentują się bardzo słabo, gdyż pisane są w późnym wieku z pamięci i przedstawiają różne szczegóły bałamutnie oraz w świetle subiektywnym i nie zawsze zgodne z prawdą. Chlubny wyjątek pod tym względem stanowi wspomniany już Dziennik gen. Sokolnickiego, wpraw- dzie posiadający luki, ponieważ jego redakcja nie była ostatecznie ukończona, ale pisany na podstawie urzędowej korespondencji i raportów tego generała, oddaje wiernie jego projekty i rzuca ciekawe światło na jego charakter. Drugi pamiętnik posiadający większą wartość historyczną, to Dziennik Ludwika Sczanieckiego6• Autor wprawdzie odegrał w tej kampanii podrzędną rolę, ale prowadził swe zapiski zdnia na dzień dość dokładnie iztego powodu wiernie odtworzył różne zdarzenia tego roku, zaszłe wWielkopolsce i w dywizji gen. Dąbrowskiego. Z dawniejszych opracowań należy wspomnieć o dziełku pt. Rys historyczny kampanii odbytej w 1809 r. wKsięstwie Warszawskim pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, Poznań 1869.Jest to kompilacja, oparta na różnych opi- sach tej kampanii, przede wszystkim na Relacji Sołtyka, o tyle tylko przedsta- wiająca pewną wartość, że zawiera sporo odezw i rozkazów dziennych Ponia- towskiego, postanowień rządu i raportów różnych dowódców, zaczerpniętych przeważnie ze współczesnych gazet. Nowsze opracowania, poświęcone wyłącznie tej kampanii, mają charakter popularny - mianowicie Michała Sakolnickiego Wojna roku 1809, Kraków 1910 oraz Gustawa Ochwicza (Cichowicza) Rok 1809, Poznań 1918, wydane 'Warszawa 1904. • Pamiętniki starego żołnierza (JH06-llll4), wydał Wacław Tokarz, Warszawa 1903. 1 Wspommmia z 1809 roku, ogłosił iwstępem opatrzył Władysław Pedorowicz, Lwów 1911. Odbitka zPrzewodnika nauk. i liter. ' Warszawa 1904. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 11. 11. 16 PRZEDMOWA w cyklu "Boje Polskie", t. V. Autor tego ostatniego dał rzecz pod niejednym względem wartościową, gdyż oparł ją na najnowszych badaniach iwłożył wnią wiele trudu badawczego. Ponadto jest szereg większych dzieł i opracowań, które omawiają najważ­ niejsze wydarzenia tej kampanii, albo w zarysie ogólnym, albo też zajmują się tylko jednym jej okresem czy epizodem. Z najważniejszych dzieł pierwszej kategorii, które wniosły wiele nowych wiadomości o dziejach tej wojny, należy wyrnienić przede wszystkim Askenazego Książę Józef Poniatowski, Poznań 1913, dalej A.M. Skałkowsklego Książę Józef, Bytom 1913, a wreszcie Michała Sokolnickiego Generał Michał Sokolnicki 1760-1815. Monografie w zakresie dziejów nowożytnych, Kraków 1912. Do drugiej kategorii, obok artykułów Plu- tyńskiego i Kipy, zajmujących się dyplomatyczną stroną tej kampanii, co do której wprost rewelacyjne było odkrycie przez Plutyńskiego tajnej urnowy między Austrią a Rosją, należą: Kukiela Bitwa pod Raszynem, Bellona 1918, A.M. Skałkowsklego Amiikar Kosiński w Wielkopolsce, ogłoszone we Fragmen- tach, Poznań 1928,]. Willaurne'aAmilkar Kosiński, Poznań 1929, atakże szereg rozprawJ. Staszewskiego, zawierających bardzo wiele interesujących przyczyn- ków do dziejów powstania wWielkopolsce i Kaliszu, do działań gen. Dąbrow­ skiego i oblężenia Torunia. Z opracowań obcych najważniejsza jest wspomniana już rozprawa kpt. dr. Gustawa Justa Politik oder Strategie?, Wien 1909, która przez swe oryginalne ujęcie, oparte na licznych materiałach austriackich, stanowi bardzo wartościo­ wą pozycję. Na zakończenie pozwałam sobie złożyć podziękowanie zarządom tych wszystkich instytucji, które ułatwiały mi korzystanie zich zbiorów, mianowicie dyrekcjom: Archiwum Głównego, Archiwum Akt Dawnych, Biblioteki Naro- dowej, Biblioteki Ordynacji Krasińskich i Przeździeckich oraz Muzeum Woj- skowego wWarszawie, Biblioteki Akademii Umiejętności wKrakowie, Archi- wum Państwowego i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, Ar- chiwum Wojennego w Wiedniu i Archiwum Historycznego Ministerstwa Wojny w Paryżu, przy czym specjalnie wyrażarn wdzięczność panu płk. Bo- udotowi za bardzo wydatną pomoc. Uważam też za swój obowiązek złożenie podziękowania panu dyrektorowi Zarządu Funduszu Kultury Narodowej Stanisławowi Michalskiemu, za udzie- lenie mi zasiłku na studia archiwalne izwiązane ztym wyjazdy za granicę, oraz panu gen. Tadeuszowi Kasprzyckiemu, I wiceministrowi spraw wojskowych i prezesowi Zarządu Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, za udzielenie zasiłku z funduszów tego Towarzystwa na wydanie książki. Niestety, nie jest mi dane złożyć podziękowania również za subwencję na ten sarn cel, przyznaną przez Szefa Wojskowego Biura Historycznego, przed- wcześnie zmarłego śp. gen.Juliana Stachiewicza. Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 12. 12. WSTĘP Bardzo doniosłe były dla Austrii następstwa klęski zadanej jej przez Napo- leona w kampanii 1805 r. Jej wojska zostały niemal w zupełności rozbite. Straciła znaczne obszary wNiemczech iWłoszech. Musiała zrzec się hegemo- nii wRzeszy Niemieckiej. Cała monarchia, zupełnie wyczerpana, stała na skra- ju ruiny gospodarczej imaterialnej. Z powodu tych strat i poniżeń już wnajbliższym czasie zaczął się budzić na dworze wiedeńskim duch odwetu. Na czele tego ruchu skierowanego przeciw Napoleonowi stanął nowy minister spraw zagranicznych, Filip Stadion, który skupił wokół siebie sporą grupę wpływowych ludzi oraz niektórych członków rodziny cesarskiej. Partia ta, nie bacząc na smutny stan państwa, parła przy każdej sposobności do wywołania zatargu zbrojnego z cesarzem Francuzów. Zaraz więc wnastęp­ nym roku, jesienią 1806 r., czyniła usilne zabiegi, aby Franciszek Iprzystąpił do koalicji rosyjsko-pruskiej iwspólnie wystąpił do boju zNapoleonem. Przewa- żył jeszcze wówczas wpływ cesarskiego brata, arcyksięcia Karola, który jako główny organizator iwódz wojska nie dopuścił do wzięcia przez Austrię udzia- łu wtej wojnie zpowodu nieprzygotowania do niej wojska. Jednakjuż zimą 1807 r. ina wiosnę 1808 r. partia wojenna na nowo podjęła oży­ wioną działalność. Podnietą dla niej były wypadki, jakie rozgrywały się wtedy na Półwyspie Pirenejskim.Jej energia rosła wmiarę napływu wiadomości ozaostrza- jącym się zatargu Napoleona z Burbonami. Kiedy zaś do Wiednia dotarły wieści owybuchu powstania wHiszpanii icoraz trudniejszym położeniu Napoleona, któ- ry był zmuszony do wysłania tam nawet części wojsk stojących wNiemczech, roz- winęła na olbrzymią skalę propagandę wojenną pod hasłem obrony Habsburgów, rzekomo zagrożonych podobnym losem jak Burbonowie. W celu rozbudzenia patriotycznych uczuć ludności sięgnęła do nieprakty- kowanych dotąd wmonarchii naddunajskiej środków, mianowicie do odpowied- nio spreparowanej poezji oraz różnych odezw i pism ulotnych. Agitacji tej nie ograniczano do samej Austrii, ale i starano się objąć nią Prusy i Rzeszę, ażeby pobudzić do tej wojny całe Niemcy, zjednoczyć je pod hasłem wspólnej sprawy i utworzyć zwarty front skierowany przeciw Napoleonowi. Działalność w tym kierunku, poparta przez czynniki rządowe, już w niedłu­ gim czasie zaczęła dawać poważne wyniki. Jednocześnie zaś Austria, nie bacząc na zupełne wyczerpanie swych zasobów finansowych, zaczęła czynić gwałtowne Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 13. 13. 464 MAPY Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 14. 14. INDEKS OSOBOWY (Pominięto postaci arcyksięcia Ferdynanda KarolaJózefa d'Este i księcia Józefa Poniatowskiego) Aksamitowski Wincenty, gen. 42 AlbrechtJanusz 49 Aleksander 118, 20-24, 34, 36, 79, 80, 85, 96, 172, 173, 189, 243, 244, 260-263, 274, 295, 297-299, 314, 322, 323, 360-365, 367, 385, 386, 390, 404, 406, 407, 413, 419,423,432,433,438-440,445 Amon Gustav- zob. Treuenfest Andrychowicz, kpt. 130 Angeli v. Moritz 18, 20, SS, 59, 60, 63, 66, 360,368,369 Arakczejew Aleksiej, min. wojny 364 Argentau (dlrgenteau) Eugen Mercy, feldm. 266 Arsianowski. grenadier 131 Askenazy Szymon 9, 16, 22, 30, 36, 40, 107, 140, 256, 257, 275, 277, 278, 342, 386, 390,397,405 Auftiefem, płk 232, 234, 319, 424 Banffy, hr. 266 Barco, ppłk 248 Bardzki, płk 352, 357 BartaJoseph, ppor. 411 Baum Antoni 148 Bąkowski Klemens 397 Beer Adolf20 Beidtel Ignaz 18 Bellefroid, podprefekt 172, 175, 261-263 Bellegarcle Heinrich, gen. 66, 71, 82 Bennigsen Leontij, gen. 298 Berg Fiodor, gen. 323,324,340,366,367,441 Bergonzoni 52 BerekJoselewicz, ppłk 117, 223, 224,415 Bernadotte Jean, marsz., ks. Pontecorvo 12- 14, 91, 108, 109, 118, 136, 142, 154, 158, 164, 179, 180, 204, 213, 215, 222, 243, 256,347,386,387 Bernsdorf- zob. Prendel Berthier Louis, marsz., ks. Neuchatel 12-14, 83, 85, 90, 91, 96, 174-176, 179-181,225, 226, 243, 256, 275, 300, 301, 386, 387, 402,403,416,435 Best de, mjr 268 Bialkowski Antoni 15, 312 Białkowski Wincenty, ppłk 328 Bianchi, kpt. 411 BickingAnton, gen. 81,230,399-401 Biegański Łukasz, gen. 42, 99, 109, 117-120, 125,134,223,384,387,388,415 Bielamowski, mjr 212, 217, 219,283, 348 Bieliński 32 Biernacki Paweł, płk 114,205-208,217,219, 283,284,287,348,349,352 Binder Krieglstein v. 18, 63,66 Blocqueville Adela'ide, ks. Eckrniihl28, 81 Biurner Ignacy, ppłk 120, 121, 134, 169, 328 Błeszyński, kpt. 328 , Bogusławski Ludwik, ppłk 170, 232, 330, 424 Bogusławski Wojciech 418 Bontemps Piotr, ppłk/płk ..J.9, 232, 328, 353, 424 Bose, hr., minister 96, 243, 244, 263 Boudot, płk 16 BourgoingJean-Fran~ois 96 Branovacsky (Branovaczky) Johann, gen. S, 69, 78, 81, 144-148, 164, 182, 184, 220, 221,267,280,313,316,318,319,343 Brebilevits, kpt. 411 Brentans, kpt. 411 BrezaStanisław 136, 193, 199-201, 204, 206 Brezanyi, komisarz 72 Brodowski FryderykJan, gen. 377 Bronikowski August 175, 178 Bronikowski Mikołaj, gen.l14,226, 227,419 Brusch Franz, płk 11, 68, 69, 71, 78, l05, 119, 126, 132, 146, 148, 151, 160, 163, 168, 186,190,193,194,230,266 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 15. 15. 466 INDEKS OSOBOWY Brzechwa, ppłk 240,241,419,429,430 Buchholz 208 Bullath, kpt. 411 Burbonowie 17 Byszewski 352 Carlowitz, mjr 417 Caulaincourt Armand de 96, 172, 274, 314, 364,404,406,432 Cedrowski Antoni, płk 175, 193, 214, 216, 292,304,352,353,405 Cetner Ignacy 254 Chlapowski Dezydery, kpt. 397, 402 CieszkawskiJózef 178 Civalart Karl, gen. 77, 126-128, 134, 182, 184, 270, 288, 290, 291, 305, 309, 311, 346,349,350,431 Civrani, mjr 218 ColloredoJoseph, gen., min. wojny 126-128 Criste Oskar 18 Csanady, płk 283 Csibo, rtm. 40l Czartoryska Izabela, ks. 346 Czartoryski AdamJerzy, ks. 417, 421 Czartoryski Adam Kazimierz, ks. 425 Czartoryski Konstanty, ks. 384,398,421,436 Czerwenko, płk 241, 270 Czerwinka. płk 168-171 Czyżewski Józef, ppłk 239, 240,428,430 d'Angeberg (Leonard Chodźko) 24, 27, 28 Daine, ppłk 241, 317,318,430 Daru Pierre 277 Davout Louis, marsz., diuk Auerstadt 12-14, 28,30,31,33,34,37-43,45,49,53, 71,81- 93, 95-99, 109, 110, 118, 136, 140, 146, 180,275,405-408,413 Dąbrowski Jan Henryk, gen. 6, 12, 14-16, 36- 40,42,43,50,68,83,84,90,95, 108,110, 122, 123, 133, 136, 139, 146, 152-155, 157-159, 165-168, 174, 175, 179, 181, 182, 191-193, 197, 198, 202, 203, 206- 222, 254, 258, 259, 261, 262, 270-273, 276, 282-2'ł2, 29ó, 304-308, 213, 314, 345-358, 365, _m, 374-381, 387, 388, 394, 395, 397, 405, .J.Ió, 421, 434, 1-35, 443,446,447 DąbrowskiJan Michał, gen. 153,219,376 Dąbski Józef26 Delamarre, podinspektor rewii 371 Dembiński Feliks, płk 205, 217, 348, 351, 352 Dembawski Stanisław 178, 416 Desfours, mjr 68 Desirat Mathieu 97, 139 Deskur, ppłk 303,373,413,422,446,447 Deuschinger, por. 328 Dienersperg Peter, feldm. 69, 105, 185 Dietrichstein Franz, ks. 405 Diherrn (Dyhern), gen. 109, 136 Dobrogoyski Ignacy, ppłk 290 Dochturow Siergiej, gen. 274 Domański, rządca 238, 239, 242 Dressery, ppłk 396 Driault E. 18, 19,404,407 Drużbacki, kpt. 130 Du Cache Benoit 71 Du Chet Maria Franciszek 72, 104 Du Laurent, kpt. 182 Dzialyński Ignacy 32 Dzierżanowski, komisarz wojenny 200 Dziewanowski Dominik, płk 99, 241, 330, 334 Eberle Ludwig 297, 360 Egermann lgnaz, gen. 6, 223, 230-235, 268- 270, 272, 301, 313, 331, 333, 335-339, 365,383,389,390,392,399,430,447 Ehnl M., kpt. 10, 144, 220-222 Eile Henryk41, 52 Einsiedel172, 173,244,261, 262 Eisenbach, ppłk 300, 438 Escalle Charles Pierre 49 Falkenhausen, rtm. 184,294,295, 29-:"-299 Fay, rtm. lOS, 279 Fedorowicz Władysław 13, lS, 19, 20, 22, 23, 38, 1-0, 49, 90-9-ł, 96, 98, 104, 105, 107, 109, 113, 118, 132, 136, 138-140, 154, 172, 257 Feeder, mjr 10-ł, 122,291,431 Ferdynand Karol Antoni d'Este 67 Ficquelmont Karl Ludwig, hr., ppłk ó8, 28~, 288,320,322-321-,337,364,366 Finde Edmund 331 Fiszer St.mislaw, gen. 41-1-3, 46, 88, 93, 94, 97,100,109,117-121,129,152,192,210, 247, 250-254, 272, 27~. 290, 306, 308, 315--~1~. 334, 335, 338, 340, 341. 346, 347, 350, 351, 353, 354, 371-374, .P6, 385,440,441 Fitzgerald, mjr 218, 349 FlattJerzy Beniamin 146 Flette, kpt. 189, 338, 339 Foucault, kpt. 184 Franciszek, arcyks. 222, 234,249, 337,422 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 16. 16. INDEKS OSOBOWY 467 Franciszek l 14, 17, 61, 67, 148, 188, 189, 265, 26ó, 34-296, 298, 299, 323, 324, 337, 358-365, 367, 369, 392, 401, 403, 404,409,411,447 Fredro, ppłk l 56 Fryderyk August 12, 13, 24, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 38-41,43,45,48, 51-53,87,88,91, 93-97, 100, 107-112, 118, 136, 164, 167, 168, 171, 173, 174, 176, 180, 198-201, 209, 213, 215, 222, 225, 226, 228, 229, 238, 240, 243-245, 256-261, 273, 275- 277, 293, 296, 297, 300, 302, 315, 319, 320, 341, 343, 347, 372, 379, 387, 388, 390, 397, 405, 409, 413, 419, 420, 423, 425,431,437,440,446 Fryderyk Wilhelm lll19, 20, 22-24, 74, 138, 148, 183, 184, 189, 195, 215, 281, 294- 297,324,360,404,406,422 Fusco, płk 35l Gabelkhoven, ppłk (płk) 127, 129, 130, ISO, 366,389-391,394,409,410 Gablentz, mjr 117, 120, 121 Gaede Udo 20, 22, 295, 297, 360, 404, 407 Gajewski 26 Gallenfels, starosta 375 Garczyński, prefekt 204-208,214, 217, 349 Garczyński Franciszek, płk 204 Gatterburg, mjr 103, 105, 106, 149, 184, 185, 187, 195, 207, 212, 216, 285, 309-311, 351,352,356 Gąsiorowski, ppłk 288 Geiger, ppłk 282, 293, 328, 344, 353 Gembarzewski Bronisław 37, 40, 42, 45, 49- 51,53,54 Geringer Gabriel, gen. 156, 182, 184, 186- 188, 269, 270, 281, 282, 293, 300, 316, 319, 324-327, 330-333, 343, 344, 346, 366,389 Geringer, rtm. 122 Geróme Auguste 46 Giedroyć Franciszek 52 Gillet, płk 69 Cliszczyński Antoni, prefekt 203, 210, 214, 221 Godebski Cyprian, płk 46, 131, 222 GohlkeG.49 Golicyn, ks., gen. 13, 14, 172, 173, 260-263, 274-276, 298, 299, 302, 314, 315, 320- 324, 337, 340-344, 358, 360, 361, 363- 366, 371-373, 382, 385-387, 389, 390, 396, 397, 404, 405, 425, 432-435, 437- 443, 445-448 Gołtz, hr., minister 295 Gorczakow Siergiej, gen. 224-227, 243, 274, 275,298,314,419,423,434,438 Gótzen, hr.148, 183, 184, 195 Górski Antoni, płk 244, 245,428,430,431 Górski Konstanty 49 Grabowski, sekretarz Rady 141 Graffen, gen. 416 Gramont, płk 147, 220-222, 267, 301, 336, 338 Grimoard43 Grosser Bernhard, gen. 81 Grossman Henryk 25,27 Grudziński 26 Grudziński, płk 192-193,216, 217,352 Gudeit Bogumił, naczelny aptekarz 52 Gurowski 26 Habsburgowie 17, 19 Hager Franz 72, 104 Hailig v. Hailingen E. 129 Handelsman Marceli 28, 30-37,96, 113, 116, 341 Hauke Maurycy, gen. 117, 153, 186, 187, 202, 219, 220, 283, 288, 290, 291, 304- 307,309-312,335,371,372,384 Haurnan Filip, gen. 242 Hebdowski Kajetan, gen. l 00, 123, 177, 289, 290,371,378,379,383-385,398,401,402 Hertelendy, gen. 389 Hervo, gen. 42,47 Hassel Paul20 Hieronim, król Westfalii 217 Hiż, kpt. 427 Hoditz G., mjr 104, 122, 149-151, 157, 158, 161, 163, 223, 224, 231, 236, 267-269, 313,321,322,338,339,341,412 Hofer Andreas 404 Hohenbruck, gen. 69 Hohenłohe-lngelfingen Friedrich Karl, ks., feldm. 14, 79, 236, 246, 248, 249, 269, 270,337,398,399,447 Hohenzollern-Hechingen Friedrich, gen. 92 Hohenzollernowie 24 Hohol, mjr 311 Hołd 157, 194 Hornowski Józef, płk 121, 122, 143, 144, 150-152, 164-167, 272, 273, 281, 290, 291,352,376,431 Harodyski Andrzej 114, 252, 255, 276-278, 433 Hrube 22 Hullf, kpt. 71,230,327,328,366 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 17. 17. 468 INDEKS OSOBOWY HurtigJózef, ppłk 193 Hiittersthal, płk 69, 160 Illessy Alexander, ppłk 186, 270, 283, 285, 286,305,391,394 Jabłonowski Ludwik 254 Jabłonowski Stanisław, ks. 114, 141, 148,214, 376 Jamart, mjr 367 Jan,arcyks. 127,358,359,393 Janota, por. 187 Jaroszewski, mjr 130 Jasiński Jakub, gen. 191 Just Gustaw 9, 16, 18-20, 23, 68, 77, 79, 80, 148, 173, 189, 194, 274, 275, 294, 321, 323,325,361,362,403 Karnieniecki Ludwik, gen. bryg. 42, 109, 125, 182,223,317,319,371,382-384,415 Kamieński Michał, gen. 118-121, 155, 157- 159, 161, 182, 224, 228, 237, 238, 245- 247, 249-251, 315, 321, 336-338, 340, 356, 386-389, 398, 399, 402, 415, 421, 425,426,439,447,448 Karaiczek, por. 186 Karol, arcyks. 14, 17, 18, 20-22, 54, 55, 57, 58, 60-64, 66-68, 70, 71, 73-81, 104-106, 128, 138, 145, 148, 160, 183-185, 188- 190, 230, 234, 265-267, 282, 286, 287, 293, 294, 296, 297, 300, 302, 319, 320, 322, 323, 325, 332, 344, 358-363, 365- 369,389,392,393,397,403,414,423 Karwowski, b. gen. 114, 196, 197 Kasprzycki Tadeusz 16 Kawosiecki, podprefekt 203 Kerchnave Hugo 55 KesslerJohann, gen. 248, 249, 399, 400 Kęszycki Jakub, płk iposel212, 213 Kipa Emil12, 16, 22, 23, 236,237,241,405 Kirkor-Kiedroniowa Zofia 26 Klebelsberg, ppłk 145, 147,221,222 Knesebeck, pik 404 Kochanowski, radca stanu 52, liS, 139, Hl, 191,378,413 Kohanovich, por. 411 Kołaczkowski Klemens45, 133, 141 Konigsmark 355 Konstanty, w. ks. 298, 299 Kopernik Mikołaj 260 KorlfFiodor, gen. 274 Korycki 216 Korzon Tadeusz 49 Korzybski, kpt. 283 Kosiński Antoni Amilkar, gen. 12, 114, 136, 208-214, 216-219, 258, 283, 284, 287, 291, 292, 308, 349, 355, 374, 376-379, 382,387,388,394 Kossecki Franciszek, płk 290,291,308 Kostyan, rtm. 119 Kościelski, podprefekt 203 Kościuszko Tadeusz 415 Kowalski, podprefekt 221 Koźmian Kajetan 228 Krasiński Hilary, ppłk 239, 240, 428-430 Krasiński Izydor, gen. 117, 155, 157, 198, 273, 289, 290, 292, 304, 371, 375, 376, 387,388,416 Krasiński Józef 141 Kraśnicki, por. 97, lOS, 338 Kraushar Aleksander 30 Kreiter, mjr 158 Krępski, por. 413 Kriebel254 Krieger 114 Krieglstein - zob. Binder v. Krieglstein Krukowiecki Jan, mjr 155, 158, 281, 289, 305,307,310,311,373,388,446 KrzywonosJan, sierż. 46 Kuczyński Michał 153, 196-200 Kiihnmayer, gen. 349 Kukieł Marian 16, 125, 133 Kulhonek,rtm.283 Kunasiewicz Stanisław 254, 255 Kurnatowski Damazy, kpt. 289 Kurnatowski Zygmunt, ppłk 165-16-. 302. 439,440 Kurz Karl Friedrich 63 Lafontaine Leopold, protochirurg 52, 152 Lambert Karl. gen. 314, 315, 322, 341. 342, 438-440 Lasocki, prefekt 114, 196-199,201,205,256, 276 Latour, ppłk, hr. 68, 103, 104, 106, 12"', 128, 138,151,287,297,333,395-397 Ledóchowski.Jan, kpt. 187, 310 Ledóchowski 377 Lepinay (L'Epinay), oficer ord. 275,432, 433. 436 Leszczyńska Emilia 15 LeszczyńskiJan 407 LewickiJózef254 Linowski, radca stanu 139, 141,378,382 Lipiński Onufry 114, 203 LipskiJózef, gen. ziemiański 21O Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 18. 18. INDEKS OSOBOWY 469 Livet 45 Loewis (Lew1' i Fiodor, gen. 172, 174, 225, 243, 262, 274, 315, 341, 345, 346, 372, 405, 418, 425, 426, 434, 439, 440, 442, 444,445,447 Loret Madej 37 Lubomirski Marceli, ppłk 156,233,234,430 Łaszewski, ppłk 131 Łącki, płk 44 ŁączyliskiJózei, płk 303 lodyliski Marian 49 Łojowski Nepomucen 25 luba 114 Łubieński Feliks, minister 26, 113, 196, 257, 262,377 Łubieński Jan 114 Łubieński Piotr, płk 144 Łuniiiski Ernest 224 Łuszczewski Jan Paweł, minister 100, 198, 203,213 Mack Karl, gen. 67 Magy, ppłk 185, 187 Maksymilian, arcyks. 67,294,389 1.ialczewski, por. 97,247 l1allet Jean-Baptiste, płk 50, SI, 100, lOS, 106, 109, 116, 117, 146, 151, 167, 176, 191, 224, 232, 244, 273, 326, 373, 396, 397,416,424,430 Małachowski Kazimierz, płk 117, 129, 130, 317,318 Małachowski Stanisław 82 Maria Beatrycze, ks. d'Este 67 Maria Ludwika 67 Maria Teresa 54,67 MaśkiewiczJózef, sierż. 46 Matuszewicz Tadeusz 278 Matyaschowsky, rtm. 223 Mayer Anton, gen. 20-22, 66 Mayerholfer v. Vedropolje Eberhard 18, 22, 55,56,59,60,63,66 Mazade Charles 28, 30, 38 Meciszewski, por. 230, 328 Meissau Karol 266 Melas Michael Friedrich, gen. 68 Merveldt Maximilian, hr., feldm. 14, 81, 248, 249, 337, 399-402 Metternich Klemens, ks. 18 Metzen, kpt. 292, 293 Męciński Wojciech 299 Miączyński Ignacy 277, 278 Miączyński Stanisław, kpt. 227, 4l6, 42 l - Michalski Stanisław 16 Mielżyński Maksymilian 26 Mielżyński Stanisław, płk 44, 193, 209, 283 Minutillo Friedrich, płk 128, 187 Mlicki, ppłk 213, 287 Młocki Alfred 133 MohrJobann Friedrich, gen. S, 69, 72-74, 77, 78,103-106, 116,117,119,121,126-128, 136, 137, 148-152, 156-163, 171, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 193-196, 218, 219, 233, 267, 270, 279, 283-286, 288, 305-309, 311, 312, 326, 344, 346, 349- 351, 356, 357, 391, 394, 395, 397, 403, 412,442-444,446 Mojaczewski, płk 168, 169 Molier (Meller)-Zakomelski, gen. 274, 339, 340 Mondet Ferdinand Ludwig, feldm. 77, 80, 104, 182, 184, 190, 270, 273, 279, 281, 282, 284-288, 305-312, 344, 346-352, 356,357,365,366,388-397,403,447 Morand Charles, gen. 42 Morawski, referendarz 113 Morawski, ppłk 329 Morski Tadeusz 118 MoszyńskiJerzy 114 MuratJoachim 67 Mycieiski Ignacy, ppłk 217 NahlikJohann 171 Nakwaska z Potockich Karolina 254 Nakwaski, podprefekt 148 Napoleon I 12-14, 17-21, 23, 24,26-40,45, 46,49,50,53,62,63,67,75,79,81-83,85, 88-91,93-96,98, 104, lOS, 107, ll2, 113, 115, 118, 136, 138-140, 142, 148, ISO, 172, 173, 176, 180, 181, 184, 189, 197, 209, 215, 226, 227, 241, 243, 2S3, 2S6- 2S9, 261-263, 274-276, 278, 29S, 296, 300-302, 314, 342, 343, 346, 3S8-360, 364, 367, 369, 371, 373, 384-387, 389, 390, 397, 402-409, 414, 416, 418-420, 423,431-433,435,440,441,443,448 Naumann. por. 283 Neipperg Adam Albert, płk 68, 72, I18, 141- 143, 171, 266, 269, 270, 280, 281, 289, 299,334,402,423 Nemeth, mjr lSS Neuchatel ks. - zob. Berthier Neumann, mjr 68, 77, 160, 162, 163, 168, 268,331-333,366 Neymann, płk 1S3, 196, 199, 290 Niemcewicz Julian Ursyn 30, 32-35, 101, 106,114, liS, 136,138, 141,377,4B Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 19. 19. 470 INDEKS OSOBOWY Niemajewski Józef, gen. 153, 173, 174, 196- 200,273,276,281,289,384,416 Obertyński, ppłk 317, 318 Oborski Kazimierz 178 Oborski Aleksander, ppłk 374 Ochwicz (Cichowicz) Gustaw 15 Olah, mjr 394 Orsetti 114 Osipowski. kpt. 122 Ossoliński Tomasz 114 Ostrowski Tomasz, marszałek sejmu 35 Ostrowski Michał, ppłk 293 Oudinot Nicolas 83 Paczany. por. 105, 119 Pakosz Czesław, płk 118, 213-215, 217 Paly-Rasz, por. 153 Papp, kpt. 410,411 Paschalis, poseł 413 Passerini, kpt. 169 PaszkowskiJózef, sierż. 46 Paszkowski Franciszek, płk 13, 42, 43, 118, 142, 143, 154, 158, 164, 167, 168, 171, 174, 176, 180, 222, 225, 226, 228, 229, 238-241, 244, 245, 256, 273, 275-277, 293, 300, 302, 314, 315, 319, 320, 341, 343, 372, 374, 388, 390, 397, 405, 409, 413,419,425,431,437,440,446 Paulini, rtm. 122,231, 232 Pawłowski Bronisław 41, 97, 100, 107-11O, 117, 120, 121, 246, 248, 249, 251, 254, 338,339,383,398 PeUetierJean, gen. 49, 86, 95, 109, 117, 120, 129, 136, 152, 167, 168, 224, 229, 232, 238-241, 273, 275, 276, 299, 314, 317, 318, 341, 342, 409, 417, 423, 426-430, 432,433,435,441 Perremans, mjr 328 Pflacher Franz, gen. 126, 127, 130, 133, 184, 313, 343, 389 Piasecki, ppłk 374 Picard Louis 49 Piccard, płk 313, 321, 3c~6-338, 343-345 Piotrowski Ludwik, ppłk 317 Piotrowski Michał, gen. 158, 220,289 Plutyński Antoni 16, 20, 23, 173 Pogonowski Franciszek, mjr 205, 35 l, 352 Pogorzelski, kpt. 329 Połentz, gen. 125 Połoński, kpt. 153, 197, 379,384 PoniatowskiJózef Poniński, płk 44 Poniński, zastępca prefekta 136, 213 Pontecorvo ks. -zob. Bernadotte Potocka Sewerynowa 421 Potocka Stanisławowa 418 Potocki Adam, hr. 254, 337, 384, 398,436 Potocki Aleksander, min. policji 260, 263, 377 Potocki Franciszek 413, 414, 419, 420 Potocki M. 114 Potocki Marceli, ppłk 233 Potocki Stanisław, prezes Rady 32, 110-113, 136, 139, 172, 176, 199-202, 224, 244, 257, 260, 262, 263, 352-353, 378, 379, 405 Potocki Staś, płk 239, 240, 245, 428, 430 Potocki Włodzimierz, ppłk 50, 228, 229, 232, 234, 245, 247, 250, 251, 301, 303, 387, 397,424,426,430 Prądzyński Ignacy 45, 171 Prendel, rtm. 298, 299, 363, 364, 367 Prochaska Johann, gen. 61, 69, 71, 78, 105, 119,126, 148 Prochaska 331 Przebendowski Konstanty, płk 97, 227, 228 Przyszychowski, mjr 216, 217 Puciata, szefszw. 389 Pulszky Ferdinand, płk 71, 236, 2r. 239- 241,426,429,430,440 Raab, kpt. 386 Raczyński, kpt. 432 RadetzkyJoseph, gen. 68 Radoński 283 Radziwiłł Ludwik, ks. 11-J. Raigecourt Karl, płk 73, 185, 186, 190, 195, 196, 216, 218, 270, 283-285, 288, 306, 307,309 Rainzer, ppor..J-11 Rautenstrauch Józef, ppłk 42, .J-3, 152, 15-ł, 171,197,223,224,243 Rede!Jakub, mjr 384 Rembieliński Rajmund 177, 201, 202, 242. 243,252-255,263,276,277,38-1-,433 Rembawski Aleksander 31 Rembowski, zastępca prefekta 204 Renner, kpt. 130, 306, 309, 349, 351, 390, 391,.395 Riebeł, mjr 339 Rodin, baron, kpt. 68 Ródłich, ppłk 295, 297 Rogats, kpt. 193,410,411 Romberg, płk 350, 35 l, 356, 365, 389 Romeuf, mjr 86 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 20. 20. INDEKS OSOBOWY 471 Rosenberg Franz, gen. 392 Rostworowsl-... Michał 31 Rostworowski, ppłk 307, 379 Rottermund Heinrich, feldm. 266, 393 Roiniecki Aleksander, gen. 41, 43, 48, 49, 92, 99, 109, 116-121, 125-128,131,134,136, 166,167,178,179,182,223-225,228,229, 231-235, 245-247, 249-255, 272, 276, 277, 301-303,314, 316-318,371-376,387-390, 393-398,401,409,415,418,419,421,422, 424-426,432,438-440,446 Rudkowski, ppor. 97 Rumiancew Nikołaj, min. spr. zagr. 172, 173, 274,364 Rydzyński, gen. ziemiański 21O Rzętkowski, radca stanu 141 Rzuchowski, szefszw. 424 Rzyszczewski Gabryeł384, 398,401 Sanguszko Eustachy 405 Sapieha Aleksander 92 Sapieha Mikołaj, ks., ppłk 192,214,216,421 Sapieha Paweł 421,432,437 Saski, mjr 14, 180 Saunier Louis, płk 88, 93, 98, 104, 110, 112- 114,117,119,122,135,136,138-140,172 Schauroth Karl, feldm. 6, 69, 77, 127, 128, 131, 132, 134, 136, 137, 160-163, 169, 184, 222, 233, 250, 267-274, 278-282, 285, 292, 294, 300-303, 313, 317, 336, 343, 344, 353, 365, 366, 374, 389, 392, 393,403,410,414,431,438,443 SchelsJ.B., ppłk 68-69, 106, 127, 128 Scheuring, ppłk 305 Schiłl Ferdinand, mjr 185,295,349 SchillJohann Georg, ppłk 185,349 Schiller, rtm. 104, 105, 134, 149 Schilly, rtm. 279, 319 Schindler, kpt. 68 Schindler, mjr 249 SchmelzernJohann, płk 329 Schmidt, kpt. 305, 308 Schnayder (Schneider), ppłk 153,288,379 Schiiłler, rtm.184, 185, 187,203,216,311 Schwarzenberg Karl, ks. 20, 23, 24, 79, 80, 173,188,275,361,412 Schweryn, kpt. 120, 126 Sczaniecki Ludwik 15,212,217 Sekeli, gen. 447 Semekmjr58 Sengentin (Sengientin), płk 114, 196 Serca Jean J4, 28, 30, 33, 96, 107, 110-116, 123, 124, 134, 136, 138-140, 172, 217, 257, 284, 292, 340, 341, 347, 352, 355, 376-378,382,440,441 Siemianowski, płk 114,288,379 Sienkiewicz Antoni, płk 305, 306 Sierawski Julian, płk 15, 157, 169, 171, 233, 334 Sievers Jakow, gen. 315, 316, 319-322, 340- 342,344,396,397,405,439-441 Skałiński, grenadier 131 Skałkowski Adam Mieczysław 12-14, 16, 29, 41, 45, 48, 49, 107, 124, 140, 209, 210, 214,217,219,284,292,406 Skarbek Fryderyk 25, 26, 32 Skórzewski Paweł, gen. 205-207,221,377 Sobolewski, radca 172, 199 Sokolnicki Michał 15, 16,301 Sokolnicki Michał, gen. 6, 13, 15, 43, 92, 109, 119, 120, 125, 129, 131, 132, 135, 155- 161, 164-171, 179, 180, 182, 194, 209, 213, 223, 225, 228, 229, 231-237, 243- 245, 269, 271-274, 279, 280, 293, 300, 301, 303, 315, 316, 325-335, 343-346, 352-355, 372, 374, 375, 381, 387, 388, 394, 397, 415, 421, 424-427, 430, 437, 439,442,446,447 Sokolnicki, szefszw. 243 Soltyk Roman, kpt. 9, 15, 101, 124, 125, 127, 157, 171, 192, 238-240, 317-319, 333, 401,427 Sommeregger 265 Speth Sebastian Franz, gen. 77, 126-128, 135, 182, 184, 280, 282, 285, 292, 293, 313, 344,389 St.Julien, hr. 148 StachewiczJulian 16 Stackełberg Otto, ppłk 396 Stadion Philipp 17, 19-21, 23, 24, 79, 188, 296,297,324,358-361,368,412 Stadnicki Ignacy 92 Stanisław August Poniatowski 191 Starzeński, por. 249 Starzinsky (Starczinsky) Karl, gen. 222, 265, 266 Staszewski Janusz 12, 16, 54, 184, 193, 194, 204, 206, 207, 209, 210, 212-214, 216- 218,283 Staszic Stanisław 113, 260 Staulfelt (Stolfeł), ppłk 180,416 Stawiski 205 Steigentesch, płk 296, 297, 358, 360 Steiner, mjr 336 StojanowskiJ. 40, 41, 44, 51 Stokowski, b. gen. 207 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 21. 21. 472 INDEKS OSOBOWY Strauch Kaspar, ppłk 169 Strzyżowski, ppłk 237, 241, 252, 398-402 Stuart Kajetan, mjr 97, 98, 146, 148, 207, 221,222 Stutterheim, gen. 360-362, 364-366 Suchodolski, ppłk 169, 170, 228, 237, 239- 241,245,326,330,334,426-430 Sujecki, ppor. 242 Sulimirski, kpt. 338 Sułkowski Antoni, ks., płk 44 Sumiński, kpt. 216 Surowiecki 25 Suworow Aleksandr A., gen. por. 274-276, 302, 314, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 332,340-342,431,432,434,437-444 Suworow Aleksandr W., feldm. 274 Sylly, rtm. 243 Szaniawski 114 Szembek Piotr, kpt. 193, 352 SzemeslerJan 50 Szinkovich, mjr 330 Szneyder, mjr 197 Szulli, rtm. 183 SzumlańskiJózef, płk 142,275,276,320,343, 363,414,417,448 Świderski Andrzej, mjr 305, 309, 31O, 312 Świderski, płk 193 Tarnowski, hr. 425 Theils, senator 298 TokarzWacław 15,113,114,140,197,201, 256,378,379 TolińskiJózef, płk 384,398 Trautenberg (Trauttenberg) Leopold, gen. 77,126,127,134,184,267,313,316,325, 326,343-345,363,365,389,392 Trenka, mjr 246, 249 Tretter, kpt. 145, 146,272,315,319 Treuenfest G. Amon v. 106, 119, 157, 224, 293,331 Trynkani71 Trzciński, podprefekt 357 Trzecieski 398 TurnoKarol,plk 121,135,165-167,223,224 Turno 26 Turski, ppłk 343, 448 Tyszkiewicz Tadeusz, płk 121, 389 Udom, płk 320, 441 UmińskiJan N., mjr 192, 214,217, 283, 287, 292, 348, 352, 387 Vanda1Albert275,315,404,407 Vauban Henriette 72 VictorinJ. 129 Volkart, por. 411 Wachowicz, ppłk 208, 287 Wadbolski, płk 400 Wagner, ppor. 19 Walchnowski l56 Wallmoden, hr. 19 Walther (Walter), kpt. 163, 187,329, 366 Wasilewski, płk 223, 224, 372 Weinzierl, por. 105, 117 Weiss, kpt. 121, 194, 195, 283, 287, 305, 306, 350 Wender, kpt. 305 Wessenberg, baron 22, 23, 74-76, 295 WeyssenhoffJan, gen. 15, 44, 141, 156, 157, 171,233,329,333,334 Węgierski Emilian, kpt. 192, 216, 217, 283 Węgierski, ppłk 100 Węgleński Jan, przedst. rządu centr. 339 Węgorzewski, gen. ziemiański 210 Węgrzecki 413 Wilhelm Orański, ks. 295, 296 WillaumeJuliusz 12, 16,209 Wimpffen Maximilian, gen. 21, 266, 28", 297,359-361,367,368,403 Wiszniewski (Wiśniewski), naczelnik pow. 114, 196,201 Wodzyński 114 Woliński, mjr 129, 130 Wolniewicz, ppłk 212, 213, 216 Wołodkowicz Henryk, gen. 172 WoroniczJan Pawełll5, 141 Woyczyński Stanisław, gen. 42. 95, 117, 185. 191-194, 203, 210, 216, 220, 258. 273. 283,377 Woyda Karol. referendarz 113. 199, 205. 224. 377·380 Wrangel355 Wrede Alfons v. 55, 56. 59, 69, -:'1 Wurmser, hr.. komisarz krajowy 69, 72, 254. 265,337,339,399,400 Wybicki Józef 114, 204, 208-213, 25ó, 2ól. 352 Wyhranowski Roman 40l Wyczechowski, radca 141 Zajączek Ignacy, dyrektor generalny poczt 81 ZajączekJózet: gen. 6, 13, 37-39, 42, 43, 74, 84-87, 90, 95, 110, 122, 123, 134, 139, 152, 164, 166, 167, 181, 182, 203, 205, Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 22. 22. INDI!KS OSOBOWY 473 206, 210, 216, 223, 227, 228, 258, 259, 2~2. 273, 288, 290-292, 303-312, 314, 315, _H':', 326, 332, 345-JSI. 371, 372, 3:"5, 380, 381, 384, 385, 387, 388, 391. 394, 397, 415, 420, 421, 423, 431, 434, 435, 4,N, 442-445 Zaleski Adam Fortunat 26 Załęski, szefszw. 345 ZamoyskiJan, hetman 236 Zamovski Stanisław 277, 278, 384, 398, 427, 433 Zawadzki Augustyn, płk 153, 181, 182, 197, 202, 228, 288, 290, 305, 306, .m, 387, 415,422 Zieliński, płk 114, 289-Z91 Zubrzycki 336 Żabicki, kpt. 357 Żółtowski Edward, płk 181, 182,293,333 Żubr, furier 240 Żubrowa 240 Żymirski Franciszek, mjr 222 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 23. 23. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH (Nie obejmuje haseł Austria, Księstwo Warszawskie, Polska) Andraszkowice 328 Anglia 19, 20,404 Arciechów 159 Aspem 286, 358, 368, 369 Austerlitz 298 Babiak219 Bajanna 32, 33, 37 Bamberg 95, 96 Baranów 301, 302, 308, 313, 336, 345, 373, 431,439 Barcin 217 Baszków26 Bawaria67 Bąków 219 Belz 336 Berlin 22, 33, 40, 74, 136, 139, 172, 257, 292, 295 Brno 68, 146, 392 bialski pow. 176, 227, 248, 337, 390,421 Biała Podlaska 275 Biała Rawska 103-106, 116-119, 125, 126, 155,307,352 Bialaczów 349, 35 l, 352, 356, 357 Białobrzegi 305, 309, 374 Białolęka 159 białostocki obwód 24 Białystok 80-81, ln, 174, 225, 260-263, 275, 276,298,299,418,425,433,434 biebrzański pow. 196 Bielany 269, 417 Bielawy 219 Bielsk (Bielsko-Biała) 189,412 Bieżunie 26 Bieszna 145 Błędów 103, 105, 106,305 Błonie 95, 97, 99, 117, 119, 120, 123, 125, 134, 137, 149, 171, 184, 185, 196, 218, 284-287,290,292,417,423 Błotnica 309, 3IO Bobrowce 119 Bobrowniki 224, 225,415,440 Bobrze 388 Bochnia 392, 393, 395 Bogdanówka 339 Bolimów284 Borki 310 Borów 346 Borzęcin 230 Bóbrka 249 Brody 248, 339, 398,447 Brok 176 Bródno 156 Brunszwik 404 Brwinów I20 Brzeg 144. 145 Brzegi 394 Brześć Kujawski I90, 2I9 Brześć Litewski 81. I..,3, 1..,5, 224-226, 253, 263, 275, 299, 314, 315, 422, 423. 435. 437,438 Brzeziny 304 brzeziński pow. 357 Brzeźnica 402, 403 Brzeżany 249,399-401 brzeżański pow. 390, 3ll8 Bug rz. 22, 24, ..,2, 82, 84. 8..,, ll7, 148, 150, lSll, 165, !..,S, 1..,6, 178, 201, 202, 223, 263,2..,5,40..,,414,415,422,32 Bukowa 321 Bukowina Sll, 230, 24ll, 337,399,401 bydgoskidep.26,27, 114,115,123,192,203, 208,209, 217, 377 Bydgoszcz 195,203,205,214,216,218,219, 285 Bzura 104, 106,211, 218, 219,279,282-284, 287,291,347,349,355 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 24. 24. INDEKS NAZW GEOGRAfiCZNYCH 475 Celejów421 Celichowo.: Chechlo 145 Chełmno 44, l52, 193, 211 Chęciny 389, 390, 394 Chmielówka 399-40l Chodzież 388 Chorostków 399, 400 Chorzelów 302 Chruśle 186 Chrzczonowice 147 Chwalki 271,330 Chwałowice 341,441 Chvrów 339 Ciecienyn 227,228,420,422 Cieszyn 181,222,361,365,403 cieszyński okręg 265 Ciężkowice 389 Czarków217 Czarnowo193 Czechy 24, 67, 68, 82, 179,243,359,403,417 Czekaj 225, 232, 303, 313, 316, 320, 424, 425,439,440,443 Czerniemiki 224 Czerniaków 135, 164 Czerniowce 81,401 Czersk 354, 355 Czerwińsk 202 Czerwona Karczma 103 Czeszewo 217 Częstochowa S, 6, 49, 50, 74, 76, 81, 84-86, 95, 97, 144-148, 164, 185,204,207,217, 219-222, 265, 267, 283, 291, 296, 307, 347, 348, 350-352, 354, 357, 383, 388, 434,446 częstochowski pow. 202, 22 l Czortków 400 Czyżów 309 Daleszyce 389 Dalmacja 403 Dańków 106, 118, 119 Dawidy 127, 129, 133, 135, 136 Dąbrowa 317, 318,441 dąbrowski pow. 114, 196 Dąbrówka 120, 121, 305 Denków 388 Dębe 168, 269 Dębica 247, 336, 345 DębUn 225 Długa, rz. 164 Dniestr 249, 398, 40l, 402 Dobropole 399, 40l Dobrzyków 186 Dobrzyń 202, 214 Domaniewice 103, 105, 116 Domostawa 229, 238, 242, 321, 342, 426, 429 Drezno 22, 27, 74, 91, 96, 97, 109, 118, 135, 142,179,204,209,213-215,256,404 Drohiczyn 24,253, 263, 275,435 Drwalewo 117 Drzewica 98, 104 Dubiecko 249 Dubienka 338 Dubno 79, 81,339 Dukielska Przełęcz 73, 324 Dukla 247, 337, 339, 365, 389, 390 Dunaj, rz. 24, 67, 75, 300, 359, 360, 369, 390, 431 Dunajec 323,324,367,389,391 Dwory 366 Działoszyce 389, 391 Dziecinów 168, 180, 182,415 Dzików 325, 338, 344, 345, 439, 442 Dżwiniacz 398 Enns 180 Eperies 399 Erfurt18,19,34,85,86,96,404 Europa 18, 22, 37,419 Falenica 166 Falenty 109, 119-121, 124, 125, 127-135, 409,410 Falenty Duże 125, 129 Falenty Małe 125, 129 Falków 349 Fordon 193 Francja 13, 18, 20, 27, 28, 30, 33-37, 40, 53, 54,67,68, 72, 73,100,105,110,154,174, 176, 191, 210, 225, 236, 295, 298, 314, 323, 359, 364, 384, 386, 401, 425, 443, 445,447 Frankfurt nad Odrą 22 Frydland 49 Galicja S, 6, 10, 11, 14, 21, 34, 35, SS, 58, 59, 66, 67,69-76,79,81, 82, 84, 88, 89,91-93, 96, 98, 99,108,118,159,162,163,171- 177, 179-183, 188, 189, 202, 219, 221- 223, 225-227, 230, 237, 241, 245, 248, 249, 251-253, 255-259, 261-263, 265- 271, 274-279, 281, 282, 286, 288, 293, 294, 298-301, 322-325, 336, 337, 339, 343, 347, 358-369, 373, 382-388, 390, Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 25. 25. 476 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 393, 403-407, 412, 413, 415-418, 420, 422,423,429,431-436,445-448 Galicja Nowa 72, 92, 171, 175,231 Galicja Stara 92, 225, 245 Galicja Środkowa 249, 255, 338, 343 Galicja Wschodnia 6, 12, 247, 255, 279, 294, 321, 336, 337, 343, 372, 373, 383, 387, 388,398,406 Galicja Zachodnia 73, 332, 336, 343, 365- 367,406 Garwolin 223, 227, 275 Gassy97 Gąbin 185-187,189, 190, 194, 195,214,219, 222,268,409,411 Gdańsk 22, 24, 34, 37, 49, 83, 174, 181, 192, 256,284,296,297,436 Gdów392 Genua 112 Gerlachowskie Wzgórze 233, 235 Giełzów 103 Gieraltawice 366 Glinianka 166-168 Glinki 167 Głogów 37, 90,217,407,436 Głosków 121 Głowaczów 306, 307, 311 Gniewkawo 190, 193,217 Gniewoszów 308, 346, 374 Gniezno 213,214,216,218 gnieźnieński pow. 26 Gocław 156 Gollersdorf392 Gołańcza 209 Gołębice 271 Gołków 121 Góraj 229, 426 Gorlice 22 Gorzyce 6, 232, 314-318, 320, 321, 325, 326, 334,340,342 Gostków 219 Gostynin 214 Gościeradów )7 l Góra 9S, 97, 99, 103, 105, 117-119, 121, 123, 149, ISO, 155, 15~, 158, 160-166, 168, 170-172, 179, 182-185, 220, 237, 250, 254, 267, 269, 270, 272, 27S, 278, 281' 282, 305, 3S3-3SS, 373-37S, 382, 409- 411,44S,447 Góraj 229, 426 Górki 348 Górzyce 232 Grabie 186 Grabie Niemieckie 186 Grabówka 371 Grochów S, 151, !SS, IS6, 160, 161, 171, 188,233,290,423 Grodno 80, 172, 299 Grodzisk Mazowiecki 117, 120, lSI, 286 GródekJagielloński 249,338 Gródek n. Bugiem 72 Grójec lOS, 116, 119, 124, 286, 304, 30S Grudziądz 24, 183 Grzybowo-Wódka 25 Grzybów 122, IS7 Grzymałów 400 Guben 27 Gurów26 Guzów284 Halicz 255 Hanower404 Hiszpania 17-19, 32, 34, 37, 83, 86, 94, 153 Holandia 403 Harodenka 399 Huta 321 Iłów 186 Iłża 77,268,292, 308,309,346,349, r5. 388 lmielin 135 lnn, rz. 75 Inowłódz 97, lOS, 116, 284, 291. 351. 352. 356 Inowrocław 184, 190, 195,216-218 lwaniska 271, r9, 280, 366 Iwanawice 77,391, 393-395 lzdebnik 397 Jabłonkowsb Przełęcz 189,412 Jabłonna k. Lublina 228, 4-20, 4-23. 4-25 Jabłonna k. Warszawy 13, 95, 155, 158. 159,289 Jamnica 313 Jampol339 Janczewice 121, l2b, L!-:', 131 Janki Ul, 132, 134-, 1r Jankowice 6, 304-, .KN-312 Janowiec 306, 308 Janów 14-5,229,238,24-7,34-0,34-1. 3'>8, 4-2t>, 4-27, +H, 4-4-7 ].mówek IM Jarosbw 24-5-2·F, 24-9-251, 253, 272, 30 l, 313,336,338,373,425,433,447 Jasło 336 Jasna Góra 146-148, 220, 221 Jastkowice 321 Jaworowa 120, 124, 125, 127-129, l.H, 134, 136 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 26. 26. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 477 Jaworów 338 Jedliosk 282, ~92, 306-312, 326, 34S, 346, 374,37S,44S Jedlnia 388 Jernielin - zob. lmielin Jena 19 Jezierzany 399 Jeziorna 118, 120, 182, 183 Jędnejów 390, 394 Jordanów 366 Józefów 228, 229, 340, 346, 373, 381, 421, 446 Kabaty 182 Kacice 394 Kalabria 146 kaliski dep. 27, 114, liS, 123, 186, 204, 20S, 207,208,211,212,217, 2S7, 267,377, 380 Kaliskie 37, 20S, 207, 407 Kalisz 16, 22, 44, 74, 84, 9S, 139, 144, l4S, 147, 164, 184, 187, l9S, 204, 206-208, 21-ł, 222,271, 3SO Kalwaria 20l Kalwaria Zebrzydowska 397 kalwaryjski pow. (lit.) 114, 196 Kamieniec Podolski 2S2 Kamienna 347 Kamień 221 Kamieńsk 3S6, 389 Kampinoska Puszcza 284 Karczew ISO, lSS, lS7, lS9, 161, 162, l6S- l68, 174, l7S, 178, 179, 182, 261, 267, 269,27S,384,432,434 Kargowa 27 Karpaty 24S, 248, 2S4, 294, 324, 336, 392, 412 Karyntia 70 Kaszów 309 Kawęczyn IS6, IS7, 290 Kazanów 37S, 388 Kazimierz 224, 346,371-373,446,447 Kazuń 1S8 Kąty 321 Kępa Ośnicka 186, 187 Kępa Tokarska 186, 187, 202,260 Kielce 71, 77,348,349,388,390 kielecki pow. 390 Kiełpin 1S8 Kleczanów 280, 293 Kleczewo 184, 195,212 Klimontów 292, 293 Klodawa 219 Kobiałka 164 Kobierniki 271, 300, 327, 328 Kobylaki 122 Kobyłany 271 Kobyłnik 309 Kobyłka 72, lS7, lS8, 17S Kock 223,224,267, 268, 299, 315,415,418, 419,439 Kocmierzów 328 Kolbuszowa 303, 336, 34S Kolbiell65, 166, 223 Kolo 214,416 Komorno 82 Konary 26, 117, 282, 30S, 306, 353, 354 Konie 119 Koniecpoł351,3S2, 3S6, 394 Konigsberg- zob. Królewiec Konin 184,19S,207,208,212,217,219 Końskie 77, 80, 92, 103, 104, 346, 349, 350, 3S6, 374, 388 Korczyn 394 Korytnica 223 Kosomce 168, 169 Kossobudy 228, 237 Kostrzyn (Wielkopolska) 217,219,354 Kostrzyn n. Odrą 22, 90, 136, 206, 215, 217, 284,407,436 kościański pow. 26 Kotorydze 121, 126 Kotowice 284 Kowal184, 190 Kowale-Stępocina 388 kowalski pow. 230 Koziegłów 145 Kozienice 189, 229, 267, 30S, 306, 308, 310- 312,333,345,351,374,375,412 Kozłów 287, 394 Kórnik 213 Krakowiec 338 krakowski okręg 406 Krakowskie 207, 211, 422 Kraków 7, 11, 13, 16, 34, 35,59,68-78,80-82, 91, 92, 98, 108, 118, 145, 181, 189, 191, 207, 211, 220-222, 226, 228, 230, 234, 236, 237, 243, 245-249, 265-274, 278, 279, 282-285, 301, 307, 335, 336, 344, 346-351, 356, 357, 361, 363, 365-367, 372-374, 387-397, 402-405, 412, 414, 421,422,425,426,431,433,435,436 Kranichfeld 179-180 Krasnobród 145 Krasnystaw 228, 320, 421, 425, 431 Kraśniczyn 431 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 27. 27. 478 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH Kraśnik 315 Kroczyce 145 Krosno 27 Krotoszyn 207 Królestwo Polskie 404, 405 Królewiec 22, 74, 189, 294, 295, 298, 358, 360 Królikarnia 137 Kruków 327, 330 Kruszwica 190,217-219 Krynica336 Krystynopol249 Krzemieniec 339 Krzepice 207, 208 Krzeszów 341 Krzycko Małe 25 Ksawerów 116, 118 Książ 78, 389, 391, 394, 395 Kunów 77,268,271, 279,292, 388 Kurów431 Kutno 184,211,214,219,220,254,283,284, 291 Kutuzów399 Kwieciszew 216,218 Legnago 68 Leipzig- zob. Lipsk lelowski pow. 204, 208 Lelów389 Lemberg - zob. Lwów Leśnowola 121, 126 Lewiszyn 26 Leżajsk 245, 249, 313, 336 Lijatyn 400 Lipsk (pol.) 374 Lipsk (saks.) 230, 244,256,257,260,404 Litwa 441 Londyn 19 Lubartów 224-226,228,415,418,420 lubelski pow. 227, 248, 337, 390,420 Lubiejów 185 Lublin 72, 81, 82, 188, 223, 224, 227, 228, 231, 236, 238, 247, 248, 251, 252, 262, 266-268, 276, 277, 279, 289, 299, 314- 316, 339-341, .m, 372, 384, 398, 409, 412, 415, 418-421, 423, 425, 427, 431, 434,437-443,445,447 Lubochnia 348 Lubonia 26 Lutomiorsk 357 Lwów6, 13, 16, 72, 79-81, 178, 228, 230, 236, 238, 241, 245-255, 267-269, 277, 278, 294, 298, 301, 315, 321, 325, 335-340, 343, 365, 373, 383, 385, 398-400, 421, 422,425,426,432,433,437,439,447 lwowski pow. 339,398,433,447 Łabiszyn 217 Labunie 238,426,427 Łabuńka rz. 236 Łady 127 Łagów389 Łańcut247,336,421,425 Laskarzew 223 Łaziska 178 Łazy 126, 127 Łążek426 Łęczeszyce lOS, 116 Łęczna 224, 41 S Łęczyca 50, 187, 196, 207, 211, 214, 218, 219,407 Łomża 177, 198-201,290,291, 376,416 łomżyński dep. 114, 115, 123, 153, 154, 173- 175, 196, 197, 199, 256, 25-. 272. 288, 289,377,416 łomżyński pow. 196 Łomżyńskie 25, 173, 197, 213 Łowicz97,106, 117,147,149,185,187,196, 215, 218-220, 254, 270, 271. 283-285, 304, 306, 307, 347, 348, 352, 35-. 41-. 423 Łowiczek 190 Łuków 224, 275,415 Maciejowice 191, 223,415,421,431 Magdeburg 386 Magnuszew 388 Malinia 302 Małogoszcz 74, 77, 78, 348, 389, 390, 394 Mariampol398, 399,401,402 mariampoiski pow. 114, 196 Markuszów 224, 415 Maszna 284, 287 Mediolan67 Metz 45 l'vlichałowice 120, 124, 125. 127, 132. 134, 137 l'vliechów 80, 389, 391,415 l'vliedzeszyn 150, 166 Mielec 301-303,344,345 l'vliędzyrzec 398,401 l'vliłosna 164 l'vlińsk Mazowiecki 161, 165 Mlądz 161, 165 Mniszew 116, 118, 163, 180,250, 270,289, 305,333,353,413,446-447 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 28. 28. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 479 Moczydla 3Q4 Modlin 49, 2U, 83-87, 90, 95, 99, 108, 109, 117, 121, 140, 151, 152, 155, 156, 158, 168, 171, 176, 179, 181, 196, 202, 227, 267,270-273,289-291,383,407,431,434 Modrzyce 224 Magielnica 103-106, 116, 117, 124, 286-288, 305,347,348 Mogilany 403 Moguncja 37 Mokotów 182,290-292,304 Mokronawska Wola 121 Mokrosęk 309 Mołdawia 368 Monasterzyska 399, 400 .Morawy 66, 67, 70, 82, 180, 222, 228, 235, 243, 265, 279, 294, 347, 359, 360, 366, 388,392,403,412,414,417,422,431 Moskwa 125, 259 Mosty 394 Moszna 184 Motyczów 394 Mroków 125 .Mrowa rz. 124 Mrzygłód 14S Mstów 14S, 147,222 Mszczonów99, lOS, 106, 116-121,124,126, 147,286 Murowana Goślina 26 Myślenice 392, 397, 403 Nadarzyn 99, 100, 117-121, 124-127, 131, 132, 134, 147, 182 Nadbrzezie 23S, 409, 424 Nadma 1S7 Narew, rz. 84, 87, 117, ISO, 1S7-IS9, 161, 164, 17S, 182,407 Naroi 447 Narty 103, lOS, 106 Nasieisk 26 Neuhaus68 Neusiedel 266, 294, 297 Newa, rz. 20 Nidarz.274,278,366,389,390,402 Niedźwiedź 394 Niegowa 14S Niekurza 300, 302, 313 Niemcy 9-11, 17, 22, 34, 37, 7S, 83, SS, 138, 185, 188, 189, 266, 267, 293, 296, 323, 3S8, 360, 364, 367, 368, 404, 407, 412, 413,434 Niemen, rz. 24, 84 Niepołomice 279,280,431 Nieporęt95, 151, 15S, 157-159,164, 16S Nieszawa 19S Nisko 231, 232, 321, 34S Niwce 349 Niżniów 399 Norymberga 118 Noteć, rz. 214 Nowa Częstochowa 146, 220, 221 NowaGóra 73 Nowa Słupia 388 Nowe Miasto 74, 76-78, 100, 103, lOS, 109, 116, 118, 124, 168, 169, 171, 229, 241, 267, 268, 270, 278, 279, 285, 286, 306- 308, 347, 348, 3Sl-3S3, 3S6, 394, 443, 447 Nowiny 320, 441 Nur9S Ober-Rohrbach 392 Obory 416 Obrazów 271, 293, 32S-327, 332-334 Odechów 388 Odrowąż 388 Odrzywół 77. 78, 81, 98, 103 Ogrodzieniec 14S Okuniew 78, 104, 122, 1SO, 1SS, 1S7, 1S8, 161,164-168,176,181,269,299 Oldenburg 404 Olkusz 74, 78, 14S, 220, 3SO, 389 Olsztyn 14S Ołomuniec 82, 230,231,236, 294, 300, 349, 392,393,403 Opatowiec 392, 40S, 431 Opatów 77, 82,231,271, 279,280,292,293, 344, 34S, 36S, 366, 373, 374, 388, 389, 431,433,437,438 Opoczno 74, 77, 78, 98, 103, 349-3S2, 388 Opole 340, 346, 3S3, 371-373, 381, 382,442 Osieck 162, 16S-167, 223,269, 31S, 422,439 Osieczna 26 Osiny 388 Osówno 178 Ossów !SI Ostatni Grosz 146 Ostrolęka 84, 298 Ostromeck 193 Ostrowiec 279 Ostróg 274 Ostrówek S, 162, 164, 166-171, 176, 179, 182, 183, 188, 194, 231, 233, 269, 289, 293,414-416 Osuchów 103, lOS, 106, 118, 119, 125, 126 Ośnica 187 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 29. 29. 480 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH Oświęcim 73, 350, 366, 403 Ożarów 293, 344, 366, 388 Pacanów 280 Padew 302 Pakość 217 Parole 121 Parysów 223,413,416 Paryszew 222, 227 Paryż 14, 16, 28, 43, 81, 88, 90, 93, 101, 133, 404 Pączek 317,318 Petersburg 20, 22, 23, 96, 154, 172, 173, 226, 243, 260, 263, 274, 275, 295, 298, 299, 324,363,366,367,404,406,432 Petrykozy 119, 125, 126 Pęcice 184 Piaseczno 95, 99, 106, 118-120, 136, 149, 183,186,304 Piątek 187,214,219 Pieprzowa Góra 233 Pilica m. 109, 120, 145, 222, 184, 344, 349, 351 Pilica rz. 22, 24, 72, 74, 84, 86, 89, 90,97-100, 103-105, 109, 117, 134, 146, 229, 270, 284, 288, 291, 292, 304-306, 309, 333, 346-357, 365, 366, 374, 388, 394, 407, 410,422,433,434,446,447 pilicl<i pow. 204, 208 Pilzno 301,336,364, 366,431 Pińczów 230, 289-291, 294 piotrkowski pow. 208 Piotrków Trybunalski 76, 81, 118, 144-147, 208, 284-286, 291, 307, 348-352, 356, 357,366 Piotrowice 167, 366 Pireneje 18, 83 Pirenejski Pólwysep 17, 37 Pisary 293 Pizzo 146 Płaski 119 Pławno 147, 389 Pławo 313 Pławy 121 Płock 42, 152, 153, 164, 177, 184, 186, 187, 192, 201, 202, 214, 219, 225, 244, 2ó0, 283,416,419,422 płocki dep. 25, 26, 114, 123, 153, 154, 177, 186, 191, 196, 201, 242, 272, 288, 290, 377 Płockie 53 Płoskie 239,427-429 Pniewo 219 Pniów 224,225,232,293,300,302,314-316, 319, 320, 334, 338, 341-343, 346, 350, 371,372,379,409,437,440,443 Pobiedziska 212 Poczesna 147 Podole 417 Podgórze k. Krakowa 393, 395-397,405 Podgórze k. Torunia 193 Podhajce 399, 400 Podzamcze 394 Pomorze 24, 37,90 Pomorze Szwedzkie 90 Portugalia 19 Potoki 178 Poznań 22, 53, 95, III, 112, 149, 164, 185, 190, 192, 195, 204, 205, 208-219, 225, 261,271,283,292,352,354,417 poznański dep. 25-27, 114, 123, 186, 208, 212,216,217,377,380,381 poznański pow. 26 Poznańskie 54, 115, 117, 135, 182, 207, 208, 214,215,267,352 Praga (warszawska) 49, 50, 83-87, 90, 97, 108, 117, 121, 122, 135, 1·H-144, 14-9- 152, 155-160, 163, 164, 166-168, 182, 224, 270, 272-27-t, 281, 282, 289-291. 296, 319, 354, 383, 407, 415, 418, 422, 431,434 Prażmów 119 Prądnik Czerwony 397 Prusy 10, 17, 19-25, 27, 33, 68, 74-78, 81. 83, 105, 137-138, 144-146, 148, 183-185, 188, 190, 21 s, 225, 226, 244, 286, 294- 298, 358, 360, r~. 403, 405, 407, 422. 447 Prusy Wschodnie 22, 24 Prusy Zachodnie 22 Pruszków 184 Przecław 301, 302, 344, 345, 35-:', 3ó0, 3ó3- 366 Przedbórz 309, 348, 350-352, 356 Przemsza, rz. 78 Przemyśl247, 249, 251. 254,301, 315, 33t>, 338,439 Przeworsk 245-247,425 Przędze! 321 Przybyszew 103, 106, 355, 374 Przytyk 77, 268, 309 Puchały 131, 132, 184 Puławy 92, 265, 275,306,311,340,341,344, 346, 350, 351, 353-355, 373-376, 3tH- 388, 398, 409, 415, 417, 421, 422, 432, 434,442,444,446,447 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 30. 30. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 481 Pułtusk 14'~. 1""7, 201, 202, 260 Pyzdry 208,.:12-214,216 Raab rz. 358, 359 Rachów 132, 229, 231 Radom 71, !2, 74, 77, 78, 80, 82, 92, 180, 229, 279, 280, 292, 305-312, 346, 348- 350, 353-355, 366, 372-375, 385, 388, 389,431' 444,446 Radomka rz. 31O, 311 Radomsk 356 radomski pow. 208, 390 Radomskie 405 Radomsko 389 Radomyśl228, 280,301,315,316,439,440 Radoszyce 77, 349, 350, 389 Radwanków 168 Radziejów 218, 219 Radziwiłłów 339 Radzymin IS1, !SS, 1S7, IS8, 161, 164-166, 174, 17S Radzyń 438 Raigród 95 Rakowiec 137, 139, 148 Raków 120, 126, 138, 142, 148, 149, 160, 184, 189,412 Raszyn5, 10,99,100,106,108-110,117-121, 123-138, 140, 150, 152, 153, 171, 184, 210,2S6,270,285,317, 318,409-411 Ratyzbona 171, 180, 423 RawaMazowiecka74,81,103,10S,106,124, 144, 145, 147, 149, 284-288, 304, 306, 307,309,347,348 Rawa Ruska 249, 339 Rawicz 90 Rawka rz. 124, 288 Regensburg 298 Reguły 137 Rembielszczyzna 159 Rędziny 145 Rno -zob. Rawka Rnowa rz. 127 Rokitno 283 Romanówka 400 Ropczyce 247, 336 Rosja 5, 10, 12, 16-24, 27, 30, 34-36, 68, 75, 79-83, l54, 159, 172-174, 179, 189, 225, 226, 238, 243-245, 248, 252, 253, 258- 262, 274, 275, 293-295, 297, 299-302, 313, 323, 337, 338, 358-360, 362, 364, 367, 369, 384, 386, 398, 405-408, 416, 423,425,426,432,445,447,448 Rozprza 356, 389 Rozwadów 232, 245, 272, 303, 313, 341, 342, 425,442 Rożki 279, 280, 287,293-295,297-301,336 Równe274 Rudelstadt 142, 180 Rudki 339 Runów 121 Russ, rz. 359, 369 Ryczywói3SS, 374, 388 Rynia !58 Rzeczyca 341,352 Rzeczyca Długa 320 Rzeczyca Mokra 293 Rzesza Niemiecka- zob. Niemcy Rzeszów 247, 249, 313, 336, 345, 373, 385, 386,425,447 Saksonia 27, 35, 90, 96, 296, 297,423 Sambor 249, 339 samborski pow. 398 Samsonów 388 San rz. 6, 160, 181, 222, 224-229, 231, 232, 244,246,251,253,254,258,274,280,294, 298,299,302-304,313-325,332,336,341- 345,359,365,372,373,384,414,415,418, 421,424,425,439-444,446 Sandomierz 6, 71, 77, 160, 162, 180, 183, 188, 195, 222, 224-237, 241, 243-251, 261, 266-269, 271-275, 278-282, 285, 287, 288, 292-294, 300-304, 306, 308, 312-316, 318, 319, 324-327, 331-336, 340-344, 346-348, 352, 353, 365, 382, 389, 405, 409, 414, 418, 422-426, 430- 436,438,439,442-444,446 Sanniki 283 Sanok336 Sarbia 26 Sarnów 26 Saska Kępa 290 Satkowice 106 Sącz 336 Schonbrunn 300, 403, 406 sejneński pow. 114, 196 Serock 49, 50,83-86,90,95, 97, 99, 108, 117, 121, ISO, !SI, !SS, 156, 158, 159, 163- 165, 168, 176, 181, 198, 201, 202, 206, 267, 270-272, 287, 290, 383, 407, 414, 416,434 Serokomla 223-228, 409, 416, 417, 419 Sędziszów 247, 390 Sękocin 121 Siedlce 72, 178,248,251,299,415,416 siedlecki pow. 176, 178, 227, 248, 266, 337, Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 31. 31. 482 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 371,390,421,442 Siedliszczany 344, 345 Sieniawa 425 Siennica 165 Sienno 229 Sieradz 84, 208 Siostrzeń 120 Siewierskie 211 Siewierz 144, 145,351 Skalat400 Skaryszew 375, 388 Skawa 366, 403 Skawina 397 Skierniewice 106, 219, 283, 284, 287, 292, 417 Skole 249 Skopanie 302 Skorosze 137 Skotniki 351, 352 Skrzynno 388 Ślesin 217,219,283 Sławków81,95,97,144,145,220 Sławno349 Slomin 121 Słomniki 78, 394 Słupca212,214,216,219 Słupce 184 Służew 135, 182 Służewo 190, 191, 195 Sochaczew 81, 97, 104, 145, 149, 184-188, 219, 266, 267, 270, 271, 283-287, 291, 417 sochaczewski pow. 26 Sokal249, 339 Sokolniki 232 Sokołów 345,373 Solec 273, 333, 374 Sompolno 212,219 Spielberg 146 St. Polten 407 Stradom 221 Stale 313 stanisławowski pow. 176, 178 Stanisławów 164, 165, 247, 249, 251, 399, 401,447 Stara Częstochowa 146, 147, 220 Stara Wieś 116, 118, 119, 124, 352 Starogród 165, 166 Staszów 77, 82, 235, 279, 280, 292, 300, 324, 332, 337, 344, 345, 350, 357, 363, 365, 366,389,399,431 Staw 187 Stawki 190 Stefki 195 Stężyca 223 Stoczek 182 Stojadla 166 Stratsund 386 Strochcice 300, 326-328 Struga 157 Struga Pustelnika 165 Stryj249,337,399 stryjski pow. 398 Stryków 304, 57 Strzelno 184, 195,214,216,218,219 Styria 70 Suchastruga 121 Suchedniów 388 Sudoły 329 Sukowska Wola 310 Suków 309 Sulejów 95, 97,309, 348-352, 357 Suigustów 248 Swarzędz 217 Szczaki 125 Szczebrzeszyn 238, 240,427 Szczekociny 389 Szczuki 121 Szmulowizna 122 szreński pow. 26 Szydłowiec 348-350, 388, 389 Szymanów 284 Śląsk 27, 67, 70, 76, 82, 83, 85, 86, 144, 145. 148, 184, 185, 189, 195, 211, 214. 220, 291, 295, 300, 347, 349, 35 L 357, 364, 366,388,392,393,403,412.447 Ślesin 217, 219, 283 Śniatyń 399 Świder, m. 122 Świder, rz. 24, 161, 166, 176 Świdno 306, 308, 309 Świdry ISO, 161, 165, 166,290 Świniary 433 Tarczyn 99, 100, 104, lOS, 109, 116-121, 124-126,352.353.388,447 Targówek 156 Tarnobrzeg 301,303,313,314,373 Tarnopol11, 247-248, 398-400 tarnopolski pow. 390, 406 Tarnów 228,247,366,367,389,431,433 Tatary438 Tczyca394 Terespol81,27S,41S Tłumacz 399-402 -- Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 32. 32. INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 483 Tłuste 399 Tokary ISó, ;·'-, 202 Tomaszów 241,249,313,338,398 Topornica, n. 23ó ToruriS, II, 16,42,49,50,84-87,90,95, 101, 117, 121, 136, 141, 149, 152, 155, 164, 17"', 183, 185-188, 190-195, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 211, 214-219, 243, 244, 257, 259-262, 266, 267, 283-285, 293, 296, 304, 354, 355, 412, 414, 417, 422,434,447 Transylwania (Siedmiogród) 96 Trebbia 68 Tnemeszno 214,216,218 Trześnia (Trześń) 201, 235, 244, 246, 247, 250, 252-255, 272, 273, 275-278, 280, 301, 303, 304, 306, 314, 316, 317, 338, 34-.379,409,431,435,438,442,443 Tneśnia n. 232 Turcja 236, 298 Turobin 249,420,422,425 Tuszów 302 Tvkocin 1-2, 173, 175, 200, 201, 260-263, 299,376 tvkociński pow. 196 Tylża 18, 19,21, 24, 27,31, 34,298 Tvrol298, 404 Tvśmienica, rz. 224, 40l, 41 S Uchanie431 L.nanów 224, 229, 231, 232, 238, 241, 243- 245, 250, 303, 313, 319-321, 341, 343, 345,409,424-426,441,442 L~rn 67 Uniejów 217,219 Urszulin 121 Urzędów 228, 229 Uścilug 263, 275,431,435 Utrata 284 Utrata - zob. Rawka Wadowice 366, 389, 392, 395, 397, 402, 403 Wagram 297, 323, 325, 359, 392, 403, 404 Walcheren 403 Wałowice 229 Warka 103, lOS, 116,279,282,285,292,305, 306,309,355,374,388 Warmia 24 Warszawa S, 6, 11-13, IS, 16, 22, 24, 28, 34, 39, 45, 47, 48, so, 52-54, 71, 72, 74-93, 95-99, 101, 104, 106, 108-121, 123-128, 131·145, 147·156, 158-164, 172, 173, 180-185, 188, 189, 191, 195, 196, 203, 214, 217, 218, 220, 225, 243, 248, 254, 256, 257, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 279, 280, 282-288, 290-293, 296-300, 304, 306, 308, 312, 336, 341, 343, 347- 356, 371-373, 376, 378, 379, 381-384, 407, 412-414, 417-423, 426, 431, 433- 435,438,446,447 warszawski dep. 26, 27, 37, 114, 123, 196, 219,376,377 Warta, rz. 22, 74, 195, 196, 207, 208, 211, 214,217,304,352,357,366 Wawer 156 Wąchock 388 Werona 68 Węgierki 213, 216 Węgry SS, 56, 59, 67, 69, 70, 180, 222, 245, 249, 284, 294, 301, 325, 366, 386, 389, 393,399,403,412,431,436 Węgry Górne 359 Wiązowna 130,164-168,174, 176,177,180- 182,197,198,214,223,251,260,414-416 Widorna 394, 395 Wiedeń 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 62, 68, 69, 72,74,75-80,128,180,249,265,299,346 Wieliczka 222 Wielkopolska 6, 12, 15, 16, 36, 185,208-210, 212-215, 218, 219, 221, 225, 226, 283, 285,288,407,412 Wieiowieś 300, 302, 313, 314, 316, 319-323, 325,331-333,337,344,350,399 Wiener Neustadt 67 Wieniawka 400 Wieprz, rz. 162, 178, 181,223-225,237,238, 269, 271, 273, 279, 303, 343, 415, 416, 422,425,426,440 Wierzbica 158, 389 Wierzbno 137 Wieś Radzymińska 157 Wilanów 135, 137, 269, 281, 282, 287, 288, 290,291 Wilatów 216 Wilcza Ruda 119, 125 Wilczkawice 395 Wilga431 Wilno 81,298,419 Winiary 274, 280, 389, 391, 393 Wisełka, rz. 328 Wisła, rz. S-7, 22, 24, 36, 74, 84, 86, 87, 89, 97,100,104, lOS, 108,117,119-123,135, 137, 140, 142-144, 147-150, 153-158, 160, 162-171, 178-186, 188-196, 202, 205, 208, 210, 211, 214, 217, 222-232, 234, 235, 244, 248, 250, 252, 259-262, Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 33. 33. 484 INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 26S, 267-27S, 278-284, 288-294, 297- 308, 313, 31S, 317, 318, 322, 324-328, 330-333, 336, 342-3S1, 3S3-3SS, 363, 36S-367, 371-373, 382, 384, 388, 390, 392, 393, 39S-397, 403-40S, 407, 412- 416, 418, 422, 424, 426, 430-432, 434, 43S, 439,442, 44S-447 Wisłoka, rz. 247, 301, 302, 320, 323, 324, 337, 343-34S, 363-366,431,438,439,443 Włochy 17, 191, 209,364, 367 Włochy k. Warszawy 120 Włocławek SS, 164 Wlodawa41S Włodzimierz 2S3, 27S, 299,434,442 Wiostowice 389 Wiostów 271, 293 Wodzisław 391,394 Wolak. Warszawy42, 120, 134,291 Wolborz 304, 348 Wolbrom 14S Wolica 121, 127, 131, 1S7 Wolkersdorf266, 299, 360-362, 368, 386 Woloszczyzna 362, 368 Wołyń 386 Wólka 122 Wroclaw22,83,86, 144, 14S, 147 Wrzawy 317,318 Września 216, 218 Wsola311 Wygnanka 119 Wygoda 120-122, 12S-128, 134, 136, 137, lSl, 1S6, 157 Wypędy 131, 132 Wysokie 228, 229, 237,423, 42S Wysokin lOS, 228 Wyszogród 289, 417 Zagdańsk (Zagnańsk) 389 Zagórze 14S Zakliczyn 389 Zaklików 320, 440, 441 Zakroczym 158, 225 Zakrzewo 314 Zalesie 223 laleszczyki 249, 399,401 Załęże Duże 119 Załęże Małe 119 Zameczek 31O zamojski pow. 337, 390, 406 Zamość 6, 71, 82, 183, 224, 225, 228-230, 236-241, 244, 24S, 247-2S3, 267-269, 272, 274, 303, 314, 321, 335, 336, 338, 372, 382, 384, 398, 415, 421, 423, 425- 431,434,440,442,443,447 Zarzecze 321 Zasław 166 Zator 366, 389, 403 Zawady 397 Zawadzka Kępa 290 Zawadzka Wieś 290 Zawadzka Wyspa 290 Zawichost 229, 231-233, 293, 303, 326, 330, 333,426 Ząbki 122, 158 Zbarz 137 Zdziary 321 Zegrze 142,158,164-166,174, 181, 199,205 Zielunie 26 zloczowski pow. 339, 398 Złoczów249 Złota 293, 300 Znaim 392, 397 Zwierzyniec 421 Zwoleń 306, 311, 346, rs. 385, 388 Żabia Wola 120, 124. L!S Żarki 145 Żarnowiec n. Pilicą 72, 73, 350, 366, 389- 391,394 Żarnów 349, 35 l. 3St>, 3-:'2, 381 Żdżarki lOS Żelechów 121, 1-1,222-225,299,409,413. 418,419 Żerań 281, 289 Żerków 213 Żerniki 394 Żółkiew 249-251,336,338,339,398,44- żólkiewski pow. 339, 390, 398,433,44- Żychlin 214, 219, 283, 290, 291 Przykładowy rozdział książki: Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku http://grzbiet.pl/sklep/historia-wojny-polsko-austriackiej-1809-roku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Fly UP