System is processing data
Please download to view
...

Korpus oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku

by ksiegarnia-grzbiet

on

Report

Category:

Internet

Download: 0

Comment: 0

1,831

views

Comments

Description

Download Korpus oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku

Transcript

 1. 1. PRZEDMOWA. RozDZIALI SPIS TREŚCI POLITYKA PERSONALNA RZECZYPOSPOLITEJ 7 WOBEC KORPUSU OFICERSKIEGO . 9 l. Mechanizmy formowania polskiego korpusu oficerskiego . 9 2. Polityka personalna państwa wobec korpusu oficerskiego . . . . . 67 3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ROZDZIAŁ II SPOŁECZNO-EKONOMICZNY STATUS KORPUSU OFICERSKIEGO l. Struktura narodowościowa .............................. . 2. Sprawy wyznaniowe 3. Status społeczny 4. Struktura terytorialna 5. Rodzina a służba wojskowa 6. Status majątkowy 7. Majątek kadry oficerskiej 8. Ruchliwość ekonomiczna 9. Dynamika zmian majątkowych 10. Wnioski RozDZIAŁ III 95 95 lll 120 137 145 160 164 201 209 212 DZIALALNOŚĆ ZAWODOWA KORPUSU OFICERSKIEGO . 217 l. Naczelne dowództwo 221 2. Oficerowie zaciągu narodowego . 226 3. Oficerowie zaciągu cudzoziemskiego 306 4. Zwolnieni ze służby wojskowej 392 5. Wnioski 396 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 2. 2. 6 SPJS TREŚCI ROZDZIAŁ IV UDZIAL KORPUSU OFICERSKIEGO W ŻYCIU PUBLICZNYM 399 l. Działalność cywilno-wojskowa korpusu oficerskiego 2. Udział oficerów w działalności sejmikowej . 3. Udział oficerów w działalności sejmowej 4. Wnioski ROZDZIAŁ V 399 414 421 455 MENTALNOŚĆ POLSKIEGO KORPUSU OFICERSKIEGO 459 l. Wykształcenie korpusu oficerskiego 459 2. Mentalność korpusu oficerskiego 479 3. Klientelizm wojskowy 498 4. Życie codzienne oficerów . 525 5. Wnioski 543 ZAKOŃCZENIE 545 WYKAZ SKRÓTÓW 548 BIBLIOGRAFIA . 549 SPIS TABEL . 585 INDEKS OSOBOWY 589 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 3. 3. PRZEDMOWA ,,Kto Polak, kto kocha Ojczyznę, kto sprzyja krwi własnej, kto dobra sobie samemu życzy, ten nie potrzebuje innego hasła do obrony nad własne sumienie~ (Uniwersał Andrzeja Potock.iego,Jazłowiec SXI 1683, B. Czart., nr 179, s. 789) l ATJ.958 roku znakomity badacz epoki Jana Sobieskiego Janusz Woliński VV stwierdził, że "należałoby rozpocząć badania nad doborem i działalno­ ścią tej właśnie kadry dowódczej i oficerskiej, poczynając od najwybitniej­ szych, jak Jabłonowski, Kątski, Hieronim Lubomirski, Potoccy, przez takich wyższych oficerów, jak Silnicki, Bidziński, Druszkiewicz, Miączyński, aż do wybitnych rotmistrzów i oberszterów, jak Zbierzchowski, Ruszczyc, Zbrożek, Chełmski, Prusinowscy, Skarbek, Morstin, Greben, czy Henrykowski" 1• W 1965 roku ten postulat poparł swoim autorytetemJan Wimmer, widząc ko­ nieczność podjęcia pilnych prac badawczych nad zagadnieniem politycznej roli wojska i oficerów w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej 2, również doświad­ czony historyk Andrzej Rachuba, badając struktury kadry oficerskiej armii li­ tewskiej wlatach Potopu, postulował w2007 roku rozpoczęcie wspomnianych badań naukowych 3• Prezentowana monografia jest uzupełnioną i poprawioną wersją rozprawy doktorskiej "Kadra oficerska armii koronnej wdrugiej połowie XVII w:', przy­ gotowaną pod naukowym kierunkiem Prof. dr hab.Jana Wimmera iobronioną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1989 r. Jej frag­ menty zostały już opublikowane, albo wformie książkowej~ albo wformie ar­ tykułóws. 'J. Woliński, Wojskowość polska w dobie fathllll )obieskiego. Stan i problemy b<ld<lń, [w:] Z dziejów wojny tpulttyki wdobie Jana Sobieskiego, Warszawa l%0, s. 191·192. 1 J. Wimmer, WoJsko polskte wdrugiej polowie XVII wieku, Warszawa l%5, s. 354. ' A. Rachuba, Oficerowie armii litewsktej z armii szweJzktej ioficerowie <1rmii szwedzkiej z<1rmii litewskiej wlatach 1655·1660, [w:] WoJIIY pólnocne wXVI·XVlll wieku, red. B. Dybaś, Toruń 2007, s. 152-153. ' M. Wagner, Kadra oficerska <lrmii koromlej wdrugieJ polowie XVII wieku, ToruJ11992 i 1995. 1 M. Wagner, Podofiwowie armii koronnej w drugiej polowie XVII w., SMHW, t. XXXIV, 1992; M. Wagner, Rotmistrz jazdy koronnej wdrugiej polowie XVII w., SMHW, t. XXXV, 1993; M. Wagner, Prawa i obowtązkt oficerów armti koronnej wdrugiej polowie XVII w., SMHW, t. XXXVI, 1994. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 4. 4. 8 PRZEDMOWA Obecna publikacja wymagała znacznych uzupełnień z powodu pojawienia się licznych monografii czy artykułów, omawiających tworzenie i funkcjono­ wanie polskiego i litewskiego korpusu oficerskiego w XVII w., ale również z racji opublikowania dwóch tomów "Słownika biograficznego oficerów pol­ skich drugiej połowy XVII wieku'; zawierających około tysiąca biogramów ówczesnych dowódców i urzędników armii koronnej. Zwalnia to nas od napi­ sania tradycyjnie skonstruowanego wstępu, z omówieniem wykorzystanej bazy rękopiśmiennej, aponadto zumieszczeniem wykazu źródeł drukowanych iliteratury przedmiotu wykazanych wniniejszej bibliografii. W wielu przypad­ kach zrezygnowano zprzypisów biograficznych, gdyż znajdują się wone wbi­ bliografiach poszczególnych biogramów słownikowych. Pornimo pewnych kontrowersji dotyczących podziału oficerów polskich na trzy grupy - oficerów zawodowych, wykwalifikowanych i niezawodowych, także kryteriów wyróżnienia oficerów zawodowych od niezawodowych, nadal funkcjonujących w literaturze przedmiotu, pozostawiam wypracowane nie­ gdyś struktury zawodowe jako charakterystyczne dla korpusu oficerskiego komputowej armii koronnej wdrugiej połowie XVII stulecia6• Konstrukcja monografii pozostaje prawie identyczna jak z 1989 r. - rozdział I opisuje uwarunkowania i funkcjonowanie polityki personalnej państwa wo­ bec korpusu oficerskiego, rozdział II analizuje społeczno-majątkowe struktury ówczesnej kadry oficerskiej, natomiast rozdział III opisuje działalność zawodo­ wą korpusu oficerskiego, a rozdział IV podaje analizę uczestnictwa kadry ofi­ cerskiej w życiu publicznym państwa, zaś rozdział V opisuje i analizuje wy­ kształcenie i mentalność korpusu oficerskiego. Jednak w porównaniu do do­ tychczasowych ustaleń, zdecydowałem się na usunięcie rozważań dotyczących udziału wojska koronnego w ówczesnych wydarzeniach politycznych idziałal­ ności dyplomatycznej oficerów, uważając że zagadnienia te zostały wznacznej mierze omówione wpolskiej historiografii wojskowej-. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem mojego Mistrza i Nauczy­ ciela Prof. dr hab.JanaWimmera za wieloletnią opiekę naukową, dzięk'Uję rów­ nież Kolegom Profesorom - Markowi Plewczyńskiemu, Mirosławowi Nagiel­ skiemu, Jerzemu Maroniowi oraz Andrzejowi Rachubie za życzliwą pomoc w moich pracach biograficznych, a dr. Zbigniewowi Hundertowi dziękuję za wsparcie wzredagowaniu tekstu, zkolei Wydawnictwu NapoleonVza inicjaty­ wę wydawniczą ipublikację monografii. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 5. 5. ROZDZIALI POLITYKA PERSONALNA RZECZYPOSPOLITEJ WOBEC KORPUSU OFICERSKIEGO l. MECHANIZMY FORMOWANIA POLSKIEGO KORPUSU OFICERSKIEGO Współczesna definicja mianem oficera określa- 11żołnierza wstopniu pod­ porucznika lub wyższym, pełniącego stanowisko dowódcy, instruktora, wychowawcy ( ... ), pracownika sztabu albo innej instytucji wojskowej" 1• Na­ tomiast autorzy tejże definicji w przedwojennej Encyklopedii Wojskowej wprawdzie znacznie ją poszerzyli, lecz nie odpowiada ona realiom XVII-wiecz­ nych struktur sił zbrojnych Rzeczypospolitej, toteż spróbujemy tutaj zastano­ wić się nad określeniem terminów- oficer ikorpus oficerski armii koronnej~. Natomiast korpus oficerski stanowi zorganizowaną grupę zawodową, którą łączą takie elementy, jak - 11 pochodzenie społeczne, system szkolenia, wspól­ nota ideowa, podobny status życiowy, jeden kodeks moralny, jedność i wspól­ nota interesów oraz struktura organizacyjna i wynikające z niej obowiązki iuprawnienia. Grupa ta nie jest żadnym monolitem. Są bowiem również czyn­ niki, które ją różnicują. Będzie to hierarchia wojskowa, zajmowane stanowiska i stopnie, różny zakres obowiązków i kompetencji, wyszkolenie i kwalifikacje, stan majątkowy oraz stopa życiowa" Procedury formowania korpusu oficerskiego w siłach zbrojnych Rzeczypo­ spolitej w Upołowie XVII w. były już ukształtowane, podobnie jak istniejące w armii koronnej i litewskiej stopnie wojskowe oraz stanowiska służbowe związane z pojawieniem się i upowszechnieniem się formacji zaciężnych. Jed- 1 Encyklopedia Wojskowa, t. VI, Warszawa 1937, s. !!0-84; Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 2, War­ szawa 1970, s. 496. ' Współcześni używali terminów- "officier" i"szarża", jak m. in. napisał S. Z. Druszkiewicz, Pamiętni­ ki, s. 131 -"dawano i mnie szarżę, chorągiew kozacką albo pod usarską porucznikować chorągwią". 1 L. Ratajczyk, Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788-1792, Warszawa 1975, s. 240-241. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 6. 6. ---··584 8IBLIOGRAPIA Zarys dziejówwojskowości polskiej do roku 1864, red.J. Sikorski, t. II, Warsza­ wal966 ZarzyckiWacław, Dyplomacja hetmanówwdawnej Polsce, Warszawa-Poznań 1976 Zawistowski Władysław, Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Gdańsk 1999 Zdzitowiecka-Jasieńska Halina, Konfederacja Baranowskiego wdobie bezkró­ lewia poJanie III, Wilno 1930 Zielińska Teresa, Magnateria polska epoki saskiej, Wrocław 1977 Zielińska Teresa, Rody urzędami zaszczycone. Próba sondażu, [w:J Społe­ czeństwo Staropolskie, t. II, Warszawa 1979 Zieliński Hugo, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, Przegląd Histo­ ryczno-Wojskowy, t. II, z. l i 2, Warszawa 1930 Zwierzykawski Michał, Samorząd sejmikowy województw poznańskiego ika­ liskiegowlatach 1696-1732, Poznań 2010 Żychliński Teodor, Krótki zarys monografii rodziny Duninów Wąsowiczów, Lwów 1886 Żychliński Teodor, Rodzina Żychlińskich herbu Szeliga, Poznań 1891 Żychliński Teodor, Złota księga szlachtypolskiej, t. I-XXXI, Warszawa 1879-1908 Życiński Stanisław, Złotnictwo wskarbcach magnatów iszlachty polskich ziem koronnych w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku. Broń biała, rzędy koń­ skie, srebra, klejnoty, Szczecin 1989 Życiński Stanisław, Inwentarze ruchomości doby staropolskiej, Szczecińskie Studia Historyczne, t. 41, 1989 Żygulski Zdzisław, Wielecki Henryk, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988 Żygulski Zdzisław, Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 197S http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 7. 7. SPISTABEL Tab. l. Struktura ilościowo-jakościowa wybranych dywizji koronnych w 1658 i 1660 r. Tab. 2. Struktura ilościowo-jakościowa pułków jazdywg stanu z l października 1653 r. Tab. 3. Struktura ilościowo-jakościowa pułków jazdy wkampanii 1683 r. Tab. 4. Struktura ilościowo-jakościowa pułków jazdy wgrudniu 1689 r. Tab. S. Struktura ilościowo-jakościowa pułków jazdy w 1692 r. Tab. 6. Struktura ilościowo-jakościowa partii koronnych w 1689 r. Tab. 7. Struktura ilościowo-jakościowa partii koronnych w 1692 r. Tab. 8. Struktura ilościowo-jakościowa partii koronnych w 1686 r. Tab. 9. Struktura ilościowa pocztów w chorągwiach husarskich wlatach 1653- 1667 i 1674-1676 Tab. 10. Struktura ilościowa pocztów w chorągwiach kozackich/pancernych wlatach 1653-1667 i 1674-1676 Tab. 11. Struktura ilościowa pocztów w chorągwiach lekkich w latach 1655- 1658 i 1674-1676 Tab. 12. Struktura ilościowa kompanii wwybranych regimentach piechoty nie­ mieckiej wII połowie XVII w. Tab. 13. Struktura ilościowa rot w kompaniach wybranych regimentów pie­ choty niemieckiej wII połowie XVII w. Tab. 14. Skład osobowy kadry dowódczej kompanii piechoty niemieckiej wII połowie XVII w. Tab. 15. Struktura ilościowa kadry podoficerskiej (sierżantów i kaprali) w kompaniach wybranych regimentów piechoty niemieckiej w II połowie XVII w. Tab. 16. Struktura ilościowa kadry podoficerskiej (sierżantów i kaprali) w kompaniach regimentu piechoty niemieckiej Jerzego Lubomirskiego od l VIII 1663 r. do 31 XII 1664 r. Tab. 17. Skład osobowy kadry dowódczej regimentu piechoty niemieckiej wII połowie XVII w. Tab. 18. Liczebność kadry dowódczej wobec liczby szeregowych jednostek jaz­ dy zaciągu cudzoziemskiego wII połowie XVII w. Tab. 19. Personel artylerii isłużby inżynieryjnej warmii koronnej wII połowie XVII w. Tab. 20. Liczebność korpusu oficerskiego wlatach 1652-1696. Tab. 21. Pochodzenie społeczne kadry oficerskiej wII połowie XVII w. Tab. 22. Zestawienie ilościowe indygenatów (wojskowych i cywilnych) wla­ tach 1650-1690. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 8. 8. 586 SPIS TABEL Tab. 23. Zestawienie ilościowe nobilitacji (wojskowych i cywilnych) w latach 1649-1685 Tab. 24. Zestawienie ilościowe indygenatów i nobilitacji wojskowych wlatach 1649-1690 Tab. 25. Pochodzenie terytorialne (wg województw lub prowincji) oficerów armii koronnej w II połowie XVII wieku. Tab. 26. Pochodzenie terytorialne oficerów autoramentu narodowego wII po­ łowie XVII w. Tab. 27. Rozmieszczenie terytorialne migrujących oficerów autoramentu na­ rodowego (powyżej lOlat służby) wII połowie XVII w. Tab. 28. Migracje oficerów autoramentu narodowego (powyżej lO lat służby) - na przykładzie koronnych województw wschodnich wII połowie XVII w. Tab. 29. Ruchliwość migracyjna oficerów autoramentu narodowego (powyżej lOlat służby) wterenie Polski wII połowie XVII w. Tab. 30. Ojcowie, bracia i synowie oficerów autoramentu narodowego armii koronnej i ich służba wojskowa wII połowie XVII w. Tab. 31. Ojcowie, bracia isynowie oficerów autoramentu cudzoziemskiego ar­ mii koronnej i ich służba wojskowa wII połowie XVII w. Tab. 32. Struktura społeczno-majątkowa oficerów autoramentu narodowego armii koronnej w II połowie XVII w. Tab. 33. Struktura społeczno-majątkowa oficerów autoramentu cudzoziem­ skiego armii koronnej w II połowie XVII w. Tab. 34. Wysokość rocznego żołdu żołnierzy i oficerów armii koronnej ilitew­ skiej w II połowie XVII w. (w złotych). Tab. 35. Żołd kwartalny poruczników jazdy autoramentu narodowego w 1649 i 1690 r. (w złotych) Tab. 36. Żołd kwartalny rotmistrzów jazdy autoramentu narodowego w 1649 i 1690 r. (w złotych) Tab. 37. Żołd kwartalny oficerów piechoty polsko-węgierskiej w 1649 i 1690 r. {w złotych) Tab. 38. Żołd kwartalny oficerów piechoty niemieckiej i dragonii w 1649 i 1690 r. (w złotych) Tab. 39. Uposażenie miesięczne oficerów artylerii i służby inżynieryjnej wpo­ łowie XVII w. Tab. 40. Uposażenie hetmanów koronnych, urzędników i dowódców służb wojskowych armii koronnej w II połowie XVII w. Tab. 41. Struktura majątkowa oficerów autoramentu narodowego po zakoń­ czeniu służby). Tab. 42. Struktura majątkowa oficerów autoramentu cudzoziemskiego (po za- kończeniu służby) Tab. 43. Liczba zidentyfikowanych nazwisk oficerów wlatach 1648-1696 Tab. 44. Naczelne dowództwo armii koronnej wdrugiej połowie XVII w. Tab. 45. Czas służby wojskowej poruczników jazdywdrugiej połowie XVII wieku http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 9. 9. SPIS TABEL 587 Tab. 46. Staż wojskowy wykwalifikowanych izawodowych poruczników jazdy Tab. 47. Mobilizacje idemobilizacje poruczników jazdy armii koronnej wdru­ giej połowie XVII w. Tab. 48. Wybrane elementy kariery zawodowej poruczników jazdy w II poło­ wie X'VII w. Tab. 49. Czas służby wojskowej rotmistrzów jazdy wII połowie XVII wieku Tab. SO. Mobilizacje i demobilizacje rotmistrzów jazdy armii koronnej w dru­ giej połowie XVII wieku Tab. Sl. Staż wojskowy zawodowych rotmistrzów jazdy koronnej wII połowie XVII w. Tab. 52. Wybrane elementy kariery zawodowej elity rotmistrzów jazdy w II połowie XVII wieku Tab. 53. Ośrodki kadrowe zawodowych iwykwalifikowanych rotmistrzów jazdy Tab. 54. Wykaz partii wojskowych iich dowódców wlatach 1689-1702 Tab.SS.Wykaz regimentarzy wojsk koronnych wlatach 1686-1702. Tab. 56. Długość służby wojskowej oficerów piechoty Tab. S7. Mobilizacje i demobilizacje wybranych rotmistrzów i poruczników wlatach 1646-1690 Tab. 58. Wykaz oficerów piechoty zaciągu polskiego (1648-1696) Tab. 59. Długość służby wojskowej oficerów piechoty Tab. 60. Wykaz kapitanów wojskowych wXVII w. Tab. 61. Struktura społeczna, narodowa i wyznaniowa niższych oficerów wy­ branych jednostek autoramentu cudzoziemskiego wII połowie XVII wieku Tab. 62. Obsada personalna dowódców kompanii wregimencie rajtarskimJe­ rzego Lubomirskiego wlatach 1657-1663 Tabela 63. Staż wojskowy (wybranych) zawodowych oberszterlejtnantów za­ ciągu cudzoziemskiego wlatach 1648-1696 Tab. 64. Czynniki mobilizacyjne oberszterlejtnantów armii koronnej wlatach 1648-1696 Tab. 65. Komendanci wybranych garnizonów polskich wlatach 1683-1696 Tab. 66. Staż wojskowy"wykwalifikowanych" oberszterów zaciągu cudzoziem­ skiego wlatach 1648-1696 Tab. 67. Staż wojskowy zawodowych oberszterów autoramentu cudzoziem­ skiego wlatach 1648-1696 Tab. 68. Elementy mobilizacyjne i demobilizacyjne kadry oberszterskiej w II polowie XVII wieku Tab. 69. Generał-majorzy armii koronnej wII połowie XVII w. Tab. 70. Czynniki mobilizacyjne idemobilizacyjne generał-majorów wojsk ko- ronnych wII połowie XVII w. Tab. 71. Wykaz cejgwartów artylerii koronnej wII połowie XVII w. Tab. 72. Wykaz pułkowników artylerii koronnej wII połowie XVII w. Tab. 73. Wykaz podpułkowników artylerii koronnej wII połowie XVII w. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 10. 10. 588 SPIS TABEL Tab. 74. Wykaz inżynierów artylerii koronnej wII połowie XVII wieku Tab. 7S. Wykaz inżynierów królewskich imagnackich wII połowie XVII wieku Tab. 76. Liczba wykupionych jeńców wojennych wlatach 1688-1699 Tab. 77. Wydatki na wykup jeńców wojennych wlatach 1688-1699 (w złotych polskich) Tab. 78. Wydatki skarbu koronnego na wykup jeńców w latach 1685-1696 (w złotych polskich) Tab. 79. Częstotliwość posłowania na sejmy wybranych oficerów wII połowie XVII w. Tab. 80a. Żołnierze i oficerowie wojsk polskich wśród posłów sejmov;ych lat 1648-1668. Tab. 80b. Żołnierze i oficerowie wojsk polskich wśród posłów sejmowych lat 1668-1697. Tab. 81. Wybrane (magnackie) układy klient-patron wdrugiej połowie XVII w. http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 11. 11. INDEKS OSOBOWY Achmatowicz Mustafa 99 Aders Sebastian 116, 379, 382, 540 Adrichoem Florens, cejgwart artylerii 377,379,384 Affaita Izydor, kapitan i inżynier 111, 144,190,388 Akcent, porucznik 101, 122, 238 AkierztofAnna, żona Fryderyka von der Mohl iFranciszka Bielińskiego 367 Aksak Gabriel 207 AksakJan 207 Aksak Marek 149 Aksak Michał, rotmistrz 207 Aksak Stefan 149, 207 Aleksander Sobieski, królewicz 404 Alten Bokurn Eberhardt Fryderyk 324 Alten Bokurn Franciszek, oberszter l56, 191 Alten Bokurn (Bockum) Jan Henryk, von, generał-major 156, 180, 324, 348 (przypis), 359, 363, 365, 375, 395, 407 Andrault de Buy Franciszek, generał-ma­ jor74, l91,339,3S8,363,37S,376 Annibal Elżbieta, żona Samuela Kudero­ wicza 191 Arciszewski Eliasz 386 Arciszewski Krzysztof 12, 11S, 117, 223, 308,384,38S,386,472,S04 Arciszewski Mikołaj, podpułkownik 381 Arciszewski Władysław 285 Aremfeldt 53 Arnsdorłf Krystian l 08 Asanowicz Sefer 99 August II 74, 125, 179, 275, 351, 363, 364,36S,37S,39S,437,444,481,Sl0 Ausdrow Kasper, de, kwatermistrz, kapi­ tan 172,322 Sadowski Mikołaj 400 Bagieński (Bagnicki)Jan 143 Bagiński Jan 400 Bal Mikołaj, rotmistrz 206 BalcerJakub, cejgwart artylerii 378 Balaban Aleksander 474 Bałaban Jerzy, rotmistrz 183, 185, 267, 269,270,271,473,474,516 Balk313 BanerJ. 111 Bar Maciej, podpułkownik 393, SO1 Bar Marcin 317 BaranowskiJan, pułkownik 2S, 176, 281 282,483 ' Barbier Mikołaj (Barberiusz) 324 Barbier Wilhelm 324 BarbowskiJerzy, chorąży 234 Barnik Michał, chorąży 306 Bartsch (Barszcz) Jerzy Henryk, podp ł- kownik artylerii 116, 364,381 u Bartsch Reinhold, von Demuth 320 Baryczka (Konradzki) Stanisław · . ' •nzynier 388, 389, 391 - Baryczka Wojciech 388 Baubonombek Daniel 122 Bauman, cejgwart artylerii 379, 38o Baworowski Szymon, rotmistrz 2S 289, 290, 46S ' 2ss, Bazarewicz Żdan 99 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 12. 12. 590 INDEKS OSOBOWY Bazaiski K. 122 Bąkowski Jan Ignacy, wojewoda 400, 452,496 Beaulieu Anna, de 350 Beaulieu Henryk, de, pułkownik 106, 111, 170, 190, 344, 350, 35 l Beauplan Wilhelm, de 476 Bekierski Antoni 98 Bełchacki Adrian Baltazar, rotmistrz 194 Bełchacki Mikołaj, porucznik 195 BełdkowskiJan, porucznik 293, 298 Bełdowska Katarzyna, żona Adama Kar- skiego 233 Bełdowski Seweryn 40l Bełżecki Aleksander, wojewoda 394 Benoe Karol, inżynier, kapitan 111, 124, 190,381,388,476 Benoe Paweł, kasztelan 476 BerensJakub, oberszterlejtnant 156 Berens Jan, generał major, inżynier arty- lerii 106, 116, 124, 156, 357, 359, 360, 362,363,365,376,381,388,391471, 533,535 BerensJerzy, porucznik l56 Berens Paweł l56 Berens (Gęsicki) Andrzej 98 Berens (Gęsicki) 98 Berensfeir (Bernefour) Kasper (Gaspar) Jost, oberszter 335, 344, 35 l, 354, 411 Berg FranciszekWładysław 82 (przypis), 318 BergJan Ernest 318 Berg KrzysztofErnest 318 Bergen Henryk, de 470 BerkJan, oberszter 343, 345 Berliński Jerzy, porucznik 336 Bem (Berny) Kasper, chorąży 172 Bernat Elżbieta, żona Jakuba Kurtza 336 BernigJakub, oberszter 472 BernigJan, oberszter 46S BernyJakub, oberszterlejtnant 20S, 46S Bethien Gabar 439 Bębnowski Wojciech 413 (przypis) Białkowski Piotr, towarzysz 443 Białobrzeski Stefan 543 Białogłowski Felicjan, rotmistrz 267,400 BibonkJózef, oberszterlejtnant 123 Bidzińska Barbara 118 Bidzińska Krystyna 118 Bidzińska Zofia 118 Bidziński Stefan, rotmistrz 7, 16, 20, 21, 22, 101, 118, 173, 183, 184,218,235, 249,267,270,272,273,276,281,283, 403,433,435,486,494,515,516 Bieganawski Mikołaj, były rotmistrz dra­ gonii i oboźny wojskowy l58, 192, 206,223,272,281,284,410,413,440, 465,523 Biegański Wojciech 104 Bielawa, major 123 BieleckiJan, towarzysz jazdy 41O Bielicki Stanisław, rotmistrz 131 Bieliński Franciszek, rotmistrz 152, 36-:", 375,449 Bieliński J. 328 Bieliński Ludwik Kazimierz, rotmistrz 152,242,450,451,468,4-:"0 BieykowskiJ. 229 Billas 124 Birecka Anna 182 (przypis) Biskupski Maksymilian, rotmistrz 293, 299 BitnerJan, major 173,500 Bittel Andrzej 110, 124, 381 Bliskowska Konstancja lSS Bliskowski Zbigniew, rotmistrz jazdy, po­ rucznik jazdy 158, 238,248, 249, 2Sl. 419,4ll,454,S17 8Iomberg Ernest Ewald, oberszter 89, liS, 171, 343, 172 Blum Lorens 311 Błoński Adam, chorąży 11 S Błoński Jan 11 S Błoński Joachim, rotmistrz llS Błoński Paweł, rotmistrz l lS Błoński Stanisław, porucznik l lS BobowskiJan Mikołaj, rotmistrz, porucz- nik 293,298 Bobowski Mikołaj, rotmistrz 43 BobrowskiJan, namiestnik chorągwi S3S Bockhorn K. 117 Bogatko Kazimierz Jan, podpułkownik dragonii 412 Boglewski Mikołaj, rotmistrz 190, 416 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 13. 13. INDEKS OSOBOWY 591 Bogucki Piotr 402 Bogusławski Felicjan Kazimierz, rot­ mistrz 293 Bogusz Antoni, kasztelan 185, 441 Bogusz Jan Marcin, rotmistrz 32, 175, 184, 185, 191, 232,256,258,267,268, 270,271,272,281,283,289,400,441, 442,493,516 Boham Krzysztof, de, oberszter 106,342, .343, 354,370,410 Bohdanowicz 401 Bohdanowicz Murza 282 Bohusz Aleksander, rotmistrz 244, 465 BohuszJ. 23S Boim Katarzyna, żona Mikołaja Gizy 159, 188 Bojanawski Bogusław, rotmistrz 508, 509 Bokom 381 BombekJerzy, porucznik ikapitan 541 Bombek Ludwik 319 Bombek Samuel, podpułkownik artylerii 381 Bonelli Jan Jakub, inżynier artylerii 64, 111,225,387,388 BonottJoachim, 387, 388 Boratini Teresa 189 Boratini Tytus L. 189 Boratyński Jacek, porucznik 87, 170, 182,238,247 BorekJan 400 Borkowski Mikołaj 40l Born Ch. 117 Borowski M. l54 Borowski Marcin Kazimierz, pułkownik 191 Boruchowski Jerzy, porucznik 182, 238, 244,392,517 Borzęcki Franciszek 384 Borzęcki Paweł, porucznik 238,472 Borzysławski Franciszek, towarzysz jazdy 409 Boczysławski Jan Franciszek, porucznik jazdy, sędzia wojskowy 407, 413 Bonysławski Mikołaj 400 Bosuel (Bazalski) Kazimierz 98 Boteć, porucznik 101, 122 Boubonombek Tadeusz Daniel, rot- mistrz 98, 282 BoyAdolf, inżynier 388 BoyenAndrzej, de lOS Bożęcki Franciszek, kapitan 191 Brahim, chorąży 233 (przypis) Brandt Achacy 321 Brandt Michał, generał-major 80, 81, 82 (przypis), 108, 116, 359, 363, 36S, 37S,412,413,S33,S40 Branicka Katarzyna, żona Piotra Ślad­ kawskiego 426 Branicki Bazyli, rotmistrz 293 Branicki Franciszek, rotmistrz 294, 295 (przypis) BranickiJan Klemens 152, 348,426 Branicki Ludwik, porucznik 467 Branicki? Piotr, podpułkownik artylerii 381 Branicki Stefan lOS, 152, 203, 306, 309, 313,315, 3S4,400 (przypis),468 Braun Herman, kapitan 321, 322, 341 BraunJan 308 Braun Wawrzyniec, naczelny chirurg 225,374,472 Bremer Egidiusz de Britmar, oberszter 28,81,82, 187,199 BretysJan, oberszterlejtnant 134 Breza Wojciech 400 Broden M. 117 Brodnicki Hieronim, rotmistrz, kapitan 302,304,305 BrodzkiJan 283 Bron G.J., de 325 Bron Władysław, de 328 Bronikawski Hieronim 143,400 Bronikawski Zygmunt S13 Brucki (Bruski) Jan, rotmistrz 122 Brudziński Kazimierz 316 Brudziński Maciej 316 Brun Robert l09 Bryganty Bonawentura, rotmistrz 122, 123,294,298 Brynk (Brinch, Bring) Andrzej, von 323, 330 Brynk (Brinch, Bring) Ewald Ernest, von, porucznik ikapitan 318, 323 Brynk (Brinch, Bring) Jan Ernest, von, major 322, 32S, 341, SOI http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 14. 14. 592 INDEKS OSOBOWY Brynk (Brinch, Bring) Marcin, von 323 Brynk (Brinch, Bring) Mikołaj, von 323 Bryon Piotr, de oberszter 106, 344, 524 Brześciański Jan Zygmunt, cejgwart, podpułkownik artylerii, 379,381,382, 384,391 Brzeziński Paweł 40l Brzeźnicki, palestrant 504 Brzuchowski Franciszek 146, 238, 25 l, 289,290,395 BrzuchowskiJózef l 50 Brzuchowski Marcin l 50 Brzuchowski Stanisław 395 Bucholtz Bartłomiej 335 Bugajska Anna, żonaJana Weretycza 190 Biilow Georg (Jerzy) 332 Butler Gotard Wilhelm l Sl ButJerJan, oberszter 109, 329, 342, 343, 356,361 Butler Marek l Sl Butler Otto, von, podpułkownik 381 Butler Wilhelm, generał-major 109, 151, 191,196,329,358,363,374,376 ButowskiJan, major 171 Buturlin, kniaź 473 Buywit (Buywid) Samuel39S Bytner (Bitner) Jan 485 Bzowska Felicjana, żona Andrzeja Kre­ czyka324 CadoretteJerzy de, inżynier 388 Caryna (Cyryna) Mikołaj, porucznik 195 Castilla de Villa Logos Diego, pułkownik 106, 111 Cellary Jan Paweł, general-major 124, 189,192,357,358,360,362,365,374, 375,471,489, 532 Cemezzi Andrzej, oberszter l 06, 339, 341 Cetner Aleksander 32, 180, 267, 271, 336,341,462,534,535 Cetner Elżbieta, żona Hieronima Brod­ niekiego 304 CetnerJan, rotmistrz 152,336,339,341, 342,417,432,437,463,470 Cetner Stanisław, rotmistrz l 52, l S7, 400 CeyplerJan, złotnik S14 Chalecki Władysław, starosta 79 Chambers Jakub, porucznik i rotmistrz 110, 126, 134, 321 Chambers Wilhelm 110,321 Chełmska Anna, żona Mikołaja Zlotnic- kiego 198 Chełmski Aleksander Ścibor 198 Chełmski Andrzej 290, 411, 495 Chełmski Andrzej Ścibor, rotmistrz jaz- dy 202,231,289,412,490,528 ChełmskiJan Ścibor 201 Chełmski Krzysztof, porucznik 116, SOS Chełmski Marcjan Ścibor, pułkownik 116,119,198,201,202,314,325,326, 330,400,406,409,431,433,434,492, 495, 521 Chełmski Samuel Ścibor 202 Chełmski Stefan 40l ChlebowskiJan Walerian, rotmistrz 204 Chmielecki M. 321 Chmielnicki Bohdan 258, 305, 353 Chmielowski Aleksander, cejgwart arty- lerii 379 Chodorowski Aleksander, rotmistrz jaz­ dy 400,410,411, 433,438 Chodorowski Krzysztof, rotmistn 32, 401,411 Chojnacki Andrzej, porucznik 239 Chomentowski Stanisław, porucznik, później hetman 174 Chomętowski Aleksander 234 ChrapowiekiJ.A., podkornony 448, 449 ChrzanowskiJan Samuel, podpułkownik 113,123,124,174,201,331,340,341 Chrząstowski Hieronim, rotmistn 294, 299,300 Chyliński Rafał 485 Ciechanowski Mateusz 40l Ciechanowski Michal413 (przypis) Cieciszewski Kazimierz, rotmistrz 196 Cieciszowski Jan, porucznik 416, 428, 432 Cieciszowski Stanisław, kasztelan 428 Ciek.liński Aleksander 34, 84 (przypis) Cieński Marcin, chorąży 232, 281, 282, 283,289,290,409,413,475,479,50S, 512 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 15. 15. INDEKS OSOBOWY 593 Cieński Wawrzyniec 232 Cieński Wojciech 25, 400 Cosme de (Dorsak) 329 Conde, ks. 369 Copius Krzysztof, oberszter 187, 343 Copping N. 11O Corossini Franciszek, inżynier 64, 225, 388,389 Corta Anna Maria 159 Courthonne,Jean de, inżynier 513 Croeser Karol Maksymilian, de 370 Croeser (Krauzer, Krauze, Kruzer, Kro­ ezer) Eneasz, de, generał 107, 194, 224,369,370,373,375,376 Croeser Ludwik, de 370 Croeser Marcin Franciszek, de 370 Cromwell Oliver S11, 522 CyrynaJerzy Dogiell49, SOO Czackijan Wojciech, rotmistrz 499 Czahorowski Franciszek 402 Czaplic Marcjan, podkomorzy 442 Czaplicki Daniel, porucznik i rotmistrz 204,282 Czaplicki Samuel, rotmistrz jazdy i straż- nik wojskowy 119, 282, 408 Czapski Michał 40l Czarneckijan 499 Czarniecka Krystyna, żona Ferdynanda Wolffa 392 Czarniecki Dobrogost 392 Czarnecki Franciszek 306 CzarnieckiJan 233, 234, 348 Czarniecki KazimierzJan 234 Czarniecki Krzysztof233 Czarniecki Marcin, Czarniecki Marcin, oboźny wojskowy, rotmistrz 146, 183, 223,347,407 Czarniecki Paweł 348 Czarniecki St., pisarz, 449 Czarniecki Stefan 16, 18, 26, 35, 98, 11S, 180,183,224,234,255,256,264,270, 271, 272, 273, 275, 276, 281, 282, 283,284,286,288,299,303,305,336 (przypis), 339, 347, 348, 349, 3SS, 362, 371 (przypis), 398, 495, SOS, 516,517,539 Czarniecki Stefan Stanisław 16, 146, 174, 183,184, 186,223,22S,234,263,264, 267,270,271,272,273,276,278,281, 401,4Sl,467,491,494,S18 Czarnocki Franciszek, chorąży 468 CzarnowskiJakub, rotmistrz 483 Czartoryskijan, rotmistrz 431,433 CzartoryskiJ.K., podkomorzy 448 Czartoryski Kazimierz l 52, 191 Czartoryski MichałJerzy, porucznik 119, 152,247,256,400,467 Czartoryski MikołajJerzy, wojewoda 433 Czechański Michał, porucznik 238, 248, 249,408 Czeczel Grzegorz (Hregor) rotmistrz 152, 153 Czeczel Konstanty 152, 153 Czerkas Gabrieł268, 534 Czerkas Temruk 402 Czerkies Michał 122, 132, 146, 238, 242, 247 Czerkies Stefan 146 Czerny Seweryn, rotmistrz 294 Czerski Stanisław, rotmistrz 483 Czetwertyński Andrzej Świętopełk, cho- rąży 153, 249, 282, 177 (przypis) Czetwertyński Mikołaj 153, 249 Czołhańska Anna l 59 Czołhańska Katarzyna, żona Stefana Ak­ saka 207 Czosnowski Samuel, porucznik 174 Dakszyński 402 Dałas Kasper, kapitan 171 Domaradzki Paweł, podpułkownik 314, 319,331,341 Dan?, kapitan 341 Daniłowicz Aleksander l 52 Daniłowicz Jan Karol, pułkownik 233, 342,454,455 Daniłowicz Mikołaj l52 DannefeldtJerzy, kapitan 90 Dara Elżbieta, żona Tomasza Glowera 389 D'Arquien Anna Ludwik, de Maligny, ge- nerał major 106, 172, 307, 316, 359, 360, 361, 363, 365, 376, 521 (przy­ pis), 522 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 16. 16. 594 INDEKS OSOBOWY Davidsan (Davisson) Jakub, major 109, 187,494, 503, 524 Davidsan Wilhelm 503 Dawidenko (Dawideł) Aleksander 101, 102,122,239,247,248,249,251 Dąbrowski Aleksander, porucznik S17 Dąbrowski Andrzej?, kapitan 522 Dąbrowski Mikołaj, chorąży 234 Dąbrowski Stanisław 234 Dąbrowski, kapitan 522 Dąbski Walenty 528 Dederkatt Konstanty, porucznik, 239, 263 Degott?, kapitan 522 DeiaryJan, kapitan, inżynier 388, 486 Dembińska Ewa, żona Jana Jerzego Kre- czyka (Mokrskiego) 325 Dembiński Jan, rotmistrz 294, 299, 419, 434 Dembiński Stanisław, rotmistrz 419,516 DenhoffErnest, generał-major 116, 173, 188,191,224,318,329,358,361,363, 365,367,368,375,376,409,410,509, 540 DenhoffErnest Magnus 367 Denhoff Franciszek, pułkownik artylerii 381 DenhoffFranciszek Teodor, podpułkow­ nik381 Denhoff Henryk, oberszter 116, 344, 355,356,367,407,471 DenhoffJan 224, 367 DenhoffKasper 116,474 DenhoffStanisław 116, 321,474 DenhoffWładysław, pułkownik piechoty 46, 48, 123, 172, 307 (przypis), 314, 315,318,323,330,335,337,338,344, 346,354,355,356,364,408,485,486 DenhoffZygmunt 474 Denisewicz Mikołaj, porucznik 238, 249 DennemarkJan Wojciech, generał-major 103,123,189,338,357,359,360,362, 365,375,408,409 DesrauxJan, inżynier 388 Detyniewski Stanisław, rotmistrz 175 Dębicki Marcin Michał, rotmistrz 435 Dobraczyński Andrzej 281-283 Dobrański (Dobrzański) Marcin 402 Dobroski Andrzej, rotmistrz 122, 131 Dobrosołowski Maciej 256, 268, 272, 281 Dobrowski A. 280, 281, 283 Debrzański Teodor, rotmistrz 294 Stempkawska Marianna, żona Hulewicza iDobszyca 144 Dobszyc Wacław Wilhelm, generał-ma­ jor 108, 144, l 59, 188, 359, 363, 365, 375,495 Domaniewska Justyna, żona Aleksandra Wronowskiego 252 Domaradzki Danieł308, 314 Domaradzki Paweł, podpułkownik 314, 319,331,341 Domaradzki Stanisław, podpułkownik 81 Damaszewski Kazimierz Widlica, rot­ mistrz 435,445,452 Damaszewski Stanisław Widlica, rot- mistrz 175, 229, 432, 435,445 Dorobastajski Władysław 271 Doroszenko, hetman 100,490 Dorpowski Chryzostom Ernest, generał 224 Dostojewski Bogumił, rotmistrz 44, 294 Dowgird Andrzej, porucznik 204 Drezner Ulrych 109 DrohiczJan 402 Orazdenko Fiodor, rotmistrz 101, 122 Orazdenko Piotr, rotmistrz lOl, 122 Drozdenko, porucznik 122 Drozdowska Krystyna, żona Jana Lin- khauza 352, 353 Drozdowska Marianna 353 Drozdowski Florian 204 DrozdowskiJakub 352 (przypis) DrozdowskiJan 353 Drozdowski Stanisław 352 (przypis) Drozdowski Wojciech 353 Druszkiewicz Angela S30, 538 Druszkiewicz Anna, żona Remigiana So- bieskiego, 50l Druszkiewicz Hanna, żona Sebastiana Ujejskiego 50l DruszkiewiczJan 50l Druszkiewicz Maciej S23 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 17. 17. INDEKS OSOBOWY 595 Druszk.iewicz Stanisław Zygmunt, rot­ mistrz 7, 9 lprzypis), 21, 32, 65, 186, 192, 195, 198,233 (przypis), 267, 268 (przypis) 269, 270, 271, 272, 275, 281,282,283,290,321,322,341,393, 462,477,478,479,481,496,497,501, 504,516,518,523,528,537,538 Drzewieck.i Aleksander, rotmistrz 523 Drzewiecki Zbigniew 400 Duhrawski Franciszek, rotmistrz 417, 432,438,447 DumwaldtJan, chorąży, porucznik 307 Dunin Franciszek, rotmistrz jazdy l52, 177 (przypis),412 DuninJózef 152 Dunin Krzysztof, chorąży 441 DupartJan 103 Du Plessis Tomasz, oberszter 106, 343 Dupont Ie Masson Filip, inżynier artyle- rii 111, 189,381,388,389,496 Durak Apostoł, rotmistrz lOl Dybowski Krzysztof, porucznik 239, 248,249 Dymidecki Andrzej 25, 174, 268, 270, 281,283,402 DyrnideckiJan 291 Dymidecki Stefan 290 Dynkiewicz 400 Dysterloff(Dytloff) Olbracht, porucznik 306 DytlofFryderyk, kapitan 172 Działyński Adam 248 Działyński Kazimierz 248, 399 (przypis) Działyński M. 321 Działyński Stanisław 333, 368 Działyński Tomasz, rotmistrz 432, 450, 451 Dzieduszycka Teresa, żona Andrzeja Sta- no439 Dzieduszycki Franciszek 40l DziedzickiJan, porucznik 499 Dziembowski Zygmunt, kapitan S13, 542 Dzierzbicki Aleksander 325, 326 Dzierżanowski Jan K. 325, 328 Dziewanowsk.i Dominik, rotmistrz 465 Dziołas99 DziuliJan, kapitan 490 Dziuli Stanisław, porucznik 465 Dziułaj, porucznik 122 Ebert (Ebertz) Jan Leonard, von 315 EdolffLeopold 110 EilofDaniel126 Elendt Karol, cejgwart artylerii 378 Elert Andrzej, kapitan 171, 403 Elert?Jan, podpułkownik 381 Erhard Krzysztof, cejgwart artylerii 378, 379 ErmelierJ. 124, 381 Eysmont L. 247 Falibowski P. 231 Fedorowicz Daniło, rotmistrz 101, 122 Felau Zebald, porucznik 308 Felkersamb F.O., pułkownik 316, 325, 328,344,350,354,355,356,403,433, 525 Felkersamb Henryk, oberszter 343, 345 FeltmaierJ.S. 325 Ferdynand, ks. kurlandzki 522 Filipowski K. 117 (przypis) FinkJanJakub 323 FinkJózef319 Fink Wilhelm Albrecht, pułkownik arty- lerii 381 Fink Zbigniew, kapitan 116 Firey Matys, kapral 311 Firlej Andrzej, kasztelan 26 Firlej Mikołaj 40l Firlej Piotr, rotmistrz 294 Fircks Jan Jerzy, oberszter 123, 342, 343, 516 FischerJan Fryderyk, podpułkownik 192 Fischer Michał, cejgwart artylerii 378 Fittinghoff Gerhard, porucznik, kapitan- -lejtnant 171 FittinghoffWawrzyniec, 318, 330, 332 Flanc, kapitan, oberszterlejtnant 333 FlancJerzy 335 FokJan, porucznik 172 Folkman Mikołaj 332 Folkmer (Volkmer) Gabriel, cejgwart ar­ tylerii 379 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 18. 18. 596 INDEKS OSOBOWY ForsterJerzy, oberszter 91 Frank Piotr, inżynier 154,334 Frank Teodor Ewald 154, 332, 333, 334, 339,492 FrąckiewiczJerzy 268, 269, 270,271, 281 FredroAndrzej Maksymilian 23, 34,438, 447 FredroJerzy, oberszter 90 Fredro Karol252 (przypis) Fredro Stanisław 417 Fredro Teresa, żona Eneasza de Croeser 370 Fredro Zuzanna, zd. Grzybowska 370 Fredro Zygmunt, kasztelan 181 Freytag A. 391 FroneckiJonak (Janaki), porucznik 101, 122,239,247,248,249 Fryderyk I 368 FryderykWilhelm 362 Fusch Sebastian 108 Gabiński Zbigniew, rotmistrz 294, 296 Gałczyński Marcin, rotmistrz 418,427 Gałecki Franciszek Zygmunt, generał major igenerał adiutant 193, 200, 224, 369,375,376,404,411,427,508,509, 522,541 Gałecki Stanisław, porucznik 166 (przy­ pis), 294,402 GałęzowskiJan, rotmistrz 401,465 Gameren Tylman, z, inżynier 111, 124, 388,476,477 GarrdzaJan 101, 122 Garbawski Stefan, porucznik 238, 244, 247,249 Gaszyński Jan 314, 317 Gaszyński Wacław, major 317 Gawęcki Marcin 317 GawińskiJan 490,519 Gąsiorowski Andrzej 418,426 Gembart Stefan, major 539 Gembicki Andrzej, rotmistrz 474 Gembicki Andrzej Piotr, biskup 41 GerquienJan 40l Getkank Fryderyk, pułkownik, inżynier artylerii 111, 381, 382, 387, 391, 476, 477 Gęsicki Andrzej ISO, 239, 247 Gęsicki Józef98, l50 Giedziński (Gidziński) Aleksander Do· minik, porucznik 500 Giełgud A., pisarz 449 Giza Aleksander 188, 193 Giza Aleksander Jan, major i oberszter 151,159, 188,33t33S Giza Franciszek, oberszterlejtnant lSl, 159, 188 Giza Jakub, rotmistrz i major 151, 193, 494 GizaJan Kazimierz, kapitan 188 Giza Mikołaj Konstanty, oberszter lSl, 159,188,190,192,193,332,335,339, 513 Giżowski Marcin 401 Giżycki Jan, rotmistrz 207, 465 Glaubycz (Glaubicz) Krzysztof F. 325, 328 Glewicz (Głiwicz) Samuel, porucznik 465 Gliczner (Khichtzener) Kacper (Ka- sper), cejgwart artylerii 378, 379 Glinka Piotr 402 Gliński Adam, porucznik 411, 435, 483 Glower (Glover) de Glaydeny Antoni 391 Glower (Glover) de Glaydeny Archibald Andrzej, inżynier artylerii 111, 388, 389, 390, 391.477 Glower (Glover) de GlaydenyJózef391 GIower (Glover) de Glaydeny Tomasz 389 GluzenappJerzy, generał 224, 343, 356 Gładkowski Jan, rotmistrz, kapitan 12, 303,304,305,533 Głogowski Jan Samuel. rotmistrz 190 Gniński Jan (starszy), wojewoda cheł­ miński 87, 88, 152, 182, 197, 333, 334, 339,448 Gniński Jan (młodszy), wojewoda czer- nihowski, 88, 152, 334, 537 Gniński Wojciech 37 (przypis) Gnoiński Aleksander, major 115 Gnoiński Andrzej, pułkownik 115 GnoińskiJerzy, rotmistrz 115 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 19. 19. INDEKS OSOBOWY 597 GoJlewski Aleksander 337 GrabowskiJan 189 Goliński Stanisław 281 282 Gołuchowski Andrzej Krzysztof Grabowski Michał Kazimierz, kapitan 192 149, Grabowski P. 460 ISO, 181,438 Gołuchowski Dominik, kapitan 149, 150 Golyński Wojciech, rotmistrz 185, 417, 432,437 Gomoliński Aleksander, rotmistrz 175, 401,4I8 Gonzaga Ludwika Maria 350, 361, 370 lprzypis), 521 GorajskiJ. 308 Gorajski Rafał 326, 328 Gorajski Teodor 326, 328 Gorajski Zbigniew 326 Gordica Sawinow, porucznik i rotmistrz I01, 122,247,281,282,283 Gordon Henryk de Huntley 105, 109 Gordon Patryk Leopold, kapitan 109, 527 Gordon P. "Staloworęki" ("Steelhand") 109 Gorzeńska Marianna 117 Gorzeński, towarzysz 542 Gorzeński Chryzostom, kapitan 52 (przypis) Gorzeński Jan, pułkownik 117, 119, 338, 344,356,424,432,485,492,521 Gorzkowski Samuel, kapitan 191 GorzyńskiJ. 326 Gosiewski W., hetman 229,447 Goslawski Stanisław 196 Gostkowski M. 247 Gotzmeister M. 307 Górka Kacper, porucznik 420 Górowski Samuel, chorąży 24 Górski Aleksander 233 Górski Konstanty 175 (przypis) Górski, porucznik 319 Górski Stefan 281, 282 Górski Samuel, porucznik irotmistrz 205 Górski Stanisław, porucznik jazdy 83 (przypis), 407 Górski Stefan 402 Górzyński Jan, kapitan 90 (przypis) Grabowski Andrzej Teodor, rotmistrz 206 Grabski Andrzej, sierżant 311 Grabski Stanisław, rotmistrz 481 Graffjan, major 329 Grandi, kapitan 524 Granowski Prokop Jan, rotmistrz 207, 256,263,268,269,270,271,272,281, 499 Greben (Groeben) Fryderyk, von, gene­ rał lejtnant 154, 224, 225, 368, 376 Greben (Groeben) Henryk Wilhelm, von 315,326,403 Greben (Groeben) Jan Fryderyk, von, generał major 106, 107, 116, 154, 189, 327,368,371,372,373,376,412,466 Greben (Groeben) Jan Henryk, von 368 Greben (Groeben) Jerzy Fryderyk, von, 154 Grocholski Andrzej Jakub, rotmistrz 148, 281,282 Grocholski Remigian 148, 186, 256, 267, 268,269,270,271,272,281 Grodecki Stanisław 40l Grodzicki Krzysztof 86 (przypis), 223, 268 (przypis), 363, 384, 385, 386, 391,472,492,501 Grodzicki Paweł, generał 158, 387, 391, 472 GrothusJerzy, oberszter l56 Grothus Magnus Ernest, generał-major 156, 188 Grotthausen 124 Grotthauz Ernest M., generał-major 335, 358,363,374,375,376,412,413 Grudziński A. 154 Grudziński Kazimierz, rotmistrz 424 Grudziński Melchior 40l Gruszecka Helena Elżbieta, żona Archi- balda Glowera 391 Gruszecki Aleksander 437 Gruszecki Marcin 40l Gruszecki Stanisław 437,442 Grzymała Aleksander, rotmistrz 475 Grzymała Marcjan, porucznik 294, 296, 298,475 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 20. 20. 598 INDEKS OSOBOWY Grzymułtowski Krzysztof, kasztelan, 2I, 32,70,330,422,424,447,520 GuenegaudJ.G. I26 Guldyn Danieli30 Guldyn Franciszek I30 GuldynJan (starszy), kapitan, major 130, 294,297,299,329 GuldynJan (młodszy) 130 Gurowski A. 248 Gurowski Samuel, porucznik 27, I49, 238,249,289 Gustaw II AdolfSII GuttrinJerzy Leon 109 Guttry (Guthrie of Elgin) Jerzy, major i podpułkownik I09, 344, 3SS Habasescul Grzegorz, rotmistrz I02 Hagenthorn Eliasz, oberszterlejtnant, de lOS, 126,33S Haleszewicz 402 Halkiewicz (Halkwicz?), cejgwart artyle­ rii 377 Halski, porucznik I22 Harnieć (Harniec), porucznik 101, 122, 238,248,249 Handzler, kapitan 173 Hankiewicz Stefan, pisarz I36 (przypis) Harstall (Harsztal) Jerzy, von, major 493 Hatten Jerzy Zygmunt, von (Jerzy Ateń- ski, Zygmunt Attyński) 308 (przypis), 31S,325,328,403 Hebdowski 32S, 328 Heller S3S Hendrych (Henryk?) Tomasz, cejgwart artylerii 378 HenningJohann, cejgwart artylerii 378 Henrykawski Henryk, podpułkownik 7, I06, 123,186,381,382,383,388,391 Heyking 38I, 391 Heynik (Hennik, Chennik, Kennik) An­ drzej lOS Heynik (Hennik, Chennik, Kennik) An­ toni lOS Heynke (Heynik, Hennik, Hennek, Hing) Aleksander, oberszterlejtnant 130 Hilbrandt Balcer, podpułkownik 108, 535 Hinz (Hinc, Henc) Ludwik, kapitan 170 HlebowiczJan K., wojewoda 84 Hocquart Franciszek Karol, inżynier 388, 389 HofmanJ. II7 Hohoł Bazyli I22 HolfeldJerzy, inżynier artylerii 388 Holrein?, kapitan 341 HolreinJerzy, kapitan 321 Holst Jakub, von, cejgwart artylerii l08, 378,379,380 Holsten Hieronim Chrystian, von 307, 308,309,314,31S,3I7,337,478,49S, S27,S30,S31 HolterJan Reinhold, kapitan 31S Holter Wilhelm, porucznik 31S Holtz Andrzej 318 HoltzAndrzej 318 Home Antoni, de, kapitan 89 (przypis), 171,316 Hondorff Jan Krzysztof, generał-major 81,337,341,3S9,360,363,36S,390 HondorffJerzy, porucznik 172 HondorffK. S33 Hoppe Marcin, chorąży l72 Hordziejawski 83 (przypis) Horodyszczan Stefan, rotmistrz lOl. 122,238,247,248,249 Houwaldt (Houvaldt) Krzysztof, gene­ rał-major 60, 107, 116, 124, 189, 3S7, 3S8,360,361,362,374,37S,463,S30 HuchtenburghJan von, SOS Hugwert (Hugiet, Huiet, Luquet) Jan (Jean, Żian), chorąży l04, 306, 31S Hulewicz Gabriel, chorąży 493 Hulewicz Łukasz, rotmistrz 407, 4S5 Hulewicz Wacław, rotmistrz 151. 159, 170,444,493 Humel Krzysztof, kapitan 117 Humiecka Katarzyna 158 Humiecki Kazimierz, porucznik 154, 182,263 Humiecki Paweł 190 Hurniecki Stefan, pułkownik artylerii 150,1S4,190,381,383,384,391,392, 450, 452, S24 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 21. 21. lNDBKS OSOBOWY 599 Humiecki Wojciech ISO, 154, 158, 159, 383,524 Humiecki Tomasz, rotmistrz 153, 158, 234,294 Huzdewen (Hizdeu)Jerzy, rotmistrz l02 Huzdewen (Hizdeu) Stefan, podczaszy 102 lrzykowiczówna Leonora, żona Egidiu­ sza Bremera 187, 199 Isbrandt {lzbrandt) Jan, podpułkownik 124,156,500 lsbrandt Krzysztof Karol, oberszterlejt­ nant 156 Iskra Michał, rotmistrz, 535 Iskra Wacław Władysław, porucznik 242, 516 IwanowskiJ. 117 (przypis) IwanowskiJan, porucznik 175 Iwanowski Stanisław, rotmistrz 170, 175, 294,296,297,299 Jabłonowska Maria Anna, żona Stanisła­ waJabłonowskiego 523 Jabłonowski AleksanderJan 463, 535 JabłonowskiJan Stanisław 289,463,514, 533,537 Jabłonowski Stanisław, hetman 7, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24,35 (przypis), 37, 43 (przypis), 78, 79, 81, 97, 101, 113, l 14, I3I, 136, I56, 174, I86, 20I, 207, 222,242,249,250,263,264,265,269, 270, 27I, 272,277,280, 28I, 283,284, 287,288,289,291,303,305,330,335, 336,339,341,364,380,384,392,394, 400, 40I, 403,404,405,429,436,442, 470,480, 48I, 493,494,497,499, SOI, 502, sI4, s16, sI8, sI9, 520, 522, 523, S2S,S27,S33,S34,S3S,S36,S39 Jabłonowski Stanisław, rotmistrz jazdy 402,408 Jackowski Jerzy, podpułkownik 445 Jagniątkawski Andrzej, rotmistrz 294, 296 Jakub Sobieski, królewicz 2I, 22, 3I, 356, 364,383,400 Jan III (Sobieski, hetman) 13, 20, 2I, 22, 31, 32, 4I, 47, SS, 62, 65, 100, 101, 102, I04, 106, 107, 108, 110, ll1, ll2, Il4, 125, 127, 131, 132,134, 135,141, ISO, IS2, IS3, 174, 177 (przypis), 179,180, I81, I82, I83, I84, 193,195, 200, 205, 208, 222, 225, 232, 240, 242, 245,246,247,248,250,251,252,253, 254,258,259,262,264,269,270,271, 273,274,275,276,277,279,280,281, 282,283,284,288,290,297,303,305, 3IO, 323,324,329,332,334,337,340, 344,345,349,350,351,352,353,354, 355,356, 357, 360,365, 366,368,369, 370,371,372,374,375,376,386,387, 389,391,392,395,396,397,398,400, 405,412,417,421,422,424,429,435, 438,439,441,444,445,446,447,450, 451,453,454,455,456,470,471,472, 473,475,479,484,486,489,492,493, 494, 497, 499, sol' 502, 503, sos,508, 509,510, s13, sI4, s18, 520,521, 522, S2S,S28,S29,S34,S36,S38,S46,S47 Janczycki Prokop, chorąży 232, 233 Jan Kazimierz 19, 26, 31, 46, 53, SS, 60, 61, 65, 104, lOS, 106, 110, llS, ll8, 125,127,129,131,132,134,135,141, 150,152,179,180,191,192,194,222, 225,233,240,243,246,247,250,251, 253,254,258,259,262,264,269,271, 274,276,278,280,281,282,284,287, 297,299,310,317,321,324,326,327, 329, 332, 335, 339, 342, 344, 345, 346, 348,349,350,351,354,355,356,361, 362,363,364,365,366,367,368,369, 373, 374, 375,376, 380, 385,389,397, 398,421,422,435,444,446,450,451, 4SS,473,493,S03,S08,S09,Sl9,S21, 546 Jankowski Kazimierz, chorąży I3I Janicki Kazimierz 202 Janicki Michał 2I Janicki Mikołaj, rotmistrz 148, 294 Janicki Rafał, porucznik, rotmistrz 25, 19I,202,224,267,269,270,274,27S, 277,281,282,283,289,401 Janicki Stanisław I48 Janowski Ewald Fryderyk 419 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 22. 22. 600 INDEKS OSOBOWY Janowski Piotr, chorąży 196 Jungerrnan Daniel, kapitan l08, 465 Janson Henryk, cejgwart artylerii 378, Jungor G. 313 379 Juszyński Mustafa 99 Januszewicz Aleksander 256, 263, 268 Jaraczewski Stefan, rotmistrz 255 Jarochowski Wojciech 159 Jarocki Józef, porucznik 11S, 117 (przy­ pis), 308, 314, 316, 318 Jarocki Wilhelm, oberszter 115,318,321, 466 Jaruntowski Adam, stolnik SOI, 537 Jaruzelski Franciszek 203 Jaruzelski Franciszek, syn Wacława 203 Jaruzelski Wacław, pułkownik 203, 204, 400,403,412 Jaskólski Stanisław 19, 69,272,517 Jaskólski Stanisław Mariusz, pułkownik 223,225,249,267,269,270,272,276, 440 Jaskólski Wojciech, oberszter 334, 343, 356 JasnobarskiJan 101, 122 Jaspers Andrzej 117, 329 Jaszowic Samuel131 Jaworowski, chorąży 175 Jelski Łukasz, rotmistrz 294, 300 Jełowicki Dymitr, rotmistrz 25, 149, 232, 282,283 JełowickiJan 232 Jełowicki Krzysztof232 Jemiołowski M. 229,496 Jezierski Krzysztof, rotmistrz 300 Jezierski Wojciech, rotmistrz 294, 300 Jeziorkawska Krystyna, żona Mikołaja Zaćwilichowskiego iJerzego Wołody­ jowskiego 157, 158,301,304 Jeziorkawska l58 Jeziorkawski Andrzej, towarzysz jazdy, porucznik jazdy 407, 413 Jeziorkawski Wacław 400 Jeżowski Andrzej 283 Jordan Franciszek, oberszterlejtnant, kasztelan wojnicki 89 (przypis), lSl, 525 Jordan Michał, rotmistrz 117, 118 Jotejko, towarzysz 540 Józefowicz T. 491 Kachs Gustaw Ludwik, cejgwart artylerii 378,379 Kachs Mikołaj Gustaw, cejgwart artylerii 378 Kaczanawski Jan, porucznik 175 (przy- pis) Kaczkowski Jan Andrzej, porucznik 149 Kaczkowski Jan, rotmistrz 418,427 Kaczkowski Jerzy, chorąży 467 Kadłubska Zofia, żona Stanisława Droz- dowskiego 352 (przypis) KaimierJan 90 KakarackiJerzy 235 Kalinowski Jakub 24, 27, 280, 282, 283, 284,285,289,290 Kalinowski M. 268 (przypis), 270, 271, 281 Kalinowski SamuelJerzy 223 Kalinowski Stanisław Samuel, rotmistrz, pułkownik 294 Kaliński Seweryn, rotmistrz jazdy 283, 407 Kalkstein 53 Kałmusz, porucznik lOl, 122 Kałuszowski Jan Stanisław, porucznik 294,296,298 Kamieński Aleksander, porucznik 294, 298 Kamiński Andrzej, porucznik 239,411 KamieńskiJan, porucznik 294, 298 Kamińska Zofia, podsędkowa 534 KamińskiJan Konstanty, porucznik l'76 Kamiński Jerzy, porucznik 534 Kamiński Michał, towarzysz 502 Kamiński l'vfichał Stanisław, generał 502 Kamiński Zygmunt, generał 341. 47l, 502 Kamocki_lan, towarzysz jazdy 407,413 Kapłan 99 Karczewska Marianna, żona Prokopa Jana Granowskiego 207,271 Karczewska Zuzanna, żona Aleksandra Potockiego 207,271 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 23. 23. INDEKS OSOBOWY 601 Karczewski Antoni 207,271 KarczewskiJózef 207, 271 Karczewski Stefan 207, 271 Karczewski Tomasz, rotmistrz i oboźny wojskowy 16, 20, 32, 177 (przypis), 207, 224,267,269,270,271,272,274,275, 276,281,283,402,411,439,523,525 KargierJan, cejgwart artylerii 377, 379 Karol II Stuart 361, 389 Karol XI Sll Karol Gustaw 278 Karp Ernest, kapitan 117 Karski Adam 233 KarskiJakub 233 Karwosiecki Andrzej, porucznik 534 Karwowski Franciszek, porucznik 40l KarwowskiJan, rotmistrz 401,474 KarwowskiJan B., porucznik 40l Kaski Jan Andrzej, rotmistrz piechoty polskiej i sędzia wojskowy 224, 294, 296,297,407 Kasprowicz 402 Kasprzyk (Kasprzycki) Andrzej 123 Kasprzyk (Kasprzycki) Augustyn 123 Kasprzyk (Kasprzycki) Marcin 123 Kasprzyk (Kasprzycki) Kasper, rotmistrz I23, 294, 295 (przypis), 298 Kaszewski Andrzej, rotmistrz 146, 294 Kaszewski (Kaszowski) Zachariasz, po­ rucznik 146, 177 (przypis), 239,246, 249,499 Kawecki Andrzej, porucznik 170 Kawecki Szymon 224,268,274,275,277 Kawecki Wacław, porucznik 119, 499 Kazanowski Aleksander 19 Kaznowski Franciszek 499 Kątska Izabela, żona Wojciecha Humiec­ kiego 159, 383, 524 Kątski Aleksander, podpułkownik 381, 387 Kątski Jan Stanisław 387 Kątski Marcin, general7, 16, 61, 63, 64, l l l, 156,159,173,186, 190,191,223, 225,307,318,319,325,375,379,380, 381,382,384,385,386,387,389,390, 391,392,430,452,472,477,524,534, 542 KentewiszJohan, cejgwart artylerii 377 Ketten Henryk, cejgwart artylerii 378, 379 Kęsicki Konstanty, porucznik 192 Kęsicki Krzysztof, porucznik 183 K.iedyński Bohdan Akcenty, porucznik 97, 113 Kielczewski S. 537 K.iemlicz Samuel40l K.ierdeyJ.K., marszalek 449 K.inz Ludwik, kapitan 171 K.inzing Fabian Otto, oberszter 343, 345 K.iński (łub K.ieński) Bohdan, rotmistrz 100 K.irschbaum Wenzel, cejgwart artylerii 378 K.irszbaum Wacław, podpułkownik arty- lerii 113, 381,382 K.irszenstein M.K., pisarz 450 Kisiel Adam 153 Kisiel Mikołaj 153 KisterJan, cejgwart artylerii 378 Kłoster Herman, von, pułkownik 123, 343,538 Klodnicki Aleksander 98, 40l Ktodziński Jan Władysław, rotmistrz 19, 285 Kłopotowski Jan, rotmistrz 170 KnobelsdorffTobiasz 332, 335 KnypelJerzy 332, 335 Kobielski Stanisław, rotmistrz 499 Kobyłecki Franciszek, rotmistrz jazdy i sędzia wojskowy 185, 224, 268, 272, 274,275,277,281,401,411,516 Kochan Paweł, porucznik, kapitan 302, 304,305 Kochanowski Sebastian, rotmistrz 294, 297,299,477 Kochowski W. 229,484, 490, S19, 543 Komorowski Mikołaj 478 Komorowski Piotr, rotmistrz, kapitan 153,302,303,304,305 Komorowski Stefan l53 Konarska Helena 157 (przypis) Konarski Samuel, wojewoda 157 (przypis) Konarzewski Hieronim, rotmistrz 294, 296,467,468 Kondeusz 277 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 24. 24. 602 INDEKS OSOBOWY Kondradzki (Kondracki) Jan, porucznik 255, 256, 302 (przypis), 355 Kondradzki Tomasz, kapitan 124 Koniecpolski Andrzej 223 Koniecpolski Aleksander 19, 25, 204, 248,282,501 Koniecpolski Stanisław, rotmistrz i puł­ kownik, 34 (przypis), 263, 268 (przy­ pis),270,281,303,304,305,352,424, 469,474 Konstanty, hospodar 40l Konstanty Sobieski, królewicz 436, 437 (przypis), 534 Kopyrzyńska Barbara, żona Adama Sie- kierzyńskiego 304 KorbutJan, porucznik 294 Korczak Maciej 317 Korecka Izabela, żona Mikołaja Jerzego Czartoryskiego 433 KorffErnest 335 KorffMikołaj, oberszter 327, 344,357 KorffAleksander Mikołaj 323, 403 KorffFriedrich Heinrich (Fryderyk Hen- ryk), podpułkownik 445, 492 KorffJan Ernest, generał major 56 (przy­ pis),224,318,326,327,358,361,363, 368,374,375,376,403 KorffWilhelm, pułkownik 27-28 Korniakt Karol Franciszek, pułkownik 463,474 Korsak Kazimierz 485 Korycki402 KoryckiJakub, porucznik 99 Korycki Krzysztof, generał-major 28, 74, 157 (przypis), 185, 189, 199, 207, 218,233,355,357,358,362,363,365, 375,402,408,409,410,411,413,430, 432,471,496 Korycki Piotr 389 (przypis) KosJan, rotmistrz 206, 321 Kossakowski Jan, rotmistrz 206, 416, 420,432 Kossakowski Piotr, towarzysz jazdy, po­ rucznik jazdy 407, 408 Kossakowski Samuel400 Kossobucki O. 321 Koszkieł Jan Fryderyk, podpułkownik dragonii 364, 412 KoszowieJan Michał 131 Kotowicz A.F., pisarz 448 Kowalawski (Kowalewski) Stanisław Ka­ zimierz, rotmistrz I70, 281, 282, 400, 401,443 Kowalski Stanisław, chorąży 487 Koziebrodzki 402 Kozłowski Kazimierz 402 Kozubski Michał, pułkownik 231, 238, 251,454 Kaźmiński Konstanty, porucznik 146, 239 Kaźmiński Stefan, porucznik 146 Kożuchowski Samuel, porucznik 352 Konigsmarek K.Ch., von, oberszt 307 Kraft Martin, cejgwart artylerii 378 Kramkawski Kazimierz Jan, kwater- mistrz 317 Krasicka Urszula, żona Andrzeja Mo­ drzewskiego i Prokopa Granowskiego 271 Krasicki Marcin Konstanty 470 Krasiński Aleksander 191 Krasiński Jan D. 177 (przypis), 341, 40 l, 404 KrasińskiJan Dobrogost, 190 KrasińskiJan, referendarz 189 KrasińskiJan Kazimierz 191, 416 Krasnosielska Katarzyna, żona Mikołaja Krosnowskiego 537 KrauzJan 306 Kreczyk (Mokrski) Adam 325 Kreczyk (Mokrski) Andrzej 324 Kreczyk (Mokrski) JanJerzy 324 Kretkawski Piotr? 409 Kreutz Andrzej Cyprian 470, 471 Kręska Zofia Barbara 159 Kręski Cyprian 159 Kręski Jerzy, podpułkownik l59 Krogulecki Mikołaj, porucznik 495 KromerJan Kazimierz 316 Krosnawska Urszula l58 KrosnawskiJan, chorąży 289,404 KrosnawskiJan Wojciech, porucznik 537 Krosnawski Mikołaj, chorąży 280, 282, 283,400,534,537 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 25. 25. INDEKS OSOBOWY 603 Kruszelnicki Aleksander 119 Kryczyński Aleksander l00, 233, 281, 282,283,487 KrzeczowskiJakub, l 00 Krzeczowski Samuel, rotmistrz 32, 100, 486 Krzeczowski Stanisław, rotmistrz 118 Krzekatowski Stefan, towarzysz jazdy 408,413 Krzycki Andrzej, podkomorzy 449 Krzywicki Felicjan, porucznik 521 Ksiąski Mikołaj, cześnik 202 KuchmeisterJ.K. 330 Kuczwarewicz Marcin, 488 Kuderowicz Samuel, rotmistrz 191 Kuklinowski Zaremba Krzysztof, porucz- nik 2SS Kulesza Stanisław 321 Kuligowski Mateusz 489 KulikowskiJan, sędzia 204 Kurdwanowska Krystyna 537 Kurdwanowski S. 321 Kuropatnicki Andrzej 438 Kuropatnicki Hieronim, towarzysz jazdy 408,444 Kurtz (Kurcz, Korcz) Franciszka Krysty­ na, żona Jana Krzysztofa Hondorffa 337 Kurtz (Kurcz, Korcz) Jakub, podpułkow- nik 123, 332, 335, 341 Kurzeński Wojciech, porucznik 534 Kurzewski Wojciech, porucznik 320 Kusze! Konstanty, porucznik 484 Kiinkel Stomiński Stanisław, cejgwart ar­ tylerii 377 Lamare Piotr, de 110,474, 475, 477, 522 Lanekorański Franciszek 335 Lanckoroński Hieronim 258, 267, 269, 270,271,281 Lanckoroński Stanisław, rotmistrz 19, 26, 86 (przypis), 269,270,271,281,296, 521 Lanckoroński Zbigniew 152 Lanckoroński Zygmunt l52 Landt Krzysztof, chorąży 307 Lasocki Kazimierz 402 Lasocki Ludwik Antoni, pułkownik 429 Lasocki Olbracht, rotmistrz 206 Lasocki Wacław, rotmistrz 416,429 Latałski Andrzej, pułkownik 463 LataiskiJan, pułkownik 196 Lataiski Mikołaj 196 LatkowskiJan, porucznik 294,300 Lawson de Hymbie {Lausson) Jan lOS, 110 Lawson de Hymbie {Lausson)Jakub 111 LaussonJan, pułkownik artylerii 381 Ledóchowski Franciszek, rotmistrz 153, 177 {przypis) Ledóchowski Stefan Kazimierz 153 Leman, wachmistrz, wachmistrz-lejtnant 307 Lenkiewicz-Ipohorski Roman 286, 287 LentowiczJan, cejgwart artylerii 377 Leopold I457 Lesiowski Franciszek 40l Lesiowski Hiacynt 104 LesiowskiJerzy, rotmistrz 294,300 Leslie Elżbieta l09 LeslieJakub l09 Leskwant T. 328 Leszczyński Andrzej, kanclerz 452 Leszczyński B., 102, 113, 310, 311, 313, 314,447 Leszczyński Rafał 20, 22, 315, 364, 400, 449,451 Leszczyński Samueł488, 489 Leszczyński Stanisław, l54, 468 Leszczyński Stefan 341 Leszczyński Wacław 270, 372 Leszczyński Władysław, wojewoda 180 Leszkwant Teodor, oberszter 343,345 Lewald Otto Fryderyk 323 Lewes Krzysztof, major, inżynier artylerii 172 (przypis), 173, 329,387 LewickiJakub 317 Lewoszyński Franciszek 281, 282 Ley Kasper, podpułkownik artylerii 381 Lichtenfeld Fryderyk, von 128 Lichtenhalm (Lichtenhan) Sebastian Jan 327 Lichtfuss Ernest, kapitan 476 Lichtfuss Fryderyk 476 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 26. 26. 604 iNDEKS OSOBOWY Lichtfuss Henryk, chorąży476 Ligęza Franciszek Minor 284 LigęzaJerzy Minor 230, 231 LigęzaKazimierz Minor 224, 225, 231, 404,541 LiniewskiJan l 53 Liniewski Marcin 29 (przypis) Liniewski Michał, porucznik 88, 206 Liniewski Stefan 153 Link (Linek) Aleksander, kapitan 144, 154,380 Link (Linek) Jan Michał, inżynier 111, 124,144,154,190,192,381,388,391 Linkhauz Jan, pułkownik 123, 144, 156, 171,344,409,352,353,355,521 Linkhauz Stanisław Paweł, oberszter 156, 353 Linkiewicz Roman, porucznik l58 Lipczyński Kazimierz 40l Liping Paweł, podpułkownik 149 Liplański Jerzy, rotmistrz 265 Upowski B. 52 Lipski Hieronim 282 LipskiJan, rotmistrz 116,282,330,401, 432,434 Lisowski?, ekonom SOl LockJanJakub 110 LoebelJan, von, oberszter 344, 349, 350, 355 Loebel Zygmunt, von 349, 350 Longa Eliasz 110 Lorentz Abraham, kwatermistrz 308 Louvois, minister S11 Lubomirski Aleksander Michał, koniuszy 130,131,183,244,248,249,263,435, 451,503,520,524,538 Lubomirski Hieronim Augustyn, rot­ mistrz jazdy 7, 20, 21, 22, 131, 136, 231,232,321,341,370,401,410,449, 451 Lubomirski Jerzy 14, 16, 18, 27 (przy­ pis), 46, 48, 50, SI, 6S, 74, 103, lOS, 112, 113, 115, 117 (przypis), 130, 171,227,247,248,249,250,272,273, 275,283,298,299,306,307,308,309, 314,316,317,318,322,325,326,333, 335,337,338,339,348,355,363,371, 372, 373, 380, 399 (przypis), 403, 404,426,436,440,499,501,518 LubomirskiJózef, 244, 248,249 Lubomirski Stanisław 249,341,449 Lubomirski Stanisław H. 40l Lubowiecki W., sędzia 448 Lucas Fryderyk 117 Ludwik XIII 126 Ludwik XIV 107, 376, 509, 511, 543, 544,545 Łabędzki Piotr, rotmistrz, porucznik, ka­ pitan 303, 304, 305 Lada Jan, porucznik 239, 246, 249, 409, 413 Laski Wojciech Kazimierz, rotmistrz 294 Lasko Krzysztof, porucznik jazdy 24 (przypis), 25, 114, 158, 256, 258, 268, 269 (przypis), 271, 272, 285, 289, 290,291,411,413,516 Lasko Marianna, żona Baltazara Wilgi 158,271 Lasko Piotr 158 Lastowiecka Konstancja 171 Lastowiecka Teofila, żona Jana Linkhau- za 353 Lastowiecki, major l71 Lastowiecki Nikodem 437 Laszowski Władysław 325, 328 Laszez Michał 153 Laszez Mikołaj 153 Laszez Samuell53, 231,454, 531 Laziński Stanisław 269, 270, 272, 281 Laźniński Stanisław Sariusz 186, 40l Lącki Eliasz Jan, generał-major 65, l! 7 , 188,224,357,359,362,363,365,371, 372,373,376,472 LąckiJoachim, porucznik 242,490 Lączyński Andrzej, oberszterlejtnant lSb Lączyński Józef, generał major 56, 123. IS6,188, 194, l9S,3S7,3S9,363,36S, 37S,376,408,410,413,4S4 Lepkowski Bogusław Franciszek, po­ rucznik 195 Lodziński Michał, szef regimentu 321. 465,484 Lokniclei Aleksander 203 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 27. 27. INDEKS OSOBOWY 605 Łopatecki Kazimierz, porucznik 494 ŁośJakub 229 ŁośJan 332 Łoś 4-83 Łoś Władysław, rotmistrz 492 Łowczycki Andrzej 38 (przypis) Łozinski Stanisław 267 Łubieński Wojciech, sędzia 17, 25, 224, 284,287,534 Ługowski Feliks 40l Łukowski Franciszek 402 ŁukowskiJan, towarzysz jazdy 408, 409 Łukowski Władysław, starosta 434 Łużecki Karol Stanisław, rotmistrz i puł- kownik 15, 27, 118, 158, 174, 195, 231,268,269,270,271,272,275,277, 281,288,401,432,445,531 Machowski M. 281 Machowski Sebastian 19, 223, 280, 288, 485 Machowski S. 232,281,282,285 Maciejowska Katarzyna 118 Mackay Donald 527 Madaliński Marcin, rotmistrz 432, 438 Madalinski Michał 119 Madeyski Stanisław, podpułkownik 341 Magnuszewski Hiacynt 40l Maj Florian, porucznik 490 (przypis), 412,543 Majdei TeodorJan, oberszter 343 Makary, patriarcha Antiochii 485 Makowiecki Franciszek 207 MakowieckiJan, porucznik 294, 298, 300 Makowiecki Rafał, starosta 207, 242 Makowiecki Roman 99 Makowiecki S. 477 Makowski Tomasz 325, 328 Malicki Albert 40l MaJski IgnacyJan 493 MaiskiJan 40l Małachowski Aleksander, wojewoda 150 Małachowski Jan 151, 468 Małachowski Jan Stanisław, porucznik jazdy411 Małachowski Stanisław, 53, 151,321 MagnificoJakub, kapitan 130, 306 Mańkowska Marcella (Marcybella), żona Jana Tedtwina 348 Mańkowski Aleksander 402 Mańkowski Jan Władysław, oberszter 343,348,355,356 Marcinek (Marczyk), porucznik 122 Marczanek?, porucznik 534 Maria Kazimiera 308,316,350,370,389, 434,441,474,476,521,522 Marian (Larencheff de Saint Martin) Aleksander 126 Marian (Larencheffde Saint Martin) Ga­ briel126 Marian (Larencheffde Saint Martin) Jan 126 Marian (Larencheff de Saint Martin) Jean 126 Marian (Larencheff de Saint Martin) Wawrzyniec 126 Markowski Seweryn 181 Martin 311 Massalski Bazyli, porucznik 294 Matczynski Marek, chorąży 205, 206, 239,247,502,505,512,523 Matiaszewicz Teodor 535 Matuszewski Paweł, cześnik 38, 88 MautnerJakub, rotmistrz 113, 325, 328, 486 Maydl TeodorJan 346 Mazowiecki Mikołaj, rotmistrz 294, 296, 297 Mąkoiski Wojciech, rotmistrz 501 Mendecki Aleksander, rotmistrz, kapitan 303,305 Menk Edward 406 MeszczerynJanJózef322, 324 Metern Baltazar, van 118 Metern Elżbieta, van 118 Męciński Wojciech, rotmistrz 463 Mężyński Piotr 255 Miaskowski Andrzej 484 Miaskowski Wojciech, rotmistrz 294, 296,300,301,304,474 Miastkowski 402 Miączyński Andrzej 268, 271 Miączyński Atanazy, rotmistrz 7, 20, 21, 22, 38 (przypis), 98, 146, 149, 184, http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 28. 28. 606 INDEKS OSOBOWY 192,205,268,269,270,271,272,275, 281,432,444,454,483,512,514,516, 523,529,537 Miączyński Kazimierz 149 Miączyński Piotr, pułkownik 146 Miączyński Stanisław 79 Michalewicz Michał Serbin, rotmistrz 175 Michał Korybut Wiśniowiecki 31, 135, 179,180,181,222,249,264,275,277, 317,329,349,363,364,365,366,368, 374,410,429,430,435,450,451,453, 484,494,503,519,525 Mielecki Marcin 325, 328 Mielecki Rafał, rotmistrz 325 Mieroszewski Krzysztof, inżynier 388, 391 Mierzejewski August, rotmistrz 294 Mięsicki Herman A., oberszterlejtnant 134 Milewski Michał 504 Minor Samuel348 Minor Tomasz 321 Mirbach Emeryk, pułkownik 187 (przy- pis), 318, 333, 335,445 MirissonAleksander 11O MirissonWilhelm 11O Mitwentz Jerzy, cejgwart artylerii 377, 379 Mleczko Wojciech Emeryk, rotmistrz 15, 196,294,432,445 MniszechJan 321 Mniszech Jerzy Jan Wandalin l52, 417, 438 MniszechJózef, rotmistrz 152,432 Modlibawska Katarzyna l59 Modrzewski Andrzej, rotmistrz jazdy 186,223,267,269,270,271,272,274, 276,277,401,408,424,425,487,515, 516 Modrzewski Krzysztof 268, 269, 400, 403 Modrzewski M. 281 ModzelewskiJózef, rotmistrz 81 Mogilnicki Hieronim, rotmistrz 294 Mohl Aleksander, von der 367 Mohl Arent, von der 367 Mohl Fryderyk, von der, generał lejtnant 60,224,367,376 Mohl Volmer, von der 367 Mojsej Serdaj, rotmistrz l02 Monro Robert, pułkownik 527 Morstin 7, Morsztyn Hieronim 490 Morsztyn JA. 269 (przypis), 400, 490, 503,524 Morsztyn Michał Walerian, oberszterlejt­ nant339 Morsztyn Stanisław, major piechoty, podpułkownik piechoty 152, 207, 408,409 Morsztyn Władysław l 52 Morsztyn Zbigniew 487, 489 Morzkowski Michał, rotmistrz 194 Morzkowski Stefan, porucznik, rotmistrz 253 MoszkowiczJozue (Józef) 113 Motowidło Jan, rotmistrz 489 Muchowiecki Karol, porucznik 239, 245, 248,249,407 Murawski Bechtiar 99 Murawski Halembek, rotmistrz l00 Murawski Hussein 99 MurawskiJózef99 Murisson Aleksander 322 MusselJan Michał, chorąży 170 MussołaJan, porucznik 239, 248, 249 Mysłowska Anna, żona Michała Kamiń- skiego 502 Myszkawski Jan, pułkownik 229, 454, 462 Myszkawski Władysław, wojewoda 19, 31, 131,226, 22-:', 228,229,230. 2J7, 248 Myśliszewski Jan Michał, rotmistrz 16b ( . ) JQ8 16~ 1 ~0 1 R1 H)~przypis, .... , _ /, ..,/ , ......:: , -· ... , 296,297,299,300,301,439,442.516 Nadoiski Samuel, kapitan 302, 304, 305 Nagórski Stanisław, porucznik jazdy 412 Nahorecki Samuel400 Naronowicz-NarońskiJ. 391 Naropiński (Naropilski) Seweryn, rot­ mistrz 295, 296 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 29. 29. INDEKS OSOBOWY 607 Netf, cejgwart artylerii 378 Nencha Jan Kazimierz, general-major 156,195,225,359,363,365,371,372, 373,375,403 NenchaJan 154 Nencha Karol, rotmistrz 154 Nencha Wojciech 154 Nencha Zygmunt 154 NeumanJakub, kapitan 171 NeymanowskiJakub, oberszter 343 Nezetitz Karol Karlick, von, major 533 Nicki Stanisław 281, 282 Nieborski Wojciech, porucznik 182, 238, 247,248 Nielipowicz Aleksander 40l NielipowiczJan 402 Niemirycz Jerzy, podkomorzy 117, 444, 455 Niezabitowski Ludwik Aleksander, po­ rucznik i rotmistrz 15, 256, 263, 267, 268,270,271,272,274,276,277,281, 440,452,521,523 Niszezewski Szymon 306 (przypis) Nowoszycki Albert 402 Noyers Piotr, de 521 Oborski Marcin, starosta 448, 449 Obuchowicz F. 447 Obuchowski, porucznik 295 Ochapp Magnus Jan, von, major 103, 144,188,306,332,338,339 Ochocki Gabriel316 Ochocki Piotr 316 Ochocki Stanisław Jacek, chorąży 316, 468 O'Connor Bernard 529 OdendhalJ. 124, 380 OdJanickiJ. 229 Odrowąż-Pieniążek Jan, porucznik 282, 448 Oedt Stefan Franciszek, von, oberszter 103,308,343,345,356,486 Okniński 400 Okuń Adrian, rotmistrz 175 Okuń Mikołaj, porucznik jazdy 411 Oleśnicki Jan 152 Oleśnicki Stanisław 152 Olędzki Krzysztof, porucznik jazdy 407 Olędzki Tomasz, porucznik 196 Olizar Adam 203 Olizar Antoni, pułkownik 444 OlizarJan Aleksander, rotmistrz 203, 444 Olizar Ludwik 203 Olkowski Piotr, cejgwart artylerii 378, 379,380 Olszamowski Zachariasz, porucznik 402, 540 Olszewski Gaspar 402 Olszowski Andrzej, prymas 326 Olszowski (Olszowski) Hieronim, rot- mistrz 321, 326, 328,463 Olszowski Walery 326 Olszowski Zygmunt 326, 328 Opacki KarolJerzy 189 Opacki Zygmunt, wojewoda 189 OpalińskiJan 255,401 Opaliński Krzysztof, wojewoda 462 Opaliński L. 154 Opaliński Łukasz, pułkownik 46, 48, 50, 52 (przypis), 117, 123, 338, 339, 463, 502 Opaliński Piotr 79 (przypis), 83 (przy- pis), 255 Opaliński Piotr Adam 468 Opaliński Stanisław 40l Orański Maurycy, ks. 385 OratowskiJan, sierżant 319 Orchowska Katarzyna, żona Henryka de Beaulieu 350 Orchowski Aleksander 209 Orgewalt (Orgewald, Orgewal) Ludwik, de, kapitan, major, oberszterlejtnant 104,128,190,307 Orzechowska Aleksandra 115 Orzechowski Hieronim, kapitan 475 Orzechowski, oberszterlejtnant 115,401 OsieckiJakub 402 Osiński Paweł 346 Osiński Samuel, oberszter 116, 343, 346, 347,356 Ossoliński Jerzy, kanclerz 280, 371, 463, 474 Ossoliński Stanisław 40l Ossowski Andrzej 321,423,493 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 30. 30. 608 INDEKS OSOBOWY Ostrogski Aleksander 269 (przypis) Ostroróg Andrzej, rotmistrz 195, 352 Ostroróg Mikołaj, rotmistrz 26, 20l, 431, 438 Ostroróg Z. l 54 Ostrowieki (Ostrzycki) Jakub, towarzysz jazdy410 Ostrzycki Adam, porucznik 239, 249 OttenhauzJan, oberszter 187 Ożarowski Apolinary, rotmistrz 81 Ożga Piotr, rotmistrz 417,420,431,438 Pac Kazimierz SOS Pac Krzysztof447 Pac Michał Kazimierz, hetman 74 Pace Franciszek, de!, podpułkownik lOS, 192 PajęckiJan, porucznik 239,400 Palij Semen, pułkownik 497 PaparJerzy98, 159 PaparaJan, rotmistrz 97, 122, 159, 281, 283 Papczyński Stanisław, towarzysz 485 Pasek Jan Chryzostom 118, 229, 230, 446,478,483,495,496,498,516,529, 531,539 Pawłowski Franciszek 40l Pawłowski Kazimierz, porucznik jazdy 410 Pawłowski Piotr, rotmistrz, pułkownik 85,295 Pągowski Hieronim, porucznik 238, 248, 249 Perkowicz Tomasz, jezuita 481, 533 Perot Michał, major 192 Perpesse Klaudiusz, oberszter 106, 343, 345 Peryński Michał40 l Petroczy L 362 (przypis) Petrycy Sebastian 504 Petryczejko Aleksandra 102 Petryczejko Stefan, hospodar 100, l 02 Petrykowski Hieronim, podpułkownik 384,411,430 Petrykowski Krzysztof384 Petrykowski Stanisław 40l Pętkowski Stanisław 198 PiakowskiJan 402 Piaseczyński Jan, rotmistrz 267, 401, 444,516 Piaseczyński Kazimierz, rotmistrz jazdy 98,407 Piaseczyński Stefan Konstanty, rotmistrz 444,466 Piaskowski Franciszek K. 354 (przypis) Piątkowska Barbara, żona Piotra Łabędz­ kiego 304 Pieczewska Barbara, żona Michała Że­ browskiego 189 Pieniążek Jan Chryzostom, rotmistrz 419,420,431,433,451 Pierta (Pierzcha) Reinhold Maciej 321, 322 Pierzchowski Mikołaj, porucznik 495, 496 Pilawska Anna 444 Piotrowski G. 234 Piotrowski Krzysztof40 l Piotrowski Sebastian 311 Pisarski Achacy, rotmistrz 116, 419, 434, 490 Poczobutt-Odlanicki,J.W. 540 PodczaskiJan 400 Podczaski Stanisław? (młodszy) 40l Podbielski Stefan, porucznik 238, 249 PodleskiJan 30l Podleski Walerian, oberszter 10l, 31O, 311 Podlipski Zygmunt, porucznik 239 Podoski Mikołaj Kazimierz, rotmistrz 429,430 Pogonowski Stefan, porucznik 166 (przypis), 295 Pohojski Mikołaj 253 Polanowski Aleksander, pułkownik 146, 182,203,238,245,246,24~.248,249, 251,254,395,408,409,411,413 Polanowski Andrzej, porucznik 177 (przypis) Polanowski Samuel, rotmistrz 146 Polens Samuel, oberszter 343 PołomskiJan, porucznik 494 Połubiński Aleksander Hilary, pisarz po­ lny 28, 81, 82, 226 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 31. 31. INDEKS OSOBOWY 609 Poniatowski Jan, porucznik 239, 248, Potocki Stanisław, rotmistrz 512,543 249,251,401 Poniatowski Mikołaj 198, 254, 289 Poniatowski Stanisław, porucznik 467 Poniatowski Stanisław August 64 PonikiewskiJan, towarzysz 321,543 Poniński Władysław, kapitan 173 Popławski, chorąży 38 Poradowska Elżbieta, żona Stanisława Zygmunta Druszkiewicza 528,537 Poradowski Stanisław, towarzysz 543 Poradowski Wojciech, rotmistrz SOl Poręba Krzysztof, kapitan 171 Porta Halbach Gotfried, de, oberszter­ lejtnant I72 Postell PiotrJan, de (Vamposter), major 123, 172 (przypis), 173, 191, 315, 331, 335 Potocka Justyna, żona Wojciecha Jezier­ skiego 300 Potocka Marianna l58 Potocki Andrzej 7, 15, 19, 20, 21, 37,69 (przypis), 232, 235, 248, 249, 250, 253,270,281,282,283,336,372,400, 401,403,436,476,543 Potocki Aleksander, rotmistrz 207,271 Potocki Dominik, rotmistrz 432,437 Potocki Feliks 20, 21, 22, 98, 101, 174, 232,248,249,250,281,315,323,401, 402,449,451,475 Potocki Florian, stolnik 158 PotockiJakub, pisarz polny, rotmistrz jaz- dy223,274,278,284,339,348,408 PotockiJan, rotmistrz lS, 249, 285 PotockiJózef 370, 498 Potocki Krzysztof 249 Potocki Michał 403 Potocki Mikołaj, 82, 249, 270, 273, 284, 303,305 Potocki Paweł 249 Potocki Piotr, 247, 284 Potocki Stanisław, hetman 18, 19, 31, 32, 33, 43 (przypis), 101 (przypis), 184, 226,228,230,232,237,247,248,249, 254,263,265,266,270,272,274,275, 280,281,285,303,305,400,474,487, 490,494,501,531,532 Potocki Stefan 282, 534 Potocki Wacław 490, 544 Powirski Samuel, rotmistrz, 295, 297, 299,300 Pozowski Andrzej, rotmistrz, 295 Prażmowski Andrzej, kasztelan 429 Prażmowski Mikołaj, kanclerz 65, 148, 524 Prażmowski Mikołaj, syn Wojciecha 148, 271 Prażmowski Samuel17, 287,400,416 Prażmowski Wojciech, rotmistrz 131, 148,182,198,258,268,269,270,271, 281,401,429,454 Predlau HenrykJerzy l08 Proguldycki Paweł, porucznik 238, 248, 249 Proszczycka Halszka, żona Jana Drusz­ kiewicza SOl Proszczycki Jerzy, porucznik 24, 280, 282,283,289,501 Prusinowski Zygmunt 402 Pruszak401 Pruszkowski Franciszek, porucznik 239, 247,249 Pruszkowski Jan Franciszek, pułkownik jazdy410,499 PrzebendowskiJoachim 321 PrzebendowskiJanJerzy, pułkownik 445 PrzeorskiWojciech, podpułkownik 192,490 Przerębski Jan Władysław 202 Przerębski Z. 289 Przetacki Aleksander 40l Przybyłowski 400 Przyjemski Andrzej 386 Przyjemski Krzysztof386 Przyjemski Zygmunt 223, 278, 384, 385, 386,472 Przykucki Stanisław, kapitan 522 Przyłuski Aleksander, rotmistrz 417, 437, 500 Przypkowski Bogusław 118 Pstrokoński Spytek, rotmistrz 418, 426 Pucki Damian 402 Pukaczewski Marcin, porucznik, rot­ mistrz 131,268,269,270,272,281 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 32. 32. 610 INDEKS OSOBOWY Pusłowski Michał Kazimierz, towarzysz jazdy 411 RachiewickiJerzy 403 RadanowieJmyca 114, 128 Radecki Michał 341 Radecki Mikołaj, 20,201,267,271,439 Radgowska Konstancja, żona Henryka Henrykowskiego iK. Kęsiekiego 383 Radgowski Kazimierz 383 RadUński Adam 267, 272,401 RadojewskiJan, rotmistrz 514 Radwański Wojciech, cejgwart artylerii 378,379,477 Radziejawski Michał, prymas 324 Radziejawski Stanisław 323, 324 Radziwiłł Bogusław, książę 60, 85 (przy- pis), 86 (przypis), 90, 180, 187, 224, 271,329,366,367,374,375,466,470 Radziwiłł Dominik 173,500 Radziwiłł Janusz, hetman 78, 79, 492, SIO Radziwiłł Krzysztof 187, 385, 386, 504 Radziwiłł Michał Kazimierz, hetman, wojewoda 47, 48, 82 (przypis), 85, 86 (przypis), 89,90 (przypis), 103, 171, 172,204,205,306,307,309,313,314, 318,337,339,353,371,372,448,495, 502 Radziwiłł Karol Stanisław, kanclerz 38, 88, 172,269 (przypis), 366,375 Radziwiłł Stanisław Kazimierz, generał 224 RajeckiJan, major 332, 341 Rajecki Jan Wojciech?, kapitan piechoty 410 Rajecki Piotr?, kapitan i oberszterlejt- nant 123 Rajecki Teofil, porucznik S16 RakoczyJerzy 130,272,473 Rakowski W.F. 540 Rappe Ernest 46, 47, 48, SO, Sl, 104, lOS Rappe Henryk, kapitan 154 Rappe Krzysztof, podpułkownik l54, 323,392,341 Rappe Otton Ernest, oberszter i generał­ -major 154, 306, 307, 309, 313, 314, 315,318,322,323,341,350,359,363, 365,376,390,411,466,527 Raszewski Aleksander, rotmistrz 295 Rathmann Andrzej l08 RawaJanJerzy 325,328 RekM.l23 RendorfJerzy, kapitan 172 Retzel Jan 323 Revai (Revay) Franciszek?, porucznik 295,296,298,299,301 Rey Władysław, podskarbi 419, 434 Rittorf Fryderyk, cejgwart artylerii 378, 379 Rogalski, porucznik 295, 298 Rogowski Samuel SOl Rogowski Stanisław, rotmistrz 174 Rogucki, kapitan 187 Rohaczewski Michał, porucznik 295 Rokeby Tomasz Edward, pułkownik 11O, 361, 520 Rokitnicki Jakub, rotmistrz 267, 269, 270,281,402,427 Roman Tomasz 40l Romanowicz 40l Romanowski Jan Karol, rotmistrz 185, 410,418,401,442 Romanowski Tomasz? 401 Romer Mateusz, rotmistrz 187 RoodeJan van, inżynier 388 Rosen Fabian Wilhelm, generał 46, 50, 51,116,144,224,333,369,375 RosenJerzy Krzysztof, von 332, 335 Rosnowski Aleksander 40l Rosnowski Hieronim 289 RosnowskiJan Wojciech, porucznik 499 Ross Mateusz, de (de Rossy) l09, 330 RostockJerzy, oberszter 343 RothariusJ.W. 533 Rościszewski Franciszek ..J.02 Rościszewski Jalntb 402 Rościszewski Stanisław 205 Rozdrażewska Filipina 193 Rozdrażewski Eustachy 159 RozdrażewskiJakub Hieronim, rotmistrz 154,285 Rozdrażewski Jan, kasztelan 193 Rozwadowski Andrzej, rotmistrz 152 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 33. 33. 611 soeowY cznik INDEKS o chorąży i poru ken Ernest, von, Pie­otmistrz ki Stanisław, r . d l 52, Rozwadows .. towarzysz JaZ Y choty łanowe) l 411 ski Andrzej 1?3,402 Rozmatow .BartłomieJ l 53 Rożmatowski_ towarzysz 539 kiJan,Rubieszows 'k 300 . oruczm 295 300RuckiJan, P . h 1 tmistrz ' Rucki Stefan Mic a, r~ucznik 143,494 Rudnicki Stanisł~w'.powicz) Islam (Ry­ Rudziewicz (Ru zteJe ) 99,496 zwan . , 1416 Rudziński Samue lkownik 341,527 Rupich Damel, pu Rusiecki 401 . 7 25 2?, 289,290,402 Ruszczyc Damian ' ' . 175 Ruszczyc Stetan . art artylerii, kapitan RutkowskiJan, ce)gw artylerii 378,379,411 Rybiński M. 538 . 402 Rycharski Marcin, chorązy 233,18 hl ki Albert proboszcz lRyc ews ' RyJzewskiJakub 402 Rykaczewski M. 247 Go- Rylska Katarzyna, żona Aleksandra dlewskiego iJakuba Kurtza 337 Rylski Franciszek 40l Ryskiewicz, porucznik 295, 298 Rzeczkowski Jerzy, porucznik 295, 296, 298 Rzeczycki Andrzej 148 Rzeczycki Jerzy, pułkownik 479 (przy- pis) Rzeczycki Mikołaj 148 RzepeckiJan Wojciech, porucznik 295 Rzewuski Adam 441 Rzewuski Franciszek 300, 441 Rzewuski H. 270 Rzewuski Michał Florian, pułkownik 25, 148,149,152,185,256,258,267,270, 272,274,281,283,408,409,410,441, s12, 523, 541 Rzewuski Stanisław, towarzysz jazdy 148, 152,441 Rzewuski StanisławJan, porucznik 441 Rzewuski Stanisław Mateusz, hetman 149,441 Sac3!8, 445 von, oberszter 465 ErnestJerzy, Sacken Id von 318 lejtnant Sacken Ewa hId von, oberszter Sacken From o ' . ant 318 oberszterle)tn Sacken Jan Jerzy, von, 7 318 oberszter 18 Salomon, von,Sacken 44 (przypis),318, ~k479 ki oruczm 2Sadows ' P al 156 38 Samson Adam, genedr l S6, 192, 382, Bombek A amSamson 384 Sanicki Stefan 402 . . h B podskarbt 449Sapte a ., . 449 Sapieha Fr., komusz~8, 49, 69, 170, 171, SapiehaJan 19, 46~9 250 268,270,275, 205 223, 245, 2 l l l 276:277,278,283,352,355,~ SapiehaJan Ka~imierz, hetman 3 Sapieha MikołaJ 249,402 Sapieha Paweł 190, 288 Sarnecki K. 479 Sarnawski Stefan, podkomorzy 448 Saubrey Karol Maurycy, de 108, 533 Schenk Pieter 508 Schlichting Samuel 513 SchliebenJan Teodor, von 375 .. SchonhoffKarol, cejgwart artyleru 378 Seferowicz Grzegorz 97, 113 Seferowicz Tomasz? 97, 113 Seidlinger Michał, porucznik 307,315 Serbin Michał Ferens 122 Seswegen 123 Seswegen Fryderyk, oberszter 343 Siekierzyński Adam, rotmistrz, porucz- nik, kapitan 303, 304, 305 Sielski Aleksander, starosta 447,452,456 SiemaszkoJ. 281, 282 Siemianowski Andrzej, porucznik 238, 247,248,410,413 Siemianowski Kasper 404 Siemienowicz Kazimierz, podpułkownik art0eriil~381,382,391,47~477 SiemiginowskiJerzy Eleuter s14 Sieniawski Adam Hieronim 223 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 34. 34. 612 INDEKS OSOBOWY Sieniawski Adam Mikołaj, hetman 37, 61, 88, 89, 173, 291, 298, 329, 364, 474, 475,480,481,498,502 Sieniawski Michał, chorąży i marszałek nadworny 31 Sieniawski Mikołaj Hieronim, hetman, pułkownik jazdy i strażnik wielki ko­ ronny 20, 174, 232, 265, 270, 274, 281,400,410,335,337,387,432,437, 440,449,451,475 Sienieński Mikołaj 11S Sierakowski Andrzej 223, 525 (przypis) Sierakowski Jan Andrzej, rotmistrz 454, 478,484,523,525,527,537 Sierakowski Mikołaj 101, 268, 270, 272 Siestrzewitowski Daniel, porucznik jazdy 409 Siestrzewitowski Stanisław, porucznik 239,249 SilnickaAnna (z Zakliczyna) 183 Silnicka Zofia 158 Silnicki Gabriel, rotmistrz 7, 158, 176, 180,183,184,194,256,258,263,267, 270,272,274,276,281,302,303,304, 305,402,408,438,515,517 Silnicki Nikodem, chorąży jazdy 41O Sinica Bazyli, rotmistrz lOl Skałecki Stefan, instygator wojskowy 535 Skarbek Krzysztof, porucznik i pułkow- nik jazdy 7, 25, 266,409,412,417, 432,436,437,502 SkarbekWładysław, chorąży 437 Skarga Piotr 482 Skarszewski Michał, rotmistrz 196 SkarżyńskiJan 402 Skarżyński Jerzy Aleksander, rotmistrz 191 Skąpski 321 Skoraszewski Stanisław 402 Skoraszewski Władysław Michał, rot- mistrz 119 (przypis), 267, 270, 272, 349,408,423,449,451,490,496 Skorodyński Jan, namiestnik chorągwi 535 Skotnicka, żona Nikodema Żaboklickie­ go267 SkórzewskiJan Andrzej 534 Skrodzki Jan, rotmistrz, 85, 295, 299, 300,454 SkrzeŁuska Katarzyna l59 Skrzetuski Michał 83 (przypis) Skrzeruski Mikołaj, rotmistrz 231, 238, 541 Sławkowska Katarzyna, żona Józefa Ra- wickiego 316 Słoniewski Michał, chorąży 50l Słupecki Florian, rotmistrz 11S Słuszko Józef, hetman 492 (przypis) Służewski Stanisław, rotmistrz jazdy 119, 281,282,284,407,408,409 Smarżewski Krzysztof40l Smogulecki Franciszek, oberszterlejt- nant, rotmistrz 423,471 SmoguleckiJakub, starosta 423 Smogułecki Mikołaj 332, 335 Smoliński Jan 402 Sobański Jan Stanisław, porucznik 295, 296 SobieskiJakub 438 Sobieski Jan, rotmistrz 151 (przypis), 223,268,271,272,274,275,277,402, 408,412,515,523,536 SobieskiJan, synJakuha 205 Sobieski Marek 205 Sobieski Remigian 50l Soboniewski Aleksander, towarzysz 484, 485 Sokoliński M.G., pisarz 449 Sokolnicka Anna, żona Andrzeja 218 Sokolnicki Andrzej, porucznik 180, 218, 239,248,249,251,400.408 Sokolnicki Gabriel, porucznik 255 Sokołowski, porucznik 123 Sokołowski Aleksander, porucznik 182, 238,247 Sokołowski Andrzej, rotmistrz jazdy 40-:­ Sokołowski Marek, porucznik 295, 29ó, 298 SokółJan 223, 284 Solski Marcin 40l SołtykAleksander266 Soltyk Remigian 266 Soroka,komendant390 Sosnowski Oktawian 442 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 35. 35. iNDEKS OSOBOWY 613 Sosnowski Olbrycht, porucznik l50, 238 Sosnowski Paweł, generał l 50 Sośnicki Daniel, towarzysz jazdy 407 Sowiński Bogusław 400 Spens Dawid l 09 Spinola Ambrosio 470 Stachurski Jan, generał-major 317, 349, 358,359,361,363,365,375,376,527 Stadnicki Jan, rotmistrz 258, 268, 269, 270,271,281,444 Stanisławski M. 232 Stano Andrzej, rotmistrz 417, 432, 438, 439 Stapkowski Krzysztof, rotmistrz 281, 282,516 Starowolski Szymon 482 Starzyński Wojciech 311 Stawecki Andrzej 99 Stempkowska Marianna 159 Stetk.iewiczJerzy, porucznik 239, 249 Stirling (Sterling) Tomasz, kapitan 109 Stojeński Krzysztof496 Stokowski Paweł, porucznik 319, 321 Stokowski Stanisław, porucznik 400, 486 Strachan AndrzejJan 109 Strasz A. 321 Strem Zygmunt Fryderyk de, podpuł­ kownik dragonii 332, 335, 340, 411 Strubicz Piotr, kapitan i inżynier 124, 191,381,388,395 Strzała 401 Strzałka Jan, porucznik 238, 249, 470 (przypis) Strzałkawski Remigian, rotmistrz jazdy 175,234,281,284,285,402,408,435, 495 Strzałkawski Zygmunt, porucznik 239, 247,416 StrzemeskiJan 417, 437 Strzyżewski Urban, major 172 Strzyżowska Anna, żona Remigiana Ża- bokhckiego 265 Stymbirowicz 40l SuakJan, porucznik 402 Suchodolski Andrzej, rotmistrz 152, 153, 524 Suchodolski Mikołaj 152, 153 Suchodolski Stanisław, rotmistrz jazdy 408, 409,411 Sudycz Mustafa, rotmistrz 100 Sulatycki Aleksander, porucznik 208 Sułowski J. 232 SumińskiJakub, kasztelan 157 (przypis) Suniewski M. 132 Suszezański Fiodor 442 Suszezański Jan Proskura, rotmistrz 253, 442 Sydziud Mustafa 99 Szadenhauz Paweł380 Szadurski Samuel300 Szadurski Wojciech, porucznik 295, 300 Szafrański Sebastian 104, 307 Szandarowski Teodor 281, 282 Szaniawski Franciszek? 400 SzaniawskiJan Franciszek 402 SzaniawskiJan Stanisław 484, 485 Szczawiński Jan Szymon, rotmistrz, puł- kownik426 Szczawiński Jakub, rotmistrz 149, 427 Szczawiński Ludwik 242, 323, 330 Szczawiński Paweł, rotmistrz, pułkownik 426 Szczawiński Samuel Konstanty, rotmistrz 426,427 Szczepański Gabriel, starosta 90 Szczuka Kazimierz, opat 524 Szczuka Piotr, major 341 Szczuka Stanisław Antoni, 52, 53, 175, 450,480,504,523,524 Szczuka Wacław 52,335,341,416 Szczurowski Apostoł, rotmistrz lOl Szebański Marcin, porucznik 191 SzeleykoJ. 132 Szełigowski Franciszek, porucznik, rot­ mistrz, kapitan 303, 304, 305, 400, 403 Szemberg Jacek, rotmistrz jazdy 19, 38, 39, 153, 158,231,268 (przypis), 407, 444,501 Szemberg Michał 153 Szklarski Jan, porucznik 123, 295, 296, 298 Szlichtyng Karol Sebastian, kapitan 117 Szłichtyng Maksymilian, kapitan 117 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 36. 36. 614 INDEKS OSOBOWY Szlichtyng Samuel, oberszter 117 Szmeling Władysław 326 Szastkawski Jan, porucznik 239, 246, 248,249 Szulc Daniel Salomon 335 Szumanowski Adam, sierżant 311 SzumlańskiJan 148 Szumlański Paweł 148 Szuszowski? Stanisław 400 SzwanJ. 117 Szwarc Hans (Jan), cejgwart artylerii 378,379 Szyling Hans (Jan) 378, 380 SzyryńskiJan, porucznik29S, 299 Śladkawski Piotr, rotmistrz 425, 426, 433,465 Ślubowski Mikołaj, porucznik 238, 247, 249 Świderski 402 Świderski Samuel, porucznik 239, 249, 399,400,402,403,466 Świeżawski Stanisław, porucznik 194 Święcicki Mikołaj, opat 128 Święcicki Stanisław, biskup S19 Tahirewicz Anna 99 Talkawski Dawid 99 Talkawski Mustafa 99 Tarasowski Adam 99 Taraszewski (Taraszowski) Adam 32, 100 TarłoJan, wojewoda 184, 203 Tarło Mikołaj 402 Tarnowski Stefan, rotmistrz 409, 413 Tarnowski Szczepan 491 Taszycki Stanisław 402 TaubeJacobJohan, von 371 (przypis) TaubeJerzy, generał 225,371,372,373, 375,411 Taube Wilhelm Fryderyk, von 371 (przypis) Tchórzewski Andrzej, towarzysz jazdy 410 TchórzewskiJan 227 Tedtwin Bartłomiej 347 TedtwinJan Z. 338 Tedtwin (von Tódwin) Jan, pułkownik dragonii, pułkownik piechoty 116, 173,186,190,196,207,229,344,347, 348,349,354,355,408,410,413 TefersonJan 308 Telefus Piotr Felicjan, rotmistrz 417, 420,431,436,437,442 Teleżyński Wacław 230, 281 Tetens Tytus Kazimierz 108, 338 Thalau H. II7 Thi:iki:ily 362 (przypis) Tokarzewski Jan Władysław, rotmistrz 171, 191,402 Tomaszewski, chorąży, porucznik 123, 295,296,298 Tomaszewski Szymon, 298 TomickiJan 419,434 Tornisławski Michał, major 329, 494 Trembiński Kasper, rotmistrz 295 Trepka NekandaJan 401 TrevaniJan 144 Treyga Krzysztof, generał 192, 224, 373, 374,375 Truszecki 400 Trzebicki Andrzej 232, 283,475 TscherningJan 508 Tuczyński Stanisław Krzysztof, rotmistrz 423 Turkuł Andrzej, rotmistrz 102, 122 Turkuł Bazyli l02 Turkuł Konstanty 102, 122, 280, 281. 282,283 Turowski Kazimierz 37 Tuszyński J. 229 Tuszyński J.D. 478, S04, Sli, S18, S31, 539 TuszyńskiJan Florian 230 Tuszyński Maciej Andrzej 230 Tuszyński Stanisław, towarzysz 230, 231. S39 Tyskemberg Dawid, von, major l~ l. 332 Tyszkiewicz Eustachy l52 TyszkiewiczJan l52, 230 Tyszkiewicz Krzysztof 19, 234, 279, 284 Tyszkiewicz Teodor 402 TyszkowskiJan 402 TyszkowskiJózef, rotmistrz SOO Tyzenhauz, podpułkownik piechoty 411 http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 37. 37. iNDEKS OSOBOWY 615 Ubysz Marcin 402, 438 Ujejski Benedykt, rotmistrz jazdy i były strażnik wojskowy 223, 284,407,413 Ujejski Sebastian 50l UlatowskiJan, porucznik 402, 541 Uliński Tomasz, rotmistrz 183,407, 524 Ułan Adam 99 Ułan Bogdan 99 Ułan Mustafa, porucznik 99 UmiastowskiJ.K., sędzia 448 Ungwar Andrzej 30l Ungwari, porucznik 101 (przypis), 122 Ungwar Jan?, chorąży, porucznik 295, 296,298,299,301 Unrug Krzysztof, pułkownik 513, 541, 542 Urbański Wojciech, namiestnik jazdy 177 (przypis), 409 Urbański Zygmunt 406 Venediger Joachim Wilhelm, von, gene­ rał 224,403 Veneri Giacomo, delii (de la Veneri), in­ żynier artylerii 381, 388 VilenJakub, de 53, lOS Wagenbeim Burhardt 308 Wahl Zygmunt, oberszter 343, 346, 356 Wal Peter, de 103 Wall Z. 345 Wallenrodt Henryk, von, oberszter 343, 345 Wapowski Konstanty, pułkownik 321, 432 Waramewski Franciszek, porucznik 490 Wardyńska Marianna 502 Wardyński Andrzej 205 Wardyński Andrzej Michał, rotmistrz 500,502 Wardyński Andrzej, wnuk Andrzeja 205 Warszycki Michał, rotmistrz 123, 341, 342,465 Warszycki Stanisław, kasztelan 30 (przy- pis), 115,400, 524 Wasiczyńska Petronela 181 WasilkowskiJóze~ porucznik 524 Wasilkowski Michał, porucznik 263 Wasilkowski Stefan, porucznik 238, 246, 248,249 Watowski Michał 131 Wąsowicz Krzysztof, oberszterlejtnant 154,156,339 Wąsowicz Wacław, rotmistrz ipułkownik 154 Wąsowicz Wacław Ignacy, major 156 Wąsowski Bartłomiej Nataniel 461 (przypis) Ważyński Stefan, 402, 478 Weimarski Bernard 277 Wejher Henryk Krzysztof419 WereckiJan 400 WereszczyńskiJ. 460 WeretyczJan, podpułkownik 190 Weretycz kapitan 335 Wertl Tomasz, de 325, 328 Wessel Franciszek, rotmistrz 431 WesseiJanusz 282 (przypis),416 Westervelt Abraham, von 51O Westgi:it 371 (przypis) Weyde Zachariasz 327 Weyher Jakub, rotmistrz 65, 86 (przy- pis), 470 Weyher Ludwik 56, 330,470 Węgierski Grzegorz, porucznik 403 Węgierski J., ks. 205 Węgierski Stanisław, porucznik 516 Wężyk Stanisław 283 Wieiharski Jan Kazimierz, rotmistrz jaz- dy 152, 500 WielhorskiJerzy, rotmistrz 152,230,444 Wieiharski K. 289 WielogłowskiJan 84 (przypis) Wieiopolski Jan, rotmistrz llO, 203, 269 (przypis), 282, 295, 324 (przypis), 370,402,419,432,433,434,448,451 WieiopolskiJan, wojewoda 434 Wierzbawski Bartłomiej, kwatermistrz 317 Wierzbawski Hieronim, 295,361 Wiewierski Stanisław, rotmistrz, obersz- terlejtnant 339 Więckawski Krzysztof40l Więckawski Michał, porucznik 238, 249 WiguraJan 40l http://grzbiet.pl/sklep/korpus-oficerski-wojska-polskiego-w-drugiej-polowie-xvii-wieku Przykładowy rozdział książki: Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
Fly UP