System is processing data
Please download to view
...

Operacja paperclip

by ksiegarnia-grzbiet

on

Report

Category:

Internet

Download: 0

Comment: 0

1,936

views

Comments

Description

Download Operacja paperclip

Transcript

 1. 1. SPIS TREŚCI Prolog.................................................... 9 CZĘŚĆ I Wojna ibroń ............................................. 15 Niszczenie ............................................... 34 Ścigający i ścigani ......................................... 49 Wyzwolenie.............................................. 61 Pojmani i przesłuchujący ................................... 81 CZĘŚĆ II Zaprzężeni do rydwanu zniszczenia ......................... 105 Lekarze Hitlera .......................................... 127 Czarne, białe i szare ...................................... 153 Chemicy Hitlera ......................................... 163 Zatrudnieni albo powieszeni ............................... 188 CZĘŚĆ III Tykający zegar. ..........................................213 Wojna totalna o rozmiarach apokalipsy ......................242 Nauka za wszelką cenę .................................... 271 Dziwny sąd ............................................. 290 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 2. 2. CZĘŚĆ IV Zagrożenie chemiczne .................................... 303 Bezgłowy potwór. ........................................ 324 Gabinet luster ........................................... 348 Upadek ................................................ 375 Serum prawdy ........................................... 391 CZĘŚĆ V W mroku ............................................... 403 Wblasku jupiterów ...................................... 422 Dziedzictwo ............................................ 444 Co pozostaje? ........................................... 456 Podziękowania .......................................... 471 Główne postacie .........................................477 Przypisy ................................................493 Bibliografia ............................................. 553 Indeks osobowy.......................................... 575 Indeks rzeczowy ......................................... 583 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 3. 3. PROLOG To jest książka o nazistowskich naukowcach itajemnicach ame­ rykańskiego rządu. O tym, jak urzędnicy państwowi potrafią ukry­ wać przed opinią publiczną mroczną prawdę wimię bezpieczeństwa narodowego, oraz o nieprzewidywalnych, często przypadkowych okolicznościach, dzięki którym ta prawda wyszła na jaw. Operacja Paperclip była przedsięwzięciem amerykańskiego wy­ wiadu, który po wojnie sprowadził do Ameryki niemieckich na­ ukowców i zawarł znimi tajne umowy. Pod przyjaznym obliczem prezentowanym opinii publicznej krył się utajniony, pełen sekre­ tów i kłamstw groźny program. "Mam bzika na punkcie techni­ ki"1, powiedział do swoich najbliższych współpracowników Adolf Hitler podczas uroczystej kolacji w 1942 roku, a po kapitulacji Niemiec ponad szesnaście tysięcy naukowców Hitlera zaczęło pra­ cować dla Stanów Zjednoczonych. W niniejszej książce przyjrzy­ my się sylwetkom dwudziestu jeden znich. W ramach Operacji Paperclip, która rozpoczęła się w maju 1945 roku, naukowcy pomagający Trzeciej Rzeszy w prowadze­ niu wojny kontynuowali prace nad bronią, ale już dla rządu ame­ rykańskiego. Budowali rakiety, pracowali nad bronią chemiczną i biologiczną, prowadzili badania wdziedzinie medycyny lotni­ czej ikosmicznej (mające zwiększyć możliwości działania pilotów 9 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 4. 4. 0PERACJA pAPERCLIP i astronautów), uczestniczyli w gorączkowych i paranoicznych zimnowojennych zbrojeniach. Rozpoczęła się era broni masowego rażenia awraz znią pojawiła się koncepcja odstraszania- politycz­ na gra na przetrzymanie, groźnie balansująca na granicy bezpie­ czeństwa. Zatrudnienie zdeklarowanych nazistów było krokiem bez precedensu, całkowicie sprzecznym zzasadami i ewidenmie niebezpiecznym, nie tylko dlatego, że jak stwierdził podsekretarz stanu wDepartamencie Wojny, Robert Patterson, podczas debaty nad Operacją Paperclip: "Ci ludzie to wrogowie"2, ale także dlate­ go, że stało to wsprzeczności zideałami demokracji. Dwudziestu jeden ludzi opisanych wtej książce nie było tylko formalnie nazi­ stami. Ośmiu znich - Otto Ambros, Theodor Benzinger, Kurt Blome, Walter Dornberger, Siegfried Knemeyer, Walter Schreiber, Walter Schieber i Wernher von Braun - blisko współpracowało w czasie wojny z Adolfem Hitlerem, Heinrichem Himmlerem i Hermannem Goringiem. Piętnastu było gorliwymi członka­ mi partii nazistowskiej; dziesięciu wstąpiło do ultranacjonali­ stycznych oddziałów paramilitarnych partii nazistowskiej, SA (Sturmabteilung- Oddziały Szturmowe NSDAP) ido SS (Schutz­ staffel- Eskadra Ochronna NSDAP); dwóch miało złotą odznak partyjną, świadczącą o wielkim uznaniu Fohrera, a jeden otr:y­ mał za swoje osiągnięcia naukowe nagrodę wwysokości miliona marek niemieckich. Sześciu znich stanęło przed trybunałem wNorymberdze, siód­ my został wtajemniczych okolicznościach zwolniony bez procesu, aósmy za zbrodnie wojenne stanął przed sądem wDachau. Jeden został uznany za winnego masowych zabójstw izmuszania do pra­ cy niewolniczej, spędził jakiś czas wwięzieniu, apotem został uła­ skawiony izatrudniony przez amerykański Departament Energii. Wszyscy zostali sprowadzeni do Stanów Zjednoczonych na rozkaz Kolegium Szefów Połączonych Sztabów. Część oficjeli uważała, że decydując się na przeprowadzenie Operacji Paperclip, wybierają mniejsze zło; jeśli Ameryka nie wykorzysta wiedzy tych naukow­ ców, zrobią to Rosjanie. Aczęść generałów ipułkowników po pro­ stu szanowała i podziwiała tych ludzi. 10 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 5. 5. Prolog Aby zrozumieć znaczenie Operacji Paperclip dla bezpieczeń­ stwa narodowego w początkowym okresie zimnej wojny, trzeba wiedzieć, że była ona kierowana zelitarnego pierścienie "E" Pen­ tagonu. Powołano do życia sekcję JIOA Qoint lntelligence Objec­ tives Agency - Agencję Połączonych Celów Wywiadu), która miała za zadanie zwerbowanie i zatrudnienie nazistowskich na­ ukowców przy projektach badawczych nad bronią w siłach lą­ dowych, powietrznych, marynarce wojennej, wCIA (począwszy od 1947roku) i innych organizacjach. W niektórych sytuacjach, kiedy jakiś naukowiec był zbyt blisko związany zHitlerem, JIOA zarrudniała go w amerykańskich bazach wojskowych na terenie okupowanych Niemiec. JIOA była podkomitetem wJIC Ooint lntelligence Committee- Połączonym Komitecie Wywiadu), któ­ ry zajmował się dostarczaniem informacji dotyczących bezpie­ czeństwa narodowego Kolegium Szefów Połączonych Sztabów. JIC pozostaje do tej pory najmniej znaną i najmniej zbadaną amery­ kańską agencją wywiadowczą dwudziestego wieku. Nastawienie JIC najlepiej określa następujący fakt: rok po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki Komitet ostrzegał Kolegium Szefów Połączonych Sztabów, że trzeba się przygotować do "total­ nej wojny" zZSRR zużyciem broni atomowej, chemicznej ibiolo­ gicznej, a nawet określił przybliżoną datę jej wybuchu na 1952 rok3• Wtej książce koncenrruję się na niełatwym okresie od 1945 do 1952 roku, kiedy JIOA na coraz szerszą skalę rekrutowała nazi­ stowskich naukowców, akulminacją tego procesu była Operacja Paperclip, która pozwoliła na sprowadzenie do Stanów Zjedno­ czonych osób wcześniej uznanych za niepożądane- między inny­ mi naczelnego lekarzaTrzeciej Rzeszy, generała dr. Waltera Schrei­ bera4. Operacja Paperclip pozostawiła po sobie spuściznę wpostaci pocisków balistycznych, bomb kasetowych zsarinem5, podziem­ nych bunkrów, kapsuł kosmicznych i zarazków dżumy przezna­ czonych dla celów wojskowych. Pozostały także tajne niegdyś do­ kumenty, do których udało mi się dotrzeć i które cytuję w tej książce - protokoły przesłuchań, akta wywiadu wojskowego, 11 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 6. 6. 0PERACJA PAPERCLJP dokumentypartii nazistowskiej, raportywywiadu aliantów, odtaj­ nione notatki JIOA, stenogramy zprocesu norymberskiego, prze­ kazy ustne, terminarze, dzienniki i wspomnienia śledczych try­ bunału norymberskiego. Do tego dochodzą rozmowy ikorespondencja zdziećmi iwnukami nazistowskich naukowców, zktórych pięcioro udostępniło mi osobiste dokumenty iniepubli­ kowane pisma członków swojej rodziny. Wszystko to razem składa się na intrygującą historię Operacji Paperclip. Wszyscy opisani w tej książce ludzie już nie żyją. Byli ludźmi sukcesu, rzutkimi i przedsiębiorczymi. Większość otrzymywała najwyższe odznaczeniawojskowe inagrody naukowe, kiedy służyła Trzeciej Rzeszy; otrzymywała też najwyższe odznaczenia wojskowe icywilne, służąc Stanom Zjednoczonym. Imieniem jednego znich nazwano amerykański budynek rządowy, ajeśli chodzi odwóch in­ nych, corocznie nadawane są prestiżowe nagrody naukowe ich imienia. Jeden wynalazł termometr do mierzenia temperatury ciała wuchu. Dzięki innym człowiek postawił swoją stopę na Księ­ życu. Jak do tego doszło i co to oznacza! Czy dokonania naukowe przekreślają zbrodnie zprzeszłości! To jedno zkluczowych pytań wtej mrocznej i skomplikowanej historii. Historii pełnej makia­ welicznych ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla tworzenia broni na potrzeby przyszłej wojny. Historii o zwycięstwie i tym, co zwy­ cięstwo za sobą pociąga. Historii o nazistach, których wielu było współwinnymi mordów, anie zostało nigdy skazanych iżyło wdo­ brobycie wStanach Zjednoczonych. Ajeśli nawet sprawiedliwość została wymierzona, to tylko połowicznie. Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 7. 7. CZĘŚĆ I Tylko umarli widzieli koniec wojny. Anonim Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 8. 8. 0PERACJA pAPERCLIP Robert C. Haney, wywiad przeprowadzony przez Charlesa Stuarta Kennedy'ego. The Association for Oiplomatic Studies and Training Foreign Affairs Orał HistoryProject, 21 września 2001. Kurt H. Debus, wywiad przeprowadzony przez Waltera D. Sohiera iEugene'a M. Emme. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, 31 marca 1964. Wernher von Braun, wywiad przeprowadzony przez Roberta Sher­ roda, NASA, 25 sierpnia 1970. Wernher von Braun, wywiad zfilmu bez tytułu (na temat Mitteł­ werk), dar Lindy Hunt dla Amerykańskiego Muzeum Holocau­ stu, luty 2003. INFORMACJE ONLINE Centralna Agencja Wywiadowcza, Freedom of lnformation Act Electronic Reading Room. Nuremberg Trials Project, A Oigital Document Collection, Har­ vard Law School Library, Harvard University. Biblioteka Kongresu: Trial ofthe Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, November 14, 1945-0ctober l, 1946. Archiwum Narodowe, Kew, Richmond, Surrey. T-Force and Field lnformation Agency, Technical Archiv und Bib­ liothek, Fritz Bauer lnstitut, Frankfurt nad Menem. The Avalon Project, Lillian Golden Law Library, Yale Law SchooL New Haven, CT. Nuremberg Trial Proceedings, Vol. 7, 2008. Time & Life Pictures Collection, Getty lmages. United States Holocaust Memoriał Museum, Washington, D.C.: Holocaust Encyclopedia; Photo Archives; Encyclopedia ofCamps and Ghettos, 1933-1945. Muzeum Wollheima, Fritz Bauer lnstitute, Frankfurt, Germany. Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 9. 9. A Aalmans William j. 62, 63, 282, 283, 477 Abramson Harold 397, 398 Acheson Dean 252, 271 Adenauer Konrad 362, 404, 405, 463 Aleksandrow G.A. 258, 259, 260, 261 Alexander Gisela 133 Alexander Gustav 133 Alexander Leopold 130, 131. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 226,240,256,269,291,292,295, 296, 297, 359, 374, 375, 376, 379, 387, 388,394,477 Allen Charles R. jr. 441 Allen Michael Thad 328 Ambros Otto 10, 34, 36, 37, 39, 40, 89, 90, 170, l71. 172, 173, 174, 175, 176, 177. 178, 179, 204, 205, 206, 207, 208,268,329,337,338,360,361, 366,36~446,44~448,449,450, 463,465,466,477 Andrus Burton 160, 189, 190, 192, 195, 196,210,268,478 Armstrong Harry 128, 129, 130, 149, 151, 226,22~229,230,233,236,239, 264,299,380,386,38~432,433, 439, 469, 478 Axster Herbert 84, 289, 478 Axster Jlse 289, 478 INDEI<S OSOBOWY B Bach Julian jr. 438, 439 Baer Richard 445 Bali Erich 281, 459 Bali George 98, 99 Barnes j.M. 64, 181, 182 Batchelor Harold 315, 316, 320, 322, 393, 399,478 Bauduin john 147, 148 Baumann Carl 165 Baumbach Werner 60, 73, 74, 75, 81, 82, 286,478 Baumkótter Heinz 464 Baun Hermann 345 Baur Karl 201 Beals Walter 294, 295 Beasley Peter 95, 96, 276, 479 Becker-Freyseng Hermann 238,239,241. 264,265,26~291.292,296,298, 361,380,440,469,479 Beecher Henry Knowles 394 Beermann, kapitan 31 Beiglbóck Wilhelm 293, 294, 296, 298, 361. 479 Benford Robert J. 241. 264, 469,479 Benson Otis 381. 388, 389, 438 Benzinger Jlse 235 Benzinger Theodor 10, 149, 150, 151. 152,235,236,239,241,264,265, 266, 267, 380, 418,419, 442,469, 470,479 575 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 10. 10. 0PERACJA pAPERCLIP Bethe Hans 288 Bigelow, porucznik 143 Bird Kai 363 Blobel Paul 367 Block Robert 158 Blome Bettina 297 Blome Kurt 10, 19, 64, 65, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 253, 254, 256, 260, 261,262.263,264,265,29~298, 299, 316,317, 318, 319, 320,321, 322,366,368,369,370,371,372, 373,391,393,399,41~450,451, 452,469,480 Bock Otto 219 Bockvon 309 Boger Wilhelm 445 Bormann Martin 77, 155, 189,221, 268, 328,345 Brandt Karl 166 Braun Ewa 77 Braun Gerhard 201,219 Braun Magnus von 83, 84, 244, 281, 491 Braun Wernher von 10, 22, 23, 25, 26, 28,29,44,45,46,48,82,83,84, 85, 96, 101, 106, lll, 113, 114, 116, 119,121,199,200,202,203,242, 243,281,284,312,40~422,425, 426,42~428,429,430,431,432, 438,441,453,454,45~460,470, 491 Bronk Detlev 151 Bullene E.F. 411 Bureheli Howard 151 Bi.irkner Leopold 193 Burton Andrus 263 Susemann Adolf 65, 67 Bi.ittner Konrad 435, 436, 442 Byrnes James F. 249 c Campbell Mark 467 Capesius Victor 446 Castro Fidel 413 Chamberlin Stephen ). 311, 341 Chapman Leonard 442 Childs ).T.M. 178 Churchill Winston 43, 499 Cłamann Hans-Georg 438, 442 Clay Lucius D. 107, 108, 166, 362 Clifford Clark 252, 253, 256 Clinton Bill 435, 437, 462, 465, 536 Connery George 225 Conti Leonardo 92, 93, 240, 505 Cournoyer Norman 394, 395, 399 Coverdale Garrison B. 370, 371 Cox Henry 284 Crabbe Gerold 404 Craemer Richard 305 Crinis Maxiroilian de 240 Cromartie William). 15, 17, 63, 64, 181, 182,480 Cummings Herbert 216,519 Czang Kaj-szek 231 D Debus Kurt 304, 305, 426, 427, 468, 469, 470,480 Deterding Henry 75 Deutschkren 447 Devlin Lawrence 414 Dietrich )osef "Sepp" 29 Ding-Schuler Erwin 262 Disney Walt 307, 426 Dolibois John 155, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 343, 454, 480 Di.initz Karl 81, 82, 97, 161, 193 Donovan William). 344,480 Doolittle Jimmy 228 Dornberger Walter 10, 20, 21. 22, 23, 28,29.44,46,48,82,83,84,85, 101, 106, 110, lll. ll4, 116, 120. 199,200,286,287,422.423,424. 425, 427. 430, 431. 438, 439, 457, 460,480 Dorsch Franz 98, 330 Downing Jack 342 Dryden Hugh 429 DuBois Josiah 86, 173 Dulles Allen 393, 394, 414 Di.irrfeld Walther 34 E Eckener Hugo 273 Eckert Ernst 273 Edelsten R.E.F. 179,204,205,481 Edemski Siergiej 405 Edse Rudolph 201,219 Eichmann Adolf 440 576 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 11. 11. Indeks osobowy Einstein Albert 112, 287 Eisenhower Dwight D. 23, 85, 106, 107, u1. m. 126. 166, 21s. 3ll, 341. 406,407 F Falconer Donald W. 316,320,481 Farlow Larry 462 Farrell Donald G. 437, 438 Fecht Elisabeth van der 383 Fieser Louis 165 Fin jacob 376 Fioletter Thomas 388 Fischer Heinz 275 Fleischer Karl Otto 48, liO, lll, 112, 113, 114, 116, 117, 244, 481 Fłeming łan 52 Flick Friedrich 463 Fogleman Ronald R. 462 Ford, prezydent 431 Ford Thomas 271,303,304, 3ll Frank Hans 160, 189, 268 Freiberger H. 245 Freud Zygmunt 134 Frick Wilhelm 161 Friedmann Maxiroilian 135 Fritz Fischer 359 Fritz Ter Meer 310 Frost David 392 Fry William 388 Fuchs Karl 247 Fiihrer 37, 73, 260 Funk Walter 189, 190,333 G Galbraith John Kenneth 98, 99 Gargen David 431 Gatty Harold 228 Gebhardt Karl 262, 376, 382, 383, 481 Gehlen Reinhard 345, 346, 481 Gili E.W.B. 93, 94, 95 Goebbels Joseph 57, 72, 77, 236 Goebbels Magda 77 Goring Hermann 10, 17, 30, 55, 58, 65, 72, 75,87,92, 138,155,159, 160, 169, 182, 186, 189, 191, 197, 233,246,258,260,262,268, 269,285,316,31~320,335,481 Gottlieb Sidney 395, 398,412, 414, 482 Goudsmit Samuel 15, 16, 17, 18, 49, 55, 56,5~63, 133,164,165,181,250, 482 GraffO. 224 Grawitz Erost-Robert 240 Greene L. Wilson 312,313, 314, 326,415, 482 Green John C. 216,218,222,223,224 Greim Ritter von 231,232, 233,491 Greiser Arthur Karl 452 Griffin Steve 468 Gross Eberhard 168 GrossKarl 64, 168, 184, 482 Groves F.C. 305 Grow Malcolm 128, 149, 151,226,264 Guggenheimowie Daniel i Florence 124 Gun Nerin E. 78 H Haagen Eugen 15, 16, 17, 18, 49, 63, 94, 95, 181. 265, 482 Haber Fritz 437 Haber Heinz 428, 437 Hamill James P. 202, 203 Hardy Alexander 387, 388, 482 Harrington Phyllis 137 Haukohl Giinther 281, 459 Hausermann Oscar 147 Heckmeyer Benjarnin W. 386, 388 Heim john .,Bill" 229 Helms Richard 346, 391, 392, 393, 394 Hess Rudolf 155 Heydrich Reinhard 159 Hilłenkoetter Roscoe 346 Himmler Heinrich 10, 17, 18, 20, 25, 27, 72,73, 74, 75,78,92,94, 100,101, 141, 145, 146, 149, 150, 155, 174, 175, 182,183,184,185,186,196,246, 262,292,29~305,31~328,419,483 Hippke Erich 233 Hirschkind Wilhelm 179, 180, 206 Hirt August 17, 94, 95,265 Hitler Adolf 9, 10, ll, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31,32,33,34,43,54,56,5~72,75, 76, 77. 81, 83, 85. 86, 97, 101, 105, 112, 113, 126, 134, 141, 156, 163, 164, 166, 173, 189, 195,204,207,217,225,231. 235,239,246,253,273,274,276,321, 324,328,330,338,339,354,360,362, 385,439,440,450,455,465 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 12. 12. 0PERACJA pAPERCLIP Hitzinger Heinrich 100 Hoffmann Friedrich "Fritz" 306, 307, 308,309,312,313,314,323,326, 396,412,413,41~483 Hoffmann Gabriella 413,414,415,416, 417 Hollenrainer Karl 292, 293, 294, 295, 296,483 Holmes Joel 118 Holzlohner Ernst 147,240,262,483 HooverJ.Edgar 124,283,341 Horn Wilhelm 206, 207 Horthy 191 Hoss Rudolf 444, 446, 549 Hull Cordell 308 Hussarek Paul 147, 148 Huzel Dieter 46, 47, 48, 84, 110, 114, 244, 484 Iltis Hugh 145, 146 Ingraham Gordon D. 358, 359, 484 Iwańska Janina 374, 376, 381, 382, 383, 484 Jackson Robert H. 222 Jessel Walter 114 Jodl Alfred 72, 354 Joesten Joachim 274 Johnson Lyndon B. 438, 461 Johnson Martin 464 Jones John Risen jr. 61, 62, 484 Jordan Pasqual 372 Jungert Wilhelm 202 K Kaduk Oswald 446 Kaltenbrunner Ernst 72, 195, 196,268 Kammler Hans 25, 27, 47, 48, 116 Kattenstroth Ludwig 448 Kaul Friedrich 430 Keenan George F. 251, 252 Keitel Wilhelm 72. 161.317 Kempf Annemarie 98 Kesselring Albert 161. 189, 191, 193 King Charles B. 343 Klaus Samuel 215,216, 217, 248, 249, 250,251,271,272,303,304,311, 341 Klehr Josef 446 Kleist Karl 134, 135, 142 Klenck Jiirgen von 91, 179, 180, 206, 207, 208,209,33~338,492 Kliewe Heinrich 181, 182, 187, 319,320, 484 Knacke Theodor 273 Knemeyer Doris 285 Knemeyer Siegfried 10, 58, 59, 60, 73, 74, 75,81,82, 101,285,286,454, 484 Knerr Hugh 67, 68, 221 Kollwitz Kiithe 32 Kolm Henry 201, 202 Kramer Jobann Paul 259, 262 Krauch Karl 169, 170, 171,310,322,485 Krebs Hans 72 Kropp Robert 160 Krosigk Schwerin von 193 Kubrick Stanley 428 Kuhn Richard 165, 324, 325, 326, 339, 465,485 Kunze Heinz 21 L Langbein Hermann 445 Lang Daniel 312 Lashbrook Robert 395, 396, 397, 398 Latemser Hans 257,262,263 Lawrence Geoffrey 257 Leahy William D. 125 Lehrer Tom 428 LeRoy Warren S. 316 Ley Robert 161 Linde Hans-JOrgen 171 Lindenberg Hans 84 Lippisch Alexander 273 Little G.A. 389 Loewy Erwin 279 Loucks Charles E. 306, 307, 309, 324, 325,326,32~329,334,335, 336, 337,339,357,358,408,409,485 Lovelace W. R. 149, 150, 151 Luft Ulrich 130, 485 Lumumba Patrice 414 M Machle Willard 346 Mader Julius 428 Malenkow Gieorgij 121 578 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 13. 13. Indeks osobowy Marks John 391, 392 Marshall George C. 410 Martin John 286 Maschkowski Gerhard 35, 36,470,475, 485 Maxwell Carlton F. 408, 409 McCloy John J. 154, 155,359,361,362, 363,36~368,370,403,448,452,485 McNarney Joseph T. 249, 251 McPherson Charles 368, 369, 372, 373, 417,486 Meer Fritz Ter 175 Merck George 255 Merzbach Arnold 135 Michałowski, ksiądz 148 Michel Jean 462 Milch Erhard 138 Miller George P. 283 Montgomery Bernard 50 Moscati Aldo 36 Moser Lorenz 208 Mułka Robert 446 Miiller Vincenz 350, 351, 355, 356 N Nance James W. 450 Nebelung 47, 117 Nehlsen Hermann 278, 279, 280, 486 Nelson John 321 Neubert Erich 202 Nickies Erwin H. 227 Nitze Paul 97, 98 Nixon 420 Noggerath Wolfgang 201 Nordstrom Carl 364, 365, 366, 368, 486 o OhlendorfOtto 367 Olson Frank 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,400,412,414,486 O'Mara John 105 Oppenheimer Robert 243 Osenberg Werner 55, 56, 57, 64, 106, 340, 486 p Palaoro Hans 281, 459 Papen von 191 Park Philip 371, 372 Pash Boris 49, 52, 53, 486 Pastore Armand 398 Patin Albert 219, 245, 246, 247,276,277, 278,486 Patterson Robert 10, 122, 125, 154,249 Paulus Friedrich 354, 355, 356, 377 Pearson Drew 310,322,387,431,434 Peck David W. 364 Peron Juan 286 Petersen Howard 251, 311 Phillips Charles R. 316, 318, 319,320 Philp William Russell 344, 345, 346, 487 Pickering John E. 435, 436, 437 Ploetz von 113, 116 Pohl Oswald 367 Pokrowski Jurij 257 Poppel Theodor 202 Porter Richard 119, 120, 121 Porter William N. 163 Post Wiley 228 Primo Levi 35, 36, 37, 497, 564 Putt Donald L. 66, 67, 68, 200, 218, 220, 221,222,224,244,245,246,276, 278,27~329,364,487 Q Quistorp Maria von 243 R Rahr Karl 283 Rascher Nini 144, 147 Rascher Sigmund 144, 145, 146, 147, 148, 149,240,266,269,433,487 Reagan Ronald 450 Reed Walter 298 Rees Eberhard 110, lll, 112, 113, 200, 202 Rein Friedrich Hermann 145 Respondek Erwin 308 Reyes Aristobulo Fidel 389 Ribbentrop Joachim von 72, 161, 189, 268 Rickhey Adelheid 277 Rickhey Georg 28, 29, 31, 63, 95, 96, 97, 101,275,276,27~278,279,280, 281,282,283,284,306,429,430, 459,487 Riedel Walther 110, 111, 112, 113, 116, 487 Riefenstahl Leni 59 Rister Hans 219 579 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 14. 14. 0PERACJA pAPERCLIP Robertsan Howard Percy "H.P." 111. 113, 114, 116, 215 Ri:igner 445 Romberg 146 Roosevelt 43, 164,217,335 Roosevelt Eleanor 275, 368 Rosebury Theodor 254 Rose Heinrich 435, 436 Rosenbaum Ela 458, 460 Rosenberg Alfred 161 Rossman 113, 116 Riickerl Adalbert 440, 441 Riidiger 171 Rudolph Arthur 25, 29, 45, 63, 101, 115, 119, 199, 244,281,282,427,457,458, 459,460,461,470,487 Rudolph Marianne 120, 458 Rudolph Martha 119 RuffSiegfried 146, 149, 150, 151, 152, 235,236,23~238,239,241,264, 265,26~291,298,380,433,434, 440,469,488 Rupert Howard 373 Rusk Dean 311 Ruwet Vincent 396, 397 Ryan Allan A. }r. 458 s Sachsenheimer Max 39, 42 Sack Henri 288 Salmon Emil 273, 274, 488 Samford 246,247 Samuel Klaus 225 Santo Erich 174 Sawatzki Albin 29 Schlifer Konrad 150, 152, 237, 238, 239, 241,264,265,26~291,292,296, 298,299,380,434,440,442,469, 488 ScharffHanns 193 Schellenberg Walter Friedrich 73 Schenck Ernst-Giinther 464 Schieber Walter 10, 73, 98, 310, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338,339,408,409,410,488 Schlicke Heinz 123, 124, 125,488 Schlidt Rudolph 281, 459 Schmitz Hermann 86, 88, 310, 489 Schmuhl Hans-Walter 467 Schneikert Fred 83, 84 Schnitzler Georg von 170, 175, 176 Schi:irner Perdinand 32 Schrader Gerhard 166, 167, 168, 169, 170, 171,489 Schreiber Olga 385 Schreiber Walter 10, 11, 19, 71, 81, 186, 18~256,25~258,259,260,261,262, 263,29~31~320,348,349,350,351, 352,353,354,356,35~358,359,373, 374,376,37~378,379,380,381,382, 383,385,386,388,389,390,391, 442,451,469,489 Schri:ider Oskar 238, 239, 241, 264, 265, 26~291,292,298,361,380,440, 469,489 Schulz Donald 62 Schulze August 202,517 Schwartz Seymour 434 Schwidetzky Walter 202 Scott Fred 466 Seamans Robert 429 Sebald Andreas 201 Selvester Thomas 99, 100 Servatius Robert 298, 489 Seyss-Inquart Arthur 161, 268 Shannon L.T. 340 Shirer William L. 275, 354, 355 Silver Seymour 412 Sipser Morris 20J Smith D.F. 437 Smith Eugene 279, 280, 281, 282, 459 Smith Harry R. 370, 371 Smith Marcus J. 79 Spaatz Carl A. "Tooey" 66 Speer Albert 21, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38,39,43,59, 72, 75, 76,77,81,82, 96,9~98, 101,161,166,204.208, 246,268,277,285,310,328,333, 409,452,454,455,489 Speidel Hans 364 Speidel Wilhelm 364, 365 Speidel William H. 365 Spitz Vivien 293, 294, 295, 490 Stahl Dieter 246 Stalin 43, 88, 111 Stauffenberg Claus von 442 Staver Robert B. 108, 109, llO, lll, ll2, 116, 117, 118, 119, 120, 121,244,490 Steinbauer Gustaw 296 Steinhoff Ernst ll6 580 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 15. 15. Indeks osobowy Stern Walter 353 Stoli Arthur 326 Stoli Werner 326 Streicher Julius 161, 189, 268 Strughołd Hubertus 129, 130, 131, 138, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 226,22~230,231,232,233,234, 235,236,23~238,239,264,298, 299,380,422,432,433,435,436, 437,438,439, 441,442,443,461, 462,46~469,470,490 Stumpfi 176 T Tanner Herb 413 Tarr Philip R. 53, 54, 55, 87, 164, 165, 171, 172,176, 17~ 178,179, 180.~06,490 Taylor Telford 188, 265, 290, 291, 296, 363,368,491 Telier Edward 407 Telschow Ernst 465 lessmann Bernhard 46, 47, 48, 84, liO, ll4, 491 Thomas Shirley 440 Tilley Edmund 53, 54, 55, 87, 88, 89, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 178,204,206,208,209,210,33~490 Todt Fritz 22, 335 Traub Blanka 322 Traub Erich 185, 187,317, 318,321,322, 372,41~418,419,491 Travers Howard K. 164, 216 Trichd Gervais William 24, 51, 107, ll9 Truman 125, 217,224,225,252,287, 3ll, 388,389 Tucker Jonathan B. 164,410,412 u Udet Ernst 59, 231, 503 V Yeronneau Stephen 467 Vyth Arnold 91 w WagnerGerhard 193 Wagner Herbert 122, 123, 124, 220, 492 Waldmann Otto 317,318 Wallace Henry 217, 218, 224 Wallach Seveńn F. 352, 356, 357 Wardenberg Fred 15, 17 Ward James W. 398 Wadimont Walter 193 Webb James E. 429 Weber Karl 341 Weeks Maurice 415 Weindling Paul 267 Weisemann Walter 244 Wells Clement 100 Weltz Georg August 137, 138, 139, 140, 14~ 150,152,240,298 Wentworth R.D. 250 Wessel Gerhard 345 West Rebecca 195 Westrick Ludger 447, 448 Wev Bosquet N. 283 Whalen Henry 405 Wiesenthal Simon 440 Williams Ron 200 Willstalter Richard 173 Wilson P.M. 178, 179 Wise Stephen S. 274, 289 Wisner Frank 393 Wolfe Kenneth B. 107, 108 Wolters Rudolf 453 Woods John C. 269 Woods Sam E. 308, 416 Wurm Theophil 360 Y York Herbert 406,407 z Zanuck Darrył 275 Zobel Theodor 200,219 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 16. 16. INDEI<S RZECZOWY Symbole 31. Obóz 100 7707 Centrum Wywiadu Dowództwa Europejskiego 343 A AEG 449 Agencja FIAT (Field Information Agency Technical) 166, 172, 178, 180,203,204,205,206,207,208, 209,210 Agencja Połączonych Celów Wywiadu (Joint Intelligence Objectives Agency- JIOA) 11, 213, 214, 215,216,218,222,223,224,225, 247,248,249,250,251,253,271, 273,283,303,304,305,306,311, 322, 330, 331, 340, 341, 342, 357, 364,365,366,371,379,385,386, 388,403,404,405,418,422,434 Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (Advanced Research Projects Agency - ARPA) 406, 407 AI.13 309, 310 AiResearch Manufacturing 223 Akademia Techniczna Luftwaffe 308 Akcja Osenberga 56 Alsos 50,51,52,53,55,56,63,64,92, 94, 101, 112, 164, 165, 182, 187, 245,250,265 Apollo 11 431 Apollo misja 428 Artichoke 394, 395 Ashcan tajny ośrodek 99, 159, 160, 161, 188, 191, 193, 194, 197 Auschwitz 35, 36, 38, 44, 88, 91, 148, 172,173,174,175,208,293,444, 445,446,454 Auschwitz-Birkenau 25,34 Auschwitz Buna 447 Auschwitz-Monowitz 464 B B-17 67 B-24 67 bakterie dżumy 182, 183 Bank Rozrachunków Międzynarodowych wGenewie 86 BASF 450, 466 Bell Aircraft Corporation 422 Bergen-Belsen obóz koncentracyjny 131 Birkenau 35, 454 Biuro Badań Naukowych i Rozwoju (OSRD) 51, 297 583 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 17. 17. 0PERACJA pAPERCLIP Biuro ds. Dochodzeń Specjalnych (Office of Special Investigations -OSI) 378 Biuro Gromadzenia i Rozpowszechniania Informacji 340 Biuro Naczelnego Lekarza Sił Powietrznych 432 Biuro Planowania Mittelbau-Dora 44, 45 Biuro Planowania przy Radzie Naukowej Rzeszy 55 Biuro Służb Strategicznych (Office of Strategie Services- OSS) 51, 85, 91, 92,196,344 Biuro Służb Technicznych 222 Biuro Wojskowego Rządu Stanów Zjednoczonych (OMGUS) 194, 250,272,273,305,328,33~358, 363,371,379,422,439,468 Biuro Wywiadu Naukowego (Office of Scientific Intełłigence - OSI) 346 Biuro Zbrodni Wojennych 92 Blohm und Voss 60 Blok Eksperymentalny 5 80, 132, 148, 225,236,238 BND (Bundesnachrichtendienst) 404 BoMi 424 broń biologiczna 254, 316 Brytyjskie Towarzystwo Eksperymentalnej Broni Chemicznej (British Cheroical Defense Experimental Establishment) 69 Brytyjski Podkomitet ds. Celów Wywiadu (British Intełłigence Objectives Sub-committee BIOS) 166,209 Buchenwald, obóz koncentracyjny 25, 29,99, 131,190,293,387 Buna 58, 173 Buna fabryka 175,470 Buna-Monowitz 36 Buna-Werke 35,36,58, 172,175,470 Bv 222 60 c C-54 samolot 436 Camp Detrick 254, 256, 315, 322, 393, 396,399,418 CampKing 343,344,345,35~358,359 366,373,388,391,393,394,395, 400,404 Camp Overcast 250 Camp Ritchie 159 Canaveral przylądek 427 Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) 91,213,312,314,323,340,341,342, 343,344,346,34~358,363,365, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,403, 404,409,414.415,417, 466 Centralny Obóz dla jeńców Wojennych nr 32 157, 160, 192 Centralny Rejestr Przestępców Wojennych i Podejrzanych (CROWCASS) 130, 131. 132, 462 Centralny Urząd ds. Ścigania Zbrodni Nazistowskich 440,441 Centrum Badawcze Lotnictwa Hermanna Góringa w Volkenrode 65 Centrum Badawcze Luftwaffe 150 Centrum Instalacji Specjalnych 124 Centrum Medycyny Lotniczej 226, 236, 237, 381, 436 Centrum Medycyny Lotniczej Sił Powietrznych Armii USA 151. 239 Centrum Medycyny Lotniczej w Heidelbergu 267, 270, 298. 361. 380,436,469 Centrum Oceny Dokumentacji Zagranicznej 119 Centrum Przesłuchań 12. Grupy Armii 91 Centrum Służby Wywiadu Wojskowego USA 254,343 Centrum Szkolenia Wywiadu Wojskowego w Camp Ritchie 155 Centrum Wojsk Chemicznych w Edgewood 312 Centrum Wojskowych Służb Wywiadowczych 263 Centrum Wywiadu Wojskowego w Fort Meacle 123 Cheroical Corps 164 Cheroical Warfare Service 164 Chicago Bridge and Iron Works 315 S84 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 18. 18. Indeks rzeczowy choroba pęcherzykowa świń (afrykański pomór świń) 418 CIC (Counter lntelłigence Corps, kontrwywiad wojskowy) 84, 177, 370 cyklon B 39, 175 Czarna bila 315 czarne listy 51, 52 czynnik pomarańczowy 416,417 D Dachau obóz koncentracyjny 10, 77, 78, 79, 80, 99, 132, 133, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 156, 182, 194,225,238,240,291,292,433, 439 DC-3 97 Deep Creek Lake 395 Departament Broni Chemicznej Rzeszy 169 Departament Energii 10, 449, 450 Departament Handlu 154,216, 217, 222, 223,224 Departament Medycyny Lotniczej i Służb Medycznych Luftwaffe 238 Departament Obrony 241, 3ll, 398, 406, 412,435,469 Departament Pracy 154 Departament Sprawiedliwości 124, 154, 244,458,459,460 Departament Stanu 51, 122, 125, 153, 164, 215,216, 224, 225, 248, 249,250,251,252,271,272,284, 285,303,304,305,306,308,311, 340,341,370,391,404,430,465, 466 Departament Uzbrojenia 113, 163, 202, 203 Departament Wojny SI, 67, 68, lll, 125, 131, 154, 198, 220, 222,224,247, 254,272,279,283,288,289,304, 3JJ Detrick 318, 319, 395 Deutsche Reicbsbank 86 Distiłłers Limited 450 Dora-Nordhausen 109,428,429,430, 459 Dora obóz koncentracyjny 28, 457 Dornten kopalnia 47, 84, 110, 117,202, 244,427 Dow Cheroical 223, 466 Dow Europe 450 Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (U.S. European Command- EUCOM) 333, 334, 343,357,365 Dowództwo Lotniczych Służb Materiałowych 223, 246 Dowództwo Lotniczych Służb Technicznych 107 Dowództwo Obrony Strategicznej Armii Stanów Zjednoczonych, 460 Dowództwo Służb Technicznych 221 Dowództwo Służb Technicznych Sił Powietrznych 220 Dowództwo Strategicznych Sił Powietrznych 423 Dugway baza 414 Dustbin 166, 168, 172, 175, 178, 180, 181,182,188,192,204,206,210, 254,318 Dyhernfurth 37, 38, 39, 42 dżuma 319, 320 E ECIC (European Command Intelligence Center, Centrum Europejskiego Dowództwa Wywiadu) 356 Edgewood 309 Eksperymentalna Baza Centrum Badawczego Sił Powietrznych wRechlin 235 Elgin 423 Europejska Komisja Doradcza 121 Explorer I 426 F Fabryka Chemiczna nr 91 309 Fałkenhagen 337 FBI 202,283,299, 379,383,405,417, 466 Federacja Naukowców Amerykańskich (FAS) 287 Federalny Instytut Badań nad Wirusami 418 Fieseler Fi 156 Storeb 76 Flossenbiirg obóz koncentracyjny 27 585 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 19. 19. 0PBRACJA pAPERCLIP Focke-WulfFw 190 G3 myśliwiec 222 FOlA 469 Foreign Economic Division 85 Forum Lekarzy 385, 388, 389 Fiihrerbunker 31 Fundacja Rockefellera 138 G gaz musztardowy 70, 169, 170, 307, 420 General Electric Company 243 Geraberg ośrodek badawczy 181 Gibbett-Delivery 339 Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) 195 Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS 27, 28 Gross-Rosen 41,44 GRU (Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije) 350 H Hausingeburg 82,83,84,85 Haus Waldorf 394, 395 Heinkel 27 Henschel fabryka 122 Henschel Hs 293 pocisk kierowany 52 Hibernia Company 449 Hiroszima 11 Holioman 423 Hs 293 122, 123 Hs 293 pocisk 220 IG Farben 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 53, 54, 58, 71, 85, 87, 88, 90, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 204,206,20~208,209,238,268, 309,310,329,338,362,363,449, 463,464,466,470 II Krajowe Biuro ds. Chorób Zakaźnych Zwierząt 322 Instytut Badań Medycznych Cesarza Wilhelma 134, 151, 165, 239, 324 Instytut Badań nad Mózgiem Cesarza Wilhelma w Berlinie 134 Instytut Badawczy Hermanna Garinga 200 Instytut Badawczy Lotnictwa Hermanna Garinga 220 Instytut Badawczy Marynarki Wojennej w Bethesda 418 Instytut Badawczy Medycyny Lotniczej 129, 130,235 Instytut Badawczy Medycyny Lotniczej Luftwaffe 142 Instytut Badawczy Medycyny Lotniczej Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy 233 Instytut Badawczy Medycyny Lotniczej w Berlinie 440, 467 Instytut Bakteriologiczny wNesselstedt 183, 187 Instytut Fizjologii wGetyndze 144 Instytut Higieny Waffen-SS 183, 184 Instytut Medycyny Lotniczej Luftwaffe wMonachium 137 Instytut Rabe 121 Instytut Rockefellera ds. Badań Medycznych w New Jersey 317, 321 Instytut Serum i Szczepień Raziego w Hesarak 419 JCS (Joint ChiefsofStaff- Szefów Połączonych Sztabów) 105 Jednostka Badań nad Fizjologią 229 JIC 214 K kauczuk 175 KGB 409 Kolegium Szefów Połączonych Sztabów 10, 11, 101, 151, 197, 213, 214, 247, 248, 250. 252, 253, 283,305,342,357,365,386,389. 404,405,423 Komisja Energii Atomowej 340, 435. 449 Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych (UNWCC) 131 Komisja Narodów Zjednoczonych do Scigania Zbrodni Wojennych 131 Komisja ONZ ds. Zbrodni Wojennych 180 586 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 20. 20. Indeks rzeczowy Komisja Strategicznego Lotnictwa Bombowego USA (US Strategie Bombing Survey - USSBS) 95, 96, 97, 98, 99, 101 Komitet C 39, 207 Komitet do Badania Zbrodni Wojennych SS 147 Komitet Higieny Rzeszy 92 Komitet Wywiadu Naukowego (Scientific lntelligence Committee -SIC) 340,341 komora niskociśnieniowa 139, 146, 148 Kongres Zydów Amerykańskich 289 Korpus Broni Chemicznej 171 Korpus Uzbrojenia Armii 121 Krajowa Rada Młodzieży 218 Kransberg zamek 30, 31, 166, 192 Księgosusz (pomór bydła) 418 Kurara 413 kwas d-lizergowy 326 L laboratorium badawcze medycyny lotniczej 129 Laboratorium Badawcze Medycyny Lotniczej 229 laboratorium medycyny lotniczej 128 Landsberg 360,361,362, 365,36~ 3 68 London Cage obóz jeniecki 199 Los Alamos 243 LSI> 326,32~392,396,39~398,412, 415 M M34 bomba kasetowa 339,411 Marshall Space Flight Center 426 maska tlenowa dla pilota 128 Mauthausen obóz koncentracyjny 27, 328,464 Maxwell 423 Me 262 123 Me-262 myśliwiec 201 Merck & Co. firma 255 Messerschmitt Me 163 myśliwiec 273 Messerschmitt Me 262 222 MGB (Ministerstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego) 409 Mieszany Podkomitet ds. Celów Wywiadu (Combined Intelligence Objectives Subcommittee - CIOS) 50, SI. 52, 53, 54, 56, 61, 65, 69, 70, 71, 84, 87, 88, 91. 101, 105, 106, 114, 147, 150, 151, 164, 165, 166, 171, 178, 217, 225, 245, 337 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy 221 Ministerstwo Amunicji 328 Ministerstwo Lotnictwa 149 Ministerstwo Uzbrojenia i Produkcji Wojennej 27, 39 Ministerstwo Uzbrojenia Rzeszy 21 Ministerstwo Wojny 169 Ministerstwo Zaopatrzenia 178 Misja Specjalna V-2 24, 51, 107, 108 Mitchel Field 279, 280 Mittelwerk 25, 26, 28, 29, 31, 45, 46, 48, 63,95,96, 121, 199,276,27~281, 429,460 N Naczelne I>owództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces - SHAEF) 51,63,6~ 70,71,84, 106, 10~ lll, 119, 126, 131, 132, 133, 137, 147, 165, 172, 192, 204 Nagasaki 11 Narodowa Rada Badań Naukowych 432 NASA 426, 429, 430, 460, 468 Natzweiler 387 Natzweiler-Struthof 464 Neustadt-Lager obóz 331 Niemieckie Stowarzyszenie Chemików 165 Niemieckie Towarzystwo Medycyny Lotniczej i Kosmicznej 467 Nordhausen fabryka rakiet 25, 27, 28, 44, 45, 46, 48, 61, 62, 63, 95, 107, 109, 11 I. 113, 116, 119, 120, 121, 276,27~278,280,281,283,284, 430,458 587 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 21. 21. 0PERAC]A PAPERCLlP o Obronny Program Imigracji Naukowców 404 Oddział Rakiet w Departamencie Uzbrojenia 24, 51 Operacja Accelerated Paperclip 11, 365,366,370,371,372,373,404, 486 Operacja Alsos 16, 17, 49, 91, 133, 181, 324 Operacja Artichoke 344, 391, 399 Operacja Backfire 199 Operacja Bluebird 344, 346, 391, 392, 399 Operacja Lusty 66 Operacja Matchbox 369 Operacja Osoaviakhim 309 Operacja Overcast 198, 200, 201, 202, 203,21~221,225,249,250 Operacja Overclip 250 Operacja Plunder 50 Operacja Rusty 345 Operacja Safe Haven 216 Operacja Tumbler-Snapper 436 Operacja Upshot-Knothole 436 Organizacja GehIena 345, 346, 394, 404 Orle Gniazdo 31, 32 OSRD 298 Ośrodek Badań nad Bronią Chemiczną (Chemical Defense Experimental Establishment) 54 ośrodek w Nesselstedt 184 Oświęcim 466 p P-47 Thunderbolt samolot 118 Państwowy Instytut Badawczy 185 Pechiney 450 Peenemiinde, fabryka rakiet 23, 25, 118, 243,244,424 Pekińska Szkoła Medyczna 134 poligon Aberdeen 119, 202 poligon Dugway 312 poligon Raubkammer 69 poligon White Sands 202, 243, 425 Połączony Komitet Wywiadu (Joint Intelligence Commitlee- JIC) Ił, 213,214,215,24~253 c;Rs pomór bydła 317,419 Preparat9/91 168,169 Projekt 63 369 Projekt Keystone 345 Projekt Manhattan 16, 247, 255, 288 Projekt Mercury 150 pryszczyca 31~318,418 R Rada Badań Naukowych Rzeszy 235, 317 Rada Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Coundl) 153, 312,340 Rada ds. Łaski dla Zbrodniarzy Wojennych 363 Randolph baza 377, 423 Randolph Field wTeksasie 387 Raubkammer 69 Ravensbriick 359,376,381,382,441 Rechlin baza 76 Rennerod baza 143 Rocky Flats 411 Royal Air Force 25 Rozkaz Nerona 44 Rozkaz Zniszczenia Terytorium Rzeszy 44 s Sachsenhausen 464 sarin l71, 208, 307, 309, 310, 327, 339, 411,412,420 Saturn rakieta 426, 427, 457 Schering AG 237 Sekcja Doradcza Wywiadu Naukowego lll Sekcja Naukowa Wojskowej Akademii Medyczne.j wBerlinie 257 Sekcja Wykorzystania Personelu Nieprzyjaciela FIAT 178 Służba Imigracji i Naturalizacji (INS) 271 Sobibór 454 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec 226 Special Operations Division 314 Sputnik 426 Squantum baza marynarki wojennej 201 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 22. 22. Indeks rzeczowy Stacja Eksperymentalna Centrum Badawczego Sił Powietrznych 236 State-War-Navy Coordinating Committee (SWNCC) 125, 153, 154,249,303,311,362 Steyr-Daimler-Puch 27 Stowarzyszenie Medycyny Lotniczej 439 Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego 223 Strasburg 15, 16, 17 Szkoła Medycyny Lotniczej 379, 380, 381,433,434,435,43~438 Szkoła Medycyny Lotniczej w bazie Randolph wTeksasie 264, 299,373,376,380,388,428, 432 Sztab Generalny Departamentu Wojny 122, 125 ś środek paralityczno-drgawkowy 163, 164, 165, 166, 171, 172, 175 środki owadobójcze 167 T tabun 38, 41. 42, 54, 71. 163, 164, 169, 170, 171, 176, 177, 208, 306, 307, 309,310,312,326,327 Terre Haute 297 T-Force 53 Thalidomide Trust 463, 464, 465 tlenek uranu 123 toksyna botulinowa 414 Travemiinde lotnisko 75 Tu-4 bombowiec strategiczny 411 tularemia 185 tyfus 79,258,262,320,387 u U-2 samoloty zwiadowcze 413 U-234 122, 123, 125 Urząd Zagranicznych Spraw Gospodarczych (Foreign Economic Administration - FEA) 216 USFET 251 USSBS 171 V V-l bomba 19, 123 V-2 rakiety 19, 20, 24, 27, 29, 44, 45, 46,4~48,84,85,95,96, 108,109, 110. 111. m. m. 120. m. 123, 164,199,200,222,243,244,276, 277,284,406,423,424,42~431, 432,437,457 Varlar zamek 29 Villa Kohlhof 178, 204, 205 Volkenrode 65, 67,68 Volkswagen 27 V pociski 28, 44 vx 412, 420, 421 w wąglik 315 Werwolf 84 White Sands 414, 437 W.R. Grace 449 Wright Field 65, 66, 107, 128, 129, 200, 218,219,221,222,223,224,228, 229,244,245,246,26~272,273, 274,275,276,27~278,279,280, 283,285,286,288,306,329,330, 331 Wright-Patterson baza lotnicza 329, 364,422,423,433 Wydział Eksploatacji Zarządu Wywiadu Europejskiego Teatru Działań 67 Wydział Gromadzenia i Rozpowszechniania Informacji 155 Wydział Jeńców i Sprzętu Zdobycznego Służby Wywiadu Wojskowego w Europie 107 Wydział Rakiet Korpusu Uzbrojenia Armii 107, 119 Wydział Wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny G-2 197, 213,221,250,304,370 X xm XI Obóz Specjalny wBridgend 286 XI Specjalny Obóz Jeniecki w Island Farm 200 589 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
 23. 23. 0PERAC}A pAPERCLIP z zarazkigrypy 185 zarazkipryszczycy 185 Zarząd Wojskowy dla Niemiec (Office of Military Government for Germany - OMGUS) 165, 209 Zarząd Wojskowy Strefy Okupacyjnej Stanów Zjednoczonych wNiemczech (OMGUS) 248, 304, 308 Zeppelin firma 273 Zespół Numer )eden Służby Wywiadu ds. Wyposażenia Nieprzyjaciela 176 Zespół Projektów Specjalnych 365, 368, 371 Zespół Sledczy ds. Zbrodni Wojennych 282 ZSRR li związek paralityczno-drgawkowy 88 ż żółtaczka zakaźna 387 żółta febra 387 Przykładowy rozdział książki: Operacja Paperclip http://grzbiet.pl/sklep/operacja-paperclip Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
Fly UP