System is processing data
Please download to view
...

Prezentacja wykonanie budżetu za 2013 r.

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Internet

Download: 0

Comment: 0

13,453

views

Comments

Description

Prezentacja wykonanie budżetu za 2013 r.
Download Prezentacja wykonanie budżetu za 2013 r.

Transcript

 • 1. BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU
 • 2. Budżet – wykonanie 2013 r. DOCHODY 2 761 349 515 WYDATKI 2 615 173 428 NADWYŻKA 146 176 087 0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 3 000 000 000 DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA
 • 3. Budżet – wykonanie w latach 2012 -2013 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca ROK 2012 ROK 2013 DOCHODY 6 370 5 992 własne (krajowe) 4 482 4 585 z budżetu UE 1 888 1 407 WYDATKI 6 450 5 675 bieżące 3 888 3 946 majątkowe 2 562 1 729 DEFICYT/NADWYŻKA -80 317
 • 4. Dochody 2013r. Dochody wg grup 2013 rok Plan Wykonanie % wykon. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 344 310 000 363 070 411 105,4 Udziały w podatkach 650 231 089 661 103 613 101,7 Dochody z mienia komunalnego 198 195 381 188 244 311 95,0 Subwencje 427 816 765 427 816 765 100,0 Pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe (głównie z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, nakładanych grzywien, kar i mandatów karnych) 277 507 836 299 792 053 108,0 Dotacje na zadania własne 705 389 217 698 167 252 99,0 Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 123 776 770 123 155 110 99,5 Ogółem 2 727 227 058 2 761 349 515 101,3
 • 5. Dochody z wybranych źródeł 2012r. – 2013r Wybrane źródła dochodów Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. Tendencje w wykonaniu 2013/2012 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 525 718 302 556 434 442 5,84 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 44 995 872 62 420 444 38,72 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 28 917 777 36 454 621 26,06 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 106 913 151 75 051 403 -29,80 Wpływy z usług 154 494 079 151 184 535 -2,14 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych 119 551 061 118 793 194 -0,63 Ogółem 861 039 181 881 545 445 2,38
 • 6. Wydatki bieżące i majątkowe Nazwa Plan 2013 Wykonanie 2013 r. % wykon Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątko we Rolnictwo i łowiectwo 7 937 384 8 834 000 7 928 834 8 496 933 99,9 96,2 Transport i łączność 361 450 226 655 023 887 358 360 034 544 317 278 99,1 83,1 Gospodarka mieszkaniowa 33 720 097 43 280 483 31 351 889 38 425 722 93,0 88,8 Administracja publiczna 129 534 266 6 031 721 122 208 785 3 259 205 94,3 54,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 079 679 1 266 388 41 880 660 314 652 99,5 24,8 Oświata i wychowanie 685 270 019 42 063 896 683 232 207 41 287 594 99,7 98,2 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna 235 124 020 3 664 273 232 230 980 3 579 227 98,8 97,7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 454 458 15 074 722 94 821 984 13 456 237 96,3 89,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 866 323 74 930 854 64 706 269 59 036 296 98,2 78,8 Kultura fizyczna i sport 25 048 375 58 401 440 23 116 073 51 051 004 92,3 87,4 Pozostałe 171 466 515 39 361 051 158 574 776 33 536 789 92,5 85,2 1 855 951 362 947 932 715 1 818 412 491 796 760 937 98,0 84,1 Dział 010 600 700 750 754 801 854 852 853 900 921 926
 • 7. Wydatki bieżące 2012r. – 2013r. Dział Nazwa Wykonanie 2012r. Wykonanie 2013r. Tendencje w wykonaniu 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 827 279 7 928 834 116,1 600 Transport i łączność 344 767 925 358 360 034 103,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 785 495 31 351 889 75,0 750 Administracja publiczna 125 439 347 122 208 785 97,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 090 544 41 880 660 101,9 801 Oświata i wychowanie 658 542 371 683 232 207 103,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852 Pomoc społeczna 227 147 866 232 230 980 102,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 756 084 94 821 984 126,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 004 960 64 706 269 96,6 926 Kultura fizyczna i sport 33 649 968 23 116 073 68,7 Pozostałe 169 626 056 158 574 776 93,5 Ogółem 1 790 637 894 1 818 412 491 101,6
 • 8. Największe inwestycje w 2013 r. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykon. OGÓŁEM (w zł) 947 932 715 796 760 937 84,05 Wydatki inwestycyjne 893 043 215 741 872 523 83,07 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) 54 889 500 54 888 414 100,00 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 444 475 357 393 076 875 88,44 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 88 133 362 64 286 751 72,94 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 58 183 232 45 802 722 78,72 Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR 40 926 498 28 234 202 68,99 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie 21 446 782 17 920 752 83,56 Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) 18 005 124 5 180 648 28,77 Modernizacje w obiektach oświatowych 16 767 939 16 687 766 99,52 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 12 617 554 12 426 845 98,49 Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 11 083 646 11 077 753 99,95 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 7 916 000 7 728 949 97,64 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 6 961 203 6 665 187 95,75
 • 9. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2007-2013 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Wydatki ogółem 1 642 070 967 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624 709 2 543 287 727 2 970 739 641 2 615 173 428 Wydatki majątkowe 406 611 629 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 1 180 101 747 796 760 937 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24,8 24,1 22,6 25,9 35,4 39,7 30,5 Łącznie w latach 2007 – 2013 na inwestycje przeznaczono 4 726 432 345 zł
 • 10. Wynik budżetu w latach 2007-2013 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) 11 388 987 -108 607 261 -266 996 684 -136 528 891 -461 991 969 -36 827 547 146 176 087
 • 11. Oświata - Subwencja 0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 Rok 2012 r. Rok 2013 r. Finansowanie z budżetu Miasta Gdańska Subwencja oświatowa z budżetu państwa Wykonanie Dynamika 2012 r. 2013 r. Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 687 284 179 724 519 801 105,42% Subwencja oświatowa 402250236 411 967 454 102,42% Finansowanie z budżetu miasta Gdańska 285 033 943 312 552 347 109,65%
 • 12. Realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej Tytuł Rok Rok 2012 % pokrycia wydatków dochodami Rok 2013 % pokrycia wydatków dochodami Dochody z biletów komunikacji miejskiej 119 551 061 44,60 118 793 194 44,72 Wydatki na zakup usług przewozowych 268 071 648 265 609 359 119 551 061 zł 268 071 648 zł 118 793 194 zł 265 609 359 zł 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000 Rok 2012 Rok 2013 Finansowanie usług przewozowych w zakresie komunikacji zbiorowej Dochody z biletów komunikacji miejskiej Wydatki na zakup usług przewozowych
 • 13. „Janosikowe” 2012 rok 2013 rok Wydatki ogółem 2 970 739 641 2 615 173 428 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 32 124 152 33 871 751
 • 14. Wskaźniki zadłużenia Miasta MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2013 1. DOCHODY BUDŻETOWE 2 761 349 515 2. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) 2.1 DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 43,03% 2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 5,60% W roku 2013 kredyt planowany – 86 893 400 zł, wykonany – 60 000 000 zł
 • 15. Dziękuję za uwagę
 • Fly UP