System is processing data
Please download to view
...

Analiza komunikacyjna galaxy

by michibeck

on

Report

Download: 0

Comment: 0

13,393

views

Comments

Description

Download Analiza komunikacyjna galaxy

Transcript

 • 1. ANALIZA I PROGNOZA RUCHU
 • 2. Na potrzeby analizy wpływu rozbudowy Centrum Handlowegoprzeprowadzono badania ruchu oraz wykonano prognozę wzrostu nakolejna lata.Badania ruchu przeprowadzono w godzinach szczytu porannego ipopołudniowego w dzień powszedni. Do analizy przyjęto maksymalnegodzinne natężenie występujące pomiędzy godzinami 15:30 a 16:30Prognozę wykonano przy założeniu że rozbudowane Centrum Handloweoddane zostanie do użytku w 2015 rokuWarunki ruchu w strefie wpływu obiektu sprawdzono na rok otwarcia orazw piątym roku po zakończeniu inwestycjiPrognozę wykonano w dwóch wariantach:- wariant 1 - w oparciu o „Tabelę wskaźników rocznego wzrostu PKB dlapodregionu szczecińskiego”- wariant 2 - wskaźniki wzrostu PKB urealnione o stan bieżący oraz aktualneprognozy
 • 3. STAN ISTNIEJĄCY
 • 4. NATĘŻENIE RUCHU – STAN ISTNIEJĄCYRuch w szczytowej godzinie pomiędzy godzinami 15:30 a 16:30
 • 5. Wyczerpanie przepustowości przywyjeździe z Centrum HandlowegoWyczerpanie przepustowości naniektórych relacjachNATĘŻENIE RUCHU – STAN ISTNIEJĄCYProblemy występujące w stanie istniejącym
 • 6. STAN PROJEKTOWANY
 • 7. Obecne centrum handlowe posiada łącznie 1326 miejsc parkingowychzlokalizowanych w dwóch zespołach parkingowych:- parking podziemny o pojemności 580 pojazdów- parking wielopoziomowy zewnętrzny o pojemności 746 pojazdówW ramach rozbudowy wykonany zostanie parking w części podziemnej opojemności 250 miejsc. Łącznie Centrum Handlowe dysponować będzie1576 miejscami parkingowymi.
 • 8. Obecnie ruch generowany przez Centrum Handlowe w szczytowej godziniekształtuje się na poziomie 611 pojazdów wjeżdżających (co stanowi ok. 46%ogólnej liczby miejsc parkingowych) i 679 pojazdów wyjeżdżających (co stanowiok. 51% ogólnej liczby miejsc parkingowych).Przy założeniu otwarcia rozbudowanego Centrum Handlowego w 2015 roku pouwzględnieniu rozbudowy - Centrum Handlowe w godnie szczytowej generowaćbędzie ruch na poziomie 803 pojazdów na godzinę dojeżdżających do Centrumi 724 pojazdy opuszczające Centrum Handlowe.
 • 9. PROJETKOWANY UKŁAD WJAZDÓWRozkład generowanego ruchu przez Centrum Handlowe
 • 10. NATĘŻENIE RUCHU – ROK 2015Ruch w szczytowej godzinie wariant na podstawie wskaźników maksymalnych
 • 11. NATĘŻENIE RUCHU – ROK 2015Mikrosymulacja warunków ruchu w programie PTV Vissim
 • 12. NATĘŻENIE RUCHU – ROK 2020Ruch w szczytowej godzinie wariant na podstawie wskaźników maksymalnych
 • 13. NATĘŻENIE RUCHU – ROK 2020Mikrosymulacja warunków ruchu w programie PTV Vissim
 • 14. WNIOSKI Z ANALIZY:- Zmiana w rozkładzie ruchu spowodowana wykonaniem dodatkowegowjazdu korzystnie poprawia sytuację na istniejących wjazdach mimowzrostu generowanego ruchu- Zastosowanie korekty w programie sygnalizacji świetlnej naskrzyżowaniu Malczewskiego – Wyzwolenia wyeliminuje problemprzekroczenia przepustowości newralgicznych relacji.- Poprawi się zdecydowanie obsługa wyjazdu w kierunku prawobrzeża idzielnic północnych, które w chwili obecnej korzystają z mocnoobciążonego pasa do zawracania na al. Wyzwolenia oraz dojazd od stronydzielnic północnych i Polic które korzystają głównie z kolizyjnegolewoskrętu na wjeździe od strony ulicy Malczewskiego- Ze względu na dość mocno obciążone przejście dla pieszych nawyjeździe z centrum do ul. Wyzwolenia należy w dalszej perspektywieprzeanalizować możliwość wykonania sygnalizacji świetlej na przejściudla pieszych przez wjazd.
 • Fly UP