...

Arkusz wyceny funduszu vc

by piotr-debek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

188

views

Comments

Description

Download Arkusz wyceny funduszu vc

Transcript

  • 1. ARKUSZ WYCENY 2015-01-14 Projekt X w zł PODSUMOWANIE Oczekiwana kwota inwestycji 500 Wycena wyjścia według metody VC 537 Rekomendacja Pozytywna METODA VC A Wycena projektu pre-money (wartość podana przez właściciela) 700 J Oczekiwana wartość firmy na wyjściu (za 100%) 11 000 B Oczekiwana wartość inwestycji funduszu 500 C Oczekiwany udział funduszu w projekcie (B/(A+B)) 41,7% K1 Oczekiwane prawdopodobieństwa sukcesu projektu 60% K2 Oczekiwany średnioroczny zwrot w trakcie trwania inwestycji 30% D Minimalny udział funduszu w związku z potencjalnym rozwodnieniem w momencie wyjścia 40,0% E Wskaźnik utrzymanie udziałów (D/C) 96% L1 Data rozpoczęcie inwestycji 2015-02-01 L2 Data zakończenia inwestycji 2020-12-30 L3 Długość trwania inwestycji (w latach) 5,92 F Oczekiwany mnożnik wyjścia z usług technologicznych agencji (x-EBITDA) 5,00x M Szacowana wartość projektu w momencie rozpoczęcia inwestycji 1 342 G Poziom danej finansowej, do której odnosi się mnożnik w chwili obecnej: tu EBITDA 200 na podstawie zdyskontowania wartości oczekiwanej H Oczekiwana wartość EBITDA z usług technologicznych (w momencie wyjścia) 2 000 N Wycena udziału funduszu 537 I Oczekiwana wartość Enterprise Value (wartość spółki) w momencie wyjścia (F X H) 10 000 G Oczekiwa wartość długu finansowego w momencie wyjścia 0 H Oczekiwana wartość środków pieniężnych w momencie wyjścia 1 000 I Oczekiwana wartość długu netto w momencie wyjścia -1 000 wiersz D: Minimalny poziom udziałów, poniżej którego inwetor nie da się rozwodnić (jeśli nie ma akcji uprzywilejowanych). wiersz H pokazuje jak musi wzrosnąć wasz biznes aby inwestor mógł liczyć na oczekiwany zwrot. W tym przypadku 10-krotnie. Startupy często o tym zapominają. wiersz K1 - wartość oznacza, jakie ryzyko inwestor przykłada, że projekt może nie wypalić, wpisuje wartość (1-% potencjalne ryzyko porażki). wiersz K2 - wartość zależy od typu inwestora i od etapu, na którym jest spółka. Im bardziej początkowy etap, tym wartość wyższa. W ekstremalnych sytuacjach może być nawet 500% dla spółek seedowych. wiersz M - wartość zdyskontowana wg formuły: (J x E/(((1+K2)^L3)/K1) wiersz N - M x D EBITDA - to praktycznie zysk (strata) gotówkowa - tzn saldo ile kasy wpłynęło a ile wypłynęło w związku z prowadzeniem działalności. dług netto to różnica pomiędzy poziomem długu finansowego (kredyty, pożyczki, obligacje) a gotówką operacyjną (bez lokat długoterm. I inwestycji) cyfry nie niebiesko można ręcznie zmieniać.
  • Fly UP