...

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za I Q 2012

by egb-investments-sa

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,946

views

Comments

Description

EGB Investmetns S.A. - prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2012 roku
Download EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za I Q 2012

Transcript

  • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2012
  • 2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2012 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 8 000 1 200 Zmiana 7 000 1 050 Zmiana 2012/2011 6 000 900 2012/2011 5 000 750  53% 4 000 7 519 600 1 098 29% 3 000 450 854 4 899 2 000 300 1 000 150 0 0 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 500 1 250 1 250 1 000 Zmiana 1 000 Zmiana 750 2012/2011 2012/2011 750 1 308 1 114 500  31% 500 998 855  30% 250 250 0 0 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012-2-
  • 3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2012 Przychody ogółem (w tys. zł) 9 000 Zmiana 8 000 2012/2011 7 000 6 000  54% 5 000 4 000 7 657 3 000 4 968 2 000 1 000 0 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 700 900 600 800 700 500 Zmiana 600 Zmiana 2012/2011 400 500 2012/2011 300 616 400 767  68% 200 300 200  62% 100 199 289 100 0 0 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012-3-
  • 4. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) 31.03.2012 31.03.2011 AKTYWA AKTYWA RAZEM 70 126 43 679 AKTYWA TRWAŁE 4 321 3 162 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 65 804 40 517 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 927 1 375 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 633 39 086 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 70 126 43 679 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 35 106 29 879 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 020 13 800 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 969 1 663 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 552 11 479-4-
  • 5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) I Q 2012 I Q 2011 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 519 4 899 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 098 854 EBIT (zysk operacyjny) 1 114 855 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 308 998 ZYSK (STRATA) BRUTTO 289 767 ZYSK (STRATA) NETTO 199 616-5-
  • 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2012 01.01.2012 - 01.01.2011 - Wskaźnik 31.03.2012 31.03.2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 14,6% 17,4% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 14,9% 19,3% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 7,4% 13,7% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,9% 31,6% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 99,8% 46,2% własnego obcy / kapitał własny P/E* 7,79 5,94 P/BV* 1,16 1,14 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2-6- netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
  • 7. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2012 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012) Wydzielenie części procesówspecjalistycznych doEGB Nieruchomości Sp. z o.o. (II.2012) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji (III .2012)-7-
  • 8. INNE WYDARZENIA W I Q 2012 r.  Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Po okresowej weryfikacji dokonanej Polskiego Biznesu 2012 (I.2012) przez Giełdę Papierów Wartościowych  Nominacja do II etapu konkursu Złota w Warszawie, w marcu 2012 r. Strona Emitenta (II.2012) EGB Investments S.A. po raz  Obecność na liście „Diamenty Forbesa” trzeci (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.) (II.2012) została włączona do prestiżowego  Nominacja w konkursie Firma Dobrze segmentu NewConnect Lead, Widziana (II.2012) w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań  Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011) na parkiet główny-8-
  • 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wierzytelności zlecone Wierzytelności zlecone Branża w I Q 2012 r. w I Q 2011 r. finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 85.024.080,67 zł 23.515.975,43 zł teleinformatyczna 5.935.059,92 zł 6.042.247,56 zł usług publicznych 1.115.341,55 zł 810.946,15 zł pozostałe 2.020.115,99 zł 7.642,27 zł Razem 94.094.598,13 zł 30.376.811,41 zł Wierzytelności kupione Wierzytelności kupione w I Q 2012 r. w I Q 2011 r. Łączny portfel wierzytelności nabytych 7.284.566,78 zł 468.293.554,97 zł-9-
  • 10. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie Zapraszamy www.egb.pl
Fly UP