System is processing data
Please download to view
...

Harvard Business Review - Jak zminimalizować ryzyko innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

by wisdio

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,698

views

Comments

Description

O naszym funduszu inwestycyjnym można przeczytać w najnowszym numerze Harvard Business Review Poland. Jest w nim również wzmianka o Wisdio.
Download Harvard Business Review - Jak zminimalizować ryzyko innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

Transcript

  • 1.RAPORT INTELIGENTNA FIRMADodatek promocyjnyoptymalnego sposobu działania prawny znajdzie rozwiązanie, wypraco-A prawnicy zanurzyli się w zawiłą mate-w gąszczu mało przejrzystych prze-wane przez interdyscyplinarny zespół rię rynku i odkryli fascynujący świat,pisów. Coraz częściej prawnicy mają prawników rozumiejących jego branżę. w którym są cenionymi partneramiudział w wypracowaniu strategii działa- A jednocześnie może liczyć na precy- do rozmowy dla swoich klientów. nnia klienta i tworzeniu długofalowych zyjne rekomendacje uwzględniającerozwiązań, obejmujących kilka różnych nie tylko prawne, ale także biznesoweMałgorzata Sztejter, dyrektor marketingupraktyk prawnych i umożliwiającychkonsekwencje podejmowanych działań.w firmie CMS Cameron McKennarealizację nowatorskich pomysłów biz-nesowych.Po drugie zmianom ulega także orga-nizacja wewnętrzna kancelarii. Podobniejak wcześniej firmy doradcze, kancelariezrozumiały, że doradztwo ściśle osa-dzone w specyfice branży, ma znaczniewiększą wartość w oczach klientów. JAK ZMINIMALIZOWAĆOd kilku lat największe kancelarie two-rzą zespoły sektorowe, co jest zadaniem RYZYKO INNOWACYJNYCHtrudnym, bo wymaga zasadniczej zmianyw myśleniu prawników o ich roli. Zwykle PRZEDSIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCHkomunikat „specjalizujemy się w sek-torze x” oznaczał jedynie, że kancelariaW niespokojnych czasach przepisem na sukces może byćdoradzała kilku klientom z danego niekonwencjonalna forma korzystania z usług doradczych –sektora, ale nie posiadała wyspecjalizo-wanego zespołu ani metod zarządzaniakonsultanci przestają być zewnętrznymi dostawcami usług,wiedzą w tym sektorze. Obecnie coraza stają się partnerami i współudziałowcami projektów.częściej za deklaracjami stoją realnezespoły uzbrojone w usystematyzo-waną i aktualizowaną wiedzę orazdoświadczenie. Prawnicy są zachęcanii nagradzani za pogłebianie wiedzy sek-torowej, śledzenie wydarzeń na rynku,powstają lub rozwijają się już istniejącezespoły (w przypadku CMS CameronMcKenna to m.in.: energetyka, dobra PYTAJĄC DOŚWIADCZONYCH mene- na nowe produkty i usługi, odpowia-konsumenckie, sektor farmaceutyczny,dżerów funduszy venture capital, co jest dające na zmieniające się potrzebytelekomunikacji i nowych technologii, istotniejsze w nowym przedsięwzięciu konsumentów, stwarza możliwośćinstytucji finansowych i ubezpieczeńbiznesowym: pomysł czy wykonanie,przeprowadzenia trudnych do prze-oraz nieruchomości).dostaniemy jedną odpowiedź: dobryforsowania w czasach koniunktury, Te zintensyfikowane w ostatnim innowacyjny pomysł jest bardzo istotny,ale niezbędnych transformacji struktur.czasie zmiany przynoszą szereg korzyści ale najbardziej krytyczne jest jegoTe jednak wymagają nie tylko odwagizarówno kancelariom, jak i ich klientom.skuteczne wdrożenie. W tym kontekściew przeznaczaniu stosownych budżetówZ punktu widzenia kancelarii pogłębia-łatwo można zidentyfikować podsta- na inwestycje, ale również świadomości,nie wiedzy sektorowej oraz angażowaniewową obawę menedżera, który stoi przed że trudne, duże projekty wymagająsię w strategiczne działania klienta ma wyzwaniem związanym z ryzykiem odpowiedniego pomysłu, a następniena celu zacieśnienie relacji, lepsze zrozu- zaangażowania konsultantów: dostanęzabezpieczenia skutecznej egzekucjimienie najważniejszych stojących przeddobrą poradę… ale co z wdrożeniem? i wsparcia ze strony m.in. zewnętrznychklientem zagrożeń i szans, a w oparciuNiestabilna sytuacja makroeko- konsultantów. Z kolei korzystanieo tę wiedzę - aktywne kompleksowe nomiczna nie sprzyja podejmowaniuz usług konsultingowych także wymagadoradztwo prawne w różnych obszarach. ryzykownych decyzji biznesowychodwagi budżetowej i w ten sposób kołoKorzyść dla klienta jest oczywista -i realizacji innowacyjnych projektów.się zamyka.trafiając do kancelarii takiej jak CMSParadoksalnie jednak to właśnie okresTo wszystko sprawia, że jednymCameron McKenna wie on, że nawetsilnych wahań rynkowych stwarzaz kluczowych wyzwań, przed jakimi sta-najbardziej skomplikowany problem szereg szans na sukces. Rodzi popytnęły firmy doradcze w ostatnich latach,R 5
  • 2. Dodatek promocyjny Jednym z kluczowychjest przekonanie potencjalnych klientówwyzwań, przed jakimi stanęłydo podjęcia ryzyka związanego z prowa-firmy doradcze w ostatnichdzeniem innowacyjnych przedsięwzięćoraz zapewnienie im poczucia, iż koszty latach, jest przekonaniewspółpracy z doradcami nie staną siępotencjalnych klientówkością niezgody pomiędzy zarządamiprzedsiębiorstw a ich akcjonariuszami.do podjęcia ryzyka związanegoDodatkowo jeszcze bardziej istotna stajez prowadzeniem innowacyjnychsię gwarancja skutecznego wdrożeniaprzedsięwzięć.zdefiniowanego z konsultantami przed-sięwzięcia czy też zmiany w biznesie.Ważne jest, aby zapewnić bezpieczeń-stwo firmie poprzez zagwarantowaniewdrożenia zaplanowanej innowacjioraz przez zaangażowanie doświadczo-nych project managerów i ekspertówdanej dziedziny.Wychodząc naprzeciw tym potrze-bom, Carrywater Group – firma powstałana bazie specjalizującej się w zarzą-dzaniu projektami firmy doradczejCarrywater Consulting – wypracowałanowy model dostarczania i rozlicza-nia usług doradczych, pozwalającyże problemy pojawiają się później,Do tej pory Carrywater Groupna zapewnienie owego bezpieczeń- niż następuje zdefiniowanie pomy- wykorzystało nowy model do urucho-stwa poprzez współdzielenie ryzyka słu i zakończenie usługi doradczej. mienia dwóch projektów (Tequila Mobileekonomicznego i zapewnienie mecha- Pozwala to na elastyczne finansowanie i Wisdio) stworzonych przez pracowni-nizmów skutecznej egzekucji w trakciebez konieczności ryzykowania przezków spółki. Gdy jeden z zatrudnionychrealizacji nowego przedsięwzięciaklienta pełnej sumy potrzebnej na zakup postanowił zbudować serwis wisdio.com,biznesowego. Przyjęty model zakładausług doradczych oraz tych związanych służący znajdowaniu informacji zaodpowiedzialność za wdrożeniez realizacją przedsięwzięcia. Sprzyja pomocą automatycznego kierowa-zdefiniowanej zmiany przez zespółtakże zacieśnieniu relacji i usprawnieniu nia pytań do właściwych ekspertówkonsultingowy Carrywater Consultingwspółpracy pomiędzy przedstawicie-(tzw. social search), Carrywater Venturesi współfinansowanie za pośrednictwem lami firmy doradczej i klienta, którzywłączył się w tę inicjatywę, nie tylkoCarrywater Ventures, funduszu venturew przyjętym modelu wspólnie reali-finansując niezbędne inwestycje,capital stworzonego przez Carrywater zują przedsięwzięcie biznesoweale także zapewniając opracowanie stra-Group (dodatkowo wspieranego przez (klient nie pozostanie sam z „pomysłemtegii produktowej, wsparcie ekspertówfundusze private equity), która po zało- niemożliwym do wdrożenia”). zarządzania i zabezpieczając stronę for-żonym czasie zbywa udziały w inwestycjiNowy model realizacji usług malną powołania spółki akcyjnej, dziękipo cenie odpowiadającej wartości usług doradczych i wdrażania rekomendacji czemu merytoryczny zespół deweloperówi skali sukcesu – wartości prowadzonegodoradców odpowiada na potrzebymógł skoncentrować się na realizacji swo-projektu. Realizacja innowacyjnego klientów i ich obawy związane z koniecz-jego podstawowego zadania – tworzeniaprzedsięwzięcia „pod klucz” stajenością angażowania się w ryzykownezaawansowanego technologicznie kodusię możliwa dzięki zaangażowaniu projekty rozwojowe, takie jak przygoto- analizującego i udostępniającego wiedzę.doświadczonego zespołu konsultantówwanie nowych produktów czy ekspansjaObecnie Carrywater Group prowadzii menedżerów projektów z Carrywa-w nowych segmentach rynku. Może rozmowy z kilkoma potencjalnymiter Group, która będąc udziałowcem,być z powodzeniem stosowany także klientami zainteresowanymi wspólnymma dodatkową motywację do maksymal-w przypadku projektów służących prowadzeniem projektów doradczychnego wspierania przedsięwzięcia. transformacji struktur organizacyjnych, w „modelu Ventures” w branży energe-Inwestycja prowadzona np. w opar-np. poprzez stworzenie centrum usługtycznej i w telekomunikacji. nciu o wspólną z klientem spółkę celową wspólnych (shared services center)umożliwia zminimalizowanie ryzykaczy outsourcing funkcji lub w optymali- Wojciech Woziwodzki, prezes zarządubiznesowego, ponieważ wiadomo, zacji procesów. i partner w Carrywater Group R 6
  • Fly UP