...

LSR

by online2008

on

Report

Download: 0

Comment: 0

2,086

views

Comments

Description

 
Download LSR

Transcript

 • 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 6/2010 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 25 czerwca 2010 roku.
 • 2. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) ........................................................................ 3 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI ............ 14 3. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY............................................................................................................................................ 34 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH W RAMACH, KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE, ZWANYCH DALEJ „PRZEDSIĘWZIĘCIAMI”.. 37 5. OKREŚLENIE MISJI LGD ..................................................................................................................... 46 6. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR ............................................................. 48 7. UZASADNIENIE PODJĘCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ ................................................................................................................................ 49 8. UZASADNIENIE PODJĘCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ.......................................................................................................................... 51 9. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD I ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 21 USTAWY ORAZ KRYTERIÓW NA PODSTAWIE, KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR, ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW...... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 10. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI....................................................... 72 11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR.............................................................................................. 75 12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR.............................................................................. 77 13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ................................................. 79 14. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR .............................................................................................................. 80 15. WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR ............................ 84 16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH............. 85 17. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH........................................................................................................ 87 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 1
 • 3. 2
 • 4. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działanie „Podbabiogórze” Status prawny: Stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Data wpisu: 12 kwietnia 2006 roku Numer KRS: 0000254272 2) opis procesu budowania partnerstwa; Działania związane z powołaniem do Ŝycia Lokalnej Grupy Działania, która była jednostką odpowiedzialną za realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Podbabiogórza, prowadzone były od początku realizacji projektu w ramach I Schematu ,,PilotaŜowego Programu Leader+”. Pierwszy etap tych działań związany był z analizą prawną ram instytucjonalnych dla powstającej Lokalnej Grupy Działania przez układ partnerski Podbabiogórza. Proces ten ostatecznie zakończył się w dniu 25 stycznia 2006 roku poprzez ostateczny wybór stowarzyszenia jako formy prawnej Lokalnej Grupy Działania oraz dyskusję na temat szczegółowych zapisów statutowych Lokalnej Grupy Działania. Po wyborze przez układ partnerski Podbabiogórza formy prawnej powstającej LGD prowadzone były konsultacje projektu Statutu. Po określeniu ostatecznego brzmienia Statutu LGD, przy uwzględnieniu wytycznych programowych ,,PilotaŜowego Programu Leader+” uczestnicy projektu w ramach I Schematu powołali w dniu 28 lutego 2006 roku do Ŝycia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PODBABIOGÓRZE” na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Komitet ZałoŜycielski Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PODBABIOGÓRZE” stanowiło 50 osób, które zostały zarekomendowane do prac Stowarzyszenia przez 28 podmiotów Podbabiogórza, wśród których 14 naleŜy do grupy partnerów publicznych i 14 naleŜy do grupy partnerów społeczno – gospodarczych, zachowując tym samym równowagę sektorową. Lista partnerów została zaprezentowana poniŜej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 3
 • 5. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Lista partnerów publicznych i społeczno-gospodarczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206), którzy zarekomendowali członków załoŜycieli do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”: PARTNERZY PUBLICZNI 1. Gmina Budzów 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie 3. Gmina Bystra – Sidzina 4. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina 5. Gmina Jordanów 6. Gminny Ośrodek Kultury w Jordanowie 7. Centrum Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim 8. Gmina Stryszawa 9. Gmina Zawoja 10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi 11. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi – Gołyni 12. Gmina Zembrzyce 13. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Zawoi z filią w Suchej Beskidzkiej 14. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej PARTNERZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZY 1. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” – Bystra – Sidzina 2. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne LAS – Jordanów 3. Fundacja Lutnia Staropolska – Jordanów 4. Klub Sportowy „BÓR” – Jordanów 5. Zakłady Mięsne MIŚKOWIEC – Maków Podhalański 6. Firma „Zabielanka” – Maków Podhalański 7. Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia – Stryszawa 8. Stowarzyszenia na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju „Przysłop” – Zawoja 9. Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” – Zawoja 10. Stowarzyszenia „Śleszowia” – Zembrzyce 11. Jerzy Gęsikowski – przedsiębiorca indywidualny – Zembrzyce 12. WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 13. Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych – Oddział Kraków 14. Fundacja Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej ODiDK Sucha Beskidzka Po uzyskaniu wpisu do KRS w dniu 28 kwietnia 2006 roku przeprowadzono wybory władz Stowarzyszenia czyli Zarządu zgodnie z § 18 Statutu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” (9 osób) oraz Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 18 Statutu 19 Statutu (3 osoby). Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” został powołany w następujący sposób: - 7 członków Zarządu jako przedstawicieli gmin zaangaŜowanych wskazali członkowie zwyczajni posiadający rekomendacje partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 4
 • 6. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza lub innych osób prawnych posiadających swoją siedzibę na terenie poszczególnych gmin objętych działaniami Stowarzyszenia - 2 członków Zarządu zostało wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” został wybrany z zachowaniem proporcji polegającej na tym, iŜ Zarząd składać się będzie z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz przy zachowaniu wymogu statutowego, Ŝe w składzie Zarządu nie moŜe być mniej niŜ 40% kobiet i mniej niŜ 40 % męŜczyzn. W dniu 07 kwietnia 2008 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" dokonało wyboru Zarządu. Obecny skład Zarządu to: 1. Danuta Kawa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 2. Grzegorz Hadwiczak - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 3. Władysław Hujda - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 4. Maria Kus - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia 5. Katarzyna Bartyzel – Członek Zarządu Stowarzyszenia 6. Mariusz Zasadziński – Członek Zarządu Stowarzyszenia 7. Renata Chudzik – Członek Zarządu Stowarzyszenia 8. Jadwiga Frątczak-Mróz – Członek Zarządu Stowarzyszenia 9. Tadeusz Uczniak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Piotr Grych – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2. Anna Oleksa – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 3. Zdzisława Wojdyło – Członek Komisji Rewizyjnej 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD; Obecny stan członków wynosi 87 spośród których 69 to osoby fizyczne, 18 to osoby prawne. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 5
 • 7. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 1) osoba fizyczna, która: a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, b) jest pełnoletnia, c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa UE, bez względu na miejsce zamieszkania, e) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, f) przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez: działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego lub gospodarczego, lub gminę wiejską, lub gminę miejsko-wiejską, lub związek międzygminny, lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia, lub innego przedsiębiorcę, lub grupę 10 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR, lub uzyska rekomendację przynajmniej od 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, g) złoŜy deklarację członkowską, 2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego [ustawa z 7 marca 2007 (Dz. U. Nr 64, poz.427)], która: • działa na obszarze, którego dotyczy LSR, • wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia, • jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów publicznych, gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowanie równości męŜczyzn i kobiet. • przedstawi deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD lub, • przedstawi uchwałę właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 2. Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest reprezentowana przez swój organ wykonawczy lub upowaŜnioną przez niego osobę. Zgodnie z §13 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Stowarzyszenie nie przewiduje członków wspierających i honorowych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, w tym w szczególności Zarząd Stowarzyszenia będzie w ramach zarządzania procesem wdraŜania LSR prowadził dalsze działania słuŜące rozszerzaniu składu LGD o kolejnych członków, aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju Podbabiogórza, rozwoju sieciowej struktury współpracy pomiędzy przedstawicielami róŜnych sektorów Podbabiogórza, która zdolna będzie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu oraz rozwiązywania lokalnych problemów, w celu poprawy efektywności i skuteczności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 6
 • 8. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza wykorzystania ich zasobów rozwojowych oraz wzrostu konkurencyjności terytorialnej we wszystkich płaszczyznach zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. Wśród działań, które będą słuŜyć dalszej aktywizacji lokalnego środowiska, w tym szczególnie mieszkańców, organizacji społecznych i gospodarczych naleŜy wymienić między innymi: 1. Planowane szkolenia i konferencje dla wybranych grup społecznych, zawodowych, gospodarczych i przedsiębiorczych Podbabiogórza, 2. Kampanie informacyjne realizowane zarówno poprzez spotkania jak i materiały drukowane, 3. Podbabiogórskie Forum Organizacji Pozarządowych jako forma aktywizacji środowisk lokalnych i rozwoju układu partnerskiego Podbabiogórza, 4. Podbabiogórska Rada Młodych Aktywnych jako forma aktywizacji środowisk lokalnych i rozwoju układu partnerskiego Podbabiogórza, szczególnie w oparciu zaangaŜowanie młodzieŜy i środowisk szkolnych, 5. Prowadzenie strony www.lgdpodbabiogorze.pl, 6. Punkt wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup społecznych w ramach Podbabiogórskiego Centrum Inicjatyw Społecznych. 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości naleŜy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym” Rada LGD zgodnie z Statutem Stowarzyszenia moŜe składać się od 20 do 27 osób. W skład Rady obecnie wchodzi 23 osoby, w podziale na trzy sektory w następujący sposób: a) partnerzy publiczni - 8 osób, co stanowi 35 % składu Rady b) partnerzy gospodarczy - 5 osób, co stanowi 22 % składu Rady c) partnerzy społeczni - 10 osób, co stanowi 43 % składu Rady Partnerzy publiczni stanowią poniŜej 50 % składu Rady. KaŜdy z sektorów jest reprezentowany przez co najmniej 3 osoby. Obszar kaŜdej gminy jest reprezentowany przez co najmniej jednego przedstawiciela. Skład Rady podano w tabeli poniŜej. Tab. Skład Rady Lp Imię i nazwisko Nazwa Członka Gmina Sektor 1 Kazimierz Polak Gmina Maków Podhalański Maków Podhalański publiczny 2 Józef Gąsiorek Gmina Zembrzyce Zembrzyce publiczny 3 Ryszard Hadka Gmina Stryszawa Stryszawa publiczny 4 Marek Listwan Gmina Zawoja Zawoja publiczny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 7
 • 9. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 5 Aureliusz Kania Gmina Bystra-Sidzina Bystra-Sidzina publiczny 6 Jan Najdek Gmina Budzów Budzów publiczny 7 Andrzej Pająk Starostwo Powiatowe w Zawoja publiczny Suchej Beskidzkiej 8 Stanisław Pudo Gmina Jordanów Jordanów publiczny 9 Barbara Piaseczny Firma „Zabielanka” Maków Podhalański gospodarczy 10 Józef Krzak Stolarstwo-Handel „STOL- Zembrzyce gospodarczy HAND” 11 Tadeusz Tatara Przedsiębiorstwo Gospodarki Zawoja gospodarczy Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” – Spółka z o. o. 12 Mariusz Usługi Tartaczne, Handel Bystra-Sidzina gospodarczy Drewnem, Usługi Frankiewicz Transportowe s.c. 13 Andrzej Peć Eduskrypt Spółka z o. o. Stryszawa gospodarczy 14 Janina Listwan Janina Listwan – Koło Maków Podhalański społeczny Gospodyń Wiejskich w Grzechyni 15 Krystyna Krystyna Szczepaniak - Koło Budzów społeczny Gospodyń Wiejskich w Szczepaniak Bieńkówce 16 Maria Grzechynka Fundacja Spółdzielczy Maków Podhalański społeczny Fundusz Oświaty Wiejskiej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 17 Czesław Kruźlak OSP Bieńkówka Budzów społeczny 18 Małgorzata Oleksa Małgorzata Oleksa – Koło Jordanów społeczny Gospodyń Wiejskich w Osielcu 19 Zofia Hyciek Stowarzyszenia „Tradycja i Bystra-Sidzina społeczny Natura” 20 Jacek Zając Stowarzyszenie Gmin Stryszawa społeczny Babiogórskich 21 Ryszard Czaicki Ryszard Czaicki Zembrzyce społeczny 22 Dariusz Waligórski Stowarzyszenie Klub Jordanów społeczny Sportowy „Bór” Toporzysko - Folwark 23 Jan Smyrak Zawojskie Stowarzyszenie Zawoja społeczny Właścicieli Lasów Prywatnych Szczegółowe dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD przedstawia załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 8
 • 10. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego; LGD działa w oparciu o Statut Stowarzyszeni, który jest załącznikiem nr 1 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR i Regulaminy opracowane dla poszczególnych organów i Biura Stowarzyszenia oraz przepisy polskiego prawa w zakresie stowarzyszeń. Zarząd równieŜ uchwalił procedurę naboru pracowników LGD (załącznik nr 5 do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) oraz opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (załącznik nr 6 do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) W dniu 23 maja 2006 roku Walne Zebranie zatwierdziło regulaminy organizacyjne Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Wśród nich są: Regulamin Obrad Walnego Zebrania, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Komisji Problemowych oraz Regulamin Biura Zarządu. Regulamin Rady został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 10 lipca 2008 r. i stanowi załącznik nr 2 do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. Rada LGD jest organem LGD, do którego wyłącznej właściwości naleŜy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Rada liczy od 20 do 27 osób. Członkiem Rady nie moŜe być pracownik Biura LGD, Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w głosowaniu tajnym, spośród członków Stowarzyszenia, przy czym w skład Rady wchodzą: 1) obligatoryjnie przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, będącej członkiem Stowarzyszenia, 2) 50 % członków Rady stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – czyli partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości męŜczyzn i kobiet. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. W razie niemoŜności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Zarządu wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz reprezentuje Radę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 9
 • 11. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza na zewnątrz. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD, lecz nie rzadziej niŜ raz na rok. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia. W okresie 14 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć moŜliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu z głosem doradczym (bez prawa do głosowania). Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby trzecie, w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Rady zapewnia Biuro Zarządu LGD. Decyzja w spawie wyboru projektów (zwanych w dalszej części równieŜ operacjami) do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady. Podczas głosowania nad wyborem projektu dotyczącego podmiotu reprezentowanego przez członka Rady, Radny jest automatycznie wyłączony z głosowania. KaŜdy Członek Rady, przed uczestnictwem w pierwszym posiedzeniu Rady składa oświadczenie, Ŝe w razie zaistnienia takiej sytuacji, poinformuje o tym Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady z terenu gminy wnioskodawcy, której projekt dotyczy są automatycznie wyłączeni podczas głosowania nad wyborem projektu. Wszystkie głosowania Rady są jawne. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 2) przez wypełnienie i oddanie komisji skrutacyjnej kart do oceny operacji, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. O wyborze formy głosowania decyduje Rada. Głosowania Rady odbywają się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady uprawnionych do głosowania. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 10
 • 12. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH I LOKALOWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PODBABIOGÓRZE” Biuro Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” Biuro Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, w dalszej części nazywane Biurem, mieści się w budynku Starostwa Powiatowego Powiatu Suskiego przy ulicy Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej. Dogodne usytuowanie komunikacyjne Suchej Beskidzkiej i samego Biura sprawia, Ŝe potencjalni beneficjenci będą mieli ułatwiony dostęp do moŜliwości pozyskiwania środków z Osi 4 Leader. Ponadto inne Urzędy Powiatowe, jak i ARiMR znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Biuro dysponuje pomieszczeniem o łącznej powierzchni 96 m2 z dostępem do usług telekomunikacyjnych w tym do internetu. W skład wyposaŜenia Biura wchodzą: 1. szafa na dokumenty bieŜące, 2. szafa przeznaczona do archiwizacji dokumentów, 3. dwa biurka z krzesłami, 4. szafka pod ksero, 5. stół z sześcioma krzesłami, 6.komputer stacjonarny, 7. laptop, 8. aparat cyfrowy, 9. urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko-drukarko-skaner-fax, druk: czarno-biały), 10. drukarka kolorowa, 11. modem-router WIFI ( umoŜliwiający bezprzewodowy dostęp do internetu, takŜe w razie potrzeby beneficjentom), 12. telefon stacjonarny. Biuro posiada wydzielone miejsce do przyjmowania i obsługi interesantów. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje moŜliwość wynajęcia równieŜ w budynku Starostwa pomieszczenia o powierzchni ok. 100 m2 i przystosowania go do potrzeb LGD. 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Zgodnie z aktualnym potencjałem administracyjnym Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” naleŜy stwierdzić, iŜ Rada posiada wysokie kwalifikacje i róŜnorodne doświadczenia w zakresie realizacji projektów oraz wybranych procesów rozwoju obszarów wiejskich co z pewnością pozwoli na sprawny i efektywny wybór projektów realizowanych na obszarze wdraŜania LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 11
 • 13. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Spośród 23 członków Rady: a) 23 osób posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader, b) 19 to osoby zameldowane na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, przez okres co najmniej 3 lat, c) 13 posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. d) 1 osoba posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego w stopniu umoŜliwiającym swobodne porozumiewanie się. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zawarto w załączniku nr 11 do wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji LGD uczestniczyło w Schemacie II PilotaŜowego Programu Leader+ realizując projekt „Turystyka, kultura i produkt lokalny – największą wartością Podbabiogórza” zgodnie z umową nr L/02/026/2006. W ramach projektu zrealizowano szereg działań: Szkolenia: • Szkolenia i warsztaty tematyczne dla określonych grup społecznych (np. warsztaty muzyki regionalnej, szkolenia z sektora turystycznego, drzewnego) Analizy, ekspertyzy: • Kompleksowa analiza potrzeb szkoleniowych i doradczych podbabiogórskiego sektora turystycznego i podbabiogórskiego sektora MŚP • Analiza ginących zawodów i kompetencji Podbabiogórza wraz z programem ich oŜywienia i komercjalizacji • Opracowanie koncepcji systemu gminnych punktów dostępu do Internetu i nowoczesnych technologii informatycznych wraz z analizą potrzeb szkoleniowych mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie rozwoju kompetencji informatycznych • Studium kierunków rozwoju turystycznego Podbabiogórza wraz z programem projektów i działań do realizacji • Opracowanie dokumentacji technicznej ścieŜki turystycznej inicjatywy Leader+ na Podbabiogórzu „Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza” jako trasy „Podbabiogórskiego Ekomuzeum” • Program ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu Podbabiogórza wraz z programem działań do realizacji • Opracowanie koncepcji systemu tras turystycznych i edukacyjnych na Podbabiogórzu Działania na rzecz promocji regionu: • Opracowanie i wydanie folderu promocyjnego „Nowoczesne produkty i usługi Podbabiogórza 2007” • Opracowanie serwisu internetowego „Podbabiogórskich Punktów informacji Turystycznej” oraz utworzenie wirtualnego „Sklepiku Babiogórskiego” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 12
 • 14. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza • Utworzenie młodzieŜowego muzycznego zespołu regionalnego jako forma aktywizacji młodzieŜy • Certyfikacja oraz nadanie znaku promocyjnego produktom lokalnym • Wydanie katalogu produktów lokalnych • Opracowanie tablic informacyjnych oraz oznakowanie ścieŜki turystycznej • Udział w branŜowych targach krajowych • Opracowanie i druk map oraz folderów dot. produktów i usług lokalnych • Organizacja i działalność Podbabiogórskiej Rady Młodych Aktywnych i Podbabiogórskiego Forum Organizacji Pozarządowych • Promocja regionu poprzez imprezy kulturalne - 8 imprez • Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD: • Krajowe oraz zagraniczne wyjazdy studyjne Łączna wartość projektu – 750 000 zł. Szczegóły realizowanego projektu w II schemacie II PPL+ obrazuje sprawozdanie końcowe z projektu, który jest załącznikiem do Wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. LGD nie realizowało innych projektów. Członkowie LGD mają bogate doświadczenie w realizacji operacji dzięki wykonaniu kilkudziesięciu, a moŜe nawet kilkuset projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich. Są to projekty obejmujące bardzo róŜne dziedziny, zarówno zgodne z działaniami w Osi 3 i 4 PROW, jak i inne projekty zrealizowane na obszarach wiejskich, związane z budową infrastruktury komunalnej i technicznej – drogi, sieć wodna i kanalizacyjna, termomodernizacja obiektów (realizowane głównie przez gminy), jak i projekty związane z budową ścieŜek rowerowych, modernizacją obiektów kulturalnych, edukacją ekologiczną, organizacją imprez kulturalnych. Wiele z tych projektów zrealizowanych zostało z udziałem środków europejskich. Szczegółowe informacje o doświadczeniu członków LGD zawarto w załączniku nr 17 do wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 13
 • 15. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD Lp Gmina Typ Identyfikator Ludność Miasto 1 Budzów wiejska 2121615032 8373 2 Bystra-Sidzina wiejska 2121615042 6469 3 Jordanów wiejska 2121615052 10637 4 Maków Podhalański miejsko-wiejska 2121615063 15934 5770 5 Stryszawa wiejska 2121615072 11756 6 Zawoja wiejska 2121615082 8881 7 Zembrzyce wiejska 2121615092 5563 8 Razem 67613 Ludność (Miasto) – liczba osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31 XII 2006 r. Gminy tworzące obszar LGD to sześć gmin wiejskich i jedna gmina miejsko-wiejska. Miasto Maków Podhalański w gminie miejsko-wiejskiej ma poniŜej 20 tys. mieszkańców. Łączna liczba ludności jest większa od 10 tys. i mniejsza od 150 tys. mieszkańców. Gminy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Podbabiogórza, z uwagi na wspólne połoŜenie geograficzne oraz bezpośrednie sąsiedztwo administracyjne, zachowują wysoką spójność pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym i ekonomicznym. Wspólna historia i kultura oraz ciągłość zamieszkania na terenie Podbabiogórza od pokoleń sprawia, Ŝe mieszkańcy identyfikują się z obszarem stanowiącym lokalną „małą ojczyznę”. Wszystkie główne czynniki rozwojowe i jak ograniczające tempo rozwoju Podbabiogórza, zarówno w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, przyrodniczej i instytucjonalnej, występują w kaŜdej z gmin tego obszaru. Wniosek ten potwierdza przeprowadzona poniŜej diagnoza Podbabiogórza, jak i fakt, iŜ czynniki te występują w dokumentach strategicznych wszystkich gmin objętych analizą, co przemawia dodatkowo za wyraźną spójnością społeczno-gospodarczą obszaru Podbabiogórza. 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Gminy objęte LSR administracyjnie naleŜą do powiatu suskiego i zajmują powierzchnię 637 km2, co stanowi 92,9 % powierzchni powiatu. Obszar LGD leŜy na południowo- zachodnim krańcu województwa małopolskiego i graniczy od zachodu z powiatem Ŝywieckim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 14
 • 16. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza w województwie śląskim, od północy i wschodu z trzema innymi powiatami wchodzącymi w skład województwa małopolskiego: wadowickim, myślenickim i nowotarskim, a od południa z okresem Namestovo na Słowacji. Obszar LGD obejmuje dwie gminy miejskie: • Jordanów – 5157 osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31 XII 2006 r. • Sucha Beskidzka - 9481 osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31 XII 2006 r. Ze względu na liczbę ludności powyŜej 5 tys. mieszkańców, obszar obu gmin nie mógł być włączony do obszaru LGD. Obszar LGD leŜy w pięciu mezoregionach: w Beskidach (Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid śywiecki) i w Kotlinie Rabczańskiej oraz na Pogórzu Wielickim. Rys 1. Obszar LGD na tle województwa małopolskiego. wadowicki myślenicki Ŝywiecki nowotarski Namestovo Obszar LGD to obszar typowo górski, a naturalne bogactwo regionu stanowią lasy, zajmujące 49,4% jego powierzchni. Południowa część obszaru Podbabiogórza, połoŜona najwyŜej, znajduje się na terenie Beskidu śywieckiego, który dzieli się tu na trzy mniejsze jednostki geograficzne: Pasmo Babiogórskie z najwyŜszym szczytem całych Beskidów Zachodnich, Babią Górą (1725 m n.p.m.), Pasmo Polic (Polica, 1369 m n.p.m.) oraz Pasmo Jałowieckie, zwane teŜ Przedbabiogórskim (Jałowiec, 1111 m n.p.m.). Charakterystycznym elementem krajobrazu północnej części powiatu są natomiast wzniesienia naleŜące do niŜszych grup górskich – Pasma Leskowca (918 m n.p.m.) i Łamanej Skały (929 m n.p.m.) w Beskidzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 15
 • 17. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Małym (na północnym zachodzie) oraz Pasma Koskowej Góry (866 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim (na północnym wschodzie). Rys 2. Obszar LGD na tle mapy hipsometrycznej z mezoregionami wg Kondrackiego Rys. Mapa turystyczna obszaru LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 16
 • 18. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Klimat Obszar Podbabiogórza znajduje się w karpackiej strefie klimatycznej, w regionie podgórskim i górskim, w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym o średniej rocznej temperaturze od +60C do +80C, przy rocznej sumie opadów 800 – 1000 mm oraz długości okresu wegetacyjnego 190-220 dni. W szczytowych partiach gór występuje klimat umiarkowanie chłodny. Klimat charakteryzuje się częstymi zmianami: dni pogodne to tylko około 20% roku, wiatry wieją najczęściej z północnego zachodu i zachodu, pojawia się takŜe wiatr halny. Warunki klimatyczne obszaru kształtowane są w głównej mierze przez masy powietrza polarno-morskiego napływającego z zachodu, polarno-kontynentalnego napływającego ze wschodu, w mniejszym stopniu arktycznego i zwrotnikowego. W okresie zimowo – wiosennym pogoda jest najczęściej kształtowana przez układy niŜowe, w ciągu lata i jesienią przez układy wyŜowe. Obszar cechuje się większym zachmurzeniem i większą częstotliwością dni z opadami i jednocześnie mniejszą liczbą dni słonecznych niŜ obszary beskidzkie połoŜone dalej w kierunku wschodnim. Promieniowanie całkowite zwiększa się zimą wraz z wysokością n.p.m., latem zaś maleje. Ta cecha klimatu przemawia za rozwojem sportów zimowych w Beskidach. Sezonowy przebieg zachmurzenia i nasłonecznienia wskazuje, Ŝe najkorzystniejsze warunki występują w okresie późnego lata i jesienią, a takŜe w drugiej połowie okresu z pokrywą śnieŜną. Czas zalegania pokrywy śnieŜnej przekracza 4 miesiące, a w najwyŜszych partiach obszaru nawet 6 miesięcy. MiąŜszość pokrywy śniegu w okresie maksymalnej jej wartości (luty – marzec) rośnie wraz z wysokością n.p.m. Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego mają stoki górskie o ekspozycji południowej oraz południowo – wschodniej i południowo – zachodniej. Najmniej korzystne warunki notuje się w dolinie rzek, gdzie tworzą się zastoiska zimnego powietrza. Dotyczy to głównie wylotów dolin bocznych, przy zmianie kierunku dolin oraz przed przewęŜeniami i przegrodami terenowymi. Gleby Na terenie obszaru dominują gleby brunatne kwaśne. W ich kształtowaniu równorzędną rolę odgrywa klimat, roślinność i skała macierzysta. Gleby takie kształtują się w klimacie umiarkowanie wilgotnym, głównie pod wpływem mezofilnych lasów liściastych, przy dobrych warunkach humifikacji szczątków organicznych i na podłoŜu zawierającym przynajmniej drobne ilości wapnia. Mniejszość stanowią gleby zbielicowane, a ponadto w dolinach rzek występują mady górskie. Są to głównie gleby pyłowo – ilaste, średnie lub cięŜkie, średnio głębokie. Przydatność gleb do uprawy określana jest poprzez klasyfikację bonitacyjną. Odsetek gleb naleŜących do I, II i III klasy na terenie całego obszaru Podbabiogórza jest niski i wynosi 3%. Dominują gleby klasy IV, V i VI. Są to gleby na ogół płytkie, silnie szkieletowe, naraŜone na procesy erozyjne. Największe zagroŜenia środowiska glebowego to: erozja (szczególnie na stokach wzgórz) i stosowanie rolniczych środków chemicznych (nawozy sztuczne i środki ochrony roślin), które przy nieprawidłowym ich dozowaniu mogą być przyczyną systematycznego pogarszania ich jakości. Bogactwa naturalne Geologicznie obszar Podbabiogórza naleŜy do Karpat Zewnętrznych i zbudowany jest ze skał fliszowych. Dominujące znaczenie wśród surowców mineralnych Podbabiogórza mają eksploatowane odkrywkowo surowce skalne. Najliczniejszą grupą kopalin wśród Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 17
 • 19. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza wydobywanych surowców skalnych stanowią piaskowce, które na obszarze Podbabiogórza występują w gminach Jordanów, Stryszawa oraz Zembrzyce. Lesistość Lasy zajmują 49,03% (2007 rok) powierzchni całkowitej obszaru LGD. W gminach przewaŜają lasy iglaste. Średnio 0,16% ogólnej powierzchni lasów na terenie Podbabiogórza tj. ok. 50 ha podlega odnowieniom leśnym i zalesianiu, przy czym najwięcej, bo aŜ 0,95 % (42 ha) w gminie Bystra – Sidzina, a najmniej, po 1 ha, w gminach Budzów (0,02 %), Stryszawa (0,02 %) i Zawoja (0,01 %). Ilość pozyskiwanego drewna (grubizny) na 1 ha ogólnej powierzchni lasu na terenie całego obszaru Podbabiogórza kształtuje się na poziomie 0,49 m3/ha, co daje ponad 15 tys. m3 drewna rocznie. Najwięcej drewna pozyskuje się w gminach Bystra-Sidzina – 1,18 m3/ha oraz Jordanów – 0,94 m3/ha, a najmniej w gminie Stryszawa – 0,18 m3/ha. Większość stanowią prywatne grunty leśne tj. 57 % gruntów leśnych ogółem. Pozostałe 43% to grunty publiczne, w większości naleŜące do Skarbu Państwa. Zasoby wodne Obszar Podbabiogórza jest terenem obfitującym w wodę, posiada gęstą sieć rzek i potoków. Niemal cały opisywany teren leŜy w dorzeczu górnej Skawy, głównej rzeki regionu, która jest jednym z prawobrzeŜnych karpackich dopływów Wisły. Właśnie nad Skawą leŜą miasta: Maków Podhalański i Jordanów. Do najwaŜniejszych dopływów Skawy na tym terenie naleŜą: PoŜoga, Toporzyski Potok, Bystrzanka, Cadynka, Skawica, Grzechynia, Stryszawka i Tarnawka (lewobrzeŜne), oraz Malejów, Osielec, Wieprzec, śarnowianka i Paleczka (prawobrzeŜne). Dorzecze górnej Skawy zajmuje tereny o bardzo urozmaiconym charakterze. W okresie intensywnych opadów wezbrane wody stwarzają duŜe zagroŜenie powodziowe. Wody przepływającej przez obszar Podbabiogórza Skawy nie odpowiadają normatywom klasy czystości wód, a wody Stryszawki na jej końcowym odcinku naleŜą do III klasy czystości wód powierzchniowych. Wody podziemne, wgłębne i gruntowe, w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu na obszarze Podbabiogórza naleŜą do klasy Ia i Ib jakości wód podziemnych (źródło WIOŚ w Krakowie). Częściowo na obszarze Podbabiogórza, tj. w granicach administracyjnych gmin: Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów znajduje się zbiornik wód podziemnych w ośrodku szczelinowym. Grzbietem Babiej Góry i zachodnim odcinkiem Pasma Polic biegnie europejski dział wód, który oddziela zlewisko Bałtyku od zlewiska Morza Czarnego. Na terenie Podbabiogórza nie występują wody uznane za lecznicze. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 18
 • 20. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Zanieczyszczenie środowiska Główny składnik zanieczyszczeń powietrza na obszarze Podbabiogórza stanowią zanieczyszczenia gazowe (99% zanieczyszczeń powietrza), związane przede wszystkim z emisją dwutlenku węgla. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń jest gmina Maków Podhalański. W wyniku corocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim strefę Podbabiogórza zaliczono do klasy B. Klasyfikacji jakości powietrza dokonuje się ze względu na kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin, określając poziom stęŜenia zanieczyszczeń oraz konieczne do podjęcia działania. W klasie B poziom stęŜeń zanieczyszczeń jest powyŜej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. Obszary objęte ochroną Prawie 30% powierzchni obszaru LGD w 2007 roku stanowiły obszary prawnie chronione. Obszary tego typu występują we wszystkich gminach Podbabiogórza oprócz Makowa Podhalańskiego. W gminach Bystra-Sidzina i Jordanów stanowią one 100% powierzchni gminy, przy czym są to obszary chronionego krajobrazu. Na terenie dwóch gmin znajdują się rezerwaty, tj. w gminie Bystra-Sidzina (13 ha) oraz w gminie Zawoja (59 ha) – Rezerwat na Policy im. prof. Z. Klemensiewicza, naturalny górnoreglowy bór świerkowy, ostoja chronionych gatunków zwierząt. W celu ochrony unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych Babiej Góry na południowych krańcach obszaru Podbabiogórza, m.in. na terenie gminy Zawoja (2552 ha), został utworzony w 1954 r. Babiogórski Park Narodowy, kilka lat temu włączony do międzynarodowej sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 19
 • 21. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Rezerwat Na Policy im. prof. Z. Klemensiewicza (SOO Na Policy PLH120012) o powierzchni 72,6 ha oraz masyw Babiej Góry (SOO Babia Góra PLH120001) o powierzchni 3 442,4 ha naleŜą do specjalnych obszarów ochrony Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na obszarze objętym LSR znajduje się 82 % powierzchni SOO Na Policy oraz 74 % powierzchni SOO Babia Góra. SOO Babia Góra PLH120001 (3442,4 ha) Masyw Babiej Góry jest najwyŜszym pasmem górskim Beskidu Wysokiego, zbudowanym z fliszu karpackiego, w którego skład wchodzą głównie piaskowce, łupki i margle. Północne stoki masywu, powstałe w wyniku procesów osuwiskowych, są strome. Charakteryzują się znacznie bardziej urozmaiconą rzeźbą niŜ łagodne stoki południowe. Grzbiet jest obszarem wododziałowym pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Spośród innych, niŜszych pasm Beskidów, Babia Góra wyróŜnia się typową dla wysokich gór strefowością klimatyczno – roślinną oraz obecnością piętra kosodrzewiny. Lasy zajmują ok. 90% obszaru. W drzewostanach dominuje świerk, jodła i buk. Bory jodłowo-świerkowe, które tylko w niewielkim stopniu były niegdyś uŜytkowane gospodarczo, zachowały pierwotny charakter. Ponad granicą lasu występują zarośla kosodrzewiny, a leŜące powyŜej szczytowe partie masywu pokryte są skalnymi rumowiskami. Znajduje się tu takŜe 1 z 2 stanowisk zarośli kosodrzewiny na terenie Beskidów. Ostoja odznacza się bogatą florą (ok. 924 gat. roślin naczyniowych), a wśród niej występuje wiele gatunków rzadkich i zagroŜonych oraz prawnie chronionych. Najcenniejszymi roślinami są okrzyn jeleni Laserpitium archangelica, który na Babiej Górze ma swoje jedyne stanowisko w Polsce i rogownica alpejska Cerastium alpinum ssp. babiogorense, takson endemiczny dla Babiej Góry. Jest to takŜe jedno z 4 stanowisk w Polsce tojadu morawskiego i jeden z 4 rejonów występowania tocji karpackiej. Jedno z trzech w Polsce miejsc występowania karpackich endemitów: darniówki tatrzańskiej i sichrawy karpackiej (ostatnie stwierdzenie sichrawy pochodzi z 1987 roku). Z terenu ostoi podano juŜ ok. 2500 gatunków bezkręgowców. Bogata jest koleopterofauna (ok. 1500 udokumentowanych gatunków) z 14 gatunkami prawnie chronionymi. Interesujące gatunki zanotowano teŜ wśród skąposzczetów Oligocheta (np. dŜdŜownica subalpejska) i niesporczaków Tardigrada (np. Echiniscus lapponicus). W masywie Babiej Góry występowała nadobnica alpejska – gatunek priorytetowy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej; zachowały się jej siedliska, więc jest moŜliwa restytucja. Obszar ma równieŜ duŜe znaczenie dla ochrony ptaków. Podstawowe zagroŜenia tego obszaru to transgraniczne zanieczyszczenie powietrza oraz pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych. SOO Na Policy PLH120012 (72,6 ha) Obszar obejmuje szczytowe partie góry Polica w Beskidzie śywieckim. Masyw Policy zbudowany jest z piaskowców magurskich. Są to grubo i średnioławicowe piaskowce glaukonitowe lub mikowe, ilaste, miejscami wapniste lub krzemionkowe. Piaskowce przewarstwione są ciemnoszarymi łupkami. Prawie cały obszar porośnięty jest zwartym borem górnoreglowym, pokrywającym ok. 95% powierzchni ostoi. Spotyka się tu często pojedyncze osobniki duŜych drapieŜników. Znajdują się tu teŜ stanowiska gatunków roślin naczyniowych chronionych prawnie oraz zagroŜonych w Polsce. Obszar ma równieŜ duŜe znaczenie dla ochrony ptaków. Obszar obejmuje 2 rezerwaty przyrody: Rezerwat na Policy im. prof. Z. Klemensiewicza (58,7 ha; 1972) i Na Policy (13,2 ha; 1998). Terenem rekomendowanym do proponowanej sieci ekologicznej w ramach programu ECONET-PL jest gmina Stryszawa, która dzięki występującemu zróŜnicowaniu elementów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 20
 • 22. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza środowiska przyrodniczego naleŜy do obszarów o bardzo wysokiej lub wysokiej róŜnorodności biologicznej. W skali całego kraju i jego systemu terenów ekologicznie cennych, obszar gminy reprezentuje bardzo wysokie i cenne wartości przyrodnicze. Na terenie obszaru Podbabiogórza znajduje się równieŜ południowo-wschodnia część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, powstałego w 1998 r. Zajmuje on ok. 2,6% powierzchni LGD. W przyszłości planowane jest równieŜ utworzenie rezerwatu "Leskowiec" celem ochrony fragmentu naturalnej buczyny, porastającej grzbiet pomiędzy Leskowcem a Groniem Jana Pawła II. Uwarunkowania kulturowe Grzbiety górskie wokół masywu Babiej Góry tworzą miejsce styczne regionów zamieszkałych przez kilka grup etnicznych górali: od północy Babiogórcy, od południa Orawianie, od zachodu śywczaki, od wschodu Kliszczacy (grupa przejściowa pomiędzy Góralami a Lachami - Krakowiakami Zachodnimi). KaŜda z tych grup wykształciła swoisty typ budownictwa, stroju, zdobnictwa, rzeźby, malarstwa, muzyki i obrzędów. WaŜnym momentem w historii osadniczej całego rejonu Babiej Góry, wspólnym zarówno dla północnych, jak i południowych jej stoków, było przybycie na ten teren pasterskiej ludności wołoskiej, której najsilniejsza fala dotarła tu w XVII wieku. Mieli oni duŜy wpływ na kulturę duchową i materialną górali regionu Babiej Góry. Na obszarze Podbabiogórza wyraźne są równieŜ wpływy kultury górali Podhala oraz Orawy. Liczne ślady tych wpływów pozostały w miejscowym nazewnictwie pasterskim i topograficznym. Niegdyś podstawą bytu Babiogórców była hodowla owiec i bydła oraz rolnictwo. Sporą rolę odgrywała gospodarka leśna, która dawała zatrudnienie nie tylko właścicielom lasów, ale równieŜ drwalom, czy wozakom. Z obróbką drewna związane było rzemiosło m.in. stolarstwo, bednarstwo, gonciarstwo, wyrób naczyń przydatnych w gospodarstwie domowym i rolnictwie. Na dziedzictwo kulturowe mieszkańców Podbabiogórza składa się przede wszystkim: − gwara, − przebogata obrzędowość doroczno – rodzinna (do dziś kultywuje się tradycje związane z doŜynkami, kolędowaniem, jasełkami czy święceniem palm, przetrwały starodawne przyśpiewki i opowieści z wieloma bardzo specyficznymi obrzędami jak chociaŜby palenie hub, sobótki, hołdymas), − folklor słowno - muzyczny, − architektura tradycyjna: drewniana i murowana, zabudowa wiejska i małomiasteczkowa, dworska i zamkowo – pałacowa, sakralna i świecka, równieŜ i tzw. „mała architektura” (np. liczne kapliczki i krzyŜe przydroŜne), − sztuka ludowa – nieprofesjonalna oraz rękodzieło ludowe (przede wszystkim: zabawkarstwo, rzeźba w drewnie, malarstwo na szkle, hafciarstwo, plecionkarstwo – wyroby z wikliny i łuby dartej, bibułkarstwo). Z tradycji wywodzą się równieŜ potrawy regionalne. Królową góralskich potraw jest kwaśnica z kiszonej kapusty z ziemniakami, a nie mniej smakowite są kluski bulate przygotowywane z tartych ziemniaków z dodatkiem mąki razowej. Od pokoleń sidzinianie i bystrzanie zajmują się wyrobem – do dziś tradycyjnymi metodami – wędzonych i suszonych serków. Tradycyjny wyrobem Babiogórców jest miód – wielokwiatowy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 21
 • 23. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza i spadziowy, z którego wytwarzana jest oryginalna nalewka – miodówka. Bogate tradycje rękodzieła dzisiaj najbardziej znane są dzięki tzw. haftowi makowskiemu, wyrobom z wikliny, a takŜe produkcji oryginalnych, drewnianych zabawek, będących jednymi z bardziej charakterystycznych wizytówek regionu. Aby kultywować tradycje zabawkarskie w Stryszawie powołano Beskidzkie Centrum Zabawkarstwa Ludowego i Warsztaty Twórcze. Uwarunkowania historyczne W okresie wczesnego średniowiecza tereny Podbabiogórza pokrywała puszcza karpacka. Zwarte osadnictwo pojawiło się tu dość późno w stosunku do innych regionów kraju. O najstarszych śladach pobytu człowieka w dorzeczu górnej Skawy przekonują wyniki badań archeologicznych, których wiadomo, Ŝe w Zembrzycach istniało znaczne grodzisko, datowane przez większość badaczy na okres kultury łuŜyckiej (700-400 przed Chr.) Za czasów pierwszych Piastów opisywany obszar znalazł się w granicach Ziemi Krakowskiej, jednak ok. 1179 r. został podzielony. Od tej pory jego zachodnia część znajdowała się na terenie księstw śląskich (początkowo opolskiego, później cieszyńskiego, a następnie, w wyniku kolejnych podziałów Śląska – oświęcimskiego i zatorskiego), a wschodnia pozostawała w granicach Królestwa Polskiego. Granica pomiędzy nimi biegła wtedy mniej więcej wzdłuŜ linii Skawy, i dalej na południe w kierunku Pasma Babiej Góry i pogranicza polsko-węgierskiego. Podział ten miał istotne znaczenie dla dalszej historii obu części Podbabiogórza i sprawił, Ŝe ich dzieje potoczyły się nieco odmiennie. Pierwsza silniejsza i zwarta fala osadnictwa napłynęła na te tereny w XIV w. Akcja osadnicza była wówczas wspierana przez ksiąŜąt oświęcimskich po stronie zachodniej i królów polskich, głównie Kazimierza Wielkiego, po stronie wschodniej. Trzecia fala osadnicza kierowała się na teren Podbabiogórza od strony północno-wschodniej, a jej nasilenie miało miejsce w XVI stuleciu i było związane z działalnością znanego rodu Jordanów z Zakliczyna. Zakładali oni kolejne wsie w zachodniej części Podbabiogórza (Osielec - 1521, Toporzysko, Wysoka, Naprawa), a ukoronowaniem tych działań była w 1564 r. lokacja na terenach dawnej wsi Malejowa pierwszego miasta na tym terenie, które otrzymało od nazwiska swojego załoŜyciela nazwę Jordanów. W 1564 roku Sejm w Warszawie dokonał ostatecznej inkorporacji terenów dawnych księstw oświęcimskiego i zatorskiego, zakupionych przez królów polskich juŜ w poprzednim stuleciu, wcielając je jako powiat śląski do województwa krakowskiego. W ten sposób cały teren Podbabiogórza znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. MoŜna wyróŜnić trzy jego części róŜniące się od siebie zwłaszcza pod względem stosunków własnościowych. Miejscowości połoŜone w środkowej części opisywanego obszaru wchodziły nadal w skład starostwa lanckorońskiego i pozostawały wsiami królewskimi. Osady leŜące na zachodnich i wschodnich krańcach Podbabiogórza znajdowały się w rękach prywatnych właścicieli. W 1772 r. w wyniku traktatu rozbiorowego teren Podbabiogórza został włączony w skład Cesarstwa Austriackiego. Starostwo lanckorońskie przestało istnieć, a miejscowości wchodzące wcześniej w jego skład, stały się własnością skarbu austriackiego. Pewna ich część została wystawiona na sprzedaŜ jeszcze w XVIII w., natomiast Maków wraz z okolicznymi 10 wsiami stał się w 1878 r. własnością arcyksięcia Albrechta Habsburga. Maków, Zawoja i okolice pozostawały w rękach Habsburgów takŜe po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., przy czym część dóbr została w 1924 r. przekazana Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W okresie porozbiorowym, a takŜe później, za czasów II Rzeczypospolitej, przeprowadzano na Podbabiogórzu częste zmiany w podziale administracyjnym. W wyniku reformy, jaka miała miejsce w Cesarstwie w 1867 r., utworzone zostały starostwa powiatowe. Wtedy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 22
 • 24. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza to dobra suskie znalazły się w granicach powiatu Ŝywieckiego, Maków i okolice - wadowickiego, a Jordanów - myślenickiego. Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1924 r. utworzony został nowy powiat z siedzibą w Makowie, w którego granicach znalazła się takŜe Sucha wraz z okolicznymi miejscowościami. Taki stan rzeczy utrzymał się jednak tylko niespełna 10 lat, do roku 1933, kiedy to powiat makowski zlikwidowano. Sucha znalazła się wtedy ponownie w powiecie Ŝywieckim, a Maków i okolice w wadowickim. Wschodnia część omawianego obszaru z Jordanowem w okresie II Rzeczypospolitej pozostawała stale w granicach powiatu myślenickiego. W okresie okupacji hitlerowskiej zachodnia część omawianego obszaru wraz z Suchą została bezpośrednio wcielona do Rzeszy Niemieckiej, natomiast wschodnia, z Makowem i Jordanowem, weszła w skład nowo utworzonego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa. Granica pomiędzy nimi biegła wzdłuŜ Skawy i dalej głównym grzbietem Pasma Jałowieckiego. W tych trudnych czasach mieszkańcy Podbabiogórza niejednokrotnie dawali dowody swojego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. Do historii przeszła dzielna walka, jaką z przewaŜającymi siłami niemieckimi 1-2 września 1939 r. stoczyły w Wysokiej koło Jordanowa oddziały 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej pod dowództwem płk Stanisława Maczka wspierane przez miejscową ludność. Od pierwszych miesięcy wojny na opisywanym obszarze rozwijał się ruch oporu, duŜą aktywnością wykazywały się liczne oddziały partyzanckie, szczególnie aktywne w ostatnich latach okupacji w rejonie Pasma Polic. W styczniu 1945 r. tereny te zostały zajęte przez wojska radzieckie, które wyparły stąd oddziały niemieckie. WaŜną datą w powojennej historii Podbabiogórza jest rok 1956, kiedy to z części terenów, wchodzących wcześniej w skład powiatów: Ŝywieckiego, wadowickiego i myślenickiego utworzony został nowy powiat z siedzibą w Suchej. Jednak w 1975 r., w wyniku reformy wprowadzającej nowy, dwustopniowy podział administracyjny kraju (województwa, gminy) został on zlikwidowany, a jego teren podzielony i wcielony do nowoutworzonych województw: bielskiego i nowosądeckiego. Ćwierć wieku później, w wyniku kolejnej reformy, juŜ w czasach III Rzeczypospolitej, 1 I 1999 r., powiat suski obejmujący obszar Podbabiogórza, w nieco zmienionym kształcie terytorialnym, powrócił na mapę, wchodząc, zgodnie z tradycjami historycznymi i kulturowymi mieszkańców, w skład województwa małopolskiego. 3) ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Ludność Obszar LGD według danych GUS za rok 2007 zamieszkuje łącznie 67 918 osób, stanowi to 82,25% ludności całego powiatu suskiego i 2,08% ludności województwa małopolskiego. W prezentowanych gminach mieszka 33 786 męŜczyzn i 34 050 kobiet co daje nam wskaźnik ilości kobiet na 100 męŜczyzn w wysokości 100,8 który jest bardzo zbliŜony do wartości średniej dla polskiej wsi tj. 101. Saldo migracji w 2007 roku dla obszaru LGD było dodatnie i wynosiło 47, warto zauwaŜyć Ŝe 3 lata wcześniej saldo migracji było ujemne i wynosiło -12. Wskaźnik salda migracji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 23
 • 25. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza na 1000 mieszkańców w 2007 roku wynosił 0,69. Dla porównania wskaźnik ten dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce wyniósł 1,64. Wskaźnik przyrostu naturalnego, mierzony róŜnicą liczby urodzeń i zgonów na 1000 ludności w LGD przyjął wartość dodatnią i wynosił w 2007 roku 2,59 co oznacza to, Ŝe sytuacja demograficzna na obszarze Podbabiogórza jest lepsza niŜ obszarów wiejskich w Polsce gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 0,78. Strukturę ludności według wieku w roku 2007 przedstawia wykres poniŜej. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe struktura na obszarze LGD nie odbiega znacząco od wartości obserwowanych dla polskiej wsi. Strukturę ludności wg wieku produkcyjnego przedstawiono w tabeli (2007 r.). Dla porównania podano strukturę w % dla obszarów wiejskich w Polsce. % Grupa wiekowa Ilość LGD Polska Wieś ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) 16155 23,81 22,63 ludność w wieku produkcyjnym 40719 60,03 61,92 ludność w wieku poprodukcyjnym 10707 15,78 15,45 Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia Liczba osób zatrudnionych, łącznie z indywidualnym sektorem rolniczym na terenie LGD w 2007 roku wyniosła 9700 osób. Zatrudnienie w sektorze rolniczym wyniosło 4414 osoby co oznacza, Ŝe w sektorze rolniczym zatrudnionych jest 46% ogółu osób podejmujących jakąkolwiek działalność zarobkową. Stopa bezrobocia wyliczona jako stosunek zarejestrowanych bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym wynosił na terenie LGD w 2007 roku 4,74%. Zarejestrowane jako bezrobotne były 1932 osoby, przy czym wśród tej liczby było 632 męŜczyzn i 1300 kobiet. Jak widać bezrobotnych kobiet jest ponad dwa razy więcej niŜ męŜczyzn. Stopa bezrobocia dla powiatu suskiego liczona przez GUS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 24
 • 26. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza na czerwca 2008 roku wyniosła 5,5%, jest to wartość niska w odniesieniu zarówno do całego województwa gdzie wyniosła 7,4% jak równieŜ w skali kraju gdzie stopa bezrobocia jest równa 9,6%. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe niŜszą stopę bezrobocia w województwie odnotowano jedynie w mieście Kraków (3,3%). Gospodarstwa rolne Obszar LGD wg danych GUS z 2007 roku zajmuje ok. 63 700 ha powierzchni ogółem, z czego uŜytki rolne zajmują 26 252 ha, co stanowi 41,2% powierzchni ogółem, jest to trochę mniej niŜ średnio w polskich wsiach gdzie zajmują one średnio 51% powierzchni. Lasy stanowią 49,03% obszaru, świadczy to o stosunkowo duŜym stopniu zalesienia tego terenu. Średnio w kraju lasy porastają ok. 29,55% powierzchni obszarów wiejskich. Na uŜytki rolne składają się przede wszystkim grunty orne 15 477 ha, co stanowi 59% uŜytków rolnych ogółem oraz łąki i pastwiska 10 633 ha, co stanowi 40,5% uŜytków rolnych ogółem, pozostały teren zajmują sady. Najwięcej jest gospodarstw małych (do 1 ha). Nie ma w ogóle gospodarstw większych niŜ 30 ha. Rolnictwo jest mocno pofragmentowane, związane jest m.in. z specyficznym ukształtowaniem terenu. Gospodarstwa są mniejsze niŜ przewaŜnie na terenach wiejskich. Strukturę wielkości gospodarstw rolnych (Spis rolny 2002, GUS) na terenie LGD przedstawia wykres poniŜej. Podmioty gospodarcze W 2007 roku na obszarze LGD funkcjonowały 5293 podmioty gospodarcze, a w roku 2006 mniej – 5232. Wskaźnik przedsiębiorczości – ilość podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców LGD w 2007 roku wyniósł – 78,03. Jest to wartość wyŜsza od średniej dla polskiej wsi – 60,31. W 2004 roku funkcjonowało więcej, bo 5 356 jednostek zarejestrowanych w systemie REGON, z czego 96,7% w sektorze prywatnym, w którym dominuje głównie działalność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 25
 • 27. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza gospodarcza osób fizycznych - 85,81%. Największa liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest na terenie gminy Maków Podhalański – 1 801, a najmniejsza w gminie Zembrzyce – 394. Maków Podhalański cechuje się ponadto największą przedsiębiorczością swoich mieszkańców, mierzoną wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego na 1000 mieszkańców, który wynosi 110,99, w porównaniu do gminy Stryszawa, gdzie wskaźnik ten jest o ok. połowę mniejszy i kształtuje się na poziomie 57,7 podmiotów na 1000 mieszkańców. Niewielki udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych gmin Podbabiogórza mają spółki prawa handlowego (0,97%), spółki z udziałem kapitału zagranicznego (0,21%) oraz spółdzielnie (0,24%). Do głównych sektorów gospodarki na terenie Podbabiogórza naleŜą przetwórstwo przemysłowe (sekcja D), budownictwo (sekcja F) oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodów, motocykli itp. (sekcja G). Widać znaczące róŜnice w stosunku do terenów wiejskich w Polsce, zwłaszcza jeŜeli chodzi o sekcję D, która na tych obszarach stanowi średnio ok. 12% natomiast w LGD 30%. Dzieje się tak ze względu na mocno rozwinięty na tym obszarze sektor przemysłu drzewnego. Udział jednostek z poszczególnych sekcji w liczbie jednostek ogółem na terenie polskiej wsi oraz LGD kształtuje się odpowiednio według wykresu poniŜej, który został sporządzony na podstawie danych GUS z 2007 roku. BranŜe gospodarki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru Z przeprowadzonej analizy luk i potencjałów rozwojowych Podbabiogórza wynika, Ŝe kluczowymi dziedzinami dla rozwoju tego obszaru są następujące branŜe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 26
 • 28. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza – turystyka, – rzemiosło, handel i usługi, – przetwórstwo drzewne. Turystyka Ilość turystów – osób korzystających z noclegów w 2007 roku wg GUS wyniosła 124562 osoby, co daje tzw. wskaźnik Schneidera – ilość korzystających z noclegów na 100 mieszkańców – 183,6. Wartość tego wskaźnika jest wyŜsza niŜ w całej Polsce (wieś) gdzie wynosi ona 103,04. NaleŜy zwrócić równieŜ uwagę na bardzo wyraźną poprawę tego wskaźnika, który dla LGD w 2006 roku wynosił jedynie 47,5. Najbardziej turystycznie rozwiniętą gminą Podbabiogórza jest gmina Zawoja, która dysponuje najbogatszą ofertą noclegową i gastronomiczną w powiecie. Na jej terenie koncentruje się największy ruch turystyczny w tym obszarze. Najsłabiej rozwiniętą turystycznie gminą Podbabiogórza jest gmina Budzów. Ogólna charakterystyka zasobów i stanu podmiotów sektora turystyki pozwala na zidentyfikowanie kilku kluczowych sposobów spędzania czasu wolnego na terenie gmin Podbabiogórza przez róŜne grupy odbiorców, takich jak: 1. Turystyka dzieci i młodzieŜy: - pobyty wakacyjne (kolonie letnie) - zielone szkoły w okresie wiosennym - wycieczki szkolne w okresie wiosennym i wczesną jesienią obejmujące przede wszystkim zwiedzanie Babiogórskiego Parku Narodowego 2. Turystyka wypoczynkowa osób dorosłych - kilkudniowe (maks. 2 tygodniowe pobyty) w okresie całego roku, z duŜym nasileniem w czasie sezonu letniego oraz weekendów, realizowana zarówno w gospodarstwach agroturystycznych, jak i ośrodkach wypoczynkowych 3. Turystyka związana z aktywnym wypoczynkiem (jej odbiorcami są zarówno osoby dorosłe, jak i młodzieŜ) - wędrówki górskie, w tym wędrówki transgraniczne - turystyka rowerowa - zimą – narciarstwo 4. Turystyka związana z uczestnictwem w imprezach kulturalnych (zazwyczaj krótkookresowa, 2-3 dni) oraz zwiedzaniem zabytków (maks. do kilku godzin) 5. Turystyka związana z uczestnictwem w szkoleniach, sympozjach itp. Istotną rolę w kształceniu kadr dla potrzeb rozwoju turystyki na terenie Podbabiogórza odgrywa WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 27
 • 29. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Rzemiosło, handel i usługi Szczególnie duŜe znaczenie dla lokalnego rynku pracy posiada rzemiosło, handel i usługi. Te branŜe gospodarcze stanowią obecnie główne źródło zatrudnienia i utrzymania mieszkańców Podbabiogórza. Ponadto duŜe oddalenie od większych ośrodków miejskich oraz brak na terenie powiatu suskiego wielkokubaturowych obiektów handlowych, sprzyja powstawaniu i funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze handlowo- usługowym, generujących największą ilość nowych miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie przewaŜają w strukturze ilościowej firm na terenie Podbabiogórza. Firmy posiadają stosunkowo dobry dostęp do usług okołobiznesowych, dzięki takim instytucjom jak np. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości” prowadzące Fundusz PoŜyczkowy, Powiatowe Forum Przedsiębiorców, uczelnie wyŜsze, banki, etc. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” zostało powołane w 1995 roku przez Członków ZałoŜycieli: Gminę Maków Podhalański, Gminę Stryszawa, Gminę Sucha Beskidzka i Gminę Zembrzyce. Obecnie do Stowarzyszenia naleŜą wszystkie Gminy w powiecie suskim. Oprócz w/w są to: Gmina Bystra-Sidzina, Gmina Budzów, Gmina Miasto Jordanów, Gmina Jordanów, Gmina Zawoja. Do Stowarzyszenia naleŜy teŜ Powiat Sucha Beskidzka. Celem działania Stowarzyszenia jest poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki, głównie poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich. Przemysł drzewny Przetwórstwo drzewne jest najbardziej rozpowszechnioną branŜą działalności produkcyjnej na terenie Podbabiogórza. Sprzyjają temu przede wszystkim duŜe powierzchnie zalesione oraz bogate tradycje obróbki drewna. Podstawową formą oferowanych produktów są wyroby nie wymagające wysokiego przetworzenia technologicznego (palety, materiały drewniane uŜywane w budownictwie, opakowania, etc.). Stosunkowo duŜe znaczenie posiada równieŜ artystyczne przetwórstwo drewna, w postaci pamiątek i drobnych przedmiotów uŜytkowych. Przedsiębiorstwa z branŜy drzewnej to głównie firmy małe, prowadzone przez całe rodziny. Istnieją równieŜ podmioty zajmujące się obsługą producentów wyrobów drzewnych, którzy organizują rynki zbytu (głównie eksportowe – kraje Unii Europejskiej), skupiając wokół siebie drobnych producentów i podpisując z nimi umowy na zakup produktów. Obecnie przetwórstwo drzewne zatrudnia największą liczbę mieszkańców obszaru podbabiogórskiego spośród wszystkich innych branŜ produkcyjnych, stąd teŜ naleŜy je traktować jako branŜę gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju obszaru. Ochrona zdrowia i opieka społeczna Na terenie LGD znajduje się według danych GUS na 2007 rok 19 zakładów opieki zdrowotnej (3570 osób na jedną placówkę), 12 praktyk lekarskich (5653 osób na jedną praktykę) oraz 22 apteki lub punkty apteczne (wskaźnik równy 3083). Wartości wskaźników są lepsze od średniej krajowej dla obszarów wiejskich w 2007 roku. Oprócz tego funkcjonują 3 placówki pomocy społecznej oraz 2 domy pomocy społecznej dysponujące łącznie z filiami 162 miejscami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 28
 • 30. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Obszar Podbabiogórza obsługiwany jest przez 2 szpitale: w Suchej Beskidzkiej (368 łóŜek) i Makowie Podhalańskim (120 łóŜek). Istotnym problemem stojącym przed opieką zdrowotną jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i znaczna cześć budŜetów gmin LGD przeznaczona jest na te środki. Edukacja i wychowanie Wg danych GUS z roku na obszarze LGD w 2007 roku było: • 18 przedszkoli z 1005 miejsc, do których uczęszczało 977 dzieci, • 41 szkół podstawowych, do których uczęszczało 5382 dzieci, • 21 gimnazjów, do których uczęszczało 3007 dzieci. Pomijając szkoły podstawowe na jedną placówkę przypada średnio mniej osób niŜ na terenach wiejskich w całym kraju. RóŜnice nie są jednak aŜ tak znaczące. W Makowie Podhalańskim znajduje się jedna szkoła ponadgimnazjalna ( Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W gminie Zawoja funkcjonuje jedno liceum profilowane. Są to jednak szkoły dosyć małe. Dostęp do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym zapewniają takŜe placówki oświatowe zlokalizowane na terenie gmin miejskich powiatu suskiego tj. w Suchej Beskidzkiej i Jordanowie. Oprócz tego na terenie LGD znajduje się jedna szkoła ponad gimnazjalna. W szkołach znajduje się łącznie 906 komputerów. Strukturę wykształcenia ludności Podbabiogórza wg spisu ludności w 2002 roku pokazuje wykres poniŜej. Jest ona trochę róŜna od sytuacji na wsiach w Polsce, gdzie więcej jest osób lepiej wykształconych (wyŜsze 10%, średnie 29%) natomiast mniej z wykształceniem podstawowym (30%) i zasadniczym zawodowym (24%). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 29
 • 31. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Sport, rekreacja i kultura Na Podbabiogórzu dostęp do infrastruktury sportowej zapewniany jest przede wszystkim przez obiekty sportowe zlokalizowane w ramach kompleksów szkolnych oraz klubów sportowych. Bardzo dobrze jest rozwinięta sieć tras turystycznych pieszych, szczególnie w południowej części Podbabiogórza, istnieje jednak istotne zapotrzebowanie na rozwój tras turystyki rowerowej, konnej, narciarskiej itp. oraz tematycznych tras turystyczno - rekreacyjnych. Na terenie Podbabiogórza rozwija się dobrze takŜe infrastruktura sportów narciarstwa zjazdowego, szczególnie w Zawoi, gdzie funkcjonuje juŜ kilka wyciągów narciarskich, podnoszących stale jakość swoich usług sportowo – rekreacyjnych. Na obszarze LGD znajduje się łącznie z filami 27 bibliotek i 15 instytucji kultury. W sześciu gminach funkcjonują Ośrodki Kultury. Ponadto na obszarze LGD funkcjonują 22 zespoły artystyczne oraz 12 kół i klubów. W 2007 roku odbyły się tu 294 imprezy. Dwa obiekty w Jordanowie i dwa w Makowie Podhalańskim są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Funkcje kulturalne ponadto realizują 2 muzea (1 w gminie Bystra-Sidzina, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 1 w Makowie Podhalańskim). Organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR Na terenie LGD w roku 2007 funkcjonowało łącznie 130 róŜnych fundacji i stowarzyszeń co daje wskaźnik w wysokości 1,52 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość słabsza niŜ średnia dla kraju, która wynosi 2,03 na 1000 mieszkańców. Do lokalnych organizacji pozarządowych i grup społecznych o duŜym znaczeniu dla zintegrowanego rozwoju Podbabiogórza naleŜy zaliczyć: − Stowarzyszenie Powiatowe Forum Przedsiębiorcy, − Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”, − Małopolskie Stowarzyszenie Promocji Agroturystyki, − Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Oddział „Ziemi Babiogórskiej”, − Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, − Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne LAS, − Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, − Stowarzyszenie na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju „PRZYSŁOP”, − Babiogórskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, − Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, − Zawojska Organizacja Turystyczna, − Stowarzyszenie Inicjatyw Babiogórskich, − Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Babiogórskiej, − Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Makowskiej, − Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”, − Fundacja Lutnia Staropolska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 30
 • 32. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza − WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii, − Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”, − Ochotnicze StraŜe PoŜarne, − Koła Gospodyń Wiejskich, − Kluby sportowe, − Koła Pszczelarzy, − DruŜyny harcerskie, − Kluby MłodzieŜowe 4H. Sieć komunikacyjna Dostępność komunikacyjną obszaru Podbabiogórza zapewnia droga krajowa DK 28 oraz drogi wojewódzkie nr 957 i 956, a takŜe sieć dróg powiatowych i gminnych. Dostępność kolejową zapewniają: linia kolejowa nr 98 relacji Sucha Beskidzka – Chabówka oraz linia numer 97 relacji Skawina – śywiec. Ze stacji Maków Podhalański moŜna bezpośrednio dotrzeć do następujących stacji: Zakopane, Warszawa, Kraków, Częstochowa, Katowice, Poznań, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz. Podbabiogórze znajduje się w stosunkowo niedalekiej odległości od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. Najbardziej wysunięta na południe gmina Zawoja oddalona jest od portu lotniczego o około 74 km. Zbiorowy transport publiczny zapewniają autobusy największego przewoźnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Beskidus” oraz prywatne linie mikrobusowe. Wymienieni przewoźnicy utrzymują bezpośrednie połączenia z wieloma miejscowościami, m.in. Andrychów, Białka, Bielsko Biała, ChyŜne, Katowice, Kęty, Kraków, Oświęcim, Wadowice, Zembrzyce. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz W zakresie energii elektrycznej Podbabiogórze obsługuje Beskidzka Energetyka Zakład Energetyczny w Wadowicach. Gminy obszaru Podbabiogórza posiadają dobrze rozbudowaną sieć energetyczną średniego i niskiego napięcia. Większość gmin nie jest włączona w Ŝaden system gazociągów, a ludność korzysta z gazu dostarczanego w butlach. Długość sieci rozdzielczej wynosi zaledwie 58 km (w 2007 roku) co daje wskaźnik 9,07 km na 100 km2 powierzchni Z sieci gazowej korzysta 3,2 % mieszkańców. Jest to znacznie mniej niŜ na terenach wiejskich w Polsce, gdzie pokrycie wynosi 19,9 km na 100 km2, a z gazu korzysta 18,3 % mieszkańców wsi. Inwestycje w infrastrukturę gazową zostały zrealizowane dzięki zaangaŜowaniu mieszkańców, którzy poza finansowym wkładem we własnym zakresie wykonali wszelkie roboty ziemne. Długość sieci wodociągowej na obszarze LGD w 2008 r. (wg informacji z Urzędów Gmin) wynosi blisko 200 km. Sytuacja w poszczególnych gminach jest róŜna – najlepsza w gminie Zembrzyce, gdzie z wodociągów korzysta 54 % ludności gminy, najsłabsza w gminie Budzów, gdzie z sieci wodociągowej korzysta zaledwie 0,6 % ludności gminy. W gminie Jordanów z wodociągów korzysta 7 % ludności gminy, w pozostałych gminach do 20 % Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 31
 • 33. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza ludności gmin. Dla porównania na obszarach wiejskich w Polsce z sieci wodociągowej korzysta 72,7 % ludności tych obszarów. Gospodarka ściekami i odpadami Na terenie LGD długość sieci kanalizacyjnej w 2008 roku wynosi (wg informacji z Urzędów Gmin) 123,4 km, co daje wskaźnik 19,3 km na 100 km2. Na obszarach wiejskich w Polsce wskaźnik ten wyniósł w 2007 roku - 14 km na 100 km2. Sytuacja w poszczególnych gminach jest róŜna – najlepsza w gminie Zembrzyce, gdzie sieć ma 47,7 km, a najsłabsza w gminach Budzów, Bystra-Sidzina i Jordanów, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. W pozostałych gminach z sieci korzysta od 7 % do 20 % ludności gmin. Dla porównania na obszarach wiejskich w Polsce z sieci kanalizacyjnej korzysta 20 % ludności tych obszarów. Od 2003 roku odpady stałe zbierane z terenu gmin Podbabiogórza są wywoŜone do Rejonowej Sortowni Odpadów w Suchej Beskidzkiej, wybudowanej przez gminy tworzące Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy. Zbiórka odpadów dokonywana jest w róŜnych formach. Są to m.in. kontenery stalowe zlokalizowane zwłaszcza w wioskach, zbiórka z załadunkiem ręcznym lub w workach plastikowych jednorazowego uŜytku oraz w pojemnikach. Segregację odpadów wprowadziły wszystkie gminy obszaru działania LSR. Szczególnym zagroŜeniem dla obszaru Podbabiogórza są „dzikie” składowiska odpadów, zwłaszcza na dnie przepływających potoków, strumyków, w jarach i w pobliŜu cieków wodnych. Powoduje to w znacznym stopniu zanieczyszczenie wód i gleby oraz wpływa negatywnie na estetykę otoczenia. Telekomunikacja Operatorem sieci telekomunikacyjnej na terenie gmin Podbabiogórza jest „Telekomunikacja Polska” S.A., która takŜe realizuje połączenia teleinformatyczne. Większość sieci jest poprowadzona liniami napowietrznymi. Poza nielicznymi punktami dostępny jest takŜe na Podbabiogórzu dobry sygnał trzech operatorów sieci komórkowych. Czasowy zanik sygnału powodowany jest charakterystyką terenu. Słabością systemu telekomunikacyjnego Podbabiogórza jest brak jednolitego systemu numerów kierunkowych (33, 18). 4) specyfika obszaru Obszar LGD Podbabiogórza ma charakter typowo górski. Naturalne bogactwo całego obszaru stanowią lasy, co ma swoje odbicie w gospodarce lokalnej, która w głównej mierze opiera się na przemyśle drzewnym. Obszar Podbabiogórza wyróŜniają atrakcyjne tereny turystyczne oraz wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Działalności związane z obsługą ruchu turystycznego oraz handel i usługi naleŜą do kluczowych dziedzin rozwoju tego obszaru. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 32
 • 34. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Za regionalne produkty Podbabiogórza moŜna uznać produkty rękodzieła ludowego oraz potrawy regionalne. Bogate tradycje rękodzieła najbardziej znane są dzięki tzw. haftowi makowskiemu, wyrobom z wikliny, a takŜe produkcji oryginalnych, drewnianych zabawek, będących jednymi z bardziej charakterystycznych wizytówek regionu. Z tradycji wywodzą się równieŜ potrawy regionalne. Królową góralskich potraw jest kwaśnica z kiszonej kapusty z ziemniakami, kluski bulate przygotowywane z tartych ziemniaków z dodatkiem mąki razowej, a takŜe wyrabiane do dziś tradycyjnymi metodami wędzone i suszone sery, czy oryginalna nalewka – miodówka, przyrządzana z miodu wielokwiatowego i spadziowego. Prawie 30% powierzchni obszaru Podbabiogórza stanowią obszary prawnie chronione pod względem przyrodniczym, z czego 5,5% stanowią obszary objęte programem Natura 2000. Na terenie Podbabiogórza znajduje się kilkanaście obiektów dziedzictwa kulturowego o duŜej wartości historycznej jak np. drewniany kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła z 1789 r. (Lachowice), drewniany kościół p.w. św. Szymona i Judy z lat 1760-1765 (Łętownia), kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1828 r. z cudownym obrazem Matki BoŜej Makowskiej z XVI w. (Maków Podhalański), czy dwór obronny z pierwszej połowy XVII w. (Wysoka), drewniany kościół p.w. św. Klemensa z 1888 r., kapliczka z końca XVII w. zw. "zbójnicką", drewniana karczma z 1836 r., muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w zabytkowym XIX-wiecznym budynku zarządu lasów (Zawoja). Do zasobów, które mogą stać się „kołami zamachowymi” dla dalszego rozwoju obszaru Podbabiogórza naleŜą równieŜ zasoby ludzkie. Stopa bezrobocia na obszarze LSR kształtuje się na bardzo dobrym poziomie 4,74%, co świadczy o przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru. Szczególnie interesujące wydaje się wspieranie rozwoju specyficznych umiejętności zawodowych Podbabiogórza, które mogą być efektywnie wykorzystane zarówno w procesach rozwoju zarówno społeczno – kulturowego jak i gospodarczego. Na terenie Podbabiogórza zauwaŜalna jest równieŜ potrzeba stworzenia efektywnego systemu wsparcia dla lokalnych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z branŜy usługowej, handlowej i rzemiosła, szczególnie tych opartych o tradycje lokalne i specyficzne umiejętności zawodowe oraz ich efektywniejszego dostępu do rynków krajowych a takŜe zagranicznych. Słabo rozwinięty jest takŜe sektor instytucji i organizacji pozarządowych wspierających aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, wykorzystujących róŜne formy edukacji oraz nowoczesną infrastrukturą informacyjną. Czynnikiem hamującym zrównowaŜony rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Podbabiogórza moŜe być takŜe niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna. Gminy obszaru objętego LSR wymagają przede wszystkim inwestycji w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, gazownictwa, alternatywnych rozwiązań ciepłowniczych oraz drogownictwa. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 33
 • 35. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Mocne strony 1. Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze Podbabiogórza, w tym obszary ochrony przyrodniczej i ekologicznej 2. Istniejące liczne małe, rodzinne firmy produkujące wytwory rzemieślnicze oparte o lokalne bogate tradycje rozwoju rzemiosła i rękodzieła ludowego 3. Potencjał ludzki - ludzie z inicjatywą 4. Wysoki potencjał agroturystyczny rolnictwa 5. Atrakcyjna oferta imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych 6. Silnie rozwinięty sektor produkcji drzewnej 7. PrzynaleŜność do Euroregionu Beskidy Słabe strony 1. Brak środków na kultywowanie dziedzictwa kulturowego 2. Niewystarczająca baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, odpowiadająca stale rosnącemu poziomowi potrzeb turystów i wczasowiczów 3. Niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej 4. Słaba organizacja zbytu produktów lokalnych na zewnątrz obszaru Podbabiogórza 5. Słaba współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi 6. DuŜy odsetek młodych osób wyjeŜdŜających poza obszar Podbabiogórza 7. Słaba dostępność komunikacyjna do miejsc turystycznych np. w weekendy 8. Słaba oferta spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieŜy 9. Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony środowiska 10. Słaba promocja obszaru Podbabiogórza jako regionu turystycznego Szanse 1. Dostępność do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym szczególnie przeznaczone na rozwój terenów wiejskich 2. Postęp technologiczny mogący zmienić profil produkcyjny z drobnej, prostej wytwórczości na bardziej ekologiczne i zaawansowane technologie 3. Rosnąca moda na aktywny wypoczynek, w tym m.in. w gospodarstwach agroturystycznych oraz na weekendowy odpoczynek rodzinny 4. Wzrost zainteresowania produktem lokalnym, twórczością ludową i tradycjami lokalnymi 5. Budowa zapory w Świnnej Porębie i moŜliwości przyszłego rozwoju zaplecza rekreacyjnego dla obsługi ruchu turystycznego 6. Większa dbałość o ochronę środowiska naturalnego przez ludzkość Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 34
 • 36. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza ZagroŜenia 1. Konkurencja sąsiednich, atrakcyjnych obszarów turystycznych – Podhale, Tatry, Gorce, Ziemia Sądecka, Beskid śywiecki część województwa śląskiego 2. Niestabilność prawa - liczne i częste zmiany legislacyjne 3. Brak wsparcia dla odnawialnych źródeł energii 4. Niekorzystna polityka fiskalna państwa w stosunku do przedsiębiorstw 5. Zmiany w ograniczeniach prawnych dotyczących sposobu i zakresu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie najcenniejszych obszarów chronionych 6. Brak terenów inwestycyjnych; brak mienia komunalnego 7. Utrudniony dostęp do kredytów i funduszy pomocowych 8. Problem dostępu do surowca dla przetwórstwa drzewnego w Polsce Wnioski: 1. Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze Podbabiogórza, w tym obszary ochrony przyrodniczej i ekologicznej, wysoki potencjał agroturystyczny rolnictwa wskazują na dobre warunki dla rozwoju turystyki. Konieczne są jednak działania w zakresie poprawy stanu bazy turystycznej i rekreacyjno-sportowej, bo są one niewystarczające i muszą odpowiadać stale rosnącemu poziomowi potrzeb turystów i wczasowiczów. Rosnąca moda na aktywny wypoczynek, w tym m.in. w gospodarstwach agroturystycznych oraz na weekendowy odpoczynek rodzinny wskazuje na zakresy w jakich powinna rozwijać się turystyka. Szansą dla rozwoju turystyki jest teŜ budowa zapory w Świnnej Porębie i moŜliwości przyszłego rozwoju zaplecza rekreacyjnego dla obsługi ruchu turystycznego. Konieczne są wspólne i aktywne działania promocyjne, bo zagroŜeniem jest konkurencja sąsiednich, atrakcyjnych obszarów turystycznych – Podhale, Tatry, Gorce, Ziemia Sądecka, Beskid śywiecki część województwa śląskiego. 2. Mocna strona, taka jak wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze Podbabiogórza, w tym obszary ochrony przyrodniczej i ekologicznej implikuje potrzebę ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwłaszcza Ŝe brakuje środków na kultywowanie dziedzictwa kulturowego i słabą stroną obszaru jest niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej. Szansą w tym zakresie są wzrost zainteresowania produktem lokalnym, twórczością ludową i tradycjami lokalnymi, jak i większa dbałość o ochronę środowiska naturalnego przez ludzkość. 3. Wsparcia wymagają MŚP, szczególnie w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu. Mocnymi stronami w tym zakresie są silnie rozwinięty sektor produkcji drzewnej, istniejące liczne małe, rodzinne firmy produkujące wytwory rzemieślnicze oparte o lokalne bogate tradycje rozwoju rzemiosła i rękodzieła ludowego oraz potencjał ludzki - ludzie z inicjatywą. Działania w tym zakresie są konieczne, bo słabymi stronami są słaba organizacja zbytu produktów lokalnych na zewnątrz obszaru Podbabiogórza oraz fakt, ze duŜy odsetek młodych osób wyjeŜdŜa poza obszar Podbabiogórza. Ponadto zagroŜeniem dla dominującej branŜy drzewnej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 35
 • 37. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza jest problem dostępu do surowca dla przetwórstwa drzewnego w Polsce. Poprzez działania pomocowe dla MŚP. Szczególnie wspólnie podejmowane przez przedsiębiorców, mogą oni sobie łatwiej poradzić z zagroŜeniami jakimi są: niestabilność prawa - liczne i częste zmiany legislacyjne, niekorzystna polityka fiskalna państwa w stosunku do przedsiębiorstw czy utrudniony dostęp do kredytów i funduszy pomocowych. 4. Podana jako słaba strona obszaru - słaba oferta aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieŜy wymaga działań w tym zakresie. Ma to znaczenie dla ogólnej poprawy jakości Ŝycia w terenie i moŜe się przyczynić do likwidacji inne strony jaką jest to, Ŝe duŜy odsetek młodych osób wyjeŜdŜa poza obszar Podbabiogórza. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 36
 • 38. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć słuŜących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” WIZJA dla obszaru Podbabiogórza : PODBABIOGÓRZE – OBSZAR AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA I ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU LOKALNEJ GOSPODARKI, SZCZEGÓLNIE TURYSTYKI I PRODUKTU LOKALNEGO, W OPARCIU O UNIKATOWE WALORY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWO-HISTORYCZNE ORAZ DOTYCHCZASOWE TRADYCJE PRZETWÓRSTWA DREWNA, Z ŁADNYMI CENTRAMI WSI I MIEJSCAMI DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, GŁÓWNIE DLA DZIECI I MŁODZIEśY. Cele ogólne Dla osiągnięcia wizji pomocne będzie osiągnięcie następujących celów ogólnych: I. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Podbabiogórze. II. Poprawa jakości Ŝycia oraz stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. III. Wzrost kapitału społecznego obszaru LGD Podbabiogórze i poziomu współpracy ze społecznościami innych obszarów. Cele ogólne korespondują z celami Osi 4 PROW – Leader oraz z celami działań Osi 3 PROW, do osiągnięcia których przyczynia się Oś Leader. Cele ogólne I i II realizowane będą poprzez operacje w ramach przedsięwzięć, wskazanych dla osiągnięcia celów szczegółowych. Cele szczegółowe zostaną osiągnięte do 2015 roku i przyczynią się do osiągnięcia celów ogólnych w dłuŜszej perspektywie czasowej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 37
 • 39. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Cel III realizowany będzie bezpośrednio w ramach działań Osi Leader – „WdraŜanie projektów współpracy” i „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz pośrednio poprzez operacje w ramach przedsięwzięć. Cele szczegółowe: Cel ogólny I - Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Podbabiogórze. 1. Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe. 2. Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu Cel ogólny II - Poprawa jakości Ŝycia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 4. Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieŜy Przedsięwzięcia Cel 1 . Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe Przedsięwzięcie 1.1. - Modernizacja i budowa nowej infrastruktury turystycznej, w tym wielofunkcyjnych tras turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) Preferowane będą projekty w następującej kolejności: i. obiekty w Ekomuzeum i na Pętli Wokół Babiej Góry - Pętli Babiogórskiej ii. na trasie i przyległe do Ekomuzeum i prowadzące do Pętli Wokół Babiej Góry iii. nie przynaleŜące do Ekomuzeum, a wspierające Ekomuzeum Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 38
 • 40. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Przykładowe projekty w 2009 roku: • 2 projekty turystyczne /kampingi i karczma regionalna; łącznie - 150 tys. w ramach działania „Mikroprzedsiębiorczość” • 1 projekt ( 30 tys. ) w ramach działania „RóŜnicowanie” Rodzaj Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Ilość osób korzystających z noclegów 55 tj. 16% (turystów) na 100 mieszkańców wg GUS więcej niŜ w 2006 r. (47,5) Rezultatu • Ilość nowych miejsc noclegowych 500 (łóŜka) • Ilość nowych miejsc gastronomicznych 20 (obiekty, punkty) Produktu • Ilość nowych lub zmodernizowanych 50 obiektów turystycznych • Ilość km nowych lub odnowionych szlaków 600 km turystycznych Przedsięwzięcie 1.2 - Zintegrowany System Zarządzania Turystyką na Podbabiogórzu – informacja i promocja przy punktach węzłowych dla ruchu turystycznego; informacja internetowa; promocja produktów (usług) regionalnych Klaster Turystyczny: • powołanie i wyposaŜenie jednostki koordynującej Klaster Turystyczny • utworzenie infrastruktury technicznej oraz systemu zarządzania klasterem • utworzenie platformy informatycznej i monitoringu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 39
 • 41. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Przykładowe projekty w 2009 roku: • 6 projektów w tym projekty na oznakowanie, budowa infrastruktury na szlakach, druk mat. promocyjnych, wsparcie dla punktów inf. Turystycznej, szkolenia (warsztaty), targi turystyczne, publikacje promujące region, imprezy kulturalne promujące produkty lokalne • Łącznie - 135 tys. w ramach „małych projektów” Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Ilość osób korzystających z noclegów 55 tj. o 16% (turystów) na 100 mieszkańców wg GUS więcej niŜ w 2006 r. (47,5) Rezultatu • Ilość osób uczestniczących w szkoleniach 300 • Ilość firm turystycznych w Klasterze 30% firm branŜy w obszarze Produktu • Ilość małych projektów 18 • Klaster Turystyczny 1 Cel 2. Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu Przedsięwzięcie 2.1 (preferowane w stosunku do 2.2) - Klaster drewniany Preferowane projekty do 50 tys. maksymalna pomoc do 100 tys. zł. • 5 projektów w ramach działania z „RóŜnicowanie” • 8 projektów w ramach działania Mikroprzedsiębiorstwa • 1 Folder (małe projekty) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 40
 • 42. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza • 1 impreza targowa Targi (małe projekty) • Centrum Transferu Technologii - zakup ksiąŜek, literatury, organizacja biblioteki i punktu spotkań (małe projekty) Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik przedsiębiorczości - ilość 82,0 tj. o 6% podmiotów w systemie REGON na 1000 więcej niŜ mieszkańców w 2006 r. (77,4) Rezultatu • Ilość nowych (utrzymanych) miejsc pracy 20 w branŜy drzewnej Produktu • Ilość inwestycji w nowych i istniejących 13 firmach branŜy drzewnej Przedsięwzięcie 2.2. – Inne projekty tworzące nowe miejsca pracy Projekty do 50 tys. zł. w ramach działań Osi 3 PROW – „RóŜnicowanie” i „Mikroprzedsiębiorstwa” Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik przedsiębiorczości - ilość 82,0 tj. o 6% podmiotów w systemie REGON na 1000 więcej niŜ mieszkańców w 2006 r. (77,4) Rezultatu • Ilość nowych miejsc pracy w firmach innych 10 niŜ branŜa drzewna i turystyka Produktu • Ilość nowych firm firmach innych niŜ branŜa 5 drzewna i turystyka • Ilość inwestycji w firmach innych niŜ branŜa 7 drzewna i turystyka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 41
 • 43. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Cel 3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Przedsięwzięcie 3.1. - Waloryzacja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza oraz atrakcyjnych obszarów przyrodniczych. Przykładowe projekty: • Modernizacje i rewitalizacje obiektów • Budowa małej architektury • Konserwacja miejsc pamięci i pomniki historyczne Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość odwiedzających odnowione obiekty 200 000 zabytkowe Produktu • Ilość odnowionych obiektów zabytkowych 20 Przedsięwzięcie 3.2. - PodwyŜszona świadomość kulturowa i umiejętności związane z dziedzictwem kulturowym • warsztaty regionalne • szkolenia tematyczne • zakup strojów, zakup instrumentów dla zespołów regionalnych Projekty w 2009 r.: • 8 projektów w tym: szkolenia (warsztaty – zgodne z celem) prowadzone między innymi przez KGW, odnowienie obiektów ekomuzealnych, remont i powstawanie nowych izb pamięci, druk mat. promocyjnych, śpiewników, nowa impreza kulturalne, zakup strojów ludowych, tworzenie zespołów regionalnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 42
 • 44. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza • Łącznie - 129 tys. w ramach „małych projektów” Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość osób uczestniczących w szkoleniach 1200 i warsztatach Produktu • Ilość zorganizowanych szkoleń i warsztatów 60 • Ilość zakupionych strojów dla zespołów regionalnych 100 Cel 4. Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieŜy Przedsięwzięcie 4.1 - Podniesiona jakość Ŝycia przy wykorzystaniu obiektów kulturalnych Przykładowe projekty: • instytucje kultury • świetlice młodzieŜowe • kluby W 2009 roku - 1 projekt budowa (remont ) domu kultury ( 500 tys.) – odnowa wsi Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Saldo migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość korzystających z nowych (odnowionych) 30 000 obiektów kultury Produktu • Ilość wybudowanych (odnowionych) 20 obiektów kultury Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 43
 • 45. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Przedsięwzięcie 4.2 - Podbabiogórskie EURO 2014 • Budowa i remonty obiektów sportowych • Turniej piłkarski w 2014 r. Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość uczestników turnieju piłkarskiego 110 • Ilość widzów turnieju piłkarskiego 21 000 Produktu • Ilość wybudowanych i odnowionych boisk 10 (stadionów) piłkarskich Przedsięwzięcie 4.3 - Poprawa innej niŜ piłkarska infrastruktury sportowo-reakcyjnej Podbabiogórza • boiska sportowe • sprzęt sportowy i wyposaŜenie • Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość korzystających z odnowionych obiektów 10 000 sportowych innych niŜ boiska piłkarskie Produktu • Ilość odnowionych obiektów sportowych 5 innych niŜ boiska piłkarskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 44
 • 46. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Przedsięwzięcie 4.4 - Aktywny i zdrowy styl Ŝycia • szkolenia sportowe • imprezy rekreacyjno-sportowe • imprezy turystyczne W 2009 roku: • 8 projektów w tym: modernizacja i budowa nowych boisk sportowych, placów zabaw, obozy sportowo-szkoleniowe, wyposaŜenie świetlic, imprezy; • łącznie - 128 tys. w ramach „małych projektów” Rodzaj Wskaźnik Wartość Wskaźnika w 2015 roku Oddziaływania • Wskaźnik migracji +20 wobec - 12 w 2006 r. Rezultatu • Ilość uczestników zorganizowanych imprez 110 000 kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych Produktu • Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych 25 i sportowo-rekreacyjnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 45
 • 47. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 5. Określenie misji LGD Zgodnie ze swoim statutem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Budzowa, Bystrej Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi oraz Zembrzyc. W szczególności Stowarzyszenie ma na celu: a) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze", dla obszaru gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi oraz Zembrzyc, b) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt a, c) promocję obszarów wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt a, d) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt a, e) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt a. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki, działania edukacyjne oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez: 1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa, 2. Rozpowszechnianie załoŜeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD, 3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR, 4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy w realizacji projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR, 5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o moŜliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania, „WdraŜanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”. 6. Sprawdzanie zgodność projektów z załoŜeniami LSR, 7. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1 „WdraŜanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”: 8. Organizowanie i finansowanie: a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 46
 • 48. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza b) imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy i innych słuŜących zwłaszcza promocji regionu i jego toŜsamości kulturowej, c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: - opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, - tworzenie stron internetowych, - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 9. Przygotowanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji, 10. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, 11. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w przepisach PROW, 12. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 47
 • 49. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Cel: Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe Obszar Podbabiogórza wyróŜniają atrakcyjne tereny turystyczne oraz wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Działalności związane z obsługą ruchu turystycznego oraz handel i usługi naleŜą do kluczowych dziedzin rozwoju tego obszaru. Cel: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Prawie 34% powierzchni obszaru Podbabiogórza stanowią obszary prawnie chronione pod względem przyrodniczym, z czego 5,5% stanowią obszary objęte programem Natura 2000. Na terenie Podbabiogórza znajduje się kilkanaście obiektów dziedzictwa kulturowego o duŜej wartości historycznej jak np. drewniany kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła z 1789 r. (Lachowice), drewniany kościół p.w. św. Szymona i Judy z lat 1760-1765 (Łętownia), kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1828 r. z cudownym obrazem Matki BoŜej Makowskiej z XVI w. (Maków Podhalański), czy dwór obronny z pierwszej połowy XVII w. (Wysoka), drewniany kościół p.w. św. Klemensa z 1888 r., kapliczka z końca XVII w. zw. "zbójnicką", drewniana karczma z 1836 r., muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w zabytkowym XIX-wiecznym budynku zarządu lasów (Zawoja). Za regionalne produkty Podbabiogórza moŜna uznać produkty rękodzieła ludowego oraz potrawy regionalne. Bogate tradycje rękodzieła najbardziej znane są dzięki tzw. haftowi makowskiemu, wyrobom z wikliny, a takŜe produkcji oryginalnych, drewnianych zabawek, będących jednymi z bardziej charakterystycznych wizytówek regionu. Z tradycji wywodzą się równieŜ potrawy regionalne. Królową góralskich potraw jest kwaśnica z kiszonej kapusty z ziemniakami, kluski bulate przygotowywane z tartych ziemniaków z dodatkiem mąki razowej, a takŜe wyrabiane do dziś tradycyjnymi metodami wędzone i suszone sery, czy oryginalna nalewka – miodówka, przyrządzana z miodu wielokwiatowego i spadziowego. Cel: Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii oraz dostępu do rynków zbytu Na terenie Podbabiogórza zauwaŜalna jest równieŜ potrzeba stworzenia efektywnego systemu wsparcia dla lokalnych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z branŜy usługowej, handlowej i rzemiosła, szczególnie tych opartych o tradycje lokalne i specyficzne umiejętności zawodowe oraz ich efektywniejszego dostępu do rynków krajowych a takŜe zagranicznych. Do dziedzin strategicznych, które mogą stać się „kołami zamachowymi” dla dalszego rozwoju obszaru Podbabiogórza naleŜą równieŜ zasoby ludzkie. Bezrobocie dotyka wszystkie gminy obszaru objętego LSR i kształtuje się na poziomie 9,96% (udział liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem). Szczególnie interesujące wydaje się wspieranie rozwoju specyficznych umiejętności zawodowych Podbabiogórza, które mogą być efektywnie wykorzystane zarówno w procesach rozwoju zarówno społeczno – kulturowego jak i gospodarczego. Naturalne bogactwo całego obszaru stanowią lasy, co ma swoje odbicie w gospodarce lokalnej, która w głównej mierze opiera się na przemyśle drzewnym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 48
 • 50. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 7. Uzasadnienie podjęcia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 1. Integracja projektów dotyczących róŜnych sektorów gospodarki Projekty gospodarcze (w ramach „RóŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”) i nie tylko gospodarcze realizowane w ramach róŜnych przedsięwzięć dotyczą teŜ róŜnych sektorów gospodarki: • przedsięwzięcia Modernizacja i budowa nowej infrastruktury turystycznej, w tym wielofunkcyjnych tras turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) i Zintegrowany System Zarządzania Turystyką na Podbabiogórzu – informacja i promocja przy punktach węzłowych dla ruchu turystycznego; informacja internetowa; promocja produktów (usług) regionalnych dotyczących turystyki; • przedsięwzięcie Klaster drewniany - branŜy drzewnej; • przedsięwzięcie Inne projekty tworzące nowe miejsca pracy obejmuje tworzenie nowych przedsiębiorstw i inwestycje w istniejących przedsiębiorstwach w róŜnych sektorach gospodarki. Pozostałe przedsięwzięcia, związane z poprawą oferty spędzania wolnego czasu sprzyjać będą działaniom gospodarczym w sektorze sportu, rozrywki, rekreacji oraz edukacji róŜnych grup wiekowych. 2. Integracja partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego Zintegrowany charakter przedsięwzięć wynika z faktu łączenia w większe projekty grupy kilku projektów indywidualnych – poszczególnych operacji. W wielu przedsięwzięciach mamy projekty (operacje) beneficjentów z róŜnych sektorów. Szczególnie integrację projektów widać w realizacji celu 1, gdzie od wielu juŜ lat organizuje się pojedyncze projekty w ideę Ekomuzeum – łączenia w jeden większy, wspólny projekt wielu projektów indywidualnych. Projekty (operacje) w ramach Ekomuzeum i realizacji celu 1 realizowane będą przez samorządy, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe. Zintegrowany charakter przedsięwzięć widać takŜe na przykładzie przedsięwzięcia, które pozwolą na osiągnięcie celu 3. Projekty realizowane będą z działań osi 3 • „RóŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej” czyli przez rolników i domowników • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” czyli przedsiębiorców oraz „Małych projektów” przez Cech lub inną organizację pozarządową. Działania promocyjne, zarówno w celu 1, jak i w celu 2 takŜe nastawione są na działania wspólne, realizowane przez wielu partnerów, takŜe w ramach jednej operacji. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 49
 • 51. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 3. Integracja wykorzystania zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych W realizacji większości przedsięwzięć, a szczególnie w przedsięwzięciach Modernizacja i budowa nowej infrastruktury turystycznej, w tym wielofunkcyjnych tras turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) i Zintegrowany System Zarządzania Turystyką na Podbabiogórzu – informacja i promocja przy punktach węzłowych dla ruchu turystycznego; informacja internetowa; promocja produktów (usług) regionalnych beneficjenci wykorzystywać będą jednocześnie zasoby kulturowe, historyczne, a takŜe przyrodnicze obszaru LGD. W ramach przedsięwzięcia PodwyŜszona świadomość kulturowa i umiejętności związane z dziedzictwem kulturowym wykorzystywane będą zasoby kulturowe i historyczne, a takŜe przyrodnicze obszaru podczas organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych i warsztatów oraz szkoleń i wsparcia dla zespołów folklorystycznych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 50
 • 52. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 8. Uzasadnienie podjęcia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 1. Powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów Innowacja w duŜej mierze polega na samym procesie zastosowanym w Programie Leader. Potrzeba współpracy, udziału w pracach nad opracowaniem LSR, udział w instytucji decydującej o podziale środków jest czymś absolutnie innowacyjnym na obszarach wiejskich w Polsce. Przykładem działań mających szczególną cechę innowacji są klastery. Pojęcie klastera jest stosunkowo nowe w Polsce i z definicji oznacza współpracę przedsiębiorstw z instytucją naukową w celu promocji innowacji i transferu technologii. W ramach strategii zaproponowano dwa klastery: Turystyczny i Drzewny. W ramach realizacji LSR planuje się utworzenie Ośrodka Transferu Technologii Przemysłu Drzewnego, który ułatwi lokalnym przedsiębiorstw dostęp do najnowszych technologii. 2. Innowacyjne, niestosowane wcześniej na danym obszarze rozwiązania w ramach realizowanych operacji Większość projektów wykorzystuje znane w Polsce rozwiązania, ale w obszarze LGD wiele z nich to projekty nowe. Przykładem działań innowacyjnych, planowanych, nie stosowanych na obszarze LGD Podbabiogórze są: 1.Dystrybucja produktów lokalnych za pośrednictwem serwisu internetowego poświęconego sklepikowi pod nazwą „Sklepiki Babiogórskie”, 2. Wprowadzenie w kaŜdej gminie objętej LSR Podbabiogórskich Punktów Informacji Turystycznej. 3. Propagowanie działań edukacyjnych innowacyjną metodą Valley Quest. Polega ona na poznawaniu walorów przyrodniczych i kulturowych regionu w formie przygodowej gry terenowej. 3. MoŜliwość stosowania zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań na innych obszarach Większość projektów i przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD moŜe być zrealizowana na innych obszarach. 1.Utworzenie „Wirtualnego Ekomuzeum”, portalu poświęconego Ekomuzeum. 2.Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych do wyrobu produktu lokalnego np. specjalistycznego pieca do wypieku tradycyjnego pieczywa. 3. Zastosowanie w działalności przedsiębiorstw nowych technologii polegających na wykorzystaniu komputerowo sterowanych urządzeń np. Computerized Numerical Control (CNC) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 51
 • 53. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy oraz kryteriów na podstawie, których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a takŜe procedury zmiany tych kryteriów. Procedura oceny zgodności i wyboru operacji (projektów) Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 1. LGD „Podbabiogórze” opracowuje informację o moŜliwości realizacji projektów przez określonych Beneficjentów. 2. LGD „Podbabiogórze” przeprowadza kampanię informacyjną (więcej rozdział 12). 3. LGD „Podbabiogórze” w porozumieniu z instytucjami wdroŜeniowymi wyznacza terminy naboru projektów. Przewiduje się 2-4 nabory w ciągu roku. 4. Instytucje wdroŜeniowe ogłaszają terminy naborów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. 5. W ciągu od 14 do 30 dni LGD „Podbabiogórze” przyjmuje wnioski. 6. LGD „Podbabiogórze” kieruje wnioski do wstępnej oceny przez dwa Zespoły Oceniające, złoŜone z 2-4 ekspertów: a. TK – turystyczno-kulturalny dla projektów związanych z turystyką i kulturą. b. B – biznesowy dla projektów związanych z innymi obszarami działalności gospodarczej. 7. Zespoły Oceniające, kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru projektów, przyjętymi w LSR, przygotowują dla Rady materiały odnośnie poszczególnych wniosków. Wśród tych materiałów moŜe znaleźć się m.in. opinia dotycząca operacji, jej streszczenie, wstępna ocena wraz z rekomendacją. Dokumenty wypracowane w trakcie pracy Zespołów stanowią materiał pomocniczy dla Rady i nie mają charakteru wiąŜącego dla Rady. 8. LGD „Podbabiogórze” przedstawia Radzie LGD materiały przygotowane przez Zespoły Oceniające. 9. Rada LGD na swym posiedzeniu ocenia projekty pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia kryteriów wyboru projektów. Dla kaŜdego projektu Rada podejmuje Uchwałę. 10. LGD „Podbabiogórze” zawiadamia wnioskodawców o wynikach oceny projektów, informując ich na piśmie o zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności, liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów oraz o moŜliwości złoŜenia odwołania od decyzji Rady. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w ramach oceny o miejscu na liście ocenionych projektów decyduje data i godzina złoŜenia wniosku w Biurze LGD. 11. Rada LGD na swym posiedzeniu wybiera projekty do realizacji przez LGD uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złoŜonych odwołań. Wybór projektów musi nastąpić do 45 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 52
 • 54. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza wniosków o przyznanie pomocy. KaŜdy projekt zostaje poddany głosowaniu Rady na zgodność z LSR tj. czy przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym odpowiednich celów szczegółowych i celów ogólnych. Rada podejmuje Uchwały dla kaŜdego wniosku o przyznanie pomocy wybranego i niewybranego do finansowania w ramach LSR oraz Uchwały dotyczące list wniosków wybranych i niewybranych do finansowania w ramach LSR. 12. LGD „Podbabiogórze” przekazuje listy projektów wraz z dokumentacją do podmiotów wdraŜających wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców. Rys. Schemat procedury wyboru projektów. informacja o zawarciu Samorząd Wojewódzki umowy Agencja Restrukturyzacji - podmiot wdraŜający i Modernizacji Rolnictwa W zaleŜności od działań Wnioski wybrane Wnioski niewybrane (lista) + (lista) RADA LGD Ocena i wybór wniosków do finansowania w ramach LSR. Ustalenie list wybranych i niewybranych do realizacji projektów Pismo Pismo o wybraniu lub o wyniku niewybraniu oceny projektu (po i odwołaniach) ZESPOŁY OCENIAJĄCE moŜliwości złoŜenia Przygotowanie materiałów odnośnie poszczególnych wniosków. Wśród odwołań tych materiałów moŜe znaleźć się m.in. opinia dotycząca operacji, jej (przed streszczenie, wstępna ocena wraz z rekomendacją. Dokumenty odwołania wypracowane w trakcie pracy Zespołów stanowią materiał pomocniczy dla mi) Rady i nie mają charakteru wiąŜącego dla Rady LGD „PODBABIOGÓRZE” Umowa o dofinansowanie Umowa Rejestracja wniosku o dofinansowanie projektu i pomoc dla Wnioskodawców projektu Wniosek o pomoc WNIOSKODAWCY Szczegóły przygotowania informacji o naborze projektów oraz inne wymogi proceduralne będą zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 53
 • 55. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Procedura odwoławcza 1. Wnioskodawca moŜe złoŜyć odwołanie od decyzji Rady w terminie 7 dni od momentu wysłania zawiadomienia o ocenie projektu. 2. Pismo w sprawie odwołania naleŜy skierować do LGD „Podbabiogórze”, które przekazuje je do rozpatrzenia Rady wraz z opinią ekspertów. 3. Rada rozpatruje odwołania podczas kolejnego posiedzenia w terminie do 10 dni. 4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna. Tab. Procedura wyboru projektów (operacji) wraz z procedurą odwoławczą Organ Termin, czas trwania Lp. Czynność odpowiedzialny (dni) 1 LGD Min. 60 dni przed Opracowanie informacji o moŜliwości „Podbabiogórze” rozpoczęciem naboru realizacji projektów przez Beneficjentów 2 LGD Min. 60 dni przed Przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Podbabiogórze” rozpoczęciem naboru 3 LGD Min. 24 dni przed Wyznaczenie terminów naboru projektów „Podbabiogórze” rozpoczęciem naboru w porozumieniu z instytucjami wdroŜeniowymi 4 Instytucje Min. 14 dni przed Ogłoszenie terminu naborów wdroŜeniowe rozpoczęciem naboru 5 LGD Od 14 do 30 dni Nabór wniosków „Podbabiogórze” 6 LGD Do 10 dni po Ustalenie składu Zespołów Oceniających, które „Podbabiogórze” zakończeniu naboru mogą przygotowywać dla Rady materiały projektów odnośnie poszczególnych wniosków. Wśród tych materiałów moŜe znaleźć się m.in. opinia dotycząca operacji, jej streszczenie, wstępna ocena wraz z rekomendacją. 7 Zespoły Do 7 dni od otrzymania Przygotowanie materiałów odnośnie Oceniające materiałów poszczególnych wniosków. Wśród tych materiałów moŜe znaleźć się m.in. opinia dotycząca operacji, jej streszczenie, wstępna ocena wraz z rekomendacją. Dokumenty wypracowane w trakcie pracy Zespołów stanowią materiał pomocniczy dla Rady i nie mają charakteru wiąŜącego dla Rady 8 LGD Do 18 dni od Przedstawienie Radzie LGD materiałów „Podbabiogórze” zakończenia naboru odnośnie poszczególnych wniosków projektów przygotowanych przez Zespoły Oceniające. Dokumenty wypracowane w trakcie pracy Zespołów stanowią materiał pomocniczy dla Rady i nie mają charakteru wiąŜącego dla Rady 9 Rada Do 21 dni od dnia, Ocena projektów, ustalenie listy ocenionych w którym upłynął termin projektów. składania wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 54
 • 56. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny projektów, informując ich na piśmie o zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 10 LGD Do 21 dni od dnia, niezgodności, liczbie uzyskanych punktów „Podbabiogórze” w którym upłynął termin w ramach tej oceny lub miejscu na liście składania wniosków ocenionych projektów oraz o moŜliwości złoŜenia odwołania od decyzji Rady. 11* LGD Do 20 dni od oceny Przygotowanie odwołań wraz ) „Podbabiogórze” przez Radę z opiniami ekspertów 12* Rada Do 20 dni od oceny Posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań ) przez Radę 13 Rada Do 45 dni od dnia, Wybór projektów do realizacji przez LGD – w którym upłynął termin ustalenie list wybranych i niewybranych składania wniosków projektów. Uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek ewentualnych, złoŜonych odwołań 14 LGD Do 45 dni od dnia, Przekazanie list projektów wraz „Podbabiogórze” w którym upłynął termin z dokumentacją do instytucji wdroŜeniowych składania wniosków wraz z odpowiednią informacją do wnioskodawców. *) Realizacja punktów 11 i 12 uzaleŜniona będzie od tego czy będą złoŜone odwołania Wnioskodawców od decyzji Rady. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 55
 • 57. Kryteria oceny operacji (projektów) Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki Lp. Kryterium fundacje wyznaniowe 1. Czy operacja pozwoli wzmocnić mocną stronę wskazaną Wzmocnienie 1 mocnej strony/osłabienie słabej – 2 punkty; w analizie SWOT lub osłabić słabą stronę (max. 10 punktów) Wzmocnienie 2 do 4 mocnych strony/osłabienie słabych – 5 punktów; Wymagane uzasadnienie: Wzmocnienie więcej niŜ 4 mocnych stron/osłabienie słabych – 10 punktów. Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do osłabienia słabych (W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki stron i/lub wzmocnienia mocnych stron. do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako Ŝe ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT. 2. ZaangaŜowanie partnerów w realizację projektu (max. 10 punktów) Projekt angaŜuje jednego beneficjenta (tj. jedynie wnioskodawcę) – 1 punkt; Wymagane uzasadnienie: Projekt angaŜuje dwóch partnerów (włącznie z beneficjentem) – 4 punkty; Projektodawca wskazuje partnerów w projekcie, opisuje współpracę z nimi, Projekt angaŜuje trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 5 punktów; udawania, Ŝe Projekt jest skonsultowany ze środowiskiem. Projekt angaŜuje więcej niŜ trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 10 punktów. 3. Wpływ operacji na realizację celów LSR LGD Podbabiogórze (max. 10 punktów) Operacja realizuje jeden cel szczegółowy LSR – 1 punkt; Wymagane uzasadnienie: Operacja realizuje dwa cele szczegółowe LSR – 5 punktów; Projektodawca wskazuje w jaki sposób jego projekt wpisuje się w realizację celów. Operacja realizuje więcej niŜ dwa cele szczegółowe LSR – 10 punktów. 4. Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, związki wnioskodawcy (max. 10 punktów) Samorządy wyznaniowe - Doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, Wymagane uzasadnienie: Beneficjent - kwalifikacje (doświadczenie w danej dziedzinie) W komentarzu Projektodawca opisuje swoje (partnerzy) nie - certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. doświadczenie i zasoby. korzystali do - posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu tej pory z zewnętrznych Brak ww. cech – 0 punktów;
 • 58. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza źródeł finansowania Jedna z powyŜszych cech– 3 punkty; – 0 punktów; Dwie z powyŜszych cech– 6 punktów; Beneficjent (partnerzy) Trzy z powyŜszych cech– 8 punktów; korzystał do tej pory Wszystkie z powyŜszych cech– 10 punków; jednokrotnie z zewnętrznych (krajowych i unijnych) źródeł finansowania – 3 punkty; Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niŜ jeden raz z zewnętrznych źródeł finansowania – 6 punktów; Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niŜ dwa razy z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 57
 • 59. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu – 10 punktów. 5. Wykonalność operacji i gwarancja Projekty inwestycyjne: osiągnięcia załoŜonych rezultatów (max. 10 punktów) Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów; Wymagane uzasadnienie: Projekt posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny – 5 punktów; W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać dokumenty lub Projekt posiada dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę – 10 informacje, na jakim etapie gotowości do punktów. realizacji jest składany Projekt. Projekty miękkie: Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów; Projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu – 5 punktów; Projekt posiada opracowaną diagnozę oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez kulturalnych) – 10 punktów. 6. Innowacyjność operacji (max. 5 punktów) Operacja nie nosząca znamion innowacyjności – 0 punktów; Wymagane uzasadnienie: Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w której będzie realizowana – 2 punkty; W komentarzu Projektodawca określa skalę zasięg innowacyjności swojego Projektu. Operacja innowacyjna na skale miejscowości, w której będzie realizowana oraz przyczyniająca się do budowy kapitału społecznego – 5 punktów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 58
 • 60. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 7. Zapewniony wkład własny (max. 5 Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki punktów) fundacje wyznaniowe 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak jakichkolwiek Wymagane uzasadnienie: jakichkolwiek jakichkolwiek jakichkolwiek jakichkolwiek załączników W komentarzu Projektodawca opisuje załączników załączników załączników załączników dokumenty gwarantujące finansowe 2 pkt: 2 pkt: załączone 2 pkt: załączony PIT 2 pkt: 2 pkt: oświadczenie Rady zabezpieczenie realizacji Projektu. oświadczenie o sprawozdanie za ostatni rok oświadczenie Parafialnej lub Księdza zabezpieczeniu finansowe i własne o Proboszcza o posiadaniu środków merytoryczne lub posiadaniu zabezpieczonych środków na finansowych na uchwała/oświadczanie zabezpieczonych realizację projektu realizację zarządu o zabezpieczeniu środków projektu dyrektora lub środków na wójta (w realizację projektu przypadku jednostki gminnej) lub list intencyjny organu prowadzącego 5 pkt: 5 pkt: odniesienie 5 pkt: promesa 5 pkt: promesa 5 pkt: uchwała Rady Parafialnej uchwała do ubiegłorocznych poŜyczki/kredytu lub poŜyczki/kredytu lub promesa poŜyczki/kredytu budŜetowa lub przychodów oraz inny sposób lub inny sposób lub inny sposób posiadania WPI lub załączone posiadania posiadania udokumentowanych środków uchwała sprawozdanie udokumentowanych udokumentowanych (np. zaświadczenie z banku o intencyjna lub finansowe i środków (np. środków (np. posiadanych środkach na plan merytoryczne lub zaświadczenie z banku zaświadczenie z realizację projektu – wraz z finansowy promesa o posiadanych banku o podaniem ich wysokości) jednostki poŜyczki/kredytu wolnych środkach – posiadanych samorządu lub wyciąg wraz z podaniem ich wolnych środkach – terytorialnego, bankowy z wysokości) wraz z podaniem zabezpieczeniem ich wysokości) środków finansowych na projekt Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 59
 • 61. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 8. Zasięg realizacji operacji (max. 10 punktów) Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty; Wymagane uzasadnienie: Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów; W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na Operacja obejmuje więcej niŜ 2 miejscowości (ale nie cały obszar LSR) – 8 punktów; obszarze których realizowana będzie operacja. Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10 punktów. 9. Wkład własny (max. 5 punktów) Do 30% - 1 punkt; Wymagane uzasadnienie: W komentarzu Projektodawca jest PowyŜej 30% do 50% - 3 punkty; zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego. PowyŜej 50% - 5 punktów. 10. Wykorzystanie lokalnych zasobów: kulturowych, przyrodniczych, ludzkie Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje jeden z lokalnych zasobów – 1 punkt; itp. (max 10 punktów) Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje dwa lokalne zasoby – 3 punkty; Wymagane uzasadnienie: W komentarzu Projektodawca opisuje jakie Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje trzy lokalne zasoby – 5 punktów; lokalne zasoby będzie wykorzystywał w Projekcie. Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje więcej niŜ trzy lokalne zasoby – 10 punktów. 11. Trwałość projektu (max. 5 punktów) Spotkania, imprezy itp. – 0 punktów; Wymagane uzasadnienie: W komentarzu Projektodawca wskazuje, do Projekt promocyjne – 1 punkt; której grupy projektów zalicza się jego projekt oraz na ile ma on charakter Projekty szkoleniowe– 2 punkty; cykliczny/powtarzalny. Projekty typu spotkania, imprezy, projekty promocyjne jednak o udowodnionym charakterze cyklicznym (powtarzalnym w dłuŜszej perspektywie czasu) – 4 punkty; Projekty inwestycyjne – 5 punktów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 60
 • 62. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 12. PrzynaleŜność do Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i zwiększenie Projekt dotyczy bezpośrednio czynnego obiektu Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany atrakcyjności turystycznej obszaru podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 5 punktów; (max 5 punktów) Projekt realizowany jest na trasie Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność Wymagane uzasadnienie: turystyczną obszaru- 3 punkty; W komentarzu Projektodawca opisuje związki swojego Projektu z Ekomuzeum lub Pętlą Projekt realizowany jest w miejscowości, w której znajduje się Ekomuzeum lub przez którą przebiega Pętla Babiogórska Babiogórską, wskazując konkretną lokalizację i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 2 punkty; projektu wraz z odniesieniem do obiektów zaliczonych do Ekomuzeum lub Pętli Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską, jednak w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność Babiogórskiej. turystyczną obszaru- 1 punkt; Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską – 0 punktów. 13. Ilość miejsc pracy powstających Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki lokalnie (max. 5 punktów) fundacje wyznaniowe Komentarz: Zawsze zero (chyba Ŝe podmiot 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 punktów; 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 punktów; tworzy więcej niŜ jedno miejsce pracy, wtedy punktów; punktów; punktów; zgodnie ze schematem 4 miejsca – 4 punkty; 4 miejsca – 4 punkty; 4 miejsca – 4 4 miejsca – 4 4 miejsca – 4 Wymagane uzasadnienie: punkty; 3 miejsca – 3 punkty; punkty; 3 miejsca – 3 punkty; punkty; W komentarzu Projektodawca wskazuje 3 miejsca – 3 2 miejsca – 2 punkty; 3 miejsca – 3 2 miejsca – 2 punkty; liczbę planowanych do utworzenia nowych 3 miejsca – 3 punkty; punkty; 1 miejsce – 1 punkt. miejsc pracy powstałych w związku z punkty; 1 miejsce – 1 punkt. realizacją projektu. 2 miejsca – 2 2 miejsca – 2 2 miejsca – 2 punkty; punkty; punkty; 1 miejsce – 1 punkt. 1 miejsce – 1 1 miejsce – 1 punkt. punkt. UWAGA: Aby wniosek został wybrany do finansowania musi uzyskać min. 50 pkt (50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru – max liczba pkt. Wynosi 100) oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 61
 • 63. Karty oceny operacji (projektów) Karta oceny zgodności operacji (projektu) z LSR (miejsc na pieczęć LGD) KARTA OCENY zgodności operacji z LSR NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE PROW 2007-2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw W RAMACH WDRAśANIA LSR Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? - celu I  tak  nie - celu II  tak  nie - celu III  tak  nie 2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? - celu I.1  tak  nie - celu I.2  tak  nie - celu II.3  tak  nie - celu II.4  tak  nie 3. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w LSR? - przedsięwzięciem 1.1:  tak  nie - przedsięwzięciem 1.2:  tak  nie - przedsięwzięciem 2.1:  tak  nie - przedsięwzięciem 2.2:  tak  nie - przedsięwzięciem 3.1:  tak  nie - przedsięwzięciem 3.2:  tak  nie - przedsięwzięciem 4.1:  tak  nie - przedsięwzięciem 4.2:  tak  nie - przedsięwzięciem 4.3:  tak  nie - przedsięwzięciem 4.4:  tak  nie IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : Głosuję za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić) CZYTELNY MIEJSCE: DATA: PODPIS: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny. Pola białe wypełnia Członek RADY LGD biorący udział w ocenie zgodności. a. Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem.
 • 64. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza b. Ocena zgodności polega na wpisaniu znaku „x” w kratce po prawej stronie przy kaŜdym celu/przedsięwzięciu, z którym dana operacja jest zgodna. Zgodność operacji z LSR moŜe występować w więcej niŜ jednym punkcie. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeŜeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym oraz co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. c. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje niewaŜnością kart. d. Głosowanie za uznaniem lub nie uznaniem operacji za zgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji oznaczonej gwiazdką*. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane za głos niewaŜny. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 63
 • 65. Karta oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NUMER WNIOSKU: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE PROW 2007-2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw W RAMACH WDRAśANIA LSR Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR Lp. Kryterium Zgodny Niezgodny (tak) (nie) 1. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR 2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR 3. Czy operacja jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR
 • 66. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Etap drugi: Zgodność z kryteriami lokalnymi Lp. Kryterium Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki PUNKTY fundacje wyznaniowe 1. Czy operacja pozwoli wzmocnić mocną stronę Wzmocnienie 1 mocnej strony/osłabienie słabej – 2 punkty; wskazaną w analizie SWOT lub osłabić Wzmocnienie 2 do 4 mocnych strony/osłabienie słabych – 5 punktów; słabą stronę (max. 10 punktów) Wzmocnienie więcej niŜ 4 mocnych stron/osłabienie słabych – 10 punktów. Wymagane uzasadnienie: (W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki Projektodawca uzasadnia w jaki do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – sposób operacja przyczyni się do projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako Ŝe ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT. osłabienia słabych stron i/lub wzmocnienia mocnych stron. 2. ZaangaŜowanie partnerów w realizację projektu (max. 10 Projekt angaŜuje jednego beneficjenta (tj. jedynie wnioskodawcę) – 1 punkt; punktów) Projekt angaŜuje dwóch partnerów (włącznie z beneficjentem) – 4 punkty; Wymagane uzasadnienie: Projektodawca wskazuje Projekt angaŜuje trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 5 punktów; partnerów w projekcie, opisuje współpracę z nimi, udawania, Ŝe Projekt angaŜuje więcej niŜ trzech partnerów (włącznie z beneficjentem) – 10 punktów. Projekt jest skonsultowany ze środowiskiem. 3. Wpływ operacji na realizację celów LSR LGD Operacja realizuje jeden cel szczegółowy LSR – 1 punkt; Podbabiogórze (max. 10 punktów) Operacja realizuje dwa cele szczegółowe LSR – 5 punktów; Wymagane uzasadnienie: Operacja realizuje więcej niŜ dwa cele szczegółowe LSR – 10 punktów. Projektodawca wskazuje w jaki sposób jego projekt wpisuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 65
 • 67. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza w realizację celów. 4. Zasoby, doświadczenie i Stowarzyszenia, Fundacje, Mikroprzedsiębiorcy, Osoby fizyczne, Kościół, Związki kwalifikacje wnioskodawcy Samorządy wyznaniowe (max. 10 punktów) - Doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, Beneficjent - kwalifikacje (doświadczenie w danej dziedzinie) Wymagane uzasadnienie: (partnerzy) nie - certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. W komentarzu Projektodawca korzystali do tej - posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu opisuje swoje doświadczenie i pory z zasoby. zewnętrznych Brak ww. cech – 0 punktów; źródeł finansowania – 0 Jedna z powyŜszych cech– 3 punkty; punktów; Dwie z powyŜszych cech– 6 punktów; Beneficjent (partnerzy) Trzy z powyŜszych cech– 8 punktów; korzystał do tej pory jednokrotnie Wszystkie z powyŜszych cech– 10 punków; z zewnętrznych (krajowych i unijnych) źródeł finansowania – 3 punkty; Beneficjent (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niŜ jeden raz z zewnętrznych źródeł finansowania – 6 punktów; Beneficjent Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 66
 • 68. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza (partnerzy) korzystał do tej pory więcej niŜ dwa razy z zewnętrznych źródeł finansowania i dodatkowo udokumentuje odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji projektu – 10 punktów. 5. Wykonalność operacji i Projekty inwestycyjne: gwarancja osiągnięcia załoŜonych rezultatów (max. Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów; 10 punktów) Projekt posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny – 5 punktów; Wymagane uzasadnienie: W komentarzu Projektodawca Projekt posiada dokumentacje techniczną lub program funkcjonalny oraz prawomocne pozwolenie na budowę – 10 jest zobowiązany wskazać punktów. dokumenty lub informacje, na jakim etapie gotowości do Projekty miękkie: realizacji jest składany Projekt. Projekt w fazie koncepcji – 0 punktów; Projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu – 5 punktów; Projekt posiada opracowaną diagnozę oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez kulturalnych) – 10 punktów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 67
 • 69. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 6. Innowacyjność operacji (max. 5 punktów) Operacja nie nosząca znamion innowacyjności – 0 punktów; Wymagane uzasadnienie: Operacja innowacyjna na skalę miejscowości, w której będzie realizowana – 2 punkty; W komentarzu Projektodawca określa skalę zasięg Operacja innowacyjna na skale miejscowości, w której będzie realizowana oraz przyczyniająca się do budowy kapitału innowacyjności swojego społecznego – 5 punktów Projektu. 7. Zapewniony wkład własny Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki (max. 5 punktów) fundacje wyznaniowe 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak 0 pkt: brak jakichkolwiek Wymagane uzasadnienie: jakichkolwiek jakichkolwiek jakichkolwiek jakichkolwiek załączników W komentarzu Projektodawca załączników załączników załączników załączników opisuje dokumenty gwarantujące 2 pkt: 2 pkt: załączone 2 pkt: załączony PIT 2 pkt: 2 pkt: oświadczenie Rady finansowe zabezpieczenie oświadczenie o sprawozdanie za ostatni rok oświadczenie Parafialnej lub Księdza realizacji Projektu. zabezpieczeniu finansowe i własne o Proboszcza o posiadaniu merytoryczne lub środków posiadaniu zabezpieczonych środków uchwała/oświadczanie finansowych na zarządu o zabezpieczonych na realizację projektu realizację projektu zabezpieczeniu środków dyrektora lub środków na wójta (w realizację projektu przypadku jednostki gminnej) lub list intencyjny organu prowadzącego 5 pkt: uchwała 5 pkt: odniesienie 5 pkt: promesa 5 pkt: promesa 5 pkt: uchwała Rady budŜetowa lub do ubiegłorocznych poŜyczki/kredytu lub poŜyczki/kredytu Parafialnej lub promesa WPI lub uchwała przychodów oraz inny sposób lub inny sposób poŜyczki/kredytu lub inny intencyjna lub załączone posiadania posiadania sposób posiadania plan finansowy sprawozdanie udokumentowanych udokumentowanych udokumentowanych jednostki finansowe i środków (np. środków (np. środków (np. samorządu merytoryczne lub zaświadczenie z banku zaświadczenie z zaświadczenie z banku o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 68
 • 70. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza terytorialnego, promesa o posiadanych banku o posiadanych środkach na poŜyczki/kredytu wolnych środkach – posiadanych realizację projektu – wraz z lub wyciąg wraz z podaniem ich wolnych środkach – podaniem ich wysokości) bankowy z wysokości) wraz z podaniem zabezpieczeniem ich wysokości) środków finansowych na projekt 8. Zasięg realizacji operacji (max. 10 punktów) Operacja obejmuje jedną miejscowość – 3 punkty; Wymagane uzasadnienie: Operacja obejmuje dwie miejscowości – 6 punktów; W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać Operacja obejmuje więcej niŜ 2 miejscowości (ale nie cały obszar LSR) – 8 punktów; miejscowości, na obszarze których realizowana będzie Operacja obejmuje cały obszar działania LSR – 10 punktów. operacja. 9. Wkład własny (max. 5 punktów) Do 30% - 1 punkt; Wymagane uzasadnienie: PowyŜej 30% do 50% - 3 punkty; W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać PowyŜej 50% - 5 punktów. procentową wartość wkładu własnego. 10. Wykorzystanie lokalnych zasobów: kulturowych, Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje jeden z lokalnych zasobów – 1 punkt; przyrodniczych, ludzkie itp. (max 10 punktów) Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje dwa lokalne zasoby – 3 punkty; Wymagane uzasadnienie: Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje trzy lokalne zasoby – 5 punktów; W komentarzu Projektodawca opisuje jakie lokalne zasoby Projekt w sposób udokumentowany wykorzystuje więcej niŜ trzy lokalne zasoby – 10 punktów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 69
 • 71. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza będzie wykorzystywał w Projekcie. 11. Trwałość projektu (max. 5 punktów) Spotkania, imprezy itp. – 0 punktów; Wymagane uzasadnienie: Projekt promocyjne – 1 punkt; W komentarzu Projektodawca wskazuje, do której grupy Projekty szkoleniowe– 2 punkty; projektów zalicza się jego projekt oraz na ile ma on Projekty typu spotkania, imprezy, projekty promocyjne jednak o udowodnionym charakterze cyklicznym charakter cykliczny/powtarzalny. (powtarzalnym w dłuŜszej perspektywie czasu) – 4 punkty; Projekty inwestycyjne – 5 punktów. 12. PrzynaleŜność do Ekomuzeum lub Pętli Projekt dotyczy bezpośrednio czynnego obiektu Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany Babiogórskiej i zwiększenie podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 5 punktów; atrakcyjności turystycznej obszaru (max 5 punktów) Projekt realizowany jest na trasie Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 3 punkty; Wymagane uzasadnienie: W komentarzu Projektodawca Projekt realizowany jest w miejscowości, w której znajduje się Ekomuzeum lub przez którą przebiega Pętla opisuje związki swojego Projektu Babiogórska i w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność turystyczną obszaru- 2 punkty; z Ekomuzeum lub Pętlą Babiogórską, wskazując Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską, jednak w sposób udokumentowany podnosi atrakcyjność konkretną lokalizację projektu turystyczną obszaru- 1 punkt; wraz z odniesieniem do obiektów zaliczonych do Projekt bez związku z Ekomuzeum i Pętlą Babiogórską – 0 punktów. Ekomuzeum lub Pętli Babiogórskiej. 13 Ilość miejsc pracy Samorządy Stowarzyszenia/ Mikroprzedsiębiorcy Osoby fizyczne Kościół / związki powstających lokalnie (max. fundacje wyznaniowe 5 punktów) 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 punktów; 5 miejsc – 5 5 miejsc – 5 punktów; Komentarz: Zawsze zero (chyba punktów; punktów; punktów; 4 miejsca – 4 punkty; 4 miejsca – 4 punkty; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 70
 • 72. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Ŝe podmiot tworzy więcej niŜ jedno miejsce pracy, wtedy 4 miejsca – 4 4 miejsca – 4 3 miejsca – 3 punkty; 4 miejsca – 4 3 miejsca – 3 punkty; zgodnie ze schematem punkty; punkty; punkty; 2 miejsca – 2 punkty; 2 miejsca – 2 punkty; Wymagane uzasadnienie: 3 miejsca – 3 3 miejsca – 3 3 miejsca – 3 1 miejsce – 1 punkt. punkty; 1 miejsce – 1 punkt. punkty; W komentarzu Projektodawca punkty; wskazuje liczbę planowanych do 2 miejsca – 2 2 miejsca – 2 utworzenia nowych miejsc pracy 2 miejsca – 2 punkty; punkty; powstałych w związku z punkty; 1 miejsce – 1 punkt. realizacją projektu. 1 miejsce – 1 1 miejsce – 1 punkt. punkt. SUMA PUNKTÓW IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY : MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: UWAGA: Aby wniosek został wybrany do finansowania musi uzyskać min. 50 pkt (50% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru – max liczba pkt. wynosi 100) oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający. Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg lokalnych kryteriów wyboru. a. Kartę naleŜy wypełnić piórem lub długopisem. b. Wszystkie pola w kolumnie PUNKTY muszą być wypełnione. c. W punktach od 1 do 14 naleŜy wpisać przyznaną liczbę punktów. d. W pozycji SUMA PUNKTÓW naleŜy podać sumę punktów z pozycji od 1 do 13 z kolumny Punkty. e. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje niewaŜnością karty. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 71
 • 73. 10. Określenie budŜetu LSR dla kaŜdego roku jej realizacji BudŜet LSR Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł 4.1/413 – WdraŜanie 4.21 – WdraŜanie 4.31 - Funkcjonowanie razem lokalnych strategii rozwoju projektów współpracy lokalnej grupy działania, oś 4 Kategoria rok kosztu/wydatku nabywanie umiejętności i aktywizacja RóŜnicowanie Tworzenie Funkcjonowanie Razem Przygotowanie Realizacja Razem Razem w kierunku i rozwój Odnowa i LGD Nabywanie Małe projekty projektów projektów działalności mikroprzedsię rozwój wsi umiejętności 4.1/413 współpracy współpracy 4.21 (koszty bieŜące) 4.31 nierolniczej biorstw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 całkowite 1 206 862,00 305 623,00 649 267,81 534 935,51 1 696 688,33 0,00 0,00 0,00 267 172,20 80 625,80 347 798,00 2 044 486,33 2008- kwalifikowalne 2 206 862,00 305 623,00 649 267,81 534 935,51 1 696 688,33 0,00 0,00 0,00 267 172,20 80 625,80 347 798,00 2 044 486,33 2009 do refundacji 3 103 431,00 152 811,50 486 950,86 374 454,86 1 117 648,22 0,00 0,00 0,00 267 172,20 80 625,80 347 798,00 1 465 446,22 całkowite 4 261 436,94 313 724,32 982 266,67 405 348,06 1 962 779,98 7 613,00 60 000,00 67 613,00 246 770,00 74 625,80 321 395,80 2 351 788,78 2010 kwalifikowalne 5 261 436,94 313 724,32 982 266,67 405 348,06 1 962 775,98 7 613,00 60 000,00 67 613,00 246 770,00 74 625,80 321 395,80 2 351 784,78 do refundacji 6 130 718,47 156 862,16 736 700,00 283 743,64 1 308 024,27 7 613,00 60 000,00 67 613,00 246 770,00 74 625,80 321 395,80 1 697 033,07 całkowite 7 316 011,88 321 825,64 3 388 054,64 740 382,43 4 766 274,59 3 806,50 30 000,00 33 806,50 246 770,00 75 625,80 322 395,80 5 122 476,89 2011 kwalifikowalne 8 316 011,88 321 825,64 3 388 054,64 740 382,43 4 766 274,59 3 806,50 30 000,00 33 806,50 246 770,00 75 625,80 322 395,80 5 122 476,89 do refundacji 9 158 005,94 160 912,82 2 541 040,98 518 267,70 3 378 227,44 3 806,50 30 000,00 33 806,50 246 770,00 75 625,80 322 395,80 3 734 429,74 całkowite 10 261 436,94 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,26 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 508 488,81 2012 kwalifikowalne 11 261 436,94 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,26 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 508 488,81 do refundacji 12 130 718,47 156 862,16 0,00 392 155,40 679 736,03 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 052 841,58 całkowite 13 261 436,92 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,24 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 508 488,79 2013 kwalifikowalne 14 261 436,92 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,24 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 508 488,79 do refundacji 15 130 718,46 156 862,16 0,00 392 155,40 679 736,02 5 709,75 45 000,00 50 709,75 246 770,00 75 625,80 322 395,80 1 052 841,57 całkowite 16 261 436,92 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,24 0,00 0,00 0,00 246 756,40 77 639,40 324 395,80 1 459 779,04 2014 kwalifikowalne 17 261 436,92 313 724,32 0,00 560 222,00 1 135 383,24 0,00 0,00 0,00 246 756,40 77 639,40 324 395,80 1 459 779,04 do refundacji 18 130 718,46 156 862,16 0,00 392 155,40 679 736,02 0,00 0,00 0,00 246 756,40 77 639,40 324 395,80 1 004 131,82 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 72
 • 74. Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł 4.31 - Funkcjonowanie 4.1/413 – WdraŜanie 4.21 – WdraŜanie razem lokalnej grupy działania, Kategoria lokalnych strategii rozwoju projektów współpracy oś 4 rok nabywanie umiejętności i aktywizacja kosztu/wydatku RóŜnicowanie Tworzenie Przygotowa-nie Realizacja Funkcjonowanie w kierunku i rozwój Odnowa Razem Razem Nabywanie Razem Małe projekty projektów projektów LGD działalności mikroprzedsię i rozwój wsi 4.1/413 4.21 umiejętności 4.31 współpracy współpracy (koszty bieŜące) nierolniczej biorstw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 całkowite 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 kwalifikowalne 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do refundacji 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite 22 1 568 621,60 1 882 345,92 5 019 589,12 3 361 332,00 11 831 892,64 22 839,00 180 000,00 202 839,00 1 501 008,60 459 768,40 1 960 777,00 13 995 508,64 2008 - kwalifikowalne 23 1 568 621,60 1 882 345,92 5 019 589,12 3 361 332,00 11 831 888,64 22 839,00 180 000,00 202 839,00 1 501 008,60 459 768,40 1 960 777,00 13 995 504,64 2015 do refundacji 24 784 310,80 941 172,96 3 764 691,84 2 352 932,40 7 843 108,00 22 839,00 180 000,00 202 839,00 1 501 008,60 459 768,40 1 960 777,00 10 006 724,00 Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto (bez VAT) Podział środków w ramach Działania 4.1/413 Lp Źródła finansowania projektów tys. zł % 1 „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 784 310,80 10% 2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 941 172,96 12% 3 „Odnowa i rozwój wsi” 3 764 691,84 48% 4 „Małe projekty” 2 352 932,40 30% Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 73
 • 75. Harmonogram realizacji przedsięwzięć Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lp Przedsięwzięcie I II I II I II I II I II I II 1.1 Modernizacja i budowa nowej infrastruktury turystycznej, w tym wielofunkcyjnych tras turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) 1.2 Zintegrowany System Zarządzania Turystyką na Podbabiogórzu – informacja i promocja przy punktach węzłowych dla ruchu turystycznego; informacja internetowa; promocja produktów (usług) regionalnych 2.1 Klaster drewniany 2.2 Inne projekty tworzące nowe miejsca pracy 3.1 Waloryzacja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza oraz atrakcyjnych obszarów przyrodniczych 3.2 PodwyŜszona świadomość kulturowa i umiejętności związane z dziedzictwem kulturowym 4.1 Podniesiona jakość Ŝycia przy wykorzystaniu obiektów kulturalnych 4.2 Podbabiogórskie EURO 2014 4.3 Poprawa innej niŜ piłkarska infrastruktury sportowo-reakcyjnej Podbabiogórza 4.4 Aktywny i zdrowy styl Ŝycia Biuro LGD funkcjonować będzie do końca 2014 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4 PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego dla realizacji projektów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 74
 • 76. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 11. Opis procesu przygotowania LSR Dla przygotowania LSR odbyły się spotkania informacyjne o Osi Leader we wszystkich gminach na terenie LGD oraz spotkania partnerów w celu opracowania LSR. Pracowano takŜe w Grupach Roboczych powołanych dla opracowania przedsięwzięć dla poszczególnych celów. Opracowano materiały informacyjne dotyczące PROW 2007 – 2013 wraz z Kartą Projektu, które dystrybuowano podczas gminnych imprez kulturalnych takich jak: • 08.06.2008 r. - "Święto Zabawki Ludowej” w Stryszawie, • 15.06.2008 r.- Dni Gminy Zembrzyce, • 24.08.2008 r. - Dni Gminy Budzów – DoŜynki, • 07.09.2008 r.- DoŜynki Powiatowe w Tarnawie Dolnej, w Urzędach Gmin oraz na stronie internetowej www.lgdpodbabiogorze.pl. W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej zebrano 276 kart projektów opisujących podstawowe dane o potencjalnym projekcie. Listy kart podano w załączeniu. Biuro Zarządu LGD jednocześnie pełniło funkcję punktu informacyjno – konsultacyjnego dla zainteresowanych potencjalnych Beneficjentów. Spotkania informacyjne w gminach: • 27.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Bystra-Sidzina • 27.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Jordanów • 28.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Maków Podhalański • 28.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Zawoja • 31.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Zembrzyce • 31.03.2008 r. – spotkanie w Gminie Stryszawa • 01.04.2008 r. – spotkanie w Gminie Budzów Spotkania, które dotyczyły LSR Podbabiogórza: • 13.03.2008 r. – spotkanie w Biurze Zarządu • 03.04.2008 r. – spotkanie w Biurze Zarządu • 29.05.2008 r. – pomieszczenie ODR w Suchej Beskidzkiej • 16.06.2008 r. – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej • 26.06.2008 r. – sala B2 Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej • 04.07.2008 r. - spotkanie w Biurze Zarządu Pracowano takŜe w miesiącu czerwcu w Zespołach Roboczych powołanych dla poszczególnych celów dla wypracowania przedsięwzięć. Grupa I (praca nad celem 1): Pan Mariusz Zasadziński Pan Dariusz Waligórski Pan Jerzy Gęsikowski Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 75
 • 77. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Grupa II (praca nad celem 2): Pani Danuta Kawa Pani Katarzyna Bartyzel Pani Renata Chudzik Pani Renata Burdyl Grupa III (praca nad celem 3): Pan Stanisław Tempka Pan Władysław Hujda Pan Tadeusz Uczniak Grupa IV (praca nad celem 4): Pani Danuta Kawa Pan Kazimierz Polak Pan Władysław Hujda Pani Renata Burdyl Spotkanie Grupy I - 11.06.2008 r. w Biurze Zarządu Spotkanie Grup II i IV - 10.06.2008 r. w Biurze Zarządu. Spotkanie Grupy III - 06.06.2008 r. w Biurze Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 76
 • 78. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 12. Opis procesu wdraŜania i aktualizacji LSR LSR będzie wdraŜana poprzez projekty realizowane przez partnerów w ramach Działania 4.1/413 oraz projekty realizowane przez Zarząd LGD w ramach Działania 4.21 i 4.31. Środki na realizację pochodzić będą zarówno z Osi 3, jak i Osi 4 PROW zgodnie z odpowiednimi Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przebieg procedury wyboru projektów pokazano w rozdziale 9. PoniŜej przedstawiono informacje nt. informowania o LSR, a przede wszystkim o moŜliwości składania projektów oraz o aktualizacji LSR. Promocja i informowanie o LSR Do promocji LSR oraz poinformowania mieszkańców i organizacji działających na obszarze LGD o moŜliwościach przedstawiania projektów dla realizacji LSR, wykorzystane zostaną następujące środki oraz nośniki promocji i informacji: • Ulotki • Plakaty • Informacje w gablotach Urzędów Gmin • Gazety lokalne • Media elektroniczne – strony internetowe Gmin • Strona internetowa LGD • Radio i telewizja lokalne • Gazety codzienne o zasięgu regionalnym Informacja w TVP, radiu i gazetach regionalnych będzie się ukazywała poprzez przygotowane artykuły i współpracę z dziennikarzami telewizji, radia i gazety. Okazją do tzw. „newsów” będą spotkania Zarządu i Rady LGD, decyzje o zakwalifikowaniu do realizacji LSR. Informacja zostanie skierowana do ogółu mieszkańców, instytucji publicznych – urzędów gmin, szkół, domów i ośrodków kultury, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, szczególnie do tych, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do osiągnięcia celów LSR – przedsiębiorstw i organizacji branŜy turystycznej oraz instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy itp. Odbywać się będą spotkania informacyjne w kaŜdej gminie. Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych zostanie przeprowadzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 30.05.2000). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 77
 • 79. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Aktualizacja LSR Strategia będzie aktualizowana co dwa lata przed złoŜeniem kolejnego wniosku o finansowanie LSR. W celu aktualizacji zbierane będą Karty projektów, podobnie jak miało to miejsce przy opracowaniu LSR, co pozwoli na rozpoznanie aktualnych w danym momencie potrzeb róŜnych Beneficjentów w zakresie realizacji projektów. Po zebraniu Kart projektów odbywać sie będą spotkania ogólne i w ramach zespołów roboczych w celu określenia rodzajów projektów i budŜetu na kolejny rok. W trakcie spotkań analizowane będą wyniki ewaluacji wewnętrznej i na jej podstawie weryfikowane będą zarówno przedsięwzięcia, jak i cele szczegółowe LSR. Zaktualizowana LSR przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 78
 • 80. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Ewaluacja przeprowadzana będzie kaŜdego roku. Jej wyniki będą miały wpływ zarówno na aktualizację strategii, jak i pracę LGD. Celem ewaluacji jest przede wszystkim: • weryfikacja wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć, • weryfikacja ilości i zakresu przedsięwzięć, • weryfikacja ilości i zakresu celów szczegółowych. Ponadto wyniki ewaluacji będą miały wpływ na kształt partnerstwa, jego struktur, ilość i strukturę członków, skład władz, ilość pracowników biura i zakres ich obowiązków. KaŜdorazowo decyzją Walnego Zebrania Członków powoływany będzie zespół ewaluacyjny, inny w składzie od Komisji Rewizyjnej, od której oczekuje się wypełnienia standardowych obowiązków organu nadzorczego organizacji. Zadaniem Zespołu ewaluacyjnego będzie: • ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla kaŜdego przedsięwzięcia, • weryfikacja analizy SWOT, • analiza aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT • analiza zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników • zebranie uwag od członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD, szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów, • zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa. Zespół ewaluacyjny będzie upowaŜniony do zastosowania odpowiednich instrumentów ewaluacyjnych, o ile okaŜe się to zasadne i uzasadnione, włącznie z koniecznością wyasygnowania odpowiednich środków na ten cel w ramach Działania 4.31 (badania). Zespół ewaluacyjny swoje uwagi i wnioski prezentuje na Walnym Zebraniu Członków. Uczestnicy Zebrania, po dyskusji, podejmują uchwałę w sprawie ich wykorzystania do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, usprawnienia pracy Biura LGD, jak i funkcjonowania całego partnerstwa. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 79
 • 81. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Strategia rozwoju województwa jest najwaŜniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. W strategii podano, Ŝe „Misją samorządu województwa, sensem jego istnienia i aktywności, jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszego rozwoju regionalnego – rozwoju regionalnej wspólnoty” oraz bez zmian przyjęto Wizję określoną w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000 – 2006: Małopolska - regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym toŜsamość w integrującej się Europie. Strategia rozwoju województwa w latach 2007-2013 koncentrować się będzie na trzech polach aktywności: I – Konkurencyjność gospodarcza, II – Rozwój społeczny i jakość Ŝycia, III – Potencjał instytucjonalny, dla których wytyczone są odpowiednio trzy cele strategiczne: Cel strategiczny I: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa, Cel strategiczny II: Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości Ŝycia, Cel strategiczny III: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa. Cele strategiczne są rozumiane jako ogólny opis poŜądanego kierunku zmian rzeczywistości regionalnej i pozycji regionu w przyszłości – w długoterminowym horyzoncie czasowym. KaŜde z trzech pól działania (A,B,C) obejmuje wyodrębnione Obszary Polityki Rozwoju - obszary aktywności, w których samorząd województwa prowadzi określoną dla danego zagadnienia politykę. Dla kaŜdego z obszarów polityki sformułowane są cele pośrednie, których osiągnięciu podporządkowane są działania planowane w ramach danego obszaru, a które z kolei warunkują osiągnięcie celów strategicznych. Strategia realizowana jest w ramach dziewięciu obszarów polityki rozwoju województwa (I-IX). W tabeli poniŜej podano układ Pól, Obszarów Polityki Rozwoju i odpowiadających im celów pośrednich: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 80
 • 82. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Nr Pole aktywności Obszar Polityki Cel pośredni Rozwoju I Pole A – Społeczeństwo wiedzy Lepiej wykształceni, twórczy Konkurencyjność i aktywności i przedsiębiorczy mieszkańcy II gospodarcza Gospodarka regionalnej Konkurencyjna, otwarta szansy i innowacyjna gospodarka III Infrastruktura dla Nowoczesna i sprawna, sprzyjająca rozwoju regionalnego rozwojowi społeczno-gospodarczemu infrastruktura IV Krakowski Obszar Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalny Metropolitalnego jako europolii V Pole B – Rozwój Spójność Spójny wewnętrznie, bezpieczny, społeczny i jakość wewnątrzregionalna zapewniający równe szanse Ŝycia i moŜliwości rozwoju region VI Ochrona środowiska Wysoka jakość Ŝycia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym VII Dziedzictwo Wysoka jakość środowiska i przestrzeń regionalna przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej VIII Pole C – Współpraca terytorialna Silna pozycja Małopolski na arenie Potencjał krajowej i międzynarodowej IX Instytucjonalny Nowoczesne Inspirująca, przejrzysta i wspierająca zarządzanie publiczne rozwój administracja publiczna W ramach poszczególnych obszarów polityki rozwoju w dokumencie strategii wskazano konkretne kierunki, w których realizowane będą kluczowe, najwaŜniejsze dla osiągnięcia celów strategii działania i w których koncentrować się będzie aktywność merytoryczna i finansowa samorządu województwa. Kierunki polityki rozwoju rozumiane są tu jako załoŜenia, wskazówki działania w danej dziedzinie wyznaczające ramy, wewnątrz których powinny być ustalane cele szczegółowe interwencji i realizowane programowanie działań, ukierunkowane na osiąganie konkretnych rezultatów. CELE LOKALNEJ STRATEGII OBSZARY I CELE POŚREDNIE ROZWOJU ORAZ KIERUNKI POLITYKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej II. Gospodarka regionalnej szansy opartej o zasoby przyrodnicze Cel pośredni - Konkurencyjna, otwarta i kulturowe i innowacyjna gospodarka II.5. Rozwój przemysłów czasu wolnego 2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego VI. Obszar - Ochrona środowiska i kulturowego Cel pośredni - Wysoka jakość Ŝycia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym VIII. Obszar - Dziedzictwo i przestrzeń regionalna Cel pośredni - Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 81
 • 83. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza i przestrzeni regionalnej 3. Wsparcie MŚP w zakresie innowacji II. Gospodarka regionalnej szansy i nowych technologii oraz dostępu do Cel pośredni - Konkurencyjna, otwarta rynków zbytu i innowacyjna gospodarka II.1. Wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i instytucji II.2. Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii 4. Rozwój oferty aktywnego spędzania V. Obszar - Spójność wewnątrzregionalna wolnego czasu, szczególnie dla dzieci Cel pośredni - Spójny wewnętrznie, i młodzieŜy bezpieczny, zapewniający równe szanse i moŜliwości rozwoju region Strategia powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2008 – 2015 (projekt) przygotowana została przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwietniu 2008. W dokumencie określono wizję, misję, strategiczne obszary rozwojowe i cele: główny strategiczny, strategiczne i taktyczne. Główny cel strategiczny - ZrównowaŜony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na idei samorządności lokalnej społeczności W wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu suskiego oraz analizy SWOT wypracowano pięć strategicznych obszarów rozwojowych, które stanowią główne kierunki (osie) rozwoju powiatu mające na celu osiągnięcie wizji i misji powiatu. Strategiczne Obszary Rozwojowe: 1. Infrastruktura i środowisko 2. Gospodarka i rynek pracy 3. Bezpieczeństwo, zdrowie i polityka społeczna 4. Edukacja i współpraca 5. Kultura, promocja i wypoczynek Dla poszczególnych obszarów określono cele strategiczne (termin realizacji 10-15 lat) i cele operacyjne (3-5 lat). W tabeli porównano cele LSR z celami rozwoju powiatu. CELE LOKALNEJ OBSZARY I CELE POWIATU STRATEGII ROZWOJU 1. Rozwój turystyki, szczególnie Cel strategiczny: aktywnej opartej o zasoby 5.1 Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego w przyrodnicze i kulturowe powiecie Cele operacyjne: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 82
 • 84. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 5.1.1 Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie powiatu. 5.1.2 Stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie na poziomie konkurującym z innymi powiatami. 5.1.5 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego powiatu poza jego granicami. 2. Ochrona dziedzictwa Cel strategiczny: przyrodniczego 1.2 Realizacja zadań zapisanych i kulturowego w wojewódzkim, powiatowym i gminnych programach ochrony środowiska oraz wieloletnichplanach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska Cele operacyjne: 1.2.1 Kształtowanie postaw społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych. 1.2.7 Rozwój obszarów wiejskich powiatu. Cel strategiczny: 5.1 Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego w powiecie Cele operacyjne: 5.1.3 Kontynuacja działań promujących kulturę mieszkańców powiatu. 5.1.4 Odnowa i ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. 3. Wsparcie MŚP w zakresie CEL STRATEGICZNY: innowacji 2.3 WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNYCH i nowych technologii oraz PRZEDSIĘBIORSTW dostępu do rynków zbytu Cele operacyjne: 2.3.1 Zwiększanie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. 2.3.2 Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm. 2.3.3 Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu. 4. Rozwój oferty aktywnego Cel strategiczny: spędzania wolnego czasu, 5.1 Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego w szczególnie dla dzieci powiecie i młodzieŜy Cele operacyjne: 5.1.2 Stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie na poziomie konkurującym z innymi powiatami. Cel operacyjny - 4.1.3 „Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodych ludzi” w celu strategicznym 4.1 „Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na ogólnopolskim rynku edukacyjnym” jest częściowo zbieŜny z Działaniem 4.31 PROW. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 83
 • 85. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdraŜanych na obszarze objętym LSR Obecnie LGD nie planuje działań w ramach innych programów niŜ PROW. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 84
 • 86. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu zaleŜny będzie od skali środków przeznaczonych na poszczególne cele i działania, zarówno przy realizacji LSR, jak i strategii województwa. NaleŜy pamiętać, Ŝe obszar LGD stanowi ok. 2 % powierzchni i ludności województwa małopolskiego. Stopień środków moŜliwych do pozyskania w ramach Programu Leader+, który będzie głównym źródłem realizacji LSR, pozostaje w jeszcze mniejszej proporcji w stosunku do innych środków, które będą przeznaczone na realizację podobnych celów i działań w ramach strategii województwa małopolskiego. LGD Podbabiogórze obejmuje ponad 90% obszaru powiatu suskiego, bez gmin miejskich: Suchej Beskidzkiej i gminy miejskiej Jordanów. W porównaniu do województwa naleŜy oczekiwać, Ŝe wpływ LSR na rozwój powiatu będzie większy. W największym stopniu realizacja LSR przyczyni się do rozwoju gmin na obszarze których działać będzie LGD Podbabiogórze. Co do oceny stopnia wpływu realizacji LSR na rozwój gmin, nawet w przypadku gmin w całości znajdujących się na obszarze LGD naleŜy brać pod uwagę, Ŝe środki jakie zostaną pozyskane przez LGD w ramach Programu Leader nie będą duŜe w stosunku do innych środków, którymi dysponują samorządy lokalne i inni partnerzy na rozwój gminy. Niemniej w wyniku realizacji LSR planuje się, Ŝe osiągnięte zostaną pewne konkretne rezultaty: • w wyniku powstania nowych i modernizacji 50 obiektów turystycznych powstanie 500 nowych miejsc noclegowych i 20 miejsc (punktów) gastronomicznych • odnowionych zostanie 600 km szlaków turystycznych • ilość osób uczestniczących w szkoleniach dla branŜy turystycznej - 300 • powstanie klaster turystyczny i 30% firm branŜy będzie w Klasterze • ilość inwestycji w nowych i istniejących firmach branŜy drzewnej – 13, co da ilość nowych (utrzymanych) miejsc pracy w branŜy drzewnej – 20 • ilość inwestycji w firmach innych niŜ branŜa drzewna i turystyka – 7, w tym co najmniej 5 w nowych firmach, co da ilość nowych miejsc pracy w firmach innych niŜ branŜa drzewna i turystyka - 10 • ilość odnowionych obiektów zabytkowych – 20 i odwiedzi je 200 000 • ilość osób uczestniczących w szkoleniach i warsztatach wyniesie 1200 • ilość wybudowanych (odnowionych) obiektów kultury wyniesie 20 i ilość korzystających z nowych (odnowionych) obiektów kultury wyniesie 30 000 • ilość uczestników turnieju piłkarskiego – 110, a ilość widzów turnieju piłkarskiego - 21000 • ilość wybudowanych i odnowionych boisk (stadionów) piłkarskich – 10, a ilość korzystających z odnowionych obiektów sportowych innych niŜ boiska piłkarskie – 10 000 • ilość odnowionych obiektów sportowych innych niŜ boiska piłkarskie - 5 • ilość zorganizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 25, a ilość uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 110 000. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 85
 • 87. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Ponadto naleŜy się spodziewać efektów w zakresie aktywizacji społeczeństwa. Działalność LGD, szczególnie jego rola inspiracyjna i pomocowa dla partnerów LGD w kwestii pozyskiwania środków, takŜe z innych źródeł niŜ Program Leader+, moŜe doprowadzić do bardzo znaczących rezultatów, jakie obserwowane są nie tylko w krajach zachodnich, ale takŜe w Polsce, w takich miejscach jak Dolina Strugu czy rejon Bałtowa (Partnerstwo Krzemienny Krąg, Park Jurajski). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 86
 • 88. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 17. Informacja o załącznikach 1. Listy informujące o złoŜonych Kartach Projektów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 87
 • 89. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Załącznik – Listy z Kartami projektów (operacji) RóŜnicowanie w kierunku pozarolniczej działalności Lp. Nazwa projektu Składający Kartę Wartość Projektu projektu 1 Budowa wiaty noclegowej dla koni Waldemar Borowski 100 000 2 Modernizacja i rozwój bazy Nagi Bogumiła 100 000 agroturystycznej 3 Wykończenie budynku pod działalność Gospodarstwo 75 000 agroturystyczną Agroturystyczne OBUCA 4 Modernizacja budynku mieszkalnego oraz Gospodarstwo 60 000 utworzenie ścieŜki – przyrodniczo- Agroturystyczne turystycznej na Górę Bartyzele Stanisława Matyja 5 Hala warsztatowa, urządzenia warsztatowe, FHU Diesel – Naprawa 400 000 samochód Tomasz Hajda 6 Rozbudowa, remont i modernizacja pokoi Hadka Henryk 100 000 gościnnych oraz ocieplenie budynku mieszkalnego. Modernizacja infrastruktury wokół budynku 7 Zagospodarowanie wokół domu Gospodarstwo 150 000 Agroturystyczne Agata Seroczyńska 8 Babiogórskie Sklepiki – Firma Handlowa Stowarzyszenie Klub 200 000 Sportowy Bór 9 Biuro turystyki jeździeckiej Stowarzyszenie Klub 200 000 Sportowy Bór 10 Warsztat stolarski Łukasz Sobinek 200 000 11 Otwarcie firmy usługowej Kamil Frankiewicz 75 000 12 Od rolnika do przedsiębiorcy Józef Palarczyk 150 000 13 Agroturystyka przy szlaku Ekomuzeum ChorąŜak Mieczysław 200 000 14 Domy z drewna – mieszkaj tradycyjnie Józef Syc 200 000 wykorzystując nowoczesność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 88
 • 90. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Lp. Nazwa projektu Składający Kartę Projektu Wartość projektu 1 Modernizacja zakładu instalatorstwo Instalatorstwo Elektryczne 300 000 elektryczne Andrzej Mędrala 2 Rozszerzenie działalności o usługi Usługi Remontowo- 600 000 agroturystyczne Budowlane Transport Sławomir Mosur 3 Budowa karczmy regionalnej Waldemar Danuta Borowscy 100 000 4 Sprzęt specjalistyczny – nowoczesność, Zakład Ogólnobudowlany 300 000 konkurencja w budownictwie – nowe Plaszczak Andrzej stanowiska 5 Zakup sprzętu budowlanego Firma Ogólnobudowlana 42 000 BUDHAUS Krzysztof Hutniczak 6 Zakup nowoczesnych maszyn Stolarstwo wyrób i sprzedaŜ 50 000 Małgorzata Pacyga 7 Modernizacja zakładu stolarskiego, tworzenie Matyja Tadeusz 70 000 nowych miejsc pracy 8 Rozwój firmy niszowej, poprawa jakości Transport Towarowy 190 000 świadczonych usług przez wprowadzenie Niwelacja Terenu Piotr Kuś lepszych i wydajniejszych maszyn „TRANSDREW” 9 Centrum do obróbki drewna FPHU Rober Hake 600 000 10 Sklep urządzeń sanitarnych i sklep INSTAL-SAL Adam Sala 90 000 spoŜywczo-przemysłowy 11 Zakup rusztowania, zakup sprzętu oraz Usługi Ogólnobudowlane 50 000 inwestycja zakup samochodu Bogdan Sarna 12 Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń Przedsiębiorstwo Handlowo 100 000 społecznych Usługowe Ewa GraŜyna Borowska 13 Remont sklepu spoŜywczego w Budzowie FHU Bukowski Leon 40 000 14 Zakład produkcyjno-usługowy w zakresie Adam Frankiewicz 75 000 wyrobów z drewna 15 Zakup pieca + maszyn+ samochodu Piekarnia Rogalik Jan 240 000 dostawczego do piekarni Rogalik Jaromin, Stanisław Jaromin 16 Wytwarzanie regionalnych zabawek z drewna STOL-HAND Józef Krzak 76 527 17 Rozbudowa firmy stolarskiej Adamek Stolarstwo Adamek Józef 600 000 18 Zakup środka transportu do przewozu osób Waldemar Danuta Borowscy 100 000 19 Utworzenie schroniska młodzieŜowego, Dom Wypoczynkowy 600 000 turystycznego przy D. W.K „Wiktoria” Wiktoria 20 Ośrodek „Jędruś” – ekologiczny i przyjazny FHU Jędruś Ośrodek dla 600 000 dla niepełnosprawnych niepełnosprawnych Andrzej Jezutek 21 Usługi tartaczne – transport i obróbka drewna ChorąŜak Mieczysław 200 000 22 Sklep Sportowy PHU ALBUS Karol 150 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 89
 • 91. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Krawczyk 23 Zakup parku maszynowego w szczególności DELTA s.c 120 000 linia do produkcji palet drewnianych 24 Rozbudowa hali produkcyjnej i remont DELTA s.c 300 000 istniejących pomieszczeń socjalnych wg projektu 25 Zakup samochodu dostawczego Stolarstwo – Małgorzata 25 000 Pacyga 26 Lecznica zwierząt Andrzej Talaga Gabinet 300 000 Weterynaryjny 27 Rozszerzenie działalności o ośrodek Sklep SpoŜywczo- 50 000 szkoleniowy dla kierowców kat. „A i B” Przemysłowy Andrzej Kozieł 28 Tu chętnie na ciebie poczekam FH „Mikołaj” Halina 400 000 Mikołajczyk 29 Babiogórskie sklepiki- organizacja promocji i Babiogórskie 100 000 sprzedaŜy produktów lokalnych pod marką Stowarzyszenie Zielona lokalną „Łączy nas Babia Góra” Linia 30 Wsparcie MiŚ przedsiębiorstw w zakresie FUPH Jerzy Jabcoń 250 000 innowacji i nowych technologii i dostępu do rynku zbytu. Zakup centrum obróbczego CMC Odnowa i rozwój wsi Lp. Nazwa projektu Składający Kartę Projektu Kwota projektu 1 Budowa muzeum historii turystyki górskiej PTTK Centralny Ośrodek 500 000 na Podbabiogórzu na bazie schroniska Turystyki Górskiej z siedzibą Towarzystwa Tatrzańskiego na Markowych w Krakowie Szczawinach 2 Inwestycje w obiekty sportowe szansą dla Ludowy Klub Sportowy 666 666 Podbabiogórza NaroŜe Juszczyn 3 Remont i przebudowa Kaplicy w Grzechyni KGW Grzechynia 100 000 4 Przysłop na rzecz Podbabiogórza Stowarzyszenie na rzecz 700 000 zrównowaŜonego rozwoju Przysłop 5 Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zawoi Zespół Szkół w Zawoi 500 000 Wilczna 6 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Gmina Stryszawa 813 000 leśniczówki wraz z otoczeniem poprzez utworzenie GCK 7 Budowa placu parkingowego na autobus Gmina Jordanów 80 000 szkolny przy Zespole Szkół w Łętowni 8 Budowa boiska sportowego do siatkówki Gmina Jordanów 100 000 oraz przystosowanie terenu przyszkolnego na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 90
 • 92. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza plac zabaw w Osielcu 9 Inwestycja z zakresu kształtowania Gmina Bystra-Sidzina 670 000 przestrzeni publicznej – odnowa centrów wsi Sidziny, Bystrej oraz system wizualnej informacji Gminy Bystra-Sidzina 10 Budowa Centrum Kultury w Budzowie Gmina Budzów 666 000 11 Budowa boiska sportowego w Palczy Gmina Budzów 900 000 12 Odnowa Centrum wsi Zachełmna Gmina Budzów 670 000 13 Modernizacja boiska sportowego w Baczynie Gmina Budzów 600 000 14 ŚcieŜka dydaktyczno-pątnicza: „Śladami bł. Stowarzyszenie Tradycja i 500 000 Ks. Stanisława Pyrtka” piesza i rowerowa Natura 15 Budynek sanitarno-gospodarczy przy boisku Ludowy Klub Sportowy 537 000 sportowym w Tarnawie Dolnej Tarnawianka 16 Utworzenie bazy kulturowej na terenie wsi Gmina Zembrzyce 660 000 Śleszowice 17 Odnowa centrum wsi Zembrzyce Gmina Zembrzyce 660 000 18 Odnowa centrum wsi Marcówka Gmina Zembrzyce 250 000 19 Odnowa centrum wsi Tarnawa Dolna Gmina Zembrzyce 720 000 20 Aleja Jana Pawła II ŚcieŜka edukacyjno- Kuria Metropolitalna 200 000 informacyjno-kulturowa z kompleksem Duszpasterstwo SłuŜby rekreacyjno-sportowym Liturgicznej i Ruchu Światło - śycie 21 Modernizacja szlaku turystycznego na trasie Gmina Budzów 700 000 Ekomuzeum: Budzów – Jachówka – Maków Podhalański 22 Adaptacja istniejących pomieszczeń w Gmina Budzów 660 000 budynku Domu Wiejskiego w Bieńkówce pod cele kulturalne 23 Woda źródlana z Przysłowia dla Stowarzyszenie na rzecz 300 000 Podbabiogórza zrównowaŜonego rozwoju Przysłop 24 Place zabaw w Białce Rada Sołecka wsi Białka 200 000 25 Poprawa bezpieczeństwa społeczeństwa i Rada Sołecka wsi Juszczyn 110 000 turystów wsi Juszczyn 26 Boisko sportowe, parking, droga, most w Rada Sołecka wsi Białka 200 000 Białce 27 Oświetlenie uliczne dróg gminnych i drogi Rada Sołecka wsi Białka 30 000 wojewódzkiej 28 Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego we Gmina Jordanów 500 000 wsi Toporzysko 29 Parking przy Kościele i cmentarzu w Białce Rada Parafialna przy 200 000 Kościele w Białce 30 Zawoja Górna dla Podbabiogórza OSP w Zawoi Górnej 300 000 31 Wykończenie i wyposaŜenie świetlicy dla wsi Rada Sołecka wsi Juszczyn 120 000 Juszczyn 32 Modernizacja i rozbudowa boiska Szkoła podstawowa w 200 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 91
 • 93. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza znajdującego się przy budynku szkoły, śarnówce urządzenie placu zabaw dla dzieci 33 Dwór na Wysokiej – Perła Ziemi Fundacja Lutnia Staropolska, 700 000 Jordanowskiej Podbabiogórza Dwór na Wysokiej 34 Rozbudowa budynku remizy OSP OSP w śarnówce 105 000 35 Remont budynku Gminnego Centrum GCKPiT w Zawoi 400 000 Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi i adaptacja pomieszczeń strychowych budynku na cele działalności kulturalnej 36 Przebudowa budynku architektury sakralnej Parafia Rzymsko Katolicka 150 000 (obiektu kulturowego i historycznego) – pw. Św. Klemensa w Zawoi bramy cmentarnej wraz z pomieszczeniem przedpogrzebowym 37 Budowa parkingu i placu wokół szkoły Zespół Szkół w Juszczynie 350 000 38 Budowa boiska sportowego w Grzechyni Gmina Maków Podhalański 350 000 40 Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Kultury Gmina Budzów 660 000 w Jachówce Małe projekty Lp. Nazwa projektu Składający Kartę Projektu Wartość projektu 1 Podnoszenie świadomości mieszkańców wsi ODR w Suchej 75 000 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 2 Podnoszenie świadomości młodzieŜy ODR w Suchej 45 000 wiejskiej poprzez organizację szkoleń innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR. Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej, artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów 3 Kontakty pszczelarzy oraz szkolenia JODŁA związek pszczelarzy 10 000 4 Szkolenie „Z lokalnymi produktami i Powiatowe Koło 7 500 usługami pszczelarskimi „Podbabiogórza” do Pszczelarskie Mioduszyna „Wrzosowej Krainy” 5 Multimedialny region Podbabiogórza Stowarzyszenie na Rzecz 100 000 ZrównowaŜonego Rozwoju Regionów 6 Młodzi Aktywni – szansa na lepsze jutro WSTiE 100 000 Podbabiogórza 7 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP Zachełmna 78 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 92
 • 94. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Zachełmnej 8 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP w Budzowie 80 000 młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Budzowie 9 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP Jachówka 80 000 młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Jachówce 10 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP w Bieńkówce 80 000 młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Bieńkówce 11 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP w Baczynie 80 000 młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Baczynie 12 „Klub Miłośników Podbabiogórza” – FSFOW ODiDK 100 000 centrum kultury, sportu i turystyki w Beskidach 13 Program autorski zajęć wspierających rozwój Szkoła Podstawowa w 32 000 aktywności twórczej poprzez działalność śarnówce plastyczną uczniów w młodszym wieku szkolnym 14 Zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenia WKS TEMPO 20 000 świetlicy 15 Zakup sprzętu komputerowego + dostęp do KGW Grzechynia 35 000 Internetu umoŜliwiający organizowanie szkoleń 16 Organizowanie imprez kulinarnych KGW Grzechynia 35 000 połączonych z kultywowaniem miejscowych tradycji i obrzędu 17 Świetlica społeczno-kulturalno-edukacyjna KGW Kojszówka 100 000 we wsi naszym drugim domem na Podbabiogórzu 18 Strój Ludowy KGW śarnówka 23 000 19 Tradycje naszego regionu KGW śarnówka 22 500 20 Organizacja Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Miejska Bibliotek Publiczna 52 500 Makowie Podhalańskim w kolejnych w Makowie Podhalańskim edycjach 21 Remont Izby Regionalnej w Makowie Miejska Bibliotek Publiczna 40 000 Podhalańskim w Makowie Podhalańskim 22 Rozwój działalności rękodzielniczej Zabielanka Barbara 16 000 Piaseczny 23 Plac zabaw dla lokalnej społeczności Szkoła Podstawowa w 98 000 Kojszówce 24 Z Podbabiogórza do Zjednoczonej Europy Stowarzyszenie Nowy 20 550 Juszczyn 25 Podbabiogórze – Twój Region Stowarzyszenie Nowy 24 750 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 93
 • 95. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Juszczyn 26 Zawojska przystań na borówkowym szlaku Roman Pająk 25 000 27 Obóz sportowo-szkoleniowy dla zawodników LKS HURAGAN 31 000 zrzeszonych w klubie 28 Wykonanie sceny, estrady (zadaszonej) mini LKS HURAGAN 31 250 muszki koncertowej przeznaczonej na imprezy, występy, zabawy 29 Wybudowanie boiska treningowego do piłki LKS HURAGAN 32 000 noŜnej oraz piłki siatkowej 30 Warsztaty szkoleniowe dla zespołu LKS HURAGAN 15 000 tanecznego cheerliderek ze Skawicy istniejącego przy LKS Huragan obozy, występy, szkolenia, zapłacenie instruktora 31 WyposaŜenie dla świetlicy OSP Skawica OSP w Skawicy Centrum 31 000 Centrum 32 Adaptacja istniejących pomieszczeń w OSP w Skawicy Centrum 31 000 budynku remizy na świetlicę w Skawicy. 33 Termomodernizacja budynku i wymiana OSP w Skawicy Centrum 31 250 kanalizacji i OC instalacji centralnego ogrzewania, okien, drzwi 34 Podbabiogórskie Punkty Informacji Usługi Przewodnickie 100 000 Turystycznej – administracja serwisu Sasanka internetowego 35 WyposaŜenie świetlicy wiejskiej. Sprzęt OSP w Skawicy Sucha Góra 31 250 komputerowy, dostęp do Internetu, telewizor oraz doposaŜenie zaplecza kuchennego. 36 Warsztaty szkoleniowe dla straŜaków i OSP w Skawicy Sucha Góra 31 250 młodzieŜowych grup 37 Zakup instrumentów dla orkiestry przy OSP OSP w Skawicy Sucha Góra 31 250 Skawica – Sucha Góra 38 Remont modernizacja pomieszczeń z OSP w Skawicy Sucha Góra 31 250 przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla mieszkańców 39 Zakup umundurowania dla orkiestry OSP OSP w Skawicy Sucha Góra 15 000 Sucha Góra 40 Kawiarenka internetowa GCKPiT w Zawoi 40 000 41 Internetowa encyklopedia Zawoi GCKPiT w Zawoi 30 000 42 Kultura ludowa Górali Babiogórskich GCKPiT w Zawoi 35 000 43 Jarmark Babiogórski GCKPiT w Zawoi 30 000 44 Zakup i zagospodarowanie terenu ogrodu Teresa Leśko Krystyna 40 000 przy gospodarstwie agroturystycznym 45 Internet dla wszystkich Firma Handlowa Mikołaj 30 000 46 Droga do kaŜdego Rada Sołecka Wsi Hucisko 100 000 47 Święto Zabawki Ludowej GOK w Stryszawie 40 000 48 Podbabiogórska nutka czyli taniec, muzyka i GOK w Stryszawie 8 000 śpiew Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 94
 • 96. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 49 Organizacja warsztatów twórczych dla dzieci, GOK w Stryszawie 20 000 młodzieŜy oraz dorosłych sposobem na zachowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. 50 Uatrakcyjnienie oferty turystyki dziedzictwa GOK w Stryszawie 6 000 kulturowego poprzez poszerzenie zbiorów mini – muzeum zabawkarstwa ludowego w Stryszawie 51 Alternatywne sposoby spędzania wolnego GOK w Stryszawie 8 000 czasu dzieci i młodzieŜy na wsi 52 Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej Orkiestra Dęta „Sygnał” w 80 000 Sygnał w Budzowie Budzowie 53 Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej w Orkiestra Dęta w Bieńkówce 30 000 Bieńkówce 54 Rozwój uzdolnień muzycznych młodzieŜy GOK w Stryszawie 18 000 wiejskiej poprzez działalność Gminnej Orkiestry Dętej 55 Budowa pieca do wypieku chleba Stanisława Kaliczak 25 000 tradycyjnego 56 Wykończenie budynku pod agroturystykę Czesław i Marian Lalik 10 0 000 57 Stworzenie strony internetowej Stowarzyszenie Klub 35 714 Podbabiogórskie Ekomuzeum Sportowy Bór 58 Stworzenie strony internetowej szlaków Stowarzyszenie Klub 35 714 konnych Podbabiogórza Sportowy Bór 59 Promocja konnych szlaków turystycznych Klub Sportowy „Bór” 35 714 Podbabiogórza jako przyszłej mekki górskiej turystyki jeździeckiej 60 Podbabiogórski zlot konny – cykliczna Stowarzyszenie Klub 35 714 impreza promocyjna Sportowy Bór 61 Opracowanie dokumentacji koncepcji sieci Stowarzyszenie Klub 35 714 szlaków rowerowych Podbabiogórskiego Sportowy Bór Ekomuzeum i jej oznakowanie 62 Ekomuzealne Foliały Stowarzyszenie Klub 35 714 Sportowy Bór 63 Warsztaty artystyczne – ginące zawody Stowarzyszenie Klub 35 714 Sportowy Bór 64 Cykliczna impreza szkoleniowa pod hasłem Stowarzyszenie Klub 35 714 Sami nie wiemy co posiadamy – poznajmy Sportowy Bór swoje Ekomuzeum 65 Kurs przewodników po Podbabiogórskie Stowarzyszenie Klub 35 714 Ekomuzeum Sportowy Bór 66 Opracowanie mapy GPS „Podbabiogórskiego Stowarzyszenie Klub 35 714 Ekomuzeum” Sportowy Bór 67 Opracowanie mapy GPS Szlaków Konnych Stowarzyszenie Klub 35 714 Podbabiogórza Sportowy Bór 68 Uzupełnieni oznakowania ścieŜki Stowarzyszenie Klub 35 714 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 95
 • 97. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza turystycznej „Podbabiogórskie Ekomuzeum” Sportowy Bór 69 Szkolenie przygotowawcze dla kandydatów Stowarzyszenie Klub 35 714 na kurs przewodników GTJ PTTK Sportowy Bór 70 Budowa infrastruktury towarzyszącej Stowarzyszenie Klub 35 714 szlakom konnym Podbabiogórza Sportowy Bór 71 Konno przez Podbabiogórze – szkolenie Stowarzyszenie Klub 35 714 przewodników górskiej turystyki jeździeckiej Sportowy Bór 72 Kurs instruktorów rekreacji ruchowej z Stowarzyszenie Klub 35 714 specjalnością jazda konna Sportowy Bór 73 Odznaka turystyczna „Podbabiogórskie Stowarzyszenie Klub 35 714 Ekomuzeum” Sportowy Bór 74 Konno przez Podbabiogórze – Babiogórska Stowarzyszenie Klub 35 714 odznaka turystyki jeździeckiej Sportowy Bór 75 Oznakowanie szlaków turystyki jeździeckiej Stowarzyszenie Klub 35 714 Sportowy Bór 76 Warsztaty regionalne pod hasłem „Ludowe KGW Bieńkówka 10 000 wytwory artystyczne i kulinarne” 77 Warsztaty regionalne pod hasłem „Ludowe KGW Baczyn 10 000 wytwory artystyczne i kulinarne” 78 Warsztaty regionalne pod hasłem „Ludowe KGW Jachówka 10 000 wytwory artystyczne i kulinarne” 79 Warsztaty regionalne pod hasłem „Ludowe KGW Budzów 10 000 wytwory artystyczne i kulinarne” 80 Przegląd twórczości kulturalnej Ziemi GOK w Jordanowie 10 000 Jordanowskiej „Naprawka Jesień” 81 Muzyka łączy pokolenia” OSP Toporzysko 10 000 82 Rośliny chronione powiatu suskiego Dorota Kempa 1 500 83 Cykl szkoleń dla sportowców w Bieńkówce LKS w Bieńkówce 120 000 w pięciu grupach wiekowych 84 Cykl szkoleń dla sportowców w Bieńkówce LKS Strzelec w Budzowie 120 000 w pięciu grupach wiekowych 85 RóŜnorodność florystyczna lasu „Groby” Dorota Kempa 5 436 86 Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” w Starej Stowarzyszenie Tradycja i 35 000 Chacie Natura 87 ŚcieŜka dydaktyczna „Osobliwości Stowarzyszenie Tradycja i 15 000 geologiczne i przyrodnicze Sidziny” Natura 88 „Tajemniczy świat pszczół”, „Czas siewu, Pasieka Leśna – Janina i 35 000 czas Ŝniw, czas pieczenia chleba” Marian Totoś 89 Od ziarenka do bochenka – ścieŜka Teresa i Mariusz 25 000 edukacyjna na terenie gospodarstwa Frankiewicz wiejskiego z warsztatami i sklepikiem 90 Dawne przedmioty domu rodzinnego Gospodarstwo Ekologiczne 25 000 opowiadają swą historię w ekologicznym Ireny Wiertelczyk gospodarowaniu 91 Sklepik koronkarski rękodzieła artystycznego Katarzyna ChorąŜy 25 000 92 Pracownia rzeźbiarska Trzop Bartłomiej 31 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 96
 • 98. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 93 Galeria pod leszczyną Aleksander Basiura 100 000 94 Szkolenie: Poprzez poznanie inicjatyw Stowarzyszenie Tradycja i 11 200 innych do rozwoju własnych Natura 95 Instrumenty dla orkiestry OSP Sidzina 35 000 96 Sala pamięci OSP Sidzina 31 000 97 PrzydroŜne Świątki – szlakiem kapliczek i GCKiC w Zembrzycach 4 500 krzyŜy 98 Folder – Gmina Zembrzyce GCKiC w Zembrzycach 4 500 99 Odnowienia miejsc pamięci w gminie Rada Sołecka w Bieńkówce 50 000 Budzów 100 Modernizacja boiska sportowego przy Rada Sołecka w Budzowie 130 000 Gimnazjum w Budzowie 101 Regionalna nuta spod mioduszyny GCKiC w Zembrzycach 32 000 102 Zakup sceny estradowej GCKiC w Zembrzycach 25 000 103 Folklorystyczne powitanie lata w Tarnawie GCKiC w Zembrzycach 12 000 Dolnej 104 WyposaŜenie świetlicy dla Zembrzyckiego Gmina Zembrzyce 8 000 Koła Gospodyń 105 Utworzenie kulturalno-edukacyjnego Parafia Rzym-kat pw. Matki 128 000 centrum Parafialnego w Śleszowicach BoŜej Częstochowskiej 106 Ekologiczne ogrzewanie Parafia Rzym-kat pw. Matki 62 000 BoŜej Częstochowskiej 107 Gejzer sztuki regionalnej Gimnazjum w Budzowie 63 000 108 Utworzenie i wyposaŜenie świetlicy Szkoła Podstawowa nr 1 w 90 000 socjoterapeutycznej w Budzowie Budzowie 109 Modernizacja mini boiska sportowego przy Szkoła Podstawowa w 60 000 Szkole Podstawowej w Bieńkówce Bieńkówce 110 Szkolenie kadry (dwóch trenerów) Ludowy Klub Sportowy 21 000 Tarnawianka 111 Zakup wyposaŜenia dla zawodników LKS Ludowy Klub Sportowy 32 500 Tarnawianka Tarnawianka 112 Zakup stroi dla KGW w Tarnawie Dolnej KGW w Tarnawie Dolnej 26 000 113 Zakup sprzętu nagłaśniającego Zembrzyckie Koło 10 000 Gospodyń Mioduszyna 114 Zbiór i wydanie śpiewników ludowych Zembrzyckie Koło 8 000 Gospodyń Mioduszyna 115 Wydanie śpiewnika regionalnego pt. Biblioteka i Ośrodek 20 000 „Wracajmy do naszych korzeni” Animacji Kultury 116 Utworzenie zespołu regionalnego Biblioteka i Ośrodek 60 000 Animacji Kultury 117 Modernizacja świetlic młodzieŜowych przy Biblioteka i Ośrodek 20 000 Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Animacji Kultury Gminy Budzów 118 Wydanie materiałów promujących gminę Biblioteka i Ośrodek 20 000 Budzów i powiat suski Animacji Kultury 119 Piknik Folklorystyczny – impreza regionalna Biblioteka i Ośrodek 20 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 97
 • 99. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza Animacji Kultury 120 Zakup stroi ludowych Zembrzyckie Koło 60 000 Gospodyń Mioduszyna 121 Zakup umundurowania dla OSP Tarnawa OSP w Tarnawie Dolnej 10 000 Dolna 122 Zakup umundurowania dla OSP Marcówka OSP w Marcówce 10 000 123 Ocalić od zapomnienia Rada Sołecka Marcówka 13 000 124 Zagospodarowanie terenu wokół domu Agroturystyka Halina 62 000 Ziomek 125 Zakup sprzętu do aktywnego spędzania czasu Agroturystyka Halina 32 000 Ziomek 126 Biesiada w Śleszowicach” 1. Stowarzyszenie Muzyczne 70 000 Śleszowice 127 „Muzyka burzy bariery, wyrównuje szanse” 1. Stowarzyszenie Muzyczne 25 000 (zakup instrumentów muzycznych i zestawu Śleszowice nagłaśniającego) 128 Zakup wyposaŜenia dla świetlicy OSP w OSP w Śleszowicach 9 000 Śleszowicach 129 Zakup umundurowania dla OSP Śleszowice OSP w Śleszowicach 10 000 130 Zakup umundurowania dla OSP Zembrzyce OSP w Zembrzycach 10 000 131 Zakup wyposaŜenia dla świetlicy OSP w OSP w Zembrzycach 7 000 Zembrzycach 132 Zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej Orkiestra Dęta RYTM 23 000 RYTM 133 Instrumenty dla orkiestry: zakup i renowacja Orkiestra Dęta RYTM 45 000 134 Budowa wiaty dla koni, ocieplenie ścian Michał Gęsikowski 100 000 zewnętrznych świetlicy dla klientów agroturystyki i ich pokoi, zadaszenie tarasu istniejącego dla gości agroturystyki, zakup siodeł, zakup urządzeń ogrodowych (altana, domki dla dzieci, basenik, jako plac dzieciom), szkolenie na instruktora jazdy konnej 135 Uruchomienie i wyposaŜenie świetlicy dla Rada Sołecka wsi Białka 30 000 dzieci i młodzieŜy 136 ŚcieŜki rowerowe wzdłuŜ rzeki Skawica Rada Sołecka wsi Białka 30 000 137 Impreza Lato ze sztuką - Toporzysko GOK Jordanów 10 000 138 Zakup stroi regionalnych dla członkiń KGW Bystra 11 250 144 Wyjazd studyjny KGW Bystra 10 000 145 Kursy: komputerowy, gotowania, szycia KGW Bystra 4 500 146 Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dom Wypoczynkowy 130 000 Zawoi Składach, przy Domu Wypoczynkowo Wiktoria Kolonijnym „Wiktoria” 147 Nasza kultura – nasze dziedzictwo Zespół Szkół w Zawoi 100 000 Wilczna 148 Wysportowana i zdrowa młodzieŜ Zespół Szkół w Zawoi 100 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 98
 • 100. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza przyszłością Podbabiogórza Wilczna 149 Budowa i remont boiska sportowego wraz z Dom Wczasów Dziecięcych 35 700 urządzeniami nr 2 150 Udział w targach turystycznych PHU ALBUS 37 500 151 Stworzenie bazy informacyjno-turystycznej PHU ALBUS 37 500 dotyczącej Podbabiogórza w ramach serwisu www.wczasowanie.pl 152 Stadion NAPRAVIA Klub Sportowy 25 000 NAPRAVIA” w Naprawie 153 Działalność na rzecz mieszkańców wsi Rada Sołecka wsi śarnówka 26 000 śarnówka 154 Szkolenie dzieci i młodzieŜy Klub Sportowy GROM 221 900 155 Modernizacja pokoi do wynajęcia Maria Mrowiec 96 000 156 Utworzenie punktu informacji turystycznej FH MIKOŁAJ 32 000 157 Zagospodarowanie cieku wodnego Zawojskie 6 500 STOWARZYSZENIE Lasów Prywatnych 158 Budowa miejsca parkingowego na skwerku Zawojskie 7 600 edukacyjnym STOWARZYSZENIE Lasów Prywatnych 159 Święto Lasu Zawojskie 40 000 STOWARZYSZENIE Lasów Prywatnych 160 Certyfikacja Produktów Lokalnych poprzez Stowarzyszenie 165 000 nadanie Znaku Promocyjnego „Łączy nas Ekologiczno-Kulturalne LAS Babia Góra” 161 Konkurs twórczości plastycznej Stowarzyszenie 132 000 Ekologiczno-Kulturalne LAS 162 Budowa zadaszonego kręgu ogniskowego dla Zawojskie 15 000 50 osób STOWARZYSZENIE Lasów Prywatnych 163 Ochrona ptaków i innych zwierząt Zawojskie 10 000 bytujących w lasach prywatnych STOWARZYSZENIE Lasów Prywatnych 164 Liga Strzelecka Uczniowski Klub Sportowy 35 000 Zawojak 165 „O puchar Babiej Góry” Międzynarodowe Uczniowski Klub Sportowy 85 000 Zawody w Trialu Rowerowym Zawojak 166 Górski rajd rowerowy „Wokół Babiej Góry” Uczniowski Klub Sportowy 175 000 impreza cykliczna, międzynarodowa Zawojak 167 Modernizacja i oznakowanie tras Uczniowski Klub Sportowy 20 000 rowerowych, wytyczenie nowych szlaków Zawojak rowerowych o róŜnym stopniu trudności 168 Świetlica rekreacyjno-rehabilitacyjna „Na Uczniowski Klub Sportowy 50 000 Bursztynowym Szlaku” Zawojak 169 Małopolski serwis Turystyczny (internetowy) PHU ABUS 31 700 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 99
 • 101. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 170 Zespół artystyczno kulturalny w OSP OSP Kojszówka 80 000 rozwojem twórczości ludowej 171 Zaradna gospodyni Gminna Rada KGW w 30 000 Stryszawie 172 Wirtualne Babiogórskie Sklepiki – Babiogórskie 45 000 organizacja promocji i sprzedaŜy produktów STOWARZYSZENIE lokalnych pod marką lokalną „Łączy nas Zielona Linia Babia Góra” 173 Szlak Bursztynowy – ten który nas łączy Babiogórskie 45 000 STOWARZYSZENIE Zielona Linia 174 Otwarte mistrzostwa w tenisie stołowym Szkole Koło Sportowe Wilki 35 000 175 Ogród Dworski zaprasza Dwór na Wysokiej 40 000 176 Ogródek Jordanowski – plac zabaw dla dzieci Szkoła Podstawowa w 45 000 i młodzieŜy Wieprzu 177 Remont świetlicy wiejskiej i zakup jej STOWARZYSZENIE Nowy 22 000 wyposaŜenia Juszczyn 178 Remont Kaplicy pw. Podniesienia KrzyŜa w GCKPT Zawoja 35 000 Zawoi Wilcznej 179 Cykl szkoleń GCKPT Zawoja 20 000 180 Klub dziennikarza GCKPT Zawoja 35 000 181 Nawiązanie współpracy zespołów UG Zawoja 100 000 regionalnych Podbabiogórza i Pomorza 182 Utworzenie kawiarenki internetowej w Gmina Maków Podhalański 10 000 Grzechyni 139 Zakup nowego sprzętu świetlicowego celem Gmina Maków Podhalański 70 000 zwiększenia atrakcyjności zajęć i przyciągnięcia większej liczby dzieci i młodzieŜy do świetlic 140 Utworzenie kawiarenki internetowej w Gmina Maków Podhalański 10 000 Wieprzcu 141 Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Gmina Maków Podhalański 85 000 Dętej 142 Utworzenie kawiarenki internetowej w Gmina Maków Podhalański 10 000 śarnówce 143 Dofinansowanie imprez sportowych na Gmina Maków Podhalański 140 000 terenie gminy 183 Budowa ścieŜki rekreacyjno – spacerowych Gmina Maków Podhalański 50 000 nad rzeką Skawą 184 Dofinansowanie imprez kulturalnych na Gmina Maków Podhalański 490 000 terenie Gminy Maków Podhalański 185 Remont pokrycia dachowego kościoła i Parafia w Tarnawie Dolnej 100 000 plebanii 186 Remont elewacji i ocieplenie ścian i stropów Parafia w Zembrzycach 10 000 187 Remont budynku cmentarnego i ogrodzenia Parafia w Tarnawie Dolnej 100 000 cmentarza parafialnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 100
 • 102. Lokalna Strategia Rozwoju Podbabiogórza 188 Prace remontowo-konserwatorskie obiektów Gmina Bystra-Sidzina 36 000 skansenu w Sidzinie, w tym ich odbudowa, porządkowanie i oznaczenie, jak równieŜ pozyskiwanie nowych obiektów 189 Stworzenie systemu ochrony Gmina Bystra-Sidzina 36 000 przeciwpoŜarowej Skansenu w Sidzinie 190 Zakup stroi i instrumentów dla zespołu STOWARZYSZENIE Nowy 25 000 regionalnego Juszczyn 191 Śpiewnik Ludowy KGW Tarnawa Dolna 8 000 192 Zakup sprzętu nagłaśniającego KGW Tarnawa Dolna 15 000 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 101
Fly UP