...

Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka

by urzad-miasta-wloclawek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,563

views

Comments

Description

Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka.
Download Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka

Transcript

  • 1. w w w. w l o c l a w e k . p l Drodzy Włocławianie. cia inwestycji, a przedena Państwa wyrozu-licząc na Państwa gło- wszystkim jest prze-miałość i cierpliwość.sy w sprawie dalszego, Czwarty rok realizu-pustką do pozyskaniaDziękuję za liczne gło- dynamicznego rozwoju jemy oczekiwane przez funduszy z Unii Euro- sy poparcia kierunków Włocławka. Państwa inwestycje. Tapejskiej. Te fundusze rozwoju miasta, które realizacja poprzedzonaspływają do Włocław-wdrażam w życie. Są była przygotowaniamika. Wiem, że realiza- one Państwa postula-Z pozdrowieniami, dokumentacji, zarów-cja tych wszystkich tami, które mam obo- no projektowej jak iinwestycji wiąże sięwiązek spełnić. Czynię Andrzej Pałucki finansowej, która jestdla Państwa z wieloma to z jak największą sta-Prezydent Włocławka podstawą do rozpoczę- utrudnieniami. Liczęrannością i satysfakcją,Inni o nas Budżet miasta na plusie!Oszczędnie wydawaliśmy, a do kasy miasta spłynęło więcej pieniędzy. To dało 25 mln złKrzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju na plusie, co oznacza, że finanse miasta są w dobrej kondycji. Regionalnego podczas uroczystości wmu-Dzięki bardzo dobremu 25 mln zł. Wynik operacyjny pieniędzmi budżetowymi, co rowania aktu erekcyjnego pod budowę wykonaniu budżetu, zwłasz-to nic innego jak różnica do- więcej - inwestujemy, dzięki Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodar- cza po stronie dochodów, wchodów bieżących i wydat- czemu miasto się rozwija. czego - wrzesień 2009 r.tym pozyskaniu znacznychków bieżących. Zmniejszył Potwierdzeniem tego jest„Środki europejskie są przede wszystkimfunduszy zewnętrznych nasię wskaźnik zadłużenia z fakt, że nasz budżet uzyskał po to, żebyśmy realizowali takie inwesty- zadania własne oraz twardej planowanego na 2009 rok pozytywną opinię organu cje, które będą mieć w przyszłości wartośćpolityki w wydatkach, udało 52,82 procent do 42,77 pro- kontrolującego, czyli Regio- dodaną, a wierzę, że ta inwestycja i wielesię wypracować dodatni wy-cent. To w praktyce oznacza,nalnej Izby Obrachunkowej. innych, które pan prezydent planuje zenik operacyjny na poziomieże dobrze gospodarujemy środków europejskich, właśnie takimi są.”Janusz Zemke, eurodeputowany podczas wizyty we Włocławku - luty 2010 r. „We Włocławku, dzięki akty wno- ści prezydenta Andrzeja Pałuckie- go, udało się pozyskać sporo środ- Rewitalizacja śródmieścia ków unijnych. Włocławek zaczyna z tych funduszy bardzo dobrze ko- rzystać, dzięki temu realizowane są duże inwestycje, np. przebudowa drogi krajowej nr 1.”Michał Korolko, wicemarszałek województwa kujawsko- Nowe boisko „Orlik” przy Zespole Szkół Elektrycznych na ul. Toruńskiej pomorskiego, podczas konferencji poświęconej funduszomunijnym we Włocławku - luty 2010 r.„Gdybym miał dzisiaj rankingować miasta w województwie, to na pierw- szym miejscu jest Grudziądz, na dru- gim Włocławek i potem ja już do innego miasta z taką wizytą się nie udam. Dzi- siaj mogę gratulować tylko tym dwóm miastom.”Budowa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technologicznegoprzy ul. WiklinowejPiotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podczas uroczystego podpisania umowy na realizację inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią- gów i Kanalizacji - styczeń 2010 r.Nowa nawierzchnia ul. Zgodnej, jako część projektu przebudowy ul. Kapitulnej„Cieszę się, że pan prezydent przyjeżdżado Torunia uśmiechnięty, że to co udajemu się zdobyć cieszy nie tylko jego, ale imieszkańców Włocławka. Taką postawąpozytywnego myślenia o przyszłości moż-na wiele zbudować.” Budowa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. ToruńskiejIluminacja mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz Bazyliki Katedralnej
  • 2. NAJWAŻNIEJSZE WŁOCŁAWSKIE INWESTYCJE LISTA MIEJSKICH INWESTYCJI W 2010 ROKU1. Ministerstwo Infrastruktury dofinansuje remont włocławskiego odcinka „jedynki”! 1.I etap przebudowy ul. Kapitulnej (połączenie z rondem Falbanka oraz z Zazamczem: napłynęło 12 wniosków od je także kładki dla pieszychakustyczną. Ponadto wykonane konać remont w ciągu 3 lat od ul. Kapitulna, Wiejska, Zgodna)Złożony przez Andrzeja Pałuckiego, prezydenta Włocławka wniosek o dofinansowanie konsorcjów firm, m.in. z przy ul. Mechaników i przy ul.będzie oznakowanie pionowe i momentu podpisania umowy. 2.II etap przebudowy ul. Kapitulnej (ul. Kapitulna, przebicie przez las do Wienieckiej)remontu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta przeszedł pozytywnieGrecji, Niemiec, Włoch, Ir-Zdrojowej. Wymienione będziepoziome oraz ekrany akustycz-Cały odcinek drogi krajowej nr 3.Przebudowa drogi krajowej nr 1landii, Czech i Chorwacji. oświetlenie uliczne i sygnali-ne. W miejscach intensywnie1, który przebiega przez Włocła-ocenę formalną i merytoryczną. Wkrótce zostanie podpisana umowa, tym samym Włocła- Wśród polskich firm zgłosiły zacja świetlna. Powstaną nowe użytkowanych przez przechod- wek ma długość 14,5 km. 4.Przebudowa włocławskich bulwarów wek uzyska dotację na realizację tego przedsięwzięcia. się przedsiębiorstwa mającekanalizacje i wodociągi, a takżeniów zaprojektowano kompozy- Aktualności z placu budowy 5.Rewitalizacja Zielonego Rynku swoją siedzibę w Warsza- kanalizacja teletechniczna podcje roślinne z traw ozdobnych ioraz informacje o zmianach or- wie, Pile, Człuchowie, Le- sieć teleinformatyczną. Remon-niskich krzewów liściastych iganizacji ruchu znajdują się na 6.Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” gnicy, Mińsku Mazowieckim, tem będą objęte również skrzy-iglastych, a w wąskich pasachstronie internetowej wykonaw- 7. Przystań na Zalewie WłocławskimGostyninie, Wysogotowie iżowania z ulicami przecinają- pomiędzy chodnikiem, a jezdnią cy. Wystarczy wejść na www. Pruszkowie. Z naszego regio- cymi się z „jedynką”. Wzdłużzaprojektowano niskie krzewy.wloclawek.pl i kliknąć na baner 8.Przystań u ujścia Zgłowiączki nu wykonawcami bądź pod- trasy, w wybranych budynkachMiejski Zarząd Dróg szacuje, po prawej stronie „Remont dro- 9.Budowa mieszkań socjalno-komunalnychwykonawcami chcą być firmy mieszkalnych wymieniona bę- że remont może kosztować ok. gi krajowej nr 1”. z Włocławka, Nowej Wsi, To-dzie stolarka okienna, która bę-160 mln zł (bez podatku VAT). 10.Rozpoczęcie budowy basenu miejskiego runia i Inowrocławia. Obecniedzie gwarantować izolacyjność Wykonawca będzie musiał wy- 11.Przebudowa stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg zapoznaje się z dokumentacją przedsta- 12.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Michelin, Zawiśle i Południe wioną przez firmy. Następnie, 13.Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a wybranym pięciu konsorcjom 14.Monitoring śródmieścia zostanie przedstawiona szcze- gółowa specyfikacja przetargo- 15.Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologicznywa. Ostatecznie, zostanie wy- 16.Budowa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości brana jedna, najkorzystniejsza oferta. 17.Centrum kultury Browar B – adaptacja do nowych Remontem zostanie obję- funkcji społeczno – gospodarczych ty odcinek od granicy miasta przy ul. Toruńskiej do skrzy- obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego – Łegska żowania z ul. Lunewil – mówi 18.Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje Boisko – OrlikJacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta Włocławka. - Prze- 2012” przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiejbudowana będzie całkowicie 19.Remont ul. Brzeskiej nawierzchnia jezdni, powsta- ną chodniki, ścieżki rowerowe, 20.Połączenie ul. Kruszyńskiej z ul. Kaliskązjazdy oraz zatoki autobusowe wraz z wiatami przystanko- wymi. Wykonawca zbuduje Wysokość dotacji jest jeszcze Grabarczyka spodziewamy się,dania wniosków o dopuszcze-kolektory i kanały deszczowe w fazie uzgodnień z Minister- że będzie to ponad 130 mlnnie do udziału w postępowaniu2. Zielony Rynek już się zmieniaoraz wylot do rzeki Zgłowiącz- stwem. Liczę na to, że będzie tozł. Pierwszy etap remontu „je-przetargowym na przebudowę ki. Przebudowana będzie esta- co najmniej 47 procent - mówi dynki” obejmujący fragmentponad dziewięciokilometrowe- kada i most nad Zgłowiączką, Andrzej Pałucki, prezydentod ul. Lunewil do okolic placugo odcinka jedynki w granicach powstaną tam po obu stronach Włocławka. - Zgodnie z de-Powstania Styczniowego trwa.administracyjnych Włocławka. kładki dla pieszych i rowerzy- klaracjami ministra Cezarego5 maja br. minął termin skła- Do Miejskiego Zarząd Drógstów. Wykonawca przebudu-Nowe drogi, chodniki i fontanna to tylko niektóre zmiany, jakie czekają centralny plac w mieście. Tuż obok ratusza będzie można także podziwiać nowy układ zieleni. Zielony Rynek będzie więc jeszcze bardziej zielony.3. Za rok bulwary staną się wizytówką Włocławka Zmieni się również tzw.nalizacji sanitarnej i deszczo- go Programu Operacyjnego mała architektura. Wyko- wej. Ponadto na placu będzieWojewództwaKujawsko- nawca - konsorcjum firmzainstalowana iluminacja. Pomorskiego na lata 2007- urządzi plac zabaw dla dzieci nansowanie z kasy unijnej. składające się z Przedsiębior- Inwestycja prowadzona jest2013. Wykonawca zakończyW marcu rozpoczęła się gruntowna przebudowa włocławskich Bulwarów im. Marszałka ze stołami do gry, piramidą Przy Bulwarach przebudowana stwa Budowlano-Instalacyj- w ramach Lokalnego Progra-prace w styczniu 2011 roku. Józefa Piłsudskiego. Inwestycja prowadzona w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacjiwspinaczkową, huśtawka- będzie także biegnąca tamtędy nego „Rembud” z Włocławkamu Rewitalizacji, jej koszt tozakończy się pod koniec kwietnia 2011 roku. mi, ruchomym pomostem,droga. Remontem zostanie ob- oraz Przedsiębiorstwa Robót9,7 mln zł. Miasto otrzymałokaruzelą itp. urządzeniami. jęty ponad kilometrowy odcinek Drogowych S.A. z Torunia - już 6,2 mln zł unijnego do- W rejonie ul. Bechiego oraz jezdni, ponadto przebudowa- Pałucki, prezydent Włocławka. przebuduje istniejącą sieć ka- finansowania z Regionalne-pomiędzy ul. Św. Jana i Maślaną ne będą chodniki, pasy zieleni, – Naszym celem jest stworzeniebędzie zlokalizowany plac wypo- zjazdy, zatoki postojowe i auto- w centrum Włocławka reprezen-sażony w siedziska i małą scenę.busowe, a także cała infrastruk- tacyjnego obszaru o wysokichBędą tam organizowane impre-tura towarzysząca, tj. kanaliza- standardach, gdzie będą mogłyzy plenerowe. Planuje się także cja deszczowa oraz oświetlenie się odbywać nie tylko imprezyodbudowanie bariery ochronnej uliczne. Wykonywany jest już masowe, ale także będzie to do-jako repliki istniejących niegdyś projekt przebudowy i budowy skonałe miejsce do wypoczynkubarier. Dodatkowo, wszystkienowych placów na Starym Ryn- dla mieszkańców i turystów.murki będą oczyszczone z bruduku, przy ul. Bednarskiej, a takżei graffiti i zabezpieczone środ-przy ulicach Bechiego i Bulwary. Odwiedzający bulwary będąkami chemicznymi uniemożli- Chodniki oraz schody powstaną mogli skorzystać z 13 tarasówwiającymi ich ponowne poma- na Starym Rynku i w ulicach: widokowych w kształcie koła.lowanie. W okolicach Pałacu Maślanej i Św. Jana. Dokumen- Znajdą tam się również lokalenarskiej powstanie parking naProjekt przebudowy realizowanyBiskupiego do ujścia rzeki Zgło-tacja będzie też dotyczyć prze- małej gastronomii, dla tego typu ok. 90 miejsc postojowych, na- jest przez miasto w ramach pro-wiączki powstaną alejki i zieleń- budowy nawierzchni w ulicach: działalności przewidziano 286,5tomiast przy ul. Bechiego będzie gramu „Ku Wiśle” zakładające-ce. Pod mostem oraz w okolicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, m kw. powierzchni. - Bulwary ich ok. 30. Miasto planuje także go rewitalizację Starego Miasta.ul. Bechiego będą stały szalety Matebudy, Wiślanej, Łęgskiej, zyskają także iluminację, którabudowę nowego chodnika orazZadanie będzie dofinansowanepubliczne.Browarnej, Szpichlernej, Towa- będzie podkreślała elementy ma-nowej infrastruktury technicz- ze środków unijnych.rowej i Bechiego. Przy ul. Bed- łej architektury ze szczególnymnej placu przy ulicy Bulwary 5a.Bulwary oraz okolice zmienią200 ławek. Dla rowerzystów zo-Wykonawcą wszystkich ro- wyeksponowaniem elementówsię nie do poznania. Wzdłuż bul-stanie wykonana ścieżka rowe- bót jest konsorcjum włocław- ozdobnych- dodaje prezydent Pa-skich firm: „Drogtom”, „Drogiwarów - od ul. Ogniowej do ujściarzeki Zgłowiączki - zbudowanarowa, swoje pojazdy będą mogliparkować przy 27 stojakach ro- łucki. - Cały obszar będzie roz- świetlało 27 latarni.i Mosty Antoni Popowski” orazWEJDŹ NA TE STRONY INTERNETOWEbędzie promenada, z ozdobną werowych. Zmieni się całkowi- PPUH „Lux-Dom”. Firmy tenawierzchnią. Pomiędzy prome- cie mała architektura, oświetle-przedstawiły najkorzystniejsząLokalny Program Rewitalizacji: www.wloclawek.pl/aktualnosci/12898.html W okolicy ul. Ogniowej powsta-nadą a chodnikiem powstanie nie i szata roślinna. ofertę w przetargu, przebudowa nietrzydziestostanowiskowy Inwestycje prowadzone we Włocławku: www.wloclawek.pl/aktualnosci/12800.htmlprawie półtora kilometra ścieżekbędzie kosztować 11,99 mln zł. parking. Na odcinku pomiędzyspacerowych, wzdłuż których - Chcemy stworzyć swoistą wi-ul. Bechiego i Towarową wyko-W ramach realizacji Lokalnego Bulwary dawniej, dziś i w przyszłości: www.wloclawek.pl/aktualnosci/5077_40237.htmlzostanie zamontowanych ponadzytówkę miasta – mówi Andrzej Programu Rewitalizacji Miasta nawca zamontuje siedziska orazotrzymamy na to zadanie dofi-
  • 3. Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 Tak będzie wyglądała część Starego Rynku na ul. CygankaOtwarcie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Żytniej Budynek nowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej Wizualizacja przystani u ujścia Zgłowiączki w okolicach ul. Piwnej Wizualizacja przystani u ujścia Zgłowiączki w okolicach ul. Piwnej Nowoczesna sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. ToruńskiejSiłownia przy sali gimnastycznej w „Elektryku” Na Zalewie Włocławskim po stronie ul. Płockiej powstanie przystańMiasto rozwija się jak nigdy dotąd Rozmowa ze Stanisławem Wawrzonkoskim, prezydentem Włocławka w latach 1998- 2002, przewodniczącym Rady Miasta w latach 2002-2006 Za nami debata radnych prowadziłem obrady jako ustę- lić tym bardziej, że dochody w wyjaśnić.przyszkolne, rozbudowa szkoły w sprawie absolutorium dla pujący przewodniczący wyrazi- 2009 roku były większe przy A co do zarzutów o celowe w Michelinie, remont SP nr 3, prezydenta za wykonanie bu- łem pogląd, że przed radnymi jednoczesnej oszczędnej polity- opóźnianie inwestycji tak, aby remont w Zespole Szkół Elek- dżetu za 2009 rok. Czy jest trudna droga pchnięcia miasta ce wydatkowania pieniędzy bu- realizować je w roku wybor- trycznych. Pan zaskoczony tym, że radni w kierunku rozwoju. Będzie to dżetowych przede wszystkim czym?Czy więc traktuje Pan de- opozycyjni skrytykowali ten możliwe, jeśli będą działać stro- na wydatki bieżące.To bzdura. Jaki sens miałoby cyzję rady w kategoriach poli- budżet i podjęli uchwalę o nie- niąc od wielkiej polityki w myślPo raz pierwszy jednak radni celowe opóźnianie tych inwe- tycznych? udzieleniu absolutorium? zasady: zgoda buduje, niezgoda podjęli uchwałę o nieudziela- stycji, żeby kolejni je kontynu- Niestety tak. Mówię to z Nie jestem zaskoczony, ale je- rujnuje. Po pierwszym roku niu absolutorium owali? Po prostu realizuje się przykrością, bo kiedy ja byłem stem rozczarowany taką decyzją funkcjonowania tej rady byłemTo rzeczywiście sytuacja, któ- inwestycje wtedy, kiedy są pie- prezydentem czy przewodniczą- rady. Na początku tej kadencji jeszcze optymistą, po kolejnych ra wydarzyła się po raz pierw- niądze. Wiemy doskonale, że cym rady, podchodziliśmy do samorządu, kiedy po raz ostatni latach stwierdzam z żalem, że szy. Ale rada w tym momencie zastrzyk funduszy z Unii Euro- zagadnień budżetowych opiera- na pierwszym posiedzeniu rady tej zgody brakuje, przez co nie niczym nie ryzykowała, bo do pejskiej przyszedł z dwuletnim jąc się na dokumentach, nie nawszystko uda się w naszym końca kadencji pozostało mniej opóźnieniem i to nie tylko we politycznych animozjach i nie-mieście zrealizować. niż dziewięć miesięcy, a przepi- Włocławku, ale w całym kraju chęciach. Teraz oponenci mająCo do budżetu, to podstawą sy mówią, że wówczas nie moż- i dlatego wszystkie unijne in- jedyny cel: przejęcie władzy. Ichdo jego oceny, według obowią- na decydować o referendum w westycje dopiero teraz fizycznie problem polega jednak na tym,zującego prawa orzecznictwa sprawie odwołania prezydenta. są realizowane. Spójrzmy, co że brakuje im argumentów, boRegionalnej Izby Obrachunko- Jest jeszcze jedna ważna kwe- dzieje się w innych miastach, miasto za prezydentury An-wej i Sądów Administracyjnych, stia: gdyby rok temu czy dwa jak: Bydgoszcz, Grudziądz czy drzeja Pałuckiego rozwija sięjest sprawozdanie z wykonania lata temu radni zdecydowali Toruń. Cały region to jeden jak nigdy dotąd. Ponadto opo-tego budżetu oceniane przez o nieudzielaniu absolutorium, wielki plac budowy. Przez te zycja skupia się tylko na kryty-RIO i to powinno być meritum potem o referendum, a prezy- trzy lata, oprócz przygotowań ce, a ja jestem ciekaw, jakie oniw ocenie tego budżetu. Przypo- dent to referendum by wygrał, dokumentacji do kolejnych pro- mają alternatywne propozycjemnę, że RIO pozytywnie oce- oznaczałby to rozwiązanie rady jektów, działo się bardzo wiele: dla Włocławka; jaki program?niła realizację budżetu w 2009 miasta, czyli radni straciliby budowaliśmy i remontowaliśmy Przyglądając się temu, co mó-roku i uznała wniosek rady o swoje mandaty. Dzisiaj takiego ulice np. Miłą-Węglową, Planty wią, wniosek jest jeden: żadne-nieudzielanie absolutorium za ryzyka nie ponosili, to zwykła II, Kapitulną. Wyremontowa- go programu dla mieszkańcówbezzasadny. Nie było powodów, polityczna zagrywka, dlatego no most, wiele inwestycji było nie mają.aby tego absolutorium nie udzie- trzeba włocławianom te sprawy w oświacie, np. nowe boiska Informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka przygotowany przez Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, tel.: 54 414-40-00, fax: 54 411-36-00 www.wloclawek.pl, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl Znajdziesz nas na: www.facebook.pl/UMWloclawek, www.twitter.com/UMWloclawek, www.dailymotion.pl/UMWloclawek,www.slideshare.net/UMWloclawek
  • Fly UP