...

Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

by tomek-kuczynski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,423

views

Comments

Description

 
Download Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

Transcript

 • 1. Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.
 • 2. POLITYKA MIESZKANIOWA SZCZECINA• nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji• polityka mieszkaniowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin – lipiec 2012 r.• nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany - proces ten będzie rozłożony w czasie.• wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców
 • 3. POLITYKA MIESZKANIOWA DOTYCZY:• zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych;• zasad wynajmowania lokali komunalnych;• zamiany lokali mieszkalnych;• zasad polityki czynszowej;• systemu pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.
 • 4. MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcyuzależniona od okresu najmu.•25% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;•50% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmupowyżej 5 do 10 lat;•85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmupowyżej 10 do 20 lat;•95% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
 • 5. MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWażne dla najemców!!!Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwałyo zasadach sprzedaży lokali komunalnych rozpatrywane będą według dotychczasowychzasad co oznacza, że bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wynosić będzie:•95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny,•97 % gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położonew granicach danej nieruchomości.
 • 6. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH– WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ• przejrzyste i proste rozwiązania• urealnienienie możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących• coroczne składanie wniosków o przydział lokalu,• punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuację bytową• dodatkowa punktacja dla osób z dotychczasowej kolejki• losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów• wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości
 • 7. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJAKOLEJKI MIESZKANIOWEJHarmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokalikomunalnych•od 1 lipca do 31 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków onajem mieszkania komunalnego•do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków•do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniającychkryteria do wynajęcia mieszkania•do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń•do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przezSpołeczną Komisję Mieszkaniową•maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM•czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osóbzakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.
 • 8. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY• gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe• proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu• gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich
 • 9. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY Dłużnik zajmuje lokal Lokal o mniejszej pow. o dużej pow. użytkowej ZAMIANA LOKALI użytkowej, niższym standardzie(nieadekwatny do potrzeb zajmowany przez najemców i możliwości utrzymania) o wyższych dochodach Uniknięcie sytuacji Ewentualny remont lokalu rosnącego zadłużenia, brak (podwyższenie standardu zasobu), zaległości, możliwość poprawa warunków zamieszkiwania, utrzymania lokalu opłacany czynsz – przychód dla EFEKT Gminy ZAMIANY
 • 10. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWOGMINYHarmonogramod 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :• wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań• poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadachpo 31 sierpnia 2012 r.• przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,• systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.• tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.
 • 11. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHDlaczego:• od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie• wpływy z czynszów nie pokrywają nawet kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości• zasób ulega stałej degradacjiPo co?• więcej remontów i modernizacji• zintensyfikowanie działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacjiW jaki sposób?• stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodę• rozbudowany systemem obniżek (do 40%) – dla osób o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niższym poziomie.
 • 12. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHCzynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwzględnia:• stan techniczny budynku,• wyposażenie lokalu w instalacje,• atrakcyjność użytkową• usytuowanie lokalu i lokalizację.System obniżek skonstruowany jest w sposób gwarantujący osobom najuboższymczynsz nawet na niższym poziomie niż dotychczasowyPodstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury,który obecnie wynosi 799,18 zł
 • 13. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHDla kogo obniżka czynszu?40% ulga dla:• jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200%najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )• gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emeryturyna osobę (n x 1.198,77 zł/os)30% ulga dla:• jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250%najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )• gospodarstw wielo1.438,52 zł/os)15% ulga dla:osobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę(nx – jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280%najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )• gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emeryturyna osobę (n x 1.598,36 zł/os)
 • 14. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHObniżka czynszu – przykładowe dochody Gosp. dom. Gosp. dom. Gosp. dom.Wartość obniżki 1 os. dochód do 2 os. dochód do 3 os. dochód do [%] opodatkowania opodatkowania opodatkowania [zł/m-c] [zł/m-c] [zł/m-c] 40% 2 397,54 3 596,31 1 598,36 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08
 • 15. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACH Róż nica Róż nica Wymiar WymiarLp. Wymiar [zł /m- [zł /m- [zł /rok] c] c] [zł /rok] Aktualnie1. 3 190 993 xxx 38 291 917 xxx Założenie: wszyscy płacą Aktualnie2. 2 552 794 xxx 30 633 534 xxx Założenie: płaci 80% najemców Po zmianach3. Założenie: płaci 100% najemców 4 914 129 1 723 136 58 969 552 20 677 635 Bez zniżek. Po zmianach4. Założenie: płaci 80% najemców 3 145 043 592 248 37 740 514 7 106 980 Połowa najem. ma 40% ulgę Po zmianach5. Założenie: płaci 80% najemców 2 987 791 434 996 35 853 488 5 219 954 60% najemców ma 40% ulgę
 • 16. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHHarmonogram aktualizowania stawek czynszuNowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasuprzeprowadzone będą:od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeńdotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku oobniżkę czynszu do dnia 15.10.2012 r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)od 1 września do 15 października 2012 - składanie przez najemców wnioskówwraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonychwniosków o obniżkę czynszu;od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.
 • 17. POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ• nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze• ścisła współpraca ZBiLK z MOPRnarzędzia pomocy społecznej stosowane w polityce mieszkaniowej• przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;• coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;• realizacja programu zamian lokali we współpracy z gminnymi TBS• możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego• wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych
 • 18. KAMPANIA INFORMACYJNA• polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach• gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian• działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:  plakaty  ulotki do mieszkańców  strona internetowa  infolinia w ZBILK• wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych
 • 19. Dziękujemy za uwagęSzczecin, maj 2012 r.
Fly UP