...

Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding

by eko-holding-sa

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,899

views

Comments

Description

 
Download Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding

Transcript

 • 1. Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa 19 maja 2010
 • 2.
  • Podstawowe informacje o Grupie EKO Holding
  • Wyniki finansowe roku 2009
  • Wyniki finansowe I Q 2010
  • Plany na przyszłość i działania rozwojowe
 • 3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Obsługa magazynowo-dystrybucyjna sieci sklepów oraz sprzedaż detaliczna artykułów FMCG za pośrednictwem dynamicznie rozwijanej sieci sklepów EKO, w tym także placówek pozyskiwanych w ramach działań konsolidacyjnych Dystrybucja i usługi logistyczne obejmujące sprzedaż hurtową artykułów FMCG przede wszystkim do jednostek detalicznych spoza Grupy (przede wszystkim artykuły drogeryjne) Organizacja i rozwój sieci sklepów franczyzowych
 • 4. Część Detaliczna Część Dystrybucyjna EKO HOLDING S.A. Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bielsko-Biała Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bydgoszcz Sp. z o.o. 90 Polska Grupa Drogeryjna Lublin Sp. z o.o. 90 EKO Sp. z o.o. 100 Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o. 100 Przedsiębiorstwo TAF Sp. z o.o. 100 ROMA Sp. z o.o. 100 Podkarpacka Siec Hurtowo-Detaliczna ASTRA Sp. z o.o. 61,5 Asort Sp. z o.o. 100 Asort Dystrybucja Sp. z o.o. 51 Rabat-Detal Sp. z o.o. 60 Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o. 100 Drogerie Aster Sp. z o.o. Kamis Sp. z o.o. 64 100 OCD Hurt Serwis Sp. z o.o. 25
 • 5. Wyniki finansowe 2009 komentarz
  • W 2009 grupa rosła na wszystkich poziomach działalności
  • Przyrost r/r skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 15,6%
  • Blisko 3-krotnie większy skonsolidowany wynik netto grupy
  mln PLN 2008 2009 2010 P % 2009 / 2008 % 2010 P / 2009 Przychody 1.040 1.202 1.247 15,6% 3,7% Wynik brutto na sprzedaży 240,7 282,8 302,5 17,5% 6,9% EBIT 18 33 42,8 83,2% 29,7% EBITDA 29,5 45,9 56,2 55,6% 22,5% Wynik netto 6,5 19,7 29 197,5% 47%
 • 6. Wskaźniki rentowności komentarz
  • Rosnący poziom marży handlowej
  • Wzrost rentowności na wszystkich poziomach działalności
  • zdecydowany wzrost rentowności aktywów grupy
  % 2008 2009 2010 P Marża % 23,15% 23,51% 24,3% EBIT % 1,7% 2,7% 3,4% EBITDA % 2,8% 3,8% 4,5% Rentownosc netto % 0,6% 1,6% 2,3% Rentownosc aktywów ROA % 1,9% 5,5% 6,3%
 • 7. KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2009 ROK
  • Największy od początku istnienia grupy poziom skonsolidowanych przychodów
  • ze sprzedaży – 1.202,8 mln PLN
  • Wynik netto blisko trzykrotnie wyższy od zanotowanego w 2008 – 19,7 mln PLN
  • Grupa zoptymalizowała strukturę finansowania – większy udział finansowania
  • długoterminowego, spłata części zobowiązań krótkoterminowych
  • Grupa eliminuje dublujące się koszty back office; udział kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży mniejszy o 0,6%
 • 8. PODSUMOWANIE 2009 ROKU 02.2009 zakup przez Emitenta 100% udziałów w spółce Ro-mir+ Sp. z o.o. (dziś Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o.) z/s w Krakowie – dystrybutorze artykułów drogeryjnych z silną pozycją w Polsce południowej 09.2009 rozpoczęcie współpracy w zakresie dystrybucji przez Polską Grupę Drogeryjną Zachód Sp. z o.o. (dawniej Tarkon-Gradi Sp. z o.o.) z firmą Procter&Gamble (P&G) 10.2009 wznowienie przez Emitenta procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego w KNF 12.2009 zmiana w składzie Zarządu Emitenta
 • 9. Wyniki finansowe IQ 2010 komentarz
  • Realizowanie założeń budżetowych w grupie
  • Osiągnięte wyniki nie zagrażają realizacji budżetu rocznego i wartościom podanym w prognozach rocznych
  • Zadowalający poziom wyniku brutto.
  mln PLN IQ 10 IQ 09 % IQ10 / IQ09 Przychody 296,9 286,7 3,6% Wynik brutto na sprzedaży 67,4 65,1 3,5% EBIT 7 7,2 -1,8% EBIT % 2,5% 2,4% EBITDA 10,3 10,3 -0,4% EBITDA % 3,6% 3,5% Wynik brutto 5,5 5,3 4,% Rentownosc brutto % 1,9% 1,9%
 • 10. Rachunek zysków i strat komentarz
  • Praktycznie ten sam poziom marż handlowych
  • Zmniejszenie q/q obciążeń z tyt. zobowiązań finansowych – 0,3 mln PLN
  • grupa realizuje założenia budżetowe dot wyniku finansowego
  • wysoki poziom korekty obrotu towarami (korekta neutralna w trakcie roku) zmniejszająca wynik na sprzedaży
  • zatowarowanie sklepów towarem z EKO Holdingu przed Świętami Wielkanocnymi (początek kwietnia)
  • w poprzednich okresach korekta utrzymywała się na poziomie 2,3 mln pln (2008 – 2,3 mln; 2009 – 2,2 mln)
  • w IQ 10 wartość korekty wyniosła 3 mln PLN
  • prognozowany poziom korekty po I półroczu - na poziomie 2009,
  • zmiany mające negatywny wpływ w kwartale (neutralny na poziomie roku):
  • Wstępne opłaty leasingowe / jednorazowo, RMK/
  • Kasowe podejście przy bonusach handlowych wypłacanych w formie premii pieniężnych
  mln PLN IQ 10 IQ 09 % IQ 10 / IQ 09 Przychody 296,9 286,7 3,6% Koszt własny sprzedaży 229,5 221,5 3,6% Zysk brutto ze sprzedaży 67,4 65,1 3,5% Pozostałe przychody operacyjne 0,8 0,7 11,7% Koszty sprzedaży 51,5 49,4 4,3% Koszty zarządu 8,7 8,4 4,2% Pozostałe koszty operacyjne 0,9 0,9 -0,6% EBIT 7 7,2 -1,8% Przychody finansowe 0,05 0,02 104% Koszty finansowe 1,6 1,9 -16% Wynik brutto 5,5 5,3 1,9% Podatek dochodowy 1,4 1 39% Wynik netto 4 4,3 -4,4%
 • 11. KOMENTARZ DO WYNIKÓW IQ 2010
  • Wzrost przychodów kwartał do kwartału o 3,6% do 296,9 mln PLN
  • Ten sam poziom marż handlowych
  • Wpływ długotrwałej zimy na poziom kosztów działalności
  • Zmniejszenie obciążeń z tyt. zobowiązań finansowych o 0,3 mln PLN
  • Wysoki poziom korekty konsolidacyjnej z tyt. korekty obrotu towarami (neutralny dla wyników I półrocza) a pomimo to wynik brutto IQ 2010 wyższy o 4% w stosunku do wyniku brutto IQ 2009
 • 12. PODSUMOWANIE IQ 2010 04.02.2010 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki 02.2010 formalna zmiana nazw spółek drogeryjnych na Polska Grupa Drogeryjna 26.02-2.03.2010 przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej i Instytucjonalnej 24.03.2010 debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 13. DEBIUT EKO HOLDING S.A. NA GIEŁDZIE
  • Oferowanych było 13.245.000, w tym 1.000.000 akcji serii A i 12.245.000 serii D
  • Cena emisyjna i cena sprzedaży (cena, po której nabywane były Akcje Oferowane) wyniosła 7,20 zł za jedną akcję
  • Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 95 364 000,00 zł (w tym wartość akcji serii D - nowej emisji: 88 164 000,00 zł oraz wartość akcji serii A - akcji sprzedawanych: 7 200 000,00 zł)
  • W dniu debiutu wartość PDA EKO wzrosła o ponad 14%
  • PIERWSZY W 2010 ROKU DEBIUT NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW
 • 14. AMPLICO OFE – PIERWSZY ZNACZĄCY INWESTOR FINANSOWY Na dzień 7 kwietnia 2010 Amplico OFE posiadało 2,53 mln akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji co stanowiło 5,20% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,20% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz Liczba akcji Procent kapitału Krzysztof Gradecki 19 340 000 39,78% Marzena Gradecka 7 500 000 15,43% Grzegorz Zabilski 3 220 000 6,62% Amplico PTE S.A. 2 530 228 5,20% Pozostali akcjonariusze 16 026 377 32,96% Razem 48 616 605 100%
 • 15. DZIAŁANIA ROZWOJOWE PO ZAKOŃCZENIU I Q 2010 04.2010 nabycie przez spółkę zależną Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 64% udziałów w spółce Drogerie Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (sieć 48 drogerii) 04.2010 podpisanie przez Emitenta warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Inter-Kram Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie (sieć 36 marketów w zachodniej Polsce) 05.2010 podpisanie umowy z firmą Tema sp. z o.o. na wdrożenie systemu informatycznego typu ERP spółkach Polskiej Grupy Drogeryjnej; 05.2010 I Forum Niezależnego Rynku Drogeryjnego
 • 16. NOWY PROJEKT PGD DROGERIE PARTNERSKIE JASMIN Konferencja, w której wzięło udział ponad 300 sklepów, zakończyła się sukcesem. Zostały podpisane 34 umowy franczyzowe.
 • 17. SIEĆ JASMIN - ZALETY
  • Wspólny system komputerowy
  • Wspólne działania marketingowe
  • Wspólny program lojalnościowy dla klientów
  • Wspólne działania handlowe
  • Wspólne działania szkoleniowe
  • Wspólna wizualizacja dla całej sieci
 • 18. Wspólne logo i wizualizacja sieci
 • 19. Partnerzy biznesowi projektu: Drogerie Aster Sp. z o.o. działają od maja 1999r. na terenie Polski zachodniej od Kamienia Pomorskiego do Nysy. Spółkę tworzy 48 drogerii franczyzowych Drogerie Brawo powstały w listopadzie 2007r. Sieć tworzy 85 drogerii. Jest to grupa sklepów partnerskich, których działanie w dużej mierze opiera się na lojalności Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. – centrum zarządzania obszarem dystrybucji art. drogeryjnych w Grupie EKO Holding. Spółkę tworzy 15 magazynów, w tym 7 centrów logistycznych
 • 20.
  • Wspólna platforma informatyczna
  • Zacieśnianie współpracy z detalem
  • Dostosowanie struktur do możliwości obsługi na wyższym poziomie zrzeszonego detalu
  • Możliwości małych lokalnych przejęć przez spółki PGD
  • Przejęcia większych spółek
  Najważniejsze działania w dystrybucji w roku 2010
  • Remodelling większości sklepów
  • Udoskonalenie handlu świeżyzną: owoce i warzywa, pieczywo, rozwój lady
  • Poprawa obsługi w sklepach
  • Dealowanie
  • Przejęcia małych i średnich lokalnych sieci
  Najważniejsze działania w detalu w roku 2010
 • 21.
  • Dziękujemy za uwagę
Fly UP