...

Spalarnia śmieci w Szczecinie. Prezentacja

by tomek-kuczynski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,275

views

Comments

Description

Więcej na http://www.gs24.pl
Download Spalarnia śmieci w Szczecinie. Prezentacja

Transcript

 • 1. Budowa zakładu termicznegounieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTUO)
 • 2. Projekt realizowany jest przez Zakład UnieszkodliwianiaOdpadów sp. z o.o. w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko– Priorytet II Gospodarka odpadami i ochronapowierzchni ziemi– Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresugospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnymuwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
 • 3. Wartość ProjektuKoszty Wartość w PLNCałkowity koszt projektu 711 415 215Koszty niekwalifikowalne 146 402 301W tym:Podatek VAT 127 162 397Skumulowane odsetki od pożyczek 19 239 904w okresie budowy
 • 4. Finansowanie ProjektuI. Fundusz Spójności: 255 mln PLNII. Pożyczka ze środków NFOŚiGW: 280 mln PLNIII. Środki własne spółki: 60 mln PLN* Obecnie trwają prace związane z zapewnieniem dodatkowego finansowania pomostowego poprzez emisję obligacji do kwoty 60 mln PLN.
 • 5. Stan Realizacji ProjektuProjekt jest realizowany w ramach IVpodstawowych kontraktów:I.Budowa ZTUOII.Inżynier KontraktuIII.Pomoc TechnicznaIV.Promocja Projektu
 • 6. Kontrakt IDo przetargu przystąpiło 4 wykonawców:1.Konsorcjum firm Warbud S.A.Zaoferowana cena: 656 522 955,00 PLN2.RAFAKO S.A. Zaoferowanacena: 731 727 000,00 PLN3.Mostostal Warszawa S.A. Zaoferowanacena: 666 198 796,10 PLN4.Konsorcjum firm INTEGRAL EngineeringZaoferowana cena: 737 129 563,85 PLN
 • 7. Dnia 11 kwietnia 2012 roku został wyłonionywykonawca robót – firma Mostostal Warszawa S.A..Wpłynęły 4 odwołania od ogłoszonych wynikówprzetargu. Odbyły się 3 rozprawy w Krajowej IzbieOdwoławczej, na których wszystkie zarzuty zostałyoddalone. W chwili obecnej zgodnie z art. 169 PZPtrwa kontrola prowadzona przez Prezesa ZamówieńPublicznych.
 • 8. Kontrakt IIPublikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej w dniu 28.12.2010 r.Zawarcie umowy nr WGKiOŚ 266/2011 w dniu13.06.2011 z konsorcjum firm: Lider konsorcjum -Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.Ziębicka 35; Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt22, 3732 HM De Bilt Holandia, a Gminą MiastoSzczecin. Zgodnie z wydanym w dniu 21.06.2011 r.poleceniem Inżynier rozpoczął realizację usług wdniu 21.06.2011 r.
 • 9. Kontrakt IIIPublikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej w dniu 28.12.2010 r.Umowa nr WGKiOŚ 223/2011 została zawarta wdniu 28.04.2011 r. z Grontmij Polska Sp. z o.o. zsiedzibą w Poznaniu ul. Ziębicka 35, a Gminą MiastoSzczecin.Zgodnie z wydanym w dniu 29.04.2011 r.poleceniem firma Grontmij zgodnie z kontraktem wciągu 30 dni rozpoczęła świadczenie usług tj.30.05.2011 r.
 • 10. Kontrakt IVKontrakt nr 4 na Edukację ekologiczną orazdziałania informujące i promujące będzierealizowany w III/IV kwartale 2012 roku popodpisaniu umowy z wykonawcą Kontraktu I.
 • 11. Spalarnia docelowo od roku 2017 będzieprzekształcać 150 tys. odpadów rocznie. Instalacjazaprojektowana dla odpadów komunalnychzmieszanych oraz odpadów po liniach sortowniczychw proporcjach 40% i 60% (bilans startowy do roku2018). Docelowo do instalacji będą kierowanewyłącznie odpady po liniach sortowniczych.
 • 12. Parametry odzyskiwanej energiiGwarantowane parametry mocy elektrycznej(kondensacja): 13,2 MWe
 • 13. Wizualizacja Zakładu
 • 14. Bardzo dziękuję za poświęconą uwagę
Fly UP