System is processing data
Please download to view
...

Aspekt prawny w obszarze podpisu elektronicznego i alternatywnych metod uwierzytelniania

by beata-marek-cyberlawpl

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

443

views

Comments

Description

Czy behawioralny podpis elektroniczny pozwala na zachowanie formy pisemnej przy zawieraniu umowy w sposób tradycyjny?
Download Aspekt prawny w obszarze podpisu elektronicznego i alternatywnych metod uwierzytelniania

Transcript

 • 1. Aspekt prawny w obszarze podpisu elektronicznego i alternatywnych metod uwierzytelniania T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl
 • 2. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl W jaki sposób można zawrzeć umowę? Forma ustna Forma pisemna Szczególna forma (np. tuszowy odcisk palca + forma pisemna) Cyberlaw Beata Marek
 • 3. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Forma pisemna: a) zwykła b) kwalifikowana - pismo z datą pewną - pismo urzędowo/notarialnie poświadczone - akt notarialny Forma wyżej kwalifikowna może zastąpić formę niżej kwalifikowaną Cyberlaw Beata Marek
 • 4. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie umowy zawieramy w formie pisemnej? 1) forma pisemna zwykła ad solemnitatem Przykłady: * pełnomocnictwo ogólne (art. 99 §2 KC), * prokura (art. 1092 §2 KC), * umowa o roboty budowlane pomiędzy wykonawcą/podwykonawcami (art. 6472 § 4 KC), * umowa leasingu (art. 7092 KC), * zakaz konkurencji w umowie agencyjnej/ w umowie z pracownikiem (art. 764 6 - 7467 KC / 1011 - 1013 KP), * oświadczenie poręczyciela (art. 876 §2 KC). Brak dochowania formy pisemnej zwykłej skutkuje nieważnością czynności prawnej Cyberlaw Beata Marek
 • 5. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie umowy zawieramy w formie pisemnej? 1) forma pisemna zwykła ad probationem Przykłady: * umowa pożyczki powyżej 500 zł (art. 720 §2 KC), * umowa spółki (art. 860 §2 KC), * umowa renty (art. 9031­ KC), * przelew wierzytelności (jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, art. 511 KC), * umowa dostawy (art. 606 KC), * umowa o roboty budowlane (art. 648 §1 KC). Brak dochowania formy pisemnej zwykłej skutkuje ograniczeniami dowodowymi Cyberlaw Beata Marek
 • 6. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie umowy zawieramy w formie pisemnej? 1) forma pisemna zwykła ad eventum Przykłady: * Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony (art. 660 KC) Brak dochowania formy pisemnej zwykłej skutkuje innymi niż zamierzone skutkami prawnymi Cyberlaw Beata Marek
 • 7. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Czy to jest forma pisemna? Cyberlaw Beata Marek
 • 8. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Kiedy zachowujemy formę pisemną? Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. (Art. 78 §1 KC) dokument = nośnik informacji gdzie można umieścić znaki literowe nośnik informacji = dowolny Wyjątek! testament holograficzny = napisany odręcznie przez spadkodawcę Cyberlaw Beata Marek
 • 9. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Co to znaczy, że podpis jest złożony własnoręcznie? Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 maja 1997 r. II CKN 153/97 W orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny” nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy podpisie chodzi o udokumentowanie nie tylko brzmienia nazwiska, ale także i charakteru pisma, by w ten sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby. Jest to zatem wymaganie niezbędne dla bezpieczeństwa obrotu. Cyberlaw Beata Marek
 • 10. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie są elementy istotne podpisu? Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 12 maja 1933 r., C.II.Rw 603/33 Przy podpisie chodzi bowiem o zadokumentowane nie tylko brzmienia nazwiska, lecz także i charakteru tego pisma, by w ten sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby. Cyberlaw Beata Marek
 • 11. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie są elementy istotne podpisu? Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN - Izba Cywilna z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93 podpis musi stanowić wytwór pisania; mówiąc inaczej - podpisem jest wyłącznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego pojęcia odpowiada wynikowi analizy semantycznej wyrazu podpis, w którym akcent trzeba położyć na określonej w nim czynności: pisać. Gdy chodzi o podpisy składane [...]na pismach mających charakter czynności prawnej, przyjmuje się powszechnie, że podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego. Cyberlaw Beata Marek
 • 12. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Czy behawioralny podpis elektroniczny pozwala zachować formę pisemną? Cyberlaw Beata Marek
 • 13. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Skan tęczówki oka Odcisk linii papilarnych, Skan układu naczyń krwionośnych na dłoni lub przegubie ręki, Skan kształtu dłoni/ ucha/ twarzy Skan rozkładu temperatur na twarzy, Skan kształtu i rozmieszczenie zębów, etc. Czy inne metody biometrycznego uwierzytelniania pozwalają zachować formę pisemną? Cyberlaw Beata Marek
 • 14. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl W jaki sposób można zawrzeć umowę? w sposób tradycyjny drogą elektroniczną Cyberlaw Beata Marek
 • 15. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Zawarcie umowy drogą elektroniczną: a) bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) b) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (np. założenie lokaty online) c) przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (urządzenia ICT) Cyberlaw Beata Marek
 • 16. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jak zachować formę pisemną dla umów online? Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 78 §2 KC) * Od 1 lipca 2014r. rozporządzenie eIDAS Cyberlaw Beata Marek
 • 17. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Popularność obecnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego Statystyka aktywnych certyfikatów kwalifikowanych, w Polsce, zgodnie ze stanem na dzień 6 maja 2014* Liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych: 293 599 !!!!!!! Liczba certyfikatów wydanych od początku działalności podmiotów: 930 472 !!!!!!! Mała liczba (głównie urzędnicy) Tendencja spadkowa! *http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny
 • 18. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Dlaczego tak się dzieje? - umowy, dla których wymagana jest forma pisemna zawieramy w sposób tradycyjny - koszty uzyskania bezpiecznego podpisu są za wysokie - certyfikat nie jest udzielany jednorazowo (trzeba go odnawiać) - skomplikowany proces uzyskania bezpiecznego podpisu - certyfikat należy odebrać osobiście - bariery technologiczne w obrocie zagranicznym - bariery w obrocie krajowym - bariery korzystania dla osób starszych - brak wygody w korzystaniu - niepewność co do przetwarzania danych
 • 19. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Ochrona danych osobowych i prywatności vs. obecny kwalifikowany podpis elektroniczny 1. Uzyskanie bezpiecznego podpisu: Należy podpisać umowę oraz dołączyć do niej: zdjęcie/skan dowodu osobistego (zakres danych!) Tradycyjną pocztą wysyła się albo przez pośrednika (!): próbkę swojego odręcznego podpisu + skan dowodu (bardzo niebezpieczne!)
 • 20. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Ochrona danych osobowych i prywatności vs. obecny kwalifikowany podpis elektroniczny 1. Dane przetwarzane w systemie: Obligatoryjnie: imię i nazwisko Fakultatywnie: np. zawód, data urodzenia, miejsce urodzenia, wykształcenie, inne dane.
 • 21. T: (+48) 500-435-372 Warszawa, 26 czerwca 2014r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakie umowy można zawierać drogą elektro- niczną bez zachowania formy pisemnej? Wszystkie, dla których nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej Cyberlaw Beata Marek
 • 22. Dziękuję za uwagę T: (+48) 500-435-372 E: beata.marek@cyberlaw.pl Warszawa, 26 czerwca 2014r. Źródła grafik: Podpis M.L.Kinga: https://c1.staticflickr.com/9/8288/7867962050_b98b99f75f_z.jpg
 • Fly UP