...

I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-biznes od 25.12.2014"

by fundacja-polak-20

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

984

views

Comments

Description

I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski, Lubasz i Wspólnicy
Download I Kongres eHandlu: Dr Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski "Ochrona praw konsumentów po nowemu, czyli jak prowadzić e-biznes od 25.12.2014"

Transcript

 • 1. ,v Dziennik Ecommerce VvIĄĄ,Iubaszmwspjlnrx; Lzwarlvk.z;paździcrnlku zuu r. Ustawa o prawach konsumenta - rewolucja w ecommerce? E - „.u/ n Mm u:I w 5"” "MW ' „ /„mm HHNA! ! hmmm J„„„. ],| „m, “„` ' 7mxanywnancksieqmlnym „a ma:ĘTgWejścle w życie ustawyvum „n ›un t! ! . .Ww.:: huh „nw „wnwwm. ..,.„„~„„„ “Muru ›m„. m.n„. nm«
 • 2. nt` I"§"` Frvn*`g 1]' 1]' n< ; v _' ł°s: ~.Il"IlJ' . I : tann:fxunxu:n rr''y ` I<. Ä'JLĹL_`‹„'tfaénuuA;Iubaszawspólnicy“JIIMINVCI_ _. _„__.1` . ... .. , ç *<a I-{Iiłit r.`Czwartek,23 października 2014 r. Ustawa 0 prawach konsumenta - rewolucja W ecommerce? Nowa ustawa - Informacje podstawowe DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}I „ Wejście w życie ustawy0d kiedy stosujemy uuu c przcpiąv? IILuk¶t3 J1l| JknIm Zakres ustawv
 • 3. énnik Ec *w 'PP? §š%Y”SPö'“*“V( rlek.z}Ustawa 0 prawach konsumentaWejście w życie ustawy - rewolucja w ecommerce? Iullu m «muu „. ›. . ..m „„„. ..vE „ ' › ‹ - DZIENNIK U51 AW “m” "sm" k/ ł(/ RHIVHI| Y'II1IUH . Zakres wy L Zakres ustawymm w mnumnmnF medumuwne obowiązki Infurrllacylne. rnxurrrullüh Skutki mławy o prawach knusumenlaOdstąpienie od umowyDu1 . ma mum me | _kI. kud‹Il)u; (rII : Nullum-ncI ›mm „mmpm Inznruuunqune ZHIIIIIIYWKOĆERSIG cywilnym Knnkünxprmłvudnvmśywxrmnw.7.'| 1‹-I: muI| IIIüw „„. .I. „„I. ..„‹ R-nuihwnnle wumhnw dunning-I «kamu/ uhm mw n I ruwnh Ymnvusam* : :konni Igwauurn Pvnwm' „mmmunu-m.n:«mmm . Ignehywy
 • 4. Ustawa o prawach konsumenta - rewolucja W ecommerce?DZIENNIK USTA “Wd “Stawa 'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informacje podstawowe‹„.„Ie'. .r~/ .II. I dm. : .4 ucmç. . JIMP0/ NŻ" I mu; I w L| I‹›I'z; I‹II‹I'; IIIie i riIllegrmx-. Inie ‹l‹›L'elIcz; IS‹Iu)eh . . pmuarh „. .„„. „.. ~.. „. przeplstiu' ()I)(`j"l"m4( _ ‹ lI:m,Frnplu HCIIIHIimplementację (lyrek _ _ 2011/83/UE w sprawie ; amw konsunIenuävretrnnspnzycjç dyn-konw 1999/44/WTĹ o sprzedaży konsumenç kiejrclrunspuz} ' dyrektywyZOOB/ GBAM?d( sprzedz y konsumentom LIsług finansow;Odległość
 • 5. Nowa ustawa - Informacje podstawoweĹporządkowanie i zintcgr'oxvanie (1‹›t_'chczas‹)3*cl1 przcpisóxxt obc_i111u_iąc_rcl1:implementację dyrektywy 201 1 /83/ UE w sprawie praw konsumentówretranspozycję dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiejretranspozycję dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość
 • 6. 2014 r. Wejście w życie ustawyOd kiedy stosujemy nowe przepisy? Yacalit) legiso miesiçcy' od dnia publikacji
 • 7. Od kiedy stosujemy nowe przepisy? Vacatio legis 6 miesiçcy od dnia publikacji 7a Itrne I I cfgurv
 • 8. Iinlvlvurul Inhllvwln) . .mz Jawla» oc. ... .›z. ; nnDZIENNIKN°W3 “ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Inform. Warszżnva.dnia 11!.erwca . i Ä Poz.X27 US'I`. * .z nn. .. : .0 muj. . 2014r Ĺporzzitlkou" oprxwnrh konsument. : ~= › przepi ow o] RUYLIVIJł IPrzepisy ogóln: -~rr.L Ustaw. : określ. . [mnw ]! vY_'Ilgu| .JCe k. ›.. .~u. ..: ..n. u'. . w egolrluśrv I l ubuxmzk.przcdsrçtuurcy Zuvłicrqjącrgu umuwç z konsumentem."Tl p l e rn e n ta2. zasady ..r_.I.mnnm. ..n z konsumentem umow} m odległuść .puzu lokalem przedsiçbiorstwa; PTZN kOH SU Il3. zmu;. . rsh w.kunqmu przysługującego knnmmcnlowu prnwn odstąpienia . ..I umow) nununu n. : . rdlcghvść 1.. .. pul. . lokalen:pnedslęluorslwu.4. umd)iIrylvznvnevuniznvkonsumentemumuurynąxullegl.loQcuccjuslugliiullsoüryullArt.z.Określenia uryle w . .sowne . .z. ... cz. ... , TC tran SPOZ)? n . ... ... ..›. . 7.. v. uLx n. . udleglns . ... ... ..~ę uwm. ] -z kunsumcvlleln w r. ... ... rn.mvg. uu'ln›t'. uvrgu emu z„. ..~. =.. .n. .. k0 1511 menc umow n. . nunsginsc.bez jcllnuczranq fizycznej ubcrnuścl mn.z wyłącznym . .-. k„. -z. sr. .n. crr.jcdncgo lub “wckszcv IicIh) wwnkzn. - p. ›.. .z. ... ..z. .-n. .„ sn;n: . odległ "do. .IlvaxliIawurciuumour} . ..n-zrnz;2) umow. . mwnn. . pom lokalen!pncdxlçblçxrsnxxl unmwc > konsumentem 7.. -v. .n. .,: . .› prz) wtlnoczcsvicj nzsrzntę.ohecrlosc.›Iron v miejscu.klare rIIc_| t'›|lokalem plzcdsiclvlorsnv. : danego przudalc- Muru. retranspozych.w vymku pfÄJVxlJ oferty mzona.;H727 krmsuluenl. . w Avkohunltvšclqch.o ktorych mow. : w n.s.Sprzeda k0sz. . . .„. nn. ..1.. n.. n.n. - n znuw:wvojq rc ległosc : s , sszuncrrnnn : m I r w spnmw [vnm k‹vn. ~nlnucnl‹'vv,/mvcnvaj 'q dyrçkljuç na.mmm Europejskie_ iRad} urnzmnylnjn jawciwnçnsa_ 24S _ _ wr ParlamentuEurojxjsllcgolllndy ‹I›z Urz UE I 304 z z:i L20! I.s. . œmsn tym. ). ww 44 wu Pnrlamcnlu rnrnp. .sL. .po. I‹ad_.zdnia w maja . wor wspmr n. : nlcklórych sspcLnw.sprzedaz} Iowarów konsumpcyjnych .nvwzavnch z rym gwarancji ! Dz Lvrz ur I n".z u”- u nw. , z p0m zm. . oraz dywckqwtw_ 200: o5 ur Psrnnmrnm Eumpcjskvcgov Rady z dn. .. z: . wrzrsnla zuu:r aowrząrs.sprzedazy konsw . ..mmm uslug finansowych na odl imc oraz zmieniając; ] dyvcklywç kady »vow [wo oraz dyrektywy o?'E .u. . ~ wr ‹I›z.L'rz un L z? . z uwuzuu rr.n. . z pozn zn. ...oslmnlo zwnicmoncj dyvckvwuą 20w . ,4 v.1'. - Parlanvcnlu Europas . Imas zdnia u listopada zuu?r . oz L'rz L'E L sw 205 w zuo".- . uNmn-. szą ustawa znucma nę . .smug ustaw:z ama : s kwietnia 1004 . . i Kodeks cnniny.“sumę z dula zu Ivmja wu r.i Kudcks wykroczen.ustaw:z dnm 2: ninja : uu:r.o posrcdnlctwlc ubczpicczclnuwylvi.ustaw:z an. .. z:mma 1w3 r p ubczplcczcnlacli nbpmązmwyciri -zpn-czznmny. .. . ... a.. sz. . n. .. mam: ) 1.. ... . .msn. .. Emil:l. 'hczp| c(z_'uc| | komnunikat} jnpcl. . usm, - z dnia I. . lipca : mu r Pmm) Iulukoiuunnkatyjn: . ustawę z a a 23 sierpnia 2007 r ‹.przeciwdziałaniu nnnrzciwyix.praktykom rylko wym,uslavrç z . lmn 4 lutego 2m 1 r Pm o prjvxamc . ..rçuąnarmow uwlavç z . .Ima 12 . ..zrjn : un I r n kradyt: : Lomumcnrkirx.i usm. ..- z dnm x manca zuu.r.smarm.ochrony . ..sun maz uchyla n. - . mauy ustaw;z 4..2 mmm 2mm.o odium rych pram konsuulcnlüw omi . . odpuulcJllAlnkvscl z. . szkodę uzyl/ adama p. z.-z pvmlull Hache/ puwi: ) ... ... ... „- z un. .. : m: r o›Ic/ :gólnychurnlunkarh sprz.nz.Łonsumcnxkicj oraz . . z. ..n. n.. ~1‹. .u. -xs. . cymlncgtv c. . wdro/ cum : Iwcklyuy Parlamcnlnl Fumpcpklcgo .Riu,20| I ›o IJF z dm. . u;IF FIM.. . I klyvw nuuu 44m' Purim
 • 9. DZIENNIK USTRZECZYPOSPOLITEJ POLWarszawa,dnia merwcaąłiä. PoZ.827USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta” 2)
 • 10. O C?` v DlSy o ; zgi ; §Li't(›i§_i. ;tŹt-. i ; zjzfüźjir f* 31;. . : :IM-HHHIŁLH'.
 • 11. énnik Ec *vz 'PPF§š%Y"SPö'“*“V( rlek.z}Ustawa o prawach konsumentaWejście w życie ustawy - rewolucja w ecommerce? . ..nn . n wm. .. . ..s n. .. jxuiuu'E „ ' › .- DZIENNIK Lisi AW “m” "3"'“`“ k/ ł(/ RiHIHlIIWIIKK/ H . Zakres wy L Zakres ustawymi. .. . ir zr. i.. ... ... ... .F rmdumnwne obowiązki lnfurmacylne. .~. .z. „„. ... .~. .. Skutki mławy o prawach kniisumemaOdstąpienie od umowymz.„im mi. .. me . _.ii. ..i. .., r.s. r.. i. . ~.. ... n.. .-. ..~I Szum nlwwlmki i. .1.. r.. ..r.1.. « ZHIIIIIIYWKOĆENG cywilnym x. .n. „zn. p„z. n.. „n. r,s. „n„n.. ..nn-. nnu nnn. ..,.. n.. i.. ... i.. „..hmmm. . nj-nimlwnw dunning-i . i.zs. „.. .z. .n›n . ..w . -. i . ..n-. .n Yrmvusam* . pu-inu i ghwaurli Pvnwiw „mmmimm-z. .. n:.. mmm . Igneklyuly
 • 12. Yacalio legis (› miesięcy od dnia publikacji Zakres ustawyZakres podmiotmxrx*przedsiębiorca konsument Zakres ustawy E Zakres przedmiotowy
 • 13. prze się iorcaZakres ustawyZakres pr:
 • 14. waw ŹZ_f:. c„„ a „_ T:II
 • 15. ` '- _ "CI _ r* " *r 7 .' _ Y ' T ~ I 'i „.1 ' . _ „,1 a › I' vinnych ustawach
 • 16. 0| IGldiu_noovnrń. nlànirwnnnovoblàaàánmnynn pouannnnwfàtuuunl h auunwuouuiànwxwmpœu Dbunn- œvnnàvńdüńunn üxnnavünmuàidwlbmwxnœnwbàmntœuiœn autumn nno ›ID ĹJ n ! na IIĹĹIĹSIQ-Ciäáńil vnnmnnn-›Multnąąnœoampmnonœunœihlütéauvdl; w100i na I.Ł aniaw ununtu tànuwnnpœ-Uánüloœm vuncwnrvaxoœnnvüànnaw uœuwwvcvunhhnlwvv rvvdœcávànnqn!
 • 17. Zakres ustawyfx r:„ Zakres przedmiotowy W. . 'ma* . .i a .AZmianv w innvch ustawach
 • 18. Zakres ustawyWyjątki m. in. : ze
 • 19. F** ~ Li: ~wv'-rv-9§.› /"r k? ...il ł -a-a-d-o-a .' II_ .. o J _ _l .~L-'J--.1J_ 'ł-
 • 20. L xàr Z_ " L*** '„ ._ „~. „r Lau LiL: . Lr -, « ü» z - _ g11** '› <2. - rf*'w _Lpg '‹_§*`‹ ` 7 p." r &- . .Vi ä . I ś [v ~~„.w;_tn 'tą' ~ t -JÄ; ) M Jxr' _r „war j I I S_` A ' - w-JyJą' w 'l i'm.F' i viź : al:j,i I L1,? : I i |A) n I' Ly 34*!'zi „- 'sv " '„_„__J _I x I Ĺ L j. ) j ł _ . ._. A__. J' _'nj'hmn
 • 21. I r... Ia . .ful .. , /p, ....f
 • 22. ROI)ÓĹ i. '^`› K ĹWÓISIÄIAAOOOOOOO`CDCOÓCDĹDCJbT. -
 • 23. Usługi finansowe* x wi' :VA; .;> y . Vy ‹I ` „ "n i -.
 • 24. Zakres ustaWyjątki m. in. :Usług]Nii P» : flnzrrrsow-O` “ „v2, .I n _ x J Umowy o świadczenie usług
 • 25. Zakres przedmiotowy najważniejsze aspektyZakres 1Wyjątki m. inLista 13 wyłączeńNajistotniejsze odmienności w stosunku d‹› upnpk: - sprzedaż licytacyjna - gry hazardowe - umowy dotyczące nieruchomości- ilsługi socjalne - realizacja jednorazowego połączenia älüłüfłüłššç' - usługi zdrowvotne : mn:i,, ft - przewoz osob.- sprzedaż egzekucyjna = ' v; wj J' J!J ; limp-uh - imprezy turystyczne i timeshare jgt«ciŚ-xcnuvleznłlcttt
 • 26. tilLista 13 wyłączeńNajistotniejsze odmienności w stosunku do upnpk: - sprzedaż licytacyjna- gry hazardowe- umowy dotyczące nieruchomości- usługi socjalne- realizacja jednorazowego połączenia - usługi zdrowotne- przewóz osób- sprzedaż egzekucyjna- imprezy turystyczne i timeshare
 • 27. i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.(Dz.Urz.Uli L 319 z 05.12.2007. str.l). 3* Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny,ustawę z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń,ustawę z dnia 22 maja 2003 r.o pośrednictwie ubezpieczeniowym,ustawe z dnia 22 maja 2003 r.0 ubezpieczeniach obowiązkowych.Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarzmcyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,ustawa;z dnia l6 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne,ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwymi praktykom rynko- wym.ustawe z dnia 4 lutego 20l l r,- Prawo prywatne międzynarodowe,ustawe z dnia IZ maja 20] 1 r„ 0 kredycie konsumenckimi i ustawę z dnia 8 marca 20l} r.o środkach ochrony roślin oraz uchyla się ustawy:ustawę z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niekto» rych praw' konsumcntóxv oraz o odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez jirodukt niebezpieczny i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Przedumowne obowiązki informacyjne2 rodzaje regulacji'_›f= .ti'Ĺlf-)_if= .!_i_(f-l *w çjuiihięfhldir.I! ijjumug/ mivivttajięma? A331i! łäl¶li(4_i_L. 'j_üšl§¶glwtlétłllij.-~ : ILI uifoxoivivllàzáláiv' hiłoxnuniqvjiny-lir ~ ; kalki-flax . siłow _.avt-lir 'xmimi, .. ., .~ .i ~ ' „.t_ jr-„vgjęąrjlęi [ma QIQIQIVIĹIĘŁÄŁĆÄÄV' v : młujuuająit imatra-m olfmintllazdksqtfilm iilwlgdhhuąuwtnihfhi ~ :2 sif-xomvlamkmtt' iliłšl_if„ifl. l=. lülil' _ iaifnnimnnnvńnnvxdäi
 • 28. Umowy zawierane w sytuacjach typowych- 9 obowiązków informacyjnych - Otwarta lista obowiązków informacyjnych- Moment realizacji obowiązku informacyjnego- Sposób przekazywania informacji- Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności - Treści cyfrowe
 • 29. Umowy zawierane w sytuacjach nietypowych- 2.1 obowiązków informacyjnych- Relacja do innych ustaw- Moment realizacji obowiązku informacyjnego - Sposób przekazywania informacji ograniczenia techniczne- Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności- Treści cyfrowe - utrata prawa do odstąpienia- Trwały nośnik - zgody i potwierdzenia- Wyraźne potwierdzenie wiedzy o obowiązkuzapłaty - "zamawiam z obowiązkiem zapłąty"- Ciężar dowodu
 • 30. Przedumowne informacyjne2 rodzaje regulacjiUmowy zawierane w sytuacjach typowych- 9 obowiązków informacyjnych- Otwarta lista obowiązków informacyjnych- Moment realizacji obowiązku informacyjnego- Sposób przekazywania informacji - Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności- Treści cyfrowe obowiązkiUmowy zawierane W sytuacjach nietypowych- zi obowiązków informacyjnych- Relacja do innych ustaw- Moment realizacji obowiązku informacyjnego- Sposób przekazywania informacji i ograniczenia techniczne- Wyraźna zgoda na dodatkowe płatności- Treści cyfrowe - utrata prawa do odstąpienia- Trwały nośnik - zgody i potwierdzenia- Wyraźne potwierdzenie wiedzy o obowiązku zapłaty - "zamawiam z obowiązkiem zapłąty"- Ciężar dowodu
 • 31. Przedumowne obowiązki informacyjne - SANKCJESankcje: - sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art.23, 29 i 36 upk. - wykroczenie - art.139b Kodeksu wykroczeń- naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - art 24 uokik - nieuczciwa praktyka rynkowa - art.6 uopnpr- wady oświadczenia woli - art.82 i n.KC- odpowiedzialność deliktowa,kontraktowa,cupla in contrahendo.
 • 32. Sankcje: - sankcje z ustawy o prawach konsumenta - art.23, 2.9 i 36 upk. - wykroczenie - art.139b Kodeksu wykroczeń- naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - art 24 uokik - nieuczciwa praktyka rynkowa - art.6 uopnpr- wady oświadczenia woli - art.82 i n.KC- odpowiedzialność deliktowa,kontraktowa,cupla in contrahendo.
 • 33. Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiebiorstwa Terminy: Początek biegu terminu Wzory dotyczące prawa do odstąpienia od umowyKoszty zwrotu rzeczy po odstąpieniuWyłączenia prawa do odstąpienia od umowyPrzypadki braku obowiązku ponoszenia kosztów świadczenia uslug lub dostarczania treści cyfrowych-KC- Rozporządzenie 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.określającego zasady mające zastosowanie do okresów,dat i terminów
 • 34. Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Terminy: Początek biegu terminuWzory dotyczące prawa do odstąpienia od umowy Koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniuWyłączenia prawa do odstąpienia od umowyPrzypadki braku obowiązku ponoszenia kosztów świadczenia usług lubdostarczania treści cyfrowych- KC- Rozporządzenie 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r.określającego zasady mające zastosowanie do okresów,dat i terminów
 • 35. Umowy o świadczenie usług finansowych zawierane naodległość (przeniesione z u. o.n. p.k. )
 • 36. V wykroczenie V art.139b Kodeksu wykroczeńV naruszenie zbiorowych interesów konsumentów V art 7.4 uokik ~ nieuczciwa praktyka rynkowa ~ an.ó uopnpr- wady oświadczenia woli- art.B7. i n.KC- odpowiedzialność deliktowa,kontraktowa,cupla in contrahendo. Wyznaczają istotnie szerszy zasięg regulacji z gwarancja uwagi na istotne zmiany w KCKODEKS i Zmiana definicji konsumenta Roszczenia_ sprzedawcy W CYWILNY ›i-a : tommCIE›uma , w m. .. : opan ru w. .., Spełnienie świadczenia - przejście ryzyka Związku Zrzeczy sprzedanej
 • 37. Wyznaczają istotnie szerszy zasięg regulacji z uwagi na istotne zmiany W KCZmiana definicji konsumentaSpełnienie świadczenia V przejście ryzyka
 • 38. Rękojmia i gwarancjaRoszczenia sprzedawcy wzwiązku z wadliwością rzeczysprzedanej
 • 39. ustawa uchyla: - ustawę o niektórych prawach konsumentów oraz 0odpowiedzialności za szkodęwyrządzoną przez produktniebezpieczny- ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiejustawa zmienia np. :- ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym(relacja między ldauzulą generalną a przepisami szczegółowymi)
 • 40. _ Skutki ustawy 0 prawach konsumentaDuży zakres zmian,nie tylko dotyczących e-commerce Szersze obowiązki informacyjneKonieczna przebudowa systemów zawierania umów,regulaminówPoszukiwanie sposobów skutecznego dostarczania treści cyfrowychNowe zasady rękojmi i gwarancji Przepisy przejściowe Wytyczne KE dotyczące dyrektywy
 • 41. »Dziennik Ecommerce lvy Iubasznvwspñhwicj/ (Izwurlek.23 puździenuika 2014 r. Uslawva o prawach konsumenta wejście w życie „smw - rewolucja w ecommerce?w.UZILNNIK UHKW “W” "wfm" w/ x „„„. „. „ą w „ w lnmmal-_w podsmwuwc „mm umi Zakres ustawy Zakres ustawy„Lm w „. n„ąmn. ..„i_ . Zmiany winnych ustawachSkutki ustawy o prawachç kumumellll. › rummn-vn- *mnir uAxmIuLv vu Knmuuu Mmm.rthlpm u „mannm wzn-mw 'uznam m mm m. - n..mm „u- . n mu wx
 • 42. Dziękujemy za uwagę! radca prawny Witold Chomiczewski,LL. M.radca prawny dr Dominik Lubaszd°miniklubasz@lubasziwsp°lnic3^pl witold. chomiczewski@lubasziwspolnicypl509 824 632.m vv IubaszawspólnicyS03 O27 760vv Iubaszáąwspölnicy
 • Fly UP