System is processing data
Please download to view
...

Jak napisać regulamin sklepu / serwisu internetowego?

by cyberlaw-beata-marek

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

417

views

Comments

Description

Download Jak napisać regulamin sklepu / serwisu internetowego?

Transcript

 • 1. Pułapki regulaminów e-sklepów/e-serwisów T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl
 • 2. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Agenda: 1. Po co przedsiębiorcy regulamin? 2. O czym często się zapomina? 3. Jakich zapisów nie używać? 4. Przykłady klauzul abuzywnych Cyberlaw Beata Marek
 • 3. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Po co przedsiębiorcy regulamin? Cyberlaw Beata Marek
 • 4. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 1. Podanie pełnych danych przedsiębiorcy Firma Siedziba / Adresy NIP / REGON / KRS Telefon E-mail Cyberlaw Beata Marek
 • 5. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 2. Właściwy opis Funkcja / Cele / Właściwości usługi Odpłatność / Brak opłaty Sposób płatności Warunki dostawy Czas trwania umowy Reklamacja Odstąpienie / Rozwiązanie umowy Cyberlaw Beata Marek
 • 6. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 3. Moment zawarcia umowy opis mechanizmu np. rejestracja -> link aktywacyjny -> potwierdzenie np. złożenie zamówienia -> automatyczny mail potwierdzający złożenie zamówienia -> mail od pracownika potwierdzający przyjęcie do realizacji Cyberlaw Beata Marek
 • 7. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 4. Prawidłowe udostępnienie wzorca umownego widoczne miejsce przesłanie za pomocą trwałego nośnika (wraz z oświadczeniem o odstąpieniu) możliwość zapisania/przechowywania przez klienta Cyberlaw Beata Marek
 • 8. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 5. Prawidłowe uzyskanie zgody wyraźna dobrowolna oddzielna zgoda dla każdego celu przetwarzania domyślnie odznaczone checkboxy/przyciski przesłanie potwierdzenia trwałym nośnikiem Cyberlaw Beata Marek
 • 9. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 6. Prawidłowe poinformowanie o zmianie regulaminu Elementy istotne Elementy nieistotne Cyberlaw Beata Marek
 • 10. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 6. Prawidłowe poinformowanie o zmianie regulaminu Jeżeli zobowiązanie ma charakter ciągły informacja o zmianie treść / link czas na wypowiedzenie (min. 14 dni) klient nie musi wykonywać żadnej akcji (np. zatwierdzić) po min. 14 dniach nowe warunki mogą zacząć obowiązywać Cyberlaw Beata Marek
 • 11. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 6. Prawidłowe poinformowanie o zmianie regulaminu Jeżeli zobowiązanie nie ma charakteru ciągłego informacja o zmianie treść / link możliwość zawarcia umowy na nowych warunkach albo rozwiązania umowy klient musi wykonać jakąś akcję (np. zatwierdzić warunki) Cyberlaw Beata Marek
 • 12. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl O czym często się zapomina? 7. Prawidłowe zapisy o ochronie danych osobowych informacje o ADO/ABI bezpieczeństwo zakres i cel przetwarzanych danych udostępnianie (np. podmiotom z grupy) powierzenie Cyberlaw Beata Marek
 • 13. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? Niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: 1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie; 2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; Cyberlaw Beata Marek
 • 14. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony; 4) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy; 5) zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta; Cyberlaw Beata Marek
 • 15. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 6) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju; 7) uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie; 8) uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta; Cyberlaw Beata Marek
 • 16. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 9) przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy; 10) uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie; 11) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową; Cyberlaw Beata Marek
 • 17. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 12) wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania; 13)przewidująutratępraważądaniazwrotuświadczeniakonsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy; 14) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; Cyberlaw Beata Marek
 • 18. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 15) zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazaniaważnychprzyczynistosownegoterminuwypowiedzenia; 16)nakładająwyłącznienakonsumentaobowiązekzapłatyustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy; 17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego; Cyberlaw Beata Marek
 • 19. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu,oilekonsument,dlaktóregozastrzeżonorażącokrótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia; 19)przewidująwyłączniedlakontrahentakonsumentajednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia; Cyberlaw Beata Marek
 • 20. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 20)przewidująuprawnieniekontrahentakonsumentadookreślenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy; 21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności; Cyberlaw Beata Marek
 • 21. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Jakich zapisów nie używać? 22) przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta; 23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy. Cyberlaw Beata Marek
 • 22. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Przykłady klauzul abuzywnych „Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń” „Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje” „Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego” Cyberlaw Beata Marek
 • 23. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Przykłady klauzul abuzywnych „Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską” „Aby zwrot mógł zostać rozpatrzony należy skontaktować się z pracownikiem sklepu” „Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji: - bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na uszkodzenie [...] Cyberlaw Beata Marek
 • 24. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Przykłady klauzul abuzywnych „Doodsyłanegotowarunależydołączyćwydrukowanyiwypełniony formularz reklamacji z naszej strony, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona” „xyz jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu xyz, jeżeli jest to spowodowane: (...) b) przyczynami niezależnymi od xyz” Cyberlaw Beata Marek
 • 25. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Przykłady klauzul abuzywnych „Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty” „Sklep internetowy xyz nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne” Cyberlaw Beata Marek
 • 26. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Przykłady klauzul abuzywnych „(...) Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej stronach sklepu xyz” „Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską” „Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie”
 • 27. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Cyberlaw Beata Marek Akademia Cyberlaw Nowe przepisy w prawie konsumenckim Poradnik dla e-przedsiębiorców akademia.cyberlaw.pl
 • 28. T: (+48) 500-435-372 Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: beata.marek@cyberlaw.pl Grafika: Dmytro Prudnikov , https://dribbble.com/99miles Dziękuję za uwagę
 • Fly UP