System is processing data
Please download to view
...

Nowa ustawa o obligacjach - ewolucja czy rewolucja?

by deloitte-polska

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

478

views

Comments

Description

Download Nowa ustawa o obligacjach - ewolucja czy rewolucja?

Transcript

 • Nowa Ustawa o obligacjach – ewolucja czy rewolucja? Śniadanie prasowe Agata Jankowska-Galińska, radca prawny Tomasz Rutkowski, radca prawny 28 kwietnia 2015
 • Przełom? czy rok 2015 okaże się przełomowy dla jednostek samorządu terytorialnego / spółek komunalnych? Problem… jakich problemów nie rozwiązuje ustawa? Potencjał i możliwości jakie nowe szanse pojawiają się przed bankami oraz przedsiębiorcami? Nowa ustawa o obligacjach ewolucja czy rewolucja? © 2015 Deloitte Legal
 • • rozszerzenie katalogu emitentów • wprowadzenie nowych rodzajów obligacji • uregulowanie zasad dokonywania zmian w warunkach emisji • rozstrzygnięcie wątpliwości towarzyszących obowiązującym regulacjom Najważniejsze zmiany © 2015 Deloitte Legal
 • Jednostki samorządu terytorialnego / spółki komunalne Przełom © 2015 Deloitte Legal
 • Obligacje przychodowe Większa dostępność emisji © 2015 Deloitte Legal Definicja obligacje uprawniające obligatariusza do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta - art. 23a i nast. UO / art/.24 i nast. NUO . Uprzywilejowanie sposób traktowania świadczeń związanych z emisją OP przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – art.27b ust.7 UO / art. 243a UFP Cel wyposażenie samorządu w instrument służący finansowaniu zadań publicznych, o charakterze gospodarczym i społecznym
 • Obligacje przychodowe Przed i po zmianach w ustawie © 2015 Deloitte Legal Zagadnienie Jak jest Jak będzie Pierwszeństwo zaspokojenia • obligatariusz - prawo pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń z przychodów i majątku przedsięwzięcia, gdy przedsięwzięcie w całości sfinansowane emisją obligacji. • możliwość nadania przez emitenta obligatariuszom pierwszeństwa do zaspokojenia roszczeń z przychodów i majątku przedsięwzięć, sfinansowanych tylko w części ze środków uzyskanych z ich emisji Odpowiedzialność emitenta • emitent może ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa • nieograniczona • ograniczona do wysokości przychodów z przedsięwzięcia • ograniczona do wartości majątku przedsięwzięcia Osoba emitenta • spółka – w której JST lub związek JST posiada co najmniej 50% udziałów oraz jedynym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej. • spółka – główny, a nie jedyny przedmiot działalności • spółki utworzone wspólnie przez kilka sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego
 • Zalety OP • konstrukcja • gwarancja wypłacalności emitenta • stosunek do długu publicznego • mechanizm gromadzenia przychodów Bariery dla rozwoju OP • nieznajomość regulacji dot. JST • długi okres zapadalności • konieczność stałego monitorowania sytuacji emitenta Obligacje przychodowe Szanse i zagrożenia © 2015 Deloitte Legal
 • Przedsiębiorcy Problemy © 2015 Deloitte Legal
 • Zgromadzenie obligatariuszy Wątpliwości prawne praktycznego zastosowania © 2015 Deloitte Legal Ochrona inwestorów mniejszościowych i nieprofesjonalnych np. brak możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy, którzy wchodzą w skład grupy kapitałowej emitenta, obowiązek podejmowania kluczowych uchwał kwalifikowaną większością głosów lub wręcz jednomyślnie przy zapewnionym kworum Stosunek zobowiązaniowy umożliwienie dokonywania skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji Fakultatywne jeżeli emitent przewidział w warunkach emisji istnienie zgromadzenia obligatariuszy, nie może wyłączyć lub ograniczyć uprawnień przewidzianych w ustawie Rozwiązanie praktyczne możliwość zmiany warunków emisji przez zgromadzenie obligatariuszy za zgodą emitenta (w przypadku upływu terminu na wyrażenie zgody, domniemywa się zgodę)
 • Banki © 2015 Deloitte Legal Potencjał
 • Nowe rodzaje obligacji Odpowiednia płynność i kapitał własny © 2015 Deloitte Legal wierzytelności, z nich wynikające, w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec emitenta; ustanowienie zabezpieczenia wykluczone obligacje dla których nie określono daty wykupu, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega na zapłacie odsetek Obligacje wieczyste Istotne przepisy UE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRD IV).
 • Banki mogą zaliczać dług podporządkowany do kapitałów własnych. Emisja obligacji może pomóc w utrzymaniu adekwatnej liczby „odpowiednio płynnych aktywów”. Zwłoka emitenta nie oznacza natychmiastowego wykupu obligacji. © 2015 Deloitte Legal
 • Obligacje projektowe © 2015 Deloitte Legal
 • Idea Forma instrumentu finansowego, jaki ma być wykorzystany w UE do finansowania inwestycji infrastrukturalnych; obligacje emitowane przez SPV; transzowanie długu spółki Obligacje projektowe Możliwości finansowania kluczowych projektów © 2015 Deloitte Legal Projekt pilotażowy UE projekt pilotażowy UE w Strategii Europa 2020: Prywatna spółka projektowa finansuje (m.in. poprzez emisję obligacji), wdraża i pełni funkcję operatora projektu. EBI udziela kredytu lub gwarancji spłaty w celu podniesienia ratingu projektu. Cel finansowanie kluczowych projektów np. z zakresu energetyki, transportu, infrastruktury technologii informatycznych i komunikacyjnych finansowanie projektów PPP. Zachęcenie prywatnych inwestorów do bezpośredniego udziału w finansowaniu infrastruktury. Komisja Europejska do 2020 r. koszty niezbędnych inwestycji w dziedzinie energetyki, transportu oraz infrastruktury technologii informatycznych i komunikacyjnych wyniosą od 1,5 do 2 bilionów euro .
 • Nowa ustawa o obligacjach Sugestie i wnioski © 2015 Deloitte Legal
 • Nowa ustawa o obligacjach Potrzeba dalszych usprawnień © 2015 Deloitte Legal 16 Potrzeba doprecyzowania zakresu ingerencji zgromadzenia obligatariuszy w warunki emisji („inne warunki emisji”, art. 49 ust. 2 ustawy) oraz ustalenie odpowiedniej większości dla podejmowania uchwał przez zgromadzenie 1 Doprecyzowanie przepisów dotyczących administratora hipoteki Ochrona ochrona emitenta, a ochrona obligatariuszy 2 3
 • Nowa ustawa o obligacjach Wnioski © 2015 Deloitte Legal 1 2 3 Rozstrzygnięcie wątpliwości towarzyszących dotychczasowym regulacjom Wprowadzenie nowych, postulowanych przez rynek rozwiązań Zmiany w kierunku zwiększenia ilości emisji obligacji
 • Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach: • Audyt i rachunkowość • Doradztwo finansowe • Zarządzanie kapitałem ludzkim • Doradztwo prawne • Doradztwo podatkowe • Zarządzanie procesami • Zarządzanie ryzykiem • Doradztwo IT • Zarządzanie strategiczne Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Fly UP