...

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - czy zapłacisz podatek od wirtualnego dochodu?

by wierzbowskieversheds

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

475

views

Comments

Description

Download Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - czy zapłacisz podatek od wirtualnego dochodu?

Transcript

 • 2 Nowe przepisy w zakresie podatku dochodowego w 2015 r. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - czy zapłacisz podatek od wirtualnego dochodu? Karolina Stawowska, doradca podatkowy, partner Śniadanie biznesowe 18 listopada 2014
 • 3 • Nowy art. 24a Ustawy CIT i 30f Ustawy PIT: Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika wynosi 19% podstawy opodatkowania. „Nowy” podatek
 • 4 • Z uzasadnienia rządowego: „Regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typy CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.” Po co wprowadzane są przepisy o CFC?
 • 5 • Krok 1 – co to jest spółka zagraniczna? • Krok 2 – co to jest zagraniczna spółka kontrolowana? Dochód jakiego podmiotu jest objęty nowymi regulacjami? Co to są zagraniczne spółki kontrolowane?
 • 6 • Przez zagraniczną spółkę należy rozumieć w szczególności osobę prawną, spółkę kapitałową w organizacji, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, spółkę niemającą osobowości prawnej nieposiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, w której podatnik - polski rezydent podatkowy posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. Uwaga: wydaje się, że w tej definicji Ustawodawca formułując definicję spółki zagranicznej odwołał się do bezpośredniego posiadania udziału w kapitale lub prawa głosu, nie przewidując tu opcji kontroli pośredniej. Spółka zagraniczna
 • 7 • Grupa I - zagraniczne spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli spółki z Rajów Podatkowych (np. z Lichtenstein, Malediwów, Wysp Marshalla, Mauritiusa, Monako, Antyli Niderlandzkich, Panamy, Seszli, Wysp Dziewiczych). Uwaga: czy w świetle definicji „spółki zagranicznej” będzie to wyłącznie posiadanie bezpośredniego udziału w spółce z Raju Podatkowego? Zagraniczna spółka kontrolowana to 3 grupy podmiotów (1)
 • 8 • Grupa II - zagraniczne spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż Raj Podatkowy, z którymi ani Polska ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawy do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (w praktyce chodzi o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i o umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych) (np. Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Wenezuela, Gwatemala, Dominikana, Haiti, Honduras, Jamajka, Kostaryka, Panama, Trynidad, Bhutan, Brunei, Jemen, Kambodża, Laos). Zagraniczna spółka kontrolowana to 3 grupy podmiotów (2)
 • 9 • Grupa III - zagraniczne spółki (bez względu na ich położenie), które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:  Warunek 1 - w spółkach tych podatnik (polski rezydent podatkowy) posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 % udziałów w kapitale lub 25 % praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25 % udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;  Warunek 2 - co najmniej 50 % przychodów tych spółek osiągniętych w ich roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym ze zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. „Przychody Pasywne”); Zagraniczna spółka kontrolowana to 3 grupy podmiotów (3)
 • 10  Warunek 3 - co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w Warunku 2, uzyskiwanych przez spółkę kontrolowaną podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki 19% ( a więc według stawki 14,25% lub niższej) lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów tzw. Dyrektywy Parent – Subsidiary zapewniającej neutralność przepływów dywidendowych pomiędzy spółkami powiązanymi w Unii Europejskiej. Uwaga: wydaje się, że chodzi tu o nominalną, a nie efektywną stawkę podatkową Zagraniczna spółka kontrolowana to 3 grupy podmiotów (4)
 • 11 Czy takie struktury własnościowe wpadają pod regulacje CFC? Cypr Ltd 100% Monako Ltd Malta Ltd 20% 100% Monako Ltd 100% 100% 100% dywidenda dywidenda dywidenda Cypr Ltd Cypr Ltd
 • 12 • Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym podatnik miał udział w kapitale spółki zagranicznej, w części jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej i kwot z odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce. • Kwoty nieodliczone można odliczyć w kolejnych 5 latach. Uwaga:  Podstawa opodatkowania ->wyliczana w stosunku do okresu  Podstawa opodatkowania -> dochód x udział w spółce Opodatkowanie „witualnego” dochodu
 • 13 • Dochodem jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Dochód nie podlega pomniejszeniu o straty. Uwaga 1: zgodnie z przepisami jakiej ustawy? Uwaga 2: nie można pomniejszyć o stratę – czyją? Własną stratę podatnika czy stratę spółki zagranicznej? Co jest dochodem?
 • 14 • Od podatku obliczonego od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje podstawa opodatkowania (czyli ta, w której odwołujemy się do posiadanego udziału) do całkowitego dochodu spółki zagranicznej. • Uwaga: brak podatku w spółce kontrolowanej = brak odliczenia (nie ma żadnego fikcyjnego odliczenia) Co odliczamy od podatku należnego od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej?
 • 15 • U polskiego podatnika powstaje obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych. • Ewidencja zdarzeń gospodarczych. Rejestr spółek zagranicznych (1)
 • 16 • Po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, lecz nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, polscy podatnicy są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej polskiego podatnika, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami Ustawy. Rejestr spółek zagranicznych (2)
 • 17 • Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nieudostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Rejestr spółek zagranicznych (3)
 • 18 • Wyłączenie 1 - przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w jej roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 Euro. • Wyłączenie 2 - zagraniczna spółka kontrolowana, która podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Ustawa wprowadza 3 wyłączenia z CFC (1)
 • 19 • Wyłączenie 3 - zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż powyżej , w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10 % przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie – pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Ustawa wprowadza 3 wyłączenia z CFC (2)
 • 20 • W regulacjach CFC nie zawarto definicji realnej działalności gospodarczej, lecz jedynie wskazano, jakie kryteria należy brać w szczególności pod uwagę, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi realną działalność gospodarczą. • Kryterium 1 - zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarcza ̨, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Co to jest rzeczywista działalność gospodarcza? (1)
 • 21 • Kryterium 2 - zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych; • Kryterium 3 - istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczna ̨ spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę̨ lokalem, personelem lub wyposażeniem; • Kryterium 4 - zawierane porozumienia są̨ zgodne z rzeczywistością ̨ gospodarcza ̨, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są̨ w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki; • Kryterium 5 - zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających. Co to jest rzeczywista działalność gospodarcza? (2)
 • 22 oczekiwanie na podpis Prezydenta RP Kiedy przepisy o CFC wchodzą w życie?
 • 23 Kontakt Wierzbowski Eversheds ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Tel. +48 22 50 50 700 Faks +48 22 50 50 701 www.eversheds.pl Karolina Stawowska +48 22 50 50 746 karolina.stawowska@eversheds.pl
Fly UP