...

Posiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ost

by biurozz

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

6,568

views

Comments

Description

rg gdańsk
Download Posiedzenie rg 17-10_09.2014_gdańsk_ost

Transcript

 • 1. Posiedzenie Rady Głównejprzedstawicielami Rad OkręgowychGdańsk wrzesień 2014 r. -sprawozdanie z działalności Związkuw okresie listopad 2013-wrzesień2014
 • 2. Stosownie do treści pisma Ministra Sprawiedliwości z lipca 2013 r. sędziowieotrzymują jednolitą stawkę z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na terenie całego kraju napoziomie 50 groszy. W swoim pierwszym w tej kadencji wystąpieniu Rada Głównazwróciła się do Prokuratora Generalnego o zastosowanie identycznego rozwiązania wjednostkach organizacyjnych prokuratury.Pomimo licznych wystąpień pisemnych adresowanych do Andrzeja Seremeta, ProkuraturaGeneralna prowadziła od kilku lat w tej kwestii klasyczną grę na zwłokę. 6 maja 2014 nałamach Gazety Prawnej, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej – Mateusz Martyniukodnosząc się między innymi do przedmiotowego problemu stwierdził, że: „z uwagi na różnicew kosztach dojazdów prokuratorów, widoczne w ramach poszczególnych prokuratur, w tymnawet na terenie jednego okręgu apelacyjnego, Prokuratura Generalna przeanalizowałasytuację. Ma to na celu ujednolicenie praktyki w tym zakresie”. W związku z powyższym RadaGłówna, wykorzystując tryb przewidziany w Ustawie o dostępie do informacji publicznejwystąpiła o udostępnienie danych uzyskanych przez Prokuraturę Generalną. Dane teprezentujemy poniżej.7 lipca 2014 otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą naszą diagnozę. Napisano mniej m.in.:„w chwili obecnej wypracowywane jest w PG stanowisko w sprawie ujednolicenia stawek. Wzwiązku z powyższym nie podjęto jeszcze decyzji, co do ewentualnego ujednolicenia wpowszechnych jednostkach organizacyjnych.”
 • 3. 12 grudnia 2013 r. w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie odbyło sięzebranie założycielskie tamtejszej organizacji ZZP i PP RP. Organizacjatarnowska jest czwartym, obecnie 54-osobowym oddziałem Związku wapelacji krakowskiej i 41 Radą Okręgową, a pierwszą założoną w VII Kadencji.W tej chwili organizacje Związku nie działają jeszcze w Tarnobrzegu,Suwałkach, Łomży, Słupsku oraz Zamościu. Na zebraniu założycielskim RadęGłówną reprezentowali Jacek Skała, Barbara Chrobak i Tomasz Korniak.
 • 4. Wydane na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 14 ust. 1 ustawy zdnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury obowiązujące wtym zakresie rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 16kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzaniaurzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażuurzędniczego w swoim § 2 i 3 i załączonych tabelach wymóg taki nadalprzewiduje. Prowadzi to do powstania sytuacji polegającej na sprzecznościpomiędzy aktem prawnym, a ustawą jako aktem prawnym usytuowanymhierarchicznie wyżej w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującegow RP. Wystąpienie przekazano RPO i PG.
 • 5.  Polecenie Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z 29 października2013 r., które wprowadza w praktyce instytucję quasi – aprobaty wzakresie wnoszonych apelacji, nakładając na prokuratorów z jednostekszczebla rejonowego obowiązek przedstawiania Prokuraturze Okręgowejprojektów środka odwoławczego, a także decyzji o odstąpieniu od jegowywiedzenia Tego rodzaju „aprobata” jest przez ustawę zakazana (może być stosowanajedynie wobec asesorów prokuratorskich) i jako taka godzi wnajważniejsze gwarancje niezależności prokuratorskiej
 • 6. W wyniku naszej interwencji KRP w niniejszej sprawie we wrześniu tego roku wydałauchwałę, w której ku wielkiemu zdziwieniu nie stwierdzono naruszeń niezależności. Posiadamywiedzę, że decyzja nie była jednomyślna. Z głosowania w tej sprawie powinien wyłączyć się jedenz prokuratorów, który z poziomu prokuratury apelacyjnej w Krakowie jako naczelnik wydziałupostępowania sądowego ma w swoim nadzorze odpowiednik tego wydziału w prokuraturzeokręgowej w Nowym Sączu.To co wymyśliła tamtejsza okręgówka to nic innego jak wprowadzenie ukrytejaprobaty. Jest to niby procedura konsultacyjna ale de facto, gdy prokuratura okręgowa będziemiała jakieś zastrzeżenia, zwyczajnie „nie puści” środka odwoławczego albo decyzji oodstąpieniu. Rada powinna na to zwrócić uwagę. Prokuratorzy z tamtego okręgu są oburzeni tympoleceniem ale prawda jest też taka, że nie przyjęło się ono w praktyce między innymi także zpowodu skargi Związku do KRP. W naszej ocenie zatem KRP winna zwracać uwagę nie tylko natwarde naruszenia niezależności ale także na te miękkie, tak jak w Nowym Sączu.
 • 7.  Udział w pracach Podkomisji i Komisji Sprawiedliwości i PrawCzłowieka w sprawie obniżenia wynagrodzeń prokuratorów isędziów na L4 do 80 %. Związek w pracach tychreprezentowali Jacek Skała i Radosław Wrębiak.
 • 8. Czy prokuratura jest częścią władzy wykonawczej czy sądowniczej?Jaki model prokuratury jest realizowany obecnie, a jaki powinien byćdocelowy? Na czym polega niezależność prokuratury, a na czym jejhierarchiczność? Jakie zmiany w organizacji tej instytucji wymusireforma procesu karnego? Czy konieczne są zmiany zasadodpowiedzialności prokuratorów? O tym i o innych istotnychkwestiach dotyczących współczesnej prokuratury 15 stycznia 2014 r.Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego dyskutowaliBarbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, PawełSkuczyński z fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz Jacek Skała zeZwiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.Organizatorami te otwartej debaty będą Studenckie StowarzyszenieEtyki Prawniczej oraz Instytut Etyki Prawniczej.
 • 9.  Do zadań zespołu należeć będzie:- organizacja spotkania z MS w sprawie projektu- udział w pracach parlamentarnych – sejmowych i senackichkomisji i podkomisji w składzie co najmniej dwuosobowym- opracowywanie opinii, uchwał, poprawek- inspirowanie dyskusji w środowisku i mediach
 • 10.  Do zadań pełnomocnika należeć będzie:- podjęcie rozmów z konstytucjonalistą na temat zakresu zaskarżenia wterminie do 31 marca 2014- opracowanie projektu uchwały RG w tej sprawie w terminie do 30 kwietnia2014- opracowanie wniosku do TK w terminie do 31 sierpnia 2014 wraz zwymaganymi załącznikami- ustalenie warunków finansowania sporządzenia wniosku we współpracy zeStowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i NSZZ „Solidarność”Pracowników Sądownictwa
 • 11.  Do zadań zespołu należeć będzie:- znalezienie chętnych prokuratorów do wystąpienia z powództwami- opracowanie pozwów- uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze pełnomocnika RGlub amicus curiae- nagłośnienie problematyki w mediach
 • 12.  Zadaniem zespołu będzie:- prezentowanie stanowisk Związku w mediach- reagowanie na naruszenia dobrego imienia prokuratorów- reagowanie na naruszenia niezależności- tworzenie pozytywnego wizerunku zawodu i instytucji oraz Związku- obsługa przedsięwzięć naukowych, sportowych, charytatywnychrealizowanych z udziałem RG na zasadach patronatów merytorycznych ihonorowych
 • 13.  Zadania zespołu:- podjęcie działań na rzecz utworzenia stanowisk SIP wewszystkich oddziałach związku- organizacja szkoleń dla SIP- utworzenie elektronicznej platformy wymiany informacji- podniesienie poziomu przestrzegania bhp i prawa pracy wjednostkach organizacyjnych
 • 14.  Zadaniem pełnomocnika będzie:- znalezienie ośrodka naukowego, który sporządzi opinię- pozyskanie i usystematyzowanie materiałów/informacji na podstawie, którychopinia ta zostanie sporządzona- ustalenie i przedstawienie RG warunków finansowych sporządzenia opinii- zaprezentowanie RG wniosków opinii i przygotowanie pisemnego stanowiskazawierającego ich syntetyczne ujęcie- rozpropagowanie wyników prac w środowisku i mediach- podjęcie działań prawnych mających na celu wyeliminowanie zjawiska (pisma,uchwały, pozwy, zawiadomienia do stosownych organów)
 • 15.  Zadaniem pełnomocnika będzie:- opracowanie kompendium przepisów, którychwprowadzenie do Regulaminów Pracy zarekomenduje RG- przygotowanie wystąpienia w tej sprawie do kierownikówjednostek organizacyjnych- monitoring realizacji powyższego wniosku- syntetyczne przedstawienie Radzie Głównej wynikówdziałań
 • 16.  Zadaniem zespołu będzie:- organizacja przynajmniej dwóch szkoleń w roku, w tym przynajmniejjednego dedykowanego dla pracowników administracji- współpraca z ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowym- inspirowanie publikacji naukowych oraz felietonistyki- reprezentowanie Związku w przedsięwzięciach objętych patronatamihonorowymi i merytorycznymi- czynny udział w aktywizacji Związku w przedsięwzięciach sportowych –turniejach. Spartakiadach, które służyć mają popularyzacji organizacjioraz nawiązywaniu kontaktów
 • 17. Sprawozdanie z podjętych działań
 • 18. 19 lipca 2013 r. wystąpiliśmy do Krajowej Rady Prokuratury z interwencją wsprawie bezprawnego polecenia Prokuratora Rejonowego w Krośnie, który wbrewKPK przeniósł na prokuratorów rejonowych kompetencję do przedłużaniadochodzeń i śledztw. Nasz pogląd został podzielony przez Radę, która 23 wrześniastwierdziła, iż Zarządzenie krośnieńskiego Prokuratora Rejonowego narusza art.310 § 2 zd 2 KPK oraz § 148 Regulaminu, a w konsekwencji art. 8 ust 2 Ustawy oprokuraturze. Sprawa wydawała się oczywista ale młyny Prokuratury Generalnejaby ją przeanalizować potrzebowały aż 4 miesięcy. Dopiero zarządzeniem z dnia 30stycznia 2014 r. Andrzej Seremet uchylił naruszające niezależność zarządzenie. Wnaszej ocenie zarządzenie to stanowi przykład co najmniej oczywistej obrazypowołanych powyżej regulacji. Pojawia się zatem pytanie o konsekwencje, którezadamy Prokuratorowi Generalnemu. Mamy także nadzieję, że równie oczywistasprawa wprowadzenia aprobaty środków zaskarżenia przez Prokuraturę Okręgowąw Nowy Sączu, którą zgłosiliśmy do Prokuratury Generalne i Rady nie będzieczekała wiele tak długo na rozstrzygnięcie. Na stronie Związku pismo z dnia 31stycznia 2014 r. informujące Radę Główną o uchyleniu Zarządzenia 6/16 z dnia 4lipca 2013 r. oraz pismo Przewodniczącego KRP Edwarda Zalewskiego z 25września 2013 r.
 • 19. Prokurator Generalny podzielił pogląd Związku o sprzeczności rozporządzenia wykonawczego doznowelizowanej ostatnio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuraturyznoszącej obowiązek posiadania przez pracowników sądów i prokuratury wyższego wykształcenia.Wydane na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 14 ust. 1 powołanej ustawyobowiązujące w tym zakresie rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 16kwietnia 2013 r.w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innychpracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w swoim § 2 i 3 izałączonych tabelach wymóg taki nadal przewiduje. Jednocześnie w piśmie z dnia 16 stycznia 2014r. I Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował Radę Główną, iż dotychczas nie podejmowanodziałań w związku z zauważoną sprzecznością wobec informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości owdrożeniu prac nad nowym rozporządzeniem, którego projekt przedstawiono do konsultacji wgrudniu ubiegłego roku. W projekcie tym wyeliminowano podnoszoną przez Związek sprzeczność,jak również podniesiono minimalny próg wynagrodzenia do kwoty 1680 zł brutto, czyli aktualnejkwoty najniższego wynagrodzenia oraz wprowadzono system kwotowy w miejsce mnożnikowegodo określania wysokości dodatków funkcyjnych. Na stronie Związku odpowiedź ProkuraturyGeneralnej. Dotychczas nie wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym wniniejszej sprawie interweniował również na nasz wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • 20. W piątek 14 lutego 2014 r. Rada Główna zwróciła się z apelem do ProkuratoraAndrzeja Seremeta o poszanowanie niezależności prokuratorów orazprokuratury w związku z jego wystąpieniem do Prezesa Rady Ministrów zpropozycjami korekt w ustawie Prawo o prokuraturze, które w naszej oceniewymierzone są w elementarne gwarancje niezależności. „Na szczególnądezaprobatę środowiska prokuratorskiego zasługuje fakt, iż to ProkuratorGeneralny, który winien być pierwszym strażnikiem niezależności formułujępropozycje, stanowiące w istocie zagrożenie dla niezależności prokuratorówprowadzących postępowania przygotowawcze. Jest to tym bardziejniepokojące, że autorem tych propozycji jest były sędzia, a zatem osoba dlaktórej poszanowanie gwarancji niezależności winno pozostawać najwyższympriorytetem.
 • 21. W ocenie prokuratorów skupionych wokół największej organizacjiprzedstawicielskiej działającej w prokuraturze powszechnej, skutecznezwalczanie przestępczości wymaga rozbudowywania gwarancji niezależności, anie jak to czyni Prokurator Generalny ich eliminowania lub wręcz zwracania siędo polityków o ich istotną redukcję” – wskazała w apelu Rada Główna Związku.Jednocześnie najwyższy organ statutowy Związku zwrócił się do ProkuratoraGeneralnego o zrewidowanie szkodliwych dla niezależności prokuratorów iprokuratury propozycji oraz zaapelował o to, ażeby pierwszy powyodrębnieniu prokuratury ze struktur Ministerstwa SprawiedliwościProkurator Generalny, zgodnie z oczekiwaniami prokuratorów, stał się„pierwszym strażnikiem niezależności.” Tylko bowiem całkowicie niezależna iapolityczna prokuratura jest w stanie skutecznie stać na strażypraworządności, a w szczególności czuwać nad bezpieczeństwem Państwa iObywateli. Rada Główna zwróciła się również do Krajowej Rady Prokuratury opilne ustosunkowane się do propozycji Prokuratora Generalnego nanajbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się 17 lutego 2014 r.
 • 22. 14 lutego 2014 r. w Senacie Komisja Praw Człowieka Praworządności iPetycji obradowała nad rządowym projektem obniżającym wynagrodzeniaprokuratorów i sędziów podczas L4 do 80 %. W trakcie posiedzeniaporuszono również sprawę naruszania norm prawa pracy w stosunku doprokuratorów w związku z systemem dyżurów, który pozostaje w kolizji zdobowymi i tygodniowymi normami wypoczynku w prawie krajowym imiędzynarodowym oraz nakładania na prokuratorów samotniewychowujących dzieci obowiązku uczestniczenia w dyżurachzdarzeniowych. Zapis z wystąpienia Przewodniczącego Prezydium RadyGłównej ZZPiPP RP – prokuratora Jacka Skały jest dostępny na stronieZwiązku.
 • 23. O wyzwaniach dla prokuratorów w obliczu kontradyktoryjności piszeprokurator Mateusz Wolny w polemice z tekstem warszawskiego adwokataJacka Duboisa, który opublikował miesięcznik Ministerstwa Sprawiedliwości„Na wokandzie.” Większość polskich sędziów nie jest mentalnieprzygotowana by „otrzepać ręce” i uniewinnić tego kogo wewnętrznieuważają za przestępcę i to tylko z tego powodu, że akurat prokurator sobienie poradził. Poza tym, jeśli ludzie mają pretensje co do treści wyroków, tozazwyczaj obrywa się właśnie sędziemu. Ani prokurator Jacek Skała, ani teżnikt inny z władz naszego związku zawodowego, nigdy nie twierdził, żereforma tego rodzaju jest niepotrzebna czy też szkodliwa – pisze w sowimfelietonie szef naszego bielskiego oddziału.
 • 24. Apel Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP doProkuratora Generalnego o poszanowanie niezależności prokuratorów iprokuratury Krajowa Rada Prokuratury przyjęła z aprobatą. W swojejnajnowszej Uchwale z 18 lutego 2014 r. Rada stwierdziła, że propozycjeprzedstawione w piśmie z 11 października 2013 r. do Prezesa RadyMinistrów Donalda Tuska nie zasługują na uwzględnienie. Tym sposobemzarówno Związek, jak i Rada jako ciała reprezentujące prokuratorówjednoznacznie krytycznie oceniły starania Andrzeja Sermeta podejmowanewobec władzy wykonawczej o istotne osłabienie gwarancji niezależnościprokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze.
 • 25. 25 lutego 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicielizwiązków zawodowych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ze strony MS wrozmowach uczestniczyli m.in. Wiceministrowie – Stanisław Chmielewski iWojciech Hajduk. Związek Zawodowy Prokuratorów i PracownikówProkuratury RP reprezentowali Przewodniczący Prezydium Jacek Skała, z-caBarbara Chrobak oraz członkowie Jarosław Polanowski i Robert Zasada.Przedstawiciele ZZPiPP RP poruszyli kwestię Dezyderatu KomisjiSprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie płacpracowników prokuratury i sądownictwa oraz braku dalszej reakcji ze stronyMinisterstwa Sprawiedliwości na ten dokument. Zwrócono uwagę, żeMinisterstwo nic nie zrobiło w kierunku podniesienia wynagrodzeń dlapracowników prokuratury i sądów, a korekta dolnego progu wynagrodzeniado kwoty 1680 zł nie jest satysfakcjonują, zwłaszcza nie rekompensujespadku wartości płac w ostatnich latach. Związek stanął na stanowisku, żenajniższą kwotą zasadnicza brutto winna kształtować się na poziomie 2000zł.
 • 26. Poruszono także kwestię zapisu art. 13 ustawy o pracownikach sądów iprokuratury, który obowiązywał w trakcie rządów Hanny Suchockiej tj.powiązania wynagrodzenia pracowników z pensją sędziów i prokuratorów.Rozwiązałoby to problem podwyżek i waloryzacji. Konsternację wywołaławypowiedź przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników WymiaruSprawiedliwości, która z zadowoleniem przyjęła podniesienie minimalnejpłacy do 1680 zł brutto dziękując za to Ministerstwu Sprawiedliwości. Wdalszej kolejności przedstawiono uwagi co do treści projektu Rozporządzeniaw sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników iinnych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażuurzędniczego, wskazując szereg nieprawidłowości oraz niespójności z innymiustawami. Związek wydał także negatywną opinię, co do założeń ustawy opracownikach sądów i prokuratury i wnioskował o dalsze prace zespołu. Wzwiązku z zakwestionowaniem założeń ustawy wyznaczono termin spotkaniana dzień 20.03. 2014 roku.
 • 27. 17 marca 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza odbył się XVIILokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez MiędzynarodoweStowarzyszenie Studentów Elsa. Podobnie jak w ubiegłym roku patronem Konkursubył Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP do któregodołączyła Fundacja im Ireny Babińskiej. Jej prezes – prokurator Andrzej Siemieniuk,jako były laureat konkursu reprezentował nasze organizacje w Jury Konkursu, anawet w jednej z konkursowych par wcielił się w role obrońcy stając naprzeciwprzemawiającego w roli prokuratora uczestnika zmagań. Uczestnicy otrzymaliwartościowe nagrody książkowe ufundowane przez Związek. Laureatem XVIII edycjiLokalnego Konkursu Krasomówczego został Michał Jasiulewicz. Miejsce drugiezajęły ex aequo Dominika Elias i Agata Zbijowska. Zwycięzcom serdeczniegratulujemy. Już niebawem fotorelacja z Konkursu.
 • 28. W poniedziałek, 25 marca na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiła opinia Związkudotycząca Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 stycznia 2014 r. w sprawieszczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów iprokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rada Główna docenia staraniaMinisterstwa Sprawiedliwości, zmierzające do stworzenia takiej organizacji pracy wwymiarze sprawiedliwości, która pozwoliłaby na realizację powierzonych jej zadańna najwyższym możliwym poziomie, czego w opinii Rady gwarancją jest międzyinnymi urzędnik zadowolony z posiadanych warunków pracy i płacy. Starania tejednak nie idą w parze z konkretnymi propozycjami, które wychodziły by naprzeciwtreści Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. wktórym posłowie Sejmu stwierdzili, że wynagrodzenia urzędników prokuratur isądownictwa, ani nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu, ani zakresowiobowiązków, a ich realna wartość spada od lat, czemu towarzyszy wzrost płac winnych dziedzinach administracji państwowej – rządowej i samorządowej.
 • 29. W tym miejscu zauważyć również należy, iż działaniom Ministra Sprawiedliwości m.in.w zakresie podniesienia dolnego progu wynagrodzeń do kwoty 1680 zł brutto nietowarzyszy konsensus w kręgach władzy wykonawczej, czego dowodzi stanowiskoMinisterstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 14 lutego 2014 r. FS10/0310-I/KGL/7/2014. Stanowi ono wyraz daleko idącego lekceważenia nie tylko od latpodnoszonych postulatów środowiska urzędników prokuratorskich oraz sądowych alerównież wypowiedzianego w powołanym wyżej Dezyderacie stanowiska Sejmu RP. Zprzykrością należy zauważyć, iż stanowisko Ministerstwa Finansów odstaje od realiówzmieniającej się koniunktury gospodarczej i widocznych już symptomów stałegowzrostu. Sama zaś propozycja podniesienia dolnej granicy wynagrodzeń do kwoty1680 zł netto i tak jedynie w minimalnym stopniu stanowi realizację postulatówZwiązków Zawodowych. Trzeba bowiem podkreślić, iż w chwili obecnej nie są jużadekwatne porównania wynagrodzeń urzędników państwowych do wynagrodzeńpracowników sieci handlowych. Te ostatnie są bowiem znacząco wyższe. Stąd teżZwiązek zdecydowanie stoi na stanowisku aby dolna granica wynagrodzeń urzędnikówprokuratorskich i sądowych kształtowała się na poziomie nie niższym niż 2000 zł. Całyzaś spór miedzy Ministerstwami, którego przedmiotem jest kwestia określenia dolnejgranicy wynagrodzenia na poziomie 1680 zł brutto odbieramy jako toczący się poniżejgodności osób zatrudnionych w prokuraturze i sądownictwie
 • 30. W marcu 2014 r. Rada Główna zwróciła się do prof. Ireny Lipowicz – Rzecznika PrawObywatelskich o podjęcie inicjatywy ustawodawczej związanej z systemem dyżurówprokuratorskich. W opinii Związku system ten posiada dyskryminacyjny charakter.Prokuratorzy pełniący dyżury nie otrzymują za nie ekwiwalentu finansowego, do tegodyżury są pełnione tylko przez niektórych, podczas gdy w oparciu o niejasne kryteria,duża część z nich jest z tego obowiązku zwolniona. Dodatkowo system dyżurów 24-godzinnych i dłuższych narusza europejskie i krajowe normy w zakresie prawa dodobowego i tygodniowego wypoczynku. Biorąc to pod uwagę PrzewodniczącyPrezydium zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie inicjatywyustawodawczej polegającej na wprowadzeniu zmian w art. 46 w następującymbrzmieniu: czas pracy prokuratora określony jest wymiarem jego zadań w rozumieniuart. 140 kodeksu pracy; po zakończeniu pełnienia dyżuru o którym mowa w § 65 ust. 1Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnychprokuratury, prokuratorowi przysługuje prawo do nieprzerwanego 11 – godzinnegowypoczynku, a nadto w art. 62 poprzez dodanie przepisu 1 f ¹ w brzmieniu:„prokuratorowi zobowiązanemu do pełnienia dyżurów o których mowa w § 65 ust. 1Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnychprokuratury, za każdy miesiąc podlegania takiemu obowiązkowi, przysługuje dodatekw wysokości 10 procent zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia. Na stronieZwiazku cały tekst wystąpienia.
 • 31. W pierwszych dniach marca, jak się okazuje po raz kolejny, ProkuratorGeneralny Andrzej Seremet wystąpił z prośbą do polityków o wprowadzenieregulacji umożliwiających ściganie jego podwładnych – prokuratorówprowadzących i nadzorujących postępowania przygotowawcze roszczeniamiregresowymi za niesłuszne skazania i tymczasowe aresztowania. Poniżejprezentujemy treść tego wniosku, jak również tekst z Gazety Prawnej, wktórym Przewodniczący Prezydium – prokurator Jacek Skała zwraca się doAndrzeja Seremeta aby ten wystąpił do Premiera o zabezpieczenie środków naubezpieczenia dla prokuratorów. „My służymy państwu oraz obywatelom, więctrudno wymagać od nas byśmy podobnie jak adwokaci z własnej kieszenipokrywali składki na ubezpieczenie. Liczę, że środki te znajdzie I ProkuratorGeneralny” – zaapelował Przewodniczący Związku.
 • 32. W tym roku odbyła się już 11 edycja organizowanego przez Rzeczpospolitą iFundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych rankingu prawnika pro bono. Wdotychczasowej edycji plebiscytu nie zdarzyło się aby nominowani byliprokuratorami. Zmieniło się to po decyzji Kapituły, która wskazałaprokuratora Jarosława Polanowskiego obok mec. Sylwii Zarzyckiej i sędziegoKrzysztofa Józefowicza. Jak podaje Rzeczpospolita „Jarosław Polanowskimieszka w Warszawie. Pracuje od 39 lat, obecnie w Prokuraturze Okręgowejw Warszawie. Pomaga ofiarom przemocy. Przez 12 lat był konsultantemprawnym Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w RodzinieNiebieska Linia, przez dziesięć – fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie udzielaporad m.in. w punkcie dla ofiar przemocy działającym przy ratuszu nawarszawskich Bielanach. Kawaler Białej Wstążki, przyznawanej mężczyznomza wspieranie kobiet”.
 • 33. Prokurator Polanowski jest Przewodniczącym Rady Okręgowej ZwiązkuZawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wWarszawie orazmoderatorem Forum dyskusyjnego prokuratorów RP. Jak wskazała „RZ”wśród innych mocnych kandydatur pojawiła się osoba prokuratora TomaszaSalwy – Przewodniczącego Rady Okręgowej Związku we Wrocławiu orazPrezesa Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im IrenyBabińskiej. Obu naszym kolegom serdecznie gratulujemy, JarkowiPolanowskiemu życzymy końcowego sukcesu. Finał konkursu odbył się 16kwietnia wWarszawie w redakcji „Rzeczpospolitej.”
 • 34. Rada Główna podjęła decyzję o zorganizowaniu akcji polegającej na wysyłaniukartek „świątecznych” do Ministra Finansów w związku z niezmieniającą się sytuacjąpłacowa w pionie administracji oraz obsługi prokuratury. Kartka stanowi równieżodpowiedź na stanowisko Ministra Finansów, który negatywnie odniósł się dopropozycji Ministerstwa Sprawiedliwości aby dolną granicę wynagrodzeń wprokuraturach i sądach stanowiła kwota 1680 PLN, która jest również kwotąnajniższego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie, w wielu przypadkach na kwotętą składają się także inne składniki wynagrodzenia, tj. m.in. stażowe. Akcjaprotestacyjna była odpowiedzią na brak realizacji podniesionego przez Związekpodczas negocjacji w Ministerstwie Sprawiedliwości ukształtowania dolnej granicywynagrodzenia na poziomie 2000 PLN brutto oraz lekceważeniu przez władzęwykonawczą Dezyderatu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18kwietnia 2013 r.
 • 35. W związku z wprowadzeniem uregulowań przewidujących obniżeniewynagrodzenia prokuratorów w okresie ich nieobecności w pracy z powoduchoroby do poziomu 80 %, Rada Główna ZZPiPP RP zwróciła się z wnioskiem, abyzaoszczędzone z tego tytułu środki finansowe zostały w całości przeznaczone nawypłatę dodatkowych świadczeń dla prokuratorów z tytułu pełnionych przez nichdyżurów zdarzeniowych oraz podwyższenie wynagrodzeń pracownikówadministracyjnych. W swojej najnowszej Uchwale, której adresatem jest AndrzejSeremet, Rada zwróciła uwagę, iż uwzględnienie niniejszego wniosku przezProkuratora Generalnego byłoby pierwszym i jak dotąd jedynym realnymdziałaniem ze strony Prokuratury Generalnej na rzecz prokuratorów „liniowych” wtrwającej obecnie kadencji. W ocenie Rady wprowadzenia tego rodzaju rozwiązańnie wymaga zmian w prawie, a jedynie stosowania przepisów już obowiązujących,zgodnie z którymi za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.Środki z L4 mogą również zasilić fundusz kar wypłacanych z tytułu niezatrudnianiaosób niepełnosprawnych na rzecz PEFRON, co uwolniłoby funduszewykorzystywane na ten cel z paragrafu 4010 i pozwoliło na podwyższeniewynagrodzeń osób zatrudnionych w pionie administracji oraz obsługi.
 • 36. Naszych członków zaprosiliśmy do Wrocławia 23 maja. Choć przewidzianoponad 500 miejsc, już w pierwszych dniach funkcjonowania systemurejestracji zarezerwowano dużą ich część. Nic dziwnego skoro wśródprelegentów znaleźli się prof. Ludwik Stomma, sędzia Anny MariaWesołowskia i prof. Monika Płatek. Konferencję otworzył PrzewodniczącyPrezydium Rady Głównej – prokurator Jacek Skała.
 • 37. Po raz pierwszy w historii laureatem prestiżowej nagrody prawnika probono przyznawanej przez redakcję Rzeczpospolitej i FundacjęUniwersyteckich Poradni Prawnych został prokurator. Jest nimPrzewodniczący Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów iPracowników Prokuratury RP oraz członek Prezydium Rady GłównejJarosław Polanowski.
 • 38. Polski wymiar sprawiedliwości jest całkowicie nieprzygotowany abysprostać wymogom kontradyktoryjnego procesu karnego na nieco ponad rokprzed wejściem w życie uchwalonych przez Parlament przepisów. Podobneniedostosowanie stwierdzić należy po stronie organów ściągania, wszczególności Policji, na barkach której spocznie znacznie więcejobowiązków. Policja nie dysponuje odpowiednią kadrą „dochodzeniowo-śledczą”ze stosownym przygotowaniem prawniczym – oto główne tezynajnowszej Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów iPracowników Prokuratury RP, którego władze zaapelowały do rządzących owydłużenie vacatio legis o kolejny rok – do lipca 2016 r. W tym czasie należyorganizacyjnie i strukturalnie przygotować kadry prokuratorskie i policyjne,tak aby były one w stanie sprostać wyzwaniom kontradyktoryjnego procesukarnego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa obywateli.
 • 39. Aby to było możliwe na płaszczyźnie organizacyjnej prokuratury należy wszczególności wprowadzić: zasadę powiązania prokuratora referenta zesprawą od samego początku, aż do jego prawomocnego zakończenia zuwzględnieniem postępowań przed sądami wszystkich instancji i SademNajwyższym, zasadę obowiązkowego referatu oskarżycielskiego dla każdegoprokuratora bez wyjątków, co umożliwiłoby równomierny podział nowychobowiązków na wszystkich prokuratorów, a nie tylko nieco ponad 60 %,którzy obecnie zajmują się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowańprzygotowawczych, możliwie szerokie określenie właściwości rzeczowejprokuratur okręgowych i apelacyjnych, tak aby obciążenie iodpowiedzialność za podejmowane decyzje procesowe prokuratorówzatrudnionych na tych szczeblach było równomierne z obciążeniemprokuratorów prokuratur rejonowych, którzy w obecnym stanie rzeczyzajmują się prowadzeniem większości postępowań, rozbudowany poprzezdoetatyzowanie pion wspomagający prokuratorów – administrację iasystentów.
 • 40. Za szczególnie niebezpieczne Rada uznała zmiany wprowadzone w postępowaniuprzygotowawczym. Zmiany te wprowadzono z inicjatywy środowisk skupionychwokół czynnych w sprawach karnych adwokatów. Zakładają one między innymi, iżwypowiedzi „świadka” Policja utrwalać będzie, co do zasady w formie notatkiurzędowej, a w przypadku gdy przystąpi do przesłuchania w formie protokołuograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń. W dalszej kolejnościPolicja będzie mogła skierować wniosek do prokuratora o przesłuchanie świadka,jeżeli jego zeznania mogą mieć szczególne znaczenie dla procesu. Tego rodzajuuregulowanie w praktyce rodzi różnorakie konsekwencje. Po pierwsze świadekrozpytywany „na notatkę” będzie mógł bez konsekwencji zeznać lub zataić prawdę,jako podlegający wyłączeniu z odpowiedzialności za czyn z art. 233 § 1 kk. Po drugieten sam świadek, który oświadczy „na notatkę” prawdę, zanim nastąpi przesłuchanieprzez prokuratora będzie podlegał nielegalnemu oddziaływaniu ze stronyprzestępców lub adwokatów, którego celem będzie odwołanie treści oświadczenia.
 • 41. Po trzecie, odstęp czasowy pomiędzy rozpytaniem „na notatkę”, a przesłuchaniemprzez prokuratora obniży dynamikę postępowania. Po czwarte, „rozpytanie nanotatkę” i przesłuchanie stanowić będzie w istocie powielenie tej samej czynności.Wreszcie „przerzucenie” obowiązku przesłuchania wszystkich świadków na grupęniespełna czterech tysięcy prokuratorów, zwłaszcza na poziomie prokuraturrejonowych i okręgowych, doprowadzi do całkowitego „zakorkowania” śledztw, a wkonsekwencji istotnego wydłużenia postępowań. Przyjęte przez Parlamentrozwiązanie rodzi szczególne niebezpieczeństwo w sytuacji zatrzymania na 48godzin, w którym to terminie niezbędne jest albo zwolnienie podejrzanego albo teżprzekazanie go do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowegoaresztowania. Przesłuchanie w tym terminie świadków przez prokuratora wydaje siępraktycznie niemożliwym do wykonania, zwłaszcza w sprawach w którychzwyczajowo przesłuchuje kilku funkcjonariuszy.
 • 42. Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości Rada Główna Związku wydałaopinię o Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z działalności prokuraturyw 2013 r. Podobnie jak w latach ubiegłych sprawozdanie to zbiór tysięcydanych, które Prezesowi Rady Ministrów do oceny działalności prokuraturynie są niezbędne. W ocenie Rady, Sprawozdanie powinno liczyć około 30stron, zwierać najważniejsze wskaźniki – skazywalność, stabilność decyzji,skuteczność wniosków o areszt, obciążenie pracą i liczbę osób którefaktycznie prowadzą postępowania w relacji do ogółu prokuratorów. Pomimozastrzeżeń zgłoszonych wobec Sprawozdania za rok 2012, zarówno przezMinistra Sprawiedliwości, jak i Radę Główną w tegorocznym Sprawozdaniunadal brak jest wizji prokuratury w świetle obecnych uregulowań, przepisówprojektowanych oraz w zakresie modelu docelowego, tj. optymalnego wprzekonaniu osób stojących obecnie na czele prokuratury. Sprawozdanie niezawiera wizji prokuratury przyszłości, poza wizją trwania w archaicznym,niedostosowanym do wymogów prowadzenia kontradyktoryjnychpostępowań karnych, zbiurokratyzowanym modelu.
 • 43. Duża część opinii została poświęcona dostosowaniu prokuratury do nowychwarunków kontradyktoryjnego procesu karnego. „Sprawozdanie z bliżej nienieznanych Radzie przyczyn jest co najmniej niespójne z faktycznympoglądem Prokuratora Generalnego, który z jednej strony stwierdza, żeprokuratorzy podołają, natomiast z drugiej dostrzega cały kompleksmankamentów nowelizacji kpk, które jak zauważa stwarzają niemal pewność,iż w istotny sposób wzrośnie liczba wyroków uniewinniających. Zarówno wSprawozdaniu, jak i stanowisku wypowiedzianym na Konferencji w dniu 24kwietnia 2013 r. brak jest pogłębionej refleksji, a w szczególności postulatówde lege ferenda, które miałyby udzielić odpowiedzi na pytanie nie tylko, czyprokuratura jest dostosowana, ale jak dostosować ją do nowych wyzwań. Nato pierwsze z pytań, Prokurator Generalny, w sposób mało przejrzysty wSprawozdaniu, a nieco bardziej wyrazisty w wystąpieniu, odpowiadaprzecząco.
 • 44. Na drugie z fundamentalnych pytań nie odpowiada wcale” – napisała wswoim najnowszym stanowisku Rada Głowna Związku. W dalszej częściopinii jej autorzy zauważyli, iż Sprawozdanie nie zawiera informacjidotyczących obciążenia prokuratorów prokuratur rejonowych dyżuramizdarzeniami i wokandami sądowymi, co ma kluczowe znaczenie wprzededniu wejścia w życie nowej, kontradyktoryjnej procedury. „Uzyskanietego rodzaju informacji pozwoli na bardziej precyzyjne oszacowanie wzrostuilości spraw, które prokuratorzy będą musieli obsadzić w sądachpowszechnych. Istnieją obawy, wielokrotnie artykułowane przez ZZPiPP RP,iż faktyczny wzrost liczby takich spraw, połączony z transformacją formyuczestnictwa w procesie przed sądem, spowodują łącznie zredukowanieczasu niezbędnego do sprawnego prowadzenia postępowańprzygotowawczych tak daleko idące, że zaburzy ono sprawność aparatupaństwowego w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw” –podkreśliła Rada.
 • 45. Za mylące Związek uznał dane dotyczące ilości osób wykonujących w prokuraturzefunkcje nadzorcze. Według Rady Głównej funkcje nadzorcze pełni co najmniej 1751osób, a nie jak wskazano w Sprawozdaniu 275. „Zdumiewająco brzmią niektóre tezySprawozdania zawierające ocenę jakości, czy potrzeby istnienia nadzoru w obecnejpostaci. Rada Główna wielokrotnie wskazywała na zbyteczność nadzoru, zwłaszcza wsytuacji, gdy od wielu lat nadzór instancyjny sprawują sądy. Taka forma nadzoru wprokuraturze ma śladowy wręcz charakter i dotyczy m.in. decyzji od dowodachrzeczowych, czy też podejmowanych w sprawach przestępstw ściganych z oskarżeniaprywatnego. W tym stanie rzeczy co najmniej zadziwienie budzi wyrażony wSprawozdaniu pogląd, iż „prokuratorzy prowadzący postępowania chętnie korzystająz pomocy prokuratorów sprawujących zwierzchni nadzór służbowy.” Wrzeczywistości nadzór ten jest niemerytoryczny i czysto formalny. Jego konsultacyjnycharakter jeszcze bardziej osłabia argumenty za utrzymaniem go w tej postaci. Tezazatem o wysokiej efektywności nadzoru jest chybiona, a wskazują na to przypadkigłośnych spraw np. śmierci gen Papały, uprowadzenia i zabójstwa K. Olewnika, czyAmber Gold. We wszystkich tych sprawach nadzór był sterowany z poziomuProkuratury Generalnej i miał strukturę piętrową” – zauważyła Rada w stanowisku z30 kwietnia 2014 r.
 • 46. 24 czerwca w Bydgoszczy zainaugorowaliśmy cykl szkoleń dotyczącychprawnokarnych aspektów naruszeń prawa pracy oraz problematyki wypadków przypracy dedykowanych dla prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji. Szkolenia te sąwynikiem współpracy NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Prokuratorów iPracowników Prokuratury RP. W pierwszej części szkolenia poruszona zostałaproblematyka przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,o których mowa w Rozdziale XXVII KK.Drugą część naszego seminarium poświęcono natomiast przestępstwom w sferzezbiorowego prawa pracy oraz problematyce procesowej. Patronat honorowy nad tymwydarzeniem objęła wraz z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Prokuratorów iPracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej.Szczególne podziękowania dla Wioletty Głowackiej i Roberta Zasady zaorganizację szkolenia.
 • 47. Pod koniec maja po wielu miesiącach zwłoki Prokuratura Generalna rozpoczęłarozeznanie kwestii przewidywanego wzrostu obciążenia obowiązkami prokuratorów w związkuz reformą procesu karnego. Świadczy o tym treść pisma z 21 maja, w którym I ZastępcaProkuratora Generalnego zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych o dokonanie symulacjiprognozowanego wzrostu obowiązków służbowych oraz zajęcie stanowiska w zakresiewynikających z tego potrzeb etatowych. Rada Główna Związku ZZPiPP RP oceniła takie działaniejako co prawda znacznie spóźnione, aczkolwiek wysoce pożądane. W związku z powyższymzaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratorówapelacyjnych, okręgowych i rejonowych o możliwie kompleksową ocenę skutków regulacjiustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego orazniektórych innych ustaw. Doświadczenia środowiska prokuratorskiego bowiem pozwalałypoprzednio zaobserwować, niepożądane zjawisko sprowadzające się do niewykazywaniapewnych oczywistych uwarunkowań i wpisywania się w pewne artykułowane na zewnątrzoczekiwania. Rada ma tu na myśli w szczególności wypowiedzianą w Sprawozdaniu z 2013 rokutezę o tym, że prokuratura jest przygotowana do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego,podczas gdy w sposób oczywisty od takiego stanu gotowości jest daleka o czym świadczypowołane powyżej pismo I Zastępcy PG. Pismo to wskazuje że prokuratura jest nie tylko niegotowa, ale wręcz nie ma nawet rozeznania w tej elementarnej kwestii, jaką jest rewolucyjnatransformacja modelu postępowania przygotowawczego począwszy od 1 lipca przyszłego roku.W wystąpieniu Związek zwrócił uwagę na konkretne sfery, w których przewiduje się istotnywzrost obciążenia pracą prokuratorów i urzędników.
 • 48. 17 sierpnia 2014 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i PracownikówProkuratury RP przyjęła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawywprowadzającego jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz innych grupzawodowych w tym sędziów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ujawnieniu niepodlegają oświadczenia funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW i CBA, policjantów,funkcjonariuszy Straży Granicznej, żandarmerii i BOR. Służby te prowadzą działaniaprzeciwko niebezpiecznym przestępcom – tym samym, wobec których w dalszej kolejności,prokuratorzy kierują akty oskarżenia, a sędziowie wydają wyroki. Pozbawienieprokuratorów i sędziów ochrony przysługującej wymienionym służbom odebrać należyjako przysłowiowe „wystawienie na strzał”.
 • 49. W ocenie Rady, na dalszym etapie prac nad projektem za niezbędne uznać należywyeliminowanie z jego treści w pierwszej kolejności obowiązku publikowania oświadczeńmajątkowych prokuratorów oraz sędziów w Internecie, jako generującego istotnezagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin, a nadto możliwości karaniaprokuratorów i sędziów sankcjami pieniężnymi wymierzanymi przez Szefa CBA wobecniezgodności z systemem immunitetów materialnych obejmujących odpowiedzialność zawykroczenia oraz konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanymi zasadami niezawisłości iniezależności.Jak stwierdzono w opinii, autorzy projektu powinni po uzyskaniu stanowiskpodmiotów opiniujących zrewidować stanowisko w zakresie katalogu podmiotów objętychobowiązkowym oświadczeniem majątkowym poprzez wyeliminowanie z niego asystentówprokuratorskich i sędziowskich oraz dokonać kompleksowej analizy w sferze skutkówregulacji dla budżetu Państwa, a nadto zgodności z normami prawa europejskiego. Dopierotak przeprowadzone korekty będą uzasadniały skierowanie projektu do pracparlamentarnych.Ministerstwo zrezygnowało z dalszych prac nad projektem!
 • 50. Fragment tekstu z Dziennika Gazety Prawnej z 27 sierpnia 2014 r.– Zmierza on w mojej ocenie do depenalizacji czynów polegających na niewpisaniu dooświadczenia majątkowego przedmiotów o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł. – wskazujeJacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.– Sąd będzie musiał wydać wobec takiej osoby wyrok uniewinniający, a jeśli zapadniewcześniej skazujący, z mocy samego prawa nastąpi zatarcie skazania – potwierdza prokuratorSkała. I pyta:– Czy minister szykuje przepis, który ma doprowadzić do kompromitacji prokuratury np. wnajsłynniejszej sprawie dotyczącej oświadczenia byłego ministra? Chciałbym wierzyć, że nie –mówi Skała.Wkażdym razie – jego zdaniem – minister musi przedstawić ratio legis takiego rozwiązania.– Chcielibyśmy wiedzieć, czym się kierował, demontując jeden z elementów tarczyantykorupcyjnej. Jeśli decydowały o tym względy związane np. z oświadczeniem majątkowymjednego z polityków, to pozostawię to bez komentarza. Nie byłby to pierwszy raz, kiedyzmianami w prawie usiłuje się pomagać wpływowym osobom – mówi prokurator Skała.
 • 51. Ministerstwo wycofało się z planowanych zmianpodniesienia progu i zniesienia art. 14 ust. 1 ustawy oograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne.
 • 52. Oława – polecenia co do treści czynności procesowejCzęstochowa – limitowanie stawek za wynagrodzenia biegłych jest bezprawne i naruszająceniezależność.
 • 53. .
 • 54. .
 • 55. . Zdaniem Ćwiąkalskiegow opinii publicznej tenwyrok odgrywaodwrotną rolę, niżpowinien. - Sąd mógłprzecież uznać, że wogólne nie maszkodliwości takiegozachowania i uniewinnićOlkowicza - przekonywałbyły ministersprawiedliwości naantenie TVN24. Dodał, żejego zdaniem prokuratorjuż wcześniej powinienumorzyć postępowanie. -Ale nie chciał tego zrobić,bo statystycznie to byłokorzystne, sprawasamograj, dyrektorzapłacił, więc sąd goskaże - mówił prawnik
 • 56. .Natychmiastowe sprostowanie na antenie przez JarosławaKuźniara po wiadomości : „Panie Jarku. Niech Pan niebrnie. Tam nie było prokuratury. Art. 57 kw się kłania.”
 • 57. .
 • 58. .
 • 59. WSpartakiadzie czynny udział wzięła reprezentacja Związku zdobywając wiele medali:Związkowe medale ma XXV Letniej Spartakiada Prawników Kraków 2014.1. Paweł Kaliszczak 2 x srebro w biegach2. Andrzej Siemieniuk 2 x srebro w tenisie stołowym i koszykówce3. MateuszWolny złoto w siatkówce4. Drużyna ZZPiPP RP i przyjaciele brąz w piłce nożnej kobiet5. Tomasz Salwa brąz w darcie.6. Jasiek Jodłowski złoto w sztafecie 4x 100 i brąz 5 km7. Tomek Korniak srebro w koszykówceWarto stawiać na sport!!Barbara Chrobak i Joanna Nawara - medale pamiątkowe dla partnerów - naszego Związku iFundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny BabińskiejZwiązek wraz z Fundacją przekazał na licytację w ramach akcji „Prawnicy chorymdzieciom” koszulkę Kuby Błaszykowskiego. Na aukcji osiągnęła ona rekordową cenę 25,5tysiąca. W sumie uzbierano prawie 50 tysięcy. Dzięki temu nasze środowisko nadało nowywymiar Spartakiadzie, która stała się nie tylko wydarzeniem sportowym ale towarzyszył jejcel społeczny – pomoc chorym dzieciom.
 • 60. .Rada Główna sporządziła obszerne stanowisko w sprawie projektu wskazujące narozwiązania pozytywne i negatywne. W wyniku interwencji Związku dokonano licznychkorekt kilka dni przed podpisaniem.1. Współreferat – zmodyfikowano na nieobligatoryjny2. Zapoznanie się - zrezygnowano3. Struktura organizacyjna - reorganizacja wydziałów postepowania sądowego4. Zasada obowiązkowego referatu.5. Właściwość rzeczowa PO i PA – zredukowano w zakresie czynów z art. 2866. Dyżury prokuratorskie.7. Powiązanie referenta ze sprawą.8. Działania porządkujące
 • 61. .
 • 62. .
 • 63. .
 • 64. .
 • 65. .
 • 66. .
 • 67. .
 • 68. .
 • Fly UP