System is processing data
Please download to view
...

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPZP dla Kolonii Abegga

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

14,399

views

Comments

Description

Download Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPZP dla Kolonii Abegga

Transcript

 1. 1. ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA TEMAT Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (nr planu 0850) DATA 2015 r. AUTOR OPRACOWANIA mgr Jolanta Florczyk KIEROWNIK ZESPOŁU mgr Bogusław Grechuta OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKTANT PLANU mgr inŜ. arch. Tomasz Lewandowski DYREKTOR BIURA mgr inŜ. arch. Marek Piskorski PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 2. 2. - 2 - Streszczenie w języku niespecjalistycznym Obszar objęty projektem planu, o powierzchni 2,9 ha połoŜony jest we Wrzeszczu. Jego granicami są : - od północy - tereny kolejowe; - od wschodu - zespół biurowo–handlowy tzw. Office Island; - od południa - aleja Grunwaldzka; - od zachodu - salon samochodowy z servicem. W granicach tego obszaru znajdują się tereny zainwestowania miejskiego, z zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną - osiedle dawnej Kolonii Abegga, którego obszar został wpisany do rejestru zabytków. Analizowany obszar objęty projektem planu znajduje się w granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz StrzyŜa I w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą RMG nr LI/1516/2002 z dnia 11.07.2002 roku (nr planu 0805). W obowiązującym planie tereny te przeznaczone zostały pod funkcję usługową a istniejąca funkcja mieszkaniowa uznana została za zgodną z jego ustaleniami. Ustalenia obowiązującego planu uniemoŜliwiają zabudowę nielicznych działek oraz ograniczają moŜliwość rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej stanowiącej odtworzenie historycznego zagospodarowania tego fragmentu Wrzeszcza. W uchwalonym w 2007 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska analizowany obszar włączono do terenów o dominującej funkcji usługowej. Poza jego granicami wzdłuŜ trasy kolejowej i alei Grunwaldzkiej wyznaczono ciąg widokowy. Cały ten obszar włączono do Centralnego Pasma Usługowego (CPU), gdzie ma następować intensyfikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno terenów wolnych, dotąd niezabudowanych, jak i terenów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania. Głównym celem sporządzenia analizowanego projektu planu było ustalenie zasad umoŜliwiających adaptację i przekształcenia istniejącego osiedla mieszkaniowego dawnej Kolonii Abegga, co umoŜliwiłoby dostosowanie istniejących obiektów mieszkalnych do obowiązujących wymogów technicznych z jednoczesnym zachowaniem ich wartości historycznej. Obszar objęty projektem planu podzielono na 5 stref funkcjonalnych, zgodnie z poniŜszymi oznaczeniami: 001-M/U31, 002-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 003-U33, 004-U33 - teren zabudowy usługowej, 005-KD83 - teren ulicy głównej - fragment alei Grunwaldzkiej. W projekcie planu, ocenia się pozytywnie realizowanie następujących zasad: - dotyczących ładu przestrzennego, w tym zasad kształtowania zabudowy; PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 3. 3. - 3 - - ochrony walorów kulturowych; - ochrony wartości krajobrazowych. Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania funkcjonalne nie pozwalają na zachowanie walorów przyrodniczych terenów włączonych w jego granice. Prognoza wykazała równieŜ moŜliwe mało korzystne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji niektórych elementów ustaleń planu. Do nich naleŜeć będą między innymi: - zmniejszenie udziału powierzchni biologicznie czynnej; - miejscowa likwidacja szaty roślinnej; - tymczasowe nasilenia uciąŜliwości akustycznych i areosanitarnych. Prognozowane zmiany i przekształcenia będą wynikiem intensyfikacji wykorzystania tego obszaru połoŜonego w centrum Wrzeszcza, porządkowania przestrzeni tak w aspekcie kulturowym jak i funkcjonalnym a jednym z najistotniejszych pozytywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi ustaleń projektu planu będą rozwiązania w zakresie poprawy warunków klimatu akustycznego. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 4. 4. - 4 - Spis treści 1. Wprowadzenie ................................................................................................................6 1.1. Przedmiot i cel prognozy......................................................................................6 1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy..............................................7 2. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, innych dokumentów planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska.........................10 2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.................................................................................................10 2.2. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim...............................................................................11 2.3. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska ....................13 2.4. Program ochrony środowiska miasta Gdańska ..................................................15 2.5. Plan gospodarki odpadami dla miasta Gdańska ................................................15 3. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym uŜytkowaniu terenu objętego projektem planu ..............................................................................................16 4. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym .................................................................................16 5. Ustalenia analizowanego projektu planu .......................................................................17 5.1. Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów dla terenów przyległych.........................................................................................................17 5.2. Cele sporządzenia projektu planu......................................................................17 5.3. Analizowane warianty projektu planu.................................................................18 5.4. Wydzielone strefy funkcjonalne..........................................................................18 5.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej........................19 6. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 ........20 6.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne ..........................................................................................20 6.2. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi i budowę geologiczną .......................................................................................................20 6.3. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia ruchami masowymi ziemi ................................................................................................21 6.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę występowania kopalin........21 6.5. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne .21 PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 5. 5. - 5 - 6.6. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia powodzią......22 6.7. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronę róŜnorodności biologicznej.................................................................................23 6.8. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego ...............23 6.9. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny...........................24 6.10. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu akustycznego.........24 6.11. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych........................................................................................26 6.12. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe........................26 6.13. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ........27 6.14. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii.................................................................................................................28 6.15. Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektu planu..........28 6.16. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu.............28 7. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi...............................................29 8. Monitorowanie skutków realizacji ustaleń planu ............................................................29 9. Podsumowanie..............................................................................................................30 PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 6. 6. - 6 - 1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Jest to wykonanie obowiązku, jaki nakłada art. 46.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235). Podstawowym celem prognozy było określenie, analiza i ocena skutków, które mogą wyniknąć z projektowanego przeznaczenia terenu dla wszystkich komponentów środowiska i zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających jego (ewentualnie) negatywny wpływ na środowisko. Ocena wpływu ustaleń projektu planu na środowisko jest obarczona wysokim stopniem niepewności. Charakter potencjalnych oddziaływań moŜe nie być zaleŜny bezpośrednio od ustaleń planu. Prognoza wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko z samej swojej istoty zawiera oceny hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niŜ konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości zamierzeń. Prognoza, analizując skutki najsilniej obciąŜające środowisko, pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów projektowania inwestycji, wskazując jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązywane, a takŜe czym moŜe grozić brak odpowiednich rozwiązań. Na etapie projektu planu sygnalizuje się dopiero moŜliwość wystąpienia zagroŜeń w przyszłości, ale mogą one nie wystąpić lub mieć inny (łagodniejszy) charakter, o ile podejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsięwzięć. Prognoza moŜe teŜ wskazać preferowane z punktu widzenia ochrony środowiska sposoby realizacji planu oraz działania, których nie moŜna zawrzeć w ustaleniach planu ze względu na jego specyfikę prawną. 1.1. Przedmiot i cel prognozy Obszar objęty projektem planu, o powierzchni 2,9 ha połoŜony jest we Wrzeszczu. Jego granice wyznaczają (rys. 1): - od północy - tereny kolejowe; - od wschodu - zespół biurowo–handlowy tzw. Office Island; - od południa - aleja Grunwaldzka; - od zachodu – salon samochodowy z servicem. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 7. 7. - 7 - W granicach obszaru objętego projektem planu znajdują się tereny zainwestowania miejskiego, z zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną - osiedle dawnej Kolonii Abegga, którego obszar wpisany jest do rejestru zabytków. Rys. 1 PołoŜenie obszaru objętego projektem planu 1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (nr planu 0850). Prognoza składa się z: a) części opisowej, b) części graficznej. Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i stanu antropizacji środowiska, przedstawienie istotnych z punktu widzenia środowiska ustaleń planu (dosłowne brzmienie ustaleń nie jest cytowane) oraz ocenę oddziaływania projektu planu na to środowisko wraz z wnioskami dotyczącymi realizacji planu. W prognozie określono i oceniono następujące zagadnienia: • w zakresie skutków: - dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, - realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na poszczególne elementy środowiska, PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 8. 8. - 8 - - realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na środowisko), • w zakresie oceny: - stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, - zagroŜeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, - skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, - zmian w krajobrazie. Prognozę wykonano metodą opisową. Część graficzna prognozy ilustruje skutki realizacji ustaleń projektu planu przedstawione w części opisowej. Zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z: 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, pismo SE.ZNS-80- /490p/32/GS/14 z dnia 18 lipca 2014 r. 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo Nr RDOŚ-Gd- PNII.411.4.34.2014.MKU.1 z 05 lipca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił bez uwag proponowany zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, iŜ: • w prognozie oddziaływania na środowisko muszą być zawarte wszystkie informacje wyszczególnione w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, • informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem (art. 52 ust. 1 ww. ustawy), • w prognozie oddziaływania na środowisko naleŜy uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych juŜ PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 9. 9. - 9 - dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 2 ww. ustawy), Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (nr planu 0850), sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska w lutym 2015 roku. • opracowania: - Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (nr planu 0850), wykonane w Zespole Ochrony Środowiska, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk, 2014 r. - Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Zespół Ochrony Środowiska, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2006 r. - Ekofizjografia Gdańska dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych, „Proeko”, Gdańsk, 1998 r. - Prace problemowe środowiska geograficznego miasta Gdańska „Geoprojekt”, Gdańsk, 1971 r., - Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za lata 2006-2012, Prezydent Miasta Gdańska, - Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej w roku 2010 i informacja o działalności Fundacji ARMAG, 2012; (równieŜ pozycje z lat wcześniejszych); - Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz śukowo (26), PIG, Warszawa, 2003, - Mapy akustyczne miasta Gdańska, Gdańsk, 2012, - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska, Gdańsk, 2009, Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, - Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz śukowo nr 26, PIG, PG „POLGEOL” w Warszawie, Warszawa, 1998; - Atlas geologiczno-inŜynierski Aglomeracji Trójmiejskiej (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Gdańsk – Warszawa, 2010, - Rejestr osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska, 2011r. - Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla Aglomeracji Trójmiejskiej w województwie pomorskim, 2007, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”, Gdańsk, PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 10. 10. - 10 - - Wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagroŜeń masowymi ruchami ziemi, Przedsiębiorstwo WdroŜeń Technicznych GEOTEST, Gdańsk, 2005, - Trapp J. i in., Klimat aglomeracji gdańskiej, Zeszyty Naukowe Wydz. BGiO UG, Geografia 16, 1987 r., - Określenie granic obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawiania się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wody o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, 10 % dla pozostałych terenów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni, - Mapy zagroŜenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, ISOK KZGW Warszawa, 2013r. 2. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, innych dokumentów planistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska 2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska W uchwalonym w 2007 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar objęty projektem planu włączono do terenów o dominującej funkcji usługowej. Poza jego granicami wzdłuŜ trasy kolejowej i ulicy Grunwaldzkiej wyznaczono ciąg widokowy. Analizowany obszar w całości włączono do Centralnego Pasma Usługowego (CPU), gdzie następować będzie intensyfikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno terenów wolnych, dotąd niezabudowanych, jak i terenów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania w wyniku restrukturyzacji zespołów przemysłowo-składowych, wojskowych i kolejowych. Intensyfikacja ma na celu oŜywienie strefy śródmiejskiej i przeciwdziałanie procesowi spadku tętna Ŝycia na Dolnym Tarasie (patrz rys. 2). PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 11. 11. - 11 - Rys. 2 Wycinek ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska obejmujący tereny połoŜone w granicach analizowanego projektu planu. 2.2. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim W 2013 roku uchwalony został program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej (Uchwała nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2011, dokonanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdzono występowanie w aglomeracji trójmiejskiej ponadnormatywnej liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnego stęŜenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 oraz ponadnormatywnego stęŜenia PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 12. 12. - 12 - średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W efekcie modelowania wyznaczono obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Określono równieŜ niezbędną redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10, która powinna doprowadzić do stanu właściwego. Modelowanie rozprzestrzeniania się analizowanych zanieczyszczeń przeprowadzono zarówno dla roku bazowego (2011) oraz dla roku prognozy (2020). Głównym źródłem emisji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, jednocześnie głównym odpowiedzialnym za stan jakości powietrza w strefie uznano źródła powierzchniowe, czyli tzw. „niską emisję” oraz źródła liniowe. W programie przedstawiono plan działań zmierzających głównie do ograniczenia emisji ze źródeł energetycznego spalania paliw do celów grzewczych w indywidualnych systemach oraz źródeł liniowych, który doprowadzić ma do uzyskania niezbędnego do poprawy jakości powietrza efektu ekologicznego oraz obniŜenia poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 poniŜej poziomów dopuszczalnych. StęŜenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów na rok kalendarzowy, pochodzące od całkowitej emisji, wskazują na dotrzymanie wartości dopuszczalnych na obszarze całej aglomeracji trójmiejskiej. Natomiast rozkład liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stęŜenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2011 wskazuje na istnienie kilku obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym stęŜeń. Obszar objęty projektem planu połoŜony jest w strefie, w której wartości przekroczeń dobowych mieściły się w przedziale 16-25 dni (wartość dopuszczalna 35 dni w ciągu roku kalendarzowego) - rys. 3. Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2011 roku odnotowano na obszarze niemal całej aglomeracji trójmiejskiej – rys. 4. NajwyŜsze zmierzone stęŜenie wynosiło prawie 300% stęŜenia docelowego, tj. 2,99 ng/m3 na stacji pomiarowej Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Leczkowa (wartość dopuszczalna - 1 ng/m3 ). W związku z przekroczeniem poziomu docelowego benzo(a)piranu, obszar objęty projektem planu został zaliczony do terenów, na których podejmowane będą działania zawarte w programie naprawczym, o którym mówi się w Uchwale nr 754/XXXV/13 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej (…). PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 13. 13. - 13 - Rys. 3 PołoŜenie obszaru objętego projektem planu na tle rozkładu liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stęŜenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2011 Źródło: Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, 2011r. Rys.4 PołoŜenie obszaru objętego projektem planu na tle rozkładu stęŜeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie aglomeracji trójmiejskiej w roku bazowym 2011 Źródło: Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, 2011r. 2.3. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska W 2013 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2014 - 2017” (Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1050/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 r.). W programie tym, na podstawie sporządzonych PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 14. 14. - 14 - w 2012 roku map akustycznych, przedstawiono diagnozę warunków klimatu akustycznego Gdańska. Wykonano równieŜ prognozę zmian warunków klimatu akustycznego w przyszłości, na podstawie której wytypowano obszary do objęcia programem naprawczym i oceniono jego skuteczność ekologiczną1 . Program został opracowany dla terenów miejskich, na których stwierdzono ponadnormatywny hałas. W przypadku hałasu drogowego naraŜenie na przekroczenia standardów akustycznych stwierdzono dla: 1.51% powierzchni miasta oraz 1.71% całkowitej liczby mieszkańców. W przypadku hałasu kolejowego wartości te wyniosły odpowiednio: 0.42% oraz 0.23%, a dla hałasu tramwajowego: 0.17% oraz 0.16%. W rejonie obszaru objętego projektem planu występowało ponadnormatywne oddziaływanie hałasowe. Dla całego obszaru miasta wytypowano działania dla poszczególnych źródeł hałasu. Do zadań wymienionych w Programie w zakresie hałasu kolejowego, w analizowanym rejonie, naleŜy m. in. realizacja zabezpieczeń wibroakustycznych przy budowanej trasie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Zadaniem ciągłym, wymienionym w Programie, jest stosowanie przy budowie i modernizacji torowisk najnowszych technik z dziedziny redukcji hałasu szynowego, do których naleŜą: - eksploatacja torowisk poprzez szlifowanie konserwacyjne torów, - stosowanie wkładek przyszynowych, - stosowanie cichych rozwiązań na przejazdach kolejowych, zwrotnicach, krzyŜakach, - stosowanie mat wibroizolacyjnych. Do działań bieŜących, wymienionych w Programie, zaliczono teŜ działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, między innymi: - pełne wykorzystanie informacji zawartych na mapach akustycznych w procesie planistycznym, - wprowadzanie do planów miejscowych zapisów dotyczących klasyfikacji przeznaczenia terenów pod względem akustycznym, - stosowanie w planach miejscowych dla terenów niezabudowanych zasady strefowania zabudowy, - wprowadzanie w planach miejscowych zapisu konieczności stosowania podwyŜszonych izolacyjności elewacji i stolarki na terenach o wysokich poziomach hałasu w środowisku, - wskazywanie zmiany funkcji terenu i budynków na funkcje niechronione akustycznie na terenach zabudowanych, na których ograniczone są moŜliwości zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem. 1 skuteczność ekologiczna - Współczynnik Efektywności Ekologicznej, jest on ściśle powiązany, poprzez wskaźnik M (wskaźnik M jest wielkością bezwymiarową, wiąŜącą wielkość przekroczeń z liczbą ludności) przebywającej w obszarach, na których te przekroczenia występują), z wielkością emisji hałasu do środowiska. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 15. 15. - 15 - 2.4. Program ochrony środowiska miasta Gdańska W 2010 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła „Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014: którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Gdańska 2011” (załączniki 1, 2 do uchwały nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010r.). Celem Programu ochrony środowiska… (POŚ) jest zapewnienie warunków do rozwoju miasta przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i poprawienie jakości Ŝycia mieszkańców. Analiza obecnego stanu środowiska oraz podnoszone w dokumentach strategicznych Miasta Gdańska zagroŜenia i wyzwania w obszarze zarządzania środowiskiem pozwoliły na zdefiniowanie głównych kierunków działań Programu: - podnoszenie skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych i wzmacnianie nadzoru nad gospodarką ściekową w rejonach nieskanalizowanych; - zwiększanie udziału wód podziemnych w strukturze zaopatrzenia w wodę mieszkańców; - zwiększenie retencji wodnej na górnym tarasie Miasta; - zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego; - sukcesywne ograniczanie uciąŜliwości hałasowych; - zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców; - osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości powietrza; ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej. W „Programie ochrony środowiska…” określono cele długoterminowe i średniookresowe, dla kaŜdego celu zdefiniowano działania i zadania oraz harmonogram ich realizacji. 2.5. Plan gospodarki odpadami dla miasta Gdańska Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 (PGO) stanowi integralną część Programu ochrony środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014, który uchwalony został przez Radę Miasta Gdańska w 2010 r. (załączniki 1, 2 do uchwały nr XLIX/1373/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 r.). Głównymi elementami strategicznymi Programu są: - zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich negatywnego oddziaływania na środowisko; - odzysk i recykling odpadów, z zachowaniem zasad ochrony środowiska; - zachowanie zasad ochrony środowiska przy unieszkodliwianiu odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało się poddać odzyskowi /recyklingowi. Ponadto celem Planu gospodarki odpadami… jest wdroŜenie i rozwój najlepszych dostępnych technologii w planowaniu strategicznym i gospodarowaniu odpadami oraz dostosowanie się do zmieniających się przepisów prawnych. Stanowi on równieŜ PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 16. 16. - 16 - kontynuację dotychczasowej polityki gospodarowania odpadami zawartej w poprzednim Programie Gospodarki Odpadami. 3. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym uŜytkowaniu terenu objętego projektem planu Obszar objęty projektem planu jest silnie zurbanizowany. W jego granicach znajduje się osiedle mieszkaniowe Kolonii Abegga, którego obszar został wpisany do rejestru zabytków. Aktualny stan środowiska i dominujący charakter zmian i przekształceń środowiska na tym obszarze wynika z potencjału jego połoŜenia przy głównej trasie drogowej miasta (alei Grunwaldzkiej w CPU) i kolejowej regionu oraz ograniczeń spowodowanych uciąŜliwościami komunikacyjnymi. Analiza stanu środowiska i dominującego charakteru przekształceń środowiska w granicach obszaru objętego projektem planu pozwala sformułować wstępną prognozę dalszych zmian środowiska. Przyjmując załoŜenie o zachowaniu aktualnego charakteru zainwestowania oraz tendencji rozwojowych, moŜna prognozować następujące zmiany środowiska: pozytywne: - zachowanie charakteru tego fragmentu dzielnicy z kamienicami wraz z zielenią przydomową (przyogródkami); negatywne: - funkcjonowanie części zabudowy mieszkaniowej, od strony ulicy Grunwaldzkiej, w mało korzystnych warunkach akustycznych; - pogarszanie się warunków akustycznych i aerosanitarnych w wyniku intensyfikacji komunikacji samochodowej; 4. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym W opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (nr planu 0850) zawarto szereg propozycji kierunków kształtowania i ochrony środowiska. Najistotniejsze z nich to: - wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej naleŜy lokalizować funkcje usługowe a w budynkach naleŜy zastosować elewację o podwyŜszonej izolacyjności akustycznej; - w obrębie terenów zieleni towarzyszącej zabudowie, wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 17. 17. - 17 - 5. Ustalenia analizowanego projektu planu 5.1. Ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz planów dla terenów przyległych Analizowany obszar objęty projektem planu znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz StrzyŜa I w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą RMG nr LI/1516/2002 z dnia 11.07.2002 roku (nr planu 0805), w którym został przeznaczony pod zabudowę usługową a istniejąca funkcja mieszkaniowa uznana została za zgodną z planem (rys. 5). Ustalenia obowiązującego planu uniemoŜliwiają zabudowę nielicznych działek stanowiących odtworzenie historycznego zagospodarowania oraz ograniczają moŜliwość rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Rys. 5 Przeznaczenie analizowanego obszaru wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5.2. Cele sporządzenia projektu planu Głównym celem sporządzenia analizowanego projektu planu było określenie zasad umoŜliwiających adaptację i przekształcenia istniejącego osiedla mieszkaniowego dawnej PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 18. 18. - 18 - Kolonii Abegga i dostosowanie obiektów mieszkalnych do obecnie obowiązujących wymogów technicznych z jednoczesnym zachowaniem ich wartości historycznych ustalenia projektu planu określają zasady ochrony historycznej zabudowy oraz jej przeznaczenie, zasady i warunki zagospodarowania. 5.3. Analizowane warianty projektu planu W trakcie sporządzania projektu planu nie wariantowano rozwiązań planistycznych ze względu na jednoznacznie określony jego cel oraz uwarunkowania konserwatora zabytków. 5.4. Wydzielone strefy funkcjonalne W analizowanym projekcie planu cały jego obszar o powierzchni podzielono na 5 terenów elementarnych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 005, wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych symbolami literowo-cyfrowymi zgodnie z poniŜszymi oznaczeniami: 001-M/U31, 002-M/U31 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na których wyłączone zostały następujące funkcje: - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 400 m2 ; - parkingi i garaŜe ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami - lokalizowanymi w terenie; - domy w zabudowie szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe; - małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni uŜytkowej; - warsztaty i myjnie samochodowe; - salony samochodowe (z serwisem); 003-U33, 004-U33 - tereny zabudowy usługowej, na których wyłączone zostały następujące funkcje: - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 400 m2; - parkingi i garaŜe ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami - lokalizowanymi w terenie; - małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni uŜytkowej; - warsztaty i myjnie samochodowe; - salony samochodowe (z serwisem); - szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy; 005-KD83 - teren ulicy głównej – fragment alei Grunwaldzkiej. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 19. 19. - 19 - 5.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej Sieć wodociągowa Na terenie znajduje się miejska sieć wodociągowa i zaopatrywany on jest w wodę z sieci wodociągowej. Istniejąca oraz planowana zabudowa zaopatrywane będą w wodę zgodnie z zapisami projektu planu – zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej. Odprowadzenia ścieków sanitarnych Na terenie objętym projektem planu znajduje się miejska sieć kanalizacji sanitarnej. Z planowanej do realizacji zabudowy ścieki sanitarne odprowadzane będą bezpośrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do ustaleń projektu planu wprowadzono następujący zapis - odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w ciepło Na terenie objętym projektem planu znajduje się sieć ciepłownicza. Do ustaleń projektu planu wprowadzono następujący zapis: zaopatrzenie w ciepło - z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych. Zaopatrzenie w gaz Przez obszar objęty projektem planu przebiega gazociąg średniego ciśnienia. Do ustaleń projektu planu wprowadzono następujący zapis: zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy. Zaopatrzenie w energię elektryczną Do ustaleń projektu planu wprowadzono następujący zapis: zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej. Odprowadzenie wód opadowych Do ustaleń projektu planu wprowadzono zapis dotyczący odprowadzania wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej. Obszar objęty projektem planu połoŜony jest w zlewni potoku StrzyŜa i zlewni kolektora „Kołobrzeska”, są to odbiorniki wód opadowych i roztopowych ze znacznej części Wrzeszcza, dlatego w celu ograniczenia powstania zagroŜenia powodzią poza terenem objętym projektem planu w dolnej części wymienionych zlewni, przyjęto wskaźnik odpływu wód opadowych2 w wielkości: - na terenie 001-M/U31 - 0,50, - na terenach 002-M/U31, 003-U33, 004-U33 - 0,45. Oznacza to, Ŝe część (odpowiednio 50% i 45%) wód opadowych powinna być okresowo retencjonowania na terenie poszczególnych działek. 2 wskaźnik odpływu wód opadowych wyraŜa stosunek ilości wody deszczowej, która spłynie z danej powierzchni, do ilości, która spadła na tę powierzchnię. Jego wartość zaleŜna jest od rodzaju i sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Przykładowo dla powierzchni bitumicznych współczynnik wynosi szacunkowo 0,85-0,90, dla terenów zielonych i parków: 0,05–0,10. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 20. 20. - 20 - 6. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 6.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne Cały teren objęty projektem planu połoŜony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków (18.05.1981 r. Kolonia Abegga została wpisana do rejestru zabytków pod nr 847) jako historyczny układ osiedla utworzonego w ramach fundacji, która miała się zająć budową i utrzymaniem tanich domów dla robotników. W latach 1895-1905 powstało ponad 50 bliźniaczych, wolno stojących domków robotniczych, które mieściły 108 mieszkań. KaŜde składało się z dwóch pokoi, kuchni, ubikacji i piwniczki. Wszystkie budynki zostały wyróŜnione w projekcie planu jako obiekty o wartościach kulturowych z ustalonymi dla nich zasadami ochrony, które polegać będą na zachowaniu historycznej bryły budynku, rodzaju pokrycia dachu oraz detalu architektonicznego i materiału elewacyjnego. Rozbudowa budynków od strony wejściowej o przybudówki (w obszarze wyznaczonym obowiązujące linie zabudowy dla przybudówek) jest moŜliwa ale zgodnie z trzema wariantami ustalonymi w projekcie planu i ściśle określonymi zasadami dotyczącymi między innymi: okładziny elewacji, kształtu dachu, pokrycia dachu, wysokości zabudowy, układu okien i drzwi wejściowych. Ustalenia te wpłyną bardzo korzystnie na estetykę otoczenia Kolonii Abegga, co zdecydowanie poprawi postrzeganie tego miejsca i jednocześnie wpłynie korzystnie na wartość materialną tego terenu. Ponadto w projekcie planu cały teren włączono w granicach obszaru wymagającego przekształceń i rehabilitacji. Polityka rehabilitacji polega na likwidacji zidentyfikowanych problemów (postępująca dekapitalizacja zabudowy, przestrzeni urbanistycznej i infrastruktury technicznej). Ustalenia tego projektu planu pozwalają chronić najwaŜniejsze elementy: kultury i dóbr materialnych. 6.2. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi i budowę geologiczną Obszar objęty projektem planu stanowi fragment tarasu oliwsko-wrzeszczańskiego zbudowanego głównie z utworów stoŜków napływowych i deluwialnych. Taras ten cechuje się nieznacznymi nachyleniami w kierunku morza. Analizowany teren objęty projektem planu zbudowany był głównie z róŜnoziarnistych piasków i Ŝwirów. Warunki geotechniczne na większości analizowanego obszaru są korzystne. Prognozuje się, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu powodować będzie tylko niewielkie, miejscowe zmiany w rzeźbie terenu na PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 21. 21. - 21 - skutek prac ziemnych pod fundamenty planowanych obiektów kubaturowych w terenach 001-M/U31 i 002-M/U31. Realizacja jego ustaleń skutkować będzie równieŜ niewielkimi przekształceniami budowy geologicznej terenu. Przekształcenia te będą polegały na usunięciu, lub przemieszaniu przypowierzchniowej warstwy gruntów tylko w obrębie wykopów pod planowaną zabudowę oraz infrastrukturę techniczną. Na pozostałych obszarach nie prognozuje się zmian w budowie geologicznej utworów powierzchniowych. 6.3. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia ruchami masowymi ziemi Obszar objęty projektem planu charakteryzuje się niewielkim nachyleniem terenu do 5°, a w jego granicach nie występuje zagroŜenie masowymi ruchami ziemi. W Rejestrze osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi .... z 2011r., na analizowanym terenie nie wykazano terenów zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie źródłem uruchomienia masowych ruchów ziemi na terenie włączonym w jego granice oraz na terenach do niego przyległych. 6.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ochronę występowania kopalin Na terenach objętych analizowanym projektem planu oraz na terenach do niego przyległych nie stwierdzono występowania udokumentowanych oraz perspektywicznych złóŜ kopalin. Z tego względu realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała wpływu na ochronę ich obszarów występowania. 6.5. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne Obszar objęty projektem planu połoŜony jest w zlewni Potoku StrzyŜa i kolektora Kołobrzeska. Na analizowanym obszarze nie występują wody powierzchniowe oraz obszary stale bądź okresowo podmokłe. Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie na wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie miało wpływ na wzrost wielkości przepływu wód w Potoku StrzyŜa i Kolektorze Kołobrzeska (poza granicami projektu planu) w wyniku dopływu wód opadowych i roztopowych spływających do kanalizacji deszczowej. Na analizowanym terenie objętym projektem planu zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości około 5 m ppt. Jest to strefa tranzytu wód podziemnych w kierunku ujęcia wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”. W 2008 roku Państwowy Instytut Geologiczny w Gdańsku wykonał „Ocenę moŜliwości i ograniczeń lokalizowania inwestycji (w tym obiektów wysokościowych) w strefie pośredniej ujęcia wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”, a zwłaszcza na obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony” (rozdział 2.6.), w której dokonano analizy stopnia zagroŜenia wód podziemnych. W tej ocenie obszar objęty projektem planu został zakwalifikowany do rejonu charakteryzującego się niskim stopniem zagroŜenia dla wód podziemnych (rys. 6), dlatego teŜ nie został włączony w granice wyznaczonych stref ochronnych tych ujęć. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 22. 22. - 22 - Rys. 6 ZagroŜenie dla wód podziemnych w rejonie obszaru objętego projektem planu. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny „Ocena moŜliwości i ograniczeń .....” 2008r. W wyniku prowadzenia prac ziemnych pod fundamenty planowanychobiektów kubaturowych oraz infrastruktury technicznej wystąpią miejscowe zmiany stosunków wód gruntowych związane z ograniczeniem wielkości zasilania ich wodami opadowymi i roztopowymi. Zmiany te będą miały jednak znaczenie lokalne i nie będą miały Ŝadnego wpływu na zasoby ujęć wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”. Planowane przeznaczenie analizowanych terenów włączonych w granicach projektu planu, a przede wszystkim systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługujących istniejącą i planowaną zabudowę zdecydowanie ograniczą moŜliwość powstania zagroŜenia zanieczyszczenia wód gruntowych. 6.6. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia powodzią Analizowany teren włączony w granice projektu planu nie został zaliczony do obszarów szczególnego zagroŜenia powodzią wg Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów nieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wody o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, 10% dla pozostałych terenów. W 2011r. wprowadzono zmiany w ustawie Prawo Wodne, które podyktowane były między innymi koniecznością poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia przed powodzią. Nowelizacja ta (Dz.U.nr 32.159 z dnia 5 stycznia 2011r.) wprowadziła obowiązek sporządzania map Rejon obszaru objętego projektem planu PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 23. 23. - 23 - zagroŜenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Na podstawie map przedstawionych w grudniu 2013 roku przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej tereny objęte projektem planu nie znajduje się na obszarach zagroŜenia powodzią. Realizacja jego ustaleń wpłynie jednak na wzrost wielkości powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie miało wpływ na wzrost wielkości przepływu wód w Potoku StrzyŜa i Kolektorze Kołobrzeska w wyniku dopływu wód opadowych i roztopowych spływających do kanalizacji deszczowej. W celu ograniczenia zagroŜenia podtopieniami w ustaleniach projektu planu dla wybranych obszarów określono współczynnik spływu3 na następującym poziomie: - na terenie 001-M/U31 - 0,50, - na terenach 002-M/U31, 003-U33, 004-U33 - 0,45. Oznacza to, Ŝe część (odpowiednio 50% i 45%) wód opadowych powinna być okresowo retencjonowana na terenie poszczególnych działek, co wpłynie na uregulowanie przepływu w potoku StrzyŜa i zmniejszenie ryzyka podtopienia terenów połoŜonych w dolnej części zlewni Potoku StrzyŜa i kolektora „Kołobrzeska”. 6.7. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronę róŜnorodności biologicznej Obszar objęty projektem planu to teren obecnie w znacznym stopniu zainwestowany i silnie przekształcony. Roślinność tu występująca to pojedyncze drzewa i roślinność ozdobną w ogrodach przydomowych. Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie zmianami w szacie roślinnej, a będą one związane głównie z realizacją planowanej zabudowy na terenach 001-M/U31, 002-M/U31, w tym z moŜliwą wycinką pojedynczych drzew i zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Ustalenia projektu planu zakładają utworzenie na części terenu 001-M/U31 wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego literą "a", terenu rekreacyjnego – publicznego placu zabaw z towarzyszącą zielenią co wpłynie na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. 6.8. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie jedynie niewielkimi miejscowymi zmianami warunków klimatu lokalnego. Wprowadzenie nowej zabudowy kubaturowej, oraz zwiększenie powierzchni utwardzonych przyczyni się do miejscowego wzrostu średniej dobowej temperatury powietrza, oraz do nieznacznego spadku wilgotności względnej powietrza. 3 Współczynnik spływu wyraŜa stosunek ilości wody deszczowej, która spłynie z danej powierzchni, do ilości, która spadła na tę powierzchnię. Jego wartość zaleŜna jest od rodzaju i sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Przykładowo dla powierzchni bitumicznych współczynnik wynosi szacunkowo 0,85-0,90, dla terenów zielonych i parków: 0,05–0,10. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 24. 24. - 24 - 6.9. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny Głównym czynnikiem kształtującym warunki areosanitarne terenu włączonego w granice projektu planu jest niezorganizowana emisja liniowa pochodząca z alei Grunwaldzkiej. Ustalenia analizowanego projektu planu nie dopuszczają moŜliwości realizacji na jego terenie przedsięwzięć mogących stanowić źródło uciąŜliwości aerosanitarnych, dlatego realizacja ustaleń tego planu nie wpłynie na stan powietrza w jego granicach oraz na terenach przyległych. W ustaleniach projektu planu wprowadzono następujący zapis ograniczające ewentualne negatywne skutki realizacji jego ustaleń na stan aerosanitarny - zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych. Wstępny etap realizacji planowanej zabudowy kubaturowej będzie powodował czasowy ale ograniczony przestrzennie wzrost stopnia zapylenia na skutek usunięcia pokrywy roślinnej na fragmentach powierzchni terenu w czasie prowadzenia wykopów pod fundamenty, składowania mas ziemnych oraz transportu związanego z dojazdami do placu budowy. Po zakończeniu procesu budowlanego prognozuje się spadek stęŜeń pyłów i powrót do stanu wyjściowego. 6.10. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu akustycznego Obecnie czynnikiem kształtującym warunki klimatu akustycznego w granicach obszaru objętego projektem planu jest emisja hałasu drogowego i kolejowego a dokładnie wielkość i struktura natęŜenia ruchu wzdłuŜ ulic: alei Grunwaldzkiej oraz ruchu na liniach kolejowych: 250 Szybkiej Kolei Miejskiej i E-65 Gdynia-Warszawa. Aktualnie stan klimatu akustycznego przedstawiają Mapy Akustyczne Miasta Gdańska z 2012 roku, z których wynika, Ŝe głównym źródłem uciąŜliwości dla terenu objętego projektem planu jest ruch samochodowy na alei Grunwaldzkiej, natomiast mniejszy wpływ ma ruch na przyległych liniach kolejowych – rys. 7. Prognoza natęŜeń ruchu samochodowego na rok 2040 wskazuje, Ŝe nastąpi wzrost uciąŜliwości akustycznych wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej – rys. 8. Ze względu na występowanie w granicach objętych projektem planu mało korzystnych warunków klimatu akustycznego a takŜe ograniczone moŜliwości zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem w projekcie planu przeznaczono tereny połoŜone wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej pod funkcje niechronione akustycznie. Na terenach: 003-U33, 004-U33 wyłączono moŜliwość lokalizowania szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy. W ustaleniach analizowanego projektu planu dla tych terenów zapisano równieŜ informację o występowaniu wysokich poziomów hałasu w środowisku od alei Grunwaldzkiej. Ponadto w projekcie planu dla wszystkich terenów ustalono, Ŝe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciąŜliwościach akustycznych naleŜy zastosować zabezpieczenia akustyczne doprowadzające poziom hałasu do obowiązujących norm. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 25. 25. - 25 - Rys. 7 Długookresowy poziom hałasu LDWN drogowego i kolejowego w rejonie obszaru objętego analizami Źródło: Mapy Akustyczne Miasta Gdańska, 2012 r. Rys. 8 Prognoza długookresowego poziomu hałasu LDWN drogowego w rejonie obszaru objętego analizami. LDWN – drogi LDWN – kolej LDWN – drogi PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 26. 26. - 26 - 6.11. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych Realizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie zachowaniem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na jego terenie. Nieznaczne zmiany poziomu pól elektromagnetycznych mogą być związane z ewentualną moŜliwą lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowych. Obowiązujące przepisy prawne związane z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dopuszczają lokalizację na obszarze objętym projektem planu stacji bazowych telefonii komórkowej. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej jako źródła emisji promieniowania niejonizującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna powodować zagroŜeń dla ludzi. Prawidłowo funkcjonująca stacja bazowa spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa. Według literatury przedmiotu, typowa antena stacji bazowej pracująca w sposób ciągły pełną mocą (2 kW ERP) wywołuje na poziomie gruntu natęŜenie pola elektromagnetycznego, co najwyŜej rzędu 0,02 mW/cm2 . Wewnątrz budynków wielkość ta jest od 3 do 20 razy mniejsza. Prognozuje się, Ŝe w pełni zostaną zachowane i dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz przeznaczonych na pobyt ludzi. 6.12. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe Analizowany obszar znajduje się na terenie silnie zurbanizowanym, a jego walory krajobrazowe całkowicie przekształcone. Głównym czynnikiem krajobrazotwórczym jest zabudowa oraz infrastruktura drogowa i kolejowa. w jego sąsiedztwie. Realizacja ustaleń projektu planu będzie skutkować zachowaniem najcenniejszych walorów krajobrazowych tego terenu. Ranga tego miejsca i jego funkcje zostały w projekcie planu podkreślone poprzez zachowanie obiektów o wartościach historycznych i podkreślenie układu urbanistycznego osiedla Kolonii Abegga. W projekcie planu znajduje się szereg zapisów kompozycyjnych zmierzających do wprowadzenia ładu przestrzennego między innymi dla obiektów, które polegać będą na zachowaniu historycznej bryły budynku, rodzaju pokrycia dachu oraz detalu architektonicznego i materiału elewacyjnego. Rozbudowa budynków od strony wejściowej o przybudówki (w obszarze wyznaczonym przez obowiązujące linie zabudowy dla przybudówek) będzie moŜliwa, ale zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie planu dotyczącymi między innymi: okładziny elewacji, kształtu dachu, pokrycia dachu, wysokości zabudowy, układu okien i drzwi wejściowych (przykładową wizualizację przedstawia rys. 9). PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 27. 27. - 27 - Rys. 9. Przykładowa wizualizacja typowego budynku z przybudówką na osiedlu Kolonia Abegga 6.13. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 analizowany fragment miasta nie został włączony w granice obszarów specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. NajbliŜej połoŜonymi, w stosunku do jego granic: - obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka” PLB 220005, połoŜony około 4 km na północny–wschód od jego granic, - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Bunkier w Oliwie” PLH 220055, połoŜony około 4 km na północny-zachód od jego granic (rys. 10). Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała wpływu na stan i funkcjonowanie obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ze względu na znaczne odległości dzielące obszar objęty projektem planu i obszary Natura 2000. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 28. 28. - 28 - Rys. 10 PołoŜenie obszaru objętego projektem planu wśród obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w rejonie Gdańska 6.14. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii Na obszarze objętym projektem planu nie występują obiekty, które mogłyby być źródłem powaŜnych awarii przemysłowych w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska. Realizacja zapisów projektu planu nie przyczyni się do powstania ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii, poniewaŜ zapisy te wykluczają moŜliwość lokalizacji zakładów o zwiększonym albo duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej w jego granicach. 6.15. Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektu planu Realizacja ustaleń projektu planu, nie spowoduje wystąpienia jakichkolwiek oddziaływań o charakterze transgranicznym, gdyŜ zasięg jego ewentualnego oddziaływania na środowisko będzie miał charakter lokalny i jego oddziaływanie, ze względu na przewidywalny zakres prac budowlanych oraz późniejszą eksploatację, nie będzie powodowało oddziaływania transgranicznego. 6.16. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu Na terenie objętym projektem planu znajduje się ekstensywna zabudowa mieszkaniowa otoczona terenami usługowymi, z układem dróg - aleją Grunwaldzką i dalej połoŜoną ulicą PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 29. 29. - 29 - Słowackiego, które są waŜnymi arteriami miasta. W związku z potencjalnymi oddziaływaniami skutków realizacji ustaleń projektu planu na środowisko oddziaływania skumulowane mogą wystąpić głównie w zakresie oddziaływania na lokalny krajobraz istniejącej zabudowy w granicach analizowanego obszaru. Nie przewiduje się wystąpienia znaczących skumulowanych oddziaływań wpływających na stan aerosanitarny oraz warunki klimatu akustycznego analizowanego terenu. 7. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi Skutkiem realizacji ustaleń projektu planu będzie zachowanie obecnych warunków zdrowotnych analizowanego obszaru. Głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie ludzi pozostają warunki klimatu akustycznego oraz stan aerosanitarny powietrza, które zaleŜą w zdecydowanej mierze od sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów przyległych. Analizowany projekt planu zawiera szereg zapisów, które mają na celu wytworzenie nie tylko odpowiedniego standardu zamieszkania, ale takŜe kompleksową ochronę zdrowia przyszłych mieszkańców. Do tych zapisów naleŜą między innymi zapisy ustalające standardy akustyczne: - wykluczające moŜliwość lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy w terenach wzdłuŜ alei Grunwaldzkiej, - w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciąŜliwościach akustycznych naleŜy zastosować zabezpieczenia akustyczne doprowadzające poziom hałasu do obowiązujących norm; Planowane zagospodarowanie terenu objętego projektem planu nie wprowadzi nowych źródeł uciąŜliwości wpływających na klimat akustyczny i stan aerosanitarny. 8. Monitorowanie skutków realizacji ustaleń planu Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. W tym okresie dokonywana będzie ocena skutków realizacji ustaleń, między innymi, analizowanego projektu planu w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę studium. MoŜliwość realizacji tych wniosków będzie takŜe uzaleŜniona od skutków realizacji obowiązującego planu na środowisko przyrodnicze i warunki Ŝycia mieszkańców. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 30. 30. - 30 - 9. Podsumowanie Przyjęte w projekcie planu rozwiązania realizują główne jego cele, czego efektem było ustalenie szeregu rozwiązań określających przyszłe zagospodarowanie z poszanowaniem wartości kulturowych i materialnych tego terenu. Ustalenia projektu planu uwzględniają główne uwarunkowania wynikające ze struktury środowiska i zagroŜeń występujących na tym terenie określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym, zwłaszcza w zakresie ograniczeń wynikających z mało korzystnych warunków klimatu akustycznego. W zakresie ustaleń projektu analizowanego planu, ocenia się pozytywnie realizowanie zasad: - dotyczących ładu przestrzennego, w tym zasad kształtowania zabudowy; - ochrony walorów kulturowych; - ochrony wartości krajobrazowych. Prognozuje się, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu powodować będzie następujące, pozytywne skutki: - wzmocnienie walorów krajobrazowych; - ochronę najwaŜniejszych elementów kultury i dóbr materialnych; - poprawę warunków Ŝycia mieszkańców; Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne nie pozwalają jednak na zachowanie walorów przyrodniczych terenów włączonych w jego granice. Prognoza wykazała równieŜ moŜliwe mało korzystne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji niektórych elementów ustaleń planu. Do nich naleŜeć będą między innymi: - zmniejszenie udziału powierzchni biologicznie czynnej; - miejscowa likwidacja szaty roślinnej; - tymczasowe nasilenia uciąŜliwości akustycznych i areosanitarnych. Na załączonej do opracowania mapie przedstawiającej prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu wydzielono następujące strefy: Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na środowisko Lokalizacja obszaru Przekształcenie obecnych walorów środowiska; zmniejszenie udziału powierzchni biologicznie czynnej; miejscowa likwidacja szaty roślinnej; niewielkie przekształcenie podłoŜa gruntowego i zmiany stosunków gruntowo-wodnych. Tereny: 001-M/U31, 002- M/U31, 003-U33, 004-U33 Zachowanie mało korzystnego stanu środowiska; zachowanie znaczącego udziału powierzchni szczelnie utwardzonych; zachowanie lokalnych źródeł uciąŜliwości akustycznych oraz aerosanitarnych. Teren 005-KD83 PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
 31. 31. - 31 - Podsumowując - realizacja ustaleń projektu planu spowoduje niewielkie zmiany w środowisku przyrodniczym (antropogenicznie silnie przekształconym) głównie poprzez przekształcenie fizjonomii krajobrazu, miejscowe przekształcenie przypowierzchniowych warstw podłoŜa oraz likwidację powierzchni biologicznie czynnej i szaty roślinnej. Prognozowane zmiany i przekształcenia będą wynikiem intensyfikacji wykorzystania tego obszaru połoŜonego w centrum Wrzeszcza, porządkowania przestrzeni tak w aspekcie kulturowym jak i funkcjonalnym a jednym z najistotniejszych pozytywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi ustaleń projektu planu będą rozwiązania w zakresie poprawy warunków klimatu akustycznego. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA NA ŚRODOW ISKO PROJEKTU PLANU W YŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO W GLĄDU W DNIACH OD 01.07.2015 DO 30.07.2015
Fly UP