...

Zmiany rękojmi i gwarancji — Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j.

by gzkancelaria

on

Report

Category:

Law

Download: 0

Comment: 0

675

views

Comments

Description

Download Zmiany rękojmi i gwarancji — Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j.

Transcript

 • Odpowiedzialność producenta za wady fizyczne rzeczy w umowie sprzedaży w świetle ustawy o prawach konsumenta
 • Wejście w życie nowych przepisów • Zgodnie z art. 55 ustawy o prawach konsumenta - ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. • Ogłoszona 24 czerwca 2014 r. – wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.
 • Istota Noweli z punktu widzenia prawodawstwa Rękojmia i gwarancja w k.c. Przystąpienie do UE => dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego => dyrektywa 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) Dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumentów zmieniająca aspektowo i w niewielkim zakresie dyrektywę 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej Ponowna transpozycja dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej do prawa polskiego Prawo konsumenckie Powstanie odrębnych i zróżnicowanych reżimów – konsumenckiego i między przedsiębiorcami
 • Istota odpowiedzialności za wady Rękojmia za wady fizyczne oraz gwarancja Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę Odpowiedzialność umowna na zasadach ogólnych
 • Modyfikacja definicji konsumenta? Jest Miało być Będzie Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. § 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. § 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.” Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zmiany terminów? (jest) Rękojmia Gwarancja ustawa o sprzedaży konsumenckiej = konsumenci Sprzedawca odpowiada za niezgodność z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania towaru. Termin zawiadomienia – 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności. - k.c. = przedsiębiorcy Wygaśnięcie roszczeń - 1 rok od wydania. Termin zawiadomienia – 1 miesiąc. 1 rok od wydania. Nowela
 • Zmiany terminów? (będzie) Rękojmia Gwarancja k.c. = konsumenci i przedsię- biorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat odpowiedzialności sprzedawcy. W tych samych terminach – odstąpienie, obniżenie ceny. 2 lata od wydania. Tylko sprzedaż między przedsiębiorcami – obowiązek zbadania + niezwłocznego zawiadomienia (art. 563 i 564 k.c.).
 • Uprawnienia kupującego (jest) Odstąpienie lub obniżenie ceny Naprawa lub wymiana k.c. Kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Ustawa o sprzedaży konsu- menckiej Kupujący może żądać (…) naprawy albo wymiany, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych wyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Nowela
 • Uprawnienia kupującego (będzie) Odstąpienie lub obniżenie ceny Naprawa lub wymiana k.c. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 • Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej (quasi-regres) – (będzie) „Art. 5761 § 1 k.c. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. § 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją. § 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.
 • Podstawy odpowiedzialności spółki Grupy Bosch wobec kupującego Odpowiedzialność umowna na zasadach ogólnych Rękojmia Quasi-regres
 • Zmiany prawne szczególnie istotne dla Grupy BOSH – podsumowanie w zakresie nowych przepisów • nowy art. 563 § 1 k.c. – utrata uprawnień przez kupującego przedsiębiorcę, • specyficzne roszczenie odszkodowawcze między sprzedawcami (regres): • ujednolicenie poprzez uniezależnienie od tego, czy chodzi o sprzedaż konsumencką czy nie, • jasne uregulowanie zakresu roszczenia, • jasne uregulowanie specyfiki wadliwości rzeczy w tej relacji, • nowy art.556 § 2 k.c. – reklama produktu rozpowszechniana przez Grupę …… traktowana na równi z zapewnieniem sprzedawcy , co do właściwości rzeczy, • nowa regulacja relacji gwarancji do rękojmi skutkująca wydłużeniem terminu zaostrzonej odpowiedzialności za wady spółki z Grupy ……….– zawieszenie na czas do odmowy wykonania obowiązków z gwarancji przez gwaranta biegu terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.
 • Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j. ul. Rakowiecka 43 lok. 6, 02-521 Warszawa T: +48 22 827 30 58 • F: +48 22 827 30 58 E: office@gzkancelaria.pl Dziękujemy za uwagę!
Fly UP