...

Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie - Manage or Die Inspirations

by manage-or-die-fundacja-rozwoju-menedzerskiego

on

Report

Download: 0

Comment: 0

3,728

views

Comments

Description

Prezentacja została opracowana na podstawie materiałów Pana prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego.
Download Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie - Manage or Die Inspirations

Transcript

 • 1.Etyka biznesu & CSRw Polsce i Europie. Prezentacja przygotowana na podstawie opracowania (2004) Pana Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego Centrum Etyki Biznesu WSPiZ & IFiS PAN
 • 2. Co zrobiono w Polsce na rzeczetycznej infrastruktury?
  • W Polsce:
   • - Ustawa o swobodzie gospodarczej, art.. 17 i 18
   • - Zasady Dobrej Praktyki Związku Banków Polskich
   • - Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych
   • - Zasady Dobrej Praktyki Konferencji Firm Finansowych
   • - Kanon Etyczny Przedsiębiorcy (PKPP)
   • - Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (w przygotowaniu)
 • 3.
  • W Europie:
   • - Corporate Social Responsibility (CSR)– Biała Ksiega UE/ biegun doskonałości CSR (2006)
   • - Corporate Citizenship
   • - British Banking Codes
   • -Associazione Bancaria Italiana package onCSR
   • - London Principles
   • AA 1000 (AccountAbility)
  Co zrobiono w Europie na rzeczetycznej infrastruktury?
 • 4.
  • Na Świecie:
   • - SA 8000 (Social Accountability)
   • - General Reporting Initiative (GRI)
   • - SRI (FTSA4GOOD, Dow Jones Sustainability Index)
   • - Global Compact (GC)
   • - Caux Round Table (CRT)
  Co zrobiono na Świecie, na rzeczetycznej infrastruktury?
 • 5. Źródło: www.wikipedia.org Społeczna odpowiedzialność biznesu(przedsiębiorstw)(z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)– koncepcja, według której firmy na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. CSR: przypomnienie - definicja
 • 6. CSR: przypomnienie - definicja Źródło: www.wikipedia.org Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznaczatylko spełnianiaprzez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnychiprawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie,w ochronę środowiskai relacje z interesariuszami,którzy mogą mieć faktyczny wpływna efektywność działalności gospodarczej tych organizacji.Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.
 • 7. Polska:znaczenie "społecznej gospodarki rynkowej" Wykładnia art. 20 Konstytucji RP „ W płaszczyźnie konstytucyjno-prawnej społecznagospodarka rynkowa wyznaczona jestz jednej strony przez podstawowe, tradycyjne elementy rynkuw postaci wolności gospodarczej i własności prywatnej, z drugiej zaś przez solidarność społeczna, społeczny dialog i współpracę partnerów społecznych.Społeczna gospodarka rynkowa stanowi więc nie tylko określony model ekonomiczny, ale także pożądany przez ustawodawcę obraz ładu społecznego.” [Trybunał Konstytucyjny, w styczniu 2001 r.]
 • 8. Polska:swoboda gospodarcza w etycznych ramach Potwierdzeniem rosnącego rozumienia jakie znaczenie ma etyczny kontekst działalności gospodarczej jest to, że: w ustawie o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. zawarto dwa ważne artykuły nadające wolności gospodarowania właściwe ramy niczympasse-partoutobrazowi Są to artykuły 17 i 18 traktująceo uczciwości, dobrych obyczajach oraz moralności publicznej
 • 9. Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów . Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotycząceochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej ,a także ochrony środowiska . Polska:artykuły pierwszej potrzeby
 • 10. Artykuły 17 i 18 ustawy kładą kres powtarzanemu niby mantra przekonaniu,że„co niezakazane, to dozwolone”. Polska:Nieetyczne = nielegalne ! Od wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,nieuczciwa konkurencja oraz poszanowanie dobrych obyczajów i interesów konsumenta, jestnie tylko – jak zawsze byłonieetyczne , ale takżenielegalne .
 • 11. Co robić ?Działać !
 • 12. Co to jest program etyczny ? … to całościowe przedsięwzięcie skierowane na uczynienie z etyki biznesu (prostych zasad) najwyższego standardu organizacji o randze strategicznej... Nie redukowanej do PR-owskiego dodatku.
 • 13. Główne elementyprogramu etycznego. Identyfikacja wartości… Ustalenie misji i wizji… Opracowanie kodeksu etycznego… Opracowanie programu kształcenia etycznego… Promowanie zachowania etycznego… Monitorowanie przestrzegania norm… Przeprowadzenie audytów etycznych…
 • 14. Teoria:odpowiedzialny biznes, to taki biznes, który: realizuje cel firmy(powiększanie wartości firmy, dostarczanie produktów i usług odpowiedniej jakości), czyniąc to w długim horyzoncie czasowym (harmonijna trwałość),co jest zapewnianeprzez należyte kształtowanie relacji z głównymi interesariuszami(akcjonariusze, pracownicy, menedżerowie, klienci, konsumenci, dostawcy, społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.), w toku postępowania zgodnego z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi(przez wszystkich interesariuszy). Źródło: W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja, 2004
 • 15. Kanon etyczny przedsiębiorców –członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 • 16. Kanon etyczny przedsiębiorców –członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
  • Jako przedsiębiorcy uznajemy, że naszaodpowiedzialnośćpolega przede wszystkim na :
  • dostarczaniu klientom i konsumentom produktów (wyrobów lub usług)właściwej jakości ,
  • czynieniu tego wdługim horyzoncie czasowym ,
  • zapewnianiunależytych relacjiz głównymi interesariuszami firmy,
  • postępowaniuzgodnie z prawem i normami moralnymi .
  • 2. Dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyły sięzaufaniem wszystkich grupinteresariuszy,to jest klientów i konsumentów, pracowników, menedżerów, akcjonariuszy, dostawców i odbiorców,konkurentów i społeczeństwa.
  • *Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL
 • 17. 3.Rozpatrujemyz należytąstarannościąoraz bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzjiopinie osóbi grup funkcjonującychw otoczeniunaszych firm. 4. Kształtujemy kulturę organizacyjną naszych firm tak, by przejawiała się wodpowiedzialności za pracownikóworaz w ichodpowiedzialności zapowierzonezadania . 5. Dbamy o to, aby nasipracownicy nie byli dyskryminowaniz żadnego powodu, aby ichgodnośćjako osób byłauszanowana ,pracaodpowiednio i terminowowynagradzana , aśrodowiskopracybezpieczne i zdrowe . 6. Staramy się, aby kierowanie naszymi firmami na wszystkich szczeblach pełnione byłoumiejętnieoraz z dbałością oprzestrzeganie norm moralnychimogło służyć za wzór postępowania. *Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL Kanon etyczny przedsiębiorców –członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 • 18. 7. Prowadzimy działalność produkcyjną i handlową orazoperacje finansowew sposóbprzejrzystyi jesteśmy gotowi do ponoszenia konsekwencji w przypadku pomyłek. 8. Jesteśmysolidnymi partneramiw działalności polegającej na tworzeniu dóbr oraz pomnażaniu wartości, a uczciwa konkurencja i osiągnięty zysk świadczą o naszej zdolności do twórczego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku społecznym, w jakim działamy. 9. W trosce o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne,podejmujemyważnespołecznie inicjatywyoraz sprawujemy mecenat na miarę posiadanych możliwości. 10. O naszej rzetelności świadczyzgodnośćnaszychsłówi naszychczynów . *Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL Kanon etyczny przedsiębiorców –członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 • 19. Czy mamy zaufanie do innych ludzi ? Źródło - TNS OBOP Survey 5-9.01.2007. Opublikowano 23.01.2007 [GW]
 • 20. Ku obywatelskiejRzeczypospolitej gospodarczej Zapewnienie podmiotowości interesariuszom wymaga pilnego podjęcia działań ze strony instytucji państwowych, samorządowych, korporacji przedsiębiorców, związków zawodowych, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz kształtowania obywatelskiej Rzeczypospolitej gospodarczej. Odpowiedzi wymagają dwiekwestie:
 • 21.
  • Kto jest autentycznym obywatelem Rzeczypospolitej gospodarczej ?
  • Co zrobić, by przekształcić aktualną „szlachecką” rzeczpospolitą gospodarcząw obywatelską Rzeczpospolitą gospodarczą ?
  • W tym celu konieczna jest
  • strategia odpowiedzialności oraz etyczna infrastruktura.
 • 22. Wszyscy jesteśmy interesariuszami
  • Interesariusze tworzą konstytuantę organizacji, czyli system stanowiący firmęsensu largo , tj.:
   • - firmęsensu stricto(interesariusze wewnętrzni)
   • otoczenie bliższe i dalsze (interesariusze zewnętrzni)
  • Tak rozumiana organizacja gospodarcza stanowi:
   • nie prosty mechanizm do pomnażania pieniędzy zainwestowanych przez jedną grupę interesariuszy (właścicieli/ udziałowców),
   • ale złożoną instytucję społeczną, której członkowie inwestują swoje „stawki” ( stakes ) w jej funkcjonowanie.
  • Odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji gospodarczych wymaga traktowania wszystkich interesariuszy - i to przez wszystkich interesariuszy - jako tych, którym przysługuje podmiotowość gospodarcza.
 • 23. CSR w wybranych krajach Europy W opublikowanej niedawno książce* stanowiącej przegląd tego, co charakterystycznedla CSR w krajach Europy poszczególnym rozdziałom nadano tytuły mówiące same za siebie.*A. Habisch i in., red.,Corporate Social Responsibility Accross Europe , Springer 2005
 • 24. CSR w Europie Północnej
  • Finlandia : Siła społeczeństwa o wysokim zaufaniu
   • ministerstwa, firmy i instytucje społeczeństwa obywatelskiego współpracują ze sobą na rzecz CSR
   • uwaga skupiona na kwestiach ochrony środowiska
  • Dania : Całościowe strategie rynku pracy
   • demokracja partycypatywna argumentem silniejszym na rzecz CSR, niż tradycja religijna czy etyka
   • wysoki stopień wzajemnego zaufania
  • Norwegi a: Dobrowolne partnerstwo jako aktywa społeczne
   • tradycja socjaldemokratyczna jako źródło
   • wysokie zaangażowanie MSP
   • przejrzystość większa, aniżeli w innych krajach
 • 25.
  • UK : Klarowny model stosunków biznes-społeczeństwo
   • istytucjonalizacja ( societal governance )
   • corporate governance
   • soft law
  • Irlandia : Most przez Atlantyk
   • tradycja oraz wpływ kapitalizmu amerykańskiego nie sprzyjały rozwojowi CSR
   • znaczący wpływ wywarło przystąpienie do UE ora nadzieje związane z rowiązaniami europejskimi
  • Belgia : Gorący temat w zarządzaniu
   • konsekwencje sporów Flandrii i Walonii
   • niedostatek otwartego komunikowania się w sprawach polityki gospodarczej
  CSR w Europie Zachodniej
 • 26.
  • Holandia : Redefinicja pozycji w społeczeństwie
   • CSR – A Dutch Approach (2001)
   • inicjatywy centralne i lokalne ze strony władz
   • aktywność sektora finansowego
  • Francja:Balansowanie między konstruktywnym molestowaniem a cnotliwymi intencjami
   • długa historia braku zaufania do stosunków w biznesie
   • społeczne prawodawstwo nie zachęca do dobrowolności
   • sceptycyzm
  CSR w Europie Zachodniej
 • 27.
  • Niemcy : Przezwyciężanie spuścizny korporacjonizmu
   • społeczna gospodarka rynkowa
   • powiązanie ze ‘zrównoważonym rozwojem’ oraz ‘obywatelstwem korporacyjnym’
   • niechęć firm do strategii CSR/ słaby głos konsumentów
   • CSR a jakość warunków pracy
  • Austria : Działania skupione na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
   • dążenie do eliminacji napięć społecznych w gospodarce
   • działanie na rzecz tworzenia europejskiego obszaru aktywności gospodarczej
   • odkrywanie nowej roli przedsiębiorstw
  CSR w Europie Zachodniej
 • 28.
  • Węgry:Społeczny dobrobyt w tyle za wzrostem ekonomicznym
   • społeczeństwo nie ma zaufania do biznesu
   • niskie notowania etyczne organizacji biznesowych
   • brak zaufania do menedżerów
  • Czechy:Odkrywanie nowego znaczenia autorytetu
   • pragmatyzm (korzystanie z okazji)
   • potrzeba nowych regulacji prawnych
   • etyka ma ograniczyć złe praktyki
  CSR w Europie Środkowej
 • 29.
  • Litwa : Mapa drogowa od konfrontacji do konsensu
   • konieczność przezwyciężenia postaw z czasów komunistycznych
   • niezbędna edukacja z zakresu etyki biznesu
   • dążenie do eliminacji cynizmu w zarządzaniu gospodarką
  • Estonia : Inkubacja radykalnej zmiany politycznej i ekonomicznej
   • zmiana relacji biznes-społeczeństwo
   • CSR nowym pojęciem
   • dominuje sukces finansowy
   • brak programów strategicznych CSR
  CSR w Europie Wschodniej
 • 30.
  • Rosja:Cienka linia miedzy małym biznesem a wielką polityką
   • oligarchizacja gospodarki i polityki
   • podejscie emocjonalne i spontaniczne do CSR
  • Ukraina:W poszukiwaniu narodowej tożsamości
   • CSR melodią przyszłości
   • specyfika kulturowa
   • ważna edukacja i komunikowanie społeczne
  CSR w Europie Wschodniej
 • 31.
  • Włochy:Kreśląc nowy pejzaż biznesu
   • dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju
   • wpływ globalizacji oraz wymuszenia gospodarcze
   • kwestie ochrony środowiska
  • Hiszpania:Od paternalistycznej przeszłości do zrównoważonych firm
   • reputacja i przewaga konkurencyjna zachęcają firmy do CSR
   • uwarunkowania kulturowe
   • wpływ UE
  • Portugalia:Tradycyjne wartości a ciśnienie transformacji
   • dobry klimat dla dialogu społecznego
   • podejście instrumentalne czy strategia?
   • przeszkoda wysoki koszt i słabe sumienie
  CSR w Europie Południowej
 • 32.
  • Turcja:Odpowiedzialność społeczna w biznesie uzależnionym od państwa
   • uzależnienie kulturowe
   • brak instytucjonalizacji CSR
   • corporate governance czynnikiem wspierającym
  • Grecja:Eksperyment rozszerzenia rynku
   • sprzyjająca atmosfera dla CSR
   • CSR jako społeczna ‘rewolucja’
   • nadzieja na zmiany wprowadzające nowy model ładu korporacyjnego
  CSR w Europie Południowej
 • 33. Co ponadto zrobiono w innych krajach?
  • W dniach 31 maja – 1 czerwca 2006 r. odbyła się w Londynie konferencja pn. „Ethical Corporation Europe’s Biggest Corporate Summit”
  • na konferencji tej przedstawiono rozwiązania wprowadzone i wprowadzanew coraz większej liczbie firm i krajów (nb. polskie firmy nie były na konferencji reprezentowane);
  • tworzone są tzw. łańcuchy dostawców
  • standardy CSR powinny być wprowadzane w organizacjach nie-biznesowych, przede wszystkim w urzędach administracji państwowej i samorządowej
  • przede wszystkim następuje przechodzenie od CSR ( Corporate Social Responsibility ) do CR ( Corporate Responsibility ), a nawet do SD ( sustainability development ) oraz (dobrego) obywatelstwa korporacyjnego ( Corporate Citizenship )
 • 34. Co ponadto zrobiono w innych krajach?
   • coraz więcej firm ogłasza raporty społeczne zgodne z zasadami Global ReportingInitiative( GRI ); we Francji istnieje prawny obowiązek ( Nouvelles R é gulation Sociales, 2001)
   • w Szwecji przy Ministrze Spraw Zagranicznych utworzonostanowiskoSwedish Partnership for Global Responsibilitypełnione przez Ambasador Elisabeth Dahlin
   • przygotowywana jest norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności
 • 35. 16 kwestii dotyczących CSR ...do rostrzygnięcia lub zastanowienia...
 • 36. Opublikowana została właśnie pod auspicjami European Foundation for Management Development (EFMD) praca zbiorowa* poświęcona CSR. W książce tej autorzy z krajów „starej Europy” oraz kilku innych państw (inicjatywa pochodzi z roku 2002) przedstawiają wyniki studiów i badań zdających sprawę z przyczyn, intencji oraz spełnień inicjatywy dotyczącej globalnej odpowiedzialności spółek wykraczającej poza odpowiedzialność prawną oraz wąsko rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi. 16 kwestii przedstawionych w kolejnych rozdziałach tego dzieła definiuje aktualne rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) * Jos éAllouche, red., 2006,Corporate Social Responsibility , Vol. 1,Concepts, Accountability and Reporting , Palgrave, Houndmills (UK) Zdjęcie pochodzi z: http://us.macmillan.com/corporatesocialresponsibilityvolume1
 • 37.
  • CSR jako odpowiedź korporacji na żądania płynące z otoczenia biznesu (organizacji pozarządowych wspartych przez media) ze względu na:
   • - niszczenie środowiska naturalnego
   • - nieprzestrzeganie praw człowieka
   • - zatrudnianie dzieci
   • - korupcję
   • - ukryte zagrożenia zastosowaniem środków technicznych
   • - zagrożenie życia i zdrowia
   • - inne ukryte praktyki zdobywania zysku
   • [John Roberts, Cambridge University, UK]
  Kwestia 1
 • 38. Kwestia 2
  • Przesunięcie akcentu z CSR na CC –corporate citizenship=korporacja jako(dobry)obywatelw celu przeniesienia akcentu z retorykina działania.
  • Kontinuum działań:
   • - dobrowolne stosowanie przez firmy odpowiedzialnego zarządzania
   • - udział rządu w określaniu wymagań stawianych korporacjom,w szczególności dotyczących większej przejrzystości ich działań
   • - połączenie zewnętrznych standardów i zasad oraz standaryzowanej sprawozdawczości i wiarygodnego monitorowania rzeczywistych działańz wewnętrznym postępowaniem firm
   • [Sandra Waddock, Boston College, USA]
 • 39. Kwestia 3
  • Pojęcie „korporacji” jest nowym bytem prawnym różniącym się od tradycyjnej firmy mającej swego właściciela i nadal dominującej w małym i średnim biznesie.
  • Korporacja korzysta:
   • - z prawnej rejestracji jako spółki
   • - ograniczonej odpowiedzialności ( liability )
   • nieograniczonego istnienia
  • Powstaje pytanie czy przywileje te są społecznie korzystne...
   • - kwestia nadmiernej władzy – politycznej i ekonomicznej – biznesu
   • - brak demokratycznej legitymizacji (przejrzystość i obliczalność)
   • - globalizacja i prywatyzacja
   • - stąd obciążenie wymaganiami „odpowiedzialności społecznej”
   • [Russel Sparkers, British Methodist Church, UK]
 • 40. Kwestia 4 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a zagadnienie trwałegoi zrównoważonego rozwoju ( sustainability ) określającego normy dla działań współczesnych biorące pod uwagę zapewnienie dzisiejszych warunków życia przyszłym pokoleniom. ECSF ( European Corporate Sustainability Framework ) – prace nad nowym narzędziem menedżerskim służącym zarządzaniu złożonymi procesami mającym umożliwić przekształcenie firm w organizacje „doskonałości biznesowej” ( business excellence ) uwzględniającej ten ambitny cel. [Marcel van Marrejvik, Erasmus University, Holandia]
 • 41. Kwestia 5 CSR jako reakcja na spowodowane globalizacją oddzielenie prawnego wymiaru działalności gospodarczej od jej wymiarów ekonomicznych i społecznych. CSR jako „model organizacyjny” służy dostarczeniu odniesień do oceny finansowej, ekologicznej, społecznej (nie zaś narzędzi menedżerskich: kodeksów etycznych, raportów nt. interesariuszy), ponieważ dotyczy głównie firm wielonarodowych. Trudności w powiązaniu faktów i wartości (różnice między krajami). [Pierre Kletz & Yvon Pesqueux, Francja]
 • 42. Kwestia 6
  • Badania empiryczne opinii 13 dyrektorów korporacji wielonarodowych ( management ofcorporate socialand environmentalperformance ) wskazały, że dla szefów firm ważne jest:
   • wpływCSP na wartość (i konkurencyjność) firm
   • zintegrowanie CSP z istniejącymi procesami biznesowymi i dotyczącymi zarządzania
   • treść odpowiedzialności na poziomie analizy instytucjonalnej
   • złożoność wzajemnych powiązań zasad, procesów i wyników CSP
  • Stosowanie CSP w praktyce jest bardziej złożone, niż wynikałoby to z teorii.
  • [Gilbert Lenssen & Nicolay Dentchev, EABIS, Belgia]
 • 43. Kwestia 7 Odpowiedzialność (obliczalność) korporacji ( coprporate accountability ), jako systematyczne informowanie publiczności i komunikowanie sięz nią w celu uzasadnienia decyzji podejmowanychprzez organizacje oraz działań wobec interesariuszy.
 • 44. Kwestia 7
  • Sześć zmian
  • informacja retrospektywna a informacja prospektywna
  • dane twarde (ilościowe po audycie) i miękkie (jakościowe)
  • koszt-korzyść a przejrzystość
  • przestrzeganie a wiarygodność minimum ( bottom line) jednowymiarowe,a minima wielowymiarowe (Global Reporting Initiative)
  • - monolog a dialog
 • 45. Kwestia 7 Pytania oczekujące odpowiedzi: - zmiany: ewolucja czy rewolucja? - czy audytorzy powinni bardziej angażować się w CA? - granice przejrzystości? - czy rządy powinny bardziej angażować się w CA? - co lepsze: dokładne miary czy opisy? - w jakim stopniu raporty społeczne służą manipulacji? [Moses Pava & Joshua Krausz, USA]
 • 46.
  • Rola prawa w kształtowaniu odpowiedzialnej korporacji:
   • relacje między prawem a etyką: „jeśli legalne, to etyczne”
   • stanowisko zajmowane przez menedżerów jest w tej sprawie bardzo istotne
  • Rodzaje regulacji prawnych :
   • dochodzenie szkód
   • tradycyjne mechanizmy prawne
   • regulacje dotyczące rynków
   • ujawnianie informacji
   • samoregulacja
   • zachowania korporacji wielonarodowych
   • [David Hess, USA]
  Kwestia 8
 • 47. Kwestia 9 Dwa rodzaje prawa: prawo „twarde” oraz regulacje „miękkie”. CSR jest regulacja „miękką”, ale pojawiają się głosy, że pewne elementy powinny zostać ujęte w krajowych systemach prawa „twardego”, bowiem firmy wielonarodowe skarżą korporacje-matki przed sądami kraju pochodzenia za złe zachowania spółek-córek w krajach funkcjonowania tych ostatnich. Kompetencje sądów w sprawach z powództwa zagranicznego ulegają rozszerzeniu (nie tylko sądy USA, ale stopniowo sądy europejskie), co wymaga „twardego” prawa w sprawach międzynarodowej odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). [Karim Medjad, Francja]
 • 48.
  • Brak doskonałej przejrzystości w komunikowaniu się firm i inwestorów niezbędnej dla efektywnego funkcjonowania rynków finansowych i gospodarkiw szerszym zakresie.
  • Korzyści dla firm z dobrowolnego ogłaszania pozafinansowych informacjio społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu to:
   • redukcja asymetrii w pozytywnym znaczeniu dla udziałowców i pozostałych interesariuszy
   • poprawa reputacji firmy
   • redukcja kosztu kapitału
   • [J é r ô me Caby, Francja & Juan Pi ñ ero Chousa, Hiszpania]
  Kwestia 10
 • 49. Kwestia 11 Udostępnianie informacji interesariuszom, jako niezbędny warunek skłaniania ich do podejmowania odpowiedzialności i ich obliczalności ( accountability ). Społeczna obliczalność ( social accountability ) stanowi połączeniecorporate social responsibility(CSR1) oraz społecznego reagowania –corporate social responsiveness(CSR2). Internet jako narzędzie dialoguz i międzyinteresariuszami. Prowadzi to do rozszerzenia społecznej odpowiedzialności firm. [Brendan O’Dwyer, University of Amsterdam, Holandia]
 • 50. Kwestia 12 Badania wskazują, że rośnie liczba firm ogłaszających raporty dotyczące spraw społecznych, ochrony środowiska i wyników ekonomicznych. Brak jest dostatecznie dokładnych oszacowań ryzyka i niepewności wpływających na wartość firmy. Wymaga to lepszego rozumienia wyznaczników strategii i wpływu CSR ( corporate sustainability reporting ) na wartość firmy. Konieczna jest instytucjonalizacja tak rozumianego CSR. [R é al Labelle, Bernard Sinclair Desgagn é , Kanada & Allain Schatt, Francja]
 • 51. Kwestia 13 Lista informacji pozafinansowych obejmuje wiele pozycji, różnych w różnych krajach oraz określonych przepisami, lub przyjmowanych dobrowolnie, albo oczekiwanych. Wiele firm aktywnie prezentuje informacje, gdy zagrożona jest ich reputacjai akceptacja ich działalności przez społeczeństwo obywatelskie. Inne firmy rozumieją, że nowe reguły rynku w XXI w. są właśnie opracowywanew odpowiedzi naprawo do wiedzy i partycypacjijakiego domaga się społeczeństwo obywatelskie jeśli nie dla eliminacji ryzyka wżyciu codziennymi przyszłych pokoleń, to przynajmniej dla zachowania kontroli i wpływu. Tradycyjna statystyka nie wystarcza. [Olivier Dubigeon, Francja]
 • 52. Kwestia 14 & 15
  • Przykład Francji, gdzie publikowanie raportów CSR i dotyczących zrównoważonego rozwoju jest obligatoryjne dla firm giełdowych od 2002 r.
   • publikacji raportów domagał się rząd, a nie interesariusze
   • rozumienie CSR jest zdominowane przez stosunki pracy
   • ogłaszanie danych dotyczy bardziej ich publikowania aniżeli treści
  • Jest to tzw.francuski paradokswywodzący się ze społecznego paternalizmu sięgającego XIX w.
  • [Jos éAllouche, Fran ç oise de Bry, Isabelle Huault & G é raldine Schmidt, Francja]
  • New Economic Regulation (NRE Law) we Francji wywołało problem jakości informacji dotyczących CSR (normy ISAE 100, AA 1000).
  • [Jacques Igalens, Francja]
 • 53. Kwestia 16
  • Systemy zarządzania, a CSR:
   • - co jest główną ‘logiką’ systemów zarządzania CSR?
   • - czy tradycyjne systemy zarządzania jakością wystarczają?
   • - jakie są zagadnienia kluczowe?
   • - czy można wskazać komplementarność elementów i obszarów systemów zarządzania CSR, przynajmniej w skali europejskiej?
  • Dwie inicjatywy:
   • - CSR standard – International Standards Organization (ISO)
   • - badania dotyczące benchmarkingu uwzględniające Q-RES (Włochy), ValuesManagementSystem (Niemcy), SIGMA oraz AA1000 (Wlk. Brytania).
   • [Simone de Colle, Włochy]
 • 54. Rola biznesuw życiu społecznym gwałtownie wzrasta zarówno w skali lokalnej,jak i globalnej.
 • 55. Wzrostowi temu towarzyszyć musi rosnąca odpowiedzialność firm nie tylko za jakość spełniania roli realizatorów celów wewnętrznych firmi korporacji,ale także za jakość spełniania roli członków społeczeństwa jakimi są te firmy te i korporacje.
 • 56. Zharmonizowane i jakościowo dobre spełnianie obu róljest w ostatecznym rachunku korzystne zarówno dla biznesujak i społeczeństwa.
 • 57. Jest to bowiem nie koszt,lecz długoterminowa inwestycja.
 • 58. Materiał powstał na podstawie opracowania (2004) PanaProf. dr hab. Wojciecha Gasparskiego Centrum Etyki Biznesu WSPiZ & IFiS PAN Zdjęcia i ilustracje:www.istockphoto.com,www.microsoft.com Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów,pod warunkiem zacytowania źródła.
 • Fly UP