...

Miłość & Zarządzanie Część 1 - Manage or Die Inspirations

by manage-or-die-fundacja-rozwoju-menedzerskiego

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,332

views

Comments

Description

Kolejna prezentacja z cyklu Manage or Die Inspiration.

Miłość a Zarządzanie. Love & Management. Part 1

Prezentacja poruszająca w nietypowy sposób efektywność Menedżera.

Co na nią wpływa ?

Miłość ?

Czy czerpiąc wzorce z miłości menedżer może stawać się lepszy ?

Tego i wielu innych rzeczy dowiecie się z niniejszej prezentacji.

Zapraszamy.

wkrótce część 2
Download Miłość & Zarządzanie Część 1 - Manage or Die Inspirations

Transcript

 • 1. MIŁOŚĆa ZARZĄDZANIE Love &Management PROSTO O TRUDNYCH SPRAWACH… dla … M. dla … M.
 • 2. „ MIŁOŚĆ I ZARZĄDZANIE...Miłość wydaje się być dziwnym słowem w odniesieniu do zarządzania, ale w moim odczuciu jest jak najbardziej na miejscu. Zazwyczaj kojarzymy ją tylko z obszarami służb publicznych (placówki oświatowe, szpitale, itd.), gdzie współczucie jest drugą naturą, a przecież miłość w biznesie oznacza postępowanie w sposób, który troszczy się o ludzi i świat, w którym żyjemy...Skąd więc to uprzedzenie ??? Mężczyźni zdominowali krajobraz biznesu, więc na miłość w zarządzaniu zabrakło miejsca. Dlaczego ? To proste: miłość, współczucie i duchowość są ogólnie postrzegane, jako typowożeńskie cechy.Złożyło się na to wiele czynników, takich jak chociażby względy kulturowe i społeczne oczekiwania: mężczyzna w zarządzaniu ma być silny, "bezwzględny", pozbawiony świadomości duchowej...Lord Vader naszego wieku ;)Zarządzanie w dzisiejszych czasach jest po prostu niedostosowane do najbardziej podstawowych potrzeb ludzkości: by kochać i być kochanym...Przecież miłość to również poszanowanie drugiego człowieka, troska, tolerancja, wybaczanie, prawo do błędu, akceptacja, wartości których tak wybitnie brakuje w korporacyjnym świecie.” Magdalena Kolb Głos w sprawie…
 • 3. Analogii i inspiracji dla zarządzania możemy szukać wszędzie… … w przyrodzie, w świecie zwierząt,w ludzkich zachowaniach poza firmą.
 • 4. Trzeba tylko być: uważnym/ą,refleksyjnym/ą, gotowym/ą na zmiany. Taki powinien być współczesny Menedżer.
 • 5. Menedżer,czyliKto? Co robi?
 • 6. Menedżer(ang. manager) jest to osoba,której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – podejmowanie decyzji, planowanie, organizowanie i kontrola. Wyrazem "menedżer" można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych firmach lub organizacjachi realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Źródło: Wikipedia,http://pl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BCer Technokratyczny wymiar funkcji Menedżera
 • 7. Menedżer,czyliKtoś ? Kim jest, jakie postawy, jakie zachowaniasą charakterystyczne ?
 • 8. Osoba, która miałaby zająć się kierowaniem zespołem musi być kimś szczególnym.Menedżer to człowiek posiadający odpowiednie cechy… Umie organizować swój czas, czas swoich współpracowników. Delegując odpowiedzialność i uprawnienia pozwala podejmować decyzję, uczy ich samodzielnego myślenia. Przywództwo to głównie nie to,co się robi, ale to, kim się jest. Człowiek z osobowością lidera jest pewny siebie, zadowolony, asertywny, etc.Oczywiście nie zawsze Menedżer musi być przywódcą… Zachowuje koleżeńskie relacje ze współpracownikami,natomiast także od nich wymaga.Interesuje się sprawami podwładnych i zwraca uwagę na ich postępy, na nich… Źródło: Portal Mentora.pl, Autor: Michał Toczyński, http://www.mentora.pl/zarzadzanie/idealny-menedzer Behawioralny wymiar funkcji Menedżera
 • 9. Różnice między zarządzaniemi przywództwem zostały zidentyfikowane i opisanew latach 50. XX wieku. Przywództwo to proces wpływania, bez używania przymusu, na kształtowanie celów organizacji, motywowania do zachowań nastawionychna osiągniecie tych celów, a także wspierania kultury organizacji…
 • 10. Zarządzanie iprzywództwoto dwa uzupełnia jące się systemydziałań ipostaw. W tym opracowa niu przypisujemyte postawy M enedżerowi,przy czym zarząd zanie to wymiartechnokratyczny , przywództwo –behawi oralny…
 • 11. Benchamarking’udla postaw menedżeraw wymiarze behawioralnym (zachowań, postaw) proponujemy poszukać w… MIŁOŚCI
 • 12. Jest wiele postaw, zachowań, przekonań charakterystycznych dla miłości i dla zarządzania. Założenia w zakresie miłości, przedstawione zaErich’em Fromm’em, będą stanowiły punkt odniesienia do postaw prezentowanych w zarządzaniu… W oparciu o tezy zawartew jego książce, pt. „O sztuce miłości”, zwrócimy uwagę na behawioralne wymiary zarządzania.
 • 13. Miłość jest sztuką…
 • 14. Miłość jest sztuką. Jak twierdzi E. Fromm miłość jest sztuką… Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas,gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki:opanować jej teorię i praktykę.
 • 15. Zarządzanie jest sztuką…
 • 16. Zarządzanie jest sztuką. Zarządzanie to sztuka rozumnego (logicznego) stosowania środków zarządczych dla osiągnięcia wyznaczonych celów. I także jak w miłości, praktyka, nabyta teoriai postawa tworzą obraz Menedżera – artysty w swojej dziedzinie…
 • 17. … miłośćnie jest bynajmniej łatwym uczuciem, które może stać sięudziałem każdego, niezależnie od stopnia osiągniętej dojrzałości…
 • 18. … dla człowieka wszystkie jego próby miłości skazane sąna niepowodzenie,jeżeli nie będzie starał sięjak najusilniejrozwinąć swojej osobowości ,aby zdobyć twórczą postawę życiową…
 • 19. … zarządzanienie jest bynajmniej łatwą umiejętnością, które może stać sięudziałem każdego, niezależnie od stopnia osiągniętej dojrzałości… Bardzo często oznacza to niestety niedojrzały człowiek = niedojrzały menedżer
 • 20. Zarządzanie ma wiele wymiarów.W tej prezentacji odnosimy siędo niej w wymiarze behawioralnym, nie technokratycznym…
 • 21. Menedżer to człowiekz krwi i kości… Z przywarami, zdolnościami… Z zachowaniami charakterystycznymi dla codzienności…
 • 22. Dotychczasowe opracowania dużo miejsca poświęcają technicznej stronie zarządzania, zwracając uwagę,przede wszystkim uwagę na: Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolę
 • 23. W związku z tym , z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć,że pewne uniwersalne zachowania, charakterystyczne dla miłości, generalnie występujące w życiu,wpływają naprofesjonalizację postawymenedżera i w efekcie przyczyniają się do osiągania coraz tolepszych efektówjegopracy …
 • 24. Kluczowe elementy charakterystycznedla miłości i zarządzania, to: TROSKA POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZANOWANIE POZNANIE ZAUFANIE
 • 25. Troska
 • 26. Miłość jest czynnym zainteresowaniem się życiem i rozwojem tego, co kochamy.(istotą miłości jest pracować dla czegoś i sprawiaćby cośrozwijało się) Miłość to działanie, a nie bierne doznawanie. Miłość jest zjednoczeniem uwarunkowanym zachowaniem integralności człowieka,jego indywidualności.
 • 27. W zarządzaniutroska o udziałowców, klientów, pracowników, wyniki, rozwój stanowi podstawę, w pracy menedżera, doskonalenia organizacji.
 • 28. Poczucieo dpowiedzialno ści
 • 29. Odpowiedzialność w swym prawdziwym znaczeniu jest aktem całkowicie dobrowolnym. Jest własną potrzebą zaspokajania wyrażonych lub nie wyrażonych potrzeb drugiej istoty ludzkiej…
 • 30. Poczucie odpowiedzialności w zarządzaniu wynikać powinna tak samo, jak w akcie miłości,nie ze stanowiska, tylko z dobrowolnej postawy. Odpowiedzialność za siebie i innych, wynikaz dojrzałej postawy i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. ODPOWIEDZIALNOŚĆzbudowana na szacunku,to najwyższy stopień doskonałości.
 • 31. Poszanowanie
 • 32. Szacunek nie wypływa ze strachu, ani grozy. Oznacza on zdolność przyjmowania człowieka takim jaki jest. Zdawania sobie sprawy z jego niepowtarzalnej indywidualności. Poszanowanie oznacza pragnienie, aby drugi człowiek mógł się rozwijać. Szacunek zakłada brak chęci wyzysku…
 • 33. Poszanowanie może istnieć wyłącznie w oparciu o wolność:„ l’amour est l’enfant de la liberté ” ,jak mówi stara francuska pieśń; miłość jest dzieckiem wolności, nigdy zaś ujarzmienia.
 • 34. Szacunek jest podstawą budowania właściwych relacji biznesowych… Szacunek dla drugiego człowieka leży u podstaw postawy Menedżera.
 • 35. Szacunek wpływa na jakość i efektywność procesu zarządzania, dając szansę na wydobycie z ludzie wszystkiego, co w nich najlepsze… Szanowani pracownicy + dają z siebie to co najlepsze=lepsze wyniki !
 • 36. Poznanie
 • 37. Poznanie byłoby pozbawione treści,gdyby jego motywem nie było zainteresowanie. Muszę obiektywnie poznać drugiego człowiekai siebie, po to, aby przezwyciężyć złudzenia, irracjonalnie zniekształcony obraz,jaki sobie o nim wyrobiłem…
 • 38. Umiejętność koncentrowania się na drugim człowieku, daje szansę menedżerowi na poznanie różnych stanowisk w sprawie, dokonywania, w związku z tym, lepszych wyborów, mniej nieskutecznych decyzji.Poznaniepozwala także na wykorzystywaniu synergii zespołu, opartej na mocnych stronach jej członków.
 • 39. Zaufanie
 • 40. Zaufanie jest pozytywną emocją okazywaną innym ludziom, przedmiotom czy instytucjom. Powinno być wzajemne.Zaufanie jest wiarą w określone działania czy własności. Często oznacza nawet przekonanie jednej ze stron w to, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie uczciwym i chcącym działać dobrze (benewolentnie).Zaufaniem obdarowujemy osobę, której wierzymy,że będzie doradzać nam dobrze, myśląc o nas,a nie o sobie. Poza prawem i wspólnymi celami, wzajemne zaufanie jest jednym z podstawowych więzów w społeczeństwie.(Wikipedia) 
 • 41. Zaufaniew pracy menedżera stanowi ważny element budowania efektywnych zespołów. Stanowi też podstawę dla technik zarządzania wykorzystywanych przez menedżera, takich jak: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, itp. Bez zaufania, którym menedżer obdarza członków swojego zespołu nie można osiągać długofalowo ponadprzeciętnych wyników. To menedżer jest odpowiedzialny za kreowanie atmosfery zaufania w zespole. W parze z zaufaniem, warto w pracy menedżera używać prostych zasad i narzędzi kontrolnych(nie ograniczać swobody).
 • 42. Troska, odpowiedzialność, poszanowanie, poznaniei zaufanie są nawzajem od siebie niezależne. Są one zespołem postaw,z jakimi spotykamy się u dorosłego, dojrzałego człowieka…
 • 43. Menedżer powinien być dorosły i dojrzały, ponieważ bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych.Ma wpływ na realizację ich marzeń, celów, na możliwość dokonań…
 • 44. Dorosłego , czyli takiego, który rozwija produktywnie swoje siły, który chce mieć jedynie,to co sam sobie wypracował , który zrezygnowałz narcystycznych marzeń o nieskończonej mądrościi wszechmocy, który osiągnął pokorę opartąna wewnętrznej sile, jaką może dać jedynie prawdziwie produktywna działalność i wiara w ludzi.
 • 45. świadomy człowiek = świadomy menedżer
 • 46. Zarządzanie w wymiarze „ludzkim” jest częścią naszych normalnych zachowań, charakterystycznychdla np. miłości…
 • 47. „ Duch i natura nie są odrębnei różne od siebie, że intuicja i rozum muszą odzyskać znaczenie,jako środki postrzegania i scalania wewnętrznej istoty człowieka z zewnętrzną rzeczywistością…” E. Fromm
 • 48. Erich Fromm… Filozof, socjolog, psycholog.Urodził się w 1900 r. we Frankfurcie nad Menem,zm. 18 marca 1980 r. w Muralto k. Locarno . Odbywał studia w Heildelbergu, Monachium i w Instytucie Psychoanalitycznym w Berlinie.Po dojściu Hitlera do władzy wyemigrował w 1934 do Stanów Zjednoczonych,gdzie pracował w Institiute for Social Research w Nowym Jorku. Wykładałna uniwersytecie Colombia, Yale i Michigan State, w Bennington College i w William Alanson White Institiute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology… Fromm jest m.in. Autorm Escape from Freedom (polskie tł. Ucieczka od wolności), Man for Himself, The Forgotten Language (polskie tł. Zapomniany język) oraz May Man Prevail…
 • 49. W prezentacji wykorzystanocytaty i materiały z książki Erich’a Fromm’a „O sztuce miłości” Zdjęcia i ilustracje:www.istockphoto.com ,www.microsoft.com Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła.
 • Fly UP