...

Zarządzanie procesami - Cele, metodyka, role... - Manage or Die Inspirations

by manage-or-die-fundacja-rozwoju-menedzerskiego

on

Report

Download: 3

Comment: 0

11,923

views

Comments

Description

Download Zarządzanie procesami - Cele, metodyka, role... - Manage or Die Inspirations

Transcript

 1. 1. inspirations ZARZĄDZANIE PROCESAMI - cele, metodyka, role… PROSTO O TRUDNYCH SPRAWACH…Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster
 2. 2. inspirations„Restrukturyzacje i działania naprawcze nieprzynoszą często oczekiwanych efektów,ponieważ firmy nie dostrzegają, że problemy tkwią w rozczłonkowaniu logicznych,kompleksowych procesów między różne,wyspecjalizowane działy funkcjonalne.” Renata Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu. , Difin, Warszawa 2006Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster 2
 3. 3. inspirationsCo to jest proces?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster3
 4. 4. inspirations Co to jest proces? Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań,które rozwiązują określony problem firmy lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Źródło: Wikipedia : http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowyWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster4
 5. 5. inspirationsTypy procesów biznesowychTypy procesów biznesowych:- Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykłademmoże być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzaniastrategicznego, np. w firmie XXX: Zarządzanie finansami, Planowaniebudżetu, Zarządzanie personelem, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem.- Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłemwartości dodanej, np. w firmie XXX: Zarządzanie Produkcją.-Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np. w firmie XXX:Utrzymanie infrastruktury, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzaniezakupami, Zarządzanie marketingiem..Źródło: Wikipedia : http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowyWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster5
 6. 6. inspirations Co to jest proces? Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów,a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. W organizacji zorientowanej procesowo powinny przełamywać bariery jednostek organizacyjnych i zapobiegać funkcjonalnymsilosomŹródło: Wikipedia : http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowyWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster6
 7. 7. inspirations Co to jest proces? Wymagane cechy procesu biznesowego: Definiowalność: Proces musi mieć jasno zdefiniowane granice, wejście i wyjście. Porządek: Proces musi składać się z działań uporządkowanych według ichusytuowania w czasie i przestrzeni.Klient: Musi być świadomy odbiorca rezultatów procesu.Zwiększanie wartości: Transformacja w trakcie procesu musi dawać odbiorcydodatkową wartość (wyższą niż na wejściu). Osadzenie: Proces nie może egzystować samodzielnie - musi być wbudowany w strukturę organizacyjną. Wielofunkcyjność: Proces może, ale niekoniecznie musi, obejmować wiele funkcji. Właściciel procesu: Osoba odpowiedzialna za jego działanie i ciągłe ulepszanie.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster7
 8. 8. inspirations„Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność – cała reszta wymagaprzywództwa” i zorganizowanegouporządkowania.(A.S.) Peter DruckerWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster8
 9. 9. inspirations Co to znaczy zarządzać procesami?Zarządzać procesami,znaczy lepiej rozumieć funkcjonowanie organizacji.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster9
 10. 10. inspirations Cele zarządzania procesami Jakie cele stawiamy przed zarządzaniem procesami?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 10
 11. 11. inspirations Cele zarządzania procesami 1. Skrócenie czasu realizacji czynności/zadań. 2. Redukcja kosztów funkcjonowania firmy. 3. Zapewnienie powtarzalności realizacji zadań. 4. Poprawa efektywności i jakości pracy i jejefektów. 5. Wzrost produktywności pracowników. 6. Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 11
 12. 12. inspirations Cele metodyki procesowejJakie cele stawiamy przedmetodyką procesowądla poprawyfunkcjonowaniaorganizacji?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 12
 13. 13. inspirations Cele metodyki procesowej 1. Usprawnienie komunikacji wewnątrz FirmyXXX. 2. Identyfikacja parametrów procesu i ichmonitorowanie w celu kontroli efektywnościprocesu. 3. Ujednolicenie sposobu identyfikacji i opisuprocesów oraz obszarów biznesowychfunkcjonujących w Firmie XXX. 4. Pełna dokumentacja procesów – wiedza zostajew firmie.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 13
 14. 14. inspirations Cele metodyki procesowej 5. Dostarczenie wiedzy o tym, za co odpowiadająDziały, Obszary w Firmie XXX. 6. Przypisanie odpowiedzialności za role wprocesach. 7. Sprawniejszy dostęp do regulacjiobowiązujących w Firmie XXX – przypisanieich do poszczególnych obszarów/procesów. 8. Stworzenie centralnej bazy wiedzy o procesach iobszarach odpowiedzialności - rejestru.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 14
 15. 15. inspirations Ja i procesyCo zarządzanie procesamii stosowanie metodyki procesowej oznacza dla mnie?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 15
 16. 16. inspirations Ja i procesy1. Lepsza kontrola nad podległymi procesami (wiem za co odpowiadam, wiem jak mierzyć moją pracę i ją monitorować).2. Jasne zasady odpowiedzialności i uprawnień (wiem kto jest właścicielem procesu, wiem kto jest jego klientem, wiem do kogo się zwrócić w razie występujących problemów).Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 16
 17. 17. inspirations Ja i procesy 3. Znajomość w którym miejscu kończy się jedenproces, a zaczyna drugi (wiem gdzie mogą wystąpićkonflikty i zawczasu je eliminować). 4. Posługujemy się tym samym językiem – jednakowerozumienie zdefiniowanych pojęć i określeń.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 17
 18. 18. inspirations Samo opracowanie metodyki i logiki zarządzania procesami, to nie wszystko. W procesach kluczową rolę odgrywają ludzie i to oni decydują o ostatecznym kształcie procesu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 18
 19. 19. inspirations Role w procesieJasne określenie kompetencjii odpowiedzialności w procesach, sprawia, że funkcjonowanie procesów staje sięprzejrzyste i efektywne.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 19
 20. 20. inspirations Role w procesie Kluczowe role w procesie: 1. Właściciel procesu. 2. Klient procesu. 3. Uczestnik procesu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 20
 21. 21. inspirationsRola Właściciela procesu- Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i efektyprocesu, monitorowane poprzez systemwskaźników, wyznacza cele i role w procesie,- Posiada uprawnienia do koordynowania jegorealizacji z wykorzystaniem wszystkich zasobówprzypisanych do procesu,- Ma za zadanie w zakresie przydzielonychuprawnień, do podejmowania działańoptymalizacyjnych, które wpływają na poprawęefektywności procesu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 21
 22. 22. inspirationsRola Klienta procesu - Jest odbiorcą końcowym celów, efektów i wyników -Określa wymagania dotyczące produktów/efektów - Ma uprawnienia do angażowania się w tworzenie i -Oczekuje na produkty procesu w określonym terminieWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 22
 23. 23. inspirations Rola Klienta procesuWyróżniamy klienta wewnętrznego i zewnętrznego:- Wewnętrzny – inny Dział, Wydział lub pojedyńczaosoba, która oczekuje na produkt procesu,stanowiącego pewien etap przy realizacji procesuna rzecz klienta zewnętrznego,- Zewnętrzny – inny podmiot gospodarczy dlaktórego realizowany jest proces w celu osiągnięciaprzychodu lub realizacji wymagań prawnych np.Urząd skarbowy, itp.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 23
 24. 24. inspirations Rola Uczestnika procesu - Osoba/jednostka organizacyjna współrealizującaproces lub wykonująca jeden z jego etapów. - Odpowiada za realizację zdefiniowanych iprzypisanych do niego czynności w procesieWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 24
 25. 25. inspirations Rola Uczestnika procesuWyróżniamy uczestnika wewnętrznego i zewnętrznego:- Wewnętrzny – inny Dział, Wydział lub pojedynczaosoba, która współrealizuje proces lub jego część,- Zewnętrzny – inny podmiot gospodarczy,instytucja itp. która bierze udział przywspółrealizacji procesu lub jego części.(poddostawca, jednostka badawcza).Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 25
 26. 26. inspirations Kluczowe elementy procesu Jakie są pozostałe,kluczoweelementy w procesie?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 26
 27. 27. inspirations Kluczowe elementy procesu - Cel procesu/produkt procesu- Wejście/Wyjście do/z procesu - Procesy powiązane (punkty styku)- Wskaźniki, mierniki procesu- Dokumenty regulujące procesWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 27
 28. 28. inspirationsJak ustalić i wyznaczyć cel procesu?- Cel procesu - to efekt, który ma zostaćzrealizowany w czasie przebiegu procesu,- Cel powinien być mierzalny i rozumiany przez wszystkich uczestników procesu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 28
 29. 29. inspirations Jak zidentyfikować produkty procesu? - Produkt procesu jest efektem końcowym zrealizowanego procesu, - W procesie może być określony jeden produktgłówny (np. komplet dokumentacji lub rozliczonausługa), można również zidentyfikować kilkaproduktów, jeżeli chcemy wyodrębnićposzczególne elementy. (np. pojedynczy dokument,faktura itp.)Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 29
 30. 30. inspirations Jak określić co jest wejściem do procesu, a co wyjściem z niego? - Należy ustalić jaka czynność, działanie, dokument a nawet cały inny proces, rozpoczyna, a co kończy proces, - Elementem wejścia do procesu mogą być także, wszystkie zasoby używane w czasie realizacji procesuWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 30
 31. 31. inspirations Jak określić co jest wejściem do procesu, a co wyjściem z niego? - Elementem wyjścia z procesu najczęściej określany jest produkt procesu. - Zarówno elementów wejścia jak i wyjścia z procesu, może być kilka.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 31
 32. 32. inspirations Co to jest proces powiązany i punkt styku oraz dlaczego identyfikacja tego jest taka ważna?Zarząd PUNKTY STYKU Proces - windykacja należności Proces C Proces – zatrudnienie pracownika na produkcję Dział Dział DziałDziałSpółki Sprzedaży i PersonalnyFinansów Produkcjizależne MarketinguProces - sprzedaż towarów i usługWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster32
 33. 33. inspirations Co to jest proces powiązany i punkt styku oraz dlaczego identyfikacja tego jest taka ważna? - Proces powiązany jest to proces, który poprzedza rozpoczęcie analizowanego procesu (stanowi wejście do niego) jest jego następstwem (stanowi wyjście z niego), lub taki, który oddziałuje na niego w trakcie funkcjonowania (procesy wspomagające)Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 33
 34. 34. inspirations Co to jest proces powiązany i punkt styku oraz dlaczego identyfikacja tego jest taka ważna? - Punktami styku w procesie mogą być osoby, zasoby, dokumenty lub czynności, którymi przenikają się dwa procesy lub realizowane są jeden po drugim, - Na punktach styku najczęściej dochodzi do nieefektywności, konfliktów, i niewystarczająco sprecyzowanych granic odpowiedzialności itp.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 34
 35. 35. inspirations Co to są wskaźniki i mierniki procesu i jakmierzyć? - Są parametrami procesu, które pozwalają na ocenę skuteczności i efektywności procesu, - Mierzenie procesu za pomocą wielkości takich jak: czas, koszt, ilość czy jakość, pomaga szybciej reagować na zakłócenia w procesie i je efektywniej modyfikować.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 35
 36. 36. inspirations Trójkąt ograniczeń w procesie monitorowania procesu Optymalne parametry procesu KosztCzasJakośćWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster36
 37. 37. inspirationsO czym należy pamiętać, wykorzystującdane z monitorowania parametrówprocesu?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 37
 38. 38. inspirations Załóżmy, że chcemy skrócić czas trwaniaprocesu: Rosną koszty i spada jakość KosztCzasJakośćWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 38
 39. 39. inspirationsZałóżmy, że chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania procesu: Wzrasta czas i spada jakość KosztCzasJakośćWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 39
 40. 40. inspirationsA co, jeśli chcemy poprawić jakość procesu? Wzrasta koszt i czas Koszt CzasJakośćWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster40
 41. 41. inspirations Jak je dobierać i gromadzić? - W celu zapewnienia prawidłowej kontroli nad parametrami procesu, należy wyznaczyć kilka wskaźników i mierników, najlepiej opisujących charakterystyczne wielkości dla procesu, - Wyznaczony wskaźnik lub miernik musi być rejestrowany, zapisywany ręcznie lub automatycznie, (cykliczne raportowanie wskaźników)Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 41
 42. 42. inspirations Jak je dobierać i gromadzić?- Należy stworzyć czytelną formę ich prezentacji(wykresy, tabele),- Zapewnić regularny monitoring oraz dostęp doarchiwalnych zapisów, celem możliwościodniesienia się przy porównywaniu wyników.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 42
 43. 43. inspirations Co to są dokumenty regulujące proces? Wszystkie uregulowania prawne wewnętrzne izewnętrzne, na podstawie których może lub musi funkcjonować proces.Mogą to być: procedury, instrukcje, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne/zewnętrzne, akty prawne, decyzje, pozwolenia itp..Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 43
 44. 44. inspirations Czy ustalenie tych, wszystkich elementów jest wystarczające?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 44
 45. 45. inspirations Procesami trzeba zarządzać na bieżąco,czyli należy określić nieefektywności występującew poszczególnych etapach procesu i być przygotowanymna ich eliminację.Ponadto ważną kwestią jest zidentyfikowanie kluczowych ryzyk i czynników wpływających na możliwość modyfikacji procesu.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 45
 46. 46. inspirationsJakie narzędzia wspomagają metodykęprocesową?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 46
 47. 47. inspirations Narzędzia wspierające zarządzanie procesami - Opracowany standard procesowy zawierający m.in. Kartę obszaru, procesu, schemat zadań, mapę procesu, formatkę dokumentu regulującego proces. - Systemy do zbierania danych o parametrachprocesu – prezentacja wskaźników procesu.- Standard zarządzania projektami orazzarządzania ryzykiem.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 47
 48. 48. inspirations Karta obszaru i procesuCo to jest karta obszaru i procesu?Karta obszaru – charakteryzuje wybrany obszar ze struktury organizacyjnej, zawiera zakres zadań iuprawnień oraz identyfikuje funkcjonujące w nim procesy Karta procesu – opisuje wszystkie najważniejsze kluczowe elementy procesuWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 48
 49. 49. inspirations Mapa procesuCo to jest mapa procesu i do czego służy?Jest to graficzne przedstawienie przebiegu procesuwraz z czynnościami, występujących dokumentówna poszczególnych etapach oraz powiązań między procesami.Może stanowić element uzupełniający do dokumentu regulującego proces.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 49
 50. 50. inspirationsZarządzanie danymiCo to jest system do zbierania danych oparametrach procesu ? Wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych do gromadzenia szczegółowych danych z procesu oraz możliwość prezentacjiwyników.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster50
 51. 51. inspirations PodsumowanieCzego się dowiedzieliście? 1. Co to jest proces. 2. Po co nam wiedza na temat procesów 3. Jak EPPIDO wspiera zarządzanie procesami. 4. Jakie są jego kluczowe elementy i jak jedefiniować. 5. Jakie korzyści dla każdego uczestnika procesudaje podejście procesowe.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Łukasz Koster 51
 52. 52. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. Zdjęcia i ilustracje: www.microsoft.comWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or DieOpracował: Łukasz Koster52
Fly UP