...

Goniec Dopiewski 7/2009

by rosol

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,621

views

Comments

Description

 
Download Goniec Dopiewski 7/2009

Transcript

 • 1. Dąbrowa cena 1,75 zł (w tym 7% VAT) Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Numer ISSN 1895-9369 Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Miesięcznik Mieszkańców Gminy Dopiewo nr 7 (40) Lipiec 2009 Żarnowiec Problem Na Mur Beton 60 lat Orkanu Konarzewo (str. 4) Kronika Policyjna i Strażacka (str. 6) Czy podobnie jak w Skórzewie do nowych domostw przytulać będą się silosy? Czy runie wizja estetycznych, Chile, Boliwia, Peru (str. 14) zacisznych osiedli w Dąbrówce? więcej na stronie 3 DOPIEWO, ul. Trzcielińska (obok GS Dopiewo) pn-pt 7.00 - 17.00, sob 7.00 - 14.00 tel/fax: 061 8 942 359, tel: 509 159 642, 605 974 789 masyma1@op.pl HURT-DETAL Poleca: - styropian - wkręty, gwoździe, Możliwość dowozu do klienta - płyta nida - wata śruby - stelaże - tynki - farby kolorowe - silikony - listwy podłogowe DEKORAL - narzędzia - siatki - rusztowania - farby - narożniki - siporex Usługi ogólnobudowlane - kleje - izolacje - drewno budowlane w tym docieplanie budynków - pianki - cement, wapno - belki drewniane
 • 2. R e k l a m y L i p i e c 2 0 0 9 EUROBUS PRZEWOZY PASAŻERSKIE KRAJ-EUROPA Sklep papierniczo-zabawkarski "PINEZKA" - art. szkolne Otwarcie Najszybsze przewozy - art. biurowe juz 15 lipca 601 562 513 061 894 24 50 na terenie Gminy Dopiewo - zabawki Zapraszamy! - biżuteria - upominki, suveniry Dopiewo, ul. Bukowska 1 czynne: pon-pt 7.30-17.00 sob. 9.00-14.00 Marlena Sapała Gabinet Kosmetyczny - Solarium Dopiewo, ul. Powstańców 3 tel. 0 61 8 148 204, 0603 990 661 w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l 2
 • 3. Lipiec 2009 T e m a t z o k ³ a d k i Mapka przedstawia osiedle w Dąbrówce. W więk- Jest to ostatnia działka za szym owalu zaznaczona feralna działka, w mniejszym domkami jednorodzinnymi, owalu zaznaczony Market Aurora akurat na końcu ulicy Komor- nickiej. Użytkownik o nicku hanskowie pisze, że dziennie ma tą drogą przejeżdżać 20 ciężarówek, tak więc droga na pewno nie będzie doprowa- dzona do porządku, z obawy przez rozjeżdżeniem. Użyt- kownik forum o pseudonimie delerium sprawdzał plan za- gospodarowania przestrzen- Beto- nego dotyczący tej działki. Pierwotnie miało tam być budownictwo mieszkaniowe W styczniu 2008 Czekając na decyzję urzędników podsumo- niarnia Rada Gminy podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad zmianą przeznaczenia tego terenu – chcia- no nam zlokalizować działalność gospodarczą. wuję warunki, w jakich my, mieszkańcy Osie- dla Księżnej Dąbrówki, mieszkamy od ponad dwóch lat: przez ponad rok dojeżdżaliśmy do Punkt widzenia mieszkanki W kwietniu br. prace nad przekwalifikowaniem domów nieutwardzoną ulicą Komornicką. Jak działki wstrzymano... Niezrażony brakiem ofi- padało, błoto chlapało na dach. Na wybojach po- „Słyszałaś?! Będziemy mieli betoniarnię!” cjalnej decyzji z Urzędu Gminy TOMBET już szło niejedno zawieszenie. Do tej pory mieszka- – zawołał do mnie przez ulicę sąsiad. „Jaką be- w czerwcu budował na działce drogę wzdłuż my praktycznie na placu budowy. Przed oknami toniarnię? Co on plecie?!” – pomyślałam o nim torów kolejowych. mieszkańców ulic Koronna, Komornicka i Pa- nieuprzejmie. Betoniarnia na osiedlu mieszka- łacowa trwa budowa nowych domów. Maszyny niowym w Dąbrówce, na którym słychać skow- Dyskusja na forum toczy się od połowy budowlane należą do naszego codziennego kra- ronki i żurawie, wydawała mi się wiadomością maja. W połowie czerwca wszyscy sąsiedzi soli- jobrazu, a dzięki nim i centymetrowa warstwa z gatunku science fiction. darnie, indywidualnie i grupowo, pisali protesty pyłu na samochodach i w mieszkaniach. Roz- do Urzędu Gminy. Nie chcemy betoniarni! Cze- kład jazdy pociągów znamy chyba na pamięć Na tym kończy się część humorystyczna kamy na decyzję urzędników. Ostatni post na dzięki temu, że trąbią przejeżdżając przez stację całej sprawy. Szybko uaktualniłam swoją wie- forum to wiadomość od sąsiada o pseudonimie Palędzie. W korkach w Skórzewie spędziliśmy dzę na temat betoniarni i ogarnął mnie nastrój jednorodzinny z 16 czerwca: setki godzin. Te niedogodności kompensowały przygnębienia. Betoniarnia była faktem. nam uroki natury i mimo wszystko cisza i spo- „Witam ‘sąsiadów’... Otóż chciałbym po- kój przez większość czasu. Teraz pod oknami Dla niezwiązanych z budownictwem: beto- dzielić się w skrócie moimi informacjami uzy- mamy mieć nowego sąsiada: pylącą i głośną be- niarnia to zespół urządzeń do produkcji betonu. skanymi w urzędzie gminy przed długim week- toniarnię. I jakkolwiek rozumiem i z pewnością Są to różne mieszalniki, podajniki i zasobniki. endem: my wszyscy rozumiemy konieczność powstania Przerabiają kruszywo, cement i wodę na beton 1. Jest bardzo duży sprzeciw mieszkańców, rów- takiej inwestycji, to z pewnością istnieje lepsze i elementy betonowe. W praktyce wygląda to niez Nickel złożył pismo, a Linea się dowiadywała, rozwiązanie! mniej więcej tak jak w Skórzewie obok nowo 2. Dla działki uchwalono miejscowy plan zago- “ wybudowanych bloków mieszkalnych przy ul. spodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem Oczywiście, można by powiedzieć, że jak Poznańskiej: duże silosy przeplatane taśmocią- przemysłu nieuciążliwego, co w przypadku pro- się nie podoba, to się można wyprowadzić. Tylko gami. dukcji betonu określone jest na 15m3 dziennie, kto kupi mieszkanie koło betoniarni? Z pewno- 3. Gmina jest przeciw inwestycji, ale musi ścią chętnych na taki „kąsek” będzie niewielu. Kopalnią wiedzy okazało się nasze osie- przestrzegać procedur, je- Jeśli zaś już się ktoś znajdzie, dlowe forum internetowe: http://forum.gazeta. śli inwestor się uprze, bę- to z pewnością nie zapłaci za pl/forum/f,50546,Dabrowka.html dzie debata z udziałem to takiej ceny, jaką otrzyma- czynnika społecznego, libyśmy za nasze mieszkania „Nasza” betoniarnia firmy TOMBET ma 4. Strony (a więc zarówno bez betoniarni pod oknami. powstać na potrzeby budowanej obwodnicy, Tombet jak i jego sąsiedzi) tak więc z pewnością nie będzie mała, cicha mogą się odwoływać do sa- Na dzień 06.07.2009 i przytulna. TOMBET złożył do Urzędu Gminy morządowego kolegium od- sprawa inwestycji jest rozpa- wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do- woławczego, później do sądu Pyląca i gło- trywana przez urzędników tyczącej budowy węzła betoniarskiego, silosów administracyjnego, Starostwa Powiatowego w Po- na cement i kruszywa, zbiornika wody oraz za- 5. Tombet chce wybudować śna znaniu, a oficjalny komunikat plecza na działce nr 99/45. Można ją obejrzeć drogę w kierunku dworca ko- betoniar- Przewodniczącej Rady Gminy z lotu ptaka na stronie maps.geoportal.gov.pl/ lejowego.” znajdziecie Państwo na str. 7. webclient/ nia pod oknami? AgS Jak wiadomo z technologicznego punktu Przy Skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z uli- widzenia okres letni jest najlepszym czasem cą Kolejową postawiono barierki chroniące na prowadzenie prac budowlanych, remonto- przemieszczających się po chodniku pieszych. Letnie Mo- wych i konserwatorskich. W związku z dużym ruchem drogowym w Skórzewie postawiano na modernizacje związane z bezpieczeństwem. Modernizacja dwóch pierwszych progów na ulicy Batorowskiej zadbała bardziej o bezpie- czeństwo samochodów, niż pieszych. Dziury, W celu zmniejszenia prędkości samochodów które pojawiły się w wyniku zużycia pierwszych dernizacje jeżdżących ulicą Batorowską powstał na jej nawierzchni próg zwalniający. Kwestia ozna- progów odsłoniły inne. Te z kolei w wyniku du- żego ruchu zaczęły się pogłębiać, uszkadzając kowania progu jest wątpliwa z powodu częścio- układy jezdne pojazdów. Powyższe moderni- w Skó- wego przysłaniania znaku przez rozrastającą się zieleń. Kolejnym elementem infrastruktury drogowej powstałej przy ulicy Batorowskiej jest zacje powinny sprawić, że podróżowanie przez Skórzewo będzie nie tylko bardziej bezpieczne ale także mniej uciążliwe. grupa latarń na odcinku od skrzyżowania z ulicą KW rzewie w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l Bukowską do pierwszych zabudowań. 3
 • 4. W y d a r z e n i a Lipiec 2009 Monika Kołodziej i to ona otrzymała puchar w swojej kategorii. Tradycją konarzewskich festynów jest też rywalizacja w przeciąganiu liny. Tu zawsze fa- woryt jest tylko jeden i w dodatku nigdy nie za- wodzi. Wiesław Ujma i jego Awopał wystawia drużynę nie do pobicia i na razie próżno szukać Jubileuszo- pogromców terminatorów z ulicy Dopiewskiej. Po południu na scenę wkroczyły zespo- ły artystyczne. Uczestnicy festynu podziwia- li występy formacji tanecznych ze Stęszewa, wy Festyn Komornik i Konarzewa. Ciekawą inscenizację pokazał dopiewski teatr „Baj”. Ponadto można było skorzystać z przejażdżki bryczką i oglądać Mistrzowie zawodów przeciągania liny - Awopał w Konarze- pokazy motocyklistów. Sporym zainteresowa- niem cieszył się konkurs rzutu lotką do celu i lo- teria fantowa. Z okazji jubileuszu 60-lecia, Or- kan przygotował wystawę eksponatów i zdjęć wie przedstawiającą historię klubu. Każdy mógł też nabyć specjalne wydanie Głosu Konarzewa, pod nazwą Orkanowa Gazeta Urodzinowa. Takiej imprezy jeszcze w Konarzewie nie Wieczorem wcale nie było mniej atrakcyj- było. Orkan obchodził 60-te urodziny na wiel- nie. Po godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa kim jubileuszowym festynie, którego wielu za- taneczna, a gdy tylko słońce zniknęło za ho- pamięta na długo. ryzontem, miejsce festynu rozświetlił pokaz Impreza ruszyła już rano, kiedy rozpoczął sztucznych ogni. Tego wydarzenia nie da się się turniej piłkarski zespołów juniorskich. Ry- opisać słowami. Kto nie widział niech szcze- walizacja odbywała się w dwóch grupach, z nich rze żałuje. W Gminie Dopiewo nie było chyba wyłoniono pary półfinałowe. Orkan Konarzewo, jeszcze iluminacji na taką skalę. Widzowie byli po emocjonującym meczu i dramatycznej serii Wójt Gminy i Prezes K.S. Orkan z byłym tre- zachwyceni i zgodnie podkreślali, że to pięk- nerem Henrykiem Pietrzakiem rzutów karnych, przegrał ze Stoperem Poznań. ne podsumowanie obchodów 60-lecia tradycji Wielkopolska Komorniki pokonała z kolei Spój- sportowej w Konarzewie. Do późnych godzin nię Strykowo. W wielkim finale ekipa z Komor- nocnych trwała jeszcze zabawa taneczna. Na nik zagrała z poznaniakami. Komorniczanie trawiastym parkiecie tańczyło setki ludzi. okazali się lepsi i zdobyli zasłużony puchar. Festyn zakończyło wspólne odśpiewanie Orkanowcy zajęli dopiero trzecią lokatę. Bar- klubowej piosenki oraz tradycyjnego „Sto lat dzo dużym zainteresowaniem mógł poszczycić …”. Głęboko wierzymy, że już za cztery dekady się również turniej drużyn zakładowych. Firmy będziemy mogli wspólnie z Państwem święto- z Konarzewa, Komornik i Dopiewa stoczyły wać setne urodziny … wiele ciekawych pojedynków, w których sytu- Paweł Jazy acja zmieniała się jak w kalejdoskopie. W koń- cu w półfinałach spotkały się drużyny Mal-Bud Konarzewo i Gros-Pol Konarzewo oraz Arko Komorniki i Ander ’87 Konarzewo. Mal-Bud i Arko awansowały do finału, gdzie zwyciężyli Pokazy taneczne (dopiero po rzutach karnych) gracze z Komor- nik. Trzecie miejsce zajął Ander ’87. Wielu, szczególnie starszych konarze- wian, wyczekiwało na zapowiadany mecz old- boyów Orkan Konarzewo kontra Wielkopolska Komorniki. Drużyna z Konarzewa, stworzona w większości z gwiazd zespołu niezapomniane- go trenera Karola Śmiłowskiego, nie uchroniła się od porażki. Wielkopolska wygrała, ale Orkan również miał powody do zadowolenia. Kapitan Turniej piłkarski konarzewskich oldboyów odebrał w nagrodę za wytrwałą walkę okolicznościowy tort. Równolegle z meczem oldboyów, na uli- cach osiedla 25-lecia, rywalizowali uczestnicy w Biegu Jubileuszowym. Ponad 30 zawodni- Konarzewianie na festynie ków wystartowało na dwukilometrowej trasie. Rywalizację panów wygrał Krystian Błaszczak z Dopiewa przed Pawłem Kosińskim z Kona- rzewa i Krzysztofem Adamczakiem z Chomę- cic. Wśród chłopców do lat 16 triumfował ko- narzewianin Damian Ciesielski wyprzedzając dopiewianina Michała Konwickiego i Dawida Krzyżańskiego, dwunastolatka, który wygrał z niejednym seniorem. Panie chyba nie lubią Oldboye Orkanu Konarzewo i Wielkopolski biegać. Na starcie stanęło ich zaledwie pięć. Komorniki W kategorii seniorskiej bezkonkurencyjna była Daria Wolniewicz z Dopiewa, przed Marzeną Kośmicką, także z Dopiewa. Na metę razem wbiegły Joanna Leśna i Katarzyna Gawronek, a że w takiej sytuacji (według regulaminu) Występy harcerzy z Konarzewa wygrywała młodsza, Joanna Leśna mogła cie- szyć się z najniższego stopnia podium. Jedyną dziewczyną do lat 16, która wystartowała była Bieg Jubileuszowy ulicami osiedla 25-lecia 4 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 5. Lipiec 2009 R ó Ÿ n e O ciąży mówi się „stan błogosławiony”. tel chce zrobić zakupy. Przed długim weeken- Nie wiem, ale wymyślił to jakiś pomyleniec. dem ponadto każdemu się wydaje, że supermar- Ostatnie dwa miesiące to opuchnięte nogi, ręce kety jutro znikną z powierzchni ziemi. Wszyscy i co tam jeszcze, brzuch szorujący już prawie pchają więc przed sobą kosze załadowane czu- po ziemi, biust dwa rozmiary większy i obolały, bato. Matka z dzieckiem i skromnie zaopatrzo- do tego nieprzeparta tęsknota za toaletą co 10 nym wózkiem to wróg numer jeden. Nie należy Na minut. Ciekawe, kto błogosławił ten stan? Inny mądrala wymyślił „małe dzieci – mały kłopot”. z taką nawiązywać kontaktu wzrokowego, bo a nuż poprosi o przepuszczenie w kolejce! No jasne, pod warunkiem, że śpią. Normalne małe dziecko za dnia waży prawie 30 kilo (z nie- Dziewięć miesięcy ciąży, osiem miesięcy Jednym odłącznym wózkiem), jest ruchliwe jak wiatrak, nudzi się po 5 sekundach i ma w słowniku jeden macierzyństwa – to mój staż na chwilę obecną. Ile razy zdarzyło mi się być przepuszczoną? Po- wyraz: „AAAAAAA!!!”, wywrzaskiwane na cały liczmy: dwa razy w supermarkecie, raz w tram- Wózku regulator. Przeżyć lato z ciążowym brzuchem lub waju... Tak, to wszystko. Te gesty życzliwości wzbudziły moją głęboką wdzięczność i wzrusze- nie. Przyniosły mi też niesamowitą ulgę w dźwi- KIEPSKI SEN NOCY LETNIEJ z wózkiem nie jest więc lekko. Co dopiero lato ganiu znaczących ciężarów. Czy kosztowały plus kolejka albo tłum? Koszmar każdej matki. moich dobrodziejów wiele wysiłku? Nie. „Lato zaskoczyło polskie matki” można Zdarzyło mi się pewnego razu w ciąży iść na by powiedzieć, parafrazując sakramentalne zakupy od mojej ulubionej Aurory. Toczyłam Moja mama, prawdziwa matka Polka, stwierdzenie padające w mediach każdego roku się do lady z wędlinami. Potrzebowałam 10 mówi nie bez racji: „Jak ty i twoja siostra były- po pierwszych opadach śniegu: „Zima zasko- (słownie: dziesięć!) plasterków szynki. „Lewa, ście malutkie, to jakoś dawałam radę z wami czyła polskich drogowców”. Otóż to. Znowu prawa, lewa, prawa, ufff... ufff... ufff...” – sapa- obiema, dom był czysty, obiad ugotowany, w ko- letnie słońce stopiło zimowe zaspy, nie dając łam sobie do taktu ciesząc się, że przy ladzie nie lejce po wszystko trzeba było stać”. Owszem, specjalnie czasu wiośnie. Znowu z butów na ma kolejki. Już byłam prawie przy ladzie, gdy zgadza się. Pamiętam mamę z mojego dzieciń- futrze przeskoczyliśmy w laczki. Znowu krem smyk! Z prędkością błyskawicy wbiegła przede stwa. Wiecznie zmęczona do granic wytrzy- na wiatr i zawieruchę zamieniliśmy na gwałt na mnie starsza pani. „Ja tylko po jedną wędlinkę” małości, poirytowana, zagoniona, zaniedbana. krem z filtrem UV 50. Świat nagle wypiękniał. – wysyczała w moim kierunku obrzucając mnie Bohaterka, jedna z tysięcy matek Polek wtedy Na łąkach kwiaty. Na drzewach liście. Na uli- takim spojrzeniem, jakbym ja przyszła właśnie i dziś. Samotna w walce z rzeczywistością. Na- cach krótko i kolorowo. Krótko i kolorowo rów- wykupić całą dzisiejszą dostawę w mięsnym. sze dzieciństwo wspomina jak koszmar osła- nież w kolejkach sklepowych, w autobusach i w dzany naszymi uśmiechami. Czy ja też tak chcę? kościołach. W tym roku robię zakupy już z młodocia- Czy ja też chcę JAKOŚ dawać radę? Oczywiście nym w wózku. Czy jest lepiej? Zależy, z której nie. Nie chcę żyć JAKOŚ. Chcę żyć normalnie. Jeszcze dwa lata temu uwielbiałam lato. strony na to spojrzeć. W przypadku mojego Bardzo niewiele też mi trzeba, aby życie moje Chłonęłam słońce niczym bateria słoneczna niecierpliwego syna wygląda to mniej więcej i innych matek uczynić diametralnie lepszym. i wszystko było co najmniej cudowne. Od zeszłe- tak: wbiegamy z listą zakupów do supermarke- Proszę o odrobinę życzliwości dla nas – mam go roku nie cierpię lata szczerze. Co się tak nagle tu. Przelatujemy regały tak szybko, żeby widok z brzuszkami i mam z wózkami. To kosztuje zmieniło? Rok temu latem byłam w zaawanso- opakowań muesli czy herbaty nie zdążył mu się niewiele, a zmienia niemal wszystko. wanej ciąży. W tym roku jestem zaawansowa- opatrzeć. Decyzje podejmujemy błyskawicznie nym kierowcą wózka dziecięcego. Słońce stało i pewnie. Ładujemy do wózka sklepowego to, co AgS się moim wrogiem. Temperatura bliska 30 stop- na liście i raczej nic więcej. Lecimy do kasy i... as@goniecdopiewski.pl ni jest gorsza niż świńska grypa. tutaj kończy się nasze szczęście. Każdy obywa- o dobro wspólne, jak i interes narodowy. Wybór frekwencję w trzech największych miejscowo- europosłów leży w gestii wyborców, czyli nas ściach gminy – Skórzewie, Dopiewie i Dąbrów- Eurowybo- mieszkańców. Największą i wciąż rosnącą pod względem liczby ludności miejscowością gminy Dopiewo ce (wraz z Zakrzewem, posiadała 1 komitet wyborczy) sytuacja wygląda następująco: 1369 głosów/3240 uprawnionych do głosowania, jest wieś Skórzewo. Czy w związku ze wzrostem 535/2280 oraz 777/1986. Do głosowania ry w Gmi- ilości mieszkańców Skórzewa znacznie powięk- sza się jego aktywny elektorat? Teoretycznie tak być powinno, ale praktycznie nie jest. Frekwen- w każdej z powyższych miejscowości udało się mniej niż połowa uprawionych do głosowania. Z czego to wynika? Z niechęci do polityki, braku cja we wcześniejszych wyborach prezydenckich, czasu lub zainteresowania sytuacją gminy, złej nie Dopie- do sejmu lub samorządowych, nie napawała optymizmem, ale nie było powodów do narze- kania. Jednak udział ludności w ostatnich wy- pogody, zbyt dużej odległości do lokalu wybor- czego itp. Jakikolwiek nie byłby to powód wnio- sek jest jeden – wielu z nas nie czuje się w obo- borach do europarlamentu w gminie Dopiewo wiązku wyboru swego reprezentanta. wo okazała się niezwykle niska – 31,26 %. Z ponad 12 tysięcy osób do urn wyborczych udało się za- W związku z licznymi opiniami dotyczą- cymi pozycji naszego państwa na arenie mię- 6 czerwca odbyły się kolejne wybory do ledwie 3811 osób. Nie jest to wynik imponujący. dzynarodowej, chcąc wydawać różne osądy na Parlamentu Europejskiego. O wielkości dotacji Biorąc pod uwagę ilość środków, które nasza ten temat, najpierw udajmy się do urn oddajmy unijnych otrzymywanych przez Polskę, w tym gmina może otrzymać z funduszy unijnych za- głos. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych również naszą gminę można by napisać wiele. istniała sytuacja wprawia w osłupienie. wyborach do europarlamentu frekwencja bę- Wielkość dotacji dla konkretnego kraju zależy Jak wiadomo jednym z większych manka- dzie wyższa, co będzie się wiązać z większym od różnych elementów, w tym także od działal- mentów naszej gminy jest zły stan infrastruk- wkładem mieszkańców gminy Dopiewo w „pol- ności przedstawicieli danego państwa. Powinno tury drogowej. Środki unijne przybliżyłyby na- ski kawałek” Europy. się wybierać ludzi rzetelnie dbających zarówno szą gminę do jego zmiany. Biorąc pod uwagę KW
 • 6. K r o n i k i Lipiec 2009 - przekroczenie prędkości 106 – niestety w więk- tel. 519-064-665 szości byli to mieszkańcy gminy Skórzewo, rejon wytyczony ul. Kolejową (nu- Kronika Półrocze 2009 odnotowano 13 wypadków, w sa- mym miesiącu czerwcu 3 wypadki. mery parzyste), Poznańską (numery parzyste od Szkoły Podstawowej do nr.2), Działkową, Wąską, Zakręt i Wiejską (jadąc w kierunku Dąbrowy po lewej stronie) oraz Policyjna Dopiewiec Kierujący samochodem marki Opel jadąc miejscowość Dąbrówka prawa strona jadąc od Skórzewa – Osada Leśna BEZPIECZNE WAKACJE!!! z prędkością nie zapewniającą panowania nad sierż. Maciej Małaszewski – rejon VI Zespół d/s nieletnich Tarnowo Podgórne zwra- pojazdem, na łuku drogi w prawo zjechał na tel. 519-064-607 ca się z prośbą do rodziców i opiekunów o zwró- lewy pas i zderzył się jadącym z przeciwnego Skórzewo, rejon wytyczony ul. Skórzewską i Po- cenie szczególnej uwagi na dzieci, młodzież bę- kierunku samochodem marki Toyota. znańską (numery nieparzyste od l do ul. Skó- dąca pod ich opieką podczas wakacji (kolonie, Zakrzewo rzewskiej, z wyłączeniem ul. Działkowej) obozy itp.) o przestrzeganie zasad bezpieczeń- Kierujący samochodem Mazda nie dostosował oraz miejscowość Dąbrówka lewa strona jadąc stwa na kąpieliskach, wycieczkach i przestrze- prędkości do panujących warunków drogo- od Skórzewa - Os. Księżnej Dąbrówki ganie zasad Ruchu Drogowego. Życzymy uda- wych, wpadł poślizg, zjechał na przeciwległy nych wakacji i prosimy o rozwagę. pas ruchu i zderzył się z samochodem marki Z listów do redakcji: Fiat. Dzien dobry, Kronika Policyjna Czerwiec 2009 Skórzewo Piszę, ponieważ jestem oburzona faktem, Dąbrówka Kierujący samochodem marki Golf nie dostoso- ze dwa numery komórkowe do Policjantów W dniu 3.06.2009 w godzinach 0.00-7.00 wła- wał prędkości do warunków drogowych, zjechał Skorzewskich, podawane na stronie www.do- mano się do samochodu skąd skradziono po- na lewe pobocze i uderzył w drzewo. piewo.pl (Starszy Posterunkowy - Karol Ku- duszki powietrzne, radioodtwarzacz, lusterko W powyższych sprawach postępowanie prowa- biak - 605 192 933 Starszy Sierżant - Krystian wsteczne, maskę, reflektory, zderzak i chłodni- dzi Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Pozna- Rusinka 609 600 844) nie odpowiadają. Dwa cę niu. razy w tym miesiącu szukałam pomocy u Po- Dopiewiec Główny numer telefonu Policji licji i za każdym razem słyszę, ze wybrane nu- W dniu 21.06 w godzinach 21.30-22.06 włama- 061-81-46-997 mery nie istnieją. Dzwoniłam ponieważ dwa no się do samochodu skąd skradziono radood- lub 061 841-48-60 razy w tym miesiącu napotkałam błąkające twarzacz FIFHER typ AX943 P. Wartość strat ml. asp. Tomasz Bogucki – rejon I się, duże i niebezpieczne psy. Jeden z nich po- 700 zł Tel. 519-064-722 gryzłmojego psa. Nie udało mi się dodzwonić. Dąbrówka Dopiewo, Fiołkowo, Zborowo Nie chcę myśleć co by się działo, gdyby stało 12/13 23.00-9.30 skradziono VW Golf niebie- st. post. Łukasz Krawczyk – rejon II się coś poważniejszego.(…) ski rok 2005 straty 40000 zł tel. 519-064-729 Imię i nazwisko do wiadomości redakcji. 13 czerwca między o.15 a 10.50 skradziono VW Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, Golf Czarny 2005 Lisówki, Joanka, Glinki, Podłoziny Odpowiadając na powyższe i Państwa pytania Straty 33.000zł st. post. Karol Kubiak – rejon III dotyczące telefonów Policji pragnę podkre- 16/17.06 między 17.00-7.30 skradziono sa- tel. 519-064-723 ślić i jeszcze raz prosić, aby zanim wykręcicie mochód Citroen C-3 kolor srebrny z roku 2003 Palędzie, Gołuski, Pokrzywnica Państwo numer do dzielnicowego, zadzwoni- straty 24.000 zł Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa li na główny numer Policji czyli: Dopiewo sierż. Przemysław Waliński – rejon IV 061 84 148 60 lub 061 8146 997 10/12.06 między 16.10-8.00 skradziono piec tel. 519-064-724 Dyżurny Policjant wówczas sprawdzi, który CO Kostrzewa z zasobnikiem, dwa panele sło- Skórzewo, rejon wytyczony ul. Malwowa, Po- dzielnicowy jest na dyżurze i pokieruje Pań- neczne oraz elektronikę sterującą. Straty 25000 znańska (numery parzyste od ulicy Malwowej stwa do odpowiednie osoby lub instytucji zł. do Szkoły Podstawowej) i Kolejowa (numery w celu pomocy w rozwiązaniu Państwa pro- W miesiącu czerwcu Dzielnicowi zatrzy- nieparzyste) oraz miejscowość Dąbrowa blemu. mali dwóch kierujących w stanie nietrzeźwości. st. sierż. Krystian Rusinek – rejon V Grzegorz Kowalczyk Na wyraźną prośbę mieszkańców gminy Policja rozpoczęła szeroko zakrojona akcję przeciwko kierowcom prowadzącym pojazdy z nadmierną prędkością. Mandaty w I półroczu 2009 Ogólnie 149 man- datów karnych kredytowych. W tym: - za wykroczenia drogowe-9 - z art. 77KW (psy) -3 - za kolizje- 11 - inne wykroczenia-16 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości-4, Zdarzenia do jakich doszło na terenie Gminy Dopiewo w I półroczu 2009 Dnia 1.06.09 jednostka OSP Dopiewo udała się portowaniu jednej osoby do helikoptera powró- alarmowo do miejscowości Gołuski na A2 do ciwszy do bazy. kolizji drogowej, w której udział brały dwa auta Dnia 11.06.09 jednostka OSP Dopiewo zosta- osobowe. Po przyjeździe rozłączono akumulato- ła alarmowana na trasę Dopiewiec - Palędzie, ry i usunięto pozostałości po kolizji drogowej. gdzie po silnych wiatrach przewróciło się drze- Kronika Dnia 3.06.09 jednostka OSP Dopiewo dostała zgłoszenie do pompowania wody w Dopiewie gdzie woda wdzierała się na podwórko i ogró- wo na drogę po usunięciu drzewa z drogi po- wróciliśmy do bazy. Dnia 24.06.09 jednostka OSP Dopiewo została dek zaalarmowana do wypadku drogowego w miej- Stra¿acka Dnia 3.06.09 jednostka OSP Dopiewo udała się alarmowo do Palędzia, do zabezpieczenia lądo- wiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. scowości Skórzewo. Po przyjeździe stwierdzo- no, że brał w nim udział jeden samochód oso- bowy Dnia 8.06.09 jednostka OSP Dopiewo udała się Tego samego dnia o godzinie 23.40 jednostka OSP do Gołusek - trasa Głuchowo do usunięcia nie- bezpiecznych gałęzi. udała się do miejscowości Gołuski gdzie paliły się śmieci 9.06.09 jednostka OSP Dopiewo udała się do Dnia 28.06.09 jednostka OSP Dopiewo dostała Dopiewo miejscowości Dopiewiec do wypadku drogowe- go którym brały 2 auta osobowe po przetrans- zgłoszenie z Trzcielina, gdzie palił się budynek gospdarczy. 6 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 7. Lipiec 2009 S a m o r z ¹ d z młodzieżą i każda ze stron wyniosła dodatko- ny. we korzyści. Przede wszystkim nasze spotka- 3. Zapewni młodzieży wiarygodność, partner- nia rozpoczęły dialog na linii: samorząd gminy stwo w negocjacjach (środowisko młodzieży – młodzież, i wszystkie uwagi oraz postulaty stanie się podmiotem). zostały spisane w formie wniosków. Niektóre 4. Będzie rzecznikiem młodzieży wobec władzy zadania - szczególnie sportowe - już są w reali- samorządowej. M³odzie- zacji. Myślę, że nie tylko ja spojrzałam na spra- wy gminy Waszymi oczyma i zrozumiałam, że 5. Będzie realizowała interesy (spełniać marze- nia GRUPY, czyli całego środowiska młodzieży, dążycie do normalności. Przeważnie pragniecie które reprezentuje). podstawowych rzeczy – dostępności do dóbr 6. Będzie mogła stosować siłę nacisku, czyli ¿owa Rada kultury, sportu, stworzenia warunków do spoty- kania się i spędzania czasu we własnym gronie. LOBBOWAĆ w swoich sprawach. 7. Będzie mogła pozyskiwać środki finansowe, Niewielu puściło wodze fantazji i wypowiedzia- aplikować o fundusze zewnętrzne (w tym UE); Gminy - może stać się reprezentacją 10 % społe- ło się o swoich marzeniach (które też są możli- we do realizacji, choćby z pomocą środków unij- nych - trzeba tylko chcieć). będzie mogła szukać sponsorów. 8. Będzie mogła realizować projekty (czyli swoje pomysły opisane w formie planu działania, ujęte czeństwa Gminy Dopiewo … Wasze wnioski zostały przedstawione w ramy czasowe i finansowe). Droga Młodzieży Gminy Dopiewo. Ten Wójtowi, radnym oraz dyrektorom szkół. Będą 9. Będzie mogła współdziałać z innymi Grupa- artykuł jest skierowany przede wszystkim do stanowiły odniesienie przy planowaniu pracy mi/Podmiotami krajowymi i międzynarodowy- Was. i budżetu gminy na rok 2010. Czy wygrają po- mi. 10 % społeczeństwa Gminy Dopiewo sta- tyczkę z całokształtem różnorodnych potrzeb A zatem Młodzieżowa Rada Gminy bę- nowi młodzież w wieku od 14 do 20 lat. Ta gru- społecznych, tego nie wiem. O ich realizacji dzie: pa społeczna nie posiada swojej reprezentacji zdecyduje Rada Gminy poprzez głosowanie 1. Inspirowała i upowszechniała ideę samorząd- w samorządzie lokalnym i może właśnie dlate- na Sesji. Trudno będzie przekonać wszystkich ności wśród młodzieży. go w sprawach młodzieży nie dzieje się wiele. radnych, by ponad wszystko inne realizowali 2. Konsultowała sprawy ważne dla młodzieży Postanowiłam rozbudzić zainteresowanie mło- postulaty i marzenia młodych. Ale? Jeśli uda się z władzami gminy. dzieży, aby wzięła sprawy w swoje ręce i utwo- do października powołać Młodzieżową Radę 3. Utrzymywała więź z młodzieżą gminy i in- rzyła Młodzieżową Radę Gminy. Gminy, to będziecie mieli większe szanse na re- formowała ją o pracy władz gminy w zakresie Młodzieżowa Rada Gminy jest umocowana alizację tych zadań, które są Waszym zdaniem spraw publicznych dotyczących młodzieży. prawnie (Konstytucja Rzeczypospolitej Polski najważniejsze dla Was. 4. Przekazywała Radzie Gminy stanowisko grup zapewnia każdemu człowiekowi i obywatelowi Młodzieżowa Rada Gminy jest organem, miejscowej młodzieży w sprawach ważnych dla wolność zrzeszania się, a Ustawa o samorządzie z którym samorząd gminny musi się liczyć. młodzieży. gminnym stanowi, że gmina podejmuje działa- Wnioski do budżetu wysunięte przez Młodzie- 5. Kształtowała poczucie odpowiedzialności nia na rzecz wspierania i upowszechniania idei żową Radę Gminy nie mogą zostać pominięte obywatelskiej poprzez wdrażanie do działań sa- samorządowej wśród młodzieży. Rada Gminy lub zlekceważone. morządowych młodych ludzi. może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżo- W sierpniu przedstawię Komisjom Rady W przyszłym miesiącu napiszę o Młodzie- wej Rady Gminy i nadać jej statut.) Gminy projekt uchwały w sprawie powołania żowych Radach Gmin w Polsce oraz formach W kwietniu i maju br. zorganizowałam dla Młodzieżowej Rady Gminy i jeśli rada podejmie przedstawicielstwa młodzieży w Polsce i Unii Was spotkania z władzami samorządowymi uchwałę, to we wrześniu lub w październiku Europejskiej. Osobno zamieszczam wnioski z I pod nazwą Forum Młodzieży Gminy Dopiewo. będą się mogły odbyć wybory. Pomyślcie o god- i II Forum Młodzieży, które odbyły się 28 kwiet- Czerwcowe Forum – dla ułatwienia dostępności nych kandydatach, którzy mogliby Was repre- nia i 16 czerwca w Dopiewie oraz 17 czerwca br. - odbyło się osobno w Dopiewie i w Skórzewie. zentować. w Skórzewie. Chciałam stworzyć Wam okazję do wypowie- Na koniec podaję Wam wartości, jakie wy- Byłoby mi miło, gdyby ktokolwiek z Was, dzenia się na temat swoich problemów, zgło- nikają dla Was z powołania Młodzieżowej Rady korzystając z wakacyjnego czasu wolnego, ze- szenia potrzeb i oczekiwań, powiedzieć Wam Gminy. chciał do mnie napisać (Dobrowolska@dopie- o możliwości, jakie daje utworzenie młodzieżo- Młodzieżowa Rada Gminy: wo.pl). Pozdrawiam wszystkich. wej Rady Gminy. 1. Zapewni reprezentację całego środowiska Zofia Dobrowolska Dziś – już z pewnej perspektywy czaso- młodzieży. – Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo wej – mogę powiedzieć, że wszystkie spotkania 2. Zapewni współudział młodzieży w planowa- wniosły wiele dobrego w relacje władz gminy niu działań naszej lokalnej społeczności – Gmi- miejscowości i pojedynczych rodzin oraz osób. miejscowym spowoduje, że nie będzie zgody na Niech ślady przeszłości stanowią żywy przykład budowę betoniarni. Komuni- heroizmu i patriotyzmu naszych przodków, niech świadczą o prawdzie tamtych lat. Myślę, że powinien zostać ogłoszony konkurs gminny 3. Organizacja pracy Rady Gminy w okre- sie lata. a) W lipcu Rada Gminy nie będzie procedowa- na wykonanie albumu wspomnień rodzinnych, ła; nie będzie planowych posiedzeń komisji oraz katy 1. Apel do mieszkańców związany z obcho- ale o tym musi zdecydować prezydium Rady Gminy lub Komisja Oświaty. O szczegółach sesji. b) W systemie ciągłym odbywać będą dyżury w następnym miesiącu. wtorkowe od 13.00 do 15.00. dami 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 2. W odpowiedzi na protest mieszkań- c) Korespondencję proszę składać w biurze 12 września br. w naszej gminie odbędzie ców Dąbrówki ws. planu uruchomienia w po- podawczym Urzędu Gminy lub e - mailowo się uroczystość międzygminna dla uczczenia bliżu osiedla mieszkaniowego betoniarni na adres: Dobrowolska@dopiewo.pl Kontakt pamięci tysięcy ludzi pomordowanych podczas – wyjaśnienie sprawy. Podczas prac komisji telefoniczny do biura RG 061 8 942 007 lub II Wojny Światowej w lasach palędzkich. Wójt radni zbadali, co spowodowało, że Firma Tom- kom. 0 603 503 768; bezpośredni do mnie 0 zlecił wykonanie opracowania historii związa- bet wystąpiła o zgodę na uruchomienie beto- 606 970 733. nej z martyrologią oraz funkcjonowaniem Gmi- niarni w pobliżu osiedla Nickel w Dąbrówce. 4. Pozyskiwanie środków unijnych. ny Dopiewo podczas wojny. Również szkoły Przedmiotowy teren od 2001 roku objęty jest W ostatni czwartek miesiąca odbędzie się dyżur podejmą tę trudną tematykę w formie konkursu planem miejscowym, w którym przewiduje się specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych plastycznego i literackiego na opowiadanie o lo- aktywizację gospodarczą, ale z działalnością, (30.07.2009, w godz. od 14-18). Konsultacje sach rodzinnych lub wydarzeniu, które warto która nie będzie uciążliwa dla środowiska. Fir- udzielane są bezpłatnie, proszę tylko o wcze- upamiętnić. ma Tombet początkowo zwróciła się z wnio- śniejsze telefoniczne lub mailowe zgłaszanie Mój apel stanowi prośbę do mieszkańców skiem o zabudowę mieszkaniową, następnie przybycia. o zebranie wspomnień rodzinnych, o przepro- wycofała swój wniosek i zwróciła się z kolejnym Z życzeniami udanych wakacji przesyłam wadzenie wywiadów i spisanie wspomnień o mniejszy podział tego terenu, na którym miał- pozdrowienia Mieszkańcom Gminy Dopiewo z tego trudnego okresu. Żyją jeszcze ludzie, któ- by powstać węzeł betoniarski. Starosta nakazał oraz wszystkim Czytelnikom Gońca Dopiew- rzy przeżyli wojnę lub doskonale znają historie wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na skiego. opowiadane przez najbliższych. Proszę o ak- środowisko. Negatywne oddziaływanie na śro- Zofia Dobrowolska tywne włączenie się w upamiętnienie historii dowisko ze względu na niezgodność z planem – Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 7
 • 8. R e k l a m y L i p i e c 2 0 0 9 Sklep "Świat Dziecka" Drukarnia w Wysogotowie zatrudni Odzież i artykuły dziecięce pracowników produkcyjnych, do ochrony Odzież damska, męska obiektu, sprzątaczkę oraz kierowcę. Mile i bielizna widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Dopiewo tel. 0603 093 383 ul. Młyńska 6 e-mail: d.karasinska@gfp.pl 07-09 Przyjmujemy płatności kartą UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ SOLIDNIE. GWARANCJA. TEL. 0607 852 998 Roboty ziemne -CAT- Układanie kostki brukowej i pozbruku Tel. 660-49-22-58 TORBY, WALIZKI, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, ŚLUSARSTWO PLECAKI ROTHE EUGENIUSZ Sklep Firmowy PASO Adres: Leśna 23 62-070 Dopiewo Sierosław ul. Skrajna 1 tel. 886-55-73-93 BRAMY, OGRODZENIA, Czynny Pon-Pt 8:00- 17:00 07-09 793-77-44-13 BALUSTRADY, KRATY KUTE SOBOTA OD 10:00-14:00 ORAZ Z PROFILI INSTALACJE: www.paso.pl alarmowe, antenowe, domofonowe, elektryczne, okablowanie do kamer POMIARY okresowe: - inst. elektrycznych - natężenia oświetlenia - sieci komputerowych tel. 0501 454 787 www.kowalstwo.beepworld.pl AMELGOR PRACE ZIEMNE Tomasz Markowicz Profesjonalny montaż i serwis: PORZĄDKOWANIE TERENU - Stolarki PCV i aluminiowej OFERUJE: - Fasad - Przygotowanie terenu robót pod budowę - Ogrodów zimowych - Niwelacja terenu, wykopy - Aluminiowej stolarki przeciwpożarowej - Wykonanie robót ziemnych - Rolet zewnętrznych i wewnętrznych - Wykonujemy przyłącza wody - Markiz i moskitier Tel. 601 672 140 - Naprawa i regulacja okien i rolet oraz kanalizacyjne - Przeróbka rolet z ręcznych na elektryczne 606 782 143 - Wymiana szyb amelgor@vp.pl 602 839 039 8 w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 9. Lipec 2009 H i s t o r i a - 1975 – Włodzimierz Lisek, ur. 1947, św. ki. 24.05.1973. obecnie proboszcz parafii pw. - 1762 – Andrzej Józef Maciejowski, wikary Probosz- NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starym Obo- rzysku. - 1980 – Roman Cichoń, ur. 1952, św. z Ciążenia. - 1763 – o. Zalewski, bernardyn. - 1763 – o. Tadeusz Przybysławski, bernardyn 26.05.1977. Obecnie proboszcz parafii pw. - 1764 - Józef Smętniewski, prebend z parafii czowie Skó- Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. - 1986 – Tomasz Maćkowiak, ur. 1953, św. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, - 1765 – o. Wieńczysław Miller, bernardyn, 20.05.1978, obecnie proboszcz parafii pw. Ob- - 1767 – Franciszek Borgia, karmelita, jawienia Pańskiego w Poznaniu. - 1770 – Jan Pieppert, dr Uniwersytetu Krakow- rzewscy - 2007 Adam Maćkowiak, ur.1978, św. 31.05.2003, był wikariuszem w parafii pw. skiego - 1771 – Franciszek Minocki, profesor i ostatni Najświętszego Serca Jezusa w Środzie, później rektor Akademii Poznańskiej /Lubrańskiego/, cz. XXIII w Skórzewie, a od 25.08.2007 wikary w parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. - 2007-08 - Tomasz Morzycki, ur. 1978,św. kanonik Krakowski. - 1771 – Skokowski, karmelita. - 1773 – Marcin Ryczkowski. 31.05.2003, przed Skórzewem był wikariuszem - 1778 – Cyprian Nowacki, karmelita. KSIĘŻA SKÓRZEWSCY - uzupełnienie w parafii św. Mikołaja w Lesznie i w parafii Naj- - 1778 – Alojzy Grocholski, reformator. świętszego Serca Jezusa w Śremie. Obecnie wi- - 1779 – Krzysztof Wistecki, ordynariusz. W ostatnim numerze „Gońca Dopiewskie- kary w parafii pw. Pierwszych Polskich męczen- - 1782 –Jan Kozierowski. go” zakończyłem opisywanie postaci probosz- ników w Poznaniu. - 1782 – Kazimierz Lubierski, prepozyt Kona- czów skórzewskich. Dzisiaj chciałbym podać - 2008 – Jerzy rzewski kilka informacji o wikariuszach, na których Szymczak (na zdję- - 1783 - Wojciech Mierzewski, prepozyt z Luso- natrafiłem podczas zbierania informacji o pro- ciu), ur. 1981, św. wa. boszczach, oraz o księżach udzielających „ go- 24.05.2006, w 2006 - 1785 – Piotr Druszkowski, reformator kon- ścinnie” chrztów w parafii Skórzewo. wikary w parafii wentu Poznańskiego. Opatrzności Bożej - 1785 – Józef Zachwicz, wice kustosz katedry Zebrana lista wikariuszy nie jest listą za- w Poznaniu, później Poznańskiej. mkniętą. w parafii św. Józefa - 1787 – Ignacy Kołecki. Oblubieńca NMP - 1786 – o. Rajmund, franciszkanin. Wikariusze: w Obornikach. - 1793 – Stanisław Pawłowski, kapelan swa- W Skórzewie od dzimski. - 1396, 99 - Piotr 25.08.2008. - 1793 – Ignacy Krieger z Międzyrzecza. - 1437 – Piotr - 1794 – Józef Galczyński, commendariusz tar- - przed 1437 – Wielisław, wspomniany w 1436 W tym miejscu należy również podkreślić nowiecki. jako były wikary w Skórzewie. obecność w parafii Skórzewo /od 2006 roku/ - 1798 – Onufry Bogdałowski, ordynariusz Kar- - przed 1437 – Klemens, wspomniany w 1436 księdza kanonika Franciszka Rybę. melitów. jako były wikary w Skórzewie. - 1798 – Bonawentura Przonkowski, ordyna- - przed 1440 – Stanisław ,w 1440 jako wika- Ksiądz ka- riusz Franciszkanów. riusz w Chojnicy ma spór z Filipem kościelnym nonik /ur. 1939/ - 1804 – o. Roman Jaworski, reformator mniej- kościoła w Chojnicy. otrzymał święcenia szy. - 1449 – Jakub, w tym roku jest winien 2 floreny kapłańskie z rąk - 1804 – Walenty Kozłowski z kolegiaty Abrahamowi wikariuszowi szpitala św. Ducha Arcybiskupa An- Szamotulskiej. w Poznaniu. toniego Baraniaka - 1804 – Konrad Nowakowski, ordynariusz Kar- - przed 1744 – 1760 Andrzej Buszwicz 26.05.1963. W la- melitów mniejszych. - 1761, 64,65 Walenty Suchowski, także com- tach 1963-66 był - 1805 – Walenty Czarnecki, wikary Konarzew- mendariusz w Skórzewie (+ po 1767). wikariuszem w pa- ski. - 1769- 71 Józef Maciejewicz, wspomniany rafii św. Mikołaja również jako commendariusz w Skórzewie (ur. w Krobi, następnie Skróty: 1715, + po 1770). w Środzie Wlkp. i w o. - ojciec - 1771 – Maciej Liwiński, późniejszy commen- Buku. Od 1980 był proboszczem w Rosku, a od pw.- pod wezwaniem dariusz w Skórzewie (+ po 1777). 1984 do przejścia na emeryturę /2006/ pro- ur. – urodzony - 1778- 79, 81, 85 Tadeusz Gaiński, wspomnia- boszcz w parafii św. Anny w Poznaniu. W 1997 św.- święcenia kapłańskie ny również jako commendariusz w Skórzewie. został kanonikiem honorowym Kapituły kole- + - zmarł - 1792 – Kazimierz Olbrych, późniejszy com- giackiej w Poznaniu przy Kolegiacie pw. Matki mendariusz w Skórzewie. Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Mag- [źr: Słownik historyczno geograficzny wo- - 1795, 96 Wojciech Kołecki, wspomniany także daleny w Poznaniu. Jest kapelanem Związku jewództwa poznańskiego w średniowieczu, pod jako commendariusz w Skórzewie (+ po 1814). Sybiraków. red. T. Jurka, cz.IV.z.3, Poznań 2005; Archiwum - 1802-04 Walenty Błażycki, wcześniej com- Archidiecezjalne w Poznaniu – księgi metrykal- mendariusz w Skórzewie. ne parafii Skórzewo; Internet – zdjęcie. Sz. Sie- - 1807 – Benedykt Herbowski Księża gościnnie udzielający chrztów wior; inne] - 1831 – Antoni Daszkiewicz, ur. 1762, św. w Skórzewie w latach 1749-1805: Piotr Dziembowski 1796 W-ce Przewodniczący Towarzystwa - 1968 – Czesław Górzny, ur.1939, św. - 1749 – o. Florian, reformator. Genealogiczno Heraldycznego w Poznaniu 17.05.1964. Obecnie proboszcz parafii pw. - 1754 – Antoni Jankowski. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie. - 1761 - Józef Robaskiewicz, kapelan dąbrowic- w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 9
 • 10. Mona Bistro-Pizzeria Dopiewo, ul. Leśna 1 (przy Urzędzie Gminy) tel/fax 061 894 20 90 polecamy: dania z drobiu i wieprzowiny pizze kebab sałatki wyroby garmażeryjne organizujemy przyjęcia okolicznościowe (sala do 60 osób): urodziny, chrzciny, jubileusze, stypy, komunie, przyjęcia weselne, imprezy plenerowe wszystkie przyjęcia zorganizujemy także w miejscu wskazanym przez klienta dla firm oferujemy: obiady domowe, posiłki regeneracyjne Mona Bistro-Pizzeria
 • 11. Lipiec 2009 G B P Teresa Lipowska - gościem naszej biblioteki ,,czytaczy”. Gościliśmy między innymi: autora czyka – komendanta Straży Gminnej. Pan Ko- książek, strażaków, aktorów i lekarza. Zapra- walczyk przedstawił się seniorom i przekazał Któż nie zna Teresy Lipowskiej, popular- szamy na przyszłoroczne spotkania które będą w skrócie najważniejsze informacje, obiecując, nej aktorki występującej w serialu „M jak Mi- równie ciekawe. że innym razem poświęci seniorom więcej cza- łość”. Słynna babcia Mostowiakowa zawitała su. Wyraził także nadzieję, że współpraca mię- do naszej biblioteki na spotkanie ze swoimi dzy strażnikami a społecznością gminy będzie wielbicielami, którzy tłumnie przybyli do sali układała się pomyślnie. widowiskowej. Bywa tak, że aktorzy są zupełnie inni w życiu codziennym niż postaci odgrywane Zwycięstwo w rękach Dopiewianki! Z wielką radością zawiadamiamy że w IX Powiatowym konkursie Piosenki Dziecięcej - Stęszewska Triola 2009 , pierwsze miejsce w kategorii wykonawców klas IV – VI zajęła laureatka VIII Gminnego Konkursu Wokalne- go, który odbył się w naszej bibliotece - Joanna Jurga. W stęszewskim konkursie brali udział wykonawcy reprezentujący 48 placówek kultu- Marta Fox - spotkanie ze znaną autorką ksią- ralnych z 14 gmin Powiatu Poznańskiego. Jest żek to kolejne zwycięstwo Joanny w tym konkursie. Warto przypomnieć, że nasza młoda wokalist- Marta Fox jest jedną z najbardziej zna- ka tryumfowała w Stęszewie także w zeszłym przez nich na scenie. Nie dotyczy to jednak pani nych i najbardziej poczytnych autorek młodzie- roku. Teresy, która na spotkaniu emanowała ciepłem, żowych w naszym kraju. Dlatego też gośćmi radością i niesamowitą witalnością. Oprócz spotkania autorskiego w naszej bibliotece była opowiadania o swoim życiu i pracy, pani Tere- młodzież z dopiewskiej szkoły. Młodzi czytelni- sa czytała i recytowała wiersze i utwory swoich cy mogli posłuchać opowieści autorki o swoim ulubionych polskich poetów. Było to jedno z cie- życiu, twórczości, a także fragmentów powie- kawszych spotkań z ludźmi kultury w tym roku. ści czytanych przez samą Panią Martę. Miejmy nadzieję, że te fragmenty zachęcą młodzież do dalszego czytania. OGŁOSZENIE W dniach od 20 lipca do 7 sierpnia 2009r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie- nieczynna z powodu inwentury Teatr BAJ czyta dzieciom OGŁOSZENIA DROBNE Ostatnie tegoroczne spotkanie z cyklu Wszelkie informacje na temat ogłoszeń drob- „Poczytajmy dzieciom” wzięły pod swoje skrzy- Spotkanie Klubu Seniora „Promyk” nych uzyskacie Państwo wysyłając e-mail na dła nasze rodzime aktorki z teatrzyku BAJ. Wy- z Komendantem Straży Gminnej p. Zbignie- adres: reklama@goniecdopiewski.pl; pełniając swoją misję docierania do najmłodszej wem Kowalczykiem publiczności nasze „BAJ-ki” czytały dzieciom • Pani lat 39, wykształcenie średnie, dobra bajki. Najmłodsi usłyszeli bajkowe klasyki W naszej gminie rozpoczęła swoją pracę prezencja i elokwencja podejmie pracę w bu- w wykonaniu bajkowych postaci w które wcie- Straż Gminna. Jak na taką okazję przystało war- tiku lub inną. Tylko poważne oferty. Tel. 0507 liły się nasze panie. to było zapoznać się z zakresem działalności, 092 854 • Perkusista szuka pracy w zespole muzycz- nym na wesela, zabawy. tel. 506-777-719 • Pan lat 30 podejmie od zaraz pracę jako pra- cownik fizyczny lub pomocnik budowlany. Tel. 0667 794 287 • Pani lat 40 poszukuje pracy najchętniej cha- łupniczej lub innej. Tylko poważne oferty. tel. 061 8942 017, 0661 250 226 • Dziewczyna lat 19, po liceum, znająca do- brze język angielski zaopiekuje się dziećmi, Spotkania z cyklu - ,,Poczytajmy dzieciom” obowiązkami i możliwościami nowych funkcjo- nauczy języka angielskiego. Tel. 0664 083 stają się coraz popularniejsze. W tym roku uda- nariuszy w gminie. Nasz klub Seniora zaprosił 393 ło się nam zaprosić na nie wielu nietuzinkowych więc na swoje spotkanie p. Zbigniewa Kowal- w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 11
 • 12. F u n d u s z e Lipiec 2009 W ramach projektu poruszone zostaną - wiedzy z zakresu idei zrównoważonego roz- kwestie związane z umiejętnością pozyskiwania woju, Akademia środków pochodzących z Unii Europejskiej: - przygotowanie części opisowej projektu, Część praktyczna kursu: - przygotowanie projektu – wniosku o dofinan- - umiejętność zdefiniowania grupy docelowej; sowanie – ćwiczenia na konkretnych przykła- Liderów - wsparcie projektu badaniami przeprowadzo- nymi w lokalnym otoczeniu, dach, - prezentacje lokalnych liderów opinii, - diagnozowanie problemów, - ćwiczenia z komunikacji społecznej - przypisywanie określonym celom odpowied- - termin kursu wrzesień – grudzień 2009 (jedno Opinii nich działań, - przygotowanie do pełnienia funkcji koordyna- spotkanie w tygodniu) Wszystkich chętnych zapraszamy ! Projekt Akademia Liderów Opinii – to tora projektu, Dodatkowe informacje – Sławomir Frąc- propozycja dla tych wszystkich, którym bliskie - umiejętność przygotowania budżetu projektu kowiak 0 602 215 169 są kwestie związane z działalnością na rzecz lo- - wiedza z zakresu rozliczania projektów kalnej społeczności. Autorzy projektu będą sta- rali się udowodnić , iż we współczesnym świecie Projekt opiera się na pomyśle stworzenia aktywność społeczna to domena wysokiej klasy grupy praktyków życia społecznego, którzy specjalistów, praktyków wpływu społecznego. będą dzielić się swoją wiedzą w otoczeniu lokal- Może ona stać się nie tylko działalnością przy- nym oraz razem współpracować podczas przy- noszącą satysfakcję, ale także określone korzy- gotowywania dalszych inicjatyw. ści w postaci interesującej pracy oraz ciekawych kontaktów. Część teoretyczna kursu oprócz kwestii Dla wielu osób na przykład nauczycieli oraz związanych z pozyskiwaniem funduszy euro- działaczy samorządowych warsztaty mogą stać pejskich skupi się na: się szansą na pozyskanie wiedzy i kompetencji - podstawach metodologii badań z zakresu opi- praktycznych umożliwiających planowanie, re- su społeczności lokalnej, alizację i ewaluację projektów współfinansowa- - metodologii zbierania informacji niezbędnych nych przez Europejski Fundusz Społeczny. do przygotowania projektu, wręczenia certfikatów - wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, KURS POZYSKIWANIA ŒRODKÓW UNIJNYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO W ramach projektu “Akademia liderów opinii z gminy Dopiewo - warsztaty z komunikacji spo³ecznej” poruszone zostan¹ kwestie zwi¹zane z umiejêtnoœci¹ pozyskiwania œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej: ! umiejêtnoœæ zdefiniowania grupy docelowej; ! przygotowanie czêœci opisowej projektu, ! wsparcie projektu badaniami przeprowadzonymi w lokalnym otoczeniu, ! diagnozowanie problemów, ! przypisywanie okreœlonym celom odpowiednich dzia³añ, ! przygotowanie do pe³nienia funkcji koordynatora projektu, ! umiejêtnoœæ przygotowania bud¿etu projektu ! wiedza z zakresu rozliczania projektów zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres mailowy kurs@mojagmina-dopiewo.pl 12 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 13. Lipiec 2009 S a m o r z ¹ d pieczywa, przyjrzeć się urządzeniom oraz po- chodowego, Uczniowie obejrzeli bogate zbiory rozmawiać z piekarzami i cukiernikami. Po tej rowerów, motocykli i samochodów. Niedowie- Poznajê Po- wizycie dzieci mogły opowiadać, z czego otrzy- mujemy mąkę i jakie produkty używa się do pieczenia chleba. Odwiedziny w piekarni pana rzały, że ze starych zniszczonych samochodów można zrobić piękne, stylowe auta. Wizyta z tym miejscu uzmysłowiła dzieciom, że warto Leszka Nowaczyka zakończył pyszny, słodki być sumiennym, a praca jest efektywna, gdy się znañ i Mo- poczęstunek. Wizyta w Remizie związana była z dużymi emocjami. Możliwość obejrzenia wyposażenia wozów strażackich oraz ciekawe ją lubi. Kolejne wycieczki, w których uczestniczyły opowieści strażaków zainteresowały wszyst- również przedszkolaki odbyły się do Poznania. j¹ Gminê kich. Dodatkowe efekty, czyli pokaz możliwości wozu i umiejętności strażackich spowodowały, Odwiedziliśmy Nowe ZOO i Palmiarnię. Dzieci podziwiały piękno przyrody, egzotyczne rośli- że wśród chłopców pojawiło się kilku młodych ny i zwierzęta. Specyficzny klimat tych miejsc Z nadejściem wiosny uczniowie Szkoły ochotników. Dzieci zrozumiały też, że ogień sprawił, że nawet najmłodsi uczestnicy pomimo w Dopiewcu kilka razy opuścili „szkolne ławy”, bywa bardzo niebezpiecznym żywiołem. zmęczenia wrócili z wyjazdów bardzo zadowo- aby odwiedzić ciekawe miejsca w naszej okoli- leni. cy. W szkolnych wycieczkach nie zabrakło Pierwsza wycieczka miała charakter pro- również miejsca ma kulturę. Obejrzeliśmy dwa ekologiczny. Dzieci pojechały na wysypisko przedstawienia w poznańskim Teatrze Muzycz- śmieci i czyszczalnię ścieków w Dopiewie oraz nym. Pełny wesołych piosenek i tańców spektakl do stacji uzdatniania wody w Joance. Miały tam „Brzechwolandia” oraz tajemniczy, czarodziej- okazję posłuchać specjalistów, którzy przybli- ski świat „Kota w butach” dostarczyły dzieciom żyli specyfikę pracy w tych miejscach, a przede wiele przeżyć, a później możliwość twórczej wszystkim uzmysłowili, jak wielki wpływ mają ekspresji na zajęciach plastycznych. ludzie na stan naszego środowiska naturalnego. Uczniowie przypomnieli sobie zasady i cel se- Taki cykl wiosennych wycieczek będziemy gregowania odpadów. Dzieci zrozumiały rów- w dopiewieckiej szkole organizować co roku, bo nież, jak ważne jest oszczędzanie wody. mają one niezastąpione walory poznawcze i re- kreacyjne. Kolejna wycieczka pod hasłem „pozna- Wycieczka pod hasłem „moje hobby” za- jemy zawody” odbyła się do piekarni i Remi- prowadziła uczniów z Dopiewa do warsztatu Marta Jamont zy Strażackiej w Dopiewie. Uczestnicy mogli samochodowego pana Zbigniewa Koprasa. „na żywo” obserwować proces wypiekania Oprócz przyjrzenia się pracy mechanika samo- Następny dzień upłynął nam na zabawach chu. Po rejsie poszliśmy zwiedzać latarnię mor- nad morzem i kąpieli w basenie krytym. Wie- ską, skąd oglądaliśmy ładne krajobrazy. Zielona czorem była dyskoteka. Trzeci dzień był bardzo ciekawy, byliśmy z wizytą w Centrum Rozrywki W ostatnim dniu spacerowaliśmy po Dźwi- rzynie i pożegnaliśmy się z morzem. Do domu powróciliśmy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi. Szko³a To był udany wyjazd. w imieniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dopiewcu w DŸwirzy- Weronika Dopieralska z klasy III nie Dnia 2.06.09 pojechaliśmy na zieloną szkołę do Dżwirzyna. Jazda autobusem była i jazdy konnej, jeździliśmy na koniach, wielbłą- super. Po drodze mijaliśmy piękne widoki i śpie- dach i bryczkami. Zwiedziliśmy ruiny kościoła waliśmy piosenki. Jak już dojechaliśmy na miej- w Trzęsaczu, byliśmy w tamtejszym muzeum, sce, poszliśmy na obiad w ośrodku „Joanna”. które znajduje się dokładnie na 15 południku, Przydzielono nam piękne domki campingowe, wysłchaliśmy multimedialnej opowieści o tam- gdzie się rozpakowaliśmy i chwilę odpoczywali- tym rejonie. Następną atrakcją był wyjazd do śmy. Dzień zakończyliśmy spacerem nad morze Kołobrzegu, gdzie czekał na nas rejs statkiem i smażeniem kiełbasek przy ognisku. Santa Maria. Na morzu był chyba sztorm, bo strasznie kolebało, wszyscy trzęśli sie ze stra- Miesięcznik Mieszkańców Gminy Dopiewo redakcja techniczna: VisionDruk Wydawnictwo - Dru- Reklamy przyjmują: Pismo samorządowe o charakterze obywatelskim karnia - visiondruk.pl Biuro Redakcyjne - Dopiewo, ul. Bukowska 33 - 0695 Wydawca: VisionDruk s.c. prepress: Cezex, Poznań, ul. Truskawiecka 1 92 93 92 Adres do korespondencji: 62-070 Dopiewo, skrytka druk: VisionDruk s.c; Dopiewo, ul. Bukowska 33 reklama@goniecdopiewski.pl pocztowa 8, Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska Dużur redakcyjny: wtorek, czwartek 16-17, Dopiewo, Materiały niezamówione i bez uzgodnienia z redakcją 17, (061) 653 47 87, (061) 652 50 69, 0604 372 440, ul. Bukowska 33 prosimy dostarczać do 27 dnia każdego miesiąca. Re- resoremlein@wp.pl e-mail: redakcja@goniecdopiewski.pl dakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrze- Sklep Papierniczy - Dopiewo, ul. Wyzwolenia 4, 0508 internet: www.goniecdopiewski.pl ga sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie 321 841 projekt okładki: Przemysław Puziak odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Przedruki Cennik reklam: z miesięcznika Goniec Dopiewski dozwolone są wyłącz- ogłoszenie drobne - 10 zł (+ VAT), jeżeli ktoś poszukuje redaktor naczelna: Karolina Muniak nie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy VisionDruk. pracy -bezpłatnie, Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia podstawowy moduł reklamowy 4,85 cm x 4,1 cm - 25 zł kolegium redakcyjne: Przemysław Puziak, Katarzy- i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią (+ VAT) na Grabowska, Adam Rychlewski, Helena Falisiak, programową bądź charakterem pisma (art. 36 pkt 4 publikacja wielokrotna już od 18,75zł Eligiusz Tomkowiak, Jakub Werschler, Agnieszka prawa prasowego) oraz interesem VisionDruk. Poglądy Spiżewska wyrażone w artykułach nie muszą pokrywać się ze zdaniem Redakcji lub Wydawcy. stała felietonistka: Julia Oppenheim w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 13
 • 14. P o d r ó ¿ e Lipiec 2009 Po lewej: Machu Picchu. Poniżej: Jewdna z Wysp Uros. Obok: Copacabana Boliwia.foto x3 : Atle Dalen Wspomnie- nia z Wa- kacji cz.III Po andyjskich ślimakach jedziemy w kie- runku przejścia granicznego z Chile. Serpen- tyny wiją się nad przełęczą, ogarnia nas strach a zarazem zachwyt. Błękit nieba kontrastuje z bielą górskich szczytów. Granica znajduje się na 3800 m.n.p.m., pieczątki w paszportach i jedziemy dalej do Vina del Mar, miasta poło- w Arica, gdzie jak się okazuje nie możemy prze- Szwędamy się po mieście i obserwujemy. żonego nad Oceanem Spokojnym. Czeka tam prawić się przez granicę do Salar de Uyuni- po- Boliwia należy do jednego z najbiedniejszych na nas nasza koleżanka, u której zatrzymujemy zostałości po wyschniętym słonym jeziorze, któ- państw w Ameryce Południowej. W centrum się na kilka dni. Po 9h podróży wskakujemy pod re było naszym kolejnym celem. pełno policji, szczególnie tych uzbrojonych prysznic a potem na wołowo-drobiowe Fajitas Podejmujemy szybka decyzję i już godzin- po czubek głowy mundurowych spotyka się i pisco sour- charakterystyczny drink z rumu kę później siedzimy w autokarze do najwyżej przy bankach. A pod bankami „legalne koniki” z winogron pisco z dodatkiem soku z limonek, położonej stolicy świata – La Paz (3600-4100 m. usprawniają swoje prywatne, przenośne biura cukru i białka kurzego, który momentalnie lą- n.p.m.). Dojeżdżamy na miejsce w środku nocy. wymiany walut. Kobiety o czerwonych licach duje na mojej liści alkoholowych dziwactw. Po Za 3 dolary USD łapiemy taksówkę i objeżdża- z dziećmi zawiniętymi w niewielkie ponczo na mile spędzonym czasie w doborowym towarzy- my miasto w poszukiwaniu noclegu. Na całe plecach handlują wszystkim co do handlu się stwie udajemy się do oddalonej o 30 km „raj- szczęście towarzyszy nam zapoznane podczas nadaje. Nikt nas jednak nie zaczepia. skiej doliny”- Valparaiso- ważnego portu nad podróży małżeństwo z Buenos Aires. Byłam Przychodzi czas, aby przemieścić się nad Oceanem i miasta o skomplikowanej topogra- przerażona. W nocy krajobraz La Paz malował najwyżej położone żeglowe jezioro Titicaca, fii. 50 wzgórz stanowi istny labirynt stromych się jak po bitwie. Wszystkie hostele i hotele za- które znajduje się na wysokości 3821 m.n.p.m. chodników, ślepych zaułków, krętych uliczek, barykadowane były metalowymi bramami i kra- o powierzchni 8300km². Mieszkamy w uro- gdzie nie pomogłaby nawet najlepsza mapa. tami. W końcu przyjął nas Hotel Continental czym hostelu w niezwykle malowniczym mia- Chile było dla nas przystankiem na krótkie za 80 Boliwianos za pokój (ok. 36 zł). Troszkę steczku Copacaba. Pogoda dopisuje więc jesz- „zwiedzaniowe” lenistwo. Chcieliśmy się choć doskwiera nam wysokość. W ciągu zaledwie cze tego samego dnia płyniemy na Isla del Sol na chwilę zatrzymać, bliżej poznać ludzi, ich kilku godzin z poziomu morza znaleźliśmy się (Wyspa Słońca), święte miejsce Inków. Nie była mentalność, codzienność. Odkryć, może nawet na ponad 3800 m. Czuję się jakby ktoś zatańczył to jednak zbyt udana wycieczka ze względu na polubić kuchnię chilijską. Najbardziej jednak ze mną szalona salsę a potem kazał wypić 0,5 li- wysokie opłaty, ograniczony czas zwiedzania przypadły nam do gustu tanie „empanadas” – tra Tequili. Naszczęście Boliwijczycy mają na te i w zasadzie mało ciekawe zabytki. Postana- pierożki z kruchego ciasta nadziewane mięsem, dolegliwości lekarstwo- kokę, której liście żują wiamy zostać w boliwijskich klimatach jeszcze serem, oliwkami oraz owocami morza. wszyscy, a co niektórzy popijają jej herbatkową jeden dzień. Po uroczym weekendzie wczesnym ran- odmianę. Do ciekawostek należy fakt, że w mie- Szlakiem Inków udajemy się do Puno, pe- kiem ruszamy do Arica, miasta do którego wie- ście znajduje się najwyżej położony na świecie ruwiańskiej strony jeziora Titicaca. To miasto dzie najpierw droga wzdłuż oceanu, a później stadion piłkarski, na którym reprezentacja Bo- słynące z barwnych karnawałowych korowo- pustynia Atacama. Im wyżej na północ, tym liwii regularnie wygrywa spotkania międzyna- dów, tętniące nocnym życiem. Przekonaliśmy mniej roślinności i więcej piachu. Po ponad rodowe a lokalna drużyna rozgrywki ligowe. się o tym na własne oczy. Peruwianos tańczyli 24h podróży w niewygodnym autokarze, gdzie Każda inna „jedenastka” piłkarska cierpi bo- w kolorowych strojach przy akompaniamencie karmiono nas hiszpańskimi romansidłami wiem na chorobę wysokościową, która może się porywającej muzyki. na dvd, meldujemy się na obskurnym dworcu różnie objawiać. O Uros - pływających wyspach trzcino- wych wiemy z przewodnika. Wypływamy naza- jutrz. Jest to miejsce o specyficznej atmosferze. Ludzie tam mieszkający posługują się swoim specyficznym językiem – uros – zupełnie innym niż reszta Peru (aymara, kechua). Jak podał nasz przewodnik , jedną wyspę buduję się ok. roku a średnia jej wysokość to 3 metry. Oprócz tego, że cumowane są one do dna, posiadają własną szkołę, szpital a także elektryczność. Chętnie witali nas tubylcy i biegające wokoło nich umo- rusane dzieci. Patrząc na nich miało się wraże- nie jakby czas zatrzymał się 200 lat temu. Mieli swoje wyspy i chatki z trzciny. Chodzili boso, trudnili się rybołówstwem i tworzyli piękne rę- kodzieła, które później hurtowo wciskali odwie- dzającym ich turystom. W jednym z czasopism przeczytałam, że „niektórzy twierdzą, że skarb imperium Inków spoczywa do dzisiaj na dnie je- ziora Titicaca. Bez względu na to, czy faktycznie tak jest, miejsce samo w sobie jest skarbem”... i ja się z tym w zupełności zgadzam. 14 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 15. Lipiec 2009 P o d r ó ¿ e / R e k l a m y Naszą peruwiańską przygodę kierujemy do Cuzco, bazy wypadowej do ukrytego Miasta Inków- Macchu Piccu. Odnajdujemy agencję turystyczną i słono płacimy za wcześniej zare- zerwowane bilety. Peruwiańczucy doskonale wiedzą, że gringos mają dużo dolares i euros, to można ich trochę ograbić. Następnego dnia o 6:30 pakujemy się do pociągu. Trasa jest nie- samowita, jedziemy pod stromą górę więc po- ciąg musi poruszać się ruchem wahadłowym – do przodu- zatrzymanie, przełożenie zwrot- nicy i do tyłu. Podróżujemy tak kilka godzin ob- serwując jak zmienia się krajobraz. Surowa ro- ślinność strefy wysokogórskiej ustępuje miejsca bujniejszej florze zwrotnikowej. Docieramy do Aquas Calientes (Ciepłe Wody), gdzie po pysz- nym obiadku ruszamy na kąpiel do źródeł ter- malnych, które jak się później okazuje są tylko małymi basenikami ze śmierdząca cieczą. Aby ustawić się w kolejce na pierwszy au- tokar na Machu Picchu wstajemy o 4:30. Przed nami jest już sporo ludzi. Jest zimno, mglisto i pada deszcz. Na miejsce docieramy 20 min później i stajemy w następnej kolejce, tym ra- zem na szczyt Wayna Picchu (wpuszczają tam Tak więc dalszą wędrówkę kontynuuję niestety Moje umiejętności surferskie, a raczej ich brak tylko 400 osób dziennie). Lecz po otrzymaniu sama. i do tego duże fale (zbyt duże), zmuszają mnie „pozwolenia” na wspinaczkę, rezygnujemy Popołudniem całkiem wyczerpani wraże- do odpoczynku na kamienistej plaży podczas, z pomysłu. Nadal pada, widoczność jest ogra- niami wracamy do Cusco aby później przesiąść gdy Atle śmiga po tafli jak zawodowiec. Miesz- niczona a poza tym jest bardzo ślisko więc po- się już w autokar do stolicy Peru – Limy. Trasę kamy w „bezpiecznej dzielnicy” Miraflores stanawiamy nie ryzykować. Przyodziani w ko- tą z całą pewnością nazwałabym „drogą śmier- z mnóstwem małych, uroczych kawiarenek lorowe, nieprzemakalne peleryny z zapartym ci”. Co chwilę zamykałam oczy, było bardzo nie- i restauracji, tak więc wieczorem też mamy co tchem słuchamy przewodnika, który tak pięknie bezpiecznie. Przepaść po kilkaset metrów a do robić. opowiada o ruinach. Trzeba to naprawdę zoba- tego brak jakichkolwiek zabezpieczeń i mijanki Genialna uczta dla oczu. Słońce nie od- czyć na własne oczy. Miasto Inków robi niesa- z ciężarówkami przy maksymalnie wciśniętym puszcza, jakby na stałe zawieszone w zenicie. mowite wrażenie, do tego owiane jest mroczną pedale gazu. Chciałoby się zostać na zawsze... no cóż nie tym tajemnicą. Ukryte w chmurach mury pobudzają Budzę się w Limie, miasta położonego nad razem „musimy” jeszcze zaliczyć Costa Ricę. wyobraźnię. Robię cudowne zdjęcia podczas, brzegiem Oceanu Spokojnego, który w rzeczy- gdy biednego Atle dopadł lęk wysokości i kur- wistości wcale taki spokojny nie był. Postanowi- Ania Ostrowska czowo trzyma się ławki w bezpiecznym miejscu. liśmy odpocząć sobie uprawiając sporty wodne. w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 15
 • 16. F e l i e t o n Lipiec 2009 smakom a to długotrwały upał, a to powódź Dla dziennikarzy tak wielka liczba niewia- albo nawet jakąś trąbę powietrzną. Jednak hi- domych zostawia miejsce na snucie domysłów tem ostatnich tygodni jest bez wątpienia puma. i niesamowitych historii wyjaśniających po- Powinnam napisać „prawdopodobnie pumy”, chodzenie pumy i cel jej pobytu na terytorium bo po pierwsze – do końca nie wiadomo, co to Polski, jak również sposoby zmiany futra (puma za dziwo, a po drugie- być może jest ich kilka. zapewne się przebiera) i fakt pokonywania Jednym Prawdy nadal nie znamy, bo cwane to zwierzę wodzi za nos nie tylko paparazzi, ale także po- przez nią dużych odległości w tak krótkim cza- sie (pewnie korzysta z pociągów Intercity albo licję, leśników, strażaków, myśliwych, straż jeździ autostopem). Czytelnicy, widzowie i in- miejską, straż gminną, wędkarzy, weterynarzy ternauci z zapartym tchem śledzą wieści z orga- Okiem i kogo tam jeszcze zaangażowanego w jego po- szukiwania. nizowanych zasadzek i pościgów, które jednak jak dotąd nie przyniosły rezultatu. W jednym przypadku okazało się, że pewien pan widział PUMA DZIENNIKARSKA Puma pojawiła się znienacka w kilku od- wyrośniętego kota, a nie pumę! Cóż, jak oglą- ległych od siebie punktach kraju. Pozostawiała dam reklamy karm dla domowych mruczków, Dziennikarskie hieny stale węszą w poszu- niewiele śladów: jakiś odcisk łapy, kępkę piór to wcale się nie dziwię, że niektóre z nich mogły kiwaniu świeżej krwi, która można by obsmaro- po zjedzonym ptaku czy ogryzione kości sarny. stać się przerośniętymi mutantami wzbudzają- wać strony internetowe i prasowe…. Dzienni- Nieliczni mieli okazję zobaczyć ja na żywo i chy- cymi strach nawet wśród psów! karze stali się mistrzami w robieniu wideł z igieł ba byli bardzo tym widokiem zszokowani, bo ich i niepozorną nawet historyjkę potrafią rozdmu- relacje nie trzymają się kupy. Według jednych Póki puma jest na wolności, karty są chać do rangi skandalu stulecia. Ciężkie życie puma jest czarna, inni wiedzieli rudego kota, w grze. Dziennikarze mają fascynujący materiał mają z nimi krajowe gwiazdki i gwiazdeczki a jeszcze inni szarego. Na zrobionych zdjęciach do obróbki, a my pasjonującą lekturę na plażę, (zwane ostatnio „celebrytami”), których każdy i nakręconych filmikach nie widać dokładnie ja- czy do pociągu. Pewnie część z nas tak podskór- krok jest śledzony i fotografowany (nierzadko kiej jest wielkości ani koloru. Kryje się w trawie, nie czuje, że cała ta sprawa to jakiś blef, pic na z ukrycia). Ale w tak zwanym sezonie ogórko- czai za drzewem, pędzi przez łąkę… Jej wizyta wodę i fotomontaż, ale cóż…W sezonie ogór- wym nawet rasowym hienom trudno jest zna- rozsławiła nawet sąsiadujący z naszą gminą kowym nawet rasowi pożeracze wiadomości leźć chwytliwy temat. Stęszew, gdzie zapragnęła wypocząć na plaży muszą zadowolić się dziennikarską kaczką…. jednego z jezior (a może także zażyć kąpieli?) A raczej pumą! Na szczęście z pomocą przychodzi sama Julia Oppenheim przyroda, podsuwając głodnym sensacji pi- Festyn Charyta- tywny Za symboliczną złotówkę można było po- silić się grochówką, kiełbaską z grilla, a także przez samolot z aeroklubu krążący nad placem. Nikt się nie nudził, nie narzekał, ponieważ festy- Dnia 6 czerwca 2009 roku w godzinach pysznymi plackami upieczonymi przez ofiarne nowi przyświecał szczytny cel – pomoc dziecku popołudniowych na placu gminnym w Dopie- mamy uczniów Szkoły Podstawowej. Dodat- będącemu w potrzebie. Pomimo brzydkiej po- wie odbył się festyn charytatywny pod hasłem kową atrakcję stanowiły przejażdżki bryczką, gody zabawa trwała do późnych godzin noc- „Pomoc dla Bartka”. Organizatorami był Ze- motorami oraz zrzucenie słodkiej niespodzianki nych. Warto było przyjść. spół Szkolno –Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie oraz Sołectwo w Dopiewie. W pro- gramie znalazły się m.in.: występy uczniów klas I – VI, przedstawienie Koła Teatralnego SP, występ chórku „Stokrotki”, a także wokali- stek M. Przybył i K. Kwiatkowskiej. Prezentacje przeplatane były losowaniem loterii fantowej. W godzinach wieczornych zaplanowano wie- czorek taneczny, w trakcie którego licytowano wiele atrakcyjnych przedmiotów, takich jak: obraz „Syrenka”, radiomagnetofon, czajnik bezprzewodowy, moneta z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, DVD. 16 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 17. Lipiec 2009 F e s t y n Festyn w Skórze- wie W związku z niesprzyjającą aurą jak to- warzyszyła poprzedniemu festynowi w Zespole szkół w Skórzewie zorganizowano kolejny fe- styn, który tym razem odbył się w gimnazjum przy ulicy ks. Stanisława Kozierowskiego. Dzię- ki słonecznej pogodzie festyn cieszył się nie- zwykle dużym zainteresowanie nie tylko miesz- kańców Skórzewa, o czym świadczyła między innymi liczna grupa samochodów na szkolnym parkingu. Festyn obfitował w różnego rodzaju Bartkowiak zaprezentował indywidualny pokaz Większość sal w skórzewskim gimnazjum po- atrakcje, pokazy. Bardzo dużym zaintereso- twz. Kata (seria skoordynowanych ruchów, wy- siada nowoczesny sprzęt projekcyjny umożli- waniem cieszył się pokaz karate, prowadzony konywanych z zachowaniem ustalonej kolejno- wiający wykorzystwanie podczas zajęć lekcj- przez Krzysztofa Bartkowiaka. Prowadzący ści i rytmu), następnie wszyscy karatecy prze- nych technik audio-wizualnych. Poza salami zachęcali do zapisów na sekcje Karate, które prowadzili pokaz walki pozorowanej. lekcyjnymi podczas wycieczki można było zo- odbywają się w wtorki i czwartki. Trzech karate- Tak i jak na poprzednim festynie nie oby- baczyć także niezwykle nowoczesne sale infor- ków zaprezentowało niezwykle ciekawy pokaz ło się bez loterii fantowej, w której można było matyczne. Następnym miejscem odwiedzonym techniki sztuki walki, jaką jest karate. Krzysztof wygrać wiele niezwykle ciekawych nagród. Lo- w trakcie wycieczki była umiejscowniona w ro- sowania odbywały tundzie bibilioteka szkolna. Ostatnim miejscem się wieloetapowo, co oglądanym zwiedzanym podczas wycieczki były przyciągało baczną obiekty sportowe takie ja siłownia i sala gimna- uwagę wszystkich styczna. uczestników loterii. Kolejnym elementem był mecz siatkówki, W ramach fe- który odbył się na sali gimnastycznej. Składy stynu można było obu drużyn były mieszane – damsko – męskie. uczestniczyć w wy- Mecz był sędziowany przez zawodowego sę- cieczce po Gim- dziego. nazjum, w której Ogranizatorzy pamiętali także o najmłod- przewodniczkami szych uczestnikach festynu i przygotowli spe- były uczennice gim- cjany kącik plastyczny, w którym najmłodsi nazjum. Poza salami uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejęt- lekcyjnymi można ności plastyczne. Dla dorosłych przygotowano było zapoznać się szeroką ofertę konsumpcyjną nie tylko wyro- z wyposażeniem po- bów cukiernicznych. szczególnych labora- Festyn uświetnili swoją obecnością przed- toriów - geograficz- stawiciele władz gminy Dopiewo. nego, biologicznego. KW Rodzinnie w Konarze- wie Festyn w Szkole Podstawowej im. H. Sien- kiewicza w Konarzewie 17.06.2009 r. o godz. 17:00 w naszej szkole odbył się festyn rodzinny. W spotkaniu uczest- niczyli: uczniowie z rodzinami oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Pogoda dopisywała, więc na początku fe- stynu, na boisku szkolnym, odbyło się przedsta- wienie, które wcześniej zostało przygotowane na uroczystość nadania imienia szkoły. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać występy przygoto- wane przez wszystkie klasy i przypomnieć sobie szczegóły z życia i twórczości patrona H. Sien- kiewicza. Po występach można było nauczyć się stępnie usiedliśmy w kręgu przy ognisku, by śmy kiełbaski na grillu. Zabawa była przednia, niezapomnianego „murzyńskiego” tańca. Na- wspólnie pobiesiadować. Przy muzyce piekli- humory dopisywały. w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 17
 • 18. H o r o s k o p Lipiec 2009 po kobiecą literaturę, czytasz poezje. Otaczasz pracownicy lub domownicy będą nieobecni, Ty opieką nie tylko bliskich, często troszczysz się w spokoju zakończysz zadanie, które w przy- o współpracowników, działasz na rzecz potrze- szłości zaprocentuje na Twoją korzyść. To także bujących pomocy – tak ludzi, jak i zwierząt. dobry czas, aby zrobić coś dobrego dla zdrowia, Wśród kobiet spod znaku Raka często spoty- wyglądu czy pogłębienia wiedzy. Może letni ka się pedagogów, osoby wykonujące profe- kurs tai-chi czy jogi? Horoskop sje związane z medycyną, a także historyków, konserwatorów dzieł sztuki. Tegoroczny lipiec będzie dla Ciebie miesiącem pełnym wrażeń i wydarzeń. Możesz spotkać osoby, które odgry- STRZELEC 23.11−21.12 Na Lipiec wały istotną rolę w Twoim życiu – będzie to inte- resujące doświadczenie natury psychologicznej Wiele towarzyskich wydarzeń w gronie osób zaprzyjaźnionych czy spokrewnionych sprawi, LATO za oknem , upał w sercu !!! – skonfrontować swoje dawne poglądy na ich że Twoje myśli zajęte będą milszymi stronami temat z aktualną oceną. Jeśli w lipcu planujesz życia. Cieszyć Cię będą nowe stroje, pomyślisz Układ planet łaskawy będzie dla urodzonych urlop – powinien być udany, szczególnie gdy może o zmianie fryzury, makijażu. Jeżeli Twój latem. wybierasz się na wycieczkę do krajów egzotycz- zawód wiąże się z szeroko pojętą kulturą lub nych. Dopisze Ci zdrowie, spotkasz interesu- wpływaniem na wygląd innych ludzi, możesz To najlepszy czas na miłość lub letnie flirty! jących ludzi, przeżyjesz przygody, które długo w tym miesiącu zyskać pozytywny rozgłos będziesz pamiętać. w kręgach osób zainteresowanych. BARAN 21.03−20.04 Pierwsza połowa lipca będzie wypełniona pracą, LEW 23.07−22.08 KOZIOROŻEC 22.12–20.01 którą trzeba będzie skończyć w określonym ter- Wczesne lato będzie porą nadziei – być może Przypływ energii i chęci do życia. Być może ja- minie, co przysporzy Ci stresów. Szczególnie, że zaistnieją wydarzenia, które sprawią, że z opty- kieś długo ciągnące się sprawy nabiorą tempa sprawy rodzinne będą od Ciebie wymagać uwa- mizmem i ufnością spojrzysz w przyszłość. i zmierzać będą do satysfakcjonującego Cię gi i konkretnych działań. Możesz liczyć na po- Możesz teraz otrzymać z dawna wyczekiwaną celu. Niewykluczone, że tegoroczny lipiec przy- moc kogoś z grona kolegów czy przyjaciół. Od wiadomość o pomyślnym załatwieniu istotnych niesie Ci upragnione od dawna dobre nowiny 16 lipca zmieni się Twoje nastawienie, poprawi spraw, dobrym zbiegu okoliczności, pojawieniu i perspektywy zmian na lepsze – już po waka- nastrój i zdrowie. się możliwości osobistej czy oficjalnej natury cjach. Twoja siła i zdolność wpływania na bieg – wcześniej nieaktualnych. Bardzo Cię to ucie- wydarzeń wzrośnie – wykorzystaj ten fakt najle- szy i uspokoi. piej, jak potrafisz. BYK 21.04−22.05 Szansa na poprawę sytuacji materialnej i to na długo. Finanse możesz zawdzięczać awansowi PANNA 23.08−22.09 WODNIK 21.01−19.02 w pracy, ale też niewykluczone, że otrzymasz Więcej czasu teraz poświęcisz pracy niż letnim Bądź teraz ostrożna w zawieraniu nowych zna- większą sumę z tytułu rekompensaty, odszko- rozrywkom czy towarzyskim atrakcjom. Mo- jomości czy też zacieśnianiu więzów przyjaźni dowania, wygranej sprawy sądowej. Jeżeli wy- żesz – z konieczności – przejąć czyjeś obowiązki z osobami, które znasz krótko. Możesz przeżyć konujesz wolny zawód czy prowadzisz firmę, zawodowe czy rodzinne. Niewykluczone, że przykre rozczarowania, których konsekwencje oczekuj propozycji intratnych materialnie. Do- będziesz musiała zmierzyć się z zajęciami dotąd będą trwać długo. Wpływy planetarne nie sprzy- bry czas, aby pozwolić sobie na przysłowiową Ci nieznanymi. Nie zrażaj się początkowymi jają decyzjom finansowym – nie myśl o wzięciu odrobinę luksusu. trudnościami, nie obawiaj się, że nie podołasz nowych kredytów, nie daj się skusić okazjom obowiązkom. Bądź pewna, że zdobyte doświad- kupna przedmiotów, na które nie bardzo Cię czenie przyda Ci się w przyszłości. stać. Odłóż tego rodzaju plany do jesieni. BLIŹNIĘTA 23.05−21.06 Całkiem miły miesiąc. Lepsze samopoczucie fizyczne, dobry humor, chęć zabawy, spotkań WAGA23.09−22.10 RYBY 20.02−20.03 towarzyskich, brania udziału w imprezach kul- Przed Tobą piękny czas – więcej atrakcji i rozry- Dość burzliwy czas – z racji wydarzeń, na które turalnych. Jeśli w lipcu obchodzisz imieniny czy wek niż obowiązków. Jeżeli obchodzisz urodzi- nie masz wpływu, możesz zmienić plany na naj- też zaistnieje inna okazja, by zostać obdarowa- ny przed 4 października, spodziewaj się przypły- bliższy miesiąc: zrezygnować z wyjazdu lub od- ną, możesz liczyć na zaskakująco trafione po- wu uczuć – początku czy rozkwitu znajomości wrotnie – zdecydować się na wakacyjną podróż darki. Pod koniec lipca możliwe nieoczekiwane z kimś, kto spędzi z Tobą więcej niż jedno lato. last minute. Wokół pojawi się wielu nowych spotkanie z kimś z Twojej przeszłości. To najlepszy czas w tym roku, aby budzić zain- ludzi, niektórzy mogą Cię zafascynować swoją teresowanie otoczenia, zdobywać przyjaciół, osobowością, podejściem do życia, dążeniami. zwracać na siebie uwagę ludzi, od których może Kto wie, może ktoś z tego grona zostanie z Tobą coś zależeć w Twoim życiu. Wykorzystaj go. na długo? RAK 22.06-22.07 Jeśli w zodiakalnym kręgu patronuje Ci pierw- z wakacyjny okrzykiem hej ho szy letni znak – Rak, rodzina jest Twoim prio- rytetem. Rzadko pisany jest Ci los singla, często SKORPION 23.10−22.11 Wasza wróżka Jaśmina już w bardzo młodym wieku wybierasz tego Wpływy planetarne bardziej sprzyjają teraz jedynego, z którym idziecie razem przez życie. zajęciom zawodowym niż beztroskiemu wypo- Łatwo ulegasz wzruszeniom, chętnie sięgasz czynkowi. Możesz skorzystać, bo kiedy współ- 18 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 19. L i p i e c 2 0 0 9 R e k l a m y KARCHER !!! AEROBIC NOWOŚĆ ! OZON ! - odgrzybianie klimatyzacji WYPOŻYCZALNIA I NAPRAWA SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI OGRODÓW: Zapraszamy wszystkie Panie na - likwidacja - WERTYKULATORY zajęcia gimnastyczne z elementami przykrych zapachów - KOSIARKI I KOSY aerobiku, które odbywają się - czyszczenie samochodów, dywanów itp. - PILARKI w remizie strażackiej w Palędziu - czyszczenie i konserwacja - INNE URZĄDZENIA DO PIELĘGNACJI w każdy czwartek. tapicerki skórzanej OGRODÓW ORAZ USŁUGI W/W SPRZĘTAMI Zaczynamy o godzinie 19.00. Dojazd do Klienta !!! Więcej informacji pod numerem Drewno kominkowe, Przechowalnia sprzętu, SUPER CENY !!! telefonu 697-851-338 tel. 695 687 120 06-08.09 Przeglądy okresowe maszyn gd NAPRAWA: - PILAREK, - KOSIAREK, - SPRZĘTÓW Jędrzej WAKACYJNE KURSY OGRODOWYCH, -OSTRZENIE ŁAŃCUCHÓW DO PILAREK I NOŻY DO KOSIAREK GRY NA GITARZE SŁUŻYMY TRANSPORTEM WYPOŻYCZONYCH SPRZĘTÓW Fecek RÓŻNYMI PRZEWOZAMI DO 3,5 T CIĘCIEM I ŁUPANIEM DRZEWA - zapewniam instrument PHU „JAC-PAL” JACEK STRYCHALSKI - promocyjna cena UL. LEŚNA 24 62-070 PALĘDZIE - nie jest ważny wiek, (niedaleko remizy OSP) możesz mieć TEL. 0 668 161 861,0 692 905 700 tel. 609 223 850 lat 6 lub 66 CZYNNE: PN-PT 8-18 SOB. 8-14 Zapraszamy do punktu sprzedaży używanych skuterów i motocykli pełen zakres, Dopiewo, ul. Leśna 22 tel. 513 129 293 mail: elektryk@prefixsc.pl Tel. 515-142-718 Dąbrowa ul. Wiejska 8 kontakt@moj-skuterek.pl 05-10 gd 03-07.09 Handel CEGŁĄ KIEROWNIK pełną, nową. Klasa 150. BUDOWY Damian Chełminiak Z dowozem i rozładunkiem · Kierownik budowy gd 06-08.09 · Inspektor nadzoru 0604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl tel. 605 985 896 Tel: 605-943-847 Przeźmierowo, ul. Poznańska 17 Firma Remontowo-Usługowa USŁUGI OGRODNICZE PARKIETY WYCENA GRATIS! Tel. 600-053-741 Waldemar Sobański - Pielęgnacja, porządkowanie - Cyklinowanie (bezpyłowe ogrodów Poleca usługi w zakresie: - system DCS) - Zakładanie trawników - ocieplenia budynków - Układanie i koszenie - zabudowy nida-gips, - Malowanie - Wycinka, cięcie drzew - płytki, panele - Wywóz gałęzi. traw itp - malowanie, szpachlowanie 0504 202 143 - instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne www.parkiety.pawlaczyk.pl 0604 116 657 06-08.09 SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ (BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH) OGŁASZA NABÓR do: Liceum Ogólnokształcącego w Skórzewie Pierwszy Semestr Nauki Gratis!!! NOWOŚĆ!!! NAUKA SYSTEMEM INTERNETOWYM www.adept-liceum.pl oraz do Szkoły Policealnej w Skórzewie Informacje: 061 814 89 73, 0605 781 872, 0660 196 838 w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l 19
 • 20. R e k l a m y L i p i e c 2 0 0 9 OGRODY PIECZĄTKI Profesjonalne projektowanie i wykonawstwo 0603 303 600 LO D Ó W K I WIZYTÓWKI Najtańsze w Wielkopolsce naprawy lodówek i zamrażarek w domu klienta Bezpłatny dojazd, wszystkie typy 061 814 62 17, 061 8 146 217 0 607 568 308 Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych) KONTENERY NA GRUZ - ŚMIECI KALENDARZYKI KIESZONKOWE WYWÓZ - WYNAJEM PIKO czynne: pon -sb 9.00 - 18.00 723 354 414 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Dopiewo AWOPAŁ ul. Bukowska 33 czynne OFERUJEMY: Wakacyjna pon-pt 9.00-16.00 - MIAŁY Promocja tel. 695 92 93 92 - WĘGIEL Węgiel ORZECH 680 zł /t - EKO GROSZEK - WĘGIEL BRUNATNY Węgiel KOSTKA - WĘGIEL W WORKACH 730 zł /t - ŻWIRY od 1-28+ transport gratis - CEGŁA POROTON w okresie wakacyjnym - KOSTKA GRANITOWA - SKUP ZŁOMU - TRANSPORT Biuro Ogłoszeń Gońca Dopiewskiego przyjmuje ogłoszenia także do gazet z sąsiednich gmin: - USŁUGI ŁADOWARKĄ + WIDŁY - Głos Buku - Sąsiadka-Czytaj (Tarnowo Podgórne) KONARZEWO, ul. Dopiewska 96 tel. 061 8 148 400 kom. 0602 192 793, 0604 54 24 16 Dopiewo, ul. Bukowska 33 czynne pon-pt 9.00-16.00 20 w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 21. L i p i e c 2 0 0 9 R e k l a m y OKNA I DRZWI Z PCV, ALUMINIUM I DREWNA, ROLETY, ROLETKI, PODŁOGI tel/fax 061 898 10 23 kom. 501 040 393 513 148 132 • Montaże: DRZWI, OKIEN, Okno 034 - 650 zł ROLET, PODŁÓG Profil AVANTGARDE • DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 5-komorowy • REMONTY WEWNĘTRZNE okucie SIEGENIA Rabat do 15% NOWOŚĆ! - Okna PCV dachowe - niskie ceny oraz montaż Gratis! WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU! OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Baranowo, ul. Rolna 29, tel. 0501 713 670 Organizuje kurs PRAWA JAZDY kat. A, A1, B, C, C+E odpłatność za kurs w ratach materiały do nauki w cenie kursy na instruktorów jazdy Pracy - kat. C, C+E gd 02.09-02.10 Dąbrówka ul. Parkowa 3 10% tel. 061 894 40 04 tel. 061 814 30 96 rabatu BIOPREPARATY DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NATA Dąbrówka ul. Parkowa 3 Dopiewo Poznań, Skórzewo Poznańska Poznańska tel. 061 894 40 04 tel. 061 814 30 96 apteka Parkowa (na terenie RSP Dąbrówka) www.nata.info.pl Tel. kom. 0506-020-857 Tel. kom. 0506 020 823 Centrum Ogrodnicze BERBERYS Skrzynki, ul. Kwiatowa 21 drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste, byliny, pnącza, kora, ziemia i nawozy. PRZYJEDŹ – WARTO SERDECZNIE ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD GODZ. 10.00 AŻ DO ZMIERZCHU w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l 21
 • 22. S p o r t Lipiec 2009 GOSiR Dopiewo Informuje 7 czerwca po raz pierwszy odbył się tur- niej sołectw w piłkę nożną na boisku „Orlik 2012”. W zawodach wzięło udział 5 zespołów z: Trzcielina, Zakrzewa, Konarzewa i dwa z Do- piewa. Grano systemem „każdy z każdym” 1 x 20 min. Rozegrano 10 spotkań. Niektóre me- cze były bardzo zacięte, szczególnie mecz po- między Trzcielinem a Zakrzewem mógł się bar- dzo podobać, ostatecznie zakończył się remisem 4 – 4, co dało zespołowi z Zakrzewa II miejsce. ków (5 grających + 5 rezerwowych). Dziewczęta zostały zgłoszone do rozgry- Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Rawa W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby wek w sezonie 2009/2010 w kategorii dzieci, Dopiewo, która wygrała wszystkie spotkania. niezrzeszone. w której będzie rywalizowało 6 zespołów. Roz- Na zakończenie zespoły otrzymały puchary, Wpisowe od zespołu 50zł. poczynają nowy sezon 23 lipca wyjazdem na 10 a najlepsi drobne upominki. Najlepszym bram- Zespoły zgłaszają swój udział telefonicznie dniowy obóz do Karnic na morzem. karzem został zawodnik Zakrzewa Patryk Sło- pod nr tel. Bardzo dobrze spisały się młodsze dziew- dolski, a zawodnikiem Arkadiusz Wojtkowiak 600 811 293, 501727527 lub , a-mailem na częta rocznik 1998, które na czterodniowym z Rawa Dopiewo. gosir@dopiewo.pl turnieju w Ryjewie okazały się bezkonkuren- Końcowa kolejność: cyjne, wygrywając wszystkie swoje mecze za- 1. Rawa Dopiewo II TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ jeły I miejsce, za naszym zespołem uplasował 2. Zakrzewo Termin: 9.08.2009 (niedziela) rozpoczęcie się zespół UKS Cisowa Gdynia i SP 12 Tczew. 3. Trzcielin 11.00 Najwięcej bramek zdobywały Adrianna Racka 4. Konarzewo Miejsce: Plaża Zborowo 63, Kamila Wiśniewska 42 oraz Wiktoria Sa- 5. Gniewni Dopiewo Zapisy 30 minut przed rozpoczęciem tur- dłowska 29. Należy pochwalić cały zespół za 21 czerwca odbył się II turniej zakładów nieju walkę i zaangażowanie na boisku. Na wyróżnie- i firm na boisku Orlika w piłkę nożną Sposób przeprowadzenia rozgrywek uza- nie zasługują również najmłodsze zawodniczki Cztery zespoły rywalizowały grając każdy leżniony od ilości zgłoszeń (powyżej 8 par sys- w zespole Wiola Zagusta, Martyna Kaczmarek z każdym w turnieju grano 2 x 15 min. Zacięta tem pucharowy) i Marianna Racka, które są z rocznika 2000!!! walka o zwycięstwo w turnieju rozegrała się już Wpisowe 30 zł/ para (organizator zapew- Martyna i Marynia zdobywały bramki !!!! w 2 meczu pomiędzy Eurobusem a KP 2001 nia puchary). W razie niekorzystnych warun- Wyniki meczów: Mosina. Wynik co chwilę się zmieniał, ostatecz- ków atmosferycznych podany zostanie inny UKS GOSiR Dopiewo - UKS Czersk 26 – 11 nie 5- 4 wygrał zespół z Mosiny. Kolejność była termin turnieju! - UKS Cisowa Gdynia 30 – 14 następująca: - SP 12 Tczew 20 – 14 1. KP 2001 Mosina UKS GOSiR informuje: - UKS Szczypiorno Kowalewo Pom. 17 – 5 2. Eurobus Dziewczęta rocznik 1997 i młodsze za- - UKS Dziewiątka Elbląg 23 – 14 3. HCP I kończyły turniejem w Buku zmagania w lidze - GUKS Bellator Ryjewo 23 – 5 4. HCP II dzieci organizowanej przez WZPR. W ostatnim - UKS Świekatowo 20 – 11 I TURNIEJ KOSZYKÓWKI NA BO- turnieju zespół pokonał Tuzinek Gniezno 13 Zespół został zgłoszony do rozgrywek ISKU „Orlik 2012” - 11, Maltę Poznań 17 -5 i zremisował z gospo- w kategorii młodsze dzieci ,w której będą rywa- Termin: 19 lipca 2009 (niedziela), godzina darzem Bukowią Buk 11- 11. W końcowej kla- lizowały 4 zespoły. 10.00 syfikacji Dopiewo zdobyło 42 pkt wyprzedziło Na zdjęciu dziewczeta rocznik 98 - turniej Zapisy do 11.07.2009. Tuzinek Gniezno 37 pkt, Bukowię Buk 15 pkt w Ryjewie Zespoły mogą składać się z 10 zawodni- i Maltę Poznań 3 pkt. Kacper Lang – obaj z sek- cji, która działa przy szkole Turniej Ka- w Dąbrówce. W kategorii kata in- dywidualne 10-11 lat (białe pasy) złoty medal wywalczył rate Tra- Ryszard Poznański, a brązo- wy Marcin Małuszek, obaj na co dzień trenujący w sekcji dycyjnego w Dąbrowie. W finale konkurencji 30 maja 2009 r. w Poznaniu odbył się kata 10-11 lat w grupie za- V Wiosenny Turniej w Karate Tradycyjnym awansowanej spotkali się współorganizowany przez Wielkopolski Zwią- dwaj klubowi koledzy Patryk zek Karate Tradycyjnego. W zawodach wy- Świerczak oraz Krzysztof Ko- startowało 80 zawodników z wielkopolskich nieczny. Razem walczyli o to, klubów. Trenowani przez Annę Ranoszek za- kto z nich zajmie trzecie miej- wodnicy KKT Orzeł z Dąbrówki i Dąbrowy sce, zwyciężył Patryk Świer- osiągnęli doskonałe wyniki. czak, ale zaraz po ogłoszeniu W kategorii kata indywidualne do lat 9 wyników zawodnicy pokazali drugie miejsce zajął Dawid Słowik, a trzecie klasę i podziękowali sobie za dobrą walkę. 22 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 23. Lipiec 2009 S p o r t / E k o l o g i a Przegl¹d Ligowy TS Dopiewo 2009-06-05 17:30 Sparta Szamotuły 1-0 TS Nordenia Dopie- wo 2009-06-11 17:00 TS Nordenia Dopiewo 2-0 Warta Między- chód 2009-06-14 17:00 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2-1 TS Nordenia Dopiewo TS Skórzewo 2009-06-06 11:00 1.FCL Lusowo 0-1 TS Skórzewo 2009-06-11 14:00 TS Skórzewo 8-4 Czarni Kaźmierz 2009-06-14 14:00 Lipno Stęszew 2-4 TS Skórzewo Orkan Konarzewo 2009-06-03 Tęcza Skrzynki 4-3 Orkan Konarzewo 2009-06-06 Orkan Konarzewo 1-1 Wielkopolska Komorniki 2009-06-11 Ogrol Wojnowice 0-1 Orkan Konarzewo 2009-06-14 Orkan Konarzewo 2-1 Orzeł Granowo Bugu, Doliny Rospudy i Doliny Odry. i filmowców. Ich wizja przyrody i jej ochrony Wyjazdy na warsztaty terenowe będą oka- będzie cennym elementem całego projektu. zją do taniego spędzenia wolnego czasu wakacji Młodzi tej ziemi jest kontynuacją ogólno- i rozwoju pasji przyrodniczych. Cena 150 zł za polskiego projektu Bug – rzeka życia. Nazwa M³odzi Tej tygodniowy pobyt w ośrodkach z pełnym za- kwaterowaniem i wyżywieniem jest atrakcyjną nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzia- nych na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 propozycją dla młodego ekologa. Niski koszt r. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie- Ziemi Rozpoczęła się rekrutacja poznańskich jest możliwa dzięki dofinansowaniu z NFO- ŚiGW. W trakcie realizacji projektu, powstanie mi. Tej ziemi!”. Twórcami projektu jest grupa młodych i aktywnych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Poprzez swoje dzia- studentów projekt edukacyjny Młodzi tej ziemi portal społecznościowy www.mlodzitejziemi. łanie chcą zwrócić uwagę swoich równieśników znalazł poparcie Narodowego Funduszu Ochro- pl, który docelowo ma spełniać funkcje platfor- na to, że kształt ich świata zależy też od nich sa- ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. my informacyjnej i komunikacyjnej zarówno mych. Warsztaty ekologiczne są częścią ogólno- dla uczestników projektu jak i dla wszystkich Organizatorzy zapraszają dzieci i mło- polskiego projektu ekologicznego skierowa- odwiedzających portal. Odbędą się również im- dzież z wielkopolskich szkół podstawowych, nego do młodzieży w wieku 14-25 lat. Jest on prezy towarzyszące, festiwal ekologiczny oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich organizowany przez młodzież dla młodzieży. m.in. konkurs fotograficzno filmowy. opiekunów, a także studentów i młodzież pra- Założeniem projektu jest aktywizacja młodych Młodzi tej ziemi to także warsztaty dla edu- cującą do udziału w warsztatach terenowych, ludzi z całej Polski w lokalnych środowiskach, katorów i trenerów. Może nimi zostać młodzież warsztatach trenerskich i konkursie filmowo- kreowanie postaw prospołecznych i ekologicz- szkół średnich i studenci. Celem warsztatów jest -fotograficznym. Wszelkich informacji udziela nych, rozwój duchowy oraz rozwijanie kreatyw- wyłonienie liderów lokalnych środowisk i sku- Agnieszka Wróbel– koordynator Menadżer ds. ności młodych ludzi. Znaczna część projektu pienie wokół nich aktywnych osób. Uczestnicy Rekrutacji I Promocji (tel. 605746257, e-mail: będzie realizowana na terenie województwa przygotują konspekty zajęć o tematyce ekologii hink@wp.pl). Wszystkie informacje dostępne małopolskiego – w okolicach Murzasichla i ochrony środowiska. są na stronie www.mlodzitejziemi.pl i w biurze i Mszany Dolej. Oprócz tego odbędą się warsz- Kolejnym elementem projektu będzie kon- ogólnopolskim (tel. 025 787 74 11). taty terenowe na rzekach. Organizatorzy chcą kurs filmowo-fotograficzny o tematyce przyrod- połączyć aktywną edukację z promowaniem niczej. Będzie to okazja do zainteresowania te- Agnieszka Wróbel walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny matem ekologii młodych artystów fotografików w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 23
 • 24. R o z r y w k a Lipiec 2009 W nocy synek śpi z dziadkiem, który o niczym pu na śmieci, patrzę a tam para pantofelków stoi. nie wie. Dziecko budzi się w środku nocy i mó- A jakie piękne! Przymierzam - mój rozmiar! wi: Mąż: - Taaa... Poszczęściło Ci się. - Dziadku, mi się chce gwizdać! Po paru dniach żona znowu mówi: - Słuchaj, idę - Nie wolno teraz gwizdać, bo jest noc. do domu, a u nas na podjeździe, na żywopłocie, - Ale mi się naprawdę chce gwizdać! futro z norek wisi. przymierzam - mój rozmiar! K¹cik - Nie wolno, bo wszystkich pobudzisz. - Ale ja już nie mogę! - To zagwiżdż mi tak po cichutku i do ucha. Mąż kręci głową z podziwem:- Szczęściara z Ciebie. A ja - popatrz - nie wiem czemu, ale szczęścia nie mam. Wyobraź sobie, wkładam wczoraj rękę pod poduszkę, wyciągam bokser- Humory- *** Dziki Zachód. W samo południe. Żar leje się ki, przymierzam - i k...a! NIE MÓJ ROZMIAR! *** z nieba, wszędzie kurz z pustynnej prerii. Kow- Małżeństwo zostało zaproszone na bal przebie- styczny boj wjeżdża do niedużego miasteczka. Zesko- czywszy z konia przed saloonem, podchodzi do szkapy, podnosi ogon i całuje w to miej- rańców, jednak tego wieczora żonę rozbolała głowa i nalegała aby jej mąż poszedł sam. Dłu- go się sprzeciwiał, ale w końcu uległ i poszedł. Dziękuję za słowa uznania. Otrzyma- sce, dokąd nigdy nie przedostaje się słońce. Żona położyła się do łóżka, jednak po godzi- łem informacje, że kawały, które Państwu Staruszek, siedzący przed zakładem fryzjer- nie obudziła się bez bólu głowy. Myśli sobie, prezentuję w „Kąciku ..” podobają się. Naj- skim, krzyczy w szoku: co ja tu będę tak sama leżeć??? Tak się sprawy milsze jest to, że Goniec Dopiewski zabie- - Po co pocałowałeś konia w du*ę?! potoczyły, że nie pokazała mężowi swojego rany jest na spotkania rodzinne czy imprezy - Usta mi popękały - odpowiada kowboj. stroju na przebranie. I WŁASNIE DLATEGO ze znajomymi by mieć porcję dobrych kawa- - Taki całus nawilża usta? zdecydowała się pójść na zabawę i go poszpie- łów przy sobie. Zatem CEL został osiągnięty, - Nie, powstrzymuje od ich oblizywania. gować. Szybko go tam wypatrzyła. Tańczył ze a inicjatywa została dostrzeżona i doceniona. wszystkimi kobietami, całował po rączkach, Bardzo dziękuję. *** szyjach, szeptał na uszko, podszczypywał, niby W trzeciej odsłonie KH pojawią się ka- 20 policjantom zrobiono test na inteligencję przypadkiem dotykał „tu i ówdzie”. Ponieważ wały z wykropkowanymi niektórymi słowami - mieli włożyć odpowiedni klocek do odpowied- należała do zgrabnych osób, szybko została - tak jak podczas opowiadania kawałów w tele- niej dziury (np. klocek w kształcie walca do zauważona przez rozbawionego mężusia i po- wizji pojawia się słynne już piiiiip, kiedy użyto dziury w kształcie koła). Wyniki testu były zdu- proszona do tańca. Spodziewała się niezłej TEGO słowa. Uznałem, że zastąpienie ich in- miewające: 3 policjantów wykazało się nadspo- zabawy, on przecież nie wiedział, że podrywa nym słowem nie wywoła oczekiwanego efektu. dziewaną inteligencją, a 17 nadspodziewaną własną żonę. Po paru tańcach zaproponował Analogicznie postępują najsłynniejsze polskie siłą... jej „zwiedzanie pięterka”, ona się zgodziła bez kabarety. Zatem uczymy się od najlepszych…. *** oporu (bo to przecież JEJ mąż!) Postawiła jed- Dobre szkolenia są interaktywne. Interaktywny W sądzie trwa rozprawa rozwodowa, a dokład- nak warunek, że nie zdejmą masek z twarzy. będzie również Kącik Humorystyczny. Dlatego niej sprawa o przyznanie opieki nad dzieckiem. Było im razem wspaniale, wręcz jak nigdy do- zapraszam czytelników GD oraz mieszkańców Matka (jeszcze żona, już nie kochanka) wstała i ja- tąd. Byli anonimowi względem siebie, więc bez gminy Dopiewo do przesyłania kawałów i dow- sno dała do zrozumienia sędziemu, że dzieci na- skrępowania spełniali swoje najbardziej ukry- cipów na adres mailowy: leżą się jej. To ona je urodziła, więc to są jej dzieci. te marzenia erotyczne. Po tym numerku, ona opi@goniecdopiewski.pl Sędzia zwrócił się do męża, co on ma do powie- szybko pobiegła do domu, żeby oczekiwać męża W kolejnych numerach będę prezentować nie- dzenia. Maż przez chwilę milczał, po czym po- i zadać mu kilka pytań. Gdy już wrócił ona się go które z nich. DOBRY WSTĘP – to krótki wstęp. woli podniósł się z krzesła i rzekł: pyta (rzecz jasna z dziką satysfakcją w głosie): Pozostało mi już tylko zaprosić do lektury. Po- - Panie sędzio, kiedy wkładam złotówkę do auto- zdrawiam matu ze słodyczami i wypada z niego batonik, to - No i jak się bawiłeś skarbie. Dużo tańczyłeś? Krzysztof Operacz (OPI) czy batonik należy do mnie, czy do automatu? - Nie tańczyłem ani razu i bawiłem się kiepsko. *** *** Spotkałem Zenka, Wieśka i Tadka, moich ko- 98-letni staruszek przychodzi do leka- Pewien mężczyzna przyszedł na policję i nalegał legów ze studiów i całą noc graliśmy w pokera rza na badania kontrolne. Lekarz pyta go o na rozmowę z włamywaczem, który dzień wcze- na pieniądze. Ale powiem ci, że facet któremu samopoczucie, na co staruszek odpowiada: śniej obrabował jego dom. pożyczyłem kostium podobno bawił się zaje**- - Nigdy nie czułem się lepiej. Mam 18-letnią - Ależ my doskonale sobie z nim dajemy radę, ście!!!!!!! narzeczoną. Jest w ciąży i wkrótce będziemy już wskazał miejsce ukrycia łupu - powstrzymu- *** mieć syna... je go policjant Na środku oceanu spotykają się trzy rekiny. Je- Doktor myśli chwilę i mówi: - Ale mi nie o to chodzi... ja tylko chcę go zapy- den z nich mówi: - Niech pan pozwoli, że opowiem panu pewną hi- tać jak on wszedł do mojego domu nie budząc - Psiakrew, zżarłem jednego Francuza. Był taki storię: Pewien myśliwy, który nigdy nie zapomi- mojej żony... mi się to nie udało ani razu w ciągu wyperfumowany, że do tej pory czkam wodą ko- nał o sezonie myśliwskim, wyszedł raz z domu w 15 lat... lońską. takim pośpiechu, że zamiast strzelby wziął ze Drugi na to: sobą parasol. Kiedy znalazł się w lesie, z krza- *** - To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoś Rosjanina, ków wyszedł ogromny niedźwiedź. Myśliwy Rozmawiają dwaj policjanci: chyba to był generał, bo do tej pory w brzuchu wyciągnął parasol, wycelował w niedźwiedzia - Co robisz w wolnym czasie? dzwoni mi jakieś żelastwo. Te jego medale tak i wypalił. I wie pan co stało się potem? - Uprawiam jogę. brzęczą, że ryby płoszę... - Nie - odpowiada staruszek. - Co ty powiesz? A na ilu hektarach? A trzeci rekin mówi: - Niedźwiedź padł martwy jak kłoda. - To jest wszystko nic, koledzy! Ja zżarłem ty- - Niemożliwe! - wykrzyknął staruszek. - Ktoś *** dzień temu jakiegoś polskiego posła, taki miał inny musiał wystrzelić! Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanu- - I do tego punktu właśnie zmierzałem... nad nią i krzyczy: rzyć..... - Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uwa- *** *** żaj, nie tak szybko! Przecież Ty nie umiesz szyć! Pewien czarnoskóry student nie mówią- Do pewnej rodziny przyjechali goście.Wszyscy - No i po co te Twoje głupie komentarze? – mówi cy za bardzo po polsku chciał się dostać siedzą przy stole, a tu wchodzi synek gospoda- żona. z akademika na dworzec centralny, wiec rzy i na cały głos mówi: - Chciałem Ci tylko pokazać jak się czuję, gdy uczynni koledzy napisali mu karteczkę - Mamo, a mi się chce sikać! jedziemy samochodem... którą miał pokazywać w autobusie do któ- - To idź się wysikaj, ale na drugi raz mów, że ci rego go “zapakowali”. W autobusie lu- się chce gwizdać. *** dzie czytali podsuwaną im przez stu- Przychodzi później: Żona przychodzi do domu i szczebiocze do denta karteczkę i wybuchaliśmiechem. - Mamo, mi się chce gwizdać! męża: A oto treść karteczki: „Wypchnijcie bambusa na - To idź sobie pogwizdać. - Wiesz! Dzisiaj mi się poszczęściło! Idę obok zsy- centralnym” 24 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 25. Lipiec 2009 F i n a n s e stępniać je odpłatnie innym uczestnikom tego wać na pisemny wniosek klienta. Dlatego war- sytemu w momencie, kiedy klient składa wnio- to od czasu do czasu składać wniosek do BIKu Weryfika- sek o kredyt. Została ona umocowana w nowym prawie bankowym, które zostało przyjęte przez Sejm w roku 1997. w celu uzyskania raportu o swoich kredytach oraz ocenie punktowej, ponieważ zdarzają się błędy, bądź też w szczególności w przypadku Zaczerpnięto rozwiązania stosowane już kredytów ratalnych mogą powstawać drobne cja Klienta od wielu lat w innych krajach, w których meto- dy scoringowe (ang. score – punkt, wynik), czyli zaległości, o których klient dowiaduje się do- piero w trakcie ubiegania się o kredyt. O takie punktowe. Polega to na tym, ze pewne zacho- zapytanie można wystąpić raz na pół roku. Trze- wania konsumentów z danej grupy są podobne, ba ściągnąć sobie ze strony www.bik.pl wniosek Przez dlatego analizując sytuację finansowo-mate- rialną klienta można go przypisać na podstawie oraz dowód opłacenia prowizji za przygotowa- nie raportu. Po wypełnieniu wniosku i dokona- zebranej punktacji do określonej grupy i w ten niu opłaty wysyłamy wniosek wraz z dowodem Banki sposób z pewnym prawdopodobieństwem okre- ślić, czy klient będzie spłacał zaciągnięty kredyt czy też raczej nie. uiszczenia opłaty do BIK. Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni otrzymujemy raport. W raporcie takim mamy zawarte infor- W jaki sposób banki weryfikują klienta? Dlatego też od kilku lat wypełniając wnio- macje o wszystkich zapytaniach z ostatnich 12 Obecny kryzys sprawił, że coraz mniej ski kredytowe dość szczegółowo musimy poda- miesięcy oraz informacje o kredytach zarówno pojawia się ogłoszeń w stylu „oferujemy kredyt wać informacje o swoim statusie materialno- istniejących jak i zakończonych. Przy każdym bez BIK”, ponieważ wiele instytucji finanso- -bytowym. Czasami są to tak wydawałoby się kredycie jest opis z informacjami kiedy kredyt wych przygląda się baczniej historii kredytowej nieistotne elementy, które determinują osta- został zawarty, na jaki okres, jaka jest wysokość klientów. teczną decyzję banku o przyznaniu lub odrzuce- raty, czy występują współkredytobiorcy oraz czy Wraz ze zmianą ustroju społecznego w Pol- niu wniosku. W pewnym banku np. klient, który było prowadzone postępowanie windykacyjne. sce w roku 1989 Polacy zaczęli konsumować i to nie podał numeru stacjonarnego miał mniejsze Znajduje się też historia kredytowa, w której są coraz bardziej na kredyt. Obowiązujące wów- szanse na uzyskanie kredytu z uwagi na ryzyko kwoty zapłaconych rat oraz ile dni po terminie czas zasady oceny zdolności kredytowej opiera- zmiany miejsca zamieszkania. Także wielkość była zapłacona rata. ły się w większości na informacjach uzyskanych podawanego majątku może mieć wpływ na de- Dostęp do tej bazy mają tylko banki i SKO- od klientów oraz na podstawie zaświadczeń cyzję, ponieważ w przypadku klienta posiada- Ki. Pośrednicy finansowi takiego dostępu nie z zakładu pracy. jącego tylko zobowiązania, a nie posiadającego mają. Dostęp mają też instytucje uprawnione Jeżeli bank chciał sprawdzić, czy klient nie majątku może oznacza, że klient jest rozrzutny takie, jak sądy, prokuratura czy policja. posiadał jakichś innych kredytów w bankach, i nie troszczy się o pozyskane środki. Takich wy- O tym, że banki korzystają z tej formy ba- to wysyłał zapytanie faksem (Internetu jeszcze jątków może być wiele. dania klientów świadczy też ilość złożonych nie było wówczas). Po kilku dniach czasami po Jednak decydującą rolę w przyznaniu kre- zapytań. W roku 2008 było ich prawie 20 milio- dwóch tygodniach otrzymywano odpowiedź. dytu ma historia kredytowa na podstawie rapor- nów. W roku 1991 przy Związku Banków Polskich tu BIK. W roku 2001 wydano pierwszy raport Oprócz tej bazy są także bazy informacji powstał rejestr do którego banki zgłaszały klien- z BIK. Klient zgłaszający się do jakiegokolwiek gospodarczej, z których najbardziej znany jest tów, którzy nie wywiązywali się terminowo ze banku lub SKOK-u po kredyt wyraża zgodę we Krajowy Rejestr Długów. Do tej bazy można już swoich zobowiązań. Była to tak zwana lista wniosku na sprawdzenie jego danych w bazie trafić za nieopłacony w terminie rachunek na klientów niesolidnych. Jednak w miarę upływu BIK. kwotę powyżej 200 zł i 60 dni po terminie. Może czasu i wzrostem ilości udzielanych kredytów W tej bazie są zebrane dane przez cały to być rachunek telefoniczny, czynsz, energia problem dostępu do informacji często się poja- okres obowiązywania umowy kredytowej oraz elektryczna. Będąc w tej bazie też można mieć wiał. Dodatkowo nie było możliwe wykorzysta- także po jej zakończeniu – przez 5 lat od zakoń- utrudnione życie ponieważ np. taki delikwent nie metod statystycznych oraz demograficznych czenia umowy, jeżeli opóźnienia były dłuższe niż nie może kupić telefonu na abonament, albo te- do wyceny ryzyka niespłacenia zaciągniętego 60 dni w spłacie rat kredytowych lub jeżeli klient lewizora na raty. kredytu. wyraził zgodę przez okres, na który została wy- Warto więc dbać o swoją reputację. Zysku- Stąd pomysł aby przy Związku Banków rażona zgoda w umowie kredytowej. Zapytania je się przez długi czas, a traci czasami w mgnie- Polskich powstała organizacja, która groma- są przechowywane przez okres 12 miesięcy. Dla niu oka. dziłaby tego typu dane. Pierwsze prace nad tą celów statystycznych dane w BIK będą przetwa- Radosław Przestacki bazą zaczęły się w połowie lat 90-tych ubiegłego rzane przez okres 12 lat od dnia zakończenia wieku. Powstała spółka pod nazwą Biuro Infor- umowy kredytowej. Autor jest Dyrektorem w Nordea Bank Polska macji Kredytowej SA (tzw. BIK), która przejęła BIK nie może sam poprawiać w żaden spo- SA i przedstawiona przez niego opinia jest wy- na siebie gromadzenie od banków stowarzyszo- sób danych zawartych w tej bazie. Jedynie bank, razem jego osobistych poglądów, a nie Nordea nych z ZBP informacje o kredytobiorcach i udo- który przekazał dane do bazy może je skorygo- Bank Polska SA. kredyty z dopłatą Agencji w okresie od 8 lipca W przepisach dotyczących kredytów 2008 r. do 25 lutego 2009 r. oraz rolnicy, któ- udzielonych przed 1 maja 2007 r. określono, że Preferen- rzy zaciągnęli podstawowy kredyt inwestycyjny (z linii IP) przed 1 maja 2007 r. Podstawy do obniżenia oprocentowania tych kredytów stwo- całkowite ich oprocentowanie nie może wyno- sić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Jednocześnie w przypadku kredytów z linii IP rzyły, obowiązujące od 21 czerwca 2009 r., dwa udzielonych od 1 stycznia 2003 r. minimalne cyjne Kre- rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę zostało obniżone z 3% do 2% w skali roku. zadań ARiMR: z dnia 8 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 645) oraz z dnia 17 czerwca 2009 r. Zmiany wprowadzane wyżej wymienio- dyty (Dz. U. Nr 95, poz. 793). nymi rozporządzeniami oznaczają, że oprocen- towanie płacone przez kredytobiorców, którzy Korzystniejsze oprocentowanie kre- W przypadku kredytów zaciągniętych zaciągnęli kredyty przed 1 maja 2007 r., będzie dytów preferencyjnych dla rolników i prze- od 8 lipca 2008 r. do 25 lutego 2009 r. mini- wynosiło 1% (linie NT, GP), 1% - 1,2% (linie twórców malne oprocentowanie płacone przez kredy- KZ, MR, KL), 1,15% - 2% (linie RE, BR), 1,2% Banki współpracujące z Agencją Restruk- tobiorcę ulega zmniejszeniu z 3,5% do 2% (linia GR), i 2,3% - 2,6% (linia IP). turyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają moż- w skali roku. Przy obowiązujących obecnie sto- liwość obniżenia oprocentowania płaconego pach procentowych oznacza to, że osoby ko- Osoby, które zaciągnęły kredyty z dopła- przez tych kredytobiorców, którzy zawierali rzystające z kredytów udzielonych z linii: nKZ, tami ARiMR do oprocentowania w podanych umowy kredytowe w okresach kiedy obowią- nMR, nBR, nGP, nGR, nNT i nKL zamiast 3,5% okresach, proszone są o nawiązanie kontaktu zywały mniej korzystne niż obecnie warunki zapłacą oprocentowanie w wysokości 2%, na- z bankiem kredytującym w celu ustalenia spo- przyznawania kredytów z dopłatą Agencji. tomiast w przypadku kredytów z linii nIP wy- sobu wprowadzenia do umów kredytu zmian O obniżenie oprocentowania w bankach mogą sokość oprocentowania zostanie obniżona do związanych z oprocentowaniem kredytów. ubiegać się kredytobiorcy, którzy zaciągali 2,6% lub 3% (w zależności od banku). w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l 25
 • 26. H i s t o r i e N i e d o p o w i e d z i a n e Lipiec 2009 mogli kultywować swoje zwyczaje oraz swój także z innymi krajami tego Paktu. Do tego mo- język. Nigdy jednak nie podjęli form asymilo- mentu Ameryka była krajem neutralnym. Banki wania się z tutejszą społecznością. To wyróżnia- amerykańskie, którymi zarządzali w większości ło ich z ogółu społeczeństwa i dlatego zamykali elity żydowskie, finansowały wojnę prowadzo- się w tzw. gettach. Były to dzielnice lub osady ną przez Hitlera. W momencie przystąpienia przy grodzie, w których wyłącznie oni mieszka- Ameryki do wojny banki te musiały zaprzestać Prawda Hi- li. W Krakowie taką osadą był Kazimierz, który Żydzi otrzymali od Króla Kazimierza Wielkiego. finansować stronę niemiecką. To rozwścieczyło Hitlera, który już wtedy zdradzał objawy cho- W Poznaniu był to rejon zamknięty kwartałem roby Alzheimera. Dał wytyczne do ekstermina- pomiędzy ulicami Żydowską, Solną, Garbary cji, które zostały spisane w Wansee w połowie storyczna i Wielką. stycznia 1942r. W majowym numerze Gońca przeczytałem Do II połowy XIX wieku w Poznaniu np. Poniekąd więc elity amerykańskie ponoszą dość ciekawy artykuł Pana Sławomira Kurpiew- Żydzi nie włączali się do życia społecznego i nie pełną odpowiedzialność za to, co się stało pod- skiego o Żydach polskich. Albo lepiej napisać uczestniczyli np. w wyborach. Dopiero ustawy czas II Wojny Światowej. Natomiast zawsze le- o Polakach wyznania mojżeszowego, bo słowo wprowadzone przez Bismarcka włączyły Żydów piej zrzucić odpowiedzialność na mieszkańców- Żyd uzyskało pejoratywny wydźwięk. do życia społecznego. Na początku XX w. w Po- -sąsiadów, którzy nie udzielili pomocy. Jest taka znaniu stanowili oni niecałe 5% społeczeństwa. scena w filmie o Raulu Walenbergu, szwedzkim Informacje zawarte w tym artykule są Niestety podczas Powstania Wielkopolskiego dyplomacie, który ratował jak mógł Żydów na prawdziwe. Jednak tezy postawione przez au- większość rodzin żydowskich poparła Niem- Węgrzech, kiedy ich delegacja udaje się na roz- tora mogą być bardzo mylące. Podstawowa teza ców, dlatego po przegranym przez nich powsta- mowy do Światowego Kongresu Żydów, aby to ta, że duża szkoda dla naszego narodu, iż Ży- niu, rodziny te zazwyczaj wyjechały do Berlina. zgodzili się wykupić 50 tys. Żydów węgierskich dów nie ma w elitach władzy, bo tak wiele wnie- w zamian za dostawy surowców niezbędnych śli do życia nas Polaków. Czytelnik, który nie Ale pomimo tego stanu rzeczy na terenie do prowadzenia wojny. Odpowiedź, którą przy- ma obeznania historycznego może mieć mylne miasta Lubonia-Żabikowa w latach 1941-1943 wieźli z Genewy była szokująca. Kongres nie bę- wrażenie, że w Polsce było by lepiej, gdyby elity działał obóz, w którym prace wykonywali Ży- dzie ratował biedoty. władzy były oparte na Polakach wyznania moj- dzi. żeszowego. Kończąc ten przydługawy wywód chcę na- Tu trzeba też opisać dlaczego dopiero po pisać autorowi, że chyba nie jest do końca tak Żydzi w Polsce pojawili się już w począt- roku 1941 nastąpił holokaust, czyli straszliwa źle z Polakami wyznania mojżeszowego, sko- kach Państwa Polskiego. Od 1047 roku zarzą- eksterminacja tego narodu dokonana przez ro 20 lat temu ich nie było w Poznaniu, a teraz dzali polską mennicą, która biła dukaty i denary. hitlerowców, a nie wcześniej. Otóż w dniu 7 działają już 3 gminy żydowskie. Od XIV wieku Polska stała się dla nich ostoją to- grudnia 1941 r. Japonia napadła na Stany Zjed- lerancyjności, ponieważ w obecnej Europie Za- noczone w Pearl Harbor. Niemcy zobowiązane Czytelnik chodniej odbywały się pogromy, w których czę- były Paktem państw Osi do wypowiedzenia (dane do wiadomości redakcji) sto dochodziło do ich zabijania. W Polsce nadal wojny tym krajom, które były w stanie wojny Powrót Do Tradycji czyli Noc Świętojańska w Dopiewcu Sobótka lub Kupalnocka, to jeden z naj- dawniejszych zwyczajów świętojańskich. W no- cy z 23 na 24 czerwca – najkrótszą noc w roku – rozpalano ogniska nad brzegami rzek, śpiewa- no przy tym i tańczono. Dziewczęta wiły wianki i spuszczały je na wodę, wierzyły, że przyniesie im to szczęście w miłości. Wierzono również, że tam, gdzie zapłoną ogniska sobótkowe będą dobre plony. „Świętego Jana, przed świtaniem płoną so- bótki ognikami – to, to, to. Świętego Jana raniusieńko wzeszło sło- neczko jaśniusieńko – to, to, to. cione wcześniej przez panie z Klubu Seniora I nad ogrodem stojało, naszą Marysię - w korowodzie zaniesione zostały nad stawek dwóch chciało – to, to, to. w Dopiewcu. Włączyli się mężczyźni, dzięki Ale ona ich nie chciała, bo swego Jasia wo- którym udało się – mimo brzegu zarośniętego lała – to, to, to.” (z lubelskiego) trzciną – spuścić wianki na wodę. Szczęśliwy rok nadchodzi, bo wszystkie wianki popłynę- 27 czerwca br. Klub Seniora w Dopiew- ły… Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. cu zorganizował otwartą imprezę integracyj- Dziękuję państwu Bździakom z Dopiewa za ną dla mieszkańców miejscowości i przyjaciół akompaniament i przyśpiewki,Tomkowi Ru- „WIANKI”. Najpierw biesiadno – świętojań- skowiakowi z Konarzewa za gitarę. Bawiły się skie śpiewanie i taniec, ucztowanie z pysznym wszystkie pokolenia. chlebkiem własnoręcznie upieczonym - ze smal- Z. Dobrowolska cem „palce lizać” i ognisko, a przy nim ciepełko i smażenie kiełbasek. Przepiękne wianki - uple- 26 w w w. g o n i e c d o p i e w s k i . p l
 • 27. L i p i e c 2 0 0 9 R e k l a m y ATP USŁUGI BUDOWLANE • OCIEPLANIE BUDYNKÓW • WYKOŃCZENIA WNĘTRZ • POSADZKI MASZYNOWE tel. 504 985 140, 061 8 105 468 www.atp-lubon.pl OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PIOTR BIAŁAS tel. 0604 831 948 zaprasza na kurs prawa jazdy kat. A i B Dopiewo Skórzewo 3 i 17.08, godz. 18.00 4 i 18.08, godz. 18.00 ul. Łąkowa 7 Szkoła Podstawowa w w w . g o n i e c d o p i e w s k i . p l 27
Fly UP