...

Wskazniki i rezultaty

by um-lodzkie

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,469

views

Comments

Description

 
Download Wskazniki i rezultaty

Transcript

 • 1. Łódzka Akademia PO KLWskaźniki i rezultaty Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca
 • 2. Plan prezentacjiDokumenty programoweZałożeniaRezultatyWskaźnikiWartość dodana projektuMonitoring a ewaluacjaZagrożeniaPodsumowanieŹródła informacji 2
 • 3. Dokumenty programowe Podręcznik Zasady systemu Zasada równościprzygotowywania sprawozdawczości szans kobiet wniosków w ramach PO KL i mężczyzno dofinansowanie w projektach projektów w Programu ramach PO KL Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Program Plany działań Szczegółowydokonywania Operacyjny na 2011 r. Opis wyboru Kapitał dla Priorytetów projektów Ludzki poszczególnych PO KL w ramach Priorytetów PO KL 3
 • 4. Założenia 4
 • 5. ZałożeniaNa etapie wstępnym planowania (budowy)projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobieradziałania – należy także opisać ichspodziewane efekty.Efekty to wskaźniki, które pozwolą ocenić,czy cele projektu zostały osiągnięte.Należy właściwie (i realistycznie) dobraćwskaźniki i wskazać sposób ich mierzenia(źródło informacji o osiągniętych wskaźnikach).Wskaźniki służą mierzeniu celów, a więc musząim odpowiadać. 5
 • 6. Założenia c.d.Wskaźniki powinny być elementem procesumonitorowania realizacji projektu.Większość wskaźników dotyczy aspektówilościowych (wydrukowanych sztuk materiałów,przeszkolonych osób, przepracowanych godzin,itp.), ale także aspektów jakościowych(wzrost wiedzy, pewności siebie, zadowolenia,umiejętności, rozumienia itd.).Wskaźniki dostarczają informacji o efektywnościrealizacji projektu, o uczestnikach projektu – ichpłci, wieku, grupie społecznej itd. 6
 • 7. Równość kobiet i mężczyznBeneficjenci realizujący projekty w ramach EFSzobligowani są do przestrzegania zasad horyzontalnych.Projekty składane w ramach PO KL w szczególnościmuszą uwzględniać zasadę gender mainstreaming(równość płci) dotyczącą równości kobiet i mężczyzn– jest to obowiązek prawny.Przedstawiając we wniosku diagnozę problemu, uwzględniającąperspektywę płci, należy przeprowadzić analizę pod kątem płcia następnie ocenić wpływ działań w projekcie na sytuację kobieti mężczyzn.Jeżeli wniosek nie zauważa zróżnicowania na kobiety i mężczyzn,w żaden sposób nie odnosi się do istniejących nierówności ze względu napłeć lub utrwala istniejące stereotypy płciowe i segregację płci, oznacza to,że nie jest wnioskiem spełniającym zasadę równości szans kobieti mężczyzn. 7
 • 8. Standard minimum W celu zagwarantowania przestrzegania równości szans w projektach, IZ przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, stanowiącej cześć Karty Oceny Merytorycznej. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans, minimum 2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum to projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: - profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); - realizacji działań pozytywnych (pozwalających na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), np.: zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie lub kobiece; - zakresu realizacji projektu (np. zakład karny).Więcej informacji: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL 8
 • 9. RezultatyCele a rezultatyCo to są rezultaty?Rezultaty twarde i miękkiePrzykłady rezultatówRezultaty a produktyPomiar rezultatówSposoby osiągania rezultatów 9
 • 10. Cele a rezultaty Problemy Cele powinny wynikać z problemów i być na nie odpowiedzią Cele powinny sięCele PO KL Cele bezpośrednio przekładać na działania, a te na rezultaty Działania Rezultaty związane są bezpośrednio z efektami projektu, np. liczbą osób, które nabyły nowe Osiągnięte rezultaty kwalifikacje. Powinny wyznaczają w dalszej perspektywie czasowej Rezultaty / zostać przedstawione w podziale na twarde efekty, wyznaczane efekty i miękkie przez cele ogólne Zgodność rezultatów z działaniami i celami jest jednym z najważniejszych etapów oceny projektów 10
 • 11. Co to są rezultaty?Rezultaty to najważniejszy miernik efektywności projektu. Projektodawca zobowiązany jest przedstawić w pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie przewidywane twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań. Główną funkcją rezultatów jest zmierzenie na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane. Rezultaty odzwierciedlają efekty, które powstaną w wyniku podjętych działań. Rezultaty powinny mieć charakter trwały i odnosić się do celów projektu. Rezultaty twarde to opis zmian jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane przede wszystkim z korzyściami jakie osiągną uczestnicy projektu po zakończeniu uczestnictwa. 11
 • 12. Rezultaty twardeRezultaty twarde (ilościowe) to jasno definiowalne, policzalnerezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie.Przykłady rezultatów twardych: liczba osób (kobiet/mężczyzn), które znalazły zatrudnienie liczba utworzonych miejsc pracy liczba osób (kobiet/mężczyzn), które podniosły swoje kwalifikacje liczba osób (kobiet/mężczyzn), które przystąpiły do egzaminów, zdały egzaminy liczba przygotowanych materiałów promocyjnych (tylko wtedy jeżeli stanowi jeden z celów projektu, np. projekty informacyjno-promocyjne, w przeciwnym wypadku jest to produkt). 12
 • 13. Rezultaty a produktyNie należy mylić rezultatów z produktami.• Produkty odnoszą się do sposobów realizacji projektu – wskazują co będzie zrobione, określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu, np.: - liczba publikacji - liczba modułów szkoleń - liczba udzielonych porad - liczba godziny szkoleniowych - liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe - liczba godzin doradztwa udzielonego odbiorcom pomocy - liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. 13
 • 14. Rezultaty a produktyNatomiast rezultaty związane są z bezpośrednimi efektamiprojektu:- liczba osób (kobiet/mężczyzn), które utrzymały zatrudnienie, nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, rozpoczęły działalność gospodarczą- wdrożenie sieci współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji programów szkoleniowych- liczba instytucji rynku pracy, które w ramach swojej bieżącej działalności wykorzystują wyniki badań i analiz. 14
 • 15. Rezultaty a produkty Rezultaty ≠ Produkty Odzwierciedlają Określają efekty działań „dobra i usługi” podjętych powstałe w toku w ramach realizacji projektu projektuZapamiętaj!Produkty to elementy wytworzone w ramach projektu. Rezultaty to opiszmian jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane z korzyściamijakie osiągną uczestnicy. 15
 • 16. Rezultaty miękkieRezultaty miękkie (jakościowe) dotyczą postaw, umiejętnościi innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedyniew drodze specyficznych badań czy obserwacji.Przykłady rezultatów miękkich: zwiększenie zdolności – interpersonalnych, organizacyjnych, analitycznych czy osobistych wzrost pewności siebie / świadomości / zadowolenia zwiększenie motywacji do działania / odwagi / przedsiębiorczości zwiększenie umiejętności komunikacyjnych rozwój umiejętności zarządzania czasem. 16
 • 17. Pomiar rezultatów miękkich Rezultaty miękkie powinny być badane przynajmniej dwukrotnie (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w jego początkowej fazie) oraz po jego zakończeniu. Takie podejście umożliwi stwierdzenie na ile działania w projekcie trwale zmieniły postawy, umiejętności, przekonania.Źródła weryfikacji rezultatów miękkich: wywiady z uczestnikami projektu indywidualne plany działań testy psychometryczne, psychologiczne ankiety, formularze zebrane opinie pracodawców nt. przydatności szkoleń. 17
 • 18. Przykłady rezultatówDobry przykład CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres 24 miesięcy REZULTAT • 200 uczniów - w tym 120 dziewcząt i 80 chłopców poprawiło wyniki w nauce języka obcego o 10 punktów • 190 uczniów - w tym 110 dziewcząt i 80 chłopców zdało egzamin z j. angielskiego na poziomie A2 18
 • 19. Przykłady rezultatówZły przykład CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres 24 miesięcy REZULTAT • 450 godzin lekcyjnych z j. angielskiego • 200 uczniów wzięło udział w zajęciach z j. angielskiego 19
 • 20. Sposoby osiągania rezultatówCzęstym błędem na etapie budowania projektu jest nieumiejętnośćwykazania w sposób przekonujący, że zakładane rezultaty są możliwedo osiągnięcia. W tym przypadku należy opisać konkrety.Przykład – projekt szkoleniowy:Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez: efektywną promocję i rekrutację; w szkoleniach będą brały udział osoby, które przeszły wstępną selekcję, wykazały się zainteresowaniem pozyskania nowej umiejętności odpowiedni dobór trenerów zapewnienie dogodnych warunków podczas szkoleń wysoką jakość materiałów szkoleniowych właściwy dobór metod szkoleniowych sprawną organizację szkoleń sprawny system zarządzania projektem odpowiedni dobór systemu monitorowania rezultatów. 20
 • 21. WskaźnikiStruktura wskaźnikówWskaźniki produktuWskaźniki rezultatuWskaźniki wpływuWeryfikacja wskaźników 21
 • 22. WskaźnikiW ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektuw punkcie 3.1, projektodawca powinien określić odpowiedniewskaźniki służące pomiarowi celów i rezultatów projektuokreślonych we wniosku.Wskaźniki mogą być bardzo różne i wynikać z różnego poziomucelów (operacyjnych lub ogólnych).Przyjęcie danego wskaźnika musi zakładać jego mierzalność,czyli możliwość sprawdzenia, jaką wartość osiągnął.Źródła weryfikacji wskaźników mogą pochodzić przedewszystkim z dokumentacji projektu.Zapamiętaj!Od wyboru kryteriów i wskaźników zależy bardzo wiele.Przede wszystkim to, czy projekt będzie można uznać zaudany, czy nie. 22
 • 23. Struktura wskaźników PO KLWskaźniki monitorowania PO KL można podzielić na trzypodstawowe grupy ze względu na poziom wdrażania Programu: Wskaźniki monitorowania PO KL Wskaźniki Wskaźniki Wskaźniki produktu rezultatu wpływu 23
 • 24. Struktura wskaźników PO KLZależności występujące między wskaźnikami na wszystkichpoziomach wdrażania Programu: Wskaźniki monitorowania celu głównego oraz celów strategicznych (wskaźniki wpływu) Wskaźniki Wskaźniki monitorowania monitorowania Wskaźniki Priorytetów Działań PO KL (wskaźniki (wskaźniki produktu produktu) i rezultatu) 24
 • 25. Wskaźniki produktu Wskaźniki produktuWskaźniki produktu Są mierzone na Wskaźniki produktu odnoszą się do poziomie projektu, określane przezdanego projektu oraz tzn. w ramach części projektodawcę są wyrażone sprawozdawczej we wniosku aplikacyjny w jednostkach wniosku beneficjenta są podstawowymi fizycznych lub o płatność, a następnie wskaźnikami walutowych, ich wartości są monitorowania np.: liczba godzin agregowane na projektu szkoleniowych wyższe poziomy wdrażania, tj. Działanie, Priorytet i Program 25
 • 26. Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu odnoszą się Wskaźniki rezultatu mogą byćdo bezpośredniego efektu działań wyrażone: podejmowanych w ramach • w jednostkach fizycznych – Programu (w krótkim okresie) mierzone tak jak wskaźniki wobec uczestników projektów, np.: produktu odsetek pracowników instytucji • w wartościach procentowych –pomocy społecznej, którzy w wyniku liczone głównie na podstawie udzielonego wsparcia podnieśli wskaźników produktu (licznik) oraz swoje kwalifikacje. danych dotyczących liczebności Za ich pomiar odpowiadają danej grupy w województwie lub Instytucje Pośredniczące II-ego w Polsce (mianownik). stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz beneficjenci systemowi. 26
 • 27. Wskaźniki wpływu Wskaźniki wpływu Wskaźniki wpływu Projekt może w pewnym Nie należy jednak (oddziaływania) – mają stopniu oddziaływać na utożsamiać wskaźników charakter długookresowy, sytuację społeczno- wpływu określonych na pokazują wpływ Programu gospodarczą na poziomie PO KL, którew kontekście zmian społeczno- poziomie lokalnym. dotyczą całego kraju ze gospodarczych, np.: stopa Projektodawca określa wskaźnikami wpływubezrobocia długookresowego, wtedy wskaźniki wpływu, określanymi przez wskaźnik zatrudnienia. pod warunkiem projektodawcę w ramach Są one monitorowanie na dostępności danych jego projektupoziomie celu głównego i celów dot. danego wskaźnika (dotyczącymi np. gminy strategicznych Programu. na poziomie np. lub powiatu). Za ich pomiar odpowiada gminy lub powiatu. Instytucja Zarządzająca we współpracy ze wskazanymi w PO KL instytucjami. 27
 • 28. PrzykładPrzykład – propozycja wskaźnika:Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacjizawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 20.10.2010 r. do 30.09.2012 r.Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstwz powiatu X w zakresie implementacji technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 120 pracowników przedsiębiorstww zakresie wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – łącznie odbędzie się 6 cykli (1 w 2010 r.,3 w 2011 r., 2 w 2012 r.), w których uczestniczyć będzie do 20 pracowników.Proponowany wskaźnik:Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym.Wartość docelowa: 20 osób w 2010 r., 60 osób w 2011 r., 40 osób w 2012 r. – łącznie 120osób do końca realizacji projektu.Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wnioskuo płatność (co najmniej raz na kwartał). 28
 • 29. Weryfikacja wskaźnikówO sukcesie projektu świadczy nie tyle właściwy dobórwskaźników, lecz przede wszystkim ich osiągnięcie.Ważne jest podanie, w jaki sposób będą badane rezultatyprojektu, w szczególności efekty długoterminowe.Należy wskazać nie tylko źródła wiedzy lecz także opiskońcowej ewaluacji oraz jej termin (metodę, narzędzia).Należy także określić możliwość i sposób upowszechnieniarezultatów projektu, w jakim stopniu projekt może w przyszłościsłużyć jako wzór do naśladowania dla innych. 29
 • 30. Źródła weryfikacji wskaźnikówTypowe źródła weryfikacji (mierzenia) sukcesów projektów miękkich: listy obecności podpisywane przez uczestników szkoleń służące jako kontrola frekwencji na szkoleniach ankiety wypełniane przez uczestników, oceniające stopień przydatności przekazanych na szkoleniach wiadomości, przygotowania wykładowców, sposób prowadzenia zajęć, zastosowane środki dydaktyczne, jakość i przydatność materiałów szkoleniowych oraz warunki lokalowe i organizacyjne szkolenia informacje od uczestników projektu – jeżeli zostali zobowiązani do poinformowania Projektodawcy o swojej sytuacji zawodowej po ukończeniu szkolenia (forma oświadczeń, zaświadczeń) sprawozdania z realizacji projektu (okresowe, roczne i końcowe) ciągła weryfikacja działań wg założonego systemu monitorowania testy sprawdzające poziom wiedzy, egzaminy dzienniki lekcyjne. 30
 • 31. Przykład wyliczania wskaźnikaPrzykład wyliczania wskaźnika:W projektach podejmujących różne działania wobec uczestnikówniekiedy trzeba określić „liczbę godzin wsparcia” przypadającą najedną osobę.Jest to suma wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparciaw przeliczeniu na jednego Beneficjenta.Jeżeli założymy udział 100 osób, ale dla 30-tu mamy 20 godz.konsultacji i 10 godz. doradztwa, a dla pozostałych 70-ciu 60 godz.szkoleń, to wyliczenie wygląda następująco:[30*(20h+10h) + 70*60h] / 100 = 51czyli:51 godzin wsparcia na jednego uczestnika 31
 • 32. Wartość dodana projektu + 32
 • 33. Wartość dodana projektuWartość dodana projektu wynika z ogólnego opisu projektu,a w szczególności z jego celów, zadań i oddziaływania jakie sąplanowane do osiągnięcia (pkt 3.1, 3.3 i 3.5).Jej charakter zależny jest ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić na czym ma polegać.Wartość dodana zazwyczaj związana jest z osiągnięciemdodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celówprojektu i z zadań.Wartość dodana to często wykorzystanie posiadanych zasobóww bardziej efektywny, innowacyjny sposób, osiągnieciezamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładówfinansowych. 33
 • 34. Wartość dodana projektuPrzykłady: osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS osiągnięcie dodatkowych rezultatów tj. wyższe lub uzupełniające kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie) inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania, których nie dałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych beneficjenta zwiększenie liczby osób mających większy dostęp do szkoleń, kształcenia ustawicznego lub innych form wsparcia przewidzianych w programach operacyjnych zwiększenie możliwości zatrudnienia nawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z realizatorem projektu. 34
 • 35. Wartość dodana projektuPrzykład:W projekcie skierowanym do osób bezrobotnych planuje się organizacjęszkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania,założono także opracowanie autorskiego programu zawierającego zarównoczęść merytoryczną, warsztatową (w warunkach laboratoryjnych) orazpraktyczną.Praktyka ma być realizowana w oparciu o nowatorski plan indywidualnychpraktyk prowadzonych w przedsiębiorstwach, polegający na wspólnymwykonywaniu zadań zawodowych przez pracownika firmy i uczestnika projektu.Pracodawcy mają aktywnie uczestniczyć w opracowaniu programu szkolenia.Jako wartość dodaną wskazano nawiązanie trwałej współpracyprzedsiębiorców z realizatorem projektu (centrum kształceniapraktycznego), dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzebprzedsiębiorców oraz upowszechnienie nowego programu szkoleniawśród pracodawców. 35
 • 36. Cel – Rezultat – Wartość dodanaCEL:Przeszkolenie bezrobotnychREZULTAT:Liczba bezrobotnych, którzy nabyli nowe kwalifikacjeWARTOŚĆ DODANA:Zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych 36
 • 37. Monitoringa ewaluacjaMonitoring rezultatówEwaluacja projektuMonitoring i sprawozdawczość 37
 • 38. Monitoring rezultatów Monitoring rezultatówProjektodawca ma Należy przekazywać Regularna obowiązek informacje sprawozdawczość przedstawiać o postępach obowiązujerezultaty działań i ewentualnych projektodawcę monitorujących trudnościach w ciągu całegoinstytucji, w której występujących okresu realizacji składał wniosek w projekcie projektu 38
 • 39. Monitoring a ewaluacjaMonitoring służy sprawdzeniu, czy program realizuje to,co miał realizować w zakresie dóbr i usług, jakie miały zaistniećw jego efekcie, np.: czy zaplanowane szkolenie się odbyło, czypowstał podręcznik, czy nadano odpowiednie spoty reklamowe itp. Zapamiętaj! Projektując ewaluację miej na uwadze, że nie da się zbadać wszystkiego, ale zadbaj by zdobyte dane wiarygodnie świadczyły o dobrej realizacji projektu. 39
 • 40. Ewaluacja projektuNa każdym projektodawcy spoczywa obowiązekprzeprowadzenia ewaluacji projektu.Ewaluacja to sprawdzenie (lub sprawdzanie), czy w wynikupodejmowanych w projekcie działań osiągnięte zostałyspodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się narealizację celów projektu (lub czy przybliżają tych osiągnięcietych celów).Taka ocena może być dokonywana na bieżąco, przez cały czas,równolegle do procesu jego monitorowania.Na zakończenie projektu (i programu) przeprowadza się tzw.ewaluację końcową, będącą ostatnią fazą zarządzaniaprojektem. 40
 • 41. Monitoring i sprawozdawczośćMonitoring i sprawozdawczość to czynności towarzysząceprojektowi przez cały okres realizacji.Stanowią źródło niezbędnych informacji o przebiegu projektu. Najpierw określmy, co będzie przedmiotem monitoringu?Przykłady:- zgodność prac z harmonogramem- zgodność zakresu prac wykonywanych w ramach projektu- ocena jakości prac wykonywanych w ramach projektu- ocena postępu finansowego. 41
 • 42. Monitoring i sprawozdawczość Kto to będzie przeprowadzał i na jakiej podstawie?Przykład:Wśród osób zarządzających projektem znajduje się Specjalista ds.monitoringu wewnętrznego, którego prace będą oparte na analiziedokumentów powstałych w trakcie trwania projektu, takich jakprogramy szkoleń, listy obecności, liczba przesłanych zgłoszeń,ankiety oceniające. 42
 • 43. Monitoring i sprawozdawczość Czego się dowiemy?Przykład:Po zakończonych szkoleniach Beneficjenci Ostateczni wypełniąankiety oceniające poziom i stopień przydatności realizowanegoProjektu. Pytania zamknięte i otwarte będę skonstruowane tak, abyumożliwić przeprowadzenie analizy oceny. Formularz oceny będziezawierać od 10 do 12 pytań, w tym 3 pytania otwarte. Jak będziemy popularyzować rezultaty projektu?Przykład:Rozpowszechnianie wyników działań projektu odbywać się będziepoprzez publikacje materiałów z przeprowadzonych szkoleń. 43
 • 44. ZagrożeniaCo może nam przeszkodzić?Analiza SWOTMatryca logiczna 44
 • 45. Co może nam przeszkodzić?Z problemem osiągnięcia zakładanych rezultatów wiąże siękwestią zagrożeń dla projektu.Należy odpowiednio wcześnie opisać, na jakie przeszkody możenapotkać realizacja projektu i jakie działania zostaną podjętew celu ich uniknięcia, tak by założone wskaźniki zostały jednakosiągnięte.Realizacja projektów wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem.Jednym z narzędzi opisujących i sprawdzających ryzykoprojektowe jest tzw. analiza SWOT, powszechnie stosowanaw zarządzaniu. 45
 • 46. Analiza SWOTAnaliza SWOT to jedna z najczęściej stosowanych technikplanowania i analizy. Służy do porządkowania informacji. S (Strengths) – mocne strony W (Weaknesses) – słabe strony wszystko to co stanowi atut wszystko to co stanowi analizowanego obiektu słabość, wadę analizowanego obiektu O (Opportunities) – szanse T (Threats) – zagrożenia wszystko to co stwarza dla wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę analizowanego obiektu korzystnej zmiany niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej 46
 • 47. Matryca logicznaW wyniku przeprowadzonych analiz otrzymujemy wstępnąkoncepcję projektu, która określa uwarunkowania społecznei gospodarcze, definiuje wszystkie podmioty, które mają bezpośrednilub pośredni wpływ na projekt, identyfikuje potencjalną grupędocelową projektu, przedstawia propozycje rozwiązań podokonaniu weryfikacji i wyboru strategii działania.Wstępna koncepcja projektu przekładana jest na matrycę logicznąprojektu, która jest jednym z najważniejszych narzędzistosowanych na etapie przygotowania wniosku projektowego.Matryca powinna pełnić rolę narzędzia wspomagającegodefiniowanie, planowanie, realizację i ewentualną ewaluacjęprojektów. 47
 • 48. Matryca logicznaLogika pozioma dotyczy pomiaru efektów projektuoraz zasobów wykorzystanych do jego realizacjipoprzez określenie wskaźników pomiaru oraz źródeł,dzięki którym pomiar będzie weryfikowalnyLogika pionowa określa, co projekt ma realizować,wyjaśnia związki przyczynowe oraz określa założeniai potencjalne problemy mające wpływ na projekt,ale od niego niezależne 48
 • 49. Matryca logiczna Źródła Opis projektu Wskaźniki Założenia weryfikacji Na ile projekt Jakimi miernikami Skąd będą Analiza realizuje cele będą mierzone pochodzić czynników sponsora lub osiągane cele informacje krytycznychCel ogólny instytucji ogólne? dotyczące współpracującej czy wskaźników? lokalnego środowiska? Jaki kluczowy Jakimi miernikami Skąd będą AnalizaCele projektu problem organizacji zostanie rozwiązany? będą mierzone osiągane cele pochodzić informacje czynników krytycznych(szczegółowe) bezpośrednie? dotyczące wskaźników? Co zostanie Jakimi miernikami Skąd będą Analiza osiągnięte dzięki będą mierzone pochodzić czynnikówRezultaty realizacji projektu? osiągane cele informacje krytycznych bezpośrednie? dotyczące wskaźników? Poszczególne kroki, Wskazanie Skąd będą Analiza które zmierzają do nakładów i środków pochodzić czynnikówDziałania osiągnięcia rezultatu niezbędnych do informacje krytycznych realizacji działań dotyczące wskaźników? 49
 • 50. Podsumowanie WARTO ZAPAMIĘTAĆ1. Na etapie wstępnym planowania projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobiera działania – należy także opisać ich spodziewane efekty.2. Efekty to wskaźniki, które pozwolą ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte.3. Wskaźniki powinny być elementem procesu monitorowania projektu.4. Należy właściwie (i realistycznie) dobrać wskaźniki i wskazać sposób ich mierzenia. 50
 • 51. Pomoc w aplikowaniui źródła informacji Łódzka Akademia PO KL RO EFS Punkt Informacyjny PO KL 51
 • 52. Łódzka Akademia PO KL Departament ds. PO Kapitał LudzkiPrzyjdź… …Zapytaj… …Rozlicz! 52
 • 53. Regionalne Ośrodki EFS Łódź Piotrków Trybunalski Sieradzul. Piotrkowska 262/264 ul. Dąbrowskiego 20 ul. Pułaskiego 5 Instytut Europejski Instytut Europejski Regionalna Izba w Łodzi w Łodzi Gospodarcza info_lodz@roEFS.pl info_piotrkowtrybunalski@roEFS.pl w Sieradzu 42 29 10 317 44 649 76 62 info_sieradz@roEFS.pl 43 656 91 91 53
 • 54. Punkt Informacyjny PO KL Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, ul. Roosevelta 15 W Punkcie Informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątkuw godz. 8-16 czekają na Państwa pracownicy Departamentu ds. PO KL tel. 42 663 33 92 GG: 6847447 Skype: informacje_pokl.lodzkie e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl 54
 • 55. Źródła informacjiZasady systemu sprawozdawczościw ramach PO KLZasada równości szans kobiet i mężczyznw projektach Programu OperacyjnegoKapitał LudzkiPlan działania na rzecz równości kobieti mężczyzn 2006-2010Kobiety w Polsce (2007) – Główny UrządStatystycznyPodręcznik wskaźników PO KLZasady dokonywania wyboru projektówwww.pokl.lodzkie.plwww.efs.gov.pl 55
Fly UP