...

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015

by michal-kowalski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,578

views

Comments

Description

Download Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015

Transcript

 • Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 Stan na dzień 30 września 2014 r.
 • Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 Celem strategicznym Gminy Parzęczew na lata 2009 - 2015 jest zrównoważony rozwój gospodarczy gminy sprzyjający poprawie jakości życia mieszkańców. Osiągamy je za pomocą realizacji 6 celów szczegółowych, na które składają się: 1. Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej. 2. Stworzenie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. 4. Odnowa wsi poprzez rozwój turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 5. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego. 6. Wsparcie rozwoju społeczności lokalnej ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej, samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw.
 • Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 W latach 2010 – 2014 Gmina Parzęczew zrealizowała 41 projektów, których wartość całkowita wyniosła 15 749 720 PLN, natomiast wartość środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację wyniosła 11 290 050 PLN, w tym: • Środki pozyskane z Unii Europejskiej –9 004 200 PLN • Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1 555 070 PLN • Środki budżetu województwa łódzkiego – 457 880 PLN • Budżet gminy – 4 453 670 PLN • Budżet państwa – 228 000 PLN • Środki prywatne – 45 900 PLN • Środki inne – 5 000 PLN
 • CEL 1. Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej
 • W ramach zadania : • przebudowano dwie drogi gminne w miejscowościach Chociszew, Mikołajew i Nowa Jerozolima o łącznej długości 3,9 km, • wykonano nawierzchnię dróg z mieszanki mineralno – bitumicznej – 2 warstwy o grubości 4 cm, • szerokość dróg wynosi 4,5 m. Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew
 • Finansowanie: • Budżet gminy – 572 840 PLN • Środki Unii Europejskiej – 1 234 600 PLN • Wartość ogółem – 1 807 440 PLN Zadanie zostało dofinansowane w 85 % wartości brutto ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew
 • Droga przed przebudową w Nowej Jerozolimie.
 • Droga w trakcie budowy w Nowej Jerozolimie.
 • Droga w Mikołajewie przed przebudową.
 • Droga w Mikołajewie w trakcie przebudowy.
 • Droga w Mikołajewie w trakcie przebudowy.
 • Inwestycja polegała na renowacji zbiornika wodnego w Leźnicy Wielkiej, w tym na: • odmuleniu górnej partii zbiornika, • odbudowie grobli, • przebudowie urządzenia przelewowo-upustowego. Projekt : Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej
 • Finansowanie: • Budżet gminy – 53 260 PLN • Budżet Województwa Łódzkiego – 150 000 PLN (dotacja) • Środki WFOŚiGW w Łodzi – 708 860 PLN (dotacja) • Wartość ogółem - 912 120 PLN Projekt : Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej
 • Zbiornik wodny w Leźnicy Wielkiej.
 • Zbiornik wodny w Leźnicy Wielkiej.
 • W ramach inwestycji wybudowano 196 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Czas realizacji : 2009-2011. W 2009 r. przygotowano dokumentację, realizacja nastąpiła w latach 2010 - 2011 r. Projekt miał na celu poprawę warunków zdrowia i życia mieszkańców oraz polepszenie stanu czystości rzek i zbiorników w gminie Parzęczew. Pozwolił wielu mieszkańcom pozbyć się kosztownego problemu w postaci szamb, a rolnikom spełnić wymogi dostosowywania gospodarstw rolnych do minimalnych wymagań związanych z dopłatami bezpośrednimi oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych. Projekt : Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew – etap II
 • Finansowanie: • Budżet gminy – 907 390 PLN • Środki Unii Europejskiej – 1 794 300 PLN • Środki WFOŚiGW w Łodzi – 240 190 PLN • Wartość ogółem – 2 941 880 PLN Projekt został dofinansowany w 75%wartości netto ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z WFOŚiGW w Łodzi. Projekt : Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew – etap II
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Projekt : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie Projekt polegał na: • dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 15 cm (1117,36 m2), • dociepleniu stropodachu styropianem o grubości 20 cm (892,75m2), • wymianie stolarki okiennej (93 szt.) i drzwiowej (7 szt.) , • wymianie grzejników centralnego ogrzewania (44 szt.).
 • Projekt : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie Finansowanie: Budżet gminy - 82 720 PLN Środki Unii Europejskiej - 446 900 PLN Środki WFOŚiGW w Łodzi - 199 980 PLN Wartość ogółem – 729 600 PLN
 • Gminny Ośrodek Zdrowia przed odnową.
 • Odnowiony Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie.
 • Gminny Ośrodek Zdrowia przed odnową.
 • Oddanie odnowionego budynku GOZ w Parzęczewie.
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie.
 • Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120260E o długości 0,887 km we wsi Śniatowa od drogi powiatowej nr 3705E do Wiejskiego Ośrodka Kultury W ramach zadania:  przebudowano drogę gminną w miejscowości Śniatowa o łącznej długości 0,887 km,  wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej – 2 warstwy o grubości 4 cm,  szerokość drogi wynosi 4 m.
 • Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120260E o długości 0,887 km we wsi Śniatowa od drogi powiatowej nr 3705E do Wiejskiego Ośrodka Kultury Finansowanie : Budżet gminy – 224 000 PLN Środki budżetu państwa – 228 000 PLN Środki prywatne – 4 000 PLN Wartość ogółem – 456 000 PLN Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz ze środków prywatnych.
 • Przebudowana droga we wsi Śniatowa.
 • Przebudowana droga we wsi Śniatowa.
 • Projekt : Przebudowa drogi gminnej w Parzęczewie ul. Lotników Projekt polegał na: • przebudowie drogi gminnej – 0,425 km, • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – 16 cm, • wykonano 2 warstwy nawierzchni o grubości 3 cm, • szerokość drogi 5m. Finansowanie: Wartość ogółem: 100 000 PLN (budżet gminy)
 • Przebudowana droga na osiedlu w Parzęczewie.
 • Projekt : Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 24 maja 2013 r. w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę partnerstwa, dotyczącą realizacji projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. W projekcie, w charakterze partnerów biorą udział Województwo Łódzkie oraz 20 jednostek samorządu terytorialnego z jego terenu. W ramach projektu została przygotowana diagnoza i opracowana Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne, a dla wynikających ze strategii projektów inwestycyjnych zostaną opracowane dokumentacje techniczne na przełomie 2014/2015 r. Umożliwi to ubieganie się o dofinansowanie wytypowanych projektów ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 • Projekt : Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 Gmina Parzęczew zleci opracowanie dokumentacji dla następujących projektów: 1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parzęczew” 2. „Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Parzęczew” Finansowanie: Budżet gminy – 9 130 PLN Środki Unii Europejskiej – 82 170 PLN Wartość ogółem - 91 300 PLN
 • CEL 2. Stworzenie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Projekt : „Droga do sukcesu” Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w 3 szkołach działających na terenie gminy Parzęczew. Zadanie skierowane jest do 180 uczniów. W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dydaktyczne: 1. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie (j. polski, matematyka, j. angielski, terapia pedagogiczno-psychologiczna), 2. Szkoła Podstawowa w Chociszewie (j. polski, matematyka, informatyka), 3. Gimnazjum w Parzęczewie (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, terapia psychologiczno-pedagogiczna, szkolny ośrodek kariery).
 • Projekt : „Droga do sukcesu” Finansowanie: Budżet gminy – 35 394 PLN Środki Unii Europejskiej – 200 566 PLN Wartość ogółem – 235 960 PLN
 • Projekt : „Multisport” W ramach projektu: • 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Parzęczewie z klas IV-VI zostało objętych działaniami projektowymi. • Doposażono zaplecze sportowe w sprzęt m.in.: piłki do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej, sprzęt do gimnastyki, zestaw do unihokeja oraz zestaw do badmintona. • Przeprowadzono 12 jednostek treningowych w skali miesiąca. • Prowadzono trzy rodzaje zajęć sportowych w tym zajęcia lekkoatletyczne, gimnastykę oraz zajęcia na basenie. Finansowanie: Budżet Województwa Łódzkiego - 5 000 PLN Ministerstwo Sportu i Turystyki - 5 000 PLN Całkowita wartość inwestycji - 10 000 PLN
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Multisport”.
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Multisport”.
 • Projekt polegał na wdrożeniu programu rozwojowego szkoły przez wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzmacnianie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu kształcenia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. W ramach projektu: • zorganizowano zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia z języka obcego, • zorganizowano 7 wyjazdów edukacyjnych. Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 318 520 PLN Projekt dofinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : „Wejdź na szczyt”
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Wejdź na szczyt”.
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Wejdź na szczyt”.
 • Projekt polegał na wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie przez niwelowanie problemów z nauką oraz zdobycie dodatkowej wiedzy i rozwijanie swoich zainteresowań. W ramach projektu: • zorganizowano zajęcia wyrównawcze (matematyka, język polski), logopedyczne, rozwijające zainteresowania (informatyczne, przyrodnicze), • 41 uczniów poprawiło wyniki w nauce. Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 238 140 PLN Projekt dofinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : „Rozwińmy skrzydła”
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła”.
 • Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła”.
 • Projekt : „Lepszym być!” Celem zadania było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gm. Parzęczew. Wsparciem zostało objętych 153 uczniów. W ramach zadania: • przeprowadzono 270h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, • przeprowadzono 240h zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, • przeprowadzono 330h zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, • przeprowadzono 60h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, • przeprowadzono 30h zajęć rozwijających zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczych.
 • Projekt : „Lepszym być!” Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 81 590 PLN Wartość ogółem – 81 590 PLN
 • Zajęcia korekcyjne prowadzone w ramach projektu „Lepszym być!”.
 • Zajęcia z logopedą prowadzone w ramach projektu „Lepszym być!”.
 • Projekt polegał na upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez objęcie wsparciem 15-osobowej grupy dzieci i podniesienie poziomu wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie. W ramach projektu: • zorganizowano zajęcia z podstawy programowej, zajęcia dodatkowe dla każdej grupy wiekowej, spotkania ze specjalistami, warsztaty dla rodziców, • zwiększyło się uczestnictwo 69 dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Projekt : Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie
 • Finansowanie: Budżet gminy – 30 880 PLN Środki Unii Europejskiej – 998 310 PLN Wartość ogółem – 1 029 190 PLN Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie
 • Dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu.
 • Pasowanie na ucznia w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie.
 • Projekt polegał na upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach projektu: • zwiększyło się uczestnictwo 35 dzieci w wychowaniu przedszkolnym, • przeprowadzono zajęcia z podstawy programowej, zajęcia dodatkowe i rozwijające zainteresowania. Projekt : Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie
 • Finansowanie: Budżet gminy – 16 130 PLN Środki Unii Europejskiej – 1 059 540 PLN Wartość ogółem – 1 075 670 PLN Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie
 • Zajęcie rozwijające umiejętności uczniów prowadzone w ramach projektu.
 • Zajęcie rozwijające umiejętności uczniów prowadzone w ramach projektu.
 • Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności 50 nauczycieli z gminy Parzęczew poprzez przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem narkotyków. Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 48 310 PLN Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : Pierwsza pomoc – potrafię – szkolenie dla nauczycieli z gminy Parzęczew
 • W ramach projektu: • zakupiono meble, książki, sprzęt komputerowy, projektor, tablicę interaktywną, mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, okazy zwierząt zatopione w tworzywie, globusy fizyczne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, • przeprowadzono zajęcia terenowe z uczniami, konkursy oraz akcje ekologiczne oparte o scenariusze przygotowane przez kadrę nauczycielską. Finansowanie: Budżet gminy – 4 580 PLN Środki WFOŚiGW w Łodzi – 38 750 PLN Wartość ogółem – 43 330 PLN Projekt : Pracownia przyrodniczo – turystyczna „Gang” EKOTROPICIELI przy Gimnazjum w Parzęczewie – utworzenie pracowni ekologicznej
 • Otwarcie pracowni „Gang” w Gimnazjum w Parzęczewie .
 • Otwarcie pracowni „Gang” w Gimnazjum w Parzęczewie .
 • Pracownia „Gang” w Gimnazjum w Parzęczewie.
 • Projekt : ODNAWIALNA ENERGIA DLA KLIMATU I BIORÓŻNORODNOŚCI – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie W ramach projektu: • utworzono ogródek dydaktyczny o pow. 2 449 m2, • posadzono 350 sztuk drzew i krzewów różnego gatunku, • ogródek wyposażono w obiekty małej architektury, w tym m.in. „zieloną klasę”, ścieżkę zmysłów, grę „kółko i krzyżyk” i dendrofon, • zamontowano stację pogody oraz ustawiono tablice dydaktyczne o treści związanej z ekologią, • ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć w Punkcie Przedszkolnym PLASTUŚ, w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima oraz w Gimnazjum w Parzęczewie.
 • Projekt : ODNAWIALNA ENERGIA DLA KLIMATU I BIORÓŻNORODNOŚCI – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie Finansowanie: Budżet gminy – 1 200 PLN Środki WFOŚiGW w Łodzi – 39 300 PLN Środki prywatne – 5 400 PLN Wartość ogółem- 45 900 PLN
 • Ogródek dydaktyczny przy Gimnazjum w Parzęczewie.
 • Ogródek dydaktyczny przy Gimnazjum w Parzęczewie.
 • Projekt : Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie W ramach projektu utworzona została ekopracownię w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie. Jest ona pracownią nowoczesną wyposażoną m.in. w tablicę interaktywną wraz z projektorem, zestaw komputerowy, kamerę mikroskopową oraz szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Pomieszczenie, w którym znajduje się pracownia przeszło generalny remont. W ramach prac remontowych odnowiono ściany i sufit, wymieniono drzwi wejściowe, zmodernizowano instalację hydrauliczną i elektryczną. W oknach zamontowano nowe rolety tkaninowe, a stare meblościanki zastąpiono nowymi, pojemnymi szafami. Ekopracownia została również wyposażona w pojedyncze ławki i krzesła.
 • Projekt : Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie Finansowanie: Budżet gminy - 4 500 PLN Środki WFOŚiGW - 44 990 PLN Środki prywatne – 500 PLN Całkowita wartość inwestycji - 49 990 PLN
 • Uczniowie w nowej ekopracowni.
 • Uczniowie w nowej ekopracowni.
 • Projekt : Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Parzęczew Celem zadania jest podniesienie jakości funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Parzęczew poprzez ich doposażenie, w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich W ramach zadania: 1. Wykonano ogrodzenie i bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw przed Szkołą Podstawową w Parzęczewie; 2. Doposażono place zabaw w urządzenia rekreacyjne; 3. Wyposażono łazienki; 4. Wyposażono kuchnię w Szkole Podstawowej w Chociszewie; 5. Wyposażono oddziały w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, projektory, kserokopiarki.
 • Projekt : Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Parzęczew Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 261 810 PLN Wartość ogółem – 261 810 PLN
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Parzęczewie.
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Parzęczewie.
 • Plac zabaw po wykonaniu bezpiecznej nawierzchni w Parzęczewie.
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.
 • Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.
 • Projekt : Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie – utworzenie ekopracowni Głównym celem zadania jest pogłębienie przez uczniów wiedzy z wybranych zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz rozwijanie umiejętności badawczych podczas różnych eksperymentów. W ramach zadania: 1. Został zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny: tablica interaktywna, projektor, laptop, głośniki. 2. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne min. książki, zestawy doświadczalne, zestawy preparatów mikroskopowych, plansze ścienne o różnej tematyce. 3. Pracownia została wyposażona w nowe meble, ławki, krzesła, biurko nauczycielskie. 4. Została pomalowana cała pracownia oraz położona nowa wykładzina.
 • Projekt : Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie – utworzenie ekopracowni Finansowanie: Budżet gminy – 4 840 PLN WFOŚiGW w Łodzi – 31 920 PLN Wartość ogółem – 36 760 PLN
 • Otwarcie ekopracowni w Chociszewie.
 • Projekt : Pokrycie dachu Szkoły Podstawowej w Chociszewie styropapą W ramach zadania 481 m2 dachu Szkoły Podstawowej w Chociszewie zostało pokryte styropapą. Finansowanie: Wartość ogółem – 49 940 PLN (budżet gminy)
 • Projekt : Remont Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie W ramach zadania: • wyremontowano hol główny, • wyremontowano 5 sal lekcyjnych, • doposażono 3 łazienki, • wymieniono 6 szt. drzwi wewnętrznych. Finansowanie: Budżet gminy – 53 140 PLN Wartość ogółem – 53 140 PLN
 • Hol Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przed remontem.
 • Hol Szkoły Podstawowej w Parzęczewie po remoncie.
 • Hol Szkoły Podstawowej w Parzęczewie po remonie.
 • Projekt : Remont Szkoły Podstawowej w Chociszewie W ramach zadania: • wyremontowano 2 hole, • wymieniono 14 szt. drzwi wewnętrznych, • doposażono 3 łazienki, • wyremontowano sekretariat, • wyremontowano gabinet dyrektora, • wyremontowano pokój nauczycielski, • wyremontowano wejście do szkoły;, • wyremontowano 3 sale lekcyjne.
 • Projekt : Remont Szkoły Podstawowej w Chociszewie Finansowanie: Budżet gminy – 57 030 PLN Wartość ogółem – 57 030 PLN
 • Wyremontowana szatnia w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
 • Wyremontowana szatnia w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
 • Wyremontowany hol w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
 • Odnowione wejście do Szkoły Podstawowej w Chociszewie.
 • Projekt : Remont Gimnazjum w Parzęczewie W ramach zadania: • wyremontowano wejście do szkoły, • wyremontowano 3 sale lekcyjne, • wyremontowano dach na hali sportowej. Finansowanie: Wartość ogółem – 13 380 PLN (budżet gminy)
 • CEL 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych
 • Zmian planów miejscowych dokonano na ok. 430 ha, w tym 380 ha pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii – elektrownie wiatrowe. Finansowanie: 2010 – 81 934 PLN 2011 – 51 549 PLN 2012 – 71 326 PLN 2013 – 28 745 PLN 2014 – 26 981 PLN Ogólnie wartość: 260 535 PLN Projekt : Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew
 • Projekt : Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew Inwestycja realizowana była w następujących etapach: • Rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Orła; • Budowa wodociągu w miejscowościach: Orła, Krzemień, Duraj • Budowa sieci wodociągowej w Pustkowej Górze; • Rozbudowa wodociągu wraz z kanalizacją w ulicy Ogrodowej w Parzęczewie. W ramach inwestycji wybudowano 5.378,05 mb. sieci wodociągowej oraz 394 mb. kanału sanitarnego.
 • Projekt : Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew Finansowanie: Budżet gminy – 534 160 PLN Środki Unii Europejskiej – 1 169 420 PLN Środki WFOŚiGW w Łodzi – 251 080 PLN Wartość ogółem – 1 954 660 PLN Projekt został dofinansowany w 75% wartości netto ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
 • Zbiornik wody czystej przy stacji uzdatniania wody w Orłej.
 • System pomp w budynku stacji w Orłej.
 • Urządzenia uzdatniające wodę znajdujące się w budynku stacji w Orłej wraz z szafą sterowniczą.
 • Wodociąg i kanalizacja oraz odbudowana nawierzchnia asfaltowa przy ul. Ogrodowej w Parzęczewie.
 • Projekt : Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie Inwestycja polegała na dociepleniu północnej ściany budynku Urzędu Gminy o powierzchni 250 m2 styropianem o grubości 10 – 15 - 18 cm wraz z wymianą drzwi zewnętrznych. Wartość inwestycji wyniosła 60 760 PLN i została w całości sfinansowana z budżetu gminy.
 • Budynek Urzędu Gminy w trakcie remontu.
 • Budynek Urzędu Gminy w Parzęczewie.
 • Projekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew W ramach zadania: • przebudowano drogę gminną relacji Śliwniki – Żelgoszcz o długości 0,998 km, • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 16 cm, • wykonano warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno – asfaltowej na szerokości 4,3 m o zagęszczeniu 75kg/m2, • wykonano nawierzchnię o grubości 3 cm na szerokości 4 m. Przebudowa konstrukcji drogi przyczyniła się do podniesienia jej parametrów technicznych i użytkowych.
 • Projekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew Finansowanie : Budżet gminy – 141 150 PLN Środki budżetu Województwa Łódzkiego – 173 680 PLN Środki prywatne – 36 000 PLN Wartość ogółem – 350 830 PLN Inwestycja zrealizowana została przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” oraz ze środków prywatnych.
 • Przebudowa drogi gminnej w Żelgoszczy
 • Przebudowa drogi gminnej w Żelgoszczy
 • Przebudowa drogi gminnej w Żelgoszczy
 • Otwarcie przebudowanej drogi w Żelgoszczy
 • Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 120282E we wsi Kowalewice W ramach zadania: • przebudowano drogę gminną o długości 1,902 km, • wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 16 cm, • wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm, • szerokość jezdni 4 m. Inwestycja zrealizowana jest przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Finansowanie: Budżet gminy – 479 780 PLN Budżet Województwa Łódzkiego – 121 200 PLN Wartość ogółem – 600 980 PLN
 • Droga we wsi Kowalewice po odbudowie.
 • Droga we wsi Kowalewice po odbudowie.
 • Projekt : Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Parzęczew W ramach zadania wybudowano 1 052,90 m sieci wodociągowej w miejscowościach: - Tkaczewska Góra; - Mikołajew; - Bibianów; - Pustkowa Góra; - Śliwniki; - Florentynów; - Skórka. Finansowanie: Wartość ogółem – 125 010 PLN (budżet gminy)
 • Projekt : Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączeniem sieci wodociągowej i kanału sanitarnego W ramach zadania został kupiony kontener sanitarny dla LKS KOBRA Finansowanie: Wartość ogółem – 24 880 PLN (budżet gminy)
 • Boisko w Leźnicy Wielkie, w tle kontener.
 • Projekt : Przebudowa ogrodzenia przed Szkołą Podstawową im. Juliana Tuwima w Parzęczewie W ramach zadania przebudowano ogrodzenie przed Szkołą Podstawową im. J. Tuwima w Parzęczewie o długości 57,68 mb. Finansowanie: Wartość ogółem – 49 540 PLN (budżet gminy).
 • Przebudowane ogrodzenie przed Szkołą Podstawową w Parzęczewie.
 • Przebudowane ogrodzenie przed Szkołą Podstawową w Parzęczewie.
 • Projekt : Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew W ramach zadania: • Zostanie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew. • Zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, która ma służyć do wyznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowania jej zmian. • Zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej. • Zostanie przeprowadzona promocja projektu.
 • Projekt : Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew Finansowanie: Budżet gminy – 9 230 PLN Środki Unii Europejskiej – 52 270 PLN Wartość ogółem – 61 500 PLN
 • CEL 4. Odnowa wsi poprzez rozwój turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Inwestycja polegała na: • Rozbiórce budynku gospodarczego i dobudowaniu w zamian pomieszczeń o łącznej powierzchni 233,74 m2. • Wykonano prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplono budynek. • W 2012 roku przeprowadzono remont starej części budynku, który polegał na wymianie pokrycia dachowego i dociepleniu ścian budynku. • Czas realizacji: 2009-2012 r. W 2009 r. przygotowano dokumentację, realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2011-2012 r. Projekt : Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa
 • Finansowanie: • Budżet gminy – 206 120 PLN • Środki Unii Europejskiej – 210 940 PLN • Wartość ogółem – 417 060 PLN Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Projekt : Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa
 • Wiejski Ośrodek Kultury we wsi Śniatowa po rozbudowie.
 • Wiejski Ośrodek Kultury we wsi Śniatowa po remoncie.
 • Inwestycja polegała na: • wymianie okien i drzwi, • dociepleniu ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 12 cm, • przebudowie szatni na dwa pomieszczenia sanitariatów wraz z wykonaniem instalacji wod-kan, • wymianie podłogi i posadzki. Projekt : Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Opole
 • Finansowanie: Budżet gminy – 89 740 PLN Środki Unii Europejskiej – 103 890 PLN Wartość ogółem – 193 630 PLN Projekt dofinansowany w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Projekt : Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Opole
 • Remont świetlicy w OSP Opole.
 • Budynek OSP Opole po remoncie.
 • Inwestycja polegała na: • montażu kominka wraz z obudową, • wymianie stolarki okiennej (13 szt.) i drzwiowej (2szt). Finansowanie: Budżet gminy – 14 550 PLN Środki Unii Europejskiej – 19 250 PLN Wartość ogółem – 33 800 PLN Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Projekt : Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła
 • Remont świetlicy w OSP Orła.
 • Remont w budynku OSP Orła.
 • W ramach zadania zakupiono: • telewizor 46 calowy, • kino domowe, • projektor multimedialny oraz ekran projekcyjny o wymiarach 240 x 240 cm, • 10 stołów oraz 50 krzeseł. We własnym zakresie druhowie strażacy wyremontowali pomieszczenia świetlicy. Projekt : Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie
 • Finansowanie: Budżet gminy – 9 270 PLN Środki Unii Europejskiej – 12 360 PLN Wartość ogółem – 21 630 PLN Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Projekt : Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie
 • Wyposażona w sprzęty multimedialne świetlica w OSP Parzęczew.
 • Wyposażona w nowe meble świetlica w OSP Parzęczew.
 • Projekt : Remont świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orłej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice. Inwestycja polegała na: • wymianie pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej przy OSP Opole, • wymianie pokrycia dachowego i remoncie łazienek świetlicy wiejskiej przy OSP Orłej, • zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice.
 • Projekt : Remont Świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orłej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice. Finansowanie: Budżet gminy – 252 430 PLN Środki Unii Europejskiej – 211 130 PLN Wartość ogółem – 463 560 PLN
 • Budynek OSP Opole przed remontem.
 • Budynek OSP Opole po remoncie.
 • Budynek OSP Opole po remoncie.
 • Budynek OSP Orła w trakcie remontu.
 • Budynek OSP Orła po remoncie.
 • Plac we wsi Kowalewice przed zagospodarowaniem.
 • Plac we wsi Kowalewice po zagospodarowaniu.
 • Otwarcie placu w Kowalewicach przez Wójta Gminy Parzęczew.
 • Otwarcie placu w Kowalewicach.
 • CEL 5. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego
 • Projekt : Aktywizacja furtką do zatrudnienia • Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie w latach 2011 - 2014, mający na celu rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnienie pracy socjalnej. • Liczba osób biorących udział w projekcie – 61. • Uczestnicy projektu zwiększyli swoją zdolność do zatrudnienia, uzyskali nowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy, otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków, ukończyli szkolenia. Grupę docelową projektu stanowiły osoby zameldowane na terenie Gminy Parzęczew korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w przedziale wiekowym 20-55 lat.
 • Projekt : Aktywizacja furtką do zatrudnienia Finansowanie: Budżet gminy - 59 090 PLN Środki Unii Europejskiej – 526 650 PLN Wartość ogółem – 585 740 PLN
 • Spotkanie w ramach projektu.
 • W maju 2013 roku Zarząd Gminny PKSP wznowił swoją działalność. Nowym prezesem wybranym podczas Walnego Zebrania Członków PKPS została Pani Wiesława Seweryńska. W skład Zarządu wchodzą również Panie: Barbara Trelińska, Anna Bielińska, Dorota Wronkiewicz, Maria Kamińska, Anna Krysztofiak, Małgorzata Gosińska i Ewa Andrzejczak. Komitet oferuje darmową pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin. We wrześniu w ramach swojej działalności ZG PKPS rozdysponował wśród 160 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy żywność uzyskaną w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). Do rozdysponowania było 880 kg mąki pszennej, 490 kg makaronu, 400 kg ryżu, 252 kg koncentratu pomidorowego, 280 kg dżemu, 80 kg sera topionego, 172 kg konserwy mięsnej, 408 kg gotowych dań obiadowych oraz 210 l oleju rzepakowego. Dodatkową formą pomocy świadczoną przez ZG PKPS jest pomoc rzeczowa w postaci odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i zabawek. W 2014 r. Wójt Gminy Parzęczew przeznaczył 10 tys. zł. na dotacje dla PKPS. Projekt : Reaktywowanie działalności Zarządu Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Parzęczewie
 • Pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom.
 • Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców gminy Parzęczew, a w szczególności 387 przedszkolaków oraz uczniów SP w Parzęczewie i Chociszewie oraz Gimnazjum w Parzęczewie. W ramach projektu zorganizowano „Dzień Edukacji Bezpieczeństwa na Drodze”. Finansowanie: Środki Unii Europejskiej – 47 950 PLN Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt : Bezpieczne dzieci na drogach gminy Parzęczew
 • „Dzień Edukacji Bezpieczeństwa na Drodze”.
 • „Dzień Edukacji Bezpieczeństwa na Drodze”.
 • Projekt : Doposażenie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej w Parzęczewie W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt dla OSP Parzęczew (wentylator oddymiający, dwie butle stalowe na sprężone powietrze, drabina pożarnicza). Finansowanie: Budżet gminy – 2 300 PLN Budżet Województwa Łódzkiego – 8 000 PLN Wartość ogółem – 10 300 PLN
 • Sprzęt Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie.
 • Projekt : Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parzęczew W ramach zadania: • Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Parzęczew o długości 440 m; • Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Wytrzyszczki o długości 100 m; • Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Ignacew Podleśny o długości 530 m. Finansowanie: Wartość ogółem – 18 870 PLN (budżet gminy) Ponadto w październiku wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego o wartości ok. 28 000 PLN.
 • Wybudowane oświetlenie uliczne przy ul. Jesionowa w Parzęczewie.
 • Wybudowane oświetlenie uliczne przy ul. Lipowej w Parzęczewie.
 • CEL 6. Wsparcie rozwoju społeczności lokalnej ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej, samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw
 • Projekt : Zagospodarowanie placu w Trojanach • W 2013 r. dzięki pomocy Wójta Gminy Parzęczew mieszkańcy miejscowości Trojany zagospodarowali plac. • Zakupiono plac, materiały do budowy ogrodzenia oraz wiaty. Finansowanie: Fundusz Sołecki oraz budżet gminy – 17 248 PLN.
 • Jarmark Chociszewski • Inicjatorem Jarmarku Chociszewskiego jest sołtys wsi Chociszew – Bogdan Wydrzyński. • Zapoczątkowany w 2012 roku jarmark ma na celu kultywowanie lokalnych tradycji, prezentację artystów i ludzi kultury związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz jednoczenie lokalnej społeczności poprzez wspólna zabawę. • Tematy przewodnie jarmarku: energia odnawialna, 80 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie, 70 – lecie Szkoły Podstawowej w Chociszewie. • Obecnie Jarmark Chociszewski to coroczna impreza wpisująca się na stałe w kalendarz imprez organizowanych i odbywających się w gminie Parzęczew. • Organizatorzy jarmarku: - Sołectwo Chociszew - Forum Inicjatyw Twórczych - Stowarzyszenie Przyjazne Wsie: Chociszew-Mikołajew-Pustkowa Góra -Urząd Gminy w Parzęczewie - Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie - Szkoła Podstawowa w Chociszewie
 • Obchody Jarmarku Chociszewskiego.
 • Obchody Jarmarku Chociszewskiego.
 • Trojańska Biesiada Świętojańska • Inicjatorem Trojańskiej Biesiady Świętojańskiej jest sołtys wsi Trojany – Marek Barański. • Zapoczątkowana w 2012 roku biesiada ma na celu kultywowanie lokalnych tradycji, prezentację artystów i ludzi kultury związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz jednoczenie lokalnej społeczności poprzez wspólna zabawę. • Coroczną tradycją biesiady jest wyplatanie wianków z polnych kwiatów, ognisko oraz zabawy. Popularnością cieszy się konkurs „Mam talent” oraz biegi przełajowe dla różnych grup wiekowych. • Obecnie Trojańska Biesiada Świętojańska to coroczna impreza wpisująca się na stałe w kalendarz imprez organizowanych i odbywających się w gminie Parzęczew. • Organizatorzy biesiady: - Sołectwo Trojany - Forum Inicjatyw Twórczych - Fundacja Rozwoju Gmin PRYM
 • Zespół Parzęczewiacy podczas obchodów Trojańskiej Nocy Świętojańskiej.
 • Obchody Trojańskiej Nocy Świętojańskiej.
 • Spektakl teatralny „Alicja w krainie czarów” • Inicjatorką przedstawienia „Alicja w krainie czarów” była dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych Renata Nolbrzak. • Spektakl wyreżyserowała Sylwia Maszewska – śpiewaczka operowa, scenarzystka, reżyserka. • W przedsięwzięciu wzięli udział mieszkańcy Gminy Parzęczew w tym: sołtysi oraz Wójt Gminy Ryszard Nowakowski. • Wielomiesięczne próby oprócz obcowania z kulturą umożliwiły także integracje mieszkańców. • Kulturalne wydarzenie wzbogaciło wszystkich o nowe doznania artystyczne. • Spektakle odbyły się m. in.: dwukrotnie w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie oraz w Klubie Garnizonowym w Leźnicy Wielkiej. • Organizator spektaklu: - Forum Inicjatyw Twórczych
 • Spektakl teatralny „Alicja w krainie czarów”.
 • Spektakl teatralny „Alicja w krainie czarów”.
 • Stowarzyszenie przyjazne wsie „ Chociszew – Mikołajew – Pustkowa Góra” • Stowarzyszenie powstało 20 lutego 2012 r. • Jest współorganizatorem Jarmarku Chociszewskiego. Co roku organizuje Kartofladę, podczas której społeczność angażuje się w konkursy związane z ziemniakami. Stowarzyszenie organizuje wigilię, w której uczestniczą również goście w zeszłym roku była to kapela z Żelechinka, która znakomicie umiliła wspólnie spędzony czas. • Stowarzyszenie bierze również udział w biesiadzie karnawałowej, w zeszłym roku wystawili tam stół z popisowymi potrawami. • Stowarzyszenie złożyło dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania „Małe Projekty” , które zostaną zrealizowane: 1. Zorganizowanie cyklu warsztatów muzycznych oraz przygotowanie widowiska obrzędowego w oparciu o folklor łęczycki. 2. Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Chociszew wraz z wizualną mapą wytłoczoną na płycie CD. • Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje warsztaty artystyczne.
 • PODSUMOWANIE nakłady finansowe poniesione w latach 2011 - 2014 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Wartość całkowita projektów Środki zewnętrzne pozyskane na projekty Środki pozyskane z Unii Europejskiej Budżet gminy Środki pozyskane z WFOŚiGW Środki budżetu Województwa Łódzkiego Budżet Państwa; Środki prywatne; Inne 15,74 mln 11,30 mln 9 mln 4,45 mln 1,55 mln 0,46 mln 0,28 mln
 • Projekty zaplanowane na 2015
 • Projekt : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap II” W ramach projektu: • Rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna w Parzęczewie przy ul. Kasztanowej. • Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowościach: - Tkaczewska Góra; - Pustkowa Góra; - Wytrzyszczki; - Julianki; - Żelgoszcz. • Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie. • Zakupiony zostanie ciągnik z wozem asenizacyjnym. • W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 przetargów.
 • Projekt : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap II” Finansowanie: Budżet gminy – 345 126 PLN Środki Unii Europejskiej – 512 288 PLN Wartość ogółem – 857 414 PLN
 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Fly UP