...

Regulacji lokalizowania nośników reklam i szyldów w Gdańsku (2014 r.)

by trojmiastopl

on

Report

Download: 0

Comment: 0

9,917

views

Comments

Description

Dokument dot. możliwości umieszczania reklam w przestrzeni miasta Gdańska.
Download Regulacji lokalizowania nośników reklam i szyldów w Gdańsku (2014 r.)

Transcript

 • 1. &GDANSKKonferenciu prasowa iednostek mieiskich:Biuro Ilozwoiu Gclmislm - Referut Esiefyzucii WIlAi0Z - Zurzqd Drég i ZieleniREGIILACJE LOKALIZOWANIA nosmxéwREKLAM I szvwéw w onmsltu25 sierpniu 2014
 • 2. Plan prezentucii iGDANSK"I.Referut Estetyzacii Zarzqdxenie Prezydentu w sprawie okreélenia zusud Iokalizucii ‘ noénikéw reklumy (. ..) nu nieruchomoéciuch wchodxqcych w sklad gminnego zasobu nieruchomoéci (. ..),20132. Zarzqd Drég i ZieleniZusudy Iokalizucii i formy noénikéw reklum widzianycli 1 clrogi z uwzglgdnieniem bexpiecxelistwu ruchu drogowego,20143. Biuro Rozwoiu Gduiisku‘ Koncepciu llegulacii Esielyki Miastu (nowe zupisy w plnnuch mieiscowych reguluiqce nos'niki reklum i szyldv).2014 %LA#AV4W
 • 3. REFERAT ESTETYZACJI MIASTAZARZADZENIE PREZYDENTA MIASTA enAi'isxA w SPRAWIE OKRESLENIA ZASAD I.0I(Al| ZACJI N0§NI| (0W mum (. ..)mczsfl 2013URZAD MIEISKI W GDANSKU WYDZIAL URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOW
 • 4. i" 9 I. I.. cs§o: »;erncz i cele .7Ic; =i‘r»: cgc5.= ;ei'aic:Fret-: yci»eniic-‘ V. ’ S§)i‘C“": .'1e o! <re§lemic;.2'c: .sc%‘c3 | o!<c; Ii. *~; c;icii nos'ni <6" re! -(It-smy (. ..)~ pierwszy krok w kierunku kompleksowei regulacii zasud Iokulizacii nos'nik6w reklamy oraz szyldéw w Gdalisku‘ popruwa esieiyki miasiu w kréikim okresie poprzez uporzqdkowunie szyldéw i noénikéw reklam no nieruchomoéciach Iarzqdzanych przez PMG* wprowudzenie iasnych i czyielnych kryleriéw dopuszczulnoéci Iokulizucii v szyldéw i nofinikéw reklamyzréinicowanie wielkos'ci nos'nik6w reklam w zaleinos'ci od obszuru miusiaokreélenie zasad Iokalizowunia noénikéw reklam iszyldéw nu nieruchomoéciuch zarzgdzunych grzez grezydenia Gdcnisku 5,3-,4 URZAD MIEISKI WGDANSKU ‘ ii’-,3 WYDZIM.URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOW
 • 5. 0Zczscidy r'pi'o'"-_'cIc! ~'_. "-. oi~. 'e Tilcarr-: c5dr-: eriiei'a-i Pi‘0.'~I"C5eii‘i‘C‘ c? o'i‘.lolzcslirszcacii I“i0§i’iIk0"e' i‘e! <|c; my (. ..)usiulenie minimalnycli odlegloéci miqdzy nos'nikumi reklamy szczegélowe okres'| enie sposobu syiuowuniu nos'nik6w wolnosioiqcych oruz no budynkucli resirykcyine zasady umieslczuniu nos'nik6w reklam i szyldéwzréinicowanie clopuszczulnych wie| kos'ci nos'nik6w no podsiuwie podziulu miasia no 2 sireiy all/. ,— "( ' ‘A ‘.1 U-rt, ; 'f"' A ‘,5?' '. ' / I‘ _' —, /swam- " Q“. . ,"‘; _ s‘ ‘ca’ CZERWONA :3 ’ ' ' I n" [5 _r >4;-I .I :1 ~11!F2, ’ 1‘ '. / 9 -3 * ' I ‘, I . . um POGLA_DOWA.MAPA STREFOWANIA II W°°' “ URZAD MIEISKI w GDANSKU WYDZIM.URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOW
 • 6. -2‘ c': =.mt~-‘“' n " l I y . ”. ' WYDZIAL URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOWu K S . N A D G w M S M.M D A Z R u{I H;.. /,, . . r. .&». r c. ..I ,W . ".' ,c. ..1"b*r* I r.I I . ‘ i'. ~,‘‘'. '(. E C
 • 7. ' ‘A; -.. ~,, I,, '.{ , -,,cg0 km |I. “,‘ u|lI‘. .S‘ ‘U,- ' Ir‘ -.'y~ r.' . ~.i(v-.0 .10 . ’JC~u'7', (~L€~-. ~,8;.1€- i'I'3.". “'€ Siam-17":1," . I=‘ ».URZAD MlE| SKl w GDANSKU I5‘ ‘* v.3 WYDZIAL URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOW»
 • 8. III. T Ilfll IIIIIIT an :0’ any:1: . ':_. ::: =f1i'r7:-~1712221: [vi-3,.,. .._. v.in -1, —'— v~: -.qbI-—-:I I I KJIIIIIU >£''! r,¢::.0 . . _~. ';i: c. -"--' ' V immmm , ;-n'; u . '». ':h Iva‘ VURZ/ D MIEISKI W GDANSKU WYDZIAL URBANISTYKI.ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKOW
 • 9. zmz cmfisxbidJk f Jk fIASADY LOKALIIACJI uosmxow mum w MIESCIE enmsxuz uwzglgdnieniem zusud bezpieczeiistwn rucliu drogowego. _:, -.- _ . Opracowunie nu zlecenieZarxqdu Drég i Zieleni w GclariskusporzqdziloBiuro Konsuliucyino-Proiekiowe Iniynierii Drogowei , ,1'I1AFIK” s. c.
 • 10. ZDI7. (SDAEVSKZaioieniu opracowunia 5%‘JJ f’ minimalizacia neguiywnego wplywu noénikéw reklam nu uiytkownikéw drég - redukcia wyslgpowania wypadkéw drogowych, uzupelnienie uslawy 1 2| marco 1985 0 droguch publicznych,ktéra‘ méwi o Iokalixacii nos'nik6w rekiam,ale nie reguluie Iei kwesiii pod kqlem wplywu nu uczesinikéw ruchu drogowego orcu wplywu nu poziom bezpieczeiistwa ruchu drogowego, unuliza usiawoduwslwa dolyczqcego umieszczania nos'nik6w reklam ’ poza pusem drogowym - brak regulacii uimuiqcych zagadnieniu kompieksowo (reklamy w pasie i pom pusem drogowym).
 • 11. ZD17. (SDAYQSKSpecyfika opracowania 5%‘JJ f~ Material merytoryczny dla ZDiZ pomocny w procedurach:- oceny nos'nik6w reklam ismieiqcych,— opiniowania i zalwierdzania planowanych nos'nik6w reklam,- wspéilworzenia xapiséw mieiscowych planéw zagospodarowania pueslnennego° Reguluie wszysikie nos'niki reklam,ktére sq widoczne dla kieruiqcych poiazdami poruszaiqcymi sing po uiicach Gdariska- Dolyczy nos'nik6w reklam poloionych w pasie iak i poza pasem drogowym° Nie dotyczy szyldéw oraz systemu noénikéw informacii mieiskiei
 • 12. STUDIUM , ,l(0NCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA"VII ; ‘.7TI-F* «W»:W FHW. » HI I 4F 1F71 II ‘“»II*. I_ - ‘L;/II, ‘ I‘:. :_ ‘a , I I '/ N ‘7 ‘ '~ 1I /,/- . 201 2013 2014 __, _R(I-0 < ZIwwswmnv AUA PRAC!KONSUITAOE ’ ~ I ;ANAIIIY PROJEKTOWE wnnA1ANI£J ‘ A. --.1,. vJ~_. .AIf ‘“1LIL, J__1,I“___,JwhIIUROR%Q. lUGDANSKAl. WdyPIaIInidI24 N-MBODANSK
 • 13. Zaloienia i cele stadium Koncepcii Regulacii Esietyki Miasia’ poprawa eslelyki miasia poprzez ograniczenie i| os'ci szyldéw i nos'nik6w reklam’ wprowadzenie iednolitych zasad lokalizacii i ich sposohu ekspozycii‘ zréinicowanie wie| kos'ci nos’nik6w reklam w zaleinoéci od abszaru miasiamoiliwoéé wplywu na sposéb Iokalizowania Iioinikéw reklam i szyldéw Iia obszarze calego miasta
 • 14. do JCC4 201 4: I‘. r‘o': 'e rec pisy '*«'33I'o'= »'c c~'. '~; c=v 1. §: !c~~I"a6'¢' i“. 'i1€. %ISCO".7‘. '€11"i 0:5 'I"I3 I I I° nowaiorski sposéb akres’lania i Iiczenia wielkofici nos'nika reklamy ° restrykcyine zasady umieszczania nos'nik6w reklam i szyldéw~ zréinicowanie dopuszczalnych noénikéw ze wzglgdu na ich wie| kos'c'Wiqcei informacii na:www. brg. gda. Ql; bM. w,J, _,. .eIfi1l1A. J‘I, ~._L_ , I.1____ImHURORQlWQ.1l. lGDANSKA. I.I. WIUPIIIIowIIIII30 fl-OESGNKSK
 • 15. {(ieI'u; ':ki us; c»| c.I*. ic« "-'iel!4(os'ci Ixcéi-'Ii! :6"' ’i%‘3E(1("I'. 'I — I". '~; oi'I'. iI:c«'~lci §3E'0i3i(§{“-i’i"é"' pIc: i'. é'*' I‘. 'E13iSCO"". '€i’i RESTRYl(CYJNO§C II/ ll 1 r 1114111 I‘‘‘ In '1 , J«_~ALfl“1i_IIr~. _1_. ,A. L_, _~IwLBIUROR0ZWQI1.I6DANSKA. |l. WIlyPIaIIoa-IHI3 N-SSGDANSK
 • 16. S§3oikcv. :;ic4 ii. iomc= cyir; o-konsuIicacyine2012 r.° 2 seminaria:inauguracyine oral l llbq Gospodarclq Reklamy Zewngtrlnei,' anliieta dotyclqca estetyki miasta skierowana do Rad Dlielnit, 2013 r.° prelentacia na posiedzeniu Mieiskiei Komisii Ilrbanistyclno - Architektoniclnei, 2014 I’.° prelentacie Komisiom Rady Miasta Gdaiiska :Rolwoiu Prlestrlennego i0c| Irony §rodowiska oral Rewitalilacii, ° ankieta badaiqca zmiang posfrlegania estetyki miasta skierowana do Rad Dlielnit,' umieslclenie proiektu studium no stronie internetowei B116 1 proébq o uwagi, ° 4 spotkania konsultacyine (RDIO,IGRZ,Deweloperly,Zarlqdcy Nieruchomoéci), ° 2 spotkonia informacyine (RDIO,IGRZ,Radni Mieiscy), ' prelentacia opracowania na Ilniwersyterie Gdariskim no konferencii pt.,, Wsfro/ lgpig/ (ml.Prdwne prob/ emy esfefyzdr/ i przesfrzeni pub/ itzne/ '. "JKIm, .v, ,J, ._, ,1lfi1i1A. J‘I, ~._L_.,I. ,___ImBIUROROZWQ. Il. lGDANSKA. i.I. WIUPItIbuddI30 Q-§5GWl'&8K
 • 17. 1:i‘Tij'1(‘iC3{5‘, ' 7.2%-s; oso‘. *.'cr: ":icI 1'!E22‘:Eriyce no prlykiadlie skrlyiowania Grunwaldlka/ MiszewskiegoStan istnieiacv 26nos'nikéwrek| am Z1! 18 szyldéwL‘) -‘A;I 1‘ -1 _ - . / I k, ;,, .;. ‘« . M '-—_.5 - '£'r53» V1.2‘-: “§, .§3l s-.1:-I ' I ~': ,:%“z~. =:=.; ..C ; _—- 3- ~ 4-' Po zastosowaniu proponowanych zasad 0 nos-mk(», w,ek. am ,010 szyldéw BIUROR0ZWQI1.I6DANSKA. |l. WIlyPIaIIoa-IHI3 N-SSGDANSK
 • 18. wferfiy: IIM: :"; <gZespéi autorski:Edyta Damslel — Turek « koordynator lespolu KREM,Biuro Rolwoiu GdafiskaMarek Piskorski -Biuro Rolwoiu GdafiskaDorota Korleniowska « Biuro Rolwoiu GdafiskaMaia Wypythowska - Biuro Rolwoiu GdafiskaMpflllm‘ - Referat Estetylacii Miasta, Michal Slymafiski Wydlial Urbanistyki,Architektury i Othrony Zabytkow, - Zarlqd Drég i Zieleni w Gdansku, Karolina Orcholska - Radny Miasta Gdaiiska,Pnewodiiiclqcy Komisii Rewitalilacii Dariusl SlodkowskiM AI. VJM. mlfi“*t. J1»_g--x. _,_I. L., LBIUROR%Gl. iGDAfl3I(’AIl. WntyPinloudIlo31 Q-$5GXBK
 • Fly UP