System is processing data
Please download to view
...

Tomasz Komorowski - deklaracja programowa

by michal-kowalski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,420

views

Comments

Description

Download Tomasz Komorowski - deklaracja programowa

Transcript

  • 1. TomaszKomorowskiNiezależny kandydat nawójta gminy OzorkówKomitetu WyborczegoWyborców
  • 2. Szanowni Państwo,W dniu 16 listopada odbywają się kolejne wybory samorządowe, w których wybieracie Państwo osoby nanajważniejsze funkcje w Naszej gminie. Dokonujecie wyboru osób reprezentujących Wasze interesy w RadzieGminy oraz Wójta.Wobec podjętej przeze mnie przemyślanej i odpowiedzialnej decyzji, o kandydowaniu na urząd wójta gminyOzorków, chcę w niniejszej broszurze przedstawić· moją osobę· standardy pracy, których zobowiązuję się przestrzegać· propozycję programową odzwierciedloną w 5 hasłach :wykorzystanie potencjałuinwestycje i rozwójnowoczesna infrastrukturabezpieczne środowiskoczłowiek i rodzinaktórych omówienie znajdziecie Państwo w dalszej części.Jestem pewien, że wielu z Was doceni mój program i deklaracje, a podczas wyborów wyrazi swojepoparcie, oddając swój głos na mnie i członków Komitetu Wyborczego Wyborców Pozytywna Energia.Zapraszam do zapoznania się z pozostałą częścią broszuryZ wyrazami szacunkuTomasz Komorowski
  • 3. KKiimm jjeesstteemmUrodziłem się i od 42 lat mieszkam we wsi Modlna. Tu przeżyłem dzieciństwo, wyzwania i radości czasówszkolnych, okres młodzieńczych buntów, tutaj także założyłem rodzinę.Jestem pewien, że znam doskonale naszą gminę i potrzeby mieszkańców.Od 4 lat, dzięki Państwa zaufaniu pełnię mandat radnego w naszej gminie. Wiem w jaki sposób zarządzana jestnasza gmina i jak prowadzi się gospodarkę publicznymi pieniędzmi. Moje doświadczenia utwierdzają mniew przekonaniu o konieczności przeprowadzenia bardzo istotnych zmian, ww kkttóórryycchh ddzziięękkii WWaasszzeemmuu ppooppaarrcciiuu,,wwrraazz zz WWaammii,, cchhcciiaałłbbyymm uucczzeessttnniicczzyyćć ww ssppoossóóbb sszzcczzeeggóóllnniiee aakkttyywwnnyy..MMoojjee kkoommppeetteennccjjee ii ddoośśwwiiaaddcczzeenniieeUkończyłem studia magisterskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiejoraz podyplomowe studia w zakresie gospodarowania odpadami na Politechnice Łódzkiej. Posiadam certyfikatPełnomocnika Zarządu do Spraw Realizacji Inwestycji ( MAO).Zawodowo pełnię obecnie funkcję dyrektora operacyjnego w spółce OPK w Ozorkowie. Do moich obowiązkównależy nadzór nad pracą poszczególnych wydziałów firmy, świadczącej usługi w zakresie gospodarki komunalnej,w tym zarządzania majątkiem samorządu obejmującym zasoby mienia komunalnego.Odpowiadam za prawidłowe funkcjonowanie obiektów technicznych, takich jak gazowa ciepłownia miejska,oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, a także system kanalizacyjny i wodociągowy.Odpowiadam również za realizację wszelkich inwestycji prowadzonych przez firmę i opracowywaniemechanizmów ich finansowania – z uwzględnieniem dotacji unijnych i krajowych. Są to zadania przypisane gminie,a realizowane poprzez specjalnie powołaną do tego celu spółkę – OPK sp. z o.o.Karierę zawodową zaczynałem w 1997r jako szeregowy pracownik, aby stopniowo poznać funkcjonowanie firmy,na każdym szczeblu organizacyjnym i realizować coraz bardziej złożone zadania np:- budowę kanalizacji w Ozorkowie- budowę stacji uzdatniania wody w Ozorkowie (inwestycja właśnie finalizowana)- w ostatnich miesiącach przystąpiłem do realizacji umowy na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalniścieków.Wszystkie te wielomilionowe projekty są możliwe do zrealizowania dzięki dodatkowym funduszom zewnętrznym.Zapewniam, że moje doświadczenie zawodowe, umiejętności analityczne i zdrowy rozsadek będąniezwykle cennym wkładem w rozwój naszej społeczności.W moim przekonaniu, wójt powinien umieć słuchać, pytać, negocjować, współpracować i odważniewykorzystywać możliwości jakie dają nam dzisiejsze czasy.
  • 4. DDeekkllaarraaccjjaaKandydując na stanowisko wójta gminy Ozorków, nie będę składał obietnic, które zwykle mnoży sięw okresach przedwyborczym. Nie będę teraz wymieniał nowych lokalizacji dróg asfaltowych, nie będę wskazywałnowych lokalizacji lamp, nie będę obiecywał kolejnych świetlic i parkingów.Deklaruję znacznie więcej!Rozpoczynając kampanię wyborczą w ramach KWW Pozytywna Energia, zobowiązuję się dowprowadzenia nowych standardów w najważniejszych obszarach funkcjonowania gminy. Gdy wprowadzimy jew życie, będziemy decydować wspólnie o najistotniejszych sprawach – podejmując razem decyzje co, gdziei w jakim celu tworzyć.To Wy drodzy Państwo wiecie najlepiej, co jest nam potrzebne, a moim zadaniem jest wyjść naprzeciw tymoczekiwaniom i wspierać ich realizację.Podstawowe standardyAby móc razem z Państwem dokonać pozytywnych zmian, niezbędne jest wprowadzenie nowego standardu pracyurzędu gminy.JJaakk rroozzuummiieemm nnoowwyy ssttaannddaarrdd??Gmina przyjazna każdemu z nas. Wójt, powinien być osobą gotową na co dzień do kompromisów,potrafiącą wysłuchać i ocenić argumenty wszystkich stron, po to, aby podejmować decyzje trafne, przemyślanei wyważone i pożyteczne dla całej społeczności.Kultura sprawowania władzy jest równie istotna, jak pozostałe cechy, którymi powinien się charakteryzowaćnasz samorząd.Jako nową jakość sprawowania urzędu rozumiem podwyższenie standardów jego funkcjonowaniem a są to:-- wwyyssookkaa jjaakkoośśćć oobbssłłuuggii mmiieesszzkkaańńccóówwczyli wprowadzenie zasad obsługi tak, żeby każda osoba czuła się również gospodarzem, osobą mile widzianą.Samorząd jest organizacją, która realizuje potrzeby mieszkańców i nigdy nie zgodzę się z odwróceniem tejzależności.-- rróówwnnee ttrraakkttoowwaanniiee kkaażżddeeggoorozstrzygania spraw poprzez jasne i czytelne procedury. Pod tym hasłem rozumiem unikanie tak zwanegopotocznie „załatwiania spraw”. Nie akceptuję takiej formy rozstrzygania spraw, opartej na „załatwiactwie”.--wwiięękksszzaa ssaammooddzziieellnnoośśćć pprraaccoowwnniikkóówwKadra naszego urzędu, to w znacznej mierze wykształceni i doświadczeni fachowcy, a szefowie większościwydziałów dysponują kompetencjami do samodzielnego podejmowania szeregu decyzji. Zamierzam przekazaćkompetencje do rozpatrywania i podejmowania decyzji przez te osoby, we wcześniej ustalonym i możliwieszerokim zakresie. Chcę unikać schematów zarządzania opartych na jednoosobowych, autokratycznych i niezbytjasnych zasadach.Jestem pewien, że tylko dzięki zachowaniu powyższych standardów, mogę z pełną odpowiedzialnościązobowiązać się do zrealizowania wszystkich elementów mojego programu – 5 punktów, którychomówienie znajdą Państwo na kolejnych stronach.
  • 5. WWyykkoorrzzyyssttaanniiee ppootteennccjjaałłuuNNaasszzaa ggmmiinnaaGmina posiada wiele cech wymagających odpowiedniego zarządzania, zgodnego z dzisiejszymi standardamii możliwościami. Do realizacji tego celu wybieracie Państwo, co 4 lata osobę, która powinna posiadać cechydoskonałego organizatora, która będzie potrafiła nie tylko autorytarnie rządzić, ale również organizowaći zarządzać zasobami. Tak samo w firmie jak i w gminie, koniecznym jest zachowywanie odpowiedniego poziomurozwoju zarówno w sferze infrastruktury, jak obowiązujących norm i standardów postępowania.Brak rozwoju oznacza zastój, a zastój wobec obserwowanego wokoło postępu oznacza uwstecznianie się.Uważam, że nasze możliwości są ogromne, a my, jako społeczność zdecydowanie zasługujemy na więcej.Możliwości te drzemią w unikalnym charakterze naszej gminy, jej położeniu w centrum kraju oraz walorachśrodowiskowych. Warto je wykorzystywać, bo ma to bezpośredni wpływ na poziom naszego życia. Wymaga toumiejętności dobrego zaplanowania i poznania kierunków właściwego rozwoju oraz cierpliwości i konsekwencji.Przede wszystkim jednak potrzebny jest do tego dialog i wspólnie wypracowany plan działania.Patrzmy dużo dalej niż obecnie, w przyszłość naszego regionu. Porównujmy się do tych, którzy w tymmomencie są lepsi od nas, za cel stawiając sobie dorównanie właśnie im.Dołączmy do najlepszych.NNaassii mmiieesszzkkaańńccyyO aktywności społecznej, decydują mieszkańcy, realizujący swoje pasje, działający dla dobra lokalnej wspólnotyi z nią utożsamiani. To również wspólne działania na rzecz naszych małych ojczyzn, jakimi są nasze wioski, coz kolei przekłada się na obraz całej naszej społeczności Jest to bardzo pozytywne i pożądane zjawisko. Chcę dążyćdo tego i bardzo aktywnie to wspierać, aby kształtować, rozwijać i pielęgnować więzi, zarówno poprzez wspólneprace na rzecz wspólnoty, a także poprzez spotkania, wyjazdy, wspólne zabawy. Jedna z prostych dróg doaktywizacji tego zjawiska jest uruchomienie funduszy sołeckich. Są to środki przeznaczane wspólnotom sołeckimdo wyłącznej dyspozycji, dla realizacji celów zgodnych z lokalnymi potrzebami, o których decydują wprosti niezależnie mieszkańcy danego sołectwa. Stanowi to doskonałą lekcję samorządności i wpływa bardzopozytywnie na kształtowanie relacji sąsiedzkich.Zauważam w wielką radością, że są wśród nas osoby zaangażowane w działania społeczne i aktywizującemieszkańców, posiadające pasję i dar bycia dobrymi organizatorami. Z mojej strony deklaruję w tym względziecałkowitą otwartość na współpracę.Kiedy już poczujemy te wspólnotę lokalną, najbliższą, to będę chciał abyśmy wyszli również poza teren naszejgminy, naszego województwa, zawiązując przyjacielskie i partnerskie kontakty z gminami sąsiednimi. Być możeśmiało spojrzymy nawet poza granice Polski. Będzie to z pewnością owocowało doskonałą wymianą doświadczeńkulturalnych i gospodarczych.Otwórzmy się na innych, bądźmy wspólnotą.Najważniejszym elementem w każdej społeczności jest poczucie wspólnoty, współodpowiedzialności i więzispołecznej. Harmonijne życie we wspólnocie jest niczym innym jak sztuką zrozumienia i kompromisu,a także wspólnej pracy i zabawy. Chcę położyć szczególny nacisk na zbudowanie pozytywnych relacjiw naszej społeczności, bo stanowi to podstawę wszystkiego, co możemy określić dwoma słowami - naszagmina - czyli taka, z którą każdy z nas będzie się z dumą utożsamiał i działał na rzecz własnegoi wspólnego dobra.
  • 6. IInnwweessttyyccjjee ii rroozzwwóójjWiem, że podobnie jak ja wiele osób jest przekonanych, że rutyna bardzo skutecznie blokuje perspektywicznespojrzenie na sprawy.Ostatnie lata to okres ogromnych zmian. Zmieniał się ustrój państwa, nasz kraj został przyjęty do UE, pojawiły sięnowe technologie i nowe możliwości, powszechnym stał się Internet, zmieniały się zasady gospodarcze. Czy tegochcemy czy nie, żyjemy w otoczeniu tych zmian. Jednym z ich efektów, jest wypracowany mechanizm wsparciafinansowego dla krajów, które wstąpiły do unii. Uporczywe ignorowanie współczesnych realiów i kurczowetrzymanie się starych schematów zarządzania gminą skazuje nas nieuchronnie na zacofanie i brak rozwoju.Dotychczasowy system finansowania gminy, oparty w większości na przychodach podatkowych, bez właściwejanalizy możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy z funduszy zewnętrznych, jest po prostu skrajnymprzeżytkiem.Zasadą obowiązującą we współczesnym świecie jest to, że właściwym sposobem zarządzania majątkiem gminy,jest opracowanie planu inwestycji w oparciu przede wszystkim o potrzeby gminy, jej możliwości finansowea następnie pozyskanie odpowiedniego wsparcia finansowego.Mój plan plan rozwoju gminy ukierunkowany jest przede wszystkim na dokonaniu oceny możliwości a w następnejkolejności:· pozyskaniu inwestorów· wykorzystaniu bliskości ważnych węzłów komunikacyjnych· przygotowania podstaw tworzenia nowych terenów inwestycyjnych.Dla efektywnego zarządzania konieczne jest korzystanie z konsultacji społecznych. Każde zamierzenieinwestycyjne trzeba zbadać, ocenić, skonkretyzować i wypracować właściwy plan realizacji i finansowania opartyo realne możliwości.Warto więcej szukać, pytać, analizować i zabiegać. W zamierzeniach inwestycyjnych warto wybiegać dalejw przyszłość, opracować w wieloletniej perspektywie kierunek rozwoju gminy, a następnie w sposób wyważony,kontrolowany i bezpieczny, konsekwentnie je realizować.Wiem jak to zrobić.NNoowwoocczzeessnnaa iinnffrraassttrruukkttuurraaPod kątem zaspokojenia podstawowych potrzeb nasza gmina nie jest gminą całkiem zaniedbaną.Mamy sporo przyzwoitych dróg, poprawnie działające szkoły, profesjonalną kadrę nauczycieli, przedszkole,ośrodki zdrowia, chodniki.Mamy również sporo różnych dziwnych obiektów chodnikopodobnych, szlaków drogopodobych i ścieżeknibyrowerowych, tworzonych na prędko, byle jak, zwłaszcza kiedy zbliża się okres wyborów.Wiele dotychczasowych inwestycji to nieudolne i minimalistyczne namiastki czegoś co zwykle odpowiadainnym standardom. Efektywne zapanowanie nad inwestycjami, wymaga zaangażowania, wiedzy, doświadczeniaoraz co najważniejsze – perspektywicznego myślenia. To co budujemy, co realizujemy - ma służyć Naszejspołeczności i ma spełniać współczesne standardy.Nie możemy dalej pozwalać „na bylejakość”!Zobowiązuje się, że każdą istotną decyzję inwestycyjną będę poddawał konsultacjom społecznym.W moim przekonaniu to najwłaściwsze i taki sposób działania mogę już dziś obiecać.Bezpieczne środowiskoBezpieczne środowisko to w moim rozumieniu przede wszystkim, promowanie nowoczesnego rolnictwa,wykorzystanie walorów agroturystycznych, środowiskowych i uzdrowiskowych oraz wsparcie tworzenianowoczesnych alternatywnych źródeł energii.
  • 7. CCzzłłoowwiieekk ii rrooddzziinnaaUważam, że równie ważne jak sprawy ekonomiczne są aspekty społeczne. Chcę uczynić je jednymiz najważniejszych priorytetów mojej działalności. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na następującezagadnienia:· Rodzina· Organizacje społeczne· Pomoc społecznaRRooddzziinnaaChcę zaoferować maksymalną, możliwą pomoc dla młodych rodzin, naszych obecnych i przyszłych mieszkańców- tak, aby w jak najlepszym stopniu zapewnić ich dzieciom profesjonalną i wzorową opiekę. Chcę rozwinąć obecnysystem przedszkolny funkcjonujący w gminie, udoskonalić go na bazie współczesnych standardów i wypracowaćnową strategię - bądź to przez analizę możliwości utrzymania dodatkowych obiektów lub wypracowania możliwościzachęty dla powstawania przedszkoli prywatnych.Działania dla rozwoju i utrzymania opieki przedszkolnej, stanowią z punktu widzenia finansowego wydatek, jednakz innych perspektyw, jest to niewątpliwie najbardziej cenna inwestycja - inwestycja w młodego człowieka, któratakże stwarza zachętę dla rodziców do osiedlanie się na terenach naszej gminy, w warunkach pozwalającychpogodzić obowiązki pracy i wychowania młodego pokolenia.IInnwweessttuujjmmyy ww nnaasszzee ddzziieeccii..OOrrggaanniizzaaccjjee ssppoołłeecczznneeCzłowiek jako istota społeczna, najczęściej dobrze czuje się we wspólnocie, a w zależności od zainteresowań,zwykle szuka odpowiednich dla siebie środowisk, w których może realizować swoje pasje . W naszej gminie są toz reguły Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje sportowe postaci Ludowych ZespołówSportowych, czy też stowarzyszenia, kluby. Chcę nadal wspierać i rozwijać te organizacje oraz poszukaćwspólnie nowych aktywności , aby uruchomić tkwiący w nas pozytywny potencjał. Stanowi to niezwykle ważnyaspekt funkcjonowania naszej społeczności.Chcę to rozwijać.Pomoc społecznaWspólnota gminna powinna charakteryzować się cechami odpowiednimi właśnie dla wspólnoty. Jedną z takich cechjest współodpowiedzialność za drugiego człowieka. Szczególnie istotne jest to wobec osób, które z rożnychwzględów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.Istnieje prawny system pomocy osobom potrzebującym, realizowany poprzez ośrodki pomocy społecznej – w tymnasz gminny. Pomoc udzielana jest na podstawie regulacji prawa, nie zawsze jest skuteczna i adekwatna, częstonie trafia do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Nie należy rozumieć tego wyłącznie jako udzielanie pomocyfinansowej. Przede wszystkim należy pomagać w wyjściu z trudnych sytuacji i wspomagać w możliwościachuzyskania samodzielności finansowej.Miejmy śmiałość, wolę i odwagę pomagać współmieszkańcom.
  • 8. Szanowni Państwo!Właśnie w wyborach samorządowych, w sposób najbardziej bezpośredni, przez głosowanie na konkretneosoby, objawiają się najwyraźniej zalety prawdziwej demokracji. Każdy Wasz głos jest niezwykle ważny i możemieć decydujące znaczenie, wpływając przez najbliższe lata na najbliższe Wam sprawy.Czas głosowania to moment kiedy jesteśmy sam na sam ze swoimi myślami, ze swoim sumieniem, oraz….długopisem i kartą do głosowania.Dzień wyborów to dzień, w którym każdy z nas ma prawdziwą i realną władzę, dosłownie w zasięgu ręki,dzień, w którym oddając swój głos, oddajemy także większość tej władzy w ręce osób, które wybieramy nanajbliższe cztery lata. Wybierajmy więc odważnie i rozważnie bo od tego zależy nasza przyszłość.Zachęcam Państwa do promowania POZYTYWNEJ ENERGII wśród znajomych, rodzin, bliskich, przyjaciół,wszystkich, którzy oczekują pozytywnych zmian, POZYTYWNEJ ENERGII, która umożliwi dokonanie zmian namiarę dzisiejszych możliwości.Chcę aby każdy z Was miał prawo, z podniesioną głową, spojrzeć innym prosto w twarz, mogąc z satysfakcjąi dumą powiedzieć – JESTEM mieszkańcem GMINY OZORKÓW.Dlatego proszę Państwa o oddanie głosu na mnie i członków KWWPozytywna Energia, bo tylko wtedy mogę zagwarantować,że pozytywne zmiany w Naszym otoczeniu staną się rzeczywistością.Z wyrazami szacunkuTomasz KomorowskiKandydat na wójta gminy Ozorków KWW Pozytywna Energia
  • Fly UP