...

Mieszkanie dla mlodych mdm

by mgprojekt

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

27,462

views

Comments

Description

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mieszkanie-dla-mlodych
Download Mieszkanie dla mlodych mdm

Transcript

  • 1. Mieszkanie dla Młodych - MdM Opublikowano 15 stycznia 2014, autor: MG ProjektW 2014 roku rusza nowy program rządowy, w którym przez najbliższe pięd lat osoby kupujące, lub budujące dom, mogą liczyd na wsparcie finansowe paostwa. Aby ubiegad się o dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych, potocznie zwanym MdM należy spełnid pięd podstawowych warunków: 1. Dom musi byd stosunkowo mały, a jego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyd 100m2, w przypadku kiedy starający się o dofinansowanie nabywca posiada troje, lub więcej dzieci, wówczas dom może mied powierzchnię 110m2, ale nie więcej. Dom taki musi posiadad wyłącznie jeden lokal mieszkalny i może byd budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym, domem szeregowym, lub bliźniakiem, które stanowią odrębną konstrukcyjnie samodzielną całośd. Program przewiduje dopłatę tylko do 50 m2 powierzchni domku. 2. Inwestor ubiegający się o dopłatę musi byd młody, czyli według ustawodawcy powinien mied do 35 lat. Mogą to byd również osoby samotne, a w przypadku małżeostw pod uwagę brany będzie wiek młodszego partnera. 3. Dom można kupid tylko na rynku pierwotnym, czyli od developera i aby zakwalifikowad się do programu Inwestor musi dysponowad własnym wkładem i posiadad dobrą historię kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu w polskich złotych, na co najmniej 50% ceny domu i na co najmniej 15 lat. W przypadku osób samodzielnie budujących, tak zwanym systemem gospodarczym, mogą się one Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. ubiegad w ramach programu Mieszkanie dla Młodych o zwrot części podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych. 4. Dom nie może byd za drogi, a ceny za 1m2 ustalane są odrębnie dla poszczególnych lokalizacji i nie mogą przekraczad wyliczonych wskaźników. Cena 1m2 musi byd aktualna na dzieo składania wniosku - limit dotyczy ceny całej nieruchomości, czyli domu jednorodzinnego i działki, na której został wybudowany. 5. dofinansowanie ubiegad się mogą osoby, które nie posiadają własnego domu, lub mieszkania. W innym przypadku należy w ciągu sześciu miesięcy od daty nabycia domu w programie MdM, zrzec się prawa do własności, lub wynajmu innej nieruchomości. Można za to posiadad niezabudowaną działkę, lub domek letniskowy/rekreacyjny.Mieszkanie dla Młodych - jaką kwotę można otrzymać? Dopłata do wkładu własnego, dla rodzin bezdzietnych i singli, wyniesie 10% wyliczonej kwoty. Osoby i rodziny z jednym własnym, lub przysposobionym dzieckiem, otrzymają 15%, a jeśli w ciągu pięciu lat urodzi się trzecie, lub kolejno dziecko to można liczyd na dodatkowe 5% dopłaty. Dopłata obejmie zawsze 50m2 domu, bez względu na wielkośd budynku, wraz ze wskaźnikiem jego kosztu, a w przypadku kredytu różnicę bank każe nam wyrównad z własnych środków. Wsparcie w programie MdM, będzie przyznawane na wniosek złożony w czasie pół roku od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia kredytu hipotecznego. Wniosek będzie można złożyd przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy ustanowienia własności domu. Inwestor wnioskujący oCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. dofinansowanie, otrzyma dopłatę w chwili zaciągania kredytu i zgodnie z założeniami ustawy rządowej, to dofinansowanie będzie pełniło rolę wkładu własnego. Jest to korzystne rozwiązanie, które pozwoli kredytobiorcom na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Lista banków udzielających takie kredyty, jest dostępna na stronie: www.bgk.com.pl i są to banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota kredytu w banku nie może byd niższa niż 50% ceny kupna domu. W banku składamy wniosek o kredyt, wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, oraz z dodatkowymi oświadczeniami o spełnieniu warunków programu MdM Mieszkanie dla Młodych. Wniosek o spłatę części kredytu składamy nie później niż sześd miesięcy od narodzin trzeciego, lub kolejnego dziecka, które urodzi się do pięciu lat od zakupu domu.Sankcje związane z niedotrzymaniem warunków MdM. Zwrot dopłaty może nastąpid, wówczas jeśli w ciągu pięciu lat nie wywiążemy się z warunków programu Mieszkanie dla Młodych. W tym czasie przede wszystkim, nie wolno zmieniad przeznaczenia domu na przykład na lokal usługowy, nie wolno domu sprzedad, ani wynająd, czy użyczyd osobom trzecim. W tym czasie nie wolno nabyd innego domu, tylko w przypadku sprawy spadkowej, ale wtedy zwrotowi podlega częśd otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do kooca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeo.Więcej na: Mieszkanie dla Młodych | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on FacebookCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • Fly UP