System is processing data
Please download to view
...

Najczesciej popelniane podczas budowy bledy instalacje zewnetrzne

by mgprojekt

on

Report

Category:

Real Estate

Download: 0

Comment: 0

46,856

views

Comments

Description

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-instalacje-zewnetrzne
Download Najczesciej popelniane podczas budowy bledy instalacje zewnetrzne

Transcript

  • 1. Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 10 instalacje zewnętrzne. Opublikowano 30 grudnia 2013, autor: MG ProjektW dziesiątej części cyklu artykułów o błędach podczas budowy domu architekci z MGProjekt przygotowali zestawienie najczęstszych nieprawidłowości w trakcie wykonywania instalacji zewnętrznych. W tej części pragniemy zapoznad Was z problemami jakie pojawid się mogą na etapie doprowadzenia mediów na działkę i podłączeniu poszczególnych przyłączy do domu. Na wykonanie przyłączy do domu jednorodzinnego nie jest wymagane pozwolenie na budowę - wystarczy zgłoszenie tych robót. Wyjątkiem jest przyłącze gazowe, wraz z instalacją gazową, której projekt jak i lokalizację przebiegu instalacji po uprzednim uzgodnieniu w miejscowym zakładzie gazowym, musimy złożyd wraz z projektem domu i przydzielonymi warunkami technicznymi w Wydziale Architektury do pozwolenia na budowę. Do projektu również należy dołączyd projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, lub szamba szczelnego, jeśli w danej okolicy brak sieci kanalizacyjnej. Szamba szczelne dla domu jednorodzinnego wykonujemy o pojemności od 6 – 10m3, w zależności od potrzeb i liczby użytkowników. Większe szamba wymagają operatu i pozwolenia wodno-prawnego. Jeśli przez działkę, na której będzie budowa domu przebiegają rurki melioracyjne to przed przystąpieniem do przebudowy instalacji melioracyjnej również potrzebny będzie operat wodnoprawny wraz z decyzją. Nie wolno niszczyd, ani przerywad sieci melioracyjnych, gdyżCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. doprowadzi to do zalewania naszej działki, lub terenów na działkach sąsiednich, a naprawa urządzeo melioracyjnych i osuszanie terenu narazi nas na duże wydatki. W przypadku przyłącza energetycznego, na okres budowy występujemy do zakładu energetycznego o przydzielenie warunków technicznych i otrzymujemy tymczasowe przyłącze budowlane, które następnie zmienia się na docelowe. Należy pamiętad, że im szybciej przyłącze energetyczne zmienimy z budowlanego na docelowe tym mniejsze poniesiemy koszty, gdyż opłata za przyłącze budowlane i taryfa z nim związana są dużo wyższe. Na budowę przyłącza energetycznego wystarczy zgłoszenie robót. Podobnie jest z przyłączem wodnym i przydomową studnią. Jeśli studnia będzie miała wyższe parametry od standardowych to wówczas musimy ubiegad się o pozwolenie wodnoprawne. W przypadku odprowadzania wód deszczowych z terenu, jeśli nie ma sieci deszczowej, wykonujemy studnię chłonną, lub systemowy układ studzienek chłonnych połączonych z drenażem opaskowym wokół domu. Można też zastosowad szczelny zbiornik na wody opadowe, opróżniany okresowo przez służby komunalne, a częśd nagromadzonej w nim wody w porach suchych wykorzystywad do podlewania ogrodu. W przypadku odprowadzania wód opadowych do rowów melioracyjnych, obecnie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, wraz z operatem wodnym. Na etapie adaptacji projektu typowego architekt przygotowuje projekt zagospodarowania terenu, wraz z częścią opisową i z naniesionym przebiegiem poszczególnych projektowanych przyłączy. Należy się wówczas stosowad do zaleceo odnośnie wymaganych odległości infrastruktury względem budynku, które zawarto w projekcie. Wyżej podane odległości są odległościami minimalnymi i należy bezwzględnie stosowad się do tych wytycznych. W trakcie budowy nie można samowolnie zmieniad lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. Jeśli w okolicy brak sieci kanalizacyjnej, to wtedy budujemy szambo szczelne. Jeśli zaś wielkośd działki jest wystarczająca (minimum 1200m – zalecana powyżej 1500m), oraz pozwalają na to warunki zabudowy, wówczas budujemy przydomową oczyszczalnię ścieków. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy wybudowad osadnik gnilny, opróżniany okresowo przez służby komunalne, do którego należy dodawad biopreparaty przyspieszające rozkład ścieków. Podobnie coraz częściej biopreparaty stosuje się doszamb szczelnych, tak aby wybierane okresowo ścieki były czystsze.Błędy, które mogą pojawid się przy budowie kanalizacji ściekowej zewnętrznej. Źle dobrane średnice rur i niewłaściwe spadki. Podobnie jak przy budowie instalacji wewnętrznej, tak i na tym etapie ważnym jest, aby rury odprowadzające ścieki z domu były odpowiednio dobrane. Układanie rur w gruncie wykonujemy poniżej strefyCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. przemarzania, zachowując odpowiednie spadki. Źle ułożone rury, mogą zamarzad, lub spływ ścieków przy złym spadku będzie "leniwy". Doprowadzi to do zasysania wody z syfonów w instalacji wewnętrznej i tym samym gazy z kanalizacji będą się cofad. W najgorszym przypadku same ścieki mogą się cofnąd, co doprowadzi do "śmierdzącego" problemu w domu. W przypadku odprowadzania ścieków z poziomu piwnicy należy koniecznie zamontowad zawór zwrotny, bo w przeciwnym razie ścieki będą się cofad i nie spłyną do kanalizacji zewnętrznej. Zły wybór szamba – gotowe czy budowane? Najlepszym rozwiązaniem jest wbudowanie szamba gotowego - przy samodzielnej budowie, może dojśd do nieszczelności. Taka budowa jest droższa, bo powinna byd wykonywana przez fachową firmę. W przypadku, kiedy na działce mamy wysoki poziom wód gruntowych lepiej jest zamontowad gotowy zbiornik żelbetowy niż z tworzywa sztucznego, gdyż pusty zbiornik z tworzywa będzie "wypychany" przez wody gruntowe. Źle wykonana oczyszczalnia przydomowa. Najlepiej wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zlecid firmie specjalistycznej, która odpowiednio dobierze system drenarski, rodzaj filtrów, jak również inne parametry niezbędne do prawidłowej pracy oczyszczalni. Jeśli zamierzamy wybudowad przydomową oczyszczalnię ścieków musimy dysponowad działką o odpowieniej wielkości - gdyż na zbyt małej działce oczyszczalnia się nie sprawdzi. W przypadku ograniczeo wodno-gruntowych może też okazad się, że budowa oczyszczalni przy domu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Klasyczne układy z rozsączaniem, czyli tak zwane szamba ekologiczne nie nadają się do gruntów nieprzepuszczalnych jak glina, lub gdy poziom wód gruntowych jest za wysoki. W tym przypadku urządzenia nie będą działały, a nasza działka będzie zalewana. Wówczas najlepszym, aczkolwiek kosztowniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie oczyszczalni biologicznej z napowietrzeniem z dodatkową przepompownią, oraz wyniesienie odbiornika ścieków do nasypu. Brak wykonania odwodnienia liniowego. Odwodnienie liniowe służy do odprowadzania wód opadowych z powierzchni tarasów, ścieżek, dojazdów i bezwzględnie powinno byd wykonane przy bramach wjazdowych, w szczególności na podjazdach garażu, czy wiaty. Brak wykonania odwodnienia liniowego doprowadzi do zalegania wody z opadów, lub roztopów.Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 4. Przy wykonywaniu odwodnieo liniowych należy zwrócid uwagę na wytrzymałośd korytek na obciążenia przez samochody tak by nie były słabe i nie pękały. Korytka odwodnienia liniowego przykrywamy kratkami stalowymi, w celu zabezpieczenia między innymi przed zaśmiecaniem liśdmi, lub ziemią, czy piaskiem. Koniecznym jest wykonanie odpływów z korytek do sieci deszczowej, lub w przypadku jej braku do studni chłonnej.Błędy pojawiające się przy budowie instalacji wodnej zewnętrznej. Za płytko wykonane przyłącze wodne. Wodociąg budujemy poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli 1.2-1.5m - w przeciwnym wypadku rury będą przemarzad i pękad, a woda nie popłynie. Źle położone rury. Rury powinny mied odpowiednią średnicę, aby zachowad odpowiednie ciśnienie przepływu wody. Nie można rur układad pod kątem, lub ostro załamanych, aby nie zmniejszad przepływu wody i aby w rurach nie powstawały osady. Przyłącze układamy zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z zakładu wodociągów. Nie wykonujemy samowolnie przyłącza, tylko zlecamy to uprawnionemu do takich prac wykonawcy. W przypadku budowy studni prace zlecamy firmie specjalistycznej, która w odpowiedni sposób wykona studnię, wraz z właściwym doprowadzeniem rur do budynku, oraz zamontowaniem zbiornika hydroforowego, który umożliwi odpowiednie ciśnienie przepływu wody z ujęcia. Zły wybór studni. W zależności od warunków gruntowo-wodnych wykonuje się studnie kopane z kręgów betonowych, lub studnię wierconą/studnię głębinową. W zależności od głębokości lustra wody stosuje się pompyCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 5. samozasysające, lub pompę głębinową. Jeśli na działce mamy stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych to wówczas stosujemy studnię kręgową, ale z przeznaczeniem gospodarczym. Do ujęd wody pitnej wykonujemystudnię wierconą, która sięga głębszych warstw wodonośnych niż w przypadku studni kręgowej. Należy również pamiętad o stosowaniu instalacji uzdatniania i oczyszczania wody pitnej i wykonywaniu okresowych badao jakości wody. Przy wykonywaniu przyłączy stosujemy się do zaleceo projektowych - realizujemy je zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Prace zlecamy doświadczonym firmom specjalistycznym, które posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i znają się na sztuce budowlanej. Rury bez względu na rodzaj przyłącza wykonujemy na odpowiedniej głębokości, w odpowiednich odległościach, oraz z właściwych materiałów. Należy pamiętad o prowadzeniu ich w rurach ochronnych, w szczególności przy przejściach przez przegrody i grunt, jak również przy "krzyżowaniu się nitek". Przy przyłączu gazowym dodatkowo musimy posiadad pozwolenie na budowę, a całośd prac najlepiej wykonywad etapowo zgodnie z warunkami technicznymi. Przyłącze gazowe wykonad możemy po wybudowaniu komina i nie wcześniej niż na etapie stanu surowego zamkniętego. Przed pracami składamy odpowiednie zgłoszenia, a po wykonaniu przyłączy zgłaszamy media do odbioru. Przyłącza prowadzimy do budynku w gruncie, a przy samym budynku, lub w ogrodzeniu montujemy skrzynki z licznikami.Więcej na: Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 10 – instalacje zewnętrzne. | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on FacebookCopywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • Fly UP