...

Pracodawcy 2015

by malgorzata-zagajewska

on

Report

Download: 0

Comment: 0

539

views

Comments

Description

Download Pracodawcy 2015

Transcript

 1. 1. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015.
 2. 2. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów rynku pracy umożliwiających m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach zatrudnienia pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji
 3. 3. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa Urzędu ułatwiająca pracodawcom znalezienie odpowiednich pracowników. Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się m.in. na stronie internetowej www.up.warszawa.pl Pośrednictwo pracy Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.
 4. 4. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy oferty zatrudnienia ukazują się również w Centralnej Bazie Ofert Pracy: http://www.psz.praca.gov.pl Pośrednictwo pracy Aby zgłosić ofertę pracy wystarczy wypełnić formularz on-line.
 5. 5. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Zgłaszane przez Państwa oferty pracy ukazują się również bezpłatnie na portalach rekrutacyjnych: Monsterpolska.pl Gazetapraca.pl Infopraca.pl Pośrednictwo pracy – oferty w internecie
 6. 6. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Współpraca z pracodawcą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Wstępna analiza kandydatów pod względem predyspozycji i kwalifikacji do pracy. Doradcy zawodowi udzielają informacji i mogą wspólnie z pracodawcą określić kompetencje i wymagania niezbędne do pracy na określonym stanowisku. Wsparcie procesu rekrutacji Testy psychologiczne.
 7. 7. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Giełdy i targi pracy Targi pracy to przedsięwzięcia, w których wielu pracodawców w jednym miejscu ma możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy oraz spotkania się z liczną grupą osób poszukujących zatrudnienia. Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania się z większą grupą kandydatów do pracy.
 8. 8. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Finansowanie szkoleń Celem szkoleń jest zapewnienie pracodawcom możliwości przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z ich potrzebami. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne, możliwa jest również współpraca w ramach umów trójstronnych. Pracodawca Instytucja szkoleniowa Urząd Pracy Osoba bezrobotna Umowa trójstronna
 9. 9. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Urząd pracy może przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących m.in. : 1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS. Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. Pracodawca, może otrzymać środki na sfinansowanie: 1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia**, czyli 11.828,01 zł w danym roku na jednego uczestnika, 2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia** , czyli 11.828,01 zł w danym roku na jednego uczestnika. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 10. 10. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Wybrane instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców Wsparcie związane z wybranymi grupami kandydatów do pracy Osoba bezrobotna z grupy wiekowej 30 - Bon stażowy + premia 1.500 zł Bon szkoleniowy Bon zatrudnieniowy Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne w ramach pierwszego zatrudnienia młodych do 30 roku życia u pracodawcy. Osoba bezrobotna z grupy wiekowej 50 + Dofinansowanie wynagrodzenia dla 50 + Rodzic powracający na rynek pracy lub osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną. Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
 11. 11. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Instrumenty rynku pracy - wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców Pracodawca składa wniosek Następuje podpisanie umowy urząd - pracodawca Efekt: Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę Osoby bezrobotne są kierowane do pracodawcy
 12. 12. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Organizacja stażu Staż umożliwia osobom bezrobotnym zdobycie: doświadczenia zawodowego, praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Urząd może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Urząd pracy pokrywa koszty wstępnych badań lekarskich. Przez okres stażu osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku, czyli 997,40 zł brutto/ 851,63 zł netto
 13. 13. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Prace interwencyjne – okres i wielkość refundacji Uczestnikami prac interwencyjnych mogą być wszystkie osoby bezrobotne. Prace interwencyjne mogą trwać: 6 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 3 miesiące . Art. 51 ust 6 12 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy . Art. 56 ust 3 24 miesiące – rozwiązanie dedykowane dla grupy bezrobotnych z grupy 50+ obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy . Wysokość comiesięcznej refundacji nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia (875 zł) * wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 1 750 zł
 14. 14. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Urząd ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia** czyli 23. 656,02 zł UWAGA: Pracodawca ma obowiązek utrzymania tego konkretnego doposażonego lub wyposażonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 15. 15. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS Urząd pracy może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy: pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 5.250 zł.* * wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 1 750 zł
 16. 16. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Bon szkoleniowy umożliwia pracodawcy pozyskanie przeszkolonego już pracownika bez ponoszenia kosztów. Osoba bezrobotna, może otrzymać z Urzędu Pracy m.st. Warszawy bon szkoleniowy o wartości do 100% przeciętnego wynagrodzenia** (3.942,67zł) aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Art. 66k ust 1. Bon stażowy - pracodawca przez pół roku nie ponosząc kosztów zatrudnienia, przygotowuje osobę bezrobotną do pracy na samodzielnym stanowisku. Osoba odbywająca staż otrzymuje przez ten okres stypendium z Urzędu Pracy. 1.500 zł PREMII otrzymuje pracodawca jeśli zatrudni na następne pół roku osobę bezrobotną, która ukończyła u niego staż. Art. 66l ust 1. Kandydat do 30 roku życia – bon szkoleniowy i bon stażowy ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł Inicjatorem tych form wsparcia jest osoba bezrobotna
 17. 17. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy urzędem pracy z pracodawcą. Urząd pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, czyli 831,10 zł brutto. Kandydat do 30 roku życia – bon zatrudnieniowy Inicjatorem tej formy wsparcia jest osoba bezrobotna
 18. 18. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Pracodawca może otrzymać refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Art. 60c ust 1. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (875 zł)* obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie młodych do 30 roku życia – pierwsze zatrudnienie u pracodawcy i refundacja składek na ubezpieczenie społeczne * wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 1 750 zł
 19. 19. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Dofinansowanie wynagrodzenia dla 50+ Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat Obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, wynosi 6 miesięcy. Art 60d ust 2 pkt 1. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, wynosi 12 miesięcy. Art 60d ust 2 pkt 2. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (875 zł)* obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Art. 60d ust 3. * wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 1 750 zł
 20. 20. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Pracodawca może otrzymać „grant”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Art. 60a ust 1. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej z urzędem, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (10.500 zł)* obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Art. 60a ust 3. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Art. 60a ust 4. Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy Urząd może przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Art. 60b. ust 1 Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (875 zł)* miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego Art. 60b ust 2 pkt 1 albo 2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (583 zł)* miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Art. 60b ust 2 pkt 2 . Kandydat - rodzic powracający na rynek pracy lub osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną * wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 1 750 zł
 21. 21. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Zapraszamy do współpracy www.up.warszawa.pl zakładka: „Dla pracodawców i przedsiębiorców” e-mail: marketing.ciolka@up.warszawa.pl
 22. 22. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 nowe miejsce przyjazne przedsiębiorcom Dyżury pracowników Działu Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 16.00. Spotkania z pracodawcami. Konsultacje w zakresie instrumentów rynku pracy.
 23. 23. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością Perspektywy dla pracodawców wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721).
 24. 24. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Kandydaci do pracy z niepełnosprawnością Osoby niepełnosprawne rejestrowane są w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy ze statusem: Osoby bezrobotnej niepełnosprawnej, (staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków Funduszu Pracy), Osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, posiada rentę, zasiłek stały lub inny dochód; nie spełnia warunków osoby bezrobotnej np. nie posiada zameldowania w Warszawie, (staż, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych - refundacja ze środków PFRON) .
 25. 25. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość zmniejszenia wysokości opłaty na PFRON. Obecnie ta składka wynosi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia, (1.602 zł) za nie zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej. Wymagane jest minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. W przypadku zatrudnienia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat nie jest określone minimum zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 26. 26. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 59.140 zł. Warunkiem jest konieczność zatrudniania osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku przez okres 36 miesięcy. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 27. 27. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, które mogą obejmować: adaptację pomieszczeń zakładu pracy, w szczególności koszty przystosowania stanowiska do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania, urządzeń oraz technologii na użytek i potrzeby pracowników niepełnosprawnych, rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb niepełnosprawnych dotyczących adaptacji pomieszczeń, adaptacji i nabycia urządzeń i autoryzacji oprogramowania. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia 78.853 zł. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 28. 28. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Osoba pomagająca pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
 29. 29. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Refundacja obejmuje do wysokości 80% kosztów szkoleń, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia czyli 7.885,34 zł Zwrot części kosztów szkoleń Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot części kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę. ** wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. wynosi 3.942,67 zł
 30. 30. Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy…….. Warszawa, 2015. Zapraszamy do współpracy www.up.warszawa.pl zakładka: „Dla pracodawców i przedsiębiorców”
Fly UP