System is processing data
Please download to view
...

Dlaczego warto u nas studiować - prezentacja!

by romanistyka

on

Report

Category:

Science

Download: 1

Comment: 0

3,826

views

Comments

Description

Download Dlaczego warto u nas studiować - prezentacja!

Transcript

 • 1. Język francuski na świecie 175 mln użytkowników 63 kraje należące do MiędzynarodowejOrganizacji Frankofonii Język urzędowy w blisko 30 państwachInstytut Romanistyki UW
 • 2. Międzynarodowa OrganizacjaFrankofonii
 • 3. Francuski – język instytucjimiędzynarodowych Język dyplomacji i wielumiędzynarodowychdokumentów prawnych Jeden z 6 oficjalnychjęzyków ONZ Jeden z językówroboczych instytucji UniiEuropejskiejInstytut Romanistyki UW
 • 4. Romanistyka UWInstytut Romanistyki UW
 • 5. Studia na Romanistyce Studia I stopnia stacjonarne Francuski zaawansowany – 50 miejsc Francuski od podstaw – 50 miejsc Studia II stopnia Stacjonarne – 50 miejsc Zaoczne – 50 miejscInstytut Romanistyki UW
 • 6. Instytut Romanistyki UW
 • 7. Specjalizacje Literatura i kultura Francji oraz krajówfrancuskojęzycznych Językoznawstwo (przekład,socjolingwistyka, językoznawstwokomputerowe) Glottodydaktyka (dydaktyka językafrancuskiego, wielojęzyczność)Instytut Romanistyki UW
 • 8. Wysoki poziom nauczania Certyfikaty jakościkształcenia : Polskiej KomisjiAkredytacyjnej (2011) UniwersyteckiejKomisji Akredytacyjnej(2007)Instytut Romanistyki UW
 • 9. Dlaczego warto studiowaćna Romanistyce? Biegła znajomość języka francuskiego napoziomie C1 (I stopień) i C2 (II stopień): 780 godzin ćwiczeń praktycznych w grupie„Francuski zaawansowany” 1200 godzin w grupie „Francuski odpodstaw” 180 godzin na studiach II stopnia Zajęcia z lektorami z Francji i BelgiiInstytut Romanistyki UW
 • 10. Język francuskizaawansowany i od podstawInstytut Romanistyki UW
 • 11. Francja i kraje frankofońskieZnajomość kultury, historii i literaturyFrancji, Belgii, Szwajcarii, Kanady orazkrajów Afryki PółnocnejInstytut Romanistyki UW
 • 12. Literatura i kulturaInstytut Romanistyki UW
 • 13. Instytut Romanistyki UWPrzekład Moduł przekładowy na studiach IIstopnia: Umiejętność tłumaczenia z francuskiego ina francuski tekstów publicystycznych,literackich, ekonomicznych oraz filmowych. Warsztaty tłumaczeniowe oraz seminariumz teorii przekładu (330 godzin).
 • 14. Glottodydaktyka Moduł metodyczny na studiach I i IIstopnia: Znajomość najnowszych metod nauczaniajęzyka obcego Uprawnienia do pracy w przedszkolu iszkole podstawowej – studia I stopnia Uprawnienia do pracy we wszystkich typachszkół – studia II stopniaInstytut Romanistyki UW
 • 15. GlottodydaktykaInstytut Romanistyki UW
 • 16. Wiedza o językuInstytut Romanistyki UW
 • 17. WielokulturowośćInstytut Romanistyki UW
 • 18. Romanista –poszukiwany profesjonalista Absolwent studiów II stopnia posiada: Umiejętności przydatne w pracy w wydawnictwach iredakcjach czasopism, mediach, instytucjachkulturalnych i badawczych, administracji publicznej isektorze usług wymagających zaawansowanejznajomości języka francuskiego Kompetencje konieczne w zawodzie tłumacza Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielajęzyka francuskiego.
 • 19. Instytut Romanistyki UWWspółpracamiędzynarodowa Wykłady wybitnych profesorów literatury,językoznawstwa i glottodydaktyki zzagranicznych uczelni partnerskich Międzynarodowe konferencje naukowe Spotkania z francuskojęzycznymi pisarzami
 • 20. Międzynarodowa konferencja naukowaKonferencja z okazji 90-lecia Romanistyki UW
 • 21. Program Erasmus Wyjazdy na stypendia zagraniczne od drugiegoroku studiów:Paryż, Montpellier, Bordeaux, Poitiers,Barcelona, ….Instytut Romanistyki UW
 • 22. Polsko-francuskidyplom magistra Instytut Romanistyki uczestniczy, we współpracy zUniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskimprogramie wspólnych magisteriów, umożliwiającymuzyskanie podwójnego dyplomu magistraInstytut Romanistyki UW
 • 23. Nie tylko nauka Koło naukowe Sekcja filmowa Sekcja przekładu literackiego Sekcja komparatystyki Neonalia Tydzień FrankofoniiInstytut Romanistyki UW
 • 24. Instytut Romanistyki UW
 • 25. Rekrutacja 2013 Studia I stopnia stacjonarne Francuski zaawansowany Francuski od podstaw Studia II stopnia Stacjonarne ZaoczneInstytut Romanistyki UW
 • 26. Kandydaci z „nową maturą” Waga punktów uzyskanych na maturze z poniższychprzedmiotów: Język polski (poziom rozszerzony x 1 ; poziompodstawowy x 0,6) – 15% Matematyka (poziom rozszerzony x 1; poziompodstawowy x 0,6; matura 2005-2009: 0 pkt.) – 5 % Język francuski (poziom rozszerzony) dla kandydatówdo grupy „Francuski zaawansowany” – 80 % Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) dlakandydatów do grupy „Francuski od podstaw” – 80 %
 • 27. Kandydaci z „maturądwujęzyczną” Wynik egzaminu maturalnego z językafrancuskiego przelicza się na wynikarkusza poziomu rozszerzonego wedługprzelicznika 4/3. Maksymalnie można uzyskać 100punktów.Instytut Romanistyki UW
 • 28. Studia I stopniaKandydaci ze starą maturą Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone napunkty procentowe w następujący sposób: Matura do 1991 roku5 – 100%4 – 85%3 – 30% Matura po 1991 roku6 – 100%5 – 90%4 – 75%3 – 50%Instytut Romanistyki UW
 • 29. ZapraszamyDyrekcja, wykładowcy i studenci IR
 • Fly UP