...

DEFRO - cennik kotłów - nowa linia

by luskar-z-nami-wybudujesz-i-ogrzejesz

on

Report

Download: 0

Comment: 0

9,335

views

Comments

Description

Aktualny cennik katalogowy kotłów DEFRO - nowa linia.

więcej www.luskar.pl
Download DEFRO - cennik kotłów - nowa linia

Transcript

 • 1. nowa linia ECONO Kot³y tradycyjne wêglowe ECONO s¹ konstrukcj¹ przystosowan¹ do tradycyjnego spalania wêgla oraz drewna z wykorzystaniem naturalnego ci¹gu kominowego. Wymiennik kot³a wykonany jest z atestowanej stali kot³owej o gruboœci 5 mm. Regulacja iloœci powietrza niezbêdnego do efektywnego procesu spalania doko- nywana jest za pomoc¹ œruby regulacyjnej w drzwiach popielnika. Kocio³ posiada równie¿ mo¿liwoœæ zamontowania miarkownika ci¹gu pozwalaj¹cego na automaty- czne sterowanie dop³ywem powietrza.typj.m.cena netto cena brutto8szt.1 706,50 z³ 2 099,00 z³ 12szt.1 950,41 z³ 2 399,00 z³ 18szt.2 194,31 z³ 2 699,00 z³ 25szt.2 520,33 z³ 3 100,00 z³ zestaw nadmuchowy kpl. 349,59 z³ 430,00 z³ miarkownik ci¹guszt. 121,14 z³ 149,00 z³nowa liniaECONO PLUS Kot³y tradycyjne wêglowe ECONO PLUS z wentylatorem i automatyk¹ przystosowa- ne s¹ do spalania wêgla oraz drewna. Standardowo wyposa¿one s¹ w regulator mikroprocesorowy oraz wentylator wspomagaj¹cy proces spalania paliwa. Zastosowanie wymuszonego nadmuchu powietrza pozwoli³o na powiêkszenie palety spalanych paliw o mia³ wêglowy oraz odpady drewna. Przeznaczone s¹ do ogrzewania pomieszczeñ mieszkalnych i przemys³owych od 30 m do 250 m2 oraz do wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej. Kocio³ wyposa¿ony jest w sterownik ST-28, obs³uguj¹cy 2 pompy: co i cwu, nadmuch oraz istnieje mo¿liwoœæ podpiêcia regul- atora pokojowego. typj.m. cena netto cena brutto 8szt. 2 243,09 z³ 2 759,00 z³ 12 szt. 2 438,21 z³ 2 999,00 z³ 18 szt. 3 007,32 z³ 3 699,00 z³ 25 szt. 3 495,12 z³ 4 299,00 z³www.defro.pl
 • 2. nowa linia AGRO Kot³y typu AGRO posiadaj¹ dwie komory spalania – doln¹ z palnikiem retortowym przeznaczonym do spalania eko-groszku oraz górn¹, pe³nowymiarow¹, utworzon¹ przez sta³y ruszt wodny, gdzie mo¿na spalaæ wêgiel grubszych sortymentów oraz drewno. Wymiennik kot³ów wykonany jest z atestowanej blachy kot³owej o gruboœci 6 lub 8 mm /w zale¿noœci od mocy kot³a/. Kocio³ przystosowany jest do monta¿u systemu gaszenia ST STRA¯AK, zabezpieczaj¹cego przed cofniêciem p³omienia do podajnika paliwa. typj.m. cena netto cena brutto 15 szt. 7 722,76 z³9 499,00 z³ 25 szt. 8 129,27 z³9 999,00 z³ 35 szt.9 755,28z³11 999,00 z³ 50 szt.12 194,31 z³14 999,00 z³ 75szt. 15 446,34 z³18 999,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK”kpl. 317,07 z³ 390,00 z³ czujnik otwarcia pokrywy zbiornikawyposa¿enie standardowe regulator pokojowyszt.z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³1 200,00 z³nowa liniazawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).AGRO UNI Kot³y AGRO UNI przeznaczone s¹ do wysokoefektywnego spalania biomasy w ró¿nych postaciach - pellet, ziarna zbó¿ /owies/, mieszanki pelletowo-zbo¿owe oraz pestki. W kot³ach AGRO UNI, w trybie automatycznym mo¿liwe jest równie¿ spalanie eko-groszku oraz mia³u kwalifikowanego. Zalet¹ kot³ów jest pe³no wymiarowa komora spalania rêcznego utworzona przez pok³ad rurowego rusztu wodnego. Wymiennik kot³ów wykonany jest, w zale¿noœci od mocy kot³a, z atestowanej blachy kot³owej o gruboœci 6 lub 8 mm. Kot³y wyposa¿one s¹ w elementy zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo obs³ugi, w tym podwójne zabezpieczenie przed zap³onem paliwa w koszu zasypowym - pierwsze realizowane przez ssterownik, drugie - przez automatyczny, wodny system STRA¯AK.typj.m. cena netto cena brutto15 szt. 8 129,27 z³ 9 999,00 z³25 szt. 8 698,37 z³10 699,00 z³35 szt.10 161,79 z³12 499,00 z³50 szt.13 007,32 z³15 999,00 z³czujnik otwarcia pokrywy zbiornika wyposa¿enie standardowe regulator pokojowyszt.z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³1 200,00 z³nowa liniazawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). www.defro.pl
 • 3. nowa liniaOPTIMA Odœwie¿one wizualnie i udoskonalone technicznie kot³y o pionowych kana³ach spalinowych z zasypem rêcznym pracuj¹ce z wykorzystaniem naturalnego ci¹gu powietrza bez u¿ycia energii elektrycznej przystosowane do spalania wêgla, mieszanki wêgla i mia³u oraz drewna. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6 mm.typj.m.cena nettocena brutto10szt. 2 202,44 z³ 2 709,00 z³13szt. 2 430,08 z³ 2 989,00 z³15szt. 2 614,63 z³ 3 216,00 z³18szt. 2 657,72 z³ 3 269,00 z³20szt. 2 851,22 z³ 3 507,00 z³24szt. 3 078,86 z³ 3 787,00 z³30szt. 3 403,25 z³ 4 186,00 z³40szt. 4 725,20 z³ 5 812,00 z³zestaw nadmuchowy kpl.469,11 z³577,00 z³zestaw nadmuchowy z PID kpl.604,07 z³743,00 z³miarkownik ci¹guszt.121,14 z³149,00 z³OPTIMA PLUS Kot³y o pionowych kana³ach spalinowych z zasypem rêcznym. Pracuj¹ce z wymuszonym obiegiempowietrza (wielopunktowy nadmuch powietrza w strefê spalanego paliwa). Kot³y przystosowane dospalania wêgla, mieszanki wêgla i mia³u oraz drewna. Kot³y wzbogacono o nowe rozwi¹zaniatechniczne oraz nowoczesny wygl¹d. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GHo gruboœci 6 mm. Kocio³ wyposa¿ony w sterownik RU z PID z czujnikiem spalin i p³ynn¹ regulacj¹obrotów wentylatora. Obs³uga 2 pomp co, cwu.typj.m.cena nettocena brutto10szt. 3 360,16 z³ 4 133,00 z³13szt. 3 587,80 z³ 4 413,00 z³15szt. 3 965,85 z³ 4 878,00 z³18szt. 4 193,50 z³ 5 158,00 z³20szt. 4 245,53 z³ 5 222,00 z³24szt. 4 473,17 z³ 5 502,00 z³30szt. 4 711,38 z³ 5 795,00 z³40szt. 6 060,98 z³ 7 455,00 z³ sterownik PIDwyposa¿enie standardowe z czujnikiem temperatury spalinWewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).www.defro.pl
 • 4. nowa linia OPTIMA KOMFORT Kot³y o poziomo-skoœnych kana³ach spalinowych z zasypem rêcznym pracuj¹cez wykorzystaniem naturalnego ci¹gu powietrza bez u¿ycia energii elektrycznej.Przystosowane do spalania wêgla, mieszanki wêgla i mia³u oraz drewna. Kot³ycharakteryzuje zoptymalizowany k¹t pochylenia kana³ów spalinowych orazdodatkowa przegroda wodna. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GHo gruboœci 6 mm. typj.m. cena netto cena brutto 8szt. 1 965,85 z³2 418,00 z³10szt. 2 096,75 z³2 579,00 z³12szt. 2 430,08 z³2 989,00 z³15szt. 2 799,19 z³3 443,00 z³20szt. 3 035,77 z³3 734,00 z³25szt. 3 220,33 z³3 961,00 z³30szt. 3 360,16 z³4 133,00 z³zestaw nadmuchowy kpl.469,11 z³ 577,00 z³zestaw nadmuchowy z PID kpl.604,07 z³ 743,00 z³ miarkownik ci¹gu szt.121,14 z³ 149,00 z³ OPTIMA KOMFORT PLUS Kot³y o poziomych kana³ach spalinowych z zasypem rêcznym. Pracuj¹ce z wymuszonym obiegiem powietrza (wielopunktowy nadmuch powietrza w strefê spalanego paliwa). Kot³y przystosowane do spalania wêgla, mia³u, mieszanki wêgla i mia³u oraz drewna. Kot³y wzbogacono dodatkowo o nowatorskie rozwi¹zania techniczne m.in. ograniczona iloœæ po³¹czeñ spawanych. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6 mm. Kocio³ wyposa¿ony w sterownik RU z PID z czujnikiem spalin i p³ynn¹ regulacj¹ obrotów wentylatora, mo¿liwoœci¹. Obs³uga 2 pomp co, cwu.typj.m.cena nettocena brutto12 szt.4 148,78 z³5 103,00 z³15 szt.4 333,33 z³5 330,00 z³20 szt.4 569,92 z³5 621,00 z³25 szt.4 894,31 z³6 020,00 z³30 szt.5 482,93 z³6 744,00 z³35 szt.5 876,42 z³7 228,00 z³ sterownik PIDwyposa¿enie standardowe z czujnikiem temperatury spalinWewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).www.defro.pl
 • 5. nowa linia DEFRO EKO Kot³y z automatycznym paleniskiem retortowym przystosowane do spalania wêgla sortymentu eko-groszek. Spaliny z komory paleniskowej ograniczonej poziomym kana³em wodnym przechodz¹ przez pionowy uk³ad kana³ów wymiennika ciep³a wykonanego ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6-8 mm. ¯eliwny ruszt zastêpczy w standardzie.typ j.m.cena netto cena brutto 19 szt.7 885,37 z³ 9 699,00 z³ 28 szt.8 656,91 z³10 648,00 z³ 38 szt.9 637,40 z³11 854,00 z³ 50 szt.12 525,20 z³ 15 406,00 z³ 75 szt.16 208,94 z³ 19 937,00 z³system gaszenia „STRA¯AK” kpl. 317,07 z³390,00 z³czujnik otwarcia pokrywy zbiornika wyposa¿enie standardowesterownik z dotykowym wyœwietlaczem szt.dop³ata 162,61 z³200,00 z³regulator pokojowyszt. z dotykowym wyœwietlaczem 365,04 z³ 449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). DEFRO EKO DUO Dwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem retortowym przystosowane do spalania wêgla sortymentu eko-groszek. Spaliny z komory paleniskowej ograniczonej poziomym kana³em wodnym przechodz¹ przez pionowy uk³ad kana³ów wymiennika ciep³a wykonanego ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6-8 mm. Górna komora paleniskowa ze stalowym rusztem sta³ym typj.m. cena nettocena brutto 19 szt. 8 699,19 z³ 10 700,00 z³ 28 szt. 9 349,59 z³ 11 500,00 z³ 38 szt.10 284,55 z³ 12 650,00 z³ 50 szt.13 008,13 z³ 16 000,00 z³ 75 szt.16 666,67 z³ 20 500,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK”kpl. 317,07 z³390,00 z³czujnik otwarcia pokrywy zbiornikawyposa¿enie standardowesterownik z dotykowym wyœwietlaczemszt.dop³ata 162,61 z³ 200,00 z³regulator pokojowy szt. z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).www.defro.pl
 • 6. nowa linia DEFRO EKO UNIKot³y z automatycznym paleniskiem rynnowym przystosowane do spalania wêgla sortymentueko-groszek, mia³u, pelletu oraz ziaren zbó¿ /np. owies/. Spaliny z komory paleniskowejograniczonej poziomym kana³em wodnym przechodz¹ przez pionowy uk³ad kana³ówwymiennika ciep³a wykonanego ze stali kot³owej P265GHo gruboœci 6-8 mm. ¯eliwny rusztzastêpczy w standardzie.typ j.m. cena netto cena brutto19 szt.9 122,76 z³ 11 221,00 z³28 szt.9 578,05 z³ 11 781,00 z³38 szt. 10 735,77 z³ 13 205,00 z³50 szt. 13 630,08 z³ 16 765,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK”wyposa¿enie standardowe czujnik otwarcia pokrywy wyposa¿enie standardowe zbiornika sterownik z dotykowymwyœwietlaczemszt. dop³ata 162,61 z³200,00 z³regulator pokojowyszt. z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³ 449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a, kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).DEFRO EKO DUO UNI Dwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem rynnowym przystosowane do spalaniawêgla sortymentu eko-groszek, mia³u, pelletu oraz ziaren zbó¿ /np. owies/. Spaliny z komorypaleniskowej ograniczonej poziomym kana³em wodnym przechodz¹ przez pionowy uk³adkana³ów wymiennika ciep³a wykonanego ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6-8 mm. Górnakomora paleniskowa ze stalowym rusztem sta³ym ch³odzonym wod¹.typj.m. cena nettocena brutto19 szt.9 772,36 z³ 12 020,00 z³28 szt.10 548,78 z³12 975,00 z³38 szt.11 656,10 z³14 337,00 z³50 szt.14 550,41 z³17 897,00 z³system gaszenia „STRA¯AK”wyposa¿enie standardowe czujnik otwarcia pokrywy zbiornikawyposa¿enie standardowe sterownik z dotykowym wyœwietlaczem szt. dop³ata 162,61 z³ 200,00 z³regulator pokojowy szt. z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³ 449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a, kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). www.defro.pl
 • 7. nowa linia KOMFORT EKONowa ods³ona kot³ów z automatycznym paleniskiem retortowym przystosowanych do spalaniawêgla sortymentu eko-groszek. Kot³y cechuj¹ nowe rozwi¹zania techniczne oraz odœwie¿onywygl¹d. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci 6 mm. ¯eliwny rusztzastêpczy w standardzie. Kocio³ wyposa¿ony w regulator temperatury DEFRO-AG - obs³uguj¹cy4 pompy (co, cwu, pod³ogow¹ i cyrkulacyjn¹), nadmuch i podajnik. Sterownik posiadamo¿liwoœæ podpiêcia regulatora pokojowego. Opcjonalnie mo¿liwoœæ obs³ugi zaworówmieszaj¹cych. typj.m. cena nettocena brutto 15 szt. 6 841,46 z³8 415,00 z³ 20 szt. 7 543,09 z³9 278,00 z³ 25 szt. 7 833,33 z³9 635,00 z³ 30 szt. 8 315,45 z³ 10 228,00 z³ 35 szt. 9 122,76 z³ 11 221,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK” kpl. 317,07 z³ 390,00 z³czujnik otwarcia pokrywy zbiornika wyposa¿enie standardowe regulator pokojowyszt.z dotykowym wyœwietlaczem 365,04 z³ 449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr, kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). DEFRO DUODwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem retortowym przystosowane do spalania wêglasortymentu eko-groszek. Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalinowych i wyd³u¿onym obieguspalin gwarantuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹ >90%. Wymiennik ciep³a wykonany ze stalikot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 10 mm. Górna komora paleniskowa ze stalowym rusztem sta³ymch³odzonym wod¹. Kocio³ wyposa¿ony w regulator temperatury DEFRO-AG - obs³uguj¹cy 4 pompy(co, cwu, pod³ogow¹ itypj.m. cena netto cena bruttocyrkulacyjn¹), nadmuchi podajnik. Sterownikposiada mo¿liwoœæ 15 szt. 8 613,82 z³10 595,00 z³podpiêcia regulatora25 szt. 9 191,87 z³11 306,00 z³pokojowego. Opcjonalniemo¿liwoœæ obs³ugi zaworów 35 szt. 9 868,29 z³12 138,00 z³mieszaj¹cych. 50 szt.12 095,93 z³ 14 878,00 z³ 75 szt.15 963,41 z³ 19 635,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK” kpl.317,07 z³390,00 z³czujnik otwarcia pokrywy zbiornikawyposa¿enie standardoweregulator pokojowyszt. z dotykowym wyœwietlaczem365,04 z³449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr, kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).www.defro.pl
 • 8. nowa linia DEFRO DUO PELLET Dwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem usypowym przystosowane dospalania biomasy (pelletu). Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalinowych iwyd³u¿onym obiegu spalin gwarantuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹ >90%.Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 10 mm.Górna komora paleniskowa ze sta³ym stalowym rusztem ch³odzonym wod¹. Kocio³wyposa¿ony w regulator temperatury DEFRO-AP, który obs³uguje 4 pompy (co, cwu,pod³ogowa i cyrkulacyjna), nadmuch i podajnik oraz zawór mieszaj¹cy. Mo¿liwoœæpodpiêcia regulatora pokojowego.typj.m.cena netto cena brutto 15 szt.10 832,52 z³13 324,00 z³ 25 szt.11 604,07 z³14 273,00 z³ 35 szt.14 034,15 z³17 262,00 z³ 50 szt.18 374,80 z³22 601,00 z³ 75 szt.23 207,32 z³28 545,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). DEFRO DUO PELLET LUX Dwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem usypowym przystosowanedo spalania biomasy (pellet). Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalinowychi wyd³u¿onym obiegu spalin gwarantuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹ >90%.Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 10 mm.Górna komora paleniskowa ze sta³ym stalowym rusztem ch³odzonym wod¹.Zabudowane elementy uk³adu podawania paliwa. Kocio³ wyposa¿ony w regulatortemperatury DEFRO-AP, który obs³uguje 4 pompy (co, cwu, pod³ogowai cyrkulacyjna), nadmuch i podajnik oraz zawór mieszaj¹cy. Mo¿liwoœæ podpiêciaregulatora pokojowego. typj.m. cena netto cena brutto 15 szt.12 673,98 z³15 589,00 z³ 25 szt. 13 445,53 z³ 16 538,00 z³ 35 szt. 16 331,71 z³ 20 088,00 z³ 50 szt. 21 137,40 z³ 25 999,00 z³ 75 szt. 26 891,06 z³ 33 076,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a,kpl.971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB).www.defro.pl
 • 9. nowa linia DEFRO AKMKot³y z automatycznym t³okowym podajnikiem paliwa przystosowane do spalania eko-groszkui mia³u. Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalinowych i wyd³u¿onym obiegu spalin gwaran-tuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹. Stabiln¹ i cich¹ pracê zapewnia mimoœrodowymechanizm przeniesienia napêdu i pe³ne ³o¿yskowanie elementów podaj¹cych paliwo.Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 8 mm. ¯eliwny ruszt wstandardzie. Kocio³ wyposa¿ony w prosty w obs³udze regulator DEFRO AM-LUX z panelemdotykowym obs³uguj¹cy 4 pompy (co, cwu, pod³ogow¹ i cyrkulacyjn¹), nadmuch i podajnikt³okowy, z mo¿liwoœci¹ podpiêcia regulatora pokojowego. Opcjonalnie mo¿liwoœæobs³ugi zaworów mieszaj¹cych.typ j.m.cena netto cena brutto15szt. 6 859,35 z³ 8 437,00 z³22szt. 7 947,15 z³ 9 775,00 z³30szt. 8 613,82 z³10 595,00 z³40szt.10 437,40 z³12 838,00 z³50szt.12 191,06 z³14 995,00 z³75szt.15 447,15 z³19 000,00 z³regulator pokojowy z dotykowym wyœwietlaczem szt.365,04 z³449,00 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a, kpl. 971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). DEFRO AKM UNI Kot³y z automatycznym paleniskiem rynnowym przystosowane do spalania wêgla sortymentueko-groszek, mia³u, pelletu oraz zbó¿ /np. owies/. Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalin-owych i wyd³u¿onym obiegu spalin gwarantuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹. Wymiennik ciep³awykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 8 mm. ¯eliwny ruszt w standardzie. Kocio³wyposa¿ony w dotykowy, prosty w obs³udze regulator temperatury DEFRO AG-LUX obs³uguj¹cy 4pompy (co, cwu, pod³ogow¹ i cyrkulacyjn¹), nadmuch i podajnik, z mo¿liwoœci¹podpiêcia regulatorapokojowego. Opcjonalnietyp j.m. cena nettocena bruttomo¿liwoœæ obs³ugi zaworówmieszaj¹cych.15szt. 8 332,52 z³10 249,00 z³ 22szt.9 560,98 z³ 11 760,00 z³ 30szt.11 314,63 z³13 917,00 z³ 40szt.12 191,06 z³14 995,00 z³ 50szt.14 025,20 z³17 251,00 z³system gaszenia „STRA¯AK”wyposa¿enie standardoweczujnik otwarcia pokrywy zbiornika wyposa¿enie standardowe regulator pokojowy365,04 z³449,00 z³z dotykowym wyœwietlaczemszt.Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a, kpl. 971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). www.defro.pl
 • 10. nowa linia DEFRO DUO UNI Dwupaleniskowe kot³y z automatycznym paleniskiem rynnowym przystosowane do spalania wêgla sortymentu eko-groszek, mia³u, pelletu oraz ziaren zbó¿ /np. owies/. Kot³y o poziomym uk³adzie kana³ów spalinowych i wyd³u¿onym obiegu spalin gwarantuj¹cym wysok¹ sprawnoœæ ciepln¹ >90%. Wymiennik ciep³a wykonany ze stali kot³owej P265GH o gruboœci od 6 do 10 mm. Górna komora paleniskowa ze stalowym rusztem sta³ym ch³odzonym wod¹.typj.m.cena nettocena brutto15 szt.9 578,86 z³ 11 782,00 z³25 szt. 10 160,16 z³ 12 497,00 z³35 szt. 11 075,61 z³ 13 623,00 z³50 szt. 13 323,58 z³ 16 388,00 z³ system gaszenia „STRA¯AK”wyposa¿enie standardowe czujnik otwarcia pokrywy zbiornika wyposa¿enie standardowe regulator pokojowy 449,00 z³z dotykowym wyœwietlaczem szt. 365,04 z³Wewnêtrzna wê¿ownica sch³adzaj¹ca. Przystosowaniekot³a do pracy w uk³adzie zamkniêtym (wzmocniona konstrukcja kot³a, kpl. 971,61 z³ 1 200,00 z³zawór termostatyczny BVTS, zawór bezpieczeñstwa SYR, manometr,wê¿ownica sch³adzaj¹ca, ogranicznik temperatury STB). Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a 26-067 Strawczyn • Ruda Strawczyñska 103 Atel. (41) 303 80 85 • tel. (41) 303 87 94 • fax (41) 303 91 31 www.defro.pl
 • Fly UP