...

Dotacje na działalność gospodarczą - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębioczego

by marcingermanek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

789

views

Comments

Description

Chcesz założyć firmę? Dowiedz się skąd pozyskać na to środki
Download Dotacje na działalność gospodarczą - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębioczego

Transcript

 • 1. Marcin Germanek Źródła finansowania własnej działalności gospodarczej
 • 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • 3. PO KL 6.2  Prosty sposób na zdobycie do 40 tys. zł,  Wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy  Czas trwania ok. 6 mc  Decyzja na podstawie biznesplanu, jego pisanie poprzedzone szkoleniami i doradztwem  W praktyce dotacja często niższa niż 40 tys. zł  W woj. śląskim w 2014 r. tylko pożyczki – 50 000 zł.
 • 4. Perspektywa 2014-2020 PO KL 6.2 zastąpiony zostaje przez PO WER 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • 5.  Poddziałanie 7.2.1 Promocja samozatrudnienia –projekty konkursowe  Poddziałanie 7.2.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych– projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  Poddziałanie 7.2.3 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji  Poddziałanie 7.2.4. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
 • 6. PO KL 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
 • 7. PO KL 8.1.2  doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia  dotacja do 40 tys. zł na osobę,  wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy  jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania
 • 8. PO KL 8.1.2 Do projektu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby kwalifikujące się do jednej z następujących grup:  Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy  Osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy  Osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • 9. PERSPEKTYWA 2014-2020  Poddziałanie 8.1.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) – projekty konkursowe  Poddziałanie 8.1.5 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne - Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne  Poddziałanie 8.1.6 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji
 • 10. Fundusz Pracy - dotacja • tylko dla osób bezrobotnych • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej • Często kwoty ustalane przez PUP np. 20 000 zł. • Dwa rodzaje naborów: ciągły – do wyczerpania środków, konkursowy – w określonych terminach
 • 11. Fundusz Pracy – dotacja Zasady: • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku posiadania wpisu - oświadczysz o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy, • wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem, • nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • 12. Fundusz Pracy - dotacja • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny: • propozycji odpowiedniego zatrudnienia, • innej pracy zarobkowej, • szkolenia, • stażu, • przygotowania zawodowego dorosłych, • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przerwałeś z własnej winy: • szkolenia, • stażu, • przygotowania zawodowego dorosłych, • wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, • zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.
 • 13. Fundusz Pracy - pożyczka  jeżeli jesteś osobą bezrobotną, poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego bądź studentem ostatniego roku studiów
 • 14. Fundusz Pracy - pożyczka  w ciągu 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;  nie jest zatrudniony lub nie wykonujesz innej pracy zarobkowej;  w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziłeś działalności gospodarczej.
 • 15. Fundusz Pracy - pożyczka  Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych,  W wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności,  Do 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia,  Okres spłaty max 7 lat, w tym 12 miesięcy „wakacji”.
 • 16. PO KL 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • 17. PO KL 6.1.3  tylko dla osób bezrobotnych  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  600 % przeciętnego wynagrodzenia - 23 371,86 zł  konsultacje prawne i doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • 18. PERSPEKTYWA 2014-2020  Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia)  Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)  Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – projekty w ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji
 • 19. PFRON  Tylko dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP  Wniosek składany w PUP  Max. piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia  Utrzymanie firmy przez 24 miesiące
 • 20. Spółdzielnia socjalna  Podmiot łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej Mogą założyć:  bezrobotni,  niepełnosprawni,  uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia,  chorzy psychicznie,  bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną,  uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,
 • 21. Spółdzielnia socjalna  Dotacja z FP - 4-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej  Dotacja z PFRON - 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia
 • 22. Regionalny Program Operacyjny
 • 23. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Tylko dla osób z terenów wiejskich • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w wysokości do 100 tys.
 • 24. • Fundusz Mikro – pożyczki dla małych firm Fundusz Mikro został założony w 1994 r. przez Polsko– Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, aby promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest on głównym, a zarazem największym w Europie Środkowej, przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce.
 • 25. Gdzie szukać informacji?
 • 26.  Odwiedź swój PUP  http://efs.wup-katowice.pl/  http://zielonalinia.gov.pl/  http://www.parp.gov.pl  Lokalne Grupy Działania (PROW)  ARiMR (PROW)  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Fora tematyczne:  http://www.goldenline.pl/  http://www.biznesforum.pl/dotacje-z-up-dotacje-z- ue-vf51.htm
 • 27. Marcin Germanek DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO KONTAKTU Zleć nam napisanie wniosku! marcin.germanek@frsp.eu www.frsp.eu
 • Fly UP