...

Wypadki w rolnictwie

by pw-ljm

on

Report

Download: 0

Comment: 0

298

views

Comments

Description

Prezentacja na temat obowiązków w sytuacji, kiedy wydarzy się wypadek - wersja dla branży rolnej.

Prawa autorskie:
http://pwljm.pl
Download Wypadki w rolnictwie

Transcript

 • 1. Wypadki przy pracy ROLNICTWO
 • 2. Statystyki wypadków przy pracy (źródło: KRUS 2012) • A jak w woj. opolskim?
 • 3. Definicja wypadków przy pracy • Zdarzenie nagłe – do jednej zmiany roboczej • Powodujące uraz lub śmierć • Wywołane przyczyną zewnętrzną • Związane z pracą
 • 4. WYPADEK - CO ROBIĆ ? Pracodawca Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami itp.). Zabezpieczyć miejsce wypadku Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń lub inne zmiany w miejscu wypadku, wydaje pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zajdzie potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku itp. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda może być wydana po ustaleniu z inspektorem pracy i prokuratorem
 • 5. WYPADEK - CO ROBIĆ ? Wprowadzanie zmian w miejscu wypadku bez wymaganej zgody jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu.
 • 6. WYPADEK – CO ROBIĆ? Zawiadomić o wypadku właściwego inspektora pracy i inne organy Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał takie skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Inspektora pracy PIP można powiadomić o wypadku drogą telefoniczną. W każdym okręgowym inspektoracie pracy prowadzone są całodobowe dyżury pod telefonem. Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe Postępowanie to, zwane też dochodzeniem powypadkowym, przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę lub ZUS, a w przypadku rolników indywidualnych - KRUS.
 • 7. WYPADEK – CO ROBIĆ? Poszkodowany Zgłosić wypadek Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala. Pracownik, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie swojego przełożonego, a świadczący pracę na innej podstawie – odpowiednie osoby reprezentujące podmiot, na rzecz którego świadczyły pracę. Wypadek przy pracy rolniczej zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej (oddziałowi regionalnemu lub placówce, w której poszkodowany jest ubezpieczony) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – bezpośrednio w jej siedzibie albo za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zgłosić ewentualne roszczenia z tytułu skutków wypadku. Uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu”. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiednich wniosków – bezpośrednio do ZUS lub do płatnika składek. Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej – do KRUS – jest traktowane jako równoczesne zgłoszenie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie.
 • 8. Zgłaszanie wypadków • Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia. • Zwlekanie ze zgłoszeniem wypadku może mieć wpływ na postępowanie powypadkowe, ocenę skutków wypadku, kwalifikację wypadku i wynikające stąd świadczenia.
 • 9. Postępowanie powypadkowe • Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. • Placówka terenowa KRUS jest zobowiązana do ustalenia przyczyn i wszystkich okoliczności wypadku, a upoważniony pracownik ma prawo do: – dokonania oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem, – przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia czy zgłoszenie zdarzenia jest wypadkiem przy pracy rolniczej.
 • 10. Obowiązki przy wypadkach - podsumowanie • Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: 1) zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, 2) udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem, 3) wskazać świadków wypadku, 4) dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia, 5) udzielić informacji i wszechstronnej pomocy w prowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. • Pamiętaj: Konsekwencje niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, które mogą mieć także wpływ na odmowę przyznania odszkodowania. • Zgłoszenie wypadku w jak najkrótszym terminie leży więc w interesie poszkodowanego.
 • 11. Inne definicje • Wypadek śmiertelny • Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322)- za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.
 • 12. Inne definicje• Ciężki wypadek • Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009 r., poz. 1322)- za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
 • 13. Inne definicje • Zbiorowy wypadek • Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009r., poz. 1322) - za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
 • 14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Fly UP