System is processing data
Please download to view
...

Abraham ĺ»Yd Ksiä™Ga ĺšWiä™Tej Magii Maga Abramelina[1]

by miroslaw-duczkowski

on

Report

Category:

Spiritual

Download: 0

Comment: 0

6,420

views

Comments

Description

 
Download Abraham ĺ»Yd Ksiä™Ga ĺšWiä™Tej Magii Maga Abramelina[1]

Transcript

 • 1. Święta Magia Maga Abramelina spisana przezAbrahama Żyda W trzech Księgach zawarta, tłumaczona na język angielski iWprowadzeniem opatrzona przez S.L. Mac Gregor MathersaW spolszczeniu Jarosława M. Domińskiego,opatrzona Komentarzem
 • 2. Księga Magii Maga AbramelinaOpracowanie: Jarosław M DomińskiWykorzystano materiały pochodzące z opracowania Bena Rowe`a, 1998 Copyright for the Polish edition and translation © Jarosław M. Domiński 2003Ewentualne uwagi i komentarze proszę kierować na adres: aether@wp.pl Materiał nie może być rozprowadzany bez zgody kompi- latora, dopuszczalne jest jednak wykonanie jednego wy-druku - na użytek własny.podstawa prawna Dz.U. 1994r. Nr 24, poz. 83
 • 3. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAWprowadzenieziś trudno jest już jednoznacznie powiedzieć dlaczegosłynny „Baedeker”1 zawiera jedynie trzy, czy cztery krót-kie linijki tekstu, odnoszące się do „Bibliothèque de lʹAr-senal” – jedynie nieliczni angielscy i amerykańscy turyści odwiedzający Paryż zaznajomieni są z tą nazwą, dość rzec, iż zdecydowa- nie lepiek kojarzone są takie miejsca, jak „Bibliothèque Nationale”, czy „Bibliothèque Mazarin”. Wspomniana „Bibliothèque de l`Arsenal”, jak się ją obecnie nazywa, zo- stała założona jako prywatna kolekcja przez Antoine René Voyer D`Argenson, Markiza de Paulny i po raz pierwszy udostępniona publicz- nie 9-tego Floréal2, piątego roku Republiki Francuskiej3, lub mówiąc bar- dziej ogólnie wiek temu. Założyciel jej, Markiz de Paulny, urodził się w 1722 roku, zmarł zaś w 1787, z powodzeniem pełnił urząd Ministra Woj- ny, ambasadora w Szwajcarii, w Polsce i w Republice Wenecji, dopiero w późniejszych latach swego życia poświęcił się tworzeniu rzeczonej biblio- teki, o której bez przesady można powiedzieć, iż jest jedną z najbogatszych znanych prywatnych kolekcji. Została ona przejęta przez hrabiego D`Artois, dziś zaś należy do Stanu. Usytuowana jest ona na prawym brzegu Sekwany przy Rue de Sully, w pobliżu rzeki, niedaleko Bastylii. Ogólnie szacując zbiory biblioteki liczą 700,000 druków i około 8,000 rę- kopisów, wiele z nich o znacznej wartości. Pośród tych ostatnich właśnie, znajdujemy Księgę Świętej Magii Maga Abra-Melina4, która miała być1 „Baedeker” to linia na ów czas niezwykle popularnych przewodników po wszystkich prawie stronach świata. Wydawcą ich, a zarazem pomysłodawcą był księgarz, Karol Ba- deker (1801 - 1859). Pierwszy taki przewodnik zawierający wskazówki dla podróżujących Renem wydany był w Koblencji w 1828 roku. 2 Z francuskiego „kwietny miesiąc”, ósmy dzień we francuskim kalendarzu rewolucyj-nym. 3 Czyli 28 kwietnia 1797.4 Pozostawiam w miejscu tym pisownię, jaką stosował Mathers.
 • 4. WPROWADZENIEprzekazana przez jej autora, Abrahama Żyda synowi jego Lamechowi, co warte podkreślenia jest ona po raz pierwszy wydana dla ogółu odbiorców. O istnieniu tegoż manuskryptu dowiedziałem się wiele lat temu od pew- nego sławnego okultysty, na krótko przed jego śmiercią, nie tak dawno zaś uwagę moją zwrócił nań mój bliski przyjaciel, znany francuski pisarz, mówca i poeta, Jules Bois5, który to przez czas jakiś zajmował się zagad- nieniami powiązanymi właśnie z okultyzmem. Mój pierwszy informator powiedział mi, iż osobami obeznanymi z dziełem byli między innymi Bul- wer Lytton6 i Eliphas Levi7. Ten pierwszy oparł na nim część Sage Rosi- crucian Mejnour, także część opisu tak zwanego Obserwatorium Sir Phi- lipa Dervala w „Strange Story” była w pewnym stopniu przeniesiona i oparta na wskazówkach tyczących się Magicznego Oratorium, którego opis znaleźć można w Jedenastym Rozdziale Księgi Drugiej, co więcej w5 Jules Bois, urodzony w 1871 roku pisarz francuski, zwolennik okultyzmu i ruchu kobie-cego, autor poezji lirycznych i dramatów wierszem. 6 Prawdopodobnie chodzi tu o Edwarda George`a Lyttona - Bulwer, barona Lytton zKnebworth, angielskiego pisarza (1803 - 1873). Edward Lytton - Bulwer był honorowym Wielkim Patronem Societas Rosicruciana in Anglia, zdobył poczytność powieściami krymi- nalnymi i historycznymi. Głośnym było też jego opowiadanie baśniowe „Pilgrims on the Rhine” (1834). Lytton łączył w nich romantyzm z prądami doby wiktoriańskiej. Styl jego, choć porywający nie był pozbawiony świadomie wprowadzonej sztuczności. Jego roz- wiedziona z nim żona Rosina z domu Wheeler napisała przeciwko niemu skandaliczną powieść „Cheveley etc.” 7 Faktycznie nazywał się Alphonse Louis Constant (1810 - 1875) urodził się w rodzinieubogiego szewca, pierwsze poważne nauki pobierał w seminarium Saint-Nicolas-du Chardonnet, później uczył się w wyższej szkole seminaryjnej Saint-Sulpice w Issy, tu też pod wpływem miejscowego księdza zainteresował się magią. Tuż przed wyświęceniem zrezygnował z zostania księdzem. Zbliżył się do idei socjalistycznych, komunistycznych i anarchistycznych epoki, podkreślić jednak trzeba, iż nigdy nie wyrzekł się wiary rzym- skokatolickiej. W 1839 roku napisał swe pierwsze dzieło „Biblię Wolności”, szybko skonfi- skowane ze względu na treści. Dwa lata później publikuje kolejne dwie prace „Nauki religijne i społeczne” i „Wniebowstąpienie kobiety”, za które spędził jedenaście miesięcy w więzieniu Sainte-Pelagie. Po wyjściu z więzienia publikuje kolejną książkę „Matkę Boga”, gdzie zdaniem władz kościelnych miłość boską postawił w zbyt bliskim związku z miłością fizyczną. Podczas rewolucji 1848 jako mówca republikański omal nie zostaje rozstrzelany, staje się to przełomem w jego życiu. Już kiedy w 1839 roku przebywał w opactwie Solesmes miał czas na studia nad pismami starożytnych gnostyków, wczesnych Ojców Kościoła i innymi. Okultystycznym mentorem Leviego okazał się polski filozof mesjanista Józef Hoene Wroński (1776 - 1853). Pierwsze dzieło okultystyczne Leviego to „Dogmat i Rytuał Magii Wysokiej”, cztery lata później wydaje „Historię Magii”, zaś w 1897, po śmierci autora ukazuje się „Klucz do wielkich tajemnic”. Zasłynąć miał tym, iż w obecności Edwarda Lyttona - Bulwera ewokował Apoloniusza z Tyany. W okultyzmie upatrywał Levi korzeni wszelkich form religijności, magię definiował zaś jako tradycyjną naukę o tajemnicach natury, którą przekazują nam magowie, dzięki której adept zostaje obdarzony względną wszechmocą i może działać w sposób nadludzki.
 • 5. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAoczywisty sposób także pouczenia Mejnour w „Zanoni” do Neofity Glyn- dona, wraz z próbą pozostawienia go w odosobnieniu, po to by wyruszyć w drogę a później nieoczekiwanie powrócić, są nad wyraz podobne do tego, co zastosował Abra-Melin wobec Abrahama, z tą różnicą jednak, iż ten drugi przeszedł z powodzeniem przez próbę, podczas gdy Glyndon jej nie podołał. To samo odnosi się w szczególności do eksperymentów, których opisy znajdujemy w Księdze Trzeciej, także i tutaj autor „Strange Story” mógł znaleźć inspirację opisując historię życia Sir Philipa Dervala, wspo- minając również o pewnych księgach opisujących okultystyczne ekspery- menty, z których bohater miał część przeprowadzić i ku swemu zdumieniu odkryć ich skuteczność. Jest rękopis Świętej Magii Maga Abra-Malina dziełem niezwykle rzadkim, egzemplarz, z którego przygotowano niniejsze tłumaczenie był francusko- języczną wersją przygotowaną z oryginalnego hebrajskiego tekstu Abra- hama Żyda. Styl jego jest typowy dla schyłku siedemnastego i początku osiemnastego wieku i jest, jak się wydaje, pisany tą samą ręką, co inny manuskrypt poświęcony magii - Magia Picatrix8, który także możemy odnaleźć w „Bibliothèque de l`Arsenal” Nie słyszałem jednak o żadnej innej kopii owego dzieła, nie znalazłem go nawet w zbiorach British Mu- seum, którego ogromną kolekcję manuskryptów poświęconych okultyzmo- wi bardzo gruntownie przestudiowałem, co więcej, chciałbym podkreślić, iż nie spotkałem się też z żadnym tradycyjnym przekazem potwierdzają- cym istnienie tejże księgi9. Z tego też powodu jest mi niezmiernie milo złożyć na ręce angielskich, a w szczególności amerykańskich badaczy okul- tyzmu dzieło magiczne o nieocenionej wprost wartości, z punktu widzenia tejże dziedziny. Manuskrypt podzielony jest na trzy części, każda z nich opatrzona jest odrębną stroną tytułową otoczoną prostym motywem dekoracyjnym, wy- rysowanym czerwono czarnym inkaustem, motyw ten pozbawiony jest8 Prawdopodobnie ręką Gio Peccatricx Maga, autora licznych manuskryptów poświęco- nych magii. Sama księga Picatrix jest z najstarszych łacińskich grimoires. Przetłumaczony z greki w 1256 roku przez Alfonsa Mądrego, króla Kastylii, jest kompendium arabskiej magii hellenistycznej, a zarazem podręcznikiem, z którego korzystali wszyscy późniejsi autorzy, w szczegółowy sposób omówiona jest w nim idea człowieka mikrokosmosu, w którego możności jest wpływ na rzeczywistość makrokosmos, za sprawą zmian dokony- wanych w sobie samym. Dzieło to jest niezwykle ważne także i dla tej przyczyny, iż jest ono w zasadzie wolne od wpływów chrześcijańskich. 9 Krótko po tym jak napisałem te słowa, dowiedziałem się przypadkowo o tym, iż częśćjego, a być może i całość znajdować by się miała także w Holandii.
 • 6. WPROWADZENIEjednak znaczenia symbolicznego i w oczywisty sposób jest dodatkiem umieszczonym tutaj przez sumiennego kaligrafa, który dzięki temu chciał nadać stronom owym wrażenia czystości i kompletności. Słowa widniejące na stronach tytułowych są identyczne „Livre Premier (Second lub Tro- isième, odpowiednio) de la Sacrée Magie que Dieu donna à Moyse, Aaron, David, Salomon et à d’autres Saints Patriarches et Prophetes qui enseigne la vraye sapience Divine laissée par Abraham à La- mech son Fils traduite de l’hebreu 1458” Z tego też powodu tytuł w tłumaczeniu jest dla każdej z ksiąg identyczny. Na stronie przedtytułowej oryginalnego rękopisu znajduje się przypis po- chodzący z końca osiemnastego wieku: - „Wolumin ten zawiera trzy księgi, z których ta jest pierwszą - Abraham i Lamech, o których jest tutaj mowa byli Żydami z piętnastego wieku, jak ogólnie wiadomo naówczas byli Żydzi obznajomieni z Kabałą Salomona umożliwiającą osiągnięcie sukcesów w Czarnoksięstwie i Astrologii.” Da- lej dopisek inną ręką: - „Wolumin z trzech części złożony-Pierwsza część102 strony Druga 194 Trzecia 117 ---------- 413 Czerwiec, 1883.”Styl języka francuskiego, jakim pisano tekst jest z pewnych względów nie- precyzyjny i niejasny, dwa powody nieszczęśliwie czynią go takim: pomi- nięcie znaków punkcyjnych w niemal całym tekście, oraz pominięcie para- grafów. Bardzo często zdarza się, iż koniec sentencji nie jest wyraźnie oznaczony, nie dotyczy to jednak rozpoczynających stronę ozdobnych li- ter. Poniższy przykład pochodzi z końcówki Trzeciej Księgi: „Cest po- urquoy la premiere chose que tu dois faire principalement ates esprits familiers sera de leur commander de ne tedire jamais aucu- ne chose deuxmemes que lorsque tu les interrogeras amoins queles fut pour tavertir des choses qui concerne ton utilite outon prejudice parceque situ ne leur limite pas leparler ils tediront tant etdesi grandes choses quils tofusquiront lentendement et tu ne scaurois aquoy tentenir desorte que dans la confusion des choses ils pourro-
 • 7. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAient te faire prevariquer ettefaire tomber dans des erreurs irrepara- bles ne te fais jamais prier en aucune chose ou tu pourras aider et seccourir tonprochain et nattends pas quil tele demande mais tache descavoir afond,” etc., może on być ilustracją także złożoności tekstu, z jakim mamy tu do czynienia. Podkreślić jednak należy, iż język użyty w Księdze Pierwszej jest znacznie bardziej potoczny, niż ten, z jakim mamy do czynienia w Księdze Drugiej i Trzeciej, tekst jest tam adresowany przez Abrahama Żyda do jego syna Lamecha. Zaznaczyć trzeba, iż uży- wana jest tu druga osoba liczby pojedynczej. Część Czytelników, nie zna- jących języka francuskiego, może się nie orientować w tym, iż francuskie „tu” używane jest wobec osób, z którymi łączy nas duży stopień zażyłości, jak dla przykładu między mężem a żoną, czy kochankami, etc., podczas gdy „vous” jest używane, kiedy mówimy do świata w ogóle. I tak, w świę- tych księgach, modlitwach, etc., „vous” było używane wszędzie tam gdzie dałem thou10. Pierwsza Księga zawiera szereg wskazówek odnośnie magii, zawiera też opis podróży, jakie odbył Abraham, oraz jego wcześniejszych doświadczeń11, wspomina też o szeregu cudownych dzieł, jakich był on dokonał przy użyciu właśnie Świętej Magii. Druga i Trzecia Księga w istocie zawierają Magię Abra-Melina i są oparte na manuskryptach, jakie powierzył on Abrahamowi Żydowi, zawierają jednak dodatkowe komenta- rze tego ostatniego, różnią się od księgi pierwszej w sposób zasadniczy. Frazeologia jest tutaj ciekawa i nierzadko wieloznaczna, w większości przypadków zastosowano tutaj drugą osobę liczby mnogiej „vous” zamiast powszechniejszego w Księdze Pierwszej „tu”. Dzieło to może być z grubsza podzielone na:Księgę Pierwszą: Zawierającą wskazówki i autobiografię Abrahama Ży-da, księga ta jest adresowana do Lamecha.Księgę Drugą: Zawierającą ogólny, lecz kompletny, opis znaczeńprzypisanych określonym magicznym mocom.Księgę Trzecią: Przedstawiającą zastosowanie owych magicznych mo-cy w celu wytworzenia magicznych efektów. 10 W polskim przekładzie nie będzie możliwe zastosowanie tego zabiegu. Stosując wielo- krotnie zaimek „ty” pozbawiłbym tekst wszelkich pozorów stylistyki. Po zapoznaniu się z całością jestem przekonany, iż zamienne stosowanie zaimka przez autora dzieła nie od- grywa szczególnej roli dla znaczenia samego tekstu. 11 Użyte tutaj słowo (ang. experiences), należy rozumieć w sensie doświadczenia życiowe-go, nie eksperymentów magicznych.
 • 8. WPROWADZENIEJest to też powodem, dla którego poszczególne rozdziały Księgi Drugiej i Trzeciej opatrzone zostały komentarzami wprowadzającymi w ich treść.12. System Świętej Magii zawdzięcza Abraham temu, iż Abra-Melin przeka- zał mu wszelkie niezbędne po temu wskazówki. Twierdzi on niezmiennie, iż poznał on Abra-Melina osobiście, ponad to przekonuje, iż przeprowadził większość cudownych efektów magicznych opisanych w Trzeciej Księdze. Warto zapytać o to, kim był Abraham. Jest możliwym, mimo iż nie ma o tym żadnej wzmianki w całym manuskrypcie, że jest on potomkiem tego Abrahama Żyda, który był autorem osławionego dzieła alchemicznego, złożonego z dwudziestu jeden papirusów, które później znalazło się w rę- kach Nicholasa Flamela13, który to, po dokładnym jego przestudiowaniu, doszedł do wniosku, iż umożliwia ono otrzymanie tzw. „Kamienia Filozo- ficznego”. Warto tu nadmienić, iż pozostałością po Kościele Saint Jaques de la Bo- ucherie, która ostała się do dnia dzisiejszego jest wieża, która stoi w pobli- żu Place du Chatelet, mniej więcej dziesięć minut drogi od Bibliotheque de l`Arsenal, opodal wieży znajduje się uliczka „Rue Nicolas Flamel”. Pa- mięć tego alchemika jest wciąż żywa w Paryżu, i trwa podobnie jak pozo- stałości kościoła, opodal którego żył i gdzie po uzyskaniu kamienia filozo- ficznego wraz ze swą żoną Pernelle wzniósł piękny grobowiec. Autor „Świętej Magii Maga Abra-Melina” podaje, iż urodził się AD 1362, zaś manuskrypt spisał dla swojego syna Lamecha w roku 1458, czyli w wieku dziewięćdziesięciu sześciu lat. Jak zatem widać, był on współcze- snym zarówno Nicholasowi Flamelowi i jego żonie Pernelle jak i mistycz-12Podobny zabieg zastosowałem dla poszczególnych rozdziałów Księgi Pierwszej. 13Nicolas Flamel (1330 - 1418), był on jednym z największych alchemików świata. Prowa- dził sklep z książkami przez długi czas marząc o sekrecie Kamienia Filozofów. Jak podaje legenda pewnej nocy miał ujrzeć anioła, który powiedział mu, iż otrzyma on księgę z tajemnicą, której nie będzie mógł pojąć, jednak kiedy stanie się ona dla niego zrozumiałą wtedy przejrzy. Jakiś czas później do jego księgarni przybył tajemniczy człowiek, chciał sprzedać stary hebrajski rękopis - jak się okazało był to rękopis Abrahama Żyda. Później przez lata próbował Flamel poznać tajemnicę manuskryptu, aż w końcu spotkał się on z Mistrzem Canches. Ten słyszał o Abrahamie Żydzie, był on podobno jednym z najwięk- szych mistrzów Kabały, filozofem, i kapłanem, dzieło jego miało krążyć z rąk do rąk, zawsze trafiając do tego, komu było to przeznaczone, Canches całe życie pragnął odnaleźć tę księgę, przyłączył się więc do Flamela. Maestro Canches przez lata wraz z nim próbo- wał przejrzeć przez enigmę rękopisu, w imię tego wyrzekł się nawet swojej religii, zmarł nim poznał tajemnicę. Flamel zdołał jednak rozwiązać zagadki rękopisu, resztę życia spędził prowadząc swój sklep z książkami, wraz z żoną pomagając ubogim. Odnowił też po części Cmentarz Niewiniątek, oraz wzniósł grobowiec dla siebie i swej ukochanej żo- ny.
 • 9. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnemu Christianowi Rosenkreuzowi, który miał być założycielem sławnego Różokrzyżowego Zakonu lub jak chcą niektórzy Konfraterni Różokrzyżo- wej w Europie14. Podobnie jak w przypadku tego ostatniego można do- mniemywać, iż autor dzieła stosunkowo wcześnie oddał się studiom pro- wadzącym do zgłębienia i opanowania Magicznej Wiedzy; podobnie też do powyższych, wcześnie opuścił swój dom by podróżować poszukując Wie- dzy Wtajemniczonych, podobnie też do nich, z wędrówki swej powrócił jako cudotwórca. Jest faktem znanym, iż naówczas powszechnym było przekonanie, że Wiedzę Tajemną mogli posiąść jedynie ci, którzy ośmielili się porzucić swe domy i kraje by wyruszyć w pełną niebezpieczeństw i trudów drogę15. Idea ta przetrwała do dziś, czego przykładem może być życie Madame Blavatsky. Czasy, w których dane było żyć autorowi były okresem, kiedy powszechnie wierzono w Magię, jej profesorzy cieszyli się powszechnie zaszczytami, czego przykładem może być choćby Faust16, który był prawdopodobnie14 Christian Rosenkreutz (1378 - 1484), rycerz, który miał jakoby brać udział w wyprawach krzyżowych do Ziemii Świętej, w niektórych pracach na temat Różokrzyża dowodzi się, iż miałby być on założycielem Zakonu, jego historyczność jest wątpliwa. A.M.O.R.C po- daje, iż jest to symboliczny tytuł nadawany z chwilą rozpoczęcia ekspansji do jakiegoś kraju i otwarcia „grobu”, w którym znajdować się miało ciało Wielkiego Mistrza C.R.C., wraz z klejnotami i manuskryptami, które upoważniały odkrywcę do rozpoczęcia nowe- go cyklu aktywności. 15 Mathers zastosował tutaj praktycznie nieprzetłumaczalne na język polski ang. quest.Słowo to oznacza drogę, jest to jednak droga poświęcenia, droga, na której poznaje się nauczycieli, przetkana symbolicznym znaczeniem tworząca mit danego człowieka histo- ria, podczas której musiał on będzie zmierzyć się ze swoimi lękami i słabościami, podczas której będzie musiał skonfrontować się z odpowiedzialnością za swoje czyny. 16 Iohannes (Georg?) Faust (ok.1480 - 1540), urodzony w Knittlingen w Wirtembergii, tamteż przez krótki czas uczęszczał do szkół, później pod przybranym imieniem Georga Sabellicusa i Fausta młodszego (Faust junior) około roku 1505 udał się jako student wę- drowny do Gelnhausen i Wurzburga. W tym czasie czynnie zajmował się magią i wystę- pował publicznie, jako mag i cudotwórca. W Heidelbergu rozpoczął on studia z teologii, które ukończył 15 I 1509. uzyskując stopień bakałarza. W Krakowie studiował on czarno- księstwo i magię, co więcej Johannes Wierus dla przykładu podtrzymywał, iż dopiero tam, miał się zetknąć Faust z edukacją w zakresie magii. Pędził Faust życie hulaszcze i pełne awantur i skandali, lekceważenie norm obyczajowych często stawiało go w konflik- cie z ówczesnym społeczeństwem. Faustowi przypisuje się szereg dzieł magicznych, jak Hollenzwang (Zmuszenie piekła) czasem nazywana Magia Innaturalis, czy Praxis Magia Fau- sti, które zawierać miały magiczne formuły, do jakich miał się on odwoływać w czasie swoich dzieł. Jakkolwiek nie wyróżniają się one pod względem treści spośród innych dzieł tego typu, których naówczas nie brakowało były one bardzo cenione, szczególnie Hollenzwang, dla pieczęci jakie były w nim zawarte, za które to nekromanta Johann Georg Schrepfer (1730 - 74) miał zapłacić aż 8,000 dukatów. Jak podaje legenda Fausta koniec końców miał zabrać ze sobą Mefistofeles, rzeczywistość jednak wyglądała tak, iż naj-
 • 10. WPROWADZENIEwspółczesnym Abrahama Żyda17, Cornelius Agrippa18, Sir Michael Scott19 i wielu innych, których mógłbym wymienić, nie wyłączając także sławne- go Dra Dee20 z czasów późniejszych. Sława tego ostatniego, jego powiąza-prawdopodobniej na skutek przepracowania i napięcia nerwowego, nastąpiła choroba psychiczna, na skutek której wśród widziadeł, upiorów i demonów, zagubił Faust siebie i poczucie prawdy. [Opracowane na podstawie: Bugaj R. (1986), Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski, Ossolineum, Wrocław] 17 Nie mogę zgodzić się tutaj z Mathersem, żaden z nich nie mógł być stricte współcze-snym autorowi. W chwili napisania dzieła, czyli w 1458 roku miał on dziewięćdziesiąt sześć lat, Faust zaś, urodził się w 1480 roku, Agrippa w sześć lat później, Michael Scott, żył zaś ponad sto lat wcześniej. 18 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535) jeden z najwybitniejszychprzedstawicieli okultyzmu średniowiecznego. Studiował prawo i medycynę w Kolonii i Paryżu, później zgłębiał filozofię kabalistyczną,, a w 1509 uzyskał tytuł teologii w Aka- demii w Dole w Burgundii. Oskarżony w 1510 o kacerstwo schronił się do Anglii, później wykładał teologię w Pawii i we Włoszech oraz w Kolonii. W dalszym ciągu swego nie- spokojnego życia był kapitanem w wojsku cesarza Maksymiliana, syndykiem w Metzu, lekarzem nadwornym Ludwiki z Angouleme, matki króla franc. Franciszka I i archiwa- riuszem Małgorzaty Parmeńskiej. Przez swe umiłowanie prawdy i poczucie sprawiedli- wości popadał nieraz w trudne położenia, co miało miejsce na przykład, kiedy bronił Lutra, gdy występował przeciw procesom czarownic, lub walczył z filozofią scholastycz- ną, do której upadku znacząco się przyczynił. Wyobraźnia ludu otoczyła go nimbem tajemniczości, jako alchemika i czarnoksiężnika jego najsłynniejszym dziełem jest Filozofii Okultnej. Dzieło to jest wspaniałym kompendium większości wcześniejszych nauk ma- gicznych ujętych przez pryzmat filozofii neoplatońskiej, kabały i ptolomejskiego systemu astronomicznego. Według tez tam przedstawionych wszelkie magiczne działanie jest jedynie naturalnym sposobem zmiany rzeczywistości, mimo tego znajdujemy tu szereg pieczęci i charakterów, zaś w tzw. czwartej księdze liczne koniuracje. Jądrem tez Agrippy są dwa prawa: wszystko, co jest ma duszę i w każdej z nich zawiera się duch świata (po- dobnie jak w Poimandresie, który wchodzi w skład Corpus hermeticum), oraz wszystkie rzeczy pozostające na tym samym poziomie wpływają na siebie tak, że podobne ściąga do siebie podobne i oddziałuje na nie. Pojmował on wiedzę magiczną jako dyspozycję wro- dzoną człowiekowi, swego rodzaju dar. Działania magiczne rozpatrywał w kontekście wpływów gwiazd, które to można rozumieć jako naukę mechaniki przyrody. Adept, który wpływał na naturę pozostawać miał z nią w związku, poprzez jej poznanie i opa- nowanie doznać miał wyniesienia. 19 Michael Scott zwany Czarodziejem (ang. wizard), (? - 1236?) - był on filozofem na dwo-rze Cesarza Rzymskiego, jego pisma były znane i bardzo cenione w XIII wieku. Jego zain- teresowania alchemią, astrologią i astronomią sprawiły, iż otrzymał on przydomek Cza- rodziej, który to, po napisaniu przez niego dzieła „The Lay of the Last Minstrel” tylko się utwierdził. Mimo że data jego narodzin jest nieznana można o niej wnioskować na pod- stawie daty jego przybycia na dwór cesarski, co było w roku 1220, był on już wtedy uczo- nym scholastykiem, można więc w uprawniony sposób domniemywać, iż urodził się pod koniec XII wieku. Nie jest też pewnym jego nazwisko Scott lub Scot, które mogło zostać mu nadane podczas jego podróży po Europie. 20 John Dee (1527 - 1608), urodzony w Londynie słynny matematyk i astrolog, prawdopo-dobnie spadkobierca starego walijskiego rodu. Sam utrzymywał, iż w prostej linii jest potomkiem Roderyka Wielkiego, Księcia Walii. Ojciec Dee jak się wydaje służył na dwo-
 • 11. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnia z Edwardem Kelly21 i rolą, jaką odegrali w europejskiej polityce tego czasu, są doskonale znane i nie wymagają w miejscu tym odrębnego opisu. rze Henryka VIII, dzięki temu mógł więc zapewnić swemu synowi nauki. W wieku lat piętnastu trafia więc John Dee do Cambridge, gdzie po dwóch latach zdobywa tytuł Ba- chelor of Arts (poziom naszego licencjata w dziedzinie humanistycznej). Dopiero później zainteresowania jego skupiają się na astronomii, wtedy tez decyduje się on opuścić Anglię i podjąć naukę zagranicą. W roku 1547 przybywa do Niderlandów, tam też poznaje wielu uczonych, wśród nich Gerarda Merkatora. W 1550 spędza kilka miesięcy w Paryżu, ucząc się geometrii. Odrzuca posadę na Sorbonie i wraca do Anglii, gdzie w 1551 rekomendo- wany Edwardowi VI, otrzymuje rektorstwo w Upton - upon - Severn, w hrabstwie Wor- cester. W roku 1555 zostaje oskarżony i osadzony w więzieniu za rzekome stosowanie zaklinań przeciwko życiu królowej Mary I, przywrócony do łask przez Elżbietę w roku 1558 nigdy już nie osiągnął pozycji, jaka pozwoliłaby mu być finansowo niezależnym. Przez następne ćwierćwiecze Dee żył w Mortlake, gdzie napisał dwa soje najważniejsze teksty, (1564) Monas Hieroglyphica, (1570) Matematyczna przedmowa do przekładu Euklidesa, przez Bilingsleya postąpionego, w niej też w elokwentny sposób broni stanowiska wedle którego matematyka jest podstawą wszelkiego praktycznego działania, uwypuklił on też jej wpływ, jaki wnosi ona w mechanikę i rozwój naukowego instrumentarium. Mimo swego znacznego dorobku naukowego i wpływu politycznego, jaki wywarł na klimat ówczesnej epoki wielu osobom kojarzy się Dee dzięki jego eksperymentom z zakresu krystalomancji. I tak studiował on alchemię, rozmyślał nad misteriami Talmudu i teoriami Róży i Krzyża. W jego pamiętniku znajdujemy informacje o tym, iż po raz pierwszy skon- taktował się on z istnością poza materialną 25 maja, 1581 roku, zapiskach o rok później- szych znajdujemy następującą informację „...21 listopada 1582, kiedy byłem zatopiony w rozmyślniach i modlitwie nagle okno mego muzeum zajaśniało rażącym blaskiem i zjawił się przede mną anioł Uriel. [...] Wręczył mi kryształ o wypukłym kształcie i rzekł, że kiedy zapragnę mieć rozmowę z duchami powinienem silnie wpatrywać się w kryształ a one ukarzą mi się i odsłonią tajemnice przyszłości.” Eksperymenty te wymagały wielkiej kon- centracji i uwagi, które o poprzedzać miały nadejście ducha, najprawdopodobniej to wła- śnie było powodem, dla którego Dee nie był w stanie spamiętać tego, co zdradzały mu duchy - potrzebował więc medium, taką osobą stał się później Edward Kelly. Wraz z nim podróżował później po Europie prezentując swe umiejętności z zakresu alchemii i magii między innymi na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze. 21 Edward Kelly, sławny XVI wieczny alchemik, teurg i jasnowidz. Swą karierę zaczął,jako prawnik, wkrótce jednak oskarżono go o fałszerstwo i skazano na karę obcięcia uszu. Zawstydzony i upokorzony udaje się do Walii, gdzie wędruje przez jakiś czas pod przy- branym nazwiskiem Edwarda Talbota. Tu natrafia na stary rękopis, dzięki swej znajomo- ści łaciny odkrywa, iż pisany jest on przez chrześcijańskiego alchemika świętego Dunsta- na z Glastonbury. Zafascynowany alchemią i hermetyzmem Kelly zdecydował udać się do Londynu, aby zaprezentować go Dr-owi Johnowi Dee, tak miała się rozpocząć ich długa współpraca, podczas której mieli oni zarówno przywoływać anielskie istności, jak i wytwarzać znaczne ilości złota. Ogólnie rzecz wyglądała tak, iż siedząc przy stole, na którym znajdowały się narzędzia i symbole Kelly wpatrywał się w kryształową kulę i opisywał swoją wizje Johnowi Dee, który je spisywał. W ten sposób miał on poznać „język anielski”. Język ten bez znaczenia, czy był używany przez starożytną rasę, jest jednak prawdziwym, jego słownik jest rozbudowany, podobnie jak i składnia, dysponuje też własną gramatyką. Mimo tego, iż nie tylko nim się zajmowali, język ten jest największą spuścizną po Dee i Kellym.
 • 12. WPROWADZENIETo, iż Abraham Żyd mógł być jednym z tych magów, którzy mieszali się w polityczne ruchy jest oczywiste dla każdego, kto choćby pobieżnie zapoznał się z jego dziełem. Jawi się on jednak jako stojąca na uboczu, raczej skryta w cieniu postać, która nie brała bezpośredniego udziału w niebłahych wszak rozgrywkach politycznych, jakie ówcześnie miały miejsce. Trzech konkurentów roszczących sobie prawo do dwóch największych sił kształtu- jących społeczeństwo owej epoki - czyli papiestwo i cesarstwo niemieckie, zazdrosne roszady biskupów, upadki dynastii, wstrząsy u podstaw Kościo- ła Rzymskokatolickiego, z chwilą, kiedy ujrzały światło dzienne rychło obiegły Europę i zasiały ziarna strachu i niepokoju, które to zawsze po- przedzają przemiany społeczne. W ten sposób zerwał się dziki huragan wstrząsów narodowych, które pochłonęły cywilizację dnia wczorajszego, po to by przygotować jutrzejszy nowy porządek. Niezwykła ważność hi- storyczna takich postaci jak nasz autor jest najczęściej niedoceniona, nic dziwnego więc, że podobnie jak w przypadku inskrypcji na murze w czasie uczty Belshazzara22, ich manifestacja na arenie politycznej i historycznej pojawia się jedynie jako ostrzeżenie, Mene Mene Tekel, Upharsin, którego adresatem miałby być głupi i zadufany w sobie świat. Pełna i prawdziwa historia jakiegokolwiek adepta może być spisana jedy- nie przez niego samego, jednak nawet jeśli zostanie ona przedstawiona ogółowi, jak wiele osób da jej wiarę? Jak się wydaje, nawet owo krótkie i niekompletne oświadczenie godnych uwagi wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu autora, a które przedstawione są w Księdze Pierwszej, będą dla większości odbiorców niewiarygodne. W każdym razie słuszność oddać należy temu jak wielką była wiara tego człowieka w obliczu niebezpiecz- nych podróży, które przez lata podejmował przemierzając dzikie i srogie regiony i miejsca, dotarcie do których jest bardzo trudne nawet dziś, kiedy mamy już rozwinięte środki transportu, z których możemy korzystać. Ta wiara w końcu doprowadziła go do nagrody, nawet mimo tego, iż była chwila, kiedy stracił on odwagę, zgasł ogień jego serca a nadzieja jego zda- ła się łamać. Podobnie jak jego wielki imiennik, ojciec narodu żydowskiego nie powrócił on daremnie do domu, odnalazł swoje „Ur Chaldei”, gdzie mógł wreszcie poznać Światło Wiedzy Wtajemniczonych, za którym dusza jego przez tak wiele lat tęskniła. Kulminacja jego wędrówek to spotkanie z magiem egipskim, Abra-Melinem. Otrzymał on od niego system magicz- nych pouczeń i praktyk, które stanowią sedno części Drugiej i Trzeciej.22 Polska wersja imienia to Belzacar.
 • 13. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINASamo imię Abra-Melin w oryginalnym rękopisie wyrażane jest na kilka sposobów, co jest podane w tekście, i tak występują wersje: Abra-Melin, Abramelin, Abramelim, i Abraha-Melin. Z nich wybrałem zapis Abra- Melin, który też umieściłem na stronie tytułowej i przy którym obstaję w tym Wprowadzeniu. Tak daleko jak sięga tekst, ostatecznym miejscem pobytu Abrahama Żyda miał być Wurzburgh, lub odwołując się do jego nazwy w Wiekach Śred- nich „Herbipolis”. Jak się wydaje, miał on pojąć za żonę swoją kuzynkę, z którą miał później dwóch synów, starszego Józefa, którego wtajemniczył w Misteria Świętej Kabały i młodszego, Lamecha, którego dziedzictwem stał się System Świętej Magii i do którego adresowana jest cała Księga Pierw- sza. Wspomina on też o trzech córkach, którym każdej miał on dać w posa- gu 100,000 florenów. W sposób wyraźny daje on w tekście do zrozumie- nia, iż posiadł żonę i majątek w wysokości 3,000,000 złotych florenów za sprawą jednej z magicznych operacji, które opisane są w Trzeciej Księdze. Wspomina dalej, iż jego pierwotne zainteresowanie studiami kabalistycz- nymi i magicznymi zawdzięczał swojemu ojcu Szymonowi, który pouczył go, kiedy Abraham był jeszcze młodzieńcem, o tajemnicach Kabały. Po śmierci ojca Abraham wyruszył w podróż, która miała na celu odnalezie- nie Wtajemniczonego Mistrza. Dla poważnego badacza okultyzmu dzieło to ma nieocenioną wartość, słu- żyć może zarówno jako zachęta do wykształcenia w sobie rzadkiej, ale nie- odzownej cnoty, jaką jest niezachwiana wiara, jak też jako pomoc w roze- znaniu między prawdziwymi i fałszywymi systemami magii, czy wreszcie jako prezentacja zgromadzonych tu przepisów niezbędnych do wytworze- nia magicznych efektów, które autor księgi miał z sukcesem przeprowa- dzić. Niezwykle wartościowe są także uwagi samego Abrahama Żyda, jakie po- czynił on odnośnie różnych profesorów „sztuk, z których żadna nie po- winna być nazwana”, a których poznał on w czasie swoich podróży, a po- nad to, liczne przykłady cudów, jakie wypracował oraz uważna klasyfika- cja magicznych eksperymentów, zawarta w Księdze Trzeciej, wraz z jego obserwacjami i wskazówkami. Warto wspomnieć także i o tym, iż wymienia on liczne godne uwagi oso- by, przed którymi miał on prezentować swoje umiejętności, i tak miał być
 • 14. WPROWADZENIEto23: Cesarz Zygmunt z Niemiec, hrabia Fryderyk Kłótliwy24, biskup jego miasta (prawdopodobnie mógł być to Jan I., który znacząco przyczynił się do utworzenia w Wurzburghu uniwersytetu, co miało miejsce około 1403 roku, za zgodą papieża Bonifacego IX., lub też Echter von Mespelburn, który również był jedną z osobistości zaangażowanych w utworzenie uni- wersytetu), Hrabia Warwick, Henryk VI. z Anglii, konkurujący papieże - Jan XXIII., Marcin V., Grzegorz XII. i Benedykt XIII., osoby biorące udział w Soborze w Konstancji, Diuk Bawarii, Diuk Leopold z Saksonii, Cesarz Konstantyn Palaeologos i prawdopodobnie arcybiskup Albert z Magdeburga, a także kilku Husyckich przywódców - kilku z nich nawet znanych w owym czasie25. Rozważając ogólny klimat epoki, w której żył autor dzieła, specyfikę naro- du, z którego pochodził, przyznać trzeba, iż miał on stosunkowo szerokie spojrzenie na sprawy religijne; wnioskować o tym możemy nie tylko z tego, iż utrzymywał, że System Świętej Magii może być osiągalnym za- równo przez żydów, chrześcijan, mahometan, jak i pogan, ale także z fak- tu, iż ostrzegał on Lamecha przed błędem zmiany religii, w której dorastał, podkreślał, iż było to powodem sporadycznych niepowodzeń maga Józefa z Paryża (jedynej osoby, która oprócz niego i samego Abra-Melina była obe- znana z tym szczególnym systemem magii), który pierwotnie dorastał jako chrześcijanin, lecz który wyrzekł się wiary i stał się Żydem. Na pierwszy rzut oka nie jest to jasne z okultystycznego punktu widzenia, nie jest też oczywistą niekorzyść, jaką może nieść taka zmiana. Pamiętać jednak nale- ży, iż naówczas, zmiana religii nieodmiennie oznaczała ostateczną, uro- czystą i gruntowną przemianę, wyrzeczenie i zaprzeczenie każdej praw- dzie religii, jak była wcześniej wyznawana. Można było upatrywać w tym niebezpieczeństw, a to dla tej przyczyny, iż między błędem, przekłama- niami i pomyłkami każdej szczególnej formy religii znajdują się również elementy zesłane przez Najdoskonalsze Boskie Moce. Dlatego zaprzeczenie religii, (zamiast osądzenia jej od pomyłek i błędów) jest porównywalne z odrzuceniem w sposób formalny i ceremonialny prawd, na których pier- wotnie była ona ustanowiona, dlatego też, kiedykolwiek osoba, która tego dokonała podejmie się praktyki Operacji Świętej Magii będzie musiała zwrócić szczególną uwagę, aby dzięki swej sile woli odkryć te formuły,23 Imiona z wersji angielskiej przełożyłem na język polski opierając się na materiałachhistorycznych. 24 Użyto tu (ang. quarreller.)25 Obszerniejsze przypisy umieszczam w Księdze Pierwszej.
 • 15. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAktóre wcześniej magicznie i ceremonialnie (przez swoją niewiedzę) odrzu- ciła, a kiedykolwiek będzie próbowała je przeprowadzić ukryte Prawo Re- akcji zadziała jako ceremonialne przeszkody przeciwko efektom, jakie miały być wywołane. Dzieje się tak albowiem pamięć owego ceremonialnego za- przeczenia, została zasadzona w jego atmosferze [duchowej] poprzez po- przednie wyrzeczenie. A siła owych przeszkód będzie dokładnie taka, jaki wielki był stopień, w jakim wyrzekano się pierwotnych prawd. Ze względu na te wszystkie przeszkody dla magicznego działania najbardziej szkodli- wa jest niewiara, gdyż sprawdza ona i stopuje działania woli. Zauważyć to możemy nawet we wspólnych operacjach. Tak jak żadne dziecko nie nauczyłoby się chodzić, tak żaden badacz magii nie opanowałby żadnej formuły, gdyby w umyśle jego tkwiła myśl o niemożliwości czy niedo- rzeczności wykonania tegoż. Dlatego też wszyscy adepci i wielcy nauczy- ciele religii i magii niezmiennie wskazują na wielkie znaczenie wiary. Przyznać jednak trzeba, iż mimo wyraźnie szerokich horyzontów w przy- znawaniu doskonałości różnym religiom, niestety prezentuje autor zwykłą niesprawiedliwość i zazdrość, jaka charakteryzowała mężczyzn wobec ko- biet przez tak wiele lat i która, jak sądzę, powstała po prostu z wrodzonej świadomości, że kobiety raz dopuszczone do rywalizacji z nimi na dowol- nym planie i bez utrudnień, jakie miały przez tyle lat mogłyby szybko udowodnić swoją przewagę, podobnie jak to niegdyś uczyniły Amazonki, te ostatnie (jak znajdujemy nawet w pismach ich wrogów Greków, którzy niechętnie do tego się przyznają) zostały podbite przez przeważające siły nie zaś przewyższające je zalety. Warto wspomnieć jednak o tym, iż Abra- ham cokolwiek niechętnie przyznaje, że Święta Magia może być opanowa- na przez dziewice, w tym samym momencie odwodząc każdego od jej ich nauczania. Znaczna liczba zaawansowanych kobiet - okultystek w czasach obecnych jest najlepszą odpowiedzią na jego słowa. Mimo wspomnianego wyżej, nazwijmy to niedostatku, wskazówki jego, co do zasad użycia magicznej mocy, którą człowiek nabyć może na chwałę Bożą, dla dobra i ku pożytkowi sąsiadów i dla korzyści całego ożywionego stworzenia, warte są najwyższego szacunku. Nie można zaprzeczyć wra- żeniu, iż najwyższym pragnieniem [Abrahama] było dostosowanie się do jego przekonań. Jednakowoż jego rada odnoście wycofania się z życia po nabyciu magicz- nych mocy za sprawą jego systemu (a nie mam tu na uwadze wycofania się podczas sześciomiesięcznych przygotowań) nie odnosi się nawet do niego samego, gdyż dowiadujemy się o jego udziale w różnych ruchach
 • 16. WPROWADZENIEtego czasu. Tym sposobem okres życia, który spędził jako eremita jawi się jako zalecany, sam zaś niezwykle rzadko zauważałem by było to zalecenie dopełnione przez tych adeptów, których mógłbym być może nazwać wta- jemniczonymi, czy cudotwórcami. Stanowią oni raczej swoiste medium między Wielkimi Wtajemniczonymi adeptami i Światem Zewnętrznym. Jako przykład tych ostatnich możemy wskazać u naszego autora postać samego Abra-Melina. Szczegółowy ów plan, czy też system magii zalecany w obecnym dziele jest rozległy (sui generis) lecz nie nieskończony. Jak się wydaje to raczej sposób jego przedstawienia czyni go unikalnym. W magii, czy jak się mó- wi inaczej nauce kontroli ukrytych sił natury, były zawsze dwie wielkie szkoły, jedna z nich oddawała się26 dobru, druga złu; pierwsza była magią światła, druga zaś magią ciemności, pierwsza polegała z reguły na wiedzy z zakresu inwokacji istności anielskich, druga na ewokacji bytów demo- nicznych. Z reguły ta pierwsza nazywana była Białą Magią, podczas gdy ta druga Magią Czarną. Inwokacja sił anielskich była powszechną ideą w pracach magicznych, po- dobnie też ceremonia zawarcia paktu z i poprzez propozycję siłom zła. Jed- nakże system przedstawiony w owym dziele oparty jest na następującej koncepcji: a) duchy dobre i Anielskie Moce Światła mają większą moc niż upadłe duchy ciemności, b) te drugie zostały skazane na karę służenia Wtajemniczonym Magii Światła, (ideę taką możemy odnaleźć również w Koranie, czy prawdopodobnie bardziej poprawnie Quar-an), g) konse- kwencją tej doktryny jest to, iż wszystkie zwykłe materialne efekty i feno- meny są wytworzone przez prace złych duchów pod kontrolą Dobra, d) w rezultacie kiedykolwiek zły demon zdoła uciec spod kontroli Dobra, nie ma niczego złego, czy niezwykłego w tym, iż nie będzie pracował choćby ze względu na zemstę, e) dlatego też, zanim wykażą one posłuszeństwo człowiekowi będą one próbowały uczynić z niego swojego niewolnika, na- kłaniając go do zawarcia paktu, czy umowy z nimi, f) w celu zrealizowa- nia tegoż zamierzenia uciekną się do wszystkiego, czym tylko mogliby go znęcić, g) dlatego też aby być adeptem należy podporządkować je sobie, co uczynić można poprzez stanowczość woli, szlachetność duszy i zamiarów oraz mocą samokontroli, która jest konieczna, h) co można osiągnąć jedy- nie przez samopoświęcenie się na każdym z planów, i) dlatego też człowiek ma naturę pośrednią, i jako tak w naturalny sposób jest umieszczony mię-26 Można to tłumaczyć też jako „...poświęcona była”.
 • 17. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdzy Aniołami a Demonami, dlatego też każdy człowiek ma swojego anioła stróża i wrogiego demona, a także szereg duchów, które mogą stać się jego familiarami27, przebywają one wokół niego i przyłączają się do jego zamie- rzeń, j) dlatego też aby osiąść władzę nad tym, co niższe i Złe, należy po- siąść wiedzę o tym, co wyższe i Dobre (to jest w języku współczesnej teo- zofii wiedzę o Wyższym Ja). Z tego wynika, iż magnum opus przedstawione w tym dziele osiągalnym jest dzięki: czystości i samopoświęceniu, które prowadzą do wiedzy i osią- gnięcia konwersacji z Aniołem Stróżem, dzięki czemu można uzyskać prawo używania Złych Duchów jako sług we wszelkich materialnych sprawach. Oprócz jednoznacznie określanych jako czarnomagiczne grimoires ko- nieczność inwokacji boskich i anielskich mocy w celu kontrolowania de- mona była wspominana także w operacjach ewokacji opisywanych w śre- dniowiecznych rękopisach i pismach drukowanych. Tutaj też należy upatrywać przyczyny, o czym już wcześniej wspomnia- łem, swego rodzaju powodu, dla którego koniecznym być miało owo sze- ściomiesięczne przygotowanie, które nie jest typowym dla ówczesnych pism28 Osobno należy rozpatrywać same opisy podróży, uważne zasady, wedle których Abraham przygotował zapiski na temat różnych osób, które po- znał, a które to miały zajmować się magicznymi mocami, co z tego co czy- niły było prawdziwe, co zaś nie, oraz powody sukcesów lub porażek w ich eksperymentach, już same w sobie posiadają szczególną wartość.27 Familiary czasem można spotkać się z bardziej fantastyczną nazwą chowańce, lub bar- dziej opisowo duchy podległe (ang. familiar spirits, lat. spiritus familiares) – są to duchowe istoty służące adeptom, mogą być to również zwierzęta i rośliny, przy czym są one pod wieloma względami lepsze niż ich zwyczajni odpowiednicy, są to istoty nadnaturalne. Trudno jest określić więź, jaka powstaje między adeptem a jego familiarem, moim zda- niem w pewnym sensie, są oni jedną istotą. 28 Zwykłe postępowanie wyglądało mniej więcej tak: 40 dni przed operacją należywstrzymywać się od stosunków seksualnych z kobietą, 9 dni przed operacją, wszyscy, którzy mają wziąć w niej udział powinni żywić się wyłącznie pokarmami roślinnymi. Nadto modlitwa magiczna powinna być odmawiana jeden raz rano i dwa razy wieczorem według obrządku wyżej podanego, 3 ostatnie dni pożywienie winno się składać jedynie z chleba, wody i gotowanych owoców. Wreszcie w wigilię przed operacją i w dzień po- przedzający wigilię, należy odbyć spowiedź generalną przed Bogiem, przy czym rodzaj i charakter tej spowiedzi zależy całkowicie od uznania samego operatora. - - I.K.R. (1922), Magia Praktyczna, Cieszyn - opracowana m.in. na podstawie Grimoirium Verum.
 • 18. WPROWADZENIEPomysł zatrudnienia dziecka jako jasnowidza w czasie inwokacji Anioła Stróża nie jest niczym niezwykłym, w „Mendal” rodzaju wschodniej dy- winacji, którą znają jak sądzę wszyscy Czytelnicy Wilkie Collins29, który w powieści „The Moonstone” dokładnie przedstawił metodę, która wyglą- dała tak, iż atrament jest nalany na dłoń dziecka, które to po pewnej cyta- cji dokonanej przez operatora ma wizje jasnowidza w tym miejscu. Słynna ewokacja średniowiecznego rzeźbiarza Benvenuto Celliniego30 podobno była w pewnej części asystowana przez dziecko, pełniące rolę jasnowidza właśnie. Cagliostro31 miał również korzystać z usług dziecka w tej szcze- gólnej sytuacji. Sam jednak nie mogę zrozumieć narzuconej konieczności zatrudniania dziecka w czasie anielskiej ewokacji, jeśli tylko Operator jest zdrowy na umyśle i wykształcił w sobie dar jasnowidzenia32, który w isto- cie jest właściwy każdemu człowiekowi i bazuje na wykorzystaniu myślo- kształtów33. Owe myślokształty są wykorzystywane niemal nieświadomie przez każdego w czasie myślenia o miejscu, osobie, czy rzeczy, którą do- brze znają, niemal natychmiast bowiem zaczyna współistnieć z myślą ob- raz rozwijający się przed wewnętrznym wzrokiem, jest to podwaliną do świadomego i dokonanego z wyboru rozwoju tego, co ogólnie nazywamy jasnowidzeniem. Niestety Abraham Żyd, podobnie jak, nie szukając daleko, wielu współcze- snych okultystów, przyjmuje postawę nietolerancji wobec magicznych systemów innych niż jego własny, nawet sławne imię Petrusa di Abano34 29 William Wilkie Collins ( 1824 - 1889), przyjaciel Karola Dickensa, autor ponad 23 powie- ści i 50 krótkich opowiadań, wśród których najsłynniejsze to „The woman in white” (1860) i „The Moonstone” (1868), zaliczane są do pierwszych współczesnych powieści detektywi- stycznych. 30 Cellini Benvenuto (1500 - 1571) był włoskim rzeźbiarzem i złotnikiem. Pędził awantur-nicze życie, o czym dowiedzieć się można z jego autobiografii i zapisów historycznych. Młodość swą spędził na terminowaniu fachu złotniczego, w 1523 roku osiedlił się on w Rzymie by dalej uczyć się takich technik, jak cięcie pieczęci, trybowanie, odlewanie, ema- lierstwo. Zamordowawszy pewnego złotnika zmuszony jest uciekać z Rzymu. W 1537 krótko przebywa we Francji na dworze Franciszka I. Po powrocie do Rzymu zostaje ska- zany na dożywotnie więzienie za kradzież szlachetnych metali ze skarbca papieskiego, po dwóch latach zostaje jednak uwolniony. Zasłynął jako twórca tzw. nimfy z Fontainebleau i Perseusza z Głową Meduzy. 31 Patrz Dodatek B32 We wszystkich przypadkach gdzie w tłumaczeniu znajdują się wyrażenia jasnowidze-nie, jasnowidz znajdowały się angielskie słowa Clairvoyance, Clairvoyant. 33 Użyto tutaj ang. thoughtvision34 Peter de Abano, urodzony około 1250 roku, zmarł najprawdopodobniej w 1316 roku,filozof. Przypisuje mu się, prawdopodobnie fałszywie, autorstwo Heptemeronu, lub ma-
 • 19. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnie jest wystarczające do uchronienia „Heptameronu lub Magicznych Elementów” od potępienia w podsumowującej części Trzeciej Księgi. Prace z magią, pisanie zaklęć, pentakle, pieczęci i symbole, rysowanie kręgów ochronnych, używanie wielu języków wraz z językiem ojczystym, na pierwszy rzut oka wydaje się on potępiać w całym wymiarze. Po bardziej dokładnym zapoznaniu się z tekstem myślę jednak, iż możemy odkryć, że chodzi tu raczej o ich nadużywanie spowodowane nieznajomością ich zna- czeń, jego krytyka miałby się więc w tym przypadku odnosić nie tyle do inteligentnego i właściwego ich zastosowania, co do ignorancji i błędu. Warto spojrzeć na tę sprawę dokładniej opierając się na okultystycznym punkcie widzenia. Abraham w kilku miejscach obstaje przy tym, iż bazą jego systemu Świętej Magii jest Kabała. Opisuje też to, jak pouczył on w niej swojego starszego syna Józefa jako swego pierworodnego, podobnie jak sam został pouczony przez swojego ojca Szymona. Sam system Magii po- wierzył on jednak młodszemu Lamechowi, powodem miało być to, iż chciał, jak sam podaje, zrekompensować mu fakt, iż nie był on uczony Ka- bały, jego status, jako młodszego był bowiem w oczywisty sposób dyskwa- lifikujący. W istocie mogło stać się to też powodem, dla którego ostrzega on Lamecha przed używaniem Pieczęci, Pentakli, niezrozumiałych słów etc.; ponieważ większość z nich bazowała na tajemnicach Kabały, ich użycie przez osobę nieobznajomioną z nimi mogło być nadmiernie niebezpieczne, a to z powodu nie tylko możliwej ale dość prawdopodobnej opcji wypacze- nia Tajemnych Formuł tam zawartych. Każdy zaawansowany badacz okultyzmu, który zajmuje się średniowiecz- nymi pracami poświęconymi magii, bez znaczenia jest czy chodzi tu o rę- kopisy czy druki, zna olbrzymią i niemożliwą wprost liczbę błędów w Sy- gillach, Pentaklach, hebrajskich czy chaldejskich imionach, które powstały na skutek niewiedzy tych, którzy przepisywali i reprodukowali dzieła, do tego stopnia, że w niektórych przypadkach użycie wypaczonych formuł dawało rezultaty odwrotne od tych, których należało się spodziewać. (Zwróciłem na to uwagę już w notatkach do mojej wcześniejszej pracy „Klucza Salomona”). Dlatego też, jak się mi wydaje, niepokój Abrahama Żyda wynika z tego raczej, iż chciał on ocalić syna od niebezpiecznych błędów, jakie można popełnić w czasie magicznych prac, wolał więc napeł- nić go pogardą do innych systemów i metod operacji. Prócz owego niein- gicznych Elementów. Dzieło to w istocie oparte jest bardziej na tekstach tak zwanych salo- monowych, a wręcz jak podaje J. H. Peterson stanowi treść Mafteah Shelomoh.
 • 20. WPROWADZENIEtencjonalnego wypaczenia magicznych symboli, o którym wspomniałem wyżej była jeszcze jedna okoliczność, to, iż wśród licznych ksiąg czarno- magicznych, jakie niewątpliwie mógł Abraham poznać, wypaczenia Bo- skich Imion i Pieczęci, mogły być dokonywane celowo, aby przyciągnąć złe duchy i aby odepchnąć dobro. Księga Trzecia zawiera liczne Kabalistyczne Kwadraty, które w istocie traktować możemy jako Pentakle i w których imiona umieszczone są jako czynniki, które nadają im wartość. Pośród nich znajdujemy także słynny Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, który jest jednym z pentakli w „Kluczu Salomona”. Formuła Abrahama jest jednak nieco inna: -- I jest używana, aby ściągnąć miłość dziewicy. Pentakl w mojej wersji „Klucza Salomona” przypisany jest Saturnowi, ten powyżej zaś odnosić się ma do natury Wenus. Poniżej podaję hebrajską jego formę (Patrz też Dodatek A, Tabela Hebrajskich i Chaldejskich Zna- ków) Inna wersja z zastosowaniem liter łacińskich:
 • 21. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA W „ Kluczu Salomona” znajduje się on na jednym z pentakli wypisanych między podwójnym kręgiem, na którym wypisano słowa z LXII psalmu, werset 8: „Niech panuje od morza do morza, od Wielkiej Rzeki aż po krań- ce ziemi”35. W języku hebrajskim ustęp ten zawiera dokładnie 25 liter, co odpowiada ilości liter w kwadracie. Należy dodatkowo podkreślić także i to, że zarówno forma podana przez Abrahama Żyda, jak i ta z „Klucza ...” są przykładami podwójnego akrostychu36, co oznacza, iż można je czytać tak samo w obie strony, poziomo i pionowo. Forma pentakla danego w „Klu- czu Salomona” jak jest tam powiedziane posiada znaczną wartość dla wszelkich przeciwności i nękania Dumy Duchów. Przykład ten pokazuje też dokładnie, iż nie tyle samemu stosowaniu pen- takli przeciwstawiał się Abraham, co nieumiejętnemu wypaczeniu i nie- właściwemu ich użyciu. Warto zwrócić także uwagę, iż mimo, że wiele z Symbolicznych Kwadratów znajdujących się w Księdze Trzeciej utworzo- nych zostało z użyciem wspomnianej wcześniej metody, w przypadku wie- lu tak się nie stało, co więcej ze względu na stosunkowo niewielką liczbę liter nie wypełniają one nawet całego kwadratu tworząc różne układy, z których część wypełnia centrum, część zaś pozostawia je wolnym. W Dodatku C dołączonym do tego Wprowadzenia dla porównania przyta- czam kilka przykładów ewokacji aniołów, które to przykłady zaczerpnąłem z innych źródeł. Abraham Żyd niejednokrotnie podkreśla, co już wspominałem, iż ten szczególny system Świętej Magii Abra-Melina ma swoje źródła w Kabale, warto więc w miejscu tym zastanowić się nad znaczeniem tego faktu. Ka- bała sama w sobie podzielona jest na wiele części, z których główne miejsce stanowi mistyczna doktryna, przekazująca tajemne znaczenie żydowskich35 Cytat podaję za -- Księgą Psalmów: w przekładzie z języków oryginalnych w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001 36 Użyto tutaj (ang. acrostics), polski odpowiednik „akrostych” wedle ustaleń słowniko-wych oznacza utwór pisany w ten sposób, że pierwsze litery w słowach czytane osobno utworzą nową treść.
 • 22. WPROWADZENIEpism. Zawiera ona także numeryczną wartość hebrajskich liter, pomocną w celu nakreślenia analogii między słowami, gdzie pełna numeryczna wartość owych słów pozostaje ta sama; ta jej gałąź jest najbardziej skom- plikowana do poznania i nie będę w miejscu tym się nią zajmował, więcej na ten temat znaleźć można w innej mojej pracy „Kabbalah Unveiled”, która w całości poświęcona jest tym zagadnieniom. Tak zwana praktyczna kabała dołączona jest do mistycznych nauk w celu produkowania magicz- nych efektów. Zawiera ona klasyfikację Boskich i Anielskich Imion, Świę- tych i Hierarchii Anielskich, Duchów i Demonów, poszczególnych imion Archaniołów, Aniołów, Geniuszy37 i Demonów, można w niej znaleźć szczegółowe poznanie, zrozumienie powiązań sympatii i antypatii wystę- pujących w Niewidzialnym Świecie. Dlatego też, co miał na uwadze Abraham, system owej Świętej Magii jest bardzo wiarygodny, ponieważ jednoznaczną jest poprawność uchwyconych tu powiązań, nie ma żadnej szansy by operator użył Imion czy Formuł w niewłaściwych sytuacjach czy w błędzie. Godnym uwagi pozostaje także i to, iż Abraham Żyd (prawdopodobnie znów w tym celu by jak najmniej zaciemnić Lamechowi widzenie tej mate- rii) mówi jedynie o dwóch wielkich klasach duchów: aniołach i diabłach, z których te pierwsze powstały po to by kontrolować, drugie by być kontro- lowanymi. Rozważania na temat opisu rodzajów istności, duchów elemen- tów, które to same w sobie są podzielone na niezliczone klasyfikacje autor porzuca lub nie podejmuje ich wcale. Co ciekawe, najwyraźniej wiele wy- ników omówionych w Księdze Trzeciej sugerować może użycie Duchów Elementów raczej, niźli demonów. Żaden z zaawansowanych (wyższych) adeptów, jakim niewątpliwie był Abraham, nie mógłby nie wiedzieć o ich istnieniu, mocy i wartości, dlatego też czuję się zmuszony niemal do wy- ciągnięcia wniosku, ze nie chciał on odsłonić tej wiedzy Lamechowi, lub też, co jest daleko bardziej prawdopodobne, nie chciał mu zamącić w gło- wie wprowadzając ogromną liczbę dodatkowych instrukcji, które byłyby konieczne, by gruntownie poznał on wiedzę o nich, obejmującą ich klasyfi- kację, naturę i urzędy. Działanie takie nie jest koniecznym, jeśli dysponuje się dokładnymi symbolami, jakie zawarte są w Księdze Trzeciej, a które minimalizują szansę błędu. W istocie to, czego Abraham podjął się na- uczyć Lamecha to umiejętność, możliwość uzyskiwania magicznych efek- tów, nie zaś wiedza o tajemnicach kabały.37Użyto tutaj słowa (ang. Intelligences).
 • 23. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAW świetle powyższych wywodów wydaje się uzasadnionym to by dalsza część tego Wprowadzenia poświęcona była dysertacji na temat natury tak dobrej jak i złej owych istności. Z tego tez przedstawię zasadnicze różnice między aniołami, elementalami i diabłami. Możemy powiedzieć, iż anioły same w sobie podzielone są na znaczną licz- bę porządków i klas, posiadają jednak ogólnie zbliżoną charakterystykę. Są to istoty z gruntu dobre, zarówno ich natura, jak i działanie podporząd- kowane są dobru, można rzec, iż są świadomymi wykonawcami Boskiej Woli na planie materialnego uniwersum, są to istności obdarzone odpo- wiedzialnością, dlatego też mogą upaść, są one niezależne od obecnych i nieskończonych ukrytych sił natury, dlatego też działają poza nimi, ze względu na ich klasyfikację i przymioty mogą być one związane z jednymi siłami natury bardziej niż z innymi, co więcej, stopień owego powiązania także może być różny. Podobnie rzecz się ma w przypadku ich zwierzchno- ści wobec ludzi, Duchów, Elementali i Diabłów. Elementale są złożone z niezliczonych klas, są one Siłami Elementów na- tury, swego rodzaju bytami zarządzającymi obecnym porządkiem, dlatego też nigdy nie działają poza, czy niezależnie od przypisanych im szczegól- nych domen. W tym sensie nie są one odpowiedzialne za aktualne działa- nia jako całość, odpowiedzialność ich ogranicza się do przynależnej im części. Z tego też powodu są one w tym samym czasie podmiotami ogól- nych sił natury, w których żyją, poruszają się i z których mają swoją isto- tę; w ten sposób dysponują one wyższością w najbliższej im szczególnej części uniwersum, która im przynależy, podlega im ta część natury, która osadzona jest w ich Elemencie. Wyobrażenia o nich powtarzają się w każ- dej starożytnej mitologii. Krasnoludy i elfy Skandynawów, nimfy i driady oraz duchy natury u Greków, feerie dobre i złe, tak dobrze znane z naszego dzieciństwa, zastępy syren, satyrów, faunów, sylfów i innych, sił, które stały się fetyszami czarnej rasy, które są w przeważającej części niczym więcej, jak źle zrozumianą manifestacją tej wielkiej klasy. Pośród nich, jak wcześniej dane mi było zaobserwować część jest dobra, jak Salamandry, Ondyny, Sylfy i Gnomy, według filozofii Różokrzyża, wiele zaś, jest wy- jątkowo złośliwych, lubujących się w każdym rodzaju zła - przez niewta- jemniczonego łatwo mogą być pomylone z Diabłami, szczęśliwie ich siła jest mniejsza, jednak liczba zarówno jednych jak i drugich jest nieprzebra- na. Działają one nieracjonalnie, podobnie jak zachowuje się małpa lub pa- puga, w istocie ich natura jest blisko powiązana ze zwierzętami. Zauwa-
 • 24. WPROWADZENIEżalne jest to szczególnie w kombinacjach zwierzęcych form, które wypa- czone i pomieszane leżą u podstaw ich zwierzęcej manifestacji. Kolejną bardzo dużą klasą, jaką możemy tutaj wyróżnić, która działa nie- racjonalnie, choć celowo, i która podąża za dominującą w nich siłą dobra lub zła, jest niejako świta tych reprezentacji. Dla przykładu można powie- dzieć, iż są to duchy gromadzące się przy dobrych osobach, które usiłują pobudzać ich idee w kierunku dobra, osoby, przy których znajdują się owe duchy, których charakter jednak jest zły prowadzone są na drogę przestęp- stwa. Jakże wielu przestępców próbowało wymówić się tym, iż „słyszeli coś, co mówiło im by popełnić zbrodnię”! Pamiętać jednak należy, iż suge- stie takie nie zawsze pochodzą od elementali, częstokroć źródłem ich są zdeprawowane astralne pozostałości po umarłych osobach. Diabły są, jak już pisałem o wiele potężniejsze od elementali, ich działanie w kierunku zła jest podobne do tego, jakim charakteryzowały się istoty anielskie w stosunku do dobra, ich wrogość zaś, jest daleko większa i bar- dziej przerażająca niż w przypadku złych elementali. Sfera ich działania rozchodzi się na daleko większym obszarze, nie są one uzależnione od ak- tualności i wpływu praw natury, zło zaś, którego się dopuszczają nigdy nie jest irracjonalne czy mechaniczne, jest za to w pełni świadome i celo- we. Nie zgadzam się jednak ze sposobem postępowania wobec tych istot, jaki przedstawił Abraham, przeciwnie, prawdziwi Wtajemniczeni zawsze utrzymywali, iż Egzorcysta powinien postępować wobec tych istot uprzejmie i stosownie, jedyna zaś sytuacja, kiedy należy zachowywać się w sposób ostry ma miejsce wtedy, kiedy duchy te upierają się, czy są krnąbrne, nawet postępując z Diabłami nie powinniśmy odrzucać tejże zasady, bacząc jednak by nie ulec ich warunkom, podobne zachowanie prowadzi bowiem maga do błędu. Możliwym jest jednak to, iż Abraham miał na uwadze ostrzeżenie Lamecha przed niebezpieczeństwem ulegania im podczas Egzorcyzmu, którego nawet w najmniejszym stopniu nie po- winno się dopuścić. Słowo „Demon” bardzo często w dziele używane zamiennie ze słowem „Diabeł” pochodzi od greckiego daimon (Daimon), które w starożytności oznaczało po prostu ducha, dobrego lub złego. Chciałem zwrócić uwagę Czytelnika na fakt, iż dziełem, które wypełnione jest bardzo sugestywnymi magicznymi odniesieniami jest dobrze znana „Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy”, interesujące i warte odnotowania jest to,
 • 25. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAiż znaczna liczba znajdujących się tam przykładów podobna jest do tych, jakie odnajdujemy w Księdze Trzeciej. Dla przykładu dziewiąty rozdział wspomnianej Księgi podaje symbole służące przemianie człowieka w zwierzę, podobne odniesienie znajdujemy w szeregu opowieści jak „Opowiadanie pierwszego starca38”, „Opowiada- nie drugiego żebraka39”, „Opowieść o zaczarowanym młodzieńcu” etc., etc., niewątpliwym przykładem przekształcenia maga w inną formę jest ten, jaki znajdujemy w „Opowiadanie trzeciego żebraka”, podobny symbol znajdujemy w dwudziestym pierwszym rozdziale Księgi Trzeciej. Co więcej znaczna liczba moich Czytelników sygnalizowała już, że treść rozdziałów Księgi Trzeciej przypomina niezwykłe efekty, jakie miał wy- tworzyć Faust, który jak już wcześniej wspomniałem miał być współcze- sny Abrahamowi Żydowi. Przyznać jednak na miejscu tym należy, iż ogólna zasada dzieła nie odnosi się do praktyk czarnomagicznych, przeciwko którym autor stale występu- je, lecz do systemu Kabalistycznej Magii, podobnego do tego z „Klucza Salomona” i „Kluczy Rabina Salomona”. Jest to zauważalne nawet mimo różnic w okolicznościach wcześniejszej inwokacji Anioła Stróża, która ma tutaj miejsce raz na całą operację, podczas gdy we wspomnianych przed chwilą dziełach anioły są inwokowane jak się wydaje przed każdą ewoka- cją, co jest czynione przez stworzenie magicznego kręgu. Takie prace, jak te i im podobne nie mogły być potępiane przez Abrahama, szczególnie bio- rąc pod uwagę to, iż podobnie jak jego system są one oparte na tajemnej Wiedzy Kabały, nie zapominając i o tym, iż wszystkie te systemy oparte są na Starożytnej Mądrości Wtajemniczonych Magii Egiptu. Dla każdego zaawansowanego badacza Kabały i współczesnej egiptologii korzenie i po- chodzenie systemu Świętej Magii w sposób oczywisty znajdować się mu- szą w tymże kraju Wtajemniczenia, domu Bogów, których symbole i klasy- fikacje zwracają na siebie uwagę w części poświęconej Świętym Rytom; skąd czerpie się nawet współcześnie wiele rytów i formuł magicznych. Dlatego też należy być bardzo ostrożnym czyniąc rozróżnienie między prawdziwą Magią Starożytnego Egiptu a arabskimi naleciałościami, ide- ami i tradycjami panującymi w Egipcie nam współczesnym. Myślę, że uczony Lenormant, który wykazał w swej pracy na temat magii chaldej-38 Podaję tutaj polskie tytuły baśni, źródło: Księga tysiąca i jednej nocy (1973), [red.] A.Miodońska-Susłowa, PIW, Warszawa 39 Jest to przykład bazujący nie tyle na systemie Świętej Magii, co na operacjach podob-nych do tych, jakie znajdujemy choćby w „Większym Kluczu Salomona”.
 • 26. WPROWADZENIEskiej, że ogromna różnica między tą szkołą a szkołą egipską zawierała się do tego, iż magowie tej pierwszej w istocie inwokowali duchy, zaś tej dru- giej zawierali z nimi sojusze i umieszczali na sobie ich charaktery i imiona Bogów, po to, by podporządkować sobie duchy za pomocą Egzorcyzmu, ten ostatni sposób pracy nie tylko sugerować mógłby krytyczną wiedzę o na- turze i boskiej mocy, ale także byłby potwierdzeniem zawierzenia w nich i zwrócenia się ku nim po to by kontrolować ewokowane siły, innymi słowy miałby stanowić najgłębszy system Białej Magii, jaki jest możliwy do utworzenia. Następną sprawą, jaką warto tutaj poruszyć jest to, iż w kontekście tego, co Abraham chciał podkreślić odnośnie preferencji używania języka ojczy- stego zarówno w modlitwie, jak i ewokacji jego najważniejszym argumen- tem było to, iż jest całkowicie koniecznym dla zupełnego zrozumienia, duszą całą i sercem całym, tego, co formułują usta. Jest to jednoznaczne stanowisko, chciałbym jednak podać kilka powodów, które przemawiają na korzyść stosowania języków obcych. Pierwszym i najważniejszym jest to, iż pomagają one osiągnąć umysłowi wyższego aspektu Operacji, kiedy stosowany jest język inny niż ojczysty, język, który osoba postrzega jako święty, frazy w nim wypowiadane traktowane są jako inne niż te, które stosuje w codziennym życiu. Następnym argumentem jest to, iż język hebrajski, chaldejski, egipski, grecki, łaciński etc., jeśli są właściwie wy- mawiane wywołują specyficzne wibracje, wybrzmiewają bardziej niż większość współczesnych języków, dzięki czemu podkreślają doniosłość chwili. Kolejnym argumentem jest to, iż w istocie Magicznej Operacji zawiera się jej odseparowanie od powszedniości. Chciałbym jednak podkre- ślić, iż całkowicie zgadzam się z Abrahamem, co do tego, iż najważniej- szym jest to by Operator gruntownie pojął wszystkie obce zwroty, które ewentualnie mogą pojawić się w jego modlitwie czy zaklęciu. Inną bardzo wartościową właściwością jest to, iż słowa wypowiadane w tych starożytnych językach mogą zasugerować „formułę powiązania” z większą łatwością niż te we współczesnych językach. Pentakle i symbole mają znaczną wartość jako równoważnik i baza po- strzegania magicznej siły, jednocześnie, dopóki Operator nie będzie mógł naprawdę przyciągnąć do nich tej siły nie będą one niczym innym jak martwymi i bezwartościowymi diagramami. Jednakże używane przez wta- jemniczonych, którzy w pełni rozumieją ich znaczenie stają się potężną ochroną i pomocą, swoistą soczewką skupiającą jego Wolę na dziele.
 • 27. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARyzykując powtórzenie tego, co już powiedziałem na innym miejscu mu- sze ostrzec badaczy okultyzmu przed formułowaniem fałszywych sądów odnośnie tego, co Abraham Żyd powiedział o używaniu Magicznych Krę- gów i operacji Odprawienia Duchów. Jest prawdą, iż w operacji zawoła- nia40 duchów, jaką przedłożył nie jest koniecznym otaczanie się Magicz- nym kręgiem dla obrony i ochrony - warto jednak zapytać dlaczego? - Po- nieważ cała grupa - komnata sypialna, Oratorium i Taras jest konsekro- wana w czasie przygotowawczych ceremonii, jakie mają miejsce przez pierwszych sześć miesięcy, całe miejsce jest chronione i mag tak długo, jak jest wewnątrz nich stale przebywa w swoistym magicznym kręgu. Z tego też powodu Operacja Odpędzenia może być pominięta, duchy nie mogą przekroczyć wyświęconych granic skraju murów domostwa. Ten jednak, kto przeprowadzał zwykłe ewokacje pamięta, iż jeśli wspomnianych wyżej czynności się poniecha, a zawołania odbędą się w niekonsekrowanym miej- scu, bez magicznego kręgu wytyczonego dla obrony, inwokowanie do wi- dzialnej postaci takich przerażających potęg jak Amaymon, Egyn i Beelze- bub prawdopodobnie zakończy się śmiercią Egzorcysty, symptomy zaś przypominać będą epilepsję, apopleksję lub uduszenie, zależnie od warun- ków panujących w tym czasie. Podobnie rzecz się ma w przypadku nakre- ślenia kręgu, raz wyznaczony nie może być przekroczony, nie można też wysunąć się poza granice, jakie wyznacza (np. schylając się), co dotyczy całego czasu egzorcyzmu, aż do momentu odprawienia duchów. Jest tak między innymi dla tej przyczyny, iż cały krąg, oraz efekt, jaki przynosi sprowadza się do wytworzenia niezwykłych warunków w atmosferze miej- sca, co powstaje za sprawą różnego statusu mocy między tym, co istnieje wewnątrz kręgu, a tym, co jest na zewnątrz, dlatego też nawet pozbawio- na złych wpływów duchów nagła i nieprzygotowana zmiana owej atmos- fery może poważnie zagrozić Egzorcyście, co zaowocuje znacznym nadwe- rężeniem napięcia nerwowego w jakim się on znajduje. Oczywistym jest także i to, iż nie można pominąć Odprawienia, ponieważ Złe siły będą bardzo zadowolone z możliwości wywarcia zemsty na Operatorze za to, iż zakłócił on ich bytność, co może stać się, jeśli przekroczy on krąg uprzed- nio ich nie odsyłając, jeśli jest to koniecznym należy zmusić je do odejścia stosując dodatkowe zaklęcia. Nie podzielam opinii Abrahama, jakoby koniecznym było zatajenie [sekre- tu?] operacji tej Świętej Magii przed książętami, czy możnowładcami.40 Użyto ang. słowa (ang. convocation).
 • 28. WPROWADZENIEKażdy wielki system okultystyczny ma swoich ukrytych strażników, któ- rzy będą wiedzieli jak pomścić ewentualne próby ich nadużywania. Chciałbym również przestrzec badaczy okultyzmu przed niebezpieczną automatyczną naturą pewnych magicznych kwadratów, jakie są przed- stawione w Księdze Trzeciej, porzucone niedbale mogą one prześladować osoby wrażliwe, dzieci, a nawet zwierzęta. Abraham napomina odnośnie błędów Astrologii we współczesnym zna- czeniu, podkreśla niezwykłą ważność Godzin Planetarnych. Odkryłem, że zwykłe przypisanie Planetarnych godzin jest wystarczające. We wszystkich przypadkach, gdzie w tekście znalazłem coś trudnego lub niejasnego dołączyłem komentarze. Szczególnie te odnoszące się do imion duchów kosztowały mnie wiele pracy, a to ze względu na trudności w ustaleniu ich pochodzenia. To samo mogę powiedzieć o symbolach znajdu- jących się w Księdze Trzeciej. W niektórych miejscach dodałem do tekstu wtrącenia, które odnoszą się do pewnych słów czy fraz, a które czynią go bardziej zrozumiałym. Kończąc, chciałbym w miejscu tym powiedzieć, iż napisałem to wyjaśnia- jące wprowadzenie wyłącznie jako pomoc dla badaczy okultyzmu, opinia zwykłych literatów i krytyków, którzy tych zagadnień ani nie rozumieją, ani nie wierzą nic mnie nie obchodzi.87 Rue Mozart, Auteuil, Paris
 • 29. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINADodatek A Tabela wartości literowychbrzmienielitery wartość wyrażenie zahebrajska przypisane im znacze-hebrajskie i liczbowa pomocą liter nazwa literyniechaldejskierzymskich1 a (miękko 1AAlefwół, przywódca,brzmiące) (człowiek)2b, bh, (v) 2BBethdom3 g (twarde), 3GGimel wielbłąd gh4 d, dh 4D Dalethdrzwi (płaskie th)5h (szorstkie)5H He okno (tchnienie)6 v, u, o 6V Vauhak, gwóźdź 7 z, dz, c7ZZayinbroń, miecz 8ch (gardło-8 ChCheth zagrodawy)9t (silne)9TTeth wąż, żmija10 i, y (podob-10I Yodręka nie jak w słowie jest)11k, kh20, 500 KKaphdłoń, (palma) , k.12l30L Lamed oścień 13 m 40, 600 MMem woda , k.14 n 50, 700 NNun ryba, k.15 s 60S Samekhostoja, podpora16 o, aa, ng 70OAyinoko, (źrenica) (gardłowe)17 p, ph 80, 800 P Pe usta, (mowa) , k.18ts, tz, j90, 900Tz Tzaddihaczyk na ryby , k.19q, qh100 QQophtył głowy, (ucho) (gardłowe)20r200 RResh głowa, (tył głowy)21 sh, s 300ShShin ząb, (ogień)22 th, t 400Th Tau Znak Krzyża (znak) Tysiące oznaczane są większymi literami, i tak dla przykładu, alef, która w zapi- sie jest większa niż inne litery nie oznacza 1 a 1000. Końcowe litery nie zawsze muszą zawierać wyższą wartość liczbową. W nawiasach dodałem znaczenia przypisane literom, które zaczerpnąłem z innych źródeł.
 • 30. WPROWADZENIE: UZUPEŁNIENIADodatek B O jasnowidzącym dziecku w eksperymentach Cagliostro41. Dobrze znany Józef Balsamo, hrabia Cagliostro miał urodzić się w Palermo w 1743. Na procesie w Rzymie w 1780 i Zurichu w 1791 był on oskarżony o „praktykowanie wszelkich rodzajów narzuca- nia; przygotowania złota, i posiadania tajemnicy przedłużającej życie; nauczania Sztuk Kabały, wzywania i egzorcyzmowania Du- chów, przewidywania przyszłości szczególnie na małych i tajem- nych zgromadzeniach, i głównie o wykorzystywanie małego chłopca, którego zabierał do osobnego pokoju by przysposobić go do dywinacji” Z wielką uwagą dla sposobu, w jaki miał on zatrudniać owe dziec- ko, dokumenty procesowe podają następującą informację:- „Dziec- ko to miało klęczeć przed małym stolikiem, na którym znajdował 41 Cagliostro (1743 - 1795), w istocie mimo bogatej literatury na jego temat nic pewnego o nim nie wiadomo. Jak sam podaje urodzić się miał na Malcie, dzieciństwo miał spędzić w Medynie pod imieniem Acharat. Tam też miał pobierać nauki od arabskich filozofów. W wieku dwudziestu lat miał przenieść się do Mekki, gdzie przedstawiony został szarifowi, w którym jak Cagliostro przekonywał później rozpoznał ojca.. Inna wersja mówi, iż uro- dził się on jako Józef Balsamo 8 VI 1743. w Palermo, w skromnej rodzinie mieszczańskiej. Uciekł z klasztoru, do którego oddany był na nauki i gdzie nauczył się trochę o lekach. W wyniku jego łajdactw zmuszony zostaje opuścić Sycylię. Zwiedza Bliski Wschód w towa- rzystwie mężczyzny o imieniu Altolas, w końcu trafia na Maltę, gdzie wielki mistrz zako- nu przyjmuje go do siebie. Następnie udaje się do Rzymu, gdzie poślubia piękną Lorenzę Feliciani, która odtąd towarzyszy mu w jego awanturniczym życiu. Przez pewien czas podróżują po Europie, by w 1777 pojawić się w Londynie i przystąpić do loży wolnomu- larskiej, tu zaczęła się jego prawdziwa historia, pełna magii, oszustwa, afer i tajemnic. Podróżuje on po Europie jako tajemniczy wysłannik lóż wolnomularskich. Leczy chorych, przepowiada przyszłość, wywołuje duchy i trwoni majątki swoich gospodarzy. Punktem zwrotnym w jego życiu był proces o naszyjnik królowej Marii Antoniny, w tym momencie kończy się bowiem jego dobra passa. Jego zła sława szła zanim gdziekolwiek się udał, wraz z nią kroczyła nędza. W 1789 został w Rzymie pojmany i osadzony w Zamku Anio- ła. W 1791 roku Trybunał Inkwizycji wydaje na niego wyrok - dożywocie, była to i tak łagodna kara, świeckie sądy przeznaczyłyby dla niego karę śmierci jako dla satanisty i heretyka. Caglliostro próbował jeszcze ucieczki, pod pozorem spowiedzi chciał pojmać księdza i w jego przebraniu opuścić więzienie - ucieczka się nieudała. Rząd papieski kazał wywieźć go do więzienia w księstwie Urbino, tam też wszelki ślad po nim ginie.
 • 31. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAsię zbiornik z wodą i kilka zapalonych świec. Cagliostro instruował wtedy chłopca by ten patrzył w zbiornik wody i w tedy rozpoczy- nał swe zaklinanie; następnie kładł swoją rękę na głowie dziecka i wymawiał modlitwę do Boga za pomyślność eksperymentu. Wtedy dziecko stało się jasnowidzem i rzekło na początek, iż widziało coś białego; później chłopiec miał wizję anioła etc.” Dalej dokumenty mówią, „W ten sposób przeprowadzał dalej zwykłe ceremonie, i wszystko to było cudownie potwierdzone przez pojawienie się anioła”. Mówi się, iż Cagliostro w Mediolanie korzystał z usług sieroty, panny w wieku ślubnym, także jako jasnowidzki. Wartym zazna- czenia jest to, iż modus operandi jego operacji różnił się znacząco od tego, co współcześnie uzyskują mesmeryści i hypnotyści ze swoimi jasnowidzącymi. Tu bowiem cała siła Operatora jest skoncentro- wana na magicznym rytuale ewokacji ręka ułożona na głowie dziecka stanowi jedynie połączenie, i nie wydaje się wcale by dziecko było sprowadzone do żałosnego stanu automatycznego transu, który też zaawansowany okultysta nasamprzód potępia znając jego niebezpieczeństwo. Z drugiej strony, wydaje się, iż istnieje wyraźne podobieństwo między metodą Cagliostro a wschodnim systemem dywinacji, zwanym Mendal, o którym wspominałem już wcześniej.
 • 32. WPROWADZENIE: UZUPEŁNIENIA Dodatek C Przykłady innych metod anielskiej ewoka- cji. Na pożytek ludzi poznających tajniki okultyzmu podaję tutaj dwa inne systemy anielskiej Ewokacji. Pierwszy z nich wzięty jest z czę- ści Drugiej Księgi Maga, Francisa Barreta42 (1801), która to nosi ty- tuł Klucz do Ceremonialnej Magii, przykład drugi zaś jest podjęty z mojego opracowania „Klucza Salomona”.ZDoskonałości i Klucza . . . Magii Ceremonialnej” która stanowi drugą część księgi DrugiejMaga lubNiebiańskiego Mędrca43 przez Francisa Barreta, F.R.C.„Dobre duchy mogą być inwokowane w nas lub przez nas na różne sposoby, ofiarują się nam przybierając różne kształty, nierzadko też w różny sposób, niektóre z nich mogą otwarcie zwrócić się do tych, którzy patrzą, przybierając widzialną postać, inne mogą nawiązać z42 O życiu Francisa Barretta wiemy dziś, mimo wielkiej roli, jaką odegrał w okultyzmie, niezwykle mało. Prawdopodobnym jest, iż urodził się w Londynie, między 1770 a 1780 rokiem. Postąpił kilka nieudanych prób lotu balonem (lato i jesień roku 1802), jednak w istocie znany jest jako autor, czy może raczej kompilator dzieł The Magus. Uważa się, iż był on także założycielem szkoły okultystycznej, wniosek ten umotywowany jest jego własną wypowiedzią, jaką znaleźć można w jego dziele. I tak: „... Autor pracy tej uprzej- mie informuje, tych którzy zainteresowani są studiami nad Sztuką i Naturą, szczególnie zaś Naturalną i Ukrytą Filozofią [...], iż daje prywatne pouczenia i lekturę odnośnie wyżej wymienionych Nauk...” (The Magus, Księga II, strona 140, ed. 1801). Dzieło jego składało się z wybranych wyjątków z Trzech Ksiąg Filozofii Okultnej Agrippy, Księgi Czwartej , także przypisywanej Agrippie, i Heptameronu Petera de Abano. Barret wprowadził tam kilka istotnych dość modyfikacji, uwspółcześnił wymowę i poprawił składnię, niestety jednak w kompilacji swej powielił kilka błędów, jak choćby ten w imionach z XXXIV rozdziału Księgi Trzeciej Agrippy. 43 The Magus, or Celestial Intelligencer. - - Pierwotnie wydane przez Lackington & Allen,London 1801; ale wznowione i ponownie zredagowane przez Bernarda Quaritcha, Picca- dilly, kilka lat temu (przypis ten dodał Mathers).
 • 33. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnami kontakt przez sny, lub przez wyrocznie zdradzając nam to, czego zapragniemy się dowiedzieć. Dlatego też ktokolwiek będzie wzywał jakiegokolwiek dobrego ducha by z nim się rozmówić lub przywołać go do widzialnej postaci, musi w szczególności skupić się na dwóch sprawach: pierwszą z nich są skłonności inwokujące- go, druga zaś dotyczy tych spraw, które niejako zewnętrznie przy- pisane są do inwokacji, po to, by wzywany duch był posłuszny. Z tej też przyczyny jest koniecznym, aby inwokujący sumiennie wyzbył się siebie44 już na wiele dni przed ową tajemnicą, i aby był przez ten czas czysty, winien przestrzegać abstynencji, ważnym jest też by odseparował się on od obcych45 i świeckich interesów; powi- nien on zatem skupić się na poście, tak długo jak długo to będzie dla niego dogodnym, niechaj codziennie, między wschodem a za- chodem słońca, ubrany w czyste, białe płótno, wzywa siedmiokrot- nie Boga i przez Imiona Jego zrówna się46 z Aniołami, które będzie wzywał i inwokował, wszystko stosownie do reguł o których uczy- liśmy się wcześniej. Tak więc liczba dni postu i przygotowań obej- muje z reguły jeden miesiąc, tj. czas pełnego cyklu księżycowego. W Kabale jednak ogólnie rzecz biorąc przygotowania rozpoczynają się na czterdzieści dni przed operacją. Dalej, jeśli chodzi o miejsce, musi być ono czyste i wysprzątane, niech jest zamknięte i ciche, wolne od jakichkolwiek hałasów, nie- dostępne też dla postronnych. Miejsce to musi na początek być eg- zorcyzmowane i konsekrowane, niechaj będzie tam Stół lub Ołtarz, okryty białym płóciennym obrusem, winien on być ustawiony w kierunku wschodnim; z każdej strony tego miejsca winny palić się dwie konsekrowane świece woskowe, których płomień nie powi- nien ustać przez wszystkie te dni. Na środku Ołtarza umieścić na- leży napierśniki47 lub święcony papier, który opisaliśmy już wcze- śniej, niechaj okryte będą one pięknym lnianym materiałem, nie można ich otworzyć aż do końca konsekracji. Powinieneś mieć w44 Chodzi tutaj o opanowanie swoich skłonności i popędów. 45 Obcych (ang. foreign) odnosi się tutaj prawdopodobnie do samej operacji, czyli chodzić by mogło o czynności, które nie są z nią związane. 46 Oryginalnie użyto tutaj wyrażenia „...seven times call upon God, and make deprecation untothe Angels...”. 47 Użyto tu angielskiego słowa lamen, jest ono w zasadzie nieprzetłumaczalne na językpolski i oznaczać może zarówno napierśnik (przy której to formie obstaję), jak i tabliczkę, na której umieszcza się symbole i imiona.
 • 34. WPROWADZENIE: UZUPEŁNIENIAgotowości cenne perfumy i czysty olejek do namaszczania. Niechaj będą one wyświęcone. Dalej przygotuj kadzielnicę, którą ustaw u wez- głowia Ołtarza, tam rozpalisz święty ogień, podsycany perfumami co czynił będziesz każdego dnia, w czasie modlitwy. Twój habit przygotowany będzie z białego płótna, które nie po- winno być zbyt luźne, powinien on sięgać stóp; powinieneś nosić pas - trochę ponad lędźwiami. Powinieneś mieć też kieszeń ukrytą, przygotowaną z białego płótna, gdzie spocznie na pozłacanym na- pierśniku wypisane imię Tetragrammaton; wszystkie z tych rzeczy winny być konsekrowane i uświęcone wedle znanych zasad. Pa- miętaj jednak o tym, iż nie możesz przekroczyć progu tego przy- bytku dopóki nie będziesz wykąpany i odziany w czyste nowe sza- ty, dopiero wtedy będziesz mógł to zrobić, bacz jednak na to byś był boso, a kiedy już wejdziesz, pokrop [się] wodą święconą, póź- niej zaś zapal kadzidło na Ołtarzu i klęcząc módl się jak byłeś już pouczony. A kiedy czas będzie dobiegł końca, ostatniego dnia powinieneś bardziej pościć, podobnie jak będzie to miało miejsce w dniu opera- cji, o wschodzie słońca wejdź do świętego miejsca odpraw ceremo- nie, o których już wcześniej mówiliśmy, po pierwsze więc, pokrop się wodą święconą, rozpal kadzidło, głownię krzyża namaść olej- kiem, namaść nim też swoje oczy, módl się w czasie wszystkich konsekracji. Później odwiń napierśnik leżący na Ołtarzu i módl się w pozycji klęczącej:Inwokacja dobrych duchów W Imię Błogosławionej Trójcy Świętej zaklinam Cię, wielki i potężny Aniele (podaj imię anioła), abyś z mocy Boskiej Woli, Tego, Który jest na- zywany Tetragrammaton, etc., Boga Świętego, Ojca, przybył i obrał po- stać wyrażającą twą niebiańską naturę, co niech się stanie w tym miejscu, tak abym mógł Cię zobaczyć. I odpowiedz na moje pytania dotąd aż nie przekroczę granic dobroci i litości Bożej, aż nie zażądam rzeczy niepra- wych, ukaż jednak to, o czym wiedza będzie dla mnie dobra, co niech się stanie na chwałę Jego Boskiego Majestatu, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 • 35. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAO Panie, bądź Wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi - oczyść serca na- sze i nie oddalaj od nas Twego Świętego Ducha. O Panie, przez Imię Two- je wzywamy Anioła Twego i dopuszczamy, aby nami pokierował. Aby wszystkie rzeczy istniały na chwałę Twoją, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, któryś jest potęgą, boskim majestatem i królestwem bez końca. Amen.A kiedy przeprowadzisz Inwokację pojawi się Anioł, którego pra- gnąłeś wezwać, będziesz mógł z nim rozmawiać, i w twojej gestii będzie leżało odprawienie go. Słów kilka o napierśniku, który używany jest do inwokowania do- brych duchów, powinien on być przygotowany według poniższych zasad: albo z odpowiedniego metalu, albo z nowego wosku zmie- szanego z odpowiednimi przyprawami i barwnikami; może być też przygotowany z czystego białego papieru, na który nanieść należy odpowiednie kolory, kształt jego może być kwadratowy, okrągły lub trójkątny, lub inny, wszystko według reguły liczb; w nich też powinny być wypisane Boskie Imiona, zarówno te ogólne, jak i szczegółowe. Na środku napierśnika wyznacz heksagon48 lub cha- rakter mający sześć rogów, w jego centrum umieść Imię i charakter Gwiazdy, lub Władcy Duchów, któremu to wzywany podlega. Oprócz tego charakteru umieść tam tak wiele figur o pięciu kątach lub też pentakli49, jak wiele duchów zechcesz wezwać na raz. Jeśli jednak wezwany ma być tylko jeden duch należy przygotować cztery pentagony tam, gdzie umieszczone są imiona ducha lub du- chów oraz ich charaktery. Napierśnik ten winien być przygotowa- ny wtedy, kiedy Księżyc rośnie, w tych dniach i godzinach, które przynależą do danego ducha; a jeśli wybierzesz jeszcze szczęśliwą planetę będzie to korzystniejsze dla uzyskania efektu. Kiedy na- pierśnik będzie przygotowany według powyższych zasad należy go konsekrować według tego, o czym już wcześniej była mowa. Oto jest ogólny sposób przygotowania Ołtarza i Lamenu, koniecz- nych do inwokacji duchów; formy pentakli i, pieczęci znajdziesz na dołączonych rycinach.50 48 Jest to prawdopodobnie błąd, chodzi bowiem o heksagram. 49 Jest to prawdopodobnie błąd, chodzić może bowiem o pentagram. 50 Mathers nie umieścił tutaj żadnych rycin, podaję przykładową ze zbiorów własnych.
 • 36. WPROWADZENIE: UZUPEŁNIENIANiżej przedstawiony zostanie inny rytuał, łatwiejszy do przepro- wadzenia a odnoszący się do podobnych efektów: Niech człowiek, który pragnie otrzymać wyrocznię od ducha opanuje swoje żądze, niechaj będzie czysty i uświęcony; dalej, miejsce, które wybierze niechaj będzie czyste i wysprzątane, pokryte wszędzie czystym, białym płótnem, w dniu Pana, w czasie nowego Księżyca, niechaj przekroczy próg tego miejsca, niech je egzorcyzmuje, błogosławi i nakreśli w nim krąg konsekrowanym węglem, na zewnętrznej jego stronie należy wypisać imiona Aniołów, na wewnętrznej Potężne Imiona Boga, w Czterech Stronach Świata51 i umieści misy z perfu- mami. A kiedy obmyty i po okresie postu przejdzie on przez próg tego miejsca, niechaj zwrócony ku Wschodowi modli się słowami psalmu: - „Szczęśliwi, którzy chodzą prostymi drogami...52”, Psalm CXIX. Dalej przygotować winien kadzidło i zrównać się z Aniołami wypowiadając Boskie Imiona, a one pojawią się przed nim i odsło- nią przed mu wszystko, czego szczerze zapragnie, czynić to winien stale przez sześć dni zawsze będąc umytym i poszcząc. Siódmego dnia postu, umyty wejść powinien do kręgu, okadzić go wonno- ściami, namaścić olejkiem swe czoło, oczy, dłonie i stopy, dalej ugi- nając kolana niech wypowie psalm wspomniany wyżej, oraz Boskie i Anielskie Imiona. A kiedy wszystko odmówi, wstanie i obejdzie krąg od Wschodu ku Zachodowi, co czynić winien dopóki, dopóty nie będzie miał zawrotów głowy, wtedy niechaj padnie na środek krę- gu, gdzie będzie mógł odpocząć i popaść w ekstazę; duch zaś po- jawi się i powie mu o wszystkim, co będzie konieczne. Pamiętaj jednak i o tym, iż w kręgu znajdować się winny cztery świece, któ- re winny płonąć w Czterech Stronach Świata, nie powinny być one zapalane przez owe wcześniej wspomniane siedem dni. Należy też wspomnieć o pocie: należy wstrzymywać się od wszel- kich rzeczy łechcących zmysły, oraz tych, jakie za nimi podążają, należy pić jedynie czystą wodę, nie należy też spożywać pokarmu ani wina aż do zachodu słońca. Niechaj wonności i święty olej do namaszczania będą przygotowa- ne tak jak to ma miejsce w Exodusie lub innych księgach Biblii. Warto zaznaczyć, iż adept tak często, jak wkracza do kręgu powi- Chodzi tutaj o kierunki N,E,S,W. 5152Cytat podaję za -- Księgą Psalmów: w przekładzie z języków oryginalnych w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001
 • 37. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnien mieć na czole złotą obręcz, na której wypisane winno być imię Tetragrammaton, co należy przygotować według zasad, o których już wcześniej wspominaliśmy.” Rycina przedstawiająca charaktery Planet i ich geniuszy. [za:] Barret F. (1801) The Magus or..., Lackington & Allen, London
 • 38. WPROWADZENIE: UZUPEŁNIENIAW „Kluczu Króla Salomona”53 (Księga II. - Rozdział XXI.) znajdu- jemy inne wskazania odnośnie inwokowania duchów, są one jak następuje: „Przygotuj małą Księgę zawierającą Modlitwy niezbędne dla wszystkich Operacji, Imiona Aniołów spisane w formie litanii, ich Pieczęci i Charaktery, które kiedy już wszystko przygotujesz powi- nieneś konsekrować, w imię Boga i czystych Duchów, według po- niższej zasady: Powinieneś ustawić w przeznaczonym do tego celu miejscu mały stół okryty białym obrusem, na którym powinieneś umieścić Księ- gę, otwartą na stronie zawierającą Wielki Pentakl, który powinien być wyrysowany na pierwszej stronnicy rzeczonej Księgi. Rozpal lampę, która powinna być zawieszona nad środkiem stołu, stół zaś powinieneś otoczyć białą kurtyną54. Przebierz się w odpowiednie szaty i trzymając otwartą Księgę powtórz pokornie klęcząc nastę- pującą modlitwę: Modlitwa „ADONAI, ELOHIM, EL, EHEIEH ASHER EHEIEH, Książę Książąt, Istnienie wszelkich Istnień, miej litość nade mną i zwróć swe oczy na słu- gę swego (podaj swoje imię), który wzywa Cię w poświęceniu i cześć Ci oddaje przez Twoje Święte i wspaniałe Imię, Tetragrammaton, i nakaż swym Aniołom i Duchom, aby przybyły tu z miejsc, w których przebywa- ją, O Anioły i Duchy Gwiazd, O Anioły i Elementale, O duchy, które je- steście przed obliczem Pana, ja sługa Najwyższego zaklinam was, przez Boga Jedynego, przez Istnienie wszelkich Istnień zaklinam abyście przyby- li i byli obecni podczas tej Operacji, ja sługa Boga, w pokorze zanoszę swo- je błagania. Amen.Po tym powinieneś rozpalić kadzidło z zapachem odpowiednim do Planety i Dnia, wtedy odłóż Księgę tam gdzie winna ona spocząć, i bacz pilnie by Ogień w Lampie płonął przez cały czas Operacji, bacz również na to, by zasłony były zasunięte. Powtarzaj tę cere- monię przez siedem dni, zaczynając w sobotę. Każdego dnia oka-53 Wydany przez G. Redway, Londyn 1889. 54 Tak, aby stworzyć coś na kształt małego tabernakulum.
 • 39. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdzaj też księgę stosując do tego wonności przypisane Planecie rzą- dzącej dniem i godziną, bacz na to by Lampa płonęła i we dnie i w nocy, a kiedy wszystkiego dokonasz zamknij Księgę w małej Szka- tule pod stołem, winna być ona przygotowana specjalnie do tego celu, w innym razie nie powinna być w ogóle używana. Zawsze, kiedy zapragniesz jej użyć odziej się w stosowne szaty, zapal lampę i powtórz klęcząc wspomnianą wyżej modlitwę, ADONAI, ELO- HIM, etc. W czasie konsekracji Księgi jest koniecznym wezwanie wszystkich Aniołów, których Imiona są w niej zapisane w formie Litanii, co czynić powinieneś z oddaniem i nawet jeśli Anioły i Duchy nie po- jawią się podczas konsekracji Księgi, nie dziw się, wiedz bowiem, iż ich natura jest czysta, konsekwencją tego jest to, że trudno jest im zaznajomić się z człowiekiem, który jest niestały i nieczysty, jednak Ceremonie i Charaktery dokładnie wykonane, z oddaniem i w wy- trwałości, wymuszą ich przybycie, tak, że koniec końców w czasie twej pierwszej inwokacji będziesz w stanie ujrzeć ich i z nimi roz- mawiać. Radzę ci jednak abyś nie podejmował się niczego, co jest nieczyste albowiem niemożliwe będzie ich przywołanie, służą oni jedynie tym, których cele są czyste, co więcej, później, nawet jeśli zamiar Twój będzie czysty i chwalebny możesz mieć trudności z ich przywołaniem.”
 • 40. Pierwsza Księga Świętej Magii,którąpowierzył Pan Nasz Mojżeszowi, Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi iinnym Świętym, Patriarchom i Prorokom; która uczy Prawdziwej Boskiej Mądrości.Przekazana przez Abrahama synowi jego Lamechowi. Tłumaczona z języka hebrajskiego. 1458
 • 41. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAPierwsza Księga Świętej MagiiProlog hociaż Księga Pierwsza jest bardziej wprowadzeniem niż zbiorem reguł i zasad niezbędnych do zdobycia Boskiej i Świętej Magii niemniej jednak O, Lamechu, synu mój, znajdziesz tutaj pewne przykłady i inne rzeczy55, które nie będą mniej użyteczne i korzystne dla ciebie niż przepisy i dogmaty, które są przedstawione w Księ- dze Drugiej i Trzeciej. Dlatego też nie wolno ci poniechać studiów także i nad tą Księgą, która służyć ci będzie jako wprowadzenie56 w Prawdziwą i Świętą Magię, w praktykę, którą ja, ABRAHAM, SYN SZYMONA nauczyłem się po części od ojca mego, po części zaś od innych Mądrych i wiernych Ludzi, których zaprawdę powiadam ci, iż poznałem, na co składam ten dowód i przepis eksperymentu. A spisałem to moją własną ręką, i ukryłem w tej szkatule i zamkną- łem jako skarb najcenniejszy; po to by tobie ją przekazać, kiedy osiągniesz wiek stosowny by podziwiać i rozumieć, oraz cieszyć się cudami Pana, tak jak twój starszy brat Józef, którego jako pierwo- rodnego syna wprowadziłem w Świętą Tradycję Kabały.57. 55 Wersja francuska: .Des exemples et des circonstances, wersja angielska: thou wilt therein find certain examples and other matters, etc.. 56 Wersja francuska miałaby jakoby wyglądać: D`acheminement, angielska zaś brzmi, Intro-duction. 57 Przypis Mathersa: -- zastąpiłem często używane słowo Cabala innym,, Qabalah., które jaksądzę jest poprawniejszą formą.
 • 42. KSIĘGA PIERWSZARozdział PierwszyPouczenie Lamechaamechu, jeśli pragniesz poznać powód, dla którego powierzam ci tę Księgę, oto on. Rozumiesz warunki, jakie przypisane są ostatniemu dziecku płci męskiej, aby uniknąć błędu, jaki popełniłbym unie- możliwiając ci poznanie łaski, którą Bóg obdarzył mnie obficie i hojnie, zdecydowałem się powierzyć ci tę oto Księgę. Dołożę wszelkich starań by uniknąć wszelkich niejasności w sło- wach, jakie będą w niej zawarte, tak byś mógł dojrzeć starożytność tej godnej czci najwyższej i niepodważalnej Nauki. I ujrzysz, iż PRAWDA nie potrzebuje oświecenia i wyniesienia, jest ona bowiem prosta i właściwa. Bądź więc posłuszny we wszystkim, co ci po- wiem, zadowalając się prostotą tegoż, bądź więc dobry i prawy58, dzięki temu posiądziesz więcej bogactwa niż mógłbym ci obiecy- wać. Niechaj Jedyny i Najświętszy Bóg wszystko ci wynagrodzi, albowiem łaska Jego jest konieczną by pojąć i przeniknąć najwyż- sze Misteria Kabały i Prawa. Pamiętaj o tym, iż ci, którzy jej dostę- pują winni być zadowoleni z tego, czym Pan ich obdarzył gdyż, jeśli na przekór Jego Boskiej Woli zapragną wzbić się wyżej, tak jak uczynił to Lucyfer, sprowadzi to na nich haniebny i śmiertelny upadek. Dlatego też jest koniecznym, abyś był rozważny, i przej- rzał INTENCJĘ, jaką się kierowałem opisując tę metodę operacji; po- nieważ przez wzgląd na twoją młodość nie próbuję przedstawiać ci żadnych innych rzeczy, pragnę jedynie zainteresować cię badania- mi w dziedzinie tej Świętej Magii. Zasada nabywania tych umiejęt- ności przyjdzie później, w pełnej doskonałości i w czasie stosow-58 Użyto tu (ang. Reel).
 • 43. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnym. Do tej chwili będziesz uczony przez lepszych Mistrzów niż ja, jak powiadają, przez Święte Anioły Pana. Nikt nie przychodzi na świat jako Mistrz, z tego też powodu jesteśmy zobowiązani cięgle się uczyć. Ten, który dostosuje się do tego zalecenia, studiując i na- bywając wiedzy, nie będzie okryty hańbą, czy złą sławą59, los ina- czej traktuje Ignorantów. 59Zastosowano tutaj ang. wyrażenie and a man can have no more shameful and evil title... Jak się wydaje zauważalne jest tutaj podobieństwo do orientalnej doktryny, w myśl której ignorancja jest sama w sobie złem i nieszczęściem.
 • 44. KSIĘGA PIERWSZARozdział Drugi O tym, jak Abraham wyruszył na Ścieżkęmiejscu tym wyznaję, iż nigdy nie urodziłem się jakoMISTRZ, nie odkryłem też tej nauki za sprawą jakobyprzyrodzonego mi Geniuszu, prawdą jest, iż uczyłemsię jej od innych, według zasad, o których całą prawdę wyjawię ci w dalszej części. Mój ojciec Szymon, na krótko przed swoją śmiercią powierzył mi pewne znaki i wskazówki dotyczące sposobów, jakie są konieczne by posiąść Świętą Kabałę, prawdą jednak jest, iż nie dostąpił on Świętego Misterium za sprawą prawdziwej Ścieżki. Nie mogłem jednak pojąć jak zrozumieć w sposób zarówno wystarczający jak i dokładny ową Przyczynę, jaka była po temu koniecznym. Ojciec mój był zawsze zadowolony i usatysfakcjonowany metodą zrozu- mienia, jaką posiadł, nie odnalazł jednak Prawdziwej Nauki i Sztu- ki Magicznej, której podjąłem się ciebie uczyć i tobie wyłożyć. Z chwilą śmierci jego miałem lat dwadzieścia, i wielki zapał ku po- znaniu Prawdziwych Misteriów Pańskich, jednak o własnych siłach nie byłem w stanie dotrzeć do końca, jaki zamierzyłem osiągnąć. Uczyłem się, iż w Mayence był rabin, który był znakomitym Mędr- cem, mówiono o nim, iż posiadł on całą Boską Wiedzę. Moje pra- gnienie nauki skłoniło mnie do tego by go odszukać, chciałem stać się jego uczniem. Jednak człowiek ten nie otrzymał od Pana żadne- go DARU, ani doskonałej łaski. I chociaż próbował on pokazać przede mną pewne głębokie Misteria Świętej Kabały nie doszedł celu; w swojej Magii nie czynił on użytku z Mądrości Pana. Zamiast tego korzystał z pewnych sztuk i zabobonów niewiernych i pogań-
 • 45. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAskich narodów, po części czerpiąc od Egipcjan60, przejmując pewne wyobrażenia od Medów i Persów, stosując zioła Arabów, razem z mocą Gwiazd i Konstelacji, co więcej, odwoływał się też do obec- nych we wszystkich tych narodach, nawet wśród chrześcijan, pew- nych diabolicznych Sztuk. W tym wszystkim Duchy zaślepiły go do tego stopnia, iż służąc mu w niedorzecznych i pozbawionych konsekwencji sprawach, sprawiły, iż uwierzył on, iż jego zaślepie- nie i błędy były Prawdziwą Magią, przez co zarzucił on badania, które mogłyby doprowadzić go do Prawdziwej i Świętej Magii. Sam również uczyłem się jego wydumanych eksperymentów i przez dziesięć lat zagrzebywałem się w błędach, co trwało do chwi- li, kiedy dotarłem do Egiptu i odnalazłem dom Starożytnego Mędr- ca, który był nazywany ABRAMELIM. On zaś wprowadził mnie na prawdziwą Ścieżkę, o czym opowiem ci dalej, on też przekazał mi instrukcje i doktrynę lepszą niż wszyscy inni. Łaska ta była mi jed- nak dana za sprawą Wszechmocnego Ojca wszelkiego Miłosier- dzia, jak powiadają, Boga Wszechmogącego, który powoli oświecił moje rozumienie i otworzył moje oczy by ujrzeć i podziwiać, by kontemplować i odnaleźć Jego Boską Mądrość. W ten sposób stało się dla mnie możliwe późniejsze zrozumienie i opanowanie Świę- tych Misteriów, dzięki którym poznałem wiedzę o Świętych Anio- łach, mogłem cieszyć się ich widokiem i dostąpić świętej konwersa- cji, dzięki której61 w końcu poznałem podstawę Prawdziwej Magii, oraz zasady rozkazywania i panowania nad Złymi Duchami. Tak więc, podsumowując ten rozdział nie mogę powiedzieć inaczej niż to, że Prawdziwe Pouczenie otrzymałem od Abramelima62 zaś Prawdziwą i Nieskalaną Magię od Świętych Aniołów Boga. 60 Pamiętajmy jednak, iż dziś powszechnie uważa się, że Kabała zaczerpnięta jest od Egip- cjan właśnie i Mędrców Wschodu. 61 Czyli od Aniołów62 Imię to jest zapisane „Abramelin” w niektórych miejscach i „Abramelim” w innych,pozostawiam pisownię, jaka oryginalnie znajdowała się w rękopisie.
 • 46. KSIĘGA PIERWSZA Rozdział TrzeciO tym jak Abraham poznaje Samuela, zaś po śmierci jego kontynuuje swe poszuki-wania w Arabiiowiedziałem już w poprzednim rozdziale, iż nakrótko po śmierci mojego ojca poświęciłem siębadaniom, które miały doprowadzić do PrawdziwejMądrości i poznania Misterium Pańskiego. W tymrozdziale w wielkim skrócie wymienię miejsca i kraje, które przemierzyłem usiłując poznać to, co jest dobre. Czynię to po to, by stało się to dla ciebie przykładem i zasadą, wedle której nie będziesz tracił swej młodości na nieistotne i nieużyteczne zajęcia, jak choćby młode białogłowy siedzące naokół kominka. Nie ma bowiem niczego bardziej żałosnego i niegodnego w mężczyźnie niż bycie nieświadomym we wszelkich dziedzinach. Ten, który praco- wał i podróżował wiele, lecz który nie wiedział jak postępować i jak rządzić sobą samym, kiedy był daleko od ziemi swojej, po po- wrocie wciąż niewiele będzie o tym wiedział. Mieszkałem tedy, po śmierci ojca mego, przez cztery lata, wraz z braćmi moimi i sio- strami. Studiowałem z uwagą jak z pożytkiem wykorzystać to, co ojciec mój po śmierci mi powierzył, zauważyłem wtedy, iż moje pomysły były niewystarczające do zrównoważenia wydatków, któ- re byłem zmuszony podjąć. Dopiero po tym, jak ustaliłem wszelkie moje sprawy i interesy na tyle, na ile pozwoliła mi siła moja, porzu- ciłem dom swój i udałem się do Wormacji63 do Mayence. Celem moim było odszukanie starego rabina nazywanego Mojżeszem, 63 „Vormatie”, czyli dystrykt podległy miastu Worms, nazywanego w łacinie „Vormatia”.
 • 47. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAmiałem nadzieję, iż znajdę u niego to, czego szukałem. Jak już po- wiedziałem w poprzednim rozdziale jego Nauka nie pochodziła jednak z tego samego źródła, co Prawdziwa Boska Mądrość. Pozo- stałem u jego boku przez okres czterech lat64, bezsensownie marnu- jąc czas swój i wmawiając sobie, iż oto uczę się tego wszystkiego, co pragnąłem poznać. Myślałem już o powrocie do domu swego, kiedy przypadkowo poznałem młodego człowieka naszego wy- znania, imię jego było SAMUEL, pochodził on z Czech. Jego zacho- wanie i styl życia dowodziły niezbicie, iż pragnie on przejść przez życie i umrzeć na Ścieżce Pana i wedle Jego Świętego Prawa. Stali- śmy się sobie przyjaciółmi, czułem się z nim tak związany, iż wy- jawiłem mu wszystkie swoje uczucia i zamiary. Postanowiłem przyłączyć się do niego w podróży do Konstantynopola, którą za- planował, aby spotkać się tam z bratem swego ojca i później udać się do Ziemi Świętej gdzie żyli nasi pradziadowie, i skąd wyszli- śmy po wielu błędach i zbrodniach, za które byliśmy ścigani i od- rzuceni przez Boga. Taki był bowiem Jego65 plan, z chwilą kiedy dał66 mi znać o swoim zamierzeniu, poczułem niezwykłe pragnie- nie by towarzyszyć mu w tej podróży, wierzę, iż Wszechmogący Bóg w ten sposób mnie przebudził. I nie zaznałem spokoju do chwili, kiedy wspólnie podjęliśmy obustronną umowę i przysięgli- śmy sobie, iż odbędziemy tę podróż razem. 13 lutego, w roku 1397, rozpoczęliśmy naszą podróż, przemierzając ziemie niemieckie, czeskie, Austrię, dalej Węgry i Grecję, aż dotarli- śmy do Konstantynopola, gdzie byliśmy przez dwa lata. Pewnie nigdy bym już nie opuścił tej ziemi gdyby nie niespodziewana śmierć Samuela. A kiedy byłem znów sam w moim sercu zaczęło narastać nowe pragnienie podróży. Błądziłem od miejsca do miej- sca aż dotarłem do Egiptu, tam zaś stale podróżowałem ciągle zmieniając kierunek swej podróży przez okres czterech lat. Im wię- cej jednak praktykowałem owe magiczne eksperymenty rabina Mojżesza, tym mniej mnie one zadowalały. Skierowałem się więc w kierunku naszych starożytnych ziem, gdzie spędziłem rok nie64 W poprzednim rozdziale rzekł Abraham, iż okres ten obejmował dziesięć lat, może chodziło więc oto, iż cztery lata terminował, jeśli można tak powiedzieć, a przez kolejnych sześć praktykował owe sztuki. 65 W tym momencie mowa jest o Bogu.66 Mowa tutaj o Samuelu.
 • 48. KSIĘGA PIERWSZAznajdując nic prócz niedoli, nieszczęść i zmartwień. Na krótko po tym spotkałem tam chrześcijanina, który także podróżował by po- znać to, czego i ja poszukiwałem. Szybko doszliśmy do porozu- mienia i postanowiliśmy wspólnie wyruszyć w kierunku pustyn- nych części Arabii, wierząc, iż być może tam odnajdziemy to, czego tak żarliwie pragnęliśmy, byliśmy tego pewni. Powiedziano nam, iż jest tam wielu sprawiedliwych i uczonych mężów, którzy osiedli tam, by bez jakichkolwiek przeszkód móc oddać się studiom i po- święcić się Sztuce, której i my szukaliśmy. Nie znaleźliśmy jednak w kraju tym nic, co byłoby choćby równoważne z trudem, jaki pod- jęliśmy, nie znaleźliśmy niczego, co byłoby godne uwagi. W mojej głowie pojawił się pomysł zarzucenia podróży i powrotu do domu. Oznajmiłem swe zamiary towarzyszowi, jednak on pragnął dalej kontynuować swoje przedsięwzięcie i szukać swego dobrego losu. Powziąłem tedy przygotowania do powrotu.
 • 49. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Czwarty O tym, jak Abraham odnajduje Abra- melina, i jak otrzymuje Dwie Księgiczasie mojej podróży powrotnej rozważałem jak wiele już czasu poświęciłem na wędrówki i jak wielkie koszta bezpowrotnie poniosłem, nie zbliżając się ani o piędź do tego, co pragnąłem osiągnąć i co skłoniło mnie do podjęcia podróży. Podjąłem decyzję powrotu do domu opuszczając Pustynie Arabii przez Palestynę i dalej w kierunku Egiptu; przez pół roku byłem w podróży. W koń- cu dotarłem do małego miasta ARACHI, położonego nad brzegiem Nilu, gdzie mieszkałem u starego Żyda, który nosił imię AARON, co więcej u niego mieszkałem też przed swoją podróżą, opowiedzia- łem mu o swoim postanowieniu powrotu. Zapytał mnie, co znala- złem i czy było to tym, czego szukałem. Zasmucony odpowiedzia- łem mu, iż nie znalazłem absolutnie niczego, i opowiedziałem do- kładnie o pracach i problemach, jakie były moim udziałem. W cza- sie tej opowieści nie mogłem powstrzymać łez wywołując współ- czucie w starym człowieku. Próbował on mnie ukoić opowiadając, iż w czasie mojej podróży słyszał on, iż w pustynnym miejscu nie- daleko rzeczonego miasta ARACHI osiadł mąż uczony i pobożny, ABRAMELINO, napomniał mnie, iż skoro uczyniłem już tak wiele, powinienem spróbować odwiedzić i jego, być może Miłosierny Bóg zlituje się nade mną i wynagrodzi mnie tym, czego zaprawdę pra- gnąłem. Zdało mi się, iż słyszę Głos nie tyle ludzki, co niebiański, i poczułem niewyrażalną radość w sercu swoim. Nie mogłem zaznać spokoju, dopóki AARON nie znalazł mi przewodnika, z którym udałem się przez pustynię. Podróż trwała trzy i pół dnia, podczas
 • 50. KSIĘGA PIERWSZAniej nie widziałem żadnego śladu ludzkiej bytności. Koniec końców pieszo dotarliśmy do niewysokiego, porośniętego drzewami wzgó- rza. Mój Przewodnik rzekł wtedy: - „W tym małym lesie żyje czło- wiek, którego poszukujesz” pokazując kierunek. Nie chciał jednak dalej mi towarzyszyć. Odszedł tą samą drogą, którą przyszliśmy zabierając swego muła, który niósł naszą żywność. Kiedy znala- złem się w tej sytuacji nie mogłem myśleć o żadnej innej rzeczy niż o oddaniu się w opiekę Boskiej Opatrzności, co uczyniłem przez inwokację najświętszego Imienia Tego, Który obdarzył mnie Swą najświętszą Łaską. Kiedy zwróciłem swe oczy we wspomnianym kierunku ujrzałem idącego ku mnie starca, który pozdrowił mnie w języku chaldejskim, zapraszając bym udał się z nim do miejsca jego pobytu. Jego przyjazną postawę przyjąłem z wielką radością jedno- cześnie uzmysławiając sobie jak wspaniałą jest Boża Opatrzność. Dobry stary człowiek był bardzo uprzejmy i traktował mnie bardzo życzliwie. Przez wszystkie dni, kiedy u niego byłem nie mówił o niczym innym niż o Bojaźni Bożej, napominając mnie bym prowa- dził spokojne i uregulowane życie, od czasu do czasu ostrzegał mnie przed pewnymi błędami, jakie człowiek popełnia ze względu na przyrodzoną mu słabość. Sprawił, iż zrozumiałem, że nienawi- dził on gromadzenia bogactw i dóbr, czym stale zajmujemy się w naszych miastach, a które lichwiarze wyciągają później niosąc cier- pienie naszym bliźnim. Zażądał on ode mnie uroczystej i dokładnej przysięgi, iż zmienię swoje życie i nie będę opierał się na fałszy- wych dogmatach a jedynie na Ścieżce i Prawie Pana. Obietnicy tej nigdy nie złamałem, nawet później pośród moich krewnych i in- nych Żydów, wśród których wielu jest niegodziwców i głupców, mówiłem wtedy sobie: „Niech się dzieje Wola Pana, i niech nie oszczędzi ona tych, którzy ściągają nas z właściwej ścieżki, widzę, iż człowiek ten jest oszustem”. ABRAMELIN wiedział o żarliwym pragnieniu, jakie miałem do nauki, dał mi on dwa manuskrypty, bardzo podobne do tych, jakie teraz ci powierzam o Lamechu, synu mój, były one jednak pełne niejasności. Zalecił mi bym skopiował je z wielką uwagą, co uczyniłem i bym przestudiował dokładnie za- równo jeden, jak i drugi. A stało się to tak: pewnego dnia zapytał mnie, czy mam jakiekolwiek pieniądze, odpowiedziałem mu „Tak”. Powiedział, iż wymaga on dziesięciu złotych florenów, któ- re musi, stosownie do woli Pana, rozdzielić jako jałmużnę pośród
 • 51. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAsiedemdziesięciu dwiema biednymi osobami, które zostaną zobli- gowane do powtórzenia pewnych Psalmów67. Poszcząc w sobotę, która jest dniem Szabatu wyruszył do ARACHI, albowiem miał on osobiście rozdać te pieniądze. Zalecił mi bym pościł przez trzy dni, czyli w środę, czwartek i piątek, co uczynić miałem zadowalając się jednym skromnym posiłkiem, w którym nie powinno być ani krwi, ani martwych rzeczy68. Zalecił mi także bym rozpoczął to z wielką dokładnością i nie uchybił w najmniejszym stopniu, albowiem, jeśli ktokolwiek będzie chciał coś dobrze przeprowadzić, winien dobrze to rozpocząć. Pouczył mnie bym powtórzył siedem psalmów Da- wida raz jeden w ciągu tych siedmiu dni i nie podejmował żadnej posługi. I nadszedł dzień, kiedy wyruszył zabierając ze sobą pie- niądze, które mu dałem. Pełen wiary i posłuszeństwa wypełniłem kolejno wszystko, co mi nakazał. Powrócił po piętnastu dniach, i nakazał mi dnia następnego (to jest we wtorek), przed wschodem słońca, odbyć w wielkiej pokorze i oddaniu spowiedź przed Bo- giem, z mocnym i prawdziwym postanowieniem służenia Mu i lęku przed Nim inaczej niż miało to miejsce w przeszłości, z pra- gnieniem życia i śmierci w Jego najświętszym Prawie i w posłu- szeństwie wobec Niego. Uważnie odbyłem całą spowiedź jak było to ode mnie wymagane. Trwała ona aż do zachodu słońca. Następ- nego dnia stawiłem się przed ABRAMELINEM, który z uśmiechnię- tym obliczem rzekł do mnie: „Jest, jakobym miał ciebie od zawsze”. 67 Czytelnicy obeznani z Kabała orientują się w symbolice liczb dziesięć i siedemdziesiąt dwa, z których ta pierwsza oznacza liczbę sefirot, druga zaś przypisana jest Schemaham- phorasch. Czytelnikom, którzy nie orientują się w znaczeniu tychże w skrócie wyjaśnię owe terminy. Dziesięć Sefirot to najbardziej abstrakcyjne idee i koncepcje zarazem przypi- sane do zwykłej skali dziesiętnej, w Kabale przypisane są im abstrakcyjne, idealne zna- czenia wyjaśniające różne Emanacje i Atrybuty przypisane Boskości. Warto zwrócić uwa- gę na to, że już Pitagoras w swoich metafizycznych naukach przypisywał abstrakcyjne idee cyfrom. Schemahamphorasch lub inaczej „Podzielone Imiona” oznacza kabalistyczną metodę dochodzenia natury Imienia I H V H (Jehovah), w którym jak się uważa, zawarte są wszystkie Siły Natury. W Księdze Wyjścia są trzy wersy w czternastym rozdziale opi- sujące kolumnę ognia i chmur, jakie uformowały się by chronić dzieci Izraela przed Egip- cjanami. Każdy z tych trzech wersów zawiera w języku hebrajskim siedemdziesiąt dwie litery, zapisanie ich jeden nad drugim daje siedemdziesiąt dwie kolumny po trzy litery każda, każda z tych kolumn traktowana jest jako Trzyliterowe Imię, ich wyjaśnienie zaś znaleźć można w niektórych wersach Psalmów, które zawierają te imiona, litery te znajdą się w wersach owych Psalmów, które będą wyrecytowane przez owe siedemdziesiąt dwie biedne osoby. 68 To niekoniecznie wyklucza jaja i mleko.
 • 52. KSIĘGA PIERWSZAPóźniej poprowadził mnie do swojej siedziby skąd wziąłem dwa małe manuskrypty, które skopiowałem. Zapytał mnie, czy za- prawdę i bez lęku pragnę Boskiej Nauki i Prawdziwej Magii. Od- powiedziałem mu, iż jedynym celem i motywem, jaki skłonił mnie do podjęcia tak długiej i pełnej niewygód podróży, była nadzieja na otrzymanie łaski Pana. „I ja”, rzekł ABRAMELIN, „ufam miłosier- dziu Bożemu, i składam na twoje ręce tę Świętą Naukę, którą po- siądziesz wedle zasad, jakie spisane są w tych dwu małych Księ- gach, nie pomijając w tym nawet najbardziej niewyobrażalnych rzeczy, jakie są w nich zawarte. Nie wątp w to, co tam znajdziesz i nie mów nic o tym, czy jest to możliwe, czy nie, albowiem Twórcą, który postąpił to dzieło jest sam Bóg, Który z Nicości ukształtował wszelkie stworzenie. Nie wolno Ci używać tej Świętej Nauki po to, by obrażać Wielkiego Boga lub czynić na szkodę swoim sąsiadom. Nie wolno ci wyjawić jej nikomu, kogo nie poznałeś w trudzie i rozmowie, o kim jednoznacznie możesz powiedzieć, czy służy Do- bru czy też Złu. Jeśli jednak pragnął będziesz mu ją powierzyć, te- dy bacz by dokonać tego w ten sam sposób, w jaki ja przekazałem ją tobie. Albowiem, gdy postąpisz inaczej, ten, kto ją otrzyma nie będzie miał z niej żadnego pożytku. Bacz na podstępy Węża abyś nigdy nie sprzedał tej Nauki ni handlu żadnego nią nie czynił, al- bowiem łaska Pańska dawana jest nam szczodrze nie oczekując niczego w zamian, bacz byś nieroztropnie jej nie sprzedał. Praw- dziwa Nauka, jaką ci przekazuję powinna ostać się w twoim rodzie przez siedemdziesiąt dwa lata, później nie będzie już więcej nale- żeć do naszego wyznania. Niechaj twa ciekawość nie próbuje prze- niknąć przyczyny tegoż, wiedz jedno, iż jesteśmy tak doskonali69, iż naród nasz stanie się niemiłym nie tylko dla rodzaju ludzkiego, ale nawet dla samego Boga!” Kiedy otrzymałem owe dwa manuskryp- ty chciałem paść przed nim na kolana, on jednak powstrzymał mnie przed tym, mówiąc, iż winniśmy to czynić jedynie przed Bo- giem. I powiadam ci, iż Dwie te Księgi70 spisałem z wielką dbało- ścią, O, Lamechu, synu mój, i będziesz mógł je ujrzeć po mojej69W wyraźny sposób powiedziane jest to ironicznie. 70Ma on tutaj na uwadze kopie, które przygotował na polecenie Abramelina, nie zaś ory- ginały.
 • 53. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAśmierci, wtedy poznasz jak wielki szacunek mam dla ciebie71. Prawdą jest, iż przed moim odejściem gruntownie je przeczytałem i przestudiowałem, zawsze, jak tylko znalazłem cokolwiek trudnego lub niejasnego pytałem ABRAMELINA, który z wyrozumiałością i cierpliwością wszystko mi objaśniał. Dokładnie pouczony, opuści- łem go zabierając ze sobą jeszcze jego ojcowskie błogosławieństwo, symbol, który jest używany nie tylko wśród chrześcijan, ale który był także zwyczajem dziadów naszych. Odszedłem kierując się w kierunku Konstantynopola, gdzie zapadłem na zdrowiu. Choroba moja trwała przez dwa miesiące jednak Pan w swej Dobroci ucho- wał mnie od niej i wkrótce odzyskałem siły. Niedługo po tym zna- lazłem okręt gotowy do wypłynięcia w kierunku Wenecji, na który też się zaokrętowałem. Po przybyciu na miejsce odpoczywałem przez kilka dni by później wyruszyć w kierunku Triestu, po jego osiągnięciu skierowałem się do Dalmacji i w końcu dotarłem do swego rodzinnego domu, tam też spędziłem resztę życia pośród swych krewnych i braci. 71Wersja francuska: Et tu connoiteras la deference dont je me sers avec toy, wersja angielska: and thou shalt thus recognise how much respect I have for thee, etc..
 • 54. KSIĘGA PIERWSZA Rozdział PiątyO Mistrzach, których spotkał Abrahamie wystarczy odbyć liczne podróże przemierzającobce ziemie, nie wystarczy ujrzeć obce krainy, jeśli niezdobędzie siętam żadnych użytecznychdoświadczeń. Dlatego też pragnę dać ci na miejscu tym dobry przykład, i w rozdziale tym będę mówił o Mistrzach72 Sztuk, których poznałem w ten, czy inny sposób, podczas moich podróży, chciałbym też powiedzieć ci o wartości i rozumieniu ich jakże różnych nauk. W Szóstym Rozdziale wyliczę wszystko to, czego się od nich nauczyłem i co widziałem, spróbuję się też usto- sunkować do tego przez pryzmat swoich doświadczeń. Już ci mó- wiłem, iż moim pierwszym Mistrzem był RABIN MOJŻESZ z MAY- ENCE, który w istocie był dobrym człowiekiem, jednak całkowicie nieobeznanym z Prawdziwym Misterium i Prawdziwą Magią. Po- święcił się on pewnym zabobonnym praktykom, które zebrał wśród niewiernych i które przepełnione były nonsensem i głupotą obyczajów Pogan i bałwochwalców. Z tej też przyczyny najpraw- dopodobniej Dobre Anioły i Święte Duchy osądziły go jako czło- wieka niegodnego ich obecności i konwersacji, Złe zaś Duchy zwiodły go całkowicie. Czasem bywało, iż dla kaprysu rozmawiały z nim i słuchały go w sprawach podłych, bluźnierczych i nieodpo- wiedzialnych -- w ten sposób omamiły go, odwodząc jednocześnie od dalszych poszukiwań prawdziwych Podstaw Wielkiej Nauki. W ARGENTYNIE73 poznałem chrześcijanina zwanego JAMES, który miał 72 Tekst, z którego postąpiłem tłumaczenie zawierał w miejscu tym ang. Mysteries, czyliMisteria -- znajdujące się w oryginale franc. Misteres, jest w sposób oczywisty pomyłką, gdyż winno być Maistres, co oznacza Mistrzów. 73 Prawdopodobnie chodzi tutaj o francuskie miasto Argenteuil.
 • 55. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAreputację człowieka uczonego i bardzo uzdolnionego, niestety jego Sztuka była Sztuką żonglera i gracza74 nie zaś maga. W mieście PRADZE poznałem podłego człowieka o imieniu ANTONI, miał on dwadzieścia pięć lat. Zaprawdę pokazał mi on rzeczy cudowne i nadnaturalne jednak niech Bóg broni nas przed tak wielkimi błę- dami, jakie on popełnił. Nieszczęśnik ów wyjawił mi, iż zawarł Pakt z DEMONEM i oddał mu swe ciało i duszę, odrzucił on Boga i Świętych, w zamian zwodniczy LEVIATHAN obiecał mu czterdzieści lat życia, przez które będzie czynił mu przyjemność. Dołożył on wszelkich starań by przekonać mnie i pociągnąć ze sobą w tę prze- paść nędzy i niedoli, albowiem był on do tego zobowiązany przez Pakt, jaki zawarł. Z początku trzymałem się od niego z daleka, później jednak zdecydowałem się uciec. Po dziś dzień śpiewają tam na ulicach o strasznym końcu, jaki go spotkał, niech Bóg Litościwy ustrzeże nas przed takim nieszczęściem. To powinno służyć nam jak zwierciadło ostrzegające nas przed wszelkimi złymi przedsię- wzięciami i zgubną ciekawością. W AUSTRII spotkałem znaczną liczbę ludzi, którzy mienili się magami, byli oni jednak albo igno- rantami albo postępowali tak jak ów Czech. W Królestwie WĘGIER- SKIM spotkałem osoby, które nie znały ani Boga ani Diabła i byli oni gorsi niźli dzikie bestie. W GRECJI spotkałem wielu mądrych i roz- ważnych ludzi jednak wszyscy oni byli niewiernymi, pośród nich zaś było trzech, którzy mieszkali głównie w pustynnych ostępach, pokazali mi oni wspaniałe rzeczy, jak choćby to, jak w jednej chwili sprowadzić burze, jak sprawić by słońce zajaśniało w nocy, jak wstrzymać bieg rzek, czy to jak sprawić by w środku dnia nastały ciemności, a wszystko to za sprawą zaklinań75 i zabobonnych cere- monii. Nieopodal KONSTANTYNOPOLA w miejscu zwanym EPHIHA, był pewien człowiek, zamiast zawoływań stosował on pewne licz- by, które zapisywał na ziemi. Za sprawą ich ukrytych znaczeń wywoływał on pewne niezwykłe i przerażające wizje. W żadnej ze wszystkich tych Sztuk nie znalazłem praktycznego pożytku a jedy- nie zatratę duszy i ciała, ponieważ wszystkie one działały za spra- wą szczególnego Paktu, który nie miał żadnych prawdziwych pod- staw, co więcej wszystkie te sztuki wymagały długiego czasu i były74Chodzi tutaj o popularną grę hazardową „Trzy Kubki”. 75W miejscu tym użyto (ang. enchantments), które oznacza zaklinanie i zawoływanie, za- śpiew, w odróżnieniu od conjuration, które oznacza zaklęcie w postaci modlitwy.
 • 56. KSIĘGA PIERWSZAfałszywe, a kiedy ludzie ci nie uzyskiwali zadowalających wyni- ków zaraz mieli przygotowane tysiące kłamstw i wymówek. W samym mieście KONSTANTYNOPOLU spotkałem dwóch mężów na- szego Prawa, nazywali się oni SZYMON i RABIN ABRAHAME, można ich zaliczyć do tej samej kategorii, co RABINA MOJŻESZA z MAYEN- CE. W EGIPCIE z początku znalazłem pięć osób, które cieszyły się szacunkiem i były uważane za mędrców, pośród nich czterech, HORAY, ABIMECH, ALCAON i ORILACH, którzy przeprowadzili swo- je operacje z pomocą kursu Gwiazd i układu Konstelacji oraz dia- bolicznych zaklinań76 i bezbożnych, bluźnierczych modłów, w koń- cu z trudem udało im się uzyskać zamierzony efekt. Piąty ABIMEL, przeprowadził operację z pomocą Demonów. Przygotował on im posągi, które później wyświęcił, one zaś służyły mu swymi odraża- jącymi sztukami. W ARABII używano roślin, ziół i kamieni, zarów- no tych szlachetnych jak i zwykłych. Miłosierdzie Boże sprowadzi- ło mnie jednak z tej drogi, tak dotarłem do ABRAMELINA, który stał się tym, który pokazał mi Tajemnicę i otwarł przede mną krynicę i prawdziwe źródło Świętego Misterium i Prawdziwej i Starożytnej Magii, którą Bóg powierzył naszym praojcom. Później w PARYŻU spotkałem człowieka o imieniu Józef, który odrzucił swą wiarę chrześcijańską stając się Żydem. Zaprawdę powiadam ci, iż czło- wiek ten czynił Magię wedle tych samych zasad, co ABRAMELIN, był on jednak daleki od doskonałości, a to dla tej przyczyny, iż Bóg, który jest sprawiedliwy nigdy nie powierza doskonałego, praw- dziwego i najważniejszego skarbu tym, którzy się Go wyparli, bez znaczenia, czy resztę życia spędzą jako najświętsze i najdoskonal- sze osoby na świecie. Zaiste zdumiewam się, kiedy zdaję sobie sprawę z zaślepienia tak wielu ludzi, którzy są prowadzeni przez Złych Mistrzów, którzy czerpią przyjemność z fałszu, czy jak by- śmy rzekli inaczej, przez DEMONY, które oddają się Czarnoksiężni- kom i Bałwochwalcom, jednemu w taki sposób, drugiemu w inny, czego skutkiem jest zatrata duszy. Jednak Prawda jest tak wspania- ła, zaś Diabeł tak zwodniczy i zły, Świat zaś tak wątły i niesławny, iż muszę przyznać, iż nie może być innego porządku. Pozwól nam tedy otworzyć oczy nasze i podążyć za tym, co znajdziesz w dal- szych rozdziałach, nie dopuść abyśmy zbłądzili na inne Ścieżki, tak76 Użyto tu w (ang. conjurations).
 • 57. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINADiabelskie, jak ludzkie, czy te, które odnajdziemy w Księgach, któ- re chełpią się swą Magią. I choć mówiłem ci, iż poznałem wiele spośród tych Sztuk, stało się tak, gdyż nie znałem magii ABRAME- LINA, teraz mogę ci ją przekazać. Jednak pamiętaj o tym, iż jako jest jeden Bóg, tak żadna z tych Ksiąg nie jest warta obola. Są jednak ludzie, którzy kupują je płacąc często niebotyczne sumy w ten spo- sób tracąc majątki, swój czas, i co gorsze bardzo często swe dusze.
 • 58. KSIĘGA PIERWSZA Rozdział Szósty O Mistrzach i Sztukach magicznychojaźń przed Panem jest Prawdziwą Mądrością, ten, ktojej nie posiądzie nie będzie zdolen przejrzećPrawdziwych Sekretów Magii, będzie wznosił swedzieła na piasku i nic z tego, co stworzy nie będzie trwało. RABIN MOJŻESZ przekonywał mnie bym kierował się mądrością, podczas gdy on sam słowami, których ni on, ni nikt in- ny nie był w stanie zrozumieć, posługując się niezwykłymi symbo- lami sprawiał, iż naokół rozbrzmiewały dzwonki77, swymi ohyd- nymi zaklęciami sprawiał, iż pojawiał się w szkle wizerunek tego, który dopuścił się kradzieży, czynił wodę, która sprawiała, iż sta- rzec wyglądał jak człowiek młody (jednak tylko przez dwie godzi- ny, nie dłużej). Wszystkich tych rzeczy i mnie nauczył, jednak były one próżne, powodowane niską ciekawością, słowem, czystym oszustwem DEMONA, marą tylko i niczym pożytecznym, a wszyst- ko to na zatracenie Duszy. Z chwilą, kiedy posiadłem Prawdziwą Wiedzę i Świętą Magię naraz zapomniałem o nich i wyrzuciłem z mego serca. Bezbożny ów Czech, o którym wspominałem w po- przednim rozdziale z pomocą i przy udziale swego Wspólnika do- konał zadziwiających wyczynów. Oblekł się w niewidzialność, zwykł latać w powietrzu, przechodzić przez dziurki od klucza do zamkniętych pokoi, znał nasze największe tajemnice i raz opowie- dział mi o tym, co tylko Bóg mógł wiedzieć. Jednak Sztuka jego77 Z własnego doświadczenia wiem, iż jest to dość typowe zjawisko podczas przechodze-nia w sfery astralne. Możliwe jest jeszcze jedno tłumaczenie angielskiego wyrażenia, jakie się w miejscu tym znajduje (...made bells to sound) - przygotowywał dzwonki - w istocie w niektórych operacjach magicznych używa się dzwonków (np. otwierając ceremonię), tworzą one coś na kształt granic rytuałów, niektórzy wierzą też, że dźwięk ich, dzięki odpowiednim wibracjom przyciąga pewne istności.
 • 59. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAkosztowała zbyt wiele, przed DIABŁEM bowiem dokonał w Pakcie przysięgi, iż używać jej będzie hańbiąc Boga i ze szkodą dla swych sąsiadów. Ostatecznie znaleziono jego ciało walające się po ulicy, a głowa jego pozbawiona języka leżała w rynsztoku. Oto jest cały pożytek, jaki wyciągnął z Diabelskiej Nauki i Magii. W AUSTRII spotkałem wielu magów, którzy zajmowali się zabijaniem i okale- czaniem ludzi, wywoływaniem niezgody między mężami i ich żo- nami, powodując rozwody, zawiązujących wiedźmowskie węzły w łozinie lub na gałęziach wierzbowych by wstrzymać mleko w pier- siach kobiety78 lub dopuszczających się innych hańbiących czynów. Nędzni ci nieszczęśnicy zawarli Pakty z Diabłem i stali się jego niewolnikami, przysięgli przed nim, iż będą działać na szkodę wszelkiego żywego stworzenia. Niektórym z nich pozostały (wedle Paktów, jakie zawarli) jeszcze dwa lub trzy lata życia, po których czekał ich los podobny do tego, co spotkało Czecha. W LINTZ pra- cowałem z młodą kobietą, która jednego wieczoru zaprosiła mnie bym się z nią udał, zapewniając mnie, iż bez jakiegokolwiek ryzyka poprowadzi mnie tam, gdzie pragnę się znaleźć. Pozwoliłem się przekonać jej obietnicom. Dała mi wtedy mazidła, którym natarłem nadgarstki i kostki stóp, ona zaś uczyniła podobnie. Z początku zdało się mi, iż lecę w powietrzu i znalazłem się w miejscu, w któ- rym pragnąłem być, o którym jednak nic jej wcześniej nie wspomniałem. Przemilczę z pewnych względów to, co widziałem, lecz widok ten był zachwycający i trwał nieprzerwanie przez dość długi czas, aż w końcu się ocknąłem, jakby z głębokiego snu. Bolała mnie głowa i ogarniała mnie melancholia. Obróciłem się i spostrzegłem, iż siedzi ona obok mnie. Zaczęła opowiadać mi wszystko, co widziała, moje widzenie było jednak całkowicie różne. Byłem bardzo zdumiony, gdyż wszystko ukazało się tak wy- raźnie, jakbym sam się tam znajdował. Poprosiłem ją pewnego dnia by udała się ona do pewnego miejsca i przyniosła mi wieści od przyjaciela, o którym z całą pewnością wiedziałem, iż był oddalony o 200 staj79. Obiecała mi, iż uczyni to w ciągu godziny. Natarła się 78 W szeregu prac, jak choćby Malleus Maleficarum, Disqusitiorum Magicarum etc, znajduje-my informacje, iż podobne węzły wiązane były także by wywołać niemoc seksualną u mężczyzn. Jest to przykład dość powszechnego naówczas przekonania o spisku przeciw rodzajowi ludzkiemu, jaki miałyby czarownice, tak mężczyźni, jak i kobiety zawrzeć z Diabłem. 79 Ang. 200 leagues
 • 60. KSIĘGA PIERWSZAmi, iż uczyni to w ciągu godziny. Natarła się tym samym mazi- dłem, byłem pewny, iż oto w jednej chwili wzleci ona by udać się we wspomniane miejsce, lecz ona padła na ziemię gdzie leżała przez około trzy godziny, zupełnie, jakby była martwa - po pew- nym czasie pomyślałem nawet, iż może tak się stało. W końcu jed- nak zaczęła się poruszać jak osoba, która budzi się ze snu, później podniosła się i z wielką radością zaczęła opowiadać mi o swojej wyprawie. Powiedziała, iż była w miejscu, w którym znajdował się mój przyjaciel, opowiedziała mi też o wszystkim, co robił, a było to całkowicie sprzeczne z jego profesją. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, iż wszystko, czego się dowiedziałem było jedynie snem, zaś mazidło to było środkiem go wywołującym, później wyznała mi ona, iż otrzymała je od Diabła. Wszystkie, jakie poznałem, Sztu- ki Greków to Zaklinania bądź Fascynacje. Za sprawą tych przeklę- tych sztuk pętano i wykorzystywano Demony, przez to Źródło Prawdziwej Magii pozostawało przed adeptami zakryte, przyzna- wali oni bowiem demonom większą moc, niż było w istocie. Z całą stanowczością będę podtrzymywał swe zdanie albowiem ich ope- racje nie miały praktycznego wymiaru, co więcej, nierzadko powodowały ciężkie urazy u tych, którzy próbowali je przeprowadzić, wielu z nich powiedziało mi o tym wprost, kiedy już posiadłem Prawdziwą i Świętą Magię. Jest tam również wiele operacji, o których powiadają, iż zaczerpnięto je ze Starożytnych Sybilli. Jest tam sztuka zwana Białą i Czarną80, inna Anielska, TEATIM, o których powiadam ci, iż widziałem oracje, tak piękne i uczone, że nie dostrzegłem jadu w nich ukrytego. Mówię o tym wszystkim albowiem łatwo jest zbłądzić temu, kto się nie strzeże. Pewien stary skryba przekazał mi wiele zaklinań81, które mogły wywołać jedynie zło. Inne operacje przeprowadzał w oparciu o nieparzyste liczby, ułożone w potrójnych proporcjach w żaden sposób do siebie nie podobne. By udowodnić mi swoje umiejętno- ści posługując się tym sposobem sprawił, iż opodal mego domo- stwa pojawiło się piękne drzewo, w jednej chwili zaś opadły z nie- go liście i owoce. Zdradził mi on, iż w liczbach ukryte jest Wielkie Misterium, z ich sprawą człowiek może dokonywać wszelkich 80 ? the Book „Ambrosius” -- niezrozumiały dla mnie przypis Mathersa, pozostawiam wjego pierwotnej formie. 81 Na jego określenie użył Mathers słów (ang. scribbler of symbols), przypis jego podajefrancuskie słowo grifas.
 • 61. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAczłowiek może dokonywać wszelkich operacji, dla przyjaźni, dla bogactw, dla zaszczytów i wszelkich innych rzeczy tak dobrych, jak i złych. Zapewnił mnie, iż wiele z nich wypróbował, niektóre jednak, o których z całą pewnością wiedział, iż są właściwe jak do- tąd nie przyniosły skutku. Jeśli chodzi o te szczególne przypadki zrozumiałem je za sprawą Mądrości ABRAMELINA, który powie- dział mi, iż pochodzi to i jest uzależnione od Boskiego Układu, by tak rzec od Kabały, bez której człowiek nie osiągnie sukcesu. Wszystkie z tych sztuk ujrzałem na własne oczy, a także wiele in- nych, ci zaś, którzy posiedli ich tajemnice przekazali mi je wraz ze swoją przyjaźnią. Spaliłem później wszystkie te przepisy w domu ABRAMELINA, albowiem rzeczy te były dalekie od Woli Bożej, go- dząc w dobro, jakie winniśmy nieść naszym sąsiadom. Każdy uczony i roztropny człowiek może upaść nisko, jeśli nie jest strze- żony i prowadzony przez Bożego Anioła, który pomógł mi, i ustrzegł od upadku w nikczemność, uchował od bagna ciemności i doprowadził do Światła Prawdy. I poznałem dobroczynność Mą- drości ABRAHA MELINA, który z własnej woli, nim nawet zapyta- łem przyjął mnie na ucznia. I zanim zdradziłem mu swoje pragnie- nia wypełnił je wszystkie, wszystko zaś, czego mogłem od niego sobie życzyć wiedział prędzej niż mogłem otworzyć usta. Wyliczył też wszystko, czego dokonałem i co wycierpiałem od chwili śmierci mojego ojca aż do tamtego momentu. Słowa jego były niejasne i jakby prorocze, tak, że w pierwszej chwili nie pojąłem ich, zrozu- mienie przyszło jednak później. Zdradził mi wiele odnośnie mojego przeznaczenia, jednak, co było najważniejsze odsłonił przede mną Źródło Prawdziwej Kabały, którą zgodnie z naszym zwyczajem przekazałem twemu starszemu bratu JÓZEFOWI, po tym, jak spełnił on wszystkie wymagane warunki, bez których dopełnienia Kabała ani ta Święta Magia nie mogą być ćwiczone, a które wyliczę w dwu następnych Księgach. Po tym wszystkim przedstawił mi Regułę Misterium i Świętej Magii, która była ćwiczona i praktykowana przez naszych pradziadów, NOEGO, ABRAHAMA, JAKUBA, MOJŻE- SZA, DAWIDA i SALOMONA, spośród których ten ostatni uczynił z niej zły użytek, za co został już za życia ukarany. W Księdze Dru- giej opiszę [wszystkie zasady] wiernie i dokładnie, tak jak pokieru- je mną Pan Bóg, abyś kiedy osiągniesz wiek stosowny mógł odna- leźć te trzy małe rękopisy, w tej samej chwili znajdując nieoceniony
 • 62. KSIĘGA PIERWSZAskarb i wiernego mistrza i nauczyciela. Znajdziesz tu wiele tajem- nic, które ukryte są wśród Symboli zawartych w Księdze Trzeciej. Sam zaświadczam ci, iż widziałem na własne oczy jak ABRAMELIN z ich pomocą dokonał szeregu eksperymentów, które później i ja przeprowadziłem. Prócz niego nie spotkałem nikogo, kto zaprawdę posługiwałby się tym systemem. Albowiem chociaż JÓZEF z Paryża kroczył tą samą Ścieżką, Bóg jako sędzia sprawiedliwy nie powie- rzył mu pełnej łaski tej Świętej Magii, stało się tak, gdyż wzgardził on Prawem Chrześcijan. Z tego płynie wniosek niewątpliwy, iż ten, kto urodził się Chrześcijaninem, Żydem, Poganinem, Turkiem, czy Niewiernym lub jakiegokolwiek innego wyznania, może osiągnąć biegłość w Pracy i Sztuce i stać się Mistrzem, jednak ten, kto odrzu- ci Prawo dane mu z przyrodzenia i przyjmie inną religię, przeciw- ną do jego własnej, ten nigdy nie posiądzie biegłości w tej Świętej Nauce82. 82Wielu okultystów niewątpliwie nie zgodzi się z tą opinią. Jedną rzeczą jest porzucenie zdegradowanej do poziomu materialnego formy religijności, inną zaś poszukiwanie prawdziwej religii, która była by podstawą wszystkich innych. Niestety ta alternatywa też może okazać się nie całkiem prawdziwa, zawierać przecież może pewne naleciałości wcześniejszego wyznania.
 • 63. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział SiódmyJak Abraham przeprowadził operację an Bóg, Ojciec Miłosierdzia obdarzył mnie łaską bezpiecznego powrotu do mego kraju, odpłaciłem Mu wedle swojej nikłej mocy, tą małą cząstką, którą jestem Mu winien, dzięki Mu składając za wszelkie dobro, jakie od Niego dostałem, w szczególności zaś, za Kabałę, którą poznałem w domu ABRAMELIMA83, i która mi pozostała, kiedy ograniczyłem Praktykę Świętej Magii, co stało się z wielu ważnych powodów, wśród których największym było moje małżeństwo. Posta- nowiłem tedy odroczyć wszelkie eksperymenty, a głównym powo- dem mojej decyzji były przeszkody i niedogodności związane z miej- scem mojego zamieszkania. Zdecydowałem, iż udam się do Lasów Hercyńskich i tam pozostanę przez czas niezbędny do przeprowadze- nia operacji prowadząc tam samotne życie, lecz nie mogłem tego zro- bić z wielu powodów i niebezpieczeństw, wśród których było także ryzyko związane z samym miejscem, poza tym byłoby konieczne bym porzucił swoją żonę, która była młoda i w rzeczy samej enceinte. W końcu, postanowiłem jednak pójść za przykładem ABRAMELINA i podzieliłem swój dobytek84 na dwie części. Wynająłem jeszcze jeden dom, po części go wyposażyłem i przekazałem w opiekę jednemu z moich wujów, miał on przypilnować dostarczenia wszelkich rzeczy niezbędnych do życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb. W tym też czasie wraz ze swoją żoną i służbą mieszkałem we własnym domu, tam też powziąłem przygotowania do samotnego życia, co było dla mnie bardzo trudne ze względu na melancholię, jaka mnie ogarnęła.83 Francuska wersja ma brzmieć: D`embrasser le parti d`Abramelin, angielska zaś przyjmuje postać: et the house of Abramelim. 84 W wersji angielskiej znajduje się słowo house - dom. Podaję na miejscu tym przypisMathersa, tyczący się oryginału francuskiego -- prawdopodobnie miał tutaj na myśli go- spodarstwo (ang. household).
 • 64. KSIĘGA PIERWSZATak spędziłem czas do Wielkanocy, którą też świętowałem wraz z całą rodziną, jak nakazuje obyczaj. Dnia następnego w Imię i na chwałę Boga Wszechmogącego, Stwórcy Nieba i Ziemi rozpocząłem tę świętą operację. Prowadziłem ją przez sześć miesięcy nie uchybiając nawet najdrobniejszym szczegółom, co poznasz i zrozumiesz później. A kie- dy okres sześciu miesięcy dobiegł końca Pan obdarzył mnie Swą Miło- sierną Łaską, tak jak obiecał naszym pradziadom. I kiedy zanosiłem do Niego swą modlitwę On zesłał na mnie wizję i wysłał do mnie swych Świętych Aniołów, poczułem wielką radość, a dusza moja była pocieszona. Nie umiem wyrazić słowami ani napisać tego, co czułem. Przez trzy dni, kiedy cieszyłem się tą słodką i zachwycającą obecno- ścią w niewypowiedzianej błogości, mój święty Anioł, którego Bóg Miłosierny przeznaczył na mojego Stróża mówił do mnie z najwspa- nialszą dobrocią i uczuciem, nie tylko przekazał mi Prawdziwą Magię, lecz także uczynił prostszym jej opanowanie. Potwierdził prawdzi- wość Symboli Kabały, jakie otrzymałem od ABRAMELINA, a także powierzył mi podstawowe zasady, dzięki którym mogłem stworzyć nieprzebraną ilość innych, wedle mej woli, zapewnił mnie także o tym, iż mógłby mnie dokładnie w nich pouczyć. (Symbole te są iden- tyczne z tymi, które znajdują się w Księdze Trzeciej.) Dał mi później bardzo użyteczne wskazówki i rady, jakie tylko Anioł mógłby dać, odnośnie tego, jak zachować się wobec Złych Duchów, jak też zmusić je do posłuszeństwa. Rad tych wysłuchałem uważnie i zawsze pełen wiary wypełniałem je krok po kroku, jak było mi nakazane. Dzięki Łasce Bożej, zmusiłem owe duchy do posłuszeństwa, tak, iż pojawiały się one w miejscu przeznaczonym na operację i zobowiązały się być mnie posłusznymi i podległymi. Od tej chwili, nie umniejszając Bogu i Świętym Aniołom, miałem ich w mocy swojej i na swoje rozkazy, zawsze jednak z mocy Pana i Jego Świętych Aniołów. Jednak mimo powodzenia naszego domu, muszę wyznać, iż trzymałem się z daleka od wielkich bogactw, które mógłbym zgromadzić, choć nawet mimo tego posiadam dość by być uznanym za bogacza, o czym się przeko- nasz, kiedy będziesz w odpowiednim wieku. Niechaj Łaska Pana, ochrona i obrona Jego Świętych Aniołów nigdy nie odstępuje ode mnie, ABRAHAMA ani od mych dwóch synów, JÓZEFA i LAME- CHA, ani od wszystkich tych, którzy z twojego zamysłu i Woli Pań- skiej otrzymają tę operację! Niech się stanie!
 • 65. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział ÓsmyJak Abraham wykorzystywał Sztukę celu pokazania, iż Człowiek powinien czynić dobroPana przez stosowanie jej w dobrym celu, jak jestpowiedziane, na chwałę Jego, ale także na własnypożytek i swoich sąsiadów, opiszę w kilku słowach w tym rozdziale najznaczniejsze operacje, jakich postąpiłem, i jakie z pomocą Wszechmogącego Pana i jego Świętych Aniołów za sprawą tejże Sztuki z łatwością doprowadziłem do końca, jaki pragnąłem uczynić. Nie spisuję tych słów by się wychwalać, nie pragnę też próżnej sławy albowiem jest to występkiem przeciwko Bogu, gdyż to on wszystko sprawił, nie zaś ja sam. Piszę te słowa gdyż mogą one posłużyć innym jako pouczenie by wiedzieli, iż mogą ze Sztuki tej korzystać, jak również w niej wielbić Boga i czynić z niej użytek na chwałę Tego, który przekazał tę mądrość człowiekowi. Piszę te słowa by wiedzieli, jak wielkie i niewyczerpane są skarby Pana, by dziękowali Mu za tak wspaniały podarunek. Sam zaś dzięki Mu składam szczególnie za to, iż powierzył mi, który jestem jako ten robak na ziemi, za sprawą zamysłu ABRAMELINA, moc przekazania innym tej Świętej Nauki. Księga ta będzie odnaleziona już po mojej śmierci. Pisałem ją odkąd zacząłem praktykę tej Sztuki, co było, rachując lata, od roku 1409, aż po dziś dzień, kiedy mam lat 9685 i wszystkie życie za sobą. W Księdze tej można odczytać w najdrob- niejszych szczegółach wszystko to, czego dokonałem, w miejscu tym jednak, o czym już mówiłem opiszę jedynie swoje najbardziej niezwykłe czyny. Po dziś dzień uleczyłem z choroby lub opętania nie mniej niż 8413 osób, różnych wyznań, bez żadnego wyjątku.85 Na rękopisie umieszczono rok 1458, Abraham musiał więc urodzić się w 1362 roku, wrezultacie w 1409 roku miał on 47 lat.
 • 66. KSIĘGA PIERWSZAPowierzyłem swemu Cesarzowi ZYGMUNTOWI86, bardzo łaskawe- mu władcy, Familiara, Ducha Drugiej Hierarchii, tak jak mnie o to prosił, i korzystał on z jego usług z rozwagą. Chciał także, bym wy- jawił mu tajemnicę całej operacji, ja jednak jako byłem pouczony przez Pana wiedziałem, iż nie jest to Jego Wolą, zadowolił się tym, do czego był dopuszczony, nie jako Cesarz, lecz jako prywatna osoba. Dzięki swojej Sztuce ułatwiłem mu wejście w związek z żo- ną jego i sprawiłem, iż obszedł on wszelkie trudności, jakie stały na drodze małżeństwa. Hrabiemu FRYDERYKOWI87 dostarczyłem 200086 Zygmunt Luksemburski, cesarz Niemiec, urodził się 14 II 1368. zmarł zaś, 9 XII 1437. Syn cesarza Karola IV i Anny Śląskiej. Otrzymał staranne wychowanie i doskonałą naów- czas wiedzę. W wieku dziesięciu lat ojciec jego pozostawił mu Brandenburgię, dwa lata później został on zaręczony Marii, córce Ludwika Wielkiego, króla Węgier, którą później poślubił. Przez swojego teścia zostaje on nominowany jako sukcesor tronu Polski. Szlachta jednak wybrała Władysława II. W roku 1386, przejmuje we władanie Węgry odpierając Polaków przezwycięża rebelię szlachty, i wyrusza przeciwko Turkom, gdzie jednak zosta- je pobity i później mimo pomocy Francji i Anglii doznaje klęski w bitwie pod Nicopolis w roku 1396. Zdołał jednak uciec na pokładzie okrętu płynącego na Morze Czarne, będąc przez osiemnaście miesięcy zbiegiem w swym własnym królestwie. Z chwilą, kiedy po- wrócił na Węgry został osadzony w cytadeli Ziklos przez niezadowoloną szlachtę. Stam- tąd uciekł do Czech i odbudował swoją potęgę odzyskując utracone królestwo. W 1410 staje się jednym z reprezentantów do tronu cesarskiego. Wartym odnotowania jest fakt, iż w tym samym czasie, kiedy toczył się spór o ziemię między trzema kandydatami do tytu- łu cesarza (prócz Zygmunta Luksemburczyka byli to jeszcze syn Karola IV, Wacław i margrabia Moraw, Jost) podobna sytuacja miała miejsce w Kościele (tzw. Wielka Schi- zma), byli to papieże: Jan XXIII (Baltazar Cossa) Neapolitańczyk, Grzegorz XII (Ange Conrario) z Wenecji, Benedykt XIII (Pierre de Lune), Hiszpan. Śmierć Josta i rezygnacja Wacława, uczyniła Zygmunta Luksemburskiego jedynym kandydatem do korony. Po otrzymaniu srebrnej korony w Aix - la - Chapelle w roku 1414, wyruszył by przewodni- czyć Soborowi w Konstancji, na którym to potępiono Jana Husa. Znacząco przyczynił się do położenia kresu schizmie. Później pod pozorem pojednania stron odwiedził Francję i Anglię, prawdziwym powodem było jednak najprawdopodobniej zawarcie sojuszu z Anglią przeciwko Francji, w celu odzyskania Królestwa Arles. Śmierć jego brata Wacława w 1409 uczyniła go panem Czech, co miało miejsce z chwilą, kiedy rewolta husytów miała swe apogeum. Zarządził on przeciwko nim wojnę wyniszczającą jednak został pokonany przez Jana Żiżkę. W 1431, kiedy był koronowany na Króla Włoch w Mediolanie jego woj- ska doznały tylu klęsk i porażek, iż był on zmuszony do ustąpienia cokolwiek wygóro- wanym warunkom buntowników. Pośród nich jednak coraz częściej miały miejsce spory, które w końcu Zygmunt wykorzystał czyniąc Czechy podległymi. Jako cesarz niemiecki władał przez dwadzieścia siedem lat, przez osiemnaście jako król Czech i pięćdziesiąt jeden jako król Węgier. 87 Fryderyk I, Kłótliwy, Diuk i Elektor Saksonii, urodzony w Altenburgu w 1369 roku,zmarł w 1428. Był on synem burgrabi norymberskiego Fryderyka Hohenzollerna i hrabiny Katarzyny Hermeberg. Kiedy miał zaledwie cztery lata został zaręczony z Anną, córką cesarza Karola IV, tytułem czego miał później kilka poważnych konfliktów z Wacławem (bratem wspomnianej), który skłonny był oddać jej rękę raczej innemu, który jednak w
 • 67. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAjazdy, (którą za sprawą swej Sztuki wywołałem dzięki wskazów- kom zawartym w Rozdziale Dwudziestym Dziewiątym Księgi Trzeciej), wolnej od ręki Diuka Leopolda z Saksonii, beze mnie Hrabia Fryderyk straciłby zarówno życie, jak i swoje ziemie, (które później nie byłyby dziedziczone) przez jego spadkobierców. BISKU- POWI NASZEGO MIASTA pokazałem zdradę jego rządu w Orember- gh, na rok przed tym, jak się ona wydarzyła. Nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat, ponieważ jest on reprezentantem Kościo- ła88, przemilczę więc to wszystko, co uczyniłem dla niego później. HRABIA WARWICK89 został wydobyty przeze mnie z więzienia w Anglii, w nocy poprzedzającej egzekucję. Wspomagałem także końcu zgodził się w 1397 roku, odpłacić Fryderykowi odszkodowanie. W 1388 walczył jako sojusznik burgrabi norymbergu w wojnie niemieckich miast, swe rycerskie ostrogi zdobył w 1391 roku w wojnie, w której wraz z Krzyżakami najechał Litwinów. Później walczył przeciwko Wacławowi. W 1402 poślubił Katarzynę Brunszwicką i po różnych wojnach i konfliktach, w jakich brał udział stał się jednym z założycieli Uniwersytetu w Lipsku w roku 1409. Niestrudzona postawa, jaką prezentował ten władca przeciwko wszelkim ruchom Husytów, którzy zagrażali jego ziemiom, uczyniła go wartościowym sojusznikiem cesarza Zygmunta Luksemburskiego, którego pozycja była wtedy mocno nadwątlona. W dowód tego, iż traktuje go jako sojusznika, cesarz przekazał mu tytuł Diuka Saksonii, którym jednak Fryderyk nie mógł się zbyt długo cieszyć, gdyż wraz z tytułem cesarz przerzucił na niego odpowiedzialność prowadzenia wojny z Husytami. Podobnie jak i inni niemieccy książęta nie przywiązywał on szczególnej uwagi do tego, o co prosili go jego wasale, prawdopodobnie to przyczyniło się do tego, iż stracił znaczną część armii niedaleko Brux w roku 1425. Jednak żona jego Katarzyna zawezwała, całe Katolickie Niemcy by ruszyli na krucjatę przeciwko Husytom. Nieoczekiwanie około 20,000 wojowników zza granic Niemiec przybyło by stanąć pod sztandarem Fryderyka. Warto wspomnieć, iż Abraham Żyd miał przekazać mu 2,000 jazdy (być może pomylił się podając liczbę w swoim rękopisie) pogłoski zaś szybko zwielokrotniły tę liczbę. Elektor został jednak pokonany w katastrofalnej bitwie pod Aussig w roku 1426, kiedy to kwiat rycerstwa niemieckiego legł. Kolejny rok był świadkiem końca Fryderyka. Następcą jego został jego syn Fryderyk II, zwany „Dobrym”, urodzony w roku 1411, objął władzę w 1428, zmarł zaś w 1464. 88 W oryginale zarówno francuskim, jak i angielskim pojawia się w miejscu tym niejasnośćczy, milczącym jest sam Abraham, czy też ów Biskup, który nad wszystkim przeszedł w milczeniu. Podaję obie wersje, ang.: and I say no more concerning this because he is an Ecclesi- astic passing over in silence all that I have further done to render unto him service. franc.: Et je n`en dis pas davantage acuse quil est un eclesiastique passant sous silence ceque joy fait deplus pour luy rendre service. (Zachowana jest oryginalna ortografia) 89 Hrabia Warwick to tytuł hrabiowski powiązany z posiadaniem zamku Warwick, należałod 1267 do rodu Beauchamp. Przedstawicielem tego rodu na soborze w Konstancji był Richard Beauchamp, w miejscu tym chodzi jednak najprawdopodobniej o Henriego de Beauchamp, syna Richarda Beauchampa. Henri Beauchamp został pozbawiony swych dóbr przez Henryka VI, jednak w 1444 ten sam monarcha uczynił go Diukiem Warwick a później Królem wysp Wight, Jersey i Guernsey.
 • 68. KSIĘGA PIERWSZAucieczkę DIUKA90 i PAPIEŻA JANA91 na Soborze w Konstancji92, któ- rzy w innym razie wpadliby w ręce rozwścieczonego Cesarza. Ten ostatni później poprosił mnie o to, bym przepowiedział mu, który z dwu papieży, Jan XXIII., czy Marcin V., zajmą tron papieski, moja przepowiednia się sprawdziła, wydarzyło się wszystko, co mu przepowiedziałem w Ratisbon. Kiedy nocowałem w domu DIUKA BAWARII93, pana mego, co miało miejsce ze względu na sprawy do-90 Prawdopodobnie mowa tutaj o Albercie V z Austrii. 91 Papież Jan XXIII. (Baltazar Cossa), papież od 1410 do 1415, urodzony w Neapolu. W młodości był korsarzem i z początku po tym jak wstąpił na drogę duchownego był znany jedynie ze względu na jego rozpustę, pożądliwość i przemoc. Papież Bonifacy IX, mimo tego wyznaczył go na kardynała w 1402 roku a po tym, na Legata Bolonii, gdzie oddał się takim ekscesom, iż Grzegorz XII uznał za konieczne ekskomunikować go. Nie bez zna- czenia pozostaje fakt, iż Cossa został wybrany na papieża w tym czasie, kiedy kościół przeżywał wewnętrzny rozłam. Z początku obiecał zrzec się swojego pontyfikatu, jeśli ze swej strony Grzegorz XII i Benedykt XIII porzucą swoje roszczenia. Jednak objął on tron papieski i opowiedział się po stronie Ludwika d`Anjou w jego wojnie przeciwko Włady- sławowi o tron Neapolu. W końcu, po przejęciu Rzymu przez Władysława został zmu- szony do błagania Zygmunta Luksemburskiego o pomoc. Ten ostatni zgodził się mu po- móc, pod warunkiem jednak, iż ogłoszony zostanie Sobór w Konstancji. Po długich wa- haniach i po podjęciu wszelkich środków ostrożności, papież Jan XXIII zdecydował się zwołać sobór, który otwarł 7 listopada 1414. Tam wezwano go do oddania papieskiej korony, rozważnie postąpił zgadzając się, jednak później uciekł w przebraniu podczas turnieju wydanego przez Diuka Austrii. Wycofał się do Lauffembourgu i odwołał swoją abdykację, deklarując, iż była ona wymuszona na nim siłą. Sobór zamarł, jednak silna postawa cesarza Zygmunta wraz z deklaracją, słynnego na ów czas teologa Jana Gersona, iż sobór ma wyższy autorytet niż sam papież, pomyślnie dobiegł końca. Jan XXIII został wezwany by stanąć przed soborem, jednak odmówił, i wkrótce po tym, opuszczony przez Diuka Austrii, który był zbyt słaby by oprzeć się potędze cesarza, został aresztowany we Fribourgu i eskortowany do Rudolfcell. 29 maja, 1415, jego pontyfikat został stanowczo odrzucony przez Sobór Konstancjeński, co umotywowane było tym, iż nie może urzędu tego piastowac osoba zuchwała, truciciel i marnotrawca majątku Kościoła. Jan XXIII został uwięziony w Zamku Heidelberg. Po czterech latach odzyskał wolność za wykup w wiel- kości 30,000 złotych koron i powrócił do Rzymu, gdzie oddał tron Marcinowi V, sam zaś objął stanowisko Kardynała Frascati i Seniora Świętego Kolegium. Zmarł kilka miesięcy później we Florencji, przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie otrucie. 92 Sobór Konstancjeński odbył się w Konstancji w latach 1414 - 1418, uznawany jest zanajwiększy kościelny zjazd średniowiecza, uczestniczyło w nim wielu książąt i przedsta- wicieli szlachty. Zajął się trzema sprawami: 1. causa unionis (przywrócenie kościelnej jed- ności) przez zdetronizowanie trzech wzajem się zwalczających papieży, 2. causa fidei (zwalczanie herezji), co zaowocowało spaleniem Husa, 3. causa reformationis (reforma kościelna), której tak naprawdę nie przeprowadzono. Sobór Konstancjeński ogłosił także tzw. teorię „koncyliarną” o wyższości soboru nad papieżem. Sobór ten zakończył swoje obrady jedynie połowicznym sukcesem. Schizma została zażegnana, jednak reforma ko- ścielna tak naprawdę nie miała miejsca. 93 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Ernesta lub Williama I z Bawarii. Byli oni braćmi i rządyprowadzili wspólnie. Z tego, iż Abraham pisze „Diuka Bawarii, pana mego...” można
 • 69. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAniosłego znaczenia, drzwi mojego pokoju otwarto, a miałem około 83,000 węgierskich sztuk, skradzionych mi tak w klejnotach, jak i w złocie. Jak tylko wróciłem, złodziej (chociaż był biskupem!) został zmuszony by przynieść osobiście, i własną ręką oddać mi pienią- dze, klejnoty i księgi rachunkowe, oraz podać mi ów szczególny powód, dla którego dopuścił się on kradzieży. Sześć miesięcy temu napisałem do GRECKIEGO CESARZA94, i ostrzegłem go, iż sprawy w jego cesarstwie mają się bardzo źle, zaś samo cesarstwo jest na skraju ruiny95, co się będzie się pogłębiać, jeśli nie przebłaga on Gniewu Boga. Mnie nie pozostało już wiele życia, jednak ci, którzy żyć będą po mnie ocenią moją przepowiednię. Operację z Trzyna- stego Rozdziału96 Księgi Drugiej, przeprowadziłem dwukrotnie, raz w domu Savonia97, drugim zaś razem w domu MARKIZY MAG- DEBURGHA, w ten sposób przyczyniłem się do tego, iż jej majątki przeszły w ręce jej dzieci. Kiedy zaś raz zostanie opanowana zdol- ność do czerpania korzyści ze Świętej Magii, jest dopuszczalnym domagać się od Anioła pewnej sumy monet proporcjonalnej do twego urodzenia, cnót i siły98, które to bez najmniejszego kłopotu zostaną ci dostarczone. Pieniądze te są zabrane z Ukrytych Skar- bów. Należy jednak wspomnieć, iż spośród wszelkich Skarbów można czerpać jedynie piątą ich część, na co zezwala Bóg, chociaż jest kilku samochwałów paplających99, iż są tam nieprzebrane skar- by, które są przeznaczone dla Antychrysta. Nie zaprzeczam, że może być to prawdą, jednak z tych samych Skarbów niewątpliwie można także zaczerpnąć piątą ich część. Jest też wiele innych, które przeznaczone są innym. Mój własny skarb jest mi przypisany wwnioskować w jakim dominium żył. Co ciekawe, do tego miejsca nie podał on żadnej wskazówki, co do miejsca, z którego miał pochodzić. 94 Konstantyn Palaeologos, był trzynastym i ostatnim greckim cesarzem. Został zabity, zaśKonstantynopol przejęli Turcy pod wodzą Mahometa II. Spadkobierczynią Konstantyna Palaeologosa była księżniczka Eugenie di Cristoforo-Palxologae-Nicephorae-Comnenae. 95 Użyto tu sformułowania franc. A deux doigts de sa perte, wersja angielska ma postać: onthe brink of ruin. 96 Rozdział ten jest opatrzony tytułem „O zawołaniu Dobrych Duchów”.97 Możliwym, iż chodziło w miejscu tym o Saxonię, lub też, biorąc pod uwagę, iż w całymmanuskrypcie autor nie stosował litery „w” zastępując ją przez „v” o Sawonię, która to nazwa niestety nic mi nie mówi. 98 Użyte tutaj (ang. capacity), oznacza udźwig.99 Oryginał zawiera wyrażenie ang. braggart chatters i franc. quelques hableurs.
 • 70. KSIĘGA PIERWSZAHerbipolis100. Przeprowadziłem operację z Ósmego Rozdziału Księgi Trzeciej101, nie był on w żaden sposób strzeżony i był bardzo starożytny. Było to złoto, które nie było nigdy przekute w sztaby, później sprawiłem, iż się za sprawą Duchów przekuło w stosownej wagi złote floreny. A trwało to zaledwie kilka godzin, (i byłem na- ocznym tego świadkiem). Moje własne dobra były tak nieliczne i tak mało warte, słowem byłem tak biedny, że aby wziąć ślub z oso- bą o znacznym posagu zmuszony byłem uczynić użytek ze swej Sztuki i przygotowałem Czwarty Znak z Księgi Trzeciej i Trzeci Znak z Dziewiętnastego Rozdziału102. I pojąłem za żonę swą ku- zynkę, której posag liczył 40,000 złotych florenów, która to suma służyła jako zasłona mojej fortuny. Wszystkie Znaki, które znajdują się w Osiemnastym Rozdziale103, były przeze mnie wielokrotnie używane, tak często, iż nie umiem podać ci liczby, wszystkie one są przedstawione w Księdze104, o której już wspomniałem. Przepro- wadziłem też wiele cudownych i wspaniałych eksperymentów ze Znakami z Drugiego105 i Ósmego Rozdziału106 Księgi Trzeciej. Pierwszy Znak107 z Pierwszego Rozdziału Księgi Trzeciej jest jed- nak najdoskonalszy. Jest koniecznym, aby być bardzo skrupulat- nym i zręcznym w tych operacjach, wiedząc, iż w rzeczach, które przynależą Bogu możemy popełnić większe jeszcze błędy niż te, które popełnił SALOMON. Ze wszystkimi z tych Znaków pracowa- łem z wielką uwagą i przyjemnością, były one użyteczne (tak dla mnie, jak i dla innych). Wszystkie te operacje i inne jeszcze w nie-100 Herbipolis jest łacińską, średniowieczną nazwą Wurzbourga w Bawarii. Wydaje się, iż jest to prawdopodobne miejsce zamieszkania Abrahama Żyda, co wydaje się potwierdzać też ustęp, w którym wspomina on o biskupie swojego miasta. Wurzbourg i tereny oko- liczne były biskupstwem i w czasach Abrahama, były areną, na której toczyły się zażarte rozgrywki między biskupami i możnowładcami. W czasach późniejszych miały tam miej- sce budzące grozę prześladowania przeciwko Żydom, zapadło też tam wiele wyroków o wiedźmostwo i czary. 101 Jest to w oczywisty sposób błąd, gdyż podobna operacja opisana jest w Szóstym, Szes-nastym i Dwudziestym Ósmym Rozdziale. 102 Znaki te służą pomocą w uczynieniu kogoś zakochanym.103 Rozdział Osiemnasty nosi tytuł „Jak leczyć różne dolegliwości”.104 Czyli w Księdze Trzeciej, jak sądzę.105 Drugi Rozdział nosi tytuł „Jak otrzymać informacje i być oświeconym we wszelkichrodzajach twierdzeń i w pełnych wątpliwości naukach”. 106 Rozdział Ósmy nosi tytuł „Jak sprowadzać burze”107 „Aby wiedzieć o wszelkich rzeczach tak przeszłych, jak i tych, co nadejdą, które nie sąjednakowoż przeciwne Panu i Świętej Woli Jego”.
 • 71. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAprzebranej liczbie przeprowadziłem dzięki Znakom, które znajdują się w Księdze Trzeciej, nigdy mnie nie zawiodły. Wszelkie duchy zawsze były mnie posłuszne a wszystko przeprowadzane było przeze mnie pomyślnie, gdyż oddałem się Przewodnictwu Boga. Słuchałem wszystkiego, co Anioł mój mi doradził i nakazał, do- kładnie trzymając się tego, czego nauczył mnie ABRA - MELIN, i co tutaj jest przedstawione i wyjaśnione w sposób jaśniejszy, poucze- nia, które sam otrzymałem były spisane w bardzo niejednoznacz- nych słowach, pismem hieroglificznym. I chociaż forma ich była niejasna, nigdy nie zbłądziłem, ani nie popadłem w pogańskie bał- wochwalstwo czy zabobony. zawsze trzymałem się Ścieżki Pana, Który jest Prawdą, Jedynego, Nieomylnego, od Kogo pochodzi ta Święta Magia.
 • 72. KSIĘGA PIERWSZA Rozdział Dziewiąty Pouczenie Abrahama odnośnie Sztukiiesławny BELIAL nie miał innego pragnienia nadposiadanie mocy ukrywania i czynienia niejasnąPrawdziwej Boskiej Mądrości, dzięki temu mógł miećwiększy udział w zaślepianiu ludzi i wodzeniu ich zanos, z tego powodu byli oni często prostakami, błądzącymi po omacku - nigdy nie znajdą Ścieżki, która prowadzi do Prawdziwej Mądrości. Wiedz jednak o tym, iż w przeciwnym razie pewnym jest, że zostałby on spętany, a jego królestwo by pa- dło i straciłby tytuł, jakim się obwołał - tytuł „Księcia tego Świata”, stałby się niewolnikiem człowieka. Oto jest powód, dla którego pragnie zniszczyć on i zetrzeć zupełnie tę Świętą Wiedzę. Ja, jak- kolwiek modlę się tak ogólnie, jak i w tym konkretnym wypadku, by stać na ich straży, by w żadnym razie nie wzgardzić Ścieżką i Mądrością Pana i nie dopuścić by DEMON lub jego poplecznicy uwiedli mnie, albowiem jest on kłamcą i będzie przez wieczność. Niechaj Prawda na zawsze jaśnieje, a ten, kto wiernym i posłusz- nym będzie temu, co w Księgach tych Trzech jest zapisane, nie tyl- ko dotrze do upragnionego celu, ale w sposób rozumny pozna i odczuwać będzie Łaskę Pana i prawdziwą pomoc Jego Świętych Aniołów. I niewypowiedziana przyjemność ogarnie człowieka, gdy ujrzy jak są mu one posłuszne i czynią wszystko zgodnie z jego intencją, lecz w imię Boskiego Planu. I stanie się, kiedy uczyni to wszystko, na co nalegam. Mądrość ta ma swoje źródło w Wysokiej i Świętej Kabale, która powierzana jest jedynie pierworodnemu, wy- jątkiem zaś może być jedynie przykaz Boga, tak czynili nasi po- przednicy. Z tego powodu narosły różnice, niechęć i wymiana
 • 73. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAzdań108 między JAKUBEM i EZAWEM109. Kabała jest zawsze najpierw- sza, jest szlachetniejsza i wspanialsza, niż Święta Magia110. Za sprawą Kabały możesz poznać Świętą Magię, jednak za sprawą tej ostatniej nie poznasz Kabały. Nie należy objawiać Kabały dziecku, które narodziło się ze związku ze sługą, ani z łoża nieprawego, może być ona powierzona jedynie prawowitemu pierworodnemu dziecku, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku IZAAKA i IZMAELA. Świętą Magię, za sprawą Bożego Miłosierdzia, posiąść może każdy pod jednym tylko warunkiem, że kroczy on prawą Ścieżką, każdy jeden będzie mógł cieszyć się Darami i Łaską Pana. A nie stanie się to za sprawą ciekawości, czy niezwykłych i niedo- rzecznych zachcianek, czy pragnień próżnych by poznać więcej, niż jest przyrodzone. Wiedz to, iż zuchwałość taka jest przez Boga ka- rana. Bóg, bowiem, pozwala nie tylko na to, by pełen pychy i aro- gancji człowiek zawrócony był z Prawdziwej Ścieżki przez Drugie Przyczyny111, ale także by był on we władzy DEMONA, który znisz- czy go w taki sposób, iż będziemy mogli powiedzieć, że jedynie człowiek ów winien jest swego upadku i nędzy. Jest oczywistym, iż Stary WĄŻ będzie próbował zatruć tę Księgę swym jadem, a nawet zniszczyć ją zupełnie, jednak O, LAMECHU! jako wierny ojciec bła- gam cię, przez Prawdziwego Boga, Który stworzył tak ciebie, jak i wszelkie stworzenie, błagam też każdą inną osobę, która z różnych względów otrzyma tą metodę działania, by wyzbyła się ona wszel- kich opinii i wrażeń na jej temat, i aby nie uwierzyła w to, co jest jej przeciwne. Módl się do Boga i proś Go o Jego wsparcie, złóż w Nim całą swoją nadzieję. I chociaż nie możesz posiąść Kabały, poznasz Świętego Anioła Stróża. A kiedy upłynie Sześć Księżyców lub Mie- sięcy112 objawi ci on to wszystko, co jest koniecznym do opanowa- nia Świętej Magii. Wszelkie Znaki i Symbole pokazane w Księdze 108 Użyto tu wyrażenia ang. the truck or exchange, i franc. troque ou change. 109 Nienawiść Ezawa względem Jakuba wynikła z powodu tego, iż ten drugi podstępnie odebrał przywilej błogosławieństwa (czytaj wtajemniczenia). [por. Gen. 25, 33 do Gen. 27, 41] 110 Chodzi tutaj, co warto wspomnieć, o Prawdziwą Niepisaną Kabałę, która miałaby byćStarożytną Egipską Magiczną Mądrością, nie zaś o późniejsze hebrajskie jej wypaczenia. 111 Czyli przez Wykonawców Woli Boga, który jest Pierwszą Przyczyną, chodzi tutaj więco Boskie Moce, Anioły, ale także i Złe Duchy, etc.. 112 Abraham czyni w miejscu tym aluzję do wymaganego od Neofity czasu, jaki jest nie-zbędny na przygotowanie się do tej operacji, o czym będzie mowa dalej.
 • 74. KSIĘGA PIERWSZATrzeciej są spisane Literami Czwartej Hierarchii113, jednak Tajemni- cze Słowa zawierające Sekret114, pochodzą i spisane zostały z he- brajskiego, łacińskiego, greki, z języka Chaldei, perskiego i arab- skiego, [a wszystko to] przez jedno tylko Misterium i stosownie do Woli Najmądrzejszego Architekta i Budowniczego Wszechświata, Który włada nim za sprawą swej Wszechmocy, a wszelkie monar- chie i królestwa Świata są podległe Jego Nieskończonej Mocy, po- przez Świętą Magię i Boską Mądrość. 113 Odnośnie samych Hierarchii, patrz koniec Księgi Trzeciej. 114 Podobnie jak w indyjskich mantrach siła i tajemnica słowa zawarta jest w nim samym.
 • 75. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział DziesiątyO Diable i jego kłamstwach est zrozumiałym, iż w trakcie tej operacji mamy do czynienia z Wielkim i Potężnym Wrogiem, którego ze względu na naszą słabość i to, iż w ludzkiej mocy i nauce nie leży by opierać mu się bez szczególnej pomocy i wsparcia od Świętych Aniołów i od Pana Dobrych Duchów. Jest koniecznym, by każdy przystępujący do operacji miał przed swymi oczyma obraz Boga, by w żaden sposób Mu nie uchybił. Z drugiej jednak strony, musi on się zawsze pil- nować i wstrzymywać od śmiertelnego grzechu pochlebiania, po- słuszeństwa, czy okazywania szacunku DEMONOM i ich Żmijowej Rasie, nie wolno im ustępować w żadnej kwestii, gdyż w ten spo- sób najłatwiej sprowadzić na siebie ruinę i zatracenie duszy. A stało się tak ze spadkobiercami NOEGO, LOTA, IZMAELA i innych, którzy posiedli błogosławione ziemie (przed naszymi pradziadami), i dziedziczyli tę Wiedzę z ojca na syna, z rodziny na rodzinę. Jednak z czasem usłuchali oni Zdradzieckiego Wroga, i zeszli z Prawdzi- wej Ścieżki, stracili swą Prawdziwą Naukę, którą otrzymali od Bo- ga, a później od ojców swoich. I oddali się Zabobonnym Naukom, Diabelskim Zaklinaniom i Odrażającemu Bałwochwalstwu, które to sprowadziły na nich upomnienia Pana, jego gniew115 i wreszcie wygnanie. Te same błędy stały się późnej przyczyną naszej obecnej nędzy i poddaństwa, które będą trwać aż po Dzień Sądu, chyba, że zmienimy swe postępowanie pragnąc poznać Dar, jaki Bóg nam powierzył. Zamiast tego jednak, idą oni wciąż za zwodniczymi szeptami DEMONA. Oto powód, dla którego nikt nie powinien 115 Użyto tu (ang. defy), i (franc. les deffits).
 • 76. KSIĘGA PIERWSZAmu116 się oddawać ni w czynach, ni słowach, ni myślach, jest on, bowiem, tak sprytny i uważny, iż może niespodzianie osaczyć człowieka, tak jak Pająk osacza małego Ptaka117. Niech ten nieszczęśliwy Czech i inni, o których wspominałem wcześniej, służą ci za przykład, jakiego należy unikać (podobnie, jak to było w moim przypadku). Z chwilą rozpoczęcia się Operacji przybędzie Mężczyzna o pełnym Majestatu Wyglądzie, który z wielką przyjaźnią obieca ci cudowne rzeczy. Wiedz jednak, iż jest to jedynie czysta próżność, gdyż bez dopuszczenia Bożego nie jest on w stanie niczego uczynić, czyni on to jednak na szkodę i ku wiecznemu potępieniu tego, który da mu wiarę i uwierzy w niego. Jak możemy zobaczyć w Biblii, FARAON i jego poplecznicy, którzy wzgardzili Prawdziwą i pewną Mądrością MOJŻESZA i AARONA, zostali okrutnie ukarani przez Boga, który zesłał na nich plagi, by w końcu zatopić ich w Morzu Czerwonym. Oddawali cześć Diabłu, który pokazał im sposoby zaklinań, tak by mogli oni czynić rzeczy podobne do tych, jakie czynią święci mężowie. Zasiał jednak w ich sercach taki upór i zaślepienie, iż nie byli w stanie przejrzeć przez swoje własne błędy i kłamstwa DEMONA. Kończąc ten rozdział chciałbym jeszcze raz krótko cię upomnieć, iż musisz zawierzyć Bogu, i pokładać w nim całą swoją nadzieję. Chodzi tu rzecz jasna o Demona. 116117Istnieje pewien gatunek pająków, które są na tyle duże, iż mogą chwytać i zabijać małe ptaki, spotykane są one w tropikalnych lasach, szczególnie w Ameryce Środkowej i na Martynice, jego nazwa gatunkowa to Hygak.
 • 77. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Jedenasty O tym, w imię czego należy stosować Sztukę i komu bronić do niej dostępuóg jest mi świadkiem, iż nie nauczyłem się tej Nauki zciekawości, czy dla złych celów, a raczej na chwałęPana118 mego, na swój użytek i na użytek moich są-siadów. Nigdy nie pragnąłem wykorzystać jej do ce- lów próżnych i nikczemnych, zawsze z całych swoich sił pracowa- łem by nieść pomoc wszelkiemu stworzeniu, mym przyjaciołom i wrogom, wiernym i niewiernym, zarówno wszystkim, w dobrej wierze i z dobrocią serca. I czyniłem z niej też użytek dla zwie- rząt119. Wcześniej przytoczyłem pewne przykłady, z których wyni- kało, iż Bóg Wszechmogący nie powierza tej Sztuki czy Nauki, z przykazaniem by czynić z niej pożytek jedynie dla siebie, a raczej by służyć nią każdemu w potrzebie, szczególnie tym, którzy nie posiadają tej Świętej Magii. Z tego też powodu modlę się by każdy szedł za mym przykładem, a jeśli tak nie uczyni i dopuści się czy- nów złych i występnych, niechaj Bóg wywrze na nim pomstę, ja sam jestem oczyszczony i niewinny, tak przed Bogiem, jak i przed rodzajem ludzkim. W Księdze Trzeciej odnajdziesz bardzo piękny ogród120, jakiego z pewnością nikt jeszcze nie postąpił i jakiego ża- den król, czy cesarz, nigdy nie posiadł. Ten, kto będzie jako ta pra-118 Wersja angielska zawiera następujące wyrażenia „...it for the honour and glory of my, for mine own use, and for that of my neighbour”. Opatrzone jest to przypisem Mathersa, który mówi, iż dokonano tego pominięcia prawdopodobnie przez pomyłkę już w oryginalnym rękopisie. 119 Powtórzenie, wyżej bowiem znajdowało się wyrażenie to aid all creatures, które tłuma-czyłem jako by nieść pomoc wszelkiemu stworzeniu 120 Jest to bardzo często stosowane w Księgach poświęconych Kabale wyrażenie opisującecenny zbiór okultystycznych lub magicznych informacji.
 • 78. KSIĘGA PIERWSZAcowita Pszczoła, temu będzie dane spijać miód, który jest tu w obfi- tości zawarty. Ten zaś, kto w złym zamiarze zapragnie być Pają- kiem, ten pił będzie jeno truciznę. Wiedz tedy, iż Łaska Boża po- wierzona jest Dobru nie zaś Złu. A jeśli wydawać by się mogło ina- czej, przez wzgląd na pewne rozdziały Księgi Trzeciej, które mogą być zaliczone raczej do Zła, gdyż uczą one tego jak krzywdzić są- siadów, a nie czynić coś na ich pożytek, wiedz, iż umieściłem je tam by każdy mógł zrozumieć, iż Nauka ta może być wykorzysta- na zarówno dla Zła, jak i Dobra, co w bardziej pełny sposób będzie pokazane w dalszych Księgach. Należy więc nauczyć się tego jak omijać Zło i łączyć się ze wszystkimi Siłami Dobra. Ten, kto będzie tego przestrzegał przez wszystkie dni swego żywota, ten otrzyma wstawiennictwo i wsparcie wiernych, dobrych i świętych Aniołów. Ten zaś, kto wykorzysta to dla Złego celu, zostanie opuszczony i potępiony przez Anioły, będzie w mocy Zdradzieckiego Wroga, który nie poniecha posłusznych szeptów by działać w Złym celu, by uczynić człowieka niewolnikiem. Koniecznym jest, kiedy po- znasz człowieka, który pała pragnieniem poznania sekretu tej ope- racji byś zawsze kierował się pewną regułą, i jeśli zapragniesz mu go przekazać, pierwej sprawdzić musisz jego szczerość i jego za- miary, odwlekaj ten moment stosownie do instrukcji, jakie ci dałem w tych Trzech Księgach. A jeśli będzie on próbował posiąść ją za sprawą nieczystych metod, jeśli będzie mówił, iż operacja ta może być prawdziwa lub nie, udawał wątpliwości, co do tego, czy prze- każesz mu tę wiedzę, lub ucieknie się do innych forteli, wtedy, mo- żesz być pewnym, iż człowiek ten nie idzie Ścieżką Pana. Jeśli jaka- kolwiek osoba w sposób inny niż nakazał to Bóg próbować będzie posiąść tę wiedzę, przez swą arogancję nie będzie jej godna. A jeśli jakakolwiek osoba próbowała będzie posiąść tę wiedzę nie dla sie- bie, (a raczej) dla dziecka lub krewnego, który nie jest taki, jakim winien być ten, kto otrzymuje tak wielki skarb, jeśli mu ją przekaże, tedy winna będzie wielkiego zła, i straci Łaskę i Mądrość Pana, i pozbawi jej swych następców na wieki. Jeśli człowiek, który pędził zły żywot przybędzie do ciebie by poznać sekret tej Świętej Nauki, bądź pewnym, iż raczej nie porzuci on swej drogi, niż zapragnie wykorzystać ją z dobrych i prawych pobudek, pewniej wyrządzi z jej pomocą jeno zło. Ja sam w podobnych razach widziałem i czu- łem, iż Bóg, Który przenika tajemnice naszych serc, usuwa wszelkie
 • 79. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAtrudności na drodze do sukcesu jednego człowieka, innemu zaś stawia na drodze coraz to więcej przeszkód. Tak więc, ten, kto na- samprzód pragnie posiąść tę Naukę by uczynić z niej użytek prze- ciwko swym sąsiadom, by oddawać się odrażającym występkom, w oczach tego kto, decydował będzie o tym, czy przekazać ową wiedzę, będzie niegodny. Unikaj wszelkich handlów i rozmów z tymi, którzy poszukując nauki mówią i czynią rzeczy, które umac- niają Diabła. Dowiesz się reszty z kolejnych Ksiąg. Piszę o tym tak rozwlekle i wyolbrzymiam to wszystko, ponieważ kiedy raz prze- kazany zostanie sekret tej Operacji, w jego właściwej formie, będzie to NIEODWOŁALNE. Musisz dokładać wszelkich starań, by wprowadzić pokój pośród tych, którzy trwają w niezgodzie, musisz godzić zaprzysięgłych wrogów, najważniejszym jednak jest abyś był dobrym dla wszyst- kich, jest to bowiem jedyny i prawdziwy sposób, w jaki zjednasz sobie przychylność Boga, Aniołów, i Ludzi, sposób, dzięki któremu uczynisz DEMONA sługą swoim posłusznym we wszystkim, co mu nakażesz. W ten sposób przejdziesz przez życie z dobrym i pra- wym sumieniem, z godnością i w pokoju, ku zadowoleniu i na po- żytek wszystkiego istnienia. Błagam tych, którzy posiądą tak wielki skarb by czynili z niego użytek jedynie we właściwym celu i nie rzucali go przed świnie. Ty zaś powinieneś poznać go dla siebie, O LAMECHU, mój synu, bacz na to by owoce, jakie będziesz z niego czerpał spożywali też ci, którzy tego potrzebują, a będzie to miało znaczenie większe niż myślisz. To samo uczynić powinien ten, ko- mu to przekażesz. W tych rejonach i krajach jesteśmy niewolnikami sprawiedliwie naznaczonymi za nasze grzechy i grzechy naszych ojców, winniśmy jednak posłuszeństwo Panu, co czynić trzeba naj- lepiej jak tylko jest to możliwe. Z tego też powodu, Skarb ten musi być trzymany w tajemnicy i przekazywany tylko spadkobiercom, jeśli tylko będzie to możliwe, a warunkiem niech będzie wydzie- dziczenie ich, jeśli odstąpią go innym w ten sposób przyczyniając się do tego, iż wpadnie on w ręce niegodnych lub opętanych nie- godziwością.
 • 80. KSIĘGA PIERWSZARozdział DwunastyPouczenia i rady tyczące się operacji ie było moim zamiarem tak bardzo rozwlekać się w tej Księdze, jednak czegóż nie czyni miłość rodzicielska? Ważność owych kwestii usprawiedliwia mnie. Niechaj ten, kto przeprowadzi owe wspaniałe przedsięwzięcie żyje w pokoju i ze spokojem, al- bowiem w tych Trzech Księgach jest zawarte wszystko, co może być koniecznym do operacji. Spisałem to z wielką troską i uwagą, wyjaśniając wszystko tak dokładnie, iż nie uświadczysz tu frazy, która nie daje pouczenia czy rady. Modlę się jednak o miłość Boga, Który króluje na wieki, by nikt nie rozpoczął operacji dopóki nie poprzedzi jej sześciomiesięcznymi przygotowaniami, i nie będzie przez ten czas czytał i wgłębiał się w tę Księgę, by później uczynić to raz jeszcze i jeszcze, z wielką troską i uwagą, rozważając wszyst- ko w najdrobniejszych szczegółach. Jestem więcej niż pewny, iż nie natrafi tam na żadne wątpliwe kwestie, których nie byłby w stanie rozwiązać samodzielnie, przez co później z dnia na dzień weźmie na siebie wielkie i żarliwe pragnienie, radość i wolę by dokonać tej cudownej operacji, która może być przeprowadzona przez dowol- ną osobę, dowolnego wyznania121. Przez okres owych sześciu mie- sięcy nie może on dopuścić się jednak żadnego grzechu przeciwko Prawu i Woli Bożej. W miejscu tym nie pozostaje mi, O LAMECHU, mój synu, już nic nad przekazanie ci mej ojcowskiej czułości, co czynię dając ci dwie podstawowe rady, przez znaczenie, których i pamięć wszystkich innych, jakie już tobie dałem (i wszystkim in- nym osobom, którym powierzysz tę Świętą Naukę) osiągniesz niewątpliwie doskonałość w tejże Mądrości. Jest koniecznym by121 Warto zwrócić uwagę, jak często Abraham podkreśla tą właśnie kwestię.
 • 81. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAzrozumieć, iż wielu próbowało dokonać tej operacji, z nich garstka tylko osiągnęła, to, co było jej celem, inni zaś nie podołali. Powo- dem tego było to, iż ich Dobry Anioł nie pojawił się przed nimi w dniu Koniuracji122. Istota ich anioła była Amphiteron123, anielska na- tura różni się w całej rozciągłości od ludzkiej tak bardzo, iż nie jest możliwym zrozumienie, naukowe opisanie lub jej wyrażenie, po- wodem tego jest wspaniała czystość, jaką są Anioły obdarzone. Nie jest moim życzeniem byś ty, LAMECHU, mój synu, ni twoi następcy, czy przyjaciele byli pozbawieni tak wielkiego skarbu. W żaden sposób jednak nie chcę porzucić ciebie w tak istotnej materii. Drugą sprawą jest Psalm, który ci powiem ty zaś powierzając operację in- nej osobie przemilczysz go, i nawet, jeśli będzie on twym przyjacie- lem, nie wyjawisz mu słów jego, albowiem Psalm ten służył ci bę- dzie, jako ochrona przeciw tym wszystkim, którzy używając Świę- tej Magii, zapragną ci zaszkodzić. Z niego uczynisz przeciw temu doskonały użytek. Był on powierzony przez Pana DAWIDOWI, jako jego rękojmia. A kiedy nadejdzie dzień, kiedy będzie koniecznym przeprowadzić Oracje, Modlitwy i Zawołania na twego Anioła Stróża, powinieneś mieć ze sobą małe Dziecko w wieku sześciu, siedmiu lub ośmiu lat, które odziane będzie w biel i umyte od gło- wy aż po same stopy. Okryjesz jego czoło białym jedwabiem, tak by zasłonięte były oczy, ważnym jest by wcześniej własnoręcznie wyszyć na jedwabiu złotą nicią pewien Znak, dokładnie tak, jak jest to pokazane w Księdze Trzeciej. Znak ten służy do pojednania i zesłania łaski na śmiertelną i ludzką istotę tak, by mogła ona ujrzeć twarz Anioła. Ten zaś, który dokonuje operacji powinien uczynić to samo, z tą różnicą, iż okryje się czarnym jedwabiem. Przygotować go należy tak samo jak ten dla Dziecka. Po tym należy powiedzieć dziecku by weszło do Oratorium, i zapaliło ogień oraz kadzidło, wtedy niechaj klęknie ono przed Ołtarzem. Ten, kto przeprowadza operację winien przy drzwiach leżeć twarzą do ziemi, mówiąc swo- ją Orację i zaklinając swego Świętego Anioła by ten raczył przybyć i ukazać się temu niewinnemu istnieniu124, dając mu kolejny Znak, 122 Użyte w tym miejscu (ang. conjuration), oznacza zaklinanie, które ma postać modlitw. 123 Słowo to w grece oznacza „wykończonego jak, tylko jest to możliwe”, lub „otoczonego ze wszech stron przeszkodami”. 124 W miejscu tym autor miał na myśli Dziecko.
 • 82. KSIĘGA PIERWSZAjeśli będzie koniecznym ukazując się mu125 na przestrzeni dwu ko- lejnych dni. Jest wymaganym, by ten, który dokonuje operacji wziął pod uwagę, iż nie jest rozważnym patrzeć wtedy na Ołtarz, należy leżeć twarzą ku ziemi i powtarzać słowa Oracji. Powinieneś przykazać dziecku już wcześniej, iż jak tylko ujrzy ono Anioła po- winno ci o tym powiedzieć, wziąć lamen lub tabliczkę srebrną, któ- rą wcześniej powinieneś umieścić na Ołtarzu i przynieść ci po wszystkim, jeśli będzie to koniecznym, cokolwiek Święty Anioł ci na niej napisze. Pamiętaj jednak o tym, by nawet, kiedy się to stanie przez następne dwa dni w pracy nie ustawać i czynić jak jest naka- zane. A kiedy wszystko się dokona Anioł zniknie, o czym powie ci Dziecko (powinno być ono o wszystkim pouczone wcześniej), ty zaś powinieneś nakazać mu przynieść sobie ową tabliczkę. A kiedy ją otrzymasz będziesz wiedział cóż Anioł polecił ci czynić. I powi- nieneś umieścić ją z powrotem na Ołtarzu i opuścić Oratorium, powinieneś zamknąć je, i nie przekraczać progu jego, pierwszego dnia po operacji, Dziecko zaś, odeślesz. A kiedy przeprowadzisz Operację powinieneś podjąć przygotowania przez resztę dnia, aż po poranek dnia następnego, by cieszyć się wspaniałą obecnością Świętego Anioła Stróża, i aby doprowadzić ku końcowi, wszystko, co było szczerym pragnieniem. I nic w tym cię nie zawiedzie, jeśli idziesz Ścieżką, którą On ci objawił. A te dwa znaki są Kluczem całej Operacji. Na chwałę Najświętszego Imienia Boga i Jego Świę- tych Aniołów. Oto kończy się Księga Pierwsza 125 Chodzi tutaj o Operatora.
 • 83. Druga Księga Świętej Magii,którąpowierzył Pan Nasz Mojżeszowi, Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi iinnym Świętym, Patriarchom i Prorokom; która uczy Prawdziwej Boskiej Mądrości.Przekazana przez Abrahama synowi jego Lamechowi. Tłumaczona z języka hebrajskiego. 1458
 • 84. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Druga Księga Świętej MagiiProlog ądrość Pana jest jak niewyczerpana krynica, której prawdziwego źródła nie przeniknął nigdy żaden człowiek. Mędrcy i Święci Ojcowie wodą tego zdroju gasili swe pragnienie, jednak żaden z nich nie poznał i nie pojął nigdy Przyczyn Ostatecznych, Stwórca wszechrzeczy zachował to dla Siebie, życząc sobie, byśmy cieszyli się owocami, i zabraniając tykania się samego Drzewa i jego Korze- ni. Nie tylko to jest nam nakazane, zobowiązani jesteśmy czynić Wolę Jego i idąc Ścieżką, którą szli nasi poprzednicy porzucić wszelką próżną ciekawość tego, jak Bóg włada i jaką jest Jego Boska Mądrość, a byłoby to niczym prócz arogancji i zarozumiałości126. Pozwolił nam cieszyć się błogosławieństwami, jakie dał nam, Grzesznikom, i władzą nad wszelkimi rzeczami, jaką złożył na ręce nas, śmiertelnych - w ten sposób pozwolono nam czynić z nich użytek. Pozwolił nam cieszyć się tym wszystkim, odkładając na bok ciekawość innego, i przyjmij to bez żadnych komentarzy, al- bowiem wszystko w Księdze tej wiernie będzie spisane. A jeśli pój- dziesz za moją radą, niechybnie osiągniesz swój cel127. 126 Angielskie wyrażenie użyte w tym miejscu należałoby właściwie przetłumaczyć, jako „... bestialską zarozumiałość...”, „zarozumiałość bestii” (ang. bestial conceit), ten pierwszy człon miałby się odnosić do biblijnej Bestii i upadku Szatana. 127 Styl tego zapisu jest znacznie ciekawszy, jednocześnie też bardziej niejasny, niż ten zPierwszej Księgi, w oczywisty sposób jest to tłumaczenie Abrahama, jakie postąpił on na podstawie bardziej starożytnego autora.
 • 85. KSIĘGA DRUGARozdział PierwszyO tym, jakie i jak wiele jest różnych form Prawdziwej Magiien, który zapragnął poznania wszelkich Sztuk iOperacji, które w naszych czasach uważane są iwszem głoszone, jako Mądrość i Magiczne Tajemnice,ten mógłby równie dobrze zliczać fale Mórz i wszelki piasek ziemi. Wiedz, iż rzecz tak się zwykle składa, iż owe pełne pychy sztuki gawiedź za Magię bierze. Wszelkie ohydne i bezboż- ne zaklinania, wszelkie diabelskie iluzje, wszelkie pogańskie bał- wochwalstwo i zabobon wszelki, fascynacje, pakty diabelskie i wreszcie cała ta rażąca ślepota, jakiej pełno na Świecie, uważana jest za Mądrość i Magię! Znachorzy, astrolodzy, zaklinacze i czar- noksiężnicy, bałwochwalcy i świętokradcy, wszyscy oni przez po- spólstwo obwoływani są Magami! Miano to noszą także ci, którzy czerpią Magię swą ze słońca i z mocy księżyca, od duchów złych, kamieni, ziół, zwierząt i bydląt wszelakich, czy wreszcie z tysiąca innych źródeł, tak, że same Niebiosa zdumiałyby się tą różnością. Pośród nich znajdziesz także tych, co Magię swą czerpią z Powie- trza, z Ziemi, z Ognia i z Wody, z fizjonomii człowieczej, z ręki, ze zwierciadła lub szkieł, z lotu ptaków, z okruchów chleba, z wina, a nawet z własnych ekskrementów, wszyscy oni cieszą się powagą, a wszystko to nazywane jest Nauką! Napominam cię, ty, który czytasz to dzieło, byś miał w sercu swym Bojaźń Bożą, byś bacznie studiował Sprawiedliwość, albowiem tyl- ko ona otworzy przed tobą Bramę Prawdziwej Mądrości, którą Bóg powierzył NOEMU i jego spadkobiercom JAFETOWI, ABRAHAMOWI i ISMAELOWI, tej Mądrości, która ocaliła LOTA z ognia Sodomy. MOJ- ŻESZ nauczył się tej samej Mądrości na pustyni, od Pana, który był
 • 86. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINApod postacią Krzewu Ognistego, i przekazał ją bratu swemu AARONOWI. JÓZEF, SAMUEL, DAWID, SALOMON, ELIASZ i Aposto- łowie a Święty JAN w szczególności (tenże sam, który spisał Obja- wienia), także ją posiedli. Niechaj tedy każdy się dowie, iż to, czego tutaj nauczam, jest tą samą Mądrością i Magią, wszystko zaś, co w Księgach tych się zawiera wolnym jest od wszelkiej innej Nauki, Mądrości, czy Magii. Jednakowoż prawdą jest, iż owe cudowne operacje mają wiele wspólnego z Kabałą, jest także prawdą, że są jeszcze inne Sztuki, które noszą znamię Mądrości, choć same w so- bie nie byłyby nic warte, gdyby nie to, iż powiązane są z podstawą Świętego Planu, z czego później wyłoniła się Mieszana Kabała128. Sztuk tych jest dwanaście, Cztery zawierają się w liczbach 3, 5, 7, 9, pośród liczb Mieszanej Kabały. Druga jest najdoskonalszą i tyczy się Znaków i Wizji. Dwie z liczb parzystych, mianowicie 6 i 2, tyczą się Gwiazd i Ruchów Ciał Niebieskich, które nazywamy Astrono- mią. Trzy zawierają się w Metalach i 2 w Planetach129. Co do wszystkich tych Sztuk, które są ze sobą związane i wzajem się przenikają wraz ze Świętą Kabałą. Ci, którzy czynią z nich użytek, tak osobno, jak łącząc je z innymi rzeczami, które nie wywodzą się z Kabały, ci, którzy będą chcieli wyćwiczyć się w przygotowywa- niu operacji z pomocą tychże Sztuk, wszyscy oni łatwo mogą być zwiedzieni przez DEMONA. Pamiętaj przeto, o tym, iż nie posiadają oni żadnej cnoty, nad te które są im przyrodzone w naturze, i nie mogą stworzyć nic ponad możliwe130 efekty, nie mają oni mocy w duchowych, czy nadnaturalnych dziedzinach. Jeśli jednak w pew- nych sytuacjach sprawią, iż ujrzysz niezwykłe efekty131, będą one128 Użyto tu ang. wyrażenia Mixed Qabalah, być może autor miał tu na myśli tradycję ustną i pisaną. 129 Fragment tyczący się znaczeń tych liczb jest oryginalnie bardzo niejasny. Rozumiemjego znaczenie następująco: Jest oto Dwanaście Sztuk, czy też metod Magicznych operacji, i możemy przypisać je dwunastu znakom Zodiaku. Druga liczba z wyżej wspomnianych to pięć, jets ona doskonała przez analogię do pentagramu, symbolu Ducha i czterech Ele- mentów, szóstka jest liczbą planet (jak wiemy starożytnym nie była znana pełna liczba planet w układzie). Dla przykładu chaldejska wyrocznia Zoroastra mówi: „Uczynił ich sześć, jako siódme rzucił między nie ognie słoneczne”. Dwójka tyczy się gwiazd i planet i reprezentuje ich Dobry lub Zły wpływ, innymi słowy ich dualistyczną naturę, trójka od- nosi się zaś do metali dla tej przyczyny, iż starożytni alchemicy doszukiwali się prawdy w trzech zasadach, które nazywali, sulfurem, merkuriuszem i solą, niestety nie wiadomo, co mogli rozumieć pod tymi nazwami. 130 Możliwe należy rozumieć tu jako przeciwstawne do pewnych.131 „...oni”, czyli parający się Magią, Magowie.
 • 87. KSIĘGA DRUGAstworzone za sprawą bezbożnych i diabelskich Paktów i Zaklinań, które z punktu widzenia naszej Nauki nazywać winniśmy Czarno- księstwem. Wreszcie bacz na to, iż z Boskiego Misterium wywodzą się trzy rodzaje Kabały: Mieszana Kabała, Prawdziwa Mądrość, i wreszcie (Prawdziwa) Magia. Przedstawię ci tę ostatnią, a wraz z nią zasady niezbędne w jej opanowaniu, co niech się stanie w Imię Boga i Jego Zastępów!
 • 88. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Drugi O tym, co powinniśmy rozważyć nim przystąpimy do operacjiowiedziałem132 już, czym jest Nauka, którą zamierzamcię uczyć. Nie pochodzi ona od człowieka ni od diabłanie pochodzi, jest ona Prawdziwą i Boską Mądrością iMagią, która była przekazana naszym poprzednikom, aoni przekazali ją, jako dziedzictwo swym następcom. Tak samo i ja czynię, rozważ tedy, nim wgłębisz się w owe zagadnie- nia133, i nim posiądziesz skarb ów wielki, to, jak bardzo Dar ten jest wzniosły i cenny. Rozważ, podłość swą i nikczemności, O ty, który go otrzymujesz. Uczyń tak, albowiem początek tej Mądrości jest w Bojaź- ni Bożej i Sprawiedliwości. Oto są, Tablice Prawa, Kabała i Magia, one będą ci służyć jako zasada. Zaprawdę, powiadam ci, jeśli pragniesz poznać Mądrość Prawdziwą koniecznym jest byś poświęcił się jej już od początku, dzięki temu będziesz kroczył Ścieżką prawą i dzieła swego dokonasz. A wszystko to jest zawarte w tych Księgach, i wszystko to znajdziesz tu opisane. Bacz jednak na to, iż przeprowa- dzanie Operacji w zamyśle nieszczerej, złej i prowadzącej do celów niegodziwych nie jest ani sprawiedliwe ani rozumne. Oto jest powie- dziane, iż należy czynić z niej użytek ku chwale Pana, na pożytek, dla zdrowia i dobrobytu sąsiadów swoich, tak przyjaciół jak i wrogów, i dla całego świata. Dalej, ważnym jest by wziąć pod rozwagę rzeczy, 132 W oryginale francuskim fragment ten ma postać następującą: „...Nous avons deja dit quelle est la science que je dois vous enseigner cest adire quelle nest point humane...”, wersja angielska podaje: We have already said what is the Science which I am to teach you, that is to say, that is neither in any way human nor diabolical, etc.. 133 W wersji francuskiej przyjmuje zdanie to ma postać: „...Comme je suis apresent vous devezdonc penser avant que d`entrer dans ce bal...”, wersja angielska zaś: In like manner as I myself at present, so even should ye think, before entering into this matter, etc..
 • 89. KSIĘGA DRUGAktóre choć mniej może ważne wciąż są nieodzowne, kwestie tego, czy zdolen jesteś nie tylko rozpocząć swe dzieło, ale także czy możesz prze- prowadzić je do końca. Jest bardzo ważnym nim zdecydujesz się podjąć dzieła byś zwrócił na to szczególną uwagę, rozmawiał będziesz nie z człowiekiem, a z Bogiem, za pośrednictwem Jego Świętych Aniołów, i wszelkich Duchów, tak dobrych jak i złych. Nie będę tutaj ni Świętym, ni Hipokrytą nie będę, kiedy powiem, iż koniecznym jest by serce twe było czyste i oddane. Dzieło swe wykonywał będziesz przed Bogiem, który widzi nie tylko człowieka, ale przenika też najgłębsze dale serca jego. A gdy podejmiesz mocne postanowienie i oddasz się Woli Bożej, dotrzesz do swego celu i nie napotkasz żadnej trudności. Często by- wa, iż człowiek jest zmiennym, a gdy dzieło swe zaczyna dobrze, koń- czy je źle, gubiąc gdzieś swe postanowienia, przemyśl to dokładnie nim przystąpisz do Operacji, i rozpocznij ją dopiero wtedy, gdy pew- nym będziesz, iż wszystkiemu podołasz - nikt bowiem nie będzie szydził134 z Boga bezkarnie. Dalej rozważ też to, czy dobra twe i do- chody będą wystarczające, oraz to, czy twoja zależność wobec ludzi i obowiązki względem nich pozwolą ci wszystkiego dokonać. Zasta- nów się też nad tym, czy żona twa lub dzieci twoje nie będą ci w tym wszystkim przeszkadzać. Rozważ to wszystko byś jak ślepiec nie pod- jął się owych rzeczy. Ważną sprawą jest to, byś był w dobrym zdro- wiu, ciało bowiem słabe i chore jest źródłem nieporadności, braku wy- trwałości i braku sił niezbędnych dla przeprowadzenia Operacji. Cho- ry człowiek nie jest czysty, nie powinien też żyć w samotności, w ta- kiej sytuacji lepiej jest więc rzecz całą poniechać. Rozważ też dla wła- snego bezpieczeństwa, by zacząć Operację w miejscu spokojnym, gdzie żaden nieprzyjaciel ni żadna nieżyczliwość ludzka nie zmusi cię byś przerwał, musisz dokończyć to, coś zaczął. Jednak najważniejsza jest pierwsza część tego rozdziału, pamiętaj o wszystkim, co było tam powiedziane i nie poniechaj niczego, wszelkim niedogodnościom z góry przewidzianym zawsze można będzie zaradzić. Pewnym bądź, iż Bóg pomaga tym, którzy ufność swą w Nim i w Jego Mądrości po- kładają. Bądź prawym człowiekiem, krocz z godnością przez kłamli- wy świat i kłamstwo miej w pogardzie. Nie przywiązuj też uwagi do 134 Użyto tutaj (ang. mock of God), co dosłownie znaczy - kpić z Boga. Jest to nawiązanie dopierwszego psalmu, gdzie szydercami nazwano tych, którzy drwią sobie z prawa Pań- skiego, i stanowią przykład, archetyp niejako typowych grzeszników. W dalszej części tekstu, w każdym miejscu, w którym będzie mowa o szyderstwie wobec Boga, występo- wało to wyrażenie.
 • 90. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAtego, co będą o tobie mówili, albowiem osiągniesz doskonałość w swym dziele, i będziesz władał135 Świętą Magią. 135 Użyto tutaj (ang. possessor) - posiadacz.
 • 91. KSIĘGA DRUGA Rozdział Trzeci O wieku i zdolnościach osoby, która chce przystąpić do Operacjiy dokładnie zilustrować to, co już powiedziałem, aleteż i inne jeszcze kwestie, w ogólny sposób streszczętutaj pewne sprawy, które przynieść mogą pewnetrudności w osiągnięciu celu. Koniecznym jest tedy, byczłowiek, który do Operacji przystąpić pragnie, życie prowadził ciche, zaś w zwyczajach swych i nawykach był powścią- gliwy, nade wszystko przedkładając spokój. Chciwość wszelką winien precz odrzucić i lichwą się nie parać, (to zaś, by był dzieckiem pocho- dzącym z prawego małżeństwa dobrą rzeczą jest, lecz nie konieczną, w przeciwieństwie do Kabały, której żaden człowiek pochodzący z łoża nieprawego136 posiąść nie może.) Nie powinien mieć on mniej niż dwadzieścia pięć lat jednak nie więcej niż pięćdziesiąt, nie powinien być on obciążony żadną dziedziczną chorobą, taką jak na przykład trąd jadowity137, powinien być on stanu wolnego, w innym razie mał- żeństwa swego nie powinien traktować jako rzeczy najważniejszej. Osoba podległa, jak lokaj, czy inna służba z wielką trudnością może do- trzeć do wymaganego końca, związana jest bowiem z innymi, nie dyspo- nując tym samym w sposób swobodny możliwością swego wycofania się z życia, co jest koniecznym warunkiem wymaganym w trakcie tej Opera- cji. Jeśli chodzi o kobiety, jedynie dziewice są odpowiednie, sam jednak stanowczo odradzam wprowadzenia ich w materię tak ważną, mogą one wywołać wiele szkody swoją ciekawością i skłonnością do rozmów. 136 W miejscu tym znajduje się przypis Mathersa, którego treść jest następująca: „W co szczerze wątpię”. 137 Chodzi tutaj najprawdopodobniej o trąd guzowaty, złośliwszą jego formę. Pierwotnieuważano, iż jest trąd dziedziczny, co związane było z łatwością przenoszenia się tej cho- roby zakaźnej, w Europie utrzymywał się od około XIII do XVII wieku.
 • 92. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Czwarty O tym, jak wiele ksiąg magicznych próżnych jest i fałszywych chociaż ujrzałbyś efekty niezwykłe za ich sprawą uzy-skane, wiedz, iż wszystkie księgi traktujące ocharakterach, niesamowitych figurach, kręgach,zawołaniach, zaklęciach, inwokacjach i sprawach z nimi związanych, winny być precz odrzucone, gdyż pełne są one sideł diabelskich138. Zawsze miej tedy w pamięci, iż DEMON czyni użytek z metod nieprzebranych by usidlić i zwieść rodzaj człowie- czy - tego nie wolno ci zapomnieć. Dowód tego znajduję w tym, iż kiedy operowałem za sprawą Prawdziwej Mądrości, wszelkie za- klinania, których wcześniej się wyuczyłem straciły swą moc, nigdy już nie mogłem za ich sprawą uzyskiwać efektów. I przeprowadzi- łem szereg bardzo dokładnych prób z tym, czego nauczyłem się od RABINA MOJŻESZA, przekonałem się, że nie było tam nic prócz oszustwa i zwodniczych sztuk DEMONA, które nie mogły objawić się w obliczu Boskiej Mądrości. Dalej, najbardziej oczywistym chy- ba, znakiem ich fałszywości jest konieczność wyboru dni odpo- wiednich, a przecież prócz tych, które Pan Nasz nakazał święcić, wolni winniśmy być w wyborach swych, tak tyczących się dni jak i godzin, wszelkie zaś różnice między nimi, jak Znaki Niebieskie, i138Ważnym jest by dobrze zrozumieć te słowa, chodzi tutaj o księgi czarnej magii, które pełne są poprzekręcanych i przeinaczonych słów i charakterów, które nie uczą niczego prócz zbrodniczych i samolubnych praktyk, i które w istocie sprowadzają się najczęściej do tego, jak zawrzeć pakt ze Złymi Duchami. Prawdziwe charaktery reprezentują Formu- ły tak uzewnętrznionych, jak i ukrytych sił Natury, prawdziwe zaś ceremonie stają się Kluczem, dzięki któremu można je powołać do istnienia.
 • 93. KSIĘGA DRUGAinne sprawy139, w żaden sposób nie powinny zaprzątać naszej uwagi. Nie znajdziesz tam nic prócz grzechu140 ukrytego, nic prócz oszustw DEMONA, jest to bowiem jeden z wielu jego sposobów, które doprowadzić mają do zmieszania Prawdziwej Mądrości Pań- skiej ze złem. Prawdziwa i Boska Mądrość działa każdego dnia, i każdego dnia można za jej sprawą otrzymać pożądane efekty, każ- dego dnia, w każdej chwili i w każdej sekundzie. Wrota Łaski Pań- skiej są zawsze otwarte, albowiem On pragnie nieść nam pomoc, tak dziś jak i jutro, nie może być prawdą by Jego życzeniem było przypisanym być do dnia i godziny, którą pomyślał Mu człowiek. Wiedz, iż to On jest Panem, który wybiera te dni, które wybrać pragnie, i one będą uświęcone! Odrzuć, przeto wszelkie Księgi za- wierające zaklęcia, niesamowite i niewytłumaczalne figury i słowa nieznane141, których nie sposób zrozumieć, a które tylko Diabeł lub potępiony mógł wymyślić. Warto przywołać też na uwagę to, o czym mówiłem w Księdze Pierwszej, iż w przeważającej mierze zaklęcia te nawet w najmniejszym stopniu nie odnoszą się do Boga Wszechmogącego i są jedynie Inwokacjami Diabła i ciągami nieja- snych chaldejskich słów. Niewątpliwie jest rzeczą dalece nieroz- ważną myśleć, iż człowiek może odwoływać się do Boga za po-139 W oczywisty sposób Abraham Żyd wyciąga zbyt daleko idące wnioski. Prawdą jest, iż Anielska Magia wyższą jest od Talizmanicznej, która bazuje właśnie na astrologicznych pozycjach ciał niebieskich, z tego też powodu pozwala uzyskiwać efekty potężniejsze i wolne od astrologicznych układów, przypisana jest bowiem do innego planu niż ten, prawa fizyki do niej się już nie odnoszą. Oczywiście, kiedy pracujemy, dla przykładu, z wpływami Słońca, jego ukryta siła ciepła będzie dla nas łatwiej osiągalną, jeśli będzie działała bezpośrednio na ziemię tj., kiedy jest ono w znaku Lwa, kiedy zaś będzie w zna- ku Byka, ta sama siła reprezentowała będzie raczej Kiełkowanie i Wzrost i tak dalej. Po- dobnie rzecz się ma w przypadku innych Planet. W ten sposób dochodzimy do odpowie- dzi, dlaczego Abraham nie mógł osiągnąć żądnego efektu, korzystając ze sztuk Rabina Mojżesza, nie było to możliwe, gdyż zastąpił prawa obowiązujące na tym, danym kon- kretnie planie swoimi własnymi prawami. 140 Odnosi się to oczywiście do Anielskiej Magii, jednocześnie błędem jest, który, choć jużnie tak wielki, wciąż naraża na niepowodzenie, przypisywanie pewnych praw odnoszą- cych się do planu Anielskiego, eksperymentom, które w oczywisty sposób bazują na fi- zycznym wpływie Planet, nawet mimo założenia, iż Anioł danej Planety włada jej wpły- wem. Dla przykładu, anioł Marsa, włada Marsem lecz nie Jowiszem i vice - versa. 141 Chodzi tutaj niewątpliwie o różnego rodzaju czarnomagiczne grimoires. Nie mniej jed-nak owe niezwykłe słowa, wypaczenia hebrajskich, chaldejskich czy egipskich imion Bogów i Aniołów, nie zawsze musza być celowe. Jakkolwiek złym jest korzystanie z kary- katur Świętych Imion, czy wykorzystywanie ich dla złych celów, to już Zoroaster pisał: „Nie zamieniaj barbarzyńskich Imion Ewokacji, są one Imionami Boskimi, i mają w Świę- tych Rytach moc niezwykłą”.
 • 94. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAśrednictwem Jego Świętych Aniołów, korzystając z dziwnego słownictwa, wręcz żargonu, którego sam nie rozumie, albowiem nie zrozumie tego, co mówi, ni tego, o co prosi. Nie jest więc czy- nem szaleńca obrażać Boga i Jego Święte Anioły! Krocz przeto prawą ścieżką i stań przed Bogiem z sercem otwartym i ustami mówiącymi w języku ojczystym142. Odkąd to Łaskę Pańską otrzy- muje ten, kto nie wie nawet, o co prosi? Liczba tych, którzy zgubili się w tej próżności jest nieprzebrana. Wielu mówi, iż to język grecki jest szczególnie upodobany przez Boga, może być prawdą, iż w pewnym okresie tak było, dziś jednak, jak wielu z nas bezbłędnie język ten rozumie, z tego powodu też nie jest sensownym jego używanie. Powtarzam więc raz jeszcze: - Niechaj każdy mówi swym własnym językiem, albowiem dopiero w zrozumieniu tego, o co się prosi, leży Łaska Pańska. A gdybyś oczekiwał tego, co jest nieprawe i niesprawiedliwe, pewnym bądź, iż nigdy jej nie otrzy- masz. 142Niekoniecznie musi być to regułą, jak się wydaje bowiem w Operacji tej warto zasto- sować język, który wnosi mniej znaczeń, mniej myśli dotyczących codzienności niż język, jaki każdego dnia używamy, dzięki temu w sposób pełniejszy będziemy mogli przeżyć ową granicę, jaka dzieli rytuał od rzeczywistości, pamiętać jednak musimy o regule, jaką podaje Abraham, iż to co jest najistotniejsze to zrozumienie znaczeń, którymi operujemy.
 • 95. KSIĘGA DRUGA Rozdział Piąty O tym, iż w Operacji tej nie jest koniecz- nym by przestrzegać czasu stosownego, ni dnia, ni godzinyie ma żadnych innych dni (których należałoby pilno-wać), nad te, które Bóg przykazał naszym Ojcom, jakchoćby wszystkie Soboty, które są dniem Szabatu,dni Pesach i Sukot, z których to pierwsze świętowypada piętnastego dnia pierwszego z naszych miesięcy, to drugie zaś rozpoczyna się piętnastego dnia siódmego miesiąca143. Przystępując do tej Operacji, każda osoba, niezależnie od przyjętego przez siebie Prawa, pod warunkiem jednak, iż wy- znaje jednego Boga144, winna zwrócić uwagę na owe święta. Jedna- kowoż prawdziwym czasem rozpoczęcia tej Operacji jest pierwszy 143 Pesach przypada na okolice równonocy wiosennej, i jest dla Żydów tym, czym dla chrześcijan jest Wielkanoc, rozpoczyna się 15 - 16 dnia pierwszego miesiąca wg kalenda- rza żydowskiego (Nisan lub Abib) święto to jest niejako zejściem do początku historii, jeżeli wyjście z Egiptu symbolizuje wtajemniczenie, Pesach przypomina o przygotowa- niach, jakie były po temu konieczne, jest to tak jakby, alef i taw początek i koniec, jest to czas ożywania, symbol niejako granica między tym co pozostało w domu niewoli, a tym co zostaje na nowo urządzone. Sukot, lub inaczej Święto Namiotów rozpoczyna się mniej więcej w połowie siódmego miesiąca - Tiszri, jest to radosne święto, które ma jednak przypominać o tym, iż ziemia, na której żyjemy i doczesność nie jest w ostateczności ce- lem życia, święto to przypomina o tym, iż Bóg daje bezpieczeństwo i że jest nawet w nędznym szałasie, a gdzie Bóg tam radość i szczęście. Święto to przypomina, iż mimo tego, iż doczesność nie jest celem samym w sobie, należy się nią radować i radować się łaską i darami Pana, składa się Mu ofiarę mówiąc: od ciebie dla ciebie, tak jak i to, tak i wszędy w świecie - na pamiątkę tego, iż wszystko od niego pochodzi. Święto to trwa siedem dni i kończy się wołaniem o ratunek do Boga, z tego też powodu ostatni dzień nazywany jest Hoszana Raba. 144 Co nie ma tak naprawdę znaczenia gdy wyznawana koncepcja będzie panteistyczna.
 • 96. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdzień po święcie wielkiej nocy. I było to powiedziane NOEMU, iż czas ten jest dogodnym. W ten sposób koniec Operacji przypada dokładnie z początkiem Sukot.145 Nasi praojcowie fakt ten zanoto- wali, zaś Anioł146 go potwierdził. Warto więc podążać za wskaza- nym przykładem i radą dobrą, niż upierać się przy własnych za- chciankach w tej kwestii. Jednocześnie odrzucić należy pogańskie pomysły tyczące się wyborów dni szczególnych, podobnie też cza- su stosownego i Elementów. Pamiętaj tedy o tym, iż szacunek win- nien jesteś jedynie Temu, który czas ów ustanowił147. W okresie tym znajdziemy człowieka, który będzie obdarzony Łaską i z Bogiem będzie pogodzony, który czystszym jest niż w innym czasie, oto jest najistotniejsza sprawa, którą powinieneś rozważyć. Prawdą jest, iż Elementy i konstelacje przydatnymi są w przeprowadzeniu pewnych operacji, jednak należy rozumieć, naturalne warunki i dyspozycje mogą się różnić z dnia na dzień, różnica taka nie może mieć miejsca w Duchowych i Nadnaturalnych kwestiach, co czyni je [Elementy ...] bezużytecznymi w (wyższych) Magicznych Opera- cjach. Wybieranie dnia pod ich kątem jest więc bezużyteczne, po- dobnie jak godzin, czy minut, co z namaszczeniem czynią ignoran- ci, i jest to poważnym błędem. Dlatego też, zdecydowałem się na- pisać ten rozdział, szczególny nacisk kładąc na objaśnienie tych kwestii, wierząc, iż błędy, jakie tutaj zostały omówione staną się oczywiste dla tego, kto go przeczyta, tak, że będzie on mógł wycią- gnąć pewne korzyści i działać mając wspomniane kwestie grun- townie przemyślane. 145 Wtajemniczeni w Mądrość Różo Krzyża wiedzą, iż pewne siły stają się szczególniezauważalne w okresie przesileń. 146 Abraham ma tutaj na myśli niewątpliwie Anioła Stróża.147 Chodzi tutaj o Boga.
 • 97. KSIĘGA DRUGARozdział Szósty O planetarnych godzinach i innychbłędach astrologówaprawdę uczeni astrologowie określili ruchy gwiazd ipotrafią wykorzystać je czyniąc różne efekty w materiiniższej i podstawowej, jednak jak już powiedziałemrzeczy te są naturalnymi operacjami w Elementach, nie mają tedy mocy żadnej nad duchami, czy rzeczami nadnaturalny- mi, nigdy też takiej mieć nie będą. Zamiast tego wiadomo, iż za przyzwoleniem Wielkiego Boga to duchy zarządzają firmamentem. Cóż za głupotą jest więc błaganie o przychylność Słońca, Księżyca, czy Gwiazd, jeśli w istocie celem miałaby być konwersacja z anio- łami i duchami. Czyż nie jest niezwykłym pomysł oczekiwać od dzikich bestii pozwolenia na polowanie? Cóż jeszcze jednak ma miejsce, kiedy owi uczeni wybierają pewne dni, kiedy dalej dzielą je na wiele różnych części, jak godziny i minuty, etc. „Oto,” powia- dają, „mamy godziny planetarne, i planety właściwe każdej godzi- nie.” Cóż za planety! Cóż za wspaniały porządek! Powiedz mi przeto, cóż za korzyść masz z takich podziałów. I odpowie: „Bar- dzo duży, gdyż pokazuje to nam we wszelkich kwestiach tak do- bry, jak i zły los!” Powiem ci, i raz jeszcze powtórzę, iż w żadnej mierze nie jest to prawdą, choć z tym, iż powodują oni zmiany cza- su lub Powietrza, po części się zgodzę. Bądź łaskaw jednak powie- dzieć mi jak dzielisz owe Planetarne Godziny. Wiem, iż rozpoczy- nasz od pierwszej godziny dnia, której odpowiada planeta mu przypisana, i tak, niedziela jest dniem Słońca, poniedziałek Księży- ca, wtorek dniem Marsa, środa Merkurego, czwartek Jowisza, pią- tek Wenus, i wreszcie sobota, dzień Saturna. Dalej długość dnia dzielisz na dwanaście równych części, które nazywasz godzinami,
 • 98. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAkażdej z nich zaś przypisujesz odpowiednią planetę. Według po- dobnej zasady postępujesz dla godzin nocy. Godziny te nie muszą być sobie równe, zależą bowiem od długości dnia i długości nocy, jak w tym przykładzie: niech będzie to niedziela, dzień Słońca, wschód słońca miał miejsce o godzinie siódmej, zachód zaś o piątej, dzień liczył więc 10 godzin, każda godzina planetarna miała więc pięćdziesiąt minut. I tak, pierwsza godzina planetarna, godzina Słońca, druga, po pięćdziesięciu minutach była godziną Wenus, trzecia Merkurego i tak dalej, wreszcie ósma godzina znów jest go- dziną Słońca, dziewiąta Wenus i dziesiąta, z którą dzień się kończy, godziną Merkurego148. Oto nadchodzi noc, jest ona dłuższa od dnia i liczy czternaście godzin, które dzielimy na dwanaście równych części, w ten sposób, każda planetarna godzina nocy liczyła będzie siedemdziesiąt minut, pierwszą zaś godziną nocy będzie Jowisz149, drugą Mars, trzecią Słońce, aż do poniedziałku, którego (wedle tej zasady) planetą pierwszej godziny będzie księżyc. Teraz jednak zapytuję, czy zawsze w poniedziałki, dni Księżyca, jak powiadają, jest tak, iż Słońce wschodzi wraz z Księżycem i wraz z nim zacho- dzi? Nie umieją na takie pytanie odpowiedzieć. Dlaczego więc ten dzień jest dniem Księżyca? Nie umieją podać żadnego wytłuma- czenia, nad to, jakim jest podobieństwo nazwy dnia150. Jakże po- wszechnymi są owe błędy! Powiedz mi kiedyż to planeta ma naj- większą władzę nad Elementami, kiedy jest ona powyżej, czy kiedy jest ona poniżej horyzontu lub hemisfery? Przyznać tutaj trzeba, iż148Kolejność przypisywanych godzin wygląda następująco: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz, Mars, znajdujemy ją między innymi w tabeli godzin planetarnych w Większym Kluczu Salomona. 149 Jeśli trzymać się reguły byłby to Księżyc. Nawet przy założeniu, że skoro dzień liczyłdziesięć godzin, po podzieleniu ich i przypisaniu odpowiednich planet, z chwilą przejścia w godziny nocy odrzuca się dwie planety (niejako owe brakujące wcześniej jedenastą i dwunastą godzinę, które notabene w planetarnych godzinach były zapisane), zasada ta nie może się utrzymać, gdyż przypadłby nam na godzinę siódmą (wszak jednego dnia nie będzie skoku godzinnego) Saturn. Pomieszane zostały tutaj jak sądzę dwie metody, jedna ze wspomnianego Większego Klucza Salomona, gdzie kolejno po sobie postępujące planety przypisane są kolejnym dniom w sposób ciągły (są jednak podzielone na godziny od wschodu do zachodu słońca i od północy do północy), drugą zaś metodą jest przypisy- wanie odpowiednich planet godzinom, według metody jaką podaje Abraham, z tym założeniem jednak, iż kolejnego dnia powtarza się całą operację. 150 Nazwy te wywodzą się jeszcze z czasów rzymskich, i tak, poniedziałek - dies Lunae,wtorek - dies Martis, środa - dies Mercuriis, czwartek - dies Iovis, piątek - dies Veneris, sobota - dies Saturni, niedziela - dies Solis.
 • 99. KSIĘGA DRUGAto, co jest powyżej winno mieć większą siłę oddziaływania niż to, co jest niżej, czemu nie pozostaje żadna władza jak tylko ratunek Woli Bożej. Dlaczegóż więc, mając to na uwadze powinniśmy przypisywać Planetom dni i godziny, skoro przez cały dzień nie pojawiają się one nad horyzontem? ABRAMELIN największy MISTRZ w zagadnieniach tyczących się natury nauczył mnie całkiem innych form klasyfikacji (które gruntownie poznałem, zauważając, iż nie bazują na wspomnianych wyżej zasadach astrologów), które po- zwoliły mi zrozumieć prawdziwe Godziny Planetarne. Kiedy pla- neta ukazuje się nad horyzontem, wtedy zaczyna się jej dzień (obo- jętnie czy jest jasno czy ciemno, biało czy czarno), i trwa ów dzień dopóki, dopóty znów nie zejdzie151 poza horyzont, by rozpocząć się z chwilą ponownego jej wzejścia. A kiedy planeta schodzi za hory- zont wtedy noc jej nastaje. I jest tak zarówno dla dni Słońca, Księży- ca, jak i wszystkich innych planet, a dni owe przeplatają się ze sobą, stosownie do ich natury przeplatają się również ze znakami Zodia- ku. Teraz powiem ci czymże są godziny planetarne! Słuchaj tedy i bacz uważnie, każda planeta jedynie przez godzinę włada mocą szczególną, jest to wtedy, kiedy góruje. Zdarza się więc czasami, iż mamy do czynienia z dwiema godzinami planetarnymi równocze- śnie, jako że dwie planety górują, tworzą wtedy efekt zgodny z ich naturą i jakością owych gwiazd152. Pamiętaj jednak, iż mają one moc jedynie w kwestii spraw naturalnych. Oto więc dowiodłem i omó- wiłem przed tobą błędy (wspólne) astrologom, trzymaj się tedy z dala od nieprzytomnych szaleństw, owych dni i godzin, które wy- znaczają, czyń tak, gdyż jeśli zapragniesz wykorzystać sztuki tych fałszywych magów i zaklinaczy, Bóg surowo cię pokara, i zapła- cisz. I wszystko się dokona, ty zaś czekał będziesz na godzinę Sa- turna lub Marsa. Kończę ten rozdział z nadzieją, iż w pełny i wy- czerpujący sposób opisałem fałsz i bezużyteczność metod wybiera- nia dni i godzin, jakie stosują owi astrolodzy. 151 W wersji angielskiej and until its bath passed its elevation, zaś we francuskiej: Et jusquacequil tremonte son jour dure jusqua cequil se leve derechef. 152 Podobne idee odnajdujemy we wtajemniczeniach Róży i Krzyża.
 • 100. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział SiódmyTyczący się tego, co jest koniecznym pod- czas dwu pierwszych miesięcy153 od rozpo-częcia Operacji tej Prawdziwej i ŚwiętejMagiien, kto do Operacji przystępuje winien dokładnie roz-ważyć wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, winienteż szczególną uwagę skierować na to, co zostaniewnet opisane. Odrzucę natenczas wszelkie inne rozważania, tak bym mógł skupić się jedynie na Operacji, którą rozpoczniesz nazajutrz po Święcie Wielkanocy (lub Paschy). Po pierwsze: nasamprzód dokładnie się umyj i załóż świeże ubranie: dokładniej zaś, ćwierć godziny przed wschodem słońca wejdź do Oratorium, otwórz okno, i uklęknij przed Ołtarzem, twarz zwróć ku oknu, i pokornie acz śmiało inwokuj Imię Pana, dzięki mu skła- dając za łaskę, jaką cię obdarzył, od twych narodzin, aż do chwili obecnej, dalej w pokorze pokajaj się przed Nim, i wyznaj wszystkie grzechy swoje, prosząc by ci je wybaczył i odpuścił. I proś Go by w chwili nadejścia był litościwy by zesłał łaskę swą i dobroć, i powie- rzył ci Świętego Anioła, który będzie twym Przewodnikiem, pro- wadząc cię Świętą Ścieżką Woli Pańskiej, byś nigdy nie popadł w grzech, tak nieumyślnie, jak przez niewiedzę, czy z przyrodzonej słabości. Tak powinieneś zacząć Orację i powtarzać ją każdego ran- ka przez pierwsze dwa miesiące. Zdaję sobie sprawę, że wielu mo- że teraz zapytać: „Dlaczegóż więc nie wypiszesz słów lub formuły153 Znajdujemy tu wyrażenie (ang. two moons) dalej w tekście spotykamy (ang. during the first two moons or months).
 • 101. KSIĘGA DRUGAowej modlitwy. Mam to rozumieć, że nie jest ona dla mnie, nie je- stem dość uczony, brak mi pobożności, a może mądrości mi nie staje?” Wiedz tedy, iż chociaż początek twej modlitwy może być słaby, wystarczy to byś dowiódł, iż rozumiesz jak prosić o Łaskę Pańską z miłością i czystym sercem, z którego tak naprawdę modli- twa powinna wypływać. Co więcej, nie służy niczemu, może i na- bożne ale pozbawione uwagi i rozumu odmówienie słów, które tylko usta powtarzają, intencja zaś których nie jest prawdziwa - czynią tak jedynie ignoranci i ludzie bezbożni. Jest więc absolutnie koniecznym, by modlitwa twa płynęła z głębi twego serca, puste odczytanie spisanych modlitw, w żaden sposób nie uzmysłowi ci, jak należy się modlić i czym jest modlitwa154. Oto powód, dla któ- rego nie umieszczam tutaj żadnych specjalnych formuł modlitw i oracji, w ten sposób sam będziesz mógł nauczyć się, jak należy się modlić i jak inwokować Święte Imiona Pańskie. Nie chciałem byś polegał jedynie na mnie i na tym, co ci tutaj zalecę. Masz Pismo Święte, tam znajdziesz wiele pięknych i potężnych modlitw i aktów łaski. Poznaj je i z nich się ucz, a nie zabraknie ci wskazówek, ku temu, jak owocnie się modlić. I chociaż początek twej modlitwy może być nieudolny, wystarczy tylko by serce było czyste, a wyra- zisz Panu twe oddanie. On zaś rozpali w tobie ogień swego Święte- go Ducha, który stanie się twym nauczycielem i oświeci Ducha twego, tak, iż poznasz modlitwę i będziesz miał moc jej czynienia. A kiedy oracje twe dobiegną końca, tedy zamknij okno i opuść Ora- torium, zabezpieczając je tak, by nikt nie był zdolny się do niego dostać, ty sam również nie powinieneś przekroczyć progu jego, aż do wieczora, kiedy słońce zajdzie. Wtedy odśwież się i odpraw wszystko według tej samej reguły, co rano. Jeśli chodzi o resztę dnia, czyń, co zostanie ci przedstawione w dalszej części. Co się tyczy Komnaty Sypialnej i Oratorium, oraz tego, jak powinny one wyglądać, wszystko to omówione zostanie w Rozdziale Jedena- stym. Wymagane jest jednak by Komnata Sypialna przylegała do Oratorium, lub innego miejsca twojego codziennego zamieszkiwa- nia, Koniecznym jest to, by była ona gruntownie wysprzątana i okadzona wonnościami, łoże winno być nowe i czyste. Szczególną154Warto zaznaczyć tutaj, iż jest to podstawowy warunek każdej magicznej ceremonii. Jeżeli umysł, serce i dusza nie są oddane Operacji, nie można oczekiwać, iż uzyskane będą jakiekolwiek wyniki.
 • 102. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAuwagę winieneś przykładać do czystości we wszelkiej materii, czy- nić to należy, albowiem wstrętem napełnia Pana wszystko, co jest skalane. W Komnacie tej powinieneś spać i w niej też spędzać czas cały, czyniąc to, co będzie do ciebie należało, wszelkich zbędnych spraw unikając. Możesz spać ze swą Żoną, jeśli jest ona czysta tak duchowo, jak fizycznie, jednak kiedy będzie miała swój miesięczny czas, nie dozwolisz jej by weszła do łoża twego ni do Komnaty. Zawsze na dzień przed Szabatem należy zmienić prześcieradła i okrycie pościeli. Każdej soboty Komnatę należy okadzić wonno- ściami. I nie dozwolisz żadnemu zwierzęciu, ni psu, ni kotu, ni żadnemu innemu przebywać w Komnacie, one bowiem mogą ją zanieczyścić. Co się tyczy obowiązków małżeńskich, znajdziesz tu niewinność ale też i obowiązek dawania potomstwa, wszystko jed- nak powinno być robione w Bojaźni Bożej, a ponad wszystko, kie- dy Żona twa nie będzie nieczystą. Jednak podczas pierwszych czte- rech miesięcy unikaj kontaktów seksualnych jak Plagi. A jeśli masz dzieci, spróbuj je odprawić do innego miejsca jeszcze przed (rozpo- częciem Operacji), nie będą one cię niepokoiły, wyjątkiem jest dziecko pierworodne i to, które jeszcze piersi wymaga. Przez po- szanowanie porządku swego życia i wszelkich czynności, jakich się podejmujesz, zyskasz szacunek dla swego statusu i roli. Jeśliś jest swym panem, jak tylko jest to możliwe załatw wszelkie swe po- winności, porzuć wszystko, co doczesne, próżne działania i bezce- lowe rozmowy, tak byś mógł w samotności prowadzić życie ciche, spokojne i uczciwe. Jeśli wcześniej postępowałeś niegodziwie, życie pędząc nędzne, pełne chciwości, zepsucia i pychy, odrzuć wszyst- kie te słabości. Miej na uwadze, iż było to jednym z głównych po- wodów, dla których ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID, ELIASZ, JAN i inni święci mężowie odeszli w miejsca pustynne i samotne, i tam posiedli ową Świętą Naukę i Magię. Pamiętaj przeto, iż gdzie jest wiele ludzi, tam wiele skandali powstaje, a gdzie skandal jest wraz za nim Grzech bieży. Wszelki grzech obrazę Aniołom Boga czyni i sprowadza człowieka ze Ścieżki, która prowadzi do Mądrości, czy- niąc ją zamkniętą. Unikaj o ile możesz rozmów, szczególnie z wcześniejszymi towarzyszami owych występności, lub tymi, któ- rzy wodzą cię na pokuszenie. Dlatego też, o ile to możliwe szukaj spokoju i odosobnienia, dopóty dopóki nie otrzymasz Łaski Pana, o którą prosisz. Sługa, który zobowiązany jest do posługi panu swe-
 • 103. KSIĘGA DRUGAmu, nie dysponuje takimi luksusami (jakie są niezbędne dla dzieła i przeprowadzenia owej Operacji). Szczególną uwagę poświęć wszelkim interesom, jakich będziesz się podejmował, czy to będzie sprzedaż czy kupno, nigdy nie wpadnij w gniew, bądź zaś skrom- ny i cierpliwy w swoim działaniu. I powinieneś wyznaczyć, każde- go dnia po obiedzie, dwie godziny, podczas których z uwagą czytał będziesz Pismo Święte i inne Święte Księgi, one nauczą cię modli- twy i bojaźni przed Panem, dzięki nim z każdym dniem będziesz lepiej poznawał swego Stwórcę. Inne zadania, jakich mo esz się dopuszczać zostaną szczegółowo omówione w Jedenastym Roz- dziale. Co do jedzenia i spania, winny być one czynione z umiarem i bez zbytku, jest szczególnie ważnym by unikać pijaństwa i ucztowania w miejscach publicznych. Jedz w domu swym, z rodzi- ną, w ciszy i pokoju, jaki Bóg tobie powierzył. Nie powinieneś za- sypiać w ciągu dnia, możesz jednak po porannych modlitwach pójść na spoczynek by odzyskać siły. Jeśli jednak zdarzy się, iż nie wstaniesz wystarczająco wcześnie, czyli przed wschodem słońca, nie martw się tym zbytnio, bo nie jest to najistotniejsze, (jeśli nie zrobiłeś tego ze złych pobudek), odmów wtedy swa zwykłą poran- ną modlitwę155, jednak nie powinieneś pozwalać sobie na lenistwo i opieszałość, zawsze jest bowiem lepiej zanosić modły do Boga we wczesnych godzinach.Odnośnie szat i rodziny Suknia twoja winna być czysta i schludna, stosowna do zwyczajów, jakie panują. Porzuć wszelką próżność. Pownieneś mieć dwa prze- brania by móc je zmieniać, co czynić należy w każdą wigilię Szaba- tu, w ten sposób jedną nosił będziesz przez tydzień, te zaś które zakładał będziesz, będą uprane, czyste i okadzone wonnościami. Co zaś się tyczy rodziny, im mniej ich będzie tym lepiej, spraw też by służba była skromna i cicha. Wszystkie te wskazówki mają ży- wotne znaczenie i powinieneś dobrze je rozważyć. Co się tyczy 155Chodzi tutaj o to, by utrzymać sferę astralną wolną od wszelkich złych wpływów, by uczynić Aspiranta duchowo czystym, myśli jego skierować na sprawy związane ze świę- tością i wyćwiczyć tak wolę jego, jak i samokontrolę. Należy też pamiętać o szczególnej wartości medytacji przeprowadzonej ze wschodem słońca.
 • 104. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAreszty powinieneś zawsze mieć na uwadze Dziesięcioro Przyka- zań156, teraz i zawsze, one bowiem winny stać się regułą twego po- stępowania. I niech ręka twa zawsze będzie gotowa do tego, by dać jałmużnę, by udzielić pomocy twym sąsiadom w potrzebie, niechaj serce twe zawsze otwartym będzie na prośby maluczkich, których Bóg umiłował. A jeśli podczas owego czasu zachorujesz, co nie po- zwoli ci wejść do Oratorium, musiał będziesz porzucić swe przed- sięwzięcie. Pamiętaj tedy, by pilnować się, tak by być ciągle w naj- lepszej formie. W chwili tej winieneś udać się na spoczynek, i łożu odprawić wszelkie oracje, prosząc Pana o przywrócenie zdrowia, tak byś mógł kontynuować to, co zacząłeś, poczyń Panu ofiarę, tak byś mógł z większą jeszcze siłą do dzieła swego przystąpić i Jego Mądrość poznać. Oto wszystko, co należy czynić przez pierwsze dwa miesiące. 156 Użyto tutaj (ang. Tables of the Law)
 • 105. KSIĘGA DRUGARozdział Ósmy Tyczący się dwóch kolejnych miesięcy to dwa pierwsze miesiące upłynęły i dwa kolejne nastają, podczas nich modlić się powinieneś tak rano, jak i wieczorem w godzinach, do których powinieneś już przywyknąć. Pamiętaj jednak, by przed wejściem do Oratorium dokładnie obmyć w wodzie czystej twarz swą i ręce swoje. A modlitwy swe odmawiaj z wielkim oddaniem i pokorą, błagając Pana Boga by przysłał do ciebie Swych Świętych Aniołów, by prowadziły cię Prawdziwą Ścieżką, ku Mądrości i Wiedzy, a przez pracowite badania nad Świętymi Pismami, w sercu twym (Mądrość) zagości. Korzystanie z praw małżeńskich jest dopusz- czalnym, nie należy jednak tego nadużywać, ani nie czynić tego (podczas szczególnych dni). W dzień przed Szabatem powinieneś obmyć całe swe ciało. Jeśli chodzi o wszelkie interesy i sprawy z życiem związane, jestem przekonany, iż dostatecznie jasno już się wyraziłem. Jedynym, co jest tutaj absolutnie koniecznym to wyco- fanie się ze spraw światowych i oddanie całych swych zdolności modlitwie. Jeśli chodzi o jedzenie, picie i ubiór, postępować należy dokładnie tak, jak w podczas dwu pierwszych miesięcy, wyjątkiem jest to, iż musisz pościć (czyniąc kabalistyczny post) w każdą wigi- lię Szabatu. DOKŁADNIE ZAPAMIĘTAJ: Żydzi obchodzą Szabat w sobotę, chrześcijanie zaś, w niedzielę i dla nich to sobota jest wigilią święta.
 • 106. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Dziewiąty O ostatnich dwu miesiącachano i wieczorem przed wejściem do Oratorium winie-neś obmyć swą twarz i ręce, nasamprzód jednak,wyznaj swe grzechy przed Panem i w żarliwejmodlitwie ubłagaj go o ów dar szczególnej łaski,który pozwoli ci cieszyć się i znieść157 obecność Jego Świętych Aniołów, proś Go też o łaskę Tajemnej Mądrości, dzięki której będziesz zdolny władać tak Duchami, jak i wszelkim żywym stworzeniem. To samo należy czynić w południe, przed obiadem i wieczorem, tym sposobem modlitwę odmawiać będziesz trzy razy dziennie, podczas tego obrządku zawsze na Ołtarzu powinny znajdować się wonności. Co więcej na koniec swych Oracji powi- nieneś modlić się do Świętych Aniołów, prosząc by poniosły twe poświęcenie przed Oblicze Pana i prosząc o wstawiennictwo, one zaś powinny wspierać cię podczas tych działań. Człowiek, który jest swym panem, powinien porzucić wszelkie interesy, wyjątkiem jest tutaj dobroczynność na rzecz sąsiadów. Powinien unikać całego społeczeństwa, wyjątkiem są tutaj jego Żona i Sługi jego. Większą część czasu powinien spędzać na rozprawianiu o Prawie Bożym i czytaniu pism, które mądrze o nim traktują. Dzięki temu jego oczy otworzą się na to, czego dotychczas nie zauważał, o czym nie po- myślał i w co nie wierzył. W każdą wigilię Szabat, powinien pościć, obmyć całe swe ciało i założyć nową bieliznę. Ponadto powinieneś mieć płócienną koszulę i tunikę, które powinieneś nakładać zaw- sze, kiedy wchodzisz do Oratorium. Nim zaczniesz powinieneś umieścić Perfumy w Kadzielnicy, o czym dokładnie cię pouczę.157 W wersji francuskiej wyrażenie to ma postać: Que vous puissiez et resister a la presense, wwersji angielskiej zaś: that you may enjoy and be able to endure...
 • 107. KSIĘGA DRUGAPowinieneś mieć również kosz, lub inne podobne naczynie z mie- dzi, które wypełnisz węglem drzewnym, by umieścić tam kadziel- nicę, kiedy będzie to konieczne. Naczynie owo będziesz mógł wy- nosić z Oratorium, nigdy jednak nie wolno ci tego zrobić z Ka- dzielnicą. Pamiętaj, iż kiedy dokonasz swych modlitw, musisz wy- nieść owo naczynie z Oratorium, w szczególności podczas dwu ostatnich miesięcy, umieszczając je w miejscu, którego nie można zanieczyścić, jak choćby w ogrodzie.
 • 108. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Dziesiąty O tym, czego człowiek może się uczyć podczas owych dwu miesięcy. chociaż najlepszą radą, jaką mogę ci powierzyć jest tobyś udał się na pustynię, czy w inne miejsce, gdziebędziesz przebywał w samotności przez okres owychsześciu miesięcy, jakie poprzedzają Operację, dzięki której posiądziesz to, co pragniesz, co czynili Starożytni. zdaję so- bie sprawę, iż jest ona dziś niemal niemożliwa do zrealizowania, należy więc dostosować ją do czasów, (w których przyszło nam żyć), nie mogąc zaś utrzymać pewnych warunków, powinniśmy dołożyć wszelkich starań by podołać innym , tak by skupić się tyl- ko na Boskich Sprawach. Z pewnością są też tacy, którzy nie będą mogli nawet tego przeprowadzić z należytą dbałością, nawet, jeśli szczerze będą tego pragnąć, jest tak z powodu różnych zawodów i pełnionych funkcji, które uniemożliwiają im realizację ich zamie- rzenia, oni więc zmuszeni będą do dźwigania obowiązków ich za- wodu. I będą mogli oni dalej prowadzić swoje interesy, jeśli nie będą one godziły bezpośrednio w samo Dzieło. W kilku słowach nakreślę takie sytuacje, dla przykładu, medycyna i wszystkie inne profesje związane z podobnymi funkcjami, które najprościej mo- żemy określić, jako dobroczynne i niosące pomoc bliźnim. Jeśli chodzi o sztuki wyzwolone, możemy zajmować się Astronomią, etc. porzucając jednak wszelkie sztuki i operacje, które w najmniej- szym choćby stopniu tyczą się magii i czarnoksięstwa, pamiętaj by nigdy nie łączyć tego, co pochodzi od Boga z tym, co przynosi Be- lial. Bóg jest jedynym, i jemu wszelka cześć i chwała. Powyższe rozważania odnoszą się do dwóch pierwszych miesięcy i dwóch po nich następujących. Możesz spacerować po ogrodzie, dla odpo-
 • 109. KSIĘGA DRUGAczynku, jednak nie wolno wykonywać ci żadnej pracy, możesz je- dynie zbierać kwiaty i owoce, możesz też oddać się medytacji, rozważając wspaniałość 158Boga. Jednak w czasie dwu ostatnich miesięcy, powinieneś porzucić wszelkie sprawy doczesne, oddając się jedynie wypoczynkowi i rozważaniom nad sprawami Ducho- wymi i Boskimi. Jeśli pragniesz uczestniczyć w Konwersacji Anioła i w Boskiej Mądrości, porzuć wszelką próżną ciekawość159, z sza- cunkiem i przyjemnością traktuj owe dwie lub trzy godziny, w któ- rych studiował będziesz Pismo Święte, a przyniesie ci to nieocenio- ną korzyść, i chociaż wiedza twa niewielką była, znajdziesz tam mądrość i wszelkie zdolności. I będzie to wystarczające, byś swe Oracje nawet ze snu wyrwany powtórzył160, i w dziele swym nie pobłądził, ani dobrowolnie, ni przez zaniedbanie. 158 W tekście francuskim, prawdopodobnie przez nieuwagę słowo to powtarza się dwu-krotnie: la grandeur la grandeur de Dieu. 159 W wersji angielskiej: lay aside all indiscreet, w wersji francuskiej: laissez apart touttes leschoses curieuses. 160 W miejscu tym natrafiłem na problem z tłumaczeniem, podaję wersję angielską: It issufficeth that in the performance of your Orisons ye shall not give way unto sleep...
 • 110. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział JedenastyO Wyborze Miejscayboru Miejsca (dla Operacji) dokonać należy przed jejrozpoczęciem, i przed świętem Paschy, celem tego jestto, by można było bez żadnych przeszkód nadwszystkim się zastanowić i wszystko dokładnieprzygotować. Ten, kto Dzieła tego, pragnie dokonać w samotności może wybrać swe miejsce wedle uznania, i tak, niech będzie to mały lasek, na środku którego przygotujesz mały Ołtarz, całość obudowując altaną (lub solidnym szałasem), z najlepszych gałęzi, tak aby deszcz nie mógł nań padać i zagasić Lampę i Ka- dzielnicę. Naokół Ołtarza w odległości siedmiu kroków, przygotu- jesz grządkę kwiatów, roślinek i zielonych krzewów, tak by podzie- liły one wejście161 na dwie części, wewnętrzną, gdzie znajdować się będą Ołtarz i miejsce modlitw i zewnętrzną, która stanowiła będzie coś na kształt portyku162 doń prowadzącego163. Jeśli jednak dzieła swego nie będziesz przeprowadzał w miejscu odludnym a w mie- ście, czy miejscu zamieszkania, powiem ci wszystko, co będzie ko- niecznym by stosownie je przygotować164. Powinieneś wybrać mieszkanie, które będzie miało okno, do którego przylegać będzie taras (lub balkon) i zadaszona stróżówka (lub mały pokoik), co jest istotne, okna powinny być skierowane we wszystkie cztery strony161 Mathers użył w tym miejscu słowa (ang. entrance), podając jednocześnie przypis, iż w oryginale francuskim znajdowało się wyrażenie (franc. L`avenue), które oznacza drogę z dwu stron wysadzoną drzewami. 162 Portyk (z łac. porticus, -i) jest to hala kolumnowa, obejście odgraniczone szeregiemkolumn, od dziedzińca. 163 Biorąc pod uwagę układ przestrzenny całego tego dzieła zauważalne są analogie dokręgu magicznego, przed którym notabene Abraham tak się zapierał. 164 Poniższy opis można porównać z opisem, tak zwanego, Obserwatorium Sir PhilipaDervala w Strange Story, Bulwera Lyttona.
 • 111. KSIĘGA DRUGAświata, z miejsca tego wchodzić będziesz do Oratorium. Co więcej, w miejscu tym165, w przeciwieństwie do Oratorium będą mogły pojawiać się Złe Duchy. Od północy przylegać do niego będzie Oratorium, które powinno mieć przyległy pokój, tak by można by- ło z niego dostać się do środka. Sam miałem w Oratorium dwa du- że okna, w czasie konwokacji Duchów zwykłem je otwierać, wraz ze drzwiami [prowadzącymi do przyległego pokoju], dzięki czemu mogłem z łatwością patrzeć we wszystkich kierunkach i przymu- szać duchy do posłuszeństwa. Oratorium zawsze winno być utrzymywane w czystości i porządku, podłoga jego winna być z jasnych sosnowych desek, powinno być tak przygotowane by każ- dy mógł powiedzieć, iż jest to miejsce, które przeznaczone jest na modlitwę. Taras i przylegający pokój powinniśmy wyłożyć rzecz- nym piaskiem, przynajmniej na wysokość dwóch palców. Ołtarz powinien być ustawiony w samym centrum Oratorium, a jeśli przygotowywane jest ono w miejscu odludnym, należy zbudować go166 z kamieni, które nigdy nie były ciosane i na których nie widać śladu młota. Komnata167 powinna być wyłożona drzewem sosno- wym, powinna być tam zawieszona Lampa wypełniona Oliwą z oliwek, w niej za każdym razem, kiedy będziesz kontynuował ora- cje palił będziesz wonności, wraz z końcem wszystko ugasisz. Ka- dzielnica z brązu lub srebra, jeśli ktoś woli powinna być umiesz- czona na Ołtarzu, skąd pod żadnym pozorem nie należy jej zabie- rać, aż do momentu ukończenia całej Operacji, niezależnie od tego, czy działa dokonuje się w mieszkaniu czy na powietrzu. Oto kolej- ny z powodów, dla których powinniśmy wszystko gruntownie przemyśleć pod kątem naszych możliwości. Ołtarz, który powinien być przygotowany z drewna powinien być w środku pusty, po- dobnie jak szafa, będziesz mógł tam trzymać niezbędne rzeczy, jak dwie alby, koronę lub mitrę, różdżkę, święte olejki, pas, wonności i wszystkie inne rzeczy, które mogą okazać się niezbędne. Kolejne szaty to obszerna, lniana koszula lub alba z dobrze zrobionymi rę- 165 Chodzi tutaj wspomniany wcześniej taras. 166 Ołtarz 167 Chodzi tutaj oczywiście o komnatę Oratorium, nie zaś Sypialną, omówioną w Rozdzia-le Siódmym.
 • 112. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAkawami. Dalmatyka168 wykonana z jedwabiu w kolorze szkarłatu, ze złotymi dodatkami nie powinna być dłuższa niż do kolan, jej rękawy powinny być dobrze skrojone. Jeśli chodzi o te szaty, nie ma tutaj żadnej reguły, czy szczególnych pouczeń, jedyną zasadą jest to, aby były one wyjątkowe, lepsze i czystsze, to wystarczy. Powinieneś przygotować również jedwabny pas tego samego kolo- ru, co dalmatyka, założysz go wraz z nią. Na głowie swej będziesz miał koronę lub jedwabną wstążkę wyszywaną złotem. I przygotu- jesz Święty Olejek według poniższej metody: weź mirry w olejku169, jedną część, dobrego cynamonu, dwie części, pół części galangalu170 i połowę wagi wszystkich składników najlepszej oliwy z oliwek. Zmieszaj to dokładnie, wedle reguł Sztuki Aptecznej, i przygotuj z tego Balsam, który umieść w szklanym naczyniu i schowaj w szafce (przygotowanej wewnątrz) Ołtarza. Wonności przygotujesz wedle innej zasady: weź kadzidła w olejku171, jedną część, pół części sty- raksu, ćwierć części sproszkowanego aloesu, a jeśli nie jesteś w sta- nie tego zdobyć możesz zastąpić go cedrem, różą, cytryną lub do- wolnym innym pachnącym drzewem. Powinieneś składniki te do- kładnie sproszkować i zmieszać ze sobą, połączyć razem i schować w pudełku lub innym odpowiednim naczyniu. Jako że zużyjesz znaczną ilość owych wonności słusznym jest przygotować ich wię- cej w wigilię Szabatu, tak by starczyło na cały tydzień. Powinieneś mieć też różdżkę z drzewa migdałowego, gładką i prostą, długą od pół łokcia do sześciu stóp172. Powinieneś trzymać owe rzeczy w do- brym porządku w szafie wewnątrz Ołtarza, gotowe do użycia we właściwym czasie i miejscu. Dalej omówione będą zasady odpo- wiedniego zachowania się w trakcie Operacji i właściwego jej prze- prowadzenia. 168 Oryginalnie mowa tu o tunice, jednak w dalszej części szata ta będzie nakładana na albę, podobnie jak czynią to duchowni katoliccy z ornatem, lub dalmatyką. 169 Użyto tutaj (ang. myrrh in tears), (franc. mirrhe en larmes)170 (Ang. galangal), Galanca, galanga, korzeń indyjski, używany w celach leczniczych.171 Olibanum172 Brasse w języku francuskim znaczy sążeń, tutaj jednak chodzi najprawdopodobniej odługość ramienia: Lune brasse enveron ou demi aulne.
 • 113. KSIĘGA DRUGA Rozdział Dwunasty O tym, co należy czynić by dobrze przeprowadzić ową Operacjęaprawdę powiadam ci, Operacja ta jest Boską. I jestkoniecznym na miejscu tym, by raz jeszcze zwrócićuwagę na różnice w przeprowadzaniu Konsekracjiw różnych momentach czasu. Powinieneśzrozumieć, iż podczas dwóch pierwszych i dwu następujących po nich miesięcy, żadna inna Konsekracja nie może mieć miejsca, wyjątkiem jest ta, którą omawiałem już w Siódmym i Ósmym Rozdziale173, do których to, nie chcąc zanadto się rozwle- kać, cię odsyłam. W miejscu tym powiem jedynie tyle, iż podczas owych czterech miesięcy, w każdą sobotę, kiedy odmawiał bę- dziesz Orację, powinieneś palić wonności tak rano, jak i wieczorem, podczas ostatnich dwu miesięcy, modlitwę swą i okadzanie powi- nieneś czynić trzy razy podczas całego dnia. Oto bowiem jest ostat- nia część wyznaczonego czasu, dlatego otwórz oczy i bądź czujny, czyń wszystko, o czym zostałeś pouczony. A wszelkie wątpliwości odłóż nadzieję swą pokładając w Bogu, albowiem jeśliś wiernie pilnował wszystkiego, co ci zaleciłem, i jeśli Oracje swe mówiłeś szczerze i z oddaniem, nie ma żadnej możliwości by rzeczy, któreś zamierzył się nie dokonały. I duch twój i rozumienie twoje nauczą cię i przeprowadzą przez wszystko, co stanie się dla tej przyczyny, iż twój Anioł Stróż jest przy tobie, choć jest Niewidzialny, i popro- wadzi cię on i sercem twym pokieruje, tak, iż nie pobłądzisz. A kiedy okres dwu ostatnich miesięcy dobiegnie końca wtedy wyko- nasz wszystko, o czym zostaniesz pouczony w Rozdziale Dziewią-173 Podane tam były wskazania, jakie odnosiły się do owego czasu.
 • 114. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAtym174, i czego dowiesz się jeszcze z tego rozdziału. Po pierwsze, kiedy wchodzisz do Oratorium powinieneś zdjąć buty, otworzyć okno175, w kadzielnicy umieścisz rozpalone węgle, które powinie- neś przynieść ze sobą, powinieneś zapalić Lampę i z szafki pod Oł- tarzem wziąć swe obie szaty, koronę, pas i różdżkę, które umieścisz na Ołtarzu. Weź tedy Święty Olej w swą lewą rękę i rzuć odrobinę wonności w Ogień. Uklęknij176 i gorliwie zacznij modlitwę do Boga.Oracja „O PANIE BOŻE Miłosierdzia, Boże, Cierpliwości, Łagodności i Szczodro- bliwości, Który niezliczonym pokoleniom powierzyłeś swą Łaskę, Który odpuszczasz nasze winy, nasze grzechy i wszelkie wykroczenia, przed Twoim Obliczem nikt nie jest bez winy, który znasz występki ojca wobec dzieci i bratanków jego aż po trzecie i czwarte pokolenie177. Znam swą nę- dzę i nie jestem godzien by stanąć przed Twoim Boskim Majestatem, ni błagać Twej Dobrotliwości i Miłosierdzia o Łaskę. Jednak o Panie, Źródło Twej Szczodrobliwości jest nieprzebrane i wzywa do siebie tych, którzy okryci wstydem swych grzechów nie ośmielają się zbliżyć, zaprasza ich by pili tej Łaski. Dlatego też, O Panie Boże mój, miej nade mną litość, i ustrzeż mnie od wszelkiej niegodziwości i od zła wszelkiego, oczyść mą duszę od wszelkiego grzechu, i umocnij mego Ducha, tak by mógł przyjąć Misterium Łaski Twojej i Skarbnicę Twej Boskiej Mądrości. I naznacz mnie Balsamem Uświęcenia, jako postąpiłeś ze swymi Prorokami, i oczyść mnie ze wszystkiego, co mnie skalało, tak bym stał się godnym dostąpienia Konwersacji Twych Świętych Aniołów i Twej Boskiej Mądrości, i złóż na174 Tyczącym się dwu ostatnich miesięcy. 175 Warto zwrócić uwagę na to, jak duży nacisk na tę czynność kładzie Abraham. 176 Chciałbym dodać od siebie, iż z pewnych mistycznych powodów warto klęknąć poZachodniej stronie Ołtarza, zwracając się w kierunku Wschodu, co więcej, warto zwrócić uwagę na to by szafka otwierała się w kierunku Zachodnim. 177 Znajdujemy tu nawiązanie do kabalistycznej wizji planu, jaki przeznaczony jest czło-wiekowi. Tradycja podaje, iż każdy człowiek na tym świecie zjawia się po to, by wypełnić swoje zadanie, ale też spłacić niejako poprzednie swoje bycie, jest to swoista idea reinkar- nacji gilgulim. Wolna wola człowieka prowadzi do samowoli, bezwoli, lub działania wol- nego, w konsekwencji składają się one na ideę, która podobna jest do idei karmy w hindu- izmie, kabała ujmuje to jako nagrodę i karę, jest to jednocześnie dość często pojawiające się w Kabale wyrażenie, które nawiązuje również do poczwórnej struktury światów.
 • 115. KSIĘGA DRUGAmnie Moc, jaką powierzyłeś swym Prorokom, moc władzy nad wszelkimi Złymi Duchami. Amen.”Oto jest modlitwa, z której czyniłem użytek w czasie swojej Konse- kracji. Nie podaję jej jednak by ograniczyć cię w wyborze (tej jedy- nej formy), czy by nakłonić cię do jej stosowania, podobnie jak się czyni z papugą chcąc nauczyć ją mowy, powodem, jakim się kie- rowałem była chęć pokazania ci jednej z dróg, tak byś mógł sam wybrać. A kiedy zakończysz swą Orację, powstań, namaść swe czo- ło odrobiną Świętego Oleju178, po tym, zanurz swój palec w tym samym Oleju i naznacz każdy z czterech rogów Ołtarza. Dotknij też tym Świętym Olejem Szat, Pasa, Korony i Różdżki, z obu stron. Powinieneś naznaczyć także Drzwi i Okna Oratorium. Po tym, na- pisz na Ołtarzu, zanurzając palec w Świętym Oleju, dokładnie i wyraźnie, tak by można było je odczytać, następujące słowa: - „Gdziekolwiek byś był, ilekroć święcił będziesz Imię Moje, będę tam i będę cię błogosławił.” A kiedy już wszystko wykonasz, Kon- sekracja będzie dokonana, wtedy powinieneś odłożyć białą tunikę i wszystkie inne rzeczy do szafki wewnątrz Ołtarza. Uklęknij i od- mów swą zwykłą modlitwę, o czym pisałem w Trzecim Rozdzia- le179. Pamiętaj o tym, by nie wynosić żadnej z konsekrowanych rze- czy poza Oratorium, i zawsze wchodzić do Oratorium i celebrować stosowne obrzędy boso. W miejscu trzeciego oka, jakie często widnieje na indyjskich wyobrażeniach. 178Prawdopodobnie jest to pomyłka i chodzi o Rozdział Siódmy, jako że Trzeci jest bardzo 179krótki i traktuje o tym, jaką powinna być osoba przystępująca do Operacji.
 • 116. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział TrzynastyO zawołaniu Dobrych Duchów otarliśmy wreszcie do punktu, w którym powinieneś wszystko jasno ogarnąć, dokładnie przeglądając wskazówki i pouczenia, jakie ci powierzyłem, służąc Bogu, swemu Stwórcy z ser- cem czystym i oddanym. Dotarliśmy do momentu, kiedy to wstaniesz rano, a nie myj się ni wdziewaj szat swych co- dziennych, miast to załóż swą Szatę Żałobną, i boso wejdź do Ora- torium, podejdź do Kadzielnicy, weź popiołu i posyp nim swą głowę, i zapal Lampę, a w Kadzielnicy i umieść w niej gorące wę- gle. Po tych przygotowaniach otwórz okno i podejdź do drzwi, po- łóż się twarzą do ziemi i nakaż Dziecku180 umieścić w Kadzielnicy potrzebne Wonności, po czym niechaj klęknie przed Ołtarzem, przestrzegaj w tym wszystkich pouczeń, jakie dałem ci w ostatnim rozdziale Księgi Pierwszej, do których czynię tutaj odniesienie181. Ukorz się przed Bogiem i jego Niebiańską Świtą, i módl się z odda- niem, tak byś zapłonął ogniem modlitwy, ujrzysz wtedy jak poja- wia się niezwykła i nadnaturalna Wspaniałość, która wypełni całe pomieszczenie i otoczy cię niewyrażalnym zapachem, który będzie ci pocieszeniem i balsamem dla serca twego, tak jak nieskończenie szczęśliwy jest Dzień Pański. Podobnie jak ty, także Dziecko182 od- czuje zachwycające uczucie zadowolenia płynące z obecności Anio-180 vide Księga Pierwsza, Rozdział XII. 181 Jako, że poczyniono już odniesienie do ostatniego rozdziału Księgi Pierwszej, może tutaj chodzić o inny jeszcze, znajdujący się już w Księdze Drugiej. 182 Jeśli operator wykształcił w sobie zdolność do jasnowidzenia, którą dodatkowo wspo-może sześciomiesięczne przygotowanie, umysł zaś jego będzie czystym, jak się wydaje nie będzie wtedy koniecznym włączanie do przebiegu operacji dziecka, które miało by służyć jako medium.
 • 117. KSIĘGA DRUGAła. Powinieneś tedy kontynuować swą Modlitwę, z dwakroć więk- szym oddaniem, modląc się do Świętego Anioła by zesłał ci Znak i napisał na małym kawałku srebra (który powinieneś wcześniej do tego celu przygotować i umieścić na Ołtarzu), lub złożył inny Znak, jeśli będziesz takowego potrzebował by go [anioła] ujrzeć, i uczyń wszystko, co powinieneś uczynić. A kiedy tylko Anioł przekaże ci Znak, możliwe, iż dając jeszcze dodatkowe pouczenia, które będą dla ciebie konieczne, odejdzie, jednak wspaniałość pozostanie. Co spostrzeże Dziecko i da ci znak, wtedy nakaż mu, by co rychlej przyniósł ci srebrną tabliczkę, wtedy wszystko, co zobaczysz sko- piuj i nakaż dziecku umieścić ją z powrotem na Ołtarzu. Wtedy powinieneś opuścić Oratorium, pozostawiając jednak otwarte Okno i zapaloną Lampę, przez cały ten dzień nie wolno ci wejść do Oratorium, miast tego, poczyń niezbędne przygotowania do ju- trzejszych działań. Przez cały dzień nie wolno ci do nikogo się od- zywać, czy udzielać jakichkolwiek odpowiedzi, obojętnie czy bę- dzie to twoja żona, czy służba, wyjątkiem jest tutaj jeno Dziecko, które możesz odesłać. Wcześniej powinieneś tak urządzić wszelkie swe sprawy i interesy, by żaden kłopot nie mógł zakłócić twej uwagi. Wieczorem zaś, kiedy Słońce chylić się będzie ku zachodo- wi, zjesz odrobinę, i udasz się na spoczynek, i przez te dni żył bę- dziesz oddzielony od żony. Podczas Siedmiu Dni odprawisz Ce- remonie, nie pomijając niczego, począwszy od Dnia Konsekracji, przez Trzy Dni Zawoływania Dobrych i Świętych Duchów i Trzy Dni Zawoływania Duchów Złych. Drugiego poranka powinieneś przygotować się do przeprowadzenia wszystkiego, co polecił ci Anioł. Wcześnie przekroczysz próg Oratorium, w Kadzielnicy umieścisz rozpalony węgiel drzewny i wonności, raz jeszcze zapa- lisz Lampę (jeśli do tego czasu) była ona zgasła. A założysz tę samą Żałobną Szatę, jaką miałeś na sobie dnia poprzedniego, padnij twa- rzą do ziemi i pokornie módl się i błagaj Pana, by miał on nad tobą litość, i spełnił twe modlitwy, by zasłał ci wizję Jego Świętych Anio- łów, i by Wybrane Duchy zechciały podjąć z tobą przyjazną roz- mowę. I módl się wtedy tak żarliwie, jak tylko potrafisz, z najwięk- szym oddaniem, jakie znajdziesz w swym sercu, czynić to powi- nieneś przez dwie, trzy godziny. Po tym opuść Oratorium by po- wrócić doń w południe, na kolejną godzinę i wedle tejże samej za- sady na wieczór, po czym możesz spożyć posiłek, jednak wedle
 • 118. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAreguł, o których mowa była wcześniej, po tym zaś udaj się na spo- czynek. Pomnij też na to, iż zapach cudowny i wspaniałość wielka nie odstąpią od Oratorium. Trzeciego dnia, czyń jak następuje. Wieczorem (dnia poprzedniego) dokładnie obmyj swe ciało, naza- jutrz o poranku, przybrany w swe normalne odzienie wejdź do Oratorium, lecz niechaj nogi twe będą bose. Rozpal Ogień w Ka- dzielnicy i umieść tam Wonności, zapal Lampę, wtedy wdziej Białą Szatę i uklęknij przed Ołtarzem, dzięki Bogu składając za wszelkie Jego dobro, przede wszystkim za to, iż powierzył ci Skarb tak wspaniały i cenny. Powinieneś dziękczynić również Świętemu Aniołowi Stróżowi, modląc się do nich by mieli cię w swej opiece przez całe twoje życie, także o to by nigdy cię nie opuścił183, i pro- wadził cię Ścieżką Pana, pilnie bacząc na ciebie i służąc swą pomo- cą, by zgodził się być przy tobie podczas tej Operacji, tak byś miał Siłę i Cnotę184, które są niezbędne by związać Duchy przeklęte przez Boga, na Chwałę twego Stwórcy i dla pożytku twego i twoich sąsiadów. Z chwilą tą będziesz mógł się również przekonać o tym, czy przez okres owych Sześciu Miesięcy należycie się spisałeś, jak ważną i wartościową była praca twoja w obliczu Mądrości Pana. W jednej chwili ujrzysz pojawiającego się w niewypowiedzianym pięknie Anioła Stróża, zwróci się on do ciebie słowami pełnymi miłości i dobroci i takiej słodyczy, że żaden ludzki język nie jest w stanie ich wyrazić, i będziesz mógł z nim odbyć rozmowę. Wzbu- dzi on w tobie wielkie zadowolenie i bojaźń Bożą, przynosząc bło- gosławieństwa, jakimi obdarzył cię Bóg, i wspomni grzechy twoje, jakich dopuściłeś się przeciw Niemu na przestrzeni całego swego życia, pouczy cię i wskaże sposób, dzięki któremu będziesz mógł Go ubłagać, czystym, oddanym i spokojnym życiem, szczerymi i dobrymi czynami, czyniąc także to, co będzie ci przykazane przez Boga. Po tym pokaże ci Prawdziwą Mądrość i Świętą Magię oraz wszelkie miejsca, w których podczas swej Operacji pobłądziłeś, oraz to wszystko, wedle czego będziesz mógł pokonać Złe Duchy, i osiągnąć wreszcie to, co sobie zamierzyłeś. Obieca, iż nigdy cię nie opuści, miast tego będzie bronić cię i wspierać przez całe życie two- je, pod tym jednak warunkiem, iż słuchał będziesz jego zaleceń i183Chodzi tutaj o przypisanego konkretnej osobie jej Anioła Stróża. 184Cnota (ang. virtue, od łac. virtus) - pojęcie to winno być rozumiane w szerokim sensie, jako rozumność, zdolność do decyzji, męstwo, przymioty.
 • 119. KSIĘGA DRUGAnigdy świadomie nie uwłaczysz swemu Stwórcy. Jednym słowem otrzymasz od niego to, przy czym opis, jaki tutaj ci przedstawiam będzie drobiazgiem tylko. Teraz już w pisaniu swym będę się ha- mował, wiedząc, iż dzięki Łasce Pana powiodłem cię przed oblicze MISTRZA, który nigdy nie pozwoli ci błądzić. Pamiętaj, iż trzeciego dnia przyjaźnie będziesz rozmawiał185 ze swym Aniołem Stróżem. Powinieneś opuścić Oratorium na krótki czas po południu, pozo- stając poza nim przez około godzinę, resztę dnia spędzić jednak w nim powinieneś. A od Świętego Anioła otrzymasz wyraźne i ob- szerne informacje odnoszące się do Złych Duchów wraz z nimi za- sadę, dzięki której zmusisz je do uległości, dokładnie i z uwagą wszystko spisz i zrób notatki tyczące się tych spraw. Kiedy Słońce będzie zachodzić powinieneś przeprowadzić Wieczorną Orację, spal wtedy zwykłe Wonności, dziękczyniąc Bogu szczególnie za wielką Łaskę jaką obdarzył On ciebie tego dnia, prosząc Go jedno- cześnie o przychylność i wsparcie jakie miałby ci on dać w ciągu twego całego życia, ty zaś nie wystąpisz przeciw Niemu. Powinie- neś dziękować również swemu Aniołowi Stróżowi, prosząc go by nigdy cię nie odstąpił. Kiedy zakończysz swą Modlitwę ujrzysz, iż wszelka wspaniałość odeszła. Wtedy opuścisz Oratorium, za- mkniesz drzwi, jednak okna pozostawisz otwarte i Lampę zapalo- ną. I wrócisz do swego pokoju podobnie jak przez poprzednie dni, tam zaś, skromnie odpoczniesz posilisz się wedle miary i udasz się na spoczynek, który trwał będzie aż do dnia następnego. 185Ang. ...you should remain familiar conversation with your Guardian Angel... Franc. En la familiarite et conversation delange.
 • 120. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Czternasty O zawołaniu Duchów186hociaż wiem, że następujące dalej wskazówki mogąnie być już dla ciebie tak istotne odkąd wyjaśniłem ciwszystko, co jest niezbędne do wykonania [Operacji],i chociaż wiem i to, iż twój Anioł Stróż wystarczającocię pouczył we wszystkim, co powinieneś zrobić, nie mniej jednak zdecydowałem się je tutaj w sposób wyczerpujący przytoczyć. Sprawy te objaśniam z zamiarem przedstawienia w Księdze tej pełnego obrazu Operacji187 oraz po to, by dać ci szansę gruntownego poznania tych spraw, dzięki wielokrotnemu ich przeczytaniu, dzięki czemu otrzymując Wizję Anioła odkryjesz, iż jesteś dokładnie pouczony we wszystkich istotnych punktach. A spoczywając przez noc obudzisz się rano i wstań jeszcze przed świ- taniem, wejdź do Oratorium, w Kadzielnicy umieść zapalony Wę- giel Drzewny i zapal Lampę. Odziej się tedy w pierwszą ze swych Białych Szat, na nią zaś nałóż188 z Jedwabiu i Złota, dalej Pas, na głowę zaś włóż Koronę, a na Ołtarzu połóż Różdżkę. I umieść w swej Kadzielnicy Wonności, po czym padnij na kolana i módl się do Wszechmogącego Boga o Łaskę, bez której nie ukończysz swej Operacji na Chwałę i Potęgę Jego Świętego Imienia i na pożytek twój i całego rodzaju ludzkiego. I błagaj swego Anioła Stróża o pomoc, by pokierował twoim sercem wedle jego pouczeń i wszyst- kich twoich zamysłów. Po tym wszystkim w swą prawą rękę ujmij Różdżkę i módl się do Boga by zesłał na nią owe cnoty, siłę i moc,186 Chodzi tutaj o materialne siły, w znacznej liczbie złe, po części zaś dobre, przeważnie jednak mieszanej natury, w pewnym stopniu dobre, jednak przeważnie jednak prezentu- jące złe usposobienie czy skłonności. 187 Chodzi tutaj o Drugą Księgę z trzech stanowiących całość.188 Chodzi tutaj o Czerwoną Dalmatykę.
 • 121. KSIĘGA DRUGAjaką był On przekazał lasce MOJŻESZA, AARONA, ELIASZA i innych Proroków, których liczba jest nieprzebrana. Stań obok Ołtarza pa- trząc przez Drzwi i otwarty Taras, jeśliś jest na wolnym powietrzu patrz na Zachód189, rzecz całą rozpocznij od przywołania Władców Duchów i Książąt. Anioł twój dokładnie pouczy cię o tym, jak ich konwokować i sprawi, iż rzecz całą w sposób wystarczająco jasny odczujesz swym sercem. I podobnie jak w przypadku Oracji nie wolno ci przeprowadzić konwokacji wymawiając słowa, których nie będziesz rozumiał i czuł, nie wolno ci ich odczytywać, jeżeli nie porusza to twego serca, które winno być wolne i przepełnione nie- ustraszoną odwagą, jest bowiem oczywistym, iż konwokacja Złych Duchów190 jest daleko bardziej trudna, niż tych Dobrych, z których te ostatnie są bardziej skore przybyć jeśli wzywająca je osoba ma dobre zamiary, Złe Duchy unikają o ile to tylko możliwe wszelkich sytuacji wymuszających na nich uległość wobec człowieka. Z tego też powodu każdy, kto zapragnie przymusić je do czegoś winien być swym własnym strażnikiem i wypełniać po kolei wszelkie wskazania, jakie powierzył mu Anioł Stróż mocno utwierdzając je w pamięci, wiedz jedno, iż wszelkie duchy tak Dobre, jak i Złe nie znają sekretów serca twego dopóki ty sam nie wyniesiesz ich na światło dnia, chyba, że przed tobą zrobi to sam Bóg wszechwiedzą- cy, niemniej jednak (Duchy) mogą przeniknąć i poznać to, co jest twoim zamiarem, patrzą bowiem na pomyślane przez cię znaczenie czynów twych i słów twoich191. Oto powód, dla którego ten, kto pragnie właściwie zawoływać i zaklinać Duchy winien nasam-189 „Ou si vous estez en Campagne mettes vous ducoste, du ponant.” Słowo ponant jest archa- izmem w języku francuskim, używane obecnie jedynie w kontekście nawigacji morskiej a i to bardzo rzadko. Oznacza „Zachód” lub dokładniej „Ocean po stronie Zachodniej”. Nawet w wiekach średnich owo wyrażenie nie było szeroko stosowane. Badacz okulty- zmu może w miejscu tym zauważyć idę, wedle której „modląc się zwracasz się ku Wschodowi, inwokujesz zaś ku stronie Zachodniej.” Zwykle jednak w Magii słusznym jest zwrócenie się w kierunku tej ćwierci, która przynależy naturze Ducha, jakiego pragnie się przywołać. 190 Jeśli przeprowadzasz konwokację by duchy te ci służyły. Wszystkie średniowiecznetradycje przyznają jednak, iż duchy te z łatwością mogą być wzywane przez osoby złe z natury, które pragną zawrzeć z nimi pakt po to by posiąść magiczne siły, jak dla przykła- du Magowie Goeccy w przeciwieństwie do Wtajemniczonych Adeptów. 191 Oto dlaczego w pismach religijnych i magicznych tak wielki nacisk kładziony jest nakontrolę myśli, które są jako ta mowa nasza pierwsza i czyn najpierwszy we wszelkich sprawach podjęty. Współcześni jasnowidze mogą o tym zaświadczyć wszystkim osobom niedoświadczonym w Okultyzmie.
 • 122. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAprzód dobrze zastanowić się nad swym Zaklęciem, i po tym dopie- ro odprawić je z wielkim uczuciem i wolnym sercem, nie posiłkując się pismem, ponieważ w tym, iż używał będziesz czegoś, co zostało ułożone przez innych Duchy osądzić mogą, iż jesteś ignorantem, staną się w jednaj chwili uparte i nieustępliwe192. Złe Duchy będą z początku niewidoczne, będą żywo badały któż to je przywołał, czy jest on odważny, czy raczej śmiałości mu nie staje, czy jest on roz- ważny i czy jego wiara w Boga, Który może uczynić wszystko z łatwością. Możesz zmusić (owe Duchy) i zakląć do pojawienia się, jednak kilka opatrznie wypowiedzianych słów przez osobę, której zamiary nie będą jednoznaczne wywoła jedynie przeciwny efekt, który ugodzi w tego, który je przywołał, osoba taka nie będzie w stanie ukończyć Operacji, mogła by to być prawdziwa droga do szyderstwa Bogu i do pokuszenia.O zaklęciach Wielokrotnie powtarzałem, iż bojaźń Boża jest podstawowym wa- runkiem pouczeń twego Anioła Stróża, przeciw której nie wolno ci nigdy dopuścić się jakiegokolwiek uchybienia nawet w najdrob- niejszych sprawach. Po pierwsze powinieneś odmówić zaklęcie w swej ojczystej mowie193, lub w języku, który dobrze rozumiesz, za- klinając za sprawą powagi Świętych Patriarchów i ich posłuszeń- stwa wobec nich, przytaczając przykłady ich [Złych Duchów] upadku, wraz ze słowami, które wypowiedział Bóg przeciw nim, przypominając im o ich zobowiązaniu do służebnej roli, i przypo- minając jak zostali zwyciężeni przez Aniołów i przez Mędrców, o wszystkim tym będziesz miał wiele sposobności by się wywiedzieć czytając Święte Pisma podczas twojego sześciomiesięcznego okresu (przygotowań). Po tym zagrozisz im, iż w przypadku ich nieposłu-192 „Les Esprits jugent parla denostre ignoranse et serendent plus reveches et ostinez.”, fragment ten w wersji angielskiej ma postać: ... the Spirits thence judge that we ourselves are ignorant, and render themselves straightway more intractable and stubborn. Wtajemniczeni znają wartość Inwokacji spisanej własnoręcznie i w harmonii ze sobą, wyrażającą dokładnie to, co jest jego wolą i zamierzeniem. Nie wyklucza to jednak wartości tradycyjnych zaklęć, jakie znaleźć można w wielu księgach. 193 Pamiętaj wszakże i o tym, iż zastosowanie języka, który w żaden sposób nie jest po-wiązany z codziennym życiem jest nieocenione, pod warunkiem wszakże, iż zawsze bę- dziesz rozumieć słowa a powtarzać je będziesz w kolejności stosownej i poprawnie wymawiając.
 • 123. KSIĘGA DRUGAszeństwa, wzywając Potęgę Świętych Aniołów. Twój Anioł Stróż pouczy cię dokładnie o tym jak przeprowadzić ową Konwokację ze skromnością, ale i odważnie, z umiarem i bez próżnej hardości i brawury. A jeśli kiedy będą się one opierały, nie chcąc okazać ci posłuszeństwa, nie możesz pozwolić sobie na gniew, ponieważ w ten sposób skrzywdzisz jedynie siebie, nie uzyskując niczego nad to, co więcej, zrobisz dokładnie to, czego będą one chciały, (w prze- ciwieństwie do tego) powinieneś ze spokojnym sercem pokładając całą swą nadzieję w Bogu napomnieć ich by poddały się woli, po- kazując im jednocześnie, iż całą swą pewność złożyłeś w Żywym i Jedynym Bogu, przypominając im o tym, jak wielkim i potężnym On jest, postępuj wobec nich kierując się nasamprzód rozwagą. I nakaż im Formę194 w jakiej chcesz aby się pojawiły, formy tej nie będziesz wybierał i one jej nie wybiorą, powinieneś wywiedzieć się poprzedniego wieczora od swego Anioła Stróża, który zna lepiej niż ty sam twoją naturę i możliwości, i który jest w stanie rozróżnić formy, które mogłyby cię przerazić i które jesteś zdolny znieść.195 Nie wolno ci myśleć nawet, iż rzeczy te dokonają się wedle innych reguł, jak podają pisma Przeklętych Ludzi, czyli za sprawą Pieczę- ci, Zaklęć, Zabobonnych Posążków, Pentakli czy innych Bezbożno- ści spisanych przez oddających cześć diabłu Zaklinaczy196, są to bowiem monety, za które ohydny SZATAN pragnie cię kupić byś stał się jego niewolnikiem. Pokładaj całą swą ufność w Bogu, w jego silnym Ramieniu w Mocy i Sile Pana Wszechmogącego, a będziesz bezpieczny, a Anioł twój obroni cię od wszystkiego złego. Oto po- wód, dla którego powinieneś mieć odważne serce i pewność tego, iż żadne przeciwności cię nie dotkną. Bacz pilnie na to by dopełnić wszystkiego, o czym pouczył cię twój Anioł, nie tracąc ufności i wiary w Pana, w końcu ukażą się one na Tarasie przybierając naka- zaną im postać, wtedy, zgodnie z tym, o czym pouczy cię twój Święty Anioł i tym, co podaję w kolejnym rozdziale przedstawisz 194 Odnosi się to do częstej w zaklęciach formuły „ukaż się przyjmując ludzką formę bezżadnych zniekształceń i szpetności”. 195 Niektóre postacie demonów są tak okropne i straszliwe, iż sam ich widok mógłbyprzyprawić osobę o nerwowym temperamencie o utratę zmysłów. 196 Raz jeszcze zwracam uwagę Czytelnika na to, iż złymi nazwać możemy tu owe wypa-czone symbole tak potępiane przez Abrachama Żyda, pamiętajmy przecież, że owe Pen- takle i Pieczęci są Symbolami i Sygillami Boskich i Anielskich Imion.
 • 124. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAim swoje oczekiwania i przyjmiesz od nich ich przysięgę.197 Duchy, które powinieneś wezwać pierwszego dnia to Czterej Najwyżsi Książęta198, których imiona wyszczególniłem w Rozdziale Dzie- więtnastym, oto wszystko, co się tyczy Zaklinania podczas Pierw- szego Dnia. Zaklinanie podczas Drugiego Dnia Kolejnego dnia przeprowadź zwykłe Oracje i wspomniane wyżej Ceremonie, powinieneś też krótko powtórzyć Zaklinanie rzeczo- nych Duchów, przypominając im o ich obietnicach i Przysięgach, jakie złożyli ci dnia poprzedniego, i nakaż im by przysłali do ciebie Ośmiu Niższych Książąt199, a Zaklinanie skieruj do wszystkich Dwunastu, w niedługim czasie ukażą się przyjmując narzuconą im postać, obiecają przyrzec ci (lojalność), co dokładniej będzie omó- wione w następnym rozdziale. Imiona owych Ośmiu Niższych Książąt zostaną przytoczone w Rozdziale Dziewiętnastym200. Zaklinanie Trzeciego Dnia Zaklinanie mające miejsce podczas Trzeciego Dnia jest w zasadzie takie samo jak to podczas Drugiego Dnia, z tą uwagą, iż to Ośmiu Niższym Książętom przypominać będziemy o ich Obietnicach i Przyrzeczeniach (Lojalności), powinieneś wzywać ich i zaklinać wraz ze wszystkimi ich stronnikami, wtedy znów ukażą się oni przybierając widzialną postać, reszta przybędzie niewidzialna ota- czając Ośmiu Niższych Książąt. Jednak podczas inowkowania Boga twego Pana dla siły i pewności i twego Świętego Anioła dla rady jego i pomocy nigdy nie zapomnij tego, czego ten ostatni cię na- uczył, są to sprawy wielkiej wagi. Oto następuje Rozdział Piętna- sty, który uczy o tym, czego powinieneś żądać od Duchów, które podzielone są na trzy klasy.197 Chodzi tutaj o posłuszeństwo i lojalność względem ciebie. 198 A są to Lucifer, Leviathan, Satan i Belial. 199 Są to Astaroth, Magoth, Asmodeus, Beelzebuth, Oriens, PAimon, Ariton i Amaymon.200 Mathers podaje, iż w oryginale w miejscu tym znajduje się pomyłka Chapitre IX, miastXIX.
 • 125. KSIĘGA DRUGA Rozdział Piętnasty O tym, czego powinieneś żądać od Du- chów, które są podzielone na trzy różneklasy i są zawoływane przez trzy dni,każdy dla stosownej grupy to są żądania, jakie należy wystosować wobec Duchów trzech różnych rodzajów.Pierwsze żądanie Pierwszego Dnia, kiedy Czterech Najwyższych Książąt przybędzie przybierając widzialną postać powinieneś postąpić wedle Zaleceń Anioła: po pierwsze Oświadcz wszem, za sprawą jakich to Cnót, Mocy i w imię jakiego Autorytetu czynisz wobec nich swe żądania, czyli jako było rzeczone, w Imię Boga, Pana naszego, Który uczynił ich podległymi wszelkiemu Jego stworzeniu, Który sprowadził je do stóp201 twych. Po drugie202: Rzeknij o tym, iż celem twym nie jest201 Fragment ten w języku angielskim ma postać: ...hath made them subject unto all His crea- tures, and brought them to your feet., w oryginale francuskim zaś: Qui les asoumis atouttes ses Creatures et avos pieds. 202 Przypis Mathersa – cały ten fragment jest trudny do czystego przełożenia, podaję więcdla odniesienia całość w języku francuskim: Secondement que vostre fin nest point curiosité maligne mais alhonneur et gloire de Dieu et alutilité propre et acelle de tout le genre humain et Pourtant toutte ces Jois que vous les appellerez avec quelquesoit signe ou parole etenquelquesoit temps et Lieu etpourquelle soit occasion etservile dabort sans aucunement retarder ayent a aparoi- tre etobeissent avos commandemens etaucas quils eussent un empechemen Legitime quils ayent avous envoyer dautres esprits enles nommant presentement ceux quiseront capable etpuissan pourobeir etaccomplir vostre volonte et vostre demande en leur place etquils vous promeltent et Jurent dobserver cela par le tresrigoureux Jugement de Dieu etpar latres grande peine et chatiment
 • 126. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAzaspokojenie próżnej ciekawości, (jedynym zaś powodem) jest czy- nienie na Chwałę i Potęgę Boga i dla dobra twojego i całego Rodza- ju Ludzkiego. Dalej poucz je, iż kiedykolwiek będziesz ich wzywał, za sprawą jakiegokolwiek Znaku czy Słowa, w jakimkolwiek Miej- scu i Czasie i dla jakiegokolwiek powodu, winni oni bez zwłoki się pojawić i wypełnić twoje polecenia. Z chwilą zaś, gdy mieć będą po temu jakieś słuszne powody by się nie pojawić, niechaj przyślą ci inne Duchy, na tyle silne jednak i potężne by mogły posłusznie wypełnić twą wolę i żądania zamiast owych Czterech. I niechaj przysięgną, że będą mieć na rzecz całą bacznie, na straszliwy sąd Boży przez najsurowsze kary i upomnienia Świętych Aniołów, ja- kie były i będą w nich wymierzone. I zgodzą się oni, iż służyć ci będą, i Czterech Najwyższych przyśle w miejsce swe Ośmiu Ksią- żąt, i złożą ci Przysięgę tak, jak o tym mówiłem wcześniej, iż naza- jutrz o poranku ukażą się, tak jak tego zażądasz, i posłusznie przy- będą wraz z Ośmiu, którzy są im podlegli. Dla większej pewności odejdź od Ołtarza i udaj się w kierunku Drzwi, które otwierają się na Taras i wysuń ostrożnie poza nie swą prawą rękę203. I powiedz im by każdy jeden dotknął Różdżki i złożył na nią swe Przyrzecze- nie. dessts anges sur eux ils consentiront dobeir et Les 4 princes souverains vous nommeront les 8 sousprinces quils vous enveront enleurplase aleurfaire preter le serment comme Jelay deja dit de- paroitre dabort,” etc. Szczególną trudność nastręcza tu brak interpunkcji i podziału na pa- ragrafy. Wersja angielska przyjmuje następującą postać: Secondly: That your object is not at all a malign curiosity, but (one tending) unto the Honour and Glory of God, and to your own good and that of all the Human Race. That further, every time that you shall summon them, by whatever Sign or Word, and in whatever Time and Place, and for whatever occasion and service, they shall have to appear immediately without any delay, and obey your commands. And that in case they shall have some legitimate hindrance hereto, they are to send unto you some other Spirits assigning then and there such as shall be capable and potent to accomplish and obey your will and your de- mand in their place. And that they shall promise and swear to observe this by the most rigorous judgment of God, and by the most severe punishment and chastisement of the Holy Angels, in- flicted upon them. And that they will consent to obey, and that the Four Sovereign Princes will name unto you the Eight Sub-Princes, whom they will send in their place to take the Oath as I have already said, to appear at once on the following morning when commanded by you; and that they will duly send the Eight Sub-Princes. 203 Bacząc pilnie by samemu nie wyjść na Taras.
 • 127. KSIĘGA DRUGADrugie żądanie Kiedy będziesz inwokował Ośmiu Niższych Książąt postaw im te same żądania i w ten sam sposób ich upomnij, dokładnie tak jak postąpiłeś w przypadku Czterech Najwyższych. Dalej, od czterech z nich, od ORIENSA, PAIMONA, ARITONA i AMAIMONA, zażądaj by każdy przysłał do ciebie Familiara, do czego zobowiązani oni byli już od chwili twoich narodzin. I będzie ci dane wraz z im podle- głymi i będą tobie posłuszni. Możesz od nich zażądać też innych Duchów, wedle swego życzenia, pamiętaj jednak, iż jest ich nie- przebrana liczba, jedne bardziej zdolne do posługi niż inne, jedne lepsze do pewnych spraw niż inne i odwrotnie, powinieneś doko- nać spośród nich wyboru, na Tarasie powinieneś położyć listę ich imion, tak by Ośmiu Książąt (mogło ją zobaczyć), i zażądaj (od tych ostatnich) Przyrzeczenia, podobnie jak uczyniłeś wobec Czterech Najwyższych, iż następnego ranka przybędą stając przed twoim obliczem wraz z Duchami, których imiona podałeś na liście i two- imi Familiarami.Trzecie żądanie Ośmiu Książąt przybędzie wraz z tymi Duchami, jakie im nakaza- łeś sprowadzić, wtedy powinieneś rozkazać ASTAROTOWI204, wraz wszystkimi mu podległymi by ukazał się przyjmując widzialną postać, jaką wcześniej opisał ci Anioł i w jednej chwili ujrzysz Wielką Armię, a wszyscy oni będą jako ta jedna postać. Im również przedstawisz to samo żądanie, jakie postawiłeś Książętom, odbie- rzesz ich Przyrzeczenie, iż będą oni mieć baczenie na to, co było już powiedziane, by kiedykolwiek zawołasz ich przez imiona im na- dane pojawili się przyjmując tę Postać i w tym Miejscu, jakie będzie dla ciebie odpowiednie i w wyznaczonym czasie wykonają wszyst- ko to, co im polecisz. Po złożeniu przysięgi na zewnątrz205 umie- ścisz wszystkie Znaki z Księgi Trzeciej, które przypisane są ASTA- 204 W wersji francuskiej Atarot, jak podaje Mathers, w sposób nie budzący wątpliwości jestto pomyłka. 205 Czyli na Tarasie
 • 128. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAROTOWI206 i polecisz mu by na nie przysiągł, to samo polecając in- nym207, i niech przysięgną, iż chwilach, gdy nie będzie ci wygodnie wydawać im polecenia za pomocą słów, kiedy tylko weźmiesz do rąk jeden z tych Znaków, Duch na nim opisany wykona wszystko, co Znak ów prezentuje wraz z tym, co jest twoim zamiarem208, oraz to, iż w przypadku, gdy na Znaku209 żaden z nich nie będzie w szczególny sposób wyróżniony wszyscy oni będą zobowiązani przeprowadzić nakazaną Operację, oraz to jeszcze, iż jeśli z czasem dojdą inne (Znaki lub) Symbole, które przygotujesz, a które w tej chwili się tu nie znajdują210, iż będą one (Duchy podległe Astaroto- wi) zobowiązane dokładnie wypełnić ich znaczenie. A kiedy Przy- rzeczenie będzie złożone, każ Księciu w Imię całej reszty dotknąć Różdżki. Po tym wszystkim zabierz Symbole sprzed Drzwi i we- zwij MAGOTA, po nim zaś ASMODEEA i w końcu BELZEBUDA, po- stępuj z nimi tak jak postąpiłeś z ASTAROTEM, a kiedy złożą przy- rzeczenia klnąc się na owe Symbole zbierz je i umieść w specjalnie przygotowanym miejscu, tak byś mógł z łatwością odróżnić jedne od drugich, zarówno pod względem ich podmiotu, operacji, czy efektu, dla którego zostały one przygotowane, jak i tego, do kogo są one przypisane. A kiedy wszystko to będzie dokonane wezwij wraz ASTAROTA i ASMODEEA oraz ich podległych, pokaż im ich Symbole, niechaj przyrzekną tak, jak było to mówione wcześniej, według tej samej reguły wezwij ASMODEEA211 i MAGOTA wraz zim podległymi, odbierz ich przyrzeczenie. Dalej przeprowadzisz rzecz całą wobec Czterech kolejnych Książąt212, nasamprzód jednak przywołaj ich wraz z im podległymi i odbierz ich przysięgę na Znaki, dalej AMAIMONA i ARITONA razem, by wreszcie wzywać każdego z osobna, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym 206 Raz jeszcze ta sama pomyłka, patrz przypis wyżej. 207 Chodzi tutaj o podległych Astarotowi. 208 Wyrażonym bądź słownie, bądź myślą, bądź gestem.209 Mathers raz jeszcze zwraca tu uwagę na to, iż Znaki owe stanowią istotę operacjiAbramelina i Abrahama Żyda, nie potępia więc on Pentakli i Symboli Tajemnych a raczej ich wypaczenie. 210 Wśród tych które Operator umieścił na Tarasie bądź to uprzednio przepisując je zKsięgi Trzeciej, bądź też przygotowując je wedle reguły. 211 Jak sądzę powinno być w tym miejscu BELZEBUDA.212 Czyli wobec Oriensa, Paimona, Aritona i Amaimona. Ariton często nazywany jest Eginlub Egyn w innych dziełach poświęconych Magii.
 • 129. KSIĘGA DRUGAprzypadku213. A kiedy wszystkie Symbole odłożysz we właściwe miejsce o d każdego z tej Czwórki zażądaj swego Familiara, i nie- chaj powtórzą ich Imiona, które spiszesz wraz z czasem, przez któ- ry będą one zobowiązane ci służyć. Dalej pokaż im Znaki z Piątego Rozdziału Księgi Trzeciej214, niechaj złożą oni na nie przysięgę, nie tylko (wspólnie) ale też każdy z osobna, iż od tego czasu będą oni bacznie i jak należy pilnować przypisanych im sześciu godzin215. Niechaj obiecają ci, iż służyć będą wiernie, czyniąc dokładnie wszystko to, do czego będą zobowiązani i co im nakażesz, i że w najmniejszym nawet stopniu nie będą oni fałszywi i kłamliwi względem ciebie, a jeśli zdarzy się, iż przekażesz którego z nich innej osobie, wobec niej postępować będą tak, jak wobec ciebie i wreszcie, iż wypełnią wszystko to do czego Bóg ich zobowiązał podczas Sądu nad nimi. Pilnie bacz by przeprowadzić tę formułę z każdym z Czterech Książąt aż wszystkie Symbole będą zaprzysię- żone, wszystkie z Czterech Familiarów i inne jeszcze (Duchy), które (nad nimi) władają. 213 Przestrzegając porządku klasyfikacji przedstawionego w Rozdziale DziewiętnastymKsięgi Drugiej. 214 Tytuł tego rozdziału brzmi: „O tym, jak można nadać Familiarom, tak tym związanym,jak i tym, które wolność zachowały, postać dowolną”. 215 Wynika z tego, iż każdy z tych duchów włada jedną z czterech części dwudziestoczte-rogodzinnej doby.
 • 130. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Szesnasty Omawiający sprawy związanez odsyłaniem Duchówzecz tu opisana tyczy się zagadnień związanych zodsyłaniem Duchów, reguła niżej przedstawionaodnosi się do każdego z Trzech Dni, i jest jaknastępuje: Nie jest sprawą konieczną gruntowne po- znanie i przeprowadzenie wielkiej liczby Ceremonii, które miałyby służyć odesłaniu Duchów216, są one [owe Duchy] bowiem same z siebie bardziej skore po temu by trzymać się z dala od Ciebie. Dla tego też nie jest koniecznym byś czynił specjalne starania ku ich odprawieniu przez owe Trzy Dni, czyli kiedy wzywać będziesz Czterech Najwyższych, Ośmiu Książąt i kiedy otrzymasz od nich Przyrzeczenie (lojalności), powinieneś im rzec to jeno, iż mogą odejść do miejsc im przeznaczonych, kiedykolwiek jednak zostaną wezwani, przypomnij im ich Przyrzeczenie, które złożyli na swe Symbole. Familiary i inne Duchy (odeślesz) wedle tejże samej zasa-216Jednakowoż nie oznacza to, iż sprawy te nie są istotne. We wszystkich niemal Dziełach Magicznych wielki nacisk kładziony jest na prawidłowe odesłanie inwokowanego Ducha, co więcej wskazuje się, iż w przypadku gdyby nie chciał tego uczynić należy go do tego przymusić. W miejscu tym pamiętać musimy o tym, iż w Operacji Abrahama Żyda nie tylko Oratorium, ale także i Komnata są konsekrowane i utrzymywane w czystości, z tego też powodu wtargnięcie w ich przestrzeń i zaatakowanie operatora przez Złe Duchy gra- niczy z niemożliwością. Inaczej rzecz wygląda w przypadku Magicznych Ewokacji prze- prowadzanych w Kręgu, tu bowiem Mag nigdy nie może poniechać odprawienia Złych Duchów, nierzadko nawet zmuszając je do tego, poniechanie tej czynności może grozić nawet śmiercią. Sam byłem niegdyś świadkiem Ewokacji, podczas której Mag niefraso- bliwie wystąpił poza Krąg, doznał on w chwili tej porażenia, które pod pewnymi wzglę- dami przypominało porażenie prądem elektrycznym, było to na tyle silne, iż wytrąciło mu z ręki Magiczny Miecz, adept ów zamroczony powrócił na środek Kręgu. Podobne zdarzenie spotkało Allana Fenwicka w Strange Story, kiedy to wysunął on rękę poza obszar kręgu by uzupełnić Lampy podczas Ewokacji.
 • 131. KSIĘGA DRUGAdy. Prawdą jest jednak to, iż jeśli chodzi o twe Familiary powinie- neś rzec im to jeszcze, iżby byli przy tobie, kiedy czas ich nastanie, tak niewidzialni lub widzialni, wtedy jednak przyjmując postać miłą tobie, i służyć ci będą przez wyznaczone im Sześć Godzin.
 • 132. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Siedemnasty O tym, co należy odpowiedzieć na pytania Duchów i jak oprzeć się ich żądaniomły Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w ża-den sposób nie ma on nad tobą władzy, i że Operacjęswą przeprowadzasz dzięki Łasce i MiłosierdziuBożemu i pod ochroną Świętych Aniołów, mimo to jednak próbował będzie zwieść cię z Prawdziwej Ścieżki, ty bądź jed- nak niewzruszony a serce twe niechaj będzie odważne i bacz pilnie byś z raz obranej ścieżki nie zszedł ni w prawo, ni w lewo. A jeśli bę- dzie dumnie wobec ciebie sobie poczynał i ty okaż mu swą dumę. Jeśli będzie pokorny nie okaż mu wzgardy ni surowości i miarkuj się w swych postępkach względem niego. A jeśli zapyta cię o cokolwiek, ty mu odpowiesz stosownie do pouczeń swego Anioła Stróża. Wiedz tedy, iż owych Czterech Najwyższych Książąt, bardziej niż wszyscy inni będą wodzić cię na pokuszenie, i pytać będą „Kimże jest ten, który dałże ci taką władzę?” I będą ci zarzucać twą czelność i to, że ich we- zwałeś, z jednej strony dowodzić będą jakże są potężni, z drugiej zaś, jakże ty sam jesteś grzeszny i słaby. I zarzucą ci grzechy twoje, szcze- gólnie też próbując sprowokować dyskurs na temat twej religii i wiary w Boga: jeśliś jest Żydem będą ci dowodzić, iż wiarę twą sam Bóg oba- lił, że Prawa nie przestrzegasz tak jak to winno mieć miejsce, jeśliś jest Poganinem zapytają cóż Bóg ma z tobą uczynić i ze Stworzeniem wszelkim, skoro ty nie znasz owego Boga? A jeśliś jest Chrześcijani- nem zapytają się ciebie jakiż to interes skłonił cię by parać się Hebraj- skimi Ceremoniami, które splamione są bałwochwalstwem? Ty zaś nie niepokój się tymi pytaniami, w kilku słowach odpowiedz im, iż to nie ich rzecz dyskutować z tobą na ten temat i wykładać swoje opinie jego się tyczące, i że choć możesz być skończonym nędznikiem i zapamię- tałym grzesznikiem, masz nadzieję, iż Prawdziwy i Jedyny Bóg, który
 • 133. KSIĘGA DRUGAstworzył Niebo i Ziemię i który pokarał ich i wymógł na nich uległość cisnąwszy ich do stóp twych, przebaczy ci grzechy twoje, tak teraz jak i w przyszłości, jakakolwiek by nie była religia, którą wyznajesz. Po tym wszystkim rzeknij, iż nie wyznajesz niczego nad Wspaniałego i Jedynego Boga, Pana Światłości, za sprawą którego Mocy, Cnót i Po- tęgi nakazujesz im posłuszeństwo. A kiedy tylko im to powiesz, spró- bują inaczej, mówiąc, iż jeśli chcesz by ci służyli i byli ci posłuszni, musisz najpierw się z nimi ułożyć. Wtedy mądrze im odpowiedz: „Bóg Pan nasz nakazał wam217 byście byli mnie posłuszni, nie wdaję się w układy z tymi, którzy winni są mi posłuszeństwo”. Wtedy za- czną domagać się ofiary lub uprzejmego traktowania jeśli będziesz chciał by w jednej chwili zaczęli ci służyć i okazywali posłuszeństwo. Ty zaś odpowiesz im, iż ofiary godzi się czynić jeno przed Bogiem. Wtedy zaczną cię błagać byś nie przeszkadzał w rzemiośle i nie uj- mował jego znaczeniu dzięki swej Mądrości ich Wyznawcom i Zakli- naczom, ich operacjom i zaklinaniom wszelakim. Ty zaś odpowiesz im, iż zobowiązany jesteś niszczyć Wrogów Boga i Pana, i czynić przeszkodę ich niegodziwości, oraz by bronić swych sąsiadów i wszystkich innych, którzy mogliby od nich ucierpieć. Wtedy w zgieł- ku wielkim i zamieszaniu spróbują cię zaatakować i nawet Familiary powstaną przeciw tobie, kiedy ich czas nastanie. Ci ostatni będą do- magać się i błagać byś nie oddał ich innemu (do posługi). Ty zaś się nie lękaj i stój twardo, niczego też nie obiecuj żadnej klasie (Duchów), odpowiedz jeno, iż każdy odważny i prawy człowiek winien jest po- moc swym przyjaciołom, którą nieść trzeba wedle swej miary i moż- liwości, wedle których także i one stoją. A kiedy w końcu przekonają się, iż ich nadzieja stracona i że nie zdołają cię omotać i że oczekiwania ich nie będą spełnione, wtedy się poddadzą. I nie będą już o nic pytać, jeśli w niczym im nie ujmiesz i nie będziesz ich obrażał wydając im polecenia. Ty zaś wszystkiego dopełnisz by traktować ich jak należy, jeśli dowiodą, iż w służbie swej są posłuszni i rzetelni. A może być i tak, że Anioł twój, wedle którego pouczeń postępujesz powie ci, iż nie powinieneś być aż tak surowy wobec nich jeśli będą oni posłuszni, w sytuacjach takich uczynisz wszystko jak należy. 217 Wszelkim Demonom
 • 134. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Osiemnasty O tym jak ten, który dokonuje Operacji powinien postępować wobec Duchów iesz już jak wiązać Duchy, o co je prosić, jak je bez szkody dla siebie odprawić i co odpowiadać im na ich mowę i żądania218. Wszystko, co podaję dalej można rzec, iż jest zbytecznym albowiem pewnym jest, że ten, który z czystym sercem i mocnym zamiarem przestrzegał będzie pouczeń, jakie mu dałem odnośnie owych Sześciu Miesięcy, ten otrzyma nauki od swego Anioła Stróża, a będą one tak jasne i wy- czerpujące, iż każdy punkt owej operacji nie będzie już budził wąt- pliwości, każdą bowiem w sposób łatwy będzie mógł wyjaśnić już sam. Mówiłem też i o tym, iż jak w każdym szczególnym przypad- ku, tak w ogólności ten, kto dokonuje operacji winien postępować wobec Duchów, czyli być winien ich Panem nie zaś ich Sługą. We wszelkich sprawach powinieneś dokładnie rozważyć ich znaczenie, wiedz, iż nie postępujesz wobec człowieka, a wobec Duchów, z których każdy jeden wie więcej niż całe Uniwersum. Teraz, jeśli chciał będziesz zażądać czego od Ducha, on zaś odmówi, nasam- przód dokładnie zbadaj i rozważ, czy rzecz cała leży w naturze onego Ducha i czy Moc jego jest wystarczająca by wypełnić owo żądanie. Duchy bowiem mają przypisane im domeny, w których działają, to co dla jednego jest możliwym, dla innego być takim nie musi. Z tego też powodu powinieneś dokładnie wszystko rozwa- żyć zanim jeszcze próbował będziesz przymusić go do wykonania rzeczonej sprawy. Jeśli jednak Podległy Duch wciąż będzie się 218Wersja angielska: unto their demands and presentments, francuska: demandes etapparitions. (to ostatnie pisane łącznie)
 • 135. KSIĘGA DRUGAopierał, tedy wezwij jego Namiestników i przypomnij im przyrze- czenia, jakie ci dali, upomnij ich też o potępieniu, jakie złamanie takich ślubów przyniesie. A gdy spostrzegą twoje zdecydowanie, w jednej chwili będą ci posłuszni, jeśli jednak tak by się nie stało in- wokuj swego Anioła Stróża, rychło poczują upomnienie, jakie im zada. Jednak pamiętaj o tym, by nigdy nie stosować srogich sposo- bów do tego, co można osiągnąć delikatnością i uprzejmością219. Jeśli zdarzy się, iż podczas Inwokacji pojawią się oni bezczelnie i w ciżbie wielkiej, nie lękaj się niczego, i nie daj upustu swemu zgnie- waniu, czyń jakby nic ci to nie wadziło. Pokaż im jedynie Konse- krowaną Różdżkę a jeśli dalej czynić będą zamieszanie, uderz nią w Ołtarz dwa lub trzy razy a wszystko się uspokoi. Należy pamię- tać, iż po tym, jak je odprawisz i znikną już one, powinieneś wziąć z Ołtarza Kadzielnicę, umieścić w niej wonności i wynieść ją z Ora- torium na Taras, gdzie Duchy się pojawiły, i okadzisz całe to miej- sce, w przeciwnym razie Duchy mogłyby złoczynić osobom, które przypadkiem by się tam znalazły. Teraz dopiero zajmij się Symbo- lami, które znajdują się w Księdze Trzeciej, nazajutrz zaś wybierz cały Piasek z Tarasu i wyrzuć go w miejscu tajemnym, pilnie ba- cząc jednak by nie była to rzeka ni morze żeglowne. Może się zda- rzyć jednak, iż zapragniesz przygotować sobie różne inne Symbole i Tajemnice, weź tedy Piasek i umieść w miejscu tajemnym, jak było wyżej już powiedziane, i wszystkie inne rzeczy odłóż wedle ich miejsca im przypisanego, Znaki zaś zachowaj wedle reguły, która dokładniej zostanie opisana w ostatnim rozdziale. A jeśli tego sobie życzysz możesz zatrzymać wszystkie przedmioty w miejscu im właściwym, całą zaś Komnatę utrzymując w czystości i porządku, tyczy się to także Ołtarza, który jeśli wadził ci będzie na środku możesz ustawić w kącie pokoju. Jeśli miejsce to nie będzie zanie- czyszczone ni sprofanowane, każdej Soboty możesz cieszyć się tam obecnością Anioła Stróża, który to jest najwspanialszym cudem, jaki osiągniesz dzięki tej Świętej Sztuce. 219Wart raz jeszcze zwrócić w miejscu tym uwagę na to, jak ważnym jest w pracy Okulty- stycznej bycie uprzejmym nawet wobec Złych Duchów, Operator, który jest bezczelny i wład- czy, szybko zostanie opanowany obsesją sprowadzoną przez Ducha o podobnej naturze, to zaś przyczyni się do jego ostatecznego upadku.
 • 136. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Dziewiętnasty Tyczący się imion Duchów, które można wzywać by osiągnąć to, co się zamierzyło am ci tutaj dokładny opis wielu Duchów, których (imiona) tak razem, jak i osobno, w takiej liczbie, jakiej tylko zapragniesz, napiszesz na skrawku papieru i oddasz Ośmiu Książętom podczas Drugiego Dnia Operacji. I wszystkie te (Duchy) pojawią się Trzeciego Dnia i przybędą wraz ze swymi Książętami. I nie będzie wśród nich żad- nego, który by był podły, zatwardziały i nieużyty, miast tego, będą one pracowite i zdolne wykonać nieprzebraną liczbę rzeczy. Imio- na ich zostały wyjawione i odkryte przez Anioły a jeśli zdarzy się, iż zapragniesz poznać ich więcej, Anioł wyliczy ci ich tak wiele, jak tylko sobie zażyczysz, wiedz jednak, iż liczba ta jest nieprzebrana.Czterech Najwyższych LUCIFERLEVIATAN SATANBELIALOśmiu Książąt ASTAROTMAGOTASMODEE BELZEBUD ORIENS PAIMON ARITONAMAIMON
 • 137. KSIĘGA DRUGADuchy im podległe ORIENSPAIMON ARITONAMAIMONHOSEN SERAPH PROXOSOSHABHI ACUAR TIRANA ALLUPHNERCAMAY NILEN MORELTRACI ENAIA MULACHMALUTENS IPARKAS NUDITON MELNA MELHAERRUACH APOLHUN SCHABUACH MERMOMELAMUD POTER SCHED EKDULONMANTIENSOBEDAMA SACHIEL MOSCHELPEREUCH DECCAL ASPERIM KATINI TOREFORABADAD COELENCHUSCHITASMA PACHID PAREK RACHIARNOGAR ADON TRAPISNAGIDETHANIM PATID PAREHTEMPHASTISONPARASEH GEREVIL ELMIS ASMIEL IRMINON ASTUREL NUTHONLOMIOL IMINK PLIROK TAGNONPARMATUS IARESIN GORILON LIRIONPLEGIT OGILENTARADOS LOSIMON RAGARASIGILONGOSEGAS ASTREGA PARUSURIGISAHEROM IGARAKGELOMA KILIK REMORON EKALIKE ISEKEL ELZEGAN IPAKOL HARIL KADOLONIOGIONZARAGIL IRRORON ILAGAS BALALOS OROIA LAGASUF ALAGAS ALPAS SOTERION ROMAGES PROMAKOS METAFEL DARASCON KELEN ERENUTES NAJIN TULOT PLATIEN ATLOTONAFARORP MORILEN RAMARATZNOGENMOLIN(= 111 Duchów Podległych)
 • 138. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA ASTAROTASMODEEAMANIELORINEL TIMIRADRAMAS AMALIN KIRIKBUBANABUK RANERSEMLIN AMBOLIN ABUTES EXTERONLABOUX CORCARONETHAN TARETDABLAT BURIUL220 OMAN CARASCHDIMURGOS ROGGIOL LORIOL ISIGITIORON DAROKIN HORANAR ABAHIN GOLEGGUAGAMONLAGINX ETALIZ AGEI LEMEL UDAMAN BIALOT GAGALOSRAGALIM FINAXOS AKANEF OMAGES AGRAX SAGARES AFRAYUGALES HERMIALAHALIGAX GUGONIXOPILMDAGULER PACHEI NIMALON (= 53 Duchy Podległe)AMAIMON ARITONHAUGESAGIBOL RIGOLEN GRASEMIN ELAFONTRISAGAGAGALIN CLERACA ELATONPAFESLA(= 10 Duchów Podległych) Duchy podległe zarówno ASMODEE jak i MAGOTOWI.TOUNMAGOGDIOPOS DISOLEL BIRIELSIFONKELE MAGIROS SARTABAKIMAPOT OPUN (= 15 Duchów Podległych) 220 Podobne imię „Buriol” przytoczone jest pośród Duchów podległych Amaymonowi.
 • 139. KSIĘGA DRUGA ASTAROTAMANCAMALTOXAIKATARON RAX GONOGINSCHELAGONGINAR ISIAMON BAHALDAREKISCHIGAS GOLEN GROMENIS RIGIOS NIMERIX HERGARGILONOKIRIFAGANI HIPOLOS ILESON CAMONIXBAFAMAL ALANAPORMENOSOMBALATQUARTAS UGIRPEN ARAEXLEPACA KOLOFE (= 32 Duchy Podległe)Oto Duchy podległe MAGOTOWI i KORE.NACHERAN KATOLINLUESAFMASAUB URIGOFATURABFERSEBUSBARUEL UBARIN BUTARABISCHIRONODAX ROLERAROTOR HEMIS ARPIRON ARRABINSUPIPASFORTESONDULID SORRIOLENENMEGALAKANAGOTOSSIKASTIN PETUNOFMANTAN MEKLBOC TIGRAFON TAGORA DEBAMTIRAIMIRIX MADAIL ABAGIRON PANDOLI NENISEM COBELSOBELLABONETON ARIOTH MARAGKAMUSILKAITARSCHARAK MAISADUL AGILAS KOLAM KILIGIL CORODONHEPOGONDAGLASHAGION EGAKIREH PARAMOROLISERMON RIMOG HORMINOS HAGOGMIMOSAAMCHISON ILARAX MAKALOSLOCATER COLVAM BATTERNIS(= 65 Duchów Podległych)
 • 140. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAASMODEEONEI ORMION PRECHES MAGGID SCLAVAKMEBBESSERBACARON HOLBA HIFARION GILARION ENIURIABADIR SBARIONATUTIFAOMETSARRA(= 16 Podległych Duchów)BELZEBUDALCANORAMATIA BILIFARESLAMARION DIRALISENLICANENDIMIRAGELPONEN ERGAMENGOTIFANNIMORUPCARELENA LAMALONIGURIM AKIUMDORAK TACHAN IKONOK KEMALBILICO TROMES BALFORIAROLEN LIROCHI NOMINONIAMAIAROGOR HOLASTRI HACAMULI SAMALO PLISON RADERAF BOROLSOROSMA221 CORILONGRAMON MAGALAST ZAGALO PELLIPIS NATALIS NAMIROSADIRAELKABADA KIPOKIS ORGOSILARCONAMBOLONLAMOLON BILIFOR(= 49 Podległych Duchów)ORIENSSARISELGASARONSSOROSMATURITEL BALAKENGAGISON MAFALACAGAB (= 8 Duchów Podległych) 221To samo imię znaleźć można też wśród Duchów podległych Oriensowi, patrz trzecia kolumna, wiersz pierwszy.
 • 141. KSIĘGA DRUGAPAIMONAGLAFOS AGAFALI DISON ACHANIEL SUDORON KABERSA EBARONZALANES UGOLA CAMEROFFLES MENOLIK TACAROS ASTOLIT RUKUM (= 15 Podległych Duchów) ARITONANADEREIKOROK SIBOLAS SARIS SEKABIN CAROMOS ROSARAN SAPASON NOTISER FLAXONHAROMBRUB MEGALOSIN MILIOMILEMLIS GALAK ANDROCOS MARANTONCARON REGINON ELERION SERMEOT IRMENOS (= 22 Duchy Podległe) AMAIMONROMEROC RAMISONSCRILISBURIOL TARALIM BURASENAKESOLIEREKIA ILLIRIKIM LABISI AKOROS MAMES GLESI VISION EFFRIGIS APELKI DALEP DRESOP HERGOTIS NILIMA(= 20 Podległych Duchów)
 • 142. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Pod czyim władaniem Suma Duchów Podległych Oriens, Paimon, Ariton, Amaymon -111 Ashtaroth i Asmodeus - 53 Amaymon i Ariton - 10 Asmodeus i Magoth -15 Ashtaroth -32 Magoth i Kore -65 Asmodeus - 16 Beelzebub -49 Oriens -8 Paymon - 15 Ariton - 22 Amaymon -20Całkowita liczba Duchów Podległych - 316 Nieprzebrana jest liczba Duchów, które mógłbym w miejscu tym wymienić, nie chcąc jednak czynić niepotrzebnego zamieszania zdecydowałem się opisać te tylko, które sam wezwałem i o których z całą pewnością wiem, iż są dobrymi i wiernymi sługami we wszelkich Operacjach, do których miałem sposobność je wykorzy- stać. Prawdą jest jednak i to, iż ten, kto przeprowadzi tę Operację będzie w stanie posiąść znacznie więcej (imion).
 • 143. KSIĘGA DRUGA Notatki S.L. MacGregor Mathersa Tyczące się imion, które znajdują sięw Rozdziale Dziewiętnastym elem moim było dokonanie możliwie przejrzystego ob- jaśnienia Znaczeń imion Duchów, które to w przeważającej mierze pochodzą z języka hebrajskiego i chaldejskiego, ale także z greki, łaciny i koptyjskiego, etc. NAJWYŻSI KSIĄŻĘTALUCIFER: Od łacińskiego Lux, Światło i Fero, nieść, - Niosący Świa- tło. W niektórych pismach znajdujemy czasem inne jeszcze imię „Lucifuge”, które wywodzi się od Lux, Światło i Fugio, lecieć od strony, - Ten, który oddala się od Światła. LEVIATAN: Od hebrajskiego LVIThN (zwykle też zapisywany Leviathan miast obecnego w tekście Leviatan) - Poskręcany Wąż lub Smok222. SATAN: Od hebrajskiego ShTN - Przeciwnik BELIAL: Od hebrajskiego BLIOL - Ten, który jest niegodziwy OŚMIU KSIĄŻĄTASTAROT: Od hebrajskiego OShThRVTh - stada, tłumy, zgroma- dzenia. Zwykle pisane „Ashtaroth”. Także Bogini Astarte, Esther wywodzi się od tego samego rdzenia.222 Nie mogę w pełni się tu zgodzić z Mathersem, ten morski potwór o dziwnych kształ-tach kilkukrotnie jest wspominany w Biblii, w pismach talmudycznych przedstawiany jest zaś, jako ogromna ryba, przeznaczona na ucztę sprawiedliwych po przyjściu Mesja- sza.
 • 144. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAMAGOT: Być może od hebrajskiego MOVTh - małe kamienie, lub od MG - zmiana obozu lub miejsca, możliwym też, iż chodzi tu o greckie MAGOS, mag. Zwykle zapisywany jako Maguth. Można także porównać z francuskim słowem „Magot”, które oznacza ro- dzaj pawiana, ale także ohydnego karła, owo znaczenie często spo- tykamy w bajkach, gdzie określa ono złośliwego karła lub elfa. Duch ten miełby zajmować się również ukrytymi skarbami. Laro- usse wywodzi to imię od starożytnego francuskiego lub niemiec- kiego. ASMODEE: Zwykle zapisywany „Asmodeus” lub rzadko „Chash- modai”. Wywodzi się od hebrajskiego słowa „Asmod”, zniszczyć, eksterminować, lub przez niektórych od perskiego czasownika „Azmonden, kusić, próbować, udowadniać. Niektórzy Rabini utrzymują, iż Asmodeus był kazirodczym dzieckiem Tubal - Cain i jego siostry Naafrfah. Inni zaś, iż był to Demon nieczystości. Nie- którzy znów wiążą go z demonami wykorzystanymi przez Salo- mona do budowy Świątyni Jerusalem, miał on podjąć się próby obalenia Salomona, by samemu zająć jego miejsce, jednak Król zwyciężył go, zaś Anioł Gabriel przegnał go do Egiptu i uwięził w Grocie. Rabini ci utrzymują, iż kiedy Asmodeus pracował przy bu- dowie Świątyni, nie używał przy tym żadnych narzędzi z metalu, miast tego zaś pewnego kamienia, który ciął zwykłe bloki tak, jak diament tnie szkło. BELZEBUD: Najczęściej zapisywany jako „Beelzebub”, „Baalzebub”, „Beelzebuth” lub „Beelzeboul”. Od hebrajskiego BOL, władca, ZBVB, mucha lub muchy, - Władca Much. Niektórzy wywodzą to imię od syryjskiego „Beel d`Bobo” - Mistrz Oszczerstwa, czego znaczeeie podobne jest do greckiego DIABOLOS, które we współ- czesnym francuskim i angielskim funkcjonuje jako „Diable” i „Devil”. ORIENS: Owe cztery imiona, tj.: Oriens, Paimon, Ariton i Amaymon są zwykle przypisywane czterem Złym Władcom, czterech Stron Świata. Oriens, od łacińskiego Oriens, wschód (słońca) lub Wschód. Imię to zapisywane jest także jako Uriens, od łacińskiego Uro, pło- nąć lub być trawionym przez płomienie. Prawdopodobnie to wła- śnie od imienia Uriensa wziął się średniowieczny tytuł Diabła, „Sir Urien”. Imię to zapisywane jest czasem jako „Urieus”, od łacińskie- go Urios, tytułu nadawanego Jowiszowi jako władającemu Wia-
 • 145. KSIĘGA DRUGAtrem. Urieus może być wyprowadzony także od greckiego przy- miotnika Eurus, Eureia, Euru, który oznaczał bezmiar. Przez Rabi- nów nazywany także Samaelem, SMAL, co wywodzi się od hebraj- skiego SML, które oznacza postać, obraz, lub bożka. W Kabale imię to nadane jest jednemu z Czterech Władców Złych Duchów. PAIMON: Często zapisywany jako „Paymon” i czasem „Paimonia”, prawdopodobnie od hebrajskiego POMN, brzęczenie, lub dźwięk małego dzwonka. Wyprowadzić można to imię także od hebraj- skiego POM, poruszać, zmuszać, uderzać. Samo słowo POMN zna- leźć można w Księdze Wyjścia 28, 33; 28, 34; 39,25. Paimon przez Rabinów tytułowany jest często jako Azazel, OZAZL, które to imię odnosi się do Kozła Ofiarnego, OZ, kozioł, AZL, odejść. Jest przedmiotem ciągłej dyskusji czy chodzi tutaj o kozła ofiarnego, czy raczej o Demona, któremu miałby być on ofiarowany. W każ- dym razie tradycja rabiniczna zawsze używa tego imienia odnoście jednego z władców pośród demonów. ARITON: Często nazywany „Egyn” lub „Egin”. Imię to wyprowa- dzić można od hebrajskiego ORH, leżeć nagim, rozebrać. Można też podobne słowo znaleźć w języku greckim ARHRETON - tajem- nica, misterium, poza dobrem i złem. EGIN z kolei odnosić się mo- że do hebrajskiego OGN, co oznacza opóźnić, przeszkodzić. Za- uważalnym jest też podobieństwo do greckiego AIGOS, kozioł. Duch ten w tradycji rabinicznej nazywany jest Azael, OZAL, od OZ, co oznacza tak kozła jak i witalność i gwałtowność, w ten spo- sób dzieląc częściowo swe pochodzenie z Azazelem. AMAIMON: Często zapisywany też jako „Amaymon”, możliwe, iż od greckiego MAIMON, imiesłów czynny od MAIMAO, z A jako partykułą, tak AMAIMON oznaczałby „straszną przemoc i gwał- towność”. Duch ten przez Rabinów nazywany jest Mahazaelem, MHZAL, możliwe, iż od MZ, pożerać. Amaymon wspominany jest w wielu magicznych dziełach okresu średniowiecza jako bardzo potężny Duch, co więcej wspomina się też, o tym, iż należy zaopa- trzyć się w pierścień magiczny, który uchroni adepta przed zabój- czym ognistym i trującym oddechem tego Ducha.
 • 146. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA DUCHY PODLEGŁE ORIENSOWI, PAYMONOWI, ARITONOWI, AMAYMONOWIHOSEN: Od chaldejskiego CHVSN, chosen, - silny, żywotny, potęż- ny. SARAPH: Od hebrajskiego ShRP, - płonąć, być trawionym przez płomienie. PROXOSOS: Możliwe, iż od greckiego PROX, PROXOKOS, - kozioł. HABHI: Od chaldejskiego ChBA lub hebrajskiego ChBH, - ukryty. ACUAR: Od hebrajskiego AKR, - tnący ziemię. TIRANA: Możliwe, iż od hebrajskiego ThRN, Maszt, lub też Jabłoń. ALLUPH: Od hebrajskiego ALVP, przywódca, diuk, także byk pro- wadzący stado. NERCAMAY: Możliwe, iż od hebrajskiego NOR, - chłopiec, ChMH, - towarzysz. NILEN: Możliwe, iż imię to pochodzi od rzeki Nil. MOREL: Prawdopodobnie od hebrajskiego MRH, buntownik. TRACI: Od greckiego TRACHUS, etc. - ostry, bezczelny. ENAIA: Możliwe, iż z hebrajskiego ONIH, - biedny, napiętnowany. MULACH: Prawdopodobnie tak jak „Moloch”, od hebrajskiego MLK, - władać. MALUTENS: Możliwe, iż od hebrajskiego MOL, - kłamać, zwodzić. IPARKAS: Prawdopodobnie od greckiego HIPPARCHES, - dowód- ca konnicy. NUDITON: Jak się wydaje od łacińskiego NUDITAS, - nagość. MELNA: Możliwe, iż od hebrajskiego LN, - mieszkać, wypoczywać. MELHAER: Prawdopodobnie od hebrajskiego ML, - odciąć, dzielić, i ChR, czystość. RUACH: Od hebrajskiego RVCh, - Duch. APOLHUN: Od greckiego APOLLUON, Apollyon, - niszczyciel. SCHABUACH: Z arabskiego uciszyć, uśmierzyć. MERMO: Z koptyjskiego, MER, - w poprzek, MOOU, - Woda. MELAMUD: Od hebrajskiego MLMD, - bodziec do wysiłku. POTER: Od greckiego POTER, naczynie. SCHED: Od hebrajskiego ShDD, imię niszczycielskiego demona. Jednak podkreślić tu należy, iż hebrajskie ShD wprowadza to samo znaczenie, co w języku angielskim „to shed” (przelewać, wylewać, karmić), i odnosi się do piersi kobiecej.
 • 147. KSIĘGA DRUGAEKDULON: Prawdopodobnie od greckiego, EKDUO, - rabować. MANTIENS: Od łacińskiego MANTIENS i greckiego MANTEIA, prorokować, wróżyć. OBEDAMA: Od hebrajskiego OBD, - sługa, AMA, - matka, AMH, znaczy jednak służącą, i tak OBEDAMA oznaczać może służącą. SACHIEL: Jest to imię stosunkowo często spotykane w magicznych dziełach, przypisane Aniołowi planety Jowisz. SKK, - okrywać, ochraniać, zaś SChH, - zdeptać. MOSCHEL: Od hebrajskiego MVSh, - ruszyć się. PEREUCH: Możliwe, iż od greckiego PER i EUCHE, - dotyczący modlitwy lub dany modlitwie. DECCAL: Od hebrajskiego DChL, - bać się. ASPERIM: Możliwe, iż od łacińskiego „Aspera”, - gwałtowny, wy- magający, niebezpieczny. KATINI: Od hebrajskiego KThN, - tunika, podobnie grecki CHI- TON. TORFORA: Od hebrajskiego ThOR, - mały nóż, lancet. BADAD: Od hebrajskiego BDD, - samotny.Do tego momentu przedstawiałem pełne derywacje, przez wzgląd na brak miejsca skupię się teraz tylko li na podaniu znaczeń, pomi- jając ich pochodzenie i uwagi na ich temat, i tak:COELEN: łacińskie, - niebiosa. CHUSCHI: hebrajskie, - cisza. TASMA: hebrajskie i chaldejskie, - słabość. PACHID: hebrajskie, - strach. PAREK: hebrajskie, - szorstkość, dzikość. RACHIAR: greckie, - morze rozbijające się o skały. NOGAR: hebrajskie, - płynąć. ADON: hebrajskie, - Pan. TRAPIS: greckie, - odwracanie. NAGID: hebrajskie, - przywódca. ETHANIM: hebrajskie, - osioł, piec. PATID: hebrajskie, - topaz. PAREHT: hebrajskie, - owoc. EMPHASTISON: greckie, - obraz, przedstawienie czegoś. PARASEH: chaldejskie, - podzielony.
 • 148. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAGEREVIL: hebrajskie, - wróżyć. ELMIS: koptyjskie, - latać. ASMIEL: hebrajskie, - gromadzić. IRMINON: greckie, - wspierać. ASTUREL: hebrajskie, - mieć autorytet, władzę. NUTHON: prawdopodobnie koptyjskie, - podobny do Boga, lub greckie, - przeszywający. LOMIOL: prawdopodobnie hebrajskie, - wiążący, zgorzkniały. IMINK: prawdopodobnie koptyjskie, - pożerać. PLIROK: prawdopodobnie koptyjskie, - rozpalać. TAGNON: prawdopodobnie greckie, - ciepło. PARMATUS: greckie i łacińskie, - ten, który niesie tarczę. IARESIN: hebrajskie, - owładnięcie. GORILON: koptyjskie, - topór, który rozbija, lub rozdziera w ka- wałki; kości. LIRION: greckie, - lilia. PLEGIT: możliwe, iż greckie, - oczarowanie. OGILEN: hebrajskie, - okrągły, koło.
 • 149. KSIĘGA DRUGA Rozdział Dwudziesty O tym, jak należy przeprowadzić Operacjęym sposobem rzeczona Operacja jest skończona, byjednak opis jej był pełen, koniecznym jest rzec słówkilka o tym, dzięki czemu zdołasz przełożyć wszystkiewskazówki, jakie ci dałem na praktykę. Po pierwsze,kiedy doprowadzisz rzecz całą do końca i posiądziesz już wszystko, co posiąść dzięki temu można, słów ci zbraknie by modlić się do Boga na chwałę Jego oraz Jego Najświętszego Imie- nia, nawet gdybyś miał tysiąc języków i tego nie stanie. I wobec Anioła Stróża twego słów ci zabraknie by wyrazić wdzięczność, na jaką zasługuje. Jednakże nie poniechaj dziękczynienia stosownego do twych możliwości i Wielkiego Skarbu, jaki otrzymałeś. Koniecz- nym jest też, byś w pełni zrozumiał, jak powinieneś korzystać z ogromnego bogactwa, tak by w rękach twych nie zmarniało, albo wręcz nie stało się szkodliwe. Sztuka ta jest jako ten Miecz w dłoni twojej, który [tak jak może ich ochronić], tak może czynić wszelkie zło i krzywdę twoim sąsiadom. Jeśli jednak dzieło swe doprowa- dzisz do zamierzonego końca, mianowicie do zwycięstwa nad DE- MONEM i Wrogami, wtedy nie lękaj się pożytek dobry z niego bę- dzie. Pragnę dać ci jeszcze pewne ważkie wskazówki tyczące się całego dzieła. Kiedy zakończysz już wszelkie działania z Duchami, powinieneś jeszcze przez cały tydzień zanosić swe modlitwy do Boga, co się zaś tyczy spraw twoich nie wolno ci podejmować przez ten czas żadnej służebnej pracy, nie wolno ci też przeprowa- dzać żadnego Zawoływania Duchów, tak w ogólności, jak i twych Familiarów. A kiedy Siedem Dni upłynie, wtedy rozpoczniesz ćwi- czenie się w swej mocy, tak jak będzie niżej powiedziane.
 • 150. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA(1) Dokładnie rozważ wszystko, co przemawia za tym, by nie przeprowadzić Magicznej Operacji. Miej na uwadze także to, by nie przeprowadzać Inwokacji Duchów w Szabat, albowiem dzień ten poświęcony jest Panu, winieneś wtedy wypoczywać, święcić go i uroczyście obchodzić oddając się modlitwie.(2) Pilnuj się jak Wiecznego Ognia, wyjawienia jakiemukolwiek żywemu stworzeniu tego, co powierzył ci twój Anioł Stróż, wyjąt- kiem jest jeno ten, który powierzył ci [sekret] Operacji i ten, wobec którego masz większe jeszcze zobowiązanie, niźli wobec własnego ojca.(3) Jeśli tylko jest to w mocy twojej uważaj na to by nie użyć Sztuki przeciwko swoim sąsiadom, wyjątkiem jest tutaj tylko słuszna Ze- msta, jednak nawet wtedy, radzę ci naśladować raczej Boga, który wybacza, albowiem nie ma na świecie bardziej szlachetnego uczynku nad przebaczenie.(4) Jeśli Anioł twój odradzał ci będzie jakąś Operację, czy nawet ci jej zakazywał, pilnuj się, jeśli bowiem ją przeprowadzisz, będziesz tego żałował.(5) Odrzuć wszelkie (Złe) Nauki, Magię, Zaklinanie, albowiem są one Wynalazkami Diabła, i nie pokładaj ufności w księgach, które je objaśniają, choć z pozoru mogą wydawać się wiarygodne, są to sieci, które podstępny BELIAL rozstawił by cię schwytać.(6) Rozmawiając tak z Dobrymi Duchami, jak i ze Złymi, nigdy nie używaj słów, których znaczenia nie rozumiesz, albowiem przynie- sie ci to jeno szkodę i ból.(7) Nigdy nie żądaj od swego Anioła Stróża żadnego Symbolu, dzięki któremu osiągnąć można Złe cele, wiedz, iż w ten sposób zasmucisz go. A pomnij i na to, że spotkasz na swej drodze wielu, którzy będą cię o podobną przysługę błagali, ty jednak bądź nie- wzruszony.
 • 151. KSIĘGA DRUGA(8) Wyrób w sobie nawyk utrzymywania w czystości ciała i odzie- ży, wiedz, iż wszelkie Duchy, i te Dobre i te Złe, lubują się w czy- stości.(9) Jak tylko to możliwe unikaj tego, by Mądrości swej użyczać in- nym dla złych celów, nasamprzód dokładnie rozważ to, komu po- wierzasz swe usługi, albowiem częstym jest to, iż kiedy jeden czyni komuś przysługę, niesie krzywdę komu innemu.(10) W żadnym razie nie podejmuj się przeprowadzenia Operacji Świętego Anioła jeśli nie masz ważnego po temu powodu, wiedz, iż [rodzaj] Świętych Aniołów jest tak daleko nad tobą, że nawet marzyć nie powinieneś by czynić między nimi a tobą porównanie, jesteś niczym przy Tych, którzy są Aniołami Boga.(11) Jeśli Operacja może być pomyślnie zakończona z pomocą Fa- miliara nie jest koniecznym by korzystać z pomocy innych Du- chów.(12) Może się okazać, iż jest oto wyjątkowo prostą sprawą by z po- mocą Familiarów czynić szkodę sąsiadom, pilnuj się jednak chyba, że chcesz w ten sposób ukrócić ich bezczelność lub usilne kroki, jakie przeciw tobie podejmą. Nigdy nie trzymaj Familiarów w bez- czynności, możesz jednego z nich przekazać dowolnej osobie, bacz jednak na to by była ona godna takiego wyróżnienia, duchy owe nienawidzą bowiem służenia tym, których wzrok daleko nie sięga. Osoba taka powinna jednak zawrzeć jasny i wyraźny Pakt (z Du- chami), wtedy Familiary ruszą by mu służyć.(13) Owe Trzy Księgi tyczące się Operacji winny być czytane wie- lokrotnie, dobrym po temu czasem jest okres owych Sześciu Mie- sięcy przed przeprowadzeniem dzieła. Ten, kto zamierza go doko- nać winien być dokładnie pouczony i obeznany z tematem, a jeśli nie jest on Żydem, nasamprzód powinien się obeznać z wieloma zwyczajami i ceremoniami, jakie są podczas tej Operacji wymaga- ne, tak by nie były mu one obce i jawiły się raczej jako konieczne i użyteczne.
 • 152. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA(14) A jeśli ten, kto przeprowadza tę Operację przez Sześć Miesięcy popełni z własnej woli jakikolwiek grzech śmiertelny zabroniony w Dziesięciu Przykazaniach, niechaj pewnym będzie, iż nigdy nie otrzyma tej Mądrości.(15) Sen w ciągu dnia jest całkowicie zabroniony, wyjątkiem jest tutaj jakaś wyższa konieczność, jak choroba, znaczny już wiek lub osłabienie, Bóg jest miłosierny223 dla rodzaju ludzkiego i dla ich sła- bości.(16) Jeśli nie masz w sobie silnego przekonania by przeprowadzić całą Operację radzę ci się jej nie podejmować ponieważ nie można szydzić z Pana, ten zaś kto tego się dopuści przez niego pokarany będzie srogimi chorobami. Jeśli jednak Operacji nie można dokoń- czyć z powodu wypadków nieszczęśliwych i nie ze swojej winy, nic złego cię nie spotka.(17) Niemożliwym jest by ten, który przekroczył już wiek pięćdzie- sięciu lat podołał całej Operacji. Podobny zwyczaj znajdujemy w prawdziwym i starożytnym Prawie Żydowskim odnośnie Kapłań- stwa. Ta sama reguła odnosi się do tych, którzy nie ukończyli jesz- cze lat dwudziestu pięciu.(18) I nie dopuścisz by twoje Familiary zbyt się z tobą zaprzyjaźni- ły, i nie będziesz z nimi dyskutował zanadto, wyniknie bowiem z tego tyle spraw wszelakich, iż łatwo będzie można się w nich za- plątać i zatracić rozum.(19) Jeśli chodzi o Familiary nie wolno ci czynić na nich użytku z Symboli, które znajdują się w Księdze Trzeciej, wyjątkiem są te znajdujące się w Rozdziale Piątym224, cokolwiek od nich zapra- gniesz starczy, żebyś im to powiedział. I nigdy nie przeprowadzaj wielu Operacji w jednym czasie, kiedy ukończysz jedną podejmij się dopiero drugiej, czyń tak aż osiągniesz we wszystkim doskona- 223W org. manuskrypcie: User d`humanite, w wersji angielskiej: to employ mercy. 224Tytuł tego rozdziału brzmi: „O tym, jak można nadać Familiarom, tak tym związanym, jak i tym, które wolność zachowały, postać dowolną”.
 • 153. KSIĘGA DRUGAłość. Pamiętaj jeno, iż Początkujący Artysta nie staje się nagle Mi- strzem, ale dochodzi do wszystkiego po trochu.(20) Jeśli nie masz szczególnie ważnych powodów nie wzywaj Czterech Najwyższych i Ośmiu Książąt, należy odróżnić ich od in- nych (którzy im są podlegli).(21) Kiedy czynisz swe dzieło staraj się nie wymuszać na Duchach by przybierały widzialną postać225, rzecz cała będzie szła ci skład- niej jeśli zadowolisz się tylko tym, iż odpowiedzą na twe pytania i uczynią to, czego od nich wymagasz.(22) Wszelkie Modlitwy, Oracje, Inwokacje i Zaklęcia, w istocie wszystko, co zamierzał będziesz powiedzieć winno być wymawia- ne głośno, czysto, jednak bez wrzasków, jakie czynią szaleni226, ja- sno i wyraźnie, w sposób naturalny i dostojny.(23) A podczas owych Sześciu Miesięcy, w każdą wigilię Szabatu wymieciesz całe Oratorium i utrzymywał je będziesz w czystości, albowiem miejsce to jest przeznaczone Świętym i Czystym Anio- łom.(24) Pilnie bacz na to by nie przeprowadzać Operacji nocą, wyjąt- kiem są tu sytuacje, kiedy wyraźnie zaistnieje taka potrzeba.(25) Przez całe swoje życie staraj się unikać złego prowadzenia, w szczególności rozpusty, obżarstwa i opilstwa.227(26) A kiedy przeprowadzisz Operację i posiądziesz Prawdziwą Mądrość powinieneś trzy dni pościć nim przystąpisz do praktyki. 225 Nie tylko wymaga to przymuszenia ich i wielokrotnego powtarzania zaklęć, co bardziejistotne Duchy te muszą skądś czerpać niezbędne składniki, z których zbudują ciało, które mają zamanifestować. 226 W oryginale: Sanspourtant crier comme unfou, w wersji angielskiej: shouting like a madman.227 Zdanie to w oryginale ma postać: Le vice de crapul, w wersji angielskiej Mathers wyraziłją jako: the vices of debauchery, gluttony, and drunkenness.
 • 154. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA(27) Każdego roku powinieneś upamiętnić ów dar, jaki otrzymałeś od Pana, w tym czasie pościł będziesz, modlił się i cześć oddawał swemu Aniołowi Stróżowi.(28) Podczas owych Trzech Dni, kiedy wzywał będziesz Duchy powinieneś pościć, jest to bardzo ważne, dzięki temu bowiem bę- dziesz bardziej wolny i spokojny, tak na ciele jak i na umyśle.(29) I zważ na to, iż posty winny być rozpoczęte wraz z pojawie- niem się pierwszej nocnej Gwiazdy, nigdy inaczej.(30) Reguła, od której nie ma odstępstwa, nigdy nie przekaż tajem- nicy tej Operacji żadnemu Monarsze228 albowiem Salomon był pierwszym, który jej nadużył. A jeśli to uczynisz, tak ty, jak i twoi następcy utracicie Łaskę. Sam do reguły tej się zastosowałem, kiedy to cesarzowi Zygmuntowi dałem najlepszego Familiara, jakiego miałem lecz odmówiłem mu sekretu Operacji, nie powinien on do- stać się w ręce cesarzy, królów czy innych władców.(31) Sekret tej Operacji możesz dalej przekazać, w żadnym razie nie wolno ci go jednak sprzedać, byłoby to nadużyciem Łaski Pana, który ci ją powierzył, jeśli jednak nie zastosujesz się do tej reguły utracisz całą kontrolę nad tą Sztuką.(32) A kiedy przeprowadzał będziesz Operację w mieście, wybierz sobie dom, który góruje nad innymi, wiedz bowiem, iż w dzisiej- szych czasach229 Ciekawość jest tak silna, iż musisz sam stać na swojej straży, do domu powinien przylegać ogród, gdzie będziesz mógł ćwiczyć. 228 Raczej jak się wydaje jest to zwykłe uprzedzenie Abrahama. 229 Pamiętać należy, iż wyrażenie „w obecnych czasach” odnosi się do lat współczesnych Abrahamowi, wtedy, kiedy pisał on swe dzieło, tj. 1458 rok. Jak się wydaje jednak ten szczególny rodzaj ciekawości zmienił się nieco od tego czasu. [Pamiętać należy, iż Ma- thers pisał swój przypis w czasach daleko różniących się od naszych, kto wie, czy nie bardziej niż czasy Abrahama miałyby różnić się od epoki wiktoriańskiej, rzekłbym raczej, iż, w każdym razie w Polsce, ten rodzaj ciekawości jest jak najbardziej obecny.]
 • 155. KSIĘGA DRUGA(33) Pilnuj się też by podczas owych Sześciu Miesięcy nie utracić ani kropli krwi, wyjątkiem są sytuacje, kiedy wydalana jest ona w sposób naturalny.(34) Przez okres ten nie dotkniesz żadnego martwego ciała.(35) I przez cały ten czas nie będziesz jadł ni mięsa ni krwi żadnego martwego zwierzęcia, i czynić to będziesz dla pewnych ważnych powodów230.(36) Nim przekażesz ową Sztukę komukolwiek odbierzesz jego Przyrzeczenie [iż przestrzegał będzie reguł, jakie są tu przedsta- wione]. I nie przekażesz jej temu, który jest Ateistą ani temu, który bluźni Bogu.(37) Będziesz pościł trzy dni nim komukolwiek przekażesz tę Ope- rację, on zaś pościł będzie wraz z tobą. Winien on ci przekazać jesz- cze Dziesięć Złotych Florenów lub ich równowartość, które ty sam rozdasz pośród biednych, którym nakażesz powtórzyć Psalmy Mi- serere Mei Deus, etc., i De Profundis231, etc..(38) Dobrą rzeczą, która wspomóc może całą Operację jest powta- rzanie Psalmów Dawida, mają one bowiem wielką moc, należy powtarzać je dwa razy w tygodniu. I unikaj gier jak plagi najgor- szej, albowiem zawsze jest to dobra okazja do bluźnierstwa. Także w czasie, kiedy modlił się będziesz i studiował Święte Księgi nie będziesz wolny od tej pokusy232.Wszystkie te wskazania i wiele innych jeszcze, które otrzymasz od swego Anioła Stróża w miejscu tym ci przekazuję. Dokładnie ich230 Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest, iż Złe Duchy z łatwością mogłyby opętać takie zwierzę, po to, by działać na szkodę Operatora z chwilą gdy ten by je zjadł. 231 Psalm 51 (Wlg. 50), Zmiłuj się nade mną, etc., Psalm 130 (Wlg. i Septuaginta 129) Z głębo-kości wołam do Ciebie o Panie, etc.. 232 W oryginalnym manuskrypcie jest: Vosjuirez lejeu comme la peste parcequil occasione toujo-urs du blaspheme outreque dans ce temps la leveritable jeu est loraison et la lecture des livres sa- crez. „Jeu” w miejscu tym w sposób oczywisty wskazuje na to, iż chodzi tutaj o gry hazar- dowe, nie o zwykłą rozrywkę i zabawę, która jak się wydaje konieczna jest w tym czasie, by dać mózgowi wytchnienie i odprężyć nerwy, które są w stałym napięciu.
 • 156. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAprzestrzegając i nie ujmując w najdrobniejszym szczególe dotrzesz do końca Operacji i poznasz jej prawdziwą wartość. Teraz więc chcę przejść do informacji na temat tego jak czynić użytek z Symbo- li i jak postępować by otrzymać inne. Nasamprzód musisz zrozu- mieć, iż ten, kto przeprowadził Operację posiadł moc i nie jest już [dla niego] konieczne używanie spisanych Symboli, wystarczają- cym jest bowiem głośne wymówienie Imienia Ducha i postaci w jakiej miałby się pojawić, jest tak ponieważ złożyły one Przyrzecze- nie. Symbole te przygotowywał będziesz po to, by móc skorzystać z pomocy Duchów wtedy, kiedy będziesz w towarzystwie innych osób, będziesz musiał mieć je wtedy przy sobie, tak by dotykając je, lub trzymając w prosty sposób wyrazić swoje życzenie. W jednej chwili Duch, któremu przypisany jest Symbol będzie ci posłuszny, jeśli jednak zapragniesz czegoś specjalnego, co nie jest powiązane, lub wyrażone Symbolem, koniecznym będzie by to określić wyra- żając swe pragnienie, co najmniej w dwu, trzech słowach. Warto więc zauważyć, iż jeśli postąpisz rozumnie, będziesz mógł zwrócić się do osób z którymi jesteś w taki sposób, iż Duchy, wcześniej przez ciebie inwokowane zrozumieją cóż mają uczynić, to co jest najważniejsze to wyrażenie swojego życzenia słowem. Są to istoty o tak wielkiej inteligencji, iż z jednego słowa, jednego pojedynczego motywu mogą odtworzyć całą konstrukcję rzeczy, jednak mimo tego nie są one w stanie przeniknąć najgłębszych zakamarków ludzkiego umysłu, są jednak w stanie dzięki swej bystrości i wraż- liwości zręcznie dzięki zauważalnym oznakom odkryć zamysł oso- by. Jednak bardzo istotną i ważną sprawą jest, byś udał się w miej- sce tajemne, gdyż takie będzie najodpowiedniejsze mimo tego, iż tak naprawdę każde miejsce jest dobre dla inwokowania dobrych Duchów w trakcie Operacji. Tam też przekaż im swoje żądania od- nośnie tego, co chcesz by wykonały, a one to wykonają, bądź w tej chwili bądź też nazajutrz. I zawsze znak im daj słowem lub też w inny sposób, który cię zadowala kiedy tylko będziesz chciał by za- częły działać. Tak czynił ABRAMELIN w Egipcie, JÓZEF w Paryżu i ja sam czyniłem wedle tejże zasady. I sprawiłem, iż stałem się wiel- kim człowiekiem, który służył u Książąt i wielkich Panów. Tak więc opowiedziałem ci w sposób jasny jakie Operacje do czego się odnoszą i jak należy je przeprowadzać. Teraz nauczę cię tego, jak wszystkie te (Symbole), które znajdziesz w Księdze, jak i te, które
 • 157. KSIĘGA DRUGApóźniej otrzymasz od Duchów winny być zapisane i nabyte. Jako że liczba Operacji jest nieprzebrana i nie jest możliwym spisanie ich wszystkich w tym dziele. Dlatego też, jeśli zechcesz przeprowadzić Operację używając Symbolu, który nie figuruje w Księdze Trzeciej [a mówię tutaj o dobrych i dopuszczalnych Operacjach]233, tymże sposobem przedłożysz swe oczekiwanie Aniołowi Stróżowi: Dzień wcześniej winieneś pościć, nazajutrz zaś, porządnie umyty wej- dziesz do Oratorium, założysz Białą Szatę, rozpalisz Lampę i w Kadzielnicy umieścisz Wonności, wtedy umieść Srebrny Lamen na Ołtarzu, którego dwa Kąty winny być namaszczone Świętym Olej- kiem, padnij na kolana i złóż Panu swą Modlitwę, składając Mu dzięki za dobro, jakie od Niego otrzymałeś. Dalej proś Go by za- chciał zesłać ci twego Świętego Anioła, który rozproszy twa nie- wiedzę i spełni twą prośbę. Po tym inwokuj swego Świętego Anioła Stróża i módl się do niego by wyróżnił cię wizją i pouczył jak po- winieneś ułożyć i przygotować Symbole, które posłużą przepro- wadzeniu Operacji, jaką zechciałeś przeprowadzić. I módl się do- póki twój pokój nie wypełni Wspaniałość twego Anioła. Czekaj wtedy czy pouczy cię lub nakaże cokolwiek odnośnie Symbolu, który cię interesuje. A kiedy już skończysz, wstań i podejdź do Srebrnej Tabliczki, tam zaś powinieneś znaleźć wypisany jakby kroplą rosy Symbol, który powinieneś przygotować, wraz z nim znajdziesz tam Imię Ducha, który winien służyć ci podczas tej Ope- racji oraz imię jego Księcia. Nie dotykając ani nie przesuwając La- menu skopiuj ten Symbol, Metalową Tabliczkę pozostaw na Ołta- rzu aż do wieczora, wtedy też po zwykłej Oracji i dziękczynieniu odłożysz ją na miejsce zawijając uprzednio w czysty kawałek je- dwabiu. Dniem najbardziej odpowiednim do otrzymania Symbolu jest Szabat, jest tak, ponieważ taka Operacja w żaden sposób nie narusza (jego świętości), ni w żaden sposób go nie kala. Niezbędne sprawy możemy przygotować w dzień poprzedzający. Jeśli Anioł nie przybędzie i w żaden sposób nie objawi ci Symbolu wtedy mo- żesz być pewny, iż choć w twych oczach operacja wydaje się być dobrą nie jest taką dla Boga i twego Anioła Stróża, w takim razie powinieneś zmienić swoje oczekiwania. Teraz, co się tyczy Symbo- li, jakie wykorzystuje się w Złych Operacjach, te można posiąść w233 Wtrącenie Abrahama.
 • 158. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAprostszy sposób, wiedz, iż po (umieszczeniu) wonności w Kadziel- nicy nic więcej nie trzeba robić odmówić tylko Orację. Po tym zaś stojąc w Białej Szacie, nałóż na nią Jedwabną Tunikę i Pas, po tym zaś Koronę a w dłoń swą ujmij Różdżkę i stań po tej stronie Ołta- rza, jaka wypada naprzeciw Tarasu. Wtedy trzymając swą Różdżkę zaklinaj wedle tej samej reguły, jak czyniłeś Drugiego Dnia. A kie- dy ukażą się Duchy, zabroń im opuszczenia miejsca aż nie wyjawią ci Symboli Operacji, jaką zamierzyłeś przeprowadzić, oraz Imion Duchów, które zdolne są wykonać twoje postanowienia, wraz z ich Pieczęciami. A wtedy ujrzysz Księcia, który jest do tej Operacji przypisany, wykreśl tedy na Piasku Symbol oraz Imię Ducha, który ma wypełnić cel Operacji. Wtedy przyjmiesz Zapewnienia i Przy- sięgę Księcia, którą złoży na Symbol, a także jego Ministrów, co już wcześniej mogłeś przeprowadzić stosownie do wskazówek danych ci w Rozdziale Czternastym234. A jeśli są tam różne Symbole, nie- chaj na wszystkie złożą Przysięgę. Dopiero po tym możesz je od- prawić, tak, jak o tym było już wcześniej mówione, wcześniej jed- nak zadbaj o to, by wykonać dokładną kopię Symboli wyrysowa- nych na Piasku, odchodząc bowiem Duchy mogą je zniszczyć. A kiedy odejdą weź swą Kadzielnicę i okadź miejsce dokładnie, tak jak to było już wcześniej dokładnie omówione. Nie piszę tego po to byś za pomocą pewnych Symboli opisanych w Księdze Trzeciej czynił Zło, taki cel nigdy nie był moim zamierzeniem, chodzi mi o to, byś zrozumiał Doskonałość tej Sztuki i uzmysłowił sobie do- kładnie to, co za jej pomocą można osiągnąć. Złe Duchy przede wszystkim są posłuszne w czynieniu Zła, jeśli jednak tego się od nich żąda tyleż samo Dobra mogą one uczynić. Bądź tedy na swej straży i pilnuj się. I pamiętaj, iż to Bóg spisał owe Symbole, i nie potrzeba po temu żadnych specjalnych przygotowań jak Pióra, Atrament czy Papier, nie jest też konieczne by wybierać jakiś szczególny Dzień, czy pilnować innych rzeczy, o których przeko- nują Fałszywi Magowie i Zaklinacze Diabła, wystarczy jeno, by Symbol ten był dokładnie przepisany, dowolnym rodzajem Atra- mentu i jakimkolwiek Piórem. Dzięki i temu z łatwością można rozeznać się, w jakiej to Operacji otrzymano ów Znak i przygoto- wać ich Zbiór, który później będzie można wykorzystać. Większą234 Chodzi o Rozdział Czternasty, Księgi Drugiej, zatytułowany: „O zawołaniu Duchów”.
 • 159. KSIĘGA DRUGAjednak część Symboli, które znajdują się w Księdze Trzeciej radzę ci przygotować przed Operacją i trzymać je w wewnętrznej części Ołtarza. Po tym jednak, jak Duchy złożą na nich swe Przyrzeczenia powinieneś zadbać by ukryć je w miejscu, do którego nikt prócz ciebie nie będzie miał dostępu by nikt prócz ciebie ich nie dotykał, może to bowiem przynieść takiej osobie ból i cierpienie. Dalej przedstawię ci, które Symbole wyjawione zostały przez Dobre Anioły, które zaś przez Złe i do której Operacji przypisany jest jaki Książę, wreszcie to, jakiego rezultatu możemy się spodziewać od- nośnie danego Symbolu.
 • 160. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi odnośnie tego, przez kogoobjawione zostały Symbole zawartew Księdze Trzeciej235 ymbole znajdujące się w następujących rozdziałach Księgi Trzeciej zostały objawione bądź to przez Anioły, bądź też przez Anioła Stróża, oto lista rozdziałów, w których są one zawarte:Rozdział I. (Aby wiedzieć o wszystkich rzeczach, tak przeszłych, jak i tych, co nadejdą, które nie są jednakowoż przeciwne Panu i Świętej Woli Jego). Rozdział III. (Jak sprawić by dany Duch się pojawił przyjmując dowolną postać, jak choćby człowieka, zwierzęcia, czy ptaka etc.). Rozdział IV. (Jak uzyskać różne wizje). Rozdział V. (O tym, jak można nadać Familiarowi, tak temu, który jest związany, jak i temu, który wolność zachował, postać dowol- ną). Rozdział VI. (Jak sprawić by złoża wnet stały się widoczne i ku pomocy we wszelkich pracach w kopalni). Rozdział VII. (Jak sprawić by Duchy rychło a dokładnie przepro- wadziły wszelkie prace z chemią związane i działania wszelkie, szczególnie te, które tyczą się metali). Rozdział X. (Jak przeszkodzić efektom dowolnym, które powstały za sprawą operacji nekromanckich lub magicznych, za wyłącze- niem tych, które wywołano z pomocą Kabały lub Świętej Magii).235 Mathers dodał w miejscu tym tytuły rozdziałów.
 • 161. KSIĘGA DRUGARozdział XI. (Jak odnaleźć Księgi, które zaginęły, i te które skra- dziono). Rozdział XVI. (O tym, jak znaleźć i objąć w posiadanie wszelkie rodzaje skarbów, które nie są (magicznie) strzeżone). Rozdział XVIII. (Jak leczyć różne dolegliwości). Rozdział XXV. (Jak chodzić po wodzie i pod wodą). Rozdział XXVIII. (Jak sprawić by mieć tyle złota i srebra ile się pra- gnie, by zapewnić sobie wszystko, co konieczne i żyć w bogactwie).Poniższe (Symbole) objawione zostały po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy, dlatego też nie powinniśmy z nich korzystać bez zgody Świętego Anioła, oto one:Rozdział II. (Jak otrzymać informacje i być oświeconym we wszel- kich rodzajach twierdzeń i niepewnych Naukach236). Rozdział VIII. (Jak sprowadzać burze). Rozdział XII. (By poznać sekrety dowolnej osoby). Rozdział XIII. (Jak ożywić Umarłego237, tak by wykonywał wszyst- kie funkcje, jak czyni to człowiek żywy, a to przez Siedem Lat i za sprawą Duchów). Rozdział XIV. (O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia i Nocy, które mogą uczynić człowieka Niewidzialnym). Rozdział XV. (Jak sprawić by Duchy przyniosły wszystko, czego można zapragnąć do jedzenia i picia). Rozdział XVII. (Jak latać w Powietrzu i czynić podróże). Rozdział XIX. (Jak wywołać afekt i miłość). Rozdział XX. (Jak wywołać nienawiść i wrogość, spory, kłótnie, niezgodę, walki bitwy, klęski i zniszczenie). Rozdział XXIV. (Jak odkryć każdy rodzaj złodziejstwa, jakie miało miejsce). 236 Użyto tu (ang. doubtful), co można tłumaczyć również jako „pełnych wątpliwości”, jaksię wydaje zwrot ten odnosi się do ludzkiej nauki. 237 (ang. Dead Body)
 • 162. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział XXVI. (Jak otworzyć dowolny rodzaj zamka, a to bez klu- cza i nie czyniąc hałasu). Rozdział XXIX. (Jak sprawić by pojawili się uzbrojeni ludzie).Poniższe Symbole zostały objawione przez Złe Duchy:Rozdział IX. (Jak przekształcić zwierzęta w ludzi i ludzi w zwierzę- ta, etc.). Rozdział XXI. (Jak przekształcić siebie przyjmując różne twarze i postaci). Rozdział XXII. (O tym, jak czynić Zło: rzucać uroki238 i czynić każdy rodzaj Zła i niegodziwości). Rozdział XXIII. (Jak niszczyć budynki i umocnienia). Rozdział XXVII. (Jak zsyłać wizje). Rozdział XXX. (Jak sprawić by wraz się pojawiły teatry239, opery, i każdy rodzaj muzyki i tańców). 238 Rzeczownik (ang. spell), oznacza zarówno urok jak i zaklęcie. 239 Użyto tutaj (ang. comedies).
 • 163. KSIĘGA DRUGAO tym, jakie Symbole przynależąktóremu Księciu240 razem, ASTAROT i ASMODEE Rozdział VI. (Jak sprawić by złoża wnet stały się widoczne i ku pomocy we wszelkich pracach w kopalni). Rozdział VII. (Jak sprawić by Duchy rychło a dokładnie przepro- wadziły wszelkie prace z chemią związane i działania wszelkie, szczególnie te, które tyczą się metali). Rozdział IX. (Jak przekształcić zwierzęta w ludzi i ludzi w zwierzę- ta, etc.).razem, ASTAROT i MAGOT Rozdział XV. (Jak sprawić by Duchy przyniosły wszystko, czego można zapragnąć do jedzenia i picia). ASTAROT i ARITON, mogą wykonać, co nastę-puje niżej, czynią to za sprawą sobie podle- głych, nie razem jednak a osobno Rozdział XVI. (O tym, jak znaleźć i objąć w posiadanie wszelkie rodzaje skarbów, które nie są magicznie strzeżone).240 Mathers przytoczył tutaj dodatkowo tytuły rozdziałów Księgi Trzeciej, chciał w tensposób, jak sam pisze nakreślić coś na kształt Klucza do charakteru, natury i urzędu Ksią- żąt, którzy władają danymi dziedzinami.
 • 164. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA ORIENS, PAIMON, ARITON, AMAIMON, ra-zem wykonają wszystko, co następuje niżej, czynią to za sprawą podległych sobie Duchów i wraz z nimi Rozdział I. (Aby wiedzieć o wszystkich rzeczach, tak przeszłych, jak i tych, co nadejdą, które nie są jednakowoż przeciwne Panu i Świętej Woli Jego). Rozdział II. (Jak otrzymać informacje i być oświeconym we wszel- kich rodzajach twierdzeń i niepewnych Naukach). Rozdział III. (Jak sprawić by dany Duch się pojawił przyjmując dowolną postać, jak choćby człowieka, zwierzęcia, czy ptaka etc.). Rozdział IV. (Jak uzyskać różne wizje). Rozdział V. (O tym, jak można nadać Familiarowi, tak temu, który jest związany, jak i temu, który wolność zachował, postać dowol- ną). Rozdział XIII. (Jak ożywić Umarłego, tak by wykonywał wszystkie funkcje, jak czyni to człowiek żywy, a to przez Siedem Lat i za sprawą Duchów). Rozdział XVII. (Jak latać w Powietrzu i czynić podróże). Rozdział XXVII. (Jak zsyłać wizje). Rozdział XXIX. (Jak sprawić by pojawili się uzbrojeni ludzie). razem AMAIMON i ARITON Rozdział XXVI. (Jak otworzyć dowolny rodzaj zamka, a to bez klu- cza i nie czyniąc hałasu). ORIENS Rozdział XXVIII. (Jak sprawić by mieć tyle złota i srebra ile się pra- gnie, by zapewnić sobie wszystko, co konieczne i żyć w bogactwie).
 • 165. KSIĘGA DRUGAPAIMON Rozdział XXIX. (Jak sprawić by pojawili się uzbrojeni ludzie). Za- znaczyć tu należy, iż sztuka ta przypisana była również do operacji wykonywanych przez Oriensa, Paimona, Aritona i Amamiomona razem. ARITON Rozdział XXIV. (Jak odkryć każdy rodzaj złodziejstwa, jakie miało miejsce). AMAIMON Rozdział XVIII. (Jak leczyć różne dolegliwości).ASTAROT Rozdział VIII. (Jak sprowadzać burze). Rozdział XXIII. (Jak niszczyć budynki i umocnienia).MAGOT241 Rozdział X. (Jak przeszkodzić efektom dowolnym, które powstały za sprawą operacji nekromanckich lub magicznych, za wyłącze- niem tych, które wywołano z pomocą Kabały lub Świętej Magii). Rozdział XI. (Jak odnaleźć Księgi, które zaginęły, i te które skra- dziono). Rozdział XXI. (Jak przekształcić siebie przyjmując różne twarze i postaci). Czyni on też człowieka Niewidzialnym, jak podaje sam Abraham w komentarzach do 241Rozdziału Czternastego.
 • 166. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział XXIV. (Jak odkryć każdy rodzaj złodziejstwa, jakie miało miejsce). Rozdział XXX. (Jak sprawić by wraz się pojawiły teatry, opery, i każdy rodzaj muzyki i tańców). ASMODEE Rozdział XII. (By poznać sekrety dowolnej osoby).BELZEBUD Rozdział IX. (Jak przekształcić zwierzęta w ludzi i ludzi w zwierzę- ta, etc.). Rozdział XX. (Jak wywołać nienawiść i wrogość, spory, kłótnie, niezgodę, walki bitwy, klęski i zniszczenie). Rozdział XXII. (O tym, jak czynić Zło: rzucać uroki i czynić każdy rodzaj Zła i niegodziwości).
 • 167. KSIĘGA DRUGAPoniższe operacje w całej rozciągłości mogą być przeprowadzone przez Familiary242 Rozdział II. (Naukowe informacje). Rozdział IV. (Wizje). Rozdział XII. (Tajemnice innych osób). Rozdział XVIII. (Leczenie różnych dolegliwości). Rozdział XIX. (Afekt i Miłość). Rozdział XXIII. (Niszczenie budynków) Rozdział XXIV. (Wykrycie złodziejstwa) Rozdział XXVII. (Zsyłanie wizji). Rozdział XXVIII. (Pozyskanie pieniędzy). Rozdział XXX. (Wizje teatru, opery, muzyki etc.).Jeśli z początku duchy te będą się wymawiały, będzie w tym prawdopodobnie jakaś ukryta przyczyna, w takim wypadku powi- nieneś wykorzystać inne Duchy, w każdym innym razie familiary winne są tobie posłuszeństwo we wszystkim, co im nakażesz. 242 Oryginał nie miał osobnego rozdziału poświęconego Familiarom, był on częścią po-przedniego.
 • 168. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Pouczenia i wyjaśnienia tyczące się te-go, na co należy zwrócić uwagę odno- śnie rozdziałów Księgi Trzeciej, a w szczególności I., II., IV., VI., VII., X., XXIII., XXVII., XXIX., XXX.243 ozdział I. (Aby wiedzieć o wszystkich rzeczach, tak przeszłych, jak i tych, co nadejdą, które nie są jednakowoż przeciwne Panu i Świętej Woli Jego). Nasamprzód weź w rękę swą Symbol i połóż go na głowie, pod czapką, kiedy tak uczynisz Duch będzie tajemnie cię ostrzegał i zrobi wszystko, co mu nakażesz.Rozdział II.244 Weź w rękę Symbol i wypowiedz imię Ducha, który przybędzie przyjmując postać, jaką mu nakazałeś.Należy zrozumieć245, iż każdy człowiek może mieć nie więcej niż cztery Familiary lub inaczej Duchy Wewnętrzne246. Duchy te będą243 Nietrudno zauważyć, iż mimo, że podano tutaj numery poszczególnych rozdziałów, owe pouczenia ich nie obejmują, wręcz przeciwnie brak jakiejkolwiek o nich wzmianki, wyjątkiem jest tutaj jedynie Rozdział Pierwszy. 244 Instrukcja ta w oryginale francuskim jak podaje Mathers odnosi się do Rozdziału Dru-giego, treść jej jest jednak bardziej adekwatna dla Rozdziału Trzeciego (Jak sprawić by dany Duch się pojawił przyjmując dowolną postać, jak choćby człowieka, zwierzęcia, czy ptaka etc.), z tego też powodu pomijam wyżej tytuł rozdziału. 245 Poniższy tekst w sposób oczywisty odnosi się do Piątego Rozdziału (O tym, jak możnanadać Familiarowi, tak temu, który jest związany, jak i temu, który wolność zachował, postać dowolną), nie ma jednak przypisanego do niego żadnego numeru czy odsyłacza, jak to ma miejsce w dalszej części dzieła. 246 Użyto tutaj (ang. Domestic Spirits)
 • 169. KSIĘGA DRUGAmogły ci służyć na różne sposoby, a otrzymasz je od Ośmiu. Pierw- szy z nich, włada od wschodu słońca do południa, drugi, od połu- dnia do zachodu słońca, trzeci od zachodu słońca do północy a czwarty od północy do wschodu słońca dnia następnego. Ten, kto je posiądzie może dowolnie korzystać z ich usług, i będzie z nich zadowolony. Jest Duchów tego rodzaju liczba nieprzebrana, a wszystkie one od czasu swego upadku zostały skazane na służbę człowiekowi, a każdemu przypisano czterech z nich, są one zobo- wiązane służyć przez Sześć Godzin. Pamiętaj, jeśli któregoś z nich oddasz innej osobie, nie będziesz już mógł korzystać z jego usług, możesz jednak w tym czasie wzywać inne Duchy. Jeśli tego zapra- gniesz możesz odesłać familiara jeszcze zanim upłynie owe Sześć Godzin, podczas których jest on na Straży, starczy jeno by dać mu znak, iż może odejść, a on w jednej chwili usłucha. Jednak kiedy owe Sześć Godzin upłynie, Duch odejdzie nie pytając o zgodę, a jego miejsce zajmie kolejny. Jeśli jednak przekazałeś jednego z nich innej osobie będziesz mógł przywołać innego podobnego rodzaju na jego miejsce247.Rozdział VIII. (Jak sprowadzać burze). Jeśli zapragniesz sprowa- dzić burzę, uczyń znak nad głową i dotknij (umieszczonego na głowie) Symbolu, a kiedy będziesz chciał by wszystko ustało do- tknij jego spodniej części.Rozdział IX. (Jak przekształcić zwierzęta w ludzi i ludzi w zwierzę- ta, etc.). Pozwól by człowiek lub zwierzę zobaczyło Symbol, po tym dotknij go nim niespodzianie, wtedy będzie wydawać się prze- obrażone, będzie to jednak tylko rodzaj Fascynacji. Kiedy będziesz chciał by rzecz ustała, połóż Symbol na głowie tej istoty i uderz go Różdżką, a Duch przywróci materii jej właściwą formę.Rozdział XI. (Jak odnaleźć Księgi, które zaginęły, i te które skra- dziono). Nasi przodkowie, kiedy Świat się zaczynał, napisali wiele różnych i doskonałych Ksiąg o Kabale, których wartość przewyż- sza wszelkie bogactwa Świata. Księgi te w większości zaginęły, co 247 Liczba Familiarów równa się liczbie Elementów, z których złożony jest człowiek, nadnimi włada Święte Imię złożone z Czterech Liter (Tetragrammaton), I H V H.
 • 170. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAstało się za sprawą Woli Bożej, albowiem Pan nie zezwolił by Jego Wysokie Misteria w ten sposób zwulgaryzowano248, w ten sposób Księgi mogłyby trafić zarówno do ludzi godnych, jak i do niego- dziwców, dając im jednaką radość posiadania misteriów Pana. Reszta z nich spłonęła w pożarach, zniszczyła je woda lub inne wypadki (wywołane) przez Złe Duchy, które zazdrosne są o to, iż człowiek posiada takie wielkie skarby, i zostały one bowiem zobo- wiązane do bycia mu posłusznym. Jednak Trzecia Część (tej Księ- gi), która zwie się Świętą Magią, nie zaginęła, i w większości zosta- ła ukryta i zamurowana w ścianie. A stało się to za poduszczeniem Dobrych Duchów, które nie dozwoliły by Sztuka ta pośród innych została zniszczona. Ich wolą było by ten, (kto pragnie owych skar- bów) za sprawą chwalebnych środków i dzięki Prawdziwemu i Jedynemu Bogu, dzięki Niemu je osiągnął, nie zaś za sprawą Kłam- cy i Zwodziciela, dzięki Diabłu i jego poplecznikom. A kiedy prze- prowadzisz właściwie całą Operację będziesz mógł obejrzeć i prze- czytać owe Księgi, ale nie będzie ci wolno kopii z nich uczynić ni w pamięci zachować. Sam podjąłem próbę skopiowania ich, jednak obojętnie jak szybko pisałem, wszystko znikało i przede mną była jeno pusta karta, wiedz, iż Pan, znając naszą naturę, która skłonna jest do Złego, nie chce by tak wielkie skarby prowadziły do takiego końca249 i zagłady rodzaju ludzkiego.Rozdział XII. (By poznać sekrety dowolnej osoby). Dla tej Operacji wystarczającym jest by dotknąć Symbolu, a wnet Duch zacznie szeptać na ucho odpowiedź. Nawet, jeśli poznasz rzeczy podłe i niegodziwe, czy wolno ci czynić z nich użytek? Jako, że kochasz Łaskę Pana, wiedz, iż nie powinieneś nikomu wyjawić tego, (co pojąłeś za sprawą) Symbolu, czyniąc tak możesz bowiem sprowa- dzić cierpienie na swych sąsiadów. Zawsze, kiedy będziesz dotykał Symbolu, powinieneś wymienić z imienia osobę, której tajemnice chcesz poznać.Rozdział XIII. (Jak ożywić Umarłego, tak by wykonywał wszystkie funkcje, jak czyni to człowiek żywy, a to przez Siedem Lat i za248 Dosłowne tłumaczenie brzmi: „by w ten sposób stały się jawne/publiczne”, w wersjiangielskiej: be made public by such means. 249 Czyli do Zła, złych cełów.
 • 171. KSIĘGA DRUGAsprawą Duchów). Zaprawdę powiadam ci i twierdzę niezbicie, iż człowiek, który umarł jest podzielony na Trzy Części, mianowicie: Ciało, Duszę i Ducha. Ciało powraca do ziemi, Dusza idzie do Boga lub Diabła, zaś Duch ma swój czas, określony przez Stwórcę, by tak rzec, Świętą Liczbę Siedmiu Lat, przez które może wędrować to tu, to tam, w dowolnym kierunku, pozbawiony jest jednak w tym de- cyzji250 i idzie wprost do miejsca skąd przybył (do swego początku). Nie można wpłynąć na Duszę, jednak Łaska Pańska, w niektórych wypadkach i dla niektórych powodów, o których nie mogę w miej- scu tym mówić, dopuszcza by z pomocą Duchów zmusić Ducha do powrotu i ponownego połączenia się z Ciałem, dzięki czemu przez okres Siedmiu Lat będzie ono mogło żyć jeszcze i funkcjonować. Dzięki temu, Duch i Ciało wraz połączone mogą wykonywać wszelkie funkcje i ćwiczenia, jakie zwykł czynić człowiek, kiedy250 „Se resout”, w manuskrypcie „Resoudre” podobnie jak (ang. resolve), [rozwiązywać], może oznaczać redukcję, aż do poziomu chemicznego, w budowie. Owe trzy części osoby, o których pisze Abraham, nazywając je Ciałem, Duszą i Duchem są w Kabale określane przez nawracające stany „Nephesch” (Nefesz), czyli zwierzęca część „Neschamah”, lub Dusza, co można nazwać Wyższymi Dążeniami, Aspiracjami, i „Ruach” Umysł, Duch. Poza tymi jednak, Kabała wyróżnia szereg jeszcze wyższych przyczynków, o których Abraham Żyd w miejscu tym nie mówi, podobnie jak i o możliwości ich reinkarnacji. Reinkarnacja jest częstym podmiotem pojawiającym się w Świętych pismach Orientu, i niewątpliwie jest fundamentalną doktryną Starożytnej Magii Egiptu, skąd jak wiadomo miała wywodzić się Kabała. Ezoteryka buddyjska dzieli z drugiej strony byt osobowy na siedem poziomów, miast trzech przedstawionych wyżej. - - Warto do tego komentarza dodać, iż trójdzielność człowieka nawiązywać może do terminologii, jaką stosował św. Paweł. Owe, nazwijmy to poziomy, wpływają na siebie wzajemnie a w każdym z nich znajdują się odbicia innych, od (9) czystego ducha, (8) astral w duchu, (7) fizyczność w duchu, (6) duch w astralu, (5) czysty astral, (4) fizyczność w astralu, (3) ducha w fizyczno- ści, (2) astral w fizyczności po (1) czystą fizyczność. W istocie jednak wszystkie te elemen- ty czlowieka, są różnymi postaciami ducha, który manifestuje się na różnych płaszczy- znach - jest to rozwinięcie Reguły Trójjedności. Sama idea gilgulim, czyli cyklu reinkarnacji jest ogólnie akceptowaną częścią Kabały, jednak sama wędrówka duszy przez kolejne wcielenia zarysowuje się już mniej jednolicie, miałaby ona służyć udoskonaleniu duszy (w jej sensie rozwojowym), bądź spełnieniu jej przeznaczenia, i choć rzeczy te nie wyklu- czają się wzajemnie, nie są ze sobą tożsame. Owa droga może zostać więc zaprzepaszczo- na przez niegodne życie, gdzie pojawia się wspomniana także w Księdze Magii Maga Abramelina (Ks. 2, Rdz. 12., Oracja) boska kara, aż po trzecie i czwarte pokolenie (por. też Eksodus 20:5), dzięki której mogą zostać zmazane niegodziwości i zło, jakie zostało wy- rządzone. Kabaliści utrzymują, iż z chwilą śmierci człowiek rozpada się na czworo, tak jak są cztery światy, ciało (świat asija) gnije i rozkłada się, dusza witalna (zwierzęcy poziom), unosi się czas jakiś jeszcze nad grobem, czysta dusza unosi się do świata formy (jecira), gdzie kontempluje swe wcielenia i przeżywa raj lub czyściec. Duch (świat berija) może wznieść się do poziomu świata kreacji by znów zstąpić (albo z konieczności, albo z wybo- ru) i powrócić razem z duszą w ziemskie ciało.
 • 172. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINACiało, Dusza i Duch stanowiły jedno. Ciało to będzie jednak niedo- skonałe, w tym wypadku bowiem pozbawione jest Duszy. Opera- cja ta jest jedną z największych i można ją przeprowadzić tylko w wyjątkowych przypadkach, by jej dokonać trzeba przywołać Naj- wyższe Duchy. Należy czuwać wtedy przy konającym, a z chwilą, kiedy wyda tchnienie ostatnie, umieścić na nim Symbol zwracając go w Cztery Strony Świata251, w jednej chwili [zmarły] podniesie się i zacznie się ruszać, powinien być wtedy ubrany, zaś Symbol po- dobny do tego, jaki został na nim umieszczony winien być zaszyty w jego ubraniu. Wiedz także, iż kiedy Siedem Lat upłynie, Duch opuści ciało i nie będzie możliwym przedłużenie jego bytności. Przeprowadziłem taką Operację w mieście Morea, dla Diuka Sak- sonii, który miał zbyt młode dzieci, najstarsze miało między dwu- nastym a trzynastym rokiem życia, a nie był to wiek stosowny do władania ziemią, ku której krewni już wyciągali ręce, dzięki tej sztuce udało mi się doprowadzić do tego, iż ziemie, które należały się jego następcy nie wpadły w inne ręce.Rozdział XIV. (O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia i Nocy, które mogą uczynić człowieka Niewidzialnym). Uczynić się niewidzial- nym można bez wielkiego trudu, jednak jest to w pewnym sensie niedopuszczalne252, można bowiem w ten sposób zaniepokoić są- siadów i zburzyć ich (codzienne) życie, wszak dzięki niewidzialno- ści można czynić wiele zadziwiających efektów, lecz wśród nich znaczną liczbę prowadzących do złych celów, co w istocie jest przez Boga zabronione. Oto dlaczego, proszę cię byś korzystał z nich tylko w imię dobra, nigdy zaś z myślą o czynieniu zła. W roz- dziale tym znajdziesz Dwanaście Symboli, dla Dwunastu różnych Duchów podległych MAGOTOWI, ich moc jest taka sama. Dany Symbol powinieneś umieścić na głowie pod czapką lub innym na- kryciem głowy, gdy to uczynisz, staniesz się niewidzialny, a gdy zabierzesz Symbol z miejsca jego, na powrót staniesz się widzial- nym. 251 Użyto tutaj (ang. Four Quarters of the World) 252 Chodzi o to, iż nie należy dowolnie przeprowadzać tego typu eksperymentów.
 • 173. KSIĘGA DRUGARozdział XV. (Jak sprawić by Duchy przyniosły wszystko, czego można zapragnąć do jedzenia i picia). Co się tyczy Symboli znajdu- jących się w tym rozdziale, kiedy zapragniesz uczynić z nich uży- tek, umieść je między dwoma talerzami, naczyniami, lub dzbana- mi, razem ściśnięte i postaw za oknem a nim upłynie ćwierć godzi- ny, znajdziesz tam wszystko, czego żądałeś. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, iż tak zdobytymi wiktuałami człowiek nie powinien żywić się dłużej niż przez dwa dni, a to dla tej przyczyny, iż jadło to, choć wygląda na sycące, i jest takim dla oczu i ust, ciała nie syci, głód tylko zwodzi a ten wraz nawraca i nie daje żadnej siły dla żo- łądka. Nie utrzyma się też widzialne, po dwudziestu czterech go- dzinach, trzeba będzie przeprowadzić operację od nowa.Rozdział XVI. (O tym, jak znaleźć i objąć w posiadanie wszelkie rodzaje skarbów, które nie są magicznie strzeżone). Jeśli zapra- gniesz odkryć skarb musisz wybrać Symbol, taki, jaki będzie wła- ściwy, zdecydować czy będzie to operacja dla wspólnoty czy dla ciebie samego, w jednej chwili Duch wszystko ci pokaże, bez zna- czenia, jakiego rodzaju miałby to być skarb i jak miałby wyglądać. Wtedy powinieneś położyć na nim Symbol, w ten sposób sprawisz, iż nie zniknie on na powrót w ziemi, ni będzie zabrany, a wszystkie Duchy, jakie miały owego skarbu bronić wraz ulecą i będziesz mógł uczynić z nim, co zechcesz.Rozdział XVII. (Jak latać w Powietrzu i czynić podróże). Wypo- wiedz nazwę miejsca, do którego chcesz się udać i umieść na gło- wie Symbol, pod czapką dla przykładu, pilnie bacz jednak by na skutek zaniedbania lub braku uwagi nie spadł. Nie podróżuj też nocą, chyba, że jest to konieczne lub pewne powody do tego cię ponaglają, miast tego wybierz raczej dzień jasny i spokojny.Rozdział XVIII. (Jak leczyć różne dolegliwości). Zdejmij bandaże z ciała chorej osoby i oczyść je, przygotuj kompres i maści dodaj, po czym opatrz nimi chorego, na nich umieszczając Symbol, pozostaw tak na około ćwierć godziny, kiedy czas ten upłynie zabierz go (by wykorzystać przy innej okazji). Jeśli jednak będzie to wewnętrzna dolegliwość, wtedy umieść Symbol na gołej głowie chorego. Sym- bole te mogą być oglądane bez żadnego niebezpieczeństwa, w każ-
 • 174. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdym razie jednak zawsze jest lepiej by nie widział ich i nie dotykał żaden inny człowiek.Rozdział XIX. (Jak wywołać afekt i miłość). i Rozdział XX. (Jak wy- wołać nienawiść i wrogość, spory, kłótnie, niezgodę, walki bitwy, klęski i zniszczenie). Za sprawą Duchów, kiedy zostaną o to pro- szone, możesz posiąść miłość i łaskę Książąt i Suzerenów, osią- gniesz to wedle tej zasady: Powiedz głośno imię osoby lub osób, przez które pragniesz być kochany i pokaż Symbol stosowny temu, kto ma zapaść w ów stan. A jeśli będziesz czynił to dla siebie w sprawach takich jak miłość czy przyjaźń, etc., powinieneś wymó- wić głośno imię osoby i ukazać253 Symbol. Jeśli czynisz tę sztukę na dwu osobach, bez znaczenia czy zesłać chcesz między nie miłość czy nienawiść, powinieneś określić z imienia obie te osoby, pokaż tedy Symbol odpowiedni po temu, co ma się wydarzyć. Jeśli tylko to jest możliwe dotknij tym Symbolem, tego, kto jest celem operacji, co staraj się uczynić w każdym z obu wymienionych przypadków. W ten sposób możesz osiągnąć wszelkie łaski, z których najtrudniej jest jednak osiągnąć miłość od osób religijnych254.Rozdział XXI. (Jak przekształcić siebie przyjmując różne twarze i postaci). W tej Transmutacji, która jest raczej Fascynacją, metoda postępowania jest, jak następuje: Weź w lewą rękę Symbol i po- gładź nim swą twarz. A jeśli zdarzy się, iż jakiś (zwykły) Nekro- manta przeobrazi się za sprawą swych Diabolicznych Sztuk, rychło zostanie odkryty (przez ciebie). Pewnym jest również, iż jeśli ten, który operację swą przeprowadza poznał Prawdziwą i Świętą Ma- gię, tak jak ty poznałeś, żaden Zły Mag nie wywrze na nim efektu, a stanie się tak, ponieważ przeciw Łasce Pana, od którego wszystko się wzięło, żadna Operacja nie jest możliwa, ani ta prowadząca do Dobra, ani ta, która do Zła prowadzi, i rychło sromem okryjesz owe Diaboliczne Operacje, pakty i inne podobne Czarnoksięstwo.253 Użyto tutaj (ang. to move Symbol), czyli poruszyć, przesunąć, etc. jak się wydaje chodzi tu raczej o to, iż adept stoi trzymając w ręce odpowiedni, a niejako na znak, ukazuje go Duchom w chwili głośnego wymawiania imienia osoby, która jest celem operacji. 254 Religious persons, w oryginalnym manuskrypcie: despersonnes religieuses. Wyrażenie tomogłoby być cokolwiek kontrowersyjne, śpieszę jednak z wyjaśnieniem, chodzi tutaj o to, iż osoby te zwracają swą miłość w kierunku Boga, byłoby więc bluźnierstwem odwraca- nie jej za sprawą Świętej Magii.
 • 175. KSIĘGA DRUGARozdział XXII. (O tym, jak czynić Zło: rzucać uroki i czynić każdy rodzaj Zła i niegodziwości). Każdy spośród tych Symboli winien być zakopany albo pod drzwiami, albo pod progiem, czy schoda- mi, pod ścieżkami lub innymi miejscami gdzie chadzają ludzie albo gdzie wypoczywają, w tym ostatnim wypadku wystarczy jedynie dotknąć (owe miejsce) Symbolem. Warto tutaj zaznaczyć, iż można uczynić wiele zła przeciw wrogom swoim, jeśli wiesz z pewnością, iż nastają na twoje życie, nie ma bowiem grzechu w korzystaniu z tych Symboli (dla ochrony). Jeśli jednak wykorzystasz je by sprawić komuś przyjemność, nie unikniesz bezkarnie gniewu swego Anio- ła. Używaj więc tej Wiedzy jako Miecza przeciw Wrogom swoim, nigdy zaś przeciw swym sąsiadom, albowiem nie uzyskasz niczego prócz cierpienia, które ściągniesz na siebie.Rozdział XXVI. (Jak otworzyć dowolny rodzaj zamka, a to bez klu- cza i nie czyniąc hałasu). Gdy zapragniesz otworzyć cokolwiek bę- dzie zamknięte, jak dla przykładu, zwykłe zamki255 (rygle), kłódki, szkatuły, szafy, skrzynie, czy drzwi, starczy, iż dotkniesz je tą stro- ną Symbolu, która jest zapisana a w jednej chwili bezgłośnie się otworzą, nie będą też uszkodzone i podejrzeń nie będą budziły po temu, iż je ktoś otworzył. Kiedy zechcesz znowuż je zamknąć, do- tknij je drugą stroną Symbolu, czyli tą, która nie jest zapisana, w jednej chwili przyjmą takie położenie, jak wcześniej. Jednak żadną miarą nie da się przeprowadzić tej Operacji w Kościołach lub dla popełnienia Morderstwa. (Pamiętaj) także, iż Operacja ta może słu- żyć niegodziwym celom, dlatego też, należy najpierw dostać (przy- zwolenie) od Anioła Stróża, tak by gniewu jego nie odczuć i Łaski Bożej nie nadużywać Łaski. I nie dopuścisz by Operacja ta pomogła gwałtom czy przemocy na kobietach popełnionej, służyć może je- dynie w sprawach (chwalebnych) i innych (dopuszczalnych) ce- lach.Dziecko, z którego usług korzystał będziesz kończąc całą Operację nie powinno być starsze niż Siedem Lat, powinno mówić wyraźnie, być żywe i mieć zdolność pojmowania tego, o czym je pouczysz. Nie lękaj się, iż wyjawi ono innym to wszystko, co czyniłeś, nie bę-255 Francuskie Serrures, oznacza zarówno zamki (ang.lock) jak i rygle, zasuwy (ang.bolt).
 • 176. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdzie bowiem pamiętać niczego, co możesz nawet sprawdzić próbu- jąc się czegoś dowiedzieć, kiedy minie [owe] siedem dni, zoba- czysz, iż nie będzie w stanie powiedzieć niczego, co miało miejsce, a jest to rzeczą wartą odnotowania.Kiedy zdecydujesz się powierzyć komuś tę Operację pamiętaj, iż może to tylko czysty dar, co już wcześniej mówiłem, pamiętaj by osoba owa dała ci Siedem Florenów, które osobiście rozdasz Sied- miu256 ubogim, którzy zaprawdę będą ich potrzebowali. I zalecisz im by powtarzali przez Siedem Dni, Siedem Psalmów, lub Pater noster lub Ave, siedem razy dziennie, modląc się do Pana za osobę, która im dała (florena), by raczył On wesprzeć ją i dać jej siłę by nigdy nie wykroczyła Jego Boskich Przykazów. Z chwilą, kiedy już pozna tę Operację, bądź pewnym, iż każda osoba (jej się podejmu- jąca) będzie wystawiona na wielkie pokuszenie by wymówić się od reguł, a umysł jej nie zazna spokoju, zmuszając wciąż do zarzuce- nia Operacji. A stanie się tak albowiem żal płonie w sercu Śmiertel- nego Wroga rodzaju Ludzkiego, bo nie posiadł tej Świętej Nauki, którą [adept] otrzymał od Boga. I zamknął Bóg drogę DEMONOWI drogę do tej Mądrości, i uczynił go jedynym przedmiotem i koń- cem tej Świętej Nauki. Dlatego też wszelkie Oczarowania, które Źli Zaklinacze i Czarnoksiężnicy dokonują, nie wywodzą się z praw- dziwej metody, ich moc zaś zależy od Trybutów, Ofiar i Paktów, zawartych w zamian, które później w sposób oczywisty sprowa- dzają zatracenie Duszy, a bardzo często także Ciała. Pamiętaj, iż to duma (DEMONA) wygnała go z Niebios i pomyśl jakże rozdziera mu serce widzieć człowieka ulepionego z nędznego kawałka gliny, który nakazuje mu, który jest Duchem, i który został stworzony jako szlachetniejszy, który spośród Aniołów pochodzi, gdy jedno- cześnie jasnym i koniecznym jest, iż musi się on podporządkować i być posłusznym Człowiekowi, nie za sprawą własnej woli, a za sprawą siły i mocy, jaką Bóg powierzył rodzajowi ludzkiemu, wo- bec którego jest oto upokorzony, i winny posłuszeństwo, ten, który z największą trudnością podporządkowywał się Stwórcy. I oto, w najgłębszym upokorzeniu i cierpieniu musi służyć Człowiekowi, 256 W Księdze Pierwszej, Rdz. IV. była mowa o dziesięciu florenach i siedemdziesięciudwu biednych osobach, co pojawia się również w końcowej części tej Księgi.
 • 177. KSIĘGA DRUGAktóremu przeznaczone jest Niebo, które on sam stracił na Wiecz- ność. Dlatego też nie wolno przerwać raz podjętej Operacji, wiedz jednak, iż w Panu jest oparcie, i odstąpią od ciebie wszelkie niepo- koje i wszelką trudność przezwyciężysz wszelką, albowiem Pan nigdy nie zawiódł tych, którzy w Nim pokładają swą ufność. Tę Świętą Operację możesz przekazać jedynie dwóm osobom, a jeśli zdarzy się, iż przekażesz ją trzeciej, i tej będzie dobrze służyć, lecz ty sam, zostaniesz jej pozbawiony. Proszę cię, i zaklinam, byś do- brze otworzył swe oczy i dokładnie poznał tego, komu powierzyć zapragniesz tak wielki Skarb, by nie wykorzystał on tej sztuki szy- dząc sobie z Boga, co jest grzechem tak wielkim, że chyba tylko my Żydzi jesteśmy tego przykładem. Odkąd nasi dziadowie zaczęli czynić użytek z tej Świętej Magii dla Złych celów, Bóg powierzył ją tylko nielicznym spośród nas, tak, że w czasie całego swojego ży- cia, wliczając w to mnie samego, poznałem Siedem osób, które za sprawą Łaski Bożej posiedli tę Sztukę. Kiedy Dziecko ostrzeże cię, iż oto pojawił się twój Anioł Stróż, powinieneś, nie ruszając się z miejsca, powtórzyć cichym głosem Psalm CXXXVII., który zaczyna się od słów: „Confitebor Tibi Domine, in toto corde meo,”257 „Sercem całym dziękować Ci będę, etc.”. Z drugiej strony, kiedy będziesz po raz pierwszy konwokował Czterech Najwyższych Książąt, powi- nieneś wyrecytować Psalm XC., „Qui habitat in adjutorio Altissi- mi,”258 „Kto przebywa pod opieką Najwyższego etc.”, co uczynisz nie cicho, jak to miało miejsce w poprzednim przypadku, a nor- malnym swym głosem, tak jak zwykłeś mówić, i będziesz stał tam, gdzie stać w tym czasie powinieneś.Rozdział XXVIII. (Jak sprawić by mieć tyle złota i srebra ile się pra- gnie, by zapewnić sobie wszystko, co konieczne i żyć w bogactwie). I chociaż chciałem pominąć ów rozdział nie wspominając nic o nim oto jednak uwagi na jego temat. Umieść Symbol odpowiedni do rodzaju tego, co chcesz otrzymać w swoim trzosie, niech pozosta- nie tam przez chwilę, i włóż prawą rękę a znajdziesz tam Siedem sztuk, tego, co miało się tam pojawić. Bacz jednak na to, by Opera- cję tą przeprowadzić jeno trzy razy na dzień. Pieniądze zaś, których257 Psalm 138 (Wlg. 139), cytaty podaję za -- Księgą Psalmów: w przekładzie z języków orygi- nalnych, w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001 258 Psalm 91 (Wlg. 90)
 • 178. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAnie będziesz już potrzebował znikną, dlatego też, kiedy będziesz potrzebował małej ich ilości, nie żądaj wiele. Mógłbym spisać niżej inne wartości jeszcze i Symbole, zdecydowałem jednak dać tylko te, gdyż, z jednej strony są one wystarczające dla początkującego, z drugiej zaś, chciałem w ten sposób uniknąć zbędnego mącenia ci w głowie. Cóż nad to, kimże jestem, śmiertelnikiem tylko, a miałbym dawać pouczenia, kiedy ty już poznałeś Anioła Stróża, który stał się twym Mistrzem i Przewodnikiem.Powiedziałem już, iż jeśli dowiedzie, że szanuje Boga, dowolny człowiek, wierzący w jakąkolwiek Religię, może posiąść tę Praw- dziwą Mądrość i Magię, jeśli czyny jego będą prawe a ścieżki sprawiedliwe. Powiem więcej, w jakiekolwiek Prawo259 będzie wie- rzył, ten który przeprowadzi operację, rychło spostrzeże, iż wszel- kie święta etc., nie przeszkadzają Operacji, jeśli tylko silne żywił będzie przekonanie, że od swego Anioła otrzyma wspaniałe świa- tło, które nie pozwoli mu pobłądzić. Dlatego też należy być goto- wym by błędy swe naprawić a we wszelkich sprawach i sytuacjach być mu posłusznym i przestrzegać jego zaleceń. Powinieneś przeto dokładnie i w niczym nie uchybiając przestrzegać wszystkiego co tyczy się dyscypliny życia, praktyki i innych spraw, jakie w Księ- dze tej zostały poruszone. Jak już powiedziałem jeśli w jakiś sposób stanie się tak, iż zachorujesz już po rozpoczęciu Operacji, tedy jeśli będzie to drobnostka, trzymaj się tego, co postanowiłeś, o czym już wcześniej z resztą mówiłem, jeśli jednak choroba będzie poważna, tak że koniecznym będzie leczenie i upusty krwi, tedy nie upieraj się przeciw Woli Pana, lecz pomódl się przez chwilę, i podziękuj Mu, że w ten sposób cię naszedł. I zażyj lekarstw bez obaw, bo zwalnia cię to od Operacji, którą już rozpocząłeś a gwałtu sobie nie zadawaj, choć serce twe smutek wypełni, podporządkuj się Jego Świętej Woli. A kiedy zdrowie odzyskasz, kiedy On dozwoli, po- wrócisz do operacji, pewnym, iż On będzie niósł ci pomoc. Taka wymuszona zwłoka, niech nie odwiedzie cię od oczekiwania na czas stosowny, kiedy będziesz mógł rzecz całą ponowić, albowiem zwłoka taka nie jest wywołana celowo i świadomie, wymuszona jest koniecznością. Jeśli jednak zwłoka wynikłaby ze zwykłego ka-259 Co można rozumieć: „jakiekolwiek będzie wyznania”.
 • 179. KSIĘGA DRUGAprysu, nigdy już nie myśl o tym, by ponownie rozpocząć Operację, nie można bowiem szydzić wobec Boga. Są dwa rodzaje grzechów, które są Bogu nieskończenie niemiłe. Jednym jest Niewdzięczność, drugim zaś Niedowierzanie. Mówię o tym, gdyż Diabeł nie ponie- cha budzenia tysiąca myśli w twojej głowie, (co do tego), iż Opera- cja ta może być (prawdziwa) i może taką nie być, że symbole mogą być błędnie nakreślone, etc., tak byś zaczął się nad tym zastana- wiać. Oto dlaczego musisz mieć Wiarę i musisz wierzyć. Nie zagłę- biaj się w dyskusje o sprawach, których nie pojmujesz, pamiętaj, iż Bóg wszystko ukształtował z nicości a wszystko w Nim się zawie- ra, patrz i pracuj a będzie ci dane zobaczyć.W Imię Najświętszego ADONAI, Prawdziwego i Jedynego Boga, kończę tę Księgę w najlepszym porządku i dając najlepsze wska- zówki, na jakie mnie stać. Wiedz, iż jedynie w Bogu jest jedyna i pewna Ścieżka, ku poznaniu Prawdziwej Mądrości i Magii, ale te- raz, także (znajdziesz ją) przestrzegając tego, co dokładnie spisałem w tej Księdze. A kiedy zapragniesz cokolwiek przełożyć na prakty- kę, pomnij jak wielką i niezmierzoną jest moja ojcowska miłość, że po prawdzie ośmielam się mówić, iż zrobiłem z miłości do ciebie to, czego nikt jeszcze nie dokonał, w szczególności tym, iż daję ci dwa Symbole, dla Dziecka i dla twojego własnego użytku260, bez których, przysięgam przed Bogiem Prawdziwym, że na stu, którzy mogą się podjąć tej Operacji, byłoby dwóch lub trzech tylko, którzy faktycznie by jej podołali. Postarałem się jednak usunąć większość przeszkód, bądź więc spokojny i nie gardź moją radą. Nie powinno dziwić, iż Księga ta nie jest podobna do tych, które posiadam, które spisane są stylem wzniosłym i subtelnym zarazem. Spisałem to (dzieło) w ten sposób po to właśnie by oszczędzić ci pracy, i rozja- śnić wątpliwości, na jakie mógłbyś natrafić próbując zrozumieć je- go znaczenie. Z tego tez powodu nie jest koniecznym, by trafiło ono w inne ręce. Spisując tę Księgę nie pozwalałem sobie na wy- mowne i osobliwe zwroty, jakie ci, którzy piszą takie prace zwykle czynią, choć nawet wtedy, kiedy to robią, uciekają się jeszcze do260 Owe dwa Symbole to prawdopodobnie te, które znajdują się na końcu Księgi Trzeciej,są to Magiczne Kwadraty z Imionami ADAM i URIEL, po drugiej stronie najwyraźniej znajdują się przypisane im wartości liczbowe. ADAM, odnosi się do dziecka, URIEL zaś do Anioła Stróża Lamecha.
 • 180. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAmistyfikacji. Postarałem się raczej ułożyć ją, czyniąc swego rodzaju mieszaninę różnych rzeczy tyczących się dzieła, rozpraszając je to tu, to tam w poszczególnych rozdziałach, byś był zmuszony wielo- krotnie czytać całość, co wyjdzie tylko z korzyścią dla ciebie, byś musiał sam w pamięci swej wszystko uporządkować i zapamiętać. Złóż dzięki Panu Bogu Wszechmogącemu i nigdy nie zapomnij moich rad, nawet w dniu śmierci swojej. A Boska Mądrość będzie twym bogactwem i nigdy nie znajdziesz wspanialszego Skarbu na Świecie. Bądź posłuszny temu, który uczył cię tego, co posiadł przez doświadczenie swoje. I modlę się i zaklinam cię przez tego Boga, Który jest moim Bogiem, byś dokładnie przestrzegał tych trzech pouczeń, które będą ci służyć jako cały twój przewodnik i słowo, aż opuścisz ten Świat Marności:Niechaj Bóg, Jego Słowo, wszystkie Jego Zalecenia i Rady twego Anioła, nigdy nie opuszczą serca twego i myśli twojej.Bądź wrogiem wszelkich Złych Duchów, Sług ich i Popleczników przez całe życie swoje. Panuj nad nimi i oczekuj od nich Poddaństwa261. A jeśli zdarzy się, iż będą oni czynić ci jakie propozycje, oczekując paktu, ofiar, posłuszeństwa, czy służby nawet, tedy odmów im z pogardą i groźbą.Tylko Bóg i nikt prócz Niego, zna wszelkie, nawet najbardziej tajemne pragnienia ludzkiego serca.Dlatego też, powinieneś dokładnie sprawdzać tego, komu zechcesz przekazać tę (wiedzę). Powinieneś dokładnie poznać jego życie i nawyki, powinieneś rzecz całą dokładnie z nim omówić, próbując się dowiedzieć najdokładniej, jak to tylko możliwe, czy użyje on jej dla czynienia Dobra czy Zła. A kiedy już zdecydujesz się by prze- kazać tę sztukę, tedy winieneś pościć, jedząc jedynie raz na dzień, ten zaś, który ma ją otrzymać winien uczynić tak samo, co jest do- kładnie omówione w Rozdziale Trzecim i w innych jeszcze miej- scach. Jeśli dana osoba nie będzie mogła uczynić postu, albowiem261Odnosi się do Adepta, nie zaś do zwykłego człowieka, który nie może władać Demo- nami, jako że nie pojął on, nie zrozumiał i nie posiadł kontroli nad swymi myślami. Jedy- nie Adept dzięki wiedzy o swoim Wyższym Ja, i za sprawą swego Anioła Stróża może to uczynić.
 • 181. KSIĘGA DRUGAzagrażałoby to jej zdrowiu, może zastąpić to płacąc komuś, lub nawet grupie osób by pościli w jej miejsce i w jej intencji262. Celem tego wszystkiego jest by przekazać tę operację na Chwałę Wspania- łego Pana i dla dobra tak tej osoby i jej sąsiadów, tak przyjaciół, jak i wrogów i całego stworzenia. Dziesięć złotych Florenów należy własnoręcznie rozdać263 pomiędzy siedemdziesiąt dwie biedne osoby, które znają Psalmy, co omówione jest w jednym z wcze- śniejszych rozdziałów, pilnie bacz byś niczego tu nie zaniedbał, albowiem jest to rzecz wielkiej wagi. Dalej, powinieneś oczekiwać od tego, komu powierzysz tę Sztukę, jakiejś miłej gratyfikacji, która będzie w harmonii z Operacją, wedle twojego uznania. Pamiętaj jednak, iż nie wolno ci żądać pieniędzy, gdyż w ten sposób całko- wice pozbawisz się owej Świętej Mądrości. Zawsze, kiedy zapra- gniesz wydać nowe polecenie264 powinieneś trzykrotnie powtórzyć Psalm XC., „Qui habitat in adjutorium Altissimi, etc.”265, „Kto prze- bywa pod opieką Najwyższego, etc.” ponieważ posiada on tak wielką moc, iż będziesz zdumiony, kiedy ją pojmiesz. Jeśli wiesz, iż jako człowiek, uchybiłeś swemu Stwórcy, w czymkolwiek, co się tyczy Dziesięciu Przykazań, nie przeprowadzaj żadnej operacji aż nie odbędziesz pełnego wyznania swych grzechów przed Bogiem, i powinieneś tego przestrzegać aż do dnia swej śmierci - czyniąc tak Miłosierdzie Pańskie, nigdy cię nie odstąpi.Przez Chwałę Pana, do którego zanosimy swe Modli-twy, przez Dary, jakimi nas obdarza. Niech się stanie!262 Jak sądzę, taka metoda zastępowania powinna być stosowana niezwykle rzadko. Mu-siałaby to być całkowicie pozbawiona ducha osoba, by zniechęciła się perspektywą dwu lub trzech dni postu. - Mathers. 263 Jeszcze przed przekazaniem tej sztuki.264 Odnosi się to do wydawania poleceń Demonom, nie zaś do Aspiranta Świętej Magii.265 Psalm 91 (Wlg. 90), cytat podaję za -- Księgą Psalmów: w przekładzie z języków oryginal-nych, w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lublin 2001
 • 182. Trzecia Księga Świętej Magii,którąpowierzył Pan Nasz Mojżeszowi, Aaronowi, Dawidowi, Salomonowi iinnym Świętym, Patriarchom i Prorokom; która uczy Prawdziwej Boskiej Mądrości.Przekazana przez Abrahama synowi jego Lamechowi. Tłumaczona z języka hebrajskiego. 1458
 • 183. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAProlog en, kto wiernie dokona wszystkiego, o czym go tutaj pouczono i w dobrej wierze posłuszny będzie Przykazom Boskim, ten niechaj pewnym jest, iż prawdziwa i zaprawdę, słuszna266 Mądrość będzie mu powierzona, zaś podstępny BELIAL nie będzie mógł mu nic uczynić i będzie sługą jego i niewolnikiem, a wraz z nim cały jego Plugawy267 Rodzaj. Jednakowoż modlę się do Prawdziwego Boga, który włada wszystkim, swym stworzeniem, byś O, Lamechu, mój synu, lub ty, kimkolwiek jesteś, który otrzymałeś sekret tego Świętego Dzieła, czy- nił je zawsze w Bojaźni Bożej i nie korzystał z niego dla Złych celów, chociaż Bóg Wieczny pragnie pozostawić nam wolną wolę, biada te- mu, kto nadużyje Jego Boskiej Łaski. Pamiętaj, iż, oby tak się nigdy nie stało, kiedy czas nadejdzie, gdy wróg zacznie czyhać na życie twoje, dopuszczalnym jest byś, jeśli to będzie konieczne, zniszczył go, bacz jednak, by w każdym innym wypadku nie kłaść ręki na mieczu, lecz używać bardziej łagodnych środków będąc miłym i przyjaznym dla każdego. I pomoc wszelką nieść możesz przyjaciołom swoim, lecz nie czyń w tym szkody drugiemu. Dawid i Król Salomon mogli zniszczyć swych wrogów w jednej chwili, lecz nie uczynili tego naśladując w tym Boga, który nie wywiera pomsty, chyba, że jest w gniewie. Jeśli dokładnie będziesz przestrzegał tych zasad, wszystkie dalej następu- jące Symbole i wielka liczba innych jeszcze, będą ci dane przez twego Świętego Anioła Stróża i odtąd żył będziesz na Chwałę Prawdziwego i Jedynego Boga, dla dobra swego i swoich sąsiadów. Niechaj Bojaźń Boża będzie zawsze przed oczyma i w sercu tego, któ- ry posiądzie tę Boską Mądrość i Świętą Magię. 266 W wersji angielskiej znajduje się tutaj (ang. loyal), wierna, lojalna, w domyśle Bogu, jak sądzę, zdecydowałem się więc nie tłumaczyć tego dosłownie a zastąpić powyższym zwro- tem. 267 (ang. pestiferous) może oznaczać zarówno plugawy, jak i szkodliwy.
 • 184. KSIĘGA TRZECIA Notatki S. L. MacGregor Mathersa, do rozdziałów zawierających Magiczne Symbole Poniższe uwagi dotyczące tych rozdziałów zestawiłem według planu, który, w moim zamierzeniu ułatwi rozeznanie w tekście, ponad to, dodałem wyjaśnienia większości Magicznych Imion wpisanych w Symbole. Jestem przekonany, iż zabieg ten może okazać się pomocny dla badacza Okultyzmu, dzięki niemu bowiem, będzie można jednym spojrzeniem ogarnąć wszystkie niezbędne [informacje]. Odnoszą się one szczególnie do tego, co sam Abraham Żyd podaje w innych czę- ściach swojego dzieła, szczególnie zaś, pod koniec Księgi Drugiej:Punkt (a)dotyczy tego, przez jakie Moce dany Symbol został ob-jawiony, jakie istności go przekazały. Punkt (b)Imiona Książąt lub Złych Duchów, na których, przedwszystkimi innymi, spoczywa odpowiedzialność do-prowadzenia operacji do zamierzonego celu. Punkt (c)podaje, czy Operacje przedstawione w danym rozdzialemogą być przeprowadzone z pomocą Familiarów.Punkt (d) stanowi skrót, specjalnych zaleceń Abrahama, któreznajdują się w innych częściach dzieła. Punkt (e)podaje znaczenia większości Imion wpisanych w kwa-draty, a także dodatkowe uwagi, które mogą okazać sięprzydatne. Owe Magiczne Symbole w Księdze Trzeciej składają się jedynie z Kwadratów, w które wpisane są Litery, które mogą być z grubsza po- dzielone na cztery odmienne klasy. Klasa (I)Te, w których zapisano wszystkie pola w kwadrat. Szczególnym ich przypadkiem są takie, w których
 • 185. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAzastosowano podwójny akrostych, warto zwrócić tu jednak uwagę, iż w niektórych przypadkach układ ten jest nieznacznie zmieniany przez wprowadzenie in- nego imienia.Klasa (II) Te, w których pozostawiono w kwadracie wolne miej- sca, tak, iż ogólny układ przypomina znany w geome- trii gnomon.Klasa (III)Te, w których centralna część kwadratu pozostała pusta, litery zaś ułożone są na obrzeżach pustej prze- strzeni.Klasa (IV) Te, które przyjmują nieregularną postać, w niektórych przypadkach pojedyncze litery rozmieszczone są w różnych miejscach wolnej przestrzeni w kwadracie. Warto zwrócić uwagę, iż niemal we wszystkich przypadkach Imiona ułożone w kwadratach reprezentują ogólny efekt, jaki ma być osią- gnięty, innymi słowy są po prostu hebrajskim lub innym określeniem wyniku, do jakiego przypisana jest dana figura. Na początku każdego rozdziału jest umieszczona ponumerowana lista efektów, jakie można uzyskać za sprawą danego Symbolu, dalej następują same kwadraty. W oryginalnym manuskrypcie kwadraty te są również ponumerowa- ne, dzięki czemu korespondują z listą znajdującą się na początku każ- dego z rozdziałów. Owe numery zostały jednak dopisane później, co można poznać po barwie atramentu, charakter pisma jednak pozostaje bez zmian. Zauważalnym jest, że w niektórych miejscach numeracja poszczególnych kwadratów została niewłaściwie opisana, miast zwy- kłej kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaką przeważnie zwykło się stosować, w niektórych wypadkach pojawia się nieregularny porządek, jak dla przykładu w Rozdziale Piątym, gdzie przyjmuje postać: 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kwadraty w oryginalnym manuskrypcie wszystkie mają jednakowy rozmiar, podzielone są jednak na odpowiednią liczbę przegródek, wymogi druku uniemożliwiają przeniesienie tej reguły do obecnego opracowania. W większości przypadków gnomony i granice są zakre- skowane, jednak reguła ta nie odnosi się do wszystkich przypadków w oryginale. Litery w kwadratach są pisane wielkimi literami alfabetu rzymskiego. W niektórych przypadkach dwie litery są umieszczone w tej samej komórce większego kwadratu.
 • 186. KSIĘGA TRZECIARozdział Pierwszy Aby wiedzieć o wszystkich rzeczach, tak przeszłych, jak i tych, co nadejdą, które nie są jednakowoż przeciwne Panui Świętej Woli Jego(1)By poznać rzeczy tak przeszłe jak i te, które dopiero nastaną(2)By poznać rzeczy, które nadejdą w przyszłości(3)By poznać rzeczy, które nadejdą w przyszłości(4)By wiedzieć o tym, co nastąpi podczas Wojny(5)By wiedzieć o rzeczach minionych i zapomnianych(6)By wiedzieć o troskach i kłopotach, które nadejdą(7)By wiedzieć o rzeczach, które niechybnie nastaną(8)By poznać rzeczy przeszłe, które odnoszą się do wrogów(9)By poznać Znaki Burz(10) By poznać wszelkie Tajemnice Wojny(11) By poznać prawdziwych i fałszywych Przyjaciół
 • 187. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 188. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału I (a) Symbole znajdujące się w tym Rozdziale mogą być przekazane bądź to przez Anioły, bądź też przez Anioła Stróża.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, AMAYMON przeprowadzają Operację dzięki podległym im duchom.(c) Familiary nie są w stanie we właściwy sposób przeprowadzić tej Operacji.(d) Weź Symbol i umieść go na głowie pod kapeluszem lub czapką -- w sposób tajemny Duch udzieli ci odpowiedzi na twoje pytania. (Ten sposób operacji jest jak się wydaje stosowany w wielu roz- działach).(e) Numer 1 jest dwudziestopięciopolowym kwadratem przykładem podwójnego akrostychu. MILON, jak się wydaje słowo greckie, może być wyprowadzony od MILOS, „owoc lub drzewo”, od MEILON, „coś wartościowego”, w istocie jednak pochodzi od hebrajskiego MLVN - „różność rzeczy i spraw”. IRAGO, jest prawdopodobnie od greckiego EIRA - „pytanie lub wywiad” i AGO „prowadzić, decydo- wać”, co więcej w języku hebrajskim RGO - „przerywać, analizować”. LAMAL, prawdopodobnie od chaldejskiego MLA - „pełność, całość”. OGARI, od hebrajskiego OGR - „jaskółka, lub coś, co szybko leci”. NOLIM, od hebrajskiego NOLIM - „rzeczy ukryte, tajemne”. Możemy z tego więc wyciągnąć formułę: „Różne pytania, w pełni poznane i przeanalizowane, bardzo szybko, nawet jeśli rzeczy są ukryte”. We- dług tej samej reguły możemy postępować przy odkrywaniu zasady innych kwadratów.Numer 2 jest kwadratem liczącym czterdzieści dziewięć pól stanowi kolejny przykład akrostychu. THIRAMA, od chaldejskiego TIRM - „miejsca dokładnie bronione, cytadele”. HIGANAM, od hebrajskiego lub chaldejskiego GNN lub GNM - „bronić”. IGOGANA, prawdopo- dobnie od hebrajskiego GG - „dach, okrycie, obrona spoza”. RAGI- GAR, może od chaldejskiego ROO (należy pamiętać, iż dokonałem transliteracji Ayin przez O, w rzeczywistości ma ona także brzmienie
 • 189. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAGH, trudno wyobrazić sobie ten dźwięk, jeśli nie miało się styczności z tym językiem) - „rozpadać się, przełamywać”. ANAGOGI, prawdo- podobnie od greckiego ANAGOGE, „uwznioślanie, wyniesienie”. MANAGIH, od hebrajskiego MNO, „powstrzymywać, ograniczać, zahamować przeć bariery, granice”. AMARIHT, od hebrajskiego AMRTH - „słowo lub mowa”. Cała idea tej formuły wydaje się zawie- rać w tworzeniu przemocą drogi do bronionej rzeczy, miejsca lub sprawy.Numer 3 to kwadrat dwudziestopięciopolowy, ma postać podwójnego akrostychu. DOREH, od hebr. DVR - domostwo. ORIRE, możliwe, iż od łacińskiego ORIOR - być wzniesionym, narodzonym. RINIR, moż- liwe, iż od hebr. NIR - ponowić, odnowić. ERIRO, prawdopodobnie od ARR - przekląć. HEROD, od hebrajskiego ChRD - trzęsąc, drżąc.Numer 4 jest kwadratem dwudziestopięciopolowym, znów w postaci podwójnego akrostychu. NABHI, od hebrajskiego NBA - „proroko- wać”. ADAIH, możliwe, iż od hebrajskiego DIH - „ptak, który jest omenem”. BAKAB, od hebrajskiego KAB - „w kłopocie”. HIADA, od hebrajskiego IDH - „wysłany do przodu, lub rzucony”. IHBAN, od hebrajskiego IHB - „dać lub przynieść”. Z tego można wyciągnąć for- mułę: „Wyrocznia, która w omenach odkrywa problemy, które nadej- dą”. Jak się wydaje bardziej odnosić mogłoby się do numeru 6, który w liście nosi nazwę „O troskach i kłopotach, które nadejdą”, niż do numeru czwartego, który nosi tytuł „O tym, co nastąpi podczas Woj- ny”Numer 5 jest podwójnym akrostychem, liczącym czterdzieści dziewięć pól. NVDETON, od hebrajskiego ND - „zabrać” i ATHN - „silnie”. VSILARO, od hebrajskiego BSHL - „dojrzewać” i chaldejskiego ARO - „ziemia”. DIREMAT, od hebrajskiego DR - „obejmować, zawierać” i MT - „rzeczy zapomniane lub gdzieś przesunięte”. ELEMELE, od he- brajskiego ALIM i ALH - „Bóg Potężnych”. TAMERID, od hebraj- skiego THMR - „prosty jak drzewo palmowe” i ID - „wysunięty”. ORALISV, od hebrajskiego ORL - „zbyteczny” i ISh - „substancja, istota”. NOTEDVN, od NTH - „wyciągać” i DN - „borykać się z czymś, władać”.
 • 190. KSIĘGA TRZECIANumer 6 jest to podwójny akrostych liczący trzydzieści sześć pól. SA- RAPI, od hebrajskiego ShRP - „płonąć”. ARAIRP, od hebrajskiego AR - „rzeka” i RPH - „słabnąć, tracić siłę”. RAKKIA, od hebrajskiego RKK - „omdlewać, mięknąć”. AIKKAR, od hebrajskiego OKR - „przeszka- dzać, kłopotać”. PRIARA, od PRR - „rujnować, rozpadać się”. IPA- RAS, od hebrajskiego PRS - „rozpaść się w kawałki, dzielić, lub część pośród innych części”. Wynikiem jest formuła, której ogólna wymowa odpowiada różnym kłopotom.Numer 7 trzydziestosześciopolowy akrostych. MALACH, od hebraj- skiego MLCh - „sól”, ale także „to, co z łatwością się rozpuszcza, lub rozpuszczać”. AMANEC, od MNK - „łańcuch”, lub AMN - „stabil- ność”. LANANA, od LNN - „mieszkać, zajmować czyjeś mieszkanie”. ANANAL, od AN - „pracować w trudzie, mozolić się”, i NLH - „za- kończyć, doprowadzić do końca”. CENAMA, może od QNM - „won- ny”. HCALAM, możliwe, iż od HCL - „przestronny (jak pałac)”.Numer 8 podwójny akrostych, dwadzieścia pięć pól. KOSEM, od he- brajskiego QSM - „wieszczyć, prognozować”. OBODE, od hebrajskie- go OBD - „sługa”. SOFOS, od greckiego SOPHOS - „mądry, uczony, wprawny”. EDOBO, może od DB - „szemrać, mruczeć”. MESOK, od hebrajskiego MSK - „bywać wśród ludzi, mieszać się”.Numer 9 jest przykładem podwójnego akrostychu na trzydziestu sze- ściu polach. ROTHER, może od RTT - „drżący, wystraszony”, i HRR - „począć, doprowadzić”. ORORIE, od hebrajskiego OROR - „obnażyć, ujawnić”. TOARAH, od hebrajskiego THVRH - „Prawo, Powód, Po- rządek”. HARAOT, od hebrajskiego HRH, „doprowadzić”, lub od CHRTH - „wypisać, przecenić”. REHTOR, od RTT i ThVR - „powód do strachu”. Cała formuła odnosi się do ujawniania powodów do lęku i niepokoju z jakiegoś strasznego kłopotu.Numer 10 jest kolejnym przykładem podwójnego akrostychu, rozło- żony jest na sześćdziesięciu czterech polach.Numer 11 na czterdziestu dziewięciu polach.Przedstawiłem tutaj dostatecznie staranną analizę znaczeń kombinacji utworzonych przez układ liter w poprzedzających [ten tekst] figurach,
 • 191. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAw ten sposób przedstawiając Czytelnikowi ogólną ideę, jaka jest w nich zawarta. By uniknąć zbytecznego przedłużania tych uwag, nie będę analizował każdego imienia znajdującego się w następujących dalej symbolach, ograniczając się jedynie w większości przypadków do przedłożenia dostatecznie jasno znaczeń głównych słów, lub ich ogólnej wymowy. Czytelnik musi pamiętać, iż takie ułożenie liter [akrostych] powoduje, iż połowa z nich jest po prostu inwersją głów- nych słów tamże zawartych. Dla przykładu, w numerze jedenastym REAHBEM jest MEBHAER pisane od tyłu. ELIAILE daje to samo czy- tane tak wprzód jak i wspak, podobnie rzecz się ma w przypadku HAOROAH, BIKOSIA pisane od tyłu daje AISOKIB. Niewątpliwie niektóre z tych słów są do pewnego stopnia przetłumaczalne, w tych wypadkach niosą one [dalsze] powiązania z główną treścią kwadra- tu268. Hebrajski jest językiem, w którym metoda taka może być dość powszechnie stosowana, w odróżnieniu od zwykłych języków euro- pejskich, jest tak dla tej przyczyny, iż alfabet hebrajski oparty jest je- dynie na spółgłoskach, nawet takie litery jak Aleph, Vau i Yod są ra- czej odpowiednio: zapisem wdechu niż litery, A, V bardziej niż U, i Y bardziej niż I. Także podobnie jak w innych starożytnych językach system rdzeni słownych, od których wyprowadzane jest dopiero dane słowo, powoduje taki stan rzeczy, iż większość kombinacji dwu lub trój literowych można traktować właśnie jak ów rdzeń, który zawiera w sobie konkretne znaczenie, [od którego można dalej wyprowadzać kolejne]. Poza tym, w Kabale, każda litera hebrajskiego alfabetu jest traktowana jak pełna sfera hieroglificznych znaczeń, które są jej przy- pisane, w ten sposób najważniejsze Imiona i Słowa starożytnego he- brajskiego mogą być traktowane przez wtajemniczonego kabalistę jako formuły Duchowej siły. Jak sądzę podałem tutaj dostateczną ilość informacji by Czytelnik zorientował się w ogólnej idei, czy powodzie, dla którego zbudowano i używano owe magiczne kwadraty. 268 Mają więcej znaczeń, niż to jedno główne, jakie zostało wytłumaczone.
 • 192. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Drugi Jak otrzymać informacje i być oświeconymwe wszelkich rodzajach twierdzeńi niepewnych Naukach(1)(2) Wszystkie symbole służą pozyskaniu powyższego efektu.(3)
 • 193. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału II (a) Symbole opisane w tym rozdziale są przekazywane po części przez Anioły, po części zaś, przez Złe Duchy.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzają ową Operację za sprawą podległych im Duchów(c) Familiary mogą w znacznym stopniu przeprowadzać tę Opera- cję.(d) Weź symbol w rękę, i powiedz, jakiej informacji potrzebujesz. (W Księdze Drugiej, uwagi przypisane do tego rozdziału zdecy- dowanie bardziej odnoszą się do Rozdziału Trzeciego, dlatego też zdecydowałem się przedłożyć je właśnie w tamtym rozdziale miast na tym miejscu.)(e) Numer 1 jest dwudziestopięciopolowym akrostychem. ALLUP, od hebrajskiego ALUP - „Doktor, Nauczyciel, Przywódca, osoba, która w tym samym czasie prowadzi i poucza swych naśladow- ców”, oznacza również „Byka, jako przywódcę stada”. URIEL, he- brajskie AURIEL - „Światło Boga”, jest dobrze znanym imieniem jednego z Archaniołów. PULLA, w łacinie znaczy zarówno „pta- ka”, jak również „światło otaczające ziemię”, prawdopodobnie jed- nak wywodzi się od hebrajskiego PLH, co oznacza „układać, klasy- fikować”.Numer 2 jest sześćdziesięcioczteropolowym akrostychem. ME- LAMMED, wywodzi się najwyraźniej od hebrajskiego MLMD - „bodziec, zachęta do wysiłku”.Numer 3 jest liczącym czterdzieści dziewięć pól akrostychem. EKDILUN, może pochodzić od greckiego Ekdeilon, co oznacza „nie obawiać się [czegoś]” od ek- „złożenie”, i deilon, „przerażony, tchórzliwy”.
 • 194. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Trzeci Jak sprawić by dany Duch się pojawił przyjmując dowolną postać, jak choćby człowieka, zwierzęcia, czy ptaka etc.. (1) By duch obrał postać węża (2) By ukazał się pod postacią dowolnego zwierzęcia (3) By obrał ludzką postać (4) By duch ukazał się pod postacią ptaka
 • 195. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału III (a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane są jedynie przez Anioła lub Anioła Stróża.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzają ową Operację za sprawą podległych im Duchów.(c) Familiary nie mogą przeprowadzić tej Operacji.(d) Weź symbol w rękę, i wypowiedz imię Ducha, który ma się po- jawić, ten zaś, przybędzie obierając nakazaną mu postać.(e) Warto w miejscu tym zauważyć, iż spośród wszystkich Symboli, pierwszy zawiera imię archanioła Uriela, trzy pozostałe zawierają imiona Władców Demonów, czyli Lucifera, Leviathana i Satana.Numer 1 jest dwudziestopięciopolowym akrostychem. URIEL, od hebrajskiego AURIEL - „Światło Boga”. RAMIE, od hebrajskiego RMIH - „fałsz, oszustwo”. IMIMI, pochodzi albo od IMM - „mo- rze, ogromne wody”, lub od IMIM - „muł”. EIMAR, prawdopo- dobnie od AMR lub IMR - „mówić”. LEIRU, jest odwrotnością URIEL, tj. odwrotnym zapisem. Formuła, jaką dzięki temu możemy uzyskać sugeruje bardziej, iż całość odnosi się bardziej do Numeru 2 niż do Numeru 1.Numer 2 jest akrostychem, liczy czterdzieści dziewięć pól. LUCI- FER, pochodzi z łaciny, znaczy - „Ten, który niesie Światło”. Kwa- drat ten prawdopodobnie powinien mieć numer 3.Numer 3 ma sześćdziesiąt cztery pola i jest przykładem akrostychu. LEVIATAN, od hebrajskiego - „poskręcany lub przebijający Wąż”. Ten kwadrat prawdopodobnie powinien być oznaczony numerem pierwszym.
 • 196. KSIĘGA TRZECIANumer 4 jest dwudziestopięciopolowym akrostychem. SATAN, od hebrajskiego ShTN - „Przeciwnik”. ADAMA, od hebrajskiego ADMH - „czerwonawa gleba, glina”.
 • 197. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział CzwartyJak uzyskać różne wizje. (1) By wywołać [wizje] w szklanych zwierciadłach i kryształach (2) By wywołać wizje w jaskiniach lub pod ziemią (3) By wywołać wizje w powietrzu (4) By wywołać wizje w kręgach (5) By wywołać wizje w wosku (6) By wywołać wizje w ogniu (7) By wywołać wizje w [świetle] Księżyca (8) By wywołać wizje w wodzie (9) By wywołać wizje w dłoni
 • 198. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału IV (a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane są jedynie przez Anioły lub Anioła Stróża.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzają ową Operację za sprawą Duchów, które im podlegają.(c) Spiriti Familiares mogą do pewnego stopnia przeprowadzać tę Operację.(d) Księga Druga nie zawiera żadnych dodatkowych instrukcji i pouczeń, które dotyczyłyby w sposób szczególny tego rozdziału.
 • 199. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA(e) Numer 1 jest gnomonem opisanym na sześćdziesięcioczteropo- lowym kwadracie. GILIONIN, od chaldejskiego GLIVNIM - „lu- stra”.Numer 2 to gnomon opisany na czterdziestodziewięciopolowym kwadracie. ETHANIM, od ATHVNIM, hebr. - „krypty, jamy”.Numer 3, gnomon wpisany w kwadrat liczący czterdzieści dzie- więć pól. APPARET, z łaciny - „niech się pojawi”.Numer 4 kwadrat liczący trzydzieści sześć pól. BEDSER, od he- brajskiego BTzR - „złoty ornament”. ELIELE, od hebr. ALI ALI - „w moim kierunku”. SEPPED, od hebrajskiego SPD - „uderzył”. RES- DEB, możliwe, iż od hebrajskiego RSh DB - „główny temat roz- mowy”.Numer 5 to kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. NEGOT, praw- dopodobnie od hebr. NHG - „on prowadzi”. ERASO, prawdopo- dobnie od greckiego Eromai ~ Eiromai - „żądać, przesłuchiwać”. GARRAG, możliwe, iż od hebr. GRO - „zmniejszać, pomniejszać”. OMARE, prawdopodobnie z greckiego, „montaż lub synteza”. TOGEN, możliwe, iż od greckiego Toge, „dlaczego lub gdziekol- wiek”, kiedy używane jest w znaczeniu przysłówka.Numer 6 jest szesnastopolowym kwadratem. NASI, od hebrajskie- go NSI - „mój sztandar lub symbol”. APIS - egipski święty byk. SIPA, możliwe, iż od SPH - „pochłaniać”. ISAN, hebr. IShN - „spać”.Numer 7, dwudziestopięciopolowy kwadrat. GOHEN, prawdopo- dobnie powinno być COHEN - „żydowski kapłan”. ORARE, z ła- ciny - „modlić się”. HASAH, od hebrajskiego HSH - „zachować milczenie”. ERARO, możliwe, iż od hebr. ARR - „przekląć”. NE- HOG, prawdopodobnie od hebrajskiego NHG - „prowadzić, prze- wodzić”.
 • 200. KSIĘGA TRZECIANumer 8 gnomon opisany w kwadrat dwudziestopięciopolowy. ADMON, możliwe, iż od hebr. DMO - „łzy, ale także płyny czy inne fluidy”.Numer 9 gnomon opisany na dwudziestopięciopolowym kwadra- cie. LELEH, od hebr. LILH - „noc, ciemność”.
 • 201. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Piąty O tym, jak można nadać Familiarowi, tak temu, który jest związany, jak i temu, który wolność zachował, postać dowolną.(1)By ukazał się pod postacią lwa.(2)By ukazał się pod postacią pazia(3)By ukazał się pod postacią kwiatu(4)By ukazał się pod postacią jeźdźca(5)By ukazał się pod postacią orła(6)By ukazał się pod postacią psa(7)By ukazał się pod postacią niedźwiedzia(8)By ukazał się pod postacią żołnierza(9)By ukazał się pod postacią starego człowieka(10) By ukazał się pod postacią Maura(11) By ukazał się pod postacią węża(12) By ukazał się pod postacią małpy
 • 202. KSIĘGA TRZECIA
 • 203. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału V (a) Symbole opisane w tym rozdziale przekazywane są jedynie przez Anioła lub Anioła Stróża.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, i AMAYMON przeprowadzają ową Operację dzięki pomocy Duchów, które są im podległe.(c) Familiary, choć niewiele jest o nich powiedziane, mogą prze- prowadzić tę operację tak samo, jak wspomniane wyżej Duchy.(d) Każda osoba ma cztery Spiritum Familiarum, nie więcej i nie mniej; pierwszy z nich służy od wschodu słońca do południa, dru- gi, od południa do zachodu słońca, trzeci od zachodu do północy, czwarty zaś, od północy do świtu. Duchy te można powierzyć przyjaciołom, w takim wypadku, można korzystać z pomocy zwy- kłych Duchów.(e) Symbol numer 1 w oryginalnym manuskrypcie umieszczony był na piątym miejscu. Jest to gnomon opisany na trzydziestosze- ściopolowym kwadracie. ANAKIM, od hebrajskiego ONQIM - „ol- brzymy, rzeczy gigantyczne”, rdzeń ONQ, oznacza również „naszyjnik lub obrożę269”. Jak się wydaje słowo „Anakim” ma nie- wiele wspólnego z postacią lwa, [jaką symbol ten miałby sprowa- dzać na ducha].Numer 2 to gnomon opisany na kwadracie, który liczy trzydzieści sześć pól, w oryginalnym manuskrypcie jest szósty w kolejności. CEPHIR, w języku hebrajskim KPIR oznacza „młodego lwa”, prawdopodobnie ten symbol winien mieć numer 1.Numer 3, gnomon opisany na czterdziestodziewięciopolowym kwadracie, w oryginale jest pierwszy w kolejności. OIKETIS, w grece oznacza „służkę lub dziewczę”. Prawdopodobnie powinien mieć numer 2. 269 Użyto tutaj (ang. torque), co dosłownie znaczy kołnierz lub kołnierzasty.
 • 204. KSIĘGA TRZECIANumer 4, gnomon wpisany w dwudziestopięciopolowy kwadrat. PARAS, od hebr. PRSh - „koń, jeździec”, ale z drugiej strony hebr. PRS - „rybołów270, [lub inny] ptak podobny do jastrzębia lub orła”. Kwadrat ten jest najprawdopodobniej właściwie oznaczony, mimo że w oryginale zajmuje drugie miejsce.Numer 5 to znowuż gnomon, opisany jest na kwadracie, który liczy dwadzieścia pięć pól. RACAH, najwyraźniej od hebr. RQH - „próż- ny, pusty”, jak się wydaje w żaden sposób nie odnosi się to do żad- nej z wcześniej wspomnianych postaci, czy form.Numer 6, podobnie jak wyżej, gnomon opisany na dwudziestopię- ciopolowym kwadracie, w oryginalnym manuskrypcie zajmuje czwartą pozycję. CUSIS, może być wyprowadzony od celownika liczby mnogiej greckiego KUON - „pies”, w hebrajskim znaczy tyle, co „zliczanie, opracowywanie”.Numer 7, opisany na obrzeżach czterdziestodziewięciopolowego kwadratu. PERACHI, możliwe, iż od PRK - „brutalność, okrucień- stwo”. W języku hebrajskim niedźwiedzia oznacza DB.Numer 8 jest symbolem wpisanym w dwudziestopięciopolowy kwadrat. RISIR, możliwe, iż od łacińskiego RISOR - „kpiarz lub błazen”. ISERI, prawdopodobnie od hebrajskiego lub chaldejskie- go rdzenia ISR - „ukarać lub wysmagać [biczem]”. SEKES, niewy- kluczone, że od SCHSH - „odrodzić się przez nadzieję”.Numer 9, kolejny kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. NESER, od hebr. NShR - „orzeł”, co mogłoby sugerować, iż kwadrat ten wi- nien nosić numer piąty. ELEHE, prawdopodobnie od ALHI, hebr. - „mój Bóg”. SEPES (?), ShPS - „włosy na wardze, wąsy”. RESEN, od hebr. RSN - „uzda lub wędzidło”.Numer 10 to gnomon opisany na kwadracie trzydziestosześciopo- lowym. PETHEN, od hebrajskiego PThN - „jadowity wąż”, co270 Użyte tutaj (ang. ossifrage) tłumaczyć można jako rybołowa (ang. osprey).
 • 205. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAoznaczałoby, iż kwadrat ten prawdopodobnie winien mieć numer 11.Numer 11 jest dwudziestopięciopolowym kwadratem. KALEF, od hebrajskiego KLP - „młot”. ARARE, od hebr. ARR - „przekląć, przeklęty”. LAMAL, prawdopodobnie znaczy „w mowie” od he- brajskiego MLL - „mówić”.Numer 12 jest gnomonem opisanym na kwadracie liczącym dwa- dzieścia pięć pól. KOBHA, możliwe, iż od hebrajskiego KBH - „ni- weczyć”.
 • 206. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Szósty Jak sprawić by złoża wnet stały się wi-doczne i ku pomocy we wszelkich pracach w kopalni (1) Aby zapobiec zawaleniu się jaskiń. (2) Aby odsłonić kopalnię złota. (3) Aby wszelkie prace w kopalniach były zrobione. (4) Aby w miejscach niedostępnych praca była wykonana. (5) Aby [Duchy] zrobiły tunel przez wnętrze góry. (6) Aby [zalane] wodą kopalnie wyschły. (7) Aby Duchy dostarczyły drewna. (8) Aby odnalazły i oczyściły [rudę] metalu i oddzieliły złoto i srebro
 • 207. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału VI (a) Symbole opisane w tym rozdziale mogą być objawione jedynie przez Anioły lub Anioła Stróża.(b) ASTAROTH i ASMODEUS działając razem mogą przeprowa- dzić tę operację.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji przedstawio- nych w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych instrukcji tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 opisany jest na obrzeżach trzydziestosześciopolowego kwadratu. TELAAH, możliwe, iż od THVLOH - „robak, który drą- ży w ziemi dziury”.
 • 208. KSIĘGA TRZECIANumer 2, jest opisany na obrzeżu kwadratu liczącego osiemdziesiąt jeden pól. ALCBRUSI, może znaczyć tyle, co „wspierany przez deski, belki lub dźwigary”, jeśli więc jest to właściwe rozumienie symbol ten winien być oznaczony numerem 1.Numer 3, jest opisany na obwodzie trzydziestosześciopolowego kwadratu. CADSAR, pochodzi prawdopodobnie od QTzR - „skró- cona lub ukrócona materia lub praca”.Numer 4 to czterdziestodziewięciopolowy kwadrat. PELAGIM, od hebrajskiego PLGIM - „podziały, warstwy, etc.”.Numer 5 to kwadrat liczący trzydzieści sześć pól. KILOIN, od hebr. QLOIM - „wykopy”.Numer 6 to gnomon opisany na dwudziestopięciopolowym kwa- dracie. NAKAB, od hebrajskiego NQB - „dziurawienie, perforacja”.Numer 7 to kwadrat liczący trzydzieści sześć pol. KITTIK może znaczyć - „organizować magazyn”. TINNAT przypomina imię użyte na pewnych gnostycznych magicznych gemmach. TANNIT jest imieniem tyryjskiej271 bogini.Numer 8 jest gnomonem opisanym na dwudziestopięciopolowym kwadracie. MARAK, od hebrajskiego MRQ - „czyścić, oczyścić, rafinować”. 271 (ang. Tyrian) -- Tinnit lub Thinit, główna bogini kartagińska; jej stałym przydomkiemjest „oblicze Baala”. Władczyni niebiańska uważana za dziewicę i matkę miałaby obda- rzać płodnością. Szczególnym jej symbolem miał być tzw. trójkąt Tinnit, trójkąt i nad nim pozioma poprzeczka, na której spoczywa krążek. Imię to pozostaje jednak nie wyjaśnione, w macierzystej Fenicji go nie wykryto. [Przypis postąpiłem na podst.: Lurker M. (1999), Leksykon bóstw i demonów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa]
 • 209. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Siódmy Jak sprawić by Duchy rychło a dokładnie przeprowadziły wszelkie prace z chemią związane i działania wszelkie, szczegól- nie te, które tyczą się metali(1) Aby uczyniły wszelkie metale(2) Aby przeprowadziły [żądane] Operacje(3) Aby nauczały chemii
 • 210. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału VII (a) Symbole opisane w tym rozdziale mogą być objawione jedynie przez Anioły lub Anioła Stróża.(b) ASTAROTH i ASMODEUS działając razem mogą przeprowa- dzić tę operację.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji przedstawio- nych w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych instrukcji tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 jest gnomonem, liczącym jedenaście elementów, opi- sanym na trzydziestosześciopolowym kwadracie. METALO, od greckiego metallon - „praca w metalu, minerałach lub kopalni”.Numer 2 jest symbolem opisanym na trzydziestosześciopolowym kwadracie. TABBAT, chaldejskie THIBVTH - „nagłówki lub sekcje w klasyfikacji [odpowiednich] operacji”. ARUUCA, możliwe, iż od ARUQ - „zastosowanie”.Numer 3 jest kwadratem opisanym na kwadracie liczącym czter- dzieści dziewięć pól. IPOMANO, prawdopodobnie od greckiego hippomanes - „składnik używany w filtrach etc.”, prawdopodobnie odnosi się to w miejscu tym do chemicznych środków w ogóle.
 • 211. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział ÓsmyJak sprowadzać burze (1) By wywołać grad (2) By wywołać śnieżyce (3) By wywołać deszcze (4) By sprowadzać pioruny
 • 212. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału VIII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły po części zaś, przez Złe Duchy.(b) ASHTAROTH przeprowadza Operacje [opisane] w tym roz- dziale.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionej w tym rozdziale.(d) By sprowadzić burzę daj znak nad swą głową i dotknij z góry symbolu, aby ją rozpędzić, dotknij go od spodu.(e) Numer 1 jest czterdziestodziewięciopolowym kwadratem. CA- NAMAL, od hebr. CINML - „ciężki grad”.Numer 2 opisany jest na obrzeżach kwadratu liczącego dwadzie- ścia pięć pól. TAKAT, od hebrajskiego TKO - „być zanurzonym, zatopionym”.Numer 3 to gnomon liczący jedenaście pól, opisany na trzydziesto- sześciopolowym kwadracie. SAGRIR, od hebr. SGRIR - „najgwał- towniejszy deszcz i burza”.Numer 4, liczy dwadzieścia pięć pól. HAMAG, możliwe, iż od he- brajskiego MOK - „uciskać, miażdżyć”.
 • 213. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Dziewiąty Jak przekształcić zwierzęta w ludzii ludzi w zwierzęta, etc.. (1) By przeobrazić ludzi w osły272 (2) [By przeobrazić] w jelenie i [wszelką] zwierzynę płową (3) [By przeobrazić ludzi] w słonie (4) [By przeobrazić ludzi] w dziki (5) [By przeobrazić ludzi] w psy (6) [By przeobrazić ludzi] w wilki (7) [By przeobrazić] zwierzęta w kamienie 272 Jak się wydaje formuły te działają także w przeciwnym kierunku, służąc do transfor-macji osłów w ludzi, jeleni w ludzi, etc..
 • 214. KSIĘGA TRZECIA
 • 215. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału IX (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są przekazywane jedy- nie przez Złe Duchy.(b) ASHTAROTH i Asmodeus przeprowadzają operacje opisane za pomocą znaków znajdujących się w tym rozdziale.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji przedstawio- nych w tym rozdziale.(d) Nasamprzód niechaj zwierzę bądź człowiek zobaczy Symbol właściwy, tedy dotknij go nim niespodzianie, on zaś będzie się wy- dawał przeobrażony, pamiętaj jednak, iż jest to tylko rodzaj fascy- nacji. A kiedy zapragniesz w efekt ów odwrócić, tedy umieść sym- bol na głowie danego stworzenia i uderz go ostro Różdżką, za sprawą Duchów, dana istota obierze sobie właściwą postać.(e) Numer 1 jest kwadratem czterdziestodziewięciopolowym. IE- MIMEI, pochodzi z hebrajskiego IMIM - „muł”. Jest to również piękny przykład akrostychu.Numer 2 podobnie jak w powyższym przypadku jest to kwadrat liczący czterdzieści dziewięć pól. AIACILA, od hebrajskiego AILH - „jeleń”.Numer 3 jest symbolem zbudowanym na obwodzie czterdziesto- dziewięciopolowego symbolu. CHADSIR, od hebrajskiego KZR - „dziki, brutalny”. ChTzR - „kieł słonia”. CHIZIZ - „dzik”, możli- wym więc, iż symbol ten winien mieć numer 4.Numer 4, nieregularny symbol zbudowany na czterdziestodzie- więciopolowym kwadracie, co ciekawe w jednej z komórek zawiera dwie litery SI. BEDASEK, możliwe, iż od BD - „kończyna, część ciała”, i SK - „okryty, chroniony, tak jak chroni gruba skóra”. Ca- łość może odnosić się do słonia, którego ciało okryte jest właśnie grubą skórą, w tym wypadku kwadrat ten powinien nosić numer 3.
 • 216. KSIĘGA TRZECIANumer 5 jest kwadratem opisanym na czterdziestu dziewięciu po- lach. KALTEPH, jak się wydaje od hebrajskiego KLB - „pies”. Jest to niedokładny akrostych.Numer 6, jest to kwadrat liczący sześćdziesiąt cztery pola. DISE- EBEH, jest prawdopodobnie wyprowadzone od hebrajskiego ZA- BH - „wilk”. Kwadrat ten podobnie jak wcześniejszy nie jest peł- nym, dokładnym przykładem akrostychu.Numer 7 liczy sto czterdzieści cztery pola. ISICHADAMION, prawdopodobnie od hebrajskiego DMIVN - „podobieństwo do”, SIG - „żużel, lawa”. SQ - „kamień”, rdzeniem jest tutaj SQL - [prze- obrazić się] w kamień.
 • 217. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Dziesiąty Jak przeszkodzić efektom dowolnym, któ- re powstały za sprawą operacji nekro-manckich lub magicznych, za wyłącze- niem tych, które wywołano z pomocą Kabały lub Świętej Magii(1) By cofnąć każde magiczne działanie(2) By leczyć zaczarowanych(3) By magiczne burze ustały(4) By odsłonić każde magiczne [działanie](5) By utrudnić czarnoksiężnikom wszelkie operacje
 • 218. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału X (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są przekazywane albo przez Anioły, albo przez Anioła Stróża.(b) Operacje przedstawione w tym rozdziale przeprowadzane są przez MAGOTHA(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionej w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych wskazówek dotyczących tego rozdziału.(e) Numer 1 jest nieregularnym symbolem wpisanym w siedemna- ście pól, lecz liczącym osiemnaście liter, (LI w „Codselim” zajmuje jedną komórkę), na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym.
 • 219. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINACODSELIM i COHABIM mogą pochodzić od KSILIM - „głupcy” i KABIM - „okryci żałobą” (hebrajskie).Numer 2 jest symbolem opisanym na trzydziestosześciopolowym kwadracie. LACHAT, możliwe, iż od hebrajskiego LCHSH - „ocza- rowywać”.Numer 3 kwadrat liczący osiemdziesiąt jeden pól. PARADILON, prawdopodobnie od greckiego, para - „przeciwko”, deilon - „prze- kora, nędza, sromota, nieszczęście”.Numer 4 kwadrat dwudziestopięciopolowy. HORAH, od hebraj- skiego ChRH - „być rozwścieczonym”, lub HRH - „począć, spro- wadzić”.Numer 5 to symbol liczący czterdzieści dziewięć pól. MACANEH, od hebrajskiego MCHNH - „fortyfikacja, zamek, obrona”. MADA- SUL, od MATzL - „o mnie, przede mną, po mojej stronie”.
 • 220. KSIĘGA TRZECIARozdział Jedenasty Jak odnaleźć Księgi, które zaginęły,i te które skradziono (1) Księgi tyczące się Astrologii (2) Księgi tyczące się Magii (3) Księgi tyczące się Chemii
 • 221. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XI (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są przekazywane albo przez Anioły, albo przez Anioła Stróża.(b) Operacje przedstawione w tym rozdziale przeprowadzane są przez MAGOTHA(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji przedstawio- nych w tym rozdziale.(d) Wiele spośród starożytnych ksiąg poświęconych magii zaginęło i wiele z nich zostało bezpowrotnie zniszczonych, po części stało się to z woli Dobrych Duchów, po części zaś przez machinacje Du- chów Złych. Dzięki tym symbolom zdołasz wiele spośród owych zaginionych dzieł do siebie sprowadzić, jak podaje Abraham, doda- jąc jednak, iż nigdy nie był w stanie skopiować ich, znaki bowiem, które kreślił znikały w tym samym tempie, w jakim je stawiał, mi- mo tego jednak, mógł on zapoznać się z treścią owych ksiąg.(e) Numer 1 jest kwadratem szesnastopolowym. COLI, prawdopo- dobnie od hebrajskiego KLI - „całość, w sensie Uniwersum”.Numer 2 jest liczy trzydzieści sześć pól. SEARAH, możliwe, iż od hebrajskiego SORH - „trąba powietrzna”, lub od SHORH - „strasz- ny”, używane często by określić kozła, lub kudłatego podobnego do satyra demona, od słowa używanego na określenie włosów.Numer 3, to gnomon liczący trzynaście pól, opisany na czterdzie- stodziewięciopolowym kwadracie. KEHAHEK, prawdopodobnie od hebrajskiego KHCh - „ukryty, niejasny, uciszony”.
 • 222. KSIĘGA TRZECIARozdział Dwunasty By poznać sekrety dowolnej osoby (1) By poznać listy tajemne (2) By poznać ukryte słowa (3) By poznać tajemne działania (4) By poznać wojenne plany dowódców (5) By poznać tajemnice miłości (6) By poznać, jakie bogactwa posiada dana osoba (7) By poznać sekrety wszelkich sztuk
 • 223. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły po części zaś, przez Złe Duchy.(b) ASMODEUS przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdzia- le.(c) Spiriti Familiares mogą do pewnego stopnia przeprowadzać tę Operację.(d) Dotknij Symbolu i powiedz imię osoby, której tajemnice chcesz poznać a Duch wyjawi ci ją szepcząc do ucha.
 • 224. KSIĘGA TRZECIA(e) Numer 1 opisany jest na czternastu polach kwadratu liczącego pól czterdzieści dziewięć. MEGILLA, od hebrajskiego MGLH - „odsłonić, ujawnić.Numer 2 jest opisany na kwadracie czterdziestodziewięciopolo- wym, liczy dziewiętnaście pól. MARCARA, możliwe, iż od KRH - „pojawiać się”, hebrajskie SIMBASI, prawdopodobnie od BASH - „zło”, i ZMH - „zamysł, myśl”.Numer 3 jest gnomonem opisanym na czterdziestodziewięciopo- lowym kwadracie. MAABHAD, od hebrajskiego MOBD - „czynić, działać”.Numer 4 jest opisany na kwadracie liczącym osiemdziesiąt jeden pól. MILCHAMAH, od hebrajskiego MLCHMH - „wojna”. ADIRACHI, od hebr. DRK - „plan, zamysł”. ELIM -„potężni” (hebr.). Numer 5 to dwudziestopięciopolowy symbol opisany na kwadra- cie liczącym czterdzieści dziewięć pól. CEDIDAH, pochodzi albo od KDID - „iskra, przebłysk”, albo od DID - rdzeń takich słów, jak „miłość, zachwyt, także piersi”. DERARID, od hebrajskiego DRR - „wolność”. HADIDEC, od DDIK - „zakochany, uradowany”.Numer 6 liczy szesnaście pól. ASAMIN, od hebrajskiego ASMIM - „skarbce, komory, [w których się coś zbiera]”. MAPIDE, możliwe, iż od PID - „ucisk, nieszczęście”.Numer 7 to liczący trzynaście pól gnomon opisany na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. MELABAH, od MLABH - „sztu- ka lub nauka”.
 • 225. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Trzynasty Jak ożywić Umarłego, tak by wykonywałwszystkie funkcje, jak czyni to człowiek żywy, a to przez Siedem Lat i za sprawą Duchów(1) Od wschodu słońca do południa(2) Od południa do zachodu słońca(3) Od zachodu słońca do północy(4) Od północy do wschodu słońca
 • 226. KSIĘGA TRZECIAUwagi do Rozdziału XIII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły po części zaś, przez Złe Duchy.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON, AMAYMON przeprowadzają Operację dzięki podległym im duchom.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić tej Operacji.(d) W kilku miejscach Abraham przestrzega czytelnika, iż jest to jedna z najtrudniejszych Operacji, a to dla tej przyczyny, iż dla jej przeprowadzenia, należy jednocześnie panować nad wszystkimi Władcami Duchów. Należy pilnie baczyć na moment, w którym dana osoba umrze, w tej chwili zaś umieścić na nim wymagany Symbol, zwracając go kolejno w cztery strony świata. Te same Symbole winny być wszyte, bądź umieszczone na ubraniu, które będzie dana osoba nosić. Abraham dodaje jeszcze i to, iż w ten spo- sób można przedłużyć życie jedynie o siedem lat, nie więcej.(e) Numer 1 jest kwadratem liczącym sześćdziesiąt cztery pola. EZECHIEL, od hebrajskiego ICHZQAL - jest to imię jednego z pro- roków, pochodzi ono od ChZQ - „wiązać”.Numer 2, kwadrat liczący czterdzieści dziewięć pól. Wartym uwagi jest fakt, iż w każdym wierszu, w końcowym polu dodano małą literę „o”. AMIGDEL, od MGDL - „silna, mocna wieża”.Numer 3 to dwudziestopięciopolowy symbol. IOSUA, dobrze zna- ne imię żydowskie, oznacza tego, „który winien ocalić”.Numer 4 to symbol liczący dwadzieścia pięć pól. PEGER, od PGR - „martwe szczątki tak ludzkie, jak i zwierzęce”.
 • 227. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Czternasty O Dwunastu Symbolach Godzin Dnia iNocy, które mogą uczynić człowiekaNiewidzialnym (1) (2) Kolejne Symbole przypisane są poszczególnym Godzinom ...
 • 228. KSIĘGA TRZECIA
 • 229. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału XIV (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Złe Duchy, po części zaś przez Dobre Anioły.(b) MAGOT włada Operacją przedstawioną w tym rozdziale.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji na tym miejscu omówionych.(d) Okrycie się niewidzialnością jest, jak podaje Abraham, sprawą stosunkowo prostą. Owych Dwanaście Symboli przypisanych jest Dwunastu Duchom podległym Księciu MAGOTOWI, wszystkie one dysponują podobną siłą. Umieść Symbol na głowie (pod jej okryciem) wtedy staniesz się niewidzialny, kiedy Symbol ów na powrót stamtąd zabierzesz staniesz się znów widzialny.(e) Numer 1 to kwadrat liczący czterdzieści dziewięć pól, z których zapisanych jest dziewiętnaście, tak, że układ ich przypomina literę F. ALAMALA, prawdopodobnie od greckiego ALE - „wędrować” i MELAS - „czerń, ciemność”, czyli „wędrować w ciemnościach”.Numer 2 to dwadzieścia pięć pól opisanych na kwadracie czter- dziestodziewięciopolowym. TSAPHAH, od TzPH - „okrywać, ca- łun”.Numer 3 to kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. CASAH oznacza „uformowany przez zakrzepnięcie”.Numer 4 opisany jest na trzydziestosześciopolowym kwadracie. ALATAH oznacza „ściśle przylegać”.Numer 5, gnomon opisany na dwudziestopięciopolowym kwadra- cie. CODER, oznacza „ciemność lub wszelką niejasność”.
 • 230. KSIĘGA TRZECIANumer 6 zawiera się w siedemnastu polach opisanych nieregular- nie na kwadracie trzydziestosześciopolowym. SIMLAH, oznacza „zawierać, dotykać lub otaczać z wszystkich stron”.Numer 7 to dziewięciopolowy gnomon opisany na kwadracie li- czącym dwadzieścia pięć pól. CEHAH, „ograniczenie, sprężenie”.Numer 8 gnomon liczący dziewięć pól, opisany na kwadracie dwudziestopięciopolowym. ANANA jest słowem wyrażającym najwcześniejsze pragnienie czegoś, co później będzie zaspokojone, prowadzące do owego zaspokojenia.Numer 9 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym, liczy dziewiętnaście pól. TAMAN, „ukrywać, ukryć”, przypomina znajdujące się w Biblii imię Teman. NEDAC, oznacza „nagroma- dzenie ciemności”.Numer 10 jest trzynastopolowym gnomonem opisanym na kwa- dracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. BEROMIN oznacza „ukrywanie, osłanianie, chowanie”.Numer 11 jest opisany na obwodzie dwudziestopięciopolowego kwadratu. TALAC oznacza „okrytego mgłą”.Numer 12 opisany jest na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. ALAMPIS pochodzi od greckiego przymiotnika alampes, co oznacza „pozbawiony słonecznego światła”. ISIL, jest pochodzenia hebrajskiego, oznacza „on rozpuści”.Warto zwrócić uwagę, iż wszystkie te słowa dotyczą różnych kwe- stii związanych z ideą niewidzialności.
 • 231. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Piętnasty Jak sprawić by Duchy przyniosły wszystko, czego można zapragnąćdo jedzenia i picia (1) By przyniosły chleb (2) By przyniosły mięsiwo (3) By przyniosły wino wszelkiego rodzaju (4) By przyniosły ryb (5) By przyniosły sera
 • 232. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału XV (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) ASMODEE i MAGOT władają Operacjami, które omówione zostały w tym rozdziale.(c) Familiary nie są w stanie we właściwy sposób przeprowadzić omówionych tu operacji.(d) Kiedy tylko zapragniesz uczynić użytek z symboli przedsta- wionych w tym rozdziale umieść odpowiedni z nich między tale- rzami, misami lub dzbanami i umieść je razem ściśnięte za oknem, nim upłynie ćwierć godziny zobaczysz, iż otrzymałeś wszystko, czego żądałeś. Pamiętaj jednak, iż taką strawą nie możesz nikogo żywić dłużej niż przez dwa dni. Jadło to, choć wygląda na sycące, i jest takim dla oczu i ust, ciała nie syci, głód tylko zwodzi a ten wraz nawraca i nie daje żadnej siły dla żołądka, nie utrzyma się też jego widzialna postać i po dwudziestu czterech godzinach, trzeba bę- dzie przeprowadzić operację od nowa.(e) Rozdział ten przypomina opisy magicznych posiłków, jakie od- najdujemy w „Baśni tysiąca i jednej nocy” oraz w innych jeszcze miejscach.
 • 233. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 1 to gnomon liczący dziewięć pól, opisany na kwadracie dwudziestopięciopolowym. IAIIN, znaczy „niechaj będzie wino”, rozdział ten, najwyraźniej, winien mieć numer 3.Numer 2 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. BASAR, oznacza „ciało, mięso”.Numer 3 złożony jest z dwudziestu jeden pól, w układzie przypo- minającym literę „E”, opisany jest na kwadracie liczącym trzydzie- ści sześć pól. LECHEM, oznacza „chleb”, CNOHAH - „kukury- dzę”, MECHEL - „ciasto”. Jak się więc wydaje rozdział ten winien mieć numer 1. MECHEL, oznacza również okno.Numer 4 jest kwadratem liczącym dwadzieścia pięć pól. DACAD, powinno być wymawiane z G zamiast C, oznacza „oto przynieś ryb”. CAMAC, oznacza „posiłek lub mąkę”. AFARA, może pocho- dzić od greckiego przysłówka aphar - „bezpośrednio, niezwłocz- nie”, jeśli jednak pochodzi od hebrajskiego rdzenia może oznaczać „przynieś owoców”.Numer 5 to piętnastopolowy gnomon, uzupełniony dodatkowo trzema polami, opisany na kwadracie sześćdziesięcioczteropolo- wym. LEBHINAH, od LBA - „mleko”, i INH - „wycisnąć [wydo- ić?]”.
 • 234. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Szesnasty O tym, jak znaleźć i objąć w posiadanie wszelkie rodzaje skarbów, które nie są(magicznie) strzeżone (1)By znaleźć srebro, (lub srebrne monety) (2)By znaleźć złote monety (3)By znaleźć wielki skarb (4)By znaleźć mały skarb (5)By znaleźć niestrzeżony skarb (6)By znaleźć miedziane monety (7)By znaleźć złote sztaby (8)By znaleźć srebrne sztaby (9)By znaleźć klejnoty (10) By znaleźć starożytne medale i monety (11) By znaleźć skarb ukryty przez konkretną osobę (12) By znaleźć perły (13) By znaleźć diamenty (14) By znaleźć rubiny (15) By znaleźć rubiny winne273 (16) By znaleźć szmaragdy (17) By znaleźć wyroby ze złota (18) By znaleźć srebrną zbroję (19) By znaleźć posążki (20) By znaleźć przedmioty starożytnej sztuki 273 (ang. Balassius Ruby)
 • 235. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 236. KSIĘGA TRZECIA
 • 237. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XVI (a) Symbole opisane w tym rozdziale mogą być objawione jedynie przez Anioła lub Anioła Stróża.(b) ASTAROT i ARITON przeprowadzają owe Operacje za sprawą podległych im Duchów, nie czynią tego jednak [działając] razem, każdy z nich, bowiem, [czyni wszystko] osobno.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie we właściwy sposób przepro- wadzić operacji omówionych w tym rozdziale.(d) Wybierz symbol reprezentujący rodzaj skarbu, jakiego pra- gniesz, a Duchy w jednej chwili ci go pokażą. Umieść tedy symbol na owym skarbie, dzięki temu, nie będzie mógł on już na powrót skryć się w ziemi, i nie będzie zabrany, co więcej, Duchy, które go pilnowały oddalą się, ty sam zaś będziesz mógł dysponować owym skarbem wedle własnego uznania.(e) Numer 1 opisany jest na sześćdziesięcioczteropolowym kwa- dracie. TIPHARAH, oznacza „chwałę, piękno, i rzeczy lśniące”. ITI to w języku chaldejskim „jest, są”.Numer 2 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. CESEP, oznacza „Srebro”. Kwadrat ten powinien być praw- dopodobnie oznaczony numerem 1, 8 lub 18.
 • 238. KSIĘGA TRZECIA Numer 3 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewięciopolo- wym, liczy dwadzieścia cztery pola. SEGILAH, oznacza „Skarb”.Numer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. NECOT, oznacza prawdopodobnie „wybite pieniądze”.Numer 5 liczy tylko pięć pól, opisany jest na kwadracie dwudzie- stopięciopolowym. MAGOT to imię jednego z Książąt.Numer 6 jest gnomonem opisanym na kwadracie liczącym szesna- ście pól. AGIL, może oznaczać „stos, stertę” ale także „kroplę ro- sy”.Numer 7 to dziewięciopolowy gnomon opisany na kwadracie li- czącym dwadzieścia pięć pól. COSEN, może oznaczyć „złotą czar- kę lub puchar”.Numer 8 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. OTSAR, oznacza „umiar, ograniczenie”.Numer 9 jest symbolem opisanym na kwadracie trzydziestosze- ściopolowym. BELIAL to imię jednego z Najwyższych Władców.Numer 10 to kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. ORION to osławiony w mitologii grecki łowca, także nazwa jednej z konstela- cji, być może w tym wypadku jako imię Ducha.Numer 11 opisany jest na dwudziestopięciopolowym kwadracie. KERMA oznacza zarówno „odcinanie”, jak i „powodowanie274”.Numer 12 to symbol liczący szesnaście pól. -- Brak dalszych ko- mentarzy -- 274 Użyto tu (ang.superinducing), co oznacza przyczynę, która jest niejako powodem czegośw każdej sytuacji -- „nadpowodowanie” jako twór, który mógłby oddać sens tego słowa.
 • 239. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 13 to kwadrat liczący czterdzieści dziewięć pól. BICELON, pochodzi prawdopodobnie od IHLM - diamenty. Rdzeń IChL oznacza „wytrzymujący wielką siłę i twardość”.Numer 14 opisany jest na obrzeżach dwudziestopięciopolowego kwadratu. SEGOR, oznacza odpowiednio „przełamać” lub „za- mknąć” zależnie od rdzenia zaczynającego się od S lub Sh.Numer 15 opisany jest na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól, liczy dwadzieścia elementów. -- Brak dalszych komentarzy --Numer 16 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewięciopolo- wym. ASTAROT to imię jednego z ośmiu Książąt Złych Duchów.Numer 17 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. KONEH, oznacza „dobra, posiadanie”.Numer 18 to gnomon opisany na dwudziestopięciopolowym kwa- dracie. CAHIL, oznacza „zgromadzone, zebrane razem”.Numer 19 to kwadrat liczący trzydzieści sześć pól. ARITON to imię jednego z ośmiu Książąt Złych Duchów.Numer 20 to trzydziestosześciopolowy kwadrat. ORIMEL jest uży- te tutaj najwyraźniej jako imię Ducha. OIRIN to chaldejskie słowo oznaczające Anielskich Strażników275 Królestw Ziemskich. ORION również może pochodzić od tego słowa. 275 Obserwatorów (ang. Watchers).
 • 240. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Siedemnasty Jak latać w Powietrzu i czynić podróże (1) W czarnej chmurze (2) W białej chmurze (3) Pod postacią orła (5) * Pod postacią wrony (lub kruka) (4) Pod postacią sępa (6) Pod postacią żurawia
 • 241. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XVII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) ORIENS, PAIMON, ARITON, i AMAIMON przeprowadzają ową Operację za sprawą Duchów, które im podlegają.(c) Familiary nie są w stanie we właściwy sposób przeprowadzić operacji omówionych w tym rozdziale.(d) Wypowiedz głośno nazwę miejsca, do którego chcesz odbyć podróż i umieść na swej głowie pod czapką lub kapeluszem Sym- bol, upewnij się też czy nie może on spaść, mogłoby to być bowiem niebezpieczne dla ciebie. I nie czyń podróży nocą, wybieraj raczej dzień, cichy i spokojny.(e) Numer 1 to kwadrat dwudziestopięciopolowy. TASMA, ozna- cza ochronę. TRMS, to hebrajskie słowo użyte w wersie „I pój- dziesz na [grzbiecie] lwa i żmii”.Numer 2 to ośmiopolowy Symbol opisany na kwadracie liczącym szesnaście pól. ANAN, oznacza „wielką pracę”.Numer 3 to Symbol liczący dwadzieścia pięć pól. HOLOP, oznacza „podróżować”.Numer 4 zawiera się w szesnastopolowym kwadracie. ODAC, oznacza „przejść od jednego miejsca do drugiego”.Numer 5 kwadrat dwudziestopięciopolowy. ROLOR, prawdopo- dobnie od ROL „poruszać się w pośpiechu”.Numer 6 dwudziestopięciopolowy kwadrat. NATSA, oznacza „uciekać lub lecieć szybko”.
 • 242. KSIĘGA TRZECIA Rozdział OsiemnastyJak leczyć różne dolegliwości(1) Na trąd(2) Na spękane ręce, etc..(3) Na stare wrzody i ropienie(4) Na różne zarazy(5) Na uporczywy paraliż(6) Na gorączkę i poty(7) Na bóle ciała(8) Na chorobę morską(9) Na zawroty głowy (i zamroczenie) (10) Na „Miserere”276 (11) Na czyraki, owrzodzenia, i obrzęki277 (12) Na wszelkie rodzaje ran 276 Jest to, czy raczej była to, jedna z najbardziej niebezpiecznych odmian kolki, towarzy- szyły jej spazmy i bolesne wymioty. 277 Użyte tutaj (ang. dropsy), puchlina wodna, obrzęk, można rozumieć jako synonim inne-go angielskiego słowa (ang. edema), które ma charakter bardziej opisowy, a oznacza mię- dzykomórkowy wyciek osocza i płynu komórkowego, który towarzyszy różnym rodza- jom chorób, lecz który winien być traktowany bardziej jako symptom choroby niż ona sama.
 • 243. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 244. KSIĘGA TRZECIA Uwagi do Rozdziału XVIII (a) Symbole opisane w tym rozdziale mogą być objawione jedynie przez Anioła lub Anioła Stróża.(b) AMAIMON przeprowadza opisane tu Operacje.(c) Spiriti Familiares mogą przeprowadzać przedstawione tu Opera- cje.(d) Należy odwiązać i zdjąć bandaże chorej osoby, po czym oczy- ścić je, po czym przygotować kompresy i maści i nałożyć wszystko na powrót. Na tym należy umieścić Symbol i pozostawić go tak przez około ćwierć godziny, po czym zabrać go i zatrzymać do in- nego razu. Jeśli jednak będziesz miał do czynienia z wewnętrzną chorobą, tedy musisz umieścić Symbol (zapisaną częścią do dołu) na nie okrytej głowie pacjenta. Pamiętaj jednak o tym, iż mimo te- go, że Symbole te mogą być oglądane bez żadnego niebezpieczeń- stwa, zawsze to lepiej by nie widział ich i nie dotykał nikt prócz ciebie samego.(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewięciopo- lowym. TSARAAT, - „wylew, plaga, trąd”.Numer 2 opisany na kwadracie liczącym szesnaście pól. BUAH, oznacza „oczyścić coś”.
 • 245. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 3 to symbol opisany na kwadracie liczącym sześćdziesiąt cztery pola. METSORAH, oznacza „oczyścić wrzody lub czyraki”.Numer 4 kwadrat trzydziestosześciopolowy. RECHEM, „coś blisko wzięte”Numer 5, kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. ROKEA - „ogólnie coś złego”.Numer 6, dwadzieścia pięć pól. BETEM - „narządy wewnętrzne”.Numer 7, trzydzieści sześć pól. BEBHER - „oczyścić, przemyć”.Numer 8, kwadrat dwudziestopięciopolowy. ELEOS, od greckiego Hals - „słone wody morskie”. Elos - „spokojna woda stojąca”.Numer 9, czterdzieści dziewięć pól. KADAICAT - „przeminą za- wroty głowy”Numer 10, kwadrat czterdziestodziewięciopolowy. ROGAMOS od łacińskiego Rogamus - „modlimy się”.Numer 11 liczy dwadzieścia pięć pól. SITUR, oznacza „tajemnicę”.Numer 12 to kwadrat trzydziestosześciopolowy. HAPPIR, oznacza „rujnować, łamać”.
 • 246. KSIĘGA TRZECIARozdział Dziewiętnasty Jak wywołać afekt i miłość(1) By być kochanym przez czyjąś żonę (męża)(2) By być darzonym szczególną miłością(3) By być kochanym przez krewnego(4) Przez dziewice w szczególności(5) By zyskać przychylność sędziów(6) By być kochanym przez poślubioną osobę(7) By być kochanym przez wdowę(8) Przez dziewczynę już zaręczoną(9) Przez dziewice i panny w ogóle (10) Przez niektórych Książąt (11) Przez niektórych Królów (12) By pozyskać przyjaźń poszczególnych osób (13) By pozyskać to samo od wspaniałych ludzi (14) By być kochanym przez kobiety (15) By uczynić się kochanym przez duchowieństwo (16) By uczynić się kochanym przez swego pana278 (17) By uczynić się kochanym przez panią279 (18) By uczynić się kochanym przez niewiernych (19) Przez papieża, przez cesarza, przez króla (20) By być kochanym przez wszystkich, którzy cudzołożą280 278 Użyto tutaj (ang. by a Master) 279 (ang. Mistress), oznacza panią, ale także kochankę. 280 Użyto na tym miejscu wyrażenia (ang. for Adulteries in general).
 • 247. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 248. KSIĘGA TRZECIA
 • 249. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału XIX (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) Jak się wydaje to BELZEBUD przeprowadza pokazane tu Ope- racje. Wnioskuję o tym, z tego, iż przypisany jest mu Dwudziesty Rozdział, Abraham Żyd opisał oba te rozdziały na jednym miejscu zaznaczając jednocześnie, iż są one swoją odwrotnością.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie we właściwy sposób przepro- wadzić operacji omówionych w tym rozdziale.(d) Wypowiedz na glos imię osoby, która miałaby ciebie pokochać i wybierz Symbol, odpowiedni do tego. Jeśli jednak nie czynisz tego dla siebie, ale dla dwu lub więcej innych osób, obojętnie czy miało- by to wywołać miłość, czy nienawiść, tedy wypowiedz głośno ich imiona i wybierz Symbole odpowiednie do tego, kim są owe osoby. Jeśli jest to możliwe, dobrze jest dotknąć ich nagiego ciała owym znakiem. W tym rozdziale zawarte są wszelkie rodzaje miłości i przychylności, jednocześnie Abraham podkreślił, iż najtrudniej jest sprawić by kogoś pokochały osoby szczerze religijne.(e) Numer 1 to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopo- lowym. DODIM, znaczy „miłość, przyjemność”.Numer 2 to siedemnaście liter ułożonych na kształt litery E, opisa- nych na dwudziestopięciopolowym kwadracie. RAIAH oznacza „kobietę - towarzyszkę”.Numer 3 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym, liczy trzynaście pól. MODAH - „przygotowany, ozdobiony jak do ślubu”.Numer 4 liczy dwadzieścia pięć pól, opisany jest na czterdziesto- dziewięciopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy --
 • 250. KSIĘGA TRZECIANumer 5 zawiera dwadzieścia dziewięć liter opisanych na kwadra- cie czterdziestodziewięciopolowym. ALMANAH - „dziewica”. Jak się wydaje Symbol ten powinien być oznaczony numerem 4, nie zaś 5, podczas gdy ten, który na ten moment opatrzony jest numerem 4 winien znaleźć się na tym miejscu.Numer 6 zawiera się w dwudziestu sześciu literach opisanych na kwadracie trzydziestosześciopolowym. CALLAH oznacza „poślu- bioną kobietę, szczególnie zaś pannę młodą”.Numer 7 gnomon opisany na kwadracie szesnastopolowym. ELEM, oznacza „wdowę”.Numer 8, kwadrat dwudziestopięciopolowy. NAQUID - „niedo- stępne potomstwo”.Numer 9 kwadrat ten jest bardzo podobny do dobrze znanego SA- TOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, liczy dwadzieścia pięć pól. SALOM - „pokój”, AREPO - „czerpie, [płynie ku czemuś]”, LE- MEL - „by wypełnić”, OPERA - „ową suchą ziemię”, MOLAS - „w krótkim ruchu, ożywieniu”, lub jak się wydaje lepsza forma „poru- szoną przez chwilę” (chodzi tu o życie, ożywienie). Pełna sentencja jak się wydaje przypomina swobodne łacińskie tłumaczenie:SATOR - Stwórca AREPO - Nierychliwy TENET - Utrzymuje OPERA - Swe stworzenie ROTAS - Jako te wichry.Numer 10 kwadrat dwudziestopięciopolowy. DEBAM, oznacza „wpływowe osoby”.Numer 11, zwiera się w ośmiu polach szesnastopolowego kwadra- tu. AHHB, oznacza „kochać”. BEAR, w języku hebrajskim oznacza „zatracić, pochłonąć”.
 • 251. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 12 kwadrat liczący trzydzieści sześć pól. IALDAH, oznacza „dziewczynę”.Numer 13 dziewiętnaście liter opisanych w kształt litery F, na czterdziestodziewięciopolowym kwadracie. BETULAH - „dziewi- ca”.Numer 14 opisany na czterdziestodziewięciopolowym kwadracie liczy dwadzieścia pięć pól. IEDIDAH, od hebrajskiego rdzenia opi- sującego obiekt miłości. DILOQUAH, oznacza „z zapałem reali- zować coś” lub „płonąć jak w gorączce”. DOQARCA - „przebity”.Numer 15 kwadrat dwudziestopięciopolowy, w którym opisano dwanaście liter. SAQAL oznacza „tego, który jest uczony, mądry”.Numer 16 trzydziestosześcioliterowy Symbol. QEBHIR - „ten, któ- ry ochrania”.Numer 17, czternaście liter opisanych na kwadracie dwudziesto- pięciopolowym. EFEHA oznacza „namiętny”.Numer 18 gnomon opisany na kwadracie trzydziestosześciopolo- wym. TAAFAH - „połączyć, zebrać wszystko razem”.Numer 19 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. SARAH, oznacza „potężny, o wielkim autorytecie”.Numer 20 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. CATAN - „blisko przylegać”.
 • 252. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty Jak wywołać nienawiść i wrogość, spory, kłótnie, niezgodę, walki bitwy, klęski i zniszczenie(1)By wywołać kłótnie i walki(2)By wywołać ogólną wrogość(3)By wywołać wrogość królów i wielkich ludzi(4)By wywołać wrogość w szczególności(5)By wywołać wrogość pośród kobietami(6)By wywołać wielkie wojny(7)By sprawić by ktoś nie miał szczęścia w walce(8)By zasiać niezgodę w armii(9)By siać niezgodę(10) By zasiać niezgodę pośród duchowieństwa(11) By wywołać wszelką zemstę i zawiść(12) By sprowadzać bitwy i wszelkie straty etc..
 • 253. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 254. KSIĘGA TRZECIAUwagi do Rozdziału XX (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) BELZEBUD przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionych w tym rozdziale.(d) Zobacz wskazówki przedstawione w Rozdziale Dziewiętna- stym, które równie dobrze odnoszą się także do tego rozdziału.(e) Numer 1 nieregularnie wpisanych, w dwudziestopięciopolowy kwadrat, dziewiętnaście liter. KANNA, oznacza „zazdrosny”.Numer 2 opisany na kwadracie dwudziestopięciopolowym, zawie- ra trzynaście liter. SELAK - „poniżony, załamany”.Numer 3 również opisany na dwudziestopięciopolowym kwadra- cie. ROQEN, określa „osoby obdarzone władzą”.Numer 4 opisany na czterdziestodziewięciopolowym kwadracie. ATLITIS, jest wypaczeniem greckiego przymiotnika atletos, „nie- znośny, nie do zniesienia”.
 • 255. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 5 dziewiętnaście liter opisanych na kwadracie czterdziesto- dziewięciopolowym. OTSAMAH - „fizycznie silny”.Numer 6 opisany na kwadracie liczącym dwadzieścia pięć pól. SI- NAH - „znienawidzony”.Numer 7 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. SATAN, to imię jednego z Najwyższych Władców Złych Duchów, oznacza przeciwnika.Numer 8 dziewiętnaście liter ułożonych na kształt litery F wpisa- nych w kwadrat czterdziestodziewięciopolowy. LOFITOS, pocho- dzi najwyraźniej od greckiego lophesis - „odpoczynek, wycofanie z działania (w tym wypadku z działań wojennych)”Numer 9 złożony jest z trzynastu liter ułożonych na kształt litery F i wpisanych w kwadrat dwudziestopięciopolowy. GIBOR - „siła, potęga, surowość”Numer 10 to kwadrat dwudziestopięciopolowy. NOKAM, oznacza „zemstę”.Numer 11 kwadrat liczący dwadzieścia pięć pól. KELIM - „dla wszelkich rodzajów rzeczy”.Numer 12 opisany jest na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. KERABAH - „napaść, atak”.
 • 256. KSIĘGA TRZECIARozdział Dwudziesty Pierwszy Jak przekształcić siebie przyjmując różne twarze i postaci(1) Aby obrać wygląd starca(2) Aby oblec się w postać starej kobiety(3) Aby wyglądać młodo(4) Aby wyglądać jak dziewczę(5) Aby obrać ciało małego dziecka
 • 257. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XXI (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione jedynie przez Złe Duchy.(b) Operacje omówione w tym rozdziale przeprowadza MAGOT.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić Operacji omówionych w tym rozdziale.(d) Sztuka ta jest bardziej fascynacją niż czymkolwiek innym. Weź w lewą rękę Symbol odpowiedni i potrzyj nim swoją twarz. Abra- ham zaznacza, iż podobną Operację przeprowadzoną przez zwy- kłego maga z łatwością przejrzy ten, który posiadł Świętą Magię, z drugiej zaś strony ten ostatni może czuć się bezpieczny, żaden czarnoksiężnik sztuce jego nie może zagrozić.(e) Jak sądzę badacz okultyzmu zauważy, iż w kwadratach tych wyraźne rozmieszczenie litery Q podobnie jak w innych wypad- kach, w których występuje podobny efekt stanowi raczej swego rodzaju podstęp, czy oszustwo zaciemniające ich znaczenia.Numer 1 zawiera szesnaście elementów opisanych na dwudziesto- pięciopolowym kwadracie. ZAKEN - „stary”.Numer 2 to gnomon opisany na prostokącie liczącym siedemdzie- siąt dwa pola (8x9). DISKENAH - „na podobieństwo starej kobie- ty”.
 • 258. KSIĘGA TRZECIA Numer 3 zawiera dwadzieścia elementów opisanych na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. DISAKAN - „okryć coś, ukryć” jednak DISAKAR - „jak ktoś młody”.Numer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. IONEK - „jak gołąbek”.Numer 5 to szesnastoliterowy Symbol opisany na kwadracie dwu- dziestopięciopolowym. BACUR - „pierworodny”.
 • 259. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Dwudziesty Drugi O tym, jak czynić Zło: rzucać uroki i czy- nić każdy rodzaj Zła i niegodziwości(1)By rzucać zaklęcia na ludzi(2)By zaczarować zwierzęta(3)By rzucić urok na wątrobę(4)Ten Symbol nigdy nie powinien być użyty(5)By rzucić urok na [czyjeś] serce(6)By rzucić urok na głowę lub inną część ciała.
 • 260. KSIĘGA TRZECIAUwagi do Rozdziału XXII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione jedynie przez Złe Duchy.(b) BELZEBUD przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionej w tym rozdziale.(d) Należy tu podkreślić, iż Abraham sprzeciwiał się wykorzysty- waniu omówionych tu operacji. Odpowiedni Symbol winien być zakopany lub ukryty w miejscu, przez które zwykła chadzać osoba, której chcesz zaszkodzić, jeśli jest to możliwe dotknij jej owym Symbolem.(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewięciopo- lowym. QELADIM - „ci, którzy podstępnie się skradają”.Numer 2 opisany na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym, liczy dziewiętnaście liter. BEHEMOT - „Bestie, zwierzęta”.Numer 3 opisany na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. MEBASIM - „ci, którzy brutalnie są powaleni”.
 • 261. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 4 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. CASED, z hebrajskiego (jeśli używany w złym znaczeniu) - „prze- pełniony niepohamowana żądzą”. AZOTE, hebrajskie - „coś trwałego” BOROS, greckie - „pożerający, żarłoczny” ETOSA, greckie - „bezczynny, bezużyteczny” DEBAC, hebrajskie - „wyprzedzić i stać w pobliżu”Numer 5 opisany jest na kwadracie trzydziestosześciopolowym, liczy czternaście znaków. LEBHAH oznacza - „agonię serca”.Numer 6 złożony jest z siedemnastu znaków. QARAQAK - „łysie- nie” ale także „rozbijanie w kawałki”.
 • 262. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty Trzeci Jak niszczyć budynki i umocnienia (1)By zburzyć dom (2)By zniszczyć miasto (3)By zniszczyć umocnienia (4)By zrujnować dobra i majątki
 • 263. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XXIII (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione jedynie przez Złe Duchy.(b) ASTAROT przeprowadza Operacje [opisane] w tym rozdziale.(c) Spiriti Familiares mogą przeprowadzać przedstawione tu Opera- cje.(d) Brak szczególnych komentarzy tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 to dwunastoliterowy symbol opisany na dwudziesto- pięciopolowym kwadracie. NAVEH - „dom lub miejsce zamiesz- kania”.Numer 2 opisany jest na dwudziestopięciopolowym kwadracie. QAQAH - „opróżnić coś, uczynić pustym”.Numer 3 liczy piętnaście liter, opisany jest na czterdziestodziewię- ciopolowym kwadracie. COMAHON - „umocnienia”.Numer 4, gnomon opisany na trzydziestosześciopolowym kwadra- cie. BINIAM - „nieszczęście, zły los”.
 • 264. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty Czwarty Jak odkryć każdy rodzaj złodziejstwa,jakie miało miejsce (1) Jak odkryć skradzione klejnoty (2) Jak odkryć skradzione pieniądze (3) Jak odkryć skradzione złote przedmioty (4) Jak odkryć skradzione srebrne przedmioty (5) Jak odkryć skradzione dobra, jak dla przykładu meble (6) Jak odkryć skradzione konie i inne zwierzęta
 • 265. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału XXIV (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) ARITON przeprowadza Operacje omówione w tym rozdziale, MAGOT również, czynią to jednak osobno.(c) Familiary mogą w znacznym stopniu przeprowadzić tę Opera- cję.(d) Brak szczególnych pouczeń tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 opisany jest na czterdziestodziewięciopolowym kwa- dracie, liczy dwadzieścia dwie litery. Znaczenie słowa KIXALIS nie jest jednoznaczne.
 • 266. KSIĘGA TRZECIA Numer 2 opisany jest na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. QENEBAH prawdopodobnie oddaje ideę gromadzenia lub posiadania.Numer 3 opisany jest na osiemdziesięciojednopolowym kwadracie, liczy trzydzieści pięć elementów. QEDESELAN może oznaczać „rzeczy mające znaczną wartość”.Numer 4 to gnomon opisany na dwudziestopięciopolowym. TA- LAH oznacza „małą owieczkę, lub kozła”, zależnie od tego, czy rdzeń kończy się na Aleph, czy na He.Numer 5 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. CERAC oznacza „zawierać, pakować” także „garderoba, etc.”.Numer 6281 liczy czternaście elementów, opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. MOREH - „stawiać się, buntować przeciw czemuś”, „być nieposłusznym”. 281 Kolejność komentarzy tu się znajdujących była następująca: 1, 2, 3, 6, 5, 4.
 • 267. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Rozdział Dwudziesty Piąty Jak chodzić po wodzie i pod wodą (1) By pływać przez dwadzieścia cztery godziny nie czując zmęczenia (2) By pozostać pod wodą przez dwie godziny (3) By odpoczywać na wodzie przez dobę
 • 268. KSIĘGA TRZECIAUwagi do Rozdziału XXV (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Anioła Stróża.(b) Abraham nie wspomina o żadnym z Książąt, którzy mieliby być przypisani do tych operacji.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionej w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych instrukcji tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 opisany jest na osiemdziesięciojednopolowym kwa- dracie, liczy dwadzieścia trzy elementy. NAHARIAMA - „rzeka wód”.Numer 2 jest kwadratem liczącym sześćdziesiąt cztery pola. -- Brak dalszych komentarzy.Numer 3, gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. MAIAM - „obfite wody, jak morza”.
 • 269. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINARozdział Dwudziesty Szósty Jak otworzyć dowolny rodzaj zamka,a to bez klucza i nie czyniąc hałasu(1) By otworzyć drzwi(2) By otworzyć kłódki(3) By otworzyć spiżarnie (lub składy węgla)(4) By otworzyć szkatuły i szuflady(5) By otworzyć więzienia
 • 270. KSIĘGA TRZECIAUwagi do Rozdziału XXVI (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) AMAIMON i ARITON razem przeprowadzają Operacje tego rozdziału.(c) Familiary nie są w stanie przeprowadzić operacji omówionej w tym rozdziale.(d) Dotknij zamek, który chcesz otworzyć odpowiednim Symbo- lem, tą jego stroną, która jest zapisana, a w jednej chwili się otwo- rzy, cicho i bez uszkodzenia. Jeśli zapragniesz na powrót go za- mknąć, tedy dotknij go tą stroną Symbolu, która nie jest zapisana, zamek zamknie się, w taki sposób, iż nie będzie można poznać, że był otwierany.(e) Numer 1 opisany jest na kwadracie dwudziestopięciopolowym. SAGUB oznacza „wysoko postawiony”, „podniesiony” (jak dla przykładu kraty).Numer 2 opisany jest na kwadracie liczącym dwadzieścia pięć pól. RATOK oznacza „łańcuch spinający lub okalający coś”.
 • 271. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 3 opisany jest na kwadracie czterdziestodziewięciopolo- wym, liczy piętnaście elementów. BARIACA - „miejsce, w którym trzyma się żywność”.Numer 4 złożony jest z trzynastu elementów opisanych na kwadra- cie liczącym dwadzieścia pięć pól. SEQOR może oznaczać albo „zadowalanie” albo „nieuczciwe postępowanie”, zależnie od tego, czy zapisane jest przez Q czy przez K.Numer 5 opisany jest na kwadracie liczącym osiemdziesiąt jeden pól, liczy dwadzieścia pięć elementów. -- Brak dalszych komenta- rzy.
 • 272. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty Siódmy Jak zsyłać wizje(1) Aby zobaczyć trejaż(2) Wspaniały pałac(3) Aby ujrzeć ukwiecone łąki(4) Jeziora i strumienie(5) Winogrona i kiście pełne owoców(6) Wielkie płomienie(7) Różne góry(8) Mosty i rzeki(9) Drewna i różne rodzaje drzew (10) Żurawie (11) Gigantów (12) Pawie (13) Ogrody (14) Dziki (15) Jednorożce (16) Piękne krainy (17) Sady (18) Ogród z wszystkimi rodzajami kwiatów (19) Śnieg (20) Różne rodzaje dzikich zwierząt (21) Miasta i Zamki (22) Dziwne kwiaty (23) Fontanny i czyste źródła (24) Lwy (25) Śpiewające ptaki (26) Konie (27) Orły (28) Byki (29) Smoki (30) Jastrzębie i sokoły (31) Lisy (32) Zające (33) Psy (34) Gryfy (35) Rogacze
 • 273. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 274. KSIĘGA TRZECIA
 • 275. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA
 • 276. KSIĘGA TRZECIA
 • 277. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału XXVII (a) Symbole przedstawione w tym rozdziale objawione są przez Złe Duchy.(b) ORIENS, PAIMON, ARITON i AMAIMON przeprowadzają Operacje omówione w tym rozdziale, czynią to dzięki podległym im duchom.(c) Spiriti Familiares mogą przeprowadzać przedstawione tu Opera- cje.(d) Brak szczególnych pouczeń tyczących się tego rozdziału.(e) Numer 1 liczy trzynaście elementów opisanych na kwadracie dwudziestopięciopolowym. SELAC, znaczy „odrzucić”, „odciąć (jak się odcina coś od drzewa)”, być może dotyczy to ciętego drze- wa, z którego zrobiony jest trejaż282.Numer 2 złożony jest z trzynastu elementów opisanych na kwadra- cie dwudziestopięciopolowym. HESEB - „otoczenie danego miej- sca”.Numer 3 liczy dziewiętnaście elementów opisanych na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. AODONIA, od hebrajskiego rdzenia ODN - „Eden, zachwycające miejsce”.Numer 4 to kwadrat czterdziestodziewięciopolowy. ATSARAH, oznacza bądź to „magazyn lub skarbiec”, bądź też „płynąć” zależ- nie od derywacji283 słowa.282 Trejaż, lub treliaż (fr. treillage ‘krata’) ażurowa, przeważnie drewniana kratownicaobrośnięta pnączami, tworząca ściany wnętrz i ciągów ogrodów barokowych i rokoko- wych. Na podstawie: Jarosz M, et al. (2001), Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa, Wydaw- nictwo Europa. 283 Derywacja (łac. derivatio - odchylać), jest to tworzenie wyrazów pochodnych podsta-wowych. (na podstawie: [red.] Tokarski J. (1980), Słownik Wyrazów Obcych, PWN, War- szawa)
 • 278. KSIĘGA TRZECIANumer 5284 złożony jest z piętnastu elementów opisanych na czter- dziestodziewięciopolowym kwadracie. AGAMAGA - „zbiorniki wody”, prawdopodobnie Symbol ten powinien mieć numer 4.Numer 6 liczy osiemnaście elementów opisanych na kwadracie dwudziestopięciopolowym. SELEG - „śnieg”, prawdopodobnie kwadrat ten powinien mieć numer 19.Numer 7 to symbol opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. SOREK - „zwinąć się”.Numer 8 złożony jest z dziewiętnastu liter wpisanych w kwadrat osiemdziesięciojednopolowy. AKROPOLIS to greckie słowo okre- ślające „cytadelę”.Numer 9 liczy dziesięć elementów opisanych na kwadracie dwu- dziestopięciopolowym. CHAIOTH - „żywe stworzenia”, może też oznaczać ukryte [miejsca], które są zamieszkiwane przez żywe stworzenia, możliwym jest, iż symbol ten powinien mieć numer 20.Numer 10 złożony jest z jedenastu liter opisanych na kwadracie dwudziestopięciopolowym. IAQEB, jak się wydaje, oznacza ptaka z rodziny żurawi.Numer 11 to siedemnaście liter opisanych na czterdziestodziewię- ciopolowym kwadracie. MELUNAC - „miejsce twego zamieszka- nia”, prawdopodobnie winien mieć numer dwudziesty pierwszy.Numer 12 liczy jedenaście elementów opisanych na kwadracie dwudziestopięciopolowym. PERAC, może oznaczać „ukwiecone ogrody”. Symbol ten jak się wydaje powinien mieć numer 13.Numer 13 to kwadrat liczący czterdzieści dziewięć pól. KIKAION - „miejsce, w którym rosną tykwy”.284 Porządek omówień poszczególnych Symboli został tu zmieniony, oryginał zawierałnastępującą kolejność: 7, 8, 6, 5, 9, 10, 11,12, 15, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (...), 33.
 • 279. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINANumer 14 gnomon opisany na kwadracie trzydziestosześciopolo- wym. OLELAH może oznaczać „zwierzęta mające rogi” lub „zwie- rzęta mające kły”.Numer 15 złożony jest z szesnastu liter opisanych na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. -- Brak dalszych komentarzy.Numer 16 gnomon opisany na kwadracie liczącym dwadzieścia pięć pól. MAKOR - „wykopane, przekopane miejsca”.Numer 17 liczy dwadzieścia jeden elementów opisanych na kwa- dracie czterdziestodziewięciopolowym. MIGIRAS - „miejsce, w którym rosną rośliny, które można wykorzystać”.Numer 18 złożony jest z dwunastu liter opisanych na trzydziesto- sześciopolowym kwadracie. ESAHEL - „bogaty”.Numer 19 prawdopodobnie winien mieć numer 24. Jest to gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolowym. ARIEH - „lew”.Numer 20 liczy dziewiętnaście elementów, opisany jest na kwadra- cie czterdziestodziewięciopolowym. LIMIKOS - „dzikie (zwierzę- ta)”.Numer 21 złożony jest z trzynastu liter opisanych na kwadracie dwudziestopięciopolowym. SASAS, prawdopodobnie oznacza „konie”, w tym wypadku, kwadrat ten powinien mieć numer 26.Numer 22 liczy osiemnaście elementów, opisany jest na czterdzie- stodziewięciopolowym kwadracie. KIKIMIS - „oset” ale też „nie- które rodzaje kwiatów”.Numer 23 złożony jest z piętnastu liter opisanych na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. NESIKER opisuje różnego rodza- ju płyny, czy fluidy.
 • 280. KSIĘGA TRZECIANumer 24 kwadrat dwudziestopięciopolowy, w który wpisanych jest dziewięć liter. DOBIH - „niedźwiedź”, kwadrat ten najwyraź- niej powinien mieć inny numer.Numer 25 czternaście elementów opisanych na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. -- Brak dalszych komentarzy.Numer 26 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. PARAH - „jałówka”, ale także „owoc, płody rolne”. Numer 27 złożony jest z piętnastu liter opisanych na czterdziesto- dziewięciopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy.Numer 28 liczy dziesięć elementów opisanych na kwadracie dwu- dziestopięciopolowym. FANIN, prawdopodobnie od BN, w zna- czeniu „miasta i wsie”. Jak się wydaje powinien mieć numer 21.Numer 29 złożony jest z ośmiu elementów opisanych na szesnasto- polowym kwadracie. REEM - „jednorożce”, ale także inne zwierzę- ta mające rogi, bawoły etc. Kwadrat ten może również odpowiadać numerowi 15.Numer 30 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. AIIAH - „ptaki drapieżne”.Numer 31 dziesięć liter opisanych na kwadracie dwudziestopięcio- polowym. SUHAL - „czarnawy lew”, prawdopodobnie kwadrat ten winien mieć numer 24.Numer 32 złożony jest z osiemnastu elementów opisanych na kwa- dracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. GIRIPES może oznaczać „małe zwierzęta, które się szybko poruszają”.Numer 33 dziesięć liter opisanych na dwudziestopięciopolowym kwadracie. ARNEP, prawdopodobnie powinno być ARNEB - „za- jąc”. Kwadrat ten jak się wydaje powinien mieć numer 32.Numer 34 gnomon opisany na kwadracie dwudziestopięciopolo- wym. AIIAL prawdopodobnie oznacza „kozice”.
 • 281. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Numer 35 złożony jest z dwunastu elementów opisanych na kwa- dracie liczącym dwadzieścia pięć pól. KELEF - „pies”, prawdopo- dobnie kwadrat ten powinien mieć numer 33.
 • 282. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty ÓsmyJak sprawić by mieć tyle złota i srebra ilesię pragnie, by zapewnić sobie wszystko, co konieczne i żyć w bogactwie (1) By mieć złote monety (2) By mieć srebrne monety (3) By mieć drobne srebrne monety (4) By mieć drobne pieniądze, miedziaki lub z brązuUwagi do Rozdziału XXVIII (a) Symbole omówione w tym rozdziale są objawione przez Anioły lub przez Anioła Stróża.
 • 283. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA(b) ORIENS przeprowadza omówione tu Operacje.(c) Familiary mogą w znacznym stopniu przeprowadzić tę Opera- cję.(d) Umieść Symbol odpowiedni do pieniędzy, jakie chcesz pozy- skać, w swoim trzosie i zostaw go tam na jakiś czas. A kiedy po tym sięgniesz do trzosa swego prawą ręką znajdziesz w nim sie- dem sztuk tego, czego oczekiwałeś. Nie można jednak Operacji tej przeprowadzać więcej niż trzy razy na dzień. Pieniądze, których nie wykorzystasz znikną, dlatego też nie należy prosić o różne ro- dzaje pieniędzy w tym samym czasie. A kiedy zechcesz je wydać, będą one prawdziwe, tak dla ciebie, jak i dla tych, w czyje ręce przejdą. W innym jeszcze miejscu Abraham podaje, iż raz w życiu można poprosić Anioła Stróża o większą sumę pieniędzy, która będzie stanowić fortunę, za przykład podaje on siebie, gdyż prośba jego została spełniona.(e) Numer 1 Symbol złożony z siedemnastu liter opisanych na dwudziestopięciopolowym kwadracie. SEQOR, prawdopodobnie tu w sensie „pieniędzy”.Numer 2 liczy dziesięć elementów, opisany jest na dwudziestopię- ciopolowym kwadracie. KESER, oznacza „zbiór, stertę”.Numer 3 złożony jest z dziewiętnastu liter opisanych na dwudzie- stopięciopolowym kwadracie. PESEP, prawdopodobnie od BESPR - „wiele, dużo”.Numer 4 gnomon opisany na kwadracie liczącym dwadzieścia pięć pól. MATBA, prawdopodobnie oznacza „niechaj nadejdzie, niech będzie przyniesione”.
 • 284. KSIĘGA TRZECIA Rozdział Dwudziesty DziewiątyJak sprawić by pojawili się uzbrojeni ludzie (1) By pojawiła się armia (2) By pojawili się uzbrojeni ludzie, którzy będą kogoś bronić (3) By wywołać oblężenie
 • 285. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA Uwagi do Rozdziału XXIX (a) Symbole znajdujące się w tym rozdziale są objawione po części przez Anioły, po części zaś przez Złe Duchy.(b) ORIENS, PAYMON, ARITON i AMAIMON przeprowadzają Operację dzięki podległym im duchom. PAIMON również prze- prowadza ją sam.(c) Spiriti Familiares nie są w stanie przeprowadzić operacji omó- wionej w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych komentarzy, które odnosiłyby się do tego rozdziału, jednakowoż w Księdze Pierwszej, Abraham wspomina o tym, iż sam zdołał przywołać uzbrojoną armię.(e) Numer 1 to gnomon opisany na kwadracie czterdziestodziewię- ciopolowym. MACANEH - „obozowisko”.Numer 2 liczy dziewiętnaście elementów opisanych na kwadracie osiemdziesięciojednopolowym. MAHARACAH, możliwe, iż ozna- cza „zasadzkę, pułapkę”.Numer 3 złożony jest z dwudziestu jeden liter opisanych na osiem- dziesięciojednopolowym kwadracie. -- Brak dalszych komentarzy.
 • 286. KSIĘGA TRZECIARozdział Trzydziesty Jak sprawić by wraz się pojawiły teatry,opery, i każdy rodzaj muzyki i tańców(1) By usłyszeć każdy rodzaj muzyki(2) By wywołać muzykę i wspaniałe bale(3) By zagrały wszelkie instrumenty(4) By ujrzeć komedie, farsy i opery
 • 287. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAUwagi do Rozdziału XXX (a) Symbole przedstawione w tym rozdziale są objawione przez Złe Duchy.(b) MAGOT przeprowadza opisane tu Operacje.(c) Spiriti Familiares mogą przeprowadzić operacji omówionej w tym rozdziale.(d) Brak szczególnych pouczeń poświęconych temu rozdziałowi.(e) Numer 1 opisany jest na czterdziestodziewięciopolowym kwa- dracie, liczy osiemnaście elementów. NAGINAH - „instrument strunowy”.Numer 2 gnomon opisany na kwadracie czterdziestodziewięciopo- lowym. MEKOLAH - „śpiewający”.Numer 3 gnomon opisany na kwadracie liczącym czterdzieści dziewięć pól. NIGIGIN, prawdopodobnie chodzi tutaj o „muzycz- ne instrumenty”.Numer 4285 złożony jest z dwudziestu jeden liter, które opisane są na kwadracie czterdziestodziewięciopolowym. MECASEF - „ocza- rowywać”.To kończy listę Symboli wypisanych przez Abrahama Żyda, które w całości tu podałem. Chciałbym jednak ostrzec każdego, kto spró- buje użyć tych Znaków, iż jeśli nie będzie kierowany najczystszymi pobudkami i najlepszymi chęciami, nie osiągnie celu, a wręcz dzia- łał będzie na swoją szkodę, nie osiągnie go również wtedy, kiedy wstępny sześciomiesięczny okres przygotowań zalecanych przez Abramelina nie będzie dopełniony, w tym razie, Symbole będą praktycznie bezużyteczne. Raz jeszcze pragnę podkreślić, iż Imiona285Symbole numer 3 i 4 mają wewnątrz wpisane dodatkowe słowa (franc. Fin des Signes), (ang. End of the Symbols).
 • 288. KSIĘGA TRZECIAznajdujące się w owych kwadratach w większości są po prostu opi- sem efektu, do jakiego miałyby doprowadzić.Kończąc chciałbym zacytować fragment, który pochodzi z „[Więk- szego] Klucza Króla Salomona” -„PRZEKLĘTY NIECHAJ BĘDZIE TEN, KTÓRY WZYWA IMIENIA BOGA NADAREMNO! PRZEKLĘTY, KTÓRY WYKORZYSTUJE TĘ WIEDZE DO ZŁEGO. NIECHAJ BĘDZIE PRZEKLĘTY NA TYM ŚWIECIE I NA TYM, KTÓRY NADEJDZIE! NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY W IMIĘ TEGO, PRZECIWKO KTÓREMU BLUŹNIŁ!
 • 289. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAIstotne uwagi na temat omówionych w poprzednich rozdziałach Symboli Pewnym jest, iż pośród Symboli, które tutaj spisałem wiele jest ta- kich, które można wykorzystać dla złych (celów). Przyznaję, iż (w pierwszej chwili) chciałem zrezygnować z ich przedstawienia, póź- niej jednak zdałem sobie sprawę, że choć nie czyniłem zła, tajemne zamysły Pana dopuszczają czynów haniebnych, zawad, wszelkiej słabości i innych złych wypadków, jakie mogą zdarzyć się Śmier- telnym, budzą ich one z letargu, w którym pogrążeni nie widzą swego Stwórcy, bądź też przez nieszczęścia wszelakie niosą im od- kupienie. I chociaż Bóg nie czyni w żaden sposób zła, a tylko do- bro, nie możemy zaprzeczyć, iż czasem pozwala on działać Drugim Przyczynom, w ten sposób katami i wykonawcami Bożych wyro- ków stają się Złe Duchy. I choć nie jest słusznym i rozumnym, jak już pisałem, wykorzystywanie tej sztuki dla złych celów, są pewne sytuacje, które dopuszczają tegoż, jak (dla przykładu), kiedy ko- niecznym jest chronić i bronić swego życia, lub, gdy dzięki temu działaniu można zapobiec wielkiemu złu, albo zapobiec atakom, jakie mogą być skierowane na kogoś, także wtedy gdy zapobiec można wszelkim bluźnierstwom przeciw Bogu, czy krzywdzie czynionej sąsiadom, można też użyć tych sztuk w prawych Woj- nach i innych podobnych wypadkach. W takich razach słusznym jest by poczynać sobie wedle zaleceń Świętego Anioła Stróża. Poda- ję to wszystko, także i dla tej przyczyny, iż Bóg powierzył człowie- kowi wolną wolę, która umożliwia mu tak odkupienie, jak i potę- pienie wieczne. A jeśli po skończeniu Operacji zapragniesz (modlę się do Boga by do tego nie dopuścił)286 za sprawą niej osiągnąć Złe286 Jest to wtrącenie Abrahama (franc. Qua Diem neplaise), (ang. which I pray God not to per-mit).
 • 290. KSIĘGA TRZECIA[cele] i nadużyć Łaski, którą Bóg ci powierzył, Duchy będą wyjąt- kowo skore by objawić ci wszelkie Symbole, i chętnie wypełnią wszystko, czego będziesz od nich wymagał. Odnośnie tych spraw, raz jeszcze powtórzę: Bój się Boga, kochaj Go i szanuj Jego zalece- nia, a serce twe niechaj będzie w tym czyste, dzięki temu będziesz żył w szczęściu i radości na ziemi. Jeśli w sposób dojrzały rozwa- żysz wszystko to, co jest istotne [dla przeprowadzenia] tej Operacji odkryjesz, iż najpierwszą sprawą jest uczynić mocne i szczere po- stanowienie by żyć i wytrwać w skromności, tak długo, jak tylko będzie możliwym. Samotność jest źródłem wielu błogosławieństw, jak choćby modlitwy i kontemplacji rzeczy Boskich, możliwości uniknięcia podszeptów zła, czy okazji do grzechu, pozwala też przyzwyczaić się do regularności i porządku w życiu. A jeśli zda- rzy ci się być przedstawionym Królowi, nie wolno ci stanąć przed nim w chwale i wspaniałości, do tego nie przykładaj żadnej troski. Musisz zrozumieć, iż radość płynąca z możliwości oglądania Anio- łów Bożych jest czymś daleko większym niż wszelkie władztwo na ziemi, które jest niczym nad marność, cień tylko i pył podły. Ten więc, który dopraszał by się łaski owych Śmiertelnych Książąt, do- puściłby się bałwochwalstwa, jakiego nie wolno postąpić przed Świętym Aniołem Boga, który reprezentuje Wielkość Majestatu Bożego. Bądź tedy pewnym, iż Łaska, którą Bóg nam powierzył dając nam tę Świętą Naukę za sprawą pośrednictwa Jego Świętych Aniołów, jest tak wspaniała, iż nikt nie zdoła jej wyrazić. Jest oczy- wistym, iż kiedy posiądziesz tę Świętą Mądrość będziesz mógł po- wierzyć ją swym trzem przyjaciołom, pamiętaj jednak by prze- strzegać tej Świętej Liczby Potrójnej, w przeciwnym razie wraz z nimi się jej pozbawisz. Jednym z najszlachetniejszych postępków w oczach Pana jest dzielić się z sąsiadami dobrem, jakim Bóg nas ob- darzył. Dalej trzeba mieć baczenie na to, co Bóg przykazał MOJŻE- SZOWI, kiedy polecił mu powierzyć Operację AARONOWI, bratu jego - na Symbol Dziesięciu Złotych Florenów, które własnoręcznie należy rozdać siedemdziesięciu dwu biednym osobom, zalecając im powtórzenie Psalmów, o których wspomniałem już w Księdze Drugiej, a winno być ich siedemdziesiąt i dwa. A jeśli ten, który otrzyma tę Operację nie wykona tej Ofiary, zda się mu ona pozba- wioną wszelkiej wartości. I nie powierzysz tej sztuki nikomu, nim nie otrzymasz owych Dziesięciu Florenów, musisz czynić tak, jak
 • 291. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAczynił to MOJŻESZ, któremu Pan powierzył to pod tym samym wa- runkiem, i który wedle tej samej reguły przekazał ją bratu swemu AARONOWI. Opisałem też [środki] ostrożności, jakie należy przed- siębrać nim komukolwiek powierzona zostanie owa Święta Nauka, raz jeszcze więc podkreślam, iż upłynąć musi przynajmniej pół ro- ku, kiedy to często sprawdzać należy daną osobę, nim powierzona jej zostanie owa sztuka. Należy dokładnie wybadać, czy jest to pewna osoba, czy może ma jakieś powody by otrzymać ową Naukę - czy nie jest tak, iż jej pożąda. Rychło można spostrzec, iż ktoś taki jest słaby, zmienny, że zamysły jego są mgliste, a zwyczaje i nawyki złe. A jeśli cokolwiek wzbudzi twoją wątpliwość, wtedy nie wahaj się zwlekać, aż dokładnie poznasz, czy możesz przekazać mu ową sztukę, jeśli cokolwiek wzbudzi twą wątpliwość poniechaj wszyst- kiego, nawet jeśliś obiecywał inaczej. Lepiej jest bowiem narazić się na nieprzychylność Śmiertelnego Człowieka, niż Wiecznego Boga, od którego ową wspaniałą Łaskę otrzymałeś. Sam kiedyś (raz je- den) popełniłem omyłkę, myśląc, iż powierzam sztukę dla dobrej sprawy i pewnej osobie, którą zresztą darzyłem szacunkiem, Bóg wtedy przeszkodził wszystkiemu i nie dopuścił by zamysł mój się dokonał. Osoba owa zaczęła się zastanawiać nad tym, czy sztuka ta jest prawdziwa, czy nie, i wątpiła w nią, wierząc, iż są to bajki tyl- ko, i nie pokładała w niej swej ufności -- przekonało mnie to do te- go, iż nie jest on tym, za kogo go uważałem. Później zapadł on na niebezpieczną chorobę, ja sam zaś byłem ukarany przez swego Anioła Stróża, który winił mnie za wybór, jakiego dokonałem. Całe Uniwersum jest podtrzymywane przez Wiarę, ten, który nie wierzy skazuje się na cierpienie tak na tym, jak i na przyszłym świecie. Mógłbym rzec tutaj o wiele więcej, jednak [wkrótce] ty sam znaj- dziesz się pod wpływem287 swego Świętego Anioła Stróża i zosta- niesz w swoim czasie pouczony, przez niego, o wszelkich spra- wach, które są subtelnie, [ale też] i zazdrośnie strzeżone288. Złe Du- chy są tak subtelne, tak przenikliwe i przebiegłe, że nie mogąc pa- nować w czasie Zaklinania, będą szukały innych [po temu] okazji oferując ci swoje usługi. Oto dlaczego już pierwszą rzeczą, jaką na-287 W oryginale (franc. Passerpar les mains de) - „przejdziesz w ręce”, tłumaczenie te brzmia-łoby cokolwiek niewłaściwie. (ang. to pass under the influence) 288 W oryginale (franc. Qui sont jalouses et delicates), (ang. be both delicate and to be jealousyguarded). Jest to nawiązanie jak się wydaje do zawistności Boga (II Mojż. 20, 5 i 34, 14).
 • 292. KSIĘGA TRZECIAleży podjąć wobec Familiarów jest nakazanie im, by nigdy nie mó- wiły do ciebie niczego z własnej woli, a jedynie wtedy, kiedy im to nakażesz, wyjątkiem są tutaj sytuacje, kiedy zwracać ci będą uwagę na sprawy, które mogą przynieść ci korzyść lub krzywdę. Jeśli zaś nie ograniczysz ich wolności w mowie, powiedzą ci tak wiele waż- nych rzeczy, iż całkowicie zmącą289 twe rozumienie i nie będziesz wiedział, w co wierzyć, a w tym zamęcie różnych idei będą mogły cię zwodzić, a być może nawet doprowadzić do nieodwracalnych błędów. Nigdy nie czekaj na błaganie o pomoc w dowolnej spra- wie, w jakiej nieść ją możesz, nie czekaj aż będą cię prosić o wspar- cie, ale wypatruj tych, których możesz wspomóc w potrzebie, czy jest ona widoczna czy ukryta, czyń wszystko, co jest w twojej mocy. I nie zważaj na to, czy jest to Turek, poganin, czy bałwochwalca, czyń dobro wszystkim, którzy wierzą w Boga. Bądź szczególnie wyrozumiałym i dobrym290 dla tych, którzy są w szczególnej po- trzebie, dla więźniów, dla chorych, niech wzruszy się serce twoje291, niosąc im nadzieję i hojne wspomożenie, albowiem jest to miłe Pa- nu. W Rozdziale Dwudziestym Ósmym, znajdziesz pouczenia o tym, jak uzyskać srebro i złoto w ilości wystarczającej do zrealizo- wania potrzeb, jakie mogą się w danym momencie nadarzyć, nie wolno ci jednak zapomnieć, iż choć ilość złota lub srebra, jakiej bę- dziesz w danym momencie potrzebował w jednej chwili zostanie ci dostarczona, będziesz musiał zużytkować ją właśnie na realizację owych potrzeb. A jeśli nie zużyjesz jej w ciągu doby, cała suma zniknie i nie będziesz już mógł jej wykorzystać. Nie myśl jednak, iż owe złoto jest jedynie fantazmem, próżnym złudzeniem tylko, jeśli bowiem zużytkujesz je na cel, ku jakiemu było przeznaczone, nie próbując go gromadzić, ten, który otrzyma je z rąk twoich, także będzie mógł z niego korzystać, stosownie do swoich pragnień, a pieniądze te będą prawdziwe, tak dla niego, jak i dla innych ludzi. Raz jeden możesz jednak poprosić swego Świętego Anioła o [taką] ilość złota lub srebra, jaka według ciebie jest stosowna do twej za- 289 W oryginale (franc. Quils tofusqueront Lentendement), dosłownie „oni zasłonią, zatrą twerozumienie”, (ang. overcloud). 290 Użyto tutaj (ang. charitable).291 Użyto tutaj (ang. let thine heart be touched), dosłownie, “niech serce twoje będzie do-tknięte”. Jest to nawiązanie do Psalmu Czwartego, serce zatwardziałe nie jest w stanie reagować ani na słowo Boże, ani na żadne sygnały Bożej miłości.
 • 293. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAsobności i stanu. Sam nie posiadałem wiele, poprosiłem swego anioła o trzy tysiące tysięcy złotych florenów292, i dostałem to, o co prosiłem. Później zaś uczyniłem tak dobry użytek ze Świętej Nauki, i pojąłem dobrze jak gromadzić swe dobra, iż w chwili obecnej, po zamążpójściu trzech córek, którym każdej dałem sto tysięcy (zło- tych florenów), co znajdziesz też w testamencie, jaki przygotowa- łem, pozostawiam ponad milion złotych florenów, pomijając bar- dzo wartościowe meble. Gdybym był szlachetnie urodzony, mógł- bym żądać więcej i mniej dbać o zyski. A gdyby ktokolwiek zapytał mnie: „Ech, jak to jest żeś zdołał tak wiele zgromadzić?” mógłbym mu odpowiedzieć, iż dobrze jest wiedzieć jakie rzeczy jak wiele są warte w jednym miejscu, a jak to wygląda w innym, dla przykładu, tego roku pszenica, jęczmień i inne rośliny uprawne będą tanie w Italii, drogie zaś będą we Francji, etc., etc.. Dzięki takim zabiegom, dobrze prowadzonym, wzbogacić się może każdy. Co się zaś tyczy tego, jak traktować Duchy i tego, jak wydawać im polecenia, będzie to sprawą bardzo prostą dla tego, który kroczy właściwą ścieżką, zaś niezwykle trudną dla tego, kogo niewiedza skłoni wobec nich do poddaństwa. Słyszałem, jak powiadano o mężach, którzy ucho- dzili za sławnych [w owej sztuce], jak pewien ślepiec D’ACALI, BE- ARLI, PETER D’ABANO293 i wielu innych jeszcze. Ach! jakże wielu z nich nie czyni niczego nad zwodzenie samych siebie! Nie twierdzę tu, iż mężowie ci nie czynili rzeczy niezwykłych, istotnym jest jed- nak by zwrócić uwagę na to, dzięki czemu dokonywali owych cu- downości, Nauka ich jest niedoskonała, zaś ich Władza nie pocho- dzi od Boga, nie otrzymali jej dzięki pośrednictwu Jego Świętych Aniołów, a w prostej drodze wyrażona jest przez Pakty i pochodzi od Diabła294, (realizowana zaś jest) z pomocą Konsekrowanych Ksiąg pełnych tysięcy Diabelskich Zaklinań i bezbożnych Egzorcy- zmów, w każdym jednym słowie przeciwnych Przykazaniom Bo- żym i pokojowi człowieka. Prócz tego wszystkiego Operacje ich przypisane są pewnym okresom i godzinom, na koniec zaś prowa- 292 W oryginale znajduje się wyrażenie (franc. 3000 mil florins dor), w wersji angielskiej zaś (ang. Three Thousand Thousand Golden Florins). 293 Z nich wszystkich to właśnie Peter de Abano lub z Apony jest szczególnie znany jakopotężny mag. 294 Nie wydaje mi się by „Heptameron lub Magiczne Elementy” Piotra de Abano w jaki-kolwiek sposób dotyczył Paktów, czy innych oskarżeń, jakie wysunął Abraham Żyd.
 • 294. KSIĘGA TRZECIAdzą do tego, iż Demon odbiera im ich nędzne Dusze, co dzieje się aż nazbyt często. Oto jest Nauka owych ludzi, która miała uczynić ich Mędrcami. W Księdze Pierwszej wspomniałem o tych, których poznałem podczas moich podróży po Europie. Prawdziwe Przyka- zania to te, które pochodzą od Boga, i nie ma w nich nic, co uzależ- nione byłoby od jakiegokolwiek Ducha. Z chwilą ich wiązania295, bowiem, jeśli w najmniejszym stopniu poczynisz wobec nich ustęp- stwo, nieznaczną modlitwą tylko, choćby cień czci im okażesz, sta- niesz się ich niewolnikiem, one zaś nigdy nie będą ci posłuszne. Duchy władają tak potężną wiedzą, iż są w stanie pojąć nasze czy- ny i skłonności, jakie mamy, zrozumieć nasze upodobania, dzięki którym mogą doprowadzić nas do upadku. Jeśli tedy odkryją, iż człowiek ma skłonność do Próżności i Pychy, będą się przed nim korzyć wielce, a mogą się w tym posunąć do tego, iż będą trakto- wać go jak boga, człowiek ów będzie się tym napawał do granic, zarozumiałość zatruje jego serce, i będzie to trwało tak długo, aż w końcu zażąda on od nich jakiegoś czynu wielce szkodliwego, któ- rego natura płynęła będzie właśnie z owego grzechu, który uczyni Człowieka Niewolnikiem Demona. Inny człowiek z kolei skłonny będzie do Skąpstwa, ni się spostrzeże a Złe Duchy przedłożą mu tysiące dróg, jakie pomogą mu gromadzić bogactwa - jednak, choć uczynią go bogatym, stanie się to za sprawą niesprawiedliwości i krzywdy, odkupienie [grzechu] jest trudne, często wręcz niemoż- liwe, w ten sposób człowiek ów staje się Niewolnikiem Duchów. [Pamiętaj i o tym, iż nie tylko skłonność do rzeczy grzesznych wie- dzie człowieka na zatracenie,] inny bowiem znajdując upodobanie w Nauce i Wiedzy, natchniony przez Duchy w arogancji swej może uwierzyć, iż mędrszym jest nad Proroków, Duchy będą zwodzić go w najdrobniejszych kwestiach tyczących się Boga, i człowiek ów legnie pośród tysięcy błędów, które doprowadzą go do wyparcia się Boga i Jego Wielkich Tajemnic. Sposoby owe i skłonności ludz- kie, dla których (Duchy) mogą wystawić na próbę człowieka są nieprzebrane, szczególnie wtedy, kiedy człowiek próbuje nakazać im posłuszeństwo względem swoich nakazów, oto jest powód, dla którego szczególnie ważnym jest by stać na swej straży i nie pokła-Użyto tutaj (ang. employment) - zatrudnianie, wykorzystanie. Zdecydowałem się użyć 295polskiego słowa „wiązanie”, gdyż w istocie chodzi o to by Duch wykonał dane mu przez Operatora polecenie.
 • 295. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAdać ufności w sobie, prawdziwe Przykazanie będzie bowiem tym, które będzie dane wtedy, kiedy ten, który je wyda zastanowi się i rozważy to, kim jest i kim jest ten, któremu winien jest posłuszeń- stwo. A jeśli Śmiertelnik nie będzie miał za sobą Potęgi i Woli Bożej jakże miałby posiąść siłę do tego by nakazywać Duchom i wiązać je do posłuszeństwa? Mają one bowiem te tylko przymioty i moce, jakie Bóg im powierzył, nic zaś nad to, i Duchami są również z [wo- li] Bożej i różnią się od tych, którzy są uczynieni z gliny, jako złoto różni się od ołowiu, ich grzech zaś jest wieczny przez niego to zo- stali wypędzeni z Nieba. Pilnie bacz na to, iż Duch, któremu z na- tury przypisana jest wszelka próżność nie będzie skory do posłuszeństwa wobec tego, za którym nie stoi najwyższa moc, (której sam nie będzie mógł się oprzeć), nie będzie więc chciał być ci posłusznym ni służyć tobie296. Ten, kto dokładnie zastanowi się nad tymi sprawami przekona się, iż tak naprawdę wszystko pochodzi od Boga i On jest Tym, który pragnie i nakazuje by Złe Duchy były nam posłuszne. Jeśli więc wszystkie rzeczy zależą od Pana, jakże ty sam, Człowiecze, miałbyś być tym, który sam jeden miałby władać Duchami? Jest oczywistym, iż takie przedsięwzięcie nie mogłoby mieć miejsca bez utraty twej własnej duszy. I tylko za sprawą przymiotów tego Boga, który rzucił Duchy do stóp twoich możesz nimi władać, o czym dokładniej pouczony zostaniesz przez swego Świętego Anioła. Donec ponam inimicos tuos scabellum Pedum tuorum297. I nie wolno ci zaprzyjaźnić się z nimi, bo nie są to małe pieski. Przyjmij więc ton poważny i odetchnij władzą, uczyń ich sobie posłusznymi, lecz bacz na to by nie przyjąć najmniejszej nawet z ich strony propozycji, traktuj ich tak jak ich Pana, bez powodu nigdy ich nie nękaj, a kiedy żądasz czego, poleć im by wykonali wszystko tak, jak im nakazałeś, nie pomijając niczego, niczego też nie dodając. Jeśli zdarzy się, iż twe żądania spełnić mo- gą Niższe Duchy, nie wzywaj tych, które stoją nad nimi. Weź też pod uwagę to, że nie dysponują one tymi samymi mocami, bacz by nie wzywać (Ducha), który miałby wykonać to, co przynależy (dziedzinom) drugiego. Nie mogę w tym miejscu spisać własności, przymiotów i dziedzin każdego Ducha, powinieneś wyszukać tego sam i w ten sposób wyostrzyć swe zdolności. W pierwszym swym 296 Przypis Mathersa -- Cały ten fragment jest w oryginale niezwykle zagmatwany, pró- bowałem oddać go tak wiernie jak to tylko możliwe. 297 Co znaczy mniej więcej: Kiedy rzucę nieprzyjaciół twoich do twych nóg.
 • 296. KSIĘGA TRZECIAsposób wyostrzyć swe zdolności. W pierwszym swym żądaniu wobec Czterech Duchów, (które są) Najwyższymi Władcami, i wo- bec Ośmiu Książąt, powinieneś zażądać najbardziej uzdolnionych spośród Duchów, powinieneś poczynić ich listę, dla pewności przeprowadzenia praktyki, którą opiszę ci w Trzeciej Księdze, tam też znajdziesz Symbole wielu Duchów. Wiedz, iż z przyczyny róż- nych złudnych stanów (umysłu) czy innych powodów, jakie co dzień mogą być inne, każdy człowiek zdobywa dla się te (Duchy), które odpowiadały będą jego naturze i inteligencji, dzięki czemu może je wykorzystać. A kiedy natrafisz na szczególny opór pod- czas przeprowadzania operacji, ze strony dowolnego Ducha, po tym, jak już dałeś mu niezbędne instrukcje, on zaś nie będzie czynił tego, co mu nakazałeś, powinieneś tedy przywołać wyższego Du- cha i żądać od niego innych, które będą mogły lepiej ci służyć w potrzebie. We wszystkich tych wypadkach korzystaj z mocy i wła- dzy swego Świętego Anioła. Przed swymi oczyma miej zawsze Bo- jaźń Bożą, pilnie bacz na to by być posłusznym Jego Przykazaniom, bacz też na to, co nakazuje ci twój Święty Anioł, w sercu swym zawsze zachowuj jego święte pouczenia, nigdy zaś nie ustępuj Złym Duchom, nawet w najmniejszym stopniu nie okazuj im po- słuszeństwa, uczynisz tak zarówno dla dobra swego, jak i twoich sąsiadów. Co się tyczy reszty, upewnij się, iż będą ci one naprawdę posłuszne, w najmniejszym nawet stopniu nie uchybiając twym poleceniom, tak, iż nie będzie operacji, tak wielkiej czy tak trudnej, byś nie mógł doprowadzić jej do chwalebnego końca, jaki i ja sam osiągnąłem. Odnośnie posługi, jaką nieść powinieneś swoim sąsia- dom, czyń ją z zapałem i z oddaniem, nie czekając aż będą cię pro- sić, pilnie bacz by pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, bądź uważny, byś dostrzegł wszystko tak wyraźnie, jakby ktoś ci o tym powiedział. Wszystkich, którzy są słabi i chorzy winieneś wspomagać i leczyć, i pamiętaj, iż nie wolno ci czynić tego by wy- sławiali cię ni dla rozgłosu w świecie. Powinieneś sprawiać pozory, iż twoje działanie niesie ulgę za sprawą modlitwy, zwykłych le- karstw, czy cytacji psalmów lub innych sposobów, [nie zaś za sprawą tej Świętej Nauki]. Szczególną ostrożnością powinieneś wykazać się w tym, by nie wyjawić tych spraw Książętom czy
 • 297. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAwładcom, w tym wypadku nie wolno ci czynić niczego bez roz- mówienia się ze swym Dobrym Aniołem, jest to bowiem stan298, który nigdy nie jest zaspokojony, poza tym, to co płynie ze zwykłej ciekawości tylko, Książęta owi chcą mieć wraz zaspokojone, biorą to za obowiązek twój lub twoją powinność. Pewnym jest, iż ten, kto posiadł tę Świętą Magię nikogo z nich nie będzie potrzebował. Co więcej, w naturalny sposób skłonni są oni pytać cię zawsze będąc uprzedzonymi, jeśli powierzysz im owe rzeczy będzie to obrazą wobec Pana, nawet jeśli [dzięki temu] nie staną się oni twoimi wro- gami. Moje zdanie jest takie, iż bardziej pożądanym jest oddać im wszelkie usługi, które możesz im oddać - dobrze jednak jest czynić to na odległość. Nie ma nic bardziej błogiego i cudownego w Anio- łach, nad otrzymywanie od nich wiedzy, ze swej strony myślę, że nie ma większej przyjemności nad stawanie się mędrszym, ucząc się od takich mistrzów. Tak jak się przekonałem, tak przekonuję do samotnego życia299, które jest źródłem wszelkich korzyści. Prawdą jest, iż trudno w nim wytrwać, z chwilą jednak, kiedy posiądziesz ową Świętą Naukę i Magię zamiłowanie do spokoju i oddalenia przyjdzie do ciebie samo i dobrowolnie ograniczysz wszelkie kon- takty z ludźmi, tak interesy, jak i zwykłe rozmowy. Zadowolenie i szczęście, jakim będziesz się cieszył, kiedy poznasz tę Naukę bę- dzie tak wielkie, iż wzgardzisz wszystkimi rozrywkami, wyciecz- kami, bogactwami i wszelkimi innymi, jakkolwiek byłyby one atrakcyjne. Jeden jest tylko powód, dla którego dopuszczalnym jest posiadanie dóbr stosownych do urodzenia - wykorzystywanie ich dla potrzeb własnych i swoich sąsiadów, dzielenie się w potrzebie wszystkim tym, co powierzył nam Bóg. Człowiek, który wykorzy- sta to wszystko do złych celów, ten nie będzie godzien łaski i do- pustów Bożych. Dziecko, wybierzesz by mieć większą pewność odnośnie sukcesu (w poznaniu) tej Świętej Nauki, powinno być urodzone w prawym małżeństwie, zaś tak ojciec, jak i matka winni być prawi. Powinno mieć od sześciu do siedmiu lat, powinno być żywe i bystre, jego mowa winna być czysta i wyraźna. Powinieneś przygotować je na jakiś czas przed rozpoczęciem Operacji, tak by298Użyto tutaj (ang. generation) - pokolenie. 299W istocie Abraham nie prowadził owego samotnego życia, o jakim na tym miejscu pisze, jak podaje bowiem w innych częściach swego dzieła mieszał się w szereg spraw o wydźwięku politycznym, jakie ówcześnie wstrząsnęły Europą.
 • 298. KSIĘGA TRZECIAbyło gotowe, kiedy czas stosowny nastanie. Sam jestem przekona- ny, iż powinno być dwoje dzieci, na wypadek czegokolwiek, co mogłoby się wydarzyć, jak choćby choroba, śmierć czy jakakolwiek inna niedogodność. Powinieneś zdobyć je dając mu różne dziecinne rzeczy, które by je zabawiły, tak by było ono gotowe, kiedy zajdzie taka potrzeba, w żadnym razie nie wolno ci jednak zdradzić mu, do czego będzie ci posługiwać, tak by, kiedy będzie wypytywane przez rodziców, nie mogło nic im powiedzieć. Jeśli dziecko to jest dobrze wychowane tym lepiej. Można być pewnym, iż przestrzega- jąc tych środków dotrzemy do Świętej Nauki, i nawet, kiedy ten, który przeprowadza operację w czymś uchybi, niewinność dziecka go wspomoże, (co jest pożądane), a Święte Anioły znajdą radość w jego czystości. Nie wolno ci jednak dopuścić kobiety do tej Opera- cji300. Wszystkie ubrania i rzeczy, jakie były używane podczas owych Sześciu Miesięcy powinieneś zachować, jeśli zamierzasz kontynuować w tym samym domu, w którym przeprowadziłeś Operację, ponieważ będą one zawsze dobre. Jeśli zaś zdarzy się, iż nie będziesz chciał już wykorzystać tak rzeczy owych, jak i swego Oratorium, powinieneś spalić je a prochy zakopać w miejscu ta- jemnym. Oto jest miejsce i czas stosowny by rzucić nieco światła i przedłożyć ci rodzaj i wagę Duchów, wraz z tym, do czego do- kładnie możesz je wykorzystać, pewnym będąc powodzenia. Jed- nakowoż pamiętaj i o tym, iż każdy Duch ma wielką liczbę Niż- szych Duchów, które są mu podległe, to jeszcze chciałbym powie- dzieć, iż co się tyczy elementarnych i mało ważnych spraw Wyższe Duchy nie przeprowadzą ich, spowodują jednak, iż będą one prze- prowadzone z całą dokładnością przez Duchy Niższe. Nie ma to znaczenia dla tego, kto przeprowadza operację i daje polecenia, albowiem są one wypełnione tak dokładnie, jakby Duchy owe jemu właśnie były posłuszne. Pierwsza Hierarchia301 ( SERAFINY, CHERUBINY, TRONY302)300 Abraham najwyraźniej przez to rozumie, iż nie należy wprowadzać tu kobiety na miej- sce dziecka. 301 Te i poniższe tytuły hierarchii są z reguły przypisane Dobrym Aniołom, czasami jednakspotkać można ich użycie w odniesieniu do Duchów Złych i Upadłych Aniołów.
 • 299. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA SERAPHIM służą czyniąc cię poważanym, szanowanym i kochanym dla wszelkich dzieł Dobroczynnych, z którymi wiążą się zaszczyty i inne podobne rzeczy. Działają one w sprawach szczególnej wagi, w rzeczach bardziej podstawowych, wręcz zmysłowych, ciele- snych, służą ich podlegli. Druga Hierarchia(PANOWANIA, CNOTY, WŁADZE)Podstawową cechą PANOWAŃ jest panowanie, zdobywanie wolno- ści, zwyciężanie nieprzyjaciół, nadawanie władzy nad Książętami i wszelkimi innymi osobami, nawet nad duchownymi. CNOTY mogą dać siłę i moc we wszelkich sprawach tak tyczących się wojny jak i pokoju, służą tez pomocą we wszelkich sprawach związanych ze zdrowiem ludzi, którzy cierpią choroby, lecz któ- rych ostatnia godzina nie została jeszcze zapisana. WŁADZE mają swe dominium nad wszystkimi Niższymi Ducha- mi, jest to tez powód, dla którego mogą służyć we wszelkich spra- wach, tak dobrych, jak złych, i są one oddane wszystkiemu, co do- bre i co złe, są one dokładne i prawe w wykonywaniu tego, co zo- stało im powierzone.Trzecia Hierarchia (ZWIERZCHNISTWA, ARCHANIOŁY, ANIOŁY)ZWIERZCHNICTWA w ich liczbę wchodzą Duchy zdolne dawać Skarby i Bogactwa, tak one, jak i im podlegli służą we wszelkich Operacjach, które w istocie złożone są z różnych poleceń, są one wystarczająco godne zaufania.302Kwestia klas anielskich nie ma ujednoliconego polskiego nazewnictwa, dlatego też zdecydowałem się wprowadzić nazwy oryginalne. Niżej podaję dwie stosowane w pol- skim piśmiennictwie wersje, odpowiednio: 1. Serafiny, 2. Cherubiny, 3. Trony, 4. Panowa- nia, 5. Cnoty, 6. Władze, 7. Zwierzchnictwa, 8. Archanioły, 9. Anioły, inna wersja a) Sera- finy, b) Cherubiny, c) Trony, d) Państwa, e) Księstwa, f) Zwierzchności, g) Mocarstwa, h) Archaniołowie, i) Aniołowie.
 • 300. KSIĘGA TRZECIAARCHANIOŁY są najlepsze w odkrywaniu wszelkich rzeczy okult- nych i wszelkich rodzajów tajemnic, jak choćby niejasności w Teo- logii lub Prawie. Służą z wielką pilnością. ANIOŁY najogólniej ujmując każdy z nich przeprowadza to, co jest mu przypisane. Jest ich nieprzebrana liczba, we wszelkich opera- cjach władają Czterema Najwyższymi i Ośmioma Książętami - od- bierzesz przysięgę tych ostatnich303, pilnie uważaj jednak, czy dana Operacja leży w ich mocy. Sprawienie by Duch na powrót wszedł w martwe ciało jest wielką i trudną sztuką, której dokonać można tylko dzięki współdziałaniu Czterech Najwyższych Władców304. Koniecznym jest również sku- pienie szczególnej uwagi, na tym, iż dopóki chora osoba nie znaj- dzie się na skraju śmierci, nie wolno rozpocząć Operacji. Zacząć ją należy na krótko przed ostatnim tchnieniem danej osoby, dopełnia- jąc wszystkiego, co omówione zostało w Księdze Drugiej. Nie wol- no jej przeprowadzać by zmienić przeznaczenie swoje czy każdej innej osoby, a jedynie w sytuacjach najwyższej potrzeby i koniecz- ności. Operację tę przeprowadziłem dwa razy w życiu, raz dla Diuka Saksonii, innym razem dla kobiety, którą miłował cesarz Zygmunt. SPIRITI FAMILIARES są one niezwykle szybkie, w jednej chwili zdol- ne są wykonać w najdrobniejszych szczegółach wszelkie sprawy, które mają mechaniczną naturę, czym dobrze jest je zająć, jak choć- by malowaniem historycznych obrazów, przygotowywaniem po- sągów, zegarów, broni wszelkiego rodzaju, i innych jeszcze spra- wach, także w chemii, oraz prowadzeniu interesów, co czynić win- ny pod postacią innych ludzi, mogą więc transportować towary i inne dobra z jednego miejsca do innego, mogą też wywoływać kłótnie, bójki, zabójstwa i wszelkie rodzaje zła i czynów szkodli- wych, mogą również przewozić listy i wiadomości z jednego kraju do drugiego, mogą też dostarczyć więźniów i zrobić jeszcze tysiąc innych rzeczy, do których często je wykorzystywałem. Duchy te winny być traktowane stosownie do ich możliwości i rodzaju, nale- ży uczynić rozróżnienie między Duchem wielkim a jakimś nik- czemnym i mało znaczącym, zawsze jednak należy zachować ową303 Chodzi tutaj najwyraźniej o Czterech Najwyższych i Ośmiu Książąt, o których byłaprzed chwilą mowa. 304 Czyli LUCIFER, LEVIATHAN, SATAN i BELIAL.
 • 301. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAwładzę, którą winien się cechować się ten, który operuje. Mówiąc do nich nie należy ich tytułować a zwracać się do nich czasami przez „ty”, czasami „wy”, nigdy zaś nie wolno ci czynić nic, czym chciałbyś się im przypodobać, czy sprawić im przyjemność, wobec nich należy postępować dumnie i władczo305. Jest też pewna stosunkowo mało liczna grupa ziemskich Duchów, które są po prostu wstrętne i obrzydliwe, Czarnoksiężnicy i Ne- kromanci powszechnie pomagają sobie ich usługami, jako że czynią one zło, niegodziwość wszelką i szkodę, w czym innym zaś nie ma z nich użytku. Ten, który para się takimi sprawami, wedle swego życzenia może mieć ich nawet milion, Święta Nauka, która działa według innych reguł niż Nekromancja w żadnym razie nie pozwa- la wykorzystywać takich Duchów, jeśli nie będą związani przysię- gą posłuszeństwa. Wszystko to, co zostało tu wyłożone jest wystar- czające - niewątpliwym tedy jest, iż ten, który przeprowadzi wszystko, dokładnie jak opisano, krok po kroku, a którego zamysły będą szczere, i który pragnął będzie wykorzystać te Świętą Naukę na chwałę Boga Wszechmogącego, dla dobra swego i swoich sąsia- dów, ten z łatwością jej dostąpi, a rzeczy najbardziej nawet trudne i zawiłe wraz staną się dla niego łatwe. Lecz Natura Człowiecza jest zepsuta i pokrętna, tak różna od tego, co Bóg stworzył, iż niewielu tylko, jeśli ktokolwiek, kroczy właściwą ścieżką. Jakże łatwo jest zbłądzić, jakże trudno zaś podołać Operacji, która wymaga całej (duszy) i pełnego jej oddania. Nie jest tu moim zamiarem zniechę- cić tych, którzy postanowią podjąć się tej Operacji, lecz zdecydowa- łem, iż spiszę dalej wszelkie trudności, pokusy i kłopoty, jakie mo- gą wystąpić w relacjach z bliskimi, a wszystkie owe sytuacje spo- wodowane są przez Złe Duchy, które w ten sposób chcą uniknąć posłuszeństwa, pokory i poddania się człowiekowi, ich najwięk- szemu wrogowi, wiedzą bowiem, iż ma on moc wielką i Wieczną Chwałę, którą one same w głupi sposób straciły, a wściekłość jest tak wielka a żal tak dojmujący, iż nie ma na świecie zła, którego nie byliby w stanie dokonać, gdyby Bóg im na to pozwolił, ich dążenia zawsze będą nakierowane na zniszczenie Rodzaju Ludzkiego. Dla- tego tez tak bardzo ważnym jest by uzbroić się w odwagę i po-305 Inaczej niż na tym miejscu poczynił Abraham Żyd chciałbym powiedzieć, iż stosowne,wręcz dworne zachowanie wobec Duchów jest wskazane, w przeciwnym bowiem razie Operator szybko wyprowadzony zostanie na manowce błędów.
 • 302. KSIĘGA TRZECIAwziąć mocne postanowienie by wytrwać we wszystkim niewzru- szenie i bez strachu, gorliwie pragnąc Łaski Bożej, na przekór [wszystkim] ludziom nawet i na przekór Demonom. Należy rów- nież dużo wcześniej wszystko tak zaplanować i ułożyć, by nikt ci nie przeszkadzał ni niepokoił przez okres owych Sześciu Miesięcy, podczas których zdarzyć się mogą najbardziej nawet uciążliwe próby szkodzenia tobie, jakie sprytni i subtelni Wrogowie będą próbowali na ciebie sprowadzić. I tak możesz spotkać się ze złymi książkami i podłymi osobami, którzy za sprawą diabelskich metod i sztuk będą próbowali odwieść cię od tego, co postanowiłeś, nawet kiedy już rozpoczniesz, będą piętrzyli przed tobą rzeczy, które z pozoru będą niezwykle ważne, po prawdzie zaś zbudowane na fałszu i (złych) podstawach. Takim irytującym wypadkom powi- nieneś mocno się opierać, dokładnie i z uwagą trzymając się po- uczeń, jakie ci dałem, dzięki temu wszystko odpędzisz w ciszy i spokoju, nie dając Wrogom żadnej szansy na oszukańcze sztuki, które miałyby cię zakłócić. Także twoje relacje zdumiewające z po- wodu stylu życia i wycofania się, będą pretekstem do prób odnale- zienia ich przyczyny. Koniecznym więc będzie zadowolenie ich słowami pełnymi uczucia, przekonać ich, że jest to czas, który rodzi zmianę, że jest to powód dla którego ludzie, którzy nie są nieświa- domi postanawiają czasem żyć sami z sobą. Oto jest też przyczyna, dla której tak wielu uczonych mężów wycofało się w odludne miej- sca, gdzie oddzieleni od swych krewnych i od świata mogli wieść życie spokojne, oddane modlitwom i oracjom, które czyniły ich godniejszymi otrzymania Łaski Pańskiej i Daru tak wspaniałego i doskonałego. Dalej zalecam ci, byś zdobył Biblie napisaną w swym ojczystym języku, także Psalmy Dawida, na swój własny użytek. Niektórzy mogliby teraz rzec: „Znam łacinę i nie widzę potrzeby by używać zwykłego języka”. Odpowiadam im, iż kiedy się mo- dlimy nie powinniśmy trudzić swego Umysłu interpretacją, czy przekładem Psalmów, w tej chwili bowiem powinniśmy być tak oddani i tak zjednoczeni z Bogiem, jak to tylko możliwe, co więcej Psalmy spisane w ojczystej mowie, kiedy będą czytane znacznie szybciej wryją się w pamięć, oto jest prawdziwa reguła jaka tyczy się modlitwy, a jeśli zdarzy się, iż osoba jest niepiśmienna, mówiąc Psalmy w łacinie nie będzie wiedziała nawet iż rozmawia z Bo- giem. W owych trzech Księgach nie znajdziesz najdrobniejszej na-
 • 303. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINAwet rzeczy, która nie ma prawdziwych i ważnych założeń, pod- staw. Powinieneś z największą dbałością i uwagą, jak od śmiertel- nej trucizny, trzymać się od rozpoczynania tej Operacji, jeśli nie poczynisz silnego zamiaru doprowadzenia jej do końca. W prze- ciwnym razie wielkie zło dotknie tego, który niedbale rozpoczął Operację, wtedy zrozumie, iż nie powinniśmy szydzić z Pana. Mo- że zdarzyć się też i tak, że już po rozpoczęciu Operacji, Bóg za sprawą Woli Jego i Przykazań nawiedzi cię i dotknie jakąś chorobą, która sprawi, iż nie będziesz mógł ukończyć Operacji zgodnie ze swoim zamysłem, wtedy powinieneś jak posłuszny sługa podpo- rządkować się w pokorze Jego Świętej Woli i Przykazaniom, od- kładając Łaskę Jego na czas, kiedy Boski Majestat mu ją powierzy. I poniechasz swej Operacji, by doprowadzić ją do końca w innej, lep- szej sytuacji, na ten czas zaś będziesz mógł w pełni poświęcić się leczeniu ciała. I nie czuj się dotknięty, albowiem Tajemnice Boże są niezgłębione, Jego to wola podtrzymuje wszystko, On to wszyst- kiego dozwala i On wszystko czyni we wszystkich rzeczach i dla dobra naszego, lecz plan Jego poza rozumieniem człowieczym. Oto powierzam ci Klucz do Operacji, który ułatwi osiągnięcie Wizji Świętych Aniołów. Umieścić należy ów Symbol306 na czole dziecka i tego, który przeprowadza Operację, dokładnie tak, jak już powie- działem w Księdze Pierwszej. Powiem wręcz, iż spośród setki led- wie pięć lub sześć jest takich osób, które mogą posiąść ową Świętą Magię nie posiadając Klucza, a powodu tego nikt nie przeniknie. Należy powtórzyć też Psalm VI307. „Domine, ne in furore tuo arguas me308” Nie ma niczego na tym świecie, czego moglibyśmy pragnąć bar- dziej nad prawdziwą Naukę, nie ma też niczego bardziej trudnego do osiągnięcia niż ona - jakże często prędzej śmierć spotkać można niż zrozumienie jej całości. Oto prawdziwa i jedyna Ścieżka owej Świętej Nauki i Magii, którą Pan powierzył nam w miłosierdziu swoim, ona też podczas Sześciu Miesięcy pozwoli nam poznać najwyższe i najbardziej tajemne dary Pana, jakie tylko można sobie306 Patrz Symbole podane na końcu z wpisanymi w nie imionami ADAMA i URIELA. 307 Psalm 6, (Wlg. 6) 308 „O Panie, racz mnie nie karać w swoim gniewie.” Cytat podaję za -- Księgą Psalmów: wprzekładzie z języków oryginalnych w opracowaniu Kazimierza Romaniuka, Gaudium, Lu- blin 2001
 • 304. KSIĘGA TRZECIAwyobrazić. Oto jest Prawdziwa Nauka, która pozwoli poznać wszystkie inne Nauki, gdy tylko ktoś ją posiądzie. Och! jakże wiele jest ksiąg, które wydają się cudowne! Nie leży w mojej możności ujawniać nawet części drobnej tej Nauki i jej własności i przywłasz- czyć sobie to, co należy do osoby o wielkim umyśle i o wiele god- niejszej niż ja309, lecz ucząc jej i powierzając ci dwa ostatnie Symbo- le, daleko przekroczyłem to, co powinienem zrobić, czegóż to nie czyni miłość ojcowska? Spróbuj tylko dokładnie i po kolei prze- strzegać tego, co spisałem, zachowując w sercu swym Bojaźń Bożą. I nie zapomnij nawet najdrobniejszej rzeczy pośród tych, które opi- sałem w tych trzech księgach, co stało się z pomocą Boga, który żyje i króluje ponad wszystkim, który włada w Niebiosach i na Ziemi, i którego Boska sprawiedliwość gore w Piekle, a jeśli uciek- niesz się pod jego obronę i złożysz w Jego Boskim Miłosierdziu całą ufność swoją - posiądziesz tę Świętą Naukę i Magię, a moc jej jest niewyrażalna. Dalej, o synu mój! lub ty, komukolwiek zostało to powierzone, pamiętaj by modlić się wielbiąc Pana, i módl się do Niego za mnie by raczył powierzyć mi swą Świętą Chwałę, wiecz- ny odpoczynek, tak jak teraz w tej Dolinie Niedoli powierzył mi Dobroć swą i Miłosierdzie, ja sam modlitwy swe zanoszę do Pana by raczył i tobie wszystko to powierzyć wraz ze swym Świętym Błogosławieństwem, a wraz z tobą wszystkim tym, którym powie- rzysz tajemnicę owej Świętej Magii i którzy będą czynić z niej uży- tek zgodnie z Wolą Bożą.Niechaj Bóg ześle ci wszelkie dobro doczesne, dobrą Śmierć i Kró- lestwo Święte! Niech się stanie! 309 Przypis Mathersa -- Cały ten fragment w oryginale jest bardzo niewygodny w tłuma-czeniu i bardzo niejasny. Pisząc „person of great mind”, jak przypuszczam, miał Abraham na myśli Abramelina.
 • 305. ŚWIĘTA MAGIA MAGA ABRAMELINA310 Finis 310Powyższe Symbole odpowiadają tym, które zostały wspomniane w Księdze Drugiej (Rdz. XX) i na kartach uwag moich, jakie poczyniłem względem całego dzieła. Należy umieścić je na głowie Operatora (URIEL) i Dziecka (ADAM) podczas Anielskiej Inwokacji. Najwyraźniej też, kwadraty znajdujące się nad nimi a zawierające liczby są im przypisane. Łacińskie słowo HOMO jest tłumaczeniem słowa ADAM, w znaczeniu Człowieka. Kwadraty zawierające liczby nie są zwykłymi magicznymi zestawieniami.
 • Fly UP