...

Imiona Boże w Biblii

by siloam

on

Report

Category:

Spiritual

Download: 3

Comment: 0

6,518

views

Comments

Description

 
Download Imiona Boże w Biblii

Transcript

 • 1. Imiona Boże w Biblii(W porównaniu z nauką świadków Jehowy)Ks. Dominik Rybol Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy naszymCzytelnikom (za zgodą Autora)pracę naukową księdza Dominika Rybola oimionach Bożych w Biblii w porównaniu z nauką Świadków Jehowy.WSTĘPI. FUNKCJA IMIENIA WŚRODOWISKU BIBLIJNYMA. Rozumienie imienia u ludów Mezopotamii1. Funkcja imienia u Sumeryjczyków2. Imiona bogów w religii babilońsko-asyryjskiejB. Rola imienia u EgipcjanC. Imiona bogów w religii KanaanuII. IMIONA BOŻE W STARYMTESTAMENCIEA. Imię Boże „Jahwe” (hwhy)1. Oryginalna forma i pochodzenie imienia JHWH2. Znaczenie imienia Jahwe (hwhy) - Egzegeza Wj 3, 14-15a. Kontekst biblijny Wj 3, 14-15b. Jahwe (hwhy) - „Jestem, który jestem” (Wj 3, 14)c. „Jahwe (hwhy) - to jest imię moje na wieki” (Wj 3, 15)3. Wzywanie imienia Jahwe (hwhy) w IzraeluB. Imiona Boże „El” (lae) i „Elohim”(~yhil{a/)1. „El”2. „Elohim”C. Określenia Boga „Adonaj” i „Ojciec”1. „Adonaj” (yn"doa])2. „Ojciec” (ba)III. IMIONA BOŻE W NOWYMTESTAMENCIE
 • 2. A. Objawienie imienia Bożego „Ojciec” (Πατήρ)w NT1. Bóg jako Ojciec (Πατήρ, Αββα) w Listach św. Pawła2. Bóg jako Ojciec (Πατήρ, Αββα) w Ewangeliach synoptycznych3. Bóg jako Ojciec (Πατήρ) w Ewangelii JanowejB. Somoobjawienie Jezusa1. Imię Jezus (VIhsou/j)2. Określenie „Ja jestem” (evgw. eivmi) w ewangeliach synoptycznych3. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w czwartej Ewangeliia. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu identyfikacji osobyb. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu porównawczymc. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu absolutnymC. Tytuł „Pan" (Κύριος)1. Tytuł „Pan” (Κύριος) w starożytności (Grecja, Wschód, Rzym)2. Geneza chrystologicznego tytułu „Pan” (Κύριος)3. Zasadnicza treść tytułu „Pan” (Κύριος) w NTIV. NAUKA ŚWIADKÓW JEHOWY OIMIENIU BOŻYMA. Treści zgodne ze współczesną egzegeząbiblijną1. Imiona w czasach biblijnych2. Uświęcanie imienia BożegoB. Treści niezgodne ze współczesną egzegeząbiblijną1. Kwestia wymowy imienia JHWH (hwhy)2. Znaczenie imienia Bożego Jahwe3. Jahwe - jedyne imię Boga4. Jezus a imię Boże Jahwe5. Imię Boże Jahwe a pierwsi chrześcijanieZAKOŃCZENIEBIBLIOGRAFIA (użyte skróty)
 • 3. WSTĘP Co pewien czas odwiedzają nasze domy ludzie z kolorową broszurą, podręcznikiem iPismem świętym w ręku, proponując rozmowę na temat królestwa Bożego jako jedynej iniezawodnej nadziei ludzkości. Są to świadkowie Jehowy. To, co przedstawiają podczaspierwszego spotkania, intryguje wielu, bo dotyczy istotnych ludzkich problemów: pokoju,szczęścia. Następnie proponują „bezpłatne domowe studium Biblii”. Uważają, że tylko oniuprawnieni są do nieomylnego wyjaśniania Pisma św., że tylko ich religia jest prawdziwa, awszystkie inne fałszywe. Przychodzą, aby nas nawracać. Z niezwykłą starannością opracowują kolejne podręczniki do domowego studiumbiblijnego dla zainteresowanych ich wiarą. W każdym następnym starają się uniknąć błędów,które były przeszkodą do pomyślnego ukończenia tego studium. To właśnie dzięki temupodręcznikowi, który ma przekonać każdego, że Bóg (Jehowa) uznaje na ziemi wyłącznieorganizację świadków Jehowy z siedzibą w Brooklynie (jako jedynie prawdziwą religię),spodziewają się oni dalszego rozwoju (np. w 1970 r. świadków Jehowy było na świecieniecały milion 400 tysięcy, dziś jest ich ponad 6 milionów). Świadkowie Jehowy jako pierwsze kryterium prawdziwości religii podają uświęcanieimienia Bożego. Wychodząc z modlitwy „Ojcze nasz... święć się imię Twoje” (Mt 6, 9),pytają: jakie jest imię Boże? Powołując się na Wj 3, 14 - twierdzą, że jedyne imię Boże, to:„Jehowa”. Twierdzą, że prawdziwy Bóg nadał sobie to imię, żeby się odróżnić od licznychfałszywych bogów. Nauczają, że Jezus mówił, iż Bóg ma na imię Jehowa i nie unikałposługiwania się tym imieniem. Dawał dobry przykład w ogłaszaniu tego imienia i uznawaniuje za święte. W tym miejscu powołują się na słowa z modlitwy Jezusa do Ojca: „Objawiłemimię Twoje ludziom...” (J 17, 6) oraz „Ojcze, wsław Twoje imię...” (J 12, 28). Uczą, żewszyscy chrześcijanie, oprócz nich, są odstępcami religijnymi, dlatego, że nie używająimienia Jehowa. W konsekwencji są skazani na zagładę, bo tylko ci, którzy wzywają Bogapod imieniem Jehowa, będą zbawieni. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nauka świadków Jehowy jest zgodna z Pismem św.?Na te pytania próbowali odpowiedzieć liczni autorzy. W problematykę nauczania świadkówJehowy wprowadzają, np. Z. Domagała, T. Pietrzyk, R. Reynolds, W. Majka, G. Fels, Z.Pawłowicz i inni.
 • 4. Dość dużą część pracy Z. Domagały zajmuje opis administracji i nauki świadkówJehowy, którą starał się przedstawić w sposób możliwie obiektywny, bez wdawania się wpolemikę. Szczegółowe punkty zostały ujęte w formie zarzutów i odpowiedzi na nie wraz zewskazaniem odpowiednich tekstów biblijnych. Ze względu na popularny i duszpasterskicharakter tej pracy, aparat naukowy został zredukowany do minimum. Pracę tę trzeba czytać zPismem św. w ręku, ponieważ autor najczęściej nie podaje całych cytatów biblijnych, tylkoich omówienie. T. Pietrzyk przedstawia ogólną charakterystykę organizacji świadków Jehowy iodpowiada na szereg najczęściej stawianych zarzutów. Problem imienia Jehowa omawia tylkona czterech stronach, mimo to daje dobrą syntezę zagadnienia. Podobnie czyni W. Majka,akcentując imiona Boże: „Ojciec” i „Jezus”. R. Reynolds również krótko przedstawia historięświadków Jehowy, a następnie zestawia ich przekonania z nauką katolicką. O imieniu Bożymjest tam tylko kilka zdań. Podręcznik obrony dogmatów napisał W. Bednarski. Zawiera on 57 tematów, zktórych cztery mówią o imieniu Bożym: Imię Chrystusa, Imię Boże, Imię Boże w Biblii 1000-lecia, Imię Jehowa w Biblii Nowego Świata. Mamy tutaj syntetyczne ujęcie interesującego naszagadnienia. E. Bagiński w pierwszej części swej książki podejmuje przede wszystkim tematykęhistoryczną, kładąc główny akcent na osobę założyciela świadków Jehowy. Drugą częśćpoświęcił krytycznej ocenie ich wierzeń. Za podstawę nauki świadków Jehowy przyjął czteryich najważniejsze podręczniki. Każdy z rozdziałów opracował według przyjętego schematu,który obejmuje trzy elementy: odpowiedni fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego,naukę świadków Jehowy i jej ocenę. O imieniu Bożym znajdujemy tam tylko 12 stron. Z tegoteż względu skrótowo zostały potraktowane następujące zagadnienia: pochodzenie,objawienie, wymowa i znaczenie imienia Jahwe, inne imiona Boże w Biblii, imię Jahwe wNowym Testamencie, powody zamiany imienia Jahwe na zwroty Pan lub Bóg w StarymTestamencie oraz imię Syna Bożego. Druga książka E. Bagińskiego składa się 19 wykładów, które zostały opracowane woparciu o poszczególne rozdziały podręcznika świadków Jehowy Wiedza, która prowadzi dożycia wiecznego. Celem tej książki jest nieco szersze omówienie niektórych zagadnień.Niestety zagadnienie imienia Bożego zostało tutaj potraktowane skrótowo. Autor tylko na 8
 • 5. stronach odpowiada na następujące pytania: Czy Bóg ma na imię Jehowa? Czy imię Jehowaodróżnia prawdziwego Boga od innych bóstw? Czy Abraham wzywał Boga imieniem Jehowa?Czy imię Jehowa daje rękojmię pomyślnej realizacji pierwotnego zamierzenia? Jakie Bożeprzymioty posiada Jehowa? H. A. Szczepańscy i T. Kunda w obszernej pracy, liczącej 276 stron, poruszają 14tematów. Jeden z nich (10 stron) poświęcony jest imieniu Boga. Starają się w nim udowodnić,że Jahwe nie jest jedynym imieniem Boga. Podkreślają, że Jezus wszystko czynił w imięOjca, a nie Jehowy oraz nakazał nauczać w swoje imię. Apostołowie wiernie wypełnili topolecenie: nauczali i cierpieli dla imienia Jezusa. T. Kunda w innej pracy omawia szerzej to zagadnienie, jednak jest to opracowaniepolemiczne o charakterze duszpasterskim. Tak więc w literaturze o świadkach Jehowy zauważa się brak szczegółowej, obszernejodpowiedzi na fundamentalne pytanie: Czy nauka świadków Jehowy o imieniu Bożym jestzgodna z Biblią? Aby wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, należy zapoznać się z bogatąliteraturą dotyczącą imienia Bożego w Biblii. A.S. Jasiński opracował Kyriologię starotestamentalną na tle środowiska biblijnego. Wpierwszej części tej obszernej monografii omawia między innymi środowisko biblijne (BliskiWschód) w świetle archeologii. W drugiej części, poświęconej kyriologii starotestamentalnej,można znaleźć interesujące nas imiona Boże: Jahwe, El, Elohim, Adonaj, Sabaot. Ten samautor opracował również Kyriologię Nowego Testamentu, w której zajmuje się tytułemchrystologicznym Κύριος w Listach św. Pawła i w pozostałych księgach NT. S. Rabiej w całej rozciągłości opacował Historiozbawcze znaczenie imienia Bożego „Jajestem”. Wychodzi z analizy „ehjeh” (Wj 3, 14) i JHWH (Wj 3, 15) jako „imienia Bożego”.Jest to praca dogmatyczna, ale opiera się na głębokiej analizie tekstów biblijnych, szerokouwzględnia opracowania semantyczne biblijnego określenia „Ja jestem”. Z tego względu jestona pomocna w zrozumieniu znaczenia imienia Bożego Jahwe. Ojcostwo Boga w świetle całego Nowego Testamentu obszernie opracował H.Langkammer. Zagadnienie to omawia także praca zbiorowa pod redakcją F. Mickiewicza i J.Warzechy. Natomiast szczegółową egzegezę Modlitwy Pańskiej („Ojcze nasz”)przeprowadził J. Drozd.
 • 6. Obszerne opracowania interesujących nas hebrajskich terminów znajdują się wsłownikach: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament pod redakcją E. Jenni - C.Westermanna oraz Theological Dictionary of the Old Testament pod redakcją G. J.Botterweck - H. Ringgrena. Natomiast równie obszerne opracowania interesujących nas greckich terminów możnaznaleźć w słownikach: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. G. Kittel, G.Friedrich), Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament pod redakcją L. Coenen - E.Beyreuther - H. Bietenharda oraz Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. H.Blaz, G. Schneider). Przydatne są też inne słowniki, np. Bibel-Lexicon (red. H. Haag); BibeltheologischesWörterbuch (wyd. J.B. Bauer); The Anchor Bible Dictionary (red. D. Noel Freedman); TheIllustrated Biblie Dictionary, (red. D. Wood); Illustrated Dictionary & Concordance of theBible (red. G. Wigoder); Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour); Leksykon Biblijny(red. F. Rienecker); Encyklopedia Biblijna (red. P.J. Achtemeier); Praktyczny SłownikBiblijny (red. A. Grabner – Haider). Niniejsze opracowanie stawia sobie za zadanie próbę rozwiązania problemu: Czynauka świadków Jehowy o imieniu Bożym jest zgodna z Biblią? Chodzi o udzielenieobszernej odpowiedzi na to pytanie. W tym celu w pierwszym rozdziale zapoznamy się zfunkcją imienia w środowisku biblijnym, tj. w Mezopotamii, Egipcie i Kanaanie. Będzie tostanowiło tło dla rozumienia imienia w Piśmie świętym. Drugi rozdział przedstawi najważniejsze imiona Boże w Starym Testamencie. Napierwszym miejscu szczegółowo zostanie opracowane imię Boże Jahwe z uwzględnieniemjego oryginalnej formy, pochodzenia, a zwłaszcza znaczenia. Poruszony też będzie problemwzywania tego imienia w Izraelu. Następnie będą omówione imiona Boże Elohim i El, atakże zostaną wspomniane inne imiona Boże, które wiążą się z imieniem El oraz określeniaAdonaj i Ab (Ojciec). Trzeci rozdział zajmować się będzie wyłącznie nowotestamentalnym objawieniemimienia Bożego (Ojciec), najświętszym imieniem Jezus, samoobjawieniem Jezusa „Ja jestem”oraz wczesnochrześcijańskim tytułem κύριος. Tak więc poruszone zostaną w nim tylkonajważniejsze zagadnienia.
 • 7. Ostatni, czwarty rozdział, ukaże nauczanie świadków Jehowy o imieniu Bożym wświetle współczesnej egzegezy. Najpierw zostaną przedstawione treści zgodne zewspółczesną egzegezą biblijną, a następnie treści niezgodne. W podsumowaniu znajdziemyodpowiedź na interesujące nas pytanie: Czy nauka świadków Jehowy o imieniu Bożym jestzgodna z Biblią? W celu poznania znaczenia imienia Bożego zostanie zastosowana metoda lingwistyczna,która traktuje tekst jako jednostkę literacką i patrzy na tekst jako na spójną całość.Przeprowadzona zostanie analiza syntaktyczna, semantyczna i pragmatyczna wybranegotekstu. Analiza syntaktyczna obejmie następujące działania metodyczne: oddzielenie badanegotekstu od jego kontekstu (uwzględniając zmiany osób, miejsca i czasu, zmiany sceny, sytuacjii sposobu działania osób); ustalenie charakterystycznego słownictwa (tzw. leksykon);określenie części mowy i form gramatycznych; analiza struktury zdań oraz sposobu ichłączenia; charakterystyka stylu i podział tekstu. Analiza semantyczna pomoże ustalić znaczenie poszczególnych słów, zdań i całychtekstów (w zależności od kontekstu, w jakim występują) oraz pomoże odpowiedzieć napytanie, co dany tekst pragnie wyrazić i jak należy rozumieć poszczególne wyrażenia i zdaniawystępujące w tekście. W przypadku słów odmiennych konieczne będzie rozróżnieniepomiędzy wyrazami leksykalnymi (leksemy) i fleksyjnymi. Trzeba będzie też zwrócić uwagęna relacje semantyczne pomiędzy poszczególnymi zdaniami, następnie określić w tekście ipoza tekstem słownictwo lub zbiór terminów, które posiadają pewne cechy wspólne. Wobszerniejszych opowiadaniach: wymienić osoby, określić ich funkcje, wyodrębnić dialog,sprecyzować jego końcowy wydźwięk, przeprowadzić porównanie z zasadniczym tematem. Analiza pragmatyczna, dążąc do odnalezienia intencji tekstu, pomoże znaleźćodpowiedź na pytanie, dlaczego i po co określony tekst został zredagowany. Pragmatyka mana uwadze inne teksty, które pozostają w związku z badanym tekstem. Trzeba będzie zbadać,jakie cele miał na uwadze autor, w jaki sposób posługiwał się środkami mowy, aby obudzić wczytelniku określone reakcje. Oprócz metody lingwistycznej zastosowana też będzie metoda historyczno-krytyczna,ponieważ niektóre teksty trzeba będzie zbadać pod kątem historycznym, uwzględniając
 • 8. sytuacje związane z ich powstaniem. Na metodę historyczno-krytyczną składa się krytykatekstu i krytyka literacka oraz historia formy, tradycji i redakcji. Krytyka tekstu usiłuje napodstawie dostępnych odpisów i tłumaczeń starożytnych ustalić prawdopodobne brzmienieoryginalnego tekstu. Jest ona konieczna, gdy występuje niezgodność między różnymiświadkami tekstu. W większości przypadków, tam gdzie nie ma problemów, korzystaćbędziemy z Tekstu Masoreckiego (w ST) za pośrednictwem Biblia Hebraica Stuttgartensia,wyd. K. ELLIGER, W. RUDOLPH, Stuttgart 1977. W przypadku NT z krytycznego wydania TheGreek New Testament, wyd. ALAND K., BLACK M., MARTINI C.M., METZGER B.M., WIKGRENA., Stuttgart 1994. W tłumaczeniach zasadniczo skorzystamy z tekstu Biblii Tysiąclecia,czasem z innych przekładów (zaznaczając to w przypisach), względnie z własnego przekładu. W pracy zostanie zastosowana tzw. metoda pozytywna, stosowana głównie w naukachbiblijnych i teologicznych. Wychodzi ona od danych rzeczowych, faktów i dokumentów ipoprzez ich analizę prowadzi do odpowiednich wniosków. Przydatną będzie również metodaspekulatywna, która prowadzi do szczegółowych wniosków na drodze analizy i porównaniapojęć, sądów i zdań.I. FUNKCJA IMIENIA BOŻEGO W ŚRODOWISKUBIBLIJNYM W języku polskim imię oznacza osobiste, nierodowe miano człowieka, używaneoficjalnie obok nazwiska, a w kontaktach prywatnych bez nazwiska. Imię może równieżwyrażać nazwę instytucji lub wydarzenia kulturalnego, np. szkoła imienia M. Konopnickiej,konkurs imienia F. Chopina. Znaczenie imienia wykracza jednak poza samookreślenie osobylub instytucji. Ktoś na przykład może występować w czyimś imieniu, tzn. za kogoś lubpowołując się na kogoś. Imię jest więc jakby przywołaniem samej osoby lub jej autorytetu. Wznaczeniu przenośnym imię oznaczą sławę, rozgłos, reputację, opinię, honor, czegoprzykładem mogą być nasętpujące wyrażenia: rzucić cień na czyjeś dobre imię, szargać dobreimię rodziny, zdobyć sobie dobre imię pisarza, naukowca. W kręgu kultury łacińskiej znane jest przysłowie: nomen atque omen, co znaczy ,,wimieniu tkwi wróżba”. Przysłowie to, wywodzące się ze starożytnej komedii Plauta pt. Persa,wskazuje na kolejne, już nie tak bliskie współczesnemu człowiekowi, rozumienie imienia.
 • 9. Spośród krajów Bliskiego Wschodu najwięcej danych na temat znaczenia imieniaposiadamy z Mezopotamii i Egiptu. Literatura ludów zamieszkujących dorzecza Tygrysu iEufratu oraz Nilu ma dla nas znaczenie nie tylko dlatego, że pochodzi z krajów, któreodegrały na Bliskim Wschodzie ważną rolę, ale także dlatego, ponieważ władcy tych właśniekrajów panowali również na terenach Palestyny. Już w drugiej połowie trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem Palestyna znalazła się wzasięgu wpływów króla Akkadu i Sumeru Sargona, który uzależnił od siebie całąMezopotamię i Syrię. Po upadku państwa-miasta akkadyjskiego, a po nim i sumeryjskiego,gdy w Mezopotamii zaczęło rosnąć znaczenie Babilonu, Palestyna dostała się pod zarządfaraonów egipskich, którzy poprzez swoich wasali panowali na tym terenie do końca drugiegotysiąclecia. W tym czasie tworzyło się już państwo izraelskie. Jak wiadomo, Izrael po krótkimczasie swej suwerenności, znów znalazł się pod obcymi wpływami zaborców z Mezopotamii,najpierw Asyrii, a później państwa nowobabilońskiego. Częste polityczne uzależnienia Palestyny od sąsiednich państw powodowały pewneprzenikanie ich kultury do mentalności Izraelitów. Również zakorzenione w kulturzemezopotamskiej i egipskiej rozumienie imienia mogło znaleźć swój oddźwięk na tereniePalestyny.A) ROZUMIENIE IMIENIA U LUDÓW MEZOPOTAMII Ludy Międzyrzecza posiadały specyficzny sposób patrzenia na świat i na jegobudowę, bardzo różniący się od europejskiego pojmowania rzeczywistości. Cały świat,wszystko, co na nim istnieje, jest zbudowane w istocie z jednego tworzywa materialnego. Niema więc zasadniczej różnicy między myślą a jej odpowiednikiem widzialnym, pomiędzyimieniem a określonym przedmiotem rzeczywistym. Dać imię znaczy tyle, co stworzyć, daćprzeznaczenie. Wyrazem tych przekonań są mitologiczne opisy stworzenia świata iczłowieka.1. FUNKCJA IMIENIA U SUMERYJCZYKÓW W sumeryjskim opowiadaniu o stworzeniu człowieka Namnu - matka wszystkichbogów - skarży się Enki, bogu mądrości, że bogowie mają trudności w zdobywaniu
 • 10. pożywienia i prosi go, by uczynił im „służebników”. Enki odpowiedział w następującysposób: „Matko moja, stworzenie, którego imię wypowiedziałaś, istnieje...” DlaSumeryjczyków wymienienie przez boginię nazwy przyszłej istoty było równoczesne zpowołaniem jej do istnienia. Do około 2250 roku p.n.e. w Sumerze ukształtował się panteon bogówpersonifikujących w większym lub mniejszym stopniu żywioły oraz siły natury. Stał się onpodstawą mezopotamskiej religii. Był to początek teologii. Pierwotnie każde miasto miałoswojego własnego boga. Następnie, prawdopodobnie dzięki politycznym przemianomzwiązanym z wzajemnymi relacjami między miastami, bogowie zostali zorganizowani wrodzaj hierarchii, która odzwierciedlała poglądy człowieka na społeczeństwo, w którym żył, iwpływała na kształt tego społeczeństwa. W zaawansowanym stadium rozwoju religiimezopotamskiej bogowie przedstawiani byli w ludzkim kształcie. Każdy z nich spełniałokreśloną rolę lub miał ściśle określony zakres działania. Według wierzeń Sumerów z przedwiecznego morza wyłoniły się bóstwa -stworzyciele świata: An [niebo] i Ki [ziemia]; z ich związku powstał bóg atmosfery Enlil [panpowietrza], który oddzielił An od Ki i uczynił nad ziemią sklepienie niebieskie. Trzeciez bóstw-stworzycieli - Enki, bóg mądrości oraz słodkich wód, które dla Sumerów oznaczałyżycie, był nauczycielem i dawcą życia. On ukształtował ziemię wg planów-praw Enlila.Utrzymanie ładu ziemskiego powierzono licznym bóstwom niższego rzędu. Z atmosferyi ziemi powstały bóstwa astralne, m.in. Utu [słońce], Nanna [księżyc] i Inanna [planetaWenus], która była boginią miłości, płodności i wojny (w późniejszym czasie znana była podsemickim imieniem Isztar) . Bogów należało przebłagać i ukorzyć się przed nimi podczas skomplikowanych rytu-ałów. W obliczu wielu niepewności, w jakie obfitowało życie w Mezopotamii, poczuciewsparcia ze strony bogów miało istotne znaczenie. Ludzie zależeli od bogów, którzy zapew-niali im opiekę i ochronę w zmiennym i kapryśnym wszechświecie.2. IMIONA BOGÓW W RELIGII BABILOŃSKO-ASYRYJSKIEJ Charakterystyczną cechę religii babilońskiej stanowił politeizm, którego podstawąbyła personifikacja sił natury i jej przejawów, np. Szamasz był bogiem dobroczynnegodziałania Słońca, a Nergal - bogiem porażającego żaru słonecznego. Uznawano także bóstwa,
 • 11. które sprowadzały na ludzi nieszczęścia. Nadto przyjmowano zależność człowieka od siłnieosobowych, magicznych. Wydaje się, że pierwotnie bóstwa utożsamiano z przedmiotami,które je wyobrażały, później poszczególnym bogom zaczęto przypisywać uwzniośloneprzymioty ludzkie, a następnie uznano je za byty nieśmiertelne, wyposażone w nadludzkiesiły ducha i ciała. Wierzono, że żyją w niebie, w podległych im częściach świata lub wpoświęconych im świątyniach. Bóstwa wyobrażające doświadczenia i przeżycia człowiekaprzedstawiano w postaci demonów zarówno dobrych, jak i złych. W najwcześniejszymokresie dziejów Babilonii każde miasto miało swego głównego boga i kilkunastu innych,wskutek czego panteon babiloński był niezwykle liczny. Bardzo wcześnie zaczęto jednak grupować poszczególne bóstwa w dekady lub triady.Od końca III tysiąclecia prz. Chr. znane były triady kosmiczne: Anu, Enlil i Ea. Pierwszemiejsce wśród bogów zajmował Anu (Anum — gwiazda, niebo), król bogów i nieba, Enlil byłbogiem ziemi, przez Sumerów czczony jako główne bóstwo; miejsce jego od czasówHammurabiego zajął Marduk, pierwotnie bóstwo lokalne. Głównym bogiem wód(szczególnie oceanu podziemnego) był Ea (Enki). Ważną rolę w życiu religijnym Babiloniiodgrywały gwiazdy, zwłaszcza triada astralna: Sin — bóg Księżyca, Szamasz — bóg Słońca,i Isztar — bogini planety Wenus, czczona jako bogini miłości, płodności i wojny. Z pomniejszych bóstw na uwagę zasługuje Ninurta — sumeryjski bóg wojny, burzy irolnictwa; jako opiekuna rolnictwa, uosobienie życia przyrody i jej sił wegetatywnychczczono boga Tamuza (sumeryjski Dumuzi). Nad środkowym Eufratem wielką czcią cieszyłsię Dagan, przypominający Dagona, filistyńskiego boga rolnictwa; bóg miasta Borsippa,Nabu (Nebo), opiekun pisma i mądrości, zapisywał wyrocznie Marduka. Kosmogonię i teogonię babilońską zawiera poemat Enuma elisz, powstały w okresiestarobabilońskim ku czci Marduka, który wyszedł zwycięsko z teomachii, zdobył najwyższągodność wśród bogów, stworzył świat i człowieka. Inne mity babilońskie przypisują stwórcząrolę bogini-matce (Aruru, Mami, Nintud, Ninchursag), rzadziej bogu Ea. Człowiek powstał zgliny z domieszką krwi boskiej. Bogowie, choć stworzyli człowieka, postanowili zgładzićludzkość wielkim potopem. Epopeja Gilgamesz podaje, że za radą Ea uratował się tylko jedenbogobojny człowiek, który w porę zbudował sobie okręt. W mitach babilońskich występująrównież motywy z innych religii. Zejściem Tamuza i Isztar do podziemi i ich powrotemtłumaczono rytm zamierającej i odżywającej przyrody. Śmierć człowieka tłumaczą mitybabilońskie zazdrością bogów, którzy nieśmiertelność zachowali dla siebie, a jedynie
 • 12. wyjątkowo darzą nią ludzi. Dlatego Babilończycy główny nacisk kładli na pomyślnośćdoczesną, gdyż poza grobem czekało ponure więzienie, ciemne królestwo bóstw Nergal iEreszkigal. Mieszkaniec krainy zmarłych, według ich wierzeń, miał te same potrzeby, coludzie żyjący na ziemi, a ponieważ nie mógł ich zaspokoić, zdany był na pomoc swoichżyjących krewnych. Szczęśliwi po śmierci są jedynie polegli w bitwie oraz wybrani, którychbogowie obdarzyli nieśmiertelnością i umieścili w raju „u ujścia rzeki”. Religia asyryjska w ogólnych zarysach była identyczna z religią babilońską. Obydwierozwinęły się na gruncie tradycji sumeryjskiej. Od II tysiąclecia p.n.e. na czoło panteonuwysunęły się bóstwa narodowe: Marduk w Babilonii, Aszur w Asyrii. Religia babilońsko-asyryjska wywarła wpływ na inne religie starożytnego Wschodu. W Starym Testamencie jestona zwalczana, chociaż niekiedy korzysta on z symboliki religii Mezopotamii. Podobnie jak miasta w odległej przeszłości, także Babilon miał swojego boga,Marduka, który stopniowo utorował sobie drogę na sam szczyt hierarchii mezopotamskichbogów. Zajęło to jednak dużo czasu. Hammurabi powiedział, że sumeryjscy bogowie An iEnlil przekazali przewodnictwo nad mezopotamskim panteonem Mardukowi, oddając mujednocześnie władzę nad wszystkimi ludźmi dla ich własnego dobra. Późniejsze zmiennekoleje losu Marduka (najeźdźcy uprowadzali czasami jego posągi) zaciemniły wprawdzie nie-co obraz sytuacji, jednak po XII wieku p.n.e. pozycja tego boga pozostawała zwykleniezachwiana. Tymczasem w pierwszym tysiącleciu p.n.e. tradycja sumeryjska była nadalżywa. Językiem sumeryjskim posługiwano się podczas odprawiania babilońskich obrzędówreligijnych, bogowie nadal nosili sumeryjskie imiona, i jak dawniej, cieszyli się niesłabnącymszacunkiem. Kosmogonia babilońska zaczyna się, podobnie jak kosmogonia sumeryjska, odstworzenia świata z bezmiaru wód (imię jednego z bogów znaczyło „muł, szlam”). Następniemówi o stworzeniu człowieka i uczynieniu z niego niewolnika bogów. W jednej z wersji mitubogowie produkują ludzi niczym cegły z kawałków gliny. Już dla Sumeryjczyków wymienienie przez boginię nazwy przyszłej istoty byłorównoczesne z powołaniem jej do istnienia. Jeszcze pełniej ukazuje się ten sposób myślenia wbabilońskim eposie o powstaniu świata Enuma elisz, który powstał w czasie pierwszejdynastii babilońskiej ok. 2000 r. przed Chrystusem. Pierwsza tabliczka eposu rozpoczyna sięod słów: „Gdy u góry niebo nie było nazwane, na dole ziemia nie była wymieniona z imienia,a Apsu znakomity ich twórca, Mummu i Tiamat, rodzicielka wszystkiego, swe wody razemtoczyli i nie powiązały się korzenie trzcinowe ni były widziane kępy, gdy nie istniał żaden
 • 13. bóg, ni jego imię było wymienione i losy nie były wyznaczone, stworzeni zostali wśród nichbogowie, ukazali się bóg Lahmu, bogini Lahamu i zostali nazwani imionami”. We fragmencie tym wyraźnie widać, jak bardzo dla Babilończyków imię byłopowiązane z jego nosicielem. Stworzyć znaczyło tyle, co nadać imię, a istnieć - tyle, co miećimię. W dalszej części eposu powstają kolejni bogowie. Za pośrednictwem imion otrzymująosobowość, historię, mit. Imiona bogów były wychwalane w hymnach i modlitwach. Pewnamodlitwa do boga Marduka rozpoczyna się od inwokacji: ,,Chwalę twoje imię Marduku,najpotężniejszy z bogów, książę nieba i ziemi”. Poprzez powtarzanie imienia z różnymi określeniami podkreślana jest w hymnieboska potęga Adad-Rammana, boga pogody: ,,Promieniujący Iskur jest imię twoje, potężnyboże. Panie Iskur, dostojny byk, jest imię twoje, wysoki boże”. Nadawanie wielu imion jednemu bogu dla zaznaczenia jego siły i potęgi byłocharakterystyczną praktyką u Babilończyków. Siódma, ostatnia tablica eposu Enuma eliszpodaje tekst hymnu, w którym bogowie sławią najwyższego boga Marduka, wyliczając krótkojego czyny i boskie przymioty, nadając mu 50 imion. Wyliczenie to kończy się następująco:„Z imieniem pięćdziesiątym wielcy bogowie wymienili 50 imion Marduka, wywyższając jegodrogę. Należy je czcić. Pierwszy (bóg) ma je obwieszczać. Mądry i biegły — wspólnie mająmieć na nie wzgląd. Ojciec niech o nich mówi i naucza je. Pasterze i hodowcy mają mieć nanie uszy otwarte”. Imiona najwyższego boga Marduka były otaczane przez inne bóstwa i ludziszczególną czcią i szacunkiem. Podobnie były szanowane imiona innych bogów. W pieśniopiewającej cierpienie sprawiedliwego, król wykazując swoją bezgrzeszność mówi m.in.:„Mój kraj uczyłem zanosić modlitwy do boga, pouczałem ludzi, by czcili imię bogini”. Powyższa analiza fragmentów religijnej literatury Sumeru, Babilonii i Asyriiwskazuje, że imię posiadało w Mezopotamii o wiele większe znaczenie niż w kulturzeeuropejskiej, zawierało w sobie bogatszą treść. Imię osoby było mocno zespolone z jejistnieniem. Szczególnym szacunkiem były otaczane imiona boskie, ponieważ wyrażałypotęgę bogów.
 • 14. B) ROLA IMIENIA U EGIPCJAN Panteon staroegipski obejmował wiele bóstw, często nie mających wyraźnych cechindywidualnych, co sprzyjało synkretyzmowi. Pierwotne bóstwa Egiptu były bóstwamiopiekuńczymi i nominalnymi władcami państewek przedhistorycznych. Walka o władzę nadEgiptem znajdowała odbicie w religii, gdyż bóstwo opiekuńcze zwycięskiego państwazajmowało naczelne stanowisko w egipskim panteonie. Pierwszym bogiem zjednoczonegopaństwa ze stolicą w Heliopolis (On) był bóg-sokół Horus, utożsamiany z anonimowymbóstwem nieba. Kapłani heliopolitańscy, dążący do nadania religii egipskiej charakteru solarnego,utożsamili Horusa z bogiem wschodzącego słońca Re i stworzyli nowe bóstwo Re-Harachte okształtach ludzkich i głowie sokoła. Na naczelne miejsca w panteonie wysunęli 9 bóstw —boga zachodzącego słońca Atuma (patrona Heliopolis, którego połączyli z Re w postacisłonecznego bóstwa Re-Atum), boga powietrza Szu, boginię wilgoci Tefnut, boga ziemiGeba, boginię Nut (personifikację sklepienia niebieskiego), Seta (groźnego pana burzy ipiorunów, nieprzejednanego wroga Horusa), boginię Neftys (małżonkę Seta), boga Ozyrysa ijego małżonkę Izydę. Do tej grupy bóstw dodano jeszcze Horusa, syna Ozyrysa i Izydy. Wteologicznym systemie heliopolitańskim Ozyrys stał się panem nieba i był utożsamiany z Re iksiężycem oraz z wodami Nilu i bogiem Gebem, a w czasach Nowego Państwa stał się onodpowiednikiem babilońskiego Tamuza, uniwersalnym bogiem przyrody, umierającym izmartwychwstającym w każdym roku. Ze zmarłym Ozyrysem utożsamiano wielu bogówlokalnych, odgrywających ważne role w rytuale pogrzebowym; stąd też od czasów StaregoPaństwa stał się on naczelną postacią w świecie zmarłych. Izyda była albo uosobieniem tronukrólewskiego, albo lokalną boginią, czczoną w świątyni Neteru, w pobliżu Busiris, naj-starszego ośrodka kultu Ozyrysa. Kapłani z Hermopolis (Szmun), twórcy nowego systemu teologicznego, umieścili nanaczelnych miejscach w panteonie 4 pary bóstw — Nun i Naunet (uosobienie pierwotnegooceanu), Huh i Hauhet (uosobienie wody w ruchu), Kak i Kauket (uosobienie ciemnościpanującej w pierwotnej przestrzeni) oraz Niau („ten, który znika”) i Niat (albo Amon iAmaunet); Amon, nazywany często bogiem powietrza i utożsamiany z wiatrem, w pewnymokresie dziejów Egiptu stał się bogiem-władcą Teb i bogiem państwowym, którym pozostałprzez wiele wieków; pod koniec istnienia państwa faraonów (IV w. prz. Chr.) uznano go za
 • 15. przodka bogów i powiązano z Horusem. Hermopolitańskim bogiem był również Thot,prawdopodobnie połączenie przedhistorycznego boga-stwórcy z jednym z bóstw lokalnych.Świętymi zwierzętami Thota były ibis i pawian. Do najbardziej czczonych bogiń należałabogini-krowa Hathor, jedna z wielu postaci, jaką przybrała egipska bogini nieba. Do panteonu przyjmowano także lokalnych bohaterów oraz królów, których odnajdawniejszych czasów uważano za wcielenie Horusa lub za jego potomków; od czasów Vdynastii oficjalnie uznawano faraonów za synów Re. Nadawanie niektórym bogom charakteru kosmicznego i uniwersalnego oraz łączeniewielu bóstw w jednej postaci doprowadziły kapłanów egipskich do koncepcji monoteizmu;już „heliopolitańską dziewiątkę” kapłani traktowali jako jednego boga w 9 osobach; kiedy zaśz przyczyn politycznych pierwsze miejsce w panteonie zajął Amon, w gronie kapłanówpowstała koncepcja jednego boga w 3 osobach (Re-Ptah-Amon), duchowo jednocząca 3wielkie ośrodki kultu — Heliopolis, Memfis i Teby; „bóg mędrców”, czczony przezkapłanów w sanktuariach świątyń, był dla przeciętnego Egipcjanina, fanatycznieprzywiązanego do lokalnych bogów, zupełnie niezrozumiały. Najstarsza koncepcja teologiczna, niezwiązana z określonym ośrodkiem kultu,zakładała odwieczne istnienie boga Geba i bogini Nut, z których zrodził się Re; każdego dniawieczorem Nut pochłania Re, by rano ponownie wydać go na świat. Kapłani heliopolitańscy uważali, iż na początku istniał wodny chaos w postacinieruchomego oceanu Nun; w tym oceanie powstał samoistnie i wyłonił się zeń słonecznybóg Re-Atum, wszedł na stworzony przez siebie pagórek i kamień (benben — obelisk wświątyni w Heliopolis) i zrodził pierwszą parę bóstw — Szu i Tefnut, rodziców Geba i Nut,przodków Ozyrysa, Izydy, Seta i Neftys; następnie Re dokończył dzieła stworzenia świata, a zjego łez powstali ludzie. Kapłani z Memfis uznali Ptaha, boga Memfisu, za stwórcę świata, ludzi i wszystkichsił podtrzymujących życie oraz za twórcę zasad współżycia ludzi. Słońce, wg kapłanów zHermopolis, było tworem 4 par wiecznych bóstw, mających postacie żab i wężów; one to nawzgórzu w Hermopolis, które wyłoniło się z pierwotnego oceanu Nun, wspólnie złożyły jajo,z którego wyszedł bóg-słońce Atum, stwórca świata. Z systemem teologicznymhermopolitańskim łączy się wiele legend wyjaśniających dalsze dzieje bogów i świata,
 • 16. skoncentrowanych wokół postaci Re i Ozyrysa; największą rolę w religii egipskiej odgrywałalegenda o Ozyrysie, Izydzie i Morusie, oparta na fakcie zabójstwa jednego z władcówegipskich przez zawistnego brata oraz pomszczenia tej zbrodni przez syna-pogrobowca. W legendach egipskich o pradziejach ludzkości podkreśla się obowiązek czczeniabogów przez człowieka; już w czasach Starego Państwa za powinność uważanoprzestrzeganie pewnych nakazów bożych. Nieprzestrzeganie ich uważano za grzech,pociągający za sobą karę w postaci chorób i innych nieszczęść, zsyłanych przez rozgniewa-nych bogów. W celu poznania życzeń bogów uciekano się do pomocy wyroczni, a przedzłymi demonami i działaniem tajemnej siły starano się zabezpieczyć magią, która odgrywaław religii Egipcie doniosłą rolę. Wiara w życie pozagrobowe była powszechna, a w czasachNowego Państwa ostatecznie uznano istnienie podziemnego świata zmarłych (krainęszczęśliwości), którego władcą był Ozyrys-Chentimentiu. Wierzono, iż po śmierci człowiekajego dusza przybiera kształt ptaka z ludzką głową i krąży w pobliżu grobu, od czasu do czasuodwiedzając ciało zmarłego, który w tych momentach odzyskuje zdolność poruszania się,wychodzi z grobu i przybiera różne kształty. Jeśli ciało ulegnie zniszczeniu, następuje koniecżycia pozagrobowego, unicestwienie ludzkiej osobowości; dlatego usilnie starano sięzapewnić nienaruszalność i trwałość zwłok. Teksty pochodzące z Egiptu, podobnie jak literatura babilońska, dostarczają namwielu danych dotyczących rozumienia imienia na Bliskim Wschodzie. O wielkim znaczeniuimienia osoby świadczy już sama antropologia Egipcjan. Według nich, człowiek składa się zimienia, ciała, serca, cienia i potęgi (siły życiowej) oraz trzech elementów: tzn. siły boskiej(elementu „świetlanego”), ba - duszy ludzkiej, ka - ciała astralnego. Egipcjanie mocnowierzyli w życie pozagrobowe; śmierć nie była zagładą. Jednak całkowite unicestwienie,które było dla nich czymś najbardziej przerażającym mogło dokonać się z innych przyczyn:nie tylko przez zniszczenie całego ciała po śmierci, także poprzez pozbawienie człowiekagłowy lub serca, albo też, co nas najbardziej interesuje, przez zapomnienie imienia zmarłego. Aby życie pozagrobowe było jak najbardziej spokojne i szczęśliwe, wypisywano wmiejscu złożenia ciał zmarłych, szczególnie zmarłych królów, teksty modlitw i zaklęć, którezjednywały bóstwa, przede wszystkim boga Re. Te święte napisy przeszły swoją ewolucję.Najpierw występowały jako tzw. Teksty Piramid, wypisywane na kamiennych ścianachpiramid (ok. 2400 - 2300 r.), następnie jako Teksty Sarkofagów, zamieszczane nawewnętrznych ścianach trumien. Ostatnim etapem tych przemian była tzw. Księga Zmarłych -
 • 17. tekst pisany na papirusie, który wkładano do mumii. Księga Zmarłych pojawiła się w NowymPaństwie, kiedy stolicą Egiptu zostały Teby. W tekście tym jest zdanie: „To są wody Nunu,ojca bogów, który stworzył wszystkie imiona swoje”. T. Andrzejewski interpretuje te imiona jako rozmaite postacie, pod którymi występujebóg. Podobne stwierdzenie z Księgi Zmarłych przytacza G. van der Leeuw: ,,To jest Re, którystworzył swe imiona jako Pan Dziewiątki Bogów. Co to znaczy? To jest Re, który stwarzaswe członki: i tak powstali bogowie, którzy znajdują się w jego orszaku”. Z powyższego wynika, że imię u Egipcjan nie było abstrakcją, lecz czymś istotnym,niemal cielesnym. Imię posiadało w sobie moc i stąd miało charakter magiczny. Dlategonadanie imienia dziecku było czynnością niezwykle ważną. Przy wyborze imienia starano sięznaleźć takie, które trwale zabezpieczałoby je przed niebezpieczeństwami życia. Szczegól-nym tego przykładem mogą być pewne imiona teoforyczne, wyrażające stosunekprzynależności nosiciela imienia do boga, np. Petozyrys - „Ten, którego dał Ozyrys”,Chechonsu - „Należący do boga Chonsu”. Przy nadawaniu imion nawiązywano często do wydarzenia, jakie miało miejsce przynarodzinach, wykorzystując do tego grę słów. W jednej z bajek egipskich z czasów królaCheopsa należącego do IV dynastii (2720 - 2560) znajduje się opis narodzin trojaczków.Według przekonań Egipcjan, bogini Izyda nadała nowonarodzonym dzieciom imionanawiązujące do ich zachowania w łonie matki. Jak już wspomniano, imię zawierało w sobie siłę i moc. Wymawiając imię,przywoływało się równocześnie potencjalną energię i siłę tkwiącą w jego nosicielu. Na tymtle łatwiej zrozumieć jak wielkie znaczenie dla Egipcjan miały imiona boskie. Dzięki nimczłowiek mógł wejść w kontakt z bogiem, wzywać go, ułożyć się z nim. Dlatego człowiekzawsze chciał znać prawdziwe imię bóstwa. Wyrazem tych pragnień jest mitologiczneopowiadanie o Izydzie. Bóg Re ukąszony przez węża błagał boginię - czarodziejkę, aby gouzdrowiła, a ona, zanim to uczyniła, zażądała, by bóg Re wyjawił jej swe prawdziwe imię,sekret swej mocy . U Egipcjan istniało przekonanie, że wymawiając czyjeś imię szczególnie imię bóstwa,zdobywało się nad jego nosicielem przewagę. Była to podstawa wielu praktyk magicznych.Klasycznym potwierdzeniem tej tezy jest opis sądu Ozyrysa, zawarty w 125 rozdziale Księgi
 • 18. Zmarłych. Egipcjanie wierzyli, że zmarły przed wejściem do raju musi stanąć przed bogiemOzyrysem, by zdać sprawę ze swego życia. Rozprawa odbywała się w tzw. Szerokiej SaliObu Prawd. Obok sędziego zasiadało 42 ławników, z których każdy był specjalistą odjednego z grzechów głównych. Wystarczyło znać imiona owych bogów, aby oni nie mieli nadzmarłym żadnej władzy. Rozdział 125 zawiera wiele pełnych pewności siebie stwierdzeńzmarłego: „Miecze wasze nie mają mocy nade mną, nie wpadnę do kotła waszego, ani niewejdę do waszego miejsca kaźni, albowiem znam imiona wasze”. „Nie spotka mnie zło w tejkrainie Obu Prawd, albowiem znam imiona tych bogów, którzy znajdują się z Tobą wSzerokiej Sali Obu Prawd”. Następnie zmarły wymieniał kolejno 42 imiona bogów, zapewniając za każdymrazem, że nie popełnił grzechu. Mimo że bezgrzeszność zmarłego była kłamstwem,wyliczenie imion bogów wystarczyło, by zdobyć nad nimi władzę i dzięki temu móc bezprzeszkód wejść do raju. Nie dziwi więc, że niektórzy bogowie z mitologii nie ujawnialiswego imienia, aby w ten sposób zapewnić sobie niezależność. Wśród Tekstów Piramidznaleziono dwa rozdziały wspominające boga o tajemnym imieniu: „Oto - Wenis - osądził, znim Tajemne Imię, w tym dniu, kiedy się przodków zarzyna”. Nie wiadomo, jaki bóg ukrywał się pod tym kryptonimem. W każdym razie, wedługteologów egipskich, był to bóg o wielkiej mocy. Potwierdzeniem tego jest wspomnianalegenda o Izydzie. Gdy czyjeś imię pozostawało nieznane, wówczas jego posiadacz „miałmoc nad samym sobą” i nie dawał się łatwo pokonać. Analiza tekstów egipskich wzbogaca nasze poznanie dotyczące rozumienia imienia uludów Bliskiego Wschodu o nowe elementy: ważność nadawania imienia oraz chęć poznaniaimienia w celu wykorzystania energii jego nosiciela, a nawet zawładnięcia jego osobowością.C) IMIONA BOGÓW W RELIGII KANAANU Religia dawnych mieszkańców Kanaanu znana jest dzisiaj stosunkowo dobrze dziękitekstom mitologicznym z Ugarit. Pomimo wspólnych wątków, utwory te nie stanowiąjednolitej kompozycji. Spisano je na dużych tabliczkach różnego formatu, a charakter pismazdradza różnych kopistów. Wszystkie tabliczki mitologiczne zostały odkryte w latach 1930-1931 w bibliotece zwierzchnika kapłanów, w pobliżu świątyni Baala. Podobnie jak forma tak
 • 19. i treść tabliczek jest starannie wypracowana i każe datować sam mit o kilka stuleci wcześniejniż spisanie tekstów, którego dokonano w XV wieku p.n.e. Za kananejski Olimp uchodzi góra Safon wznosząca się piramidalnie na północnymwybrzeżu Syrii. Na czele kananejskiego panteonu stał El. Nosił nazwy: „stwórca stworzenia”;„król”; „byk”; „dobry i łaskawy”. To jemu jedynie przyznawano Królestwo w pełnym tegosłowa znaczeniu. On jest również tym, który dalej na ludzi rozdziela królestwa. Mieszkaniejego znajduje się w wielkiej dali, wśród tysiąca pól i równin, u źródła dwóch rzek, pośrodkuprzepaści wielkiej głębiny. Pojawia się tutaj nazwa prasiły chaosu tihamat, która lepiej namjest znana z babilońskiego eposu o stworzeniu. El stoi zatem ponad potęgami chaosu, upoczątku dzieła stworzenia. Chociaż nie znaleziono dotąd żadnego mitu o stworzeniu ludzi, tojednak z określenia abu-adami, „ojciec ludzi” wynika, że również i ludzie są jegostworzeniami. Cały kosmos, bogowie i ludzie mają swój początek w Elu i spoczywają w nim,on sam jednak wznosi się ponad kosmosem i ponad chaosem. W pałacach Ela nie mieszka bóg, który by się musiał przeciwstawiać siłom chaosu,lecz dobroduszny, czcigodny a zarazem majestatyczny i pewny siebie rządca swegowłodarstwa. Dopóki on tam będzie, tak długo będzie zachowana raz ustalona struktura świata.Dopiero w obrębie tej struktury istnieje świat górny i podziemny, świat budzącego się życia izstępującego w dół umierania. Z tych starych tekstów wyłania się obraz boga bardzoznaczący, majestatyczny i czcigodny. Spory dotyczące zagadnienia czy El jest jedyniegatunkowym określeniem na oznaczenie bóstwa, czy też odnosi się do jasno wyodrębnionejosoby, należy rozstrzygnąć na rzecz osoby. Porównania z innymi religiami semickimidoprowadzają do wniosku, że początkowo El jako istota najwyższa był czczony bez małżonkii współtowarzyszki tronu. W czasach dostępnych już historii widzimy obok jedynego boga Ela również Aszirat =Aszera jako jego małżonkę. Szczególnym jej przydomkiem jest „krocząca po morzu”. Możnaby to uznać za aluzję do pramorza początków, nad którym już El zapanował. Stwórcza mocEla została więc przeniesiona na Aszerę. Dlatego została nazwana „stworzycielką bogów”, abogowie z kolei mieli nazwę: „synowie Aszery”. Było ich siedemdziesięciu. Chociaż już jakodorośli synowie boży rządzą światem, to jednak z piersi matki bogów muszą nadal ssaćwieczne życie. Postać bogini Aszery uległa wielu przeobrażeniom; bywała też utożsamiana zboginiami Anat i Asztarte. Owa zmienność zależy prawdopodobnie od tego, że Aszeraprezentuje cechy znanej już w czasach przedhistorycznych Wielkiej Matki bogów.
 • 20. Najbardziej czczonym bóstwem kananejskim nie był jednak El, lecz Baal. Wydaje się, żepoczątkowo nie należał on do kananejskiego panteonu, gdyż nie uchodził za syna Ela, lecz zasyna Dagana (Dagona). Ponieważ jednak Dagan był bóstwem Amurru, wyniesienie Baala,syna Dagana mogło mieć związek z zajęciem kraju przez Beduinów Amurru. Wskazuje sięrównież na cechy podobieństwa łączące go z churryckim bogiem burzy i pogody Teszupem.W każdym razie wraz z Baalem w historię kananejskiej religii wstąpił nowy, młody element. Termin: baal oznacza po prostu „pan” i dlatego mógł być używany w odniesieniu doróżnych bogów. Od XV jednak stulecia bóg wiatru, deszczu i burzy Hadad (Adad) byłnazywany po prostu Baal „pan (bóg)”. Jako pan nieba i chmur był uważany za dawcęurodzajów. Odpowiadającym mu symbolem był byk. Przedstawiano go jako młodzieńczegoboga z rogami byka, z wiązką piorunów w jednej ręce, a z zygzakiem gromu w drugiej. Winnych wyobrażeniach stoi on bezpośrednio na byku, również z piorunami w rękach.Przedstawiany też bywa jako wódz walczący, który pędzi poprzez chmury na swym rydwaniebojowym. Jego małżonką była Anat. Spotkał ją spływając na dół z chmur. Mitologiczny obrazprzedstawia połączenie się byka Baala z krową Anat. Owocem tego jest boskie cielę. IstotaBaala oscylująca pomiędzy boską osobą a boskim zwierzęciem wciela właśnie brutalnieżywotne siły przyrody we wszelkim ich zakresie. Zakresy działania Baala opiewano w trzechcyklach mitów. Ponieważ Baal jako jedyny bóg nie miał jeszcze żadnej świątyni, Anat wstawiła się doojca bogów Ela, który udzielił zezwolenia na budowę pałacu. Przy pomocy nadwornego,boskiego rzemieślnika Koszara (zwanego tutaj przez metonimię Chasis, zręczny, i Hajin,pojętny) wzniesiono budowlę. Wtedy „książę Baal”, czyli Baal zabul wysłał posłańców dobogów, zapraszając ich na „poświęcenie”. Wydano przy tej okazji wspaniałą ucztę, w którejwzięło udział „siedemdziesięciu synów Aszery”, a sam „książę” pił z kosztownego kielicha.Nie zabrakło również chóru śpiewaków i śpiewaczek. Występuje tu smutna akcja przeciwna Baalowi. Gdy Baal panował, tzn. w okresiedeszczu, kiedy w przyrodzie wszystko stało się zielone, kwitło i dojrzewało, Mot czyhał jużna jego upadek. Mot jest przeciwnym biegunem Baala. Jest on bogiem obumierania i śmierci.Baal zstępuje do podziemia. Źródła wysychają, pola pustoszeją, wegetacja zanika i życieustaje. Osierocony tron Baala ofiarowali bogowie najpierw jednemu z synów Aszery,Asztarowi. Lecz tron Baala jest dla niego zbyt wielki. Jego głowa nie wystawała poza oparcie,a jego nogi bujały w powietrzu, nie sięgając podnóżka. Asztar sam czuje, że tron Baala jest
 • 21. nie dla niego i zrzeka się regencji. Tak więc Mot przez resztę roku, tzn. przez okres porysuchej, zajmuje tron Baala. Tymczasem Anata wyruszyła na poszukiwanie zabójcy swegobrata. Po wielu dniach spotkała Mota i chwytając go za kraj szaty zawołała: „O, Śmierci,oddaj mi mego brata!” Zdziwiony tym żądaniem Mot opowiada jej o spotkaniu z Baalem i opożarciu go. A wtedy Słońce zapłonęło żarem i niebiosa osłabły z powodu Mota. Wielemiesięcy szukała go znowu, a gdy go wreszcie znalazła: „chwyciła boskiego Mota, mieczemgo posiekała, wialnią go przewiała, w ogniu go upiekła, w żarnach go roztarta, po polach gorozwiała, aby ptaki rozdziobały jego ciało, aby wróble nasyciły się jego członkami”. Wtedymoc Mota na bieżący rok załamała się całkowicie. Baal znów objął władzę. Uczynił to przezuroczyste wstąpienie na tron pośród radości bogów oddających mu pokłon. Bogowie ciponadto wznieśli okrzyk: „Naszym królem jest Alijan Baal, on jest naszym sędzią, i ponadnim nie ma nikogo!” I w ten sposób rozpoczął się nowy cykl życia i wegetacji. Po siedmiu latach jednak Mot ponownie podnosi bunt przeciwko „Panu życia”,wyrzucając mu, że z jego powodu doznał tylu upokorzeń, a wreszcie śmierci z ręki Anaty.Żąda więc satysfakcji: „daj mi jednego z twych braci, bym się nim pożywił!” Dalej zdaje sięMot grozić, że jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione, spowoduje wyniszczenie wszystkichludzi. Odtąd tekst staje się jaśniejszy. Znajdujemy w nim opis morderczego pojedynku, jakistoczyli Baal i Mot: „Zwarli się jak zapaśnicy. Mot jest mocny i Baal jest mocny. Kąsają sięjak węże. Mot jest mocny i Baal jest mocny; skaczą ku sobie jak biegacze (?). Mot upadł iBaal upadł”. Walka jest nierozstrzygnięta. Dopiero Szapasz, przypuszczalnie z rozkazu Ela,nakazuje Motowi zaprzestać dalszego oporu i uznać władzę Baala nad ziemią. Zwycięzcązostał więc ogłoszony Baal, ale nie oznacza to bynajmniej ostatecznej klęski Mota. Ostatniatabliczka cyklu kończy się hymnem ku czci Szapasz, która schodzi do królestwa Śmierci wotoczeniu bogów i duchów zmarłych, a Koszar ma ją chronić przed morskimi potworami. Poemat o walce Baala z Motem zdaje się najwyraźniej podkreślać agrarny charaktermitu o Baalu. Dziwne dla naszej mentalności epizody stają się bardziej zrozumiałe, jeśliprzyjąć, że Baal jest tu uosobieniem ożywczej wody, która opuszcza niebo w postaci deszczu,by zostać wchłoniętą przez spragnioną ziemię. Nieoczekiwane poddanie się Baalaroszczeniom śmierci, a następnie jego zabranie na górę Sapan przez Anatę i Szapasz,tłumaczą roczny cykl opadów i odzyskania wody przez źródła (anat) i słońce (szapasz), którew procesie parowania zwraca wodę deszczowym chmurom (sapanu).
 • 22. Podczas gdy mit o wegetacji jest dramatyzacją zmieniających się pór roku, mit owalce ze smokiem sięga w pradawną epokę chaosu. Opowiada on o walce na śmierć i życie,którą stoczył Baal z potworem praoceanu Jammu. W późniejszym języku hebrajskim słowo tooznacza po prostu morze. Lecz „morze”, z którym musiał walczyć Baal, jest istotą zpradawnego chaosu, straszliwym smokiem o siedmiu łbach. Ten budzący grozę potwór, którynazywa się również „Lewiatan, smok starodawny, zraniony smok o siedmiu łbach” (por. Iz27, 1; Ps 74, 13 n; Jb 26, 13) symbolizuje owe potęgi chaosu, które musiały zostać pokonane,aby świat w ogóle mógł zaistnieć. Ten więc groźny Jammu wyrusza przeciw Baalowi, którynie waha się, ani też nie uchyla. Jego zwycięstwo oznacza triumf młodego, powstającegostworzenia nad wrogim stworzeniu elementem. Boski inżynier Koszar-wa-Chasin wręczazwycięzcy dwie czarodziejskie maczugi z brązu. Siostra Baala Anat wspiera brata w walce.Zbiera wszystkie swe siły i rozciągniętego na piasku, nieprzytomnego potwora Jammu staczado morza. Z biblijnego pogłosu można wnioskować, że Baal stoczył walkę nie tylko przeciwmęskiemu potworowi Jammu, ale również przeciw żeńskiemu smokowi Rahab (Ps 89; Jb 26,12). Odpowiadało to podwójności prapotworów w babilońskim eposie o powstaniu świata:Enuma elisz. Niektóre rysy Baala zaznaczają się w obrazie Boga Jahwe. W samej jednak istocie niemają ze sobą absolutnie nic wspólnego, co potwierdza religijne zawołanie bojowe prorokaEliasza: Albo Baal, albo Jahwe! W Biblii hebr. l[;B; (Baal) pan, władca (pierwotnie imiępospolite o znaczeniu politycznym, później nazwa bóstwa) występuje dość często (np. Iz 16,8; 26, 13); oznacza nadto małżonka (np. Rdz 20, 3; Wj 21, 3. 22; Pwt 22, 22), przynależnośćlub stan posiadania (Wj 21, 28. 34; Joz 24, 11). W Kanaanie przypisywano specjalną władzę nad okolicami, rzekami, lasami, a nawetstudniami niewidzialnym bóstwom, określanym jako Baale. Starodawne nazwy miejscowościzachowały jeszcze niekiedy element teoforyczny rdzenia l[;B; (Baal): !A[m. l[;B; Baal-Meon (Lb32, 38); raeB. tl;[]B; Baalat-Beer (Joz 19, 8); rmT l[;b;B. Baal-Tamar (Sdz 20, 33). Wynika stąd, żeposzczególne miasta czciły tego samego Baala pod różnymi nazwami, np. tyrIB. l[;B; Baal-Beritu Sychemitów (Sdz 8, 33; 9, 4), rA[P. l[;b;l. Baal-Peor u Moabitów (Lb 25, 3. 5; Pwt 4, 3), bWbz>l[;b;B. Baal-Zebub (w BT - Beelzebub) w Ekron (2 Krl 1, 2-3. 6. 16). Także góry związanebyły z kultem Baala: !Amr>x, l[;B; Baal-Hermonu (Sdz 3, 3; 1Krn 5, 23), lm,r>K; Baal-Karmelu(1Krl 18, 20nn), !poc. l[;B; Baal-Sefon (por. Wj 14, 2. 9; Lb 33, 7). Epigrafia starosemicka mówitakże o Baal-Libanu. Babilońskim odpowiednikiem Baala był lBe (Bel) wzmiankowany kil-
 • 23. kakrotnie w ST (szczególnie Dn 14, 1-22). W Egipcie, począwszy od XIV w. prz. Chr.,oddawano cześć Baal-Dapuna, szczególnie w Tachpanches, dobrze znanym w ST (np. Jr 43,7). Kult Baala na całym starożytnym Wschodzie przetrwał aż do czasów hellenistycznych, np.w Hatra (k. Asur) znaleziono świątynię Baal-Szamina z III w. prz. Chr. Izraelici zetknęli się z kultem Baala być może jeszcze przed opuszczeniem Egiptu;pewne akcenty historii patriarchów i opowiadania etiologiczne wydają się to potwierdzać, aegipskie ośrodki kultu Baala (np. Tachpanches) leżały w bezpośrednim sąsiedztwie ziemiGoszen. W każdym razie na trasie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu położone byłoBaal-Sefon w pobliżu Morza Czerwonego (por. Wj 14, 2.9; Lb 33,7) oraz Baal-Peor wMoabie (por. Lb 25, 3. 5; Pwt 4, 3). Trudno ustalić, czy określenie Baal (w znaczeniu pan)stosowano w Izraelu powszechnie także w odniesieniu do Jahwe; wskazywałyby na to imionawłasne z elementem teoforycznym l[;B;, używane przez Izraelitów (np. l[;B;ruy> Jerubbaal - Sdz6, 32; 7, 1; l[;Bv.a, Eszbaal - 1Krn 8, 33; l[;B; byrIm. Meribbaal - 1Krn 8, 34; hy"l.[;B. Baaljah - 1Krn12, 6). Później imiona te w ramach walki z kultem Baala zmieniono tendencyjnie na boszet(hańba) - por. np. 1Krn 8, 34 (l[;B; byrIm.) z 2 Sm 4, 4 (tv,boypim.). Właściwy konflikt między różnymi postaciami naturalistycznych kultów Baala ajahwizmem wywiązał się po zdobyciu Kanaanu i zetknięciu się z miejscowymi wierzeniami(Sdz 6, 25-32). Mimo, że Jahwe pozostawał zawsze narodowym Bogiem Izraela, obok niegooddawano dość powszechnie cześć także miejscowym bóstwom, określanym ogólnie jakobaale. Jeszcze częstszym zjawiskiem był synkretyzm religijny polegający na oddawaniu czciJahwe na sposób kultów kananejskich na wzgórzach (bamot) lub przy świętych pniach(Aszera). Niektórzy królowie izraelscy (Achab) oraz judzcy (Achaz, Joram i Atalia — por.2Krl 11, 18; 2 Krn 28, 2; Manasses - 2Krl 21, 3) popierali kult Baala z przyczyn politycznychlub z niechęci do jahwizmu. Pod wpływem Izebel, księżniczki tyryjskiej, żony Achaba,wybudowano nawet świątynię Baala w Samarii (1Krl 16, 32) i wprowadzono ekstatycznychproroków Baala do państwa północnego; tych ostatnich zwalczał Eliasz (1Krl 17-18),definitywnie ich działalność zniósł Jehu w związku z zamachem stanu. Odpowiednik żeński Baala, to Baalat, znany szeroko w Palestynie (np. Pani Byblos wlistach z Tell el-Amarna), występuje w ST jedynie w nazwach miejscowości (Joz 15, 11. 29);kult jej związany był niewątpliwie z Anat, Asztarte i Aszerą; zależność między „królowąnieba” (Jr 7, 18; 44, 17-19. 25) a Baalat nie jest ustalona.
 • 24. O innych bóstwach męskich Kanaanu nie wiemy nic poza ich imionami, które częstonie dają się wyjaśnić. Zagadkowym jest bóg Asztar, którego wyobraża jutrzenka, a który jakoAsztar-Kemosz był narodowym bóstwem Moabitów. Mit daje mu nazwę „straszliwy”,ponieważ składano mu dzieci w ofierze. Ammonici nazwali swego „pana” po prostu Milkom„król”. Bogiem miasta Jeruzalem był Szalim, względnie Szalem, a bóg Tyru nazywał sięMelkart, tzn. „król miasta (królestwa) umarłych”. Spośród bóstw żeńskich występują w mitologii ugaryckiej przede wszystkim Aszirat =Aszera i Anat. Jako siostra - małżonka Baala Anat została już omówiona powyżej. Ma onapodobieństwo do babilońskiej Isztar i podziela z nią podwójną rolę bogini miłości i wojny.Jako małżonka Baala nosi przydomek „dziewica Anat”. Akcent jest tu położony nie nadziewictwie w naszym znaczeniu, lecz na wiekuistej, świeżej, dziewczęcej kobiecości. Wwalce za swego zabitego męża daje się poznać z niepohamowanego okrucieństwa: Zabijanaród nad brzegiem morza, wyniszcza ludzi przy wschodzie słońca. Pod nią leżą głowy jakpiłki... Anat ukazuje się jako dawczyni życia, która rodzi Baalowi boskie cielę, ale jestrównież niszczycielką życia. Imię jej ma etymologiczne pokrewieństwo z hebr. et, aram.enet i akkad. ettu, co oznacza „czas, los”. Zatem Anat jest upostaciowaniem tegowszystkiego, co rodzi i pochłania „czas”. Nazwy miejscowości, takie jak Anatot - ojczyznaproroka Jeremiasza oraz Bet-Anat dowodzą, że bogini ta była czczona również w Palestynie. Według tekstów ugaryckich Aszera jest główną małżonką boga Ela i dlategoczcigodną matką bogów. Nosi ona przydomek elat „bogini”, tzn. „małżonka Ela”. WPalestynie pojawia się jednak jako małżonka Baala. Ona jest panią płodów rolnych i tymsamym boginią urodzajów. Jako bogini życia i miłości połączyła w sobie niektóre cechy Anati Asztarte. Obraz jej pokrywa się wielorako z jej partnerkami. Ostatecznie jest onakontynuacją przedhistorycznej matki bogów. Ponieważ w jej kulcie mężczyźni i kobiety przezwspółżycie poświęcali się tajemnicy życia, czciciele nadawali jej szacowny tytuł: Kudszu alboKadesz, „święta”. Dla proroków ta osobliwa „świętość” była jedynie prostytucją icudzołóstwem. Wyobrażenia przedstawiały tę boginię w zupełnej nagości z podkreśleniemcech kobiecych, niejednokrotnie na lwie, trzymającą w jednej ręce lilię, a w drugiej dwawęże. Teksty z Ugarit opiewają jeszcze zaślubiny bogini Nikal z bóstwem księżyca Jerach.Ten fragment mitu świadczy również o kulcie płodności.
 • 25. Zaprezentowane dotychczas znaczenie imienia na Bliskim Wschodzie stanowi tło dlarozumienia imienia w Piśmie świętym. W oparciu o wysunięte wnioski z analizy literaturymezopotamskiej, egipskiej i kananejskiej możemy stwierdzić, że na Bliskim Wschodzieznaczenie imienia było niezwykle bogate. Imię stanowiło potęgę ściśle związaną z nosicielemtak, że nieraz utożsamiane było z jego istnieniem. Dać imię znaczyło tyle, co stworzyć, daćprzeznaczenie. Wyrazem tych przekonań są mitologiczne opisy stworzenia świata iczłowieka. Często imię dawało obraz osoby, ponieważ było nadawane w nawiązaniu do cechcharakteru lub wydarzeń towarzyszących narodzinom. Imię np. u Egipcjan nie byłoabstrakcją, lecz czymś istotnym, niemal cielesnym; posiadało w sobie moc i stąd miałocharakter magiczny. Dlatego nadanie imienia dziecku było czynnością niezwykle ważną. Przywyborze imienia starano się znaleźć takie, które trwale zabezpieczałoby dziecko przedniebezpieczeństwami życia. Dla Egipcjan śmierć nie była zagładą. Jednak całkowite uni-cestwienie, które było dla nich czymś najbardziej przerażającym, mogło dokonać się międzyinnymi przez zapomnienie imienia zmarłego. Gdy czyjeś imię pozostawało nieznane,wówczas jego posiadacz „miał moc nad samym sobą” i nie dawał się łatwo pokonać. Szczególne znaczenie posiadały imiona boskie. Dzięki nim była możliwa mitologia,czyli opis życia bogów. Poprzez imiona bóstw człowiek mógł nawiązać z nimi kontakt, a na-wet - co miało miejsce w magii - zapanować nad ich siłą. Według wierzeń Sumerów z przedwiecznego morza wyłoniły się bóstwa: An i Ki. Zich związku powstał bóg atmosfery Enlil. Enki, bóg mądrości, ukształtował ziemię. Zatmosfery i ziemi powstały bóstwa astralne, m.in. Utu [słońce], Nanna [księżyc] i Inan/n/a[Wenus]. Religia babilońsko-asyryjska rozwijała się na gruncie tradycji sumeryjskiej. Wedługpierwotnych wierzeń na początku był Apsu i Tiamat. Z nich wyłoniły się triady bogów: An,Enlil, Ea oraz Szamasz, Sin, Isztar. Do bóstw agrarnych należeli: Ninurta i Adad. W Babiloniinajwyższym bogiem był Marduk (w Asyrii – Aszur). Jego liczne imiona były otaczaneszczególną czcią i szacunkiem. Podobnie były szanowane imiona innych bogów. Nadawanie
 • 26. wielu imion jednemu bogu dla zaznaczenia jego siły i potęgi było charakterystyczną praktykąu Babilończyków. Najstarsza koncepcja teologiczna w Egipcie zakładała odwieczne istnienie boga ziemiGeba i bogini sklepienia niebieskiego Nut, z których zrodził się Re - bóg wschodzącegosłońca. Atum był bogiem zachodzącego słońca, Szu - bogiem powietrza, Tefnut - boginiąwilgoci, Set - bogiem burzy, a jego małżonką była bogini Neftys. Horus był synem Ozyrysa(boga podziemnego świata zmarłych) i jego małżonki Izydy. Kiedy z przyczyn politycznychpierwsze miejsce w egipskim panteonie zajął Amon, powstała nawet koncepcja jednego bogaw 3 osobach (Re-Ptah-Amon). W Egipcie wyliczenie imion bogów wystarczyło, by zdobyć nad nimi władzę i dziękitemu móc bez przeszkód wejść do raju. Dlatego niektórzy bogowie nie ujawniali swegoimienia, aby w ten sposób zapewnić sobie niezależność. Na czele kananejskiego panteonu stał El. Jednak najbardziej czczonym bóstwem byłBaal. Niektóre rysy Baala zaznaczają się w obrazie Boga Jahwe. W samej jednak istocie niemają ze sobą nic wspólnego, co potwierdza zawołanie Eliasza: Albo Baal, albo Jahwe! WKanaanie przypisywano specjalną władzę nad okolicami, rzekami, lasami, a nawet studniaminiewidzialnym bóstwom, określanym jako Baale. Starodawne nazwy miejscowościzachowały jeszcze niekiedy element teoforyczny rdzenia l[;B;. Trudno ustalić, czy określenieBaal (w znaczeniu pan) stosowano w Izraelu także w odniesieniu do Jahwe. O innychbóstwach męskich Kanaanu nie wiemy nic poza ich imionami. Odpowiednikiem żeńskimBaala, była Baalat. W ST występuje jedynie w nazwach miejscowości, jej kult związany byłniewątpliwie z Anat, Asztarte i Aszerą. Według tekstów ugaryckich Aszera jest głównąmałżonką boga Ela i dlatego czcigodną matką bogów. Anat była małżonką Baala, boginiąmiłości i wojny. II. IMIONA BOŻE W STARYM TESTAMENCIE Imiona, określenia i metafory, używane w odniesieniu do Boga w ST odzwierciedlają blisko-wschodnie środowisko Biblii, teologiczne zróżnicowanie tradycji ST oraz społeczne tło i instytucje,które kształtowały życie religijne Izraela. Czynnikiem jednoczącym różne określenia i tytuły, które sągłówną cechą dynamicznej religii Izraela, jest monoteizm w ścisłym tego słowa znaczeniu. Izraeliciwierzyli, że Bóg, który ich wybrał, zawiązał z nimi wspólnotę przymierza i kształtował ich losy,
 • 27. wymaga od nich niepodzielnego posłuszeństwa i wierności. Przekonanie to skłoniło teologów ST(kapłanów, proroków, historyków dworskich i mędrców), żeby wielość bóstw, mnogość ich określeń iimion oraz przypisywane im charakterystyczne cechy zastąpić określeniami i opisami odnoszącymi siędo jednego Boga Izraela. Na starożytnym Bliskim Wschodzie duże znaczenie przywiązywano do imion,ponieważ objawiały one charakter, tożsamość i określały egzystencję. Imiona osóbpokazywały, kim one są, jak postępują i jak żyją. Objawienie imienia jakiegoś bóstwa i jegostałe używanie miało istotne znaczenie, ponieważ umożliwiało kontakt z bóstwem i jegopoznanie. Imię było kluczem do objawienia.A) IMIĘ BOŻE JAHWE Jahwe to najczęściej występujące w ST imię Boga Izraelitów. Dominuje ono w księgachbiblijnych nad wszystkimi innymi imionami Bożymi. Wystarczy wspomnieć, że tym imieniem nazwanyjest Bóg Izraela aż 6828 razy, podczas gdy imię Elohim użyte zarówno o Bogu prawdziwym, jak i ofałszywych bogach pogańskich zachodzi około 2600 razy. W Pięcioksięgu imię Jahwe użyte jest 1778razy, w Księdze Jozuego 204 razy, w Księdze Sędziów 165 razy, w Księgach Królewskich 484 razy, uIzajasza 357 razy, u Jeremiasza 611 razy, u Ezechiela 211 razy, w Psalmach 670 razy, wreszcie wKsiędze Kronik 494 razy. A należy jeszcze dodać, że imię Jahwe w skróconej formie wchodzi w składimion teoforycznych, a tych są setki. Już ta krótka statystyka dowodzi ważności tego imienia dlaStarego Testamentu. Z imieniem Jahwe łączy się wiele kwestii niezmiernie trudnych do rozwiązania: jegooryginalna forma, prawdziwa wymowa; pochodzenie, znaczenie i wzywanie tego imienia.1. ORYGINALNA FORMA I POCHODZENIE IMIENIA JHWH (hwhy) Istnieje forma dłuższa, złożona z czterech spółgłosek: J-h-w-h, (hwhy XE "hwhy" ) zwanatetragramem, kilka form krótszych, z których dwie: Why" (jahu) i hy" (jah) spotyka się na końcuteoforycznych imion własnych, dwie zaś inne: Ahy> (jeho) i Ay (jo) na początku imion. Przykładem imionpierwszego rodzaju mogą być Why"[.v;y> Jeszajahu (np. Iz 1, 1; 2, 1) lub hy"[.v;y> Jeszajah (2 Krn 3, 21),drugiego zaś rodzaju ~yqiy"Ahy> Jehojaqim (np. 2 Krl 23, 34-36) lub ~yqiy"Ay Jojaqim (Ne 12, 10.12.26). Formę
 • 28. Hy" Jah spotyka się także osobno użytą w tekstach poetyckich (Wj 15, 2; Ps 77, 12) i w formułachkultowych, jak Hy"Wll.h; halelujah, to jest chwalcie Jahwe. Natomiast Żydzi przebywający na Elefantynie,wyspie na Nilu, używali na oznaczenie Boga formy Jahu lub Jaho, jak o tym świadczą dochowane zwieku V przed Chrystusem papirusy. Trudno rozstrzygnąć, która z wymienionych form jest pierwotna,a która późniejsza. Nie wyjaśniają tego również pozaizraelskie teksty, jak mezopotamskie imionawłasne z III tysiąclecia, złożone rzekomo z krótszej formy imienia Jahwe, jak Lipuszjaum, Jaubani,Addaja, Akia. Współczesne odkrycia w Ebla czy Ugarit początkowo zdawały się potwierdzać tenpogląd. Jednak zachwyt archeologów biblijnych, po wnikliwych badaniach porównawczych, musiałnieco przygasnąć. Wykazano kilkakrotnie, że końcówki „ja” w imionach osobowych są po prostuskróconymi formami wskazującymi na pieszczotliwy charakter wyrażeń. Imiona typu „Mi-ka-ja” niemają więc nic wspólnego z Jahwe. Zarówno opinia starszeństwa formy dłuższej, jak i opinia starszeństwa formy krótszej maswoich zwolenników. Jedynie uzasadnione stanowisko, to raczej duża powściągliwość sądu, gdyż wobrębie Izraela obie formy występują równolegle od najdawniejszych czasów, i to tak w użyciupopularnym, jak tego dowodzi stela Meszy i teksty z Lakisz, jak w użyciu liturgicznym i oficjalnym,czego znów dowodzą teksty biblijne. Czyniono różne próby w celu wyjaśnienia pochodzenia imienia Bożego Jahwe. Dawniejszukano źródła tego imienia w językach indo-aryjskich, w Egipcie, Fenicji, a niekiedy u Kenitów naPółwyspie Synajskim. Teksty pozabiblijne potwierdzają znajomość tego imienia w środowiskachpogańskich: w Mari znany był Jawi, w Ugarit Jaw, w Biblos Jao, w Bejrucie Jeuo, a wśródNabatejczyków czczono bóstwo, które zwano hjw. Nie mamy dowodu na bezpośrednie zapożyczenieprzez Izraelitów imienia Jahwe z tych właśnie środowisk religijnych. Badania porównawcze pozwalająjednak na stwierdzenie, że imię Jahwe jest niezwykle starożytne, o czym zdaje się świadczyć samtekst biblijny. Wprawdzie wypowiedź zawarta w Wj 6, 3 zapewnia, że imię Jahwe zostało objawionedopiero Mojżeszowi, lecz według Rdz 4, 26 czcicielem Jahwe był już Enosz: „Wtedy zaczęto wzywaćimienia Jahwe”. Można wprawdzie to zdanie przypisać świadomości religijnej późniejszych czasów,tekst należy do warstwy J (spisana w X w.), lecz jak wiadomo - źródło to jest przekaźnikiem bardzostarych tradycji. Z tekstu Lb 10, 29 dowiadujemy się, że teść Mojżesza - Jetro był Madianitą. Lud tenbył spokrewniony z Kenitami, z których wywodził się Enosz, stąd niektórzy uczeni wyciągają wniosek,że Jetro praktykował kult Jahwe. Na możliwość istnienia kultu Jahwe poza Izraelem wskazywać się zdaje również tekst Wj 3,który umiejscawia teofanię poza Palestyną, a mianowicie na Synaju, gdzie mógł istnieć starożytny kultJahwe. Jetro był kapłanem Madianitów (por. Wj 3, 1; 18, 1), składał on ofiary biesiadne Bogu (Elohim)
 • 29. (por. Wj 18, 12) i to w obecności Mojżesza i starszych. Zanim doszło do złożenia ofiary, Jetro wyraziłswoją wiarę w Jahwe: „Niech będzie uwielbiony Jahwe, który was uwolnił z rąk Egipcjan i rąk faraona.Teraz wyznaję, że Jahwe jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co siępysznili” (Wj 18, 10-11). Na tej podstawie A.S. Jasiński uważa za bardzo prawdopodobne, że kultJahwe znany był wśród ludów semickich. Wciąż jeszcze wielu uczonych usiłuje wyprowadzić imię Jahwe z Babilonii. Opierają się oni naistnieniu w języku akkadyjskim imion własnych osób, których częścią składową jest ja, jau, jaum,jama, np. Lipuszjaum, Jaubani, Addaja. Ta część składowa miała stanowić w Mezopotamii imię własnebliżej nie znanego boga, którego imię miał przekształcić Mojżesz w Jahwe. Ale tę opinię należyodrzucić, gdyż w odkrytej dotąd literaturze izraelskiej nie spotkano takiej nazwy boga. Ponadto wimionach własnych wyżej wymienionych nie stoi przed ja, jau, jaum, jama, wyraz ilu, tj. bóg, coczyniono zawsze przy imionach bogów, stanowiących część składową imion teoforycznych. Było tozapewne przypadkowe zakończenie pewnych nazw geograficznych czy też imion własnych. Zdaniemniektórych uczonych ma to być zaimek nieokreślony „któryś”, „jakiś” itp. Nie mniej trudną jest rzeczą znaleźć odpowiedź na pokrewne pytanie, czy imię Jahwe byłoznane w Izraelu przed objawieniem na górze Synaj. Wprawdzie z Wj 6, 3 wynikałoby, że dopieroMojżeszowi objawił Bóg to imię, gdyż patriarchom był jedynie znany jako yD;v; lae El-szaddaj, tj. Bógwszechmogący, ale znów z różnych imion biblijnych, pochodzących z czasów przedmojżeszowych, jakdb,k,Ay Jokebed (to jest Jahwe jest chwałą — Wj 6, 20), czy Abijah hY"bia] (1 Krn 7, 8), Ahijah WhY"xia] (1 Krn 2,25), tj. Jahwe jest moim ojcem, czy moim bratem, wynikałoby, że imię Jahwe przynajmniej w formiepierwotnej było znane już przed powołaniem Mojżesza na wybawcę Izraela. Trzeba tu jeszczeprzypomnieć, że Rdz 4, 26 zaznacza, iż już za czasów Enosza, syna Seta, „zaczęto wzywać imieniaJahwe”. Najpierw należy odrzucić rozwiązania dawnych liberalnych krytyków, którzy twierdzili, że waktualnych przekazach biblijnych mamy przedstawione sprzeczne poglądy, jeden pogląd Jahwisty,utrzymującego, iż znajomość imienia Jahwe sięga początków ludzkości (Rdz 4, 26), a drugi (Wj 3, 15)Elohisty i autora P (Wj 6, 3), że imię to ujawniło się dopiero na Synaju. Jest bowiem rzecząniemożliwą, aby ostatni redaktor nie usunął tych sprzecznych poglądów. Toteż więcejprawdopodobieństwa ma zapatrywanie tych uczonych, którzy, jak A. Bea, czy R. Driver, sądzą, że imięto było znane od początku istnienia ludzkości, ale z biegiem czasu poszło w zapomnienie i dopieroponownie zostało objawione Mojżeszowi na Synaju. P. van Imschoot znów sądzi, że imię Jahwe było znane Izraelitom, albo tylko samemupokoleniu Lewiego jedynie w krótszej formie i mogło ono jedynie oznaczać „któryś”, natomiast w Rdz4, 26 położony jest akcent nie na imieniu Jahwe, lecz na publicznym kulcie prawdziwego Boga.
 • 30. Również wszelkie inne wzmianki o imieniu Jahwe w opowiadaniu o patriarchach izraelskich mająjedynie na celu podkreślenie, że Bóg patriarchów jest identyczny z Jahwe, Bogiem Mojżesza. Należy też pamiętać, że relacji o Jahwe - Bogu Izraela nie powinniśmy rozpocząć od opisustworzenia, który wypełnia pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Treść tam zawarta nie jest historią wnaszym rozumieniu tego słowa, lecz stanowi wyraz wiary narodu wybranego, iż Ten, któryukształtował społeczność Izraela, który powołał Abrahama, Izaaka, Jakuba, a następnie zawarł zludem Przymierze za pośrednictwem Mojżesza, jest Tym, który jest od początku, który stworzyłwszystko, co istnieje. Historia, tzn. opis faktycznych dziejów człowieka i jego relacji do Boga,rozpoczyna się w Biblii od powołania Abrahama. Wprawdzie w tym okresie nie było jeszczeobjawione Boże imię Jahwe, tym niemniej tradycja żydowska żywiła przekonanie, że Bóg, który byłczczony przez Abrahama, to Jahwe zamieszkujący Świątynię w Jerozolimie. Tak więc źródła poznania Jahwe tkwią przede wszystkim w Księdze Wyjścia, gdzie Bóg po razpierwszy objawia to imię po to, by trwało na wieki (Wj 3, 15). Poglądu tego nie zmieniły zasadniczonawet współczesne odkrycia w Ebla czy Ugarit. 2. ZNACZENIE IMIENIA JAHWE (hwhy XE "hwhy" ) - EGZEGEZA Wj 3, 14-15 Tekst Wj 3, 14 stanowi punkt szczytowy, swoisty kamień węgielny, albo raczej fundamentcałego Starego Testamentu, na którym się wznosi olbrzymia budowla Nowego Testamentu i światazachodniego. A to wszystko dlatego, że właśnie w tym tekście pojawia się po raz pierwszy, w sposóbhistorycznie w pełni uzasadniony, doktryna monoteizmu judaistycznego, ześrodkowana wokółprzenajświętszego Imienia Jahwe. Aby ten tekst dobrze zrozumieć, trzeba koniecznie prześledzić go w świetle kontekstu.Dopiero potem można będzie wniknąć w sam tekst taki, jaki dotarł do nas, szukając w nim nie tylkopewnych informacji historyczno-kulturowych, ale przede wszystkim wartości życiowych i sensuegzystencjalnego. Sens ten odnosi się zarówno do odbiorców ówczesnych, jak też dzisiejszych,którymi jesteśmy my wszyscy, czytający i rozważający ten tekst, aby nim żyć. Biblia jest zespoleniemwiary z katechezą, opartym właśnie na tym podstawowym tekście.
 • 31. rm,aYOw: hy<h.a, rv,a] hy<h.a, hv,mo-la, ~yhil{a/ rm,aYOw: `~k,ylea] ynIx;lv. hy<h.a, laerf.yI ynEb.li rm;ato hKo Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAM JEST posłał mnie do was”. (Wj 3, 14). A) KONTEKST BIBLIJNY WYJŚCIA 3,14-15 Chcąc odczytać Wj 3, 14-15 w kontekście biblijnym, trzeba najpierw spojrzeć na ten tekst izacząć go studiować w jego jedności literackiej, typowej dla Księgi Wyjścia od 2, 23 do 4, 9. Mamy tuwielką jedność literacką, której nicią przewodnią jest powołanie Mojżesza. Ale powołanie to zostajewpisane także w bardzo specyficzny czas historyczny. Biblia mówi wyraźnie o mniejszości Izraelitówżyjących w niewoli u Egipcjan. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba pamięta o swym przymierzu, jakiezawarł z Patriarchami (2, 24), widzi lud uciskany i dlatego wysyła do niego wybawcę polityczno-religijnego: Mojżesza (r. 3-4). Mojżesz nie godzi się jednak na tę misję, zanim nie pozna Imienia Boga,który go posyła do ludu, a także do uciskającego ten lud faraona (3, 7-15). Wszystko to dzieje się wpustynnej okolicy Madianu (2, 15). Każdy tekst biblijny należy odczytywać w świetle jego szerokiego kontekstu, który tworzywraz z nim jedność literacką. Jak więc jasno tu widać, jedność literacka powołania Mojżesza zespalasię ściśle z określonym czasem historyczno-politycznym (mniejszość izraelska, będąca w niewoli wwielkim imperium faraona), z określonym miejscem geograficznym (pustynia Madian) oraz zkonkretnymi osobami (Mojżesz, faraon, mniejszość izraelska). Chodzi zatem o osoby usytuowane whistorii. Tymczasem historia biblijna jest zawsze historią religijną, jako że głównym Sprawcą tej
 • 32. historii jest sam Bóg objawiający się przez dwa zasadnicze nurty lub czynniki: jako Wyzwoliciel iGłosiciel siebie samego. Bóg Wyzwoliciel wiąże się ściśle z polityczną socjologią potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba;Bóg głoszący siebie wiąże się natomiast z faktem ukazywania swej specyfiki osobowej, która - zgodniez mentalnością semicką - koncentruje się właśnie w Imieniu. W sumie, podstawowy tekst Wj 3, 14-15 sytuuje się w kontekście historii ludzkiej, polityczneji społecznej, dobrze określonej w czasie i w przestrzeni. Chodzi więc konkretnie o historię opisującą, anie o jakiś hymn, poemat, doksologię, mit czy legendę. Skoro tak jest, to objawienie Imienia Bożegoma swą własną wymowę w konkretnej sytuacji historyczno-ludzkiej. Imię wiąże się z historią iodwrotnie. Nie chodzi przy tym o wypowiedź metafizyczną, lecz opartą na faktycznym odniesieniu dohistorii ludu. Wszystko to jest niezwykle ważne w związku z tym, o czym będziemy mówili w częścidrugiej, omawiając syntaksę i semantykę Wj 3, 14-15, tzn. znaczenie tego objawionego Imienia dlaMojżesza. Zgodnie z egzegezą klasyczną ostatnich stu lat, rozdziały 3 i 4 Księgi Wyjścia, mówiące opowołaniu Mojżesza, zawierają „elementy jahwistyczne, ww. 1-5, 16-20 (teofania i misja Mojżesza)oraz elohistyczne, ww. 6. 9-15 (objawienie Imienia Bożego). Spotykamy tutaj dwa różne opowiadania o powołaniu Mojżesza i idącym w ślad za nimobjawieniu Imienia Bożego. Drugie opowiadanie występuje w Wj 6, 2-13 i 6, 28-77, które - zgodnie zegzegezą klasyczną - przynależy do źródła z tradycji kapłańskiej. W tym właśnie drugim opowiadaniu(Wj 6, 2-7), paralelnym do pierwszego (Wj 3-4), objawienie Imienia Bożego dokonuje się w Egipcie, anie w Madian, zamiast zaś imienia Jahwe występuje yD;v; lae El-szaddaj, będące własnym imieniemBoga Patriarchów (Wj 3, 13 i 6, 3). W tym drugim opowiadaniu, podobnie zresztą jak w pierwszym,lud nie chce słuchać Mojżesza. O ile jednak w pierwszym opowiadaniu Bóg ofiarowuje Mojżeszowipośrednictwo Aarona, aby ten przemówił do ludu, to w drugim sam !roh]a; Aaron występuje jakopośrednik u faraona, a nie wobec ludu (4, 10-16; 7, 2). Ten właśnie tak prosty fakt zmusza nas poniekąd do przyjęcia i uznania złożonego procesuwypracowywania tekstu ostatecznego, na który się składają bądź to źródła pisane, bądź też tradycjespisane, albo tylko ustne. Niezależnie natomiast od tego, jaka była geneza i jaki rozwój tych tradycji,pewne jest to, że właśnie za nimi, jakby za ich plecami kryje się bosko-ludzka historia opowiedzianapotem na piśmie.
 • 33. W sumie trzeba stwierdzić, że zamiarem autora biblijnego, gdy ukazuje on objawienie BożegoImienia w ramach pełnego dynamizmu opowiadania historycznego, jest ukazanie swym czytelnikom,że to właśnie Imię Boga Izraela - Jahwe jest nierozłączne z powołaniem człowieka - Mojżesza inierozdzielnie związane z dziejami pewnej mniejszości izraelskiej. Wiersze bezpośrednio poprzedzające Wj 3, 14 ukazują plan Boży, który obejmuje dziełocałkowitego wyzwolenia Izraela spod władzy faraonów. Bóg podsuwa Mojżeszowi słowa, którymimiałby wybadać stosunek faraona do przedstawionych mu propozycji. Wykonanie swego planupowierza Bóg Mojżeszowi. Zadanie to przekracza ludzkie możliwości. Mojżesz z jednej stronyokazywał chęć ulżenia rodakom, choć nie miał jasnego poglądu, co do sposobu przyjścia im z pomocą,z drugiej strony uświadamiał sobie liczne przeszkody na drodze wykonania Bożego planu. Najpierwuzasadniona obawa o własne życie, bo już raz musiał się ratować ucieczką. Potem trudnościorganizacyjne, ciężkie warunki życia na pustyni, przeszkody ze strony plemion zamieszkujących ziemięobiecaną, wreszcie obawa kompromitacji wobec swoich rodaków. Wszystkie te przeszkody przemawiały za tym, by się wymówić od tego zadania. Ponieważźródłem tych oporów nie było lenistwo, lecz niskie mniemanie o sobie, dlatego Bóg okazuje mu swąłaskę, zapewniając go, jak i innych proroków, o stałej swej obecności słowami: „Ja będę z tobą”. (Por.Jr 1, 8. 19; 15, 20; 20, 11; Iz 40, 10; 43, 2. 5). Zapewnienie pomocy Bożej i silne przekonanie o niej powinny Mojżeszowi wystarczyć.Ponadto Bóg udziela mu gwarancji, że w przyszłości na tym miejscu złoży Mojżesz ofiarę w imieniuuwolnionego ludu. Jeżeli Mojżesz uwierzy w ów przyszły fakt, będzie miał dość siły, by się podjąćdzieła wyzwoleńczego. Przyszła ofiara na Synaju nie jest dowodem przekonującym o prawdzieposłannictwa, ale niejako zmysłowym obrazem, plastyczną wizją tego, co Bóg zamyślał. WybawienieIzraela przez Boga ma w pierwszym rzędzie na uwadze cel religijny. Z dalszych wierszy zdaje się wynikać, że Mojżesz milcząco wyraził zgodę na wyznaczoną muprzez Boga rolę. Myślami biegnie w przyszłość. Przewiduje, że ci, do których się uda z tak niezwykłąmisją, będą chcieli wiedzieć, kto jest ten, który go posyła. Izraelitom zapewne nie wystarczypowiedzieć: „Bóg ojców naszych posłał mię do was”. Byłoby to określenie zbyt ogólnikowe. ZresztąBóg ten miał już własne określenia (por. Rdz 17, l; 21, 33; 31, 24. 53; 35, 7; 49, 24). W pytaniuMojżesza egzegeci najczęściej dopatrywali się odbicia ówczesnych poglądów, według których każdażyjąca jednostka musi mieć swą nazwę.
 • 34. B) JAHWE (hwhy XE "hwhy" ) - „Jestem, który jestem” (Wj 3, 14) Na podstawie tego kontekstu możemy teraz starać się wyjaśnić, co oznacza Imię objawioneprzez Boga Mojżeszowi w Wj 3, 14: ,,Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». Idodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was»”. Przekład: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (lub: „Jestem Tym, który jest”) odpowiada w pełnihebrajskiemu hy<h.a, rv,a] hy<h.a, (ehjeh aszer ehjeh). Zapytajmy zatem najpierw: dlaczego Mojżeszowi tak bardzo zależy na poznaniu BożegoImienia? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać, że mamy wciąż przed sobąopowiadanie, historię. Mojżesz został wychowany w religii i kulturze faraońskiej, a dopiero potemspotkał się i przeszedł do religii i kultury semickich nomadów Madianu. Zrozumiałe jest więc, że czujenieodwołalną potrzebę zapewnienia swej tożsamości poprzez Imię własne tego Boga, który mu sięobjawił w płonącym krzaku. Zgodnie bowiem z mentalnością ludów Bliskiego Wschodu i AzjiMniejszej (Egipt, Izrael, Mezopotamia, Syria), dana osoba była tym, kim była w swym odniesieniu doklanu, szczepu czy ludu. O tożsamości tych ostatnich decydowało natomiast posiadanie własnychbóstw lub własnego boga. Wszystkie te bóstwa miały, własne imiona ukazujące ich „osobowość”.Mojżesz wiedział zapewne, że Bóg jego przodków był opiekunem patriarchów: był Bogiem Abrahama,Izaaka i Jakuba. Szczep patriarchów, podobnie jak każdy inny szczep nomadyczny lub pół-nomadyczny, miał własnych bogów. Nie był więc to jeszcze monoteizm, ale henoteizm: każdy szczepczy plemię ma swojego Boga lub własną, boską moc opiekuńczą. Nie jest to zatem Bóg osobowy, aleraczej jakaś animistyczno-boska siła. Jeżeli w takiej sytuacji Mojżesz przeżywa teofanię, i to jeszczetego rodzaju, że objawienie to nakazuje mu wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej, co oznacza, iż musisię zmierzyć z wielkim imperium faraonów, mającym własną, dobrze rozbudowaną religię, w którejbogowie mają swe imiona, własną osobowość, dobrze wszystkim znaną - to nic dziwnego, że Mojżeszchce poznać Imię tego Boga, który do niego przemawia, a tym samym Jego moc, siłę, tożsamość. Prawie wszyscy uczeni utrzymują, że Bóg, objawiając swe imię Mojżeszowi, podał murównocześnie znaczenie tego imienia. Oczywiście zwyczajem biblijnym nie musiało to wyjaśnienie byćzgodne z analizą naukową, wystarczyła zgodność z brzmieniem tego imienia. W analizowanym tekście poważnym problemem jest konstrukcja samego wiersza 14, któryprezentuje podwójną formę wyrazową imienia Boga. M. Reisel, broniący autentyczności wersetów 14i 15, sądzi, że formuła hy<h.a, jest streszczeniem jej dłuższej wersji: hy<h.a, rv,a] hy<h.a. ,
 • 35. W nowszych komentarzach egzegeci próbują pójść tym śladem, zakładając koniecznośćdługiej formuły zawartej w w. 14a. O ile bowiem ten ostatni stanowi odpowiedź adresowaną wprostdo Mojżesza, o tyle w. 14b skierowany jest do synów Izraela. Imię Boga podane w formie skróconej:hy<h.a, (w. 14b) otrzymało pewne dopowiedzenie w w. 14a. Powyższa analiza sugeruje, że Wj 3, 14amoże być traktowany jako tekst redakcyjny. Tym samym nie może zawierać odpowiedzi, jaką Mojżeszmiał zanieść ludowi. Wiersz 14a jest więc próbą interpretacji imienia Bożego, jedyną jakąodczytujemy w Piśmie św. Jeśli więc Wj 3, 14a jest unikalnym tekstem, który daje wyjaśnienie imieniaBoga Jahwe, należy go starannie zbadać. W ten sposób znajdziemy przynajmniej w części znaczenie,jakie nadawała imieniu Boga Izraela formuła hy<h.a, rv,a] hy<h.a. , Z dotychczasowych rozważań nasuwa się wniosek, że badanie znaczenia imienia Boga Jahwebez uwzględnienia Wj 3, 14a byłoby postawą trudną do usprawiedliwienia. Byłoby to apriorycznewykluczenie interpretacji najdawniejszej, bo pochodzącej z Biblii. Pytamy więc: jakie znaczenie dajeimieniu Jahwe formuła hy<h.a, rv,a] hy<h.a? Nie jest to pytanie łatwe. Trudność odpowiedzi wyczuwana ,była już w starożytności. Mówią o tym najstarsze przekłady biblijne. Septuaginta tłumaczy hebrajskie hy<h.a, rv,a] hy<h.a, jako evgw, eivmi o` w;n. Tak więc pierwsze hy<h.a,oddane zostało przez czas teraźniejszy i rozumiane jest jako łącznik. Drugie hy<h.a, przełożono jakoimiesłów czasu teraźniejszego w znaczeniu mocnym: o` w;n (być, istnieć). Tłumacząc przez imiesłów,który opisuje stan, Septuaginta zmienia perspektywę, gdyż mówi o Bogu „istniejącym”. Z koleiWulgata odczytuje wszystko w czasie teraźniejszym: „Ego sum, qui sum”. Te i inne tłumaczenia tekstu natchnionego potwierdzają pewne zróżnicowanie w jegorozumieniu. Nasuwają się do rozwiązania dwa zagadnienia, które nie zawsze były jasno rozróżniane.Pierwsze z nich: czy czasownik hebrajski hy<h.a, został użyty w obydwu przypadkach (w. 14) w tymsamym znaczeniu? Wiadomo, że czasownik hy<h.a, w swym źródłosłowie pochodzi od hebrajskiego hyh(być), który może mieć znaczenie mocne: „istnieć” (chodzi tutaj o istnienie przejawiające sięaktywnie) albo może też występować w sensie słabym jako łącznik, kiedy pragnie się uściślić sferęczasownikową zdania rzeczownikowego. W interesującym nas tekście hyh jako hy<h.a, pojawia siędwukrotnie. Pytamy więc, jaki odcień znaczeniowy posiada ta forma czasownika hyh wsamookreśleniu Boga: hy<h.a, rv,a] hy<h.a? , Komentatorzy są dzisiaj już niemal zgodni, że czasownik hy<h.a, na pewno za drugim razem maznaczenie mocne: „istnieć”. Trudniej jest ustalić i uzgodnić stanowiska, co do tłumaczenia pierwszegohy<h.a,. Dlatego jawi się problem, czy hebrajskie hy<h.a, rv,a] hy<h.a, należy tłumaczyć: „Jestem tym, któryistnieje” („jestem” jako łącznik), czy też: „Istnieję, Ten, który istnieję”? Jeśli pierwsze hy<h.a, jest
 • 36. łącznikiem, czasownik ten jest użyty w dwóch różnych znaczeniach, a cała siła wypowiedzi spoczywana drugim członie zdania. Jeśli Bóg mówi: „Jestem Istniejący”, to podobnie brzmi jakby siebieokreślał: „Jestem Dobry, Sprawiedliwy, Wszechmocny...” itp. Jeśli jednak czasownik hy<h.a, został użytydwukrotnie w tym samym znaczeniu, to znaczy mocnym, wtedy akcent pada na pierwszy członzdania: „Istnieję, Ten, który Istnieję”. Trzeba jednak uznać, że sens jest wtedy mniej jasny, akonstrukcja bardzo dziwna. Dlatego LXX tłumaczy hebrajskie hy<h.a, w dwóch różnych znaczeniach: evgw,eivmi (jestem = łącznik) oraz o` w;n (Ten, który istnieję). Obecnie ta interpretacja jest niemalpowszechna. Dyskusja z powyższym poglądem posiada zasadnicze utrudnienie. W Biblii, niestety, brakprzykładu konstrukcji doskonale paralelnej do Wj 3, 14. Na szczęście są jednak miejsca, gdzie ten samczasownik jest powtórzony dwa razy i połączony zaimkiem względnym, rv,a], np.: Rdz 43, 14; Wj 16,23; 33, 19; Est 4, 16; Pwt 1, 46; 9, 25; 29, 15; 1 Sm 23, 13; 2 Sm 15, 20; 1 Krl 8, 63; 2 Krl 8, 1; Ez 12, 25.Nie wszystkie teksty są zbudowane w ten sam sposób. Zaimek względny jest często poprzedzonyprzyimkiem. W tych wypadkach zaimek względny odnosi się do czasownika, np.: Skoro mam zostaćsamotny, to niech tak już będzie (Rdz 43, 14). Mimo pewnych analogii tekst Wj 3, 14 jest zjawiskiem odosobnionym. Zaimek względny rv,a] niewskazuje na dopełnienie bliższe. Czasownik hyh nie dopuszcza go. Aby wskazać na modalnośćistnienia potrzeba zaimka względnego poprzedzonego przyimkiem. Podobne przykłady dowodzą, żeróżnica w budowie nie przeszkadza istnieniu tej wspólnej struktury; czasownik jest użyty dwukrotniew tym samym znaczeniu, a akcent pada na zdanie główne, a nie na zdanie względne. Stosując tęregułę do Wj 3, 14a można wykluczyć interpretację Septuaginty i tych wszystkich, dla którychpierwsze hy<h.a, w zwrocie hy<h.a, rv,a] hy<h.a, jest łącznikiem: evgw, eivmi, a drugie orzeczeniem: o` w;n (Jestemistniejącym). Jeśli autor biblijny chciałby to wypowiedzieć, wystarczałoby napisać: aWh ynIa] ‘ani hu (por.Iz 43, 10.13). Septuaginta, oddając hebrajskie imperfektum przez participium, nie zinterpretowała wdokładny sposób drugiego hy<h.a,. Ponadto, co ważniejsze, podane przez nie tłumaczenie pierwszegoczłonu zdania nie jest zgodne z zasadami języka hebrajskiego. Ponieważ użycie w języku hebrajskimczasownika hyh jako łącznika jest czymś wyjątkowym, co nie ma miejsca w grece ani łacinie. Tak więcnie jest zgodne z duchem języka hebrajskiego interpretowanie pierwszego hy<h.a, jako łącznika.Sprzeciwia się temu kontekst. Ciąg dalszy wersetu wskazuje, że hy<h.a, ma znaczenie mocne, jestpodmiotem tego co następuje: hy<h.a, wysyła mnie do was, to znaczy: „(Ja), który Istnieję wysyła mniedo was.”
 • 37. Trudne byłoby sprawdzanie wszystkich fragmentów Biblii, gdzie znajduje się czasownik hyh.Jednakże zbadanie tekstów, gdzie czasownik ten jest użyty w pierwszej osobie i w odniesieniu doBoga może być użyteczne. Biblia odnotowuje dziewięć takich miejsc: Jr 11, 4; 24, 7; 30, 22; 32, 38; Ez11, 20; 14, 11; 36, 28; 37, 23; Zch 8, 8. Wszystkie te teksty znajdują się w pismach proroków. Nie są toopowiadania o zawarciu przymierza. Są to raczej przestrogi i wskazania, co lud powinien uczynić, abyprzymierze było dla niego żywą rzeczywistością, która umożliwi bliższe poznanie Boga. Czasownikhy<h.a, jako część składowa formuły: „Wy jesteście” lub też: „oni są moim ludem, a Ja jestem waszym(ich) Bogiem”, nie spełnia roli łącznika wskazującego na identyczność między podmiotem aorzeczeniem. Stąd możliwe jest opisowe tłumaczenie: „Ja istnieję, Ja dam dowód tego, że Ja Jestemwaszym Bogiem, jeśli wy będziecie posłuszni, zachowując się jak mój lud”. W tym wypadku czasownikhyh ma to samo znaczenie, co w formule hy<h.a, rv,a] hy<h.a. Chodzi więc o „bycie”, które przejawia się w ,konkretnych czynach. Wśród wymienionych tekstów nie ma jednak żadnego, którego konstrukcja gramatycznabyłaby dokładnie paralelna do tekstu Wj 3, 14. Musimy więc zadowolić się dość ogólnymi wnioskami.Czasownik hyh nie występuje w nich jako zwykły łącznik. We wszystkich wypadkach, gdzie obiecanajest boska pomoc, hyh wskazuje na istnienie aktywne, tzn. Bóg będzie działał na korzyść swego ludu.Jest prawdopodobne, że czasownik ów ma to samo znaczenie dynamiczne w opisie relacji ludu doswego Boga (por. Wj 6, 7). Zinterpretowany w tym świetle tekst Wj 3, 14 brzmiałby: „Będę istniał jakwasz Bóg, a wy będziecie istnieli jako mój lud”. Natomiast samookreślenie Boga zawarte w w. 14anależałoby tłumaczyć: „Dowiodę, że Ja jestem istniejący” lub „Ja okażę się istniejącym”.Najdokładniejszym jednak przykładem jest przedstawiony już wyżej: „Ja istnieję (będę istniał) Ten,który istnieję (będę istniał). Mimo wszystko wypowiedź ta wydaje się być bardzo dziwna i zagadkowa. Dowodzą tegoponawiane próby jej interpretacji. Są wśród nich i takie, które utrzymują, że słowa Boże skierowanedo Mojżesza: „Jestem, który jestem”, są odpowiedzią wymijającą, która nie podaje znaczenia imieniaJahwe. Należałoby je przełożyć, jak i inne rzekomo paralelne wyrażenia różnych wysłańców Bożychdo ludzi (Rdz 32, 30; Sdz 13, l8): „Jestem tym, czym jestem”, innymi słowy jestem bytemtajemniczym, który nie jest zobowiązany zdawać komuś sprawy z tego, kim jest. Tłumaczenie toharmonizuje z mentalnością ludów Wschodu, które nie znały właściwego imienia swoich bóstw, gdyżkapłani zarówno w Babilonii, jak i w Egipcie pilnie strzegli tajemnicy imienia boga, i nigdy go niezdradzali. Tak samo też postępowali i bogowie w tych krajach. Bogini Izyda tylko podstępemdowiedziała się od boga Ra właściwego jego imienia.
 • 38. Jednak opinię tę należy odrzucić, gdyż tam w Piśmie św., gdzie Bóg - względnie Jegowysłannik - odmawia wyjawienia swego imienia, dzieje się to w sposób wyraźny i nie ulegającywątpliwości (Rdz 32, 30; Sdz 13, 18), że Bóg chciał przez to pouczyć o swej tajemniczości itranscendencji. W naszym wypadku Mojżesz nie wątpi w istnienie i transcendencję Boga, ale lęka się,czy zdoła wykonać zleconą mu przez Boga misję i czy mu uwierzą rodacy. Wtedy mu Bóg mówi: „Takpowiesz synom Izraela: hy<h.a, posłał mnie do was”. Słowa Boże nie miały bynajmniej na celu uchyleniapytania Mojżesza, lecz wyjaśniały treść Bożego imienia Jahwe. W przypadku formuły „Jestem, który jestem” kontekst nie wskazuje, aby była to wypowiedźwymijająca. Byłoby bowiem dziwne, aby Bóg Ojców ukrywał się w momencie, kiedy podejmujeinicjatywę nawiązania personalnych więzi z potomkami Patriarchów. Tym bardziej, że przyświeca muidea zbawienia czyniąca z nich Jego lud. Błędem byłoby również dopatrywanie się tutaj jakichkolwiekfilozoficznych „definicji” Boga. Kontekst Księgi Wyjścia wskazuje na bardzo określony aspekt: Bóg Ojców dowiedzie, żeistnieje i wybawi swój lud z niewoli. Ten soteriologiczny aspekt został uwypuklony w zagadkowejformule: hy<h.a, rv,a] hy<h.a. Można mieć zastrzeżenie, że ta zbawcza wola Boga mogłaby być wyrażona w ,sposób bardziej zrozumiały, np.: „Jestem Zbawcą... Odkupicielem”. Tak się jednak nie stało. Należyprzypuszczać, że poprzez niezwykłą konstrukcję zdania objawiającego imię Boga autor biblijny chciałwypowiedzieć prawdę szczególną. Swoją interpretację imienia Boga powiązał z czasownikiem hyh wzdaniu względnym. Co chciał wyrazić tą formą? Konstrukcja gramatyczna tego rodzaju wskazuje, że między dwoma hy<h.a, zachodzi relacja.Objawienie imienia Boga jest więc relacyjne. Stosownie do semickiej mentalności fakt ten jest nietylko ogłoszeniem imienia, lecz bardziej doświadczeniem kogoś, kto przejawia się w tym, co czyni.Zaimek względny rv,a] wskazuje granice, jakie mogą wyniknąć ze strony otrzymującej objawienie.Poprzez zmysł wiary Izrael poznaje w wyjściu z Egiptu fakt istnienia Boga, który jest ich Zbawcą. Niezauważa tego faraon. Utrzymuje, że nie zna Boga Izraela. On dla niego nie istnieje, nie jest (Wj 5, 2).Klęski, jakich doznał utwierdzają go jeszcze mocniej w tej negacji. Obiektywnie więc objawienie byłotakie samo dla obu stron. Faraon widział te same cuda, co Izraelici. Doświadczył ich nawet bardziej,ale nie chciał zobaczyć w nich działającego Boga. Objawienie to jednak nie wszystko. Nie zobowiązujetego, kto jest tylko jego obserwatorem do pełnego przyjęcia. Jest ono raczej wezwaniem do wiary wBoga, który nawet kiedy się objawia, pozostaje Bogiem tajemniczym, Bogiem niezrozumiałym. W takim duchu należy interpretować formułę „Jestem, który jestem” (Istnieję, który Istnieję).Swoje istnienie Bóg objawia w konkretnych czynach. Ci, którzy ich doświadczają, rozpoznają sprawcę
 • 39. poprzez zmysł wiary. Jest pewien obieg między doświadczeniem a wiarą. Z bardziej żywą wiarą łączysię głębsze doświadczenie istnienia Tego, który jest. Ta zależność doświadczenia i wiary sprawia, żezarówno w historii jednostki, jak i całego narodu zauważamy pewną fluktuację przeżycia obecnościBoga. Historia zbawienia, której uczestnikami jesteśmy, to ciąg odejść i powrotów w stronę wiecznieIstniejącego. Każda niewierność wiąże się z praktyczną negacją Jego obecności. Zaś nawrócenie toponowna akceptacja Jego istnienia „pozwalająca” Mu wkroczyć ze swoim zbawczym „Jestem”. Aby tapomocna obecność Boga mogła być zbawczo-skuteczna, powinna być obecnością uznaną. Będziejednocześnie coraz pełniejsza, proporcjonalnie do wiary. Biorąc pod uwagę ograniczenie naturyludzkiej musimy uznać, że akt wiary ziemskiej istoty nigdy nie jest absolutnie doskonały. Podobnie iobjawienie wynikające z doświadczenia obecności Boga będzie ciągle otwarte na dopełnienie. Niezostało ono zamknięte w żadnym z wydarzeń Starego Przymierza. Dochodzimy zatem do wniosku, że redakcyjny tekst Wj 3, 14a: hy<h.a, rv,a] hy<h.a, - „Jestem, któryjestem” wzywa do wiary w Boga, który w swoich czynach objawia swoje zbawcze istnienie. Nie dlawszystkich jest to jednak jednakowo czytelne. Dowodzi tego przykład faraona. Należałoby jeszczedodać, że i dla tych, którzy uznają Boga-Jahwe doświadczenie Jego obecności nie będzie takie samo.Będzie ono proporcjonalne do wiary. Tak jest w całej historii zbawienia. Jahwe jest ze swoim ludemna tyle, na ile naród wierzy w tę zbawczą obecność. Lecz nawet po okresie praktycznej niewiary,każdy powrót i uznanie Jego istnienia sprawia, że Jahwe wkracza i zbawia - On JEST. W tym BożymJESTEM mieści się jakby druga odsłona imiennego spotkania Mojżesza z Bogiem Izraela na górzeHoreb (Wj 3, 14b). To „Jestem” ma być zaniesione synom Izraela (Wj 3, 14b) jako imię ich Boga. Analizowana dotychczas pierwsza część wiersza 14 trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia miałabyć adresowana wprost do Mojżesza. Słowo kierowane zaś do szeroko rozumianych synów Izraela,zawarte jest w dalszej części tego samego wiersza i w następnych. Tak najogólniej można ująćstrukturę tej krótkiej, dwuwierszowej perykopy (Wj 3, 14-15). Schemat ten rzutuje na określonysposób rozumienia treści w niej zawartych. Jak wiadomo, skupiają się one wokół spotkania Mojżeszaz Bogiem objawiającym swe imię. Padają jakby trzy jego wersje. Pierwsza, której postacipróbowaliśmy dotąd bliżej się przyjrzeć, jest bardzo enigmatyczna. Po niej następują jeszcze dwieinne, które mają być przekazane wprost synom Izraela. Są one wyraźne, prostsze w sensie wyrazo-wym, ale czy też treściowym? Mamy zamiar dotrzeć do ich warstwy znaczeniowej, oczywiście wwymiarze nam dostępnym. Na bazie dotychczasowych wniosków spróbujemy najpierw zbadać w.14b: ~k,ylea] ynIx;lv. hy<h.a, (Ehjeh szelahani alekem) -”Jestem posłał mnie do was”. Istotne w tym zdaniujest znane nam hebrajskie hy<h.a, (Jestem). Ono ma wypowiedzieć tajemnicę Boga Narodu Wybranego.Poznaliśmy już źródłosłów tego czasownika. Jest nim hebr. hyh, które może mieć znaczenie mocne
 • 40. „istnieć” (aktywnie) albo może przybierać postać słabą jako łącznik, kiedy trzeba uściślić sferęczasownikową zdania rzeczownikowego. W przypadku w. 14b hyh ma znaczenie mocne, gdyż spełniafunkcję podmiotu: hy<h.a, wysyła mnie do was. W bardziej zgrabnym przekładzie: „Jestem wysyła mniedo was”. Znowu musimy stwierdzić, że w Biblii jest niewiele tekstów, gdzie czasownik hyh jest użyty wpierwszej osobie na oznaczenie podmiotu, jakim jest Bóg. Poza Wj 3, 14a na pewno występuje wewspomnianych już wyżej dziewięciu tekstach prorockich (Jr 11, 4; 24, 7; 30, 22; 32, 38; Ez 11, 20; 14,11; 36, 28; 37, 23; Zch 8, 8), np.: „Wy jesteście moim ludem, a Ja jestem waszym Bogiem”. Poza tympojawia się jeszcze kilkakrotnie w innych księgach Pisma św., np.: Wj 3, 12: %M[i hy<h.a, - „Jestem zwami”; Wj 4, 12.15: ^yPi-~[i hy<h.a, ykinOaw - „Ja jestem przy ustach Twoich”, Joz 1, 5: %M[i hy<h.a, hv,mo-~[- >„Jestem z Mojżeszem”, 1 Sm 7, 14, 1 Krn 17, 13; 28, 6: bal. AL-hy<h.a, ynIa] - Ja jestem mu Ojcem”. Klasycznym tekstem jest Oz 1, 9, gdzie hy<h.a, występuje z zaprzeczeniem. Niemniej jednakbardzo wyraźnie określa imiennie Boga: ~k,l hy<h.a,-al (lo ehjeh lakem) - „Nie Jestem dla was”. Tentekst skłania wielu egzegetów do jednoznacznej interpretacji tych miejsc w Biblii, gdzie czasownik hyhwystępuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej i ma odniesienie do Boga. Upatruje się w tejpodmiotowej formie czasownika imienia Boga równego, np. hwhy XE "hwhy" . Uzasadnieniem tego sądusą te teksty, gdzie hy<h.a, i hwhy występują blisko siebie i można je traktować zamiennie. S. Rabiej z przeprowadzonej przez siebie analizy tekstów wyciąga zasadniczy wniosek, co dowartości podmiotowo rozumianego hy<h.a,. W analizowanych przez niego tekstach czasownik ten mawartość imienia Boga. Formuła hy<h.a, ynIa] równa hwhy XE "hwhy" ykinOa (anoki Jahwe) wyraża podobną treść,jaką odczytujemy w hy<h.a, rv,a] hy<h.a. Mówi ona o Bogu, który Jest (Istnieje) w sposób dynamiczny jako ,osoba przejawiająca swą aktywność w konkretnych czynach zbawczych. Konkretną historiozbawczą implikację tak pojmowanego imienia Boga odnajdujemy wnauczaniu proroków Starego Przymierza. Ich pisma są świadectwem rzeczywistości, która była opartao ideę przymierza. Miało ono miejsce między znanym już z imienia Bogiem oraz narodem określanymjako Jego lud. Wiele znaków objawiało zbawczą obecność Pana dziejów zbawienia. Do najbardziejkonkretnych należy ten wyrażony przez zdanie: „Czy nie tym, który jest - Ja jestem?” (Iz 45, 21). Podobne zapewnienie Boga odnajdujemy w wielu innych miejscach pism prorockich, gdziemowa jest o przymierzu, jego skutkach czy warunkach. Często są to opowiadania mające charakterinstrukcji i przestróg. Eksponuje się w nich to, co naród powinien uczynić, aby przymierze było dlańrzeczywistością żywą i tak konkretną jak „Ten, który jest ich Bogiem”. Lud jest więc napomniany do:
 • 41. słuchania głosu Bożego (Jr 11, 4); zmiany swego postępowania (Ez 11, 20; 14, 11; 37, 23);przeobrażeń uwidoczniających skutki przymierza (Jr 24. 7; 30, 22). Ze strony Boga pada też zapewnienie stanowiące pieczęć przymierza. Jest nią zazwyczajokreślona formuła, którą w języku polskim można przetłumaczyć następująco: „Ja jestem waszymBogiem i wy jesteście moim Ludem”. W wersji skróconej wystarczyłoby zapisać: „Ja jestem ... wyjesteście”. Z tej koncepcji wynika, że Bóg chciał w tej formule potwierdzić zasadniczą prawdę oistnieniu swoim i istnieniu Ludu, który jest Jego „własnością”. Szczegóły tej „koegzystencji” i jejkonkretne zasady określały umowy między Bogiem a ludem, które Biblia określa hebrajskim tyrIB.(berit) Zamykała je zazwyczaj właśnie ta formuła: „Ja jestem ... wy jesteście” mająca jakby urealnićtreść przymierza na modłę realności istnienia stron przymierza. Relacja między nimi jest tutajokreślona w sposób partnersko-osobowy. Każda ze stron wydaje się być równoprawnym„kontrahentem”. Można jedynie się zastanawiać, czy tak wyraźne założenia tkwiące w końcowejformule odzwierciedlają właściwą treść przymierza (hebr. tyrIB.). Zdaniem P. Buis pole semantyczne hebr. tyrIB. sprowadza się do szczegółowego ujęcia relacjimiędzyosobowej jako programu działania z ustaleniem trwałości więzi. Nie można pominąćmilczeniem tego, że tyrIB. oznacza w tekście hebrajskim wiele relacji jednostronnych. One jednakrównież rzucają światło na to, że Hebrajczyk przeżywa kontakt ze swoim Bogiem, nawet gdy chodziłoo tyrIB. jako obietnicę (np. Rdz 15, 18; Pwt 8, 18) czy tyrIB. jako zobowiązanie (np. Wj 31, 16; 24, 7n). I wtych wypadkach miało miejsce owo zniżenie się „Tego, który jest” do ludzkich form. Zauważamy to wpotwierdzeniu obietnic przysięgą (np. Rdz 22, 16; Pwt 1, 8; Ps 110, 4), czy wręcz zobowiązaniem: „Jabędę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem”. Pojawiający się w zwrocie „Ja jestem (będę) ... -wy jesteście (będziecie)” czasownik hyh, odpowiednio jako hy<h.a, i ytiyyIhw> „wehajiti” (por. Wj 6, 7) niepełni tu roli tylko łącznika wskazującego na identyczność między podmiotem a orzeczeniem. Ma onraczej podobne znaczenie jak w formule hy<h.a, rv,a] hy<h.a, o konkretnym istnieniu Boga i narodu, któreprzejawia się w konkretnych aktach (czynach) wynikających z przymierza - tyrIB.. Mają one byćświadectwem wierności i jednocześnie dowodem żywej obecności Boga w doświadczeniach Jegoludu. Dla Hebrajczyka tyrIB. może wiązać jednostki, szczepy, plemiona, narody i państwa z ichsuwerenami we wszystkich relacjach tzw. równych z równymi, bądź wyższych z niższymi. Równośćbowiem stron zawierających przymierze nie była bynajmniej warunkiem zawarcia go. Stąd, nikogo niedziwiło na starożytnym Bliskim Wschodzie, że Bóg chce zawrzeć przymierze z ludźmi. On jest nie tylkogwarantem i opiekunem przymierza zawartego między ludźmi, lecz może być również jedną ze stronukładu.
 • 42. Tak było na górze Synaj, gdzie Jahwe z wolnej swej inicjatywy zawarł kolejne przymierze zludem izraelskim. Po wcześniejszych podobnych aktach, ono stało się fundamentem i ośrodkiemdalszej historii zbawienia. Dopiero od tego momentu Izrael, w pełnym tego słowa znaczeniu, stał sięludem. Rozpoczął się jednocześnie dialog objawienia. Ich decydujący moment w historii, wedługtradycji deuteronomistycznej (Pwt 7, 7), ma długą prehistorię i bardzo ważne skutki późniejsze.Albowiem Bóg „dotrzymał przysięgi, którą złożył ojcom naszym” i uwolnił nas z domu niewoli odpanowania Faraona, króla Egiptu (Pwt 7, 7). Hagiografowie Starego Testamentu ściśle łącząwybawienie z niewoli egipskiej z przymierzem synajskim, przez które Izrael stał się własnością Jahwe(Wj 19, 5). W ich ujęciu zachodzi tu jedność tajemnicy zbawienia Izraela, w której uwolnienie zniewoli stanowi jakby aspekt negatywny, a nabycie na własność przez Boga w przymierzu jestaspektem pozytywnym. Wyjście - przymierze to tylko dwie strony jednej rzeczywistości. Te dwawydarzenia są ściśle połączone w tekstach: Wj 3, 14n i Wj 6, 6n („Ja jestem Jahwe. Uwolnię was spodjarzma Egipcjan i wyrwę was z ich niewoli, zbawię was wyciągniętym ramieniem i wielkimi karami. Iprzyjmę was za mój lud i będę waszym Bogiem. Dowiecie się wtedy, że: „Ja Jestem Bóg Wasz, a wyjesteście moim ludem”). Wyrażenie „mój lud” i „wasz Bóg” wskazują wyraźnie na przymierze. Wybawienie więc zniewoli występuje wyraźnie w funkcji przymierza. Uwolnił z niewoli, aby przyjąć za lud swój naSynaju. „Wyjście”, mówiąc językiem proroków (np. Jr 31, 32), jest ujęciem za rękę Izraela przez Boga ipodprowadzeniem go pod górę Synaj. Wiąże się z tym wcześniejsze poznanie imienia Boga, który wsposób uroczysty składa obietnicę „wyrwania ludu swego z ręki Egiptu” (Wj 3, 7). Jahwe ujmujący sięza narodem staje się osobowo bliski. Uwidacznia to przede wszystkim w tym, że określa się formułąosobową „Ja jestem”. Zaimek „Ja” (hebr. ykinOa ynIa] „ani anoki”) używany jest w sensie emfatycznym naokreślenie jednej osoby w porównaniu z drugą. Jahwe występuje jako „Ja”, a lud swój określa jako„ty”. W ten sposób naród zdobywa świadomość swej osobowości. Bóg zaś objawiający się w tensposób sprawia, że można zwracać się do Niego w formie osobowej. Staje się to źródłem pełnegodialogu. Ten interpersonalny wymiar przymierza uwypuklony został szczególnie u proroków. Abyoddać pełnię osobowych relacji w przymierzu kosztem jurydycznych uściśleń eksponują więź miłości,serdecznego przywiązania i pewnej równości stron układu. Odwołują się przez analogię dodoświadczeń ludzkich, aby zobrazować dążenia Boga do zbliżenia z ludem. Dlatego w księgach pro-rockich czytamy np., że Bóg mówi o sobie: „Ja jestem pasterzem, a wy jesteście moją owczarnią” (Oz4, 16; Iz 40, 11; 49, 10; Zch 10, 3); „Ja jestem Ojcem, a Izrael umiłowanym synem” (Oz 11, 1-4; Jr 3, 4;Iz 63, 16; 64, 7); „Ja jestem Oblubieńcem, a Izrael oblubienicą” (Iz 2, 4.18; Iz 54, 5; 62, 5; Jr 2, 2; Ez 16 i23).
 • 43. Powyższe zwroty określające Boga przy pomocy odpowiednich form czasownika hyh napewno nie możemy stawiać na równi z formułą absolutną hy<h.a, (Jestem), jaką spotykaliśmydotychczas. Trzeba jednak się zgodzić, że i ta postać, tzw. porównawcza, gdzie czasownik hyhwystępuje w konkretnych zwrotach typu: „Ja jestem Ojcem”; Ja jestem Pasterzem”; „Ja jestemOblubieńcem”, unaocznia pewne ważne aspekty przymierza. W metaforach tych, bliskich do-świadczeniu ludzkiemu, dochodzą do głosu takie cechy osobowo poznanego Boga, które ukazują Gowobec ludu jako Ojca, Pasterza czy Oblubieńca. Formuła: „Ja jestem waszym Bogiem - wy jesteście moim ludem” pojawia się dosyć często uproroków. Ubogacona wspomnianymi wyżej obrazami: Oblubienica - oblubienicy, Ojca - syna,Pasterza - owiec, rozbrzmiewa jako odnowienie przymierza z Synaju. Zarówno u Izajasza, Jeremiaszaczy Ezechiela, tradycja o Synaju stapia się w jedno z późniejszymi, np. z tradycją mesjańsko-dawidową. Powtarzając starą formułę przymierza prorocy podkreślają, że nawet gdy mowa jest onowym przymierzu, Bóg podejmuje analogiczną decyzję do tej, jaka wyraziła się w zawarciu StaregoPrzymierza. Nadal objawia swoje imię kreując osobową więź z Narodem Wybranym. Określenia typu:„Ja jestem Oblubieńcem, Ojcem, Pasterzem” w sposób porównawczy próbują przybliżyć „Tego, któryJest”. Zawiera się w nich to, co zasadnicze w objawieniu się Boga Izraela. Całe dzieło zbawcze,którego doświadcza Izrael, ma dać mu bliższe poznanie treści imienia Boga. Wiele przepowiednidotyczących wydarzeń przyszłych sprowadza się do stwierdzenia: „Poznają, że Ja jestem Jahwe”.Źródła tego poznania tkwią właśnie już w Księdze Wyjścia, gdzie Bóg po raz pierwszy objawia to imiępo to, by trwało na wieki (Wj 3, 15). C) „Jahwe (hwhy XE "hwhy" ) - to jest imię moje na wieki” (Wj 3, 15) Pełne brzmienie w. 15 w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia jest następujące: ynEB.-la, rm;ato-hKo hv,mo-la, ~yhil{a/ dA[ rm,aYOw: yhel{a/ ~hrb.a; yhel{a/ ~k,yteboa] yhel{a/ hw"hy> laerf.yI ~l[ol. ymiV.-hz< ~k,ylea] ynIx;lv. bqo[]y: yhel{awE qxc.yI
 • 44. `rDo rdol. yrIk.zI hz<w> I rzekł znowu Bóg do Mojżesza: «To powiesz synom Izraela: Jahwe, Bóg ojców waszych, BógAbrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was: To jest imię moje na wieki i to pamiątka mojana pokolenia». Już przekład w języku polskim pozwala nam dostrzec w tym jednym zdaniu wiele pojęć odużej treści teologicznej. Interesują nas zwłaszcza te, które precyzują bliżej właściwe znaczeniaimienia Bożego: „Jam jest” - hy<h.a, (obecne też w wierszu poprzednim). Werset następny (w. 15)przynosi to szczególne dopowiedzenie, które prawdopodobnie ma służyć jako wyjaśnienie wcze-śniejszego samookreślenia Boga. Taką rolę zapewne posiadają i enigmatyczny wyraz hwhy XE "hwhy" ,różnie czytany po dodaniu samogłosek, i opisowe stwierdzenie: „Bóg ojców waszych”, „BógAbrahama”, „Bóg Izaaka”, „Bóg Jakuba”, a także dopowiedzenia w formie: „(...) to jest imię moje nawieki” oraz „to pamiątka moja na pokolenia”. Każdy z tych zwrotów wydaje nam się dosyć ważny igodny szerszej analizy. Uczeni różnią się w wyjaśnieniu sensu imienia Jahwe. Jedni sądzą, że Bóg objawiającMojżeszowi swe imię Jahwe, tym samym wskazał to, co stanowi istotę bóstwa, a zarazem racjęwszystkich jego doskonałości. A ponieważ to, co w danym bycie należy do jego istoty, jest bez ograni-czenia, więc i istnienie Boże i jego doskonałość, jako należące do Bożej istoty, są bez ograniczenia.Jest przeto Jahwe bytem najwyższym, istniejącym z siebie samego (aseitas), najdoskonalszym,niezmiennym, wiecznym. Tak już rozumieli znaczenie imienia Jahwe tłumacze LXX, przekładając w tensposób: Ja jestem Byt istniejący sam z siebie, absolutnie i koniecznie (ens a se), w przeciwieństwie doinnych bytów, które mają istnienie udzielone od kogoś z zewnątrz (ens ab alio). Nie jest zaś Jahwetylko jakimś bytem myślowym, abstrakcyjnym, lecz bytem osobowym, wyposażonym w wiedzę, moc iświętość. Poucza Mojżesza o czekającym go zadaniu, domagając się od niego posłuszeństwa. Pragnieprzez uwolnienie Izraelitów z Egiptu wypełnić swe obietnice, poczynione w przeszłości patriarchomizraelskim. To tłumaczenie imienia Jahwe zostało przyjęte ogólnie przez teologów i po dziś dzień jestprzez nich ogólnie przyjmowane. Do tego tłumaczenia zbliżona jest interpretacja E. Königa. SłowaBoga wyjaśniającego swoje imię Jahwe przekłada on w ten sposób: „Jestem, który jestem, i będę,który będę”, sądząc, że oznaczają one tyle, co „pozostający, trwający, wieczny”.
 • 45. Przeciw obu wyżej wymienionym tłumaczeniom, a zwłaszcza przeciw tłumaczeniupierwszemu wysunąć trzeba zarzut, że jest ono zbyt abstrakcyjne, aby je można przyjąć u Izraelitów zczasów Mojżesza. P. Heinisch stara się osłabić ten zarzut, wskazując na to, że u współczesnychIzraelitom narodów spotyka się wypowiedzi, które logicznie winny zaprowadzić do idei istnienia Bogasamego z siebie. I tak babilońskiego boga księżyca Sin sławi się w hymnie jako „owoc, który samsiebie rodzi”, a egipski bóg Ra mówi o sobie: „Ja jestem wielkim bogiem, który z siebie samegopowstał”. Wszystkie te wymienione wypowiedzi nie są faktycznie paralelami interpretacji LXX imieniaJahwe, gdyż zarówno w Egipcie, jak i w Babilonii znano czas, gdy bogów jeszcze wcale nie było.Ponadto są one jedynie spekulacjami kapłanów egipskich czy babilońskich, którzy przez tego rodzajuwypowiedzi, chcieli jedynie bogów swoich sanktuariów otoczyć czcią. W Izraelu zaś objawioneMojżeszowi imię Jahwe miało być znane przez wszystkich Izraelitów, którzy byliby niezdolni dozrozumienia tak wzniosłej idei. Największą trudność w przyjęciu tej tradycyjnej interpretacji imienia Jahwe stanowi filologia.W świetle filologii trzeba stwierdzić, że imię hwhy XE "hwhy" pochodzi od rdzenia hwh. Ma on w językuhebrajskim dwie odmiany: jedna odpowiada arabskiemu słowu h-w-j i ma znaczenie „upadać” (Hi 37,6), druga znów jest identyczna z takim samym rdzeniem w języku aramejskim i syryjskim i maznaczenie „stawać się, być”. Ten drugi rdzeń przybrał w języku hebrajskim formę hyh. Pochodzące odrdzenia hyh imię Jahwe może być albo formą czasownikową, albo formą rzeczownikową. Jeśliby sięprzyjęło, że imię Jahwe jest rzeczownikiem, wówczas miałoby ono znaczenie albo „istnienie”, albo„istota”, albo „absolutnie istniejący”. Jednak wydaje się bardziej prawdopodobna opinia, która imięJahwe uważa za formę czasownikową. Ma ona też więcej zwolenników. Ale wśród uczonych istniejerozbieżność, czy imię Jahwe występuje w formie prostej Qal czy w formie przyczynowej Hifil. Jeśliprzyjmiemy formę Qal imienia Jahwe, wywodzącego się od rdzenia hwh— upadać, to miałoby onoznaczenie „spadającego” np. meteoru. Przyjmując jako formę Hifil, utworzoną od tego samegordzenia, oznaczałoby imię Jahwe „spuszczającego” np. pioruny czy błyskawice. Jednak wyjaśnienia te należy odrzucić, gdyż nie dają takiego obrazu Jahwe, jak goprzedstawiają księgi biblijne. Opierają się one jedynie na pewnych zjawiskach, towarzyszącychzjawieniom się Jahwe wśród piorunów i błyskawic, co jednak nie daje wystarczającej podstawy, bymieszać samego Jahwe z tymi zjawiskami atmosferycznymi. Toteż ogół starszych filologów usiłujeraczej wyjaśniać imię Jahwe przy pomocy drugiego rdzenia hyh, mającego znaczenie „stawać się, być”.Jeżeliby z powodu dźwięku „a” pod przedrostkiem „j” uważało się imię Jahwe za formę Hifil, wówczasto imię oznaczałoby tego, który sprawia istnienie, czyli stwórcę. Aczkolwiek wyjaśnienie to
 • 46. odpowiada temu, co mówi Pismo św. o Jahwe, to jednak nie można go przyjąć ze względówfilologicznych, gdyż słowo hyh hajah nigdy nie występuje w języku hebrajskim w formie Hifil. Wobectego nie pozostaje nic innego jak przyjąć, że imię Jahwe jest słowem formy Qal i oznacza tego, „któryjest”, ale z odcieniem aktywnego ujawnienia istnienia. Wyraz bowiem hyh hajah w znaczeniu „być”jako słowo statyczne w imperfectum, jakim jest hwhy XE "hwhy" , może mieć jedynie znaczenie czasuprzyszłego, natomiast w znaczeniu „stawać się”, jako słowo czynu, może również służyć do wyrażeniaczasu teraźniejszego, lecz czynności jedynej i niepowtarzalnej. Zatem Imię Jahwe w świetle filologiioznacza nie tylko tego, który „jest”, ale i tego, który działa. Stąd widać, że jeśli imię Jahwe jest formączasownikową, to z punktu widzenia filologii hebrajskiej nie ma znaczenia bytu absolutnego, alerelatywnego. Przeciw prawdziwości przedstawionego wyjaśnienia nie można podnosić trudności zsamogłoski „a”, stojącej w przedrostku „j” w imieniu Jahwe, podczas gdy taką samogłoską w formieQal jest „i”. Istnienie bowiem samogłoski „a” w imieniu Jahwe można tłumaczyć albo amorycką formątego imienia, gdyż samogłoska „a” występuje w amoryckich imionach własnych, lub starożytnościąjego formy gramatycznej. Można samogłoskę „a” wytłumaczyć za P. Joüonem tym, że pierwotnąsamogłoską przedrostka Qal było w słowach statywnych „i”, natomiast w słowach czynnych „a”.Opierając się na tej interpretacji mamy w samej formie gramatycznej potwierdzenie, że wyraz tenjako forma czasownikowa ma znaczenie słowa czynnego. Tej opinii broni A. Yaccari, dowodząc przy tym, że jest to jedyny wypadek wśród religiiBliskiego Wschodu, iż imię Boga ma formę czasownikową z przedrostkiem imperfectum. Wynika stądwniosek, że imię to nie jest wynikiem refleksji religijnej, lecz pochodzi z objawienia. Za takim wyjaśnieniem filologicznym imienia Jahwe przemawia tekst biblijny Wj 3, 14 orazjego kontekst. Słowo hwh hawah, jak i hyh hajah, zarówno z pochodzenia swego, jak i ze względu naformę gramatyczną imperfectum, nie może oznaczać istnienia absolutnego w teraźniejszości, cobyłoby konieczne do tego, aby wypowiedź Boga, o której mówimy, mogła oznaczać byt absolutny,istnienie z samego siebie. Może ona jedynie jako słowo czynu oznaczać teraźniejszość „jestem”, zaktywnym odcieniem ujawnienia istnienia. Wobec tego obie wyżej omówione interpretacjewypowiedzi Bożej muszą odpaść. Pozostaje wobec tego, jako najbardziej prawdopodobna, interpretacja tych uczonych, którzyw oparciu zarówno o filologię, jak i kontekst sądzą, że słowa Boże skierowane do Mojżeszapodkreślają stałość pomocy i wierność Boga wobec swego ludu, czy też sądzą, że mieści się w tychsłowach Bożych stwierdzenie o skuteczności Bożego istnienia. I istotnie według kontekstu imię Boże
 • 47. Jahwe miało dostarczyć uzasadnienia posłannictwu Mojżesza, powołanego przez Boga do wyzwoleniaIzraela i podkreślenia obietnicy pomocy Bożej, jaką on otrzymał („Ja będę z tobą” — Wj 3, 12).Ponadto to imię Boże ma usunąć wątpliwości ludu, gdyż będzie on chciał poznać imię Boga, któryposyła Mojżesza, aby się upewnić, że ten Bóg jest zdolny dokonać wyzwolenia. W takim razie imięJahwe powinno oznaczać skuteczność działania tego, który posłał Mojżesza. Nazywa się Jahwe, tzn.„Jest”, bo skutecznie ujawnia swoje istnienie. Przez cuda, których dokona „pozna się, że On jestJahwe” (Wj 7, 5; 9, 14; 14, 4. 18; por. Ez 13, 23; 22, 16; 25, 11; 28, 26). Na takie znaczenie słów Bożych wypowiadanych do Mojżesza wskazują analogiczne formuływłożone w usta Boże, jak: „Ja, Jahwe, mówię, co mówię” (Ez 12, 25), czy: „Okażę łaskę, komu okażęłaskę” (Wj 33, 19), które bez wątpienia podkreślają rzeczywistość, albo raczej skuteczność i najwyższąniezależność słowa lub łaski Bożej. To samo najprawdopodobniej mieści się w słowach Bożych hy<h.a,rv,a] hy<h.a. Imię Jahwe ma wobec tego znaczenie historyczne. Już przez swą formę gramatycznązapowiada swą gotowość pomocy, a przez kontekst z powołaniem Mojżesza na oswobodzicielaIzraela jeszcze bardziej okazuje się związek imienia Jahwe z Bogiem, który uwalnia Izraela z zieminiewoli. Liczne też inne teksty świadczą o związku imienia Boga z wyjściem z Egiptu. Szczególnieznamienne są tu dwa teksty prorockie. Jeden z nich brzmi: „Ja jestem Jahwe, Bóg twój od ziemiegipskiej” (Oz 12, 10; 13, 4; por. Jr 2, 6), a drugi: „W dniu, gdy wybrałem Izraela, wyciągnąłem rękęmoją w obronie ich mówiąc: To ja, Jahwe, wasz Bóg, podniosłem rękę w obronie ich, aby ichwyprowadzić z ziemi Egiptu...” (Ez 20, 5-6; por. Kpł 22, 31-32). To imię wystarczy odtąd, aby przypomnieć łaskę uwolnienia. Wymienienie tego imienia jestaktem wiary, ale i wdzięczności. Imię to jest nie tylko wspomnieniem, pamiątką (rk,zE zeker — Wj 3,15), ale jakby znakiem sakralnym otrzymania pomocy Bożej: „Ktokolwiek będzie wzywał imieniaJahwe, będzie zbawiony” (Jl 3, 5a). Bóg się objawia w zdarzeniach, a Izrael miał dar ich zrozumienia jako języka Boga. Toteż poróżnych faktach dodają autorzy biblijni: „aby poznano, że to jest Jahwe”. Imię Boże znajduje się jakoobjawione i urzeczywistnione w samym zdarzeniu. Jahwe jest Bogiem, który przychodzi i wspomaga. Moc tego imienia ukazuje także wyrażenie Jahwe Sabaot (tAabc. hwhy XE "hwhy" ). Wyrażenie tomiało najpierw znaczenie, że Jahwe jest Wodzem wojsk (por. Wj 12, 41-42; 1 Sm 17, 45; por. Joz 5,13-16). Lecz od początku profetyzmu u Amosa i Izajasza, którzy walczą z kultem gwiazd, tj. z zastępami
 • 48. nieba, wyrażenie to oznaczało, że Jahwe jest mocą najwyższą na ziemi i na niebie, od której pochodzii zależy wszelka moc na świecie. W Biblii Hebrajskiej Bożemu imieniu Jahwe przypisany jest epitet Sabaoth aż 284 razy. Rdzeńbc znany był niemal we wszystkich starożytnych językach semickich i oznaczał: „wojownika”,„żołnierza” a nawet „robotnika”. Pokolenia izraelskie również bywają nazwane „wojskiem” (Wj 6, 26;12, 17.51; Lb 1, 3. 52). Z rdzenia tego wywodzi się określenie tAabc.. Jozue, który wprowadziłIzraelitów do Kanaanu, był wodzem „zastępów Jahwe”. W przyszłości Izrael uświadomi sobie, żewodzem jest jedynie Jahwe. W Pięcioksięgu, wprawdzie pojawia się określenie tAabc., lecz nigdy wfunkcji epitetu Jahwe, taki pojawia się dopiero w 1Sm 1, 3. Okres sędziowski był czasem, w którympojawiła się już refleksja nad rolą, jaką odgrywa Jahwe w istnieniu narodu otoczonego zewsządwrogami. Ojciec Samuela miał zwyczaj udawać się do Szilo, by oddawać pokłon i złożyć ofiarę „dlaJahwe Zastępów” (tAabc. hwhy XE "hwhy" ). Szczególnie wyraźnie epitet tAabc. - jest stosowany do Jahwew kontekście walki Izraelitów z Filistynami: „Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd ArkęPrzymierza Jahwe Zastępów (tAabc. hwhy), który zasiada na cherubach”. Wobec przewagi militarnejFilistynów dysponujących bronią z żelaza. Izraelczycy odczuwali swoją słabość i w konfrontacji z nie-przyjacielem odwołali się do wsparcia Jahwe, którego uznawali za swego Boga. Jahwe został tuprzedstawiony jako Władca dysponujący zastępami wojska, czyli gwarantujący Izraelitom zwycięstwo.Można równocześnie dostrzec rodzącą się już wówczas ideę Boga Wszechmogącego, którego moc wsposób obrazowy sugerują „wojsko niebieskie” i cherubini - na których zasiada Jahwe. Dla Izraelitów ważnym było przekonanie, iż wysiłki ich wspiera moc Jahwe. Byli więc zdolni odpodejmowania dzieł przekraczających możliwości ludzkie. Jako przykład może służyć tu zachowaniemłodego Dawida w jego zmaganiu z Goliatem: „Dawid odpowiedział Filistynowi: Ty idziesz na mnie zmieczem, włócznią i tarczą, a ja idę przeciwko tobie w imię Jahwe Zastępów (tAabc. hwhy XE "hwhy" ),Boga wojsk izraelskich, którym ubliżałeś” (1 Sm 17, 45). Epitet tAabc, który od czasów sanktuarium w Szilo przypisywany był Jahwe, podkreśla przedewszystkim zwierzchnią władzę Jahwe. Tekst LXX najczęściej oddaje ten hebrajski termin greckimpantokra,twr, choć w wypadku 1Sm i Iz jest transliterowany rdzeń hebrajski sabawq. W miarę rozwojuświadomości religijnej Izraela, zakres znaczeniowy epitetu tAabc. stawał się coraz szerszy. Jahweokazał się bowiem nie tylko Władcą nad Izraelem, lecz nad całym światem. Do Niego mają się zwrócićwszystkie ludy, aby otrzymać odkupienie, które zostało zapoczątkowane wyborem Izraela. Prorocyupodobali sobie ten epitet Jahwe, ponieważ podkreślał on najdobitniej potęgę Boga. Wszystkie więcwyrocznie stawały się niezwykle wiarygodne, gdyż stał za nimi autorytet Tego, który jest tAabc., czyli
 • 49. zgodnie z tłumaczeniem LXX Wszechmogący (pantokra,twr). Izraelici mieli również uświadamiać innenarody o tym, kim jest Jahwe i jakie są Jego zamiary względem ludzkości. Jahwe jest wolny, przychodzi z pomocą, kiedy i komu chce. Jego imię oznacza przyjście dlawybawienia, ale i dla ukarania. Toteż imię Jahwe ma także znaczenie eschatologiczne. To znaczeniewystępuje w drugiej części Iz: Jahwe będzie na końcu, jak był na początku, gdyż On jest pierwszy iostatni (Iz 41, 4; 44, 6; 48, 12). Autor Apokalipsy podejmie to wyrażenie Izajaszowe (Ap 1, 4. 8. 17; 2,8; 22, 13) oraz utworzy analogiczną formułę, która się wydaje być wyjaśnieniem imienia Jahwe:„Który jest, który był i który przychodzi”. Pwt 32, 39 mocno podkreśla znaczenie imienia Jahwe jako Boga jedynego, który jestrównocześnie zbawcą. Nie przychodzi, aby karać, ale oczyszczać i zapewniać życie (por. Iz 43, 3. 11-12; 45, 15. 21; 49, 25-26; 50, 2; 60, 16; 62, 11; 63, 1. 8). Tę też myśl podaje Iz 52, 2-6, gdzie prorokwzywa Jeruzalem, aby się podniosło: „Otrząśnij się ze snu, powstań, spocznij Jeruzalem... Za darmozostaliście sprzedani i bez srebra zostaniecie wykupieni... W ten sposób pozna mój lud Imię moje wten dzień, ponieważ ja jestem Jahwe, który mówi: Oto jestem”. Ten, który mówi o sobie „Jahwe” od razu dopowiada, że jest „Bogiem ojców...”. Możnaprzyjąć, że dopowiedzenie to stanowi pewne wyjaśnienie znaczenia „Jahwe”. Objawiający się Bógutożsamia się z Tym, który był Ojcem patriarchów. W ten sposób dokonuje się harmonijne przejścieod epoki w historii zbawienia, gdzie znany był jako „Bóg ojców...”. Zwrot ten odgrywa w pismachStarego Testamentu doniosłą rolę. Do momentu objawienia się Jahwe, a więc Wj 3, a zwłaszcza Wj 6, Bóg działający - El, Elohimokreślony jest m.in. jako „Bóg ojców”. Już w opowiadaniach Księgi Rodzaju jest często mowa o „Bogutwego ojca, Abrahama” (Rdz 26, 24; 28, 3; 32, 10). „Bóg Abrahama” to Bóg wędrujący razem z całąrodziną. Głowa rodziny jest zarówno wodzem, jak i kapłanem rodu. Bóg ojca stawał się po jegośmierci Bogiem tego syna, któremu zostało przekazane przywództwo rodu. Bóg Abrahama jest tensam, co Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg ojców jest więc jedynym i tym samym dla pokoleń. Potwierdzenie tego odnajdujemy w Księdze Rodzaju, gdzie czytamy, jak w trakcie zawieraniaukładu pomiędzy Labanem i Jakubem wzywa się na świadka Boga Abrahama: „Bóg ojców, niechajbędzie naszym sędzią. Jakub zaś przysiągł na Tego, którego z bojaźnią czcił Izaak, jego ojciec” (Rdz 31,53). W wielu innych jeszcze miejscach Księga Rodzaju podkreśla, że patriarchowie czcili „Boga ojców”jako „Boga mojego (twojego)”, „Boga jego ojca” (Rdz 31, 5; 43, 23; 46, 3; 50, 7). Ten sam Bóg, czczonynajpierw przez ojca, potem przez syna stawał się Bogiem rodziny lub klanu. Jest on Bogiem, który
 • 50. opiekuje się jednostką, rodziną; strzeże jej i broni. Jako Bóg narodów prowadzi i opiekuje sięnarodem podczas wędrówki. Już z czysto historycznego stanowiska można powiedzieć, że Izrael stał się narodemwezwanym do osobowego spotkania z Bogiem. W chaosie różnych ówczesnych wyobrażeń Boga, wopowiadaniach biblijnych o patriarchach mamy obraz Boga, który zwraca się ku ludziom, sam jestosobą i odnosi się do osoby. Jest to Bóg, który jako istota osobowa ma do czynienia z człowiekiem.Takiego też Boga, pojmowanego personalnie, czci i Mojżesz. Jak wynika z Wj 3, 15 istnieje wyraźnatożsamość w określeniach: „Jahwe” i „Bóg ojców...”. Uwydatnia to jeszcze wyraźniej opis powołaniaMojżesza: „Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (...)” (Wj 6, 2n).Upoważnia nas to do twierdzenia, że w imieniu Jahwe odnajdujemy to wszystko, co zawierało się wpojęciu: „Bóg ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Oczywiście otrzymuje to nowe powiązanie inową postać, dyktowane rozwijającą się historią zbawienia. Dotychczasowe El, Elohim wyrażało boską powagę (ewentualnie wielkość) Boga Izraela. Innetreści zawiera w sobie imię Jahwe. Jako pewna forma ewolucyjna od hebrajskiego hy<h.a, ujawnia Boga,który JEST. Wskazuje na to etymologia filologiczna niezrozumiałego wyrazu „Jahwe”. Jego znaczenie,podobnie jak sens hebr. hy<h.a, wyjaśnia się przez sprowadzenie do czasownika „haja” - być. Stądegzegeza najczęściej widzi w tym imieniu Boga wyrażenie pomocnej bliskości. Bóg odsłania się jakoTen, który JEST dla Izraela, jako Bóg dla człowieka. Jego „Jestem” znaczy tyle, co „Jestem dla was”.Podkreślona w ten sposób obecność Boga dla Izraela tłumaczy Jego byt nie jako byt w sobie, ale jakobyt dla kogoś. Bóg nie chce wiązać swojej obecności z miejscem. Pragnie być Bogiem konkretnychludzi. Stąd określenie „Bóg ojców. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba” bezpośrednio następuje i wyjaśniaenigmatyczne „Jahwe”. Wyraźnie zaakcentowany jest osobowy charakter Jego obecności. Określającsiebie imionami konkretnych postaci znamionujących kolejne etapy historii zbawienia, Bóg wskazujena swoją w niej obecność. Elementem konstytuującym osobową bliskość Boga z człowiekiem jestdwustronna znajomość imienia. Imię bowiem określa osobę, wyznacza jej zadanie. Tą treść, która jestwpisana w głęboki sens i znaczenie tego imienia Boga, wyjaśnia poniekąd dalszy ciąg myśli zawarty wwierszu 15. Fakt, że mamy tu do czynienia z imieniem Boga potwierdza dobitnie zwrot: „To jest imię mojena wieki”. Pojawiające się w tym zwrocie hebrajskie ~ve (szem) - imię dla Semity było znakiem, że mado czynienia z osobą istniejącą. Wierzono, że to, co nie ma imienia, w ogóle nie istnieje. Skoro Bógobjawił swoje imię to znaczy, że chciał potwierdzić swoją osobową obecność na ziemi. Fakt poznaniatego imienia pozwala znaleźć się w Jego obecności (Wj 3, 13-16). Możliwość nazwania Go tymimieniem prowadzi do poznania Boga z imienia. Boga mającego oblicze, Boga osobowego. Nie
 • 51. zadowala Go jednak ta jednostronna tożsamość personalna. On będąc par excellence osobą, szukaspotkania z osobą, chce spotkania w relacji „Ja - ty”, a nie w płaszczyźnie przestrzennej. Tego rodzajuwięź przywraca Narodowi i każdemu poszczególnemu człowiekowi własną tożsamość osobową.Dochodzi wówczas do spotkania osób w dialogu. W biblijnej historii zbawienia doświadczają gopatriarchowie. Ich imiona znamionują poszczególne etapy tego zbawczego dialogu z Bogiem Ojców, awięc z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Raz rozpoczęty łańcuch imion można przedłużać wnieskończoność tak, jak nieskończony w swym istnieniu jest partner tego dialogu. Określa siebieimionami tych, których doprowadza do spotkania ze sobą. Tak jak był konkretnie obecny w życiupatriarchów, tak nadal pozwala znaleźć się w płaszczyźnie „Ja - ty” na przestrzeni historii zbawienia.W taki też sposób szersze warstwy Izraela, mogły nawiązać w pełni osobowy kontakt z Jahwe. Działo się to zazwyczaj w ramach konkretnych wydarzeń. One były bezpośrednią oprawą dlapersonalnych relacji Boga z człowiekiem, kiedy to podobnie jak w przypadku Mojżesza można byłorozmawiać „(...) twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33, 11). Analiza zdania - „To jest pamiątka moja na najdalsze pokolenia” (Wj 3,15b) wydaje się byćkolejną pomocą, do poznania pełnej treści Imienia Boga Jahwe. Zwróćmy od razu uwagę nainteresujące nas słowo „pamiątka”. W oryginalnym hebrajskim brzmieniu użyty tu termin yrIk.z (zikeri)podejmuje temat „zkr” oznaczający wspomnienie, głębię istoty, osobę, imię. To rozległe pole se-mantyczne wynika z jego pierwszego i zasadniczego znaczenia: „pamięć”, „wspomnienie”. Są toterminy, które w języku biblijnym mają znacznie głębszy sens niż w naszym dzisiejszym rozumieniu.Pamięć w znaczeniu, które nadaje jej Biblia, nie jest wyłącznie procesem intelektualnym polegającymna przypominaniu sobie czegoś lub kogoś. W mentalności hebrajskiej przez słowo „pamiątka”wyrażano myśl, że w chwili obecnej zostaje pokonana odległość między przeszłością ateraźniejszością. Między tym, co było, a tym, co jest teraz, istnieje faktyczny pomost i to nie tylko wsferze intelektualnej, lecz w rzeczywistości. W efekcie wspomniana rzeczywistość działa „tu i teraz”.Pamięć jest więc działaniem mającym na celu realne postawienie człowieka w obecnościhistorycznego już wydarzenia i jego autora. Dlatego też słowa: „pamięć”, „upamiętnienie”,„pamiątka” odnoszą się w Starym Testamencie do wspomnienia osoby, głębi jej istoty, a więc mogąoznaczać osobę, imię. W tym przekonaniu czytamy słowa Księgi Wyjścia, gdy Bóg mówi do Mojżesza bezpośredniopo objawieniu swego imienia: „(...) to jest moja pamiątka na najdalsze pokolenie” (Wj 3, 15b).Analogicznie jest w innym miejscu: „Bóg powiedział do Mojżesza: «Uczyń Mi ołtarz z ziemi i będzieszMi składał na nim ofiary uwielbienia i pojednania z trzody twojej i z bydła na każdym miejscu, gdziekażę ci wspominać Moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił»” (Wj 20, 24). Przez
 • 52. „wspomnienie imienia Boga” Bóg udostępnia swoją osobę, swoją tajemnicę. Ze wspominaniemczłowieka idzie równoległe działanie Boga. Gdy człowiek pamięta, gdy przypomni sobie Jego imię,wówczas Bóg też „pamięta”, tzn. działa: przychodzi i błogosławi. Właściwy sens „pamiątki” tłumaczy najlepiej cała sfera życia kultowego. Dla Izraelawspomnienia kultowe, wśród nich trzy najważniejsze: Pascha, Święto Tygodni i Święto Namiotów,były czymś więcej niż tylko rocznicami. Ich obchód był zawsze „pamiątką”, czyli uobecnieniemkażdorazowo historycznego przymierza. Taki bowiem wymiar miały te ważkie wydarzenia w dziejachzbawienia. Punktem wyjścia jest tu stwórczy akt przymierza. Pamięć kultowa sięga do tego właśniepierwotnego punktu. W następstwie tego pierwszego aktu - stworzenia, a więc „pierwszegoPrzymierza” nadejdą kolejne, tworzące historię zbawienia. Ich „wspomnienie” dzięki temu, że nie jest- w rozumieniu Biblii - wyłącznie procesem intelektualnym, stawia naród realnie w obecnościhistorycznego już wydarzenia. Taki wymiar „pamiątki” pozwala uwierzyć potomkom „Abrahama,Izaaka i Jakuba”, że wydarzenia historyczne nie odnoszą się wyłącznie do jego bezpośrednichodbiorców. Bóg adresuje je do każdego, kto je na nowo przeżywa: „Nasz Bóg Jahwe zawarł z namiprzymierze na Horebie. Tego przymierza nie zawarł więc Jahwe z naszymi ojcami, ale z nami, którzytu wszyscy dziś jesteśmy przy życiu” (Pwt 5, 2n). Za sprawą tak przeżywanej „pamiątki” wspólnotaludu wybranego jest obecna w całych dziejach zbawienia. Analogicznie takiego samego „upamiętnienia” domagał się Bóg, co do wydarzenia„płonącego krzaka”. Izrael doskonale rozumiał wymiar tej chwili. Wiedział, że może uczestniczyć wspotkaniu Mojżesza z Bogiem na Górze Horeb. Odtąd wszyscy poznali imię swego Boga, który chceosobowej obecności wśród synów Izraela. Od tego momentu wszystko, co będzie stanowiło o historiipotomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, będzie naznaczone tym imieniem. Stanie się ono osobową„pamiątką” z pietyzmem przechowywaną w Narodzie. Nic więc dziwnego, że imię „Jahwe” Izraeltraktował jako rzeczywistość świętą i zupełnie szczególną. Skoro było święte, znaczy to, że należałodo świata kultu. Pod względem teologicznym imię to zajmuje miejsce, które w innych kultachprzysługuje wizerunkowi jako obiektowi kultu. Cały aparat wielce skomplikowanych pojęć kultowych,rytów i przepisów koncentrował się wokół tego Imienia, aby należnie je „święcić” jako „pamiątkę”osobowo uobecniającego się Boga. Dlatego w kalendarzu świąt natrafiamy na orzeczeniestwierdzające, że wszystkie święta należy obchodzić „dla uczczenia Jahwe” (Wj 12, 14;13, 6; 32,5; Kpł23, 6.41). Jednym z ważniejszych była „Pascha na cześć Jahwe” (pesah jhwh). Stała się ona „pamiątką”tego, jak „Jahwe mocną ręką wywiódł Izrael z Egiptu, z domu niewoli” (Wj 13, 14). Święto toakcentowało jedność historii zbawienia opartej o „Tego, który Jest”. Wspominając wyjście z Egiptu
 • 53. Naród dziękował za uwolnienie z „domu niewoli”, a zarazem prosił o łaskę nowego wyjścia. Wobchodach kultu Paschy aktualizowała się przeszłość, rodziła się także nadzieja nowego wybawienia zniewoli. Wszystko to było zakorzenione w wierze w Boga wybawiciela, który wybawił Izraela z rąkEgipcjan (Wj 14, 30). Pascha miała być dla Izraelitów także potwierdzeniem tego, co Jahwezapowiedział w wydarzeniu spod Bożej góry Horeb (Wj 3, 1 n). Już wtedy Synowie Izraela otrzymalizapewnienie nieustannej obecności „Tego, który Jest”. Stąd wiara, że On uczynił to wszystko dla ichwyzwolenia. To zaś doprowadziło naród wybrany do oddawania swemu Bogu prawdziwego kultu (Wj3, 12) oraz do zawarcia z Nim przymierza na Synaju (Wj 12, 26n). Wszystkie te wydarzenia miałyswoją podstawę w zapewnieniu: „Jam jest twój Bóg, Jahwe”. Wczesnym świadectwem takiegoprzekonania jest „Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego” (Wj 15, 1-21). Pieśń ta jesthymnem kierowanym bezpośrednio ku czci Jahwe. Wskazuje na to już sam początek: „Będę śpiewałku czci Jahwe” (w. 1). To imię Boga w całej pieśni pojawia się aż dziesięć razy. Nieznany jest tu jeszczelęk, właściwy dla późniejszego judaizmu przed wymawianiem go. Izrael jako naród zwraca się wsposób osobowy do Boga, który ocalił i poprowadził dalej. Te historyczne doświadczenia przeszłościupoważniają do ogólnych wypowiedzi o „Tym, który Jest” (Wj 15, 3.8-10.12-17). Wnioski, jakie sięnasuwają, nie są owocem abstrakcyjnej dedukcji z istniejącego już pojęcia Boga, lecz wynikają jakopodsumowanie tego, co dokonało się w dziejach. Na ich kanwie jawi się naród doświadczającyzbawczej obecności Jahwe. To imię jest znakiem pewnego zwycięstwa. Według pieśni Wj 15, 1-21czyn Boga nad Morzem Czerwonym nie jest wcale wyizolowanym, zamkniętym w sobie faktem.Opowieść o nim, ujęta w formie hymnu, ma strukturę otwartą. Jest pomyślana jako obraz, w którymmieści się każde działanie Boga odnoszące się do jego narodu. Autor tworzył tę pieśń jako utwórkultowy dla wszystkich przyszłych pokoleń. Dawało to możliwość nadchodzącym generacjom wnieśćtutaj także swoje własne doświadczenie zbawczej mocy imienia Jahwe. Odkrywamy to w późniejszychwydarzeniach, jak np. przejście Izraela przez Jordan (tzw. drugi Exodus - Joz 3, 1nn), powrót zwygnania - (nowy Exodus - Iz 46, 3; 52, 12; 63, 9). Te i inne bez wątpienia nie tylko nawiązują dopieśni zwycięstwa (Wj 15, 1nn), ale wręcz w niej się zawierają. Lud wybawionych jest odpowiedzialny za imię Boże przed ludźmi. W szczególności prorokEzechiel zaleca Izraelitom staranie się, aby imię Jahwe święcili poganie i aby nie bluźnili temu imieniu.Imię Jahwe ma znaczenie świadectwa w oczach wszystkich ludzi. Świat będzie sądzony w zależnościod ustosunkowania się do tych, którzy to imię wyznają. Mimo wszystkich błędów Izraela imię Jahwebędzie wielkie między narodami, złamie granice historycznego Izraela i rozprzestrzeni się po całymświecie. Takie było przeznaczenie objawienia tego imienia Mojżeszowi. Ta zapowiedź znalazła swewypełnienie we Wcieleniu. Imię Jahwe weszło jako część składowa do imienia Jezusa (hebr. Jehoszua,tj. Jahwe jest zbawieniem), co jest synonimem Jahwe.
 • 54. 3. WZYWANIE IMIENIA JAHWE W IZRAELU Stosunek Izraelitów do Bożego imienia Jahwe był w ciągu dziejów niezwykle zróżnicowany:różne znaczenia nadawano imieniu, różny był zakres jego stosowalności. Różnice te wynikają zkoncepcji Boga, która z biegiem wieków ulegała zmianom. Imię Jahwe, zgodnie z myśleniem semickim i biblijnym mocno związane z samym Bogiem,Izraelici traktowali jako rzeczywistość świętą. Najogólniej mówiąc, Izraelici „święcili” imię Jahwe:„Gdy (Jakub) ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte” (Iz 29, 23),lub ujmując negatywnie, wystrzegali się zbeszczeszczania tego imienia (Kpł 18, 21; 19, 12; 20, 3; 21,6). To, że imię Boże było święte, znaczyło, iż należało ono do sfery kultu. Zwrot hw"hy> ~veB. aroq.liqara besem jhwh miał pierwotnie znaczenie kultowe: „wzywać imienia Jahwe” znaczyło czcić Jahwew kulcie. Rdz 4, 26 przekazuje, że gdy Setowi urodził się syn Enosz, „zaczęto wzywać imienia Jahwe”,tzn. rozpoczął się publiczny kult Boga, będący rozwinięciem dotychczasowego, dorywczego składaniaofiar Bogu, jak czynili to Kain i Abel. To samo kultowe znaczenie zwrotu ,,wzywać imienia Jahwe”pojawia się między innymi również w Rdz 12, 8; 13, 4; 21, 33; 26, 25; So 3, 9; 1 Krl 18, 24. Kult był najbardziej właściwym miejscem dla imienia Bożego. W Wj 20, 24 Jahwe obiecujeswoje przyjście do wyznaczonych przez siebie miejsc kultu, jeśli tam się Go będzie wzywać: „UczyniszMi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i zbydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił”. Posługiwanie się imieniem Jahwe w kulcie gwarantowało świętość imienia oraz strzegłoprzed magicznym traktowaniem go. Nie wykluczało to jednak pozakultowego zastosowania i nieosłabiało przekonania o sile sprawczej imienia Jahwe. W Izraelu zawsze wierzono, że imię BogaJahwe, wypowiedziane przy różnych okazjach, zawiera w sobie Jego obecność, uwagę oraz czynnąinterwencję. O tym, że taki sposób myślenia jest właściwy i dozwolony, zapewnia sam Bóg: „Ja ukażęci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Jahwe” (Wj 33, 19). I podobnie w Wj 34, 6-8: „PrzeszedłJahwe przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskęi wierność (...)» i natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon”. Sam Jahwe wywołujetutaj swoje imię przed Mojżeszem i tym samym oznajmia swoją obecność. Dlatego Izraelici częstoposługiwali się imieniem Bożym. Imieniem Jahwe błogosławili lewici (Pwt 10, 8); to samo czynił król
 • 55. Dawid (2 Sm 6, 18); Elizeusz w imię Jahwe przeklął wyśmiewających go chłopców (2 Krl 2, 24); kapłaniwzywali imię Jahwe nad Izraelem: „Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelem, a Ja im będębłogosławił” (Lb 6, 27; por. Ps 129, 8). Wypowiadanie imienia Jahwe towarzyszyło składanym przysięgom: ,,Będziesz się bał Jahwe,Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał” (Pwt 6, 14; por. Kpł 19, 12; 1 Sm20, 42; Jr 12, 16). Przysięga religijna, to wezwanie imienia Bożego na poświadczenie swojejprawdomówności. Dlatego, gdyby człowiek postąpił inaczej niż przysiągł, a więc gdyby popełniłkrzywoprzysięstwo, nie tylko popełniłby grzech kłamstwa lub złamania danej obietnicy, leczznieważyłby samego Boga, posługując się Jego imieniem dla wprowadzenia innych w błąd. W Starym Testamencie przysięga, stanowiąca część integralną życia ludu izraelskiego, byłapojmowana jako rzeczywistość święta. Ten, kto przysięga, wyznaje wzniosłość i wielkość Boga orazoddaje Mu cześć szczególną. Poddaje się bowiem Jego majestatowi i chwale, a także Jegosprawiedliwości, na którą się naraża, jeśli nie mówi prawdy (por. Pwt 6, 13; 19, 20; Sdz 8, 19; 1 Sm 19,6; Iz 45, 23; Jr 4, 2). Boga pojmowano jako gwaranta relacji międzyludzkich, a zwłaszcza paktów iprzymierzy (por. Rdz 21, 23-24; 26, 31; 31, 53; Joz 2, 12; 1 Sm 30, 15; 3 Krl 1, 17). Z drugiej stronyuważano, że przysięga składana na innego boga poza Jahwe jest bałwochwalstwem i stanowipoważną obrazę Boga (por. Jr 5, 7; 12, 16). To samo miało miejsce z krzywoprzysięstwem (por. Wj 20,7; Kpł 19, 12; Ps 24, 4; Jr 5, 2; 7, 9; a 5, 3; Ml 3, 5). Pismo św. przestrzega przed przyzwyczajeniem siędo przysięgania (por. Kpł 5, 4; Koh 23, 9-11). Jezus jednak przed Sanhedrynem wyraża zgodę nażądanie arcykapłana wymagającego od Niego przysięgi (Mt 26, 63). Właśnie wobec prawowitejwładzy, w uroczystej chwili, kiedy ogłaszał swoje posłannictwo, Jezus dał poznać w sposób domyślnywartość przysięgi. Wezwanie imienia Jahwe było gwarancją otrzymania Bożej pomocy, ocalenia, a nawetwiecznego zbawienia: „Każdy jednak, który wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony” (Jl 3, 5a). W każdym z tych przykładów imię Jahwe użyte jest jako nazwanie Boga. Jest to podstawowe,a zarazem najbardziej powszechne w Piśmie świętym rozumienie imienia. Jednak prawdopodobniejuż w czasach przed tradycją deuteronomistyczną można spotkać inne ujęcie imienia Jahwe. Imię ro-zumiano jako samodzielną formę objawienia się Jahwe. Pewnym dowodem na to może być Wj 23, 20n: „Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię domiejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu wniczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim”. W aniele, który mawędrować wraz z ludem, obecne jest imię Boga. To daje aniołowi pełny boski autorytet tak, że
 • 56. odpuszcza on i zatrzymuje grzechy. Imię objawia zatem działającego względem Izraelitów Jahwe.Oczywiście, tylko imię Jahwe zawarte jest w aniele, a nie sam Jahwe. Anioł jest więc niepełnymukazaniem się istoty i majestatu Jahwe. Księga Powtórzonego Prawa już w sposób wyraźny ukazuje nowe rozumienie imienia Jahwe.Przy pomocy pojęcia „imię” tradycja deuteronomistyczna odpowiada na pytanie, jak Izrael makontaktować się z Jahwe i w jaki sposób może być pewny Jego obecności. Sam Jahwe mieszka wniebie (Pwt 4, 36; 26, 15), ale wybiera miejsce, ażeby pozwolić zamieszkać swojemu imieniu: „Gdywybierze sobie Jahwe, Bóg wasz, miejsce na zamieszkanie dla imienia swego, tam zanieście wszystko,co ja wam dziś nakazuję” (Pwt 12, 11; por. 14, 23; 16, 11). W podobny sposób deuteronomistycznahistoriografia przekazuje o prawie materialnej obecności imienia Bożego w świątyni: „Uświęciłem tęświątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki Mego Imienia” (1 Krl 9, 3b; por. 2 Sm 7,13; 1 Krl 3,2; 2 Krl 21, 7). Przy pomocy teologicznego rozróżnienia imienia Jahwe od samego Jahwe w sensie niemalprzestrzennym tradycja deuteronomistyczna wyraźnie zwalcza dawniejsze, popularne wyobrażeniebezpośredniej obecności Jahwe w miejscu kultu. Jahwe nie jest przywiązany do świątyni, ponieważkróluje w niebie. Natomiast znaczenie miejsca kultu jest zapewnione przez to, że mieszka w nim imięBoże. Od czasów deuternomistycznych imienia Bożego używa się również w sensie czci i chwały:„Jak imię Twe Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi” (Ps 48, 11; por. Iz 26, 8). Imię Jahwewystępuje często w pewnych stałych zwrotach: „Jahwe jest Jego imię”, „ze względu na imię Jahwe”(lub „dla imienia Jahwe”). Formuła „Jahwe jest Jego imię” ma najczęściej zastosowanie przywysławianiu mocy stwórczej Jahwe (Jr 10, 16; Am 4, 13), przy zapowiedzi zemsty na Babilonie (Iz 47,4) lub wybawieniu i sławieniu Izraela (Iz 51, 15; 54, 5). Formuła ta tworzy również zakończenie słówgroźby i jest pewnego rodzaju „Amen” — boskim potwierdzeniem słowa: „Niszczyciel Moabunadchodzi ku niemu, najlepsi jego wojownicy idą na stracenie — wyrocznia Króla — Jahwe Zastępówma On na imię” (Jr 48, 15). Natomiast zwrot „ze względu na imię Jahwe” często służy do wyrażeniaufności w Boże wsparcie lub zbawienie: „Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd naswoje imię” (Ps 23, 3; por. 25, 11; 143, 11). Należy zwrócić uwagę na to, że powyższe zwroty nie sąetymologicznym wyjaśnieniem imienia Jahwe, lecz wskazują na związaną z tym imieniem prawdę ohistorycznym działaniu Boga oraz przypominają o Jego władzy i wspaniałości. Po niewoli babilońskiej imię Jahwe jest bardzo często używane jako pojęcie zastępcze dlasamego Boga Jahwe; imię jakby wstępuje w miejsce osoby. Przede wszystkim ma to miejsce w werse-
 • 57. tach paralelnych psalmów i wypowiedziach prorockich: „Ja zaś uwielbiam Jahwe za Jegosprawiedliwość, psalm śpiewam imieniu Jahwe, Najwyższego” (Ps 7, 18; por. 9, 11; 18, 50; 68,5).„Jahwe, Tyś Bogiem moim! Sławić Cię będę i wielbić Twe imię” (Iz 25, 1a; por. 26, 8; 56, 6). Użyte wtych miejscach czasowniki odnoszą się zarówno do „imienia”, jak i do samego Jahwe. Nie odróżnia sięjuż Jahwe w niebie od Jego imienia w miejscu kultu. Takie stosowanie pojęcia „imię” jest etapembezpośrednio poprzedzającym personifikację imienia, która często się pojawia w utworachpoetyckich: przez swoje imię Jahwe zbawia (Ps 54, 3; por. Ps 20, 2; Prz 18, 10). Z powyższych danych wynika, że używanie imienia Jahwe przechodziło w Izraelu pewneetapy: najpierw imię Jahwe było nazwaniem Boga, później — szczególnie w Księdze PowtórzonegoPrawa — rzeczywistością mocno oddzieloną od samego Boga wreszcie stało się często stosowaną wpoezji personifikacją Boga. We wszystkich tych etapach widoczna jest ciągle żywa w narodzieizraelskim, choć różnie w różnych okresach wyrażana, wiedza o wyjątkowym, zbawczym znaczeniuimienia Jahwe. Należy jednak zaznaczyć, że imię Jahwe nie było ściśle zarezerwowane tylko dla naroduizraelskiego. Było wzywane również nad tymi, którzy dopiero w trakcie dziejów zbawienia przyłączylisię do Izraela: „W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, (...) by posiedli resztę Edomu iwszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia — wyrocznia Jahwe, który to uczyni” (Am 9,11. 12). Wieść o imieniu przenikała daleko poza obszar Izraela: „Lecz dlatego zostawiłem cię przyżyciu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi” (Wj 9, 16). Imię Bogawzbudzało trwogę wśród pogan: „Poganie będą się bali imienia Jahwe i wszyscy królowie — Twejchwały” (Ps 102, 16). Wielu jednak będzie miłować to imię: „Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączylido Jahwe, ażeby Mu służyć, ażeby miłować imię Jahwe (...) przyprowadzę na moją Świętą Górę irozweselę w moim domu modlitwy” (Iz 56, 6a. 7a). Kiedy bowiem Izrael uświadomił sobie szczególnycharakter czci Bożej, wówczas nie ukrył bojaźliwie imienia Bożego przed narodami, lecz poczuł sięzobowiązany, by umożliwić jego poznanie: „Powiecie jeszcze w owym dniu: Chwalcie Jahwe!Wzywajcie Jego imienia! Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, przypominajcie, że wspaniałejest imię Jego!” (Iz 12, 4; por. Ps 105, 1-3). W końcu bowiem Jahwe objawi się światu w taki sposób,że zniknie wszelki kult bożków w narodach pogańskich i jedynie Jego imieniu będzie oddawana cześć:„A Jahwe będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Jahwe będzie jeden i jedno będzie Jego imię” (Za14, 9; por. Ml 1, 11). Używanie imienia Jahwe było zatem dostępne dla wszystkich i to nie tylko wIzraelu, ale i w narodach ościennych. To powszechne stosowanie imienia Bożego zaczęło jednak ulegać pewnym ograniczeniom poniewoli babilońskiej. W księgach tego okresu widoczne jest zjawisko zanikania imienia Jahwe.
 • 58. Ograniczenie użycia imienia zaobserwowano w Kronikarskim Dziele Historycznym w przeciwieństwiedo Ksiąg Samuela i Królewskich. Księga Nehemiasza rzadko się nim posługuje. Nie spotykamy go wczęści poetyckiej Księgi Hioba, w Księgach Estery, Koheleta oraz Pieśni nad pieśniami. W KsiędzeDaniela imię Jahwe występuje trzy razy. Zamiast Jahwe pojawiają się inne imiona Boga, np. Elohim w tzw. Psałterzu elohistycznym.Wykorzystywane są określenia zastępcze, jak np. Najwyższy (Dn 4, 21. 29. 31), Król niebieski (Dn 4,34), Wiecznie żyjący (Dn 12, 7; Syr 18, l), Przedwieczny (Dn 7, 13. 22), Władający duchami (2 Mch 3,24), a nawet Niebo (Dn 4, 23; 1 Mch 3, 18. 22; 4, 24; 12, 15; 2 Mch 7, 11). Często budowano zdanie wtaki sposób, by uniknąć w ogóle wymieniania imienia Bożego: „bo jeśli ty zachowasz milczenie w tymczasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie, z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie”(Est 4, 14). Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w nowej koncepcji Boga. W okresiewczesnego judaizmu następuje rozwój świadomości transcendencji Bożej, ujawniający się międzyinnymi w starannym wykluczaniu wszelkich antropomorfizmów w wypowiedziach o Bogu. Wzrastalęk przed świętością imienia Bożego. Tradycja biblijna, chcąc zachować świętość i odmienność Imienia Bożego, zabezpieczyła jeswoistym murem obronnym, tak że z biegiem czasu stało się to Imię zupełnie niedostępne dlawiernych. Przyczyn takiego stanu rzeczy i tej wielkiej rezerwy, gdy idzie o imię Boga Jahwe, należy siędoszukiwać w dwu wymiarach. Jeden, częściowo naturalny, wspólny dla wszystkich wierzeń, polegana zachowywaniu tajemnicy, jaka winna otaczać imię własnego bóstwa, które powinno byćniedostępne dla obcych. Mieć dostęp do świętego imienia Bożego oznaczałoby: posiąść jegotożsamość, móc się posługiwać formułą, którą można by manipulować, albo też wniknąć w tajemnicęoraz potęgę boską, która napełnia przecież człowieka drżeniem. - Z drugiej zaś strony, tak wielkatroska o zachowanie nienaruszonej transcendencji Boga powodowała, że instytucje izraelskie,zwłaszcza o charakterze religijnym, miały właśnie na celu zachować to Imię nietkniętym, wolnym odjakichkolwiek nadużyć. Tak więc imię Boga przeobraziło się w coś w rodzaju tabu. Wielką rolę w tymprocesie odegrała teologia absolutnej i strasznej mocy Boga. Postawa wierzącego wobec tego Imieniawinna być bowiem identyczna z jego postawą wobec samej Osoby Boga. Świadomość dystansumiędzy człowiekiem a Bogiem oraz Jego całkowitej inności przyczyniła się zdecydowanie do wy-tworzenia wielu rezerw i zastrzeżeń, gdy chodzi o używanie, czy choćby wspominanie imienia Boga. Niewłaściwe posługiwanie się imieniem Boga jest zakazane w Piśmie św., zwłaszcza wDekalogu (Wj 20, 7; Pwt 5, 11), jako że stanowiłoby to swoistą prowokację samego Boga. Imię Jahwenie jest przecież magicznym narzędziem, którym człowiek może się dowolnie posługiwać, lecz jestdarem Objawienia i dlatego jego wzywanie do czczych rzeczy zostaje zakazane.
 • 59. Tym, który tutaj przemawia, jest sam Bóg i to właśnie On mówi do człowieka: „Nie będzieszwzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy”. To słowo, skierowane do człowieka, wyrażoneterminami języka ludzkiego, nie jest ludzkie, lecz boskie. Całe swe znaczenie zawdzięcza ono Temu,który mówi. Jeśli wierzący, znajduje sens, powagę tego słowa, to właśnie ze względu na Boga, którydo niego przemawia, i z samego faktu, że zwraca się On osobiście do niego. Jeśli w relacjachmiędzyludzkich słowo niektórych jednostek posiada dla nas szczególną wartość, to tym bardziej takjest, kiedy chodzi o słowo samego Boga. Aby w pełni zrozumieć drugie przykazanie Dekalogu, trzeba je umieścić w kontekście Bibliihebrajskiej. Wiadomo bowiem, że ten, którego nazywamy na co dzień Bogiem, jest w rzeczywistościokreślany różnymi imionami hebrajskimi: Elohim, Jahwe, Jahwe Adonaj, Jahwe Sabaot, El-szaddaj itd.Wszystkie te Imiona oznaczają jedynego Boga, żywego i prawdziwego, Boga Abrahama, Izaaka iJakuba. Pośród tych wszystkich imion jedno posiada wyjątkowe znaczenie, a jest nim tetragramJHWH. Tym, co sprawia, że to Imię przerasta wszystkie inne imiona i że żadnego z nich nie da sięporównać do niego, jest fakt, że nie wymyślili go ludzie, aby nazwać nim jedynego i prawdziwegoBoga, lecz jest ono Imieniem własnym, które sam Bóg objawił ludziom w ciągu dziejów. To danieprzez Boga swojego Imienia jest nierozerwalnie związane z działaniem Bożym w historii NaroduWybranego, a przez niego w całej historii ludzkiej. Bóg powierzył ludowi Dekalog w historycznymkontekście wyprowadzenia z Egiptu. Pierwsze zaś jego słowa brzmią: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którycię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). W odróżnieniu od wszystkich innych, drugie przykazanie zawiera pewien rodzajusprawiedliwienia zakazu. Występuje ono w formie groźby: „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Bogatwego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia doczczych rzeczy”. Ta klauzula wskazuje jasno na to, że Bogu nie jest obojętny sposób użycia przezczłowieka Jego Imienia. Z drugiej strony oznajmia, iż człowiek niewłaściwie wzywający Imienia Bożegozostanie poddany pod sąd, w czasie którego stanie przed Bogiem nie tylko jako odpowiedzialny, alejako winny. Na płaszczyźnie ludzkiej wiemy, jak poważnym występkiem jest nadużycie czyjegoś imienia wnegocjacjach, interesach, procesie, w każdej relacji społecznej, kiedy wystawia się osobie złeświadectwo, podważa się jej autorytet czy też zaufanie. Im większy jest jej autorytet, im wyższestanowisko lub znaczenie, tym poważniejsze jest to nadużycie. Nadużywanie imienia Bożego jest więctym bardziej występkiem niezwykle ciężkim. Doświadczając najpierw dobroczynnej i zbawczej mocy
 • 60. tego Imienia, Izrael zdał sobie sprawę, jakie warunki stawia Imię Jahwe, imię Boga sprawiedliwego imiłosiernego. Bóg, który wszedł w historię, aby wyzwolić swój naród z niesprawiedliwości doznanej wEgipcie, nie potrafi znieść tego, że Jego wierni sami dokonują czynów niesprawiedliwych i sąniemiłosierni. Nosić w sobie Imię Boże, chwalić się nim, szczycić się otrzymaniem od niego drogi mądrości, azarazem przeciwstawiać się mu całym postępowaniem w życiu codziennym — oznacza religijną hipo-kryzję, w której kryje się rozdarcie między teorią a praktyką, między pięknymi mowami arzeczywistością życia. Prorok Ezechiel bardzo wymownie ukazywał konsekwencje takiej zbiorowejprofanacji Imienia Bożego, popełnianej przez Jego naród (Ez 36, 17-23). Księga Kapłańska wprowadza jeszcze nowe pojęcie wraz z nakazem „święcenia imienia”,który się utożsamia faktycznie z zakazem „bezczeszczenia imienia Boga” (18, 21; 20, 3; 21, 6; 22, 2).Wypełniając polecenia tej Księgi, późny judaizm uczynił z kwestii „uświęcenia imienia” jeden zpodstawowych tematów swojej teologii. Jednym zaś ze środków zaradczych, wprowadzonych przezjudaizm rabinistyczny, był zakaz wymawiania oraz używania imienia Bożego. Wielu danych na temat wymawiania imienia Jahwe w czasach Jezusa i późniejszych dostarczaTalmud — skodyfikowany zbiór norm prawnych, powstały ze spisania ustnej tradycji rabinistycznej, atakże midrasze — nienaukowe wyjaśnienia żydowskie do tekstu Pisma św. Talmudyczny traktatSanhedrin przekazuje, że „nie ma udziału w przyszłym świecie również ten, kto wymówi to Imięliteralnie” (Sanh 10, 1; por. 7, 5). Również midrasz do Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa — Sifre (SNu,Dt) podaje, że poza świątynią zabronione było wypowiadać „Imię dokładnie wypowiedziane” (SNu 6,23). Zgodnie z tym zakazem, Józef Flawiusz, opowiadając w Dawnych dziejach Izraela o objawieniu naSynaju, wyraźnie podkreślił, że nie wolno mu wymówić boskiego imienia (Ant. Jud. II, XIII, 4). SNu 6,23 przekazuje również, że imię Boże Jahwe wypowiadał kapłan, śpiewając podczas służby świątynnejPieśń Aarona zawierającą błogosławieństwo kapłańskie — Lb 6, 24-26). Z kolei traktat Joma dostarczainformacji na temat wypowiadania imienia Jahwe w Dniu Przebłagania (Jom Kippur). W tym dniunajwyższy kapłan wchodził do Miejsca Świętego, aby złożyć tam ofiarę kadzielną na przebłaganie zagrzechy ludu. Otóż głównym celem tego wielkiego święta izraelskiego było uświęcenie wierzących,którzy dostępowali przebaczenia poprzez ofiarę złożoną z kozła ofiarnego, trzykrotne wyznaniegrzechów i ofiarę kadzielną, wyrażającą skruchę, którą najwyższy kapłan przedstawiał w imieniu ludu.Wtedy arcykapłan wypowiadał imię Boże Jahwe. Zwyczaj ten jest już widoczny w Syr 50, 20: „Wtedyon (arcykapłan Szymon) schodząc wyciągnął swe ręce, aby dać swymi wargami błogosławieństwoPana i by radować się Jego imieniem”. Tymczasem kapłani wraz ze zgromadzonym na dziedzińculudem, gdy usłyszeli „Imię dokładnie wypowiedziane”, padali na twarz i wołali: „Niechaj będzie
 • 61. pochwalone imię Majestatu Bożego na wieki wieków”. Joma 3, 40. 50 informuje również, że wdawniejszych czasach arcykapłan wypowiadał imię głośno, ale z biegiem czasu, gdy „zwiększyła sięliczba zuchwalców”, wypowiadał je niewyraźnie, głosem przyciszonym, dając się zagłuszyć przezśpiew kapłanów. Zakaz wzywania imienia Bożego zmierza z istoty swej do ustrzeżenia tego Imienia parexcellence przed ewentualnymi nadużyciami oraz czysto świeckim jego stosowaniem. W tym sensiecałe to jego chronienie mieści się w ramach prawno-normatywnych, cechujących judaizm. CzytającTorę w synagodze, wymawiano tetragram YHWH jako yn"doa] Adonaj. Podobnie postępowano także wszkołach rabinistycznych, z tym, że tetragram wymawiano jako haszem (to Imię). Godne uwagi jest to,iż dla rabinizmu YHWH jest „imieniem zastrzeżonym Bogu”, albo ,,imieniem odłączonym”, cooznacza, iż chodzi tu o imię własne, które winno jako takie być zastrzeżone tylko Temu, kto je nosi,lub też tym, którzy wykonują jakąś funkcję pośredniczącą, jak to ma miejsce w przypadkunajwyższego kapłana. Zastępowanie imienia innym wyrazem przybierało zatem wciąż na sile w ciąguwieków. Rabinistyczny zakaz wymawiania tetragramu spowodował, że z biegiem czasu zniknęłoponiekąd z pola widzenia samo imię Boga, stając się imieniem nie wypowiadanym przez olbrzymiąwiększość wierzących żydów. Zakaz jego stosowania doprowadził z czasem do czegoś zgołaniezamierzonego: do wymazania i wynikającej z niego całkowitej nieznajomości imienia Boga. Jahwestało się imieniem tajemniczym. Wokół tego tajemniczego imienia, znanego tylko niektórym,rozwinął się potem ruch Kabały, cechujący się spekulacjami o charakterze mistycznym iezoterycznym, przeznaczonymi tylko dla wtajemniczonych, grupujących się w różne sekty. Chcąc sięprzeciwstawić rozwojowi takich ezoterycznych ruchów, teologia rabinistyczna nadała zakazowiwymawiania imienia Bożego status przykazania biblijnego, co przewyższało swą rangą zwykły przepistradycji. Co więcej, egzegeza rabinistyczna ograniczała się wyłącznie do stosowania własnych technikegzegetycznych, wyjaśniając błędnie w tekście Wj 3, 15 słowo olam (wieczność) za pomocą allem, cooznaczało w przekładzie: „takie jest moje imię, które winno być zapieczętowane” (zakryte). Tak więc zakaz wymawiania imienia Jahwe wyjaśniają powody natury historycznej: aby niezrównywać Boga z innymi bóstwami, nie posługiwać się tym imieniem magicznie; jak też sama jegozłożoność etymologiczna. Niemniej najistotniejsze motywy mają charakter teologiczny: chodzibowiem o samą istotę Boga oraz o religijną praktykę Żydów. Imię Boże w czasach Jezusa było wypo-wiadane jedynie w świątyni w określonym czasie przez kapłanów lub arcykapłana. Ponieważ wraz zezburzeniem świątyni przestało istnieć miejsce, gdzie wypowiadano tetragram, można założyć, że poroku 70 zaprzestano w ogóle wymawiać imię Jahwe.
 • 62. B) Imiona Boże „El” (lae) i „Elohim”(~yhil{a/) Bóg w Biblii Hebrajskiej jest 238 razy określany terminem lae, najczęściej w Psalmach (55razy), oraz około 2600 razy terminem ~yhil{a/, najczęściej w Pwt (374 razy) i w Psalmach (365 razy). ~yhil{a/, w przeciwieństwie do imienia lae, nie pojawia się w innych językach semickich. 1. „El” (lae) Na długo przed pojawieniem się Mojżesza i powstaniem Izraela jako społeczności połączonejwspólną wiarą w Jahwe protoplasci narodu wybranego czcili „Boga ojców” (por. Wj 3, 15)opisywanego za pomocą rdzenia la wspólnego dla wielu ludów semickich. Ślady tego pradawnegookreślenia zostały utrwalone przede wszystkim w księgach historycznych Starego Testamentu, atakże w Psalmach i wyjątkowo u proroków. Jako termin odnoszony ogólnie do Boga Izraela, lae (wliczbie mnogiej ~ylia Elim) występuje w Starym Testamencie zazwyczaj w konstrukcjach złożonych,natomiast samodzielnie pojawia się rzadko. Znaczenie rzeczownika lae pozostaje sporne, ale najpewniej wyraża on moc, potęgę, możność,jak sugerują to proponowany rdzeń czasownikowy (,,il” lub ,,ul”), a także wyrazy pokrewne. W podaniach o patriarchach imię Boże lae pojawia się rzadko, zazwyczaj z dopełniaczem, zaśwzmiankowane bóstwo autorzy biblijni łączą z konkretnym miejscem jego objawienia. Przykładowomożna wymienić jerozolimskiego !Ayl.[, lae El-Elyon (Bóg Najwyższy), określenie pojawiające się wdwóch tekstach (Rdz 14, 18.22). !Ayl.[, lae był opiekuńczym bogiem Jerozolimy i - być może -równocześnie był czczony jako stwórca świata, jak El w Ugarit. Jemu Abraham złożył hołd (Rdz 14, 22)i prawdopodobnie dlatego epitet „Najwyższy” przetrwał w Biblii na określenie Boga patriarchów,także Boga Jahwe, występując w tradycjach biblijnych w różnych kontekstach, najczęściej wkonstrukcjach złożonych (por. Lb 24, 16; Ps 78, 35; 91, 1; Dn 7, 18.22.25.27). Po podziale państwateologia jerozolimska stała na stanowisku, że najwyższy Bóg całego Izraela jest czczony i obecny wJeruzalem, na Syjonie. Wreszcie w apokaliptyce, która ma do czynienia z wrogimi królestwami,pojęcie „Najwyższy” służy do wyrażenia myśli, iż Jahwe „Jest władcą nad królestwem ludzkim”, comusi przyznać nawet Nabuchodonozor.
 • 63. Podobny charakter mają inne epitety boskie: yair lae El-Roj (Bóg, który widzi), odnoszone domiejscowości yairo yx;l; raeB Beer-Lahai-Roj (zob. Rdz 16, 13-14), określenie łączone z Beerszebą (Rdz 21,33; por. Iz 40, 28). Do tej grupy należy również lae-tyBe lae El Beth-el, czyli Bóg czczony w Betel (zob.Rdz 35,7; 31, 13; 35, 1.3). Wymienione miejsca były pierwotnie kananejskimi sanktuariami Ela i po ichprzejęciu patriarchowie czcili „Ela jako Boga, w tym przede wszystkim Jakub, a później pokoleniaizraelskie żyjące w Kanaanie - jako Boga „naszych ojców” (por. Rdz 46, 3; 49, 25) i jako Jahwe - BogaIzraela (por. Rdz 33, 20; Joz 8, 30). Księga Rodzaju, która zawiera teksty pochodzące z różnych źródeł, posługuje się określeniemla (El) stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi księgami (18 razy). Szczególnie interesujący jesttekst Rdz 31, 13: Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotujsię do drogi, opuść ten kraj i wróć do swej rodzinnej ziemi. Określenie „Bóg” użyte jest z rodzajnikiem, co świadczy o już wcześniejszej znajomości Bogaprzez Jakuba. Zbudował więc ołtarz Temu, który mu się ukazał: (Rdz 35, 1), który wysłuchał go wniedoli i mu pomagał (Rdz 35, 3). Bóg jest tu ujmowany w kategoriach historiozbawczych. Ingeruje w los konkretnychjednostek. la (El) zna potrzeby, w jakich znajduje się człowiek i nie pozostaje obojętny na jego los. Niedotyczy to jednak anonimowych postaci, lecz konkretnych: wybranych - tych, którzy mają byćprzekazicielami tradycji związanej z objawianiem się Boga w historii człowieka i to zawsze w kontek-ście realizowanego planu zbawienia. Te etapy wyznaczała historia i geografia. Jakub, który poznałJahwe w Kanaanie otrzymał od Boga zapewnienie o Jego wsparciu także w Egipcie (Rdz 46, 3): Rzekłdo niego: Ja jestem Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkimnarodem. la (El) - to Bóg ojca, czyli przodka. Istnieje zatem ścisła kontynuacja tradycji rodowejzwiązanej z doświadczeniem Boga w historii wybranego klanu rodzinnego. Inną właściwością użycia terminu lae w Biblii Hebrajskiej jest jego łączność z przymiotnikami,dzięki czemu zostają opisane różne właściwości lub przymioty Boga. Większość tych cech, co jestoczywiste, nie było zastrzeżonych wyłącznie izraelskiemu Bogu Jahwe, lecz niektóre z nich odnoszonotakże do bóstw pogańskich, na przykład Bóg wielki (Ps 77, 14; 95, 3), Bóg mocny (Iz 9, 5; 10, 21), Bógstraszliwy (Pwt 7, 21; 10, 17; Jr 32, 18), Bóg łaskawy, miłosierny, przebaczający (por. Wj 34, 14; Jon 4,2; Ps 86, 15), Bóg wierny (Pwt 7, 9; 32, 4) itd. Szczególnie interesujące wydają się te teksty, w których
 • 64. pojawia się seria przymiotów Jahwe wyrażonych za pomocą lae i licznych przymiotników (zob. Wj 34,6; Pwt 7, 9; Ne 9, 31b-32). Wśród cytowanych wyżej przykładów charakterystyczne jest użycie rzeczownika lae wwyrażeniu !WNx;w> ~Wxr; lae hw"hy> hw"hy („Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy”), jakkolwiek atrybuty terównież nie były wyłącznością Boga Izraela. Obydwa przymioty pojawią się każdy 13 razy wBiblii Hebrajskiej, ale tylko czterokrotnie łączą się z lae (Wj 34, 6; Jon 4, 2; Ps 86, 15; Ne 9, 31; por. Pwt4, 31), poza tym z Jahwe (Ps 103, 8; 111, 4; 112, 4; 145, 8; 2 Krn 30, 9) oraz Eloah (Ne 9, 17). Pośródwielu przykładów najpopularniejszą postać tego stereotypowego wyrażenia zawiera tekst ocharakterze liturgicznym (Wj 34, 6-7). Boskie przymioty lae są wprowadzone poprzedzającym „Jahwe,Jahwe”, a zatem charakteryzują samego Jahwe, który jest !WNx;w> ~Wxr; lae „El rahum wehannun”.Wyrażenie Bóg miłosierny i łaskawy ma bardzo ważną treść historio-zbawczą. Pojawia się wopowiadaniu o odnowieniu Przymierza na Synaju. Nastąpiło ono po zaistniałym występku - kultzłotego cielca (Wj 32, 1 - 33, 11). W wyniku powstałego niebezpieczeństwa unicestwienia ludu Moj-żesz zwraca się do Boga „przypominając” Mu, że Jego odniesienie do ludu przejawia się przedewszystkim w łaskawości (Wj 33, 12-13). Nawet zatem największa nieprawość ludzka nie możezniweczyć dobra, którego udziela Stwórca. Przekonanie Mojżesza okazało się słuszne. Pan kazał muwyciosać nowe tablice, na znak odnowienia Przymierza. Obok wspomnianych wyrażeń pojawiają się jednak przymioty, które stawiają Boga Izraela wopozycji do innych, pogańskich bogów. Takim zwrotem jest stwierdzenie, iż lae Izraela jest „Bogiemzazdrosnym”; on jest Bogiem, który nie akceptuje żadnego innego boga obok siebie: „Ja Jahwe, twójBóg, jestem Bogiem zazdrosnym...” (Wj 20, 5; 34, 14; Pwt 4, 24; 5, 9; 6, 15; Joz 24, 19; Na 1, 2). Wewszystkich siedmiu przypadkach, w których jest mowa o Bogu zazdrosnym, przymiotnik aN"q; „qanna”pojawia się w połączeniu z lae, a w kontekście bezpośrednim znajduje się zawsze imię własne BogaIzraela: Jahwe jest aN"q; lae. Nie ma paralel pozabiblijnych dla tego typu roszczenia, ze strony bóstwpogańskich, nie może zatem ulegać wątpliwości, iż autorzy natchnieni powiedzieli coś niezwykleważnego na temat Boga Izraela. Analizowany zwrot określa bliżej Boga Izraela, charakteryzuje Gojako Boga domagającego się całkowitej lojalności od swoich czcicieli. Szczególnie widoczne jest to wtekście Wj 34, 14: „Nie będziesz oddawał czci bogu obcemu, gdyż Jego imię jest Jahwe Zazdrosny, Onjest lae [Bogiem] zazdrosnym”. Charakter tekstów, w których występuje zwrot aN"q; lae, w tym zwłaszczateksty Dekalogu (Wj 20, 2.5; Pwt 5, 6.9), pozwalają wnioskować, iż wyrażenie miało duże pośrednieznaczenie dla rozwoju izraelskiego monoteizmu, zwłaszcza w tradycji deuteronomistycznej, w którejformuła aN"q; lae pojawia się w połączeniu z zakazem kultu bogów pogańskich (Pwt 6, 14-15; 4, 24).
 • 65. Owa zazdrość Boga to określenie pedagogiczne, które poucza wyznawców o tym, że Jahwe jestBogiem jedynym. Za pomocą terminu lae opisani są także bogowie różni od Jahwe, czyli bóstwa pogańskie: rxea;lael. „inny El” (Wj 34, 14), rknE lae „obcy „El” (Pwt 32, 12; Ml 2, 11; Ps 81, 10); rz" lael. „cudzy El” (Ps 44,21; 81, 10), ponownie w kontekście polemicznym. Nie może dziwić, iż dla autorów natchnionych takiebóstwa są „nie-bogami” (Pwt 32, 21: lae al{ „lo-El”). W tym samym sensie termin lae jest nadtostosowany w porównaniach bóstw pogańskich z Jahwe, jak w pytaniu retorycznym „któryż lae naniebie lub na ziemi...” (Pwt 3, 24; por. Wj 15, 11; 2 Sm 22, 32; Mi 7, 18). W tym kontekście polemiki z bogami pogańskimi należy omówić niezwyczajne użycierzeczownika lae przez proroka Deutero-Izajasza, dla którego termin jest równoważny Jahwe (Iz 43, 10-13), który jednak wyklucza istnienie innych bogów oprócz Jahwe. Dla Deutero-Izajasza jest Jahwepierwszym i ostatnim, jest jedynym prawdziwym Bogiem - hw"hy> laeh ”ha-El Jahwe” (Iz 42, 5; por. Ps10, 12; 85, 9). Rzeczownik lae zachowuje pierwotną funkcję appellativum, ale prorok nie dopuszcza,jak było to jeszcze w tradycji deuteronomistycznej, możliwości istnienia innego bóstwa poza Jahwe:„...bo Ja jestem Bogiem (lae) i nikt inny!” (Iz 45, 22; por. Iz 40, 18; 44, 10.15.17; 46, 9). W tekstachDeutero-Izajasza monoteizm izraelski przybrał dojrzałą postać. Wprawdzie w większości tekstów rzeczownik lae określa ogólnie rzeczywistość Boga, jak wyżejwskazano, jednakże w Starym Testamencie istnieje pewna liczba tekstów, w których jest on - byćmoże - imieniem własnym albo pogańskiego bóstwa kananejskiego (Ez 28, 2), albo samego Jahwe,zwłaszcza w archaicznych wyrażeniach utrwalonych w poezji hebrajskiej: lae-yzEr>a; „arze-El” (Ps 80, 11:„cedry Ela”), lae-yrer>h;K. „harere-El” (Ps 36, 7: „góry Ela”; por. 50, 10). W innych tekstach, ponownie wszczególności w psalmach, lae staje się również jakby imieniem własnym, stosowany bez bliższychokreśleń (np. przydawki przymiotnikowej). Dalej trzeba by wspomnieć pogańskiego „widzącego”Balaama, który sześciokrotnie posługuje się imieniem lae, mając na myśli Jahwe, Boga Izraela (Lb 23,8.19.22; 24, 4.8.16). Podobnie trzeba przyjąć, iż w imieniu Emmanuel („Bóg z nami”) jest mowa ojedynym Bogu Izraela (Iz 7, 14; 8, 8.10), a lae pełni tutaj - być może - funkcję imienia własnego. Na koniec odnotujmy teksty, w których lae łączy się z zaimkiem dzierżawczym w pierwszejosobie, będąc Bogiem osobistym - lae -”moim Bogiem” (Iz 44, 17; Ps 18, 3; 22, 2.11; 63, 2; 68, 25 itd.).Jest Bogiem, który opiekuje się mną osobiście, co w aspekcie rzeczowym odpowiada znaczeniuimienia Bożego Jahwe - „Jestem, który jestem [dla ciebie]” (por. Wj 3, 14). Wyrażenie yliae Eliwystępuje przede wszystkim w psalmach, oraz u Deutero-Izajasza, poza tym wyjątkowo w utworze ocharakterze hymnicznym - Kantyku Mojżesza (Wj 15, 2). Dlatego nie można wykluczyć, iż zawołanie
 • 66. było wykorzystywane w liturgii świątynnej. We wszystkich tych tekstach (zob. poetyckie części KsięgiHioba) zwrot yliae określa jedynego Boga Izraela, chociaż jest znany także poza Biblią. Starotestamentalne formuły teologiczne podejmują również zagadnienia życia. Życie stanowiszczególną manifestację Bożej obecności. Życie, będąc przymiotem Boga, staje się równocześniedarem ofiarowanym stworzeniu. Tekst Joz 3, 10 ukazuje przejaw zbawczego działania yx; lae Bogażywego. Izraelici wkraczając do nowej ziemi narażeni byli na utratę życia. Hagiograf chcąc podkreślićwagę zbliżającego się niebezpieczeństwa wymienia obszerną liczbę czyhających na lud wrogów.Naprzeciw nieprzyjaciół stanie jednak Bóg żywy, który jest gwarantem bezpieczeństwa dla Izraelitów. Bóg wybierając sobie lud, nazywa go (mój lud). W wyniku swej niewierności Izrael, zasłużyłsobie na inne określenie, co symbolizuje imię, jakie ma dać prorok Ozeasz swemu synowi (nie mójlud) (Oz 1, 9). Jest to dramatyczne ostrzeżenie, jakie otrzymuje Izrael, bowiem egzystencja tego naro-du jest uzasadniona jedynie ścisłymi więzami z Bogiem. Przysporzenie siebie nowego określenia: „niemój lud” jest równoznaczne z samounicestwieniem. Jak wykazała historia - Izrael rzeczywiście poniósłkarę tracąc swoją państwowość, a większość z mieszkańców Królestwa Północnego zatraciła równieżswoją świadomość narodową. Historia zbawienia jest jednak kontynuowana, co zaznacza sam prorokodwołując się do myśli o Bogu żywym (Oz 2, 1). Kontakt z żywym Bogiem jest nie tylko życiodajny dlawierzącego, lecz również sprawia, że owo życie nabiera właściwej mocy istnienia, która manifestujesię radością: Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego (Ps 84, 3). Więzy Boga żywego obejmowały zarówno cały naród jak i poszczególnych wierzących.Odejście od Boga było zazwyczaj powodowane najpierw przez odstępstwo jednostek, a następniewiększej części społeczności, dlatego hagiografowie nie szczędzą słów krytyki pod adresembezbożnych władców tak Samarii jak i Jerozolimy, którzy doprowadzili do zerwania więzów łączącychlud z Bogiem. Abraham używał dwóch imion Bożych: yD;v; lae El-szaddaj i ~lA[ lae El-olam. Pierwsze z nichwiązało się jeszcze z językiem religijnym aramejskiego pogaństwa, natomiast drugie przynależało jużdo nowo powstałej religii Abrahama. Pierwotne znaczenie określenia szaddaj jest jeszcze obecnie w dalszym ciągu sporne.Zazwyczaj wyprowadza się je od szaddad, to znaczy: „być potężnym”; yD;v; lae El-szaddaj znaczyłoby
 • 67. zatem „Bóg Wszechmocny”. W tym samym sensie LXX tłumaczy ten termin jako Pantokrator.Późniejsze teksty biblijne (np. Iz 13, 6) zdają się potwierdzać, że w języku hebrajskim ten właśnietermin wyraża pojęcie mocy. Bóg zostanie nazwany yD;v; lae w momencie dania Abrahamowi nowej obietnicybłogosławieństwa (Rdz 17, 1). Kiedy później Izaak wysyła swego syna Jakuba do Charanu, mówi: yD;v;lae będzie ci błogosławił, uczyni cię płodnym... (Rdz 28, 3). Gdy wraca do Kanaanu, Bóg ukazuje mu sięw Betel znowu jako: yD;v; lae (Rdz 35, 11). Na to ukazanie się Boga yD;v; lae powoła się jeszcze starzec Jakub w Egipcie, adoptując dzieciJózefa (Rdz 48, 3). Gdy wreszcie dodamy, że aramejski „prorok” Balaam wzywał Boga tym imieniem(Lb 23, 7; 24, 4.16) i że poeta, autor Księgi Hioba, to właśnie imię Boga wkłada często w usta swegobohatera, którego zresztą umieszcza w aramejskim kraju Us, wtedy już nie ma żadnej wątpliwości, żeimię Boże yD;v; lae pochodzi z kręgu aramejskiego, skąd właśnie wywodzą się patriarchowie. W języku akkadyjskim szadu znaczy góra. Stąd niektórzy uczeni wyciągnęli wniosek, że yD;v; laeoznacza boga gór. Twierdzą, że głównym bóstwem Hebrajczyków w okresie przedmojżeszowym byłbóg gór lub przynajmniej związany z górzystym krajem. Owym bogiem gór może być bóg burzy,Hadad, nazywany powszechnie przez Kananejczyków Baal (pan). W akkadyjskich wezwaniach do bogaAmurru „boga zachodniego”, czyli boga burz zachodu, mówiono często: „wielka góra” lub podobnie. Jeśli ten wywód jest słuszny, wówczas nowa religia Abrahama polegałaby nie na wynalezieniunowego imienia Bożego, lecz na tym, że zatrzymując używane powszechnie imię Boga, nadano munową treść. Pozostając dalej yD;v; lae jest On nie tylko Bogiem pogody i burzy, które rodzą się w górach,ale przekraczającym granice czasu i przestrzeni Bogiem wiecznym ~lA[ lae. Przeciw wyprowadzeniuszaddaj od szadu (góra) podnoszono też filologiczne mocne zastrzeżenie. Szaddaj bowiem jest stalepisane przez podwójne dd, a to czyni bardziej prawdopodobną opinię przyjmującą pochodzenie tegoterminu od szadad - „przezwyciężać, być potężnym”. Niektórzy uczeni proponują jeszcze innetłumaczenie yD;v; lae - jako Bóg niwy (od sadeh - pole). Autor Księgi Hioba chętnie i często używa określenia yD;v; lae w sporach Hioba z przyjaciółmi,podczas gdy imię Boże Jahwe ograniczone jest do mów Bożych i opowiadań ramowych (Hi 5,17; 6, 4).yD;v; lae jest wielce potężnym Bogiem - z jednej strony poddanym nieuniknionej presji czynu inastępstw czynu, z drugiej strony Bogiem autonomicznej wszechmocy.
 • 68. Kiedy Abraham w Beer-Szebie zasadził drzewo tamaryszkowe i wezwał tam imienia „Bogawiecznego” ~lA[ lae (El-olam), powstało nowe określenie wyjaśniające istotę religii Ojców (Rdz 21,33). Bóg nie jest związany ani z czasem, ani też z przestrzenią. On jest zawsze i wszędzie. Niespotykamy nigdzie wzmianki, by Bóg się stawał lub też przestał istnieć. Jest On Panem przyszłości,więc może obiecać błogosławieństwo pokoleniom, których jeszcze nie ma. On jest Bogiem proroków,który odsłania przyszłość. Proroczość ta przejawia się w życiu Abrahama i innych patriarchów. Bóg Oj-ców jest ponadczasowy. Przed Nim stoi otworem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. On po prostui zwyczajnie „jest tu” (por. Jahwe). Teksty starotestamentowe podejmują termin ~lA[ olam „wieczność”, aby wyrazić za jegopomocą trwałą, nieprzemijającą moc i panowanie Jahwe. „Pan - to Bóg wieczny” (Iz 40, 28): stworzyłOn niegdyś rozległą ziemię, ale i teraz nie ustaje w swym zbawczym działaniu i ma („przed” jak i „po”)wgląd we wszystkie rzeczy i wydarzenia. Wysławiając Boga i wierząc w Jego dalsze działanie zbawcze,mówi się raz po raz, że Jego królewskie panowanie trwa na wieki i nigdy nie będzie miało końca. JestOn „wieczną skałą” (Iz 26, 4), która zapewnia ocalenie, „naszym Odkupicielem od dawna” (Iz 63, 16).Staje się On dla swego ludu „wiecznym światłem” (Iz 60, 19 n.), zbawieniem. Jego plany trwają nawieki (Ps 33, 11). On żyje i pozostaje na wieki. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem (Ps 90, 2).Tylko On może przysięgać na samego siebie: „Tak, Ja żyję na wieki” (Pwt 32, 40). Jako Bóg wieczny nigdy nie zostanie On zastąpiony przez jakiegoś innego. Jedyny w Izraelu,którego należy czcić, to Bóg zawsze pozostający Panem nad swoim ludem i całym światem. W przeciwieństwie do tego, co wiemy o kultach kananejskich, kult oddawany „Bogu ojców”nie był związany z żadnym stałym miejscem. Charakterystyczną jego cechą stała się więź z określonągrupą i jej losami. W typologii religii Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba charakteryzuje się tym, że jestBogiem osobowym, a nie Bogiem miejscowym. I nawet jeżeli tradycja Abrahama łączy się z Mamre,Izaaka z Beer-Szebą, a Jakuba z Betel, to yD;v; lae nie był związany i ograniczony do jednego miejsca, alebył i jest obecny wszędzie, gdzie znajduje się człowiek. W ten sposób dochodzi do zupełnie innegosposobu myślenia o Bogu. Bóg widziany jest na płaszczyźnie „Ja” - „ty”, a nie na płaszczyźnieprzestrzennej. Bóg jest wszędzie (nie tylko w jednym miejscu), kimś bliskim, o bezkresnej potędze.
 • 69. Ojcowie Izraela wybrali Boga osobowego, którego można znaleźć na płaszczyźnie „ja” - „ty”, anie jak pierwotnie - w miejscach świętych. Ta główna cecha „Boga ojców” jest podstawowymelementem religii Izraela. Czczony w niej Bóg osobowy nie ma nic wspólnego z bóstwami płodnościczy burz Kananejczyków lub innych zachodnich Semitów. Jest on najpierw Bogiem poszczególnychosób, a dopiero, niejako pośrednio, Bogiem szczepu, do którego te osoby należą. Powołuje Abrahama(Rdz 15, 7), błogosławi Izaakowi (Rdz 26, 3n), jest z Jakubem (Rdz 28, 13nn), towarzyszy Józefowi wdrodze do Egiptu (Rdz 39, 2), wybiera Mojżesza (Wj 3, 1n). Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że omówione wyrażenia złożone mają tę cechęwspólną, iż wypowiadają coś charakterystycznego na temat Boga Izraela. Słowo la funkcjonuje jakoogólne, potoczne określenie Boga, a równocześnie pozwala uwypuklić, dzięki wykorzystaniu bardzoszerokiej gamy określeń, wiele Jego aspektów lub przymiotów, nadto często występuje w kontekścieteologicznej polemiki z pogańskimi bóstwami Kanaanu. Jeśli natomiast pytać o wykorzystanieterminu la w historycznym rozwoju Biblii Hebrajskiej, słuszne wydaje się stwierdzenie, iż istnieją dwaokresy wzmożonego zainteresowania tym terminem, to jest okres patriarchów oraz czas wygnania doBabilonii i późniejszy. W okresie wyjścia, wędrówki przez pustynię i zajęcia Kanaanu, a także wczasach królewskich dominują inne określenia. 2. „Elohim” ( ~yhil{a/) Określenie Boga w Starym Testamencie imieniem ~yhil{a/ pojawia się już w Księdze Rodzaju, a mianowicie w pierwszym wersecie: `#r,ah taew> ~yIm;Vh; tae ~yhil{a/ arB tyviareB. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1, 1). ~yhil{a/, obok imienia Jahwe, jest najczęściej używanym określeniem Boga w StarymTestamencie. Według powszechnego przekonania egzegetów hagiografowie w bardzo różny iwieloraki sposób korzystali z tego terminu, dlatego w niniejszym opracowaniu tylko w przybliżeniuzostaną nakreślone jego najważniejsze zastosowania. Zauważmy najpierw, iż rzeczownik ~yhil{a/ jest liczbą mnogą słowa H;Ala/ (Eloah) lub raczej - jaktwierdzą znawcy zagadnienia - imienia lae, którego H;Ala/ byłoby jedynie późniejszym rozszerzeniem.
 • 70. Imię H;Ala/ jako trzecie w Starym Testamencie imię Boże, oprócz omawianych lae oraz ~yhil{a/, pojawiasię wyłącznie w późniejszych tekstach narracyjnych, z okresu powygnaniowego, nadto w tekstachpoetyckich (Pwt 32, 15.17; Ps 18, 31; Ha 3, 3); jako rzeczownik pospolity odnoszony także do bogówpogańskich (2 Krn 32, 15; Ne 9, 17; Dn 11, 37nn.; Iz 44, 8; Ha 1, 11; Ps 18, 32). Wielokrotnie H;Ala/wydaje się imieniem własnym Boga Izraela (Ps 50, 22; por. 114, 7; 139, 19; Prz 30, 5; Ha 3, 3). WKsiędze Hioba obok lae właśnie H;Ala/ jest najczęstszym imieniem Boga: w całej Biblii łącznie 57 razy, ztego w Księdze Hioba aż 42 razy. Z pewnością nie można traktować formy ~yhil{a/ jako dowodu na wielość „bóstw” izraelskich,czy jakąś ukrytą formę politeizmu izraelskiego, nawet w szczątkowej postaci, chociażby dlatego, żełączone z ~yhil{a/ inne części zdania mają formę liczby pojedynczej, w tym czasowniki, zaimki osobowe idzierżawcze, a tylko zupełnie wyjątkowo autorzy biblijni odchodzą od tej zasady (np. Rdz 1, 26:„Uczyńmy człowieka”; por. 3, 22; 11, 7). Trzeba następnie zauważyć, że wspomniana liczba mnogarzeczownika występuje także na określenie bogów pogańskich, chociaż z kontekstu jasno wynika, iżchodzi o jedno bóstwo (zob. Sdz 11, 24; 1 Krl 11, 5.33; 2 Krl 1, 2.6.16). Autorzy i redaktorzy tekstówStarego Testamentu unikają skrzętnie cienia politeizmu, nawet w imionach osób (np. Iszbaalzmieniono w niektórych miejscach na Iszboszet); tymczasem zamiast imienia Jahwe wstawiają często~yhil{a/. Gdyby to słowo miało posmak politeistyczny, nigdy by tego nie robili. Chociaż zatem rzeczownik ~yhil{a/ występuje w Biblii Hebrajskiej w liczbie mnogiej, to jednakoznacza jednego i jedynego Boga Izraela. Fenomen ten był znany zresztą już w okresieprzedizraelskim w Babilonii i w Kanaanie, a można go tłumaczyć jako sposób wyrażeniaintensywności: desygnatu (ang. plural of intensity), w którym mieści się pełnia boskich mocy, pełnośćbóstwa. Nie jest to w każdym razie pluralis excellentiae seu maiestatis, gdyż taka liczba mnoga nieistniała w języku hebrajskim. Raczej można domyślać się pluralis compositionis - gdy liczba mnogawyraża niewyczerpane bogactwo przymiotów Bożych - lub pluralis abstractionis, w którym liczbamnoga wyraża pojęcie oderwane: bóstwo. Najczęściej ~yhil{a/ oznacza w Starym Testamencie Boga Izraela i wtedy imię to pojawia się wpołączeniach z liczbą pojedynczą czasownika, a nadto bardzo często bez rodzajnika. W takich przy-padkach rzeczownik przyjmuje też zazwyczaj formę tak zwanego status constructus yhel{a/ (Elohe),łącząc się z przydawkami przymiotnikowymi, rzeczownikowymi itd., dzięki czemu opisuje bliżejwłasności i cechy Boga, na przykład „Bóg święty” (Joz 24, 19), „Bóg sprawiedliwy” (Ps 4, 2; 7, 10),„Bóg, który jest blisko” (Pwt 4, 7); „Bóg przykazań” - „Bóg dający przykazania, prawa” (Iz 30, 18; Ml 2,17). Z kolei inne konstrukcje złożone wskazują na miejsce przebywania Boga albo na zasięg Jegowładzy: „Bóg nieba” (Rdz 24, 7), „Bóg nieba i ziemi” (Rdz 24, 3), „Bóg ziemi” (Iz 54, 5), także „Bóg tego
 • 71. kraju” (2 Krl 17, 26; So 2, 11). Zwrot „Bóg wszelkiego ciała” wyraża panowanie Boga nad ciałem i nadczłowiekiem (Jr 32, 27; por. Lb 16, 22; 27, 16). Zastosowań tego rodzaju jest w Starym Testamenciebardzo wiele. ~yhil{a/ jest przede wszystkim Bogiem Izraela - yhel{a/ Yisrael, wyrażenie, które występujeniezwykle często w Starym Testamencie. W ten sposób autorzy natchnieni przedstawiają szczególnąrelację między narodem wybranym i jego Bogiem, związek zapoczątkowany wybraniem Izraela naszczególną własność Jahwe (por. Wj 19, 5-6), a przedstawiony w kategoriach przymierza. Bliskizwiązek Izraela i Boga Jahwe został najdobitniej wyrażony słowami formuły przymierza: „będęwaszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem”, łącznie w różnym ujęciu 25 razy (Kpł 26, 12; por. Wj 6,7; Pwt 26, 17; 29, 12). Spotykamy tu szczególny sposób mówienia Izraelitów o swoim Bogu: statusconstructus wyrażenia ~yhil{a/ w połączeniu z zaimkami dzierżawczymi: w wypowiedziach kierowanychdo ludu izraelskiego pojawiają się określenia „twój Bóg” (por. 1 Sm 12, 19; 14, 11; 15, 21), względnie„wasz Bóg” (Rdz 43, 23; 1 Sm 12, 12; Pwt 1, 10). Natomiast członkowie narodu wybranego mówią o„moim Bogu” (1 Krl 5, 18-19), zwłaszcza w psalmach, wyrażając ścisłą łączność wierzącego z Bogiem(Ps 31, 15; 38, 22), zaś cała społeczność o „naszym Bogu” (Wj 8, 6; Pwt 1, 6.19.20). Teologiczna idea przymierza pozostaje w ścisłym związku z pojęciem wybrania. W świetletradycji biblijnych nastąpiło ono w epoce patriarchów, a zapoczątkowane zostało powołaniemAbrahama. W opowiadaniach o patriarchach Bóg, który wszedł w szczególny związek z protoplastamiIzraela, jest nazywany według imienia danego patriarchy, a zatem jako „Bóg Abrahama”, „BógIzaaka”, „Bóg Jakuba” (lub: Izraela), (yhel{a/ Abraham itd.), stając się osobistym, domowym Bogiempatriarchy. Imię Boże typu „bóg N.N.” nadawali bogom plemiennym także nomadzi i półnomadzi wTransjoradanii i na Półwyspie Synajskim, a bóg plemienia czy klanu był nazywany odpowiednio doimienia przywódcy plemiennego lub protoplasty i jest to sposób ekspresji religijnej obecny na całymstarożytnym Wschodzie. W ten właśnie sposób również członkowie rodów izraelskich z okresupatriarchów nazwali Boga, który objawił się i złożył obietnicę, że będzie osobistym Bogiem Abrahama(Rdz 24, 12.27.42.48; 26, 24), Bogiem Abrahama i Izaaka (Rdz 28, 13; 32, 10), także Bogiem Jakuba (2Sm 23, 1). Na początku zatem poszczególne rodziny patriarchalne miały własne bóstwo plemiennelub rodowe nazywane od imienia praojca, a kiedy poszczególne rody zaczęły się łączyć i porządkowaćprotoplastów w genealogii, zaczęto też mówić o „Bogu mego ojca” (Rdz 31, 42; por. 46, 3; 50, 17). Wczasach Mojżesza identyfikowano już Boga poszczególnych patriarchów, określając Go jako „BogaAbrahama, Izaaka i Jakuba” (Wj 3, 6.15; 4, 5; 1 Krl 18, 36). Dla grup skupionych wokół Mojżesza byłooczywiste, iż nie są to różni bogowie, lecz ten sam Bóg Izraela; posługiwano się także formułą „Bóg
 • 72. naszych ojców” (Wj 3, 6.13), która dobrze wyrażała jedność wiary narodu wybranego w jedynegoBoga i jej nieprzerwaną kontynuację. W czasach późniejszych także inni wielcy mężowie Izraela, jak Dawid czy prorocy, pozostawaliw relacji z Bogiem opartej na wybraniu i przymierzu, dlatego w wypowiedziach kierowanych do nichrównież nazywano Boga „twoim Bogiem” ^yh,l{a/ (Eloheka), co zasługuje tym bardziej na uwagę, jeśliwypowiedź pojawia się na ustach Izraelity wierzącego w Jahwe: król Jeroboam do męża Bożego (1 Krl13, 6), król Ezechiasz do proroka Izajasza (2 Krl 19, 4; Iz 37, 4). Izraelici do proroka Jeremiasza (Jr 42,2), a nawet w ustach poganina (2 Krl 5, 11). Podobnie spotykamy w Starym Testamencie „BogaDawida” (2 Krl 20, 5), oraz „Boga Eliasza” (2 Krl 2, 14; por. 1 Krl 18, 10), chociaż są to przypadkiodosobnione. Inne regularne i częste zastosowanie terminu ~yhil{a/ pojawia się w połączeniu z imieniemwłasnym Jahwe, jak to jest w wyrażeniach „Jahwe, Bóg Izraela” (,,Elohe Yisrael”), albo „Jahwe, mój[twój, nasz, wasz] Bóg”. Tego typu określenia Boga w Starym Testamencie są obecne przedewszystkim w Księdze Powtórzonego Prawa i w całej tradycji deuteronomistycznej, a także w tradycjikapłańskiej (od Wj 6, 1nn) oraz w psalmach. W tradycji deuteronomistycznej pojawia się także ważnewyrażenie ~yhil{a/h „haelohim” (z rodzajnikiem) bez bliższego dopełnienia, w formułach wyznaniawiary: „Zobaczyłeś, byś poznał: tylko Jahwe jest Bogiem i nie ma żadnego poza nim” (Pwt 4, 35.39).Doniosłość wyrażenia ~yhil{a/h ujawnia 1 Krl 18, 39, gdzie lud Izraela wyznaje, kto jest jego Bogiem: jestnim Jahwe. Ten sam motyw pojawia się w 1 Krl 18, 24, a całość rozgrywa się w kontekście polemiki zbóstwami pogańskimi: nie one są Bogiem ~yhil{a/h, ale jest nim JHWH, jedyny istniejący Bóg. Należy dodać, że takie rozumienie wyrażenia ~yhil{a/h jako określenie jedynego Boga Jahweprzeciwstawia się tym tekstom, w których ~yhil{a/h wyraża raczej bóstwo lub boskość, sferę boską,fenomen boskości, przy czym wszystko pozostaje dość nieokreślone. Interesujący tekst Wj 21, 13, wktórym przemawia Bóg Jahwe w pierwszej osobie, mówiąc o nieumyślnym zabójcy człowieka, możnaby tłumaczyć „bóstwo dopuściło, że sam wpadł w ręce”. Wyrażenie ~yhil{a/h pojawia się także w trzechtekstach mówiących o przyjaźni patriarchów z Bogiem: Henocha (Rdz 5, 22.24), Noego (Rdz 6, 9), orazJakuba (Rdz 48, 15); cytowane teksty można tłumaczyć w tym sensie, iż patriarcha „chodził zbóstwem”. Podobnie można rozumieć wyrażenie ~yhil{a/h w tych tekstach, gdzie jest mowa o ludzkiejbojaźni wobec Boga (Rdz 42, 18; Wj 1,17,21). W Starym Testamencie termin ~yhil{a/ może oznaczać również bogów obcych, jak wspomnianojuż wyżej, omawiając problem liczby mnogiej tego słowa. Jest to zupełnie naturalne użycie tego słowazarówno w ustach osób nie należących do narodu wybranego jak i jego członków. ~yhil{a/ oznacza także
 • 73. istoty pozaziemskie lub duchy zmarłych (Rdz 28, 12-22; 35, 7; 1 Sm 28, 13), oraz sędziów i książątziemskich (Ps 45, 7; 82, 6). Okazjonalnie pojęcie ~yhil{a/ oznacza również figurki kultyczne, posążkibóstw domowych lub plemiennych, zwyczajowo nazywane „terafim”. Opuszczając z Jakubem domrodzinny, Rachel skradła „terafim” swego ojca i zabrała ze sobą (Rdz 31, 19-32), te jednak były dla jejojca „jego bogami” i dlatego pragnął je odzyskać (Rdz 31, 30-32; zob. Rdz 35, 2.4; Wj 21, 6). Takżeautor deuteronomistyczny oraz przed- i powygnaniowi prorocy określali obce wyobrażenia kultycznejako ~yhil{a/. Ozeasz i później Kronikarz nazywają „nie-bogami” posągi złotego cielca z Betel i Dan (Oz 8,6; 2 Krn 13, 9); również dla Jeremiasza tacy bogowie są „nie-bogami” (Jr 2, 11; 5, 7). W porównaniu z Jahwe ~yhil{a/ wyraża ideę Boga bardziej abstrakcyjnie, koncentrując sięraczej na ogólnych elementach bóstwa jako takiego, stwórczego i transcendentnego do świata (por.Adonaj); obydwie koncepcje Boga - osobowego i transcendentnego ulegały długiej ewolucji w róż-nych środowiskach, ostatecznie zaś utożsamiono Jahwe z ~yhil{a/. W źródłach E (elohistyczna tradycja) i P (kapłańska tradycja) w Pięcioksięgu występujewyłącznie imię ~yhil{a/, podobnie jak w elohistycznym zbiorze Psałterza; proces wzajemnegozastępowania obu imion lub dodawania jednego do drugiego jest łatwo uchwytny w wielu księgachST. W odniesieniu do bóstw pogańskich ~yhil{a/ używano w ST zarówno w liczbie pojedynczej (1 Krl 11,33; 2 Krl 1, 2-3), jak i mnogiej - są to m.in. bóstwa Egiptu (Wj 12, 12) oraz Filistynów (Sdz 10, 6). Wgłównym przykazaniu dekalogu posłużono się w zakazie czci bogów obcych takim właśnie pojęciem„innych bogów” (Wj 20, 3), zgodnie z przeświadczeniem, że każdy naród ma swoich (swego) ~yhil{a/(m.in. Mi 4, 5; Jon 1, 5). W procesie identyfikacji Jahwe z ~yhil{a/ znaczną rolę odegrało przymierze: Jahweprzedstawiano jako jedynego Boga, o którym lud wybrany mógł powiedzieć „mój (nasz) Bóg”,objawiający się jako „twój (wasz) Bóg” lub jako „Bóg Izraela”. Pod koniec niewoli babilońskiej i wpóźniejszych czasach dokonano teologicznego opracowania tej myśli w formułachnieporównywalności Boga z nicością bóstw obcych, oczywistej w podobnym stopniu jak wyłącznośćJahwe, jedynego Boga. Konkretną treść określenia ~yhil{a/ można odczytać z przymiotów łączonych z tym określeniem -jest więc ~yhil{a/ święty (Joz 24, 19), sprawiedliwy (Ps 7, 10), żywy (Pwt 5, 26; 1 Sm 17, 26.36; Jr 23, 36),bliski (Pwt 4, 7), zazdrosny (Wj 20, 5; 34, 14; Pwt 4, 24), płonący gniewem (Ps 7, 12), miłosierny (Wj34, 6; Ne 9, 31), wielki (Ps 77, 14), potężny (Jr 32, 18), wierny (Pwt 7, 9), przebaczający (Ps 99, 8).Zakres jego władzy wyrażają takie zwroty, jak ~yhil{a/ nieba (Rdz 24, 7; Jon 1, 9), nieba i ziemi (Rdz 24,3), ziemi (Iz 54, 5), wszelkiego ciała (Jr 32, 27) i wreszcie „~yhil{a/ bogów”, tj. najwyższy, absolutny Bóg
 • 74. (Pwt 10, 17; Ps 136, 2). Potwierdzają to imiona własne, których elementem teoforycznym jest równieczęsto -el, jak -jah(u) (lub Jo- na początku). Podsumowując powyższą refleksję, należy stwierdzić, iż w przeważającej liczbie tekstów imięBoże ~yhil{a/ jest rzeczownikiem pospolitym wyrażającym ideę Boga, bóstw pogańskich, także ogólniesfery boskiej. Omawiany termin nigdy nie łączy się z nazwami lokalnymi miast lub miejscowości, nato-miast opisuje przede wszystkim różne aspekty tajemniczej i niezwykle bogatej rzeczywistości Boga,który synom Izraela był znany jako Jahwe. Tak więc słowo ~yhil{a/ znaczy: bogowie, bożki (np. Wj 12. 12; 18, 11; Pwt 29, 17); bożek (Sdz11, 24; 1 Sm 5, 7; 1Krl 11, 5); jeden Bóg prawdziwy (1Sm 7, 8; Jr 10, 10; Pwt 4, 35); a przenośnie:ludzie pełniący ważny urząd w Izraelu (Ps 138, 1; 1Sm 2, 25); anioł, aniołowie.C) OKREŚLENIA BOGA: ADONAJ I OJCIEC Zmieniające się struktury społeczne w Izraelu wywarły wpływ także na nadanie Bogu innychokreśleń. Zostały one zapożyczone z nazw określających członków rodziny izraelskiej, a więc takichjak np.: Ab – Ojciec, krewny (Rdz 31, 41: „krewny [albo bojaźń] Izaaka”) i Zbawiciel (Ps 19, 14). Doimion Bożych należą też: Kadosz – Święty, Bóg mocny, Skała, Wielki, Sędzia, Tarcza, Sprawiedliwy. Wtym paragrafie zostaną omówione tylko dwa ważne określenia: Adonaj i Ab (Ojciec). yn"doa]) 1. „Adonaj” ( Pojawiają się dwie podstawowe formy tego określenia Boga: !Ada (Adon) i yn"doa] (Adonaj),które występują w sumie 773 razy w Biblii Hebrajskiej (334 razy forma Adon i 439 - Adonaj).Przykładowo - Ezechiel zawsze używa określenia Adonaj (222 razy), a Pierwsza Księga Samuela znatylko formę Adon (38 razy). W Prawie obydwie formy występują 109 razy, u Proroków 546, zaś wPismach -118. yn"doa] (Adonaj), hebr. „mój wielki pan”, to tytuł i imię Boga w Piśmie św., używane przezFenicjan i Hebrajczyków. Jest to liczba mnoga rzeczownika !Ada (Adon) „pan” - tytułu, któregoużywano w odniesieniu do świeckich przełożonych (np. króla, męża czy właściciela niewolników) - zsufiksem zaimkowym w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Pochodzenie wyrazu !Ada (Adon) jestniepewne (może od hebr. ado /dun/ - panować albo asyr. dananu - być tęgim, potężnym). Na
 • 75. określenie „pana” w językach semickich znane są również i inne terminy: belu (akad.), mare (aram.)czy rabb (arab.). !Ada (Adon) w liczbie pojedynczej stosowano zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do Boga (wprzemowie do ludzi zwykle w formie adoni „panie mój”, „pan mój”). Sara używa tego określenia wstosunku do swego męża: Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mamdoznawać rozkoszy, i mój pan starzec?» (Rdz 18, 12), Abraham używa tego terminu zwracając się doanielskich gości: Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi, arano pójdziecie w dalszą drogę (Rdz 19, 2). Dla służącego w Rdz 24 Abraham jest jego panem. Takżefaraon był nazywany tym tytułem (Rdz 40, 1); również Józef, który sprawował władzę w Egipcie isprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju, nazywany jest panem (Rdz 42, 10). Rut w takisposób zwracała się do Booza zanim została jego żoną: Obyś darzył mnie życzliwością, panie mój -powiedziała - oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej służebnicy, chociaż nie jestemnawet równa jednej z twoich służących (Rt 2, 13). Anna tym tytułem zwróciła się do kapłana Helego:Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszęmoją przed Jahwe (1Sm 1, 15). Tak odezwali się do Saula jego słudzy: Oto dręczy cię duch zły, zesłanyprzez Boga. Daj więc polecenie, panie nasz, aby słudzy twoi, który są przy tobie, poszukali człowiekadobrze grającego na cytrze. Gdy będzie cię męczył zły duch zesłany przez Boga, zagra ci i będzie cilepiej (1Sm 16, 15-16). Tak nazywani są też oficerowie królewscy, jak np. Joab: Uriasz położył sięjednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł dowłasnego domu (2 Sm 11, 9). W 1 Krl 16, 24 !Ada oznacza właściciela: Potem kupił od Szemera za dwatalenty srebra górę Szomron. Następnie zabudował tę górę, i miasto, które zbudował, nazwał odimienia Szemera, właściciela tej góry - Samaria. Również prorok Eliasz nosił tytułu pana: KiedyObadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz. A on go poznał i upadłszy na twarz,powiedział: «Czyś to ty, panie mój, Eliaszu?» (1 Krl 18, 7). Jednak są w Biblii liczne miejsca, gdzie Adon odnosi się do Boga, np. Wj 34, 23: Trzy razy wroku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana Jahwe, Boga Izraela (laerf.yI yhel{a/ hw"hy> !doah). Pwt 10, 17 używa zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej w konstrukcji Pan nad panami (~ynIdoa]hynEdoa]): Jahwe, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym istraszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków (por. Ps 136, 3). W Ps 8, 2 Bógma tytuł Jahwe, nasz Pan (WnynEdoa] hw"hy>). Natomiast w Ps 110, 1 tytuł ten przybiera Mesjasz: WyroczniaJahwe dla Pana mego (ynIdoal; hw"hy>): «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżekpod Twoje stopy».Imiona niektórych osób zawierają element Adoni, np. w Sdz 1, 5 - Adoni-Bezek (qz<b,
 • 76. ynIdoa]), Joz 10, 1 - Adonisedek (qd,c,-ynIdoa]); imię Adonijah (hY"nIdoa) noszą trzy osoby ( 1 Krl 1, 8; 2 Krn 17, 8; ]Ne 10, 17); Adonikam – Ezd 2, 13 (~qynIdoa]); Adoniram – 1 Krl 4, 6 (~rynIdoa]). Najczęściej jednak określenia !Ada używano w liczbie mnogiej wzmocnionej, w połączeniu zzaimkiem dzierżawczym (np. adoneka „pan twój”, dosłownie: „państwo twoje”), z tym ważnymreligijnie zastrzeżeniem, że w połączeniu z zaimkiem „mój”: yn"doa] (Adonaj), mówiono tylko do Boga i oBogu (por. Elohim w liczbie mnogiej Bóg). Z czasem zatracono poczucie wartości sufiksu zaimkowegow tym wyrazie, tak iż praktycznie yn"doa] znaczyło Pan, najpierw jako tytuł Boga, potem jedno z jegoimion. W okresie powygnaniowym imię yn"doa] zastąpiło imię Jahwe w kulcie publicznym ze względu narosnącą cześć dla imienia Jahwe (np. Hi 28, 28). W następstwie tego, po wprowadzeniu znakówsamogłoskowych do TH (między V a VII w.), przy spółgłoskach imienia JHWH (tetragram) umieszczanoznaki samogłoskowe najczęściej wyrazu yn"doa], z przegłosem pierwszego a w e, co stało się powodembłędnej wymowy imienia Bożego - Jehowa, panującej przez kilka ostatnich wieków (zamiastprawidłowej - Jahwe). Termin yn"doa] zamiast Jahwe zatrzymała Vg w Wj 6, 3 oraz w Jdt 16, 16, ale bezodpowiednika w tekście greckim. 2. „Ojciec” ( ba) O ile w religiach pogańskich, otaczających państwo izraelskie, idea ojcostwa boskiego byłastosunkowo dość silnie zarysowana, to Stary Testament był pod tym względem zastanawiającopowściągliwy. Z pewnością sama myśl o ojcostwie Boga-Jahwe w odniesieniu do narodu wybranegozrodziła się bardzo dawno, ale wyraźne jej stwierdzenie w życiu religijnym, zwłaszcza w modlitwach,nastąpiło dopiero później, mianowicie w tzw. czasach deuteronomicznych (ok. VII w.). Ważną rolęodegrali tu prorocy. Ozeasz, mówiąc o ciągłym łamaniu Przymierza przez naród wybrany, podaje słowa Boga:„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ichwzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła, a przecieżJa uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się onich” (Oz 11, 1-3). Wprawdzie w wypowiedzi tej brakuje słowa „Ojciec” w stosunku do Izraela, ale nietrudno sięgo domyślić, gdyż właśnie jak Ojciec przemawiał tu Bóg do swego narodu.
 • 77. Za pośrednictwem proroka Jeremiasza Bóg pod adresem niewdzięcznego narodu wyrażaswoją skargę, w której wyznaje, że w Jego zamiarach było, by między Nim a Izraelem zawiązała się nićjak najściślejszego związku rodzinnego: „Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć dosynów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: BędzieszMnie nazywał: Mój Ojcze! I nie odwrócisz się ode Mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiaryswemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela - wyrocznia Pana” (Jr 3, 19-20). Pierwszy dowód na wezwanie Boga pod imieniem Ojca znajdziemy w liturgii pokutnej,zawartej w proroctwie Izajasza (63, 7 - 64, 11), która może pochodzić najwcześniej z czasów po 587 r.przed Chr. (por. Iz 64, 10n): „Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę: Boś Ty naszym Ojcem!Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje; Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz”to Twoje imię odwieczne” (63, 15n). „A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszymtwórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Panie, nie gniewaj się tak bezgranicznie, i niechowaj w pamięci ciągle naszej winy” (64, 7n). W tej wielkiej katastrofie narodowej — w upadku świętego miasta i samej świątyni — Izraelprzeżył swoisty kryzys swojego zaufania do dziecięctwa Abrahamowego (por. Mt 3, 9) i dlatego terazmyśli jedynie o ojcowskim miłosierdziu samego Boga. Tekst ten mówi nam także, dlaczego Izrael takrzadko dotąd zwracał się do Boga z wezwaniem „Ojcze”: imię to bowiem stosował on do tej pory doswoich przodków — Abrahama i Jakuba, od których wziął swoją naturalną egzystencję. Po niewoli świadomość pochodzenia od Abrahama jako ojca nie wymarła wprawdzie wnarodzie izraelskim (Ne 9, 7n; 1 Mch 2, 52; Syr 44, 20; Mdr 10, 5-6), a w czasach Chrystusowych byłapowodem dumy narodowej u każdego Żyda (Mt 3, 9), lecz religijna dusza Izraelity podlegała corazgłębszemu przeświadczeniu, że z licznych doświadczeń osobistych i narodowych może go wybawićtylko Bóg, który jest Ojcem, i dlatego też Bogu jako Ojcu należy się cześć: ,,Syn powinien czcić ojca, asługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem - przemawia Bóg w proroctwie Malachiasza (1, 6) -gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla mnie?” W tym samym mniejwięcej czasie stary Tobiasz, rozważając tragiczne dzieje swego narodu, wzywa swych ziomków dooddawania czci ich Bogu i Ojcu: „Wynoście Go przed wszystkim, co żyje, ponieważ On sam jest Panemi Bogiem naszym, On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki” (Tb 13, 4). Myśl ta była przedmiotem głębszych refleksji w następnych pokoleniach, skoro w II w. autorKsięgi Syracha modli się już do Boga niemal w duchu ewangelicznego Ojcze nasz: „Któż postawi strażna moich ustach i położy na wargach pieczęć przemyślną, abym nie upadł przez nie, aby nie zgubił
 • 78. mnie mój język? Panie, Ojcze i Władco życia mojego, nie zdawaj mnie na ich zachciankę i nie dozwól,bym przez nie upadł... Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka, a żądzę odwróćode mnie! Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne nie wydawaj mniebezwstydnej namiętności” (Syr 22, 27 - 23, 1.4-6). Świadom beznadziejności swego położenia (51, 7), autor uświadamia sobie miłosierdzie Bożei „z ziemi podnosi swój głos błagalny” z prośbą o uwolnienie od śmierci” (51, 9): „Ojcem moim jesteś imocarzem, który mnie wyzwoli. Nie opuszczaj w dniach udręki, a w czasie przewagi pysznych - bezpomocy!... Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady i wyrwałeś z przygody złowrogiej. Dlatego będę Cięwielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu” (Syr 51, 10-12). Na przełomie II/I w. autor Księgi Mądrości, szkicując ateizm i sceptycyzm pogańskich Grekóww Aleksandrii, wśród których mieszkał, wkłada w ich usta słowa: „Zróbmy zasadzkę nasprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa,wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jestpotępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne doinnych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak odnieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czyprawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu” (Mdr 2, 12-18). A na innym miejscu, wyśmiewając bezmyślną wiarę pogan w pomoc ich bożków, poucza, żetylko Bóg prawdziwy po ojcowsku roztacza moc swego ramienia nad swymi dziećmi: „Inny znowu,żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący gostatek. Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła, ale sterujenim Opatrzność Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytoczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną...”(Mdr 14, 1-4). Zestawiając wszystkie teksty Starego Testamentu, przedstawiające Boga jako „Ojca” Izraela,możemy je uszeregować w trzech grupach w zależności od tego, na jaki istotny aspekt zwracają oneuwagę. I tak: Bóg jest ,,Ojcem” narodu, ponieważ On jest stworzycielem i od Niego pochodzi życieprzekazywane z pokolenia na pokolenie; ponieważ On troszczy się o swoje stworzenia i rządzi nimi zprzedziwną mądrością, zwłaszcza gdy idzie o naród wybrany i o jego króla. Bóg jest dlatego „Ojcem”,ponieważ miłuje swoje stworzenie, a szczególnie swój naród wybrany. Nie możemy się temu dziwić, że Stary Testament stosunkowo tak oszczędnie stosuje imię„Ojciec” do Boga, jeżeli zważymy, że Jahwe był jedynym Bogiem, a więc nie posiadał obok siebie - jak
 • 79. w wielu religiach pogańskich - jeszcze jakiegoś innego bóstwa, zwłaszcza żeńskiego. Nie posiadał teżsynów ani córek w fizycznym tego słowa znaczeniu, a jeżeli niektórzy poeci Starego Testamentunazywali czasem aniołów „synami Bożymi”, to chcieli przez to podkreślić jedynie ich pod-porządkowanie się Stwórcy. Bóg był dla Izraela przede wszystkim Bogiem ojców, Bogiem Przymierza,a ten jawił się przed nim w wielkim swoim majestacie, świętości i chwale. Bóg był za daleki i za wielkina to, by Go można ściągnąć do poziomu ojca narodu. Na jedyne zbliżenie, ale w pełni uzasadnione,Boga do człowieka, pozwolili sobie prorocy, kiedy Boga - Jahwe przyrównywali do „męża” Izraela.Było to jednak całkowicie uzasadnione, jeżeli się zważy, że w pewnym okresie rozwoju dziejów Izraelana terenie Palestyny rozszerzał się kult Baala, boga płodności, użyźniającego ziemię, którą tymsamym wyobrażano sobie jako jego żonę. Otóż nie Baal jest mężem Izraela - grożąc pouczali prorocy -ale Jahwe, Bóg jedyny i prawdziwy. W najstarszych warstwach literackich Starego Testamentu nie spotykamy jakiejkolwiek ideiBożego ojcostwa. Bóg nie objawił się w pierwszej teofanii jako Ojciec, lecz jako Jahwe: „Ten któryjest”. W historii Izraela pojawia się najpierw idea „synostwa Bożego” - a nie Ojcostwa. Np. wPsalmie 2, 7 jest mowa najpierw o adopcji króla przy wykorzystaniu słownictwa o „zrodzeniu”znanego nam z ościennych religii pogańskich. Ale nie chodzi tu tyle o „zrodzenie”, ile o powołanie izadanie nałożone przez Boga królowi, co wyraźnie wynika z dalszych wierszy:Synem moim jesteś! Jam cię dziś zrodził. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i na własnośćkrańce ziemi. Zmiażdżysz ich berłem żelaznym i rozbijesz jak naczynia gliniane (Ps 2,7 nn). Ps 89, wygłaszający hymn pochwalny na cześć Dawida, ideę adopcyjnego synostwa królałączy z Bogiem jako Ojcem: „On może do mnie wołać Ojcem moim jesteś, moim Bogiem i ocalającąmnie skałą (w. 27). Są to sporadyczne teksty. Dowodzą jednak, że od czasów królewskich począwszy,zaczęto śmielej Boga nazywać także Ojcem.. Oprócz idei wybraństwa, które uważano za wyjątkową łaskę, pojawia się jeszczewychowawczy aspekt ojcostwa. Tak jak w zwykłym i naturalnym środowisku rodzinnym wychowanieodgrywa niezwykłą rolę, a spoczywa w rękach rodziców, tak też Bóg „wychowuje” swój naród. Myślta została szczególnie rozwinięta w tekstach mądrościowych. Do takich tekstów zaliczyć można Pwt 8,5n.: A więc uznaj w twoim sercu,
 • 80. że Pan Bóg twój wychowuje ciebie, jak syna cię ćwiczy. Strzeż tedy przykazań Pana, Boga twego chodząc Jego drogami i żyjąc w bojaźni przed Nim. Relacja ojciec - syn została tu wyraźnie zakreślona, jakkolwiek Bóg nie jest nazywany Ojcem,lecz Panem. Tłem tej pedagogicznej wypowiedzi jest wędrówka Izraela po pustyni, pojęta jako okrespróby i wychowania narodu. Widzimy jednak, że nie szafuje się tytułem „Ojciec” dla Boga, zwłaszczaw wypowiedziach typu pedagogicznego, choć z tekstu wynikają cechy ojcowskie. Podobnie się sprawaprzedstawia w wypowiedzi proroka Izajasza, pełnej żalu ojcowskiego Boga nad niewiernym narodem: Słuchajcie, niebiosa, nadstaw ucha, ziemio, gdyż Pan mówi: „Wykarmiłem i wychowałem synów lecz oni odstąpili ode mnie”. (Iz 1, 2) Bóg w innej wypowiedzi Izajasza, jakby strofując naród, wypowiada się o nim jako o „synachnieudanych”(Iz 30, 9). Relacja ojciec - syn z akcentami pedagogicznymi ścisła literatura sapiencjalna przeniosła napojedynczego Izraelitę. Można zauważyć w tych wypowiedziach pewne usiłowania przejścia zokreślenia Ojciec do bezpośredniej inwokacji. Oczywiście nie jest to jeszcze ścisła analogia do inwo-kacji Abba - Ojcze w ustach Jezusa, ale pewne zbliżenie można zauważyć. Naturalnie Jezus do Bogamówi jako jednorodzony Syn, a wierny Izraela jako wierny syn swego narodu, świadomy kim jest Bóg.To wszystko mieści się w modlitwie błagalnej pobożnego Izraelity w Syr 23, 1-6, która rozpoczyna sięod słów: Panie, mój Ojcze i władco życia mojego! ... Może się wydawać dziwne, że autor księgi wykształcony nauczyciel Prawa, Jezus syn Syrachatylko w tym fragmencie, w modlitwie o czystość w słowach, myślach i czynach posługuje sięinwokacją Ojcze, ale właściwie jest to w tej księdze jedna z dwu modlitw. Wszelkie inne fragmentycechuje rodzaj parenezy mądrościowej, gdzie przeważają praktyczne rady, pomagające wcodziennym życiu.
 • 81. Druga modlitwa znajduje się pod koniec księgi (rozdz. 51) jako hymn pochwalny człowieka,który dziękuje Bogu za ocalenie z przeróżnych opresji. Jak wiadomo księgę przełożył z językahebrajskiego na język grecki wnuk Syracha, po przybyciu do Egiptu w 132 prz.Chr., dla tamtejszejdiaspory żydowskiej, nie znającej już rodzinnego języka. Z prologu dowiadujemy się, że tłumaczenienie było wszędzie dosłowne. Dlatego można przypuszczać, że dopiero tłumacz dokonał przejścia zokreślenia „Ojciec” (trzecia osoba) na inwokację „Ojcze” (druga osoba). Hellenizm był bardziejotwarty na przyjęcie pewnych „dobrych” zwyczajów z religii pogańskiej, gdyż odnoszono się dobogów bardziej bezpośrednio. Odnośnie do hymnu (rozdz. 51) wersja grecka w. 10 brzmi: Wzywałem Pana, Ojca megoPana. Odnosi się wrażenie, że jest to interpretacja chrześcijańska. W każdym razie przekład jestbardzo niezrozumiały. Dlatego przekłady nowoczesne próbują się wczuć w tekst oryginalny:„Wołałem, Panie, Ojcem moim jesteś i mocarzem, który mnie wyzwoli”. Tu inwokacja znika nakorzyść orzeczenia, że Bóg jest Ojcem modlącego się. Nie napotykamy niestety nigdzie, aby miano Ojciec stało się bezpośrednią i poufną inwokacją. W Ps 107, 23-32 zawarte są podobne myśli jak w Mdr 14, 1-3, lecz jeszcze bardziej rozwinięte.Tu jednak nie pada tytuł „Ojciec”, lecz Pan. Pareneza mądrościowa nawiązująca do idei wybraństwa Izraela poszła o krok naprzód,mówiąc o wybraństwie pojedynczego Izraelity. Tutaj motywy relacji rodzicielskiej zostałyprzeniesione na Boga jako Ojca, przy równoczesnym uwypukleniu pewnych warunków, które należa-łoby spełnić, aby Bóg stał się Ojcem dla człowieka. Szczególnie Syr 4, 10 jest pod tym względemcharakterystyczny: Bądź ojcem dla sierot na wzór małżonka dla ich matki i nazywać się będziesz synem Najwyższego i otoczy cię miłością bardziej niż rodzona matka. Podobne myśli znajdujemy w Psalmach: Ojcem dla sierot i opiekunem dla wdów jest Bóg w świętych swoich przybytkach. (Ps 68, 6) Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan lituje się nad tymi, który Go miłują. (Ps 103, 13)
 • 82. Autor Mdr „przedłuża” motyw ojcostwa Bożego z ziemi do wieczności. Sprawiedliwywprawdzie już tu na ziemi jest dzieckiem Bożym. W całej pełni ten przywilej z racji na podobieństwodo Boga ujawni się w wieczności poprzez otrzymaną nieśmiertelność. Ażeby jeszcze bardziejuwypuklić motyw ojcostwa, wynikający z podobieństwa ze Stwórcą autor korzysta z motywu adopcji,znanego w Starym Testamencie z przekazania dziedzictwa „jeśli syn, to i dziedzic”, co wyraźniezostało podniesione w Mdr 15, 5 n. Stary Testament jest bardzo powściągliwy w nazywaniu Boga Ojcem. Na to wpłynęły dwieprzyczyny. Jedna, to wiara w Jahwe, jednego i jedynego Boga, który „Jest” i jako taki objawił swojąwszechmoc i zbawczą moc. Druga przyczyna to ostrożność w formułowaniu z obawy przed pogańskimbałwochwalstwem. Tam bóstwo rodzaju męskiego miało często żeńską partnerkę, boginię lubziemską osobę. Jeśli zatem prorocy sporadycznie Boga Jahwe nazywali Ojcem, to żeby Jego ojcostwoprzeciwstawić pogańskim kultom. Czynili to w takiej formie, żeby nie tworzyć żadnych podstaw donajmniejszego nawet nieporozumienia. Natomiast starano się narodowi wybranemu przez Jahweprzybliżyć ideały wzorowego Ojca bez nazywania Go w taki wyraźny sposób. Jednakże podstawę dotakich obrazów nie służył tyle ziemski Ojciec, ile Jahwe, Bóg przymierza, który wybrał naród, dał muobietnice, czuł się zaś zbawczo odpowiedzialny. Był to Bóg dobry, wierny i miłosierny. Oto podstawy obrazów takich jak Pasterza (Ez 34; Ps 23), Oblubieńca (np. Oz 2), ale takżeSędziego i Boga zazdrosnego o swój naród, gdy Go zdradzał. Świętość Jahwe (Iz 6), domagająca siętakże świętości narodu, spełnienia Jego woli zawartej w Prawie. Oto przeróżne cechy, które miałypomóc Izraelowi poznać i ukochać swojego Boga, który przewyższał wszelkie ideały jakiegośziemskiego Ojca. Ta powściągliwość w wyraźnym nazywaniu Boga Ojcem cechuje nie tylko Proroków Izraela. Wżadnym okresie Izraela nie pozwolono na przerzucenie pogańskiej koncepcji ojcostwa na Boga Jahwe.Jeśli Bóg stał się „Ojcem” dla króla i dla całego narodu, to właśnie podstawą było wybraństwo królanarodu, z równoczesnym żądaniem etycznym wierności wynikającej z obopólnego przymierza. W literaturze qumrańskiej poza jedynym przypadkiem, mianowicie w Hymnie IX, 29-36, mo-tyw ojcostwa Bożego w ogóle nie występuje. Autor tego Hymnu skarży się przed Bogiem, że rodzonyojciec i matka ziemska opuścili go i zapomnieli o nim, ale Bóg przyjął go w opiekę jak Ojciec:„Ponieważ Ty jesteś Ojcem dla wszystkich wiernych synów, Tyś radował się nad nimi, jak matka nad
 • 83. swym niemowlęciem, i jak ten, którego On nosi w swoim łonie, Ty podtrzymujesz wszystkie swojedzieła”. Podsumowując rozdział drugi, trzeba stwierdzić, że Jahwe, to imię własne Boga Izraela,przekazane w ST w różnych postaciach. Zdecydowanie dominuje ono w nomenklaturze Boga ST, zwyjątkiem niektórych ksiąg mądrościowych. W formie skróconej (jeho- lub jo- na początku albo -jahu lub -jah na końcu) występuje takżejako część składowa teoforycznych imion własnych. Najdawniejszym świadectwem pozabiblijnym imienia Boga w postaci jhwh (tetragram) jestnapis Meszy. Trudno ustalić, jakie samogłoski łączono pierwotnie z tymi spółgłoskami, tym bardziej żepo niewoli babilońskiej nie wymawiano tego imienia, zastępując je Adonaj (rzadziej Elohim).Samogłoski wyrazu Adonaj przyjęli masoreci, co doprowadziło do błędnej, mieszanej formy Jehowa,nie używanej nigdy przez Żydów, a u chrześcijan pojawiającej się sporadycznie począwszy od XI-XII w.Materiały porównawcze z innych języków semickich i języka greckiego świadczą o tym, że wymowaimienia była (tam, gdzie ją stosowano) najprawdopodobniej Jahwe. Przekłady gr. ST stosowały naogół jako odpowiednik Jahwe Kyrios (Pan), które przejęło też chrześcijaństwo. Równie trudno jest ustalić pochodzenie imienia Jahwe i jego pierwotne znaczenie. Z imieniemJahwe Izraelici zetknęli się prawdopodobnie jeszcze przed ukonstytuowaniem się ich państwa;wskazuje się na środowisko Madianitów lub Kenitów (por. Wj 3, 6; Lb 25), choć większośćwspółczesnych komentatorów mówi ogólnie o południu. Księga Wyjścia łączy objawienie imieniaJahwe z Mojżeszem (Wj 3, 12-14), jednak tekst jest komentowany bardzo różnie. Najczęściej zdaniehy<h.a, rv,a] hy<h.a rozumie się w sensie pełni egzystencji lub jej wyłączności z podkreśleniem absolutnejtożsamości działania (por. Wj 33, 19; Ez 12, 25). Tekst Wj 3, 14a: „Jestem, który jestem” wzywa do wiary w Boga, który w swoich czynachobjawia swoje zbawcze istnienie. Jahwe jest ze swoim ludem na tyle, na ile naród wierzy w tęzbawczą obecność. Lecz nawet po okresie praktycznej niewiary, każdy powrót i uznanie Jego istnieniasprawia, że Jahwe wkracza i zbawia - On JEST. Najbardziej prawdopodobna jest interpretacja tych uczonych, którzy w oparciu zarówno ofilologię, jak i kontekst sądzą, że słowa Boże skierowane do Mojżesza podkreślają stałość pomocy iwierność Boga wobec swego ludu, czy też sądzą, że mieści się w tych słowach Bożych stwierdzenie o
 • 84. skuteczności Bożego istnienia. Istotnie według kontekstu imię Boże Jahwe miało dostarczyćuzasadnienia posłannictwu Mojżesza, powołanego przez Boga do wyzwolenia Izraela i podkreśleniaobietnicy pomocy Bożej, jaką on otrzymał („Ja będę z tobą” — Wj 3, 12). Ponadto to imię Boże mausunąć wątpliwości ludu, ponieważ będzie on chciał poznać imię Boga, który posyła Mojżesza, aby sięupewnić, że ten Bóg jest zdolny dokonać wyzwolenia. W takim razie imię Jahwe powinno oznaczaćskuteczność działania tego, który posłał Mojżesza. Nazywa się Jahwe, tzn. „Jest”, bo skutecznieujawnia swoje istnienie. Przez cuda, których dokona pozna się, że on jest Jahwe. Imię Jahwe nie jest inwencją ludzi, ale jest darem danym Izraelitom przez objawienie.Objawiając zaś Izraelitom swe imię, dał im Bóg samego siebie, gdyż takie jest znaczenie semickie ibiblijne imienia. Bo imię jest równoznaczne z osobą, która je nosi. Bóg dał poznać przez Mojżesza, żesię zaangażuje w dzieje Izraela, i że zawiążą się specjalne relacje między Nim a Izraelitami. Izraelici dobrze zrozumieli w ciągu wieków, że imię Jahwe jest darem ich Boga. Toteż mielizwyczaj mówić z całym naciskiem: Jahwe, nasz Bóg, jako odpowiedź na to, co Bóg powiedział o nich,nazywając ich „mój lud”. Jahwe jest „sztandarem” ludu Izraela (Wj 17, 15). Wyruszą „w imię Jahwe”,tj. sam Bóg będzie im towarzyszył w podróży. Imię Boże miało na celu uzmysłowić stały związek Bogaze swym narodem. Zatem Jahwe, to imię Boga przymierza. Dla czcicieli w tym imieniu jest „pomoc”(Ps 120, 2; 123, 8). Lud Boży składa się z tych, którzy się nazywają jego imieniem (Iz 43, 7), albo którzywzywają jego imienia (Am 9, 12; Jr 14, 9). Imię Jahwe ma wobec tego znaczenie historyczne. Już przezswą formę gramatyczną zapowiada swą gotowość pomocy, a przez kontekst z powołaniem Mojżeszana oswobodziciela Izraela jeszcze bardziej okazuje się związek imienia Jahwe z Bogiem, który uwalniaIzraela z niewoli. Liczne też inne teksty świadczą o związku imienia Boga z wyjściem z Egiptu. To imięwystarczy, aby przypomnieć łaskę uwolnienia. Wymienienie tego imienia jest aktem wiary, ale iwdzięczności. Imię to jest nie tylko wspomnieniem, pamiątką rk,zE zeker — Wj 3, 15), ale jakbyznakiem sakralnym otrzymania pomocy Bożej: „Ktokolwiek będzie wzywał imienia Jahwe, będziezbawiony” (Jl 3, 5a). Bóg się objawia w zdarzeniach, a Izrael miał dar ich zrozumienia. Toteż poróżnych faktach dodają autorzy biblijni: „aby poznano, że to jest Jahwe”. Jahwe jest Bogiem, któryprzychodzi i wspomaga. Imię Jahwe Izraelici traktowali jako rzeczywistość świętą. Posługiwanie się nim w kulciegwarantowało jego świętość. Nie wykluczało to jednak pozakultowego zastosowania i nie osłabiałoprzekonania o sile sprawczej imienia Jahwe. W Izraelu zawsze wierzono, że imię Boga Jahwe,wypowiedziane przy różnych okazjach, zawiera w sobie Jego obecność i czynną interwencję.Wypowiadanie imienia Jahwe towarzyszyło składanym przysięgom.
 • 85. Używanie imienia Jahwe przechodziło w Izraelu pewne etapy: najpierw imię Jahwe byłonazwaniem Boga, później rzeczywistością mocno oddzieloną od samego Boga, wreszcie stało sięczęsto stosowaną w poezji personifikacją Boga. Było ono wzywane również nad tymi, którzy dopierow trakcie dziejów zbawienia przyłączyli się do Izraela. To powszechne stosowanie imienia Bożego zaczęło jednak ulegać pewnym ograniczeniom poniewoli babilońskiej. W księgach tego okresu widoczne jest zjawisko zanikania imienia Jahwe.Tradycja biblijna, chcąc zachować świętość i odmienność Imienia Bożego, zabezpieczyła je swoistymmurem obronnym, tak że z biegiem czasu stało się to Imię zupełnie niedostępne dla wiernych. W porównaniu z Jahwe Elohim wyraża ideę Boga bardziej abstrakcyjnie, koncentrując sięraczej na ogólnych elementach bóstwa jako takiego, stwórczego i transcendentnego do świata. W procesie identyfikacji Jahwe z Elohim znaczną rolę odegrało przymierze: Jahweprzedstawiano jako jedynego Boga, o którym lud wybrany mógł powiedzieć „mój (nasz) Bóg”,objawiający się jako „twój (wasz) Bóg” lub jako „Bóg Izraela”. Konkretną treść określenia Elohim można odczytać z przymiotów łączonych z tymokreśleniem. Elohim jest święty, sprawiedliwy, żywy, bliski, zazdrosny, płonący gniewem, miłosierny,wielki, potężny, wierny, przebaczający. Zakres jego władzy wyrażają takie zwroty, jak Elohim nieba iziemi, wszelkiego ciała i wreszcie „Elohim bogów”, tj. najwyższy, absolutny Bóg. Wspólne dla wielu ludów semickich ogólne określenie bóstwa lub określenie indywidualnegoboga, wyrażane rdzeniem El występuje w Starym Testamencie zazwyczaj w konstrukcjach złożonych,np. El-Elyon (Bóg Najwyższy), El-Roj (Bóg, który widzi); El-Bethel, czyli Bóg czczony w Betel. El łączy sięteż z zaimkiem dzierżawczym w pierwszej osobie, będąc Bogiem osobistym - ”moim Bogiem”.Deutero-Izajasz posługuje się charakterystyczną formułą łącząca dwa określenia El i Jahwe. W okresie patriarchów El doznawał czci pod różnymi imionami, zwykle z dodaniem przymiotulub funkcji, czasem imienia własnego, którym podkreślano realność faktu objawienia, danegoposzczególnym patriarchom. Abraham używał dwóch imion Bożych: El-szaddaj (Wszechmogący) i El-olam (Wieczny). W czasach późniejszych użycie określenia El zanikło, a wprowadzono je w okresiejudaizmu i apokaliptyki, aby zastąpić nieużywane imię Jahwe. Niejednokrotnie El określany był przymiotnikami wyrażającymi moc, grozę, transcendencję,życie, a także miłosierdzie. El zna potrzeby człowieka i nie pozostaje obojętny na jego los. Jest Onłaskawy, przebaczający i wierny. Pojawiają się też przymioty, które stawiają Boga Izraela w opozycji
 • 86. do innych, pogańskich bogów. Takim zwrotem jest stwierdzenie, iż El Izraela jest „Bogiemzazdrosnym”, tzn. nie akceptuje żadnego innego boga obok siebie. Wprawdzie w większości tekstów rzeczownik El określa ogólnie rzeczywistość Boga, jednakżew Starym Testamencie istnieje pewna liczba tekstów, w których jest on - być może - imieniemwłasnym albo pogańskiego bóstwa kananejskiego (Ez 28, 2), albo samego Jahwe, zwłaszcza warchaicznych wyrażeniach utrwalonych w poezji hebrajskiej. Określenie El w liczbie mnogiej – Elim,oznaczało otoczenie niebieskie Boga (Dn 11, 36). Hebrajski termin Adonaj znaczy: „mój wielki pan”. Jest to liczba mnoga rzeczownika Adon -„pan”, tytułu, którego używano zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do Boga. Najczęściej jednakokreślenia Adon używano w liczbie mnogiej wzmocnionej, w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym(np. adoneka „twój pan”), z tym zastrzeżeniem, że w połączeniu z zaimkiem „mój” mówiono taktylko do Boga i o Bogu. Z czasem Adonaj znaczyło po prostu Pan, najpierw jako tytuł Boga, późniejjako jedno z Jego imion. W okresie powygnaniowym imię Adonaj zastąpiło imię Jahwe. Stary Testament jest bardzo powściągliwy w nazywaniu Boga Ojcem. Na to wpłynęły dwieprzyczyny. Jedna, to wiara w Jahwe, jedynego Boga, który „Jest” i jako taki objawił swoją wszechmoc izbawczą moc. Druga przyczyna to ostrożność w formułowaniu z obawy przed pogańskimbałwochwalstwem. Tam bóstwo rodzaju męskiego miało często żeńską partnerkę. Jeśli zatem prorocy sporadycznie Boga nazywali Ojcem, to żeby Jego ojcostwo przeciwstawićpogańskim kultom. Natomiast przez Jahwe starali się narodowi wybranemu przybliżyć ideaływzorowego Ojca bez nazywania Go w ten sposób. Nigdzie nie spotykamy, aby określenie Ojciec stałosię bezpośrednią, poufną inwokacją. Na koniec, trzeba zaznaczyć, że omówione zostały jedynie najważniejsze imiona Boga w ST.Szczegółowe opracowanie wszystkich imion Bożych przekroczyłoby ramy niniejszej pracy. III. IMIONA BOŻE W NOWYM TESTAMENCIE W nowotestamentowych imionach Boga znajduje odbicie fakt, że NT został napisany wśrodowisku posługującym się językiem greckim, jednak odwołuje się przede wszystkim do tradycji iterminologii starotestamentalnej (LXX) i judaizmu. Greckie słowo θεός („bóg”) jest najczęściej występującym określeniem osoby boskiej w NT(1318 razy). Słowo to jest często używane w Septuagincie (przeszło 4000 razy), głównie dla oddania
 • 87. hebrajskiego słowa Elohim, a także w odniesieniu do bogów pogańskich. W czasach NT θεός byłookreśleniem bogów greckich i rzymskich, ale w większości przypadków w NT odnosi się do Bogaobjawionego w historii Izraela i osobie Jezusa. W tym rozdziale słowo θεός zostanie pominięte razemz innymi określeniami ogólnymi. Trzeba jednak zaznaczyć, że niekiedy trudno poprowadzić granicęmiędzy wyraźnymi imionami Boga a określeniami bardziej ogólnymi. W czasach NT wielu Żydów wyrażało szacunek dla wyraźnych imion Boga przez zastępowanieich omówieniami. Do takich omówień należą np.: „Błogosławiony” (Mk 14, 61), „Moc” (Mk 14, 62)[BT: Wszechmocny], „Majestat” (2 P 1, 17), Pantokrator („Wszechmogący”), Alfa i Omega. Teomównienia, jako zastępcze imiona Boga, również zostaną pominięte. Dla Jezusa słowo „Ojciec” było zasadniczym i najczęściej używanym określeniem Boga. Jezusużywał nie tylko pospolitego żydowskiego wyrażenia „nasz Ojciec” (np. Mt 5, 45; 6, 9), ale takżezażyłego, aramejskiego słowa „Abba”, które przyjęło się później w liturgicznej praktyce Kościoła (Mk14, 36; Rz 8, 15; Ga 4, 6). Pełna forma imienia Jahwe nie występuje w tekście Nowego Testamentu. Jednak do imieniaJahwe nawiązuje imię Jezus oraz samookreślenie Jezusa „Ja jestem”. NT nazywa Boga „Panem” głównie w cytatach z Septuaginty (np. Mk 1, 3; 12, 11; Dz 2, 34) i wtakich wyrażeniach, jak np. „ręka Pańska” (Łk 1, 66). Większość jednak spośród 719 przypadkówużycia w NT tytułu κύριος odnosi się do uwielbionego Jezusa (np. Dz 2, 36; J 20, 28). Tak więc rozdział ten zajmować się będzie wyłącznie nowotestamentalnym objawieniemimienia Bożego (Ojciec), imieniem Jezus, samoobjawieniem Jezusa evgw. eivmi orazwczesnochrześcijańskim tytułem κύριος. A. Objawienie imienia Bożego „Ojciec” (Πατήρ) w NT Starotestamentowemu objawieniu Bożego imienia przez samego Boga odpowiada w NowymTestamencie objawienie, poprzez które Jezus pozwolił swoim uczniom poznać imię swojego Ojca (J17, 6. 26). Objawiając się sam jako Syn, pokazał, że „Ojciec” - to imię, które w sposób najbardziejdosadny ujawnia istotę Boga. Ten Ojciec, którego Synem jest Jezus (Mt 11, 25 nn), rozciąga swojeojcostwo na wszystkich, którzy wierzą w Jego Syna (J 20, 17).
 • 88. J.M. Reese stwierdził, że w Nowym Testamencie istnieje 421 różnego rodzajuokreśleń czy tytułów Boga, z których 183 odnoszą się do Boga jako „Ojca”. Najwięcej tegorodzaju określeń zawiera Ewangelia Janowa. Po Janie idzie Mateusz, potem Łukasz, a nakońcu Marek. Również w Listach św. Pawła Bóg jest określany jako Ojciec. Zagadnienie tojednak zostanie omówione w kolejności chronologicznej, by łatwiej można było śledzićrozwój myśli teologicznej. 1. Bóg jako Ojciec (Πατήρ, Αββα) w Listach św. Pawła Paweł po swym powołaniu na apostoła spędził jakiś czas z uczniami w Damaszku i zaraz zacząłgłosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym (Dz 9, 20). Zdarzenie pod Damaszkiem zmieniłoradykalnie orientację Pawła i postawiło w centrum jego przepowiadania osobę Jezusa Chrystusa, aściślej mówiąc: Jego tożsamość i posłannictwo. On sam treść oraz istotę swego przepowiadaniawyraża zwięzłą formułą zamieszczoną na początku Listu do Rzymian: Jest to Ewangelia „o Jego Synu -pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstaniez martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rz 1, 3-4). Strukturatego fragmentu, język i styl wskazują na to, że apostoł powtarza utrwaloną przez chrześcijan formułęwiary. Na podstawie osobistych doświadczeń paschalnych chrześcijanie wyrażali silne przekonanie,że zmartwychwstanie rozpoczęło w egzystencji Jezusa Chrystusa nową, niebieską rzeczywistość:Jezus, który jako człowiek był potomkiem Dawida i na ziemi nie ujawniał swego synostwa Bożego,przez powstanie z martwych objawił się wierzącym jako Syn Boży (por. Rz 6, 4). Ta właśnie synowskarelacja Jezusa do Boga wiąże się ściśle z relacją ojcowską Boga do Jezusa. Wyznanie wiary z Rz 1, 3-4 nie jest jedynym świadectwem tego, że św. Paweł oparł swąnaukę o Bożym synostwie Jezusa oraz o ojcostwie Boga na katechezie i wierze Kościoła pierwotnego.Innym dowodem na to jest 2 Kor 1, 3, gdzie zaraz po pozdrowieniach początkowych umieszcza onbłogosławieństwo: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Słowa takie widentycznym brzmieniu znajdują się również w Ef 1, 3 i 1 P 1, 3, co wskazuje na to, że stanowią oneustaloną w Kościele pierwotnym formułę błogosławieństwa, wzorującą się na formułach żydowskich.Jej akcent typowo chrześcijański znajduje się w jej drugiej części, wyjaśniającej, że błogosławionymjest Bóg, który jest Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Samo to wyrażenie: „Bóg i Ojciec Pananaszego Jezusa Chrystusa” pojawia się jeszcze w innych tekstach: Rz 15, 6; 2 Kor 6, 18; Kol 1,3, a
 • 89. każdy z nich ma charakter aklamacji, dziękczynienia lub uwielbienia. W takim modlitewnymwezwaniu chrześcijanie wyrażali wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa i Jego nową egzystencję jakouwielbionego Mesjasza, wyznając zaś w Jezusie swego Pana, wielbili Boga jako Jego Ojca. Wszystkie te teksty wyraźnie wskazują na to, że Apostoł Narodów od początku w swymprzepowiadaniu łączył orędzie otrzymane z osobistych objawień Jezusa z wiarą całego Kościoła, któratakże opierała się na nauczaniu samego Zbawiciela. W swym nauczaniu udowadniał niezachwianie, żeJezus jest Synem Bożym i że w konsekwencji Bogiem chrześcijan jest Ojciec Jezusa Chrystusa. Cojednak ma on na myśli, kiedy w dostępnych nam listach posługuje się określeniami: „Syn” i „Ojciec”? Sam termin „syn” (ui`o,j) może mieć różne znaczenia. W znaczeniu fizyczno-biologicznymoznacza potomka, kogoś, kto został zrodzony przez swoich rodziców. W sensie przenośnym oznaczaucznia, który pozostaje w bardzo zażyłej relacji duchowej ze swym mistrzem (por. 1 P 5, 13; 1 Tm 1,2). W języku hebrajskim termin „syn” - !Be (ben) może mieć jeszcze szersze znaczenie i określaćprzynależność do czegoś lub kogoś. Takie znaczenie należy widzieć w określeniach „synowieświatłości” i „synowie ciemności” w 1 Tes 5, 5, które były często używane w pismach qumrańskich. Zdrugiej strony, termin „ojciec” (πατήρ) oznacza najpierw tego, kto przekazuje potomstwu życiefizyczne lub jest założycielem rodu, plemienia czy też całego narodu. W sensie przenośnym może byćhonorowym tytułem starca, godnego szacunku, albo może wskazywać na duchowe pokrewieństwo:w tym sensie filozof może być nazywany „ojcem” przez swych uczniów, czy też mistatog przez nowowtajemniczonych w kultach misteryjnych. Z terminem tym zawsze wiązały się: absolutny autorytetwymagający posłuszeństwa, władza nad osobami przynależącymi do takiej osoby, jak również aspektmiłości i dobroci. W takim świetle oba terminy: „ojciec” i „syn” stanowią dwa przeciwstawne bieguny tej samejrelacji, tak że nie można rozpatrywać jednego z nich z pominięciem drugiego. Zasada ta jest ważna winterpretacji tekstów Pawłowych, ponieważ tam, gdzie jest w nich mowa o Bogu, Ojcu Jezusa, nigdynie występuje termin „Syn”, zaś tam, gdzie się mówi o „Synu Bożym”, nie pojawia się termin „Ojciec”.Szczególne aspekty tej ojcowsko-synowskiej relacji między Bogiem a Jezusem Chrystusem św. Pawełujawnia zwłaszcza w tych tekstach, które mówią o Bożej miłości i ofierze Jezusa Chrystusa. Dla niegobowiem Jezus jest „Synem umiłowanym” Boga (Ef 1, 6; Kol 1, 13), synem „własnym”, którego Ojciecoddaje w ofierze dla zbawienia ludzkości (Rz 8, 3. 32; Ga 4, 4). Zażyłość i głębię tej relacji Paweł wyraża najlepiej w Rz 8, 31-32: „Jeżeli Bóg z nami, któżprzeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżemiałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” Szczególna wymowa tego tekstu zawiera się w
 • 90. aluzji do ofiary Abrahama z Rdz 22, 16. Starotestamentalny patriarcha nie oszczędził swegoumiłowanego syna Izaaka, aby wypełnić posłusznie nakaz Boży, a dzięki temu zaskarbiłbłogosławieństwo Boga sobie i całemu swemu potomstwu. Nawiązanie do tego wydarzenia pozwalaPawłowi jaśniej ukazać w dramacie krzyża ofiarę, do której dopuścił Ojciec. Pomiędzy Rdz 22 a Rz 8,31n jest oczywiście jedna zasadnicza różnica: dzięki interwencji Bożej, która nadeszła niemal wostatnim momencie, Izaak nie został zabity, Jezus natomiast, posłuszny woli swego Ojca, oddał sweżycie na krzyżu. Ta właśnie różnica jeszcze bardziej podkreśla wspaniałomyślność Boga, który „nawetwłasnego Syna nie oszczędził”. Porównanie obu tych tekstów z ich podobieństwami i różnicamiprowadzi do wymownych wniosków: jak Abraham był gotowy nawet na największe poświęceniewobec Boga, ponieważ oddając Mu swego jedynego i całym sercem ukochanego syna udowodnił, żejest w stanie dać wszystko, co miał najdroższego, tak też Bóg w wydaniu „własnego Syna” za ludzipokazał, że dla ich zbawienia jest gotów z miłości uczynić wszystko. Fakt ten ukazuje nie tylkonieskończoną miłość Boga do ludzi (choć jest tu ona bardzo mocno wyeksponowana), ale takżewielką więź miłości, łączącą Boga i Jego Syna. Paweł używa tu zaimka dzierżawczego „własny”, abywyraźnie odróżnić Syna Jedynego od wszystkich ludzi, którzy w porządku łaski mogą się zwać dziećmiBoga. Listy Pawłowe w krótkich i zwięzłych wypowiedziach o ojcostwie Boga odsłaniają prawdę, żeBóg nie jest Ojcem Jezusa tylko od chwili Jego zmartwychwstania i wywyższenia, jak to czasamisugeruje zbyt powierzchowna egzegeza takich tekstów, jak Rz 1, 4 lub Dz 13, 33. Ich treść bowiemstaje się jaśniejsza dopiero w kontekście innych wypowiedzi apostoła, mówiących o posłaniu Synaprzez Boga. W Ga 4, 4 stwierdza on uroczyście: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Synaswego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu”,zaś w Rz 8, 3 tę samą prawdę wyraża słowami: Bóg „zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciałagrzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”. W obu tych tekstachokreślenie „Syn Boży” wyraźnie oznacza relację, która nie została zapoczątkowana dopiero z chwiląwskrzeszenia Jezusa z martwych i wraz z wywyższeniem Go na prawicę Boga. Według nich JezusChrystus jest Synem Bożym jeszcze zanim przyszedł na świat i stał się „Synem Człowieczym”. Ukazująone zatem wewnętrzną relację Chrystusa z Ojcem, która istniała jeszcze przed Jego wcieleniem iodsłania najgłębszą tajemnicę Jego osoby i posłannictwa. Również to przekonanie o preegzystencjiSyna Bożego Paweł mógł oprzeć nie tylko na własnych doświadczeniach spotkań z Jezusemuwielbionym, lecz także (a może przede wszystkim) na wierze Kościoła pierwotnego. Wymownymświadectwem takiej wiary chrześcijan jest hymn z Flp 2, 6-7: „On, istniejąc w postaci Bożej, nieskorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postaćsługi”.
 • 91. Określenie „Ojciec” jest także metaforą, która na bazie stosunków ludzkich opisuje relacjęBoga do Jezusa Chrystusa. Przedstawia ona prawdę, że to właśnie od Niego pochodzi Jezus Chrystus,że On jest źródłem misji Syna i motorem wypełnionego przez Niego dzieła zbawczego (Rz 8, 3.32; Ga4, 4). Bóg ujawnia w stosunku do swego Syna ojcowski autorytet i władzę, na którą Syn odpowiadaposłuszeństwem i przylgnięciem do Jego zbawczej woli (Rz 5, 19; Flp 2, 8; Hbr 5, 8). Ojciec swą mocąwskrzesił z martwych swego Syna, który przyjął na siebie śmierć krzyżową (por. Rz 6, 4; 1 Tes 1, 10).Ojciec też przywrócił Mu boską chwałę, z której Syn się ogołocił na czas życia ziemskiego (Rz 1, 4; Flp2, 6-11). Odtąd odwiecznemu Synowi Bożemu, z racji Jego wywyższenia w zmartwychwstaniu,przysługuje tytuł „Κύριος”, i każdy, kto oddaje cześć Jezusowi jako Panu, powiększa także na ziemichwałę Jego Ojca (Flp 2, 11). Natomiast tytuł „Syn Boży” wskazuje na relację Jezusa z Bogiem („JegoSyn”), na szczególną więź, której podstawą jest wspólna natura Boga i Jego Syna (por. Flp 2, 6). W taki oto sposób Apostoł Narodów ukazuje relację ojcowsko-synowską między Bogiem aJezusem Chrystusem. Jest oczywiste, że nie był on w stanie zgłębić do końca tej rzeczywistościtrudnej do wyrażenia jakimkolwiek ludzkim językiem. Jest jednak znamienne to, że jego wizja z jednejstrony nadal pozostaje wierna monoteizmowi, a z drugiej strony stanowi ważny krok naprzód wrefleksji teologicznej. Ta wierność monoteizmowi zaznacza się też silnie, gdy św. Paweł uznaje Boga za „naszegoOjca”. Jest charakterystyczne, że pozdrowienia rozpoczynające jego listy zawierają prawie zawsze tęsamą formułę: „Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa” (Rz 1, 7; 1 Kor 1,3; 2 Kor 1, 2; Ga 1, 3; Ef 1, 2; Flp 1, 2; 2 Tes 1, 2; Flm 3). O ile druga część tej formuły, w którejwyznaje się Jezusa jako Pana i Chrystusa, staje się w pełni zrozumiała dopiero na tle całej chrystologiiPawłowej, o tyle pierwsza jej część, ukazująca Boga jako „naszego Ojca”, współbrzmi z wielomatekstami starotestamentalnymi. Św. Paweł, nawiązując do literatury starotestamentalnej, pisze: „Dla nas istnieje tylko jedenBóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy” (1 Kor 8, 5). Zdanie to w Ef 3,14-15 przyjmuje jeszcze bardziej podniosłą formę: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, odktórego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi”. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Paweł wswych wypowiedziach o Bogu nigdy nie stosuje formuł filozofii stoickiej i nie nazywa Boga Ojcemwszechświata lub Ojcem wszystkich ludzi. Swą myśl opiera ściśle na podstawach biblijnych ipodkreśla, że Jedyny Bóg, Stwórca wszechświata, stał się Ojcem wszystkich wierzących, którzy żyjądla Niego (1 Kor 8, 6). W świetle wypowiedzi z 1 Kor 8, 5 i Ef 3, 14n możemy zarazem wnioskować, że- według apostoła - wszelkie ludzkie ojcostwo bierze swój początek w ojcostwie Boga, które pokazuje,iż Bóg nie jest nazywany Ojcem tylko na podstawie pewnych ludzkich analogii, jak gdyby ludzkie
 • 92. ojcostwo było najlepszym sposobem ukazania relacji istniejącej między Bogiem a człowiekiem. Wręczprzeciwnie, ojcostwo okazuje się nieodłączne od natury Boga i określa wszystko, co jest najbardziejwzniosłe i najświętsze w ludzkiej relacji pokrewieństwa. Na tej podstawie naród wybrany uznawałBoga za swego Ojca, a jego „przybrane synostwo” jest nieodwołalnym przywilejem, gdyż zostało wpewnym sensie wpisane w jego konstytucję (por. Rz 9, 4). Bóg przed stworzeniem wszechrzeczyprzewidział nasze istnienie, a Jego odwieczna miłość do ludzi sprawiła, że już wtedy wyraził wolęuczynienia nas swoimi synami, stając się naszym Ojcem. Św. Paweł jest przekonany, że również ta prawda została zapowiedziana w StarymTestamencie. Daje to poznać najwyraźniej w 2 Kor 6, 16-18, w łańcuchu cytatów, które traktuje jakomotywację trwania w chrześcijańskiej czystości i świętości: „Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego -według tego, co mówi Bóg: «Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a onibędą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego,co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami»”. To właśnie Jezus Chrystus swym dziełem zbawienia wprowadza ludzi w nową relację z Ojcem:przeobraża ich wewnętrznie do tego stopnia, że upodabniają się do jedynego Syna Bożego i wchodząw uczestnictwo życia Bożego (Rz 8, 10-15). Boża adopcja nowego ludu dokonuje się w ramach historiizbawienia, której punktem kulminacyjnym jest nauczanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie JezusaChrystusa. W Nim i przez Niego Bóg objawił siebie najpierw jako Ojciec Jezusa, a następnie jako „naszOjciec”. Działanie Ducha w ochrzczonych ujawnia ich prawdziwą godność: „Sam Duch wspiera swymświadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8, 16). To właśnie dzięki Niemu i wNim „wołamy «Abba, Ojcze»” (8, 15), a nawet On sam tak woła w człowieku (Ga 4, 6), ucząc gowłaściwej (synowskiej) relacji do Boga Ojca. Odtąd na miano dziecka Bożego będzie zasługiwał każdy,kto otworzy się na poruszenia Ducha Świętego, kto pozwoli Mu kierować jego duchem i zrezygnuje zwłasnej woli. Na określenie relacji ludzi do Boga św. Paweł używa dwóch różnych terminów ui`oi(„synowie”) oraz te,kna („dzieci”). Między tymi terminami jest zauważalna różnica treściowa, choćniezbyt wielka. Analiza tekstów Pawłowych, w których występują te terminy, prowadzi do wniosku,że apostoł niekiedy posługuje się nimi zamiennie jako synonimami, kierując się przy tym jedyniewymogami stylistycznymi.
 • 93. We wszystkich tych tekstach ujawniają się zażyłe i serdeczne więzi łączące św. Pawła zBogiem. On w swym życiu rozpoznał Boga jako swego Ojca niebieskiego i jako Ojca ludzi i dlatego zcałym przekonaniem może pisać do chrześcijan w Rzymie: „otrzymaliście ducha przybrania za synów,w którym wołamy: «Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 15). Tak sformułowana wypowiedź daje do zrozumienia, żenie tylko sam Paweł odważa się zwracać do Boga w taki sposób, ale że wołanie to stanowipowszechną już praktykę chrześcijan. Pisze on bowiem tak, jakby chodziło mu o jakiś fakt znany ipowszechnie zrozumiały, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co oznacza to zawołanie do Boga.Zwyczaj ten bez wątpienia nie jest czystym tworem pierwotnego Kościoła, ale pochodzi od samegoJezusa, który modlił się do Boga „Abba, Ojcze” nie tylko przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 36),ale z pewnością przez całe swe życie. Pierwsi chrześcijanie nigdy nie odważyliby się zwracać się doBoga tak poufale, gdyby ich tego nie nauczył sam ich Mistrz, Jezus Chrystus. Ta aramejska formazwracania się do ojca (Αββα) należała pierwotnie do zdrobniałej mowy dziecięcej i zawierała w sobieten sam ładunek emocjonalny, co nasze słowo „tata” lub „tatuś”. Z biegiem czasu jednak w kręgachrodzinnych nabrała szerszego znaczenia, stając się równoważnikiem określenia „mój ojcze” lub „drogiojcze” (ciągle naznaczonego szczególną czułością). Jest to jedyna forma zwracania się do Boga, któranie znajduje swych paraleli w Starym Testamencie lub w literaturze judaistycznej. Swoistym ewenementem w pismach św. Pawła (pisanych po grecku) jest to, że dwukrotnie(Rz 8, 15 i Ga 4, 6) cytuje on aramejskie brzmienie tego zwrotu. Pisze on przy tym: „wołamy: «Abba,Ojcze»” (κράζομεν). Zrozumienie tego zawołania wymaga kilku uwag egzegetycznych. Słowo κράζεινw Piśmie Świętym często wyraża wołanie pod wpływem modlitewnego natchnienia (w Septuagincieprzykłady tego znajdujemy w Ps 29, 3; 106, 13). Wyrażeniu z Rz 8, 15: „otrzymaliście duchaprzybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»” odpowiada tekst paralelny z Ga 4, 6:„Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!»” Okazuje się zatem, że„nasze wołanie” jest w swej istocie wołaniem samego Ducha Świętego, który modli się w naszychsercach. Potrzebę takiej interwencji samego Ducha Paweł wyjaśnia w Rz 8, 26: „Gdy bowiem nieumiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możnawyrazić słowami”. Wreszcie przytoczenie wezwania w jego aramejskiej formie oraz w pierwszejosobie liczby mnogiej zdaje się wskazywać na zakorzenioną już w Kościele pierwotnym liturgicznąpraktykę posługiwania się tym słowem. Jest nawet prawdopodobne, że Paweł czyni tutaj aluzję domodlitwy „Ojcze nasz”, recytowanej we wspólnocie w czasie przyjmowania chrztu św. przez nowegochrześcijanina. W obu tych tekstach wezwanie „Abba, Ojcze” znajduje się w kontekście otrzymaniaDucha przybrania za synów i chrztu (por. Rz 8, 14-17; Ga 3, 27 - 4, 7), zaś z historii starożytnegochrześcijaństwa wiadomo, że w Kościele pierwotnym chrzest ściśle się łączył z darem Ducha Świętego(por. Dz 2, 38; 19, 5n) i z odmawianiem modlitwy „Ojcze nasz” (por. 1 P 1, 17). Tak więc Duch Święty
 • 94. swym działaniem sprawia, iż wierzący uznają Boga za Ojca i wchodzą w zażyłe z Nim więzi. DuchŚwięty wyciska na nich piętno synostwa i uczy ich dziecięcej postawy wobec Boga. Tym zawołaniemchrześcijanie naśladują wzór Jezusa Chrystusa, który w czasie swego życia ziemskiego wołał do BogaΑββα, a ich modlitwa staje się tym sposobem konkretnym przykładem uczestnictwa w synowskiejgodności Jezusa, ich Pana. Ponadto wezwanie „Abba, Ojcze” daje chrześcijanom możliwość wejścia wdoświadczenie rodzinnej relacji z Bogiem, która jest ich przywilejem i zarazem oznacza dziedzictwo wnowym przymierzu łaski. Paweł z głębokim przekonaniem uświadamia swych czytelników, że Bóg w Jezusie Chrystusienie przestaje obdarzać swą łaską i pokojem (por. Rz 1, 7). Między innymi także z tego względu napoczątku każdego listu powtarza tę samą formułę: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i PanaJezusa Chrystusa!” Pozdrowienie to traktuje łaskę i pokój jako dwa najważniejsze dary Boga Ojca iJego Syna, które dokonują w człowieku wewnętrznej przemiany i wprowadzają relację przyjaźnimiędzy Bogiem a wierzącym. Paweł nawet w jednym miejscu nazywa Boga „Ojcem miłosierdzia” (2Kor 1, 3). Wyrażenie to jest semityzmem, analogicznym do użytego w Ef 1, 17 wyrażenia: „Ojciecchwały”, które w świetle teologii biblijnej oznacza, że obecność Boga jest ze swej istoty otoczonaemanacją majestatu i potęgi. Bóg jest Ojcem miłosierdzia, co znaczy, że wręcz do Jego natury należyhojne obdarzanie ludzkości łaską i miłosierdziem. On bowiem, jako najlepszy Ojciec, „który nasumiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei” (2 Tes 2, 16),ciągle troszczy się o dobro swych dzieci (Rz 8, 28), a zwłaszcza o ich wzrost w świętości (Kol 1, 12; 1Tes 4, 7) i zarazem wzywa ich do postępowania „w sposób godny Boga” (1 Tes 2, 12; por. Ef 5, 1). Wszystkie te łaski i dobrodziejstwa wymagają od chrześcijan właściwej odpowiedzi wstosunku do swego Dobroczyńcy i Ojca. Dlatego na wielu miejscach Paweł usilnie napomina swychadresatów: „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20). „Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości”(Kol 1, 11-12). „I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię PanaJezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3, 17). Pierwszą bowiem reakcją na otrzymanie odBoga Ojca łaski i pokoju powinna być płynąca z serca wdzięczność. Jest ona najbardziej wymownąodpowiedzią, w której potwierdza się zarazem przyjęcie wszystkich darów Bożych i przez którą uznajesię ich wartość. Ta postawa dziękczynienia powinna wręcz przenikać całe życie chrześcijańskie(„Dziękujcie zawsze za wszystko”; „W każdym położeniu dziękujcie” — 1 Tes 5, 18), a o jejautentyczności będzie świadczyła towarzysząca jej radość spowodowana udziałem w odkupieniu,którego człowiek dostępuje dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. Jak w całym swym życiu apostolskimi chrześcijańskim, tak również w tym przypadku Paweł wskazuje na siebie jako na wzór. On jest w
 • 95. pełni świadomy tego, że wszystko, czym jest i co posiada, otrzymał od Boga (por. 1 Kor 4, 7), dlategonieustannie wyraża Mu wdzięczność za wszystko (np. Rz 1, 8; 6, 17; 1 Kor 1, 4; Ef 1, 16; Flp 1, 3-4; Kol1, 3; 1 Tes 1, 2; 2, 13; 2 Tes 1, 3; 2, 13). Wszystkie te teksty świadczą dobitnie o tym, że całe życiePawła było wielkim hymnem wdzięczności Bogu Ojcu za to, że go wybrał na swego apostoła iwyposażył w niezliczone łaski. Obok wdzięczności każdy wierzący jest zobowiązany do posłuszeństwa Bogu, do oddania Muczci i uwielbienia: „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusate same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego JezusaChrystusa” (Rz 15, 5-6); „Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen” (Flp 4, 20). Takapostawa w niczym nie sprzeciwia się zażyłości relacji, dziecięcemu zaufaniu i radosnemudziękczynieniu. Także wobec swych naturalnych rodziców każde dziecko powinno odnosić się zszacunkiem, zgodnie z Bożym przykazaniem: „Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bógtwój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło...” (Pwt 5, 16; por. Ef 6, 2-3). Nakaz ten oznacza, żekażdy syn powinien uznać autorytet swego ojca, jego zasługi i pozycję we wspólnocie domowej, jakrównież jego rolę w przekazaniu dziecku dwóch najcenniejszych skarbów: życia oraz wiary wJedynego Boga. Ogarniając całościowo rozważania nad Listami św. Pawła, można zauważyć, że słowo „Ojciec”jest w nich używane jak własne imię Boga. Ojciec jest źródłem, punktem wyjścia i celem zbawczegoczynu Jezusa Chrystusa. Od Niego pochodzą błogosławieństwo, łaska, miłość, miłosierdzie, pociecha iradość. Z tej też przyczyny Jemu należy się modlitwa, uwielbienie, dziękczynienie i prośba. Mieć Bogaza Ojca nie jest w żadnym wypadku zniewoleniem, ale - wręcz przeciwnie - wyzwoleniem z niewoli istrachu oraz wprowadzeniem w pełnoletnie synostwo (Ga 4, 1 nn; Rz 8, 15 nn). To zaś Boże synostwonie łączy się z samowolą, lecz wolnością, która objawia się w miłości i służbie (Ga 5, 13). Dlategoobjawienie się panowania i chwały Ojca oznacza zarazem nastanie królestwa wolności w miłości. 2. Bóg jako Ojciec ( Πατήρ, Αββα) w Ewangeliach synoptycznych W Ewangelii Mateusza określenie πατήρ w odniesieniu do Boga występuje 44 razy (u Markatylko 5 razy, u Łukasza 17 razy). Powstaje pytanie, czym kierował się autor tego dzieła, gdy tak wielerazy posługiwał się tym określeniem. Mając na uwadze fakt, że Ewangelia ta zredagowana zostałaprzede wszystkim do odbiorców wywodzących się z judaizmu, to powyższe pytanie nasuwa się tymbardziej, ponieważ w pismach starotestamentalnych używanie takiego tytułu stanowiło rzadkość.
 • 96. Powody po temu były różne. Przede wszystkim taki sposób myślenia opierał się na odczuwaniuniezwykłego dystansu między Bogiem i ludźmi. Mateusz kieruje wzmożoną uwagę na Boga, który jest Ojcem. Świadczą o tym nie tylko daneliczbowe. Przede wszystkim w tej Ewangelii położono nacisk na prawdę, że Jezus, chociaż pochodzi zrodu Dawida, jawi się jako syn Dziewicy. Tylko dzięki specjalnej interwencji Bożej jest„adoptowanym” synem Józefa. Jest On bowiem synem „prawdziwego Ojca”, którym jest Bóg (Mt 1,1.16). Tekstem ukazującym Boga jako Ojca Jezusa jest zapis dotyczący chrztu w Jordanie. Zawiera onuroczystą deklarację o „umiłowanym Synu” (Mt 3, 13-19; por. Mk 1, 9-11: Łk 3, 21-22). W pierwszej części Ewangelii Mateusza mamy więc wyrażone przekonanie o pochodzeniuJezusa od Ojca niebieskiego. Jest to wprawdzie syn Maryi, która została poślubiona Józefowi z roduDawida, ale Ona, pozostając dziewicą, zrodziła za sprawą Ducha Bożego jednorodzonego Syna. JestOn więc Synem Bożym i zarazem Synem człowieczym po to, aby dokonać wyzwolenia ludzkości zgrzechów. Takiego to Jezusa: Syna Bożego i Syna człowieczego winni uznać wszyscy ludzie. Jest towola Boga Ojca, objawiona uroczyście podczas chrztu w Jordanie. Po tej prezentacji występuje teraz On sam jako Nauczyciel i Prawodawca. Jego działalnośćjest nieustannym przekonywaniem tych, którzy Go słuchają, że wszyscy przyjmujący Jego naukę okrólestwie niebieskim mają Boga za Ojca. Jest to ich Ojciec. Wyjaśnianiu tej prawdy poświęcił autorpierwszej Ewangelii stosunkowo wiele miejsca. Najważniejszym i centralnym tekstem, w którym podjęta została tematyka ojcostwa Boga jestKazanie na Górze (Mt 5-7). Określenie πατήρ w odniesieniu do Boga w tekście tym występuje aż 17razy. Znamienne jest również to, że pojęcie to występuje z zaimkiem „wasz” oraz „twój” aż 15 razy, atylko 1 raz użyto określenia „Ojcze nasz” (6, 9) oraz 1 raz „Ojciec mój” (7, 21). Fakt ten godny jestdostrzeżenia dlatego, że w ten właśnie sposób autor biblijny stara się mocno utrwalić w słuchaczach iczytelnikach przekonanie, że Bóg jest ich Ojcem i że o tej rzeczywistości poucza ich sam Jezusgłoszący i zakładający na ziemi królestwo niebieskie. Już pierwsze słowo Modlitwy Pańskiej ustawiawyznawców Chrystusa na płaszczyźnie na wskroś chrześcijańskiej. W całym tekście tej Modlitwybrakuje bowiem wyrazu „Bóg”, gdyż wyraz „Ojcze” powinien całkowicie wystarczyć i właśnie dziękitemu nabiera ona specyficznego charakteru: jest mową dziecka do Ojca, a nie stworzenia do Boga-Stwórcy. Chrystus jakby celowo wymazał z niej wszelki akcent Bożego Majestatu i Jego chwały,usunął bariery odgraniczające Jego wyznawców od Jego Ojca, aby mogli oni w bezpośredniejbliskości, wyrażać przed Nim wszystkie życzenia i uczucia, jakie będą się im kojarzyć podczasmodlitwy.
 • 97. Charakterystyczne jest zarazem to, że w kolejnych wywodach, w których za pomocąprzypowieści przedstawiono, na czym polega istota królestwa, użyto określenia „Ojciec mój”.Określenie to występuje w opowiadaniach i mowach podanych przez ewangelistę po Kazaniu naGórze. Tekstów, w których znajduje się wyrażenie πατήρ μου jest aż 19. W swoim nauczaniu Jezus podejmuje temat Boga Ojca. Czasami wskazuje On na Bogatranscendentnego, na Jego władzę najwyższą, zwłaszcza sądowniczą (por. Mt 18, 10.35). „Każdedrzewo, którego Ojciec mój nie posadził, będzie wyrwane” (Mt 15, 35). Wyrażając się w ten sposób o ustosunkowaniu się do Ojca, według zapisu ewangelisty, Jezuswypowiada także to, że odróżnia siebie od wiernych, poddających się Bożej woli. Tym samym stawiaOn siebie w relacji niezmiernie bliskiej do Ojca, do tego stopnia, że identyfikuje się z Jego działaniem,z całym planem zbawczym Ojca (por. Mt 7, 21). Łączność ludzi z Jezusem jest realizowaniem łączności z Bogiem. „Kto czyni wolę Ojca mego,który jest w niebie, jest moim bratem i siostrą i matką” (Mt 12, 50). Zdanie to znajduje się wcentralnej części Ewangelii, gdzie zamieszczone zostało oświadczenie Jezusa na temat Jegoprawdziwych krewnych. Są nimi wszyscy, którzy pełnią wolę Boga Ojca. Synowski stosunek Jezusa do Ojca niebieskiego został opisany w Ewangeliach w postacirefleksji autorów idących w tym względzie za tradycją pierwotnego Kościoła, który to synostwo Bożestarał się wyrażać w różnorodnych formułach, przybierających postać wyznań wiary. Znany istosowany w nich tytuł „Syn Boży” ma nie tylko swoje uzasadnienie w idei mesjańskiej StaregoTestamentu, czy też idei Sługi Jahwe, ale przede wszystkim w przekonaniu niepowtarzalnej relacjiJezusa do Ojca niebieskiego, a zarazem o istniejącej równości Syna z Ojcem. Słowo „ojciec” w odniesieniu do Boga w Ewangelii Łukasza występuje tylko 17 razy. Pierwsza wypowiedź Jezusa o Bogu jako o swoim Ojcu ma miejsce w świątyni Jerozolimskiej(Łk 2, 41-50). Maryja razem ze św. Józefem dzieli zakłopotanie rodzicielskie. Zaginął dwunastoletniChłopiec. Wreszcie Go znaleziono. Matka pyta, nie ukrywając bólu i żalu: Synu, czemuś nam touczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie (Łk 2, 48). Maryja wiedziała, że Jezus nie jest zwykłym dzieckiem. Przecież w scenie zwiastowaniausłyszała słowa anioła: Będzie nazwany Synem Najwyższego (Łk 1, 32). Na tę niezwykłość wskazujerównież fakt, że Jezus naucza „uczonych w Piśmie”. Ale jak się okazało, ta niezwykłość niewystarczyła, aby zarówno uczeni jak i własna Matka zrozumieli posłannictwo Jezusa. Kiedy Jezus
 • 98. uświadamia rodzicom swoją właściwą relację pokrewieństwa (mówiąc o Bogu - Ojciec mój) i płynące zniej obowiązki (Łk 2, 49), oni nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2, 50). Na ile Maryi i Józefowizrozumiała była sama inwokacja Jezusa Ojciec mój trudno nam dociec. Wiadomo przecież, że takiesformułowanie było czymś niezwykłym w ustach Żyda. Wydaje się jednak, że Jezus kładzie akcent naobowiązkach, które z tej relacji wynikają: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy domego Ojca (Łk 2, 50). Jego wypowiedź nie tyle ma na uwadze miejsce - świątynię, lecz samego Boga. Druga wypowiedź znajduje się w następującym kontekście: Wróciło siedemdziesięciu dwóchuczniów z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają».Wtedy powiedział do nich: «Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się,że wasze imiona zapisane są w niebie». W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze,Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kimjest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić» (Łk 10, 17-22). Trzecią wypowiedź Jezusa o Bogu jako o swoim Ojcu Łukasz umieszcza w czasie OstatniejWieczerzy (Łk 22, 7-30). Jezus mówi o przekazaniu uczniom królestwa, jak Jemu przekazał je JegoOjciec (w. 29). Obietnica Jezusa jest nagrodą za trwanie przy Jezusie, za pójście za Nim, za dzielenie zNim wspólnego losu. Przekazanie eschatologicznego królestwa Ojcu znajdujemy tylko w EwangeliiŁukasza. Z epizodu o prośbie matki synów Zebedeusza w Mt 20, 20-28 i w paralelnym tekście w Mk10, 35-40 wynika, że udział w eschatologicznym królestwie mesjańskim jest sprawą Ojca Jezusa. RolaJezusa natomiast, jakkolwiek gorzka, to przygotowanie królestwa mesjańskiego poprzez mękę i krzyż.Służebna rola Jezusa powinna cechować również Jego uczniów. W Mt i Mk Jezus właśnie prostujebłędne poglądy uczniów, którzy nie zrozumieli sensu zapowiedzi swojej męki. W czasie ostatniego pouczenia uczniów przed Wniebowstąpieniem (Łk 24, 44-49) Jezus po razczwarty i ostatni mówi o swoim Ojcu niebieskim. Te słowa stanowią również obietnicę zesłania DuchaŚwiętego (w. 49). A więc ostatnie słowa Jezusa dotyczą przyszłości Kościoła, który Jezus za życiaorganizował i założył (por. Dz 1, 4). Do świadectwa Ewangelii potrzebny jest Duch Święty, Duch Ojca,wyproszony dla uczniów i Kościoła przez Chrystusa. Jezus w relacji Łukasza jeszcze dwukrotnie z krzyża będzie się modlił do Swojego Ojca: Ojcze,przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34) oraz Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego(Łk 23, 46). W Ewangelii Łukasza Jezus mówi o Bogu jako swoim Ojcu głównie na modlitwie: wzywa
 • 99. Boga tak jak dzieci wzywają ojca ziemskiego, w formie modlitewnej poucza uczniów o synowskichrelacjach z Bogiem, powierza uczniom swoją tajemnicę modlitwy do Boga. W Ewangelii św. Łukasza tylko w dwóch perykopach znajduje się zwrot „wasz Ojciec”,mianowicie w Łk 6, 27-36 oraz Łk 12, 22-34. Jezus rozpoczyna wykład o miłości bliźniego od miłościnieprzyjaciół. Cztery żywe przykłady doprowadzone nawet do skrajności mają w sumie na uwadzejedną sprawę. Dzieci nowej rodziny Bożej - chrześcijanie - muszą umieć zrezygnować z prawa odwetu.Jest to podstawa egzystencji, rozwoju i jedności nowego Ludu Bożego. W. 33 podaje tzw. złotąregułę. Polega ona na prawie wzajemnego szacunku, uznania i czynu. Zachowała się ona po dziś dzieńjako żelazne przysłowie: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Jezus jednak idzie jeszcze o krokdalej, domagając się od swoich uczniów czegoś więcej. Czyn ucznia ma przerastać czyn drugiegoczłowieka. A więc tu nie chodzi o sprawiedliwą i odmierzoną wzajemność, lecz o zdobycie się na coświęcej. Tej zasadzie postawionej przez Jezusa towarzyszy głęboka motywacja, doprowadzona dozenitu teologicznego w ostatnim zdaniu: Bądźcie miłosierni jak i Ojciec wasz jest miłosierny. A więckryterium miłości bliźniego oparte jest na miłosierdziu Bożym. U Boga miłość względem nas jestzawsze miłosierdziem, gdyż stoimy wobec Boga jako grzeszni. Stąd to zaakcentowanie ojcostwa Bogawzględem swoich uczniów podkreśla równocześnie niepojętą dobroć Ojca względem swoich dzieci.On nam przebacza, przyjmuje do Siebie, nie pamięta doznanej krzywdy. Perykopa (Łk 12, 22-34) posiada swoją paralelę w Mt 6, 25-34. W Ewangelii św. Łukasza sąpewne odchylenia, nie zmieniające jednak istotnej treści. Pierwsza część, w której Jezus uzasadniapełne zaufanie Ojcu w niebie, zdąża do punktu kulminacyjnego: Ojciec w niebie zna potrzeby swoichdzieci. Stąd zbyteczne są kłopoty o sprawy doczesne. Natomiast wszelki wysiłek trzeba włożyć wtroskę o dobra nadprzyrodzone, o królestwo Ojca. Druga część (w. 32-34) jest wyraźnie skierowanado uczniów, nazwanych tu małą trzódką. Można te słowa także odnieść do gorliwej grupy chrześcijan,którzy poświęcili się całkowicie służbie Bożej i żyją według Ewangelii Chrystusowej. Ojciec niebieskiprzeznacza swoje królestwo właśnie tym, którzy najpierw szukają Boga i wartości nadprzyrodzonestawiają na pierwszy plan. Słowa Jezusa o Ojcu naszym można także lepiej zrozumieć, gdy sięwczuwamy w relację, jaką Jezus miał do swojego Ojca. Jezus pragnie to przywiązanie swoje do Ojcaprzenieść w nasze szare życie doczesne, aby stało się życiem Bożym. Nie można w tym kontekście pominąć trzech przypowieści Jezusa, które szczególniepodkreślają miłosierdzie Ojca niebieskiego, chociaż w nich nie ma wyraźnej mowy o Ojcu w niebie. Sąto przypowieści o zgubionej owcy (15, 1-7), o zgubionej drachmie (15, 8-10) oraz o „synumarnotrawnym i dobrym Ojcu” (Łk 15, 11-32). Jezus te przypowieści wygłosił faryzeuszom i uczonymw Piśmie, aby usprawiedliwić swoje obcowanie z grzesznikami i celnikami (w. 1). We wszystkichtrzech przypowieściach można także zauważyć ukrytą myśl o Ojcu szukającym, przebaczającym i
 • 100. dzielącym się radością. W pierwszym wypadku na motyw Ojca wskazuje w. 7: Tak samo w niebiewiększa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciusprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. W drugiej przypowieści motyw Ojca ujawniająsłowa Jezusa o radości aniołów Bożych, cieszących się z jednego grzesznika, który się nawraca (w. 10).Bez wątpienia mamy tu do czynienia z opisowymi formami radości samego Ojca niebieskiego (por. Ez18, 23; 34, 16). Wiadomo, że Mt 18, 12-14 w tekście paralelnym wyraźnie mówi o Ojcu niebieskim wzwiązku z przypowieścią o zabłąkanej owcy. Drugą i trzecią przypowieść prezentuje tylko Łukasz. Często w komentarzach (starszych) spotyka się tytuł „Przypowieść o synu marnotrawnym”, albo o„Dobrym Ojcu” (w nowszych). Wydaje się jednak, że oba motywy są tak ze sobą scalone, że raczejtrzeba by tytuły łączyć. Zwróćmy uwagę na najważniejsze wątki tej przypowieści. Po pierwsze, prośba syna o przekazanienależącego mu spadku nie spotyka się z dezaprobatą. To mu się należy. Jeśli przeniesiemy tę myśl nawiernych chrześcijan, którzy należą do Kościoła, to trzeba powiedzieć, że Bóg - uczyniwszy kogoś razswoim dzieckiem - daje, co mu się należy jako dziedzicowi dóbr niebieskich. Druga sprawa. Nie wolnojednak łask Bożych i przywilejów dziecka Bożego zmarnować. Można za to zapłacić tak jak synmarnotrawny - klęską moralną, upokorzeniem i wstydem. Trzecia sprawa to refleksja dzięki łasceBożej. W przypowieści przedstawiona jako przypomnienie sobie, jak dobrze było w domu Ojca.Refleksja prowadzi do żalu. A to dzieje się dlatego, że wie kim jest jego ojciec. Zna jego niezwykłądobroć. Jest o tym przekonany, że co najmniej go przyjmie jako jednego ze swoich sług. Jezuswprowadza do przypowieści także trzecią osobę - starszego brata, pod każdym względemwzorowego. Zachowanie ojca, który pełen radości z powrotu „marnotrawnego” syna wychodzi nazewnątrz, by go przyjąć oraz przygotowanie na jego cześć wyjątkowej uczty, a zachowanierozgniewanego starszego brata, stoją w kontraście. Ojciec odzywa się do starszego brata wyjątkowoczule: dziecko moje i przypomina mu wszystkie przywileje i prawa, które posiada w domu ojca. Conajważniejsze uzasadnia swoją radość i do niej zachęca. Uzasadnienie jest podwójne: brat twój byłumarły, a oto znów żyje; był zgubiony i znów się odnalazł. Na tym uzasadnieniu radości ojca kończysię przypowieść. Zresztą dalszy przebieg jest już nieistotny. Jezus powiedział w tym uzasadnieniunajważniejszą sprawę o swoim Ojcu niebieskim, która także była wyeksponowana w dwóch po-przednich przypowieściach: Każdy grzesznik, który szczerze się nawraca, może liczyć na Bożemiłosierdzie. Ewangelia Marka zadziwia w kwestii Ojcostwa Bożego chociażby z dwóch względów. Pierwszyto inwokacja Αββα w ustach Jezusa w Ogrójcu. A wiemy przecież, że wszyscy synoptycy opisująwydarzenia w Ogrójcu, nikt jednak oprócz Marka nie zachował nam inwokacji aramejskiej Αββα -
 • 101. Ojcze. Poza tym w Nowym Testamencie tylko jeszcze w Rz 8, 15 i w Ga 4, 6 spotykamy się z tąinwokacją. Ona jak okazuje się przeszła od Jezusa na wiernych. Na pewno gmina jerozolimska, czykościoły filialne na terenie Palestyny mówiące po aramejsku tak mówiły do Boga, zwłaszcza wmodlitwie na wzór modlitwy Ojcze nasz. Drugim fenomenem zadziwiającym jest to, że Chrystus u Marka, ale i sam Ewangelistaoszczędnie posługuje się określeniem Boga jako Ojca. Marek ani nie ukrywa kim jest Jezus w stosunkudo Ojca, ani nie ukrywa za kogo Jezus uważa Boga w stosunku do siebie i w stosunku do nas. Nato-miast prezentuje nam tylko jedną modlitwę Jezusa do Boga jako do „Ojca”, zostawiając oryginalnąaramejską inwokację. Brzmi ona mocniej, bardziej dramatycznie w oryginalnym brzmieniu. Pierwszym tekstem mówiącym wyraźnie o Bogu jako Ojcu jest logion Jezusa o wyznaniuswoich wiernych przed swoim Ojcem przy sądzie ostatecznym (Mk 8, 38): Kto się bowiem Mnie i słówmoich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić siębędzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Według relacji Marka wyznanie Jezusa jest narażone na ośmieszenie przez bezbożników.Dlatego potrzebna jest niezłomna postawa ucznia. Ostatni wiersz może wskazywać na trwałość faktunadejścia królestwa Bożego. Ci więc, którzy byli świadkami pierwszej fazy jego nadejścia i je przyjęli,będą także uczestniczyć w nim przy paruzji. Stąd to Jezus może także mówić o „wyznaniu” przedswoim Ojcem, gdyż głosił i realizował na ziemi Jego królestwo. Chwała jaką posiada Ojciec jest takżeudziałem uwielbionego Chrystusa.Drugim tekstem wyraźnie mówiącym o Bogu jako Ojcu jest logion o przebaczeniu win jakowarunku darowania win przez Ojca (Mk 11, 25n): A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie,jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wamwasze wykroczenia. Powyższe słowa Jezusa występują w pouczeniu o modlitwie, które miało miejsce poprzeklęciu drzewa figowego (Mk 11, 20-26). Jezus wiąże autentyczną modlitwę i jej zbawcze skutki zsilną wiarą. Żeby jednak modlitwa była skuteczna i miała w ogóle sens, trzeba umieć przebaczyćdrugiemu. Jako wzór przebaczenia Jezus stawia samego Ojca w niebie (w. 25). Marek adresuje słowaJezusa do gminy, o czym świadczy liczba mnoga. Trzecim tekstem mówiącym wyraźnie o Bogu jako Ojcu jest logion o niewiedzy Synadotyczącej terminu sądu ostatecznego (Mk 13, 32): Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, anianiołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
 • 102. Logion ten znajduje się w przypowieści o drzewie figowym (Mk 13, 28-32). Przypowieśćnawiązuje do pytania uczniów o to, kiedy nastąpi koniec świata (13, 4). Jak widać z przypowieści,Jezus nie odpowiada na to pytanie. Termin paruzji jest zakryty. Ojciec nie objawił ani tego dnia, aniowej godziny. Jeśli to Królestwo jest po prostu Boże, to Jezus spełnia w nim swoją rolę wyznaczonąmu przez Ojca. Tę świadomość przekazuje swoim słuchaczom. Niech więc wierząc w Ojca, wierzą i wJego Syna. Czwartym tekstem mówiącym wyraźnie o Bogu jako Ojcu jest modlitwa Jezusa w OgrodzieOliwnym (Mk 14, 32-42), a szczególnie słowa: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierzten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!(w. 36). Chwile modlitewne i chwile decyzji przed męką Jezusa przedstawiają wszyscy synoptycy. Ichociaż wszyscy przytaczają słowa Jezusa do swojego Ojca, tylko Marek zachował nam aramejskąinwokację Αββα. Wyraz ten był znany w ówczesnym środowisku żydowskim, ale z zasady odnosił siędo ojca w rodzinie, względnie wyjątkowo do nauczycieli, ale nigdy do Boga bez jakiegoś dodatkowegookreślenia, jak np. „który jesteś w niebie”. Wyraz ten zawiera w sobie odcień zaufania,posłuszeństwa, szacunku, bliskości i miłości, a więc tyle, co w języku polskim „tato”, „tatusiu”. Takzwracały się do ojca nie tylko małe dzieci, lecz również dorosłe. Wobec tego Jezus zwracając się w tensposób do swego Ojca, podkreślał w stosunku do Niego niewypowiedzianą miłość, czułość i zaufanie.Ponieważ Ewangelie przytaczają tylko jeden przykład modlitwy Jezusa, w której zwraca się On do OjcaΑββα, nie wystarcza to, by widzieć w pojęciu Ojciec w Ewangeliach synoptycznych te cechy Boga,jakie wyraża termin Αββα . 3. Bóg jako Ojciec ( Πατήρ) w Ewangelii Janowej Analizując terminologię używaną przez autora czwartej Ewangelii, łatwo możemy zauważyć,że w odniesieniu do osoby Boga występują w niej trzy terminy. Pierwszym jest rzeczownik θεός - Bóg,używany 25 razy. Drugim jest imiesłów πέμψας - „Ten, który posłał” (Posyłający), występujący 23 razy(między innymi w 4, 34; 5, 23; 12, 44, 16, 5 i in.). Termin ten określa jednocześnie czynność Boga,która w stosunku do jego Syna, Jezusa, jest niejako pierwszorzędną. Podkreśla także całkowitązależność Jezusa od Boga Ojca oraz poucza, że Syn jest wykonawcą zbawczego planu Ojca. Trzecim wreszcie terminem, użytym na określenie Boga, jest rzeczownik πατήρ - Ojciec, którybez wątpienia dominuje w czwartej Ewangelii. Występuje on tutaj aż 118 razy. W żadnej księdze
 • 103. Nowego Testamentu „Ojciec” jako określenie Boga nie występuje tak często jak w Ewangelii wedługśw. Jana. Możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż Bóg czwartej Ewangelii to przede wszystkimOjciec. Przedstawiony jest przez Jana jako Ojciec Jezusa i Ojciec wierzących. Jezus przedstawia Boga jako swego Ojca i zarazem Ojca ludzi. W kerygmacie Jezusa Ojciecstaje się imieniem własnym Boga. Nie znaczy to jednak, że Jan po prostu zastąpił pojęcie Bogapojęciem Ojca. Używa on bowiem określenia „Ojciec” tylko wtedy, kiedy przytacza słowa Chrystusaalbo kiedy sam rozważa stosunek Syna do Boga. Bóg pozostaje w określonej, boskiej i ojcowskiejrelacji. Nie jest samotnikiem. Nie jest osobą pozbawioną bliskich odniesień do dziecka. Bóg jestojcem, ponieważ ma Syna. Autor czwartej Ewangelii w centrum swej perspektywy stawia pojęcie Boga jako Ojca Synajednorodzonego, podczas gdy synoptycy kładą szczególny nacisk na naukę Chrystusa o ojcostwieBoga w stosunku do ludzi. U Jana Jezus jest tym, który ukazuje Ojca: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 10,30), „Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu” (10, 38). Tylko w Jezusie można poznać Ojca, bo On jest Jegoobrazem: „Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca” (14, 9). Bóg Ojciec otacza miłością Syna (3, 35; 5, 20;10, 17; 14, 23; 15, 9; 17, 24) i dlatego posyła go do ludzi ( 5, 36; 6, 57; 10, 36; 17, 21; 20, 21), abyprzez Niego otrzymali Zbawienie i życie wieczne (3, 16). Charakterystyczne jest jednak to, że Jan chce wykazać, iż tylko ten Ojciec, który objawił się wJezusie, jest prawdziwym Bogiem. Jan nie powtórzył w swojej Ewangelii znanej prawie we wszystkichreligiach myśli o ojcostwie Boga, ale sformułował myśl nową, że jedynie Ojciec Jezusa Chrystusa jestprawdziwym Bogiem. Słowo więc „Ojciec”, mające tę treść, stało się dla niego technicznymokreśleniem Boga, którego objawił Jezus Chrystus i którego czczą chrześcijanie. A więc ojcostwo Bogajest dla Jana także dowodem autentyczności i wiarygodności chrześcijaństwa. Bóg w Ewangelii Janowej jest Ojcem także dlatego, że ma inne dzieci, z którymi pozostaje wojcowskiej relacji. Jest to relacja z ludźmi w porządku laski. Bóg rozciąga swoje Ojcostwo nagrzesznego człowieka, o czym mówi Jezus w Mowie pożegnalnej: „Ojciec sam was miłuje” (16, 27)oraz po zmartwychwstaniu: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego” (20, 17). Bóg jako Ojciec przedewszystkim rodzi człowieka do nowego życia, do życia wiary, nadziei i miłości. Podkreśla to Jezus, gdymówi: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (6, 44). Każdyczłowiek „pociągnięty” przez Boga Ojca miłością, może Go rozpoznać w osobie Jezusa, a todoprowadzi go do przemiany życia i zbawienia.
 • 104. Bóg Ojciec w relacji św. Jana posiada przymioty, cechy. Jest o nich mowa najwięcej wmowach objawieniowych Jezusa, a zwłaszcza w rozdziale 17, w Modlitwie Arcykapłańskiej. Jezus - Syn jednorodzony - nazywa Ojca Świętym (17, 11). Określenie to pada z ust Jezusa wczasie modlitwy do Ojca za uczniów w perspektywie Jego bliskiego odejścia z tego świata. Świat ozna-cza dla Jana ludzi pozostających poza zasięgiem objawienia, tzn. tych, którzy nie przyjmują Słowa (1,10) i Ducha (14, 17), a przez to nie znają Ojca (17, 25). Bóg Ojciec jest „Święty”, to znaczy niedostępnydla świata, oddzielony od wszystkiego, co stworzone, ludzkie i grzeszne. On objawia przez Jezusaswoją chwałę z miłości dla stworzenia. Ojciec wyodrębnia ze świata uczniów i przekazuje Jezusowi(17, 6. 9). Dlatego w modlitwie Jezusa „świętość” Ojca stanowi rękojmię dla uczniów, że pozostającna świecie nie pójdą drogą grzechu, ale wytrwają w prawdzie. Ojciec przez Syna uświęca uczniów:„Uświęć ich w prawdzie” (17, 17) i strzeże ich od złego. Warto zauważyć także, iż mimo bliskiej izażyłej relacji Ojca z Synem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10, 30); „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec wemnie”(14, 11), świętość Ojca nie przeszkadza wiernym w zbliżaniu się do Boga, gdyż czynić to mająprzez Jezusa, który przecież został przez Ojca posłany na świat, aby objawić chwalę Boga. Drugą cechą Boga Ojca jest sprawiedliwość (17, 25a). Występuje ona tam, gdzie autorczwartej Ewangelii w modlitwie Syna przeciwstawia świat, który nie poznał Boga, uczniomJezusowym, rozumiejącym boskie posłannictwo Jezusa. „Sprawiedliwość” Ojca odkrywa Jegonieskończoną miłość do uczniów. Świat nie wierzy w Boga Ojca, bo nie chciał wierzyć w Syna Bożego.Uczniowie jednak uwierzyli w Jezusa i jego posłannictwo (17, 25b), zatem słuszne jest, aby Ojciec wswej sprawiedliwości o tym pamiętał. W Ewangelii Janowej Ojciec jest także jedyny i prawdziwy. Komunikuje to Jezus w modlitwie:„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” (17, 3), a także na innymmiejscu „Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy” (8, 26). Powraca w tym określeniu nowość myśliautora czwartej Ewangelii, iż jedynie Ojciec Jezusa Chrystusa jest prawdziwym Bogiem. Wzajemne relacje między Ojcem a Synem Jednorodzonym cechuje przede wszystkim miłość.Wymiar tej miłości jest bliski ojcostwu ludzkiemu. Pośród terminów, jakich Jan używa do określeniatego stanu, znajduje się czasownik avgapa/n, występujący w Ewangelii Janowej 40 razy oraz czasownikφιλέιν, występujący 15 razy. Pierwszy z tych dwóch czasowników niesie ze sobą pewien rodzaj umiłowania, podobny domiłości matczynej, która nachyla się nad dzieckiem, daje siebie samą i w tym znajduje własneszczęście. Nie jest to stan równości. Jest to relacja pełna szczodrości i serdeczności ze strony Ojca.
 • 105. Ojciec okazuje taki rodzaj miłości przez to, że wszystko dał Synowi: „Ojciec miłuje Syna i wszystkooddał w Jego ręce” (3, 35). Drugi czasownik (φιλέιν), odnosząc się w Ewangelii Janowej do miłości Boga Ojca, oznaczarodzaj głębokiej przyjaźni. Ta przyjaźń zakłada równość stron. Odnosi się w sposób czytelny dobóstwa Jezusa. On będąc w bóstwie równy Ojcu jest otaczany przez Boga Ojca zaufaniem. MiłośćOjca cechuje się w tym wymiarze życzliwością, upodobaniem, wspaniałomyślnością, a nawetrespektem. Bóg miłuje Syna i dlatego uczynił Go podmiotem wszelkiej mocy zbawczej i jest przy nimw działaniu: „Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni” (5, 20). BógOjciec jest także źródłem miłości Jezusa do ludzi (15, 9). Miłość Ojca sprawiła, że Syn Boży zstąpił na ziemię. Ojciec „dał” swego jedynego Syna -Jezusa po to, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (3, 16) i aby „światzostał przez Niego zbawiony” (3, 17). To właśnie ogromna miłość do ludzi skłoniła Ojca do wydaniaSyna w ich ręce, ażeby i oni zdobyli życie wieczne i ocalenie (3, 35-36). Wola i chęć zbawieniawszystkich ludzi (17, 24) ukazują prawdziwą bezinteresowność Jego miłości. Dzieło Jezusa jest więcukazane przez Jana jako akt miłości Ojca do ludzi. Bóg Ojciec Ewangelii Janowej kocha ludzi w sposóbwolny za pośrednictwem Jezusa. Nie tylko Jego przyjście na świat, ale także znaki, którychdokonywał, oraz męka, śmierć i zmartwychwstanie są obrazem głębokiej miłości Ojca do ludzi. Przez wiarę w Jezusa ludzie stają się dziećmi Boga: „Wszystkim tym (...), którzy je przyjęli,udzielił mocy, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (1, 12). Dzięki dziełuodkupienia Ojciec Syna Jednorodzonego staje się naprawdę Ojcem tych, którzy uwierzyli i przyjęliChrystusa, przedwieczne Słowo Boże. Użyte przez Jana słowa „Ojciec wasz” (8, 42) zasadzają się naudziale w synostwie Syna Jednorodzonego. Taki zwrot w ustach Jezusa ukazuje bezpośredni, aktualnyi synowski stosunek wierzących do Ojca, charakteryzuje łączność chrześcijan z Ojcem. Przybranedzieci Boże mogą już teraz cieszyć się udziałem w doskonałej wspólnocie miłości Ojca i Syna (17, 21-23. 26). Bóg Ojciec, Stwórca życia, przekazał Synowi, Słowu Przedwiecznemu, pełnię życia: „Podobniejak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym” (5, 26), „wNim (w Słowie) było życie” (1, 4). Dzięki temu Jezus, który jest posłany przez Ojca w misji zbawczej,przekazuje ludziom tę pełnię życia, o czym sam świadczy w mowie o Dobrym Pasterzu: „Przyszedłempo to, by owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Pragnienie Jezusa jest pragnieniem BogaOjca. Bóg przekazuje życie ludziom przez swoje słowo wypowiadane ustami Jezusa: „Słowa, które Jawam powiedziałem, są duchem i życiem” (6, 63). Jezus jest dawcą życia, które pochodzi od Ojca. W
 • 106. Ewangelii Janowej nowe życie, które Chrystus daje ludziom, jest w swej istocie życiem Bożym. Maono swe źródło w Ojcu, od którego całkowicie pochodzi. Tak więc Bóg udziela w pełni życianadprzyrodzonego Jezusowi, natomiast wierni przez wiarę w Syna oraz słuchanie słowa Bożego iuczestnictwo w chlebie życia otrzymują je w obfitości. Oryginalną cechą Janowej nauki o Bogu jest Jego ścisłe powiązanie z osobą i dziełem Jezusa.Jan podkreśla, że w osobie Jezusa można widzieć Boga, który jest jego Ojcem. Starotestamentowaprawda o tym, że nikt Boga zobaczyć nie może: „Boga nikt nigdy nie widział” (1, 18), gdyż grozi mu zato śmierć: w czwartej Ewangelii przybiera inny wyraz. Jezus mówi bardzo dobitnie do swoichuczniów: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (14, 9). A więc skończył się czas, w którym BogaOjca nie można było zobaczyć, ani też poznać. Z chwilą przyjścia na świat Słowa wcielonego każdyśmiertelnik może zbliżyć się do Boga, tego samego, który mówił do Mojżesza (1, 14). Będzie to jednakmożliwe, pod warunkiem, że uwierzy w Jezusa Jego Syna: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jaktylko przeze Mnie” (14, 6). Bóg, którego ukazuje Jezus w Ewangelii Janowej, to Stworzyciel, któryumiłował swego Syna jeszcze „przed założeniem świata” (17, 24), Bóg jedyny i prawdziwy (17, 3), Bógkochający swoje stworzenie (3, 16). Dzięki doskonałemu zjednoczeniu osób Ojca i Syna (por. 14, 10;10, 38; 7, 29), polegającemu także na wzajemnym poznaniu (10, 15 por. 8, 55), obraz niewidzialnegodotąd Boga stał się dostępny dla tych, którzy należą do Boga i z wiarą patrzą na Jezusa: „Ten, któryjest od Boga, widział Ojca” (6, 46). Bardzo często w czwartej Ewangelii spotykamy formułę: „Ojciec mój”. Aż 24 razy Jezusprzemawiając do uczniów czy też do innych słuchaczy mówi o Bogu: „mój Ojciec” lub po prostu„Ojciec”. Sformułowanie to świadczy o bardzo bliskiej, niezwykle zażyłej relacji Jezusa do Boga.Nazywając Boga swoim Ojcem, Chrystus objawia także swoje bóstwo, swoją równość z Ojcem. Jestmiędzy Ojcem a Synem pełna harmonia, bo Jezus czci Ojca (8, 49), a Ojciec otacza Go chwałą (8, 54).Doskonała jedność Ojca i Syna jest dobitnie wyrażona w tekstach, które mówią o wzajemnymzamieszkaniu i trwaniu jednej osoby w drugiej. Jezus mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10, 30). Taprzedziwna jedność sprawia, iż wszystko, kim jest, co mówi i co czyni Jezus, jest objawieniem Boga ijego istoty. Wszystkie dzieła Jezusa nacechowane są chwałą Boga Ojca. Bóg Ojciec jest głównym sprawcądzieł Jezusa. On dał je do wykonania Synowi, choć sam je wcześniej zaplanował i przygotował. Posłu-szeństwo bezgraniczne Jezusa sprawia, że Ojciec doznaje chwały przez dokonywane w Nim cuda iznaki (17, 4).
 • 107. Termin „Ojciec” (πατήρ) w odniesieniu do Boga i do ludzi występuje również 12 razy w 1Liście Jana, a ponadto 2 razy - w liczbie mnogiej w odniesieniu wyłącznie do ludzi (2, 13.14). Pojawiasię także 3 razy w 2 Liście Jana. Obok określeń Boga jako światła (1 J 1, 5) i miłości (1 J 4, 8.16) mamytu do czynienia z nazwaniem Boga Ojcem (1 J 1, 2-3; 2, 1.14.15.15.22.23.24; 3, 1; 4, 14; 2 J 3, 4.9). Według 1 i 2 J Bóg-miłość jest równocześnie Ojcem i to nie tylko w sensie moralnym, tzn.postępującym po ojcowsku (a więc z dobrocią i miłosierdziem), lecz także w sensie metafizycznym,tzn. jest źródłem istnienia i życia. Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa (1 J 1, 3) i ludzi (1 J 2, 29). O Bogu jako Ojcu w Apokalipsie św. Jana mówi się stosunkowo rzadko, gdyż tylko pięć razy: 1,6; 2, 28, 3, 5. 21; 14, 1 (wyłącznie o Bogu — Ojcu Jezusa). Ani razu nie używa się tego terminu dlaokreślenia jakiegoś człowieka. Ojcostwo Boga w Nowym Testamencie nie tylko zostało potraktowane znacznie szerzej igłębiej niż w Starym Testamencie, ale otrzymało zgoła inne aspekty, tak że trzeba tu wprost mówić oobjawieniu ludzkości Boga Ojca przez Jezusa. Ojcostwo Boga w stosunku do Jego JednorodzonegoSyna zostało uwydatnione w sposób wyjątkowo wyrazisty zarówno w samych Ewangeliach, jak i wewszystkich pismach apostolskich. Ojciec niebieski w posłannictwie Jezusa jest najistotniejszym motywem wszystkich Jego nauki czynów. Dla Jezusa Bóg jest Ojcem w najściślejszym, istotnym tego słowa znaczeniu. W pełnej grozychwili Jezus zwracał się do swego Ojca najczulszym wyrażeniem jak dziecko proszące Ojca o cośnajdroższego dla siebie. Jeżeli ewangelista przekazał nam tę modlitwę z jej oryginalnym wezwaniem:„Abba - Ojcze!”, to dlatego, by nas poinformować, że właśnie ten sposób zwracania się do Ojca byłcharakterystyczny dla Jezusa i że nie tylko w tej, ale i w innych modlitwach Jezus przemawiał taksamo do Niego. Przekazał nam to również Paweł: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał doserc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6; por. Rz 8, 15). Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i dlatego właśnie wszyscy mogą zwracać się do Niego takimimieniem. Miłość Jego rozciąga się na każde stworzenie, ale przede wszystkim na ludzi. Bóg jestOjcem dla ludzi w tak szerokim i ścisłym znaczeniu, że na to imię nie zasługuje w tym sensie żaden zojców ziemskich (por. Mt 23, 9), bo „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Posiadając tego samego „Ojca”,wyznawcy Chrystusa muszą poczuwać się do wzajemnego braterstwa, z którego wypływa obowiązekwzajemnej miłości.
 • 108. Imię Boga: Ojciec, ma u człowieka swój odpowiednik: dziecko. Wierzący czuje się u Bogabezpiecznym i kochanym przez Niego. Dzieci wejdą do królestwa Bożego, które jest w całości darem.Dziecko czuje się wśród dorosłych bezradne i słabe, i zdane na nich. Może pozwolić, żeby mu cośpodarowano. Przez to jest ono wzorem dla ucznia, który wie, że sam z siebie nic nie znaczy wobecBoga, lecz zawsze może tylko pozwolić na obdarowanie go łaską. B. Somoobjawienie Jezusa Pełna forma imienia Jahwe nie występuje w tekście Nowego Testamentu. NT przejmujejednak pewne hebrajskie słowa złożone, których jedna z części jest krótszą formą imienia Bożego.Takim wyrazem jest imię Jezus. Do imienia Jahwe nawiązuje również samookreślenie Jezusa „Jajestem”, występujące w Ewangelii. 1. Imię Jezus ( VIhsou/j) W księgach Nowego Testamentu imię VIhsou/j (Jezus) spotykamy 917 razy. Krótsza formatetragramu weszła jako część składowa do imienia Jezus. Wyraz grecki VIhsou/j oddaje znane w STteoforyczne imię [;vuAhy jehôšûā (np. Wj 17, 9.10.13.14; 32, 17; 33, 11; Lb 11, 28; 13, 16; 27, 18.22; 32,28; Pwt 1, 38; 3, 28; 31, 3.14.23), które po niewoli babilońskiej przyjęło formę [;WvyE ješûā (Ne 7, 7).jehôšûā składa się z dwóch elementów; jehô (krótsza forma tetragramu) oraz šûā (formaprzyczynowa od jš) „przyszedł z pomocą”, „ocalił”, „zbawił”. Imię Jezus można zatem przetłumaczyć:„Jahwe jest zbawieniem”, „Jahwe zbawia” lub „O, Jahwe zbaw”. Do znaczenia imienia bezpośrednionawiązuje Mt 1, 21: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jegogrzechów”. Ideę zbawienia wyrażają autorzy biblijni obydwu Testamentów (tekst grecki) za pomocąnastępujących słów: „zbawić” (sw,|zein), „zbawienie” (swthri,a) i „Zbawiciel” (swth.r). Czasownik„zbawić” oznaczał pierwotnie: uwolnić od nieprzyjaciół, dać zwycięstwo. Później również: pomóc,uleczyć. Samo pojęcie zbawienia uległo w ramach Starego Testamentu pewnemu rozwojowi. Bógprogresywnie objawiał jego głęboką treść. W najstarszych warstwach Starego Testamentu czasownikten oznaczał uwolnienie, zachowanie od zła lub niebezpieczeństwa czysto doczesnego (Sdz 15, 18; 1Sm 10, 19; 11, 9; 2 Sm 22, 3). W tekstach opisujących wyjście z niewoli egipskiej i babilońskiejczasownik ten oznacza przywrócenie wolności, zbawienie ludu w momencie przejścia przez Morze
 • 109. Czerwone (Wj 14, 13; 15, 2) i powrót z wygnania (Iz 45, 17; 46, 13). W literaturze prorockiejczasownik „zbawić” i rzeczownik „zbawienie” oznaczają uwolnienie ludu wybranego lubposzczególnych jego członków z niewoli grzechu, tj. ze zła moralnego (Iz 33, 22-25; Ef 36, 28-30). W Nowym Testamencie czasownik „zbawić” używany jest niekiedy w znaczeniu doczesnym iświeckim (np. Mt 8, 25; 14, 30; Dz 2, 29; 27, 43; 28, 1.4). Najczęściej jednak czasownik „zbawić” irzeczownik „zbawienie” oznaczają zbawienie mesjańskie, tj. uwolnienie od grzechów (np. Mt 1, 21;10, 22; 18, 21; 19, 25; J 3, 17; 5, 34). W teologii Nowego Testamentu zbawienie to zawiera w sobiecztery aspekty znaczeniowe: pierwszy aspekt, negatywny — uchronienie lub uratowanie kogoś odniebezpieczeństwa, choroby, niewoli, cierpienia, grzechu; drugi aspekt, pozytywny — człowiekzostaje wyniesiony ze stanu niewoli do nowego, lepszego życia, które zakłada szczęście, zdrowie,bezpieczeństwo, łaskę, zjednoczenie z Bogiem; trzeci aspekt — zbawienie jest rzeczywistością jużobecną, teraźniejszą (2 Kor 6, 2; J 6, 54), a zbawieni już teraz noszą w sobie życie wieczne; czwartyaspekt — zbawienie to nie jest jeszcze teraz posiadane w pełni (Rz 5, 9; 8, 24; 1 Kor 4, 15; 5, 5; Flp 3,20), ta pełnia jest przedmiotem oczekiwań. Stąd w życiu chrześcijańskim istnieje ciągłe napięciemiędzy „już teraz” i „jeszcze nie”. Tytuł „Zbawiciel” jest w Starym Testamencie odnoszony zasadniczo do Boga Ojca (Pwt 32, 15;Iz 12, 2; 17, 10; 25, 9; 45, 15; 62, 11; Ps 23, 5; Mdr 16, 7). Tylko w trzech miejscach tytuł tenprzypisuje się ludziom, którzy jako „sędziowie” występują w imieniu Boga i są Jego narzędziami (Sdz3, 9.15; Ne 9, 27). Wynika stąd w sposób oczywisty, że Bóg zbawia człowieka z różnych nieszczęść,niewoli, grzechu. W dziele zbawienia może też niekiedy posługiwać się ludźmi. Nowy Testament odnosi tytuł „Zbawiciel” do Boga Ojca (np. Łk 1, 47) i do Jezusa Chrystusa(Łk 2, 11; J 4, 42; Tt 1, 4; 2, 13; 3, 6; 2 Tm 1, 10; 1 P 1, 11; 2, 20; 3, 2.18). Tak więc, według teologiiNowego Testamentu, Zbawicielem ludzi jest również Bóg Ojciec, podobnie jak w StarymTestamencie, ale zbawienie to realizuje On przez Jezusa Chrystusa, „Zbawiciela świata” (J 4, 42). Drugą grupę terminów, które wyrażają ideę zbawienia w całej Biblii (tekst grecki), stanowią:avpolu,trwsij - „odkupienie”, lutrwth.j - „Odkupiciel” (Ps 77/78/, 35). Czasownik „odkupić” kojarzy sięz ideą odkupienia kogoś lub czegoś przez wpłacenie właścicielowi jakiejś kwoty (por. Kpł 25, 25lutrw,setai - „wykupujący”). Gdy jednak terminy „odkupić” i „odkupienie” występują w kontekście religijnym, a tym, który„odkupuje” i „wyzwala”, jest sam Bóg, wtedy tracą one zabarwienie jurydyczne i zanika zupełnie ideazapłaty, rekompensaty za wykup. Bóg odkupuje swój lud, uwalnia go z niewoli, nie płacąc nikomu
 • 110. żadnego okupu; czyni to z własnej inicjatywy i darmowo. On jest Panem wszystkiego i wszystkich,więc nie musi nikomu składać okupu. Zbawia z miłości, ponieważ tak chce (Wj 6, 6-7; Pwt 7, 8),czyniąc z Izraela swą własność szczególnie umiłowaną i zawierając z nim przymierze (Wj 19, 4-6). Taki jest więc sens terminów „odkupić” i „odkupienie” w księgach obydwu Testamentów.Jezus Chrystus odkupił rodzaj ludzki, podobnie jak Jahwe odkupił Izraela; uczynił to z własnejinicjatywy i z miłości (Ga 2, 20; Ef 5, 2.25; J 15, 13; 1 J 3, 16). Dzięki odkupieniu z niewoli Izrael stał sięumiłowaną własnością Boga; ludzkość odkupiona przez Chrystusa została uwolniona „od wszelkiejnieprawości” (Tt 2, 14) i oczyszczona. Odkupienie ma sens pozytywny. Nie oznacza to jednak, że odkupienie dokonane przez Jezusanie miało aspektu trudu, cierpienia. Chrystus odkupił nas nie przez krew zwierząt ofiarnych, lecz przezwłasną krew (Hbr 9, 9-14). Gest oddania własnej krwi, czyli życia, nie jest okupem, lecz najwyższymaktem posłuszeństwa woli Ojca (Flp 2, 8; Hbr 5, 8; 10, 5-18) oraz miłości do Ojca i do ludzi (Ef 5, 2-25;por. Ga 2, 20). Obok tych dwu podstawowych biblijnych terminów zbawczych istnieje szereg słówdrugorzędnych, które odkrywają jakiś jeden aspekt teologii zbawienia, np. „usprawiedliwić”;„przebłagać”, „oczyścić”, „pojednać”, „wprowadzać pokój”. O ile Stary Testament zapowiadał zbawienie jako rzeczywistość przyszłą i eschatologiczną (Iz46, 12-13; 49, 6.15; 51, 6; 56, 1; Ps 69, 36), to Nowy mówi już o realizacji tego zbawienia wChrystusie. Ewangelie są orędziem zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus. Jego imię (Jezus) to„Jahwe zbawia” (Mt 1, 21). Przyszedł, by „zbawić swój lud”. W czasie swej publicznej działalnościwystąpił do walki ze złem i grzechem, nędzą i uciskiem, cierpieniem i śmiercią. Przyszedł, żebyzmienić sytuację człowieka. W Jezusie Chrystusie przybyło na świat Boże przebaczenie (Mt 9, 2.13).Jezus został posłany przez Ojca, żeby odpuszczać grzechy i powoływać grzeszników. Jezus żył, umarł, cierpiał i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia. Z Jezusem i wJezusie przyszło do ludzi zbawienie (Łk 19, 9). W Nim Bóg Izraela „nawiedził i odkupił swój lud” (Łk 1,68). W Jezusie wypełniły się nadzieje tych, którzy oczekiwali zbawienia Jerozolimy (Łk 2, 38; por. Iz 52,3.9). Inicjator zbawienia to Bóg Ojciec, którego apostoł nazywa Zbawicielem (1 Tm 1, 1) lub „naszymZbawicielem” (1 Tm 2, 3). Zbawienie to spełnia się „w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 24). W Nim Bóg
 • 111. usprawiedliwia grzeszników (Rz 8, 31-34). Ta Boża inicjatywa zbawienia ma swoje źródło w „miłościBoga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 39). Św. Paweł dokładnie wylicza owoce zbawienia. Pierwszym z tych owoców jest uwolnienieczłowieka od grzechu (Ef 1, 7; Kol 1, 14; Tt 2, 14; Hbr 9, 12-13). Drugim skutkiem jest wyzwolenie zmocy diabła (Kol 1, 13-14; 2, 15; Hbr 2, 14). Wreszcie trzecim jest zwycięstwo nad śmiercią (2 Tm 1,10; Hbr 2, 14-15). Przez wiarę w Jezusa Chrystusa chrześcijanin zostaje włączony w nowy stan, w zbawieniedokonane przez Niego. Dzięki łasce zbawienia może skutecznie sprzeciwiać się złu i szatanowi oraz znadzieją oczekiwać na porażkę „ostatniego nieprzyjaciela” (1 Kor 15,26), jakim jest śmierć. Imię Jezus wprawdzie było znane już w ST. Nosił je wódz izraelski Jozue, który z poleceniaumierającego Mojżesza stanął na czele narodu (Lb 13, 9, 17; Wj 17, 9-14; 24, 13; 32, 17 itd.). Imię tonosił również syn Josadaka, a wnuk kapłana Serajasza, którego Nabuchodonozor skazał na śmierć wroku 586 (2 Krl 25, 18-21). On był pierwszym arcykapłanem za czasów Nehemiasza i Ezdrasza (Ezd 3,2, 8; 5, 2; Ag 1, 1; 2, 3; Zch 6, 11). Autor Księgi Syracha miał również imię Jezus (Syr 1, 1; 51, 30). WNowym Testamencie było ono także znane. Nosił je np. pewien chrześcijanin, nawrócony z judaizmu,o którym wspomina Paweł w Liście do Kolosan - (4, 11). Jednak do nikogo nie odnosi się znaczenie tego imienia w tak właściwym i pełnym tego słowaznaczeniu, jak do Jezusa z Nazaretu. Z perspektywy NT imię Jezus nadawane osobom w ST miałocharakter typiczny, zapowiadało Mesjasza, Jemu natomiast zostało ono z góry przeznaczone.Upewnia nas o tym fakt, że Bóg Ojciec aż dwa razy przez anioła nakazuje nadać to imię Dzieciątku irównocześnie tłumaczy, dlaczego Bóg wybrał takie a nie inne imię dla swojego Syna. Do Maryiodzywa się anioł Gabriel: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31). DoJózefa zaś mówi anioł we śnie: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój ludod jego grzechów” (Mt 1, 21). Anioł mówi też do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radośćwielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). A więc imię Jezus-Zbawiciel, oznacza misję dziejową Mesjasza, dzieło Jego życia na ziemi,którym miało być odkupienie ludzi, zadośćuczynienie za nieposłuszeństwo prarodziców, przywró-cenie ludziom przyjaźni z Bogiem i wieczne szczęście w niebie.
 • 112. Mesjasz sprawił, że Jego imię stało się dla ludzi nie tylko symbolem, ale również źródłemnieustannej mocy; wiąże ludzkość z Bogiem, wyjednuje jej potrzebne łaski. Dlatego Jezus tak częstozalecał, by modlić się do Jego Ojca przez pośrednictwo Jego imienia: „Zaprawdę, zaprawdę,powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliściew imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 23-24). „Tym zaś, którzyuwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówićbędą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręcekłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18). Opierając się na tych słowach obietnicy JezusaPiotr zwraca się do chromego od urodzenia: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: Wimię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A onnatychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się, stanął na nogach i chodził. Wszedł znimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga” (Dz 3, 6-8). Kiedy zaś Żydzi będą go później pytać:„jaką mocą albo w czyim imieniu” to uczynił - Apostoł wyzna: „Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj wsprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomowam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - któregoukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wamizdrowy” (Dz 4, 9-10). Paweł wyznaje: „/czynię wszystko/, aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego JezusaChrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (2 Tes 1, 12). I zachęcawiernych: „Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię PanaJezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3, 17) . Imię Jezus nawiązuje więc do starotestamentalnego rozumienia Boga, który był dla naroduwybranego, a później i dla całej ludzkości, pomocą i wsparciem, czego potwierdzeniem było samoimię Jahwe. Ta prawda znalazła swe wypełnienie we Wcieleniu. Jezus przez swoje zbawcze dzieło wpełni zrealizował to, co oznacza Jego imię. Jak w ST wzywanie imienia Jahwe wyrażało przekonanie oszczególnej asystencji Boga, tak Apostołowie, wzywając imienia Jezusa, leczyli chorych (Dz 3, 6),wyrzucali złe duchy (Mk 9, 38) i dokonywali wszelkiego rodzaju cudów (Mt 7, 22; Dz 4, 30). Ogólniemówiąc, jak Jahwe zbawiał tego, kto wzywał Jego imienia (Jl 3, 5), tak Jezus wysługuje wiecznezbawienie tym wszystkim, którzy w Niego wierzą: ,,I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż niedano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).Nauczanie apostolskie ma za przedmiot ogłaszanie imieniaJezusa Chrystusa (Łk 24, 46 n; Dz 4, 17 n; 5, 28. 40; 8, 12; 10,
 • 113. 43). Głosiciele tego imienia będą z jego powodu cierpieć (Mk13, 13 par.), co ma być dla nich źródłem specjalnej radości(Mt 5, 11 par.; J 15, 21; 1 P 4, 13-16). Apokalipsa jestskierowana do chrześcijan, którzy cierpią dla tego imienia (Ap2, 3), lecz trwają przy nim mężnie (2, 13) i wcale się go niewypierają (3, 8). Posługa imieniu Jezusowemu została wsposób szczególny powierzona Pawłowi: otrzymał ją jakoobowiązek (Dz 9, 15), którego wypełnienie stało się dla niegoprzyczyną wielu cierpień (9, 16). Wywiązał się on jednak zpowierzonego mu zadania z odwagą i dumą (9, 20. 22. 27 n),gdy całe swoje życie poświęcił imieniu Pana naszego JezusaChrystusa (15, 26) i zawsze był gotów umrzeć dla tegoimienia (21, 13). Całe życie chrześcijańskie jest nasycone wiarą: chrześcijanie zbierają się razem w imię Jezusa(Mt 18, 20), przygarniają chętnie tych, którzy przychodzą w imię Jezusa (Mk 9, 37), ale wystrzegają sięuwodzicieli (Mk 13, 6); składają Bogu dzięki w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 5, 20; Kol 3, 17)i postępują tak, żeby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione (2 Tes 1, 11n). Podczasmodlitwy zwracają się do Ojca w imię Jego Syna (J 14, 13-16; 15, 16; 16, 23 n. 26 n). Określenie „Ten Jezus” (Dz 1, 11; 2, 36; 5, 30; 9, 17) oznacza przede wszystkim to, co zwykłooznaczać imię w języku ludzkim, a zwłaszcza w biblijnym sposobie myślenia: określa ono pewnąistotę, z jej konkretną i osobową indywidualnością. On, a nie ktoś inny, On i wszystko czym On jest.Zaimek wskazujący, uwydatniony wyraźnie lub niejasno, ukazuje prawie zawsze bardzo zasadnicządla chrześcijanina prawdę o ciągłości pomiędzy osobowością, która się objawiła w ciele, a istotąBoską, która jest przedmiotem wiary: „Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem,i Mesjaszem” (2, 36). „Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie... tak samo” (1, 11). Jezus jako człowiek „zrodzony z Niewiasty, zrodzony pod Prawem” (Ga 4, 4), pojawił się naświecie w dokładnie określonym czasie, „gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz” (Łk 2, 2), w rodzinie„Józefa, z domu Dawida” (1, 27), osiadłej „w mieście Nazaret” (1, 26). Imię, jak każdy chłopiecżydowski, otrzymał przy obrzezaniu (Łk 1, 31; 2, 21; Mt 1, 21. 25). Jednak, ponieważ właśnie w tymDziecku Bóg okazał się Emmanuelem — „Bogiem z nami” (Mt 1, 23) - urzeczywistnił On w ten sposóbobietnicę daną pierwszemu Jezusowi - Jozuemu, że będzie z nim i że się objawi jako „JahweZbawiciel” (Pwt 31, 7n). Choć tak zwykłe zdaje się być Jego pochodzenie, to jednak, aby Go nazwać,
 • 114. nie dołącza się do Jego imienia - jak to ma miejsce we wszystkich znanych rodzinach - imienia Jegoojca i Jego dalszych przodków (por. Syr 51, 30), lecz po prostu nazwę Jego miasta rodzinnego, Na-zaretu. Pierwsze wyznania wiary kładą nacisk raczej na ten popularny sposób określania Jezusa inawiązują do tego, co wyraża zwrot „Jezus Nazareński” (J 19, 19; Dz 2, 22; 4, 10; 7, 14; 22, 8). Ewangelie, mówiąc o Chrystusie i Jego działalności, posługują się zazwyczaj imieniem Jezus.Zdaje się jednak, że ogół nazywał Go po prostu Rabbi, tzn. Nauczyciel (Mk 4, 38; 5, 35; 10, 17); poJego śmierci zaś i po wejściu do chwały weszło w użycie określenie „Κύριος”. Ewangelie idą w ślad zaowym nurtem wiary, która do „tego Jezusa”, do konkretnej osoby, stosowała określenia zbawcze iBoskie, jak np. „Κύριος” (Dz 1, 21; 2, 36; 9, 17 itd.), „Chrystus” (Dz 2, 36; 9, 22; 18, 28 itd.),„Zbawiciel” (Dz 5, 31; 13, 23), „Syn Boży” (Dz 9, 20; 13, 33), „Sługa Boży” (Dz 4, 27-30). Mówiąc oJezusie Ewangelie zawsze są tym, czym zamierzają być: Ewangelią, czyli opowiadaniem DobrejNowiny o Jezusie (Dz 8, 35). Ewangelia Jana, wykazująca najwięcej troskliwości o to, by podkreślaćciągle Boskie przymioty Jezusa, by ukazywać w każdym Jego czynie chwałę Jednorodzonego Syna (1,14) i najwyższą władzę przekazaną Synowi Człowieczemu (1, 51; 3, 14) - ta Ewangelia nie pomijażadnej okazji, by wymienić imię Jezus; co więcej, powtarza je nawet wtedy, kiedy się to wydajezbyteczne, na przykład w najprostszych dialogach (J 4, 6. 11; 11, 32-41). Tego rodzaju troska poprzezwolę „wyznawania Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele” (1 J 4, 2), ukazuje pewność, ilekroćwraca to imię, że w ten sposób dociera się do „Słowa życia” i odsłania całe Jego bogactwo (1, 1). Jeżeli wiary chrześcijańskiej nie można odłączyć od Jezusa i od tego wszystkiego, co to imięwyraża, to dlatego, że imię to stało się „imieniem ponad wszelkie imiona”, imieniem, przed którym„zgina się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 9 nn). Imię Jezus stałosię w ten sposób imieniem własnym Pana. Kiedy Izrael wzywał imienia Pana, by znaleźć w Nimzbawienie (Jl 3, 5), to wymawiał imię, które Bóg sam sobie dał: Jahwe, Ten, który jest zawsze ze swymludem, aby go uwalniać (Wj 3, 14 n). Imię Jezus kojarzy się nawet ze wszechmocą Bożą, ukazaną namjednak w postaci dla nas bliskiej. Jezus jest jedynym zbawieniem ludzkości (Dz 4, 12), jedynym bogactwem Kościoła (3, 6),jedyną potęgą, jaką Kościół dysponuje: „Jezus Chrystus cię uzdrawia” (9, 34). Całe posłannictwoKościoła sprowadza się ostatecznie do tego, by „mówić o imieniu Jezus” (Dz 5, 40). Tak więc Paweł,nazajutrz po swym nawróceniu, „głosi w synagogach Damaszku Jezusa” (Dz 9, 20); na rynku w Ate-nach „głosił Jezusa i zmartwychwstanie” (Dz 17, 18), a w Koryncie mówił o „Jezusie Chrystusie, i to oJezusie Chrystusie ukrzyżowanym” (1 Kor 2, 2). Całe istnienie chrześcijanina polega na „poświęceniuswego życia dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Dz 15, 26), a największym szczęściem jest„być godnym cierpieć zniewagi” (5, 41), a nawet „umrzeć dla imienia Pana Jezusa” (21, 13).
 • 115. Kiedy Kościół nauczał i działał w wierze, to działo się to „w imię Jezusa”. Nie jest to w żadnymwypadku formułą podobną do formuł, jakich używają czarownicy. Właśnie przed takim nadużyciemprzestrzega Wj 20, 7. Chrzest „w imieniu Jezusa” (Mt 28, 19: w imię Trójcy Świętej; Dz 2, 38; 8, 16) chce przez wiarępołączyć chrzczonego z Jezusem (Rz 6, 3-6; Ga 3, 26-27). Pozostałe przypadki używania wyrażenia „w imię Jezusa” prowadzą w tym samym kierunku.„W imię Jezusa” znaczy „z siłą i mocą Jezusa” lub po prostu „przez Niego osobiście”. W Jego imięuzdrawiani są chorzy, tzn. przez Jego siłę (Dz 3, 6; 4, 10), w Jego imię odpuszcza się grzechy, tzn. przezNiego samego (1 J 2, 12). Złe duchy poddają się tam, gdzie działa pełnia władzy Jezusa (Łk 10, 17; Dz16, 18). W końcu także Kościół modli się w Jego imię (J 14, 13; 15, 16; 16, 23), tzn. w Jego Duchu,ponieważ przez Niego ma dostęp do Boga; dziękuje także w Jego imię (Ef 5, 20). Całe życie Kościołapowinno toczyć się „w imię Jezusa” (Kol 3, 17), tzn. wyrastać ze wspólnoty z Nim urzeczywistnionej wwierze. 2. Określenie „Ja jestem” (evgw. eivmi) w ewangeliach synoptycznych Do imienia Jahwe nawiązuje również określenie Jezusa evgw. eivmi („Ja jestem”), występującenajczęściej w czwartej Ewangelii. Określenie to pojawia się też w Ewangeliach synoptycznych, alezaledwie kilka razy. Marek i Mateusz umieszczają je w kontekście niezwykłego zjawiska, kiedy Jezuschodząc po morzu upomina uczniów: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mk 6, 50; Mt 14, 27).Ponadto występuje jeszcze u Marka i Łukasza równolegle w dwóch miejscach: gdy Jezus staje przedWysoką Radą i odpowiada na pytanie najwyższego kapłana: „Czy Ty jesteś Mesjasz, SynBłogosławionego?” (Mk 14, 62; Łk 22, 70). Jeszcze raz pojawia się w momencie, gdy pada ostrzeżenieJezusa: „Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem»„ (Mk 13, 6; Łk 21, 8). Przerażeni uczniowie na widok Jezusa kroczącego po falach boją się. I wtedy on wypowiada:„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27). Odezwanie to uspokaja uczniów i budzi w nichnadzieję. Słowo qarse,w znaczy „odzyskać równowagę i spokój”, lub „nabrać odwagi”. Zwrotnastępny, evgw. eivmi, jest na pewno czytelny dla uczniów, choć zapewne stanowi nieoczekiwanenovum w ustach Jezusa. Znany dotychczas jako wyłączny atrybut Boga, stawia ich Mistrza w nowymświetle. Ta niezwykła sytuacja zagrożenia i Jego wybawiającej obecności ma im pomóc dostrzeckolejny już aspekt Jego mocy i niezwykłe cechy Jego osobowości. Tak, jak wcześniej cudowne
 • 116. rozmnożenie chleba, tak teraz nadprzyrodzona moc wobec sił przyrody nie tylko uspokaja uczniów,ale wzbudza zaufanie do Jezusa i dodaje im odwagi. Wskazuje na to obraz następny: prośba Piotra,aby mógł przyjść do Jezusa po falach jeziora (w. 28). Przyzwolenie Mistrza i wiara ucznia w Jego mocpozwoliły Piotrowi osiągnąć to, co w normalnym biegu rzeczy było nieosiągalne. Motyw wiary w Bożąmoc Jezusa potwierdza wyrzut, jaki czyni, ratując Piotra: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (w. 31).Mimo tego momentu kryzysu w wierze, perykopa kończy się wyznaniem wiary w moc Jezusową i JegoSynostwo Boże (w. 33). Uczniowie podczas tego spotkania z Jezusem oddają Mu głęboki pokłon (gr.proskune,w), mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym»„ (Mt 14, 33). Gdy analizujemy tekst Mt 14, 22-33, łącznie z najbliższym kontekstem, widzimy, żeEwangelista w wydarzeniu tym chce zwrócić uwagę, iż Jezus-Mesjasz, nie uznany przez przywódcównarodu, nie przestał wychodzić naprzeciw tym, którzy z wiarą Go szukają. Gromadzi ich, karmi swoimsłowem i chlebem, wskazując drogę do Królestwa Bożego. Tak, jak ongiś czynił to Mojżesz, kiedy wimieniu Boga i mocą Jego imienia karmił i prowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. Różnica leżyjedynie w tym, że Jezus czyni to własną mocą, w oparciu o własny, Boski autorytet. Określenie evgw. eivmi wyraża godność mesjańską i boską Jezusa. Wprawdzie w „pierwszejEwangelii” zwrot ten pojawia się tylko jeden raz, jednak jego rola dla całokształtu chrystologiiMateusza nie jest bez znaczenia. Podobnie rzecz się ma w innych ewangeliach synoptycznych. Ewangelista Marek, oprócz dwóch tekstów paralelnych z pozostałymi synoptykami (Mk 6, 50- Mt 14, 27; Mk 13, 6 - Łk 21, 2), ma jeden tekst własny zawierający określenie evgw. eivmi. Ujrzycie SynaCzłowieczego (...)” (Mk 14, 62). Zdanie to jest odpowiedzią Jezusa na jedno z pytań w trakcie procesuprzed Wysoką Radą (Mk 14, 53-72). Miał tam miejsce taki dialog: „Najwyższy kapłan zapytał Goponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego»? Jezus odpowiedział: «Ja jestem. UjrzycieSyna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego (...)»„ (Mk 14, 61n). Ewangelia wprzytoczonym wyżej fragmencie dosyć dokładnie notuje, że arcykapłan już drugi raz pyta Jezusa, czyjest Mesjaszem, Synem Błogosławionego (w. 61). Odpowiedź, jaką daje Jezus, jest kompilacją tekstów starotestamentalnych: Wj 3, 14n; Ps 110,1; Dn 7, 13. Chrystus, posługując się zwrotami bliskimi dla bezpośrednich słuchaczy, próbujekorygować ich mylne wyobrażenia o Mesjaszu. Odwołuje się przede wszystkim do ich znajomościimienia Bożego (Wj 3, 14n). Jako Mesjasz, swoje boskie prerogatywy uzasadnia wypowiadając imięBoga jako swoje evgw. eivmi (w. 62). Dla dalszego uzasadnienia, określa siebie dwoma dalszymitytułami: „Syn Człowieczy” (w sensie - Dn 7, 13) i „wywyższony po prawicy Bożej” (z pełną władzą
 • 117. sędziowską - Ps 110, 1). Czasownik „ujrzycie” każe nam traktować wypowiedź Jezusa jako myśl oparuzji Syna Człowieczego w charakterze sędziego. W relacji Marka, to przyszłe przyjście Syna Człowieczego i aktualna obecność Mesjasza jawisię jako jeden akt. Jego ciągłość potwierdza Jezusowe evgw. eivmi. Mieści się w nim także jednoznacznewskazanie na godność mesjańską Jezusa, co dla Żydów jest trudne do przyjęcia. Świadczy o tymreakcja arcykapłana na świadectwo Jezusa (Mk 14, 63nn). Jest rzeczą znamienną, że tytuł „Mesjasz” w Ewangelii Marka nie pojawia się w ustach Jezusa.Raczej jest On przez innych nazwany Mesjaszem. Wtedy Jezus jednak albo nakazuje milczenie(„sekret mesjański”), albo też wyjaśnia prawdziwy sens tej godności przewyższającej ówczesnekoncepcje mesjańskie (zob. Mk 8, 29nn). Z obydwu tekstów (Mk 14, 62; 8, 29nn) wynika, że sens tytułu „Mesjasz” wyjaśnia Jezus m.in.obrazem Syna Człowieczego. Występuje On tutaj, jak też w całej Ewangelii Marka, w dwóch różnychkontekstach: soteriologicznym i eschatologicznym. Pierwszy ma miejsce wtedy, gdy Jezus używa tegotytułu, zapowiadając Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zdaje się wówczas nawiązywać dopieśni o cierpiącym słudze Jahwe z Księgi Izajasza. Klasyczne tu teksty Marka, np.: 8, 31; 9, 9; 10,35.45; 14, 21.41, niosą w sobie wyraźną ideę ekspiacji związanej z poniżeniem, służbą i śmiercią. Jestto myśl obca judaizmowi, gdzie nigdy postaci Syna Człowieczego nie łączono z postacią cierpiącegoSługi. Semickiemu sposobowi pojmowania Mesjasz kojarzył się bardziej z postacią zarysowaną przezKsięgę Daniela. A więc w kontekście eschatologicznym z podkreśleniem transcendencji i łączności zBogiem. Istotnym elementem w działaniu Syna Człowieczego będzie więc sąd nad światem. Do tych eschatologicznych wyobrażeń nawiązuje Jezus, kiedy identyfikuje się z postacią SynaCzłowieczego odpowiadając arcykapłanowi: „Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicyWszechmogącego i przychodzącego z obłokami niebieskimi” (Mk 14, 62). Słowa te, wypowiedzianeprzed Sanhedrynem, tworzą swoisty łuk pojęciowy, który łączy sytuację Jezusa jako sądzonego przezludzi z faktem Jego przyszłej roli sędziego. Podsądny zapowiada swoje przyjście na sąd jako SynCzłowieczy - Sędzia. Obecni sędziowie ujrzą Jego intronizację po prawicy Boga. W koncepcji Markowej, boskość Jezusa, potwierdza zarówno wyznanie samego Jezusa: evgw.eivmi, „Ujrzycie Syn Człowieczego (...)” (Mk 14, 62), jak też wyznanie ze strony uczniów Jezusa. Czyni tom.in. Piotr pod Cezareą Filipową (Mk 8, 27-30). Jego stwierdzenie: „Ty jesteś Mesjasz” znajduje bez-pośrednie uzupełnienie w pouczeniu Jezusa: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie
 • 118. odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, będzie zabity, ale po trzech dniachzmartwychwstanie - (por. Mk 8, 31). Wynika z tego, że tytuł „Syn Człowieczy” obejmuje wszystkie sfery zbawczej i ontycznejegzystencji Jezusa. Nie można Go tylko rezerwować na „okres po wywyższeniu”. Jezus, jako SynCzłowieczy i Mesjasz, domaga się wyznania już tu na ziemi. Od tego wyznania uzależnione jest„przyznanie się” Syna Człowieczego do człowieka na sądzie ostatecznym: „Kto się bowiem Mnie isłów Moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczywstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). W koncepcji całej ewangelii wiersze te jeszcze raz podkreślają, że Jezus świadomie domagasię wyznania, jakie przysługiwało w Starym Testamencie tylko i wyłącznie Bogu. Ponadto Chrystusposługuje się zwrotami zarezerwowanymi dotąd dla Jahwe. Proces przyswajania sobie zasadniczychatrybutów Boga Izraela przez Jezusa narasta w Ewangelii Marka sukcesywnie. Rozpoczyna się odnadania Mu tytułów znanych już ze Starego Testamentu, a odnoszonych nierzadko do Jahwe. Wnastępnym etapie dochodzi do tego szereg wyznań potwierdzających tę pierwszą proklamację Jezusa.W końcu sam Chrystus, udzielając poszczególnych pouczeń, objawia siebie np. jako Mesjasza, czySyna Człowieczego. A w momentach najbardziej newralgicznych, decyduje się na objawienie swegoimienia evgw. eivmi, które w sposób jednoznaczny nawiązuje do starotestamentalnego objawienia (Wj3, 14). Tym samym jest to moment finalny, dający odpowiedź na pytanie: Kim jest Jezus? Zbadajmy teraz znaczenie Jezusowego evgw. eivmi w trzeciej Ewangelii: „[Jezus] powiedział:«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie byłzwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?»Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moimimieniem i będę mówić: „Ja jestem” oraz „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi»„ (Łk 21, 6nn i par.). Powyższy tekst jest fragmentem eschatologicznej mowy Jezusa. Aktualna forma redakcyjnatej mowy jest odpowiedzią Jezusa daną Kościołowi na postawione pytanie o czas i znaki towarzyszącezburzeniu świątyni. W wersji Łukasza nie wiadomo, kto pyta. Marek (13, 3) wspomina, że pytaniepostawili Apostołowie: Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Odpowiedź Jezusa ujęta jest w formie ostrzeżenia.Obydwie poruszone w pytaniu sprawy Jezus wyjaśnił równocześnie. Rychły koniec będziezapowiadało pojawienie się takich ludzi, którzy będą podszywali się pod Jego imię evgw. eivmi, głosząc,że nadszedł już czas ostateczny. Nie należy dawać im wiary.
 • 119. Inne miejsce, gdzie pojawia się Chrystusowe evgw. eivmi w trzeciej Ewangelii, stanowi Łk 22, 70.Jest to tekst paralelny do Mk 14, 62. Relacjonuje odpowiedź Jezusa przed Wysoką Radą. Podobnie jaku Marka, Chrystusowe wyznanie evgw. eivmi pada w kontekście innych tytułów chrystologicznych: SynCzłowieczy. Syn Boży. Zasadniczo Jezus bezpośrednio chce potwierdzić swoim evgw. eivmi pytanie,wypływające z oburzenia Sanhedrynu: „Wtedy wszyscy zawołali: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Onzaś im odpowiedział: «Tak, jak mówicie. Ja jestem Nim»„ (Łk 22, 70). Na prowokacyjne pytanie padatwierdząca odpowiedź. Członkowie Sanhedrynu musieli dobrze zrozumieć, że Jezus używając wprostimienia Bożego, mówi o nadprzyrodzonym charakterze swojej osoby. Świadczy o tym fakt, że niechcieli już świadków. Jezus bowiem więcej powiedział, aniżeli mogliby zeznać świadkowie. Stwierdzilizatem: „Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Sami przecież słyszeliśmy z Jego ust” (Łk 22, 71).Mimo, że Łukasz czyni w tym momencie wyraźną aluzję do świadków przesłuchania, świadomieopuszcza w całej perykopie (22, 66-71) wszystko, co świadczy o sądowym charakterze posiedzenia.Opuszcza nawet wzmiankę o arcykapłanie, który był sędzią, nie wspomina wyroku i szereguszczegółów, które były z nim związane. Przez to jego opowiadanie nabiera zupełnie innegocharakteru, aniżeli miało u Marka. Autor trzeciej Ewangelii koncentruje się wokół takich określeńosoby Jezusa, jak: Mesjasz, Syn Człowieczy i Syn Boży (w. 67.69.70). Wszystkie te tytuły pieczętujeokreślenie evgw. eivmi (w. 70). Potwierdza ono mesjańską godność Syna Bożego i przedstawia Go jakosiedzącego po prawicy Boga, Syna Człowieczego. W intencji Łukasza całe opowiadanie mówizasadniczo, kim jest Jezus, który niebawem zostanie uwielbiony. Wszystkie wysiłki Łukasza idą w tymkierunku, aby pokazać, że nadszedł właśnie czas uwielbienia dla oczekiwanego Mesjasza. Jako SynCzłowieczy, będzie zajmował miejsce po prawicy Boga uczestnicząc w Jego chwale i władzy i jako SynBoży ma prawo nosić imię Ojca evgw. eivmi. W nim wyraża się cała głębia osobistego roszczenia Jezusa icała tajemnica Jego osoby. Środowisko powstawania ewangelii wyraźnie odczytywało w określeniu evgw. eivmi znak boskiejgodności Jezusa. Jako imię było ono jednocześnie wyrazem jedności wiary Starego Przymierzaskupionego wokół Boga-Jahwe z nowotestamentalnym objawieniem Nowego Zbawiciela. OczekiwanyMesjasz, zwiastun epoki Nowego Przymierza, został posłany przez Tego, który Jest, przez BogaAbrahama, Izaaka, Jakuba. On przemówił na końcu przez Syna, który będąc dziedzicem wszystkiego,co stworzone, przywrócił blask temu stworzeniu przez oczyszczenie z grzechów (Hbr 1, 1-4). TenżeSyn dał dowód swojego prawdziwego pochodzenia od Boga przez swoje posłuszeństwo i oddanie sięBogu Ojcu na własność. W zamian został wywyższony i obdarowany imieniem ponad wszelkie imię(Flp 2, 6-11).
 • 120. Cała chrystologia ewangelii synoptycznych staje się wykładnią i interpretacją tego, co zawartejest w tym imieniu. Bezpośrednie jego brzmienie to [;vuAhy - „Jahwe jest zbawieniem”. Tak, jak w ST Bógzbawiający objawił się jako hwhy XE "hwhy" czyli hy<h.a, rv,a] hy<h.a, tak też w Nowym Przymierzu Zbawiciel ,przyjął imię [;vuAhy - a więc Jahwe jest zbawieniem, pomocą, ocaleniem, czyli „Jestem, który jestem”,jest Zbawcą. Ten, który zjawił się jako Nowy Zbawiciel, pochodzi wprost od Boga, ma także ludzkąnaturę z Dziewicy. Jako Bóg-Człowiek ma moc zbawić tych, którzy uwierzą w Niego. Dlapotwierdzenia swojego posłannictwa odwołuje się kilkakrotnie do tego, co ma wpisane w swoje imię.Atrybut boskiego evgw. eivmi, ma dodać odwagi wylęknionym uczniom (Mt 14, 27), jest potwierdzeniemmesjańskich godności (Mk 14, 62; Łk 22, 70), staje się zapowiedzią paruzji Syna Człowieczego (Mk 3,6; 21, 8). U synoptyków Chrystusowe evgw. eivmi ma już wydźwięk eschatologiczny. Oddaje w ten sposóboczekiwanie pierwotnego Kościoła na rychły powrót Tego, który mówił o sobie jeszcze przedzmartwychwstaniem: evgw. eivmi. Owo trochę nieokreślone sformułowane: evgw. eivmi mogło być jedy-nym, jakiego używał sam Jezus. Wypowiadane przez Jezusa evgw. eivmi ma być dostatecznie mocnym wyrazem Jego boskiejświadomości, także uzasadnieniem prawa do innych tytułów chrystologicznych. W oparciu o nie,ewangeliści budują całą chrystologię Tego, który będąc Synem Bożym, stanął pośród nas jakoMesjasz, aby w końcu zasiąść po prawicy Wszechmogącego jako Syn Człowieczy. 3. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w czwartej Ewangelii W czwartej Ewangelii evgw. eivmi występuje tam, gdzie chodzi o identyfikację osoby, wzwrotach, w których „Ja jestem” jest połączone z jakimś określeniem oraz tam, gdzie Chrystusobjawia swoje bóstwo. Zwroty o tym ostatnim aspekcie rzucają się w oczy przez to, że zawsze sąpostawione na końcu zdania lub w jego głównej części. Nie mają one powiązania z żadnymokreśleniem, dlatego przy czytaniu odnosi się wrażenie, że czegoś im brak. W każdym z tych trzechaspektów evgw. eivmi ma inny odcień znaczeniowy. a. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu identyfikacji osoby Zwrot evgw. eivmi wprowadza identyfikację osoby wyłącznie w dwóch wypowiedziach JanaChrzciciela zredagowanych w formie negatywnej. Pierwsza z nich: „Ja nie jestem Mesjaszem” (1, 20)
 • 121. była skierowana do członków delegacji przysłanej przez żydowską starszyznę z Jerozolimy; w drugiej,„Nie jestem ja Mesjaszem” (3, 28) Jan Chrzciciel przypomina poprzednie swoje świadectwo jakoodpowiedź na dyskusję pomiędzy jego uczniami a jakimś Żydem. Taka sama treść występuje uślepego, któremu Jezus przywrócił wzrok (9, 10), a także w słowach Piłata sformułowanych jakoretoryczne pytanie: „Czyż ja jestem Żydem?” (18, 35), skierowane do Jezusa podczas procesu. W słowach Jezusa podczas dyskusji z Żydami, która miała miejsce w świątyni jerozolimskiejpodczas święta Namiotów, zwrot „Ja jestem, który świadczę sam o sobie” (8, 18) również identyfikujeJezusa, on bowiem rzeczywiście świadczył sam o sobie. W tym jednak stwierdzeniu nie mieści siępełna treść, bo o Chrystusie świadczył także ten, który go posłał, wiemy zaś z wielu innychwypowiedzi czwartej Ewangelii, że on był z nim ściśle zjednoczony. Rozmowa Jezusa z Samarytanką w szczytowym swoim punkcie zeszła na problem Mesjasza,którego oczekiwali zarówno Żydzi, jak i Samarytanie. Obydwa te narody były przekonane, że Mesjaszmiał pouczać swój naród, a także narody pogańskie. Jan więc przedstawił Mesjasza jakonadprzyrodzoną postać, która od Boga przyniosła prawdę po to, aby ją ludziom przekazać. Nicdziwnego zatem, że Jezus identyfikował się z tym Mesjaszem: „Ja jestem, który mówię z tobą” (4, 26).Identyfikacja ta nie jest tylko prostym stwierdzeniem dotyczącym osoby Jezusa, ona tutaj zaczyna byćobjawieniem, którego treść ogranicza się tylko do mesjańskiego charakteru Jezusa, choć można siętutaj dopatrywać boskiego objawienia się Jezusa. Opowiadanie o tym, jak Jezus po rozmnożeniu chleba przeszedł po powierzchni wody przezJezioro Genezaret, znajduje się u synoptyków (Mt 14, 22-34; Mk 6, 45-53) i u Jana (6, 16-21).Uczniowie, którzy znajdowali się w łodzi - a była to noc - zobaczyli, że ktoś zbliżał się do nich i zaczęlisię bać. Jezus jednak powiedział do nich: „Ja jestem, nie bójcie się” (6, 20). Choć dotychczas silnywiatr im przeszkadzał, niedługo potem ich „łódź znalazła się przy brzegu, do którego zdążali” (w.21).Czy evgw. eivmi, które tutaj występuje, jest tylko identyfikacją osoby Jezusa i niczym więcej? W czwartejEwangelii bardzo często spotykamy się z podwójnym znaczeniem słów Jezusa. Kiedy przyjrzymy siękontekstowi słów, które tutaj zachodzą, zauważymy, że obok evgw. eivmi występuje zwrot „nie bójciesię”, jak w bardzo wielu epifaniach Boga (np. Rdz 15, 1) czy nawet Jezusa (np. Mt 17, 7), a nadtowzmianka o tym, jak Jezus kroczył po wzburzonej wodzie. Tak właśnie w Starym Testamencieprzedstawiano Boga, który uśmierzał buntujący się świat podziemny i rozciągał nad nim swojepanowanie (np. Ps 76, 20; Syr 24, 5). W tym kontekście evgw. eivmi, które obok tych elementów wStarym Testamencie występuje jako formuła objawienia się Boga, tutaj poza swym zwykłym
 • 122. znaczeniem musi mieć również znaczenie teologiczne. Mówi ona o Jezusie jako o postacinadprzyrodzonej, boskiej. Pojmanie Jezusa zostało opisane we wszystkich czterech Ewangeliach. Jan jednak napoczątku umieścił scenę, której synoptycy nie znają. Opowiada on, że kiedy Judasz z kohortąprzyszedł do Ogrodu Oliwnego, Jezus wyszedł naprzeciwko nich i zapytał, kogo szukają. Gdy wymienilijego imię, odpowiedział: evgw. eivmi (18, 5.6), a wtedy oni „cofnęli się i upadli na ziemię” (18, 5.6).Potem ponownie ich zapytał, kogo szukają i potwierdził swoje słowa: „Powiedziałem wam, że Jajestem” (w. 8). Po nich mimo zbrojnego wystąpienia Piotra nastąpiło pojmanie Jezusa. Podobnie jakpoprzednio zwrot evgw. eivmi jest tutaj identyfikacją osoby Jezusa. W scenie tej jednak spotykamy się ztakimi faktami, które każą nam przypuszczać, że autor czwartej Ewangelii zamierzał Jezusascharakteryzować jako boską postać. Najpierw zwracał uwagę, że Jezus wyszedł naprzeciwkoJudaszowi i tym, którzy mieli go pojmać, bo wiedział „o wszystkim, co miało przyjść na niego” (w. 4);potem zaś mówi o nadzwyczajnych skutkach Jezusowych słów. Z całej sytuacji wynika, że Jezusa niepojmano i nie odprowadzono siłą, ale że on oddał się sam, dobrowolnie na mękę. Wynika też z tego,że Jezusowe evgw. eivmi w Ogrodzie Oliwnym ma podwójne znaczenie: najpierw zwykłe, przez któremożna było zidentyfikować osobę Jezusa, oraz drugie - teologiczne, podobnie jak w objawieniu sięBoga w płonącym krzaku (Wj 3, 14). Ono to naturalnie wyjaśnia, że ci, którzy przyszli pojmać Jezusa,poznali w nim boską postać, przed którą musieli upaść na ziemię. b. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu porównawczym Drugi typ zwrotu evgw. eivmi to wypowiedzi, w których Jezus mówi o sobie, że jest chlebem (J6), zmartwychwstaniem i życiem (J 11, 25), drogą, prawdą i życiem (J 14, 6), bramą owiec (10, 7.9),dobrym pasterzem (J 14, 11.14) i winnym krzewem (J 15, 1). Każdy z tych tekstów, w których zwrotevgw. eivmi występuje z jakimś określeniem, pod pewnym względem charakteryzuje Jezusa. Wszystkieone mają na uwadze stosunek Jezusa do ludzi oraz ich życie wieczne. Właśnie dlatego centralnemiejsce w tych tekstach zajmują słowa Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25). O życiu w zwrotach evgw. eivmi Jezus wspomniał kilkakrotnie. Jako światło świata i światło życiaprzewodzi w drodze do Boga i tę drogę oświetla, zwrot zatem, który o tym mówi, ma na uwadzedoczesne życie ludzi. Tak samo mówi o tym stwierdzenie, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Gdy wpoprzednim zwrocie jednak przede wszystkim została zwrócona uwaga na obraz rozpraszaniaciemności, który już w prologu do Ewangelii dochodził do głosu (J 1, 4-5), w drugim - na tle
 • 123. wszystkiego, co w pojęciu życia się mieści, wybija się jego duchowy charakter, wydźwięknadprzyrodzony. Obydwa te aspekty, a także trzeci odnoszący się do życia wiecznego, mieści się wtym, co Jezus mówił o sobie jako o chlebie i o dobrym pasterzu, a także w negatywnym ujęciu wmetaforze o winnym krzewie. Prawie wyłącznie ten ostatni aspekt podkreśla metafora identyfikującaJezusa ze zmartwychwstaniem i życiem. Inne teksty mają na uwadze dążenie człowieka do zbawienia. Jedne z nich są skierowane dowszystkich ludzi, inne do wiernych, którzy już należą do Kościoła. Ogólnie do wszystkich ludzi odnosząsię te wypowiedzi, w których mowa o Jezusie jako o chlebie, świetle, życiu, prawdzie i drodze. Każdyczłowiek nieodzownie ich potrzebuje, a Jezus zaspokaja te potrzeby i on tylko jeden może to uczynićtak, by człowiek ich nie pragnął i by miał je także w życiu wiecznym. Tam, gdzie mowa o dążeniu do zbawienia, nie można było pominąć obrazu drogi. Wprawdzieon raz tylko wyraźnie jest wspomniany, zauważamy go jednak również w innych metaforach.Wszystkie wypowiedzi Jezusa o chlebie mają za podkład mannę, a więc podróż wybranego narodu doZiemi Obiecanej, będącej typem chrześcijańskiego życia. Metafora o świetle ma zastosowanie dotego życia jako drogi do Boga, a Jezus jako dobry pasterz prowadzi swych wiernych, daje im pokarm ibroni ich podczas drogi do wiecznego życia. Jezus określający siebie jako drogę obejmuje womawianej metaforze wszystkie aspekty chrześcijańskiego życia. Wynika więc z tego, że choćmetafora drogi w zwrocie evgw. eivmi na określenie chrześcijańskiego życia występuje pod różnymiaspektami, to jednak każdy z nich inaczej oświetla postać Jezusa i tę drogę, która jedynie możeczłowieka doprowadzić do Boga. Drugie znaczenie omawianego zwrotu ma na uwadze przede wszystkim życie wiernych wKościele; są to wypowiedzi o Jezusie jako o bramie owiec, dobrym pasterzu i winnym krzewie. W nichzwrócono uwagę na ścisłe związki z Jezusem jako na coś koniecznego, przy czym porównanie dobramy wskazuje na Jezusa jako na początek, inne zaś dwie metafory - na całe religijne życie wiernych;metafora o winnym krzewie podkreśla przede wszystkim obowiązek wiernych, by byli zjednoczeni zChrystusem i przynosili owoc, metafora zaś o dobrym pasterzu raczej zwraca uwagę na znaczenieJezusa dla stada owiec, którym jest Kościół. We wszystkich tych wypowiedziach Jezus zajmujecentralne miejsce. Zwroty evgw. eivmi mówią bowiem o tym tylko, co jest dla człowieka najbardziejkonieczne i bez czego obejść się nie może, a to daje im Jezus. On nawet jest tym właśnie, co dlaczłowieka jest nieodzowne, dlatego on zaspokaja wszystkie ludzkie potrzeby, a nawet nie kto inny,tylko on jeden zaspokoić je może.
 • 124. c. „Ja jestem” (evgw. eivmi) w znaczeniu absolutnym Trzeci aspekt znaczeniowy zwrotu evgw. eivmi występuje kilka razy w dyskusji Jezusa z Żydami wświęto Namiotów, a nadto raz podczas przemówienia Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. Dyskusja z Żydami skoncentrowała się na pytaniu, kim jest Jezus i skąd pochodzi. Jezuszapowiedział, że odchodzi tam, dokąd Żydzi nie będą mogli za nim pójść, a gdy oni pytali o to miejsce,zdradził, że powróci tam, skąd pochodzi. Pochodzeniem swoim Jezus od Żydów różnił się w sposóbzasadniczy: „Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka, wy jesteście z tego świata, ja nie jestem ztego świata” (8, 23). Pochodzenie nie z tego świata i „z wysoka” wskazuje, że Jezus pochodzi z nieba,od Boga, a to jest bezpośrednim przygotowaniem do wypowiedzi mających charakter epifanii. Pierwsza z nich miała miejsce w następnym zdaniu. Jezus przypomniał Żydom zapowiedź, żew swoich grzechach poumierają, a obecnie uściśla ją: „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem,poumieracie w grzechach waszych” (8, 24). Podstawowym warunkiem odpuszczenia grzechów jestwiara, a Jezus domagał się jej wielokrotnie od wszystkich, którzy się z nim zetknęli, od tych, którzy goo cud prosili, a przede wszystkim od tych, którzy mieli być jego uczniami. Przedmiot wiary zostałokreślony zwrotem evgw. eivmi. Zwrot ten jest niedokładnym przekładem hebrajskiego tekstu.Przełożono go po grecku słowami, które znaczą dosłownie „Ja jestem”, powinno się go jednakprzetłumaczyć z hebrajskiego: „że Ja jestem On”. Tak to rozumieli Żydzi i tak to wyrażali, - słowo zaś„On” w tym zwrocie odnosiło się do Boga, którego imienia nie chciano wymieniać. W StarymTestamencie ten zwrot występował tylko w wypowiedziach Boga, który się objawiał ludziom. Jezusużywając go na określenie siebie stawał na miejscu Boga i z nim się identyfikował. Stwierdzał więc, żejeżeli Żydzi nie uwierzą, że on jest Bogiem, poumierają w swoich grzechach. Żydzi zapewne dobrze zrozumieli te słowa Jezusa; były one jednak dla nich do tego stopnianiepojęte, że chcąc się upewnić, czy dobrze słyszą, zapytali go: „Kim Ty jesteś?” (8, 25). Jezus jednaknie odpowiedział jasno na to pytanie. Mówił o naukach, które ma jeszcze wygłosić, o sądzie, którynastąpi, a przede wszystkim, że jego nauka pochodzi od Boga, który go posłał. Żydzi nie zrozumielitego ostatniego, nastąpiła więc ponowna zapowiedź: „Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedypoznacie, że Ja jestem” (8, 28). Podwyższenie było słowem dwuznacznym, mówiącym o ukrzyżowaniu i o uwielbieniu,wiązało się zaś ono z tą sceną ze Starego Testamentu, w której Mojżesz umieścił miedzianego wężana drzewcu i podniósł go wysoko, a każdy, kto na niego spojrzał, odzyskał zdrowie po ukąszeniu przezjadowitego węża. Jezus w rozmowie z Nikodemem to właśnie przypomniał: „Jak Mojżesz podwyższył
 • 125. węża na pustyni, tak trzeba, żeby był podwyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto wierzy w niego,miał życie wieczne” (3, 14). Obecnie zapowiada, że gdy Żydzi go ukrzyżują, a w ten sposób przyczyniąsię do jego uwielbienia, wtedy będą mogli poznać jego boski charakter. Jezus bowiem czyni tylko to inaucza tylko tego, co mu Ojciec polecił. Podjęcie strasznej męki i krzyżowej śmierci po to, aby ludzi zgrzechów odkupić, jest jednym z tych aktów posłuszeństwa wobec Boga Ojca. Wielkość jednaktakiego aktu i jego znaczenie może przyczynić się do tego, że Żydzi uwierzą, uznają Jezusa za zbawcę,a przez to poznają również, że Bóg jest z Jezusem zjednoczony: że Jezus i Bóg to jedno. W dalszej części dyskusji Jezus powtórzył poprzednio podniesioną myśl o obowiązku wiary iprzyjęcia jego nauki. Zapewnił, że kto będzie zachowywał jego naukę „nie zazna śmierci na wieki” (8,51), a mówił o śmierci wiecznej, podczas gdy Żydzi mieli na uwadze normalne u ludzi zakończenieżycia. Przypomnieli więc, że przecież nawet Abraham umarł, a także prorocy poumierali i pytali przytym, czy Jezus uważa się za większego od Abrahama. Wzmianka o Abrahamie skłoniła Jezusa do stwierdzenia, że Abraham radował się dniem jegoprzyjścia, który ujrzał w jakimś widzeniu, potem zaś dodał jeszcze ważniejsze stwierdzenie: „ZanimAbraham stał się, Ja jestem” (8, 58). To ostatnie stwierdzenie nie tylko przez znaczenie zwrotu evgw.eivmi mówi o boskim charakterze Jezusa, ale w nim też przeciwstawione zostały dwa czasowniki.Pierwszy z nich uwydatnia początek istnienia, w konkretnym wypadku moment urodzenia sięAbrahama, drugi natomiast wskazuje na preegzystencję, odwieczne istnienie Jezusa. Żydzi dobrzezrozumieli tę treść Jezusowych słów, dlatego „porwali za kamienie, aby je rzucić na niego” (w. 59),Jezus jednak ukrył się przed nimi w tłumie, a potem wyszedł ze świątyni. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus mówił do Apostołów o tym, że jeden spośród nich gozdradzi, a uzasadnił to biblijnym tekstem, który musiał się spełnić. Przepowiedział to, żebyApostołowie nie myśleli, że zdrada go zaskoczyła; on wie o niej już teraz, a na mękę idziedobrowolnie. Apostołowie jednak nie mogą w niego zwątpić, raczej na podstawie tych słów musząwierzyć, „że Ja jestem” (13, 19), że więc On, jak Jahwe w Starym Testamencie, jest Bogiem, bo wiewszystko, co się stanie. Zwrot evgw. eivmi w omawianym tutaj trzecim aspekcie — w jednym wypadku ma na uwadzeApostołów, a w innym Żydów, z którymi Jezus prowadził dyskusję. W tej dyskusji dwie wypowiedzidotyczyły przyszłości Żydów, a dwie mówiły o Jezusie samym. Do Żydów odnosiła się zapowiedź, żeoni ukrzyżują Jezusa, w ten sposób przyczynią się do jego wywyższenia, a wtedy będą mielinajmocniejszą podstawę do uwierzenia, że Jezus jest Bogiem. Jeśliby nie uwierzyli, aż do śmierci niedostąpią odpuszczenia grzechów. Pierwsza wypowiedź dotycząca samego Jezusa jest ogólna: że
 • 126. pochodzi od Boga, druga zaś podnosi odwieczne jego istnienie. Wszystkie one, podobnie jak to byłow Starym Testamencie, objawiają Jezusa jako osobę boską. C. Tytuł „Pan" ( Κύριος) Do starotestamentalnego imienia Jahwe nawiązuje tytuł κύριος - Pan, nadawanyChrystusowi. Jest to odpowiednik określenia yn"doa] Adonaj, którym zastępowano imię Jahwe. Tytuł tenma najmniej punktów odniesienia w słowach Jezusa, więcej w Jego postawie pełnej powagi iautorytetu. Zachodzi on jednak w NT aż 350 razy. Omówione zostaną tutaj tylko teksty decydującedla zagadnienia genezy i znaczenia tego tytułu. 1. Tytuł „Pan” (Κύριος) w starożytności (Grecja, Wschód, Rzym) Na wstępie trzeba wyjaśnić, co oznacza w NT tytuł chrystologiczny Κύριος i jakie jest jegopochodzenie. Przez długi okres czasu w egzegezie NT, w zagadnieniach związanych z tytułem Κύριος,dominował pogląd protestanta W. Bousseta. Zwrócił on uwagę na użycie tego tytułu w świeciezarówno greckim, jak i orientalnym. W starożytnej Grecji z tytułem tym wiązał się motywpraworządności: ktoś jest panem dlatego, że dysponuje kimś lub czymś i roztacza nad osobą czy nadrzeczą legalną władzę. Stąd też w starożytnej Grecji z tytułem κύριος nie kojarzono bogów. Inaczejsprawa przedstawia się na pogańskim wschodzie. Władzę pana cechuje swobodna gestia iabsolutyzm. Nie jest ona niczym skrępowana. Toteż bogowie są panami. Po nich dopiero występująkrólowie. Orientalna koncepcja pana zostawiła swoje ślady w hellenistycznych religiach misteriów.Kultyczny bóg danego ośrodka (czy to Izis, czy Serapis, czy inny) uważany jest za wyłącznego panaswoich wyznawców i do niego gmina kultyczna zwraca się, do niego woła. To jest niezaprzeczalne zja-wisko historyczne. I w tym Bousset ma rację. Jednakże uczony ten wyprowadził na podstawieudokumentowanej misteryjnej postawy hellenistycznych gmin kultycznych nieprawidłowe wnioskidla inwokacji Jezusa jako Pana w pierwotnych gminach chrześcijańskich, sprowadzając je ostateczniedo rzędu społeczności, w których uprawiano podobny do misteriów hellenistycznych kult Jezusa jakoPana. Drugim zjawiskiem w świecie starożytnym, który rzekomo miał zaważyć na inwokacji Jezusajako Pana, to znana i rozpowszechniona apoteoza cezarów. Już w II stuleciu przed Chrystusem znanejest określenie greckie, tłumaczące tytuł egipskiego faraona: pan królów. Z podobnym zjawiskiemspotykamy się w Mezopotamii i dość często w Persji. Wpływy te, może głównie poprzez podboje
 • 127. Aleksandra Wielkiego, dotarły następnie także do imperium rzymskiego. Cesarz August i Tyberiuszbronili się przed tymi wpływami, godziły one bowiem w koncepcje pana w Imperium Romanum.Mimo oporu, musieli jednak tolerować kult cezara we wschodnich połaciach swego państwa. Nie-mniej po śmierci Augusta ogłoszono go boskim (divus) i wzniesiono ku jego czci świątynię. Począwszyod Kaliguli mnożą się tytuły pan. Łączono je z kultem władcy. Za czasów Nerona wiąże się apoteozęcezara z tytułem pan, a za Domicjana połączenie to staje się powszechne. Można postawić pytanie, jaki związek mają te rozważania z inwokacją Chrystusa jako Pana.Otóż chrześcijaństwo powstaje w tym czasie, kiedy kult i ubóstwianie cezarów było modne. Kościółrodzi się na tych terenach, gdzie właśnie uprawiano tego rodzaju kult. Nadto społecznośćchrześcijańska okrzyczana została przez oficjalne władze za obcy element, a nawet wrogie ciało wimperium rzymskim. Wyznanie Jezusa jako Pana miało więc nie tylko znaczenie swoistej teologii dlasamych chrześcijan, ale także znaczenie polityczne. Festus, namiestnik rzymski, relacjonuje w związkuz Pawłem królowi Agrypie, że „panu” (chodzi oczywiście o cezara) nie może nic dokładnego o Pawlepowiedzieć (Dz 25, 26). Łukasz nazywa więc „panem” Nerona, bo o nim to mowa. Autor Apokalipsy wjednej ze swoich wizji określa triumfatora: „Król królów i Pan panów” (19, 16). Zwycięskim jeźdźcem,o którym mówi nam ten tekst, jest Chrystus. Wizja ma na celu podnieść na duchu małoazjatyckągminę chrześcijańską, którą prześladuje cesarz Domicjan. Patrząc na jeden i drugi tekst możnapowiedzieć, że w pierwszym świadomość wyznawców Chrystusa jako Pana jest tak silna iniezachwiana, że dla nich Jezus jako Pan jest zupełnie kim innym niż cesarz. Z drugiego tekstuprzebija już wyraźnie echo walki, którą stacza chrześcijańska gmina z niewłaściwą i nieuzasadnionąapoteozą cezara. W sumie trzeba stwierdzić, że jeśli były w chrześcijaństwie jakiekolwiek zapożyczenia odświata misteriów i od kultu cezarów, to należy je zredukować do minimum, do samego pojęciaκύριος. Innymi słowy, tytuł Κύριος dla Jezusa, zrodził się na tych terenach, na których zakwitłochrześcijaństwo, a na których były zadomowione wspomniane pogańskie koncepcje kultu pana. 2. Geneza chrystologicznego tytułu „Pan” (Κύριος) Paweł w jednym ze swoich listów (1 Kor 16, 22) zachował nam proklamację do Pana Jezusa,nie tłumacząc jej na język grecki, ale przytaczając ją w oryginalnym ujęciu: Maranatha. Jaka treśćkryje się w wezwaniu Maranatha? Jest to formuła aramejska, którą powtarza Did 10, 6: „Niechajprzyjdzie łaska i przeminie ten świat! Hosanna Bogu Dawidowemu! Kto święty, niech podejdzie, kto
 • 128. nim nie jest, niech czyni pokutę! Maran atha. Amen.” Użycie tej formuły bez tłumaczenia świadczy otym, że była ona zrozumiała dla czytelników. Wielokrotnie usiłowano wyjaśnić tę frazę na przestrzeni całych wieków. Pierwszą trudność, zjaką spotyka się komentator, to kwestia podziału wyrażenia. W kodeksach majuskułowych brak byłointerpunkcji, akcentów oraz przerw między wyrazami. Pojawiają się dwa warianty: ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ orazΜΑΡΑΝΑ ΘΑ. W pierwszym otrzymujemy zdanie oznajmiające: „Nasz Pan przyszedł”, jednakże wkontekście 1 Kor 16, 22 i Did 10, 6 taka interpretacja nie wydaje się być poprawną. W drugimwyrażenie to tłumaczymy wykrzyknikowo: „Panie nasz, przyjdź!”. Zbyt mało jest świadectw spisanych odnośnie wyrażenia μαράνα θα, by móc precyzyjnieokreślić jego znaczenie. Rodzi się podstawowe pytanie, jaką treść teologiczną zawiera w sobiearamejski termin „mar”? Na ten problem rzuciły światło teksty z Qumran, w których zamiastWszechmogący występuje Pan (Mar). Teksty te świadczą o tym, że w ówczesnym judaizmie zacząłpojawiać się zwyczaj nazywania Jahwe Panem (Adon, Mar czy Kύριος). Wezwanie μαράνα θα, którepojawiło się niewątpliwie w liturgii pragminy judeochrześcijańskiej stanowiło wyraz oddania czciJezusowi jako Panu. Dziś zwrot μαράνα θα tłumaczy się powszechnie: „Panie nasz, przyjdź!” Kontekst 1 Kor 16, 22wprowadza nas w ucztę eucharystyczną. Gmina prosi Pana, by przybył. Aramejski Mar - Pan nie mawięc nic wspólnego z greckim tytułem pan (κύριος), gdyż myśli pogańskiej obce było drugie przyjściecezarów. Termin μαράνα θα zwraca nadto uwagę na problem powstania tytułu Pan dla Jezusa wpragminie aramejskiej. To nas zupełnie rozłącza ze światem hellenistycznym, dlatego w dalszym ciągunależy badać teksty, które powstały w ośrodkach palestyńskich a nie greckich. Nasuwa się Mt 7, 22 n:„Wielu będzie w owym dniu mówiło, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu (...), jajednak im odpowiem, nie znałem was nigdy (...)”. Podobną motywację spotykamy w Mt 25, 11 n:„Amen, mówię wam, że was nie znam”. Jest to odpowiedź Jezusa na prośbę panien: „Panie, Panie,otwórz nam”. Nie chodzi w tej chwili o mnożenie dalszych typowych w tym względzie przykładów.Jeśli wybór ograniczył się do dwóch wyszczególnionych, to ma to swoje uzasadnienie. Podwójnewezwanie „Panie, Panie” nie jest znane w języku greckim. Tak mówi wyłącznie semita. A więc mamytu do czynienia z semityzmami, a co ważniejsze - z mentalnością pierwotnej gminy, znającej już myślo paruzji Pana. Ujawniają one, jak dalece w pierwotnej gminie zakorzeniona była myśl o rychłymprzyjściu Pana, którego sobie wyobrażano jako sprawiedliwego sędziego. Takim jednak według
 • 129. starotestamentowej doktryny był jedynie Jahwe. Koncepcja o Jezusie jako przyszłym sędzim opierasię na fakcie wywyższenia (zmartwychwstania) Pana, gdyż Jezus miał być sędzią przyszłego wieku. Czy wobec tego NT robi wyraźną różnicę pomiędzy Panem wywyższonym a Jezusemziemskim? Szereg autorów, zwłaszcza protestanckich, przypisuje przemianie Jezusa, w sensieprzekształcenia ziemskiego na wywyższonego Pana, wielką wagę. Jednakże zapomina się tu conajmniej o jednym nader decydującym w tej kwestii tekście Pawłowym. Paweł w 1 Kor 11, 23powołuje się na tradycję: „Otrzymałem od Pana, co i wam przekazuję”. Po czym następują słowaustanowienia Najświętszego Sakramentu. Paweł odwołując się do śmierci Chrystusa, wywyższonegoPana, od którego otrzymał przekaz, identyfikuje Go z Jezusem ziemskim. Drugorzędną rzeczą wnaszych dociekaniach jest to, że sam wywyższony Pan potwierdza, co ustanowił przebywając naziemi. Nie obali tego stwierdzenia żaden sofistyczny wybieg, jakoby Paweł myślał o plenipotencjiwywyższonego Chrystusa, rozciągającego swój zasięg także na działalność Jezusa ziemskiego. Tensam Paweł w 1 Kor 9, 5 mówi o „braciach Pana”, którzy jak inni apostołowie prowadzą ze sobą swoją„siostrę”. Na podstawie tego tekstu trzeba powiedzieć, że Paweł utożsamia wywyższonego Pana zziemskim Jezusem. Paweł nie jest w tym względzie wyjątkiem. Dzisiaj podważa się autentyczność niektórych„słów Pana”. Otóż nie chodzi w tej chwili o to, czy Mk 11, 3 odtwarza ipsissima verba Domini, czy teżnie. Można jednak na podstawie tego tekstu stwierdzić z całą pewnością, że Marek, pierwszy zsynoptyków, mówiąc o uroczystym ingresie Jezusa do Jerozolimy, uważa Jezusa za Pana. Marekprzytacza bowiem słowa Chrystusa, w których Jezus nazywa siebie Mar - Pan. Dwaj uczniowie Jezusa,których On wysyła celem przyprowadzenia osła, mają znajomemu właścicielowi powiedzieć, że Pantak zarządził. Jeśli Marek jest autorem słów Pana, lub przytacza jemu znaną i rozpowszechnionątradycję, to tekst ten przedstawia tym większą wartość dla naszej argumentacji: najstarsza bowiemgmina, wywyższonego Pana, po zmartwychwstaniu, identyfikuje z Jezusem ziemskim. Wiadomotakże, że Jezusa za jego ziemskich czasów tytułowano Rabbi — mój mistrzu (formy absolutnej językaramejski nie zna). W okresie jednak, w którym powstają gminy chrześcijańskie, tytuł Rabbi w odnie-sieniu do Chrystusa doznał pewnego uściślenia. Wymownym pod tym względem jest Mt 5, 1: „Niepowinniście zezwolić na to, aby was nazywano mistrzami. Jeden tylko jest wasz nauczyciel, wy zaśjesteście jego braćmi”. W myśl tekstu gmina winna uznać tylko jednego nauczyciela, wszyscy innimają być jemu posłuszni. Uderza nas, że w tej tradycji brak u Jezusa rysów eschatologicznych,jednakże tekst ten jest niezbędnym pomostem do dalszych rozważań. Jak wynika z przeprowadzonych wyżej rozważań, tytuł Pan w odniesieniu do Jezusa znany jestw gminie aramejskiej, na nią zaś nie wywarły żadnych wpływów koncepcje pogańskie pojęcia pan.
 • 130. Nadto najstarsza komórka Kościoła, łącznie z Pawłem, który miał objawienie od Pana, utożsamiawywyższonego Pana z Jezusem ziemskim. 3. Zasadnicza treść tytułu „Pan” (Κύριος) w NT Skoro koncepcja pogańskiego tytułu κύριος nie wpłynęła na proklamację Jezusa jako Pana,rodzi się pytanie, jak wytłumaczyć zjawienie się tego tytułu w gminach hellenistycznych. Wiemy już,że posiada on na pewno inną treść, niż tytuły pogańskie. Sprawa komplikuje się o tyle, że Septuagintaoddaje zazwyczaj imię Boże Jahwe przez Κύριος. Jednakże najstarsze kodeksy LXX nie tłumaczą wogóle imienia Jahwe, lecz umieszczają przy tekście greckim tetragram, tzn. zachowują spółgłoskihebrajskie imienia Bożego: JHWH. W diasporze, tam gdzie nie rozumiano hebrajskiego tekstu ST,czytano co najmniej pewne partie czy księgi, zwłaszcza psalmy, w języku greckim. Wykluczone, by po-minięto imię Boże Jahwe, tak często zachodzące w ST, a więc tłumaczono je. Wydaje się, użycie litur-giczne tekstów ST stanowi pomost pomiędzy tetragramem a wymówieniem po grecku Jahwe jakoΚύριος. Świadectwem tego procesu są późniejsze kodeksy Septuaginty, w których imię Jahwetłumaczy się zazwyczaj na Kύριος. Fakt przekładu Jahwe na Κύριος zawiera problem: czy bodźce kutemu płynęły z zewnątrz? W tym kontekście warto zaznaczyć, że już sami Żydzi imię Boże Jahwezastąpili przez yn"doa] Adonaj - mój Pan, mój Władca. Proces przekształcenia się imienia Jahwe na Κύριος w samym Izraelu wyklucza wpływy obcena zjawisko tłumaczenia imienia Bożego Jahwe na greckie Κύριος. Dotychczas niewiele zwracanouwagi na treść samego imienia Jahwe w tym procesie. Niezależnie od etymologii tego wyrazu, łączysię on zwykle z tekstami, które w ST określają Boga jako tego, który ocala, zbawia. Samo objawieniesię Boga jako Jahwe (Wj) przesądza tę treść. Objawiając swe imię, Bóg chce powiedzieć, że jestpanem sytuacji, gdyż okazując swoją moc nad faraonem (bogiem), ujawnia nad nim swoją wyższość. Zideą panowania Jahwe wiąże się myśl soteriologiczna. Jej należy przypisać pierwszeństwo. Wkontekście Wj miałoby to następujący charakter: Bóg ocalając Izraela z niewoli egipskiej jest jegozbawcą. Zbawiając naród z potęgi faraonów egipskich Bóg okazał się również Panem. Choć idea:Jahwe jest także Stwórcą kosmosu - a więc Panem - jest późniejsza, niemniej wtedy, kiedytłumaczono ST z języka hebrajskiego na grecki, wiedziano o tym. NT przyjął w wielu wypadkachnomenklaturę Κύριος w odniesieniu do Boga. Ale jak wiadomo autorzy NT opierają się na LXX. Trzebajednak dodać, że nie tylko na cytatach. Na przykład Łk 1, 15 n nazywa Jana Chrzciciela wielkim wobecPana. Chodzi tu na pewno o Jahwe, Boga Izraela, chociaż autor nie przytacza żadnego tekstu ST.
 • 131. Można na podstawie powyższych rozważań zapytać, co Jahwe ST ma wspólnego z paruzjąChrystusa w NT? - Otóż ST (zwłaszcza prorocy np. Am 5, 18; So 1, 14) mówi o „dniu Jahwe”. Dzień tenjest terminem sądu Jahwe nad Izraelem. A więc nie tylko termin Κύριος w odniesieniu do Jezusa, lecztakże ów dzień eschatologiczny ma swój pierwowzór w ST. Jednakże w NT tym Panem, któryprzeprowadzi sąd w owym dniu nie jest Jahwe, lecz Jezus. Stąd też często w NT Chrystus jest sędzią wdniu ostatecznym (1 Kor 1, 8; 5, 5; 2 Kor 1, 14; 1 Tes 5, 2; 2 Tes 2, 2; 2 P 3, 10). Jakie z tych dociekań wypływają wnioski chrystologiczne? Jeśli NT implikuje Jezusowi to, coST zastrzegł wyłącznie Jahwe, to Chrystus posiada tę samą władzę co Bóg. Stąd też nie wahano sięimienia Κύριος ST (LXX) zastosować do Chrystusa. Wymowna pod tym względem jest adaptacja Iz 40, 3 do osoby Jana Chrzciciela, aby określićjego funkcję prekursora: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie ścieżki dla Pana...” Prorok myśli opowrocie narodu Wybranego, który wyprzedza przyjście swojego Boga. Mk 1, 3 cytując ten tekst mana uwadze działalność Jana Chrzciciela, który ma przygotować zjawienie się Jezusa, określonegowyraźnie jako Κύριος. Ponadto mamy tu do czynienia z bardzo wczesnym przeniesieniem tytułuΚύριος z Boga na Jezusa, tekst mówi także o przyjściu Pana. Warto by jeszcze wspomnieć, żeinwokacja chrześcijańska: „Ktokolwiek będzie wzywał imienia Pana, zostanie zbawiony”, opiera się natekście Joela 3, 5: „Albowiem każdy, ktokolwiek wzywa imienia Jahwe (Pana), będzie zbawiony”.Gmina chrześcijańska zwraca się w ten sposób do Pana wywyższonego, pełna ufności w Jego pomoc.Piotr w swoim przemówieniu, nawiązał do tekstu proroka, stosując go do ziemskiego Jezusa: „Jezusaz Nazaretu, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami iznakami” (Dz 2, 21 n). Κύριος wywyższony to nikt inny jak Jezus z Nazaretu. Jak głębokiej interpretacji chrześcijańskiej doznał tytuł Κύριος w odniesieniu do Chrystusa,ilustruje doskonale hymn chrystologiczny, umieszczony przez Pawła w Liście do Filipian w rozdziale 2.Punktem kulminacyjnym hymnu jest stwierdzenie, że Bóg poniżonemu i posłusznemu Jezusowinadaje imię, które przewyższa każde inne imię (w. 6). Dopiero pod koniec pieśni dowiadujemy się zwyznania gminy, jakie jest to imię: „Panem jest Jezus Chrystus”. Pieśń przenosi tytuł Κύριος ze ST naJezusa. Druga bowiem zwrotka przytacza cytat Izajasza 45, 23. W tekście starotestamentalnymuwypuklona została uniwersalna władza Jahwe nad wszystkimi narodami: „Albowiem ja jestemBogiem a prócz mnie nikt inny, przysiągłem to sobie... Każde kolano uginać się będzie przede mną,każdy język będzie wyznawał: Tylko w Panu, będą mówić, jest zbawienie i moc” (45, 22-24). Whymnie Flp władza Chrystusa w stosunku do władzy Boga w ST, o której mówi Izajasz, jest jeszczebardziej rozszerzona. Jezusowi będzie poddane to, co na niebie, na ziemi i pod ziemią. Jezus nie jestjednak Panem w sensie wschodniego despotyzmu, gdyż „stał się posłusznym aż do śmierci” (w. 7).
 • 132. Skoro na Jezusa przeniesiono Boskie funkcje i przymioty, nie można zaprzeczyć, że gmina nazywającGo Panem, uznaje Go również Bogiem. Podkreśla to fakt, że hymn rozważa także Jezusa w swoimpraistnieniu u Boga: „Który będąc w sposobie istnienia Boga, nie uważał to za przywłaszczenie byćrówny Bogu, lecz wyniszczył samego siebie i przyjął sposób istnienia sługi (...)” Zrównanie Pana z Bogiem zauważyć można także w innych prastarych tekstach. W 1 Kor 8, 5n Paweł w polemice z pogańskim wielobóstwem stwierdza, że dla gminy chrześcijańskiej istnieje tylkojeden Bóg i jeden Pan, Jezus Chrystus. W tym celu przytacza starszy tekst. Ponieważ whellenistycznym świecie czczono bogów na równi z panami, nie tylko Paweł, ale wszyscy ci, co przednim wyznawali jedynego Boga, i Pana Jezusa Chrystusa uważają za Boga. Tekst ten, jak zresztą i hymnchrystologiczny w Flp 2, 6-11, wyraża także stosunek Boga do Pana. Hymn czyni, to w doksologii:„Panem jest Jezus Chrystus w chwale Boga Ojca”, a 1 Kor 8, 6 w pierwszym stychu: „Jeden Bóg Ojciec(...)”. Pan Jezus Chrystus jest więc Synem Boga Ojca. W Ewangelii Jana ten rozwój kyriologii osiągaswój szczyt. Niewierny Tomasz stojąc przed Chrystusem zmartwychwstałym wyznaje: „Pan mój i Bógmój” (20, 28). Reasumując można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z tytułem Κύριος często kojarzy sięmyśl o Jego drugim przyjściu. W ST Bóg jako Pan i Władca będzie sędzią w dniu ostatecznym. NTprzypisuje tę funkcję Chrystusowi. Łącząc ją z tytułem Κύριος, chce powiedzieć, że Chrystus jestBogiem i ma taką pełnię władzy, jaką cieszył się jedynie Jahwe w ST. Wskrzeszając z martwych Jezusa i pozwalając Mu zasiąść po prawicy swojej, Bóg dał Mu imięponad wszelkie inne imię (Flp 2, 9; Ef 1, 20 n), imię nowe (Ap 3, 12), imię nie różniące się od imieniaBożego (14, 1; 22, 3 n) i uczestniczące w tajemnicy imienia Bożego (19, 12). To nie dające sięwypowiedzieć imię znajduje jednak swój wyraz w tytule Κύριος. Tytuł ten przysługuje Jezusowizmartwychwstałemu w takim samym stopniu, jak i Bogu Ojcu (Flp 2, 10 n = Iz 45, 23; Ap 19, 13. 16 =Pnp 10, 17). Poza tym imię Jezusa zawiera się również w określeniu „Syn”. Żadnemu stworzeniu nieprzysługuje to określenie w tym samym sensie (Hbr 1, 3 nn; 5, 5; por. Dz 13, 33; Rz 1, 4; wg Ps 2, 7).Pierwsi chrześcijanie nie wahali się stosować do Jezusa jednego z owych określeń, tak bardzotypowych dla judaizmu w jego wyrażeniach odnoszących się do Boga: oto apostołowie radowali się ztego, „że stali się godnymi cierpieć dla imienia” (Dz 5, 41). Są też wspominani misjonarze, którzy„ruszają w drogę dla imienia” (3 J 7). Wiara chrześcijanina polega na tym, by „uznać, że Bóg wskrzesił Jezusa spośród umarłych”,by „wyznawać, że Jezus jest Panem”, by „wzywać imienia Pana”. Te trzy wyrażenia praktycznie znacząto samo (Rz 10, 9-13). Pierwsi chrześcijanie bardzo chętnie uważali się za tych, którzy „wzywają
 • 133. imienia Pana” (Dz 9, 14. 21; 1 Kor 1, 2; 2 Tym 2, 22; por. Dz 2, 21 = Jl 3, 5), dając w ten sposób dozrozumienia, że uznają Jezusa za Pana (Dz 2, 36). Wyznanie wiary składano szczególnie z okazji chrztu,który był udzielany w imię Pana Jezusa (Dz 8, 16; 19, 5; 1 Kor 6, 11), w imię Chrystusa (Ga 3, 27) lub wimię Chrystusa Jezusa (Rz 6, 3). Nowo ochrzczony wzywał imienia Pana (Dz 22, 16), imię Pana byłorównież wzywane nad nim (Jk 2, 7); w ten sposób wchodził on pod władzę Tego, którego panowaniedopiero co uznał. U Jana przedmiotem wiary chrześcijańskiej jest nie tyle może tytuł Κύριος, co imię „Syn”: jeślisię chce mieć życie, należy uwierzyć w imię jednorodzonego Syna Bożego (J 3, 17 n; por. 1, 12; 2, 23;20, 30 n; 1 J 3, 23; 5, 5. 10. 13), to znaczy, należy przylgnąć do osoby Jezusa uznając, że jest On SynemBożym, i że określenie „Syn Boży” jest imieniem wyrażającym Jego prawdziwy byt. Podsumowując ten rozdział, trzeba stwierdzić, że ojcostwo Boga w Nowym Testamencie nietylko zostało potraktowane znacznie szerzej i głębiej niż w Starym Testamencie, ale otrzymało zgołainne aspekty. Trzeba tu wprost mówić o objawieniu przez Jezusa imienia Bożego Ojciec. W listach św. Pawła synowska relacja Jezusa do Boga wiąże się ściśle z relacją ojcowską Bogado Jezusa. Św. Paweł oparł swą naukę o Bożym synostwie Jezusa oraz o ojcostwie Boga na katechezieKościoła pierwotnego. Pierwsi chrześcijanie wyznając w Jezusie swego Pana, wielbili Boga jako JegoOjca. Terminy: „ojciec” i „syn” stanowią dwa przeciwstawne bieguny tej samej relacji. Nie możnarozpatrywać jednego z nich z pominięciem drugiego. Zasada ta jest ważna w interpretacji tekstówPawłowych, ponieważ tam, gdzie jest w nich mowa o Bogu, Ojcu Jezusa, nigdy nie występuje termin„Syn”, zaś tam, gdzie się mówi o „Synu Bożym”, nie pojawia się termin „Ojciec”. Św. Paweł, nawiązując do literatury starotestamentalnej, pisze: „Dla nas istnieje tylko jedenBóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy” (1 Kor 8, 5). Zdanie to w Ef 3,14-15 przyjmuje jeszcze bardziej podniosłą formę: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, odktórego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi”. Działanie Ducha Świętego w ochrzczonych ujawnia ich godność dzieci Bożych (Rz 8, 16). Towłaśnie dzięki Niemu i w Nim „wołamy «Abba, Ojcze»” (8, 15), a nawet On sam tak woła w nas (Ga 4,6). Odtąd na miano dziecka Bożego będzie zasługiwał każdy, kto otworzy się na poruszenia DuchaŚwiętego, kto zrezygnuje z własnej woli i pozwoli Mu kierować swoim życiem.
 • 134. Pierwsi chrześcijanie nigdy nie odważyliby się zwracać się do Boga tak poufale, gdyby ich tegonie nauczył ich Mistrz, Jezus Chrystus. Ta aramejska forma zwracania się do ojca (Αββα) należałapierwotnie do zdrobniałej mowy dziecięcej i zawierała w sobie ten sam ładunek emocjonalny, conasze słowo „tata” lub „tatuś”. Z biegiem czasu jednak w kręgach rodzinnych nabrała szerszegoznaczenia, stając się równoważnikiem określenia „mój ojcze” lub „drogi ojcze”. Paweł nawet w jednym miejscu nazywa Boga „Ojcem miłosierdzia” (2 Kor 1, 3). Wyrażenie tojest semityzmem, analogicznym do użytego w Ef 1, 17 wyrażenia: „Ojciec chwały”. Bóg jest Ojcemmiłosierdzia, co znaczy, że wręcz do Jego natury należy hojne obdarzanie ludzkości łaską imiłosierdziem. On bowiem, jako najlepszy Ojciec, ciągle troszczy się o dobro swych dzieci, a zwłaszczao ich wzrost w świętości. W Ewangeliach synoptycznych tekstem ukazującym Boga jako Ojca Jezusa jest zapisdotyczący chrztu w Jordanie. Zawiera on uroczystą deklarację o „umiłowanym Synu” (Mt 3, 13-19;por. Mk 1, 9-11: Łk 3, 21-22). Pierwsza wypowiedź Jezusa o Bogu jako o swoim Ojcu ma miejsce wświątyni Jerozolimskiej: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca (Łk 2,50). Działalność Jezusa jest nieustannym przekonywaniem tych, którzy Go słuchają, że wszyscyprzyjmujący Jego naukę o królestwie niebieskim mają Boga za Ojca. Najważniejszym i centralnymtekstem, w którym podjęta została tematyka ojcostwa Boga jest Kazanie na Górze (Mt 5-7). Znajdujesię tam m.in. modlitwa, której nauczył nas Jezus. Brakuje w niej wyrazu „Bóg”, gdyż wyraz „Ojcze”powinien całkowicie wystarczyć. Dzięki temu nabiera ona specyficznego charakteru: jest mowądziecka do Ojca, a nie stworzenia do Boga-Stwórcy. Jezus sam modlił się do Boga, używając określenia „Ojcze”: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panienieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jestSyn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić» (Łk 10, 17-22). Jezus wrelacji Łukasza jeszcze dwukrotnie z krzyża modlił się do Swojego Ojca: Ojcze, przebacz im, bo niewiedzą, co czynią (Łk 23, 34) oraz Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46). Trzy przypowieści Jezusa szczególnie podkreślają miłosierdzie Ojca niebieskiego, chociaż wnich nie ma wyraźnej mowy o Ojcu w niebie. Są to przypowieści o zgubionej owcy (Łk 15, 1-7), ozgubionej drachmie (15, 8-10) oraz o „synu marnotrawnym i dobrym Ojcu” (15, 11-32).
 • 135. Chrystus u Marka, ale i sam Ewangelista oszczędnie posługuje się określeniem Boga jakoOjca. Marek ani nie ukrywa, kim jest Jezus w stosunku do Ojca, ani nie ukrywa, za kogo Jezus uważaBoga w stosunku do siebie i w stosunku do nas. Natomiast prezentuje nam tylko jedną modlitwęJezusa do Boga jako do „Ojca”, zostawiając oryginalną aramejską inwokację „Abba” (Mk 14, 32-42). W żadnej księdze Nowego Testamentu „Ojciec” jako określenie Boga nie występuje tak częstojak w Ewangelii Jana. Jezus w niej przedstawia Boga jako swego Ojca i zarazem Ojca ludzi. Wkerygmacie Jezusa Ojciec staje się imieniem własnym Boga. Nie znaczy to jednak, że Jan po prostuzastąpił pojęcie Boga pojęciem Ojca. Używa on bowiem określenia „Ojciec” tylko wtedy, kiedyprzytacza słowa Chrystusa albo kiedy sam rozważa stosunek Syna do Boga. Możemy więc z całąstanowczością stwierdzić, iż Bóg czwartej Ewangelii to przede wszystkim Ojciec. Przedstawiony jestprzez Jana jako Ojciec Jezusa i Ojciec wierzących. U Jana Jezus jest tym, który ukazuje Ojca: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10, 30), „Ojciec jest wemnie, a ja w Ojcu” (10, 38). Tylko w Jezusie można poznać Ojca, bo On jest Jego obrazem: „Kto mniezobaczył, zobaczył i Ojca” (14, 9). Bóg Ojciec otacza miłością Syna i dlatego posyła go do ludzi, abyprzez Niego otrzymali Zbawienie. Bóg rozciąga swoje Ojcostwo na grzesznego człowieka, o czymmówi Jezus w Mowie pożegnalnej: „Ojciec sam was miłuje” (16, 27) oraz po zmartwychwstaniu:„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego” (20, 17). Jan nie powtórzył w swojej Ewangelii znanej prawie we wszystkich religiach myśli o ojcostwieBoga, ale sformułował nową myśl, że jedynie Ojciec Jezusa Chrystusa jest prawdziwym Bogiem.Komunikuje to Jezus w modlitwie: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwegoBoga” (17, 3). Bóg Ojciec jest święty i sprawiedliwy. Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i dlatego właśnie wszyscy mogą zwracać się do Niego takimimieniem. Bóg jest Ojcem dla ludzi w tak szerokim i ścisłym znaczeniu, że na to imię nie zasługuje wtym sensie żaden z ojców ziemskich (por. Mt 23, 9), bo „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Posiadając tegosamego „Ojca”, wyznawcy Chrystusa muszą poczuwać się do wzajemnego braterstwa, z któregowypływa obowiązek wzajemnej miłości. Wyraz grecki VIhsou/j oddaje znane w ST teoforyczne imię jehôšûā, które po niewoli babiloń-skiej przyjęło formę ješûā (Ne 7, 7). jehôšûā składa się z dwóch elementów; jehô (krótsza formatetragramu) oraz šûā (forma przyczynowa od jš) „przyszedł z pomocą”, „ocalił”, „zbawił”. Imię Jezusmożna zatem przetłumaczyć: „Jahwe jest zbawieniem”. Do znaczenia imienia bezpośrednio
 • 136. nawiązuje Mt 1, 21: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jegogrzechów”. Apostołowie, wzywając imienia Jezusa, leczyli chorych (Dz 3, 6), wyrzucali złe duchy (Mk 9,38) i dokonywali wszelkiego rodzaju cudów (Mt 7, 22; Dz 4, 30). Ogólnie mówiąc, jak Jahwe zbawiałtego, kto wzywał Jego imienia (Jl 3, 5), tak Jezus wysługuje wieczne zbawienie tym wszystkim, którzyw Niego wierzą (Dz 4, 12).Nauczanie apostolskie ma za przedmiot ogłaszanie imieniaJezusa Chrystusa. Posługa ta została w sposób szczególnypowierzona Pawłowi, który całe swe życie poświęcił imieniuJezusa i zawsze był gotów umrzeć dla tego imienia. Również chrześcijanie zbierają się razem w imię Jezusa, przygarniają chętnie tych, którzyprzychodzą w to imię; składają Bogu dzięki w imię Jezusa i postępują tak, żeby imię to byłouwielbione. Podczas modlitwy zwracają się do Ojca w imię Jego Syna. Cała chrystologia ewangelii synoptycznych staje się wykładnią i interpretacją tego, co zawartejest w imieniu Jezus. Jako Bóg-Człowiek ma On moc zbawić tych, którzy uwierzą w Niego. Dlapotwierdzenia swojego posłannictwa odwołuje się kilkakrotnie do tego, co ma wpisane w swoje imię.Atrybut boskiego evgw. eivmi, ma dodać odwagi wylęknionym uczniom (Mt 14, 27), jest potwierdzeniemmesjańskich godności (Mk 14, 62; Łk 22, 70), staje się zapowiedzią paruzji Syna Człowieczego (Mk 3,6; 21, 8). Trzy aspekty zwrotu evgw. eivmi w czwartej Ewangelii stanowią trzy etapy objawienia boskiegocharakteru Jezusa. W pierwszym spomiędzy nich identyfikacja osoby Jezusa do tego stopnia sięwybija, że trzeba głębokiego wniknięcia w Janowy opis, żeby dostrzec teologiczne znaczenie każdej ztych wypowiedzi. Drugi etap skoncentrował się na tych cechach Jezusa, które dla zaspokojeniapotrzeb duchowego życia człowieka są nieodzowne. Jezus je zaspokaja i on jedynie zrobić to potrafi,ale dlatego tylko, że jest Bogiem. Zwrot evgw. eivmi w ostatnim aspekcie stanowi szczytowy punktJezusowego objawienia. Objawienie to nie jest wprawdzie tak wyraźne, jak my dziś moglibyśmy sobieżyczyć, tzn. o Jezusowym bóstwie nie mówi jasno i bezpośrednio. W ówczesnych warunkach takawypowiedź nie była możliwa. To jednak, co Jezus powiedział przez Janowe zwroty evgw. eivmi, byłodostatecznie zrozumiałe. Pod wpływem tych wypowiedzi jedni słuchacze nie dowierzali temu, cousłyszeli, inni samorzutnie oddali Jezusowi hołd, a jeszcze inni chcieli go ukamienować.
 • 137. Do starotestamentalnego imienia Jahwe nawiązuje tytuł κύριος - Pan, nadawanyChrystusowi. Jest to odpowiednik określenia Adonaj, którym zastępowano imię Jahwe. Tytuł Κύριοςdla Jezusa zrodził się na terenach, na których były zadomowione pogańskie koncepcje kultu pana.Jeśli były w chrześcijaństwie jakiekolwiek zapożyczenia od świata misteriów i od kultu cezarów, todotyczyły tylko samego pojęcia κύριος. Dla chrześcijan Jezus jako Pan jest zupełnie kimś innym niżcesarz. Autor Apokalipsy stosuje do Chrystusa znamienne określenie: „Król królów i Pan panów” (19,16). Z tego tekstu przebija wyraźnie echo walki z niewłaściwą i nieuzasadnioną apoteozą cezarów. Wezwanie μαράνα θα, które pojawiło się niewątpliwie w liturgii pragminyjudeochrześcijańskiej stanowiło wyraz oddania czci Jezusowi jako Panu. Dziś zwrot μαράνα θα tłuma-czy się powszechnie: „Panie nasz, przyjdź!” (1 Kor 16, 22). Kontekst wprowadza nas w ucztę eu-charystyczną. Gmina prosi Pana, by przybył. Aramejski Mar - Pan nie ma więc nic wspólnego zgreckim tytułem pan (κύριος), gdyż myśli pogańskiej obce było powtórne przyjście cezarów. Pawełodwołując się do śmierci Chrystusa, wywyższonego Pana, identyfikuje Go z Jezusem ziemskim (1 Kor11, 23). W ST Bóg jako Pan i Władca będzie sędzią w dniu ostatecznym. NT przypisuje tę funkcjęChrystusowi. Łącząc ją z tytułem Κύριος, chce powiedzieć, że Chrystus jest Bogiem i ma taką pełnięwładzy, jaką cieszył się jedynie Jahwe w ST.IV. NAUKA ŚWIADKÓW JEHOWY O IMIENIUBOŻYM Świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu korzystają również z dawniejszej iwspółczesnej egzegezy Pisma świętego. Nawet cytują znane dzieła biblijne, np.Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, The Illustrated Biblie Dictionary. Powołująsię na M. Reisela, D.D. Williamsa z Cambridge, Ks. dr Józefa Kruszyńskiego, profesoraKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korzystają też z Biblii Tysiąclecia, Biblii królaJakuba (Authorized Version). Z tego powodu w ich kontrowersyjnych pismach znajdujemyteż treści zgodne ze współczesną egzegezą Ksiąg Starego i Nowego Testamentu.A) TREŚCI ZGODNE ZE WSPÓŁCZESNĄEGZEGEZĄ BIBLIJNĄ
 • 138. Do treści zgodnych ze współczesną egzegezą biblijną można zaliczyć naukę świadkówJehowy o imionach w czasach biblijnych oraz o uświęcaniu imienia Bożego. Treści te jednakwymagają uzupełnienia. 1. Imiona w czasach biblijnych Dla podbudowania swojej nauki świadkowie Jehowy podają rolę, jaką odgrywały imiona wczasach biblijnych. Zauważają, że Bóg najwidoczniej wszczepił człowiekowi pragnienie nadawanianazw i imion. Wiedzą, że pierwszy człowiek miał na imię ~da Adam, a jednym z jego pierwszych zajęćbyło nadanie nazw zwierzętom. Kiedy Bóg dał mu żonę, Adam od razu nazwał ją „mężatką” hVai(Iszszah). Później nadał jej imię Ewa (hW"x;), to znaczy „Żyjąca”, ponieważ „miała się stać matkąwszystkich żyjących” (Rdz 2, 19. 23; 3, 20). Słusznie stwierdzają, że w czasach biblijnych imiona nie były zwykłymi „etykietkami”. Każdecoś oznaczało. Na przykład imię qxc.y Izaak, czyli „Śmiech”, przypominało, że jego sędziwi rodziceroześmiali się, kiedy po raz pierwszy usłyszeli, że będą mieć dziecko (Rdz 17, 17. 19; 18, 12). Imię wf[eEzaw znaczyło „Kosmaty”, a więc opisywało cechę jego wyglądu. Jego drugie imię wf[e Edom, coznaczy „Czerwony” lub „Rumiany”, przypominało, że sprzedał swoje pierworodztwo za miskęczerwonej potrawy (Rdz 25, 25. 30-34; 27, 11; 36, 1). bqo[]y: Jakub, który się urodził zaraz po swymbliźniaku, kupił od Ezawa to pierworodztwo i otrzymał od ojca błogosławieństwo należne pierwo-rodnemu. Jego imię oznacza „Trzymający za piętę” lub „Ten, który wypiera” (Rdz 27, 36). Natomiastza panowania Salomona hmol{v. (Shelomoh), którego imię znaczy „Pokojowy”, Izrael cieszył się pokojemi dobrobytem (1 Krn 22, 9). Podsumowując wymienione przykłady biblijne, świadkowie Jehowy podają cytat zIlustrowanego Słownika Biblijnego: „Analiza słowa imię w Starym Testamencie pozwala zrozumieć,jak wielkie znaczenie ma ono w języku hebrajskim. Nie jest to tylko etykietka. Mówi o prawdziwejosobowości tego, kto je nosi”. Bez wątpienia Bóg uważa imiona za coś ważnego. Świadczy o tym fakt, że przyszłym rodzicomJana Chrzciciela powiedział przez anioła, jak mają nazwać swego syna. Podobnie było w przypadkuJezusa (por. Łk 1, 13. 31). Niekiedy Bóg zmieniał komuś imię lub nadawał imię dodatkowe, abywskazać, jaką rolę ma odegrać w Jego zamierzeniu. Kiedy na przykład Bóg przepowiedział, że jegosługa ~rb.a; Abram („Wzniosły Ojciec”) stanie się ojcem wielu narodów, zmienił mu imię na ~hrb.a;Abraham („Ojciec Mnóstwa”). Zmienił też imię żony Abrahama, yr;f Saraj, na hrf Sara („Księżniczka”).
 • 139. Te informacje zaczerpnięte są również z Ilustrowanego Słownika Biblijnego. Należy je jednakuzupałnić. Podobnie jak na całym Bliskim Wschodzie, imię w Izraelu nie było tylko zwykłym określeniemosoby lub rzeczy, ale oznaczało rolę, jaką dany byt odgrywał we wszechświecie. Według wiaryIzraelitów, Bóg dokonał dzieła stworzenia, nadając nazwy poszczególnym stworzeniom. Określił, cojest dniem, a co nocą, co niebem, ziemią, morzem (Rdz 1, 3-10), nazywając też po imieniu wszystkieciała niebieskie (Iz 40, 26). Wiele osób i miejscowości posiadało imiona, których ludowe znaczenieetymologiczne nawiązuje do roli, jaką w historii ludzkości odgrywały te osoby lub miejscowości, naprzykład: hW"x hawwah (Ewa) od haj (żyjący), bo ona stała się matką żyjących (Rdz 3, 20); !yIq qajin(Kain) od kaniti (stworzyć), bo jest pierwszym spośród stworzonych z matki życia (Rdz 4, 1); lb,B babelod balal (pomieszał), tam bowiem Jahwe pomieszał mowę ludzi (Rdz 11, 9). W Starym Testamencie imię określa osobę, jej tożsamość, jest częścią osoby. Często możnawprost powiedzieć: „Jak się ktoś nazywa, takim jest”. Najlepszy na to przykład stanowi Nabal, przedktórym Abigail przestrzega króla Dawida: „Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala,bo on jest jak jego imię: lbn" Nabal oznacza, że jest w nim wiele głupoty” (1 Sm 25, 25). Przez nadawanie imienia podkreślano często jedną wyróżniającą cechę jego nosiciela lubprzypominano wydarzenie, jakie towarzyszyło narodzinom. Wykorzystywano do tego etymologie,których wiele jest w Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Rodzaju. Podobnie jak w Egipcie, również w Izraelu rozpowszechnione było przekonanie, żewypowiedzenie czyjegoś imienia powodowało zapanowanie nad jego nosicielem lub wzięcie go wposiadanie. Kiedy Adam nadał imiona zwierzętom (Rdz 2, 20), potwierdził w ten sposób swojązwierzchność nad nimi. Kto określał nazwą podbite miasto (2 Sm 12, 28) lub kraje (Ps 49, 12),ujarzmiał je swoją potęgą i zdobywał je na własność. Poddawanie się urzędowemu spisowi dla wieluIzraelitów wydawało się braniem w niewolę spisywanych ludzi (por. 2 Sm 24). W Psalmie 147czytamy, że Bóg nadaje imiona gwiazdom jako ich Stwórca i Pan (Ps 147, 4). Bóg również wzywałimienia Izraela, aby utrwalić swoje prawo nad narodem (Iz 43, 1). Bóg, zwracając się do różnych ludzi po imieniu, powoływał ich do specjalnej służby: poimieniu wezwał Mojżesza (Wj 3, 4; por. 33, 12. 17) oraz Samuela (1 Sm 3, 1-10). O ważności imienia dla jego nosiciela i otoczenia świadczą też liczne przemianowania, októrych informuje Stary Testament. Zmiana imienia wyrażała bądź władzę nad kimś, jak miało to
 • 140. miejsce w przypadku faraona Neko, który zmienił imię ustanowionego przez siebie króla ~yqiy"l.aEliakima na ~yqiy"Ahy> Jojakim (2 Krl 23, 34), bądź nadanie nowej godności, jak w przypadku Józefa, którywraz z otrzymaniem urzędu rządcy Egiptu został przez Faraona nazwany x;nE[.P; tn:p.c Safnat Paneach(Rdz 41, 45). Szczególne znaczenie miały zmiany imion, dokonane przez samego Boga. Imię bqo[]y: Jakubzostało zmienione na laerf.yI Izrael, gdyż toczył on walkę z Bogiem (Rdz 32, 29). W przyszłości Bóg miał nadać nowe imię Jerozolimie (Iz 62, 2). Zmiana imienia, dokonanaprzez Boga, była nadaniem nowego posłannictwa i wyrazem szczególnej opieki Bożej. W starożytnym Izraelu, podobnie jak w czasach nam współczesnych, imię było synonimemsławy. Widoczne jest to w przekładzie Starego Testamentu na język polski: hebrajskie słowo ~v (szem)- imię, tłumaczy się często wyrazem sława (por. 2 Sm 7, 9). Dla Izraelitów dobre imię było wartościąwiększą niż bogactwo: „Lepszy szacunek (szem) niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro izłoto” (Prz 22, 1; por. Koh 7, 1). Imię było równoznaczne z pamięcią po śmierci: „Ginie wspomnieniew ojczyźnie, zanika imię na rynku” (Hi 18, 17; por. Iz 5 6, 5),dlatego już za życia należało się o nietroszczyć: „Zatroszcz się o imię, albowiem ono ci zostanie, gdyż więcej znaczy niż tysiąc skarbówzłota” (Syr 41, 12). Zgładzenie i wymazanie imienia, szczególnie wskutek klątwy, oznaczało więczapomnienie o jego nosicielu: „Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasywymazałeś” (Ps 9, 6). Według przekonań izraelskich, imię istniało po śmierci, szczególnie dzięki potomstwu. Dziecibyły błogosławieństwem, ponieważ uczyniły żywym imię ojca: „Anioł, który mnie bronił od wszelkiegozła, niechaj błogosławi tym oto chłopcom. Niechaj moje imię i imię przodków moich, Abrahama iIzaaka w nich przetrwa” (Rdz 48, 16; por. 2 Sm 7, 9). Stąd tak ważne było w Izraelu prawo lewiratu: jeśli mężczyzna umierał bez potomstwa,wówczas jego brat miał obowiązek ożenienia się z wdową dla podtrzymania rodu. Zgodnie z Prawem,pierworodny syn z tego małżeństwa otrzymywał imię pierwszego męża (Pwt 25, 57). Jeśli takiemałżeństwo nie dochodziło do skutku, imię zmarłego zostało wykorzenione z grona jego braci. Taksamo ten, którego synowie zostali uśmierceni, nie pozostawiał swojego imienia na świecie (2 Sm 14,7). Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że imię w Izraelu było nie tylko środkiemwywoływania osoby we wzajemnym komunikowaniu się. W opisie stworzenia świata wyraźniewidoczne jest powszechne na całym Bliskim Wschodzie ścisłe powiązanie imienia z istnieniemnosiciela. Bardzo często imię określało osobowość nosiciela lub podkreślało jego charakterystyczną
 • 141. cechę. Poprzez stawianie pewnych imion ponad inne tworzono hierarchię, związki typu: panowie -poddani, i stosunki własnościowe. Imię oznaczało również sławę, honor oraz pośmiertną pamięć. Dla ludzi starożytnego Wschodu imię służyło nie tylko odróżnianiu jednej osoby od drugiej.Określało ono jej istotę i posłannictwo; było się tym, jakie imię się nosiło. Było ono częścią człowieka,a znajomość jego imienia umożliwiała bezpośrednie wywieranie na niego wpływu. Wierzono, żewzywanie bóstwa pod prawdziwym jego imieniem daje gwarancję wysłuchania, zapewnia jegoopiekę i pomoc. Te wierzenia pogańskie łatwo przechodziły w magię. Człowiek starał się zdobyćznajomość imion bóstw i duchów kierujących żywiołami i mocami przyrody. Wierzył, że przy pomocyokreślonych rytów, zaklęć i magicznych formuł wymieniających imię bóstwa, można je zniewolić, ażywioły zmusić do posłuszeństwa i przynoszenia korzyści ludziom. Prawdą jest, jak głoszą świadkowie Jehowy, że Jezus przywiązywał wagę do znaczenia imion.Nadając Piotrowi przywilej, zrobił aluzję do jego imienia (Mt 16, 16-19). Nawet stworzenia duchowemają imiona (Gabriel i Michał). Kiedy więc człowiek nadaje nazwy stworzeniom nieożywionym, jakgwiazdy i planety, miasta, góry i rzeki, naśladuje jedynie swego Stwórcę. Na przykład z Biblii dowiadu-jemy się, że Bóg woła gwiazdy po imieniu (Iz 40, 26). Trafne jest zdanie cytowane przez świadków Jehowy, że „Bóg nie jest bezimienny: ma imię,którym można i należy Go wzywać”. Do tego należałoby dodać, że w mentalności Hebrajczyka poznaćimię znaczyło poznać rzeczywistość oznaczaną tym imieniem, tym bardziej, jeżeli jest nią osoba. Imiępełniej objawia tę osobę. Zależność ta była tak mocna, że niejednokrotnie wyraz „imię” (hebr.„szem”) mógłby być używany zamiennie z terminami: „osoba”, „osobowość”. Fakt ten wskazuje, że„imię” objawia osobę, mówi o jej tożsamym istnieniu. Być bez imienia to tyle, jakby nie istnieć.Nadanie zaś imienia znaczy nie tylko wyróżnienie spośród innych jednostek czy rodzajów, lecz przedewszystkim ukonkretnienie tożsamego istnienia. Stąd też troska Izraela o znajomość imienia swojegoBoga była dyktowana potrzebą bliższego poznania Bożego istnienia. 2. Uświęcanie imienia Bożego Świadkowie Jehowy nauczają, że jednym ze sposobów uświęcania imienia Bożego jestmówienie innym o Jehowie (Jahwe) i wskazywanie na to, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest JegoKrólestwo pod władzą Chrystusa Jezusa (Ap 12, 10). Innym sposobem uświęcania imienia Bożego jestprzestrzeganie praw i nakazów Bożych (Kpł 22, 31-32). Imię Boże stanowiło fundament Prawa danegoIzraelitom (Wj 20, 2-17). Kiedy więc zachowywali Prawo, dawali tym samym dowody szacunku i czci
 • 142. dla tego imienia. Ponadto na narodzie izraelskim spoczywało imię (Jahwe) Jehowy (Pwt 28, 10; 2 Krn7, 14). Gdy postępowali właściwie, przynosili Mu chwałę, tak jak dziecko odpowiednim zachowaniemprzynosi chlubę swemu ojcu. Gdy natomiast Izraelici nie przestrzegali Prawa Bożego, bezcześcili tymJego imię. Dlatego takie grzechy, jak składanie ofiar bałwanom, krzywoprzysięstwo, ciemiężeniebiednych i rozpustę nazywano w Biblii bezczeszczeniem imienia Bożego. Również chrześcijanom dano przykazania w imieniu Boga (J 8, 28). Toteż chrześcijanin, którysię szczerze modli: „Niech imię Twoje będzie uświęcone”, będzie je uświęcał w swoim życiuzachowywaniem wszystkich przykazań Bożych (1 J 5, 3). Dotyczy to także przestrzegania przykazańSyna Bożego, Jezusa, który zawsze wysławiał swego Ojca (J 13, 31. 34; Mt 24, 14; 28, 19-20). W nocyprzed swą śmiercią Jezus podkreślił znaczenie imienia Bożego dla chrześcijan. Powiedział do Ojca:„Dałem im poznać Twoje imię i jeszcze dam je poznać”, po czym podał powód: „aby miłość, którąmnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi” (J 17, 26). Poznanie imienia Bożego oznaczałodla uczniów zaznawanie miłości Bożej. Jezus umożliwił im zapoznanie się z Bogiem jako ich miłości-wym Ojcem (J 17, 3). Pomijając użycie słowa Jehowa, można się zgodzić z taką interpretacją „uświęcania imieniaBożego”. Jednak należy ją uzupełnić, odpowiadając na pytanie, co w języku biblijnym znaczy termin„świętość” lub „święty” w odniesieniu do Boga? Hebrajski termin vd,qo (qodesz), „rzecz święta”, „świętość”, wywodząc się najprawdopodobniejod rdzenia, który znaczy „ciąć”, „oddzielać”, sugeruje myśl o oddzieleniu od tego, co nosi mianoprofanum. Rzeczy święte - to te, których się nie dotyka lub do których nie wolno się zbliżać inaczej,jak tylko przy zachowaniu warunków czystości rytualnej. Rzeczy święte, odznaczające się specjalnymdynamizmem, tajemniczością i majestatem, wywołują uczucia mieszane przerażenia i fascynacji, copozwala człowiekowi uświadomić sobie jego małość. Świętość Boga jest niedostępna dla człowieka. Aby człowiek mógł tę świętość uznać, trzebażeby Bóg „uświęcił się”, to znaczy, aby okazał się świętym, objawiając swoją chwałę. Dziełostworzenia, teofanie, doświadczenia, kary i klęski (Lb 20, 1-13; Ez 38, 21 nn), podobnie zresztą jakcudowna opieka, wszystko to pokazuje, w jakim sensie Bóg jest święty (Ez 28, 25 n). Objawiona po raz pierwszy podczas majestatycznych teofanii na Synaju (Wj 19, 3-20)świętość Jahwe jest potęgą przerażającą i tajemniczą zarazem, gotową zniszczyć wszystko, co się doniej zbliża (1 Sm 6, 19 n), lecz będącą również w stanie zsyłać błogosławieństwa na tych, którzyprzyjmują arkę, miejsce jej zamieszkania (2 Sm 6, 7-11). Świętość nie utożsamia się więc z
 • 143. transcendencją albo z gniewem Bożym, bo objawia się w miłości i przebaczaniu: „Nie chcę, abywybuchnął płomień mojego gniewu... albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebiejestem Ja - Święty” (Oz 11, 9). W świątyni Jahwe ukazuje się Izajaszowi jako Król nieskończonego majestatu, jako Stwórca,którego chwała wypełnia całą ziemię, jako przedmiot kultu, którym mogą Go otaczać tylko aniołowie.Człowiek zaś, który Go zobaczy, musi umrzeć (Iz 6, 1-5; Wj 33, 18-23). A jednak ten Bóg niedostępnywypełnia przepaść, jaka istnieje między Nim a stworzeniami: jest On „Świętym Izraela”, radością, siłą,oparciem, zbawieniem, odkupieniem tego ludu, z którym związał się specjalnym przymierzem (Iz 10,20; 17, 7; 41, 14-20). Tak więc nie sprowadzając się do idei samego oddzielenia lub transcendencji, świętość Bożasuponuje to wszystko, co Bóg posiada w całym swoim bogactwie i pełni życia, w swej potędze idobroci. Jest ona czymś więcej niż jednym z wielu atrybutów Bożych; stanowi ona coścharakterystycznego dla Boga w ogóle. Dlatego też Jego imię jest święte (Ps 33, 21; Am 2, 7; Wj 3,14), a dając słowo, Jahwe odwołuje się do swojej świętości (Am 4, 2). Wyrazem tego przekonania jestsam język, który nie mając przymiotnika „boski”, za synonimy uważa imiona „Jahwe” i „Święty” (Ps71; 22; Iz 5, 24; Ha 3, 3). Jak należy właściwie rozumieć i przetłumaczyć prośbę: „Niech się święci imię Twoje”?Odpowiedź na to znajdziemy w samej Biblii. Otóż zauważamy tam, że wśród tekstów odnoszących siędo świętości Boga lub obowiązku Jego uświęcenia czasownik vd;q (qadasz) - „być świętym” („święcić”)występuje bardzo często w paralelnym zestawieniu z czasownikiem dbeK (kabed) - „chwalić” jako dopewnego stopnia synonim pierwszego. I tak np. u proroka Izajasza świętość Boga utożsamia się z Jegochwałą: „I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Jahwe Zastępów. Cała ziemia pełnajest Jego chwały” (6, 3). Jeszcze wyraźniej uwydatnia to prorok Ezechiel: „Chcę być uwielbionym wpośrodku Ciebie, [Syjonie]. Poznają, że Ja jestem Jahwe, gdy nad nim wykonam sądy moje i ukażę musię jako Święty” (28, 22). Podobnie w Księdze Kapłańskiej: „Okażę moją świętość tym, co zbliżają siędo mnie, okażę chwałę moją przed całym ludem” (10, 3). Tak więc, jeżeli Bóg powiada: „wówczas ukażę się w was jako Święty przed oczyma tychnarodów” (Ez 20, 41; 2, 25; 38, 16), to znaczy: Chcę, aby moja chwała rozszerzała się i objawiaławśród narodów. Kiedy Izajasz mówi: „Jahwe Zastępów - Jego miejcie za świętego; On jest tym,którego lękać się macie i który was winien bojaźnią przejmować” (8, 13), to chce wyrazić, że„uświęcenie” Boga równa się oddaniu Mu należnej chwały, czci i posłuszeństwa. Kiedy Księga Liczbpodaje, że koło Meriba „On objawił wobec nich swoją świętość” (20, 13), to znaczy, że tam dokonał
 • 144. niezwykłych cudów, które ukazały Jego potęgę. Kiedy Psalm 111, 9 wyraża się, że „imię Jego jestświęte i wzbudza lęk”, to określenie „wzbudza lęk” nadaje „świętości” Boga sens „potężnego”,„wielkiego”, „godnego chwały”. Potwierdza to także Ps 99, 3: „Niech wielbią imię Twoje wielkie istraszliwe; ono jest święte”. I tak „uświęcić” imię Boga, to tyle co: uwielbić je, oddać mu należnącześć: „bo gdy ujrzy [swe dzieci], dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedyczcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela” (Iz 29, 23). Zestawienie „świętości” Boga z Jego „chwałą” szczególnie ostro zostało zarysowane wliteraturze qumrańskiej, a więc w kulturze religijnej czasów Chrystusowych. Ta sama myśl występujew teologii Nowego Testamentu. Wyraża to znakomicie paralela między tekstami 1 Kor 6, 20 a 1 P 3,15: „Chwalcie więc Boga w waszym ciele” - „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach waszych zaŚwiętego”. Również paralele między prośbą Modlitwy Pańskiej: „niechaj się święci Twoje imię”, a J12, 28: „Ojcze, wsław Twoje imię!” oraz hymnem anielskim nad żłóbkiem betlejemskim: „Chwała nawysokości Bogu” wyrażają tożsamość synonimiczną między czasownikami „święcić” a „uwielbić”(„chwalić”). A więc między święceniem imienia Bożego a Jego uwielbieniem nie ma żadnej różnicy. W świetle przytoczonych tekstów i wielu innych odpowiednikiem czasownika: „święcić imięBoga” w Modlitwie Pańskiej jest czasownik: „uwielbić” („chwalić”). Wobec tego sens tej prośby jestnastępujący: „Niechaj imię Twoje będzie uwielbione”, czyli „niech cała Twoja istota doznaje godnejchwały”. Z kolei zachodzi pytanie, kto właściwie ma uwielbiać imię Boga, gdyż sam czasownik,wyrażony tu w języku greckim w trybie rozkazującym strony biernej w trzeciej osobie l. poj. aorystu(gr. a`giasqh,tw) na skutek strony biernej jest pozbawiony dopełnienia, a więc nie podaje, kto maspełniać ten obowiązek. Można przypuszczać, że to Bóg sam ma siebie uwielbiać oraz że stworzenia,zwłaszcza ludzie, mają oddawać Mu chwałę. Ta dwuznaczność w języku hebrajskim (a także w innychjęzykach semickich) jest jednak zjawiskiem normalnym: formy biernej używano wówczas, gdy autorczynności nie został wymieniony. Gramatyka sama nie da nam odpowiedzi na postawione pytanie.Kiedy jednak rozważymy ten problem na szerokiej płaszczyźnie teologii biblijnej, wówczas dowiemysię, że Bóg sam siebie uwielbia i również ludzie mają Go uwielbiać. Bóg sam uświęca swoje imię, tj. sprawia, że Jego chwała promienieje na zewnątrz. W całejBiblii fakt ten został dobitnie podkreślony na różnorakiej płaszczyźnie. Już sam akt stworzenia całegowszechświata i wszystkich bytów w nim istniejących jest objawieniem wielkości i mocy Bożej, a tymsamym Jego uwielbieniem i uświęceniem. One to sprawiają, że cała ziemia napełnia się chwałą Jahwe
 • 145. (Lb 14, 21). „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon” (Ps 19, 2; por. Syr42, 16). Niezależnie od tego chwała Boża, a więc i Jego świętość, objawia się w sposóbnadprzyrodzony przez szczególne objawienie: bądź przez niezwykłe czyny, bądź przez promieniejąceświatło w licznych teofaniach w historii narodu wybranego. Widzimy to zwłaszcza w historii wyjściaIzraelitów z ziemi egipskiej i jego wędrówki do Ziemi Obiecanej. Takie zdarzenia, jak samo przejścieprzez Morze Czerwone, zesłanie cudownej manny, wytryśnięcie źródlanej wody ze skały, wybawienienarodu z rąk wielu wrogów i przejście przez rzekę Jordan są dowodem bezpośredniej interwencjiBoga, a tym samym objawieniem Jego potęgi, świętości. Objawienie się Boga pod postacią cudownego światła, z którego wydobywały się tajemniczepromienie, było w Starym Testamencie jedynym w swoim rodzaju ukazaniem się „chwały” (gr. do,xa,hebr. dwObK kabod) Jahwe, tj. Jego istoty i świętości. Proroctwo Izajasza komentując te zjawiska naprzestrzeni całej historii narodu, utożsamia to światło z chwałą Bożą i z Jego istotą: „Powstań! Świeć,bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęstymrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-2). Niezwykłeto zjawisko oglądał przede wszystkim Mojżesz w krzaku gorejącym: „Wtedy ukazał mu się AniołPański [tj. sam Bóg] w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem,a nie spłonął od niego” (Wj 3, 2). Przeżywał je również na oczach całego zgromadzonego ludu przywchodzeniu do „Namiotu Spotkania”: „Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słupobłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słupobłoku stawał u wejścia do namiotu.” (Wj 33, 9-10). Było to fizyczne objawienie chwały Bożej. Ukazy-wała się ona również w postaci ognistego słupa w nocy i obłoku w ciągu dnia podczas wędrówkiIzraelitów przez pustynię (Wj 13, 21), a także w postaci obłoku unoszącego się nad przybytkiem napustyni i nad arką przymierza w świątyni (Wj 24, 15-17; Pwt 5, 22-24; 1 Krl 8,10-11). Nic w tym dziwnego, że „chwała” Jahwe była przedmiotem kontemplacji (Wj 33, 18; Iz 35, 2;40, 5) ze strony Izraelitów i ci, którzy ją oglądali, otrzymywali cząstkę wychodzących z niej promieni.Np. oblicze Mojżesza promieniowało tym światłem po każdej rozmowie z Bogiem (Wj 34, 29-35).Jednakże to promieniowanie chwały istoty Bożej, którego oczy ludu Bożego Starego Przymierza niemogły znieść, stało się przystępne dla wierzących Nowego Przymierza w osobie Jezusa Chrystusa: Bógbowiem objawił swoją chwałę i świętość w narodzeniu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna,tak że wszyscy mogli ją kontemplować: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9; Mk 9, 2-3).
 • 146. Ojciec wsławiał, czyli uświęcał swoje Imię w działalności swego Syna. W tzw. „godzinie SynaCzłowieczego” Jezus przeżywając swoją mękę i równocześnie chwałę, jaka z niej wyniknie dla Ojca iJego samego, modlił się: „Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem ijeszcze wsławię” (J 12, 28). Rozstając się ze swymi uczniami w wieczerniku, Jezus uroczyście zapewnił:„Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg zostałw Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy” (J13, 31-32). Do najwyższego szczytu Ojciec rozsławił swoje Imię wobec ludzi w tym, że ich powołał douczestnictwa w swej naturze przez łaskę, a tym samym pozwolił im przeżywać swoją świętość przezjak najściślejsze z Nim obcowanie w każdej modlitwie, zwłaszcza kontemplacyjnej, a więc w tej,podczas której dokonuje się bezsłowne zanurzanie się duszy uświęconej łaską w Jego istocie - chwalei świętości. Ojciec udziela jej wówczas - podobnie jak niegdyś Mojżeszowi - cząstki tychnadprzyrodzonych promieni, jakie tryskają z Jego świętości. Zazdrosny o swoje wyłączne prawo do odbierania czci i wyrazów posłuszeństwa, Bóg chce, byGo uznawano za Świętego, by Go uważano za jedynego prawdziwego Boga i by w ten sposób byławyrażana przez ludzi Jego własna świętość. Jeżeli określa tak drobiazgowo sposób składania ofiar (Kpł1 - 7) i warunki czystości rytualnej (Kpł 12 - 15); jeżeli domaga się, żeby Jego święte imię nie byłobezczeszczone (Kpł 22, 32), to dlatego, że godnie sprawowana liturgia ukazuje Jego chwałę (Kpł 9, 6-23; 3 Krl 8, 10 nn; por. Kpł 10, 1nn; 1 Sm 2, 17; 3, 11 nn) i uwydatnia doskonale Jego majestat. Leczkult ten ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest wyrazem posłuszeństwa względem Prawa (Kpł 22, 31 nn),gdy jest oznaką głębokiej wiary (Pwt 20, 12) i osobiście składanej chwały (Ps 99, 3-9): to właśnieznaczy bać się Boga i święcić Jego imię (Iz 8, 13). Na każdym człowieku spoczywa obowiązek „uświęcenia” imienia Bożego, tj. oddawania Munależnej czci. W wielu tekstach Starego Testamentu został on potraktowany bardzo dobitnie, alejeszcze dobitniej przypomina go Nowy Testament. W Kazaniu na Górze Jezus zaleca swoim uczniom:„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wasze-go, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Dobre uczynki Jego uczniów „uświęcają” imię Ojca. Dlatego teżchrześcijanie mają unikać złego postępowania, by nie stało się ono powodem do bezczeszczeniaimienia Bożego (1 Tm 6, 1). Zagadnienie „uświęcenia” imienia Ojca ze względu na to, że „staliśmy się dziećmi Bożymi” (J1, 12), wymaga znacznego pogłębienia na płaszczyźnie chrześcijańskiej. Modlitwa Pańska jest przedewszystkim modlitwą chrześcijan w najściślejszym tego słowa znaczeniu - modlitwą dzieci Bożych
 • 147. rozmawiających ze swym Ojcem. Toteż, jeżeli mają one „uświęcić” imię Boże, to przede wszystkim wten sposób, że same winny stać się „świętymi”, czyli mają one w swej duszy posiadać cząstkę tej Jegoświętości. Kiedy Stary Testament nazywa Boga „Świętym” Izraela (Iz 1, 4; 5, 19.24; 30, 11), tymsamym uważa Go za wzór i źródło świętości Jego ludu (por. 1 P 1, 16), za wszechmoc, która udzielasercom oczyszczonym nowego życia (por. Ez 36, 23-28). W sposób jeszcze bardziej wymownyelement ten został uwydatniony w Nowym Przymierzu łaski. Sakrament chrztu dokonał w duszach wierzących usprawiedliwienia: sprawił odpuszczeniegrzechów i zjednoczył ich z Trójcą przez łaskę. Zaczęło się w nich tym samym nowe życie, posiadającecharakter dynamiczny i oczyszczający (2 Kor 7, 1), będące uczestnictwem w świętości Bożej (Hbr 12,10). To zobowiązuje ich do wysiłków w tym kierunku, „aby mieli zawsze czyste sumienie wobec Boga iludzi” (Dz 24, 16; Hbr 13, 18) i aby postępowali na tym świecie „w prostocie serca i szczerości wobecBoga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej” (2 Kor 1, 12). Mieszkająca w nichmiłość wzrastając ma coraz bardziej podążać za dobrem, a odczuwać wstręt do zła (Rz 12, 9);zaszczepione w nich nowe uzdolnienia duchowe, rozwijające się przez ćwiczenie w dobrychuczynkach, mają udoskonalać rozumienie tego, co Bogu się podoba (Hbr 5, 14; Rz 11, 18). A jeżelinakazy nowej sprawiedliwości staną się w nich jaśniejsze i bardziej dynamiczne, z łatwością i radościąbędą je wprowadzać w czyn: ,,sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechajsię jeszcze uświęci” (Ap 22, 11). Wiele tekstów nowotestamentalnych wyjaśnia, że świętość chrześcijańska nie jest tylkosynonimem niewinności i odsunięcia się od rzeczy świeckich, ale w istocie swej zawiera przedewszystkim nakaz przynależności do Boga i Jego służby. Należy ją rozumieć jako „być przed Bogiem”,„w duchu nienagannym wobec Niego” (1 Tes 3, 13; 4, 4; 2 Kor 7, 1). Kiedy Jezus modlił się za swoichapostołów, aby Ojciec ich uświęcił, błagał o taką dla nich konsekrację, by ich zjednoczył całkowicie zsobą, a także o to, aby byli przygotowani do spełnienia ciążących na nich obowiązków: by ich dusze iżycie były całkowicie oddane dziełu zbawienia (J 17, 17). Jezus ofiaruje się za nich, tj. poświęca sięjako ofiara, aby i oni jako uświęceni wypełniali skutecznie posługę łaski (J 17, 19; 2 Tm 2, 21). Całewięc życie chrześcijańskie winna wypełniać troska „o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana”(Hbr 12, 14), tak by wydawało ono godne owoce usprawiedliwienia, otrzymanego na chrzcie św. (Rz6, 22). Chodzi tu więc z jednej strony o uduchowienie siebie i o coraz doskonalsze usprawnieniesiebie do współdziałania z Duchem Świętym (2 Tes 2, 13; 1 P 1,2), dzięki któremu człowiek wyzwalasię z grzechów (Rz 8, 2) i odnosi zwycięstwo nad szatanem (Ap 13, 7; 16, 6), a z drugiej - o doskonałepraktykowanie wszystkich cnót: „ale w postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór
 • 148. Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 15;Kpł 11, 44). Nowy Testament określając życie moralne chrześcijan podnosi tym samym jego walorkultowy. Albowiem chrześcijanie odkupieni i oddani Bogu przez Krew Chrystusa nie zostali uświęcenitylko dla siebie samych i w sobie, ale stanowią jakby jeden organizm (Ap 1, 5-6; 5, 9-10) „dla składa-nia duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5), gdyż na to zostałyoczyszczone ich sumienia ,,z martwych uczynków, aby służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr 9, 14). Ideałmesjański polega bowiem na tym, aby chrześcijanie służyli Mu „bez lęku... w pobożności isprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” (Łk 1, 75). Kult ten może być urzeczywistnianytylko przez nowego człowieka, który jest „stworzony według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwejświętości” (Ef 4, 24). Jedynie taka świętość pozwala na wykonywanie aktów kultowych, a udziela jej„Ten, który uświęca” (Hbr 2, 11), najwyższy Kapłan „niebieski, święty i sprawiedliwy” (Hbr 7, 26),który przyjmując swoich wspólników w swej służbie kapłańskiej, udziela ich życiu chrześcijańskiemucharakteru liturgicznego, rozwijającego się w obecności Bożej. Apokalipsa przedstawia wybranych, ubranych w białe szaty i trzymających palmy w ręku -symbol zwycięstwa nad złem (Ap 7, 9; por. 3, 5; 6, 11) - jako stojących przed tronem Boga i Baranka,którzy „w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy” (Ap 7, 15; por. Hbr 10, 2). Św. Paweł,spoglądając na wierzących jako na kapłanów i ofiary ich własnego poświęcenia - na podobieństwoChrystusa - domaga się od nich, aby codziennie ofiarowywali się i poświęcali, gdyż całe ich życiewinno być rozwijaniem tego kultu duchowego (Rz 12, 1). Ma to być jakby „liturgia wiary” (Flp 2, 17).Dobre uczynki jako akty cnót, modlitwa w ścisłym tego słowa znaczeniu (Hbr 13, 15), unikanie zła,troska o ustawiczne oczyszczenie, szukanie zjednoczenia coraz głębszego z Bogiem, wzrost miłości -to wszystko stanowi rozkwit wiary, a więc i urzeczywistnienie liturgii świętej w obliczu Boga.Obowiązku tego nie można inaczej zrealizować, jak tylko w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem i zapośrednictwem Kościoła. W takim aspekcie życie chrześcijańskie jest kultem w ,,duchu i prawdzie”, przyjemnym Bogu(J 4, 23), a chrześcijanie jako dzieci Boże dzięki wierze w Jezusa Chrystusa stają się doskonałymiadoratorami, którzy nie tylko oddają hołd miłości swemu Ojcu i uświęcają Jego imię, alerównocześnie uwielbiają Chrystusa (Flp 1, 20). A więc człowiek uświęca Boga przez uznanie i opiewanie Jego miłosierdzia i Jego uświęcającejwszechmocy; powierzanie się Jego opatrzności, wierność Jego Przymierzu i Jego służbie. Przez tę wy-łączną przynależność wierni manifestują świętość Bożą i poniekąd głoszą ją na świecie.
 • 149. Jezus uczył modlitwy „święć się imię Twoje” (Mt 6, 9). Ale z tych słów nie wynika - jaktwierdzą świadkowie Jehowy - konieczność używania imienia Jahwe. Jezus nie używał słowa „Jahwe”.Nazywał Boga Ojcem i do tego zachęcał uczniów. Ponadto, uświęcanie imienia Bożego nie polega nawymawianiu imienia Jahwe. Przecież Żydzi z szacunku dla imienia Boga - nie wymawiali go, a Jezuswcale tego nie ganił. Dzieło Jezusa nie polegało na pouczaniu Żydów, iż prawdziwe imię Boga brzmiJahwe. Jezusowi chodziło o to, byśmy czcili i kochali Boga jako Ojca. B. TREŚCI NIEZGODNE ZE WSPÓŁCZESNĄEGZEGEZĄ BIBLIJNĄ W nauczaniu świadków Jehowy, jak widzieliśmy to wyżej, często treści zgodne ze współczesnąegzegezą biblijną przeplatają się z treściami niezgodnymi. Nieraz trudno je oddzielić o siebie. Tychniezgodnych jest zdecydowanie więcej. Do nich należy na pierwszym miejscu wymowa tetragramuhwhy XE "hwhy" jako Jehowa, następnie znajomość imienia JHWH przed Mojżeszem, wymawianie iobjawienie imienia Jahwe przez Jezusa oraz wypowiadanie imienia Jahwe przez pierwszychchrześcijan, a także twierdzenie, że Jahwe jest jedynym imieniem Boga. 1. Kwestia wymowy imienia JHWH ( hwhy" hwhy XE "hwhy ) hwhy Prawdę mówiąc, nikt nie wie na pewno, jak pierwotnie wymawiano imię Boże hwhy, ponieważpierwszą część Biblii spisano w języku hebrajskim, w którym były jedynie spółgłoski. Gdy starożytnyjęzyk hebrajski był jeszcze używany na co dzień, nie sprawiało to żadnych trudności. Izraelici dobrzewiedzieli, jak się wymawia imię Boże i automatycznie uzupełniali samogłoski (tak jak dla polskiegoczytelnika skrót „zł” oznacza „złoty”, a „mgr” — magister). Dwie rzeczy zmieniły tę sytuację. Po pierwsze, wśród Żydów pojawiło się przekonanie, że niepowinno się głośno wymawiać imienia Bożego. Kiedy więc napotykali je podczas czytania Biblii,wymawiali w zamian hebrajskie słowo yn"doa] Adonaj („Pan”). Po drugie, z czasem starożytny język he-brajski przestał być językiem żywym i w ten sposób oryginalna wymowa imienia Bożego w końcuposzła w zapomnienie.
 • 150. Chcąc nie dopuścić do zupełnego zapomnienia wymowy języka hebrajskiego, uczeniżydowscy (Masoreci) wymyślili w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery system znakówprzedstawiających brakujące samogłoski i dodali je w Biblii Hebrajskiej do spółgłosek. W ten sposóbutrwalono ówczesną wymowę. Jeśli chodzi o imię Boże, to zamiast umieszczać przy nim odpowiednieznaki samogłoskowe, na ogół używali innych znaków samogłoskowych, aby przypomniećczytelnikowi, że ma przeczytać yn"doa] Adonaj. Dawniejsi uczeni, opierając się na aktualnej wokalizacji umieszczonej przez Masoretów,wymawiali Jehowa(h), natomiast ogół obecnych uczonych wymawia Jahwe(h). Słuszność tej ostatniejwymowy dowodzi tak tradycja Samarytan, przekazana przez Teodoreta, oddającego tetragram przezIabe, a czytającego Jave (por. Dabid=Dauid) oraz tradycja Żydów palestyńskich przekazana znów przezEpifaniusza, Klemensa Aleksandryjskiego i innych, którzy oddali to przez Iauai czy Iaue. Widać z tego,że greccy pisarze przepisywali greckimi literami imię Jahwe, opuszczając hebrajską literę h he, tj. h, a wwaw, to jest w, pisali przez greckie, b mające brzmienie zbliżone do w, albo przez dyftong ou,brzmiący jak u. Jest godne podkreślenia, że we wszystkich tych formach transkrypcji mamy stałenastępstwa samogłosek a i e. Również transkrypcja teoforycznych imion żydowskich w tekstachmagicznych z VII wieku po Chrystusie, jak i transkrypcja samego imienia Bożego w tychże tekstachświadczą na korzyść wymowy Jahwe. Wymowa tetragramu jako Jehowa nie była znana Żydom w starożytności. Zaczęło się todopiero gdzieś w XII—XIII wieku, a w ogólne w użycie weszła w wieku XVI. Została ona spowodowanawokalizacją masorecką tetragramu, zaczerpniętą z wyrazu yn"doa] (Adonaj). Wymowy tetragramu jakoyn"doa] dowodzą najpierw takie partykuły enklityczne, jak be, le i inne, które nie mają nigdy przytetragramie formy bi, li, jaką by winny mieć, gdyby tetragram wymawiano Jehowah, ale posiadająformę ba, la, wa, co wskazuje, że imię Boże wymawiano jak yn"doa] . Ponadto takiej wymowy dowodzi ito, że ilekroć tetragram poprzedza wyraz yn"doa, otrzymuje wówczas punktację wyrazu ~yhil{a/ (Elohim),ażeby nie powtarzać dwa razy tego samego wyrazu (np. Rdz 15, 2). Świadkowie Jehowy nie uważają, że używanie formy Jahwe jest błędne, jednak wybierająformę Jehowa. Twierdzą, że jest ona bardziej rozpowszechniona i znana niż Jahwe. Może kiedyś takbyło, ale dziś jest raczej odwrotnie. Świadczą o tym współczesne tłumaczenia Biblii oraz liczneartykuły i dzieła omawiające to zagadnienie. Wydaje się też, że byłoby lepiej posługiwać się imieniemBożym w brzmieniu prawdopodobnie bliższym oryginalnemu, jakim jest niewątpliwie Jahwe. Na tenargument świadkowie Jehowy odpowiadają, że niekoniecznie, bo nie ma takiego zwyczaju wodniesieniu do imion biblijnych.
 • 151. Jako przykład dają imię Jezus - Jeszua (Jehoszua). Kiedy spisywano po grecku dzieje jego życia,natchnieni pisarze nie starali się zachować tej oryginalnej hebrajskiej wymowy. Pisali je po grecku —Jesus. Dzisiaj oddaje się je różnie w zależności od tego, na jaki język przetłumaczona jest Biblia. Możemy dawać wyraz naszym uczuciom do Jezusa, wymawiając jego imię tak, jak się przyjętow naszym języku. To samo można powiedzieć o imieniu Bożym Jahwe (Jehowa) i o wszystkich innychimionach występujących w Biblii. Wymawiamy je w ojczystym języku i nie próbujemy naśladowaćoryginalnego brzmienia. Mówimy np. Izajasz, chociaż tego proroka za jego czasów nazywano praw-dopodobnie Jeszajahu. Nawet uczeni, którzy znają pierwotne brzmienie tych imion, posługują się ichformami współczesnymi, a nie starożytnymi. Tą arumentacją świadkowie Jehowy starają się przekonać do używania formy Jehowa. Widaćforma ta ma dla niech duże znaczenie, a rezygnacja z niej byłaby podobna do zmiany nazwy firmy pojej bankructwie. Dla nas natomiast słowo Jehowa kojarzy się dziś wyłącznie ze wspólnotą świadkówJehowy i z całym ich nauczaniem. Powszechne odrzcenie tej formy wiąże się z odrzceniem ichbłędów. 2. Znaczenie imienia Bożego Jahwe Według świadków Jehowy imię Boże Jahwe jest jedną z form hebrajskiego czasownikahawah´ (hwh), „stać się”, i znaczy „On powoduje, że się staje”. Bóg daje nam przez to poznać, iż maokreślone zamierzenia i zawsze je urzeczywistnia. Tylko prawdziwy Bóg ma prawo nosić to imię, gdyżludzie nigdy nie mogą być pewni, czy ich plany się powiodą (Jk 4, 13-14). Jedynie Jahwe możepowiedzieć: „Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: (...) spełnia pomyślnie to, z czymje wysłałem” (Iz 55, 11). Kiedy Jahwe objawił, iż zamierza wyzwolić Izraelitów z niewoli egipskiej, i dać im „ziemięopływającą w mleko i miód”, mogło się to wydawać niemożliwe (Wj 3, 17). Niemniej Bóg uwypukliłnieprzemijające znaczenie swego imienia, mówiąc do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: Jahwe,Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje nawieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia” (Wj 3, 15). Mojżesz prosił faraona, władcę Egiptu, by pozwolił Izraelitom pójść na pustynię i tam oddaćcześć Jahwe. Ale faraon, który wielbił bóstwa egipskie i sam był uważany za boga, odrzekł: „Któż jest
 • 152. Jahwe, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Jahwe i nie wypuszczęIzraela” (Wj 5, 1-2). Działając zgodnie ze znaczeniem swego imienia, Jahwe przystąpił wtedy do urzeczywistnieniapowziętego zamiaru. Sprowadził na starożytnych Egipcjan dziesięć plag. Podczas ostatniej plagi zginęliw Egipcie wszyscy pierworodni, łącznie z synem dumnego faraona. Wówczas Egipcjanie wprost niemogli się doczekać, kiedy Izraelici sobie pójdą. Jednakże potęga Jahwe wywarła na niektórych takiewrażenie, że opuścili Egipt razem z ludem Bożym (Wj 12, 35-38). Uparty faraon zebrał armię wyposażoną w setki rydwanów bojowych i wyruszył, by odzyskaćswych niewolników. Kiedy wojsko egipskie zbliżyło się do Izraelitów, Bóg cudownie rozdzielił wodyMorza Czerwonego, żeby mogli przejść na drugą stronę po suchym lądzie. A gdy ich prześladowcywkroczyli na dno morskie, Jahwe „odrywał koła rydwanów, więc z trudem pchali je naprzód”.Wojownicy egipscy krzyczeli: „Uciekajmy przed Izraelitami, bo Jahwe walczy za nich z Egiptem”. Alebyło już za późno. Ogromne ściany wodne runęły w dół i „pokryły rydwany, jeźdźców i w ogóle całewojsko faraona” (Wj 14, 22-25. 28). W ten sposób Jahwe wsławił swe imię, a pamięć o tymwydarzeniu trwa po dziś dzień (Joz 2, 9-11). A zatem imię Boże wskazuje, że Bóg stopniowo spełnia swoje obietnice i niezawodnieurzeczywistnia swoje zamierzenia. Tylko prawdziwy Bóg może nosić tak znamienne imię. Chociaż jestto częściowo słuszna interpretacja imienia Bożego Jahwe, to jednak nie jest ona możliwą do przyjęcia,zawiera bowiem istotne braki. Dla świadków Jehowy hawah znaczy: „stać się”, a samo imię Boże: „On powoduje, że sięstaje”. Nieprzypadkowo unikają oni poprawnego znaczenia hebrajskiego hawah (być, istnieć), gdyżChrystus kilkakrotnie przypisał sobie określenie Boga z Wj 3, 14: Jestem, aby objawić Żydom sweodwieczne istnienie, swe bóstwo (J 8, 24. 28. 58; 13, 19). Szczególnie jedna z tych wypowiedziChrystusa jest bardzo niewygodna dla świadków Jehowy: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:Zanim Abraham stał się, Ja jestem” (J 8, 58). Tekst Wj 3, 14a: hy<h.a, rv,a] hy<h.a, - „Jestem, który jestem” wzywa do wiary w Boga, który wswoich czynach objawia swoje zbawcze istnienie. Nie dla wszystkich jest to jednakowo czytelne.Dowodzi tego przykład faraona. Należałoby jeszcze dodać, że i dla tych, którzy uznają Boga-Jahwedoświadczenie Jego obecności nie będzie takie samo. Będzie ono proporcjonalne do wiary. Tak jest wcałej historii zbawienia. Jahwe jest ze swoim ludem na tyle, na ile naród wierzy w tę zbawczą
 • 153. obecność. Lecz nawet po okresie praktycznej niewiary, każdy powrót i uznanie Jego istnienia sprawia,że Jahwe wkracza i zbawia - On JEST. Określenia typu: „Ja jestem Oblubieńcem, Ojcem, Pasterzem” w sposób porównawczypróbują przybliżyć „Tego, który Jest”. Zawiera się w nich to, co zasadnicze w objawieniu się BogaIzraela. Całe dzieło zbawcze, którego doświadcza Izrael, ma dać mu bliższe poznanie treści imieniaBoga. Wiele przepowiedni dotyczących wydarzeń przyszłych sprowadza się do stwierdzenia:„Poznają, że Ja jestem Jahwe”. Źródła tego poznania tkwią właśnie już w Księdze Wyjścia, gdzie Bógpo raz pierwszy objawia to imię po to, by trwało na wieki (Wj 3, 15). Najbardziej prawdopodobna jest interpretacja tych uczonych, którzy w oparciu zarówno ofilologię, jak i kontekst sądzą, że słowa Boże skierowane do Mojżesza podkreślają stałość pomocy iwierność Boga wobec swego ludu, czy też sądzą, że mieści się w tych słowach Bożych stwierdzenie oskuteczności Bożego istnienia. Istotnie według kontekstu imię Boże Jahwe miało dostarczyćuzasadnienia posłannictwu Mojżesza, powołanego przez Boga do wyzwolenia Izraela i podkreśleniaobietnicy pomocy Bożej, jaką on otrzymał („Ja będę z tobą” — Wj 3, 12). Ponadto to imię Boże mausunąć wątpliwości ludu, ponieważ będzie on chciał poznać imię Boga, który posyła Mojżesza, aby sięupewnić, że ten Bóg jest zdolny dokonać wyzwolenia. W takim razie imię Jahwe powinno oznaczaćskuteczność działania tego, który posłał Mojżesza. Nazywa się Jahwe, tzn. „Jest”, bo skutecznieujawnia swoje istnienie. Przez cuda, których dokona „pozna się, że on jest Jahwe” (Wj 7, 5; 9, 14; 14,4. 18; por. Ez 13, 23; 22, 16; 25, 11; 28, 26). Imię Jahwe nie jest inwencją ludzi, ale jest darem danym Izraelitom przez objawienie.Objawiając zaś Izraelitom swe imię, dał im Bóg samego siebie, gdyż takie jest znaczenie semickie ibiblijne imienia. Bo imię jest równoznaczne z osobą, która je nosi. Bóg dał poznać przez Mojżesza, żesię zaangażuje w dzieje Izraela, i że zawiążą się specjalne relacje między Nim a Izraelitami. Izraelici dobrze zrozumieli w ciągu wieków, że imię Jahwe jest darem ich Boga. Toteż mielizwyczaj mówić z całym naciskiem: Jahwe, nasz Bóg, jako odpowiedź na to, co Bóg powiedział o nich,nazywając ich „mój lud”. Jahwe jest „sztandarem” ludu Izraela (Wj 17, 15). Wyruszą „w imię Jahwe”,tj. sam Bóg będzie im towarzyszył w podróży. Imię Boże miało na celu uzmysłowić stały związek Bogaze swym narodem. Zatem Jahwe, to imię Boga przymierza. Dla czcicieli w tym imieniu jest „pomoc”(Ps 120, 2; 123, 8). Lud Boży składa się z tych, którzy się nazywają jego imieniem (Iz 43, 7), albo którzywzywają jego imienia (Am 9, 12; Jr 14, 9). Imię Jahwe ma wobec tego znaczenie historyczne. Już przezswą formę gramatyczną zapowiada swą gotowość pomocy, a przez kontekst z powołaniem Mojżeszana oswobodziciela Izraela jeszcze bardziej okazuje się związek imienia Jahwe z Bogiem, który uwalnia
 • 154. Izraela z niewoli. Liczne też inne teksty świadczą o związku imienia Boga z wyjściem z Egiptu. To imięwystarczy, aby przypomnieć łaskę uwolnienia. Wymienienie tego imienia jest aktem wiary, ale iwdzięczności. Imię to jest nie tylko wspomnieniem, pamiątką (rk,zE zeker — Wj 3, 15), ale jakbyznakiem sakralnym otrzymania pomocy Bożej: „Ktokolwiek będzie wzywał imienia Jahwe, będziezbawiony” (Jl 3, 5a). Bóg się objawia w zdarzeniach, a Izrael miał dar ich zrozumienia jako językaBoga. Toteż po różnych faktach dodają autorzy biblijni: „aby poznano, że to jest Jahwe”. Imię Bożeznajduje się jako objawione i urzeczywistnione w samym zdarzeniu. Jahwe jest Bogiem, któryprzychodzi i wspomaga. Moc tego imienia ukazuje także wyrażenie Jahwe Sabaot. Wyrażenie to miało najpierwznaczenie, że Jahwe jest Wodzem wojsk (por. Wj 12, 41-42; 1 Sm 17, 45; por. Joz 5, 13-16). Lecz odpoczątku profetyzmu u Amosa i Izajasza, którzy walczą z kultem gwiazd, tj. z zastępami nieba,wyrażenie to oznaczało, że Jahwe jest mocą najwyższą na ziemi i na niebie, od której pochodzi izależy wszelka moc na świecie. Jahwe jest wolny, przychodzi z pomocą kiedy i komu chce. Jego imię oznacza przyjście dlawybawienia, ale i dla ukarania. Jahwe będzie na końcu, jak był na początku, gdyż On jest pierwszy iostatni (Iz 41, 4; 44, 6; 48, 12). Autor Apokalipsy podejmie to wyrażenie (Ap 1, 4. 8. 17; 2, 8; 22, 13)oraz utworzy analogiczną formułę: „Który jest, który był i który przychodzi”. Formuła ta wydaje siębyć wyjaśnieniem imienia Jahwe. Pwt 32, 39 mocno podkreśla znaczenie imienia Jahwe jako Boga jedynego, który jestrównocześnie zbawcą. Nie przychodzi, aby karać, ale oczyszczać i zapewniać życie (por. Iz 43, 3. 11-12; 45, 15. 21; 49, 25-26; 50, 2; 60, 16; 62, 11; 63, 1. 8). Tę też myśl podaje Iz 52, 2-6: „Otrząśnij się zesnu, powstań, spocznij Jeruzalem... Za darmo zostaliście sprzedani i bez srebra zostanieciewykupieni... W ten sposób pozna mój lud Imię moje w ten dzień, ponieważ ja jestem Jahwe, którymówi: Oto jestem” Ten, który mówi o sobie „Jahwe” od razu dopowiada, że jest „Bogiem ojców...”. Możnaprzyjąć, że dopowiedzenie to stanowi pewne wyjaśnienie znaczenia „Jahwe”. Objawiający się Bógutożsamia się z Tym, który był Ojcem patriarchów. W ten sposób dokonuje się harmonijne przejścieod epoki w historii zbawienia, gdzie znany był jako „Bóg ojców...”, do obecnej epoki. Dotychczasowe El, Elohim wyrażało boską powagę (ewentualnie wielkość) Boga Izraela. Innetreści zawiera w sobie imię Jahwe. Jako pewna forma ewolucyjna od hebrajskiego hy<h.a, ujawnia Boga,który JEST. Wskazuje na to etymologia filologiczna niezrozumiałego wyrazu „Jahwe”. Jego znaczenie,
 • 155. podobnie jak sens hebr. hy<h.a, wyjaśnia się przez sprowadzenie do czasownika „haja” - być. Stądegzegeza najczęściej widzi w tym imieniu Boga wyrażenie pomocnej bliskości. Bóg odsłania się jakoTen, który JEST dla Izraela, jako Bóg dla człowieka. Jego „Jestem” znaczy tyle, co „Jestem dla was”.Podkreślona w ten sposób obecność Boga dla Izraela tłumaczy Jego byt nie jako byt w sobie, ale jakobyt dla kogoś. Bóg nie chce wiązać swojej obecności z miejscem. Pragnie być Bogiem konkretnychludzi. Stąd określenie Bóg ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba bezpośrednio następuje i wyjaśniaenigmatyczne „Jahwe”. Wyraźnie zaakcentowany jest osobowy charakter Jego obecności. Określającsiebie imionami konkretnych postaci znamionujących kolejne etapy historii zbawienia, Bóg wskazujena swoją w niej obecność. Lud wybawionych jest odpowiedzialny za imię Boże przed ludźmi. Mimo wszystkich błędówIzraela imię Jahwe będzie wielkie między narodami, złamie granice historycznego Izraela irozprzestrzeni się po całym świecie Świadkowie Jehowy twierdzą, że Bóg objawił swe imię dwojgu pierwszym ludziom na ziemi,bo po urodzeniu Kaina Ewa powiedziała: „Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Jahwe” (Rdz 4, 1). Rzeczywiście dawniejsi uczeni sądzili, że imię to było znane od początku istnienia ludzkości.Natomiast współcześni egzegeci, jak np. A. S. Jasiński zwracają uwagę, że relacji o Jahwe – BoguIzraela nie powinniśmy rozpoczynać od opisu stworzenia, który wypełnia pierwsze rozdziały KsięgiRodzaju. Treść tam zawarta nie jest historią w naszym rozumieniu tego słowa, lecz stanowi wyrazwiary narodu wybranego, iż Ten, który ukształtował społeczność Izraela, który powołał Abrahama,Izaaka, Jakuba, a następnie zawarł z ludem Przymierze za pośrednictwem Mojżesza, jest Tym, któryjest od początku, który stworzył wszystko, co istnieje. Historia, tzn. opis faktycznych dziejówczłowieka i jego relacji do Boga, rozpoczyna się w Biblii od powołania Abrahama. Wprawdzie w tymokresie nie było jeszcze objawione Boże imię Jahwe, to jednak tradycja żydowska żywiła przekonanie,że Bóg, który był czczony przez Abrahama, to Jahwe zamieszkujący Świątynię w Jerozolimie. Tak więc źródła poznania Jahwe tkwią przede wszystkim w Księdze Wyjścia, gdzie Bóg po razpierwszy objawia to imię. Poglądu tego nie zmieniły zasadniczo nawet współczesne odkrycia w Eblaczy Ugarit.
 • 156. 3. Jahwe - jedyne imię Boga Powołując się na Ilustrowany Słownik Biblijny świadkowie Jehowy twierdzą, że Jahwejest jedynym imieniem Boga. Tymczasem Pismo św. określa Boga wieloma imionami. ImięJahwe wiąże się wyraźnie z jedną z czterech podstawowych tradycji, które złożyły się napowstanie Pięcioksięgu Mojżesza. Właśnie tradycja jahwistyczna, która jest tradycjąnajstarszą, używa w stosunku do Boga imienia Jahwe, w przeciwieństwie do tradycji np.elohistycznej, posługującej się imieniem Bożym El (Bóg). Jakkolwiek imię Boże Jahwe występuje w Starym Testamencie najczęściej (blisko 7000razy), to istnieją księgi biblijne, w których zupełnie brak tego imienia Bożego, co w niczymnie umniejsza ich wartości jako słowa Bożego (np. Księgi Koheleta i Estery). Bóg w Biblii Hebrajskiej jest 238 razy określany terminem El oraz 2600 razy terminem Elohim.Przed Mojżeszem Żydzi znali Boga pod następującymi imionami: „Bóg ojców naszych” (Wj 3, 13. 15),„Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba” (Wj 3, 16), „Pan, Bóg Hebrajczyków” (Wj 3, 18). Elohim (Bóg) otrzymuje różne epitety, np. Boga Najwyższego (Rdz 14, 18), Boga Izraela (Rdz33, 20), Boga Wiecznego (Rdz 21, 33). Określenia teoforyczne pojawiają się również w nazwachmiejscowości, jak świadczy o tym wyrażenie: El-Betel (Rdz 35, 7). Natomiast człowiek, który doznałkontaktu z Bogiem określa Go: Bóg Widzialny (Rdz 16, 13). Kontakt ten przeradza się w przymierzeBoga z człowiekiem: Bóg Przymierza (Sdz 9, 46). Elohim w ST, to określenie jedynego Boga lub bóstw pogańskich. Forma liczby mnogiej niezostała dotąd wyjaśniona jednoznacznie — być może chodzi o wyrażenie pełni i doskonałości. ObokElohim występuje (zwłaszcza w Księdze Hioba) także pokrewne Eloah, rzadko jednak używane wodniesieniu do Jahwe. W porównaniu z Jahwe Elohim wyraża ideę Boga bardziej abstrakcyjnie, koncentrując sięraczej na ogólnych elementach bóstwa jako takiego, stwórczego i transcendentnego do świata;obydwie koncepcje Boga — osobowego i transcendentnego ulegały długiej ewolucji w różnychśrodowiskach, ostatecznie zaś utożsamiono Jahwe z Elohim. W źródłach E (elohistyczna tradycja) i P (kapłańska tradycja) w Pięcioksięgu występujewyłącznie imię Elohim, podobnie jak w elohistycznym zbiorze Psałterza; proces wzajemnegozastępowania obu imion lub dodawania jednego do drugiego jest łatwo uchwytny w wielu księgachST.
 • 157. W procesie identyfikacji Jahwe z Elohim znaczną rolę odegrało przymierze: Jahweprzedstawiano jako jedynego Boga, o którym lud wybrany mógł powiedzieć „mój (nasz) Bóg”,objawiający się jako „twój (wasz) Bóg” lub jako „Bóg Izraela”. Pod koniec niewoli babilońskiej i wpóźniejszych czasach dokonano teologicznego opracowania tej myśli w formułachnieporównywalności Boga z nicością bóstw obcych, oczywistej w podobnym stopniu jak wyłącznośćJahwe, jedynego Boga. Konkretną treść określenia Elohim można odczytać z przymiotów łączonych z tymokreśleniem — jest więc Elohim święty (Joz 24, 19), sprawiedliwy (Ps 7, 10), żywy (Pwt 5, 26; 1 Sm 17,26.36; Jr 23, 36), bliski (Pwt 4, 7), zazdrosny (Wj 20, 5; 34, 14; Pwt 4, 24), płonący gniewem (Ps 7, 12),miłosierny (Wj 34, 6; Ne 9, 31), wielki (Ps 77, 14), potężny (Jr 32, 18), wierny (Pwt 7, 9), przebaczający(Ps 99, 8). Zakres jego władzy wyrażają takie zwroty, jak Elohim nieba (Rdz 24, 7; Jon 1, 9), nieba iziemi (Rdz 24, 3), ziemi (Iz 54, 5), wszelkiego ciała (Jr 32, 27) i wreszcie „Elohim bogów”, tj. najwyższy,absolutny Bóg (Pwt 10, 17; Ps 136, 2). Potwierdzają to imiona własne, których elementemteoforycznym jest równie często -el, jak -jah(u) (lub Jo- na początku). Deutero-Izajasz posługuje sięcharakterystyczną formułą łącząca dwa określenia la i hwhy XE "hwhy" (np. Iz 41, 10). Według dzisiejszego tekstu Abraham czcił Boga Jahwe. Jest to jednak anachronizm, podobniejak wzmianka, że już patriarcha przepotopowy Enosz (Rdz 4, 26) również czcił Boga Jahwe. Wiemybowiem, że to imię jest związane z Mojżeszową reformą religijną. Abraham używał dwóch imionBożych: yD;v; lae El-szaddaj i ~lA[ lae El-olam. Pierwsze z nich wiązało się jeszcze z językiem religijnymaramejskiego pogaństwa. Zazwyczaj wyprowadza się je od szaddad, to znaczy: „być potężnym”; yD;v;lae El-szaddaj znaczyłoby więc „Bóg Wszechmocny”. W tym samym sensie LXX tłumaczy ten terminjako Pantokrator. Późniejsze teksty biblijne (np. Iz 13, 6) zdają się potwierdzać, że w języku hebraj-skim ten właśnie termin wyraża pojęcie mocy. Natomiast drugie imię ~lA[ lae El-olam przynależało jużdo nowo powstałej religii Abrahama i oznaczało Boga wiecznego, przekraczającego granice czasu iprzestrzeni. Również autor Księgi Hioba chętnie i często używa imienia yD;v; lae El-szaddaj w sporachHioba z przyjaciółmi, podczas gdy imię Boże Jahwe ograniczone jest tylko do mów Bożych iopowiadań ramowych (Hi 5, 17; 6, 4). W Biblii Hebrajskiej Bożemu imieniu Jahwe przypisany jest epitet Sabaoth aż 284 razy. Rdzeńbc znany był niemal we wszystkich starożytnych językach semickich i oznaczał: „wojownika”,„żołnierza” a nawet „robotnika”. Pokolenia izraelskie również bywają nazwane „wojskiem” (Wj 6, 26;12, 17.51; Lb 1, 3. 52). Z rdzenia tego wywodzi się określenie tAabc. Jozue, który wprowadził Izraelitówdo Kanaanu, był wodzem „zastępów Jahwe”. W przyszłości Izrael uświadomi sobie, że wodzem jestjedynie Jahwe.
 • 158. Inne imiona Boga to: !Ada (Adon) i yn"doa] (Adonaj), które występują w sumie 773 razy w BibliiHebrajskiej (334 razy forma Adon i 439 - Adonaj). Adonaj, hebr. „mój wielki pan”, tytuł i imię Boga w Piśmie św., używane przez Fenicjan iHebrajczyków. Jest to liczba mnoga rzeczownika Adon „pan” - tytułu, którego używano w odniesieniudo świeckich przełożonych (np. króla, męża czy właściciela niewolników) - z sufiksem zaimkowym wpierwszej osobie liczby pojedynczej. Adon w liczbie pojedynczej stosowano zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do Boga (wprzemowie do ludzi zwykle w formie adoni „panie mój”, „pan mój”); najczęściej jednak określeniatego używano w liczbie mnogiej wzmocnionej, w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym (np. adoneka„pan twój”, dosłownie: „państwo twoje”), z tym ważnym religijnie zastrzeżeniem, że w połączeniu zzaimkiem „mój”: Adonaj, mówiono tylko do Boga i o Bogu (por. elohim w liczbie mnogiej Bóg). Zczasem zatracono poczucie wartości sufiksu zaimkowego w tym wyrazie, tak iż praktycznie Adonajznaczyło Pan, najpierw jako tytuł Boga, potem jedno z jego imion. W okresie powygnaniowym imięAdonaj zastąpiło imię Jahwe w kulcie publicznym ze względu na rosnącą cześć dla imienia Jahwe (np.Hi 28, 28). Tak więc w Starym Testamencie do najczęstszych imion Bożych, pomijając imięJahwe, należą: El (Bóg) - imię to wskazuje na potęgę Boga (Ps 62, 12); Adonaj (Pan) —przedstawia panowanie Boże (Iz 6, 1); Szaddaj (Wszechmocny) — wskazuje na wszechmocBoga (Ps 68, 15). Obok tych imion występują jeszcze tzw. imiona złożone, np.: ~lA[ lae El-olam (Bóg Wiekuisty); El-Elyon (Bóg Najwyższy); Odkupiciel (Iz 63, 16); Pan Bóg. Greckie słowo qeo,j („bóg”) jest najczęściej występującym określeniem bóstwa w NT (1318razy). Słowo to jest często używane w Septuagincie (przeszło 4000 razy), głównie dla oddania he-brajskiego słowa Elohim, a także w odniesieniu do bogów pogańskich. W czasach NT qeo,j byłookreśleniem bogów greckich i rzymskich, ale w większości przypadków w NT odnosi się do Bogaobjawionego w historii Izraela i osobie Jezusa. W czasach NT wielu Żydów wyrażało szacunek dla wyraźnych imion Boga przez zastępowanieich omówieniami. Do takich omówień należą np.: „Błogosławiony” (Mk 14, 61), „Moc” (Mk 14, 62)[BT: Wszechmocny], „Majestat” (2 P 1, 17), Pantokrator („Wszechmogący”), Alfa i Omega. Teomównienia, jako zastępcze imiona Boga, pomijamy.
 • 159. J.M. Reese stwierdził, że w Nowym Testamencie istnieje 421 różnego rodzaju określeń czytytułów Boga, z których 183 odnoszą się do Boga jako „Ojca”. Dla Jezusa słowo „Ojciec” było zasad-niczym i najczęściej używanym imieniem Boga. Jezus używał nie tylko pospolitego żydowskiegowyrażenia „nasz Ojciec” (np. Mt 5, 45; 6, 9), ale także zażyłego, aramejskiego słowa „Abba”, któreprzyjęło się później w liturgicznej praktyce Kościoła (Mk 14, 36; Rz 8, 15; Ga 4, 6). NT nazywa Boga „Panem” głównie w cytatach z Septuaginty i wtedy mamy do czynienia zimieniem Boga, a nie z tytułem – podobnie jak w przypadku Adonaj (np. Mk 1, 3; 12, 11; Dz 2, 34).Większość jednak spośród 719 przypadków użycia w NT tytułu i imienia kyrios odnosi się douwielbionego Jezusa (np. Dz 2, 36; J 20, 28). Każde imię Boże w Piśmie św. świadczy o wielkości i wspaniałości Boga. Każde znich pragnie wyrazić niezgłębione bogactwo Bożej osobowości i mocniej podkreślić któryś zJego niewyrażalnych przymiotów. Dopiero wszystkie imiona Boże, zebrane razem, dają pełnewyobrażenie o Bogu, o tym, kim On jest naprawdę. 4. Jezus a imię Boże Jahwe Świadkowie Jehowy uważają, że jest rzeczą nieprawdopodobną, żeby Jezus nie wymawiałimienia Bożego, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, iż samo imię Jezus znaczy „Jahwe jest zbawieniem”. Św. Łukasz stwierdza, że Jezus, przebywając w Nazarecie, powstał w synagodze i odczytałfragment ze zwoju Izajasza. W tym przytoczonym urywku imię Boże występuje więcej niż jeden raz(Łk 4, 16-21). Czy Jezus unikał wypowiadania w tych miejscach Boskiego imienia, zastępując jesłowami „Pan” lub „Bóg”? Świadkowie Jehowy twierdzą, że na pewno nie. Argumentują, żeoznaczałoby to trzymanie się niebiblijnej tradycji żydowskich przywódców religijnych. A tymczasemJezus nauczał jak mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie (Mt 7, 29). Nauczył swychnaśladowców modlić się do Boga: „Niech imię Twoje będzie uświęcone” (Mt 6, 9). A ostatniej nocyprzed śmiercią powiedział w modlitwie do swego Ojca: „Objawiłem imię Twoje ludziom, których midałeś ze świata (...) Ojcze święty, czuwaj nad nimi przez wzgląd na Twoje imię, które mi dałeś” (J 17,6. 11). Kończąc tę argumentację utrzymują, iż byłoby nierozsądne mniemać, że Jezus unikał używaniaimienia Bożego, zwłaszcza gdy przytaczał fragmenty Pism Hebrajskich, które je zawierały. Wielu danych na temat wymawiania imienia Jahwe w czasach Jezusa i późniejszych dostarczaTalmud — skodyfikowany zbiór norm prawnych, powstały ze spisania ustnej tradycji rabinistycznej,
 • 160. oraz midrasze — nienaukowe wyjaśnienia żydowskie do tekstu Pisma św. Talmudyczny traktatSanhedrin przekazuje, że „nie ma udziału w przyszłym świecie również ten, kto wymówi to Imięliteralnie” (Sanh 10, 1; por. 7, 5). Również midrasz do Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa — Sifre (SNu,Dt) podaje, że poza świątynią zabronione było wypowiadać „Imię dokładnie wypowiedziane” (SNu 6,23). Zgodnie z tym zakazem, Józef Flawiusz, opowiadając w Dawnych dziejach Izraela o objawieniu naSynaju, wyraźnie podkreślił, że nie wolno mu wymówić boskiego imienia (Ant. Jud. II, XIII, 4). SNu 6,23 przekazuje również, że imię Boże Jahwe wypowiadał kapłan, śpiewając podczas służby świątynnejPieśń Aarona zawierającą błogosławieństwo kapłańskie — Lb 6, 24-26). Z kolei traktat Joma dostarczainformacji na temat wypowiadania imienia Jahwe w Dniu Przebłagania (Jom Kippur). W tym dniunajwyższy kapłan wchodził do Miejsca Świętego, aby złożyć tam ofiarę kadzielną na przebłaganie zagrzechy ludu. Otóż głównym celem tego wielkiego święta izraelskiego było uświęcenie wierzących,którzy dostępowali przebaczenia poprzez ofiarę złożoną z kozła ofiarnego, trzykrotne wyznaniegrzechów i ofiarę kadzielną, wyrażającą skruchę, którą najwyższy kapłan przedstawiał w imieniu ludu.Wtedy arcykapłan wypowiadał imię Boże Jahwe. Zwyczaj ten jest już widoczny w Syr 50, 20: „Wtedyon (arcykapłan Szymon) schodząc wyciągnął swe ręce, aby dać swymi wargami błogosławieństwoPana i by radować się Jego imieniem”. Tymczasem kapłani wraz ze zgromadzonym na dziedzińculudem, gdy usłyszeli „Imię dokładnie wypowiedziane”, padali na twarz i wołali: „Niechaj będziepochwalone imię Majestatu Bożego na wieki wieków”. Joma 3, 40. 50 informuje również, że wdawniejszych czasach arcykapłan wypowiadał imię głośno, ale z biegiem czasu, gdy „zwiększyła sięliczba zuchwalców”, wypowiadał je niewyraźnie, głosem przyciszonym, dając się zagłuszyć przezśpiew kapłanów. Jezus nie wypowiadał imienia Jahwe, bo to spotkałoby się z ostrą krytyką ze strony faryzeuszyi uczonych w Piśmie. Zarzuciliby Mu, że łamie zakaz wymawiania Bożego Imienia, że uzurpuje sobieprzywilej arcykapłana. Z kolei Jezus na pewno odpowiedziałby im na te zarzuty, krytykując ichpoglądy na temat wymawiania tatragramu. Takiej kontrowersji nie spotykamy w Ewangelii. Owszemjest pewne nawiązanie do Imienia Jahwe szczególnie, gdy Jezus mówi „Ja jestem” - w znaczeniuabsolutnym w dyskusji z Żydami w święto Namiotów oraz podczas przemówienia Jezusa na OstatniejWieczerzy i w czasie pojmania w Ogrodzie Oliwnym. Dyskusja z Żydami skoncentrowała się na pytaniu, kim jest Jezus i skąd pochodzi. Jezuszapowiedział, że odchodzi tam, dokąd Żydzi nie będą mogli za nim pójść, a gdy oni pytali o to miejsce,zdradził, że powróci tam, skąd pochodzi. Pochodzeniem swoim Jezus od Żydów różnił się w sposóbzasadniczy: „Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka, wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z
 • 161. tego świata” (8, 23). Pochodzenie nie z tego świata i „z wysoka” wskazuje, że Jezus pochodzi z nieba,od Boga, a to jest bezpośrednim przygotowaniem do wypowiedzi mających charakter epifanii. Pierwsza z nich miała miejsce w następnym zdaniu. Jezus przypomniał Żydom zapowiedź, żew swoich grzechach poumierają, a obecnie uściśla ją: „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem,poumieracie w grzechach waszych” (8, 24). Podstawowym warunkiem odpuszczenia grzechów jestwiara, a Jezus domagał się jej wielokrotnie od wszystkich, którzy się z nim zetknęli, od tych, którzy goo cud prosili, a przede wszystkim od tych, którzy mieli być jego uczniami. Przedmiot wiary zostałokreślony zwrotem „Ja jestem”. Zwrot ten jest niedokładnym przekładem hebrajskiego tekstu.Przełożono go po grecku słowami, które znaczą dosłownie „Ja jestem”, powinno się go jednakprzetłumaczyć z hebrajskiego: „że Ja jestem On”. Tak to rozumieli Żydzi i tak to wyrażali, - słowo zaś„On” w tym zwrocie odnosiło się do Boga, którego imienia nie chciano wymieniać. W StarymTestamencie ten zwrot występował tylko w wypowiedziach Boga, który się objawiał ludziom. Jezusużywając go na określenie siebie stawał na miejscu Boga i z nim się identyfikował. Stwierdzał więc, żejeżeli Żydzi nie uwierzą, że on jest Bogiem, poumierają w swoich grzechach. Żydzi zapewne dobrze zrozumieli te słowa Jezusa; były one jednak dla nich do tego stopnianiepojęte, że chcąc się upewnić, czy dobrze słyszą, zapytali go: „Kim Ty jesteś?” (8, 25). Jezus jednaknie odpowiedział jasno na to pytanie. Mówił o naukach, które ma jeszcze wygłosić, o sądzie, którynastąpi, a przede wszystkim, że jego nauka pochodzi od Boga, który go posłał. Żydzi nie zrozumielitego ostatniego, nastąpiła więc ponowna zapowiedź: „Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedypoznacie, że Ja jestem” (8, 28). Termin „podwyższenie” było słowem dwuznacznym, mówiącym o ukrzyżowaniu i ouwielbieniu, wiązało się zaś ono z tą sceną ze Starego Testamentu, w której Mojżesz umieściłmiedzianego węża na drzewcu i podniósł go wysoko, a każdy, kto na niego spojrzał, odzyskał zdrowiepo ukąszeniu przez jadowitego węża. Jezus w rozmowie z Nikodemem to właśnie przypomniał: „JakMojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, żeby był podwyższony Syn Człowieczy, aby każdy,kto wierzy w niego, miał życie wieczne” (3, 14). Obecnie zapowiada, że gdy Żydzi go ukrzyżują, a wten sposób przyczynią się do jego uwielbienia, wtedy będą mogli poznać jego boski charakter. Jezusbowiem czyni tylko to i naucza tylko tego, co mu Ojciec polecił. Podjęcie strasznej męki i krzyżowejśmierci po to, aby ludzi z grzechów odkupić, jest jednym z tych aktów posłuszeństwa wobec BogaOjca. Wielkość jednak takiego aktu i jego znaczenie może przyczynić się do tego, że Żydzi uwierzą,uznają Jezusa za zbawcę, a przez to poznają również, że Bóg jest z Jezusem zjednoczony: że Jezus iBóg to jedno.
 • 162. W dalszej części dyskusji Jezus powtórzył poprzednio podniesioną myśl o obowiązku wiary iprzyjęcia jego nauki. Zapewnił, że kto będzie zachowywał jego naukę „nie zazna śmierci na wieki” (8,51), a mówił o śmierci wiecznej, podczas gdy Żydzi mieli na uwadze normalne u ludzi zakończenieżycia. Przypomnieli więc, że przecież nawet Abraham umarł, a także prorocy poumierali i pytali przytym, czy Jezus uważa się za większego od Abrahama. Wzmianka o Abrahamie skłoniła Jezusa do stwierdzenia, że Abraham radował się dniem jegoprzyjścia, który ujrzał w jakimś widzeniu, potem zaś dodał jeszcze ważniejsze stwierdzenie: „ZanimAbraham stał się, Ja jestem” (8, 58). To ostatnie stwierdzenie nie tylko przez znaczenie zwrotu „Jajestem” mówi o boskim charakterze Jezusa, ale w nim też przeciwstawione zostały dwa czasowniki.Pierwszy z nich uwydatnia początek istnienia, w konkretnym wypadku moment urodzenia sięAbrahama, drugi natomiast wskazuje na preegzystencję, odwieczne istnienie Jezusa. Żydzi dobrzezrozumieli tę treść Jezusowych słów, dlatego „porwali za kamienie, aby je rzucić na niego” (w. 59),Jezus jednak ukrył się przed nimi w tłumie, a potem wyszedł ze świątyni. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus mówił do Apostołów o tym, że jeden spośród nich gozdradzi, a uzasadnił to biblijnym tekstem, który musiał się spełnić. Przepowiedział to, żebyApostołowie nie myśleli, że zdrada go zaskoczyła; on wie o niej już teraz, a na mękę idziedobrowolnie. Apostołowie jednak nie mogą w niego zwątpić, raczej na podstawie tych słów musząwierzyć, „że Ja jestem” (13, 19), że więc On, jak Jahwe w Starym Testamencie, jest Bogiem, bo wiewszystko, co się stanie. Pojmanie Jezusa zostało opisane we wszystkich czterech Ewangeliach. Jan jednak napoczątku umieścił scenę, której synoptycy nie znają. Opowiada on, że kiedy Judasz z kohortąprzyszedł do Ogrodu Oliwnego, Jezus wyszedł naprzeciwko nich i zapytał, kogo szukają. Gdy wymienilijego imię, odpowiedział: „Ja jestem” (18, 5.6), a wtedy oni „cofnęli się i upadli na ziemię” (18, 5.6).Potem ponownie ich zapytał, kogo szukają i potwierdził swoje słowa: „Powiedziałem wam, że Jajestem” (w. 8). Po nich mimo zbrojnego wystąpienia Piotra nastąpiło pojmanie Jezusa. Podobnie jakpoprzednio zwrot „Ja jestem” jest tutaj identyfikacją osoby Jezusa. W scenie tej jednak spotykamy sięz takimi faktami, które każą nam przypuszczać, że autor czwartej Ewangelii zamierzał Jezusascharakteryzować jako boską postać. Najpierw zwracał uwagę, że Jezus wyszedł naprzeciwkoJudaszowi i tym, którzy mieli go pojmać, bo wiedział „o wszystkim, co miało przyjść na niego” (w. 4);potem zaś mówi o nadzwyczajnych skutkach Jezusowych słów. Z całej sytuacji wynika, że Jezusa niepojmano i nie odprowadzono siłą, ale że on oddał się sam, dobrowolnie na mękę. Wynika też z tego,że Jezusowe „ja jestem” w Ogrodzie Oliwnym ma podwójne znaczenie: najpierw zwykłe, przez któremożna było zidentyfikować osobę Jezusa, oraz drugie - teologiczne, podobnie jak w objawieniu się
 • 163. Boga w płonącym krzaku (Wj 3, 14). Ono to właśnie wyjaśnia, że ci, którzy przyszli pojmać Jezusa,poznali w nim boską postać, przed którą musieli upaść na ziemię. Zwrot „Ja jestem” w znaczeniu absolutnym stanowi szczytowy punkt Jezusowego objawienia.Objawienie to wprawdzie nie mówi o Jezusowym bóstwie jasno i bezpośrednio. W ówczesnychwarunkach taka wypowiedź nie była możliwa. To jednak, co Jezus powiedział przez zwroty „Jajestem”, było dostatecznie zrozumiałe. Pod wpływem tych wypowiedzi jedni słuchacze nie dowierzalitemu, co usłyszeli, inni samorzutnie oddali Jezusowi hołd, a jeszcze inni chcieli go ukamienować. Widzimy więc, że choć imię Jahwe nie występuje w tekście NT, jest jednak ciągle obecne wjego myśli, szczególnie w odniesieniu do osoby Jezusa, który posługuje się określeniem „Ja jestem”.Jezus, którego imię znaczy „Jahwe zbawia”, w pełni realizuje to, co Jego imię oznacza: przynosizbawienie każdemu człowiekowi. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział w modlitwie do swego Ojca: „Objawiłem imięTwoje ludziom, których mi dałeś ze świata (...) Ojcze święty, czuwaj nad nimi przez wzgląd na Twojeimię, które mi dałeś” (J 17, 6. 11). Jakie imię Boże objawił Jezus? Na pewno nie Jahwe (Jehowa), bo było ono znane Izraelitom od czasów Mojżesza, a Jezuszgodnie z ówczesną tradycją tego imienia nie wymawiał. Wiemy, że objawienie tego imienia odnosiłosię w znaczeniu semickim do cech najbardziej charakterystycznych osoby. Określało ono zwięźlenajgłębszą istotę Boga i więzy jakie łączyły Go z narodem wybranym. W Jezusie to niewymowne imięprzewyższające wszystko stało się jawne w swej boskiej istocie i zbawczym działaniu. Dlatego Jezusmodlił się: „Ojcze święty, czuwaj nad nimi przez wzgląd na Twoje imię, które mi dałeś” (J 17, 11). Imię Jezus wprawdzie było znane już w ST. Jednak do nikogo nie odnosi się znaczenie tegoimienia w tak właściwym i pełnym tego słowa znaczeniu, jak do Jezusa z Nazaretu. Jeśli innymosobom imię to było nadane raczej przypadkowo, to Mesjaszowi zostało ono z góry przeznaczone.Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”(Łk 1, 31). Do Józefa zaś mówił we śnie: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawiswój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). Jezus chciał, by Jego imię było dla ludzi źródłem nieustannej mocy. Dlatego tak często zalecał,by modlić się do Jego Ojca przez pośrednictwo Jego imienia (J 16, 23-24). Natomiast nowym imieniem, użytym przez Jezusa na określenie Boga jest termin pater —Ojciec. Termin ten bez wątpienia dominuje w czwartej Ewangelii (występuje aż 118 razy). Jezus
 • 164. przedstawia Boga jako swego Ojca i zarazem Ojca ludzi. W nauczaniu Jezusa Ojciec staje się imieniemwłasnym Boga. Nie znaczy to jednak, że Jan po prostu zastąpił pojęcie Boga pojęciem Ojca. Używa onbowiem określenia „Ojciec” tylko wtedy, kiedy przytacza słowa Chrystusa albo kiedy sam rozważastosunek Syna do Boga. Bóg pozostaje w określonej, boskiej i ojcowskiej relacji. Nie jest samotnikiem.Nie jest osobą pozbawioną bliskich odniesień do dziecka. Bóg jest ojcem, ponieważ ma Syna. U Jana Jezus jest tym, który ukazuje Ojca: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10, 30), „Ojciec jest wemnie, a ja w Ojcu” (10, 38). Tylko w Jezusie można poznać Ojca, bo On jest Jego obrazem: „Kto mniezobaczył, zobaczył i Ojca” (14, 9). Bóg Ojciec otacza miłością Syna (3, 35; 5, 20; 10, 17; 14, 23; 15, 9;17, 24) i dlatego posyła go do ludzi ( 5, 36; 6, 57; 10, 36; 17, 21; 20, 21), aby przez Niego otrzymaliZbawienie i życie wieczne (3, 16). Bóg w Ewangelii Janowej jest Ojcem także dlatego, że ma inne dzieci, z którymi pozostaje wojcowskiej relacji. Jest to relacja z ludźmi w porządku łaski. Bóg rozciąga swoje Ojcostwo nagrzesznego człowieka, o czym mówi Jezus w Mowie pożegnalnej: „Ojciec sam was miłuje” (16, 27)oraz po zmartwychwstaniu: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego” (20, 17). Bóg jako Ojciec przedewszystkim rodzi człowieka do nowego życia, do życia wiary, nadziei i miłości. Podkreśla to Jezus, gdymówi: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (6, 44). Każdyczłowiek „pociągnięty” przez Boga Ojca miłością, może Go rozpoznać w osobie Jezusa, a todoprowadzi go do przemiany życia i zbawienia. Bóg Ojciec w relacji św. Jana posiada przymioty, cechy. Jest o nich mowa najwięcej wmowach objawieniowych Jezusa, a zwłaszcza w rozdziale 17, w tak zwanej Modlitwie Arcykapłańskiej. Jezus - Syn jednorodzony - nazywa Ojca Świętym (17, 11). Bóg Ojciec jest „Święty”, to znaczyniedostępny dla świata, oddzielony od wszystkiego, co stworzone, ludzkie i grzeszne. Drugą cechąBoga Ojca jest sprawiedliwość (17, 25a). „Sprawiedliwość” Ojca odkrywa Jego nieskończoną miłośćdo uczniów. Świat nie wierzy w Boga Ojca, bo nie chciał wierzyć w Syna Bożego. Uczniowie jednakuwierzyli w Jezusa i jego posłannictwo: „oni poznali, żeś Ty mnie posłał” (17, 25b), przeto słuszne jest,aby Ojciec w swej sprawiedliwości o tym pamiętał. Ojciec jest także jedyny i prawdziwy (17, 3; 8, 26). Wzajemne relacje między Ojcem a Synem Jednorodzonym cechuje przede wszystkim miłość.Wymiar tej miłości jest bliski ojcostwu ludzkiemu. Miłość Ojca sprawiła, że Syn Boży zstąpił na ziemię.Ojciec „dał” swego jedynego Syna - Jezusa po to, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miałżycie wieczne” (3, 16) i aby „świat został przez Niego zbawiony” (3, 17). To właśnie ogromna miłośćdo ludzi skłoniła Ojca do wydania Syna w ich ręce, ażeby i oni zdobyli życie wieczne i ocalenie (3, 35-
 • 165. 36). Wola i chęć zbawienia wszystkich ludzi (17, 24) ukazują prawdziwą bezinteresowność Jegomiłości. Bóg Ojciec kocha ludzi w sposób wolny za pośrednictwem Jezusa. Przez wiarę w Jezusa ludzie stają się dziećmi Boga: „Wszystkim tym (...), którzy je przyjęli,udzielił mocy, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (1, 12). Dzięki dziełuodkupienia Ojciec Syna Jednorodzonego staje się naprawdę Ojcem tych, którzy uwierzyli i przyjęliChrystusa, przedwieczne Słowo Boże. Użyte przez Jana słowa „Ojciec wasz” (8, 42) zasadzają się naudziale w synostwie Jednorodzonego Syna. Taki zwrot w ustach Jezusa ukazuje bezpośredni, aktualnyi synowski stosunek wierzących do Ojca, charakteryzuje łączność chrześcijan z Ojcem. Przybranedzieci Boże mogą już teraz cieszyć się udziałem w doskonałej wspólnocie miłości Ojca i Syna (17, 21-23. 26). W osobie Jezusa można widzieć Boga, który jest jego Ojcem. Starotestamentowa prawda otym, że nikt Boga zobaczyć nie może (1, 18), w czwartej Ewangelii przybiera inny wyraz. Jezus mówibardzo dobitnie do swoich uczniów: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (14, 9). A więcskończył się czas, w którym Boga Ojca nie można było zobaczyć, ani też poznać. Z chwilą przyjścia naświat Jezusa każdy człowiek może zbliżyć się do Boga, ale pod warunkiem, że uwierzy w Jezusa: „Niktnie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (14, 6). To objawienie chwały Ojca jest wJezusie ukazaniem samego Boga (1, 18). Dzięki doskonałemu zjednoczeniu osób Ojca i Syna (por. 14,10; 10, 38; 7, 29), polegającemu także na wzajemnym poznaniu (10, 15 por. 8, 55), obraz niewi-dzialnego dotąd Boga stał się dostępny dla tych, którzy należą do Boga i z wiarą patrzą na Jezusa. Jezus przemawiając do uczniów czy też do innych słuchaczy mówi o Bogu: „mój Ojciec” lub poprostu „Ojciec”. Sformułowanie to świadczy o bardzo bliskiej, niezwykle zażyłej relacji Jezusa doBoga. Nazywając Boga swoim Ojcem, Chrystus objawia także swoje bóstwo, swoją równość z Ojcem.Jest między Ojcem a Synem pełna harmonia, bo Jezus czci Ojca (8, 49), a Ojciec otacza Go chwałą (8,54). Doskonała jedność Ojca i Syna jest dobitnie wyrażona w zdaniu: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10,30). Ta przedziwna jedność sprawia, iż wszystko, kim jest, co mówi i co czyni Jezus, jest objawieniemBoga i jego istoty. 5. Imię Boże Jahwe a pierwsi chrześcijanie Świadkowie Jehowy twierdzą, że naśladowcy Jezusa w I wieku wypowiadali imię Boże.Uzasadniają to w następujący sposób: Jezus kazał im pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów (Mt28, 19-20). Wielu nie miało żadnego wyobrażenia o Bogu, który objawił się Żydom. Tylko przez
 • 166. używanie imienia Jahwe (Jehowa) chrześcijanie mieli wyraźnie pokazać poganom różnicę międzyBogiem prawdziwym a bogami fałszywymi. Powołują się na teksty: Dz 15, 14-15; 2, 21; Rz 10, 13-15; 2Tm 2, 19. Jednak w tych tekstach nie występuje imię Boże Jahwe, lecz Kyrios lub ogólne określenieImię. Pierwsi chrześcijanie nie byli świadkami Jehowy, ale świadkami Jezusa. Jak w ST wzywanieimienia Jahwe wyrażało przekonanie o szczególnej asystencji Boga, tak Apostołowie, wzywającimienia Jezusa, leczyli chorych (Dz 3, 6), wyrzucali złe duchy (Mk 9, 38) i dokonywali wszelkiegorodzaju cudów (Mt 7, 22; Dz 4, 30). Ogólnie mówiąc, jak Jahwe zbawiał tego, kto wzywał Jego imienia(Jl 3, 5), tak Jezus wysługuje wieczne zbawienie tym wszystkim, którzy w Niego wierzą: ,,I nie ma wżadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którymmoglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Nauczanie apostolskie ma za przedmiot ogłaszanie imienia Jezusa Chrystusa (Łk 24, 46 n; Dz4, 17 n; 5, 28. 40; 8, 12; 10, 43). Głosiciele tego imienia będą z jego powodu cierpieć (Mk 13, 13 par.),co ma być dla nich źródłem specjalnej radości (Mt 5, 11 par.; J 15, 21; 1 P 4, 13-16). Apokalipsa jestskierowana do chrześcijan, którzy cierpią dla tego imienia (Ap 2, 3), lecz trwają przy nim mężnie (2,13) i wcale się go nie wypierają (3, 8). Posługa imieniu Jezusowemu została w sposób szczególnypowierzona Pawłowi: otrzymał ją jako obowiązek (Dz 9, 15), którego wypełnienie stało się dla niegoprzyczyną wielu cierpień (9, 16). Wywiązał się on jednak z powierzonego mu zadania z odwagą idumą (9, 20. 22. 27 n), gdy całe swoje życie poświęcił imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (15, 26)i zawsze był gotów umrzeć dla tego imienia (21, 13). Całe życie chrześcijańskie jest nasycone wiarą: chrześcijanie zbierają się razem w imię Jezusa(Mt 18, 20), przygarniają chętnie tych, którzy przychodzą w imię Jezusa (Mk 9, 37), ale wystrzegają sięuwodzicieli (Mk 13, 6); składają Bogu dzięki w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 5, 20; Kol 3, 17)i postępują tak, żeby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione (2 Tes 1, 11n). Podczasmodlitwy zwracają się do Ojca w imię Jego Syna (J 14, 13-16; 15, 16; 16, 23 n. 26 n). Ewangelie, mówiąc o Chrystusie i Jego działalności, posługują się zazwyczaj imieniem Jezus.Jeżeli wiary chrześcijańskiej nie można odłączyć od Jezusa i od tego wszystkiego, co to imię wyraża, todlatego, że imię to stało się „imieniem ponad wszelkie imiona”, imieniem, przed którym „zgina sięwszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 9 nn). Imię Jezus stało się w tensposób imieniem własnym Pana i kojarzy się nawet ze wszechmocą Bożą.
 • 167. Jezus jest jedynym zbawieniem ludzkości (Dz 4, 12), jedynym bogactwem Kościoła (3, 6),jedyną potęgą, jaką Kościół dysponuje (9, 34). Całe posłannictwo Kościoła sprowadza się ostateczniedo tego, by „mówić o imieniu Jezus” (Dz 5, 40). Całe istnienie chrześcijanina polega na „poświęceniuswego życia dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Dz 15, 26), a największym szczęściem jest„być godnym cierpieć zniewagi” (5, 41), a nawet „umrzeć dla imienia Pana Jezusa” (21, 13). Trzymając się wiernie nauki Chrystusa, wszyscy wierzący mają być Jego świadkami:„... gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...”(Dz 1, 8). W podobnym duchu wypowiedział się Chrystus, gdy po swoim zmartwychwstaniunakazał uczniom głosić nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom w Jegoimię (zob. Łk 24, 45-47). Apostoł Paweł miał głosić Jezusa i cierpieć dla Jego imienia, a nie dla Jehowy (Dz 9,15-16). Apostołowie idąc we wszystkim za przykładem swego Mistrza, nauczają nie w imięJehowy, lecz w imię Jezusa (np. Dz 3, 6). Dzieje Apostolskie (4, 10-12) mówią: Niech będziewiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka -którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiekstanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, którystał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom podniebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (BT). Świadkowie Jehowy, by udowodnić, że Pismo św. Nowego Testamentu głosi imięJehowa, przytaczają tekst: „Kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10, 13).Jednak tłumaczą go następująco: „... kto wzywa imienia Jehowy, będzie zbawiony”. Wtekście greckim Nowego Testamentu brak w tym miejscu imienia Jehowa (Jahwe). Paweł,który jest autorem tego Listu, pisał go po grecku, cytując ten fragment ze Starego Testamentu,korzystał z Septuaginty. Właśnie w tym greckim przekładzie hebrajski tetragram imieniaBożego (JHWH) przetłumaczono na Kyrios (Pan). Tak uczyniono w tekście Księgi Joela, zktórej św. Paweł zaczerpnął omawiany cytat i odniósł do osoby Chrystusa (zob. Jl 3, 5).Apostoł nie jeden raz czynił w podobny sposób, gdy przypisał Chrystusowi teksty ze StaregoTestamentu odnoszące się do Jahwe. Kontekst wypowiedzi św. Pawła całkowicie przekonuje nas o bezzasadnościtwierdzenia świadków Jehowy, że werset z Księgi Joela odnosi się do Boga Jehowy, a nie doChrystusa, gdy Apostoł używa geckiego słowa Kyrios (Pan) w swym Liście. Otóż, św. Paweł
 • 168. w wierszu poprzedzającym napisał: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JESTPANEM... osiągniesz zbawienie” (w. 9). Trudno byłoby oczekiwać od Apostoła jaśniejszejwypowiedzi i dalszy komentarz jest zbyteczny. Tak więc niepotrzebne jest czczenie żadnego innego imienia, jak tylko i wyłącznieimienia Jezusa Chrystusa, gdyż w tym tylko imieniu, jest zbawienie. Imię Jezus jest więcnajwyższym imieniem (Ef 1, 20-21). Natomiast dla świadków Jehowy tym najwyższymimieniem jest Jehowa. Dlatego w niezliczonych tekstach Nowego Testamentu stosują próbypomniejszania imienia Zbawiciela, aby „obronić” imię Jehowa. O wielkości imienia Jezusa, które przynosi chwałę Bogu Ojcu, świadczą międzyinnymi następujące teksty Pisma św.: w Jego imię przyjmujemy chrzest (Dz 2, 38; Mt 28, 79);w Jego imię zbieramy się w Kościele (7 Kor 5, 4; Mt 18, 20); w Jego imię pełnimy wolę Bożą(J 6, 29). Jego jesteśmy ludem (Mt 1, 21; Tt 2, 14). Jego mamy być uczniami i sługami (J 15,8; 1 Tm 4, 6); w Nim jest nasza wiara i zbawienie (2 Tm 3, 13; Dz 4, 12); w Nim jako „nowestworzenie” mamy przystęp do Ojca (2 Kor 5, 17; 1 J 2, 23). Podsumowując, należy stwierdzić, że świadkowie Jehowy słusznie stwierdzają, iż imię mawielkie znaczenie w języku hebrajskim. Nie jest to tylko etykietka. Mówi o prawdziwej osobowościtego, kto je nosi. Trafne jest również zdanie cytowane przez świadków Jehowy, że „Bóg nie jestbezimienny: ma imię, którym można i należy Go wzywać”. Do tego należałoby dodać, że wmentalności Hebrajczyka poznać imię znaczyło poznać rzeczywistość oznaczaną tym imieniem, tymbardziej, jeżeli jest nią osoba. Jezus uczył modlitwy „święć się imię Twoje” (Mt 6, 9). Ale z tych słów nie wynika - jaktwierdzą świadkowie Jehowy - konieczność używania imienia Jahwe. Jezusowi chodziło o to, byśmyczcili i kochali Boga jako Ojca. Uświęcanie imienia Bożego nie polega więc na wymawianiu imieniaJahwe. Natomiast prawdą jest, że jednym ze sposobów uświęcania imienia Bożego jest mówienieinnym o Bogu i wskazywanie na to, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest Jego Królestwo pod władząChrystusa (Ap 12, 10). Innym sposobem uświęcania imienia Bożego jest przestrzeganie praw inakazów Bożych (Kpł 22, 31-32).
 • 169. W świetle przytoczonych tekstów odpowiednikiem czasownika: „święcić imię Boga” wModlitwie Pańskiej jest czasownik: „uwielbić” („chwalić”). Wobec tego sens prośby: „święć się imięTwoje”, jest następujący: „Niechaj imię Twoje będzie uwielbione”, czyli „niech cała Twoja istotadoznaje godnej chwały”. Bóg sam uświęca swoje imię, tj. sprawia, że Jego chwała promienieje na ze-wnątrz. Również na każdym człowieku spoczywa obowiązek „uświęcenia” imienia Bożego, tj.oddawania Mu należnej czci. Całe życie chrześcijańskie winna wypełniać troska „o uświęcenie, bezktórego nikt nie zobaczy Pana” (Hbr 12, 14). Jeszcze w czasach ST imię yn"doa] zastąpiło imię Jahwe w kulcie publicznym ze względu narosnącą cześć dla imienia Jahwe. W następstwie tego, po wprowadzeniu znaków samogłoskowych doTH, przy spółgłoskach imienia JHWH umieszczano znaki samogłoskowe najczęściej wyrazu yn"doa], zprzegłosem pierwszego a w e, co stało się powodem błędnej wymowy imienia Bożego - Jehowa,panującej przez kilka ostatnich wieków (zamiast prawidłowej - Jahwe). Dziś świadkowie Jehowy o tymwiedzą, jednak nadal wybierają formę Jehowa. Dla świadków Jehowy hawah znaczy: „stać się”, a samo imię Boże: „On powoduje, że sięstaje”. Nieprzypadkowo unikają oni poprawnego znaczenia hebrajskiego hawah (być, istnieć), gdyżChrystus kilkakrotnie przypisał sobie określenie Boga z Wj 3, 14: Jestem, aby objawić Żydom swebóstwo (J 8, 24. 28. 58; 13, 19). Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jahwe jest jedynym imieniem Boga. Tymczasem Pismo św.określa Boga wieloma imionami. W Starym Testamencie do najczęstszych imion Bożych, pomijającimię Jahwe, należą: El, Elohim (Bóg); El-Szaddaj, El-olam, El-Elyon (Bóg Najwyższy); Adon, Adonaj,Odkupiciel, Pan Bóg. W Nowym Testamencie istnieje 421 różnego rodzaju określeń czy tytułów Boga,z których 183 odnoszą się do Boga jako „Ojca”. Greckie słowo qeo,j („bóg”) jest tu najczęściejwystępującym określeniem Boga. NT nazywa Boga „Panem” głównie w cytatach z Septuaginty,jednak w większości przypadków tytuł ten odnosi się Jezusa. Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus wymawiał imię Boże Jahwe. Jednak nie ma na todowodów w Ewangelii. Jest natomiast pewne nawiązanie do imienia Jahwe, gdy Jezus mówi „Jajestem” - w znaczeniu absolutnym, ale wtedy Jezus utożsamia się z Jahwe. Pierwsi chrześcijanie nie byli świadkami Jehowy, ale świadkami Jezusa. Apostołowie,wzywając Jego imienia dokonywali wszelkiego rodzaju cudów. Imię Jezus stało się imieniem własnymPana. Tak więc niepotrzebne jest czczenie żadnego innego imienia, jak tylko i wyłącznie imieniaJezusa, gdyż tylko w tym imieniu, jest zbawienie.
 • 170. ZAKOŃCZENIE Zaprezentowane w pierwszym rozdziale znaczenie imienia na Bliskim Wschodziestanowiło tło dla rozumienia imienia w Piśmie świętym. Analizując literaturę mezopotamską,egipską i kananejską zaobserwowaliśmy, że w środowisku biblijnym znaczenie imienia byłoniezwykle bogate. Imię było ściśle związane z nosicielem tak, że nieraz utożsamiane było zjego istnieniem. Często imię dawało obraz osoby, ponieważ było nadawane w nawiązaniu docech charakteru lub wydarzeń towarzyszących narodzinom. Szczególne znaczenie posiadałyimiona boskie. Dzięki nim była możliwa mitologia, czyli opis życia bogów. Poprzez imionabóstw człowiek mógł nawiązać z nimi kontakt, a nawet - co miało miejsce w magii -zapanować nad ich siłą. W drugim rozdziale omówione zostały jedynie najważniejsze imiona Boga w ST.Okazało się, że imię Jahwe - chociaż występuje najczęściej - nie jest jedynym imieniem Bogaw ST. Często imieniu Jahwe przypisany jest epitet Sabaoth. Wielokrotnie Bóg nazywany jestimieniem El, Elohim, Eloah, El-szaddaj, El-olam, El-Elyon (Bóg Najwyższy), El-Roj (BógWidzący), El-Haj (Bóg Żywy). Deutero-Izajasz posługuje się charakterystyczną formułąłącząca dwa określenia El i Jahwe. Często Bóg nazywany jest Adon, Adonaj. W okresiepowygnaniowym imię Adonaj nawet zastąpiło imię Jahwe. Natomiast bardzo rzadko w STBóg nazywany jest imieniem Ojciec. W trzecim rozdziale stwierdziliśmy, że ojcostwo Boga w Nowym Testamencie nietylko zostało potraktowane znacznie szerzej i głębiej niż w Starym Testamencie, ale otrzyma-ło zgoła inne aspekty, tak że trzeba tu wprost mówić o objawieniu ludzkości imienia BożegoOjciec przez Jezusa. W chwili pełnej grozy Jezus zwracał się do swego Ojca najczulszymwyrażeniem: Αββα (Mk 14, 36; por. Ga 4, 6; Rz 8, 15). Jednak nie możemy utożsamiaćpojęcia Ojciec z terminem Αββα, ponieważ jest to jedyny przykład w Ewangelii. Ogarniająccałościowo rozważania nad Listami św. Pawła, można zauważyć, że słowo „Ojciec” jest wnich używane prawie jak imię własne Boga. Wprawdzie imię Jahwe nie występuje w tekście NT, jest jednak ciągle obecne w jegomyśli, szczególnie w odniesieniu do osoby Jezusa, który posługuje się określeniem evgw. eivmi.Jezus, którego imię znaczy „Jahwe zbawia”, w pełni realizuje to, co Jego imię oznacza:przynosi zbawienie każdemu człowiekowi. Można stąd powiedzieć, że imię Boga - Jahwewprowadza nas w tajemnicę osoby Jezusa. Trzy aspekty zwrotu evgw. eivmi w czwartejEwangelii stanowią trzy etapy objawienia boskiego charakteru Jezusa. Zwrot evgw. eivmi wostatnim aspekcie stanowi szczytowy punkt Jezusowego objawienia.
 • 171. Tytuł Pan, który w ST odnosił się do Jahwe, w NT przysługuje głównie Jezusowi. Jużza życia uczniowie sporadycznie nazywali Go Panem (J 11, 12). Po zmartwychwstaniu tytułPan stał się głównym określeniem godności Jezusa. Najstarszą inwokację popaschalnązachował 1 Kor 16, 22 w języku aramejskim: Marana tha („Panie nasz, przyjdź!”). Takwołała do Jezusa zmartwychwstałego pragmina jerozolimska, trwająca w oczekiwaniu Jegodrugiego przyjścia. Niniejsze opracowanie starało się obszernie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie:Czy nauka świadków Jehowy o imieniu Bożym jest zgodna z Biblią? Podsumowując, trzebastwierdzić, że nie dało ono wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ ograniczyło się doomówienia tylko najważniejszych imion Bożych. Świadkowie Jehowy trafnie stwierdzają, że w czasach biblijnych imiona nie byłyzwykłymi „etykietkami”. Każde coś oznaczało, mówiło o prawdziwej osobowości tego, kto jenosił. Również słusznie nauczają, że jednym ze sposobów uświęcania imienia Bożego jestmówienie innym o Bogu i przestrzeganie przykazań Bożych oraz wskazywanie na to, żejedyną nadzieją dla ludzkości jest Królestwo Boże (Jehowy) pod władzą Chrystusa Jezusa. Jednak w nauczaniu świadków Jehowy często treści zgodne ze współczesną egzegeząbiblijną przeplata ją się z treściami niezgodnymi, których jest zdecydowanie więcej. Do nichnależy na pierwszym miejscu wymowa tetragramu JHWH jako Jehowa. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Bóg objawił swe imię już dwojgu pierwszymludziom na ziemi. Rzeczywiście dawniejsi uczeni sądzili, że imię to było znane od początkuistnienia ludzkości. Natomiast współcześni egzegeci zwracają uwagę, że jest to anachronizm,bo imię Jahwe jest związane dopiero z reformą religijną przeprowadzoną przez Mojżesza. Świadkowie Jehowy utrzymują, że Jahwe jest jedynym imieniem Boga. Jednak Pismośw. określa Boga wieloma imionami: El, Elohim, Bóg ojców naszych, Bóg Abrahama, BógIzaaka i Bóg Jakuba, Pan, Bóg Hebrajczyków, El-szaddaj, El-olam, Adon i Adonaj. Oboktych imion występują jeszcze: El-Elyon, Odkupiciel, Pan Bóg i inne. W czasach NT wyrażano szacunek dla wyraźnych imion Boga przez zastępowanie ichomówieniami (np. Błogosławiony, Wszechmocny, Pantokrator, Alfa i Omega). Bóg nazywanyjest Panem głównie w cytatach z Septuaginty. Wszyscy bibliści zgodnie stwierdzają, że po-sługiwanie się imieniem Jahwe, podobnie jak szereg innych przepisów Starego Testamentu, w
 • 172. czasach Nowego Testamentu przestało obowiązywać. W przeciwnym razie Chrystusnapiętnowałby taką postawę. Na kartach Ewangelii mamy wiele wzmianek o tym, jak Jezuszwalcza zwyczaje sprzeczne ze słowem Bożym (np. Mt 15, 1-9; Łk 6, 1-11; 11, 37-44).Tymczasem nie znajdujemy żadnego żądania, by używano imienia Jahwe. Co więcej, słowoto nie występuje w Nowym Testamencie ani razu w pełnym brzmieniu. Jedyny wyjątekstanowi aklamacja liturgiczna „alleluja”, będąca skrótem „hallelujah” – „chwalcie Jah(we)”. Przekonywującego argumentu dostarcza także św. Paweł apostoł, który głosił Ewangelięgłównie wśród pogan. Miałby więc uzasadnione powody żądać, aby chrześcijanie nowonawróceni z pogaństwa, porzuciwszy dotychczas czczonych bogów, posługiwali się imieniemprawdziwego Boga Jahwe. W listach apostoła nie znajdziemy na ten temat żadnej wzmianki. Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus wymawiał imię Boże Jahwe. Gdyby tak było,to wywołałoby to ostrą krytykę ze strony faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Z kolei Jezus napewno odpowiedziałby im na te zarzuty, krytykując ich poglądy na temat wymawianiatatragramu. Jednak w Ewangelii nie ma takiej kontrowersji. Owszem, jest pewne nawiązaniedo imienia Jahwe szczególnie, gdy Jezus mówi „Ja jestem” - w znaczeniu absolutnym, alewtedy Jezus utożsamia się z Jahwe. Mylą się świadkowie Jehowy twierdząc, że Jezus objawił imię Boże Jahwe (Jehowa),bo przecież było ono znane Izraelitom od czasów Mojżesza. Jest jednak prawdą, że w Jezusieto niewymowne imię stało się jawne w swej boskiej istocie i zbawczym działaniu. Dlategopierwsi chrześcijanie nie byli świadkami Jehowy, ale świadkami Jezusa. Wzywając Jegoimienia, leczyli chorych, wyrzucali złe duchy i dokonywali wszelkiego rodzaju cudów. Jezusjest naszym jedynym Zbawicielem bo ...nie dano ludziom pod niebem żadnego innegoimienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Natomiast dla Jezusa słowo Ojciec było zasadniczym i najczęściej używanymimieniem Boga. Jezus używał nie tylko pospolitego żydowskiego wyrażenia „nasz Ojciec”,ale także zażyłego, aramejskiego słowa Abba, które przyjęło się później w liturgicznejpraktyce Kościoła. Tak więc w świetle współczesnej egzegezy biblijnej nauka świadków Jehowy oimieniu Bożym (poza małymi wyjątkami) nie jest zgodna z Pismem św.
 • 173. Przypisy do rozdziałówWstęp[1] Por. Z. MARZEC, Metody działania i przyczyny sukcesów świadków Jehowy, Kraków 2000,19.Od 1995 r. świadkowie Jehowy posługują się w domowym studium biblijnym książką pt. Wiedza, któraprowadzi do życia wiecznego. Podręcznik ten liczy 192 strony i jest bogato ilustrowany. Rodzajem wstępu docałej książki jest starannie wykonana dwustronicowa kolorowa ilustracja, która przedstawia szczęśliwychŚwiadków w przyszłym ziemskim raju. Por. E. BAGIŃSKI, Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia,Kraków 2001, 6.Por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi,(baw) Brooklyn 1989, 184.Por. Od utraconego raju do raju odzyskanego, 192. Zob. W. BEDNARSKI, W obronie wiary, 87.G. KEN, Prawda was wyzwoli, Kraków 1995. H. KERN, Świadkowie Jehowy, Bielski-Biała 1995. W. BEDNARSKI,Pismo święte a nauka świadków Jehowy, Gdańsk 1993. Zob. T. KUNDA, R. KROMPLEWSKI, Strzeżcie sięfałszywych proroków, Ząbki 1996. A. JAKUCKI, Świadkowie Jehowy czy Świadkowie Jezusa Chrystusa,Warszawa 1987. W. HANZ, T. LETKIEWICZ, Świadkowie Jehowy – apostołowie czy intruzi?, Włocławek 1990. K.GUIDON, Prawda was wyzwoli, Kraków 1995. C.V. MANZANARES, Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994. J.MCDOWELL, D. STEWARD, Oszukani, Lublin 1994. T. POLGENSEK, Zanim zostaniesz „Świadkiem Jehowy” –przeczytaj, Gdańsk 1994. A. RÓŻANEK, Świadkowie Jehowy – strażnicy prawdy czy fałszu?, Warszawa 1995. J.SALIJ, Pytania nieobojętne, Poznań 1988. Tenże, Szukającym drogi, Poznań 1988. Tenże, Poszukiwania wwierze, Poznań 1991. W.J. SCHNELL, Ku światłu chrześcijaństwa, Warszawa 1964. J. TARNOWSKI, Rozmowy owierze i życiu, Katowice 1989. H.J. TWISSLEMANN, Od świadka Jehowy do świadka Jezusa Chrystusa,Warszawa 1994.Czy nauka świadków Jehowy jest zgodna z Biblią?, Lublin 1976.Świadkowie Jehowy – kim są?, Wrocław 1991.Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1994.W. MAJKA, Czy tak uczy Pismo święte? Rozmowa ze świadkiem Jehowy, Warszawa 1975.Świadkowie Jehowy bez retuszu, Niepokalanów 1995.Człowiek a Świadkowie Jehowy, Gdańsk 1991. Tenże, Kościoły i sekty w Polsce, Gdańsk 1992.A. ALBANI, M. ASTRUSA, La verita sui Testimoni di Geova, Milano 1976. P. AMBROSIO, La risposta dei cattoliciai Testimoni di Geova, Torino 1986. A. AVETA, W. PALMIERI, Testimoni di Geova, essere o non essere ?, Napoli1986. G. BIBINI, Risposta ai Testimoni di Geova, Torino 1984. B. BLANDRE, La storia dei Testimoni di Geova,Milano 1989. M. CASTIGLIONE, I Testimoni di Geova: ideologia religiosa e consenso sociale, Torino 1981. G.CROCETTI, I Testimoni di Geova: un dialogo e un confronto partendo dalla Bibbia, Bologna1986. Tenże, ITestimoni di Geova a cnfronto con la vera Bibbia, Milano 1985. G. HERBERT, Los Testigos de Jehowa: suhistoria y su doctrina, Madrid 1977. M. INTROVIGNE, I Testimoni di Geova: le origini, la storia, la doctrina,Torino 1988.Por. Tenże, Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1985, 23-27.W. MAJKA, Czy tak uczy Pismo święte? Rozmowa ze świadkiem Jehowy, Warszawa 1975, 6-9.Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1994.
 • 174. W obronie wiary. Pismo św. a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich, Gdańsk 1997.W. BEDNARSKI, dz., cyt., 83-100.Świadkowie Jehowy. Pochodzenie – historia, wierzenia, Kraków 1997, 89-102.Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, (baw) Brooklyn 1989. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego,(baw) Brooklyn 1995. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, (baw) Brooklyn 1991. Świadkowie Jehowy –głosiciele Królestwa Bożego, (baw) Brooklyn 1995.Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia, Kraków 2001, 45-52.Pismo św. przeczy nauce Świadków Jehowy, Ząbki 2000, 41-51.T. KUNDA, Spór o Boże imię, Ząbki 1996.A.S. JASIŃSKI, Służcie Jahwe z weselem, Opole 1998.Tenże, Jezus jest Panem. Kyriologia Nowego Testamentu, Wrocław 1996.S. RABIEJ, Bóg w Chrystusie. Historiozbawcze znaczenie imienia Bożego „Ja jestem”, Opole 1997.Zagadnienie to bardzo dobrze omawia F. GRYGLEWICZ w artykule: „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, w:MPWB, II.H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999.Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, red. F. MICKIEWICZ, J. WARZECHA, Warszawa 1999.J. DROZD, Ojcze nasz - Modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983.Jako kryterium ważności została przyjęta przede wszystkim częstotliwość występowania danego terminu.J. CZERSKI, Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu, w: STHSO 16 (1996) 20-43. Tenże, Metodyinterpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. Por. A.S. JASIŃSKI, Służcie Jahwe z weselem, Opole 1998, 77-87.Por. J. MYŚKÓW, Elementy metodyki pracy naukowej, w: STV 21 (1983) nr 1, 221-259.Funkcja imienia Bożego[1] W. DOROSZEWSKI (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1958-1969, 171-172. Z. PISZCZEK (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1966, 609. Zob. E. A. KNAUF, Die Umweltdes Alten Testaments, Stuttgart 1994, 94-107.R. RANOSZEK, Religie Mezopotamii, w: Zarys dziejów religii, red. J. KELLER, Warszawa 1988, 240. Por. P.BIELIŃSKI, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa1991. Zob. J. BRAUN (red.), Mezopotamia, Warszawa 1971.Cyt. za: M. BIELICKI, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1963, 206. Zob. J. SYNOWIEC, PatriarchowieIzraela i ich religia, Kraków 1995, 13-22.Por. Multimedialna nowa encyklopedia powszechna PWN 2000.Por. J.M. ROBERTS, Ilustrowana historia świata, t. 1, Warszawa 1999, 84.
 • 175. H. LANGKAMMER, Babilonia, w: Encyklopedia Katolicka, I, Lublin 1995, 1235-1237.J. SZLAGA, Asyryjczycy, w: Encyklopedia Katolicka, I, Lublin 1995, 1019.Zob. The Illustrated Biblie Dictionary, I (red. D. WOOD), Leicester 1986, 137-144.Por. Multimedialna nowa encyklopedia powszechna PWN 2000. Zob. H.W.F. SAGGS, Wielkość i upadekBabilonii, Warszawa 1973.Zob. The Illustrated Biblie Dictionary, I , 157-169.Por. J.M. ROBERTS, Ilustrowana historia świata, t. 1, Warszawa 1999, 98.AOT, 108.AOT, 109, tłumaczenie podajemy za J. BROMSKIM, którego przytacza M. PETER, Wykład Pisma ŚwiętegoStarego Testamentu, Poznań-Warszawa2 1970, 347.R. RANOSZEK, dz. cyt., 238-239.H. BIETENHARD, onoma, w: TWNT V, 243.AOT, 267.AOT, 248-249.S. MOSCATI, Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa 1963, 206.AOT, 128-129.AOT, 136.C. KUNDEREWICZ, Egipt, w: Encyklopedia Katolicka, IV, Lublin 1995, 689-691.Tenże, Religie Egiptu, w: Zarys dziejów religii, red. J. KELLER, Warszawa 19886, 316.Cyt. za: T. ANDRZEJEWSKI, Dusza boga Re, Warszawa 1967, 116.T. ANDRZEJEWSKI, dz. cyt., 116, przyp. 1.Cyt. za: G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia religii, Warszawa 1978, 190.T. ANDRZEJEWSKI, dz. cyt., 69.S. MORENZ, Bóg i człowiek w Starożytnym Egipcie, Warszawa 1972, 108.T. Andrzejewski, dz. cyt., 69-70.D. ROPS, Od Abrahama do Chrystusa, Warszawa 1967, 116.Cyt. za: T. ANDRZEJEWSKI, dz. cyt., 130.Tamże, 135. Por. AOT, 11.Cyt. za: T. ANDRZEJEWSKI, dz. cyt., 85.
 • 176. T. ANDRZEJEWSKI, dz. cyt., 86.Por. A. TRONINA, Bóg przybywa ze Synaju, Lublin 1989, 18. Zob. R. DE VAUX, El et Baal le dieu des peres etYahweh, Ugaritica VI (1969) 501-518. W. HERMANN, Ps 19 und der kananäische Gott Ilu, UF 19 (1987) 75-78.Por. C. SCHEDL, Historia Starego Testamentu, t. 1, Tuchów 1995, 160.Tamże, 161.Zob. The Illustrated Biblie Dictionary, I, 153-154.Por. A. TRONINA, dz. cyt., 22. Zob. R. RENDTORFF, El, Baal und Jahwe, ZAW 78 (1976) 277-291.KTU 1.6 II: 30-36KTU 1.6 VI:20-22Por. A. TRONINA, dz. cyt., 24. Zob. N. H. WALLS, The Goddess Anat in Ugaritic Myth, Atlanta 1992.J.C. DE MOOR, M.J. MULDER, l[;B;, TDOT II, 181-200. THAT I, 325-327.Por. W. F. ALBRIGHT, Yahweh and the Gods of Canaan, Doubleday 1968. L. BRONNER, The Stories of Elijahand Elisha as Polemics Against Baal Worship, Leiden 1968.U. OLDENBURG, The Conflict Between El and Baal in Canaanite Religion, Brill 1969. C. F. PFEIFFER, RasShamra and the Bible, Baker 1962. T. WORDEN, The Literary Influence of the Ugaritic Fertility Myth on the OldTestament, VT 3 (1953) 273-297. E. M. YAMAUCHI, Tammuz and the Bible, JBL 84 (1965) 283-290. R. YARON,Aramaic Marriage Contracts from Elephantine, JSS 3 (1958) 1-39.Por. L. STACHOWIAK, Baal, w: Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1989, 1227-1228.Por. C. SCHEDL, dz. cyt., 164.Tamże, 165.Imiona Boże w Starym Testamencie[1] Zob. G.G. ABE, Yahwism and Priesterhood in the Old Testament, AJT, 4 (1990) 251-260. W.F. ALBRIGHT,Yahweh and the Gods of Canaan, London 1968. Zob. S. GRZYBEK, Obraz Boga w Starym Testamencie, w:Vademecum biblijne (S. GRZYBEK red.), t. IV, Kraków 1991, 94-109. S. HERRMANN, Der alttestamentlicheGottesname, EvTh 26 (1966) 281-293. A.S. JASINSKI, Jahwe: Bóg gniewu czy miłosierdzia, w: Ad libertatem inveritate (P. MORCINIEC red.), Opole 1996, 155-170. H. KOSMALA, The Name of God, Annual of SwedishTheological Institute 2 (1963) 103-106. H. LANGKAMMER, Wprowadzenie do Ksiąg Starego Testamentu, Opole1990. G. H. PARKE-TAYLOR, The Divine Name in the Bible, Waterloo 1975. RAD G. VON, The Origin of theConcept of the Day of Yahweh, JSS 4 (1959) 97-108. M. RAHNER, Eine alte Tradition über die Anzahl dereigentlichen Gottesnamen, MGWJ 19 (1870) 183-190. R. RENDTORFF, El, Baal und Jahwe, ZAW 78 (1976)277-291.Por. EB, 406-407. Zob. M. M. BOURKE, Yahweh, the divine Name, Bridge 3 (1958) 271-287. C. LEVIN, DerJahwist, Göttingen 1993.Por. A.S. JASIŃSKI, Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego, Opole1998, 143. Zob. G. R. DRIVER, The original Form of the Name “Yahweh”: Evidence and Conclusions, ZAW 46(1928) 7-25. S.D. GOITEIN, YHWH the Passionate: the Monotheistic Meaning and Origin of the Name YHWH,VT 6 (1956) l -9. W. GROß, YHWH und die Religionen der Nicht-Israeliten, ThQ 169 (1989) 34-44. E.C.B.MACLAURIN, YHWH, the Origin of the Tetragrammaton, VT 12 (1962) 439-463.
 • 177. Liczba ta obejmuje jedynie tetragram JHWH z wokalizacją wyrazu Adonaj, oddaną w LXX przez Kyrios, a nieobejmuje 305 wypadków, w których tetragram ma wokalizację Elohim oraz pewną liczbę, gdzie ma wokalizacjęszema, tj. imię par. excellence.B.D. EERDEMANS, The Name Jahu, OTS 5 (1948) 1-29.S. ŁACH, Księga Wyjścia, PST I/2, Poznań 1964, 303. Zob. A. SPREAFICO, Księga Wyjścia, Kraków 1998.Zob. D. PARDEE, P. BORDREUIL, Ugarit, ABD VI, 695-721.Por. M. DAHOOD, Ebla, Ugarit and the Old Testament, VT Supl. 29 (1978) 105nn; tenże. Ebla, Genesis andJohn, Christian Century 15 (1981) 418-421; H.P. MÜLLER, Der Jahwename und seine Deutung Ex 3,14 im Lichtder Textpublikationen aus Ebla, Bb 62 (1981) 305-327.Por. A. VACCARI, Jahwe e i nomi nelle religioni semitiche, Bb 17 (1936) l—10; P. HEINISCH, Theologie des AT,Bonn 1944, 15.Por. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, Gottingen 19566, 91 n.Zob. J. ARCHUTOWSKI, Monoteizm izraelski, Kraków 1924, 38.S. ŁACH, dz. cyt., 305.R. DUSSAUD, Les textes de Ras Shamra et lAT, Paris 1937.Por. H. SCHMÖKEL, Jahwe und die Keniter, JBL 51 (1933) 212 n.Por. H. O. THOMPSON, Yahweh, ABD VI, 1011-1012.Tamże, 1012.A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 151-152. Zob. H. U. BOESCHE, Die Polemik gegen die Verehrung anderer Gottheitenneben Jahwe im alten Israel, Göttingen 1962.Por. J. HEHN, Die biblische und die babylonische Gottesidee, Leipzig 1910, 230 n; S. ŁACH, dz. cyt., 306.Por. G. QUELL, Kurios, TWNT III, 1064.Zob. B.J. LILLIE, Almighty, ABD I, 160.Bitjah hy"t.Bi (1 Krn 4, 18 – córka Jahwe)Zob. J. ARCHUTOWSKI, dz. cyt., 39 n.De Pentateucho, Roma 1935, 53.The original Form of the Name „Yahweh”, ZAW 46 (1928) 7-25.Theologie de l’AT, Paris 1954, 18.Por. D. N. FREEDMAN, The Name of the God of Moses, JBL 79 (1960) 151-56.A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 143. Zob. tenże, Chrześcijanin a lektura Starego Testamentu, Studia Franciszkańskie 8(1997) 36-49.
 • 178. Por. M. DAHOOD, dz. cyt., 105nn. Zob. A. ECKMANN, Znaczenie imienia Bożego w Psałterzu, w: Obraz Boga wPsałterzu (red. A. ECKMANN, S. ŁACH, A. TRONINA), Lublin 1982, 143-168J.CARREIRA DAS NEVES, Jakie jest Twoje Imię?, ComP 14 (1994) z. 1, 25.S. ŁACH, dz. cyt., 104-106. Zob. J. PAŚCIAK, Boże imię Jahwe, w: Studium Scripturae anima teologiae (red. J.CHMIEL, T. MATRAS), Kraków 1990, 225-236.Por. S. MOWINCKEL, The Name of God of Moses, HUCA 32 (1961) 121-133. Zob. R. DE VAUX, The Revelationof the Divine Name YHWH, w: Proclamation and Presence (red. G.H. DAVIES), London 1970, 48-75.Zob. E. JACOB, Theology of the OT, Harper 1958, 48-54. A. J. MOTYER, The Revelation of the Divine Name,London 1959. J.B. PAYNE, Theology of the Older Testament, Zondervan 1962, 147-54.G. FISCHER opublikował dzieło poświęcone jedności literackiej Wj 3-4: Jahwe unser Gott. Sprache, Aufbau undErzahltechnik in der Berufung des Moses (Ex 3-4), Göttingen 1989. Por. D.IRVIN, The traditional episode of thesending the Saviour, w: J. H. HAYES i J. M. MILLER (wyd.), Israelite and Judae - an History, Philadelphia 1977,180-203.J.CARREIRA DAS NEVES, Jakie jest Twoje Imię?, ComP 14 (1994) z. 1, 26-28.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 266-269.Jest to pierwszy wypadek w historii zbawienia, że Bóg zamiast anioła posyła człowieka.Por. R. ABBA, The Divine Name Yahweh, JBL 80 (1961) 320-328. D. N. FREEDMAN, The Name of the God ofMoses, JBL 79 (1960) 151-56.S. ŁACH, dz. cyt., 104-105. Por. J. SYNOWIEC, Mojżesz i jego religia, Kraków 1996, 65-75.A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 150. Por. B.N. WAMBACQ, Eheyeh aser eheyeh, Biblica 59 (1978) 317-338J.CARREIRA DAS NEVES, art. cyt., 29.Zob. N. WALKER, Yahwism and the Divine Name “Yhwh”, ZAW 70 (1958) 262-265.The Mysterious Name of YHWH, Assen 1957.B.S. CHILDS, The Book of Exodus, Philadelphia 1974, 60-98; P. MICHAELI, Le livre de lE-xode, Neuchatel-Paris1975, 47-51.W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, Gottingen 19566, 120.S. AMSLER, hjh, sein, THAT I, 477-486.Por. S. RABIEJ, Bóg w Chrystusie. Historiozbawcze znaczenie imienia Bożego „Ja jestem”, Opole 1997, 24-25.Zob. P. JOÜON, dz. cyt., § 154.A. M. DUBARLE, La signification du nom Yahweh, RSPT 35 (1951) 3-21; G. LAMBERT, art. cyt, 911; B.COUROYER, LExode, Paris 1952. 34.H. BONNET, Reallexikon der aegyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952, 504.Por. G. VON RAD, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, 194.
 • 179. Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 27-31.L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PST X/1, Poznań 1967, 284nn.Ilustracją takiego założenia może być Jr 24, 7. Szerzej na ten temat pisze S. RABIEJ. Zob. dz., cyt., 32-33.Tamże, 33.Por. L. STACHOWIAK, Prorocy - słudzy słowa, Katowice 1980, 160nn.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 201-207.Por. J. KUDASIEWICZ, Historia i teologia przymierza, w: MPWB I, 121-166;A. JANKOWSKI, Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985, 7.Por. P. BUIS, La notion dalliance dans lAT, Paris 1976, 32nn.Por. TDOT III, 1058-1081.Zob. R. PIETKIEWICZ, „Jam jest Jahwe, twój Bóg”. Historia zbawienia ST, w: Aby usłyszeć słowo Pana, red. H.LEMPA, Wrocław 1998, 7-155.S. RABIEJ, dz., cyt., 34-36. Tamże, 38.Tamże, 39.Por. P. KARGE, Geschichte des Bundesgedankens im AT, Breslau 1909, 154; F. CEUPPENS, Theologia biblica,Roma 1938, I, 25; P. HEINISCH, dz. cyt., 19 n.Dz. cyt., 145.Das Buch Exodus, Bonn 1934, 53.AOT I, 241 n.G. ROEDER, Urkunden zur Religion des Alten Aegypten, Jena 1923, 237.S. ŁACH, dz. cyt., 306.S. ŁACH, dz. cyt., 306. Zob. G. R. DRIVER, The Interpretation of YHWH as a Participial Form from a CausativeTheme of the Verb, JBL 73 (1954) 125-131Tamże, 307.B. STADE, Geschichte des Volkes Israel, Berlin 1887, 157.Por. W. R. ARNOLD, The divine name in Exodus III, 14, JBL 24 (1905) 126 n; W. F. ALBRIGHT, Contribution toBiblical Archaeology and Philology, JBL 43 (1924) 376 n; tenże, From the Stone Age to Christianity, Baltimore1946, 66.Por. P. VAN IMSCHOOT, dz. cyt., 17; zob. G. VON RAD, dz. cyt., 148.
 • 180. G. LAMBERT, Que signifie le nom divin Jahweh? NRT 74 (1952) 912.E. DHORME, RHR 141 (1952) 5—18.Por. P. JOÜON, dz. cyt., § 41 a.Art. cyt., 1—10.S. ŁACH, dz. cyt., 310.Por. P. VAN IMSCHOOT, dz. cyt., 16.Wj 16, 6; 20, 2; 29, 46; Kpł 11, 45; 19, 36; 22, 33; 25, 38; 26, 13. 45; Pwt 5, 6; 7, 8; 13, 11; Joz 24, 17; Sdz 2,12; 6, 8.S. ŁACH, dz. cyt., 311.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 209.Por. A.S. VAN DER WOUDE, Heer, THAT II, 499. Zob. P.D. MILLER, El the Warrior, HTR 60 (1967) 411-431. F.STOLZ, Jahwes und Israels Kriege, Zürich 1972.Por. W. EICHRODT, Theology of the Old Testament I, Westminster 1961. W. H. MCCLELLAN, Dominus DeusSabaoth, CBQ 2 (1940) 300-307. J. P. ROSS, Jahweh Sebaot in Sam and Ps, VT 17 (1967) 76-92. P.VANIMSCHOOT, Theology of the Old Testament, I, Desclee 1954.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 210.Por. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, red. M. PETER, t. 1, Poznań 1999, 497.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 213.Zob. Ez 36, 20-23; 20, 9. 39.Zob. A. KLAWEK, Imiona hebrajskie Boga, Jahweh i Elohim, w: Całe życie z Biblią, Poznań 1982, 166n.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 143-149.S. RABIEJ, dz., cyt., 44-46.H. BIETENHARD, Onoma, TWNT V, 251-261; O. MICHEL, Mimneskomai, TWNT VI, 678-687.J. KUDASIEWICZ, dz. cyt., 126n.W. HRYNIEWICZ, Chrystus nasza Pascha, t.1, Lublin 1982, 42nn.H. HAAG, Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes, Stuttgart 1970, 51nn. Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 50-56.S. ŁACH, dz. cyt., 303-312. Por. J.CARREIRA DAS NEVES, Jakie jest Twoje Imię?, ComP 14 (1994) z. 1, 25-35.Zob. A.L. WILLIAMS, The Tetragrammaton Jahwe, Name or Surrogate?, ZAW 54 (1936) 262-269.G. VON RAD, dz. cyt., 150.
 • 181. S. ŁACH, Księga Rodzaju, Poznań 1962, 239; podobnie M. PETER, Wykład Pisma świętego Starego Testamentu,Poznań-Warszawa 19702, 300.H. BIETENHARD, Onoma, TWNT V, 254.Tamże, 259. Niektórzy dwukrotne wymówienie imienia Jahwe, o którym mowa w Wj 34, 6 odnoszą doMojżesza, zob. przyp. w BT do tego wersetu.J. TRIGO, Przysięga, ComP 14 (1994) z. 1, 121-122. Por. J. WOŹNIAK, Prehistoria przysiegi haj Jahwe, w:Studium Scripturae amma teologiae (red. J. CHMIEL, T. MATRAS), Kraków 1990, 368-373. W Nowym Testamencie spotykamy dwa różne stanowiska, kontrastujące nawet ze sobą. List doHebrajczyków podtrzymuje starotestamentalną koncepcję odnośnie do przysięgi (por. Hbr 6, 13-18). A św.Paweł sam nią się posługuje celem wzmocnienia swych słów (por. 1 Tes 2, 5. 10; Rz 1, 9; 9, 1; 2 Kor 1, 23; 11,31; Flp 1, 8). Przytoczone natomiast w Ewangelii Mateuszowej słowa Jezusa sugerują inną orientację. W Mt 23,16-22 Chrystus odrzuca ówczesną kazuistykę rabinistyczną, która — chcąc uniknąć wypowiadania ImieniaBożego — zastępuje je innymi określeniami, wyrażając zarazem przeświadczenie, iż przysięgi tego rodzaju sąmniej wiążące. Inny tekst jest bardziej radykalny i odrzuca wprost przysięgę: „A ja wam powiadam: Wcale nieprzysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 34-37). Opierając się na nim, domagano się nieraz zniesieniaprzysięgi.STB, 837.H. BIETENHARD, dz. cyt., 255.G. VON RAD, dz. cyt., 150-151.H. BIETENHARD, dz. cyt., 256.Tamże, 257.Tamże, 152.Por. J. LOURENCO, Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie, ComP 14 (1994) z. 1. 51-52.Por. J. SYNOWIEC, Dziesięć Przekazań, Kraków 1999, 87-90.M. SALES, Kto może wymawiać Imię Boże?, ComP 14 (1994) z. 1. 101-105.Por. J. LOURENCO, Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie, ComP 14 (1994) z. 1. 52.W literaturze rabinistycznej zamiast Jahwe używano słowa ha szem - „to Imię”.Cytaty z Talmudu i midraszy, ich treść oraz stosowane skróty za: H. L. STRACK, P. BILLERBECK, Kommentarzum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, München 1922-1924, II, 311-312.Por. Joma 3, 8; 4, 2; 6, 2Tłum. za: M. BAŁABAN, Historia i literatura żydowska, Lwów-Warszawa-Kraków (bdw), I, 160.Por. M. SALES, Kto może wymawiać Imię Boże?, ComP 14 (1994) z. 1, 96-114.Por. J. LOURENCO, Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie, ComP 14 (1994) z. 1. 53-54.Por. H. BIETENHARD, o;noma, TBNT, 1382-1385.
 • 182. Por. A. BARTOSZEK, Imię Jahwe w Izraelu, ComP 14 (1994) z. 1, 36-48.Por. Tamże, 125-126.Por. EB, 408. Zob. R. RENDTORFF, El, Baal und Jahwe, ZAW 78 (1976) 277-291. L. RUPPERT, Der Elohist -Sprecher für Gottes Volk, w: Wort und Botschaft des Alten Testaments (red. J. SCHREINER,), Würzburg 1969,121-132. L. STACHOWIAK, Starotestamentalna koncepcja Boga, RTK 19 (1972) 61-72. W liczbie mnogiej „Elim” termin pojawia się w Biblii niezwykle rzadko (Wj 36,19; Hi 41, 17; Ps 29,1; 89,7;Dn 11, 36).Zob. R. RENDTORFF, dz. cyt., 6.Zob. B. DAVIDSON, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Grand Rapids, Michigan 1993, 12-13; Tak np.G. QUELL, Theos. El und Elohim im AT, TWNT, III, 85-86.Por. G. LEVI, El Elyon on Genesis 14, 18-30, JBL 63 (1944) 1-9.Por. J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999, 273-274.Treściowo przymiot ten odpowiada innemu atrybutowi Ela, mianowicie El Haj -”Bóg, który żyje”.Zob. A. TRONINA, dz. cyt., 150-151; T.N.D. METTINGER, dz. cyt., 50-74; F.M. CROSS, dz. cyt., 255-257, niewyklucza możliwości, iż z racji filologicznych termin El mógłby być uważany w tych przypadkach za imięwłasne Boga.Por. P.D. MILLER, El the Warrior, HTR 60 (1967) 411-431. M.H. POPE, El in the Ugaritic Texts, Brill 1955. M.H. SEGAL, El, Elohim, and YHWH in the Bible, JQR 46 (1955/1956) 89-115.Zob. F. M. CROSS, la, TDOT I, 242-261.Zob. dalej: W. Kowalski, Jahwe el-nóra w świetle psalmów, w: Obraz Boga w Psalterzu, Lublin 1982, s. 109-128.Jednak większość przykładów pochodzi z okresu po niewoli babilońskiej.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 127.Na określenie bogów pogańskich w liczbie mnogiej, „elim”, tylko wWj 15,11.Zob. R. RENDTORFF, dz. cyt., 12-13.Tak F.M. CROSS, dz. cyt., 254, który odrzuca tradycyjne tłumaczenie tych wyrażeń, osłabiające sens archaizmów(przykładowo: „mighty cedars”, „cedri altissimi”; „mighty mountains”, „le montagne piu alte”).Zob. m.in. Ps 10, 11; 29, 2; 50, 1; 52, 7; 55, 20; 68, 21; 73, 11; 77, 10; 78, 18n.34.41; 106, 14.21; 150, 1.Według Joz 3, 10 Izraelici winni rozpoznać na podstawie wszechpotężnych czynów Jahwe, iż jest on BogiemŻyjącym, a zatem wiecznym. Szczególnie interesujący jest tekst z Księgi Ozeasza, w którym Bóg obiecujeswemu odrzuconemu ludowi (Oz 1, 9; 2, 1: Lo-Ammi), iż znowu będą „dziećmi Boga, który żyje” (Oz 2, 1).Fraza El haj wypowiada tutaj specjalny przymiot izraelskiego Boga Jahwe w kontekście polemiki z„nierządem”, jak obrazowo opisuje prorok odwrócenie się Izraela od Boga Jahwe (Oz 1, 1-2, 7). Użycie tegozwrotu jest jednak niejednorodne (zob. Ps 42, 3; 84, 3).Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 133.
 • 183. Por. Tamże, 134.F. M. CROSS, Yahweh and the God of the Patriarchs, HTR 55 (1962) 226-259. G. BERTRAM, Zur Prägung derbiblische Gottesvorstellung in der griechische Übersetzung des Alten Testaments. Wiedergabe von schadad undschaddaj, Welt des Orients 2 (1954/1959) 502-513.Por. W.F. ALBRIGHT, From Stone Age to Christianity (1949) 245; O. PROCKSCH, Theologie des Alten Testaments1950, 50 n.Por. H. G. MAY, El Shaddai, JBL 60 (1941) 114-145. Tenże, The Patriarchal Ideal of God, JBL 60 (1941) 113-128. D. N. FREEDMAN, God Almighty in Ps 78, 59, Biblica 54 (1973) 268.W. F. ALBRIGHT, The Names Shaddai and Abram, JBL 54 (1935) 175-192. Por. E. BURROWS, The Meaning ofEl Saddai, JTS 41 (1940) 152-161.W.F. ALBRIGHT, The Names Shaddai and Abram, JBL 54 (1935) 173-204. J.C. GIBSON, Light from Mari on thePatriarchs, JSS 7 (1962) 44-62.Por. W.F. ALBRIGHT, From Stone Age to Christianity, 246.Zob. M. WEIPPERT, szaddaj (Gottesname), w: THAT II, 873-881. M. WALKER, A New Interpretation of theDivine Name Shaddai, ZAW 72 (1960) 64-66. THAT II, 873-881. F. M. CROSS, HTR, 55 (1962) 246.Por. J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999, 275.C. SCHEDL, Historia Starego Testamentu, t. 2, Tuchów 1995, 54-56.Por. E. JENNI, Das wort olam im AT, ZAW 64 (1952) 197-248; Zob. 65 (1953) 1-35.Wj 15, 18; Jr 10, 10; Mi 4, 7; Ps 9, 8; 10, 16; 66, 7; 145, 13; 146, 10; 29, 10; 102, 13; Dn 2, 44.Lm 5, 19; Dn 4, 31; Ps 92, 9.Por. E. JENNI, olam Ewigkeit, w: THAT II, 228-243, 236 n.; PREUß, olam, w: TWAT V, 1144-1159, 1151 nn.Zob. H. RINGGREN, Elohim, TDOT I, 267-284. W.H. SCHMIDT, Elohim Gott, THAT I, 153-167.Zob. G. QUELL, Theos. El und Elohim im AT, TWNT, III, 86. H. RINGGREN, dz. cyt., 273, jednak zzastrzeżeniem, iż obydwa rdzenie mogły istnieć obok siebie.Zob. N. WALKER, Elohim and Eloah, VT 6 (1956) 214-215.Por. S. SZYMIK, Imiona El oraz Elohim jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: Mów, Panie, bo słuchasługa Twój, red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1999, 214.Wyraz szczególnej czci i szacunku dla osoby desygnowanej, jak to jest także dzisiaj w niektórych językachnowożytnych (niem. Sie).Por. M. PETER, Wykład Pisma świętego Starego Testamentu, Poznań-Warszawa 19783, 177-178.Niejasny jest związek ~yhil{a/ z pokrewnym imieniem lae, jakkolwiek oba określenia używane są dość częstozamiennie (np. synowie Boży w Ps 29, 1; 89, 7; por. Rdz 6, 2; Hi 1, 6; 2, 1; 38, 7). Wobec niemożnościwskazania źródłosłowu trudno powiedzieć, jaką pierwotnie czynność, ideę lub przymiot wyrażało ~yhil{a/.Osobno trzeba odnotować słowa Jahwe kierowane do ludu: „Ja, Pan, wasz Bóg” (Wj 29, 46; Kpł 25, 55; Lb 15,41; por. Iz 35, 4; 40, 1; 40, 9).
 • 184. Elohim może też występować samodzielnie, w miejsce imienia Bożego Jahwe, jak jest to w tradycjielohistycznej (przed Wj 3,1 nn.), a także w tradycji kapłańskiej (przed Wj 6,1 nn.).Pwt 7, 9; 2 Sm 7, 28; 1 Krl 8, 60; 18, 39; 2 Krl 19, 15 [=Iz 37, 16]; Iz 45, 18; Ne9, 7;2Krn 33, 13.Por. S. SZYMIK, Imiona El oraz Elohim jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: Mów, Panie, bo słuchasługa Twój, red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1999, 206-218.Zob. szerzej R. Rendtorff, dz. cyt., s. 14-21, który zaproponował ostatnio takie tłumaczenia wyrażenia„haelohim”.Zob. Wj 12,12; 18,11; 32,4.23; Pwt 10,17; Joz 24,15-16; Sdz 6,10; 9,13; 2 Krl 18,33-34; Jr 5,7; Iz 36,18.Por. A. E. DRAFKORN, Ilani/Elohim, JBL 76 (1957) 216-224. S.J. TEIGIN, The Origin of “Eloh”, “God”, inHebrew, JNES 3 (1944) 259. C.H. GORDON, Elohim in its Repeated Meaning of Rulers, Judges, JBL 54 (1935)140-144. S. GEOSITS, Der Gottesname Elohim, Wien 1953.Por. S. ŁACH, Elohistyczna tradycja, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1989, 901.Zob. E. JACOB, The Theology of the Old Testament, Harper Brothers 1955. K.F. KEIL, Manual of Historico-Critical Introduction to the Canonical Scriptures of the Old Testament, I, Eerdmans 1952.J.A. KELSO, The Antiquity of the Divine Title, JBL 20 (1901) 50-55. L. KOHLER, Old Testament Theology,Westminster 1957. J. WEINGREEN, The Construct-Genetive in Hebrew Syntax, VT 4 (1954) 50-59.Zob. G. HERRGOTT, Elohim, w: Praktyczny Słownik Biblijny (red. A. GRABNER – HAIDER), Warszawa 1994, 311.Por. L. STACHOWIAK, Elohim, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1989, 900-901.Por. Określenia te mogły mieć źródło w religii patriarchalnej, w której głowa rodu była obrońcą grupy (Wj 3,6:„Bóg mojego ojca”). „Zbawiciel”, „odkupiciel” (Goel - Iz 41, 14) był najbliższym krewnym, który był odpowie-dzialny za wybawienie członka rodziny z opresji (Kpł 25, 25). Zob. EB, 408-409.Tamże, 120.Por. O. EISSFELDT, !Ada, yn"doa, TDOT I, 59-72.Por. Joz 3, 11.13; Neh 7 ,61; Ps 12, 5; 97, 5; 105, 21; 114, 7; Jer 22, 18; 34, 5; Zch 4, 14; 6, 5.Syn Dawida i Chaggity, urodzony w Hebronie (2 Sm 3, 4; 1 Krl 3, 2); jako najstarszy z żyjących synów Dawidabył pewny następstwa po ojcu (1 Krl 1, 5), tym bardziej, że oczekiwał poparcia dość licznego stronnictwa (1 Krl1, 7.19.25); gdy jednak zgodnie z testamentem Dawida królem został jego przyrodni brat Salomon, Adoniaszschronił się w świątyni, wkrótce otrzymał od Salomona gwarancję bezpieczeństwa, pod warunkiem zachowanialojalności (1 Krl 1, 52-53); gdy Adoniasz zapragnął poślubić Szunemitkę Abiszag, Salomon, widząc w tympróbę zdobycia władzy królewskiej, rozkazał go zgładzić (1 Krl 2, 13-25).Jeden z Lewitów wysłanych przez Jozafata, króla judzkiego, z Jerozolimy na prowincję, by tam pouczali lud oprawie i odwodzili od bałwochwalstwa.Jeden z przełożonych ludu za czasów Nehemiasza. Por. S. ŁACH, Adoniasz, EK I, 92-93.Por. P. TERNANT, Pan, STB, 642.Por. Rdz 18, 3; Is 21, 8; Ps 16, 2.
 • 185. Por. F. ZIMMERMAN, El and Adonai, VT 12 (1962) 190-195. Zob. TDNT III, 1058-1086. TDOT I, 59-72.THAT I, 31-37.Zob. G. HERRGOTT, Adonai, w: Praktyczny Słownik Biblijny (red. A. GRABNER – HAIDER), Warszawa 1994, 17.Por. S. STYŚ, Adonai, w: Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1989, 92.Por. J. DROZD, Ojcze nasz - Modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983, 53-56. Zob. M.J.LAGRANGE, La paternité de Dieu dans lAncien Testament, RB 5 (1908) 481-499. P. BAUR, Gott als Vater imAlten Testament. Eine biblisch-theologische Untersuchung, Theologische Studien und Kritiken 72 (1899) 483-507. R. GYLLENBERG, Gott der Vater im Alten Testament und in der Predigt Jesu, StOr 1 (1925) 51-62. L.PERLITT, Der Vater im Alten Testament, Tellenbach 1976.Zob. H. RINGGREN, (ba), TDOT I, 1-19.Por. J. DROZD, Księga Ozeasza, w: Księgi Proroków Mniejszych, PST XII/1, Poznań 1968, 99.Por. L. SACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PST X/1, Poznań 1967, 124. Zob. S. KOZIOŁ, Bóg Ojcem ludu Bożegow symbolice prorockiej, w: Czyn człowieka odda mu zapłatę, red. G. P. PINDUROWIE, Tarnów 1999, 53-72.Por. J. DROZD, Ojcze nasz, 57-58.Por. M. PETER, Księga Malachiasza, w: Księgi Proroków Mniejszych, PST XII/2, Poznań 1968, 479.Por. S. GRZYBEK, Księga Tobiasza, PST VI/1, Poznań 1963, 131.Por. M.J. LAGRANGE, La Paternite de Dieu dans lAT, RB 5 (1908) 481-499. J.B. PAYNE, Theology of theOlder Testament, Zondervan 1962, 304-307; 425-426.Por. K. ROMANIUK, Księga Mądrości, PST VIII/3, Poznań 1969, 108-111.Tamże, 206-207.Por. Pwt 32, 6; Iz 64, 7; Ml 1, 6; 2, 10; Tb 13, 4; Syr 23, 1.4.Por. 2 Sm 7, 14; Iz 1, 2; Ps 27, 10; 68, 6; Iz 63, 16; Jr 3, 19; Syr 51, 10; Mdr 2, 16-18.Por. Oz 11, 1-3; Jr 31, 20; Ps 103, 13; Prz 3, 12; Ml 3, 17.Por. Pwt 32, 8; Ps 29, 1; Hi 1, 6.Por. M.H. POPE, El in the Ugaritic Texts, Supp VT 3 (1953) 1-116, szczególnie 47n. A. STOGER, Father,Sacramentum Verbi 1 (1970) 260-65. J.G. WILLIAMS, The Prophetic Father, JBL 85 (1966) 344-448.Por. TDOT V, 929-982.Por. TDOT I, 1-18, 52-58.Zob. THAT I, 1-16.Zob. O.R. JONES, The Concept of Holiness, in TDOT V, 489-493.Por. H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999, 17-29.
 • 186. Por. J. DROZD, Ojcze nasz, 61-62. Gdybyśmy przeanalizowali hymny modlitewne Qumrańczyków, świadacząceo wielkiej czci dla Boga, zauważylibyśmy zanik inwokacji „Ojcze” dla Boga. Jeśli jednak tytuł zachodzi, to niew formie inwokacji. Raczej tytuł ten służy dla porównań typu moralizującego. Wszelkie cnoty, które powinnycechować wzorowego Qumrańczyka, mają swój pierwowzór w Bogu, który jest najlepszym Ojcem.Słowo Elohim znaczy również: bogowie, bożki; przenośnie: ludzie pełniący ważny urząd w Izraelu; a także:aniołowie.Imiona Boże w Nowym Testamencie[1] Por. tamże, 405.Bezosobowe określenia Boga (bóstwo) występuje w NT tylko dwa razy: qei/oj w mowie Pawła do Ateńczyków(Dz 17, 29) i qeo,thj w Kol 2, 9.Do częściej używanych ogólnych określeń w NT (przejętych ze ST) należą: „Król” (np. Mt 5, 35; 1 Tm 1, 17; 6,15), „Sędzia” (np. J 8, 50; Hbr 12, 23) i „Zbawiciel”, „Zbawca” (np. Łk 1, 47; 1 Tm 1, 1; 2, 3; 4, 10). Wszystkiete określenia częściej odnoszą się do Jezusa Chrystusa.Tylko w 2 Kor 6, 18 i dziewięć razy w Apokalipsie św. Jana, przeważnie w samookreśleniu się Boga i wdoksologii w kontekście liturgicznym.Pierwsza i ostatnia litera w alfabecie greckim, wskazują na Boga jako na Początek i Koniec, źródło i cel całegostworzenia, a więc jedynego Boga. W NT określenia tego używa tylko autor Apokalipsy św. Jana (1, 8; 21, 6);wyraźnie też odnosi je do Jezusa Chrystusa (22, 13; por 1, 17; 2, 8).Por. A. VAN DEN BORN, Vater, BL, 1813.J. DUPONT, Imię, STB, Poznań 1990, 324-325.Por. J.M. REESE, The Principal Model of God m theNew Testament, BTB 8 (1978), 120-132.Por. F. MICKIEWICZ, Przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca (Ef 2, 18). Bóg jako Ojciec w Listachśw. Pawła, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (red. F. MICKIEWICZ, J. WARZECHA), Warszawa 1999, 129.Por. J. ŁACH, Jezus Syn Dawida (studium egzegetyczno-teologiczne), Warszawa 1973, 38-39Przykładem tego w Nowym Testamencie jest wprowadzenie do kantyku Zachariasza: „Błogosławiony Pan, BógIzraela” (Łk 1, 68).Por. A. SUSKI, Eulogia w Liście do Ęfezjan, STV 16 (1978) 1, 30; TWNT V, 1011.Zob. J. BRIGHT, History of Israel, Westminster 1949, 70. G. COOKE, The Israelite King as Son of God, ZAW 73(1961) 202-225., The Sons of the Goddess, ZAW 76 (1964) 22-47.Por. C. DELEKAT, Zum Hebräischen Wörterbuch, VT 14 (1964) 7-66. F.C. FENSHAM, The Son of a Handmaid inNorthwest Semitic, VT 19 (1969) 312-322. J.L. MCKENZIE, Divine Sonship and Individual Religion, CBQ 7(1945) 32-47. - The Divine Sonship of Man in the Old Testament, CBQ 7 (1945) 326-339. - The Divine Sonshipof Israel and the Covenant, CBQ 8 (1946) 320-31.Por. J. STĘPIEŃ, Listy do Tesaloniczan i pasterskie, PNT IX, Poznań 1979, 193.Por. O. HOFIUS, Pater, padre..., w: DCBNT, 1135-1136.
 • 187. Por. A.S. JASIŃSKI, Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie wg Listu do Galatów, w: SanctificeturNomen Tuum (red. B. POLOK, K. ZIAJA), Opole 2000, 135-146. Zob. F. MUßNER, Der Galaterbrief, HTKNT IX,Freiburg 1988, 268-270.Zob. J.G. WILLIAMS, The Prophetic Father, JBL 85 (1966) 344-348. P. WINTER, Der Begriff Sohne Gottesim Moselied Dt 32, 1-43, ZAW 67 (1955) 40-48. TDOT II, 148-158. THAT I, 316-324.Por. K. ROMANIUK, List do Rzymian, PNT VI/1, Poznań 1978, 188. Zob. H. SCHLIER, Der Römerbrief, HTKNTVI, Freiburg 1987, 275-277.Por. O. MICHEL, Sohn Gottes, TBNT II, 1080-1088.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 113-116.Por. F. MICKIEWICZ, art., cyt., 134.Por. J. SYNOWIEC, Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992, 243-247; J.ŁACH, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Warszawa 1996, 211-224.Nieco inne, choć bardzo podobne brzmienie przyjmuje pozdrowienie w 1 Tes 1, 1; 1 Tm 1, 2; 2 Tm 1, 2; Tt 1, 4Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 207.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 430-431.Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 434. Zob. F. MICKIEWICZ, art., cyt., 137.Por. Tamże, 143.ui`o,j określa ogólnie relację syna do ojca lub matki i może mieć szerokie znaczenie „potomka” (por. Mt 23, 31),zaś w sensie przenośnym wskazuje na przynależność kogoś do jakiejś grupy lub kategorii osób. Równieżrzeczownik te,knon może określać ogólnie potomka oraz członka rodziny, znajdującego się w ścisłej zależnościod swych rodziców (Mt 18, 25; 21, 28; 27, 25). Jednakże w odróżnieniu od poprzedniego terminu, mocniejpodkreśla on emocjonalne więzi istniejące między dzieckiem a rodzicami oraz wynikające z nich różnorodneobowiązki.Por. T.M. TAYLOR, „Abba Father” and Baptism, SJT 2(1958) 62-71. Zob. S.C. MCCASLAND, Abba, Father, JBL72 (1953) 79-91.Por. O. HOFIUS, αββα, TBNT II, 1721-1722.Zob. G. HERRGOTT, Abba, w: Praktyczny Słownik Biblijny (red. A. GRABNER – HAIDER), Warszawa 1994, 2.Por. tamże, 144.Zob. J. ASHTON, Abba, ABD I, 7-8.Por. G. KITTEL, αββα, TWNT I, 4-6.Por. A. VAN DEN BORN, Abba, BL, 2.Por. J. STĘPIEŃ, Listy do Tesaloniczan i pasterskie, PNT IX, Poznań 1979, 231-232.Por. F. MICKIEWICZ, art., cyt., 146.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 478-479.
 • 188. Por. tamże, 219.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 181.Zob. J. CARRÓN, Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji, ComP 16 (1996) 1, 3-19.Por. Por. F. MICKIEWICZ, art., cyt., 147-148.Por. W. KASPER, Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996, 183.Zob. H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999, 76-104. Zob. O. MICHEL,path,r, EWNT III, 125-135. O. HOFIUS, path,r, TBNT II, 1723-1728. A. DENECKE, Vater, TBNT II, 1728-1730.R. GYLLENBERG, Gott der Vater im Alten Testament und in der Predigt Jesu, StOr 1 (1925) 51-62.Zob. A. J. NOWAK, Bóg-Ojciec, w: Wszystko czynię dla Ewangelii (red. G. WITASZEK, A. PACIOREK, A. KIEJZA),Lublin 200, 311-321.G. STRECKER, Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar, Göttingen 1984, 115-116.Por. J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, HTKNT I/1, Freiburg 1993, 212-219.Por. J. DROZD, Ojcze nasz, 64-72.Por. J. ŁACH, Określenie Boga Ojcem w Ewangelii św. Mateusza, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Warszawa1999, 70-80.Por. H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999, 104. Zob. H. SCHÜRMANN,Das Lukasevangelium, HTKNT III/1, Freiburg 1990, 136-138.W Dziejach Apostolskich są trzy teksty o Bogu jako Ojcu. Pierwszy to zapowiedź obietnicy Ojca (Dz 1, 4).Drugi to pytanie o restaurację Izraela: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im:Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was,otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańceziemi (Dz 1, 6-8). Trzeci tekst stanowi przemówienie Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 14-36).Por. H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999, 104-109.Por. tamże, 128-129.Tamże, 129-131. Zob. J. CZERSKI, Ewangelie synoptyczne w aspekcie literackim, historycznym i teologicznym, Opole 1996, 133.Zob. J. SZLAGA, Objawienie Ojcostwa Bożego przez Jezusa Chrystusa, w: „Abba“ - Ojcze, Wrocław 1998, 39-51.Zob. H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka, PNT III/2, Poznań 1977, 216.Por. tamże, 267-269.Por. H. LANGKAMMER, Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999, 107-109.Zob. F. STAUDINGER, Vater, BTW, 546-549. R. PESCH, Das Markusevangelium, HTKNT II/2, Freiburg 1991,386.
 • 189. Zob. J. CZERSKI, Męka Pańska w Ewangeliach synoptycznych w świetle krytyki historyczno-literackiej, CT 46, 4(1976) 29-43. Por. R. BARTNICKI, Ostatnia wieczerza a męka Jezusa, w: Męka Jezusa Chrystusa, Lublin 1986,65-86.Por. P. TERNANT, Ojcowie-Ojciec, STB, 626.Por. J. JEREMIAS, Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, 15-67; -Neutestamentliche Theologie, I: Die Verkündigung Jesu, Gütersloh 1971, 68-73. Zob. J. BARR, Abba isn˙t„Daddy”, JThS 39 (1988) 28-47. R. GYLLENBERG, Gott der Vater im Alten Testament und in der Predigt Jesu,StOr 1 (1925) 51-62. J. JEREMIAS, Abba, w: Biblia dzisiaj (red. J. KUDASIEWICZ), Kraków 1969, 316-331.Por. A. MERK, Novum Testamentum graece et latine, Roma8, 1957. Zob. The Greek New Testament, ed. K.ALAND, M. BLACK, C.M. MARTINI, B.M. METZGER, A. WIKGREN, Stuttgart 1994.D. F. TOLMIE, The Characterization of God m the Fourth Gospel, JSNT 69 (1998) 60.Por. C. GEFFRE, „Vater" als Eigenname Gottes, Concilium 17 (1981) 204.Por. W. MARCHEL, Ojciec, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne (red. F.GRYGLEWICZ), Lublin 1992, 147.J. WARZECHA, Ojcostwo Boga w Piśmie Świętym, ComP 2 (1982) 1, 52.F. GRYGLEWICZ, Modlitwa arcykapłańska, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, dz. cyt., 138.R. FORYCKI, Bóg Ojciec Wszechmogący, ComP 2 (1982) 1, 84.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 216.S. MĘDALA, Świat, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, dz. cyt., 348.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 346.E. SZYMANEK, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, 482.Por. S. GĄDECKI, Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996, 64.Tamże, 482.Tamże, 64.W. MARCHEL, Ojciec, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, dz. cyt., 155.Por. J. WARZECHA, dz. cyt., 48.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 263.Por. tamże, 221.Por. tamże, 312-313.Por. W. MARCHEL, dz. cyt., 152.Por. J.DRGAS, art. cyt.,123.
 • 190. Zob. F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PNT XI, Poznań 1959, 347-384.Zob. J. ZAŁĘSKI, Główne myśli teologiczne w Listach św. Jana, WST 10 (1997) 427-434.Por. W. LINKE, Bóg jako Ojciec Jezusa w Apokalipsie św. Jana, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (red. F.MICKIEWICZ, J. WARZECHA), Warszawa 1999, 166-186.Por. W. MARCHEL, Abba Vater. Die Vaterbotschaft des Neuen Testaments, Leipzig 1965, 38-142.Por. K. ROMANIUK, Być ojcem według Biblii, w: Wierzę w Boga Ojca, Katowice 1998, 154.Por. E. SZYMANEK, List do Galatów, PNT VI/2, Poznań 1978, 92.Por. 1 J 4, 17; J 3, 35; 10, 17; 17, 24. Zob. R. SCHNACKENBURG, Die Johannesbriefe, HTKNT XIII/3, Freiburg1984, 229n.Por. J. DROZD, Ojcze nasz, 71.K.H. SCHELKLE, dz. cyt., 119-120.Por. Dz 9, 5; 22, 8; 26, 15. Jezus Zmartwychwstały, ukazując się Szawłowi w drodze do Damaszku, powiedział:„Ja jestem Jezus...” Widać tu podobieństwo do ukazania się Jahwe Mojżeszowi w płonącym krzewie. Wydajesię, że nie chodzi tu o zwykłe przedstawienie się osoby, ale o objawienie tajemnicy: Kim jest Jezus z Nazaretu.Zob. M. RUSECKI, Imię Boga „Ja jestem”, ComP 14 (1994) z. 1, 3-14.Także liturgiczna aklamacja a`llhloui?a, (Ap 19, 1. 3. 4. 6), nawiązująca do dawnej formuły hebrajskiej haleû jāh— „chwalcie Jahwe”. Zob. G. HOWARD, The Tetragram and the New Testament, JBL 96 (1977) 63-83.Tak jest w tekście greckim, natomiast w BT: 526 razy oraz w odmianach: Jezu – 3, Jezusa – 335, Jezusem – 19,Jezusie – 79, Jezusowego – 1 i Jezusowi 13 razy, czyli razem 976 razy.W BH występuje 194 razy – najczęściej w Księdze Jozuego: 1, 1.10.12.16; 2, 1.23.24; 3, 1.5.6.7.9.10; 4,1.4.5.8.9.10.14.15.17.20; 5, 2.3.4.7.9.13.14.15; 6, 2.6.8.10.12.16.22.25.26.27; 7,2.3.6.7.10.16.19.20.22.23.23.25; 8, 1.3.9. itd.W BH występuje 19 razy: Ezd 2, 2.6.36.40; 3, 2.9; 8, 33; 10, 18; Ne 3, 19; 7, 7.11.39.43; 8, 17; 9,4.5; 12, 7.8.26.J. HOMERSKI, Ewangelia wg św. Mateusza, PNT III/1, Poznań 1979, 70.Zob. A. VÖGTLE, Jesus Christus, BTW, 333-344. R. SCHNACKENBURG, Die Person Jesu Christi im Spiegel dervier Evangelien, Freiburg 1993.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 185.Por. H. RINGGREN, laeGO (gœ¢l), TDOT II, 350-355.The Illustrated Biblie Dictionary, II, 761-779.Zob. B.F. MEYER, Jesus Christ, ABD III, 773-796.Por. W. FOERSTER, VIhsou/j, TWNT III, 284-294. Zob. K.H. RENGSTORF, K. HAACKER, VIhsou/j, TBNT II, 1052-1053.Por. K. ROMANIUK, List do Rzymian, PNT VI/1, Poznań 1978, 117-118.
 • 191. Por. tamże, 196-197.J. KUDASIEWICZ, Poznawanie Boga Ojca, t. 1, Kielce 2000, 139-151.Por. J. GNILKA, Der Kolosserbrief, HTKNT X/1, Freiburg 1991, 238n.Por. J. HOMERSKI, Ewangelia wg św. Mateusza, PNT III/1, Poznań 1979, 79-80.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 336.Por. H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka, PNT III/2, Poznań 1977, 361.Por. E. DĄBROWSKI, Dzieje Apostolskie, PNT V, Poznań 1961, 251. Zob. G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte,HTKNT V/1, Freiburg 1980, 300-302.Por. tamże, 257.Por. W. ZALESKI, Jezus Chrystus, Poznań 1964, 143-145.Por. J. GNILKA, Jezus z Nazaretu, Kraków 1997. Zob. J. KUDASIEWICZ, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin1987.Por. Illustrated Dictionary & Concordance of the Bible (red. G. WIGODER), New York 1986, 533-536.Ewangelie jednak, prócz kilku wyraźnych wyjątków (por. Mt 21, 3 i przede wszystkim fragmenty czysto„Łukaszowe”: 7, 13; 10, 1; itd.), mówią zawsze po prostu o „Jezusie”.O Chrystusie Jezusie (Dz 5, 42; 8, 12), o Panu Jezusie (Dz 11, 20; por. 15, 35)Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 118-122.Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 158.Por. STB, 344-346.LB, 288.Por. E. STAUFFER, Ego eimi, TWNT II, 350-352. Zob. K. HAACKER, evgw. eivmi, TBNT II, 1047-1051.Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 62.Zob. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, PNT III/1, Poznań 1979, 234.Por. H. GREWEN, proskyneo, TWNT VI, 764-767: wyraz najgłębszej czci (rzucając się przed kimś na ziemię,całować; czcić na klęczkach; modlić się). Por. Z. WĘCLEWSKI, Słownik grecko-polski, Lwów 1929, 568.Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 63-66.Por. H. LANGKAMMER, Ewangelia według św. Marka, PNT III/2, Poznań 1977, 43-45. Zob. J. KUDASIEWICZ,Teologia Nowego Testamentu, 72n; tenże, Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, red. S. ŁACH, M. FILIPIAK,Lublin 1974.Zob. A. JANKOWSKI, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, 42.Por. Mt 16, 27; Łk 9, 26.
 • 192. H. LANGKAMMER, Teologia Nowego Testamentu, I, 43. Tenże, Ewangelia według św. Marka, 216-217. Por. G.VON RAD, Teologia Starego Testamentu, 457.Por. A. JANKOWSKI, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, 43.Por. S. ŁACH, List do Hebrajczyków, PNT X, Poznań 1959, 121-123.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 113-122.Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 66-80.Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, w: MPWB, II, 220.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 240.Por. tamże, 181.Por. tamże, 351-353.Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, 222.Zob. S. RABIEJ, dz., cyt., 98-100.Por. tamże, 101-103Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, 229.Por. tamże, 230. Por. R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, HTKNT IV/2, Freiburg 1985, 252-257.Zob. S. RABIEJ, „Ego eimi” w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa, CT 58 (1988) 2, 23.Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, 231.Por. W. FOERSTER, ku,rioj, TWNT III, 1038-1056.K. H. SCHELKLE, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 1984, II, 230.W. BOUSSET, Kyrios Christos, Göttingen5 1965.Por. M. KARRER, Jesus Christus im Neuen Testament, Göttingen 1998, 341.Por. H. LANGKAMMER, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976, 111-112.Zob. H. BIETENHARD, κύριος, TBNT I, 926-933.Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 292.Por. Ap 22, 20.Tłum. A. ŚWIDERKÓWNA, Pierwsi świadkowie, Kraków 1988, 47-48.Taki podział stosują najnowsze wydania krytyczne NT. Por. The Greek New Testament, ed. K. ALAND, M.BLACK, C.M. MARTINI, B.M. METZGER, A. WIKGREN, Stuttgart 1994.n
 • 193. W formie aramejskiej występuje tu rzeczownik „mar” (pan) wraz z sufiksem zaimkowym „ana” oraz czasownik„atha”, jako imperativus „tha”, w którym ze względu na poprzedzający go sufiks nastąpiła redukcja pierwotnegoalef.11QtgJob 24, 6-7, który stanowi tłumaczenie Hi 34, 12 oraz 1 QapGen 20,12-13.A.S. JASIŃSKI, Jezus jest Panem. Kyriologia Nowego Testamentu, Wrocław 1996,12-13.Por. M. KARRER, Jesus Christus im Neuen Testament, Göttingen 1998, 342-343.Por. J. HOMERSKI, Ewangelia według św. Mateusza, Poznań 1979, 160.Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 235.Por. H. LANGKAMMER, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976, 112-120. Zob. M.WOJCIECHOWSKI, Chrystologia NT. Próba podsumowania, w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”, red. W.CHROSTOWSKI, Warszawa 2001, 448-450.Zob. G. HIERZENBERGER, Pan, w: Praktyczny Słownik Biblijny (red. A. GRABNER – HAIDER), Warszawa 1994,917-919.Por. G. WADDELL, The tetragrammaton in the LXX, JTS 45 (1944) 158-161.Por. P. VAN IMSCHOOT, Herr, BL, 715-716. D. B. CAPES, Old Testament Yahweh Texts in Pauls Christology,Tübingen 1992.Por. W. FOERSTER, κύριος, TWNT III, 1038-1056.Por. P. VAN IMSCHOOT, Herr, BL, 717-718.Por. H. LANGKAMMER, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice1976, 80-82.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 113-122.Por. E. DĄBROWSKI, Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965, 207.Por. H. LANGKAMMER, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976, 112-122.Por. F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, PNT XI, Poznań 1959, 402-425.IV. NAUKA ŚWIADKÓW JEHOWY O IMIENIUBOŻYM[1] M. REISEL, The Mysterious Name of Y.H.W.H., (bmw) 1957, 74 (cytując nie podają miejsca wydania).D.D. WILLIAMS, ZAW, 54 (1936) 269.J. KRUSZYŃSKI, Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937.Por. (baw) Imię Boże, które pozostanie na zawsze, Brooklyn 1996, 1-26.M. WAGNER, Die Lexikalischen und Grammatikalischen Aramaismen in alttestamentlichen Hebräisch, Berlin1966, 53.
 • 194. Por. (b.a.w.) Imię Boże, które pozostanie na zawsze, Brooklyn 1996, 3.J. BRIGHT, A History of Israel, Westminster 19722, 206-224.The Illustrated Biblie Dictionary, I, 572.TDNT V, 929-982. TDOT I, 1 -18, 52-58. THAT I,1-16.(baw) Imię Boże, które pozostanie na zawsze, Brooklyn 1996, 4. Świadkowie Jehowy tłumaczą to imię jako„Kłótliwa”. Jednak jego znaczenie jest „Księżniczka”, a więc to samo, co Sara. Por. J.C. EXUM, Sara, EB, 1086.Por. Rdz 17, 5. 15-16; 32, 28; 2 Sm 12, 24-25.G. VON RAD, Israel, TDNT III, 356-391. L. WOOD, A Survey of Israels History, Zondervan 1970, 69-75.MOTYER, J. A., The Revelation of the Divine Name, London1956, 3-31. H. BIETENHARD, Onoma, TDNT, 252-261. THAT II, 935-962.A. BARTOSZEK, Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie, ComP 14 (1994) z. 1, 15-24.T. LOSKA, Imię, w: Bóg, człowiek, świat (Ilustrowana Encyklopedia dla Młodzieży), Katowice 1991, 85.Łk 1, 26; Jud 9.The New International Dictionary of New Testament Theology, II, 649.Por. H. BIETENHARD, sem, Name, TWAT V, 243-283; J.B. BAUER, Name, BThW II, 1059-1062; P. vanIMSCHOOT, Name, BL. 1215n.Por. M. PETER, „Szema Israel”. Pwt 6.4 tekst monoteistyczny? RBL 32(1979) 33.Kpł 18, 21; 19, 12; Jr 34, 16; Ez 43, 7.Imię Boże, które pozostanie na zawsze, 29-30.Por. O.R. JONES, The Concept of Holiness, TDOT V, 489-493. R. OTTO, The Idea of the Holy, London 1926. N.SNAITH, The Distinctive ideas of the Old Testament, London 1953. N. WALKER, The Origin of the Thrice Holy,NTS 5 (1958/1959). THAT II, 589-608.Por. K. M. WOSCHITZ, Heiligkeit, BTW, 290-293.Zob. Świętość, święty, LB, 802.Por. P. VAN IMSCHOOT, H. HAAG, Heilig, BL, 686-691.J. DE VAULX, Święty, STB, 972-973.Hebr. dwObK (kabod) - „chwała, majestat, honor”.Por. K. M. WOSCHITZ, Herrlichkeit/Doxa, BTW, 296-300.P. VAN IMSCHOOT, Herrlichkeit, BL, 724-727.Oto niektóre teksty: „Wszystka moja muzyka będzie ku chwale Boga, struny mojej cytry ku głoszeniu Jegoświętości” (1 QS X,9); „Spoczynkiem świętości — wzniosłość chwały” (1 QS X,12); „Spoczynkiem Twojej
 • 195. świętości — przebywanie Twojej chwały”... „Przebywanie Jego świętości — ustalenie Jego chwały” (1 QS III,34-35).Por. W. CASPARI, Die Bedeutung der Wortsippe dbk in Hebraischen, Leipzig 1908. G. VON RAD, dAbK in theOld Testament, in TDOT II, 238-242.Por. H. SEEBASS, K. GRÜNWALD, Heilig, Heiligkeit, TBNT I, 887-892, 907-908.Por. G. KITTEL/G. VON RAD, do,xa, TWNT II, 236-258.Por. Chwała, LB, 132-133. Zob. J. SYNOWIEC, Historyczny szkic dyskusji na temat kebod Jahwe, RTK 15(1968)33-45.Por. TDOT II, 238-247. THAT I, 794-811.J. DE VAULX, Święty, STB, 973-974.Por. J. STĘPIEŃ, Listy do Tesaloniczan i pasterskie, PNT IX, Poznań 1979, 368-369.Por. S. ŁACH, List do Hebrajczyków, PNT X, Poznań 1959, 275.Por. tamże, 294.Por. tamże, 277.Por. A. JANKOWSKI, Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962, 458.Por. S. ŁACH, List do Hebrajczyków, PNT X, Poznań 1959, 293.J. DROZD, Ojcze nasz - Modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983, 77-90.Świadkowie Jehowy uważają to za przesąd.Por. B. ALFRINK, La prononciation Jehovah du Tetragramma, OTS 5 (1948) 43-62.Por. G. J. THIERRY, The Pronunciation of the Tetragrammaton, OTS 5 (1948) 30-42.Quaestio 15 in Exodum, PG 80, 244.Adv. haereses 40, 5.Stromata 5, 6, 34, PG 9, 59.S. ŁACH, dz. cyt., 304.Por. O. EISSFELDT, Neue Zeugnisse für die Aussprache des Tetragramma als Jahwe, ZAW 53 (1935) 59-78.Por. L. KOEHLER -W. BAUMGARTNER, Lexicon hebraicum, Leiden 1958, 368.Por. A.S. JASIŃSKI, Służcie Jahwe z weselem, Opole 1998, 151.Por. L. STACHOWIAK, Jahwe, w: Encyklopedia Katolicka, t.7, Lublin 1997, 681-682. Zob. H. LANGKAMMER,Stary Testament odczytany na nowo, Lublin 1992, 122.Zob. Dodatek 1A w New World Translation of the Holy Scriptures, 1984.
 • 196. Powołują się na dzieła z XIX i z pierwszej połowy XX wieku oraz monety z XVII w.Por. Imię Boże, które pozostanie na zawsze, Brooklyn 1996, 7-10.W dalszym ciągu opracowania zamiast błędnego słowa Jehowa będzie używane prawidłowe słowo Jahwe.hwh verb qal imperative masculine singular hw"h (h¹wâ) II, the older form and rare synonym of h¹yâ - be, become.hwhy XE "hwhy" (yhwh) Yahweh. Hy" (y¹h) Yahweh. hy"h (h¹yâ) to be, become, exist, happen. Por. BibleWorks 4.0Zob. Dodatek 1A w New World Translation of the Holy Scriptures, 1984.Por. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, Brooklyn 1995, 25-26.Świadków Jehowy tę wypowiedź Jezusa przetłumaczyli po swojemu: Ja już byłem, aby odwrócić uwagęczytelnika ich Biblii, że On, Jezus, jest Jahwe, czyli TYM KTÓRY JEST (por. Wj 3, 14). Potwierdza togwałtowna reakcja Żydów, którzy za tę wypowiedź - ich zdaniem bluźnierczą - chcieli natychmiast ukamieno-wać Jezusa (por. J 8, 59).S. ŁACH, dz. cyt., 310.Por. P. VAN IMSCHOOT, dz. cyt., 16.Wj 16, 6; 20, 2; 29, 46; Kpł 11, 45; 19, 36; 22, 33; 25, 38; 26, 13. 45; Pwt 5, 6; 7, 8; 13, 11; Joz 24, 17; Sdz 2,12; 6, 8.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 209.Zob. Ez 36, 20-23; 20, 9. 39.Por. S. RABIEJ, dz., cyt., 44-46.Ta zapowiedź znalazła swe wypełnienie we Wcieleniu. Imię Jahwe weszło jako część składowa do imienia Jezus(hebr. Jehoszua oznacza Jahwe jest zbawieniem). Tak więc imię Jezus jest synonimem Jahwe.Imię Boże, które pozostanie na zawsze, 12.Jest to dla nich argument, że Bóg życzy sobie, by ludzie znali Jego imię, nim się posługiwali i ogłaszanie goinnym.A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 143.Por. M. DAHOOD, dz. cyt., 105nn.The Illustrated Bible Dictionary, I, 572.Por. E. BAGIŃSKI, Świadkowie Jehowy, Kraków 1997, 90.Por. S. ŁACH, Elohistyczna tradycja, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1989, 901.Por. L. STACHOWIAK, Elohim, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1989, 900-901.Por. A.S. JASIŃSKI, dz. cyt., 135.Por. A.S. VAN DER WOUDE, Heer, THAT II, 499.
 • 197. Por. Joz 3, 11.13; Neh 7 ,61; Ps 12, 5; 97, 5; 105, 21; 114, 7; Jer 22, 18; 34, 5; Zch 4, 14; 6, 5.Por. S. STYŚ, Adonai, w: Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1989, 92.Zob. Rdz 21, 33Zob. Rdz 14, 18-22To określenie Boga występuje w oryginale hebrajskim w wielu miejscach Starego Testamentu, np.: Ps 90, 17;Dn 9, 3.Por. A. DEISSLER, Gott (AT), BTW, 265-274.Por. R. SCHNACKENBURG, Gott (NT), BTW, 274-279.Bezosobowe określenia Boga (bóstwo) występuje w NT tylko dwa razy: qei/oj w mowie Pawła do Ateńczyków(Dz 17, 29) i qeo,thj w Kol 2, 9.Tylko w 2 Kor 6, 18 i dziewięć razy w Apokalipsie św. Jana, przeważnie w samookreśleniu się Boga i wdoksologii w kontekście liturgicznym.Pierwsza i ostatnia litera w alfabecie greckim, wskazują na Boga jako na Początek i Koniec, źródło i cel całegostworzenia, a więc jedynego Boga. W NT określenia tego używa tylko autor Apokalipsy św. Jana (1, 8; 21, 6);wyraźnie też odnosi je do Jezusa Chrystusa (22, 13; por 1, 17; 2, 8).Por. J.M. REESE, The Principal Model of God in the New Testament, BTB 8 (1978), 120-132.Wg dzisiejszego podziału z Iz 61, 1-2.W literaturze rabinistycznej zamiast Jahwe używano słowa ha szem — „to Imię”.Cytaty z Talmudu i midraszy, ich treść oraz stosowane skróty za: H. L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zumNeuen Testament aus Talmud und Midrasch, München 1922—1924, II, 311-312.Por. Joma 3, 8; 4, 2; 6, 2Tłum. za: M. BAŁABAN, Historia i literatura żydowska, Lwów-Warszawa-Kraków (b.d.w.), I, 160.Por. M. SALES, Kto może wymawiać Imię Boże?, ComP 14 (1994) z. 1. 96-114.Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, 229.Por. tamże, 230.Zob. S. RABIEJ, „Ego eimi” w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa, CT 58 (1988), z. 2, 23.Por. F. GRYGLEWICZ, „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, 231.Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975, 343.Por. A. MERK, Novum Testamentum graece et latine, Roma8, 1957.Por. C. GEFFRE, „Vater" als Eigenname Gottes, Concilium 17 (1981), 204.R. FORYCKI, Bóg Ojciec Wszechmogący, ComP 2 (1982) z. 1, 84.
 • 198. W. MARCHEL, Ojciec, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, dz. cyt., 155.Por. J. WARZECHA, dz. cyt., 48.Por. W. MARCHEL, dz. cyt., 152.Por. STB, 344-346.Imię Jezus przewyższa wszelkie imię (Flp 2, 9-10).Uzupełnieniem powyższych tekstów mogą być jeszcze: J 6, 29; 14, 14; 16. 33; Mt 10, 32; 12, 21; Flp 2, 9-10; 1Tm 3, 13; 2 Tm 1, 13; Dz 15, 26; 1 J 3, 23.The New International Dictionary of New Testament Theology, II, 649.LITERATURA WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓWABD The Anchor Bible Dictionary VI, red. D. NOEL FREEDMAN, New York 1992.AJT “The Asia Journal of Theology”AOT Altorientalische Texte zum Alten Testament, red. H. GRESSMANN, Berlin-Leipzig 1927.baw bez autora wydaniaBb „Biblica“, Roma 1920-bdw bez daty wydaniaBH Biblia hebraica, wyd. R. KITTEL, Stuttgart 196213.BL Bibel-Lexicon, red. HAAG H., Leipzig 1970.bmw bez miejsca wydaniaBTB “Biblical Theology Bulletin”, Roma 1971-84.BThW Bibeltheologisches Wörterbuch I-II, wyd. J.B. BAUER, Graz 19673.
 • 199. BTW Bibeltheologisches Wörterbuch, wyd. J.B. BAUER, Graz 1994.ComP „Communio“, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Poznań 1981-CT “Collectanea Theologica”, Warszawa 1949/1950-DCBNT Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, red. L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD, Bologna 19894.EB Encyklopedia Biblijna, red. ACHTEMEIER P.J., Warszawa 1999.EvQ “The Evangelical Quarterly”. A Theological Review, London 1929-EWNT Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. H. BLAZ, G. SCHNEIDER)HTKNT Herders theologischer Kommentar zum Neuen TestamentHTR “The Harvard Theological Review”, Cambridge (Mass.)1908-HUCA “Hebrew Union College Annual”Cincinnati (Ohio) 1924-JBL “Journal of Biblical Literature”, Boston 1883-1915, New Haven 1916-33, New York 1934-43, Philadelphia 1944-71, Missoula 1972-80, Ann Arbor 1981, Chico 1982-85, Atlanta 1986-JNES “Journal of Near Eastern Studies”, Chicago 1942-JSS “Journal of Semitic Studies”, Manchester 1956-JTS “The Journal of Theological Studies”, London 1899-1949, 1950-KTU Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Alter Orient und Altes Testament 24, red. M. DIETRICH, O. LORETZ, J. SANMARTIN, Kevelaer 1976.KuD „Kerygma und Dogma“LB Leksykon Biblijny, red. F. RIENECKER, Warszawa 2001.MPWB Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, red. S. ŁACH, M. FILIPIAK, H. LANGKAMMER, Lublin 1975-
 • 200. NRT Nouvelle revue theologiqueNTS “New Testament Studies”, Cambridge-London 1954/1955-OTS „Oudtestamentische Studien“, Leiden 1944-PG Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI, wyd. J.P. MIGNE, Paris 1857-66.PNT Pismo św. Nowego Testamentu I-XII, red. E. DĄBROWSKI, F. GRYGLEWICZ, Poznań 1958- 1979.PST Pismo św. Starego Testamentu, red. S. ŁACH, Poznań 1961-RB “Revue biblique”, Paris 1892-1940, 1948-RBL „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, Kraków 1948-RSPT “Revue des sciences philosophiques et theologiques”, Paris 1947-RTK „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” (od 1991/1992 Roczniki Teologiczne), Lublin 1949-STB Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR i in., Poznań 19903.STHSO „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, Opole 1968-STV „Studia Theologica Varsaviensia”, Warszawa 1963-TBNT Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, I-II, red. L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD, Wuppertal 2000.TDOT Theological Dictionary of the Old Testament, (red. G.J. BOTTERWECK, H. RINGGREN (tł. D. E. GREEN) I-VII, Michigan 1974-1986.THAT Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, I-II, red. E. JENNI, C. WESTERMANN, München 1979.ThPh „Theologie und Philosophie“, Freiburg im Br. 1966-TWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, red. G. KITTEL, G. FRIEDRICH, Stuttgart 1933-1979.
 • 201. UF Ugarit-ForschungenVT „Vetus Testamentum“, Leiden 1951-, Supl., 1953-ZAW „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums“ (od 1937 „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft“), Giessen 1881-1943, Berlin 1944-70, New York 1971-ZDMG „Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft“, Leipzig 1847-1943, Wiesbaden 1944- BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁABiblia Hebraica Stuttgartensia, wyd. K. ELLIGER, W. RUDOLPH, Stuttgart 1977.Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tł. R. POPOWSKI, M.WOJCIECHOWSKI, Warszawsa 1993.Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift, Wachtturm Bibel- und Traktat- Gesellschaft, DeutscherZweig, e. V., Selters/Taunus, 1989.New World Translation of the Holy Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York,Brooklyn 1984.Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio, Citta del Vaticano 1979.Novum Testamentum Graece, wyd. NESTLE E., ALAND K., Stuttgart 197926.Pismo św. Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Warszawa20012.Pismo św. Nowego Testamentu I-XII, red. E. DĄBROWSKI, F. GRYGLEWICZ, Poznań 1958-1979.
 • 202. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Poznań 19712, 19803.Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, I-III (Biblia Poznańska), Poznań 19993.Pismo św. Starego Testamentu, red. S. ŁACH, Poznań 1961-Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Greace iuxta LXX interpretes, I - II, wyd. RAHLFS A.,Stuttgartl9719.The Greek New Testament, wyd. ALAND K., BLACK M., MARTINI C.M., METZGER B.M., WIKGREN A., Stuttgart1994. KOMENTARZE A. Stary TestamentCHILDS B.S., The Book of Exodus, Philadelphia 1974.DAHOOD M., Das Buch Exodus, Bonn 1934.DROZD J., Księga Ozeasza, w: Księgi Proroków Mniejszych, PST XII/1, Poznań 1968.COUROYER B., LExode, Paris 1952.GRZYBEK S., Księga Tobiasza, PST VI/1, Poznań 1963.ŁACH S., Księga Rodzaju, PST I/1, Poznań 1962. - Księga Wyjścia, PST I/2, Poznań 1964. - Księga Psalmów, PST VII/2, Poznań 1990.PETER M., Księga Malachiasza, w: Księgi Proroków Mniejszych, PST XII/2, Poznań 1968.ROMANIUK K., Księga Mądrości, PST VIII/3, Poznań 1969.
 • 203. SACHOWIAK L., Księga Jeremiasza, PST X/1, Poznań 1967.SPREAFICO A., Księga Wyjścia, Kraków 1998.B. Nowy TestamentDĄBROWSKI E., Dzieje Apostolskie, PNT V, Poznań 1961. - Listy do Koryntian, PNT VII, Poznań 1965.GNILKA J., Das Mtthäusevangelium, HTKNT I/1, Freiburg 1993. - Der Kolosserbrief, HTKNT X/1, Freiburg 1991.GRYGLEWICZ F., Listy katolickie, PNT XI, Poznań 1959.HOMERSKI J., Ewangelia wg św. Mateusza, PNT III/1, Poznań 1979.JANKOWSKI A., Listy więzienne św. Pawła, PNT VIII, Poznań 1962.LANGKAMMER H., Ewangelia według św. Marka, PNT III/2, Poznań 1977.ŁACH S., List do Hebrajczyków, PNT X, Poznań 1959.MUßNER F., Der Galaterbrief, HTKNT IX, Freiburg 1988.PESCH R., Das Markusevangelium, HTKNT II/2, Freiburg 1991.ROMANIUK K., List do Rzymian, PNT VI/1, Poznań 1978.SACHOWIAK L., Ewangelia według św. Jana, PNT IV, Poznań 1975.SCHNACKENBURG R., Das Johannesevangelium, HTKNT IV/2, Freiburg 1985. - Die Johannesbriefe, HTKNT XIII/3, Freiburg 1984.SCHNEIDER G., Die Apostelgeschichte, HTKNT V/1, Freiburg 1980.
 • 204. SCHLIER H., Der Römerbrief, HTKNT VI, Freiburg 1987.SCHÜRMANN H., Das Lukasevangelium, HTKNT III/1, Freiburg 1990.STĘPIEŃ J., Listy do Tesaloniczan i pasterskie, PNT IX, Poznań 1979.STRACK H. L., BILLERBECK P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, München1922-1924.SZYMANEK E., List do Galatów, PNT VI/2, Poznań 1978. OPRACOWANIAABBA R., The Divine Name Yahweh, JBL 80 (1961) 320-328.ABE G.G., Yahwism and Priesterhood in the Old Testament, AJT, 4 (1990) 251-260.ALBANI A., M. ASTRUSA, La verita sui Testimoni di Geova, Milano 1976.ALBRIGHT W. F., Contribution to Biblical Archaeology and Philology, JBL 43 (1924) 376 n; - From the Stone Age to Christianity, Baltimore 1946. - Yahweh and the Gods of Canaan, London 1968. - The Names Shaddai and Abram, JBL 54 (1935) 173-204.ALFRINK B., La prononciation Jehovah du Tetragramma, OTS 5 (1948) 43-62.Altorientalische Texte zum Alten Testament, red. H. GRESSMANN, Berlin 1927.AMBROSIO P., La risposta dei cattolici ai Testimoni di Geova, Torino 1986.AMSLER S., hjh, sein, THAT I, 477-486.ANDRZEJEWSKI T., Dusza boga Re, Warszawa 1967.ARCHUTOWSKI J., Monoteizm izraelski, Kraków 1924.
 • 205. ARNOLD W. R., The divine name in Exodus III, 14, JBL 24 (1905) 126 n;ASHTON J., Abba, ABD I, 7-8.AVETA A., W. PALMIERI, Testimoni di Geova, essere o non essere ?, Napoli 1986.BAGIŃSKI E., Świadkowie Jehowy, Kraków 1997. - Świadkowie Jehowy. Pochodzenie – historia, wierzenia, Kraków 1997. - Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia, Kraków 2001.BAŁABAN M., Historia i literatura żydowska I, Lwów (bdw).BARR J., Abba isn˙t „Daddy”, JThS 39 (1988) 28-47.BARTNICKI R., Ostatnia wieczerza a męka Jezusa, w: Męka Jezusa Chrystusa, Lublin 1986.BARTOSZEK A., Imię Jahwe w Izraelu, ComP 14 (1994) z. 1, 36-48. -Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie, ComP 14 (1994) z. 1, 15-24.BAUER H. - LEANDER P., Historische Grammatik der hebräischen Sprache, Halle 1922.BAUER J.B., Name, BThW II, 1059-1062;BAUR P., Gott als Vater im Alten Testament. Eine biblisch-theologische Untersuchung, TheologischeStudien und Kritiken 72 (1899) 483-507.BEA A., De Pentateucho, Roma 1935.BEDNARSKI W., Pismo święte a nauka świadków Jehowy, Gdańsk 1993. - W obronie wiary. Pismo św. anauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich, Gdańsk 1997.BERTRAM G., Zur Prägung der biblische Gottesvorstellung in der griechische Übersetzung des AltenTestaments. Wiedergabe von schadad und schaddaj, Welt des Orients 2 (1954/1959) 502-513.BIBINI G., Risposta ai Testimoni di Geova, Torino 1984.BIELICKI M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1963.
 • 206. BIELIŃSKI P., Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma,Warszawa 1991.BIETENHARD H., o;noma, TBNT, 1382-1385. - Onoma, TWNT V, 251-261; - sem, Name, TWAT V, 243-283; - κύριος, TBNT I, 926-933.BLANDRE B., La storia dei Testimoni di Geova, Milano 1989.BOESCHE H. U., Die Polemik gegen die Verehrung anderer Gottheiten neben Jahwe im alten Israel,Göttingen 1962.BONNET H., Reallexikon der aegyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952.BORN A. VAN DEN, Abba, Vater, BL.BOURKE M. M., Yahweh, the divine Name, Bridge 3 (1958) 271-287.BOUSSET W., Kyrios Christos, Göttingen5 1965.BRIGHT J., A History of Israel, Westminster 1949, 19722.BRONNER L., The Stories of Elijah and Elisha as Polemics Against Baal Worship, Leiden 1968.BUIS P., La notion dalliance dans lAT, Paris 1976, 32nn.BURROWS E., The Meaning of El Saddai, JTS 41 (1940) 152-161.CAPES D. B., Old Testament Yahweh Texts in Pauls Christology, Tübingen 1992.CARREIRA DAS NEVES J., Jakie jest Twoje Imię?, ComP 14 (1994) z. 1, 25.CARRÓN J., Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji, ComP 16 (1996) 1, 3-19.CASPARI W., Die Bedeutung der Wortsippe dbk in Hebraischen, Leipzig 1908.
 • 207. CASTIGLIONE M., I Testimoni di Geova: ideologia religiosa e consenso sociale, Torino 1981.CEUPPENS F., Theologia biblica, I, Roma 1938.COOKE G., The Israelite King as Son of God, ZAW 73 (1961) 202-225., - The Sons of the Goddess, ZAW 76 (1964) 22-47.CROCETTI G., I Testimoni di Geova: un dialogo e un confronto partendo dalla Bibbia, Bologna1986. - I Testimoni di Geova a cnfronto con la vera Bibbia, Milano 1985.CROSS F. M., Yahweh and the God of the Patriarchs, HTR 55 (1962) 226-259.CZERSKI J., Ewangelie synoptyczne w aspekcie literackim, historycznym i teologicznym, Opole 1996. - Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. - Męka Pańska w Ewangeliach synoptycznych w świetle krytyki historyczno-literackiej, CT 46,4 (1976) 29-43. - Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu, w: STHSO 16 (1996) 20-43.DAHOOD M., Ebla, Ugarit and the Old Testament, VT Supl. 29 (1978) 105nn; - Ebla, Genesis and John, Christian Century 15 (1981) 418-421;DEISSLER A., Gott (AT), BTW, 265-274.DELEKAT C., Zum Hebräischen Wörterbuch, VT 14 (1964) 7-66.DENECKE A., Vater, TBNT II, 1728-1730.DHORME E., RHR 141 (1952) 5-18.Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Alter Orient und Altes Testament 24, red. M. DIETRICH, O.LORETZ, J. SANMARTIN, Kevelaer 1976.DOMAGAŁA Z., Czy nauka świadków Jehowy jest zgodna z Biblią?, Lublin 1976.
 • 208. DRAFKORN A. E., Ilani/Elohim, JBL 76 (1957) 216-224.DRIVER G. R., The original Form of the Name “Yahweh”: Evidence and Conclusions, ZAW 46 (1928) 7-25. - The Interpretation of YHWH as a Participial Form from a Causative Theme of the Verb, JBL73 (1954) 125-131.DROZD J., Ojcze nasz - Modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983.DUBARLE A.M., La signification du nom Jahwe, RSPT 35 (1951) 3-21.DUPONT J., Imię, STB, Poznań 1990, 324-325.DUSSAUD R., Les textes de Ras Shamra et lAT, Paris 1937.ECKMANN A., Znaczenie imienia Bożego w Psałterzu, w: Obraz Boga w Psałterzu, red. A. ECKMANN, ST.ŁACH, A. TRONINA, Lublin 1982, 143-168.EERDEMANS B.D., The Name Jahu, OTS 5 (1948) 1-29.EICHRODT W., Theologie des Alten Testaments, Gottingen 19566. - Theology of the Old Testament I,Westminster 1961.EISSFELDT O., El and Yahweh, JSS 1 (1956) 25-37. - !Ada, TDOT I, 59-72. - Neue Zeugnisse für die Aussprache des Tetragramma als Jahwe, ZAW 53 (1935) 59-78.EXUM J.C., Sara, EB, 1086.FELS G., Świadkowie Jehowy bez retuszu, Niepokalanów 1995.FENSHAM F.C., The Son of a Handmaid in Northwest Semetic, VT 19 (1969) 312-322.FISCHER G., Jahwe unser Gott. Sprache, Aufbau und Erzahltechnik in der Berufung des Moses (Ex 3-4),Göttingen 1989.FOERSTER W., VIhsou/j, TWNT III, 284-294.
 • 209. - κύριος, TWNT III, 1038-1056.FORYCKI R., Bóg Ojciec Wszechmogący, ComP 2 (1982) z. 1, 84.FREEDMAN D. N., The Name of the God of Moses, JBL 79 (1960) 151-56. - God Almighty in Ps 78, 59, Biblica 54 (1973) 268.GĄDECKI S., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996.GEFFRÉ C., „Vater“ als Eigenname Gottes, Concilium 17 (1981) 204-209.GEOSITS S., Der Gottesname Elohim, Wien 1953.GIBSON J.C., Light from Mari on the Patriarchs, JSS 7 (1962) 44-62.GNILKA J., Jezus z Nazaretu, Kraków 1997.GOITEIN S.D., YHWH the Passionate: the Monotheistic Meaning and Origin of the Name YHWH, VT 6(1956) 1 -9.GORDON C.H., Elohim in its Repeated Meaning of Rulers, Judges, JBL 54 (1935) 140-144.GREWEN H., proskyneo, TWNT VI, 764-767GROß W., YHWH und die Religionen der Nicht-Israeliten, ThQ 169 (1989) 34-44.GRYGLEWICZ F., „Ja jestem” w Janowej Ewangelii, w: MPWB, II, Lublin 1977.GRZYBEK S., Obraz Boga w Starym Testamencie, w: Vademecum biblijne, red. S. GRZYBEK, IV, Kraków1991, 94-109.GUIDON K., Prawda was wyzwoli, Kraków 1995.GYLLENBERG R., Gott der Vater im Alten Testament und in der Predigt Jesu, StOr 1 (1925) 51-62.HAACKER K., evgw. eivmi, TBNT II, 1047-1051.HAAG H., Vater Unser, BL, 1813-1815.
 • 210. - Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes, Stuttgart 1970.HANZ W., LETKIEWICZ T., Świadkowie Jehowy – apostołowie czy intruzi?, Włocławek 1990.HEHN J., Die biblische und die babylonische Gottesidee, Leipzig 1910.HEINISCH P., Theologie des AT, Bonn 1944.HERBERT G., Los Testigos de Jehowa: su historia y su doctrina, Madrid 1977. INTROVIGNE M., I Testimonidi Geova: le origini, la storia, la doctrina, Torino 1988.HERMANN W., Ps 19 und der kananäische Gott Ilu, UF 19 (1987) 75-78.HERRGOTT G., Abba, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. GRABNER – HAIDER, Warszawa 1994. - Adonai, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. GRABNER – HAIDER, Warszawa 1994. - Elohim, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. GRABNER – HAIDER, Warszawa 1994.HERRMANN S., Der alttestamentliche Gottesname, EvTh 26 (1966) 281-293.HOFIUS O., Pater, padre..., w: DCBNT, 1135-1136. - path,r, TBNT II, 1723-1728. - αββα, TBNT II, 1721-1722.HOWARD G., The Tetragram and the New Testament, JBL 96 (1977) 63-83.HRYNIEWICZ W., Chrystus nasza Pascha, I, Lublin 1982.Imię Boże, które pozostanie na zawsze, (baw),Brooklyn 1996.IMSCHOOT P. VAN, HAAG H., Heilig, BL, 686-691. - Herr, BL, 715-716. - Herrlichkeit, BL, 724-727. - Name, BL. 1215n.
 • 211. - Theology of the Old Testament, I, Desclee 1954.IRVIN D., The traditional episode of the sending the Saviour, w: J. H. HAYES i J. MILLER M. (wyd.), Israeliteand Judae - an History, Philadelphia 1977.JACOB E., The Theology of the Old Testament, Harper Brothers 1958.JAKUCKI A., Świadkowie Jehowy czy Świadkowie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1987.JANKOWSKI A., Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985. - Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.JASIŃSKI A.S., Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie wg Listu do Galatów, w: SanctificeturNomen Tuum, red. B. POLOK, K. ZIAJA, Opole 2000. - Jezus jest Panem. Kyriologia Nowego Testamentu, Wrocław 1996. - Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego, Opole1998. - Jahwe: Bóg gniewu czy miłosierdzia, w: Ad libertatem in veritate, red. P. MORCINIEC, Opole1996, 155-170. - Chrześcijanin a lektura Starego Testamentu, Studia Franciszkańskie 8 (1997) 36-49.JENNI E., Das wort olam im AT, ZAW 64 (1952) 197-248. - olam Ewigkeit, THAT II, 228-243.JEREMIAS J., Abba, w: Biblia dzisiaj, red. J. KUDASIEWICZ, Kraków 1969, 316-331. - Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966. - Neutestamentliche Theologie, I: Die Verkündigung Jesu, Gütersloh 1971.JONES O.R., The Concept of Holiness, TDNT V, 489-493.KARGE P., Geschichte des Bundesgedankens im AT, Breslau 1909.
 • 212. KARRER M., Jesus Christus im Neuen Testament, Göttingen 1998.KASPER W., Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996.KEIL K.F., Manual of Historico-Critical Introduction to the Canonical Scriptures of the Old Testament, I,Eerdmans 1952.KELSO J.A., The Antiquity of the Divine Title, JBL 20 (1901) 50-55.KEN G., Prawda was wyzwoli, Kraków 1995.KERN H., Świadkowie Jehowy, Bielski-Biała 1995.KITTEL G., Abba, TWNT I, 4-6.KITTEL G., RAD G. VON, do,xa, TWNT II, 236-258.KLAWEK A., Imiona hebrajskie Boga, Jahweh i Elohim, w: Całe życie z Biblią, Poznań 1982.KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Stromata 5, 6, 34, PG 9, 59.KNAUF E. A., Die Umwelt des Alten Testaments, Stuttgart 1994.KOEHLER L., Theologie des AT, Tübingen 1933. - Old Testament Theology, Westminster 1957.KOSMALA H., The Name of God, Annual of Swedish Theological Institute 2 (1963) 103-106.KOZIOŁ S., Bóg Ojcem ludu Bożego w symbolice prorockiej, w: Czyn człowieka odda mu zapłatę, red. G.P. PINDUROWIE, Tarnów 1999.KRUSZYŃSKI J., Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937.KUDASIEWICZ J., Historia i teologia przymierza, w: MPWB, I, Lublin 1975. - Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987. - Poznawanie Boga Ojca, I, Kielce 2000.
 • 213. - Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, (red. S. ŁACH, M. FILIPIAK), Lublin 1974.KUNDA T., KROMPLEWSKI R., Strzeżcie się fałszywych proroków, Ząbki 1996.KUNDA T., Spór o Boże imię, Ząbki 1996.KUNDEREWICZ C., Religie Egiptu, w: Zarys dziejów religii, red. J. KELLER, Warszawa 19886.L. KOEHLER, Theologie des AT, Tübingen 1933.ŁACH J., Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Warszawa 1996. - Jezus Syn Dawida (studium egzegetyczno-teologiczne), Warszawa 1973. - Określenie Boga Ojcem w Ewangelii św. Mateusza, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem,Warszawa 1999.ŁACH S., Elohistyczna tradycja, w: Encyklopedia Katolicka, IV, Lublin 1989. LAGRANGE M.J., La paternitéde Dieu dans lAncien Testament, RB 5 (1908) 481-499.LAMBERT G., Que signifie le nom divin Jahweh? NRT 74 (1952) 912.LANGKAMMER H., Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999. - Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976. - Stary Testament odczytany na nowo, Lublin 1992. - U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wrocław 1976. - Wprowadzenie do Ksiąg Starego Testamentu, Opole 1990.LEEUW G. VAN DER, Fenomenologia religii, Warszawa 1978.LEVI G., El Elyon on Genesis 14, 18-30, JBL 63 (1944) 1-9.LEVIN C., Der Jahwist, Göttingen 1993.LHOUR R., Yahweh Elohim, RB 81 (1974) 524-556.
 • 214. LILLIE B.J., Almighty, ABD I, 160.LINKE W., Bóg jako Ojciec Jezusa w Apokalipsie św. Jana, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, red. F.MICKIEWICZ, J. WARZECHA, Warszawa 1999.LOSKA T., Imię, w: Bóg, człowiek, świat. Ilustrowana Encyklopedia dla Młodzieży, Katowice 1991.LOURENCO J., Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie, ComP 14 (1994) z. 1. 51-52.MACLAURIN E.C.B., YHWH, the Origin of the Tetragrammaton, VT 12 (1962) 439-463.MAJKA W., Czy tak uczy Pismo święte? Rozmowa ze świadkiem Jehowy, Warszawa 1975.MANZANARES C.V., Prekursorzy Nowej Ery, Warszawa 1994.MARCHEL W., Abba Vater. Die Vaterbotschaft des Neuen Testaments, Leipzig 1965. - Ojciec, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F.GRYGLEWICZ, Lublin 1992.MARZEC Z., Metody działania i przyczyny sukcesów świadków Jehowy, Kraków 2000.MAY H. G., El Shaddai, JBL 60 (1941) 114-145. - The Patriarchal Ideal of God, JBL 60 (1941) 113-128.MCCASLAND S.C., Abba, Father, JBL 72 (1953) 79-91.MCCLELLAN W. H., Dominus Deus Sabaoth, CBQ 2 (1940) 300-307.MCDOWELL J., STEWARD D., Oszukani, Lublin 1994.MCKENZIE J.L., Divine Sonship and Individual Religion, CBQ 7 (1945) 32-47. - The Divine Sonship of Man in the Old Testament, CBQ 7 (1945) 326-339. - The Divine Sonship of Israel and the Covenant, CBQ 8 (1946) 320-31.MĘDALA S., Świat, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F.GRYGLEWICZ, Lublin 1992.
 • 215. MEYER B.F., Jesus Christ, ABD III, 773-796.Mezopotamia, red. BRAUN J., Warszawa 1971.MICHAELI P., Le livre de lE-xode, Paris 1975.MICHEL O., Mimneskomai, TWNT VI, 678-687. - path,r, EWNT III, 125-135. - Sohn Gottes, TBNT II, 1080-1088.MICKIEWICZ F., Przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca (Ef 2, 18). Bóg jako Ojciec wListach św. Pawła, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, red. F. MICKIEWICZ, J. WARZECHA, Warszawa 1999.MILLER P.D., El the Warrior, HTR 60 (1967) 411-431.MOOR J.C. DE, MULDER M.J., l[;B;, TDOT II, 181-200.MORENZ S., Bóg i człowiek w Starożytnym Egipcie, Warszawa 1972.MOSCATI S., Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa 1963.MOTYER A. J., The Revelation of the Divine Name, London 1959.MOWINCKEL S., The Name of God of Moses, HUCA 32 (1961) 121-133.MÜLLER H.P., Der Jahwename und seine Deutung Ex 3,14 im Licht der Textpublikationen aus Ebla, Bb62 (1981) 305-327.NOWAK A. J., Bóg-Ojciec, w: Wszystko czynię dla Ewangelii, red. G. WITASZEK, A. PACIOREK, A. KIEJZA,Lublin 2000.OLDENBURG U., The Conflict Between El and Baal in Canaanite Religion, Brill 1969.OTTO R., The Idea of the Holy, London 1926.PARDEE D., BORDREUIL P., Ugarit, ABD VI, 695-721.PARKE-TAYLOR G. H., The Divine Name in the Bible, Waterloo 1975.
 • 216. PAŚCIAK J., Boże imię Jahwe, w: Studium Scripturae anima teologiae, red. J. CHMIEL, T. MATRAS, Kraków1990, 225-236.Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI, wyd. J.P. MIGNE, Paris 1857-1866.PAWŁOWICZ Z., Człowiek a Świadkowie Jehowy, Gdańsk 1991.PAYNE J.B., Theology of the Older Testament, Zondervan 1962.PERLITT L., Der Vater im Alten Testament, Tellenbach 1976.PETER M., „Szema Israel”. Pwt 6.4 tekst monoteistyczny? RBL 32(1979) 33. - Wykład Pisma świętego Starego Testamentu, Poznań 19783.PFEIFFER C. F., Ras Shamra and the Bible, Baker 1962.PIETKIEWICZ R., „Jam jest Jahwe, twój Bóg”. Historia zbawienia ST, w: Aby usłyszeć słowo Pana, red. H.LEMPA, Wrocław 1998.PIETRZYK T., Świadkowie Jehowy – kim są?, Wrocław 1991. - Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1985.POLGENSEK T., Zanim zostaniesz „Świadkiem Jehowy” – przeczytaj, Gdańsk 1994.POPE M.H., El in the Ugaritic Texts, Supp VT 3 (1953) 1-116.PREUß, olam, TWAT V, 1144-1159.PROCKSCH O., Theologie des Alten Testaments,(bmw) 1950.QUELL G., Kurios, TWNT III, 1064.RABIEJ S., „Ego eimi” w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa, CT 58 (1988) 2, 23. - Bóg w Chrystusie. Historiozbawcze znaczenie imienia Bożego „Ja jestem”, Opole 1997.RAD G. VON, dAbK in the Old Testament, TDNT II, 238-242.
 • 217. - Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986. - Israel, TDNT III, 356-391.RAD G. VON, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986.RAD G. VON, The Origin of the Concept of the Day of Yahweh, JSS 4 (1959) 97-108.RAHNER M., Eine alte Tradition über die Anzahl der eigentlichen Gottesnamen, MGWJ 19 (1870) 183-190.RANOSZEK R., Religie Mezopotamii, w: Zarys dziejów religii, red. J. KELLER, Warszawa 1988.REESE J.M., The Principal Model of God m theNew Testament, BTB 8 (1978), 120-132.REISEL M., The Myslerious Name of YHWH, Assen 1957.RENDTORFF R., El, Baal und Jahwe, ZAW 78 (1976) 277-291.REYNOLDS R., Kim są Świadkowie Jehowy?, Katowice 1994.RINGGREN H., ba, TDOT I, 1-19. - laeGO, TDOT II, 350-355.ROBERTS J.M., Ilustrowana historia świata, I, Warszawa 1999.ROEDER G., Urkunden zur Religion des Alten Aegypten, Jena 1923.ROMANIUK K., Być ojcem według Biblii, w: Wierzę w Boga Ojca, Katowice 1998.ROPS D., Od Abrahama do Chrystusa, Warszawa 1967.ROSS J. P., Jahweh Sebaot in Sam and Ps, VT 17 (1967) 76-92.RÓŻANEK A., Świadkowie Jehowy – strażnicy prawdy czy fałszu?, Warszawa 1995.RUPPERT L., Der Elohist - Sprecher für Gottes Volk, w: Wort und Botschaft des Alten Testaments, red. J.SCHREINER, Würzburg 1969, 121-132.
 • 218. RUSECKI M., Imię Boga „Ja jestem”, ComP 14 (1994) z. 1, 3-14.SACHOWIAK L., Baal, w: Encyklopedia Katolicka, I, Lublin 1989. - Elohim, w: Encyklopedia Katolicka, IV, Lublin 1989. - Jahwe, w: Encyklopedia Katolicka, VII, Lublin 1997. - Prorocy - słudzy słowa, Katowice 1980.SAGGS H.W.F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973.SALES M., Kto może wymawiać Imię Boże?, ComP 14 (1994) z. 1. 101-105.SALIJ J., Pytania nieobojętne, Poznań 1988. - Poszukiwania w wierze, Poznań 1991. - Szukającym drogi, Poznań 1988. .SCHEDL C., Historia Starego Testamentu, I-II, Tuchów 1995.SCHELKLE K. H., Teologia Nowego Testamentu, II, Kraków 1984.SCHLEIFF A., Der Gottesname Jahwe, ZDMG 90 (1936 ) 679-702.SCHMÖKEL H., Jahwe und die Keniter, JBL 51 (1933) 212 n.SCHNACKENBURG R., Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien, Freiburg 1993. - Gott (NT), BTW, 274-279.SCHNELL W.J., Ku światłu chrześcijaństwa, Warszawa 1964.SCHREINER J., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999.SEEBASS H., GRÜNWALD K., Heilig, Heiligkeit, TBNT I, 887-892, 907-908.SEGAL M. H., El, Elohim, and YHWH in the Bible, JQR 46 (1955/1956) 89-115.SNAITH N., The Distinctive ideas of the Old Testament, London 1953.
 • 219. STACHOWIAK L., Starotestamentalna koncepcja Boga, RTK 19 (1972) 61-72.STADE B., Geschichte des Volkes Israel, Berlin 1887.STAUDINGER F., Vater, BTW, 546-549.STAUFFER E., Ego eimi, TWNT II, 350-352.STOGER A., Father, Sacramentum Verbi 1 (1970) 260-65.STOLZ F., Jahwes und Israels Kriege, Zürich 1972.STRECKER G., Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar, Göttingen 1984.STYŚ S., Adonai, w: Encyklopedia Katolicka, I, Lublin 1989.SUSKI A., Eulogia w Liście do Ęfezjan, STV 16 (1978) 1, 30.ŚWIDERKÓWNA A., Pierwsi świadkowie, Kraków 1988.SYNOWIEC J., Historyczny szkic dyskusji na temat kebod Jahwe, RTK 15(1968) 33-45. - Patriarchowie Izraela i ich religia, Kraków 1995. - Mojżesz i jego religia, Kraków 1996. - Dziesięć Przekazań, Kraków 1999. - Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992.SZCZEPAŃSCY H. A., KUNDA T., Pismo św. przeczy nauce Świadków Jehowy, Ząbki 2000.SZLAGA J., Objawienie Ojcostwa Bożego przez Jezusa Chrystusa, w: „Abba“ - Ojcze, Wrocław 1998.SZYMANEK E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.SZYMIK S., Imiona El oraz Elohim jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: Mów, Panie, bo słuchasługa Twój, red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1999.TARNOWSKI J., Rozmowy o wierze i życiu, Katowice 1989.
 • 220. TAYLOR T.M., „Abba Father” and Baptism, SJT 2(1958) 62-71.TEIGIN S.J., The Origin of “Eloh”, “God”, in Hebrew, JNES 3 (1944) 259.TEODORET, Quaestio 15 in Exodum, PG 80, 244.TERNANT P., Ojcowie-Ojciec, STB, 626. - Pan, STB, 642.THIERRY G. J., The Pronunciation of the Tetragrammaton, OTS 5 (1948) 30-42.THOMPSON H. O., Yahweh, ABD VI, 1011-1012.TOLMIE D. F., The Characterization of God m the Fourth Gospel, JSNT 69 (1998) 60.TRIGO J., Przysięga, ComP 14 (1994) z. 1, 121-122.TRONINA A., Bóg przybywa ze Synaju, Lublin 1989.TWISSLEMANN H.J., Od świadka Jehowy do świadka Jezusa Chrystusa, Warszawa 1994.VACCARI A., Jahwe e i nomi nelle religioni semitiche, Bb 17 (1936) l-10.VAULX J. DE, Święty, STB, 972-973.VAUX R. DE, The Revelation of the Divine Name YHWH, w: Proclamation and Presence, red. G.H. DAVIES,London 1970, 48-75. - El et Baal le dieu des peres et Yahweh, Ugaritica VI (1969) 501-518.VÖGTLE A., Jesus Christus, BTW, 333-344.WADDELL G., The tetragrammaton in the LXX, JTS 45 (1944) 158-161.WAGNER M., Die Lexikalischen und Grammatikalischen Aramaismen in alttestamentlichen Hebräisch,Berlin 1966.WALKER M., A New Interpretation of the Divine Name Shaddai, ZAW 72 (1960) 64-66.
 • 221. - The Origin of the Thrice Holy, NTS 5 (1958/1959). THAT II, 589-608.WALKER N., Elohim and Eloah, VT 6 (1956) 214-215. - Yahwism and the Divine Name “Yhwh”, ZAW 70 (1958) 262-265.WALLS N. H., The Goddess Anat in Ugaritic Myth, Atlanta 1992.WAMBACQ B.N., Eheyeh aser eheyeh, Biblica 59 (1978) 317-338.WARZECHA, Ojcostwo Boga w Piśmie Świętym, ComP 2 (1982) 1, 52.WEINGREEN J., The Construct-Genetive in Hebrew Syntax, VT 4 (1954) 50-59.WEIPPERT M., szaddaj (Gottesname), THAT II, 873-881.Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, (baw), Brooklyn 1995.WILLIAMS A.L., The Tetragrammaton Jahwe, Name or Surrogate?, ZAW 54 (1936) 262-269.WILLIAMS J.G., The Prophetic Father, JBL 85 (1966) 344-348.WINTER P., Der Begriff Sohne Gottes im Moselied Dt 32, 1-43, ZAW 67 (1955) 40-48.WOJCIECHOWSKI M., Chrystologia NT. Próba podsumowania, w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”,red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2001WOOD L., A Survey of Israels History, Zondervan 1970.WORDEN T., The Literary Influence of the Ugaritic Fertility Myth on the Old Testament, VT 3 (1953)273-297.WOSCHITZ K. M., Heiligkeit, BTW, 290-293. - Herrlichkeit/Doxa, BTW, 296-300.WOUDE A.S. VAN DER, Heer, THAT II, 499.WOŹNIAK J., Prehistoria przysiegi haj Jahwe, w: Studium Scripturae amma teologiae, red. J. CHMIEL, T.MATRAS, Kraków 1990, 368-373.
 • 222. YAMAUCHI E. M., Tammuz and the Bible, JBL 84 (1965) 283-290.YARON R., Aramaic Marriage Contracts from Elephantine, JSS 3 (1958) 1-39. ZAŁĘSKI J., Główne myśliteologiczne w Listach św. Jana, WST 10 (1997) 427-434.ZALESKI W., Jezus Chrystus, Poznań 1964.ZIMMERMAN F., El and Adonai, VT 12 (1962) 190-195. POMOCE LEKSYKOGRAFICZNEBibel-Lexicon, red. HAAG H., Leipzig 1970.Bibeltheologisches Wörterbuch I-II, wyd. J.B. BAUER, Graz 19673, 1994.BRIKS P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 1999.DAVIDSON B., The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Grand Rapids, Michigan 1993.Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, red. COENEN L., BEYREUTHER E., BIETENHARD H.,Bologna 19894.Słownik języka polskiego, red. DOROSZEWSKI W., Warszawa 1958-1969.Encyklopedia Biblijna, red. ACHTEMEIER P.J., Warszawa 1999.Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. BLAZ H., SCHNEIDER G.,Illustrated Dictionary & Concordance of the Bible, red. WIGODER G., New York 1986.KOEHLER L. - BAUMGARTNER W., Lexicon hebraicum, Leiden 1958.Leksykon Biblijny, red. F. RIENECKER, Warszawa 2001.Mała encyklopedia kultury antycznej, red. PISZCZEK Z., Warszawa 1966.Multimedialna nowa encyklopedia powszechna PWN 2000.
 • 223. POPOWSKI R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.Słownik teologii biblijnej, red. LÉON-DUFOUR X. i in., Poznań 19903.The Anchor Bible Dictionary VI, red. NOEL FREEDMAN D., New York 1992.The Illustrated Biblie Dictionary, red. WOOD D., Leicester 1986.The New International Dictionary of New Testament Theology, II.Theological Dictionary of the Old Testament, red. BOTTERWECK G.J., RINGGREN H., (tł. GREEN D. E.), I-VII,Michigan 1974-1986.Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, I-II, red. JENNI E., WESTERMANN C., München1979.Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, I-II, red. COENEN L., BEYREUTHER E., BIETENHARD H.,Wuppertal 2000.Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, red. G. KITTEL, G. FRIEDRICH, Stuttgart 1933-1979.WĘCLEWSKI Z., Słownik grecko-polski, Lwów 1929.
Fly UP