...

Nostradamus Wielka Ksiä™Ga Przepowiedni[1]

by miroslaw-duczkowski

on

Report

Category:

Spiritual

Download: 0

Comment: 0

10,603

views

Comments

Description

 
Download Nostradamus Wielka Ksiä™Ga Przepowiedni[1]

Transcript

 • 1. NOSTRADAMUS WIELKA KSIĘGA PRZEPOWIEDNI Francis X. King www.OsloNet.Net
 • 2. www.OsloNet.Net
 • 3. www.OsloNet.Net
 • 4. NOSTRADAMUS PRZEPOWIEDNIE SPEŁNIONE ORAZ PROROCTWA DOTYCZĄCE KOŃCA NASZEGO TYSIĄCLECIA I POCZĄTKÓW NASTĘPNEGO FRANCIS X. KING i S T E P H E N S K I N N E R K S I Ę G A www.OsloNet.Net
 • 5. Tytuł oryginału NOSTRADAMUS Prophecies Lulfilled und Prediciions for the Millennium & Beyond Opracowanie graficzne wydania angielskiego Cooper Wilson Design Redakcja Barbara Wagłetoska Korekta Marianna Filipkowska Text and Design Copyright © Carlton Books I.imited T993 Ali rights reserved © Copyright for the Polish edition by Świat Książki, 1995 © Copyright for the Polish translation by Zbigniew Dakwski, 1994 Świat Książki, Warszawa 1995 Drukowano w Mohndruck, Cutcrsloh ISBN 83-7129-085-3 Nr 1091 www.OsloNet.Net
 • 6. www.OsloNet.Net
 • 7. z yjemy w świecie rozwiniętej technolo­ gii, w świecie, w którym to, co stanowi naszą codzienność - od telewizji, przez transplantację ludzkich organów, po loty kosmiczne - jeszcze przed stuleciem uwa­ żane było za fantazję, za wytwór wyobra­ źni takich pisarzy jak J. Verne czy H. G. Wells. Jednakże żyjemy jednocześnie w świecie, w którym magia i wiedza tajemna nie straciły na znaczeniu. W dzi­ siejszych czasach w dalszym ciągu wiele ludzi, tak kobiet jak i mężczyzn, szuka u jasnowidzów, wróżbitów czy astrolo­ Wodnik, nosiciel mądrości gów nie tylko pomocy w rozwiązywaniu Jakie sekrety były znane alchemikom? swoich codziennych, osobistych proble­ mów, lecz również odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości całej ludzkości. Metody, jakimi posługują się specjaliści w dziedzinie wiedzy tajemnej, są róż­ norodne - od starej chińskiej księgi przepo­ wiedni I Ching po próby osiągnięcia innego stanu świadomości, w którym dusza oddzielona od cia­ ła może swobodnie po­ dróżować w czasie. Jedną z najpopular­ niejszych technik wróż­ biarskich, stosowaną z rozmaitymi wynikami od połowy XVI wieku, Instrumenty upomnianej nauki . ^ int erpretOWanie profetycznych czterowierszy, które zostały napisane przed ponad 400 laty przez francuskiego wizjonera Nostradamusa. Czterowiersze te, nazywane Centuriami, NOSTRAUAMUS www.OsloNet.Net
 • 8. MAGIA, NASZE PRZEZNACZENIb I FODKÓŻfi W CZASIE napisane są niejasnym języ­ kiem, którego odczytanie wymaga wiele czasu i wysił­ ku. Czy należy traktować tych, którzy trudzą się nad tekstem Nostradamusa, z przymrużeniem oka, a ich wysiłki uważać za stratę cza­ su? Może rzeczywiście moż­ liwe jest poznanie przyszło­ ści, może Nostradamus is­ totnie odbywał podróże w czasie i przestrzeni, zdo­ bywając wiedzę o rzeczach, które są jeszcze przed nami? Wydarzenia, jakie miały miejsce na giełdzie w Hong­ kongu w 1992 roku, uzmys- Miejsce człowieka w systemie znaków zodiaku ławiają nam na nowo możliwości drzemiące w starych sztukach przepowiadania przyszłości. W początkach 1992 roku komisja papierów wartościowych azjatyckiego oddziału Credit Lyonnais Se- curities zwróciła się z prośbą o radę do adeptów starej chiń­ skiej szkoły wróżbiarskiej Feng-Shui. Przepowiedzieli oni wyjątkowy wzrost cen ak­ cji w okresie od marca do maja 1992 roku, a następnie ich spadek w listopadzie, przy czym najniższy poziom miał adamus znal tajemnice wyroczni on osiągać w początkach delfickiej grudnia. Prognoza opracowana przez ekspertów komisji papierów wartościowych przewidywała podobne za­ chowania się na giełdzie, nie była Rytualny nóż maga jednak tak dokładna jak ta, którą przedstawili chińscy wróżbiarze. Być może zatem starej wiedzy nie można całkowicie zastąpić nowo­ czesną techniką, jak zwykło się obe­ cnie sądzić. www.OsloNet.Net
 • 9. www.OsloNet.Net
 • 10. W WIELU ROZMAITYCH PRZEPOWIEDNIACH - ZARÓWNO DAWNIEJSZYCH, JAK I DZISIEJSZYCH - NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ RYSUJE SIĘ W CIEMNYCH BARWACH. RZECZ JASNA, NIE WSZYSTKIE Z NICH TRZEBA PRZYJMOWAĆ Z CAŁĄ POWAGĄ. WYDAJE SIĘ JEDNAK, ŻE PRZEPOWIEDNIE POZOSTAWIONE PRZEZ NOSTRADAMUSA WARTE SĄ SZCZEGÓLNEJ UWAGI W jednym ze swoich proroctw Nostradamus Nie są to jedyne kataklizmy, które zagrażają nam mówi, że w siódmym miesiącu (lipcu) lub w najbliższych latach. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy w początkach sierpnia 1999 roku zstąpi na Ziemię — Zaraza, Głód, Wojna i Śmierć — przyniosą roz­ "Kró1 Grozy". Można się domyślać, iż chodzi tu lew krwi i nędzę. Ale nie wszystko, co nas czeka, o osobę, która spowoduje wybuch wojny atomowej jest tak przerażające. Poza ciemnymi wąwozami zob. ( 110-111). Jak nas dalej historii, przez które musi się przekonuje Nostradamus, zarówno przejść, rozciągają się opromie­ przed przybyciem „Króla Grozy", nione słońcem wyżyny i po jak i po jego przybyciu na Zie- wspięciu się na nie ludzkość będzie mi "panować będzie szczęśliwie mogła zwrócić swój wzrok ku Mars . Szczęście Marsa oznaczać gwiazdom. może jedynie nieszczęście ludzko- Wszystkie te przepowiednie ści starej tradycji astrologicznej można znaleźć w profetycznych planeta Mars, która otrzymała swo- pismach francuskiego pisarza No- ją nazwę na cześć rzymskiego boga stradamusa (1503—1566), nazywa­ wojny, jest uważana za patrona woj- nego również wizjonerem z Sa­ nyi przelewu krwi. Z proroctwa lon od miejsca, w którym osiadł Nstradamusa wynika zatem, że po wielu latach wędrownego ży­ wraz z przybyciem „Króla Grozy" na Ziemi wybuch­ cia. Jakim człowiekiem był Nostradamus? Co wia­ ­­e konflikt zbrojny o nie spotykanej dotąd sile. domo o przygodach, jakie spotykały go podczas W czasie igrzysk olimpijskich w 2008 roku władca wędrówek? 1 - co najważniejsze — czy powin­ świata i główny kapłan pogańskiego kultu nekroman- niśmy poważnie przyjmować jego przepowiednie tycznego, prawdopodobnie osoba tożsama z „Kró- dotyczące przyszłych losów ludzkości? Pierwsza lem Grozy", doprowadzi do „wielkiego pożaru na część naszej książki jest poświęcona próbie znale­ Wschodzie". zienia odpowiedzi na te pytania. www.OsloNet.Net
 • 11. Wizjoner znał tajemnice zielarstwa dowskich rodzin drobnych kupców mogło się poszczycić pochodzeniem od wybitnych rabinów, lekarzy czy filozofów. Być może z takiej rodziny pochodził także nasz wizjoner. Niezależnie od tego, kim byli przo­ dkowie Nostradamusa, jedno jest pe­ wne - był on inteligentnym chłop­ cem, który już we wczesnej młodości zdobył podstawową znajomość łaciny i greki oraz matematyki. W roku 1522, w wieku 18 lat, Nostradamus opuścił Awinion i udał się do Montpellier. Rozpoczął tam stu­ dia medyczne i po trzech latach, mając zaledwie 21 lat, uzyskał licencję umo­ żliwiającą mu wykonywanie zawodu Nostradamus badał mistyczny kabalistyczny diagram znany pod nazwą drznca życia lekarza. Następne lata spędził na węd­ N ostradamus urodził się 14 gru­ dnia 1503 roku w Saint-Remy w Prowansji w rodzinie żydowskich dectw wynika jednak, że przodkowie Nostradamusa trudnili się działalnoś­ cią handlową w papieskim Awinionie. rówkach, specjalizując się w leczeniu choroby określanej jako „charbon", będącej prawdopodobnie odmianą konwertytów. Z pewnych przekazów Te różnorodne informacje, jakie ma­ dżumy dymieniczej lub gruźlicy. Nos- źródłowych można wnosić, iż jego my o rodzinie Nostradamusa, nie tradamusowi udawało się odnosić ojciec pochodził ze znanej rodziny wykluczają się nawzajem. W XVI w leczeniu d ż u m y większe sukcesy niż wybitnych lekarzy. Z innych świa­ wieku w Europie wiele prostych ży- większości ówczesnych lekarzy. NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 12. NOSTRADAMUSA PODROŻE W CZASIE Powodzenie swoje Nostradamus dowodów na to, by Nostradamus zawdzięczał jednak nie temu, że stoso- — jak to się niekiedy przypuszcza wał jakieś środki specjalne, nie znane — swoją medyczną sławę zyskał dzięki pozostałym lekarzom tych czasów, talentom profetycznym. Jeśli można Lekarstwa, jakie aplikował pacjentom, to dzisiaj stwierdzić, środki lecznicze, nie różniły się zbytnio od zalecanych jakie zalecał pacjentom, nie odbiegały przez innych lekarzy. Jednym z nich od tych, które stosowano wówczas była mikstura sporządzona z liści ró- powszechnie. ży. goździków, aloesu oraz ususzone- Na przykład do sporządzenia ma­ go i sproszkowanego irysa i tataraku. ści, za pomocą której Nostradamus Taka mikstura pacjentom Nostrada- miał wyleczyć z wielu chorób biskupa musa nie szkodziła, ale prawdopodob- Carcassonne, użył sproszkowanego Renesansowa konsultacja medyczna nie też im nie pomagała. Swoje powo- koralu, lapis-lazuli i płatków złota. dzenie zawdzięczał raczej temu, że Zapewne taka maść nie mogła za­ jeszcze będziemy mogli się przekonać, zrezygnował ze stosowania popular- szkodzić, ale wątpliwe jest, aby jej Nostradamus niejednokrotnie spra­ nych wówczas drastycznych metod stosowanie — jak przekonywał wiał wrażenie szarlatana. Ale - i to leczenia, takich jak puszczanie krwi Nostradamus - przywracało mło­ nie ulega wątpliwości — był on czy zalecanie środków przeczyszcza­ dość, leczyło bóle głowy i zapar­ prawdziwym prorokiem i wizjo­ jących, które przynosiły pacjentom cia oraz wzmacniało potencję. Jak nerem. więcej szkody niż pożytku. Z dużym prawdopodobieństwem N O S T R A D A M U S I P A N N A można przyjąć, że właśnie w okresie P swoich lekarskich wędrówek Nostra­ o śmierci Nostradamus zyskał i powtórzyła: Bonjour, Monsieur damus poznał stare techniki przepo­ wiadania przyszłości, które później opinię człowieka, który miał Nostredame. Nasz wizjoner, uśmie­ wykorzystał do zerwania zasłony cza- nie tylko dar przewidywania zda­ chając się, odpowiedział: Bonjour, su i poznania przyszłych wydarzeń rzeń przyszłości, lecz także duże petite femme (Dzień dobry, mała (zob. s. 138-139). Nie ma jednak poczucie humoru. Kilka lat po jego kobietko). śmierci krążyła o nim taka oto Tej i podobnych opowieści nic opowieść. Pewnego dnia spotkał trzeba przyjmować dosłownie. poważną młodą dziewczynę udają­ Dowodzą one jednak uznania dla cą się na miejsce, w którym miała zdolności Nostradamusa dostrze­ zwyczaj spotykać się młodzież gania ukrytych znaczeń w codzien­ z Salon. Bonjour, pucelle (Dzień nych zdarzeniach. Sława, jaką zdo­ dobry, panienko) — powiedział do był Nostradamus, była uzasad­ niej Nostradamus. Bonjour, Mun- niona. Jak wykażemy na następ­ sieur Nostredame - odpowiedziała nych stronach, wiele z jego prze­ grzecznie dziewczyna. powiedni — niejednokrotnie za­ Godzinę później spotkał ją po wierających imiona i daty przy­ raz drugi, nadal była bardzo powa­ szłych wydarzeń — spełniło się co żna. Ukłoniła mu się ponownie do joty. www.OsloNet.Net Przygotowywanie narkotyków dlu celów medycznych
 • 13. Atlas niebios pokazujący układ ciał niebieskich, tak jak sobie wyobrażali tradycyjni astrologowie N ostradamus na pewien czas po­ rzucił swoje wędrowne ży­ cie, ożenił się i osiadł w mieście Agen. 1538 roku oskarżono go jeszcze o he­ rezję. Podstawę do tego dały słowa, jakie wypowiedział Nostradamus do śliwe sformułowanie dotyczyło jedy­ nie artystycznej wartości pracy rze­ mieślnika. Nie dane mu było jednak zaznawać mężczyzny odlewającego w brązie Wszystkie te wydarzenia ostatecz­ długo szczęścia rodzinnego. Jego żo­ figurę Najświętszej Marii Panny. Miał nie skłoniły Nostradamusa do powro­ na i dzieci zmarły na dżumę. Krewni stwierdzić wówczas, że mężczyzna tu do życia wędrownego lekarza. zmarłej żony zaczęli domagać się od ten „odlewa posąg diabła". Jak zapew­ O jego działalności w tym począt­ Nostradamusa zwrotu posagu. W niał później Nostradamus, to nieszczę­ kowym okresie po opuszczeniu Agen NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 14. NOSTRADAMUSA PODRÓŻi; W CZASIE niewiele wiadomo. Dopiero w 1544 Nic jest to jednak takie pewne. Jak Przepowiednia ta zapewniła Nost- roku poświadczony jest jego pobyt p o s t a r a m y się jeszcze wykazać, wiele r a d a m u s o w i uznanie w s p ó ł c z e s n y c h w Marsylii. Pewne dane pozwalają się przemawia za tym, że Nostradamus i ugruntowała jego wizjonerską sławę. jednak domyślać, że wcześniej prze­ podjął studia nad naukami tajemnymi Kiedy zmarł w roku 1566, prawdopo­ bywa! w Lombardii, pozostającej pod już znacznie wcześniej. Można tu dobnie na skutek niewydolności nerek władzą Wenecji, oraz m Sycylii. jeszcze dodać, że TheophUc de Ciaven- spowodowanej chorobą serca, na jego W roku 1546 Nostradamus został cieres, XVII-wieczny badacz proroctw grobie umieszczono następujący na­ wezwany do Aix, ogarniętego wów- Nostradamusa, twierdził, iż zainte­ pis: czas zarazą dżumy. Jak opowiadano, resowanie astrologią wynikało z prze­ Tutaj spoczywa sławny Michał Nost­ zaraza dokonywała takich spustoszeń, konania naszego bohatera o jej użyte­ radamus, którego boskie pióro jako jedyne że kobiety, które zaobserwowały czności w praktyce lekarskiej. Nie jest - w opinii wszystkich śmiertelnych -gad do sie bie pierwsze objawy dżumy, więc wykluczone, że już od początku ne było pod wpływem gańazd opisać zaszywały się w śmiertelne całuny, tączyl on studia lekarskie z badaniami przyszłe wydarzenia całego świata... aby po śmierci — która niechybnie nad wiedzą tajemną. Niech spoczywa w spokoju. musiała je spotkać - ich nagie ciała Niezależnie od tego, kiedy były wystawiane na widok publiczny Nostradamus rozpoczął na poważnie Nostradamus z pewnością zajmo­ w drodze na cmentarz przeznaczony studia okultystyczne - pewne jest, że wał się astrologią, stąd też jego bio­ dla zmarłych na zarazę. Nostradamu- począwszy od 1550 roku wydawał graf mógł twierdzić, że przepowiadał sowi najwidoczniej udało się w jakimś corocznie almanachy, które zawierały przyszłość „pod wpływem gwiazd". stopniu powstrzymać rozprzestrze­ bogaty materiał astrologiczny i cie­ Jednakże nie ulega najmniejszej nawet nianie się zarazy, gdyż wdzięczni szyły się dużym powodzeniem. Jeden wątpliwości, że większość przepowie­ mieszkańcy Aix przyznali mu stałą z tych almanachów, przeznaczony na dni zawartych w Centuriach powstała pensję. Wkrótce Nostradamus prze­ rok 1559, został opublikowany rów­ w rezultacie stosowania przez Nost­ 13 niósł się do Salon de Craux — stąd nież w wersji angielskiej. radamusa innych, aniżeli astrologia, nazywany jest też wizjonerem z Salon W roku 1555 ukazało się pierwsze metod poznawania przyszłości. Wię­ - gdzie po raz drugi się ożenił i do­ wydanie sławnych później czterowie- cej na ten temat powiemy na stronach czekał się licznego potomstwa. rszy Nostradamusa, zwanych Centu­ 138-139. Niedługo po przeprowadzce do riami. Dzieło to wywołało ogromne Salon Nostradamus został poproszo­ wrażenie na współczesnych. Nie ny przez władze Lyonu o pomoc brakło też głosów oskarża­ w opanowaniu zarazy, która dotknęła jących Nostradamusa o to miasto. Prawdopodobnie chodziło hochsztaplerstwo czy o epidemię dżumy dymieniczej, cho­ nawet chorobę umy­ ciaż pewne dane wskazują, że mogła słowa. to być jakaś szczególnie ciężka od­ Książka zdobyła miana krztuśca. Z nie znanych bliżej sławę głownie powodów Nostradamus stracił w tym dzięki jednej prze­ czasie swoją dobrą opinię lekarską powiedni, którą u mieszkańców Salon. To niepowo­ powszechnie odno­ dzenie — jak przekonuje nas XIX-wie- szono do śmiertel­ czne źródło — skłoniło go do poważ­ nego wypadku króla nego zainteresowania się astrologią francuskiego Henryka II i wiedzą okultystyczną. z 1559 roku (zob. s. 16—17) Zaiccia rolnicze w powiązaniu ze znukami zodiaku www.OsloNet.Net
 • 15. D la zrozumienia metod, jakimi posługiwał się Nostradamus w celu poznania przyszłości, szczegól­ wiedział o przyszłej reformie kalen­ darza chrześcijańskiego, która rozpo­ częła się dopiero f 6 łat po jego śmierci myślał, nie jest w rzeczywistości dzie­ siątym dniem kwietnia, lecz że jedynie przez Gotów za taki jest uważany. ne znaczenie ma czterowiersz 42 i do dzisiaj nie została jeszcze zakoń­ Na kogo wskazywał Nostradamus? z Centurii I. Dokładniej przedstawimy czona. Kim byli „Goci", którzy posługiwali jego treść na stronach 140—141. Wyrażenie „kalendy", użyte w tym się wadliwym kalendarzem? Nad jednym z wersów tego cztero- wersie, prorok zapożyczył z antyku. Właściwą odpowiedź na te pytania wiersza zatrzymamy się jednak już W kalendarzu rzymskim kalendami dał już przed ponad 300 laty wspomi­ w tym miejscu. Wynika bowiem z nie­ nazywano pierwszy dzień każdego nany wyżej Theophile de Garencieres go w sposób oczywisty, że Nost­ miesiąca. Kalendy kwietnia to po pro­ w swoim dziele Prawdziwe proroctwa radamus rzeczywiście posiadał wiedzę stu pierwszy kwietnia. Pisząc „dziesią­ Michała Nostradamusa, opublikowa­ o przyszłych wydarzeniach. Wers ten ty dzień... kalend kwietniowych", No­ nym w 1672 roku. De Garencieres brzmi następująco: „Dziesiąty dzień stradamus miał zatem na myśli 10 przypomniał w nim, że kalendarz ju­ gockich kalend kwietniowych". kwietnia. Zwraca jednak uwagę fakt, liański, którym posługiwano się po­ Na pierwszy rzut oka nie widać iż wyrażenie „kalendy" poprzedził wszechnie za życia Nostradamusa, był w nim nic szczególnego. Dowodzi przymiotnikiem „gockie". Wskazywał kalendarzem niedokładnym. Z bie­ on jednak niezbicie, że Nostradamus w ten sposób, że dzień, o którym giem czasu niedokładności narastały, Wielk pożur Londynu z 1666 roku, przepowiedziany zarówno przez Nostradamusa, jak i wielu innych proroków NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 16. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIF (w XVT wieku termin ten stosowano biere. Bez wątpienia w tekście Nost­ często w odniesieniu do wszystkich radamusa zawarte są odniesienia do chrześcijańskich niełacińskich naro­ sporów dyplomatycznych, do jakich dów) byli jeszcze bardziej konserwaty­ doszło w roku 1940 między Adolfem wni aniżeli Anglicy i trwali przy kalen­ Hitlerem i dyktatorem hiszpańskim darzu juliańskim aż do rewolucji 1917 generałem Franco. Zamknęły one roku. (Kalendarz juliański jest do dzisiaj „wielkiemu człowiekowi" — Hitlerowi jeszcze stosowany w kościele prawo­ — drogę do zatoki, w tym przypadku sławnym i monofizyckim. Obecnie ró­ do Gibraltaru. żnica między kalendarzem juliańskim Kim jest tajemnicza postać, okreś­ a gregoriańskim wynosi 13 dni). lona przez Nostradamusa jako Ribie­ Czy w przypadku przytoczonego re? Na to pytanie nie można udzielić wyżej tekstu Nostradamusa mamy do pewnej odpowiedzi. Z dużym praw­ czynienia jedynie ze zbiegiem okoli­ dopodobieństwem można przyjąć, iż Nostradamus przepowiedział wielką zarazę czności? Nie jest to wykluczone. W pod imieniem tym ukrywa się Jose tak że w XVI wieku kalendarz ten, końcu prorok nie wspomina żadnego Primo de Rivera — nieżyjący już wów­ powszechnie używany przez świat imienia (np. papieża Grzegorza), nie czas twórca hiszpańskiego faszyzmu, chrześcijański, opóźniony byl w sto­ podaje też wskazówek co do daty którego ludzie, przywódcy Falangi, sunku do rzeczywistego kalendarza ewentualnego wprowadzenia nowego brali udział w nieudanych rozmowach słonecznego o dziesięć dni. Dzień, kalendarza. Kiedy Nostradamus przele­ Hitlera z Franco. który w kalendarzu juliańskim miał wał swoje proroctwa na papier, już od Przytoczone przepowiednie to tylko oznaczać dzień przesilenia letniego, dłuższego czasu podejmowano z róż­ dwa przykłady wybrane spośród wie­ w rzeczywistości był wyznaczony nym natężeniem próby zreformowania lu spełnionych proroctw. Inne przed­ dziesięć dni po tym najdłuższym dniu kalendarza juliańskiego, Również liczni stawimy na następnych stronach. w roku. poszukiwacze wiedzy tajemnej - jak W roku 1582 na polecenie papieża np. Anglik John Dee - byli gorliwymi Grzegorza XIII została przeprowadzo­ orędownikami idei reformy. na reforma kalendarza juliańskiego, Jednakże trudno wyjaśnić zbiegiem polegająca, między innymi, na doda­ okoliczności spełnienie się innych niu owych dziesięciu brakujących dni. przepowiedni, w których Nostrada­ Nowy kalendarz gregoriański szybko mus zawarł odniesienia do dat i imion. się upowszechnił w krajach katolic­ Weźmy na przykład szesnasty cztero- kich, natomiast protestanckie narody wiersz z Centurii IX, który brzmi północnej Europy, „Goci", tzn. naro­ następująco: dy niełacińskie, pozostały przy sta­ Z kasztelu [tj. z Kastylii, Hiszpaniil rym, juliańskim sposobie pomiaru cza­ zwoła Franco zgromadzenie, su. W momencie opublikowania ksią­ Ambasadorowie nie osiągną zgody żki de Garencićrcs'a Anglia nie przyję­ i spowodują rozłam, ła jeszcze kalendarza gregoriańskiego. Ludzie Ribiere przybędą licznie Anglicy widzieli w nowym kalen­ I wielkiemu człowiekowi zostanie darzu niepotrzebny papieski wymysł zagrodzona droga do zatoki. i dopiero 80 lat później zdecydowali się na jego wprowadzenie. W czterowierszu tym zostały wy­ „Goci", którzy rządzili carską Rosją mienione dwa nazwiska: Franco i Ri­ Wielka zaraza w Londynie w 1665 roku www.OsloNet.Net
 • 17. Jak już wspominaliśmy, pierwsze część sceptyków zmieniła swoje zda­ wydanie czterowierszy Nostrada­ nie o dziele Nostradamusa. Zmianę musa spotkało się z dużym zaintereso­ stanowiska spowodowały okoliczno­ waniem czytelników. Nie wszyscy ści, w jakich doszło do śmierci króla jednak byli przekonani o prawdziwo­ Francji Henryka II, zmarłego tragi­ ści zawartych w nich proroctw. Zda­ cznie na skutek ran odniesionych niem niektórych treść dzieła Nost­ w czasie turnieju rycerskiego. radamusa dowodziła raczej szaleńst­ Nieszczęśliwy wypadek zdarzył się wa jego autora. Inni widzieli w Nost- podczas turnieju, jaki 40-letni wów­ radamusie oszusta, próbującego pod czas król wyprawił z okazji jednoczes­ skomplikowaną formą swoich cztero­ nych zaślubin swojej córki Elżbiety wierszy przykryć ich rzeczywistą pus­ z królem Hiszpanii Filipem II i swo­ tkę i brak jakiegokolwiek sensu. jej siostry Małgorzaty z księciem Sa­ Latem 1559 roku przynajmniej baudii. Szesnastowieczna przyłbica Późnośredniowieczny turniej rycerski. W podobnym zginął król Henryk II NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 18. NOS1KAD.AMUSA P O D R Ó Ż E W CZASIE Ostatniego dnia trzydniowego tur- wcześniej, wydawał się całkowicie gicznego wypadku króla. „Młody nieju I Icnryk, używający jako swoje- niejasny. Brzmi on następująco: lew" oznaczał oczywiście Montgome- go osobistego godła lwa (chociaż nie ry'ego. „Starym lwem", który miał było to zgodne z regułami heraldyki), Młody lew pokona lwa starego być przez niego pokonany „w poje­ spotkał się w pojedynku z 33-letnim na polu walki podobnym do bitewnego dynczym starciu na polu walki podob­ dowódcą gwardii szkockiej o nazwis- pola w pojedynczym starciu, nym do bitewnego pola" (tj. podczas ku Coryes lub Montgomery, którego Przebije on jego oko w złotej kracie, walki turniejowej), był zaś król Hen­ przodkowie prawdopodobnie pocho- Jedną z dwóch części, ryk II. Tak jak przepowiedział Nost­ dzili ze Szkocji. Jak wiadomo, herbem następnie [stary lew | radamus, oko królewskie zostało prze­ Szkocji jest lew. W trakcie walki umrze w strasznych cierpieniach. bite „jedną z dwóch części" kopii, złamała się kopia Montgomery'ego. chociaż strzegły je „złote kraty" - p o ­ Jedna jej część lekko zraniła króla Wkrótce po śmierci Henryka zro­ złacana przyłbica królewskiego heł­ w szyję, natomiast druga, większa zumiano, iż Nostradamus w swoim mu. Król — tak jak w proroctwie część ostrza kopii przebiła pozłacaną czterowierszu opisał okoliczności tra­ — „zmarł w straszliwych cierpieniach". przyłbicę królewskiego hełmu i ugo­ dziła króla w oko, uszkadzając mózg. Henryk zmarł po dziesięciu dniach S w straszliwych męczarniach. pełnienie się przepowiedni do­ Zgodnie z poświadczonymi źró­ Wszystko przemawia za tym, że tyczącej śmierci Henryka II za­ dłowo wierzeniami, przynajmniej wydarzenia te Nostradamus przepo- pewniło Nostradamusowi uznanie od ostatnich dziesięcioleci XVII wie­ ; wiedział w cztero wierszu 35 z Centu­ na dworze królewskim. Wkrótce ku, w grobie Nostradamusa miały rii I. Tekst ten, wydany cztery lata potem został osobistym lekarzem być złożone razem z ciałem proroka króla Karola IX. Również wielu również jakieś jego nieznane ręko­ przedstawicieli arystokracji zaczęło pisy oraz cenne przedmioty. się do niego zwracać o pomoc Przekonanie o skarbach ukry­ w rozwiązywaniu kłopotów zdro­ tych w grobowcu Nostradamusa wotnych i osobistych. Po śmierci musiało być na tyle silne, że Nostradamusa jego sława rosła na­ w 1700 roku skłoniło złodziei dal i umacniało się przekonanie cmentarnych do otworzenia trum­ o ponadnaturalnych zdolnościach ny. W grobowcu Nostradamusa proroka nie tylko wśród arysto­ złodzieje nie znaleźli jednak ani kracji, lecz także wśród niższych skarbów, ani żadnych rękopisów warstw społecznych: chłopów, rze­ z nieznanymi proroctwami. Jedy­ mieślników, a nawet — cmentar­ nym ich łupem stał się płaski po­ nych złodziei. złacany medalion. Na medalionie Jest wielce prawdopodobne, że wyryty był napis M D C C — czyli Nostradamus przewidział swoją zapisana rzymskimi cyframi data pośmiertną sławę. Z przekazu po­ 1700 - rok otwarcia grobu Nost­ chodzącego z początku XVIII wie­ radamusa. Jak widać, trudno od­ ku wynika, iż pozwolił sobie nawet mówić wizjonerowi z Salon po­ na pewien żart w tym względzie. czucia humoru. Król I rangi Henryk II www.OsloNet.Net
 • 19. Katarzyna Medycejska Drugi wers przytoczonego tekstu stanowi dobry przykład metody, jaką Nostradamus stosował do przedsta­ wiania swoich proroctw: nie przeka­ zywał ich w formie bezpośredniej, lecz posługiwał się pewnymi aluzjami. Użyte w tym czterowierszu, podob­ nie zresztą jak w innych miejscach jego dzieła, wyrażenie „trojańska krew" oznacza francuską rodzinę kró­ Potomstwo żmii - członkowie rodńny Katarzyny Medycejskiej lewską. Odwołuje się ono do starej, P o śmierci Henryka II (zob. s.ló— —17) tron francuski objął jego syn Franciszek IT. Był on jednym z sied­ demonstrując cechy, które przypisuje się — niesłusznie zresztą — wężowi. Jakby na potwierdzenie tych słów, średniowiecznej jeszcze przypisującej założenie dynastii kró­ lów Francji legendarnemu Francuso- tradycji, miorga dzieci, jakich doczekał się Hen­ Katarzyna wkrótce po śmierci męża wi, domniemanemu synowi króla Troi ryk z małżeństwa z Katarzyną Medy- porzuciła dotychczasowy herb i wy­ Priama. cejską. brała na swoje osobiste godło węża Losy „żmii" i jej potomstwa, przez Katarzyna była kobietą wykształ­ trzymającego w pysku własny ogon. okres blisko trzydziestu lat ważące na coną i inteligentną, ale pozbawioną Wydarzenia te przewidział Nostrada- dziejach Francji, zajmują centralne wszelkich zasad moralnych. Jej jedy­ mus w dwu pierwszych linijkach czte­ miejsce w wielu wizjach Nostradamu- nym celem było umocnienie władzy ro wiersza 19 z Centurii I: sa. Żadnej epoce - oprócz okresu swoich dzieci, a w większym jeszcze rewolucji francuskiej i pierwszego ce­ stopniu swojej własnej. Do tego celu Kiedy wąż oplecie ołtarz sarstwa (zob. s. 42—53) — nie poświęcił zmierzała podstępnie i bezwzględnie, l zepsuje trojańską krew... on tyle uwagi. Do tego szczególnego NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 20. N O S T R A D A M U S A HOORÓŻF W CZASIE zainteresowania się Nostradamusa toryków podziela przekonanie Nost­ zawiązany z protestanckiej inspiracji, tym fragmentem dziejów Francji radamusa o działaniu Katarzyny dla tzw. sprzysiężenie z Amboise, zmie­ przyczyniła się zapewne w dużej mic- „szczęścia królestwa". Wizjoner jest rzający do odsunięcia braci de Guise, rze jego fascynacja osobowością Ka- tutaj w swoim proroctwie wybitnie nie powiódł się i jego uczestników tarzyny Medycejskiej. Jest bohaterką stronniczy. Nie jest wykluczone, że na dotknęły surowe represje. Możliwe, jego licznych czterowierszy, w któ- słowach Nostradamusa zaciążył jego że i to wydarzenie Nostradamus prze­ rych przedstawia ją nie bez dozy oportunizm i chęć przypodobania się widział w czterowierszu 13 z Centu­ pewnej sympatii, tak jak na przykład królowej. Tekst nie pozostawiał wątp­ rii I. Mówi w nim ogólnie o sprzysię- w czterowierszu 43 z Centurii VI: liwości co do tego, że Nostradamus żeniu, w którym brali udział ogarnięci miał na myśli Katarzynę, a do wydania nienawiścią (protestanccy) emigranci. Wielka dama pozostawiona sarna dzieła proroka z Salon doszło przecież Śmierć Franciszka II w 1560 roku w królestwie. za życia zarówno autora, jak i bohate­ wydawała się nie stwarzać dla dynas­ Jej jedyny [mąż] wcześniej zmarł rki jego przepowiedni. tii Walezjuszy specjalnego zagroże­ na łożu chwały: Franciszek II, najstarszy syn Kata­ nia. Zmarły król miał jeszcze czterech Przez siedem lat będzie stroskane rzyny i pierwszy mąż królowej szkoc­ braci. Jednakże Nostradamus wiedział, łzy wylewać, kiej Marii Stuart (zob. s. 28), panował że wszyscy oni zejdą z tego świata nie L Następnie czeka ją długie życie tylko dwa lata. W Centuriach można pozostawiając prawowitych dziedzi­ dla szczęścia królestwa. znaleźć dwa odnoszące się do niego ców. Przepowiedział to w czterowier­ proroctwa (zob. s. 28). Mimo że był szu 10 z Centuńi I: Rzeczywiście, po śmierci Henryka już pełnoletni, uważano, iż jest za Ktarzyna nie wyszła po raz drugi za młody, by samodzielnie sprawować W żelaznej krypcie będzie wystawiona mąż. Również, tak jak przepowiedział władzę w państwie. W czasie jego trumna, to nasz prorok, prawie przez siedem krótkiego panowania rzeczywistymi Zostanie w niej złożonych siedmioro lat nosiła żałobę i dożyła sędziwego władcami Francji byli wujowie królo­ królewskich dzieci, wieku. Jednakże niewielu jedynie his- wej Marii, bracia de Guise. Spisek Ich przodkowie przybędą z głębin piekieł I będą opłakiwać śmierć owocu ich linii. Niejasność sformułowań użytych przez Nostradamusa w tym cztero­ wierszu nie może przysłonić faktu, że przepowiedział w nim nie tylko tragi­ czny koniec dynastii Walezjuszy, lecz także wydarzenie, do jakiego doszło w 1610 roku. Wtedy to ciało ostat­ niego władcy z rodu Walezjuszy - zmarłego w 1589 roku Henryka III — przeniesiono z miejsca tymczasowe­ go pochówku do dynastycznego mauzoleum w Saint Denis. Po śmierci Franciszka II na tron wstąpił jego brat Karol IX, który panował do roku 1574. Ale rzeczywi­ sta władza znajdowała się w rękach jego matki, Katarzyny Medycejskiej. www.OsloNet.Net
 • 21. CAŁA JEJ LINIA WYMRZE K atarzyna Medycejska, nie należała do osób szczególnie religijnych, przejawiała jednak ogro­ chociaż gim. O t o czterowiersz 11 z Centu­ rii VI: kładna przepowiednia wydarzeń roz­ grywających się współcześnie, jako jeszcze jeden dowód wizjonerskich mne, narastające w miarę upływu Z siedmiu gałęzi tylko trzy zostaną, zdolności proroka z Salon. „Siedem czasu, zainteresowanie naukami taje­ Najstarsza przez śmierć zaskoczona gałęzi" pierwszego wersu — to sied­ mnymi. Fascynacja Katarzyny wiedzą będzie, mioro dzieci Katarzyny (zob. s. 18), tajemną wprawiała jej poddanych Dwie do braterskiego mordu zostaną z których jedynie troje: Henryk III, w pewne zakłopotanie. Jednakże trud­ namówione, Franciszek i Małgorzata, żyło jeszcze no się dziwić znaczeniu, jakie królowa Spiskowców śmierć spotka podczas snu, w początkach 1576 roku. Bracia pro­ przywiązywała do sztuki okultystycz­ wadzili ze sobą ostry spór. Franciszek nej, jeśli weźmie się pod uwagę, że W grudniu 1588 roku czterowiersz w nadziei zdobycia tronu spiskował odnoszące się do niej proroctwa Nos- Nostradamusa musiał się jawić wszys­ razem z braćmi de Guise przeciw tradamusa spełniały się jedno po dru­ tkim tym, którzy go znali, jako do­ królowi. Na trzy dni przed zamachem na Henryka Ul, zapowiedzianym przez Nostradamusa, król zobaczył we śnie postacie mnichów NOSI KADAMUS www.OsloNet.Net
 • 22. NOSTRADAMUSA PODKÓŻF. W CZASIE Śmierć spotkała też spiskowców Czego ani ogień, ani żelazo nie mogły są w błoto przez tłum mnichów i bie­ — obu braci dc Guise — chociaż nie dokonać, daków. Trzy dni później sen i proroct­ zmarli w łóżku, lecz zostali zamor­ Osiągnięte zostanie przez radę wo spełniły się. W Saint-Cloud przy­ dowani na polecenie Henryka III. łagodnego języka: był do króla pewien zakonnik, który Trudno jednak powątpiewać w to, Podczas snu zobaczy król wroga, twierdził, iż ma tajne listy i chce że Nostradamus w tym czterowierszu Nie w ogniu i nie to krwi żołnierza. udzielić królowi ważnej rady. Kiedy miał istotnie na myśli śmierć obu braci Henryk się nachylił, aby wysłuchać de Guisc. W innym proroctwie zresz­ Tak też się stało. Trzy noce przed przybysza, otrzymał od niego cios tą przedstawił dokładny opis dokona­ swoją śmiercią Henryk III miał sen, sztyletem. Walka Henryka ze śmiercią nego na nich mordu (czterowiersz 51 trwała prawie cały dzień. który uznał za zapowiedź swojej rych­ z Centurii Ul): łej śmierci z ręki zakonnika albo czło­ Zabójca króla nazywał się Clement, wieka z ludu. Henryk bowiem zoba­ co oznacza łagodny. Na to wskazywał Paryż zaprzysiągł wielki mord, czył we śnie, jak jego korona, berło, z pewnością Nostradamus, kiedy pisał Blois zatroszczy się o to, aby został miecz i królewskie szaty wdeptywane o mordercy o łagodnym języku. on dokonany, Mieszkańcy Orleanu zapragną zmienić swoich przywódców, Angers, Troyes i Langres wyświadczą im złą przysługę. Zamach na księcia de Guisc i jego brata Ludwika kardynała de Guise został zaplanowany w Paryżu. Księcia zamordowano 23 grudnia 1588 roku w Blois. Jego brat zginął dzień później. Mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy Orleanu wypowiedzieli posłuszeństwo królewskiemu przed­ stawicielowi i poddali się władzy ku­ zyna braci de Guise, gorliwego katoli­ ka. Dokładność, z jaką Nostradamus Nostradumus potrafił przepowiedzieć nawet to, która ze świń zostanie wcześniej zabita przepowiedział morderstwo na bra­ ciach de Guise, dodatkowo umocniła jego wizjonerską sławę i sprawiła, że opowieści o jego nadzwyczajnych N ostradamus w przypadkach podawał dokła­ dne daty spełnienia się proroctw. niektórych zjedzone pierwsze. Nostradamus odpowiedział, że białe. Szlachcic postanowił wykazać naszemu Nie dziwi więc, że już za życia za­ wizjonerowi, że się myli. Polecił zdolnościach zyskały dodatkowe uza­ częto mu przypisywać zdolności służącemu zabić niezwłocznie sadnienie. Henryk III przeżył braci de przewidywania wszystkiego, co czarne prosię i podać je na ko­ Guise zaledwie o osiem miesięcy. może się zdarzyć, nawet najdrob­ lację. Zginął w wyniku zamachu dokonane­ niejszych rzeczy. Oto przykład W ciągu niespełna godziny na go przez zakonnika, zwolennika braci jednej z historii opowiadanych stole leżała już pieczeń. Kucharz de Guisc, zamordowanych na rozkaz o Nostradamusie. Pewnego dnia musiał jednak prosić swojego pana króla. Również to zdarzenie znalazło jakiś szlachcic zapytał się naszego o wybaczenie. Wilk porwał czarne swoje odbicie w czterowierszu 97 proroka o to, które z dwojga pro­ prosię i pieczeń musiała być przy­ z Centurii I: siąt - czarne czy białe — zostanie rządzona z prosięcia białego. www.OsloNet.Net
 • 23. J eszcze przed śmiercią Henryka III dla wielu było jasne, że zbliża się koniec dynastii Walezjuszy. Do tronu nia najpoważniejszym do sukcesji po Henryku III był bez kandydatem wątpienia protestancki król Nawarry zdobyć koronę, tak jak przepowie­ dział Nostradamus w czterowierszu 50 z Centurii IX: francuskiego zaczęli zgłaszać preten­ Henryk. Królestwo Henryka było nie­ sje liczni pretendenci. wielkie i król większość swego życia Mendosus wkrótce obejmie władzę, Należeli do nich również człon­ spędził na służbie w wojsku francus­ Pozostawiając w tyle za sobą Nolaris, kowie rodu de Guise, którzy stali na kim. Protestantyzm Henryka sprawiał Wyblakłą czerwień, tego, który jest czele Ligi Katolickiej walczącej z pro­ jednak, że jego kandydatura była nie z czasu między królestwami, testantami. Tradycja rodu de Guise, do przyjęcia nie tylko dla Hiszpanii, Bojaźliwego młodzieńca i okropność przypisująca mu, bezzasadnie, pocho­ papiestwa czy francuskich biskupów, barbarzyńcy. dzenie od Karola Wielkiego, miała którzy jasno dawali do zrozumienia, dowodzić słuszności królewskich pre­ że nie koronują „heretyckiego króla", „Mendosus" należy do licznych tensji ambitnych przywódców stron­ lecz również dla przeważającej części częściowych anagramów, często uży­ nictwa katolickiego. narodu francuskiego. wanych przez Nostradamusa. Chodzi Z genealogicznego punktu widze­ Pomimo to Henrykowi udało się tu o „Vendome" - tj. o Henryka Walka o tron francuski pochłonęła wiele niewinnych ofiar NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 24. MOSTI ' OAMOM room z Nawarry, który po swoim ojcu był Wielcy zostaną pognębieni, poi także księciem Vendome. „Nolaris" wywyższeni, jest innym anagramem stosowanym Syn Mamona [albo Hamona - w obu przez wizjonera z Salon na oznaczenie przypadkach mamy do czynienia Lotaryngii - rodzinnych stron rodu z odniesieniem do heretyka! de Guisc. Dwa pierwsze wersy tekstu będzie wybrany w Rzymie, Nostradamusa mogą więc być od­ I obaj wielcy zostaną pokonani. czytane następująco: Pierwszy wers należy, rzecz jasna, rozumieć następująco: „Ród de Guise Henryk z Nawarry obejmie wkrótce będzie musiał ustąpić Henrykowi władzę, z Nawarry". Znaczenie drugiego wer­ Pozostawiając za sobą w tyle su nie wymaga dodatkowych wyjaś­ ród de Guise... nień. Trzeci oznacza, że papież uzna w końcu Henryka za prawowitego Postacie ukryte za określeniami króla Francji. A dwaj wielcy, którzy występującymi w kolejnych linijkach Twórca protestantyzmu Marcin Luter zostaną pokonani, to oczywiście obaj tego czterowiersza również można pretendenci do tronu — książę de łatwo zidentyfikować. W grudniu „Ten, który jest z czasu między Mayenne i książę de Guise. W dziele 1585 roku, a więc prawie cztery lata królestwami", „bojaźliwy młodzie­ Nostradamusa można znaleźć przy­ przed śmiercią Henryka III, w Joinville niec" i „barbarzyńca" - to zaszyf­ najmniej jeszcze jedno odniesienie do zawarto układ pomiędzy królem Hisz­ rowane odniesienia Nostradamusa do postaci Henryka IV (chociaż również panii Filipem II, papieżem i rodem de innych pretendentów do tronu fran­ podane w niejasnej formie) w cztero­ Guise, skierowany przeciwko przy­ cuskiego, występujących przeciw Hen­ wierszu 45 z Centurii X. szłej kandydaturze Henryka z Nawar­ rykowi z Nawarry, W pierwszym ry. Sygnatariusze tego porozumienia przypadku chodzi o księcia de Ma- Cień króla jest fałszywy. postanowili powołać na tron francuski yenne, w drugim o młodego księcia de Z potężnego człowieka narodzi się bękart, sędziwego kardynała Karola de Bour- Guise, a w trzecim o króla Hiszpanii Mglista obietnica uczyniona w Camhrai, bon, który miał wyznaczyć na swoje­ Filipa II, którego pretensji nikt poważ­ W Orleanie król wzniesie mur prawa. go następcę księcia Henryka de Guise. nie nie traktował, nawet on sam. Henryk z Nawarry musiał walczyć Wydaje się, że w tym czterowier­ „Wyblakła czerwień" w tekście No­ o francuską koronę nie tylko na polu szu Nostradamus nawiązuje raczej do stradamusa oznacza właśnie kardyna­ bitwy. Został również zmuszony do epizodów z prywatnego życia Hen­ ła. Czerwień to barwa kardynalska. ryka aniżeli do ważnych wydarzeń zmiany wyznania. Ostatecznie jednak Jest wyblakła, ponieważ sędziwemu historycznych. Henryk bowiem, jak osiągnął swój cel, przekreślając króle­ kardynałowi nie pozostało już zbyt wiadomo, słynął z licznych roman­ wskie plany obu swoich głównych wiele lat życia. sów. Jedną z jego kochanek była żona przeciwników - księcia de Mayenne Pod koniec 1589 roku przeciwnicy i bojaźliwego młodego księcia de namiestnika Cambrai. Opinia publicz­ Henryka z Nawarry ogłosili kardynała Guise. Wydarzenia te przepowiedział na przypisywała mu też ojcostwo de Bourbon królem Francji, jako Karo­ wielu nieślubnych dzieci. Druga li­ Nostradamus również w innym frag­ la X. Jednakże nie objął on królews­ nijka przytoczonego czterowiersza mencie swego dzieła, w czterowierszu kiego tronu, ponieważ przez cały czas może się jednak odnosić również do 18 z Centurii X. swojego „panowania" przebywał jednego z pretendentów do tronu, którego Henryk uczynił „niepra­ w niewoli Henryka z Nawarry, gdzie Dom Lotaryngii ustąpi miejsca wym". też wkrótce zmarł. domowi Yendome, www.OsloNet.Net
 • 25. N ostradamus żył w czasach wiel­ kiego religijnego zamętu. Kon­ tynentem europejskim wstrząsały bu­ cym znaczeniem miast położonych na obszarach dzisiejszej Holandii i stop­ niowym upadkiem Antwerpii. Nowa sekta filozofów, Która śmiercią, godnościami, zlotem i innymi bogactwami pogardza, rzliwe spory teologiczne, w których Chociaż decydująca rola przypada­ Przez granice [dosłownie: góry] Niemiec próbowano rozstrzygać kwestie do­ ła czynnikom politycznym i gospo­ [tu wszystkie niemieckojęzyczne tyczące wolnej woli i predestynacji, darczym, to jednak u podstaw licz­ obszary] nie zasianie zatrzymana, obecności Chrystusa w chlebie i winie nych wieloletnich krwawych konflik­ A jej stronnicy będą Uczni. w czasie eucharystii czy pozycji pa­ tów i wojen, które wstrząsały Europą pieża w Kościele. Na konflikty religij­ od lat trzydziestych XVI wieku po Dla nas, żyjących pod koniec XX ne nakładały się ambicje polityczne połowę następnego stulecia — przyno­ wieku, proroctwo Nostradamusa wy­ i dynastyczne oraz rozmaite, często sząc ogromne zniszczenia — leżały daje się brzmieć dość niejasno. Ale dla sprzeczne ze sobą, interesy gospodar­ przede wszystkim spory religijne. katolików, którzy czytali je trzydzie­ cze. Dlatego to w walce protestantów Jako dziecko swoich czasów, ale ści czy czterdzieści lat po opublikowa­ niderlandzkich o wolność religijną is­ i jako wierzący katolik, Nostradamus niu, jawiło się jako boleśnie spełniają­ totna rola przypadła nie tylko rodzą­ nie stronił od przedstawiania swoich ca się przepowiednia tryumfalnego cej się w tym czasie niderlandzkiej wizji przyszłych konfliktów w kate­ rozprzestrzeniania się nauki Kalwina świadomości narodowej — co dopro­ goriach religijnych, zajmując wielo­ (Calvinus — dosłownie: zimny czło­ wadziło ostatecznie do zrzucenia hisz­ krotnie jednoznacznie zarysowane wiek) z niemieckiej (w sensie języko­ pańskiego jarzma, czyli zwierzchności prokatolickie stanowisko. Jego poglą­ wym) Genewy po całej Europie. Jed­ królów hiszpańskich — lecz także, co dy religijne nigdzie nie zostały przed­ nym z miast, gdzie kalwinizm zdobył nie mniej istotne, napięciom gospo­ stawione jaśniej niż w czterowierszu sobie uznanie, była Lozanna, jak prze­ darczym, spowodowanym wzrastają­ 67 z Centurii Uh widział to Nostradamus w pierw- Jak przepowiedział Nostnidimms. kalwinizm przyczynił nie do holenderskich zicycięslw NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 26. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIE szej linijce czterowiersza 10 z Centu­ protestantów na łono Kościoła katoli­ rii VIII, pisząc o fetorze, jaki się z niej ckiego. Przytaczają w tym celu cztero- rozejdzie, na skutek działalności wiersz 76 z Centurii III: ucznia Kalwina, Theodora Bezy. Katolickie przekonania Nostrada­ W Niemczech powstaną różne sekty, musa wpłynęły również na sposób, Które do szczęśliwego pogaństwa w jaki przedstawiał protestantów podobne będą, w niektórych swoich proroctwach. Serce zniewolą i niewiele otrzymają, Niejednokrotnie nieprawdziwie przy­ Powrócą na koniec i będą płacić pisywał im poglądy, klóre podzielane prawdziwą dziesięcinę. były jedynie przez niewielką mniej­ szość. W przytoczonym wyżej cztero- Naszym zdaniem taka opinia jest wierszu Nostradamus sugeruje, że krzywdząca dla Nostradamusa. Bar­ wszyscy protestanci skłaniali się do Kalwin na synodzie w Genewie w 1549 roku dziej prawdopodobne jest przypusz­ komunistycznych poglądów, takich suwają się nawet do twierdzenia, iż czenie, iż w czterowierszu tym zawar­ jakie reprezentowali radykałowie po­ wizjoner z Salon umyślnie umieścił te są odniesienia do ruchu neopogańs- kroju Jana z Lejdy. Niektórzy komen­ w swoim dziele fałszywą przepowied­ kiego, jaki rozwijał się w Niemczech tatorzy proroctw Nostradamusa po- nię dotyczącą masowego powrotu w latach 1890-1945. N ostradamus, mimo że przez pewien czas ciążyło na nim oskarżenie o herezję, całe ży­ Pozbawione duszy ciało nie jest już dłużej świadkiem ofiary, Od dnia śmierci jest ono do w zbawienie. Czterowiersz ten na­ leży rozumieć raczej następująco: cie uczęszczał regularnie na nabo­ ponownych narodzin zabierane, Po śmierci ciało moje nie będzie żeństwa i wypełniał wszystkie reli­ Duch święty uraduje duszę, już obecne podczas ofiary mszy świętej, gijne obowiązki lojalnego syna Ko­ Która wieczność Słowa zobaczy. moja dusza w Niebiosach ponownie ścioła. się narodzi, Niektórzy utrzymują jednak, iż Pierwsza linijka ma dowodzić gdzie razem z Duchem Świętym będę katolicyzm Nostradamusa nie był tego, że Nostradamus potajemnie oglądać Wieczność ftzn. Logos, szczery. Demonstrowanie prawo­ odrzucał chrześcijańską naukę a zatem „Słowo" z Ewangelii wiernych przekonań religijnych o zmartwychwstaniu; druga nato­ św. Jana]. miało go chronić przed zbytnim miast — że wierzył w reinkarnację. zainteresowaniem się nim Kościo­ Naszym zdaniem jednak takie Nie ma żadnych podstaw do po­ ła. Za przykład nieortodoksyjnych rozumienie tekstu proroka z Salon dawania w wątpliwość katolicyzmu przekonań religijnych Nostrada­ nie jest właściwe. Czterowicrsz Nostradamusa, chociaż, rzecz jasna, musa podaje się jego wiarę w węd­ Nostradamusa pozostaje w całko­ łączył on w specyficzny sposób rówkę dusz. Udowodnieniu tego witej zgodności z nauką Kościoła. swoją wiarę z odprawianiem magi­ twierdzenia służyć ma cztero- Nostradamus wskazuje w nim je­ cznych rytuałów i z oddawaniem się wiersz 13 z Centurii II: dynie na swoją niezachwianą wiarę studiom nad naukami tajemnymi. www.OsloNet.Net
 • 27. J ak już wspominaliśmy, Nostrada- malnie połączone były jedynie trzy mus kilkakrotnie przepowiedział razy. Dwukrotnie proklamowano po­ w swoim dziele fakt objęcia tronu łączenie Neapolu i Sycylii w wieku francuskiego przez Henryka z Nawar­ XIX, a więc w okresie, w którym ry. W proroctwach wizjonera z Salon niewielkie królestwo Nawarry nie ist­ dostrzec można również odniesienia niało już jako niepodległe państwo. do wielu militarnych przedsięwzięć Zatem cytowany czterowiersz Nost- i dyplomatycznych zabiegów,, jakie radamusa nie może się odnosić do musiał podejmować Henryk w celu żadnego z dziewiętnastowiecznych zdobycia przynależnej mu prawnie zjednoczeń Neapolu z Sycylią. Zo­ korony. Na przykład w czterowierszu staje więc tylko jedna możliwość: szesnastowicczne formalne połącze­ 25 z Centurii III czytamy: nie królestw Neapolu i Sycylii, doko­ nane w roku 1554 na polecenie króla Ten, kto otrzyma [lub odziedziczy] Hiszpanii Filipa II. Henryk objął tron Królestwo Nawarry, Nawarry w roku 1562. Możemy być Kiedy Neapol i Sycylia będą połączone, zatem pewni, że to właśnie jego, a nie Kiói Henryk IV tryumfuje nuci swoimi wrogami Ten chwyci Bigore i Landes za pomocą żadnego innego z władców Nawarry Foix i Obron, tki, czytane razem, pozwalają z dużą miał na myśli Nostradamus w przyto­ Od tego, kto zbyt blisko związany jest dokładnością ustalić daty wydarzeń, czonym wyżej tekście. z Hiszpanią. o których pisał Nostradamus. Królest­ Wszystkie nazwy pojawiające się wa Neapolu i Sycylii bowiem, chociaż w trzeciej linijce interesującego nas Proroctwo to brzmi dość zagad­ w praktyce przez stulecia znajdowały czterowiersza — to nazwy miejscowo­ kowo. Jednakże dwie pierwsze zwro- się pod wspólnym panowaniem, for- ści znajdujących się w królestwie Na­ warry. Jedna z nich — Bigore — ma jednak szczególne znaczenie, jako miej­ sce zwycięskiej bitwy stoczonej przez protestanckie wojska Henryka z jego katolickimi przeciwnikami. Dla upa­ miętnienia tego zwycięstwa nazwa tej miejscowości, w formie „Bigorro", zo­ stała przyjęta jako zawołanie bojowe armii Henryka. Znaczenie ostatniej linijki tego czte­ rowiersza jest również niejasne. Wielu przeciwników Henryka było blisko po­ wiązanych z Hiszpanią. Bez względu jednak na to, kogo No­ stradamus mógł mieć na myśli, jedno nie ulega wątpliwości: prorok z Salon wiedział o walkach Henryka na długo przedtem, zanim do nich doszło. Zwycięski wjazd Henryka W do Paryża 22 marca 1594 roku NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 28. N O S T R A D A M U S A P O D R Ó Ż E W CZASIE Chociaż Henryk był znakomitym porzucił swoich dotychczasowych Edykt Nantejski nie spotkał się wodzem, zwycięstwa militarne nie protestanckich sojuszników. W 1598 z życzliwym przyjęciem ze strony mogły mu zapewnić francuskiej koro­ roku wydał tzw. Edykt Nantejski, radykalnych katolików nastrojonych ny. Dla osiągnięcia tego celu zmuszo­ który gwarantował francuskim prote- prohiszpańsko, Jeden z nich w roku ny był porzucić kalwinizm i przyjąć ka­ stanlom dużą swobodę wyznania i ta­ (610 zamordował Henryka IV. I to tolicyzm, gdyż — jak to sam cynicznie kie same prawa polityczne, jakie mieli tragiczne wydarzenie Nostradamus ujął — „Paryż wart jest mszy". Ale nie katolicy. również przepowiedział (zob. niżej). Przez długi czas trwa walka na niebie, Drzewo upadło pośrodku miasta, świętą gałąź obciął miecz niedaleko Tison, Władca Hadrie upadł. Pierwsza linijka czterowiersza, mówiąca o „walce na niebie", wyda­ je się wskazywać, że przepowiednia może się odnosić do wydarzeń, których byliśmy świadkami w wie­ ku XX, lub nawet do tych, jakie czekają nas w bliższej lub dalszej przyszłości. Jednakże ostatnia linij­ ka, w której wspomniane jest imię Egzekucja zabólcy Henryka IV „Hadrie", często stosowane przez W Nostradamusa na oznaczenie Hen­ iosną "1610 roku, w rezul­ Szwajcarii, oraz Czechy i Mo­ ryka IV, pozwala umieścić proroct­ tacie sporów wywołanych rawy. wo wizjonera z Salon w innym sprawą następstwa tronu w nie­ Do wojny jednak nie doszło. 14 kontekście historycznym. Prawdo­ wielkim państewku Julich-Clcvcs, maja 1610 roku Henryk IV został podobnie w pierwszej linijce są Henryk IV zdecydował się na wy­ zasztyletowany przez prohiszpańs- zawarte aluzje nie do współczesnej stąpienie przeciw Habsburgom. kiego zamachowca Francoisa Ra- wojny powietrznej, lecz raczej do Konfrontacja z Habsburgami niosła vaillaca. Po śmierci Henryka tron krążących w 1610 roku opowieści ze sobą duże zagrożenia dla Francji. francuski objął jego młody syn o wielkich armiach zjaw widzianych Henryk IV stanął przed niebez­ Ludwik XIII. W jego imieniu wła­ na niebie. pieczeństwem zmierzenia się z po­ dzę sprawowała w charakterze re- Świętą gałęzią odciętą przez tęgą władającą niemal połową Eu­ gentki matka, wdowa po Henryku. miecz pośrodku miasta był oczywiś­ ropy - jedna linia Habsburgów Uległa ona naciskom stronnictwa cie sam Henryk IV. Jako namasz­ panowała bowiem w potężnej prohiszpańskiego — ludziom, któ­ czony, król był w pewnym sensie w dalszym ciągu Hiszpanii, druga rzy byli „bardziej katoliccy niż sam osobą świętą, a do jego zabójstwa władała rozległym Świętym Cesar­ papież" — i zawarła porozumienie doszło niedaleko ulicy Tison (zob. stwem Rzymskim, które obejmo­ z Habsburgami. Nostradamus trzecią linijkę czterowiersza). Po raz wało wówczas wszystkie kraje przepowiedział zabójstwo Henry­ kolejny na pozór niezrozumiałe pro­ niemieckojęzyczne, z wyjątkiem ka w czterowierszu l i z Centurii Uh roctwo spełniło się. www.OsloNet.Net
 • 29. P ierwszym mężem królowej Szko­ cji Marii Stuart był król francuski z rodu Walczjuszy — Franciszek II, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej (zob. s. 29). Krótkotrwałe małżeństwo Marii z Franciszkiem, zakończone śmiercią młodego króla, przepowiedział No- stradamus w czterowierszu 39 z Cen­ turii X: Pierwszy syn, wdowa, nieszczęśliwe małżeństwo, Bezdzietność, dwie wyspy [królestwa] w niezgodzie. Przed osiemnastym rokiem życia, niepełnoletni, Drugi, przy zaręczynach jeszcze młodszy. Królowa Szkocji Maria Stuart przygotowuje się do egzekucji Pomimo użytych w tym cztero­ niego brata Franciszka II, Karola, z Elż­ posuwać się nawet do przypomi­ wierszu niejasnych sformułowań i dzi­ bietą Austriaczką. nania dalekich, mieszczańskich po­ wnej składni proroctwo to właściwie Nieudane małżeństwo Marii Stuart czątków rodu Medyceuszy, nazy­ zrozumiano na dworze francuskim odnotował Nostradamus w cztero­ wając swoją teściową „kupiecką zaraz po spełnieniu się przepowiedzia­ wierszu 55 z Centurii X: córką". nych w nim wydarzeń. Ugruntowało Pierwsze wyrazy ostatniej linijki ono też pozycję Nostradamusa jako Nieszczęśliwe małżeństwo będzie czterowiersza wydają się na pierw­ prawdziwego jasnowidza. świętowane z wielką radością, szy rzut oka pozbawione sensu. Stają Franciszek był najstarszym synem Ale koniec będzie nieszczęśliwy, się jednak zrozumiałe, kiedy uwzglę­ Henryka II, a jego żona, Maria Stuart, Matka [matka męża] będzie pogardzała dnimy często stosowaną przez Nost­ po jego śmierci została bezdzietną Marią, radamusa metodę szyfrowania pro­ wdową. W czasie zaręczyn Franciszek Phybe martwy i synowa godna jest roctw za pomocą gry słów zapoży­ był jeszcze niepełnoletni, miał mniej współczucia. czonych z języków klasycznych. Od­ niż osiemnaście lat. Powrót Marii do czytany w ten sposób wyraz „Phy­ Szkocji po przedwczesnej śmierci Znaczenie dwu pierwszych linijek b e " okazuje się połączeniem dwóch męża wywołał nieporozumienia mię­ nie budziło wątpliwości; zawarte liter alfabetu greckiego. Pierwsza phi dzy Anglią i Szkocją. Dla współcze­ w nich proroctwo wkrótce się speł­ wymawiana jest jako f, druga - beta snych Nostradamusa również ostatnia niło. Także wartość przepowiedni — w starożytnej Grecji była stosowa­ linijka cztero wiersza była pełna zna­ z trzeciej linijki szybko została do­ na na oznaczenie cyfry dwa. „Phybe" czeń. Rozumieli ją jako bezpośrednie strzeżona. Katarzyna i Maria nie oznacza zatem po prostu „FU", czyli, odniesienie do zaręczyn jedenastołet- przepadały za sobą. Maria miała inaczej mówiąc, Franciszka II. NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 30. NOSTKADAMUSA P O D R Ó Ż E W CZASIR D rugie i trzecie małżeństwo Mani Stuart było jeszcze mniej udane niż jej związek z Fran­ w zabójstwie męża. Ponawiane oskarżenia doprowadziły ostatecz­ nie do wybuchu powstania skiero­ ciem, co więźniem Elżbiety i osta­ tecznie została na jej polecenie ścięta w 1587 roku. ciszkiem II. Jej drugim mężem był wanego przeciwko Marii. Przera­ W dziele Nostradamusa nie mo­ I Ienryk Stewart lord Darnley, któ­ żona królowa musiała uciekać ze żna znaleźć żadnych odniesień do rego poślubiła latem 1565 roku Szkocji i szukać schronienia u swo­ tych wydarzeń. Wydaje się jednak, w kaplicy w Holyrood. Kiedy wy­ jej kuzynki, królowej Anglii Elż­ że w tajemniczym czterowierszu chodziła za niego za mąż, Darnley biety I. 23 z Centurii VIII kryją się aluzje do był przystojnym, młodym mężczy­ Po przybyciu do Anglii Maria, faktu znalezienia ukrytych w szka­ zną. Po ich pierwszym spotkaniu która miała również pewne prawa tułce listów Marii: Maria opisała go jako wysokiego, do tronu angielskiego, podjęła róż­ najlepiej zbudowanego mężczyz­ norodne konspiracyjne działania Listy zostały znalezione w szkatułce nę, jakiego do tej pory widziała. przeciw swojej angielskiej kuzyn­ królowej, Chociaż królowa wybrała go na ce. Przedsięwzięcia Marii były do­ Bez podpisu i imienia autora. męża przede wszystkim z powo­ brze przemyślane, ale nie zakoń­ Podstęp [albo rząd] ukryje propozycję, dów politycznych, darzyła go bez czyły się powodzeniem. W rezul­ I w ten sposób nie wiedzą, kto jest wątpienia również dużym uczu­ tacie Maria stała się nie tyle goś­ kochankiem. ciem. Z małżeństwa z Darnleyem urodziła syna Jakuba, który później został królem Szkocji, jako Jakub VI, i Anglii, jako Jakub I. Zauroczenie Marii Darnleyem szybko minęło, ustąpiło miejsca narastającej niechęci i pogardzie. Darnley ponosił odpowiedzialność za śmierć włoskiego sekretarza kró­ lowej, Rizziego. Zniszczony przez syfilis, utracił swój młodzieńczy urok. Na dodatek Maria znalazła nowy obiekt swoich uczuć - carla of Bothwell. Earl of Bothwell, zape­ wne nie bez zgody Marii, zamor­ dował Darnlcya i kilka tygodni później poślubił owdowiałą królo­ wą. Znalezienie kilku listów i do­ kumentów królowej, ukrytych w szkatułce, umocniło powszechne przekonanie o jej współudziale Królowa Anglii Elżbieta I. Na jej polecenie stracono Marię Stuart www.OsloNet.Net
 • 31. Z askakująco dużą liczbę proroctw zawartych w czterowierszach Nostradamusa łączono z wydarzenia­ tuicji interpretatorów niż na wynikach naukowych badań, umożliwiających znalezienie właściwego klucza do za­ czterowiersza, jako „zuchwały i bez­ wstydny mówca", który zostaje do­ wódcą armii, to OHver Cromwell. mi, jakie rozegrały się w Anglii w la­ szyfrowanego przesiania wizjonera A „blade z przerażenia miasto"? To tach 1641—1660 i przeszły do historii z Salon. Odnosi się to także do — jak się zazwyczaj przyjmuje — twier­ pod nazwą rewolucji angielskiej, cztero wiersza 8 I z Centurii 111: dza rojalistów Pontefract, dwukrotnie a więc ze sporami między królem oblegana podczas angielskiej wojny i parlamentem, pierwszą i drugą woj­ Zuchwały i bezwstydny mówca domowej. Jej nazwa pochodzi z połą­ ną domową, rządami 01ivera Crom­ Zostanie wybrany na dowódcę armii, czenia dwóch łacińskich wyrazów wella jako lorda protektora i wreszcie Zuchwałość jego walki, oznaczających: „most" i „złamany". powrotem do władzy dynastii Stuar­ Złamany most, miasto blade Przytoczone wyjaśnienie przesła­ tów w 1660 roku. z przerażenia. nia proroctwa Nostradamusa to tylko Naszym zdaniem nie wszystkie te jedno z wielu możliwych. W cyto­ wyjaśnienia są słuszne. W wielu wy­ Często się twierdzi, że osoba opisa­ wanym czterowierszu można równie padkach są one oparte raczej na in­ na w dwóch pierwszych linijkach tego dobrze widzieć aluzję do skierowane- Nostradarnus przepowiedział zwycięstwa Cromwella podczas angielskiej wojny domowej NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 32. NOSTRAUAMUSA PODRÓŻE W CZASIE go przeciw bolszewikom powstania nat ftzn. Parlament] Londynu skarze Podobne stanowisko można rów­ w Kronsztadzie w 792T roku. W tym swojego króla na śmierć". W tym nież dostrzec w innych czterowier­ przypadku zuchwałym mówcą mógł­ przypadku wydaje się mieć znaczenie szach Nostradamusa dotyczących in­ by być Lew Trocki, będący jednocześ­ również numer, jaki Nostradamus nych rewolucji czy różnych społecz­ nie dowódcą Armii Czerwonej. Prze­ przypisał temu czterowierszowi. Nie­ nych niepokojów. W swoich przepo­ rażonym miastem byłby w takim razie wykluczone jest bowiem, że jasno­ wiedniach prorok z Salon zawsze Kronsztad, złamanym mostem zaś widz nie tylko wiedział o śmierci stawał po stronie władców, nigdy zaś - znajdująca się pod ostrzałem lodo­ angielskiego króla Karola I, lecz także po stronie poddanych. Odnosi się wa kra, która łączyła zbuntowaną znał datę jego egzekucji - rok 1649. wrażenie, że zasłona z krwi prze­ twierdzę ze stałym lądem i po której W czterowierszach, które odnoszą słaniała mu właściwy obraz przy­ posuwały się oddziały Trockiego ata­ się do wydarzeń rewolucji angielskiej szłych wydarzeń. Nostradamus za­ kujące Kronsztad. z lat 1Ó41—1660, zwraca uwagę an- wsze dostrzega cierpienia władców W innym cztero wierszu {Centuria typarlamentarne stanowisko Nostra­ i arystokracji, bardzo rzadko niedolę VIII, czterowiersz 56) zwykło się do­ damusa. jego rojalistyczne nastawienie prostego ludu. Wielokrotnie też ubo­ szukiwać przepowiedni zwycięstwa szczególnie wyraźnie zarysowało się lewa nad losem Karola I, którego wojsk Cromwella nad Szkotami w bit­ w mało pochlebnej charakterystyce przedstawia jako niewinną ofiarę bru­ wie pod Dunbar. Wydaje się jednak, postaci Olivera Cromwella (zob. niżej). talnej przemocy (zob. s. 32-33). że czterowiersz ten, który zawiera typowy dla Nostradamusa anagram Edynburga, należy raczej łączyć z bit­ wą pod Culloden w 1746 roku, a nie z okresem rewolucji angielskiej. Bez względu jednak na wątpliwości, jakie budzą pewne interpretacje czterowie- N ostradamus odnosił się do Cromwella z niechęcią podo­ bną do tej, jaką żywił dla przywód­ wellu jako rzeźniku może być rozu­ miana dwojako. Z jednej strony można ją odnosić do masowych rszy Nostradamusa, w dziele proroka ców rewolucji francuskiej. Nazy­ mordów towarzyszących kampa­ 7. Salon można znaleźć wystarczającą wał go „koszem mięsa" (rzeźni- niom Cromwella, z drugiej - liczbę przepowiedni jednoznacznie kicm) i „bękartem". Drugie z tych dzieć w niej aluzję do tradycj odnoszących się do rewolucji angiel­ określeń, które należy rozumieć przypisującej przodkom. Cromwe skiej. Na przykład w czterowierszu 49 z Centurii IX przepowiedział, że „Se- raczej metaforycznie jako synonim la wykonywanie w XV wieku za­ „haniebności", „podłości", wystę­ wodu rzeźnika i kowala. W rzeczy­ puje w poświęconym Karolowi I wistości pochodzenie później s czterowierszu 80 z Centurii III. go lorda protektora jest niejasne Pierwsze zaś dostrzec można (zob. drugą linijkę) tylko w takir w czterowierszu 76 z Centurii VIII: sensie, że nie wywodził się z rodzi­ ny arystokratycznej i przed wybu­ Bardziej kosz mięsa aniżeli król chem rewolucji prowadził spokój Anglii, ne życie skromnego ziemianina. Zrodzony w ciemnościach osiągnie Wspomniane w ostatniej linijce swoją godność za pomocą siły, bliskie nadejście negatywnego bo­ Tchórz hez wiary [katolickiej] zaleje hatera tego czterowiersza kraj krwią, okres prawie 40 lat, jakie dzieliło Jego czas jest już bliski. rok pierwszego wydania dzieła Nostradamusa od narodzin Crom­ Uwaga Nostradamusa o Crom- wella w 1597 roku. Oituer Cromwell lora protektor Anglii www.OsloNet.Net
 • 33. N ostradamus był tradycjonalistą. Możliwość zmiany istniejącego porządku dopuszczał tylko wtedy, Antoniny. Nie pozostawiają one wąt­ pliwości co do tego, że Nostradamus wierzył w świętość królewskiej krwi. nie zaś pierwszą linijką czterowierszjj 51 z Centurii III: „Londyn zażąda krwi! sprawiedliwego", i trzecią linijką czte-l kiedy był przekonany, iż przyniesie Nostradamus skrytykował także rowiersza 53: „Krew sprawiedliwego! ona poprawę dotychczasowego sianu inny, wcześniejszy akt królobójstwa niewinnie skazanego". W ostatnim rzeczy. Konserwatyzm wizjonera - ścięcie Karola I przez jego angiels­ przytoczonym fragmencie Londyn niej z Salon, połączony z typowym dla kich poddanych 30 stycznia 1649 jest wspomniany bezpośrednio. Jed­ ludzi XVI wieku przywiązaniem do roku. Z jego przepowiedni dotyczą­ nakże Nostradamus wskazuje dalej, że zasady monarchii dziedzicznej, znalazł cych dwóch wielkich katastrof, jakie do bezprawnego skazania sprawiedli­ swoje odzwierciedlenie w licznych dotknęły Londyn w latach sześćdzie­ wego dojdzie w „nadmorskim mieście . czterowierszach, w których przepo­ siątych XVII wieku, wynika, że po­ Żaden zaś wielki port, oprócz Londynu wiedział on przyszłe niepokoje społe- strzegał on je w kategoriach kary nie doświadczył katastrof podobnych &>M Wyrok śmierci na Karola 1. którego Nostradamus nazywał „sprawiedliwym człowiekiem" czne. Wiele cztero wierszy odnoszą­ Boskiej. Londyn miał ponieść karę za do tych, jakie będziemy omawiać na cych się do rewolucji francuskiej zdo­ swój grzeszny współudział w egzeku­ stronach 34—35, i nie w czasie okreś­ było sławę nic tylko z powodu ich cji Karola I. Czterowiersze, w których lonym przez proroka. Możemy zatem dokładności, lecz również ze względu Nostradamus przepowiedział te kata­ z całą pewnością przyjąć, że to właśnie na zawarte w nich potępienie działań strofy: czterowiersz 51 z Centurii II Londyn by) tym miastem, w którym, jak rewolucjonistów. Wrogość Nostrada- i czterowiersz 53 z Centurii //, omówi­ przepowiedział Nostradamus, przelana musa do rewolucji widoczna jest my dokładniej na stronach 34—35. zostanie krew niewinnego. szczególnie w tych czterowierszach, W tym miejscu zajmiemy się jedynie Jest oczywiste, że dwie cytowane w których dostrzega się przepowied­ zawartymi w nich odniesieniami do wyżej linijki powinny być czytane nie egzekucji Ludwika XVI i Marii tragicznej śmierci Karola I, szczegól- razem. Nie ulega zatem wątpliwości, NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 34. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIE że „sprawiedliwy", którego krew zo- właśnie na określenie Karola I. For­ słanie wylana - zdaniem Nostrada- muła ta została zapożyczona z angiel­ musa - bez powodu, to król Anglii skiego przekładu Biblii dokonanego Karol I. Męczennik skazany niesłusz- za panowania Jakuba I. Poza tym była nie na śmierć przez tych, którzy nie bezpieczniejsza od określenia „króle­ mieli prawa go sądzić. W obu tych wski męczennik". czterowierszach na oznaczenie lon- Za połączeniem postaci „sprawied­ dyńskiej katedry Świętego Pawła No- liwego" z Karolem przemawia rów­ stradamus używa słowa „Dama". nież czterowiersz 49 z Centurii IX, W ostatniej linijce cztero wiersza 53 w którym Nostradamus przepowiada, z Centurii U określa ją jako „zgwał- że „Senat Londynu skarze swojego coną", ponieważ w czasie, kiedy króla na śmierć". w majestacie prawa dokonano mor- Dwa wspomniane cztero wiersze, derstwa na Karolu T, jej prawni posia- czytane razem, dowodzą, że Nostra­ dacze - księża lojalni wobec Kościoła damus znał wydarzenia, do jakich do­ anglikańskicgo - musieli ustąpić miej- szło w Londynie w latach 1649-1666. sca różnym sekciarzom. W swoich wizjach przyszłości do­ Sceptyk może zadać pytanie: czy Przepowiedziany przez Nostradamusa proces Karola I strzegł zajęcie katedry Świętego oprócz Karola I żaden inny sprawied- Świętego Pawła w Londynie znaj­ Pawła przez „uzurpatorów", śmierć liwy nie został w Londynie stracony dowała się w rękach tych, których Karola I, a także katastrofy z lat w okresie przed przepowiedzianymi prorok z Salon nazywa „uzurpatora­ sześćdziesiątych (zob. s. 34—35). katastrofami, które dotknęły to miasto mi", jedynie w latach 1642-1662. Jako człowiek swoich czasów, ży­ w latach sześćdziesiątych XVII wieku? W tym okresie zatem musiało dojść wiący przekonanie o stałym wpływie Dlaczego zatem „sprawiedliwy" wy­ do przelania krwi „sprawiedliwego". czynników ponadnaturalnych na zie­ mieniony w czterowierszach powi­ Drugim powodem przemawiają­ mskie wydarzenia, Nostradamus wie­ nien być identyfikowany z tragicznie cym za uznaniem „sprawiedliwego" rzył, że katastrofy, jakie spadły na zmarłym królem? z dzieła Nostradamusa za Karola I jest Londyn, były karą za przestępstwa Przynajmniej trzy powody skłania­ fakt, że angielscy rojaliści używali popełnione przez jego mieszkańców ją nas do widzenia w „sprawiedli­ wyrażenia „sprawiedliwy człowiek" w stosunku do Boga i króla. wym" z dzieła Nostradamusa Karola I. Pierwszym z nich jest uwaga wiz­ jonera z Salon o katedrze Świętego Pawła zajętej przez uzurpatorów. Ter­ minem tym określał on kapłanów ru­ chów religijnych, które można opisać raczej jako sekciarskie, a nie jedynie schizmatyckie. W czasach Nostrada­ musa schizmatyckim nazywano Koś­ ciół anglikański. Jako schizmatycy, ka­ płani anglikańscy byli przez katolików uważani za pozostających w stanie grzechu śmiertelnego. Nie byli jednak traktowani jako uzurpatorzy, którzy przypisują sobie bezprawnie kapłań­ stwo. W okresie, jaki upłynął od roku pierwszego wydania dzieła Nostrada­ musa do czasów dzisiejszych, katedra Egzekucja Karola I w Whitehall 30 stycznia 1649 roku www.OsloNet.Net
 • 35. Plan odbudowy Londuim po wielkim pożarze z 1666 roku P owszechnie się przyjmuje, że No­ stradamus przepowiedział zarów­ no wybuch epidemii dżumy, która liśmy już na stronie 32. Dosłowny sens drugiej jest oczywisty: znaczna część Londynu ulegnie zniszczeniu lu tej samej sekty" wskazuje na prze­ powiednię zniszczenia ponad 80 lon­ dyńskich kościołów podczas wielkie­ dotknęła Londyn w 1665 roku, jak w wyniku pożaru. Londyn padł ofiarą go pożaru z 1666 roku. i wielki pożar, który zniszczył miasto tylko dwóch wielkich pożarów: Podobnie jak inne proroctwa wiz­ w roku następnym. W przypadku tej w 1941 roku w następstwie niemiec­ jonera z Salon również i to nie zostało drugiej katastrofy Nostradamus podał kich bombardowań i w 1666 roku, oparte na metodach znanych astro­ nawet dokładną datę. W czterowier- kiedy ogień zaprószony w piekarni logii. Chociaż astrologowie mogli szu 51 z Centurii II czytamy: szalał przez wiele dni, niszcząc znacz­ i mogą do pewnego stopnia pro­ ną część miasta. Dodatkowa uwaga gnozować przyszłość, formułując pe­ Londyn zażąda krwi sprawiedliwego, umieszczona w drugiej linijce — „trzy wne hipotezy typu: „w określonym Spaleni w ogniu trzy razy po razy po dwadzieścia i sześć" - wska­ czasie opozycja między Marsem dwadzieścia i sześć, zuje na drugą z tych możliwości. w określonym stopniu znaku Barana Starożytna Dama zostanie usunięta Wyrażenie „starożytna Dama" wy­ do Jupitera połączona z kwadranterr ze swojego miejsca, daje się odnosić do londyńskiej kated­ Słońca w znaku Bliźniąt do Saturnć I wielu tej samej sekty upadnie. ry Świętego Pawła. Nostradamus czę­ wskazuje na niebezpieczeństwo groź­ sto posługiwał się słowem „Dama" na nych pożarów w Londynie", nie Si O znaczeniu pierwszej linijki mówi­ oznaczenie kościoła. Określenie „wie­ jednak w stanie opracować tak do NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 36. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIE kładnych proroctw jak te, które może­ my znaleźć w czterowierszu 53 z Cen- turii II: Wielka zaraza, która ogarnie nadmorskie miasto, Nie ustąpi, dopóki śmierć nie weźmie odwetu Za krew sprawiedliwego skazanego niewinnie. Wielka Dama jest zgwałcona przez uzurpatorów. Jak wskazywaliśmy już wcześniej Pomnik wzniesiony na pamiątkę wielkiego pożaru Londynu na stronie 32, wiele przemawia za tym, że nadmorskim miastem wspo­ czterowiersze należy czytać razem 1649—1666. O dwóch pierwszych mnianym w tym czterowierszu jest i widzieć w nich przepowiednie wyda­ mówiliśmy już na stronach 32—33. Londyn. Wobec tego można przyjąć, rzeń blisko z sobą powiązanych w cza­ Trzecią był — jak można sądzić na iż pustosząca je zaraza to wielka sie. Naszym zdaniem u podstaw obu podstawie kolejności, w jakiej wy­ epidemia dżumy z 1665 roku, która tych cztero wierszy leży wizja czte­ drukowano czterowiersze — wielki zdziesiątkowała mieszkańców Londy­ rech katastrof, jakie zdarzyły się w je­ pożar z 1666 roku, a czwartą zaraza nu. Nie ulega wątpliwości, iż te dwa dnym mieście, którym był Londyn lat z roku 1665. N ostradamus nie był jedynym jasnowidzem, wiedział wybuch zarazy dżumy jaki przepo­ prawa, którą podjął w początkach lat sześćdziesiątych XVII wieku. W towarzystwie innych adeptów inni poszukiwacze skarbu. Doktor John Dee, matematyk i geograf królowej Elżbiety I, używał swojej w Londynie w 1665 roku i wielki sztuki okultystycznej próbował za różdżki do odnajdywania zaginio­ pożar w roku następnym. Z podob­ pomocą „różdżki Mojżesza", zape­ nych przedmiotów i — jak głosi ną wróżbą wystąpił angielski wiz­ wne przedmiotu używanego w ja­ tradycja — wiele osób dzięki niemu joner William Lilly (1602-1681), kichś rytuałach różdżkarskich, zna­ odzyskało zagubione przed laty który — tak jak i Nostradamus leźć w starej katedrze Świętego kosztowności. Pewnego razu Dee — znany przede wszystkim jako Pawła ukryty skarb. Wyprawa za­ odnalazł złoto w stawie w Brecon- astrolog i lekarz, przejawiał rów­ kończyła się niepowodzeniem. Po­ shire, w Walii. Zaraz po wydobyciu nież ogromne zainteresowanie szukiwacze skarbów rozgniewali złota nad okolicą przeszła, w gorą­ sztukami okultystycznymi i w ogó­ jedynie pilnujące je duchy, które cym okresie żniw, wielka burza, le wszelkimi zjawiskami ponadna- wywołały taką burzę, że Lilly i jego „jakiej nigdy jeszcze nie było". Roz­ turalnymi. towarzysze przerazili się, iż spad­ gniewani mieszkańcy wioski pojmali Typowa dla jego mistycznych nie im na głowy dach katedry. Dee oraz jego przyjaciół i oskarżyli poszukiwań była pewna nocna wy­ Podobną burzę przeżyli także ich o uprawianie czarów. www.OsloNet.Net
 • 37. Francuski ,,Król Sionce" — Ludwik XIV ze słonecznym berłem w ręku K arol II z dynastii Stuartów, który w 1660 roku został powołany na tron Anglii, Szkocji i Irlandii, oraz jego larnością wśród wszystkich warstw społeczeństwa angielskiego, oczywiś­ cie z wyjątkiem protestanckich repub­ musieli doświadczyć upokarzającego ataku marynarki holenderskiej na Ta­ mizę. W jego wyniku znaczna część młodszy brat Jakub mieli za sobą wiele likanów. ich floty została zatopiona, a wiele przykrych doświadczeń. Ich dziecińst­ Było to jednak zbyt piękne, żeby innych okrętów uprowadzono do Ho­ wo przypadło na tragiczne lata wojny mogło długo trwać. Londyn spus­ landii. domowej. Jako młodzieńcy byli świa­ toszyła najpierw zaraza, a następnie W roku 1670 skarbiec królewski dkami śmierci swojego ojca, Karola I, zniszczeń dopełnił wielki pożar (zob. był już pusty. Karol II i jego brat „sprawiedliwego człowieka" Nostra- s. 34—35). Rósł krytycyzm parlamentu książę Yorku Jakub postanowili od­ damusa (zob. s. 32—33). Następne lata wywołany wzrastającymi żądaniami wołać się do metod rządzenia znanych musieli spędzać na wygnaniu, uzależ­ finansowymi dworu. Pogłoski o sym­ im z Francji. Próba zakończyła się nieni od skromnej pomocy finansowej patiach rodziny królewskiej do katoli­ niepowodzeniem i doprowadziła dworu francuskiego i Holandii. cyzmu wzmagały napięcia. Autorytet w 1685 roku do pozbawienia królews­ Niemniej pierwsze lata po powro­ monarchii nadwerężały również nie­ kiej władzy Jakuba II, który odziedzi­ cie Stuartów na tron były pomyślne. powodzenia militarne. Niepopularna czył tron po swoim bracie. Ostatecz­ Parlament współpracował zgodnie wojna z Holandią przyniosła Anglii nie też w 1714 roku Stuartowie utraci­ z królem, a dynastia cieszyła się popu­ klęskę na morzu. Pokonani Anglicy li tron Anglii na rzecz dynastii hano- NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 38. N O S I RADAMUSA P O D R Ó Ż E W CZASIE werskiej. Wszystkie te wydarzenia murowy". Ta swego rodzaju iden­ jęciem przez Ludwika XIV samodziel­ przepowiedział Nostradamus. W tyfikacja obu władców nie wydaje się nych rządów. Uwagę zwraca zwłasz­ 1670 roku były one jednak nadal przypadkowa. Trzeba bowiem pamię­ cza cztero wiersz 58 z Centurii X: jedynie nie spełnionym jeszcze proro- tać, że Ludwika XIV obdarzono mia­ ctwem. Wydawało się, że sojusz nem „Król Słońce", a Augusta uznano W czasie żałoby koci monarcha z Francją może przynieść Stuartom po śmierci za wcielenie „Niezwycię­ Wyruszy na wojnę z młodym tylko korzyści. Dlatego też Karol II żonego Słońca". Aemathienem, zawarł z nią w Dovcr porozumienie. Chociaż przytoczony wyżej czte­ Galia drży, barka [Piotra] Na mocy tajnego protokołu, dołączo- ro wiersz w swej ogólnej wymowie w niebezpieczeństwie, nego do układu z Dover, Karol II właściwie oddaje przyszłe wydarze­ Marsylia poddawana próbie i rozmowy zobowiązywał się, w zamian za fran- nia, można w nim jednak dostrzec na Zachodzie. cuską pomoc finansową, do działań zmierzających do rekatolicyzacji Ang- Wyrażenie „młody Aemathien", lii oraz podporządkowania wewnętrz- występujące w drugiej linijce interesu­ nej i zagranicznej polityki angielskiej jącego nas czterowiersza, jest oczywi­ interesom Francji. stą aluzją do „przemienienia się" Lud­ We Francji w roku 1661 samodziel- wika XIV w „Króla Słońce". W mito­ ne rządy objął Ludwik XIV, „Król logii klasycznej Aemathien był dziec­ Sońce", który przez ponad połowę kiem świtu i wobec tego mógł zostać stulecia wywierał ogromny wpływ na utożsamiony ze Słońcem. „Koci mo­ losy całej Europy i uczynił ze swojej narcha" wymieniony w pierwszej li­ monarchii jedno z najpotężniejszych nijce to bez wątpienia król Hiszpanii państw zachodniego świata. Pod jego Filip IV, który w okresie żałoby, rządami Francja przezwyciężyła głę­ panującej we Francji po śmierci Lud­ bokie konflikty wewnętrzne, wstrzą­ wika XIII w 1643 roku, rozpoczął z nią sające nią przez poprzednie dwadzieś­ wojnę. „Galia drży" zaś ( zob. trzecią cia łat, i wkroczyła w okres gospodar­ linijkę) z powodu Frondy (rebelii wy­ czego rozwoju. Wydarzenia te Nost­ wołanej nadmiernymi żądaniami po­ radamus przewidział w cztero wierszu datkowymi i skierowanej przeciw rzą­ 89 z Centurii X: dom kardynała Mazarina) i innych domowych niepokojów i konfliktów, jakie wstrząsały Francją w okresie Ceglane mury zastąpią mury z marmuru, Król Anglii Karol U, wasal Ludwika XIV małoletniości Ludwika XIV. Pięćdziesiąt siedem [albo siedemdziesiąt charakterystyczną dla Nostradamusa Wyrażenie, z którym spotykamy pięć] lat pokoju. sympatię dla silnej monarchii francus­ się w trzeciej linijce - barka [Piotra] Radość dla wszystkich ludzi, akwedukt kiej. Politykę Ludwika XIV nazwać w niebezpieczeństwie — ma, jak to odnowiony, można pokojową jedynie w odniesie­ często u Nostradamusa, podwójne Zdrowie, radość obfitych żniw, czasy niu do spraw wewnętrznych (z wyjąt­ znaczenie. Po pierwsze, odnosić się słodkie jak miód. kiem kwestii dotyczących swobody może do skomplikowanego położe­ kultu protestanckiego). W polityce nia, w jakim znalazł się Kościół francu­ W pierwszej linijce tego cztero- zagranicznej „Króla Słońce" na pierw­ ski w okresie, kiedy w latach wiersza zwraca uwagę zastosowanie szy plan wysunęły się przedsięwzięcia 1643-1661 jego zwierzchnik, kardy­ w stosunku do Ludwika XIV takiego militarne. nał Mazarin, pełnił funkcję pierwsze­ samego określenia, jakiego użył rzym­ W tekstach Nostradamusa można go ministra króla. Po drugie — do ski historyk Swetoniusz, pisząc o cesa­ znaleźć również przepowiednie od­ późniejszych sporów Ludwika XIV rzu Auguście {63 r. p.n.e. — 14 r. n.e.): noszące się do okresu wewnętrznego z papiestwem; omówimy je dokład­ „zastał Rzym ceglany, a zostawił mar­ zamętu w dziejach Francji przed prze­ niej na stronie 38. www.OsloNet.Net
 • 39. W czterowierszu 58 z Centurii X Nostradamus przepowiedział, iż polityka prowadzona przez „Króla Spór dotyczył królewskiego prawa dysponowania materialnymi i ducho­ wnymi beneficjami wakujących bis­ Słońce" przyniesie zagrożenia dla Ko­ kupstw. Zgromadzenie duchowieńst­ ścioła katolickiego - „barka [Piotra] wa francuskiego w 1682 roku uznało w niebezpieczeństwie". Ponieważ Lu­ kwestionowane przez papiestwo pra­ dwik XIV był gorliwym katolikiem wa króla. Zgodnie z ogłoszonymi (chociaż nie zawsze przestrzegającym wówczas tzw. czterema artykułami Przepowiedziany sukces Napoleona w Eyla wszystkich nakazów Kościoła), można gallikańskimi uznano, iż papieżowi by przypuszczać, że w tym przypad- przysługuje władza jedynie w kwes- jej polityki, przedsięwziął ostre środki przeciw protestantom. Jak pamięta­ my, Edykt Nantejski z 1598 roku (zob. s. 27) gwarantował francuskim protes­ tantom, których większość stanowili zwolennicy nauki Kalwina, całkowitą tolerancję. Jednakże od 1651 roku Kościół francuski w całości - a zwłasz­ cza grupa określana mianem „Towa­ rzystwa Najświętszego Sakramentu" - dosłownie odczytując postanowie­ nia Edyktu, podejmował próby ogra­ niczenia protestantom swobody wy­ znania. Ludwik XIV, chcąc zapewnić sobie przychylność Kościoła w zbliżającym się sporze z papiestwem, udzielał po­ parcia polityce religijnej konfrontacji od samego początku swoich samo­ dzielnych rządów. Poczynając od ro­ Flota „Króla Słońce" zatopiła wiele okrętów — ale nie „barkę Piotra" ku l66l hugenoci (francuscy kalwini) stopniowo byli pozbawiani swoich ku Nostradamus się pomylił. W rze­ tiach duchowych, natomiast wewnę­ szkół i szpitali, nakładano na nich czywistości jednak mamy tu do czy­ trzne prawa Kościoła francuskiego nie grzywny, zmuszano ich do przyjmo­ nienia z niezwykle trafnym proroct­ podlegają już papieskiemu zatwier­ dzeniu. W odpowiedzi papież odmó­ wania na kwatery oddziałów wojs­ wem wizjonera z Salon. W okresie wił uznania biskupów powołanych kowych. Nie dało to jednak wyników, bowiem największych militarnych i dyplomatycznych sukcesów, które przez Ludwika. Narastający spór jakich spodziewała się władza. Huge­ skłoniły pochlebców do mówienia przyczynił się do znacznego osłabie­ noci nie przechodzili masowo na kato­ o królu jako o „Chwale Europy", nia tak państwa, jak i Kościoła. licyzm. Ostatecznie zatem w roku doszło do ostrego konfliktu między Ludwik, starając się uzyskać popar­ 1685 Ludwik odwołał po prostu Ludwikiem a papiestwem. cie francuskich duchownych dla swo- Edykt Nantejski i zarządził ostre re- NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 40. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIE presje w stosunku do hugenotów. Prześladowania spotkały się z opo­ rem, który przerodził się w wojnę partyzancką trwającą osiem lat. I tę wojnę również przepowiedział Nost- radamus (zob. niżej). Trzy lata po odwołaniu Edyktu Nantejskiego ostatecznie załamały się plany Ludwika wzmocnienia po­ zycji katolicyzmu w Anglii (zob. s. 37). O niepowodzeniu planów króla i roli, jaką w tym odegrał Wilhelm Orański, wizjoner z Salon pisał w czterowierszach 67, 68 i 69 z Centurii II. Wilhelm Orański był zięciem króla Anglii Jakuba II, byłego księcia Yorku i młodszego brata Karola II. Wezwany Książę Wilhelm Orański zdobył trzy leopardy przez angielskich protestantów, zajął Galijski król z celtyckiego prawa [tj. Przykryje swym berłem trzy leopardy f Anglię], Anglię i razem ze swoją żoną, Marią, przejął władzę. Był to dotkliwy cios I lolandii |, Przeciwko kapie [kapa, cappe — ca pet, dla Ludwika: Widząc niezgodę wielkiej monarchii, tj. król francuski] wielkiej hierarchii. O dwołanie w roku 1685 Edyk­ tu Nantejskiego miało spo­ wodować w zamyśle Ludwika wy­ ni przez siły rządowe. Bohaterską walkę i jej nieszczęśliwe zakoń­ czenie odnotował Nostradamus czącej z jakimiś bliżej nic określo­ nymi góralami. Ale czterowiersz 64 z Centurii II znacznie je uściśla: r korzenienie kalw inizmu. W rzeczy­ w czterowierszach 63 z Centurii III Ludzie z Genewy [tj. kalwiniścij będą wistości jednak, chociaż pociągnę­ i 64 z Centurii II. Pierwszy z nich dręczeni przez głód i pragnienie, ło za sobą liczne konwersje części brzmi następująco: Ich nadzieje rozwieją się; francuskich protestantów na katoli­ Prawo Ceuennes zostanie zniesione, cyzm i masową emigrację innych, Celtycka [w tym kontekście Flota nie będzie mogła wejść wspólnota hugenocka przetrwała, galijska, tj. francuska] armia przeciw do wielkiego portu. zwłaszcza w górskich rejonach Ce- góralom, vcnnes. Kto zostanie rozpoznany i schwytany, Wyjaśnienia wymaga jedynie W roku 1703 brutalne prześla­ Ten zginie od miecza... ostatnia linijka. Najprawdopodob­ dowania popchnęły hugenockich niej chodzi w niej o brak wystar­ górali do otwartego powstania. W tym przypadku mamy do czającego wsparcia sprawy po­ Powstańcy przez osiem lat stawiali czynienia z dość ogólnikowym wstańców przez emigrantów hu­ dzielnie opór armii królewskiej. proroctwem, w którym mowa jest genockich i ogólnie przez między­ Ostatecznie jednak zostali pokona­ jedynie o francuskiej armii wal­ narodowy kalwinizm. www.OsloNet.Net
 • 41. www.OsloNet.Net
 • 42. NOSTRADAMUS ŻYŁ W CZASACH, KIEDY WŁADZĘ NAD ŚWIATEM SPRAWOWALI KRÓLOWIE, A NAJSZYBSZYM ŚRODKIEM LOKOMOCJI BYŁ GALOPUJĄCY KOŃ. JEDNAKŻE DZIĘKI SWOIM PODRÓŻOM W CZASIE PRZEWIDZIAŁ PODRÓŻE KOSMICZNE, REWOLUCJĘ REPUBLIKAŃSKĄ I OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII W tej części naszej książki będziemy mówić z przyszłości najbliższej Nostradamusowi zostały o rewolucjach, o powstaniu i upadku im- umieszczone w początkowych partiach książki, nato­ perium Napoleona, o zbrodniczej polityce Adolfa miast te, które odnoszą się do czasów późniejszych Hitlera, klęskach głodu, przelewie krwi i osiąg- — sukcesywnie na kolejnych stronach. nięciach współczesnej technologii. Ale przed przy­ Tymczasem wydaje się, że w przypadku Centurii ­tępieniem do przedstawiania ko­ mamy do czynienia ze swoistym ­­­nych przepowiedni Nostrada- zapisem doświadczanych przez musa konieczne jest pewne wyjaś- Nostradamusa wizji, nad którymi nienie. prorok nie do końca panował, Pierwsza lektura dzieła Nost- umożliwiających mu dość wybiór­ radamusa może wprawić czytaj ą- czy wgląd w przyszłość lub cych w stan niejakiego zakłopota- w przeszłość. Z tego powodu nia. W znacznej mierze bowiem w Centuriach możemy znaleźć kil­ czterowiersze wizjonera z Salon są ka czterowierszy, które można pisanc niejasnym, zaszyfrowanym określić jako swego rodzaju „re­ językiem, pełnym rozmaitych neo- Rewolucja jest jednym z ważniejszych trospektywne przepowiednie". tematów dzieła Nostradamusa logizmów, tworzonych na pod- Bez względu jednak na to, czym stawie łaciny i greki, czy symbolicznych, często tłumaczy się okoliczność braku wewnętrznego upo­ nieprzejrzystych określeń stosowanych w odniesie- rządkowania dzieła Nostradamusa, z faktem tym niu do różnych przedstawianych osób. Już sam tytuł muszą się liczyć wszyscy jego komentatorzy. dzieła Nostradamusa jest mylący. Umieszczone W szczególny sposób uwidoczni się to w tej części w tytule słowo Centurie [po francusku Siecles - Stule- książki. Na przykład proroctwa odnoszące się do cia sugeruje podporządkowanie wykładu pewnemu Napoleona znajdują się w dziesięciu różnych częś­ porządkowi chronologicznemu. Czytelnik ma prawo ciach Centurii, a nie ma najmniejszej wątpliwości, że przypuszczać, że proroctwa dotyczące wydarzeń we wszystkich chodzi o tego samego człowieka. www.OsloNet.Net
 • 43. na to, iż w istocie tak było. Przyjrzyj­ my się na przykład czterowierszowi 20 z Centurii IX: Nocą przejdą przez lasy^Reines, Okrężną drogą, dwaj partnerzy, królowa, biały kamień, Król-mnich w szarości w Varennes, Wybrany Capet, następstwem będą burza, ogień, krwawa rzeź. W XVI wieku, kiedy dzieło Nostradamusa po raz pierwszy zostało opublikowane, sens prze­ powiedni zawartej w interesującym nas czterowierszu nie był zrozu­ Krwawe żniwa w czasie rewolucji francuskiej miały. Stał się jasny dopiero T o najważniejsze sze!" — pisał Charles James Fox wydarzenie w dziejach świata i najwspanial­ postawić pytanie: czy rzeczywiście Nostradamus pisał w swoim dziele o rewolucji, która wybuchła ponad w początkach lat dziewięćdziesią­ tych XVIII wieku. W omawianym czterowierszu (1749-1806), przywódca radykalne­ 200 lat później? Wszystko wskazuje zwraca uwagę nazwa niewielkiej miej- go skrzydła partii wigów w brytyjs­ kiej Izbie Gmin i być może największy brytyjski mówca parlamentarny wszystkich czasów, po otrzymaniu wiadomości o wybuchu rewolucji we Francji. Nostradamus, który zmarł ponad 200 lat przed wydarzeniami opisywa­ nymi przez Foxa w liście do przyjacie­ la Richarda Fitzpatricka, miał o nich zupełnie inne zdanie. W przekonaniu wizjonera z Salon rewolucja francuska była nie najwspanialszym, lecz wprost przeciwnie — najgorszym, najtragicz­ niejszym wydarzeniem w dziejach lu­ dzkości. Prawie wszystkie uwagi Nos­ tradamusa o jakobinach i innych przy­ wódcach rewolucji są utrzymane w bardzo ostrym tonie. Ale można Egzekucja Ludwika XVI NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 44. REWOLUCJA. PRZELEW K«WI I A T O M scowości Varcnnes. Varenncs zazna- wą diamentowego naszyjnika", za­ jest słuszna, chociaż, naszym zda­ c z y ł o się w historii tylko jeden raz. mieszani byli Maria Antonina, pewien niem, jest nieco naciągana. Jednakże Tam w roku 1791 pojmano ucieka­ stary i naiwny kardynał oraz awantur­ dla nas ma to mniejsze znaczenie. jących z rewolucyjnego Paryża nik, nazywający siebie Cagliostrem, Najważniejsze jest to, iż czterowiersz Ludwika XVI i jego żonę Marię An­ bez wątpienia posiadający wiele cech 20 z Centurii IX przekonuje nas toninę. szarlatana, ale i pewne zdolności pro­ o tym, że Nostradamus w latach rocze. pięćdziesiątych XVI wieku wiedział Dwójka ta rzeczywiście, tak jak Nie jest wykluczone, że identyfi­ o tajemniczych szczegółach wyda­ przepowiedział Nostradamus, nieco kacja „białego kamienia" Nostrada­ rzeń, do których doszło dopiero okrężną drogą dotarła do Varennes. musa z diamentowym naszyjnikiem w 1791 roku. Ludwik miał na sobie szare ubranie, a nie królewski szkarłat i purpurę. NIEJASNOŚCI PRZEPOWIEDNI Konsekwencją pojmania królewskiej pary była też burza (w znaczeniu społecznych niepokojów), ponowne rozniecenie płomienia rewolucji i „krwawa rzeź" w dosłownym zna­ czeniu - zarówno Ludwik, jak i Maria Antonina zginęli na gilotynie. Dodat­ kowego wyjaśnienia wymagają dwa wyrażenia, które spotykamy w tym cztero wierszu - „wybrany Capet" i „biały kamień". Nie ulega wątpliwości, iż pierwsze z tych określeń odnosi się do Ludwi­ ka XVI. Co prawda określenie „Capet" powinno się raczej odnosić do wład­ ców francuskich wcześniejszego okre­ su - Kapetyngów, Ludwik bowiem Król i królowa zawróceni z Yarennes pochodził z rodu Burbonów. Jednakże Z w szerszym znaczeniu stosowane by­ rozumienie sensu przepowie­ Francuski oryginał czterowier- ło do wszystkich królów francuskich, dni Nostradamusa w dużym sza poświęconego ucieczce Lud­ gdyż w ostatecznym rachunku wszys­ stopniu utrudniają spotykane w je­ wika XVI zawiera dwa takie częś­ cy oni wywodzili się z rodu Kapetyn­ go tekstach niejasne wyrażenia, ciowe anagramy. Jednym z nich gów. neologizmy czy anagramy tworzo­ jest „Herne" — „Reine" — królowa, Trudniej wyjaśnić znaczenie dru­ ne na podstawie języka greckiego gdzie litera i zastąpiona jest po­ giego użytego przez Nostradamusa i łacińskiego — czasami kompletne przedzającą ją w alfabecie literą h, wyrażenia — „biały kamień". Zdaniem (jak np. „Rapis" na oznaczenie Pa­ drugim zaś „noir" — czarny, który niektórych należy je wiązać ze skan­ ryża — Paris), znacznie częściej często zastępuje w dziele Nost­ dalem, jaki w latach osiemdziesiątych jedynie częściowe. radamusa słowo „roi" — król. XVIII wieku wstrząsnął dworem kró­ lewskim. W skandal ten, zwany „spra­ www.OsloNet.Net
 • 45. procent stanowi bez wątpienia liczbę znaczącą. Nie wszystkie z tych „rewolucyj­ nych czterowierszy" są tak dokładne jak czterowiersz 20 z Centurii IX (zob, s. 42) czy inne przepowiednie, które będziemy omawiać na następnych stronach. Niektóre z nich są dość ogólnikowe i chociaż z dużym prawdopodobieństwem można przy­ jąć, że dotyczą rewolucji, to jednak równie możliwe jest założenie, że poświęcone są wydarzeniom, które Francję dopiero czekają. Odnosi się to na przykład do czterowiersza 23 z Centurii VI: Umocnienia Ipaństwa] podkopane przez ducha królestwa, Lud wystąpi przeciw swojemu królowi, Pokój nowo uczyniony, święte prawa u legają rozk ta do w i, Rapis [Paryżl nigdy nie był w tak ciężkim położeniu. Czterowiersz ten pasuje do pierw­ szych lat rewolucji lepiej niż. do jakie­ Śmierć Jeana Paulu Murata, iednega z przywódców jakobinów gokolwiek innego wydarzenia. Nie S pełniona przepowiednia Nostra- damusa poświęcona nieudanej ucieczce Ludwika XVI i Marii An­ najmniej czterdzieści dotyczy dziejów Francji okresu rewolucji i cesarstwa napoleońskiego. można jednak oczywiście wykluczyć, że mamy tu do czynienia z wielo­ znaczną przepowiednią, którą można toniny z Francji (zob. s. 42—43) jest Na pierwszy rzut oka nie wydaje łączyć także z innymi wstrząsami tylko jednym z wielu proroctw wiz­ się to wiele. Czterdzieści czterowier­ rewolucyjnymi. jonera z Salon odnoszących się do szy to zaledwie mniej więcej cztery Podobnie podwójne znaczenie ma rewolucji francuskiej i burzliwych wy­ procent całości. Jeśli się jednak weź­ inne proroctwo, w którym można darzeń z lat 1789-1815. Rewolucji mie pod uwagę, że omawiane wyda­ widzieć przepowiednię zbliżonych do francuskiej przypadło bowiem cent­ rzenia zajęły zaledwie 25 lat, a przepo­ siebie zjawisk towarzyszących tak ralne miejsce w dziele Nostradamusa. wiednie znajdujące się w Centuriach rewolucji francuskiej, jak i rosyjskiej; Z mniej więcej tysiąca czterowierszy, dotyczą okresu od połowy XVI wieku znajduje się ono w czterowierszu 53 z których składa się jego praca, przy­ po mniej więcej rok 3000, cztery z Centurii l. NO STR ADAMUS www.OsloNet.Net
 • 46. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI I ATOM Będziemy widzieć wielki naród pasowania jego tekstu do różnych w męczarniach wydarzeń? I święte prawo zrujnowane do szczętu, Odpowiedź na te pytania znajdu­ Chrześcijaństwo poza prawem, jemy w czterowierszu 53 z Centu­ Kiedy nowe źródła złota i srebra rii I, w którym Nostradamus wspo­ [tj. pieniędzy] są znalezione. mina wprost o dwóch rewolu­ cjach: W czterowierszu tym dostrzec mo­ żna aluzje zarówno do prześladowań Dwie rewolucje zostaną wywołane katolicyzmu we Francji w latach dzie­ przez złego kosiarza, więćdziesiątych XVIII wieku (zob. ni­ Powodując zmiany w królestwach żej), jak i prawosławia w Rosji po i stuleciach,.. wybuchu rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. Ostatnia linijka może także być odniesiona i do wydarzeń „Zły kosiarz" oznacza tutaj planetę francuskich, i rosyjskich. Tak francus­ Saturn - „Wielkiego Złego" XVI-wie- Rohespierre w drodze na gilotynę cy, jak i rosyjscy rewolucjoniści znale­ cznej astrologii, której symbolem by­ źli nowe źródła pieniędzy, drukując rowiersza było przez Nostradamusa ły klepsydra i kosa. Nostradamus masę papierowych banknotów, które zamierzone? Czy raczej jest to przy­ wskazuje w tym tekście, że obie re­ szybko traciły swoją wartość. kład, jak twierdzą sceptycy, prób ko­ wolucje będą wywołane pod wpły­ Czy podwójne znaczenie tego czte- mentatorów dzieła Nostradamusa do­ wem Saturna. I nną przepowiednię Nostrada­ musa, dotyczącą prześladowań duchowieństwa katolickiego w represji, jakie dotknęły zakony reli­ gijne po przyjęciu w 1790 roku no­ wej konstytucji i innych prawodaw­ okresie rewolucji francuskiej, moż­ czych innowacji. Sprzeciwiający się na znaleźć w czterowierszu 44 wprowadzanym zmianom byli rze­ z Centurii I: czywiście prześladowani, jak głosi przepowiednia w drugiej linijce. Przez krótki okres na nowo składane Uwaga o pogańskich ofiarach będą [niechrześcijańskiej ofiary, w pierwszej linijce interesującego Sprzeciwiający się im będą męczeni. nas czterowiersza odnosi się do Nie będą dłużej mnichami, opatami pseudoreligijnych rytów, które na czy nowicjuszami, krótki okres udało się wprowadzić Robespierre, zaprzysiężony wróg chrześcijaństwa Miód będzie droższy od wosku. radykalnym rewolucjonistom. Jed­ w czasie religijnych prześladowań nym z najważniejszych było świę­ Tradycyjnie cena wosku była spadnie cena wosku, ponieważ nie to „bogini rozumu" (10 listopada wyższa od ceny zawartego w nim będzie zapotrzebowania na wyra­ 1793) oraz absurdalne, zarządzone miodu. W ostatniej linijce Nost­ biane z niego wota i świece oł­ przez Robespierre'a „Święto Naj­ radamus mówi więc o tym, że tarzowe. Trzecia linijka dotyczy wyższej Istoty". www.OsloNet.Net
 • 47. W iele pozornie niejasnych prze­ powiedni, których przesłania nie mogli odczytać wcześniejsi ko­ „Narbone" oznacza zapewne miasto Narbonne. W wyrazie „thuille" nato­ miast wcześniejsi komentatorzy dzieła spróbował w następujący przetłumaczyć interesujący nas czte- rowiersz: sposób mentatorzy Nostradamusa, zrozumia­ Nostradamusa skłonni byli się doszuki­ Rozłączony małżonek będzie nosił mitrę, no dopiero po spełnieniu się opisywa­ wać jednego z neologizmów, często Wracając z bitwy, przekroczy dachówkę, nych w nich wydarzeń. Odnosi się to stosowanych przez proroka, lub też Przez pięciuset jeden szlachetny będzie także do proroctwa zawartego w czte- zniekształconej formy wyrazu ozna­ zdradzony, rowierszu 34 z Centurii IX: czającego dachówkę (tuile). Ale w żad­ Narbon i Salces będą miały mnóstwo nym z tych przypadków interpretato- rzy nie potrafili przedstawić przekonu­ oliwy. Samotny małżonek będzie nosił mitrę, W czasie powrotu dojdzie do walki jącego wyjaśnienia sensu przepowie­ Przytoczony tekst interpretował przy thuiłle, dni zawartej w tym czterowierszu. w następujący sposób: „Pewien żona­ Przez pięciuset jeden szlachetny będzie Jeden z XVII-wiecznych badaczy ty mężczyzna zostanie oddzielony od zdradzony, dzieła Nostradamusa, przyjmując dru­ swojej żony i otrzyma jakąś godność Narbone i Saulce będą miały mnóstwo gą możliwość wyjaśnienia sensu wy­ kościelną... wracając z jakiegoś miejsca oliwy. rażenia „thuille" (tuile — dachówka), czy jakiejś wyprawy, zostanie zmu- Przepowiedziana przez Nostradamusa „zdrada" osiąga swój sukces po zaprzysiężeniu przez Zgromadzenie Narodowe wierności rewolucji NOSTRALMMUS www.OsloNet.Net
 • 48. l< EWOLUCJA, PK/.fiLEW KRWI 1 AIOM szony do walki i ucieczki po dachu budynku... człowiek wielkiego zna­ czenia zostanie zdradzony przez 500 swoich ludzi... kiedy spełnią się te rzeczy, Narbon i Salces... zbiorą żniwo i wyprodukują dużo oliwy". Bez wątpienia jest to interesująca próba wyjaśnienia sensu przepowiedni Nostradamusa. Niestety jednak nie­ możliwa do przyjęcia. W Kościele XVII-wiecznym wiele rzeczy mogło się zdarzyć, wątpliwe jest jednak, aby rozwiedziony mężczyzna mógł osiąg­ nąć kościelne godności, następnie wal­ czyć i uciekając przed swoimi przeciw­ Pięciuset marsylczyków przyłącza się do paryian w szturmie na Tuileries nikami przebiegać dachy budynków. Znaczenie przepowiedni zawartej Również w pozostałych fragmen­ „W czasie powrotu walka będzie w tym niejasnym cztero wierszu zro­ tach omawianego czterowiersza łatwo w thuille" i „Przez pięciuset jeden zumiano dopiero pod koniec XVIII można znaleźć wyraźne odniesienia do szlachetny będzie zdradzony"? wieku. W lipcu 1791 roku Ludwik XVI ucieczki Ludwika XVI i wydarzeń, jakie Jak o tym mówimy na stronach i Maria Antonina podjęli próbę ucie­ rozegrały się bezpośrednio po niej. 48-49, do walki, która rozegrała się czki z Francji ogarniętej rewolucyj­ W pierwszej linijce czytamy bowiem: 10 sierpnia 1792 roku i doprowadziła nym wrzeniem (zob. s. 42—43). Przed­ „Rozłączony małżonek będzie nosił wkrótce potem do upadku monarchii, sięwzięcie to od samego początku mitrę". Po swoim powrocie z Varennes doszło w pałacu Tuileries. Pałac ten, skazane było na niepowodzenie. Król, do Paryża Ludwik otrzymał „mitrę" który w czasach Nostradamusa nie królowa i ich towarzysze poruszali się i został „rozłączonym małżonkiem". tylko jeszcze nie istniał, lecz nawet nie bowiem powozem powolnym, roz­ To drugie określenie łączyć można planowano jego budowy, został latującym się i zwracającym na siebie zarówno z polityczną izolacją króla wzniesiony na miejscu, gdzie dawniej uwagę, i oddzieleniem go od stronników, co stała cegielnia, stąd w czterowierszu W niewielkiej miejscowości Sainte- było następstwem niepowodzenia je­ mowa o thuille. -Menehould pewnemu człowiekowi, go planów ucieczki, jak i - w większej Do walki przy cegielni doszło za­ nazwiskiem Drouet, twarz jednego jeszcze mierze - z rozdzieleniem z Ma­ tem, gdy Ludwik XVI wrócił do Pary­ z mężczyzn podróżujących dziwnym rią Antoniną, na którą decydujący ża po nieudanej próbie ucieczki. Na powozem wydała się podobna do wpływ zaczął wywierać jej reakcyjny miejscu, na którym 200 lat wcześniej twarzy króla, znanej mu z portretu szwedzki doradca, hrabia 1 iar.s Axcl wypalano glinę na pokrycia dachów przedstawionego na 50-liwrowej asy- von Fersen. 20 lipca 1792 roku spełniło domów Paryża, w ogniu bitewnym gnacic (papierowym pieniądzu, które­ się też pierwsze z proroctw Nost­ formowała się nowa ideologia re­ go zabezpieczenie stanowiły skonfis­ radamusa, kiedy Ludwikowi założono wolucyjnej Francji. kowane dobra kościelne). W Varennes na głowę, w dosłownym tego znacze­ Kim było jednak owych „pięciu­ król i jego towarzysze zostali za­ niu, mitrę. Tego dnia bowiem tłum set", którzy zdradzili „jednego szla­ trzymani i aresztowani. Główną rolę wdarł się do królewskiego pałacu Tui­ chetnego"? „Szlachetny" to bez wąt­ w zatrzymaniu uciekającego króla leries i zmusił króla do włożenia na pienia król. „Pięciuset", którzy go odegrał właściciel niewielkiego sklepu głowę bonnet rouge, czerwonej czapki zdradzili, to zapewne marsylscy „fe- i handlarz oliwą, zwany Saulce, które­ wolności, której pierwowzór stanowiła deraliści", biorący udział w walce go nazwisko i zawód zostały wspo­ starożytna mitra frygijska. w Tuileries. Zdaniem XIX-wiecznego mniane w ostatniej linijce interesują­ Jak jednak należy rozumieć następ­ historyka Louisa Thiersa (1797-1877) cego nas czterowiersza. ne linijki cytowanego czterowiersza: było ich właśnie pięciuset. www.OsloNet.Net
 • 49. Zniszczenie symboli monarchii — koniec ancien regime we Francji W e wstępie do pierwszego wy­ dania Centurii Nostradamus umieścił List do Henryka II, pełen z proroctw zawartych w Liście; został w nim podany rok — 1792 — w którym dojść miało do wyjątkowo ważnego Bezsprzecznie przepowiednia Nos­ tradamusa o rozpoczęciu w roku 1792 nowej ery jest niezwykle trafna. Właś­ apokaliptycznych sformułowań. Nie­ wydarzenia. Odpowiedni fragment nie rok 1792, bardziej niż jakikolwiek jasny styl tego listu skłonił sceptyków brzmi następująco: inny — na przykład 1776, kiedy to do uznania go za pozbawione więk­ północnoamerykańskie kolonie ogło­ szego znaczenia ogólne przedstawie­ Zatem będzie początek leryj, który siły swoją niezależność od Anglii, czy nie katastrof, z którymi komentatorzy zawrze w sobie [wzory zachowań też rok 1789, kiedy Ludwik XVI dzieła Nostradamusa w zależności od i poglądów, sposobu postrzegania zwołał Stany Generalne — wypada własnej pomysłowości mogą łączyć świata], który trwać będzie długo, uznać za rok rozpoczęcia się ery, różne nieszczęśliwe wydarzenia ostat­ i w jego pierwszym roku będzie wielkie w której teraz żyjemy. Wydarzeniem, nich 400 lat. prześladowanie chrześcijańskiego które zadecydowało o wyjątkowości Kościoła, większe niż w Afryce Jednakże w Liście do Henryka II roku 1792, był przeprowadzony 10 [z pewnością chodzi tu o okrutne można znaleźć, wbrew twierdzeniom sierpnia atak na pałac Tuileries, gdzie prześladowania, jakie dotknęły sceptyków, niezwykle dokładne prze­ Kościół w północnej Afryce po usunięciu z Wersalu przebywała powiednie, których prawdziwość w V wieku ze strony Wandalów], rodzina królewska. Szturm na królew­ zweryfikowała historia. Na szczegól­ dojdzie do tego w roku tysiąc siedemset ski pałac został przygotowany przez ną uwagę zasługuje zwłaszcza jedno dziewięćdziesiątym drugim. komitet powstańczy, złożony głów- NOS7RADAMUS www.OsloNet.Net
 • 50. REWOLUCJA, PRZELtW KRWI I ATOM podzielony na dwanaście miesięcy. Każdy miesiąc miał trzydzieści dni, pięć dni pozostawało poza cyklem miesięcznym. Nowym miesiącom na­ dano nazwy, które uważano za „rac­ jonalne". Na przykład miesiąc uważa­ ny za najcieplejszy, zaczynający się dnia, który dla większości ludzi był nadal 22 lipca, nazwano „Thermidor" — upał. Jak widać, we wrześniu 1792 roku proroctwo Nostradamusa wypełniło się co do joty. Czy jednak rzeczywiś­ cie? Nostradamus przepowiedział przecież, że „nowa era" będzie trwała Wyrosła z rewolucji obywatelska Gwardia Narodowa stanowiła część nowej ery długo. Tymczasem nie spotyka się nie z jakobinów, skrajnej lewicy ruchu dzieć, że paryskie wydarzenia z 1792 osób narzekających na „zimny Ther­ rewolucyjnego, przy ścisłej współpra­ roku — wydarzenia, o których Nost- midor" czy „mokry Prairal" — inny cy z grupami z Brestu i z Marsylii. radamus wiedział już 250 lat wcześ­ miesiąc rewolucyjnego kalendarza. Bezpośrednią konsekwencją wyda­ niej — bezpośrednio doprowadziły do Lektura dzieł współczesnych marksis­ rzeń w Tuileries — oprócz poległych powstania ideologii dominujących tów, w których ciągle spotyka się w walce 400 rewolucjonistów i 800 w światowej polityce przez ostatnie odniesienia do tego kalendarza, cho­ żołnierzy królewskich — było zawie­ dwa stulecia, takich jak sekularyzm, ciażby w takim wyrażeniu jak „ther- szenie Ludwika XVI w królewskich nacjonalizm, rewolucyjna demokracja midoriańska reakcja", przekonuje nas obowiązkach, następnie złożenie go czy socjalizm. jednak, że zarówno rewolucyjny ka­ z tronu i ostatecznie skazanie na W proroctwie Nostradamusa mó­ lendarz, jak i nowa społeczna era, śmierć na gilotynie. Jednym z na­ wiącym o rozpoczęciu się w roku rozpoczęta w 1792 roku, w dalszym stępstw szturmu na Tuileries była 1792 nowej ery warto zwrócić uwagę ciągu nam towarzyszy. także wrześniowa masakra. Ofiarą jej na jeszcze jeden szczegół. W tym padły setki duchownych, kobiet bowiem roku jakobini wprowadzili i mężczyzn arystokratycznego pocho­ we Francji nowy kalendarz. Zrezyg­ dzenia, jak również osób z niższych nowano w nim z tradycyjnych nazw klas społecznych, podejrzanych miesięcy. Ponieważ ich nazwy wywo­ o sympatie rojalistyczne, nawet kry­ dziły się z klasycznej mitologii i histo­ minalistów i prostytutek. Faktyczną rii, zostały uznane przez radykalnych władzę nad Francją przejęła wówczas rewolucjonistów za relikty przeszło­ opanowana przez jakobinów komuna ści, które należy porzucić. Zerwano Paryża. również ze zwyczajem liczenia lat od Konsekwencje wydarzeń, jakie ro­ narodzin Chrystusa, pragnąc uniezale­ zegrały się gorącego sierpniowego żnić rewolucyjny kalendarz od chrześ­ popołudnia 1792 roku, odczuwamy cijańskiej chronologii. do dzisiaj. Rozmiary tej książki nie Pierwszy rok Republiki rozpoczął pozwalają nawet na szkicowe ich za­ się o północy z 21 na 22 września rysowanie. Wystarczy jednak powie­ 1792 roku. Składał się z 365 dni i był Zmarły w więzieniu w wieku 10 lat syn Ludwika XVI www.OsloNet.Net
 • 51. Z amęt, jaki zapanował w Europie po wybuchu rewolucji francu­ skiej, nie był krótkotrwałym, przej­ wystąpił podczas swojej koronacji, dokonanej w roku 1804 przez papieża Piusa VII. Znaczenie cesarskiej ściowym zjawiskiem. Pierwsza Repu­ trzeciej linijki jest jasne, sposób zaś, blika, którą proklamowano po oba­ w jaki Napoleon „dręczył kapła­ leniu Ludwika XVI, przeżywała nów", jest omówiony na stronie nieustanne wstrząsy i polityczne 55. Nostradamus wiedział nie przewroty. Robespierre i jego tylko o tym, że „prosty żoł­ przyjaciele, którzy zastąpili nierz zostanie cesarzem". umiarkowanych republikanów, W jego przepowiedniach zna­ wkrótce potem zostali obaleni leźć można również wskazó­ przez skorumpowany Dyrek­ wki dotyczące imienia przy­ toriat. Ten zaś w niedługim szłego cesarza. Do takich wnio­ czasie musiał ustąpić miejsca sków prowadzi analiza cztero- wiersza 1 z Centurii VIII: Napoleonowi Bonapartemu. Po­ czątkowo jako pierwszemu kon­ sulowi, następnie cesarzowi. PAU, NAY, LORON będą bardziej Nie ulega najmniejszej wątpliwo­ w ogniu niż we krwi. ści, iż karierę Napoleona przewidział Aby zanurzyć się w chwale, Nostradamus. Spośród wielu cztero- Wielki człowiek będzie pływał wierszy wizjonera z Salon, odnoszą­ w wiełu rzekach, cych się do Napoleona, tylko kilka Odmówi srokom wstępu. Pampon można przedstawić w tej książce. Pra­ i Durance utrzymają je w ryzach. Cesarz Napoleon I wdopodobnie najlepiej znany jest czterowiersz 57 z Centurii VIII: Z prostego żołnierza zostanie cesarzem, Zastąpi krótką suknię długą, Dzielny w walce, niechętny Kościołowi, Będzie dręczył kapłanów, tak jak woda nasącza gąbkę. Wyrażenie „krótka suknia" ma tutaj podwójne znaczenie. Po pierwsze, oznacza krótki płaszcz, jaki przyszły cesarz nosił w czasie, kiedy był zwyk­ łym kadetem, po drugie zaś suknię, którą wkładał jako pierwszy konsul w trakcie oficjalnych wystąpień. „Dłu­ ga suknia", którą zastąpił poprzednie szaty, to strój, w jakim Napoleon Koronacja Napoleona w katedrze Notre Damę w 1804 roku NIOSTRADAYUJS www.OsloNet.Net
 • 52. REWOLUCJA, PRZELEW KRWI I ATOM Trzy wyrazy w pierwszej linijce to nę nazwiska Napoleona, z korsykań­ nazwy niewielkich i pozbawionych skiego „Buonaparte" na francuskie historycznego znaczenia miast w za­ „Bonaparte". chodniej Francji. Jednakże warto za­ To ostatnie przypuszczenie wydaje uważyć, że zostały one zapisane przez się dodatkowo potwierdzać fakt, że Nostradamusa wielkimi literami. Taka w czterowierszu 76 z Centurii I — jed­ forma zapisu wskazuje - mamy na to nym z tych czterowierszy, które moż­ liczne potwierdzenia w innych teks­ na rozumieć dwojako jako przepowie­ tach proroka - że wyrazów tych nic dnię dotyczącą dwóch różnych osób należy rozumieć dosłownie. Spróbuj­ - Nostradamus żartował z „barba­ my zatem odczytać ukryte w nich rzyńskich" nazwisk zarówno Napole­ przesłanie. ona, jak i Adolfa Hitlera. Niezależnie Jeden z francuskich interpretatorów Przyszłość Napoleona została przepowiedziana jednak od tego, czy Nostradamus znał dzieła Nostradamusa doszedł do prze­ nazwisko Napoleona, czy nie, wydaje konania, że pod nazwami miast przy­ w czasach Napoleona jego niezwykłe się pewne - o czym będzie mowa na toczonymi w pierwszej linijce skrywa imię często zapisywano przez „au", następnych stronach - że dokładnie się anagram NAPAULON ROY a nie „o". Niewykluczone też, że w ten wiedział o tragicznym końcu wiel­ - król Napoleon. Przypomniał też, że sposób Nostradamus zaznaczył zmia­ kiego cesarza. M ilitarną sławę Napoleona ugruntowały jego wspania­ łe zwycięstwa podczas kampanii Nostradamus — sławnym przemó­ wieniem, jakie wygłosił Napoleon do swoich żołnierzy na początku włoskiej w latach 1796-1797. Dwa kampanii włoskiej: „Żołnierze, jes­ znaczące epizody tej kampanii: teście głodni i prawie nadzy... Po­ pierwszy oraz drugi, stanowiący prowadzę was na najżyźniejsze na w pewnym sensie największy mili­ świecie równiny... Tam znajdziecie tarny sukces Napoleona, Nostrada­ honor, sławę i bogactwo... czy nie mus przepowiedział w czterowier­ zabraknie wam odwagi?" szu 37 z Centurii III: Wraz ze zdobyciem Mediolanu i innych włoskich miast żołnierze Przed atakiem wygłoszona jest mowa francuscy zdobyli bogactwa, tak [lub modlitwa], jak im obiecał ich generał. Dokony­ Mediolan, zwiedziony podstępem, Napoleon powstrzymuje rabunek Rzymu wane przez wojska francuskie gwał­ zdobyty jest przez orła, ty i rozboje doprowadziły do wy­ Starożytne mury są naruszone poleon dwukrotnie zdobywał Me­ buchu powstania w Mediolanie, przez artylerię, diolan - w latach 1796 i 1800. Pawii i Binasco. Powstanie zostało W ogniu i krwi tylko niewielu spotka stłumione z niezwykłą brutalnoś­ O którym z tych wydarzeń mowa miłosierdzie. cią. Szczególnie dramatyczne sce­ jest w interesującym nas cztero­ Wymieniony w drugiej linijce wierszu? ny rozegrały się w Pawii, gdzie „orzeł", który zdobył Mediolan, to Bez wątpienia chodzi tutaj o pie­ jedynie niewielu pojmanych po­ Napoleon, występujący pod tym rwsze zdobycie Mediolanu w 1796 wstańców mogło liczyć — jak prze­ określeniem w wielu cztero wier­ roku. Zostało ono bowiem poprze­ powiedział Nostradamus - na mi­ szach Nostradamusa. Jednakże Na- dzone - tak jak przepowiedział łosierdzie żołnierzy Napoleona. www.OsloNet.Net
 • 53. UPADEK CESARSTWA K iedy w 1804 roku Napoleon koronował się na cesarza (zob. s. 50—51), jego zwierzchność została cuskiej. Napoleon wiedział, że dopóki nie pokona Anglii, jego zwycięstwo nie będzie całkowite. Musiał prze­ końską uzdę [lub wędzidło], Neptun rozwinie czarny żagiel dla swojego człowieka, już uznana praktycznie przez całą zwyciężyć jej przewagę na morzu Flota niedaleko Calpre [Gibraltar?] Europę na zachód od granic Rosji. Od i spróbować, jeśli okaże się to moż­ i Rocheval [Cape Roche]. czasów cesarza Karola V żaden czło­ liwe, dokonać desantu na wrogą mu wiek nie miał w świecie zachodnim tak wyspę. Napoleon podjął tę próbę Chociaż już na pierwszy rzut oka wielkiej władzy. i - jak przewidział Nostradamus oczywiste jest, iż w przytoczonym Jedynym jego poważnym przeciw­ w czterowierszach 77 z Centurii I i 53 czterowierszu mowa jest o jakiejś nikiem była w tym czasie Anglia. z Centurii VIII— poniósł klęskę. W pie­ bitwie morskiej, w czasie której dla Angielska flota w dalszym ciągu pa­ rwszym z tych czterowierszy czyta­ jednej z flot zostanie rozwinięty „czar­ nowała na morzu, a możliwości gos­ my: ny żagiel" (tzn. zostanie ostatecznie podarcze Anglii pozwalały jej na rozgromiona, pokonana), to jednak wspomaganie każdego państwa, które Między dwoma morzami znajduje się tekst sprawia wrażenie dość niejas­ by się odważyło przeciwstawić nie­ przylądek, nego i tajemniczego. zwyciężonej — jak dotąd — armii fran­ Mężczyzna, który później umrze przez Pomocy w zrozumieniu sensu czte- Przepowiedziana przez Nostradammn klęska połączonej floty fruncusko-hiszpańskiej pod Trufalgar NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 54. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI I A T O M rowiersza dostarcza jego druga linijka, połączone siły austriacko-rosyjskie. gdzie mowa jest o „człowieku, który Innymi słowy, porzucił Boulogne dla później umrze przez końską uzdę". „wielkich rzeczy" — dokładnie tak, jak Uwaga ta pozwala z dużym praw­ przewidział to Nostradamus. dopodobieństwem zidentyfikować Kiedy podjęta w 1812 roku wy­ opisaną przez Nostradamusa bitwę prawa na Rosję zakończyła się klęską z bitwą pod Trafalgar, w której flota i w 1813 roku armia Napoleona zo­ angielska rozgromiła połączone siły stała rozgromiona w bitwie pod Lips­ francusko-hiszpańskie, ostatecznie kiem, cesarza zmuszono do abdykacji. rozwiewając marzenia Napoleona Pokonanego zesłano na niewielką wy­ o dominacji na morzu i na lądzie. Ze spę na Morzu Śródziemnym — Elbę, wszystkich znanych historycznych nad którą pozwolono mu zachować dowódców morskich w okolicznoś­ monarszą władzę. Ale Elba okazała się ciach przedstawionych przez Nost­ dla niego za mała. Zbiegł stamtąd radamusa zmarł jedynie — jak się i powrócił do Francji, gdzie ponownie wydaje - dowódca floty francuskiej obwołano go cesarzem. Władzę nad walczącej pod Trafalgar, admirał Vil- Francją udało mu się jednak odzyskać lencuve. Villeneuve, który pod Trafal­ Odwrót Nupoleona z Rosji tylko na 100 dni. W bitwie pod gar trafił do niewoli angielskiej, po Waterloo jego wojska zostały poko­ nie przez niego siły morskiej i gos­ zwolnieniu z niej i powrocie do Francji nane przez połączone siły angiels- podarczej Anglii, która począwszy od w następnym roku został uduszony ko-pruskie. Zwyciężonego Napoleo­ kampanii egipskiej z 1798 roku stale w niejasnych okolicznościach w pew­ na zesłano tym razem znacznie dalej, podważała jego militarne sukcesy. Ale nej gospodzie w Rennes. lak głosiła na Wyspę Świętej Heleny, gdzie co kryje się pod określeniem „Świąty­ plotka, morderca miał się posłużyć zmarł w 1821 roku. ni Słońca", w której — jak metaforycz­ końską uzdą. nie ujął to Nostradamus - Napoleon Wiele przemawia za tym, że Pierwsza linijka czterowiersza nie w swoich wizjach Nostradamus wie­ nie będzie mógł zmyć swoich win? przysparza kłopotu. „Przylądek mię­ lokrotnie obserwował wspomniane Rzecz jasna, wyrażenie to oznacza dzy dwoma morzami" to oczywiście wydarzenia. Opisał je w symboliczny Anglię. Uzasadnienie takiego sposo­ Gibraltar, oddzielający Ocean Atlan­ i alegoryczny sposób w wielu cztero- bu określenia Anglii Nostradamus tycki od Morza Śródziemnego. Nie­ wierszach. Na przykład w czterowier- mógł znaleźć w pismach pewnego powodzenie planów Napoleona doty­ szach 66 z Centurii II i 25 z Centu­ przedchrześcijańskiego greckiego czących inwazji na Anglię i sposób, rii X przedstawił za pomocą łatwo geografa, który opisując —jak wszyst­ w jaki wykorzystał swoją zgromadzo­ zrozumiałych symboli niektóre zda­ ko na to wskazuje — Stonehenge, ną w Boulogne armię inwazyjną, prze­ rzenia z okresu 100 dni. W czterowier- nazwał je świątynią boga słońca Apol- powiedział Nostradamus w cztero- szach 23 i 38 z Centurii I dostrzec lina. Mógł on także nawiązywać do wierszu 53 z Centurii VIII: można przepowiednie dotyczące bit­ tradycji, zgodnie z którą opactwo Westminstcr, gdzie od czasów nor- wy pod Waterloo. Oba te czterowier- W Bolongne [Boulogne] będzie chciał mańskich koronowali się angielscy sze, napisane w ulubionej przez Nost­ zmyć swoje winy, królowie, miało być wzniesione na radamusa symboliczno-heraldycznej Nie będzie mógł zrobić tego w Świątyni miejscu starej rzymsko-brytyjskiej manierze, pełne są istotnych znaczeń. Słońca, świątyni słońca. W pierwszym z nich wizjoner z Salon Szybko odejdzie do wielkich rzeczy, zamieścił jasną przepowiednię mówią­ W hierachii nikt mu nie dorówna. Latem 1804 roku po porzuceniu cą o tym, że leopard, heraldyczny planów inwazji na Anglię Napoleon znak Anglii, pokona orły Wielkiej „Winy", które Napoleon pragnął skierował swoją armię na wschód. Armii Napoleona. zmazać — to bez wątpienia niedocenie- Zajął Wiedeń i pod Austerlitz pokonał www.OsloNet.Net
 • 55. TRON PIOTROWY W dziele Nostradamusa można znaleźć wiele odniesień do dziejów papiestwa i losów poszcze­ przypadkach Nostradamus mógł nie­ właściwie odczytać znaki przyszłości. Bardziej prawdopodobne jest jednak, Wolność nie będzie odzyskana, Zostanie zabrana przez człowieka, który jest czarny, dumny, dziki i zły, gólnych papieży. Wygląda na to, że że mamy tu do czynienia ze zjawis­ Kiedy sprawa papieża jest otwarta w wizjach Nostradamusa — jak zresztą kami, które mogą wystąpić w przyszło­ Przez Histera, Republika Wenecji będzie należało się tego spodziewać po czło­ ści, możliwe nawet, że w bardzo blis­ dręczona. wieku żyjącym w czasach, w których kiej (zob. s. 82-83). Inne przepowied­ papież sprawował zarówno duchow­ nie są natomiast tak dokładne i zawie­ Gdyby ostatnią linijkę chciało się ną, jak i świecką władzę i był uważany rają tyle historycznych szczegółów, że odczytywać dosłownie, należałoby przez zachodnich chrześcijan za naj­ można je przywoływać na dowód nad­ przyjąć, iż zawarta w czterowierszu ważniejszą osobę, na świecie - sporo zwyczajnych zdolności Nostradamusa. przepowiednia musi dotyczyć wyda­ miejsca zajmowało papiestwo i osoby W jednej z nich znajdujemy na przy­ rzeń najpóźniej z XVIII wieku. Pod mające zasiąść na tronie św. Piotra. kład opis wyjątkowych okoliczności koniec bowiem tego stulecia, w rezul­ Niektóre z „papieskich" czterowie- śmierci papieża Piusa VI (zob. obok). tacie podbojów dokonanych przez rszy odnoszą się do wydarzeń, do Bardzo dokładną przepowiednię wojska rewolucyjnej Francji, republika jakich do tej pory jeszcze nie doszło. dotyczącą papiestwa można też zna­ wenecka przestała istnieć jako niezale­ Przypuszcza się zatem, że w tych leźć w czterowierszu 29 z Centurii V: żne państwo. Wśród komentatorów Katedra Świętego Piotra w Rzymie — obiekt wielu przepowiedni Nostradamusa NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 56. REWOLUCJA. PR7.F.I.KW KRWI 1 ATOM Nostradamusa przeważa jednak zda- ter" widzieć Adolfa Hitlera. Z tego rezultacie konkordatu zawartego mię­ nie, iż w tym przypadku wizjoner punktu widzenia nie odzyskana wol­ dzy Watykanem a Mussolinim, a trud­ z Salon posłużył się wyrażeniem „Re- ność wymieniona w pierwszej linijce ności wynikające z utracenia przez pa­ publika Wenecji" w sensie alegorycz- czterowiersza wydaje się mieć po­ piestwo władzy świeckiej narosły jesz­ nym, rozumiejąc przez nie „ogólnie dwójne znaczenie. Z jednej strony cze po wmieszaniu się Hitlera w sprawy wolność na Półwyspie Apenińskim chodzi tu o wolność polityczną, którą zarówno Włoch, jak i Watykanu. i swobodę działania papieża". naród włoski utracił po dojściu do Ta bez wątpienia interesująca pró­ Jeżeli zaakceptuje się tę interpreta­ władzy Mussoliniego — czarnego ba wyjaśnienia sensu przepowiedni cję - a przemawiają za nią rozliczne (czarne koszule) i złego człowieka, jak Nostradamusa wydaje się zbyt pomy­ i przekonywające argumenty — to go prorok określił w linijce drugiej. słowa i nie do końca przekonywająca. naturalne wydaje się przypuszczenie, Z drugiej strony mamy tu do czynie­ Trzeba jednak przyznać, iż w osobie że opisane w czterowierszu wydarze­ nia z doczesną wolnością papieży, określonej jako „Hister", która stosun­ nia należy łączyć z latami drugiej utraconą w roku 1870 po wcieleniu kowo często pojawia się w cztero- wojny światowej, a w postaci okreś­ Rzymu do Królestwa Włoch. Nie zo­ wierszach Nostradamusa, można się lonej przez Nostradamusa jako „His- stała ona odzyskana całkowicie w doszukiwać Adolfa Hitlera. P R Z J ak już mówiliśmy na stronie 50, Będziesz pluł krwią na tym miejscu, w czterowierszu 57 z Centurii Ty i twoi, kiedy zakwitną róże. VIII Nostradamus przewidział, że Napoleon Bonaparte będzie „drę­ Następcą papieża, który zmarł czył kapłanów, tak jak woda nasą­ plując krwią w czasie, kiedy róże cza gąbkę". — zarówno róże lata, jak i róże Nostradamus się nie mylił. W is­ rewolucji — były w pełni rozkwitu, tocie Napoleon prześladował księ­ został Pius VII. Zanim zawarł ży katolickich zarówno przed swo­ w 1813 roku konkordat z Francją, ją koronacją, jak i po niej. Różno­ prawie przez 4 lata był więziony rodnych represji z jego strony przez Napoleona. Nostradamus doświadczali nie tylko zwyczajni w aluzyjny sposób opisał uwięzie­ księża parafialni, lecz również bis­ nie papieża w trzeciej linijce cztero­ kupi, kardynałowie, a nawet dwaj wiersza 4 z Centurii I: „W tym papieże — Pius VI i Pius VII. czasie barka papiestwa będzie za­ Puj/ież błogosławi ziemię Piusa VI Napoleon po podbiciu gubiona" i w pierwszych dwóch Włoch uwięził i wywiózł do Fran­ linijkach czterowiersza 15 z Cen­ cji. Tam w Valence papież zmarł krajach". Dokładniejszą przepo­ turii V: późnym latem 1799 roku, wymio­ wiednię można znaleźć w cztero­ tując i plując krwią. Nostradamus wierszu 97 z Centurii II: W czasie podróży [dosłownie: dość ogólnie przepowiedział żeglowania] wielki pontifex zostanie śmierć papieża na obcej ziemi Rzymski pontifexie, strzeż się uwięziony, w czterowierszu 37 z Centurii I: spotkania Wysiłki stroskanych kapłanów będą „Papież i... grób razem w obcych z miastem o dwóch rzekach. daremne... www.OsloNet.Net
 • 57. ,Lud umierający z powodu zła" podczas oblężenia Paryża w 1870 roku N ostradamus jest z pewnością najbardziej znanym i cenionym wizjonerem na świecie, przynajmniej jednak żaden z zarządców tych miast nie przejawiał w okresie francuskich wojen religijnych specjalnych sym­ Za przykład niezrozumienia prze­ słania proroctwa Nostradamusa może posłużyć czterowiersz 8 z Centuńi X. na Zachodzie. Ale i w jego przepowie­ patii do protestantyzmu. Pierwsze dwie linijki tego czterowier- dniach można dostrzec pewne niedo­ W dziele Nostradamusa można sza odnoszono do uroczystości chrztu kładności. Wspominaliśmy na przy­ znaleźć wiele podobnych, w ogólnym syna Napoleona III latem 1856 roku, kład o przepowiedni dotyczącej za­ zarysie prawdziwych, lecz niedokład­ trzecią łączono z żoną Napoleona, mordowania braci de Guise (cztero- nych w szczegółach proroctw doty­ cesarzową Eugenią. Jeśli chodzi wiersz 51 z Centurii III, zob. s. 21). czących wydarzeń, jakie rozegrały się o czwartą linijkę, to albo skłaniano się Większość szczegółów w niej się zga­ w wieku XIX. W przepowiedniach do zdania, że zawarte w niej proroct­ dza, z wyjątkiem wydarzeń przed­ tych można widzieć przykłady po­ wo nie spełniło się, albo uznawano, że stawionych w ostatniej linijce. Czyta­ tknięć Nostradamusa. Naszym zda­ jej sens jest zbyt niejasny, by można my w niej: „Angers, Troyes i Langres niem jednak przynajmniej część z tych było orzec, czy wydarzenia przepo­ wyświadczą im złą przysługę", z cze­ domniemanych potknięć wizjonera wiedziane przez Nostradamusa w is­ go wynika, że wspomniane miasta z Salon wynika raczej z błędnych tocie miały miejsce: będą niechętne popieranej przez braci interpretacji jego tekstu niż z jego de Guise idei dominacji we Francji nieumiejętności odczytywania zna­ Wskazującym palcem i kciukiem zwilży religii katolickiej. W rzeczywistości ków przyszłości. czoło NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 58. REWOLUCJA, PRZELEW KRWI I ATOM Własnego [chrzestnego] syna hrabia jest ona błędna — wynikła z dążenia, bliki, Rouen, Evreux i inne miasta Senegalii, charakterystycznego dla XIX-wiecz- Normandii, które stanowiły główne Wenus w krótkim szeregu, nych francuskich badaczy dzielą Nost- ośrodki legitymistów pragnących po­ W ciągu tygodnia trzech zostanie radamusa, do znalezienia w nim prze­ wrotu do władzy Burbonów, „nie śmiertelnie zranionych. powiedni zdarzeń, których sami byli zostały zostawione królowi". świadkami lub których się spodziewa­ W tej XIX-wiecznej interpretacji nie Na pozór wydaje się oczywiste li - takich jak restauracja Burbonów wypaczono — jak się wydaje — sensu odniesienie dwóch pierwszych linijek po upadku Drugiego Cesarstwa i pro­ przepowiedni Nostradamusa. Nie wo­ czterowiersza do uroczystości chrztu klamacja Trzeciej Republiki w 1870 lno jednak zapominać, że w każdym syna Napoleona III. Bez wątpienia jest roku. stuleciu, nie tylko w poprzednim, w nich opisana ceremonia chrztu, Nie wszystkie interpretacje pro­ interpretatorzy przepowiedni wizjo­ podczas której funkcje ojca chrzest- roctw Nostradamusa, w których do­ nera z Salon starali się w jego niejas­ nego pełni „hrabia Senegalii". Ojcem szukiwano się aluzji do wydarzeń nych sformułowaniach dostrzec pro- z życia Napoleona III, oparte były na tak wątłych podstawach jak ta doty­ cząca czterowiersza 8 z Centurii X. W czterowierszach 100 z Centurii IV i 32 z Centurii V można dostrzec wyraźne odniesienia do wojny rran- cusko-pruskiej, która doprowadziła do abdykacji Napoleona III, powstania Trzeciej Republiki i zawziętych, krwa­ wych walk między jej siłami a parys­ kimi komunardami: Z nieba spadnie ogień na królewski budynek, Kiedy osłabiony jest ogień Marsa: Przez siedem miesięcy wielka wojna, Napoleon III, boluiter wielu czierowierszy tłumy umierające z powodu zla, Papież Pius IX, ojciec chrzestny syna Napoleona III chrzestnym syna Napoleona III był Rouen i Evreux nie zostaną zostawione roctwa dotyczące współczesnych im papież Pius IX, syn hrabiego Senegalii królowi. wydarzeń. Ci, którzy próbują dzisiaj Mastoi Ferettiego. W istocie brak jest wyjaśniać sens przesłania Nostrada­ jednak najmniejszych nawet przesła­ W czasie oblężenia Paryża w 1870 musa, z pewnością nie unikną podob­ nek pozwalających połączyć interesu­ roku, kiedy trwająca już siedem mie­ nych nadinterpretacji, chociaż powin­ jący nas czterowiersz z Napoleo­ sięcy wojna francusko-pruska zbliżała ni się o to starać. Czytelnicy kilku nem III czy jego rodziną. Pius IX miał się do końca („osłabiony ogień Mar­ następnych stron tej książki powinni bowiem wielu chrześniaków i cyto­ sa"), „królewski budynek" Tuileries zatem zdawać sobie sprawę, że jej wany czterowiersz odnosić się może został zniszczony w wyniku ostrzału autor mógł w kilku przypadkach po­ nie do syna Napoleona, lecz do jakie­ artyleryjskiego (zob. s. 47). W ob­ pełnić błąd podobny do tego, jaki goś innego, zapomnianego przez his­ leganym Paryżu więcej osób zmarło przytrafił się XIX-wiecznym komen­ torię, chrzestnego syna papieża. z powodu głodu i chorób aniżeli tatorom, którzy czterowiersz 8 z Cen­ Błędna interpretacja przytoczone­ w rezultacie bezpośrednich działań turii X łączyli z uroczystością chrztu go czterowiersza — jeśli, rzecz jasna, wojennych. Po proklamowaniu Repu- syna Napoleona III. www.OsloNet.Net
 • 59. Zapewne Goebbels znał to proroct­ wo, ponieważ otrzymał już od czte­ rech członków NSDAP egzemplarze zawierającej je książki. Przeczytał jed­ nak wskazany mu fragment i od razu dostrzegł propagandowy walor przedstawionego w niej proroctwa, w którym przepowiedziano dokładnie datę i przyczyny wojny rozpoczętej zaledwie przed trzema miesiącami. Być może, pomyślał, autor tej książki zna również inne jeszcze proroctwa, które przekonają przeciwników Rze­ szy, że jej zwycięstwo jest nieunik­ nione. Książką tą była praca doktora H. H. Kritzingera zatytułowana Kiysłeńen von Sonne und Seele C,Tajemnice słońca i duszy"). Została ona opublikowana w roku 1922, a więc 17 lat przed wybuchem wojny. Przepowiednia, która tak bardzo poruszyła Magdę Goebbels i czterech innych członków NSDAP, że zwrócili na nią uwagę jej męża, była oparta na przemyślnej interpretacji czterowiersza 57 z Cen­ turii III. Taki sposób interpretacji teks­ tu Nostradamusa nie był pomysłem doktora Kritzingera. Niektóre elemen­ ty tej specyficznej egzegezy można cofnąć do roku 1715, kiedy to pewien angielski komentator proroctw Nost­ radamusa, piszący pod pseudonimem D. D., podjął próbę wyjaśnienia inte­ resującego nas czterowiersza, który brzmi następująco: Nostradamus przepowiedział pokonanie przez hitlerowskie Niemcy wielu państw P ewnej nocy zimą z 1939 na 1940 rok, w okresie względnego spo­ koju tzw. dziwnej wojny poprzedzają­ w łóżku. Poruszona, zwróciła się nagle do swojego męża: „Czy wiedziałeś, że już przed ponad 400 laty przepowie­ Siedem razy będziesz widział, jak zmienia się naród brytyjski, Pobrudzony krwią od dwustu cej niemiecki blitzkrieg i upadek Fran­ dziano, iż Niemcy będą w 1939 roku dziewięćdziesięciu łat: cji, Magda Goebbels, żona hitlerows­ prowadzić wojnę z Francją i Wielką Nie uwolniony przez niemieckie poparcie kiego ministra propagandy, czytała Brytanią z powodu Polski?" Baran obawia się o Bastarnów. NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 60. REWOLUCJA, PRZbLEW KRWI I ATOM Zdaniem D. D. określenie „pobru- Francję, ponieważ „znajduje się ona dzony krwią od dwustu dziewięćdzie­ pod znakiem Barana". sięciu lat" odnosi się do okresu, który Loog przyjął za swoimi poprzed­ otworzyla egzekucja Karola I w 1649 nikami rok 1939 za przepowiedzianą roku, kiedy to przelano królewską przez Nostradamusa datę rozlewu krew, Taka interpretacja tekstu Nost- krwi i na tej podstawie przewidywał rradamusa skłoniła go do uznania roku wojnę, w której wezmą udział Polska, 1939 za przepowiedzianą przez wiz­ Francja, Niemcy i Wielka Brytania. jonera z Salon datę ważnych dla Proroctwo to włączył następnie dok­ Anglii wydarzeń. W wyrażeniu w pier- tor Kritzinger do swojej książki. wszej linijce zajmującego nas cztero- Czy w przypadku tego spełnione­ wiersza — „Siedem razy będziesz wi- go proroctwa mamy do czynienia dział, jak zmienia się naród brytyjski" jedynie z czystym przypadkiem, jak Magda Goebbeb, żona hitlerowskiego ministra - D. D. widział proroctwo siedmiu propagandy twierdzą sceptycy? Na to pytanie zmian dynastycznych czy quasi-dyna- bezstronny obserwator może jedynie stycznych w Anglii, takich jak na własne rozwiązania sensu ostatniej odpowiedzieć, że jeśli przepowiednia, przykład powrót dynastii Stuartów linijki. W jego ujęciu miała ona zna­ która spełniła się z chwilą najazdu do władzy w roku 1660. czyć, że „Francja wątpi w (lub obawia hitlerowskich Niemiec na Polskę we W okresie między latami 1715 się o) swojego podporządkowanego wrześniu 1939 roku, miałaby być i 1921 inni badacze dzieła Nostrada- sojusznika, kraj Bastarnów (Polskę)". przypadkowa, to trzeba by przyznać, musa rozwinęli interpretację zapropo- Dlaczego Loog uznał, iż Baran ma że Nostradamus miał wyjątkowe nowaną przez D. D. Ostatni z tych oznaczać Francję? Czy była to jedynie szczęście do tego typu zbiegów oko­ specjalistów o nazwisku Loog połą- czysta spekulacja? Z pewnością nie. liczności. W dziełach wizjonera z Sa­ czył dotychczasowe próby wyjaśnie- Już w XVII wieku Theophilc de Ga- lon można bowiem znaleźć liczne nia znaczenia tego czterowiersza w je- rencieres zauważył w odniesieniu do przyldady innych spełnionych pro­ dną spójną teorię i dodał do nich lego czterowiersza, że Baran oznacza roctw. Zwycięskie wojska niemieckie defilują ulicami Warszawy w roku 1939, o którym Nostradamus pisał, ze będue .zabarwiony krwią" www.OsloNet.Net
 • 61. Będzie sławniejszy od każdego innego człowieka [tych czasów]. Wydaje się jednak, że wiele cztero- wierszy, które łączy się więcej niż z jedną osobą, zostało źle odczyta­ nych przez zbyt łatwowiernych inter­ pretatorów. Na przykład w cztero- wierszu 70 z Centurii U niektórzy widzą przepowiednię odnoszącą się do Napoleona, chociaż bardziej praw­ dopodobne jest, iż chodzi tu o dowó­ dcę SS Heinricha Himmlera, który zakończył swoje życie — tak jak opisa­ ny przez Nostradamusa „ludzki po­ twór" — w czasie rozmowy: ]osef Goebbels doceniał propagandowe walory przepowiedni Nostradamusa Jak już wspominaliśmy na stronie powiadane wydarzenia są dokładnie Żądło z Niebios wyśle go w podróż, 44, niektóre przepowiednie Nos­ - bezpośrednio lub pośrednio - dato­ Śmierć w trakcie rozmowy, wielka tradamusa można łączyć więcej niż wane (zob. np. s. 34 i 48). Niejedno­ egzekucja, z jednym wydarzeniem czy osobą. znaczne przepowiednie Nostradamu­ Dumna rasa upokorzona, Skłania to sceptyków do stwierdzenia, sa można wyjaśnić tym, iż prorok Rozmowa o ludzkim potworze, że o żadnej przepowiedni Nostrada­ z Salon dostrzegał w swoich wizjach oczyszczeniu i zadośćuczynieniu. musa nie można powiedzieć, iż zawar­ dwie różne osoby, żyjące w różnym te są w niej dokładne informacje czasie i mające odmienne charaktery, Także czterowiersz 35 z Centurii III o przyszłych wydarzeniach. Ich zda­ ale które spotykały podobne zdarze­ łączono zazwyczaj z Napoleonem, niem interpretatorzy proroctw wiz­ nia, i wobec tego mógł im poświę­ chociaż właściwsze jest odczytywanie jonera z Salon dopasowują po prostu cić jeden wspólny czterowiersz. Do­ go w kontekście dziejów nazizmu: niejasne teksty przepowiedni do włas­ brym przykładem takiego podwójne­ nych o nich wyobrażeń. Dlatego in­ go proroctwa jest czterowiersz 76 Na krańcach zachodniej Europy terpretując ten sam czterowiersz do­ z Centurii I, w którym widzieć Urodzi się dziecko w biednej rodzinie, chodzą nierzadko do odmiennych wolno proroctwo zarówno dotyczące Które swoimi przemówieniami uwiedzie wniosków. Napoleona Bonapartego (zob. s. 51), wielu, jak i „barbarzyńsko nazwanego" Przytoczone twierdzenia mają nie­ Jego sława we wschodniej krainie będzie Hitlera: małą siłę przekonywania. Oparte są jeszcze większa. jednak na założeniu, iż żadne proroct­ wo Nostradamusa jeszcze się dotąd Ten człowiek będzie nosił barbarzyńskie W czterowierszu tym należy wi­ nic spełniło. Nie mamy jednak wątp­ imię, dzieć proroctwo odnoszące się do liwości, iż założenie to jest błędne. Które otrzymają trzy siostry, Adolfa Hitlera. Jego rodzice byli bied­ W dziele Nostradamusa można zna­ Będzie przemawiał do wielu ludzi niejsi od rodziców Napoleona, urodził leźć wicie proroctw, w których prze­ słowami i czynami, się na wschodnich krańcach zachod- NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 62. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI I ATOM niej Europy. Karierę swą w dużym stopniu zawdzięczał oratorskim umie- jętnościom, które „wielu uwiodły", a jego dążenie do zdobycia przestrze­ ni życiowej dla Niemców (Lebensraum) było skierowane w stronę „wschod­ niej krainy", Związku Radzieckiego. Nie wszystkie podejmowane w o- tnich 50 latach liczne próby znale­ zienia w czterowierszach Nostradamu- sa przepowiedni dotyczących nazizmu są przekonywające. Trudno jednak wąt­ pić w trafność wielu proroctw wiz­ jonera z Salon. Na przykład w cztero- wierszu 90 z Centurii IX dokładnie W przekonaniu nazistów Nostradamus przepowiedzi w swoich pismach zwycięstwa Niemiec przepowiedział zgubną w efekcie dla Węgier decyzję ich przywódcy, ad- Podobnie czterowiersz 29 z Cen­ Także podboje dokonane przez Hi­ I mirała Horthyego, przyjęcia zaofero­ turii V w oczywisty sposób odnosi się tlera wiosną następnego roku przepo­ wanej mu przez Hitlera „pomocy": do Hitlera, Mussoliniego i papiestwa wiedział Nostradamus w czterowier- (zob. s. 55), czterowiersz 51 z Centu­ szu 94 z Centurii V: Naczelnik Wielkich Niemiec [tj. Hitler) rii V — do działań obu dyktatorów Udzieli nieszczerej pomocy, w okresie hiszpańskiej wojny domo­ On [przypuszczalnie Hitler) w Wielkie Król królów, aby wspomóc Węgry, wej, a czterowiersz 51 z Centurii VI Niemcy zamieni jego wojna spowoduje wielki przelew - do nieudanego zamachu na życie Brabant, Flandrię, Gandawę, Brugię krwi. Hitlera w listopadzie 1939 roku. i Boulogne... S wastykę większość z nas ko­ jarzy dzisiaj z hitleryzmem i ogromnymi zbrodniami popełnio­ w Niemczech po przegranej woj­ nie. W początkach lat dwudzies­ tych Hitler uznał swastykę za sym­ nymi przez nazistów w czasie dru­ bol swojego ruchu, ale odwrócił giej wojny światowej. Pierwotnie jej ramiona w drugą stronę. Wy­ jednak swastyka miała czysto du­ daje się, że sławę, jaką zdobyli chowe znaczenie, i to zarówno swastyka i przywódca nazistows­ w kulturze Wschodu, jak i Za­ kich Niemiec, Nostradamus prze­ chodu. Do dzisiaj na znak swastyki powiedział w cztero wierszu 49 można natknąć się jeszcze w wielu z Centurii VI: świątyniach hinduistycznych. Przed pierwszą wojną światową boga Thora. Z tego też powodu Wielki kapłan partii Marsa, swastyka była uważana w Niem­ przyjęta została przez Freikorps Który ujarzmi Dunaj, czech za symbol germańskiego — zbrojne oddziały tworzone Krzyż dręczony przez oszusta... www.OsloNet.Net
 • 63. Hiszpańscy faszyści — sojusznicy „niepewnego zwycięstwa" — przetrwali klęskę Hitlera ę O pisując w czterowierszu 34 z Centurii l przywódcę nazi­ stowskich Niemiec jako „drapieżnika „złośliwy". Z drugiej strony użycie tego słowa przez Nostradamusa moż­ na też tłumaczyć inaczej: Hitler, jak to mu w tym przeszkodzić lub których ze względów rasowych uważał za swo­ ich przeciwników. Ale na początku lat lecącego na lewo", Nostradamus sam wyłożył w swojej książce Mein trzydziestych nie było to jeszcze przewidział sposób, w jaki Europa Kampf, celowo kształtował swoją pro­ oczywiste. Prawica uważała, iż głów­ odbierała Adolfa Hitlera w latach pagandę na wzór propagandy mark­ ne zagrożenie dla stabilności Europy 1933-1939: sistowskiej. Wielu też członków jego i pokoju stanowi radziecki komunizm. oddziałów szturmowych SA miało za Sądzono nawet, że naziści „obronią Drapieżnik lecący na lewo sobą komunistyczną przeszłość. Niemcy przed bolszewizmem". Zaró­ Czyni przygotowania [wojenne] przed Druga linijka czterowiersza nie wy­ wno liberalna lewica, jak i prawica nie walką z Francuzami: maga wyjaśnienia. Wiosną 1940 roku traktowały poważnie wojennej reto­ Niektórzy uznają go za dobrego, inni za Niemcy, znakomicie przygotowane ryki Hitlera; nie przypuszczano, że złego, do wojny, bez trudu pokonały Fran­ rzeczywiście będzie on dążył do wy­ inni nie będą potrafili go ocenić, cję, a tysiące przerażonych uchodź­ wołania konfliktu zbrojnego. Myśla­ Słabsza partia uzna go za dobry omen. ców uciekających przed Niemcami no raczej, że Hitler będzie się starał zablokowały prawie wszystkie drogi jedynie wyzyskać wojenne zagroże­ Przedstawienie Hitlera w pierwszej (zob. obok). Trzeciej linijce wypada nie do rewizji niekorzystnych dla linijce jako „lecącego na lewo" stano­ poświęcić trochę więcej uwagi. Niemiec postanowień Traktatu Wer­ wi typowy przykład charakterystycz­ Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że salskiego z 1919 roku. nej dla Nostradamusa gry słów. Po Hitler, ogarnięty pasją zdobycia Tak jak przepowiedział Nostrada­ łacinie lewy to „sinister". Sinister ma władzy nad światem, był gotowy mus — Hitler budził mieszane od­ jednak jeszcze inne znaczenie — „zły", zniszczyć wszystkich, którzy mogli czucia. Niektórzy, jak przywódca libe- NOSTKADAMUS www.OsloNet.Net
 • 64. REWOLUCJA, PRZELEW KRWI I ATOM nazywanej „Hister". V większości włoskich faszystów i ich niemieckich przypadków wyrażenie to iak cztw protektorów, jak i do inwazji sił alianc­ to bywa w tekstach Nostradamusa kich na Sycylię w 1943 roku czy — ma prawdopodobnie podwójne zna­ poprzedzających ją intensywnych po­ czenie. Można je łączyć zarówno wietrznych i morskich bombardowań z rzeką Dunaj, której klasyczna nazwa (wielki hałas i ogień na niebie): brzmiała Ister, jak też z osobą Adolfa W Neapolu, Palermo, Syrakuzach Hitlera. Na przykład czterowiersz 24 i wszędzie na Sycylii, z Centurii II można interpretować albo jako przepowiednię uwięzienia wę­ Nowi tyrani, wielki hałas i ogień gierskiego przywódcy admirała Hor- na niebie, thyego przez „Hister" - Hitlera, albo Siły z Londynu, Gandawy, Brukseli Mein Kampf — hitlerowska księga przepowiedni jako proroctwo klęski wojsk niemiec­ i Suzy, kich na Węgrzech i ich panicznego Wielka rzeź, następnie zwycięstwo rałów brytyjskich Lloyd George, odwrotu przez „Hister" - Dunaj: i święto. przez pewien czas spoglądali na niego nawet z podziwem, inni dostrzegli W ostatniej linijce została zawarta, tkwiące w nim zlo już na samym Oszalałe z głodu zwierzęta przepłyną rzecz jasna, przepowiednia przyszłe­ początku jego kariery, a jeszcze inni rzeki. go zwycięstwa aliantów. Jednakże nie mieli o nim zdania.„Słabsza partia" Większa część poła bitewnego będzie z innego tekstu Nostradamusa — czte- wspomniana w ostatniej linijce cztero- przeciw Histerowi, rowiersza 31 z Centurii 1 - wynika, że wiersza, która, zgodnie z przepowied­ Przuwódca będzie zaciągnięty [przez wizjoner z Salon wiedział o tym, iż nią Nostradamusa, uzna dojście Hit­ niego?] do żelaznej klatki, zwycięstwo aliantów nie będzie zwy­ lera do władzy za dobry znak - to, Kiedy dziecko Niemiec nie przestrzega cięstwem całkowitym, ponieważ paradoksalnie, Komunistyczna Partia żadnego prawa. w Hiszpanii w dalszym ciągu przy Niemiec. Jej stalinowscy przywódcy władzy pozostaną faszyści, a nowe twierdzili bowiem, iż po okresie wła­ Nostradamus przepowiedział klęs­ zagrożenia przyniesie potęga Związ­ dzy nazistów Niemcy czeka niezawo- kę Hitlera nie tylko nad Dunajem, lecz ku Radzieckiego. I „trzej wielcy: Orzeł dnie rewolucja proletariacka. również w Europie Zachodniej. (Stany Zjednoczone), Kogut (Franc­ W dziele Nostradamusa można W cztcrowierszu 16 z Centurii II ja)... Lew (Wielka Brytania)", będą znaleźć wiele czterowierszy, w któ­ można bowiem znaleźć wyraźne od­ mieli świadomość odniesienia jedynie rych mowa jest o osobie albo rzeczy niesienia zarówno do „nowej tyranii" „wątpliwego zwycięstwa". U cieczkę nieszczęśliwych fran­ cuskich uchodźców, którzy, bombardowani i ostrzeliwani przez Błagają [uciekinierzy] ziemię i niebiosa o pomoc W czasie, kiedy wojownicy podchodzą r niemieckie lotnictwo, próbow ali pod mury. dostać się na południe, w czasie kiedy siły Wehrmachtu wiosną „Ogień z nieba" to oczywiście 1940 roku posuwały się w kierunku naloty Luftwaffe, które pociągnęły Paryża, opisał Nostradamus za sobą śmierć wielu mężczyzn, w cztcrowierszu 7 z Centurii III: kobiet i dzieci, i — jak przewidział Nostradamus — padlinożercy wal­ Uciekinierzy, ogień z nieba, czyli później między sobą o ich Następna bitwa będzie bitwą ciała. padlinożerców, www.OsloNet.Net
 • 65. Nostradamus miał wizję wojny powietrznej — „hałasu, krzyku, bitew widzianych w niebiosach" Już od ponad 400 lat badacze nauk domyślać, pragnęli zdyskredyto­ tensywnie je interpretowali, niejedno­ tajemnych trudzą się nad zrozumie­ wać jego przepowiednie i wykazać, krotnie świadomie fałszując ich sens. niem sensu tajemniczych i niejasnych iż pozbawione są jakiejkolwiek war­ Na przykład jeden z amerykańskich wierszy Nostradamusa. Niektórzy tości. komentatorów, w którym należy wi­ z nich, jak np. James Laver, starali się Większość z tych zawodowych dzieć raczej świadomego mistyfikato- znaleźć w dziele wizjonera jedynie sceptyków odrzucała wszystkie przy­ ra niż badacza poważnie studiującego przykłady spełnionych już proroctw. kłady spełnionych przepowiedni, na­ teksty Nostradamusa, podjął się pró­ Inni próbowali również odnaleźć wet tych, w których były podane by reinterpretacji jednego czterowier- przepowiednie dotyczące czekającej daty, twierdząc, że mamy tutaj do sza, zawierającego - jak się zazwyczaj ich przyszłości. Jeszcze inni przystę­ czynienia z dziełem przypadku lub uważa — przepowiednię pierwszych powali do studiów nad dziełem Nost­ nadinterpretacją wieloznacznych tek­ XVIII-wiecznych lotów balonem do­ radamusa, wychodząc z całkowicie stów. Bez wątpienia, w odniesieniu do konanych przez braci Montgolfier. odmiennego punktu widzenia. Z po­ niektórych czterowierszy można j e g o zdaniem w czterowierszu t y m wodów, których można się jedynie stwierdzić, że komentatorzy zbyt in­ Nostradamus przepowiedział nie tyle NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 66. RFWOI.UCJA. PRZELEW KRWI I A T O M loty balonem, co raczej wyniki roz­ żył w czasach, w których najszybszym grywanych w latach dwudziestych XX środkiem lokomocji był galopujący wieku otwartych mistrzostw Stanów koń, doświadczał wizji wojny powiet­ Zjednoczonych w golfie (zob. s. 77). rznej. Jedną z takich wizji można do­ Zabawne jest nawet obserwowanie, strzec w czterowierszu 64 z Centurii L w jaki sposób niektórzy próbują od­ czytać tekst Nostradamusa. Należy jed­ W nocy będą myśleć, że widzieli słońce, nak zauważyć, iż zazwyczaj jego cztero- Kiedy zobaczą podobnego do świni wiersze rzadko dają podstawę do tak pólczbwieka, rozbieżnych interpretacji. W tym kon­ Hałas, krzyk, bitwy widziane na niebie: tekście warto przypomnieć okoliczności Będzie słyszalny głos dzikich zwierząt. towarzyszące niemieckiemu najazdowi na Francję wiosną 1940 roku. W przytoczonym czterowierszu Wydział propagandy Wehrmachtu można się doszukiwać opisu powie­ I ministerstwo propagandy poszuki­ trznej walki, jednej z tych, jakie się wały wówczas w dziele Nostradamu­ rozgrywały począwszy od 1 wojny sa czterowiersza, który można by światowej aż po wojnę w Zatoce Czy to może „podobny do świni półalouriek" z wizji było zinterpretować w sposób za­ Perskiej. Jeśli taka interpretacja jest Nostradamusa? chęcający francuskich cywilnych słuszna, to w „słońcu w nocy" wolno uchodźców do ucieczki na południe dnak odbiegały stylem i zawartością się domyślać błysków eksplodujących i tym samym do zablokowania prowa­ od oryginalnych czterowierazy wiz­ pocisków przeciwlotniczych, a w „po­ dzących w tym kierunku dróg. Samo­ jonera z Salon. dobnym do świni pólczlowieku" — pi­ loty ' Luftwaffe miały rozrzucać nad Prawdopodobnie Nostradamus nie lota lub nawigatora noszącego hełm obszarami Francji ulotki z odpowied­ byłby bardzo zaskoczony, gdyby się i maskę tlenową, która w pewien nio spreparowanym czterowierszem dowiedział, że przypisywane mu wie­ sposób przypominać może świński Nostradamusa. rsze, prawie 400 lat po jego śmierci, pysk. „Dzikie zwierzęta", których Pomimo zapewnienia sobie pomo­ będą zrzucane na ziemię z maszyn głos będzie słyszalny, to z pewnością cy wielu znawców dzieła Nostrada­ latających w powietrzu. Wiele bo­ „półludzie", piloci porozumiewający musa - a wśród nich przynajmniej wiem przemawia za tym, że chociaż się z sobą drogą radiową. jeden, Karl Krafft, był zagorzałym nazistą — niemieckim specjalistom od propagandy nie udało się znaleźć stosownego czterowiersza. Oczywiś­ cie był czterowiersz wcześniej już opisywany na stronie 63. Ale zawarta w nim przepowiednia tragicznego W iele czterowierszy Nostra­ damusa, które XVII, XVIII czy XIX wieku wyda­ dla ludzi obecnie jako swoisty zapis wi­ zji doświadczanych przez człowie­ ka żyjącego w XVI wieku, próbu­ końca czekającego uciekinierów, któ­ wały się zbiorem zdań pozba­ jącego opisać nie znane mu zja­ rzy padną łupem padlinożerców, wionych sensu, dla nas, żyją­ wiska. w żadnym razie nie była zgodna cych w końcu XX wieku, ma zu­ Przytoczony wyżej cztero­ z niemieckimi intencjami. W rezultacie pełnie jasne i oczywiste znacze­ wiersz 64 z Centurii I stanowi Niemcy musieli się zdecydować na nie. Niektóre teksty, w jakich jesz­ odpowiedni przykład przedstawie­ zrzucanie ulotek zawierających sfał­ cze pod koniec XIX wieku widzia­ nia sposobu, w jaki Nostradamus szowane proroctwa. Były one przypi­ no jedynie mgliste, symbolicz­ próbował opisać rozwój techniki sywane Nostradamusowi, znacznie je- ne przepowiednie, jawią się nam w przyszłych stuleciach. www.OsloNet.Net
 • 67. jeśli przyjmiemy — o czym była już Niedaleko zatoki i w dwóch miastach mowa na stronie 65 - że Nostra­ Pojawią się nie widziane dotąd plagi. damus miał wizje współczesnej walki Głód i zaraza, które zostały zrzucone powietrznej, której nie potrafił opisać przez żelazo, inaczej aniżeli za pomocą takich ter­ Będą prosić nieśmiertelnego Boga minów jak „podobny do świni pół- o pomoc. człowiek", to należy przypuszczać, że jeszcze większe trudności musiały mu Oczywiście możliwe jest, że Nost­ sprawiać obrazy ukazujące osiągnięcia radamus w cytowanym czterowierszu współczesnej technologii. przepowiedział nieszczęścia, które W dziele Nostradamusa możemy czekają nas dopiero w przyszłości. Pocisk rakietowy — „latający ogień"? znaleźć kilka czterowierszy, w któ­ Należy jednak przyznać, iż przepo­ rych — jak wszystko na to wskazuje wiednia ta dobrze pasuje do wyda­ chodzi tu o chorobę popromienną - prorok z Salon podjął próbę opisania rzeń, jakie rozegrały się w sierpniu i jedną z jej konsekwencji — ciągłe skutków eksplozji jądrowych i lotów 1945 roku. Oba miasta - Hiroszima torsje, które uniemożliwiały ofiarom kosmicznych. i Nagasaki - leżą nad zatoką, ich przyjęcie jakiegokolwiek pokarmu. Na przykład w czterowierszu mieszkańcy zostali dotknięci „plagą Niemało przemawia także za tym, 6 z Centurii II z dużym prawdopodo­ dotąd nie widzianą", celowym wy­ że Nostradamus miał świadomość bieństwem można widzieć przepo­ zwoleniem energii jądrowej z zamia­ możliwości podróżowania w kosmo­ wiednię wydarzeń, które doprowadzi­ rem zadania śmierci ludziom. Wielu sie. W swoim dziele dołożył wiele ły do kapitulacji Japonii w sierpniu z tych, którzy przeżyli bombardowa­ starań, by je jak najlepiej opisać. 1945 roku - zrzucenia bomb atomo­ nie, ucierpiało następnie od nie spo­ W pierwszych dwóch linijkach cztero- wych na Hiroszimę i Nagasaki: tykanych wcześniej chorób i głodu; wiersza 34 z Centurii VI wskazuje na wojskowe wykorzystanie pojazdów kosmicznych, pisząc o maszynach la­ tającego ognia. Dwie ostatnie linijki czterowiersza 5 z Centurii VI nato­ miast wydają się zawierać aluzje do stacji kosmicznych z załogą ludzką: Samarobin sto mil ponad półkulą [tj. nad ziemią], Będą żyć bez prawa, wolni od polityki. Słowo „polityka" zostało tutaj uży­ te zapewne w jego pierwotnym, właś­ ciwym dla XVI wieku znaczeniu umiar­ kowania, równowagi, rozsądku. Za­ tem Nostradamus przewidział, że gru­ pa ludzi będzie żyła bez prawa i nieu- miarkowanie sto mil ponad powierz- Zbombardowana Hiroszima — ofiara „nie widzianej dotąd plagi' NOSTR ADAMUS www.OsloNet.Net
 • 68. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI 1 A T O M chnią Ziemi w jakiejś budowli, którą nazwał „Samarobin". Niewykluczone jest też, że Nost- radamus wiedział nie tylko o rozwoju współczesnej technologii, lecz rów­ nież o epidemiach, jakie dotknęły świat w XX wieku. W pierwszych trzech linijkach czterowiersza 55 z Ce­ nturii IX bowiem można widzieć prze­ powiednię jednej z dwóch wielkich epidemii ostatnich dziesięcioleci —epi­ demii grypy, która spustoszyła Euro­ pę w latach 1917-1918 i pochłonęła więcej ofiar aniżeli cała pierwsza woj­ na światowa, albo obecnej epidemii AIDS: Straszna wojna, która jest przygotowywana na zachodzie, W następnym roku nadejdzie zaraza, Tak straszliwa, że ani stary, ani miody Nostradamus przepowiedział także loty kosmiczne lnie przeżyje]. szej wojny światowej. Co do AIDS, to z zachodu i rozpoczynającym wojnę, Obie te epidemie zostały spowo­ chociaż wywołujący go wirus mógł która pochłonęła więcej ofiar wśród dowane przez wirusy mutanty. Grypa istnieć od stuleci, jego przerażająca żołnierzy niż wszystkie inne konflikty wybuchła po krwawych walkach na ekspansja zbiegła się w czasie z irackim od czasów wielkich ataków piechoty froncie zachodnim w czasie pierw- atakiem na Iran, przeprowadzonym podczas pierwszej wojny światowej. J ak już wyjaśnialiśmy na stronach 46—47 w odniesieniu do cztero­ wiersza, w którym jest mowa Począwszy od roku 1672, kiedy Theophile de Garencieres przed­ stawił komentarz do tych wersów, podstęp spowodował swoją włas­ ną śmierć". Zgodnie ze współczes­ ną opinią rzecz, która może sama o „małżonku w mitrze", wiele daw­ niektórzy badacze Nostradamusa spowodować swoją własną kata­ nych, pomysłowych interpretacji starali się odnieść wymieniony strofę i nie ma rozumu, to po przepowiedni Nostradamusa musi tekst do wydarzenia, jakie miało prostu komputer. Ten „bezrozum- być zastąpione nowymi, uwzględ­ miejsce w roku 1613 - operacyj­ ny mędrzec" może sam siebie uni­ niającymi najświeższe wydarzenia nego wyjęcia spetryfikowanego cestwić, jeśli zostanie do niego historyczne. Dotyczy to także in­ embrionu z łona niejakiej Colomby wprowadzony zawirusowany pro­ terpretacji czterowiersza 22 z Cen­ Chantry. Inni jednak z powątpie­ gram, który zmusi go do znisz­ turii I: waniem podchodzili do tej próby czenia pamięci. Nieprawdopodob­ wyjaśnienia tekstu Nostradamusa. ne? Być może — ale trzeba pamię­ Pomijając już niewielką wagę wy­ tać, że także inne przepowiednie Rzecz istniejąca bez rozumu darzenia, nie było jasne, w jaki zawarte w Centuriach wydawały Spowoduje przez podstęp swoją sposób Nostradamus opisać mógł się absurdalne, dopóki nie nastąpiły własną śmierć... embrion jako ten, „który przez zapowiedziane w nich zdarzenia. www.OsloNet.Net
 • 69. P rzed dwudziestoma laty wielu sowietologów — uznanych spe­ cjalistów od zagadnień ekonomicz­ dnia upadku Rosji jako państwa mark­ sistowskiego. Badacz ten uwagę na znajdujące się w pierwszej zwrócił nych, społecznych i politycznych linijce wyrażenie „prawo Maura", do­ Związku Radzieckiego i podporząd­ wodząc, iż mamy tutaj do czynienia kowanych mu państw bloku wschod­ z często stosowaną przez Nostrada- niego - ze smutkiem lub radością (w musa zabawą słowną. Przypomniał, że zależności od własnych poglądów po­ Karol Marks, którego pisma inspiro­ litycznych) przepowiadało upadek wały Lenina, Trockiego, Bucharina gospodarki rynkowej zachodniego i innych przywódców rewolucji rosyj­ kapitalizmu i „nieuchronny" tryumf skiej, w kręgu rodzinnym i najbliż­ realnego socjalizmu. Jeszcze pięć lat szych przyjaciół, takich jak Fryderyk temu, kiedy kruszyły się już struktury Engels, był nazywany Maurem. Po­ radzieckiej biurokracji, nie brakowało sługując się wyrażeniem „prawo Mau­ ra", Nostradamus miał zatem na myśli głosów mówiących o konieczności społeczeństwo opierające się na nau­ zawarcia kompromisu z „radziecką kach Karola Marksa. rzeczywistością", a nawet o moralnej Karol Marks, twórca komunizr, wyższości systemu radzieckiego nad „Boristhenes będzie pierwszym, tylko tragicznych wydarzeń z czasów który wskaże drogę do innego, bar­ zachodnim kapitalizmem. Lenina i Stalina, lecz również stanu dziej wygodnego fsposobu życiaj jako Nostradamus był mądrzejszy od bezwolności, przerażenia, jaki ogarnął następstwa darów i języków" — napi­ tych zadowolonych z siebie eksper­ w tych latach rosyjskich chrześcijan. sał Nostradamus w trzeciej i czwartej tów. Więcej niż cztery stulecia przed Ostateczny upadek komunizmu linijce interesującego nas czterowier- ich narodzinami przewidział zarówno w Rosji i innych radzieckich repub­ sza. Boristhenes to klasyczna nazwa bolszewicką rewolucję z 1917 roku likach Nostradamus przepowiedział Dniepru. Uwaga o darach i językach i związane z nią prześladowania Koś­ w czterowierszu 95 z Centurii III: odnosi się zaś według wszelkiego cioła prawosławnego, jak i upadek muru berlińskiego i imperium, które prawdopodobieństwa do wpływów Prawo Maura |sposób życiaj zostanie Zachodu, zarówno przemycanych go wzniosło. Dwa pierwsze z tych wydarzeń znalazły swój wyraz zniesione, dóbr konsumpcyjnych, jak i zachwala­ Zastąpi je inne, bardziej pociągające: jących kapitalizm głosów Radia Wolna w cztero wierszu 80 z Centurii VIII: Boristhenes będzie pierwszym, który Europa i innych zachodnich rozgłośni. Krew niewinnych, wdów i dziewic, wskaże drogę Tak wiele zła popełnionego przez Złego Do innego, bardziej wygodnego [sposobu Czerwonego, życiaj jako następstwa darów i języków. Święte obrazy położone na płonących świecach, Przytoczony cztero wiersz jeszcze Porażony strachem nikt nie będzie miał do niedawna wydawał się pozbawio­ odwagi się poruszyć. ny sensu, chociaż już przed kilku laty jeden z komentatorów dzieła wiz­ W przytoczonym cztero wierszu jonera z Salon wysunął przypuszcze­ został zawarty — jak widać — opis nie nie, że jest w nim zawarta przepowie­ Lenin, przywódca rewolucji bolszewickiej NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 70. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI I A T O M Czterowiersz 95 z Centurii III można zatem odczytać w następujący spo- sób: Marksizm zostanie porzucony I będzie zastąpiony innym, bardziej przyjemnym sposobem życia. Rosja będzie pierwsza [tj. przed Chinami], która porzuci komunizm W następstwie zachodnich wpływów. Chociaż w analizie tej mówiliśmy głównie o impulsach płynących bez­ pośrednio z Zachodu, nic należy za­ pominać o roli, jaką w tych przemia­ nach odegrali żołnierze Armii Czer­ wonej, którzy byli świadkami upadku muru berlińskiego, innego ważnego wydarzenia przewidzianego przez Nostradamusa. Przyjrzyjmy się czte- rowierszowi 81 z Centurii V: Królewski ptak nad miastem słońca Przez siedem miesięcy głosić będzie nocne. proroctwo, Grzmot i błyskawica, wschodni mur upadnie, W ciągu siedmiu dni wróg bezpośrednio przed bramami. „Królewski ptak" to oczywiście orzeł, symbol starej pruskiej monar­ chii, której stolicą był Berlin, okreś­ Nailimlmmu przepowiedział odejście Rosji od komunizmu lony przez Nostradamusa jako „mias­ to słońca" prawdopodobnie dlatego, miec, zostały poprzedzone okresem kami Francji z lat 1870 i 1940. Takiej iż zdaniem jednego z XVl-wiccznych siedmiomiesięcznych niepokojów interpretacji tekstu Nostradamusa astrologów Brandenburg — miasto społecznych w Niemczech Wschod­ przeczy opinia znanej badaczki dzieła będące kolebką późniejszych Prus nich. Jak widać, wszystko to przepo­ proroka z Salon, Eriki Cheetham, która - „rządzony" był przez Lwa, znak wiedział Nostradamus. już w 1972 roku, a więc prawie 20 lat Słońca. Należy jednak wspomnieć, iż przed upadkiem muru berlińskiego, Wydarzenia, które bezpośrednio w przeszłości interesujący nas cztero- wysunęła przypuszczenie o związku doprowadziły do upadku muru berliń­ wiersz łączono już z dwoma innymi tego czterowiersza z wydarzeniami skiego, a następnie zjednoczenia Nie­ wydarzeniami - z wojennymi klęs­ we wschodnich Niemczech. www.OsloNet.Net
 • 71. nijce wydaje się oznaczać to, co w ter­ minologii naszych dzisiejszych cza­ sów moglibyśmy określić jako „umoc­ nienia obronne" (mury obronne były jedyną znaną w XVI wieku formą fortyfikacji), a wychodzący z morza nieprzyjaciele to oczywiście oddziały desantowe usiłujące przełamać te umocnienia. Po raz kolejny mamy tu do czynie­ nia z czterowierszem, który w poło­ wie XIX, a nawet w połowie XX wieku był całkowicie nieczytelny. Groźna, podróżująca przez lądy i morza ryba mogła być rozumiana wyłącznie w sposób symboliczny, który był do przyjęcia jedynie dla garstki zagorza­ łych entuzjastów proroctw Nostrada­ musa. Jednak dla nas, żyjących w la­ tach dziewięćdziesiątych XX wieku, sens przesiania wizjonera z Salon staje się wyraźniejszy. Wyrażenie, którym posłużył się Nostradamus w tym czte- rowierszu, podobnie jak wspomniane już określenie „podobny do świni półczłowiek", wydaje się odnosić do współczesnych, rozwiniętych techno­ logii wojskowych. W użytym przez Pocisk rakietowy wystrzelony z lodzi podwodmj — współczesna wojna przepowiedziana przez Nostradamusa Nostradamusa wyrażeniu wolno się ak już wspominaliśmy, dla dawniej­ dopodobne i budzi więcej nadziei - do doszukiwać aluzji do wystrzelenia J szych badaczy dzieła Nostradamu­ sa wiele jego przepowiedni wydawało wojny w Zatoce Perskiej i okupacji Kuwejtu przez Irak: wymierzonej w przeciwnika rakiety jądrowej z okrętu podwodnego, wy­ darzenia, które, jak dotąd, jeszcze nie się pozbawionych większego sensu. nastąpiło. Jednakże, naszym zdaniem, Ich właściwe odczytanie stało się mo­ Kiedy ryba podróżująca przez ziemię w cytowanym czterowierszu z więk­ żliwe dopiero w czasach najnow­ i wodę szym prawdopodobieństwem można szych. Jedną z takich przepowiedni, Jest wyrzucona na brzeg przez wielką falę, dostrzec relację z wojny w Zatoce pozornie pozbawionych sensu, można Jej dziwna postać, dzika i przerażająca, Perskiej w 1991 roku, widzianej oczy­ znaleźć w cztero wierszu 29 z Centu­ jej nieprzyjaciele z morza wkrótce osiągną ma renesansowego wizjonera. rii I. Należy go zapewne odnieść do mury. czekającej nas w przyszłości wojny Jeśli tak — to podróżująca przez nuklearnej lub — co jest bardziej praw­ Wyrażenie „mury" w ostatniej li­ lądy i morza ryba może być jednym NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 72. REWOLUCJA, PRZELEW KRWI 1 ATOM z wystrzelonych z okrętów pocisków W zacytowanym czterowierszu nego konfliktu. Nie można jednak Cruise, które zniszczyły system dowo­ można się doszukiwać aluzji do do­ całkowicie odrzucić przypuszczenia, dzenia irackiej machiny wojennej. wódcy oddziału sabotażystów, lądu­ iż w czterowierszu tym została zawar­ „Wielka fala", która wyrzuci go na ląd jącego skrycie poza liniami wroga ta przepowiednia wybuchu wojny, — to huk silnika rakietowego, dźwięk podczas wojny w Zatoce Perskiej lub która może nas dotknąć w 1996 roku tak niepodobny do niczego, co mogło w czasie jakiegoś innego współczes­ (zob. niżej). być znane człowiekowi XVI wieku, że prawdopodobnie przywołało mu na myśl huk wielkich fal wdzierających się podczas sztormu na ląd. Wreszcie „nie­ przyjaciel z morza", który zniszczy „mury" — irackie umocnienia obronne — po dokonaniu zniszczeń przez „rybę" (wystrzelone z okrętów pociski Cruise) — to amerykańskie, brytyjskie i inne sprzymierzone oddziały, przybywają­ ce morzem z całego świata w celu wyzwolenia Kuwejtu. Jak już parokrotnie o tym mówiliś­ my, Nostradamus starał się opisywać przeżywane przez siebie wizje za po­ mocą kategorii i pojęć właściwych jego epoce. Jego sytuację można po­ równać z warunkami, w jakich znaleźli się w XIX wieku osadnicy europejscy na Tasmanii. Stykając się z obcymi im gatunkami zwierząt, nadawali im na­ zwy znanych im zwierząt. Na przy­ Czy w roku 1996 dojdzie do poważnego konfliktu zbrojnego na morzu? kład największego i najgroźniejszego J tasmańskiego drapieżnika nazywali wspomnieliśmy ak wspomnieliśmy wyżej, praw­ kich środków i sposobów porozu­ „tasmańskim tygrysem", chociaż nie dopodobne jest jeszcze jedno miewania się. Interesującą nas linij­ należał nawet do rodziny kołowatych. wyjaśnienie sensu pierwszej linijki kę można więc odczytać następują­ W ten sam sposób Nostradamus na­ czterowiersza 5 z Centurii II („Kie­ co: „Kiedy Mars i Merkury są zywał rybą ukazujące mu się w czasie dy żelazo i listy są zamknięte w koniunkcji w znaku Ryb". wizji różne podłużne przedmioty w rybie"), odwołujące się do trady­ W czterowierszu tym można wi­ o opływowych kształtach, takie jak cji astrologicznego symbolizmu, dzieć przepowiednię wojny, jaka np. pociski rakietowe. bardzo bliskiej przecież Nostrada- w tym czasie wybuchnie na Morzu Inną podobną „rybę", w tym przypa­ musowi. W takim ujęciu „ryba" to Śródziemnym — „w pobliżu wy­ dku łódź podwodną, opisał Nostrada­ oczywiście znak zodiaku Ryby, brzeża łacińskiego morza" — a wez­ mus w czterowierszu 5 z Centurii II: „żelazo" oznacza planetę Mars, ast­ mą w niej udział floty przybyłe rologicznego władcę tego metalu, z odległych stron. Kiedy żelazo i listy są zamknięte w rybie, wojny i używanego w jej trakcie Najbliższa koniunkcja Merkure­ Wyjdzie z niej człowiek, który wywoła uzbrojenia, „listy" zaś wskazują na go i Marsa w znaku Ryb nastąpi wojnę: Merkurego — planetę naszego ukła­ wiosną 1996 roku. Czy dojdzie du planetarnego, położoną najbli­ wówczas do konfliktu zbrojnego, Jego stopy będą kroczyć po morzu, żej Słońca - uważanego w tradycji w którym weźmie udział amery­ Aby pojawić się w pobliżu wybrzeża astrologicznej za władcę wszyst­ kańska flota? łacińskiego morza. www.OsloNet.Net
 • 73. Wiele niejasnych czlemwierszy odnoszono do rodziny Kmnedych W każdej epoce badacze dzieła Nostradamusa starali się - co zrozumiale - znaleźć w jego cztero- rowierszy łączono z rodziną Kenne­ dych niesłusznie. W większości przy­ padków mamy do czynienia z teks­ my 7. całą pewnością powiedzieć, że dotyczą rzeczywiście tej sławnej ame­ rykańskiej rodziny, tak jak nie mamy wierszach odniesienia do wydarzeń, tami niejasnymi, o których nie może- wątpliwości, że w czterowierszu 20 których sami byli świadkami. Francus­ z Centurii IX (zob. s. 42—43) mowa jest cy komentatorzy dzielą wizjonera o Ludwiku XVI, a w czterowierszu z Salon w ostatnich dwóch dekadach 5 z Centurii VI (zob. s. 66) o stacji XIX wieku szukali w jego czterowier- kosmicznej z ludzką załogą. szach przepowiedni dotyczących woj­ Na przykład nie możemy być pe­ ny francusko-pruskiej. Angielscy ko­ wni, czy w istocie czterowiersz 57 mentatorzy z lat trzydziestych XX z Centurii II można odnieść — jak się wieku wierzyli zaś, że w czterowier- powszechnie przyjmuje - do kryzysu szu 40 z Centurii X odkryli przepowie­ kubańskiego z 1962 roku i zabójstwa dnię abdykacji Edwarda VIII. Niektó­ prezydenta Johna F. Kennedy'ego: rzy współcześni komentatorzy nato­ miast są przekonani o znalezieniu Przed konfliktem wielki człowiek w dziele Nostradamusa zadziwiająco upadnie, dużej liczby czterowierszy odnoszą­ Opłakiwany wielki umrze nagłą cych się do braci Johna F. i Roberta śmiercią, Kennedych. Urodzony z kalectwem, przejdzie większą Naszym zdaniem wiele tych czte­ część drogi, John F. Kennedy z rodziną NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 74. REWOLUCJA, PRZELEW KRWI 1 ATOM W pobliżu rzeki krwi ziemia jest Wieczni więźniowie, czas, kiedy splamiona. błyskawice przecinają niebo, Kiedy trzej bracia zostaną śmiertelnie Prezydenta Kennedy'ego, chociaż ranni. przez cały okres swojego urzędowania cierpiał na bóle kręgosłupa i chorobę Naszym zdaniem nie ma zbyt wielu weneryczną, trudno jednak określić podstaw do takiego rozumienia zna­ jako człowieka „urodzonego w kalect­ czenia przytoczonego czterowiersza. wie", chyba że w sensie moralnym. Jeśli jesteśmy w błędzie, to przyszłość Pozostałe linijki czterowiersza budzą trzeciego z braci, najprawdopodob­ jeszcze większe wątpliwości. Prezy­ niej Edwarda Kennedy'ego, nie przed­ dent Kennedy zginął bowiem nie - jak I'idei Castro, ideologiczny przeciwnik Kennedy'ego stawia się najlepiej. Ostatnie przepo­ możemy przeczytać w cztero wierszu Jeszcze jednym tekstem Nostrada- wiedziane w tym czterowierszu mor­ - przed wybuchem konfliktu kubańs­ musa łączonym zazwyczaj z rodziną derstwo ma nastąpić na wiosnę, jak to kiego, lecz już po jego zakończeniu. Kennedych jest czterowiersz 36 bowiem ujął Nostradamus w drugiej Również wątpliwe, chociaż już bar­ z Centurii IX, którego dwie ostatnie linijce: „Niedaleko Wielkanocy będzie dziej uzasadnione, jest łączenie z oso­ linijki brzmią następująco: zamieszanie, uderzenie nożem". bami braci Kenncdych trzech pierw­ szych linijek czterowiersza 26 z Cen­ turii X: Następca pomści swojego przystojnego brata Jednym z powodów skłaniają- w fakcie, że poczynając od roku cych do powątpiewania w 1840 wszyscy amerykańcy prezy­ 1 zajmie państwo w cieniu zemsty, istnienie czterowierszy poświęco­ denci, którzy objęli ten urząd w ro­ 7,abity, przeszkoda winy zmarłego, jego nych losom rodziny Kennedych ku kończącym się zerem, zmarli krew.,, jest fakt, że żaden z komentatorów w trakcie pełnienia swoich obowią­ jeśli się przyjmie — jak wiciu to dzieła Nostradamusa nic dostrzegł zków. Trzech z nich — Lincoln, czyni — że w przytoczonym wyżej zawartych w nich rzekomo przepo­ Garfield, McKinley, którzy zostali czterowierszu została zawarta ogólna wiedni w okresie przed zamachem wybrani odpowiednio w latach przepowiednia dotycząca losów ro­ na Johna F. Kennedy'ego. Jest to 1860, 1880 i 1900 - zginęło w wy­ dziny Kenncdych, to należałoby upo­ tym bardziej zastanawiające, że niku zamachów. wielu znawców wiedzy tajemnej, Ta tzw. „prezydencka klątwa rać się z następującymi problemami: specjalizujących się w numerologii zerowa" to nic więcej jak zbieg po pierwsze, Robert Kennedy nic pomścił swojego brata, nie został też - badaniach nad mistycznymi war­ nieszczęśliwych przypadków. Jeśli jego następcą na urzędzie prezydenc­ tościami przypisywanymi liczbom istniała ona rzeczywiście, to jej moc — przepowiadało po wyborze Ken­ była ograniczona w czasie jedynie kim, ani bezpośrednio, ani później; po n e d y e g o na prezydenta w 1960 do 120 lat (liczba znacząca dla drugie, w ostatniej linijce interesujące­ roku, że z pewnością umrze on numerologów) albo też została go nas czterowiersza mówi się o Ang­ w czasie trwania swojej kadencji, przezwyciężona przez Ronalda lii i Francji, co skłania do przypusz­ prawdopodobnie wskutek zama­ Reagana, którego po raz pierwszy czenia, że treść przesłania Nostrada- chu. wybrano na urząd prezydencki musa należy rozpatrywać w kontekś­ Przekonanie o tym, że prezy­ w 1980 roku, a któremu udało się cie stosunków francusko-angielskich, dent wybrany w 1960 roku nie wyjść cało z dokonanego na niego a więc wydarzeń, które niewiele mają zamachu i pokonać chorobę za­ dożyje do końca swojej kadencji, wspólnego z okolicznościami śmierci grażającą jego życiu. znajdowało swoje uzasadnienie braci Kennedych. www.OsloNet.Net
 • 75. Ż ywione przez wielu z nas prze­ wi przyszłości, prorok zajmował wy­ konanie, że wydarzenia rozgry­ bitnie curopocentryczne stanowisko, wające się w naszym kraju lub na jak zresztą należało się tego spodzie­ naszym kontynencie czy też działania wać po Francuzie żyjącym w XVI podejmowane przez naszych przywó­ wieku. Prócz kilku niejasnych uwag dców mają decydujące znaczenie dla dotyczących „Hcspcryd" i ich bogact­ dziejów całego świata, przyczyniło się wa w dziele Nostradamusa nie można do wielu nieporozumień w odczyty­ znaleźć żadnych odniesień do wyda­ waniu przepowiedni Nostradamusa rzeń z historii amerykańskiej przed XX i powstania podobnych do omawia­ wiekiem. nych na stronach 72—73 wątpliwych Kiedy jednak Nostradamus spo­ interpretacji jego tekstów. Jeśli bo­ glądał w dalszą przyszłość, jego pole wiem ktoś jest przekonany o tym, że spojrzenia poszerzało się i wiele czte- działalność amerykańskich prezyden­ rowierszy zawierających przepowied­ tów Lincolna i Kennedy'ego wywarła nie wydarzeń, które jeszcze nie na­ wpływ na losy całego świata, i wierzy stąpiły, poświęconych jest częściowo w zdolności Nostradamusa przepo­ lub nawet w całości Stanom Zjed­ wiadania najważniejszych wydarzeń noczonym. Również przepowiednie w dziejach ludzkości, ten nie może się dotyczące naszego stulecia w znacz­ pogodzić z myślą, że dla obu tych nym stopniu uwzględniają dzieje Sta­ postaci mogłoby zabraknąć miejsca nów Zjednoczonych i o niektórych Prezydenci Gorbaczow i Reagan w czterowierszach wizjonera z Salon. z nich możemy powiedzieć, że od­ Warto jednak pamiętać, że w od­ znaczają się dużą dokładnością. te, które można odnieść do wydarzeń niesieniu do wydarzeń, które miały się z przeszłości, lecz te, których prze­ Jak zawsze najwięcej zaintereso- rozegrać w najbliższej Nostradamuso- słanie zostało odczytane już wcześ­ wania budzą przepowiednie nie niej, zanim doszło do zapowiadanych w nich wypadków. Za przykład mogą tutaj posłużyć te czterowiersze, w których w szczytowym okresie trwania zimnej wojny dostrzeżono przepowiednię nawiązania, co prawda na krótko, przyjacielskich stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Do nawiązania bliższej współpracy między Związkiem Radzieckim a Sta­ nami Zjednoczonymi doszło w okre­ sie sprawowania urzędu prezydenc­ kiego — w Stanach przez Reagana i Busha, a w Związku Radzieckim przez Gorbaczowa, bez których świat poszedłby zapewne w zupełnie inną stronę. Tekstem, który został odczy­ tany w tym sensie na długo przed wspomnianymi faktami, jest cztero- wiersz 89 z Centurii II: Ameryka — Hesperydy — tak juk ją sobie wyobrażuno w czasach Nostradamusa www.OsloNet.Net
 • 76. REWOLUCJA. PRZELEW KRWI I ATOM Pewnego dnia dwaj wielcy przywódcy zostaną przyjaciółmi, Ich wielka władza, co będzie można zobaczyć, wzrośnie, Nowy Ląd będzie u szczytu swojej potęgi, Człowiekowi krwi wielu będzie składało sprawozdaniu. Już w latach sześćdziesiątych nasze­ go stulecia uznano, iż w czterowierszu, w którym mowa jest o dwóch przy­ wódcach i „Nowym Lądzie", jak po­ wszechnie w XVI wieku określano Amerykę, została zawarta przepowied­ nia współpracy amerykańsko-radziec- kiej. Niepokój budziła jedynie ostatnia linijka. Zastanawiano się, czy to moż­ liwe, żeby Stany Zjednoczone zostały sojusznikiem kraju rządzonego przez osobę, którą Nostradamus określił jako „człowieka krwi"? Po przejęciu władzy przez Gorba­ czowa właściwe znaczenie wyrażenia użytego przez Nostradamusa stało się jasne. Nostradamusowi nie chodziło tutaj o oddanie „krwiożerczego" chara­ Nostradamus przepowiedział wykorzystanie dla celów militarnych balonów napełnionych ciepłym powietrzu kteru przedstawianej osoby. Jego uwa­ J ga o „człowieku krwi" odnosiła się do edna z najdziwniejszych prób podczas bitwy pod Fleurus. charakterystycznej cechy zewnętrzne­ znalezienia w dziele Nostrada­ W owych czasach balony tego go wyglądu radzieckiego przywódcy musa odniesień do wydarzeń z his­ typu były nazywane „Montgol- — dużego znamienia na jego głowie. torii Stanów Zjednoczonych jest fier" od nazwiska ich wynalazców Taka interpretacja omawianego czterowiersza wydaje się przekony­ związana z czterowierszem 57 braci Montgolfier, którzy w roku wająca. Jednakże niektórzy współcze­ z Centurii V: 1783 za ich pomocą pierwsi wzbili śni komentatorzy dzieła wizjonera się w powietrze. W latach trzy­ z Salon skłonni są interpretować tę Jeden będzie szedł prosto z Mont dziestych naszego stulecia jeden linijkę w bardziej przygnębiający spo­ Gaulfier i Auentine, z amerykańskich entuzjastów, któ­ sób. Ich zdaniem „człowiek krwi" to Przekaże on wojsku wiadomości... ry był przekonany, że prawie raczej Antychryst, potężny zły wład­ ca, którego nadejścia, na nieszczęście wszystkie przepowiednie Nostra­ dla całej ludzkości, możemy się spo­ Ogólnie rzecz biorąc, komen­ damusa dotyczą Stanów Zjedno­ dziewać już niedługo. tatorzy Nostradamusa są zgodni czonych, wystąpił z sugestią, iż Krótkotrwałość współpracy radziec- co do tego, że w czterowierszu tym wyrażenie Mont Gaulfier odnosi ko-amerykańskiej, spowodowaną roz­ zawarto przepowiednię zastoso­ się nie do balonów, lecz do gry padem radzieckiego imperium, przepo­ wania balonów na ogrzane powiet­ w golfa, a cały cztero wiersz jest wiedział Nostradamus w dwóch pierw­ rze do celów obserwacyjnych poświęcony otwartym mistrzost­ szych linijkach czterowiersza 78 z Cen­ w czasie działań wojennych. Taka wom Stanów Zjednoczonych w tej turii V („dwaj nie będą długo ze sobą, [Związek Radziecki] ustąpi miejsca bar­ sytuacja zaistniała w roku 1794 dyscyplinie. barzyńskim satrapiom"). www.OsloNet.Net
 • 77. N a poprzednich stronach zajmo­ waliśmy się niektórymi spełnio­ nymi już przepowiedniami Nostrada- jest historia, jaka rozegrała się w po­ czątkach lat siedemdziesiątych nasze­ go stulecia. Wówczas to Nostradamus sił po francusku kilka nowych pro­ roctw, które jednak były „łatwo zro­ zumiałe, tak jakby powiedział je po musa. Omawialiśmy więc proroctwa, miał się pojawić jako żywy człowiek angielsku", i pozostawił wyczerpujące w których wizjoner z Salon podał w garderobie jednego z amerykań­ komentarze do gry wróżebnej, nazy­ dokładną datę wielkiego pożaru Lon­ skich studiów telewizyjnych. Wygło­ wanej „tarotem druidów". dynu czy wybuchu drugiej wojny światowej. Niemało miejsca poświęci­ liśmy też przepowiedniom opisują­ cym wydarzenia, jakie rozegrały się w czasie rewolucji francuskiej, która wybuchła przecież ponad dwieście lat po śmierci Nostradamusa. W dalszej części książki (strony 78-103) omówimy te przepowiednie, które dotyczą wydarzeń czekających nas w najbliższej przyszłości. Badanie tych nie spełnionych jeszcze przepo­ wiedni prowadzi do swoistego współ­ zawodnictwa z Nostradamusem w od­ czytywaniu znaków przyszłości. Na­ leży przy tym pamiętać przynajmniej o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wyja­ śnienia przepowiedni Nostradamusa, pisanych niejasnym, zaszyfrowanym językiem, zawsze mogą być częścio­ wo lub nawet w całości błędne. Po drugie, wiele tekstów przypisywa­ nych Nostradamusowi to w rzeczy­ wistości zwykłe fałszerstwa. Niektó­ re z nich zostały sfabrykowane przez niemiecką maszynę propagandową podczas drugiej wojny światowej. Inne są wynikiem samozłudzenia lub powstały z zamiarem oszukania na­ iwnych. W tym kontekście warta uwagi Według amerykańskiego jasnowidza Criswella Nostradamus przewidział epokę swobody seksualnej NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 78. KHWOLUCJA, PRZELEW KRW! I A T O M Jedynym świadkiem tego wyjąt­ ny gość przedstawił się z godną tak wielkie wrażenie, że zapamiętał kowego wydarzenia byl znany ame­ podziwu zwięzłością: „Jestem Nost- dokładnie ich treść i wprowadził je do rykański jasnowidz Criswell, który radamus". swojej książki. następnie opisał je w swojej książce. Criswell spotrzegł nagle, że znaj­ Prawie wszystkie nowe przepowie­ Criswell — jak relacjonuje — przebywa! duje się w ogromnej grocie, w której dnie Nostradamusa były przerażające. właśnie w swojej garderobie, zajęty stał jedynie dębowy stół i dwa krzesła. Wszystkie też — czy raczej wszystkie zmywaniem makijażu, kiedy usłyszał Nostradamus siadł na jednym z nich, te, które odnosiły się do okresu po­ głośne pukanie do drzwi. Do gardero­ wskazując Criswellowi drugie, po przedzającego wydanie niniejszej by wszedł mężczyzna mający na so­ czym przekazał mu swoje nowe pro­ książki — okazały się całkowicie błęd­ bie strój z XVI wieku. Niespodziewa- roctwa. Wywarły one na Criswellu ne. imo że trudno mieć zaufanie do przepowiedni przekaza­ nych Criswellowi rzekomo przez Nostradamusa, kilka z nich warto tu przytoczyć dla ostrzeżenia zbyt łatwowiernych. 1. Nastąpi okres całkowitej swo­ body seksualnej, która będzie trwać do czasu, kiedy „nawet zwie­ rzęta zostaną do niegodnych rze­ czy zmuszone". 2. Bakterie osiągną rozmiary ciem i będą gryźć ludzi i zwierzęta. Dla ukąszonych przez gigantyczne ba­ kterie nie będzie już ratunku. Tek­ sas i Meksyk zostaną najbardziej Bakterie osiągną rozmiary ciem — jedno z nieprawdopodobnych proroctw doświadczone tym nieszczęściem i będą „żałośnie prosić o pomoc". wodospadzie Niagara i doprowadzi 4. Wszystkie odbiorniki telewizyj­ Na szczęście zagrożenie ze strony do odwrócenia biegu rzek. Inna gru­ ne, aparaty telefoniczne, maszyny do bakterii zostanie przezwyciężone pa spowoduje zawalenie się piramid, pisania, pióra i długopisy będą skon­ dzięki „naelektryzowanemu po­ w czasie gdy milion jasnowidzów fiskowane przez rządzących świa­ wietrzu". zgromadzi się na prerii w Południo­ tem. Wprowadzą oni również zakaz 3. Renesans okultyzmu sprawi, że wej Dakocie, aby przeprowadzić gromadzenia się więcej niż trzech mężczyźni, kobiety i dzieci będą się wielki seans spirytystyczny, podczas osób. zajmować czarami. Pięć tysięcy ta­ którego zostaną przywołane duchy Wszystko to brzmi raczej mało kich czarowników zbierze się przy Hitlera, Mussoliniego i Stalina. przyjemnie. www.OsloNet.Net
 • 79. www.OsloNet.Net
 • 80. B E S T I I JĘZYK, JAKIEGO UŻYWAŁ NOSTRADAMUS W SWOICH PRZEPOWIEDNIACH, PRZEKONUJE NAS, ŻE NIEOBCA MU BYŁA STARA MISTYCZNA WIEDZA. DLA NAS, ŻYJĄCYCH W DZISIEJSZYCH CZASACH, JEST TO ZAGADKA, DO KTÓREJ NIE MOŻEMY ZNALEŹĆ KLUCZA J ak mogliśmy się już przekonać, odczytanie prze­ powiedni Nostradamusa dotyczących przeszłości, może z wyjątkiem tych, w których zostały podane „okultystycznymi", stały się ostatnio przedmiotem intensywnych badań ze strony rozmaitych komen­ tatorów, próbujących znaleźć w nich klucz do dokładne daty (zob. np. s. 34 i 48), wymaga zrozumienia ukrytego przesłania całego dzieła wiz­ niemałego wysiłku. Ale w porównaniu z trudno­ jonera z Salon. ściami, jakie nasuwa interpretacja Nie wolno przy tym zapomi­ proroctw, które się jeszcze nie nać, iż przynajmniej niektóre wypełniły - wydaje się dziecinną z tych „okultystycznych" cztero­ igraszką. Jak należy bowiem rozu­ wierszy, pomimo zawartych mieć przepowiednie, w których w nich różnorodnych „mistycz­ mowa jest o wstrząsających świa­ nych" nawiązań, w rzeczywistości tem niepokojach społecznych i po­ nie muszą wcale odnosić się do litycznych, o wojnach prowadzo­ magii, alchemii czy innych ezote­ nych za pomocą broni masowego rycznych nauk. Jest bowiem moż­ rażenia, o powstaniu przerażające­ liwe, że Nostradamus posłużył się go kultu, na którego czele stanie okultystycznym symbolizmem do postać identyfikowana przez Nos­ przedstawienia wydarzeń i pojęć, tradamusa z Antychrystem (zob. s. Czy Nostradamus przepowiedział przybycie których nie mógł wyrazić w inny 90-91), czy o podróżach między­ na Ziemię istol pozaziemskich? sposób w języku własnej epoki. gwiezdnych? Trzeba pamiętać również Znaczną część czterowierszy zamieszczonych o tym, że nawet przepowiednie dotyczące najbliższej w Centuriach zaliczyć można do grupy nie speł­ nam przyszłości, nie napisane językiem okultystycz­ nionych jeszcze przepowiedni. Ich treść wydaje się nego symbolizmu, też są dla nas często niejasne odnosić do zdarzeń, które czekają nas dopiero i stwarzają możliwości różnych interpretacji. Niewy­ w przyszłości. Niewykluczone jest jednak, że część kluczone zatem, że pewna część interpretacji przed­ z nich odnosi się do rzeczy dotyczących zjawisk stawionych na następnych stronach może być błęd­ z dziedziny magii, zjawisk, o których większość z nas na. Inne natomiast z dużym prawdopodobieństwem wie niewiele. Te czterowiersze, nazywane często można uznać za słuszne. www.OsloNet.Net
 • 81. O d ponad 400 lat różni komen­ tatorzy Centurii Nostradamusa podejmują próby odkrycia hipotety­ w nich słownictwo zwykło się nazy­ wać „okultystycznymi", uważając, iż dotyczą one dziedzin związanych ze cznych reguł porządkujących ich stru­ sztukami magicznymi. Oczywiście, je­ kturę wewnętrzną. W ich przekonaniu śli słowo „okultystyczny" potraktuje­ nie jest możliwe, aby taki wizjoner jak my dosłownie, w jego pierwotnym Nostradamus mógł przedstawić do­ znaczeniu — tajny, tajemny, niejasny świadczane przez siebie wizje w nie — to bez wątpienia wiele czterowier- uporządkowany sposób. Są przekona­ szy Nostradamusa wypada określić ni, że pod pozornie przypadkowym jako okultystyczne. Ich znaczenie jest układem wewnętrznym czterowier- dla nas tajemne, niezrozumiałe, gdyż szy skrywają się porządkujące je zasa­ dotyczą zjawisk, które czekają nas dy. Jeśli tak, to ci, którzy tak jak dopiero w przyszłości. Prawdopodob­ Nostradamus poświecili wiele lat stu­ nie tylko wypełnienie się proroctw diom nad mistyczną sztuką przepo­ zawartych w tych czterowierszach lub wiadania, powinni móc uchwycić we­ znalezienie klucza umożliwiającego wnętrzną strukturę jego dzieła i tym zrozumienie zaszyfrowanego przesła­ samym właściwie odczytać jego prze­ nia Nostradamusa pozwoli na odczy­ Szatan, władca nekromantów sianie. tanie jego przepowiedni. Jeśli taki szcza — przepełnione są kabalistycz­ Jak już wspominaliśmy, w Centu­ klucz jest w ogóle możliwy do znale­ nymi, alchemicznymi, a nawet nume- riach można znaleźć wiele czterowier- zienia, to tylko przez analizę tych rologicznymi treściami, nie pozba­ szy, które ze względu na treść i użyte czterowierszy, które - jak się przypu- wionymi odniesień także do sztuki nekromancji (zob. niżej). Nie czujemy się uprawnieni do podejmowania próby odczytania ukrytego przesłania dzieła wizjonera z Salon. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę tych wszystkich, którzy za­ pragną zmierzyć się z tajemnicami przepowiedni Nostradamusa, na czte- rowiersze 28-31 z Centurii IV. Przy­ porządkowane im numery — wydaje się — nie mają przypadkowego jedynie charakteru, lecz zawierają ważne nu- merologiczne treści. Szczególnie wy­ raźne jest to w odniesieniu do dwócr ostatnich interesujących nas cztero wierszy — 30 i 31: Więcej niż jedenaście razy nie będzie Księżyc chciał Słońca, Siła nieznanego — współczesny obrzęd magiczny NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 82. NEKROMANCIA I ZNAK BESTII Wszystko powstanie i zmniejszy się Nowy mędrzec dostrzeże go, układu dzieła Nostradamusa - a jeśli stopniowo: Zaproszony przez jego uczniów, by stać tak, to w jakiej mierze — pozostaje Stoją tak blisko, że tylko niewiele złota się nieśmiertelnym, kwestią do dyskusji. Nie ulega jednak będzie można zobaczyć, Oczy zwrócone na południe, ręce na wątpliwości, że dowodzą one wiedzy Po klęsce głodu i zarazie odkryta zostanie piersi, płonące ciało. Nostradamusa o dzisiejszym rozwoju tajemnica. nauk okultystycznych i wpływie, jaki Czy te dwa czterowiersze umoż­ wywierają one na nasze codzienne Księżyc w środku wysokich gór, liwiają odczytanie wewnętrznego życie. T cdna z prób znalezienia wewnęt- Współcześni badacze pism Nos­ przedmiotów materialnych po idee I rznych reguł, porządkujących tradamusa, pragnący w chrześci­ i odczucia, może być opisane za wykład Nostradamusa, opiera się jańskiej kabale znaleźć klucz do pomocą owych sefirotów. Na na przekonaniu, że w swoich prze­ zrozumienia przesłania wizjonera przykład wszystko to, co dotyczy powiedniach posługiwał się on z Salon, zwrócili uwagę na fakt, że konfliktów, jest związane z piątym chrześcijańską kabałą. Kabała, stary podobnie jak teoria kabały, która sefirotem, to, co dotyczy miłości żydowski system mistyczny, oparta jest na systemie 10 emana- — z siódmym, to zaś, co ma związek w XVI wieku funkcjonowała także z pieniędzmi, łączy się z dziesią­ w formie schrystianizowanej i blis­ tym. ko była związana z magią i al­ Dobrze by było, gdyby każda chemią. Z listu, jaki Nostradamus z dziesięciu części Centurii łączyła opublikował, wynika, że również się z jednym z sefirotów i by na on miał księgi kabalistyczne: przykład w Centurii X zostały umieszczone przepowiednie doty­ ...Ostrzegam was przed poddaniem się czące pieniędzy, własności itp. Ale urokowi... ohydnej magii... niestety tak nie jest. Nic można Chociaż wiele książek, które przez jednak całkowicie odrzucie przypu­ długi czas pozostawały w ukryciu, szczenia, że istnieje ukryty związek mogłem zobaczyć, nie pragnąłem między strukturą Centurii a ideą poznać ich treści... sefirotów. po przeczytaniu... wrzuciłem je Jeszcze kilka dziesięcioleci temu do ognia. Francuskie wprowadzenie w kabałę pomysł doszukiwania się w ukła­ dzie wewnętrznym dzieła wizjone­ Jest wielce prawdopodobne, że cji — sefirotów — cudownych świa­ ra z Salon wpływów nauki kabalis­ słowa te Nostradamus napisał z za­ teł pochodzących od „Nieobjawial- tycznej wydawał się absurdalny. miarem uwolnienia się od pode­ nego" — tak również główne dzieło Tymczasem wyniki najnowszych jrzeń o uprawianie kabalistycznej Nostradamusa, Centurie, składa się badań historycznych dowodzą, że magii. Nie jest bowiem możliwe, z 10 części (pamiętać jednak należy, w układzie wewnętrznym wielu aby uczony, wielki kolekcjoner że nie wszystkie z nich są kom­ XVl-wiecznych ksiąg można do­ książek, mógł zdecydować się na pletne). Zgodnie z założeniami strzec wpływ teorii kabalistycz­ zniszczenie rzadkich magicznych współczesnej kabały wszystko we nych. Być może odnosi się to także tekstów. wszechświecie, począwszy od do Centurii Nostradamusa. www.OsloNet.Net
 • 83. W ielu badaczy dzieła Nostrada- musa, wśród nich również ostatnio Jamesa Lavera w szczególny następca obecnego papieża, Jana Paw­ ła II. Przeważa obecnie opinia, że tzw. ne. Prawdopodobnie mamy w tym przypadku do czynienia z fałszerst­ wem powstałym nie wcześniej niż sposób zaintrygowało tzw. proroct­ „proroctwo św. Malachiasza" — nieza­ w 1590 roku. Niemniej wiele poboż­ wo św. Malachiasza. W ich przekona­ leżnie od tego, kto był jego rzeczywi­ nych osób wierzyło, iż tekst ten jest niu bowiem istniał ścisły związek mię­ stym autorem - na pewno nie jest autentycznym proroctwem irlandz­ dzy nim a kilkoma przepowiedniami dziełem irlandzkiego mnicha, św. Ma­ kiego mnicha. Na przykład XIX-wiecz- Nostradamusa poświęconymi dzie­ lachiasza (ok. 1095-1148), któremu ny francuski ksiądz ojciec Cucherat jom papiestwa, na przykład z cztero- zostało jedynie niesłusznie przypisa­ utrzymywał, że Malachiasz w 1140 wierszcm 56 z Centurii V: Z powodu śmierci bardzo starego papieża Wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku [tj. młody], Będzie się o nim mówiło, że osłabi Tron [Piotrowy], Jednak będzie go długo dzierżył w bólu. Sens tego proroctwa jest stosun­ kowo jasny. Nostradamus przepowie­ dział tu, że po śmierci starego papieża zostanie wybrany nowy następca św. Piotra, który będzie młodym człowie­ kiem i któremu zarzucać się będzie działania osłabiające Kościół. Mimo to z dużym wysiłkiem przez długie lata utrzyma się na papieskim tronie. Przepowiednia ta, jak się wydaje, jeszcze się nie wypełniła. Jedynym papieżem wybranym w wieku, który określić można jako „młody", był Grzegorz XIV. Zasiadał on jednak na papieskim tronie bardzo krótko. Jeśli się przyjmie - tak jak chciał tego James Laver i wiciu innych badaczy — że istnieje związek między „proroct­ wem św. Malachiasza" a dziełem Nos­ tradamusa, to wiele przemawia za tym, że zapowiadanym w czterowier- szu 56 z Centurii V papieżem „wy­ branym w młodym wieku" będzie Sw. Bernard z Clairvaux potwierdza prawdziwość przepowiedni św. Malachiasza NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 84. N E K R O M A N C J A ] ZNAK BESTII zatem, że będzie jeszcze tylko jeden papież. O tym ostanim papieżu Mala­ chiasz (czy ktokolwiek inny będący autorem przepowiedni) napisał: Podczas ostatnich prześladowań Świętego Kościoła Rzymskiego rządzić będzie Piotr Rzymianin, który przyniesie swojemu stadu wiele zmartwień; potem miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszliwy sędzia będzie sądził lud. Wyrażenie „straszliwy sędzia" zwyczajowo było stosowane w od­ niesieniu do Sądu Ostatecznego, kie­ dy to żywi i zmartwychwstali staną Według Nostradamusa i Malachiasza następny papież będzie już ostatni przed Najwyższym w oczekiwaniu na roku w Rzymie doświadczył wizji, są bardzo lakoniczne, niektóre z nich wyrok wiecznego potępienia lub wie­ które legły u podstaw jego proroctwa. składają się zaledwie z dwóch czy cznej szczęśliwości. Ale wyrażenie to Spisał je następnie na pergaminie, trzech słów. Na przykład epigram może również oznaczać sąd zupełnie który przekazał papieżowi Innocen­ odnoszony do Celestyna II brzmi: „Ex innego rodzaju, jakieś wstrząsające temu II. Papież polecił złożyć otrzy­ Castro Tiberis" (Z zamku nad Tyb- światem wydarzenie czy serię wyda­ many od Malachiasza pergamin w Bi­ rem). W słowach tych doszukuje się rzeń, które doprowadzą do zniszcze­ bliotece Watykańskiej, gdzie przez aluzji do jego nazwiska — Guido de nia Kościoła. Z obu proroctw wynika wszystkich zapomniany spoczywał Castello. Z obecnym papieżem, Janem w każdym razie — jeśli rzeczywiście przez następne 400 lat. Pawłem II, jest związany, jak się wy­ można je rozpatrywać łącznie - iż Wszystko to brzmi mało prawdo­ daje, 107 epigram. Wynika z tego następny papież będzie już ostatni. podobnie. Warto jednak zauważyć że w brewiarzu na dzień św. Malachiasza można przeczytać, iż irlandzki mnich miał być obdarzony darem przepo­ P wiadania przyszłości. Co ciekawsze, apież Sykstus V, który zasiadał ku 1547 wyświęcony został na według relacji św. Bernarda z Clair- na papieskim tronie w latach księdza. W 1566 roku został bis­ vaux, Malachiasz miał przepowie­ 1585—1590, w przeciwieństwie do kupem, a cztery lata później kar­ dzieć dokładnie dzień i godzinę swojej większości innych papieży tego dynałem. śmierci. czasu, blisko powiązanych z wiel­ Wybór Sykstusa na Stolicę Piot­ kimi rodami włoskimi, pochodził rowa Nostradamus przepowiedział Proroctwo przypisywane Mala- z bardzo skromnej rodziny. prawie 40 lat przed tym wydarze­ chiaszowi jest bardzo krótkie. Składa Przyszły Sykstus V urodził się niem. W czasie swojego pobytu we się ze 108 łacińskich epigramów, w 1521 roku jako Felice Peretti. Włoszech Nostradamus padł na z których każdy — jak się przypuszcza Jego ojciec był ogrodnikiem i przy­ kolana przed Perettim (który, przy­ — odnosi się do jednego papieża, pomnijmy, dopiero niedawno zo­ szły papież w wieku 8 lat musiał poczynając od Celestyna II (papież rozpocząć pracę świniopasa. Był stał wyświęcony na księdza) w latach 1143—1144). Listę zamyka jednak wyjątkowo inteligentnym i zwrócił się do niego w sposób „Piotr Rzymianin", prawdopodobnie dzieckiem i już rok później wysła­ właściwy w stosunkach z papieżem ostatni papież. Teksty przepowiedni no go na naukę do klasztoru. W ro­ — „Wasza Świątobliwość". www.OsloNet.Net
 • 85. General Gordon — ofiara diihadu w światowej polityce międzynarodo­ wej pierwszych dekad następnego stulecia. Początków współczesnego odro­ dzenia islamu można się doszukiwać już w latach dwudziestych XX wieku. Ruch islamski większego znaczenia na­ brał jednak dopiero w latach siedem­ dziesiątych, wraz z kryzysem komuniz­ mu. W tym bowiem okresie wśród ludów zamieszkujących Iran, Afganis­ tan i radziecką Azję umocniło się przekonanie, iż rozwiązanie nabrzmia­ łych problemów społecznych i ekono­ micznych przynieść może raczej po­ wrót do wskazań islamu i prawa kora­ Nabożeństwo muzułmańskie w Mekce nowego aniżeli materialistyczny ate- W ostatnich latach fundamentali- styczny islam - utrzymujący, że w Koranie, będącym słowem Boga, renesansu. Wydarzenia, jakie rozegra­ ły się w ciągu ostatnich 15 lat w Iranie, Afganistanie czy azjatyckich repub­ izm ideologii marksistowskiej. Jak już wspominaliśmy, upadek ko­ munizmu przepowiedział Nostrada- przekazanym jego wysłannikowi Ma­ likach byłego Związku Radzieckiego, mus w kilku cztero wierszach (zob. s. hometowi przez anioła, zawarto prze­ przekonują o tym, że islam jest w dal­ 68—69). Jedna z tych przepowiedni, pisy określające reguły ludzkiego po­ szym ciągu znaczącą siłą w świecie. w cztero wierszu 32 z Centurii IV, stępowania ważne we wszystkich Wiele też przemawia za tym, że bę­ dotyczy także odrodzenia islamu. epokach — przeżywa okres swoistego dzie on odgrywał coraz większą rolę W trzeciej i czwartej linijce czytamy NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 86. NEKROMANCJA I ZNAK BESTII bowiem: stary porządek (islam) jest nia. Ale niezależnie od tego, co może bliższym czasie czeka nas niszcząca odnowiony, a Panta chiona philon przynieść odnowienie islamu, musimy wojna, do jakiej dojdzie między kraja­ - fraza przejęta z klasycznej greki, nauczyć się z tym żyć. Jeśli przepo­ mi islamskimi i państwami odrzucają­ znacząca „wszystkie rzeczy wspólne", wiednie Nostradamusa dotyczące na­ cymi naukę Proroka. tzn. komunizm - jest porzucony. szej przyszłości wypełnią się tak, jak Wojna ta ma doprowadzić do po­ Z punktu widzenia tych, którzy wypełniły się proroctwa poświęcone wstrzymania pochodu islamu i uwię­ w fundamentalizmie religijnym widzą wydarzeniom wcześniejszym, to od­ zienia jego przywódcy — kalifa. ruch skierowany przeciw głównym rodzenie islamu dla wiciu z nas może Niestety pociągnie za sobą ogromne zachodnim ideologiom, tak prawico­ oznaczać nawet niebezpieczeństwo zniszczenia, między innymi zagła­ wym jak i lewicowym, odrodzenie utraty życia. Z przepowiedni wizjone­ dzie ma ulec M o n t e Carlo (zob. islamu niesie ze sobą duże zagrożę- ra z Salon bowiem wynika, że w naj- s. 86-87). J ednym z problemów, z którym muszą się uporać badacze dzieła Nostradamusa, jest ustalenie, dla­ czego w Centuriach znalazły się soprzestrzeni istnieją podobne do naszego światy, w których jednak historia rozwinęła się w innym kierunku (zob. s. 132—133). Zgod­ często używane przez Nostradamusa, zaczerpnięte z greki — basileos — na oznaczenie władcy, cesarza lub króla]. czterowiersze zawierające proroct­ nie z inną teorią Nostradamus nic wa, które można by nazwać „pro­ kontrolował przeżywanych przez Powszechnie przyjmuje się, że roctwami retroaktywnymi", tj. siebie wizji, stąd też w Centuriach w cytowanym czterowierszu Nost­ przepowiedniami dotyczącymi wy­ znalazły się opisy wydarzeń, które radamus opisał uwięzienie muzuł­ darzeń, jakie zaistniały już wcześ­ rozegrały się już wcześniej. Obie te mańskiego sułtana, zgłaszającego niej, w przeszłości. Za przykład próby wyjaśnienia motywów po­ również pretensje do sprawowania takich „retroaktywnych przepowie­ stępowania Nostradamusa mogą urzędu kalifa — duchowego przywó­ dni" mogą posłużyć czterowiersze być częściowo, a nawet całkowicie dcy świata muzułmańskiego. Ponie­ 51 i 83 z Centurii VIII; pierwszy słuszne. Ale prawdopodobne jest waż ostatni sułtan-kalif został złożo­ z nich dotyczy wydarzeń, jakie również, że pewna grupa przepo­ ny z tronu po upadku Imperium rozegrały się w Hiszpanii w czasie wiedni „retroaktywnych" w rze­ Osmańskiego pod koniec pierwszej sprzed wygnania Maurów w 1492 czywistości nie odnosi się do zda­ wojny światowej, obecnie przeważa roku, drugi — weneckich okru­ rzeń z przeszłości. Poświęcone są przekonanie, że w tej przepowiedni cieństw podczas czwartej wyprawy one raczej wydarzeniom z przy­ mamy do czynienia z kolejnym „re­ krzyżowej, a więc wypadków, do szłości, dotyczą epoki, która będzie troaktywnym proroctwem", doty­ jakich doszło blisko 350 lat przed świadkiem narodzin nowego islam­ czącym prawdopodobnie pojmania zapisaniem ich w „proroctwie". skiego supermocarstwa. Jedno sułtana Jemma w wieku XV. Wydaje z takich proroctw zostało zamiesz­ się jednak, że nie można całkowicie Włączenie do przepowiedni czone w czterowierszu 78 z Cen­ odrzucić hipotezy, iż w przyszłości umieszczonych w Centuriach opi­ turii VI: władzę nad muzułmanami przejmie sów zdarzeń, jakie rozegrały się w przeszłości, jest zastanawiające. kalif, który będzie pojmany przez Badacze Nostradamusa próbowali ludzi Zachodu, nazwanych przez Głośny okrzyk obwieści zwycięstwo na wiele sposobów wyjaśnić to Nostradamusa — zgodnie z duchem nad wschodzącym półksiężycem, zadziwiające postępowanie wizjo­ jego epoki - „Rzymianami". Moż­ Orzeł zostanie przez Rzymian nera z Salon. Jedna z wysuwanych liwe jest zatem, że czterowiersz 78 ogłoszony, przez nich teorii nawiązuje do z Centurii VI odnosi się do naszych Ticcan, Mediolan i Genua nie zgodzą idei światów alternatywnych, tzn. czasów lub czasów naszych potom­ się na to do przekonania, że w pewnej cza- nych, a nie przeszłości. l zażądają wielkiego Bazylego Isłowo www.OsloNet.Net
 • 87. się ogólnie przyjmuje - dotyczy kon­ fliktu między światem Zachodu a światem islamu, przepowiedział No­ stradamus zniszczenie Monte Carl o, dzisiejszej światowej „stolicy rozry­ wki": Legion morskiej floty Będzie spalony — wapno, ruda magnetyczna, siarka, smoła: Długi odpoczynek w bezpiecznym miejscu, Port Selyn i Hercle będą zniszczone przez ogień. Wyrażenie „morska flota" {marinę classe — to ostatnie słowo, zaczerp­ nięte z łaciny, Nostradamus często stosował na oznaczenie floty, armady) w pierwszej linijce miało dla wielu badaczy znamiona tautologii. Wyda­ Męczennic}/ współczesnego dżihadu — irańska święta wojna wało się podobne do twierdzeń o trój­ I dea dżihadu — świętej wojny prze­ ciw wszystkim tym, którzy znaj­ dują się poza „Domem Islamu" — wy­ mniej więcej dziesięciu lat przekonują nas, że świat islamski nic zarzucił do końca idei świętej wojny. W Afganis­ kątnym trójkącie czy czworokątnym kwadracie; z jaką bowiem flotą może my mieć do czynienia, jeśli nie z mors­ wierała w przeszłości poważny tanie na przykład Armia Czerwona ką? Teraz wiemy, że może być także wpływ na historię nie tylko islamu. została pokonana przez muzułmańs­ flota powietrzna, a w niedalekiej przy­ W latach 622-732 Arabowie, ogar­ kich partyzantów, ożywionych du­ szłości niewykluczone, że będziemy nięci ideą świętej wojny, podbili pra­ chem świętej wojny, a również w Bo­ świadkami powstania floty kosmicz­ wie całą północną Afrykę i zaatako­ śni część najbardziej radykalnych bo­ nej. Wydaje się zatem, że Nostrada­ wali Francję. W następnych stuleciach jowników muzułmańskich odwołuje mus, dokładnie określając w tym czte- pod hasłem dżihadu osmańscy Turcy się do haseł dżihadu w wojnie prowa­ rowierszu charakter opisywanej przez prowadzili wojny z Bizancjum, które dzonej przeciw prawosławnym Ser­ siebie floty, dał do zrozumienia, iż doprowadziły do upadku Konstanty­ bom i katolickim Chorwatom, jeśli wiedział o przyszłym zdobyciu prze­ nopola w 1453 roku, a jeszcze nawet Nostradamus się nic mylił, wspomnia­ strzeni przez ludzkość. w łatach osiemdziesiątych XVII wieku ne wyżej konflikty stanowią zaledwie W drugiej linijce interesującego nas ni u z u i m a ń s c y w oj o w n i c y bezskutecz­ początek całej serii muzułmańskich czterowiersza zostały wymienione nie oblegali Wiedeń. świętych wojen, których świadkami niektóre składniki używanego w Bi­ W ciągu ostatnich 300 lat idea będziemy w najbliższej przyszłości. zancjum materiału palnego, znanego dżihadu straciła swoje praktyczne, Zgodnie z przepowiednią Nostra- pod nazwą ognia greckiego. Można chociaż nie duchowe, znaczenie. Pew­ damusa następstwa tych wojen, pro­ więc przypuszczać, iż mamy tu do ne próby wykorzystania idei dżihadu wadzonych za pomocą broni maso­ czynienia ze swoistą metaforą burzy w czasie pierwszej wojny światowej wego rażenia, których opisanie spra­ ogniowej. W tym kontekście uwaga przez sułtana Turcji zakończyły się wiło naszemu wizjonerowi nie lada o „długim odpoczynku" brzmi raczej całkowitym niepowodzeniem. kłopot, będą przerażające. W cztero- przerażająco. Szczególnie godna zain­ Niemniej wydarzenia ostatnich wierszu 23 z Centurii IV, który — jak teresowania jest zamieszczona NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 88. NKKKOMANCJA I ZNAK BEST! P rzynajmniej jeden znany nam współczesny badacz przepo­ wiedni Nostradamusa - jeden Awinion splądrowany przez Turyńczyków. Mieszkańcy Marsylii zmienieni z tych, którzy próbują odczytać całkowicie, przesłanie wizjonera z Salon za W ucieczce, ścigani aż do Lyonu, pomocą wskazówek kabały (zob. s. Narbonne i Tuluza zhańbione przez 81) - opierając się głównie na Bordeaux, założeniach numerologii, wystąpił Martwi i uwięzieni, prawie milion. z twierdzeniem, że proroctwo o cał­ kowitym zniszczeniu Monte Carlo, Chociaż dokładne znaczenie zawarte w czterowierszu 23 z Cen­ przytoczonych czterowierszy nie turii IV, jest strukturalnie powiąza­ jest jeszcze do końca jasne, ich ne z przepowiedniami zamieszczo­ ogólna wymowa rysuje się wystar­ nymi w cztero wierszach 71 i 72 czająco wyraźnie. Jeśli rzeczywiś­ Dziecko dżiltadu z Centurii I: cie należy je odczytywać razem z cztero wierszem 23 z Centurii IV, w czwartej linijce przepowiednia Trzy razy morska wieża będzie to świat czeka wojna bardziej o zniszczeniu przez ogień ,,Portu Se- zdobywana i odzyskiwana, krwawa aniżeli wszystkie dotych­ lyn i Hercle". „Port Selyn" oznacza tutaj „Fort Półksiężyca"; półksiężyc to Przez Hiszpanów, Barbarzyńców [być czasowe konflikty, jakie wstrząsały oczywiście symbol islamu. „Hercle" może Berberów, tj. mieszkańców naszą planetą w przeszłości. Jak zaś to skrót łacińskiej nazwy Monako północnej AfrykiJ / Włochów: wyjaśniamy na stronie 88, niemało i jego stolicy Monte Carlo — I Ierculeis Marsylia i Aix, Arles przez przemawia za tym, że ten przeraża­ Monacci. Prawdopodobnie więc jący konflikt może nastąpić już Pizańczyków, w omawianym czterowierszu Nost- Zniszczone przez ogień i miecz, bardzo niedługo. radamus przepowiedział jednoczesne zniszczenie przez ogień jakiejś floty, ważnego muzułmańskiego portu i Monte Carlo. Rzecz jasna, tak wielki pożar musi spowodować wiele ofiar, nic tylko w „porcie Selyn" i w Monte Carlo. Jeśli obliczenia niektórych ko­ mentatorów Nostradamusa są właś­ ciwe, ofiarą katastrofy, zapowiedzia­ nej przez wizjonera z Salon, w samej tylko Francji padnie około miliona osób (zob. obok). Nie ulega wątpliwości, że w cztero­ wierszu 23 z Centurii IV Nostradamus przepowiedział wojnę światową lub serię wojen. Jak wykażemy na następ­ nych stronach, z innych przepowiedni Nostradamusa można wnosić, iż pod­ czas tego gigantycznego konfliktu będzie wykorzystana broń biologicz­ na i nuklearna. Teherańska Fontanna Krwi poświęcona męczennikom dżihadu www.OsloNet.Net
 • 89. WOJNA ATOMOWA I BIOLOGICZNA Z powodów, o których będzie mo­ wa niżej i na stronach 90-91, jest prawdopodobne, że wiele ponurych Jedno z najbardziej krew w żyłach proroctw można zna­ leźć w cztero wierszu 77 z Centu­ mrożących nii większości współczesnych komen­ tatorów Nostradamusa czterowiersz ten poświęcony jest czekającemu nas przepowiedni Nostradamusa dotyczy rii VIII. Jest w nim mowa o wojnie w przyszłości konfliktowi zbrojnemu, naszej najbliższej przyszłości, zwłasz­ trwającej nie mniej niż 17 lat. Ostatnia podczas którego zostanie wykorzys­ cza zaś pierwszych dziesięcioleci XXI linijka tego czterowiersza brzmi na­ tana broń biologiczna i nuklearna. wieku i zapewne ostatnich lat naszego stępująco: „Czerwony grad, woda, We wspomnianych przez wizjone­ stulecia. krew i ciała pokrywają ziemię". W opi- ra z Salon czerwonym gradzie i wo­ dzie można widzieć albo środki użyte do rozprzestrzenienia zarazków, albo wody atmosferyczne zanieczyszczo­ ne związkami radioaktywnymi w wy­ niku eksplozji jądrowej. W tym ostat­ nim przypadku może nawet chodzić o celowe skażenie całych obszarów produktami radioaktywnymi powsta­ łymi po użyciu szczególnie groźnej broni — bomby atomowej wyposażo­ nej w płaszcz kobaltowy. O bliskości wybuchu konfliktu, w czasie którego na ciała zmarłych spadnie czerwony grad, mówi Nost- radamus w innym jeszcze miejscu, a mianowicie w czterowierszu ló z Centurii I. Nostradamus przepowia­ da w nim „zarazę, głód i śmierć z rąk żołnierzy". Mają one dosięgnąć ludz­ kość w momencie, w którym stulecia „zbliżą się do punktu swego odnowie­ nia". W wyrażeniu tym z dużym prawdopodobieństwem można do­ strzegać aluzję do ezoterycznych teo­ rii cykli astrologicznych i chronologi­ cznych, zwłaszcza do bardzo dobrze znanej Nostradamusowi neoplatońs- kiej koncepcji „Wielkiego Roku" skła­ dającego się z 12 „miesięcy", z któ­ rych każdy ma długość mniej więcej 2000 normalnych lat. Jeśli rzeczywiście „odnowienie stu­ Katastrofa nuklearna w Czarnobylu to 1986 roku — zapowiedź przyszłości: leci", o którym mowa w czterowicr- NOSTKADAMl.S www.OsloNet.Net
 • 90. NEKROMANCJA I ZNAK BESTII szu 16 z Centurii I, można odnieść do Wyrażenia w linijce trzeciej, pozo­ neoplatońskiego „Wielkiego Roku", stawione tutaj w brzmieniu oryginal­ to przypuszczalnie związane z tą datą nym, brane dosłownie sugerują, że „zarazę, głód i śmierć z rąk żołnierzy" podczas wojny, zapowiadanej przez wolno połączyć z zapowiadanymi wizjonera z Salon, niebo — co jest przez współczesnych okultystów nie­ przecież zupełnie nieprawdopodobne szczęściami, jakie mają dotknąć Zie­ — będzie przysłonięte przez miecze mię w czasie przejścia od Ery Ryb do i włócznie. Jeśli się jednak zgodzimy, Ery Wodnika. Ma to nastąpić około że słowa te należy odczytywać sym­ 2000 roku. Podanie dokładniejszej da­ bolicznie, to w „epee et lance" należy ty nie jest w tym przypadku niestety widzieć współczesne bronie i pociski Nostradamus przepowiedział współczesną technologię możliwe. W zależności bowiem od rakietowe. Prawdopodobne znaczenie militarną tego, którą z poszczególnych gwiazd słowa „lewica", które pojawia się uznamy za punkt początkowy zodia­ twierdzają także inne czterowiersze, na w czwartej linijce, jest wyjaśnione na ku, otrzymamy różne rezultaty. Dla przykład czterowiersz 91 z Centuńi L stronach 103—104. W tym miejscu wy­ nas jednak wystarczające znaczenie starczy powiedzieć, że nie do przyjęcia ma już samo stwierdzenie faktu, iż Bogowie uzmysłowią ludziom, jest przypuszczenie, aby Nostradamus w najbliższej przyszłości spodziewać Że są wynalazcami wielkiej wojny: użył tego wyrażenia w powszechnie się możemy spełnienia proroctwa No- Przedtem niebiosa były wolne od epee dzisiaj stosowanym politycznym zna­ stradamusa o powszechnej zarazie et lance, czeniu, w którym najwcześniej pojawia i klęsce głodu. Taką interpretację po- Największe zniszczenie dotknie lewicę. się ono dopiero w XVIII wieku. W związku z przepowiada­ nym przez Nostradamusa światowym konfliktem, który ma broni jądrowej. Energia, jaka wy­ zwala się podczas tej eksplozji, jest wytwarzana w taki sam sposób jak wybuchnąć w najbliższej przyszło­ energia powstająca we wnętrzu ści, uwagę zwraca czterowiersz 41 gwiazdy — w wyniku przekształ­ z Centurii II: cenia się wodoru w hel. Jednakże eksplozja wyprodukowanej przez człowieka broni opartej na reakcji Wielka gwiazda będzie wrzeć przez syntezy jądrowej nie wrze przez siedem dni, tydzień i nie powoduje złudzenia jej chmury sprawią, że Słońce będzie podwójnego obrazu. wyglądało jak podwójny obraz: Przypuszczalnie w interesują­ Wielki pies będzie szczekał przez noc, cym nas czterowierszu chodzi za­ Kiedy papież zmieni miejsce swojego Wojna atomowa — „wielka gwiazda"? tem raczej o całą serię nuklearnych zamieszkania. ataków. Jeszcze bardziej przema­ jednak podczas dwóch ostatnich wia do przekonania twierdzenie, że Niektórzy badacze, próbując bli­ swoich pojawień kometa Halleya pod wrzącą metaforą ukrywają się żej określić datę zapowiadanych była bardzo słabo widzialna, wątp­ wzniecone przez wybuch bomby w tym czterowierszu wydarzeń, liwe jest, by taka interpretacja była wodorowej kłęby kurzu, które do­ identyfikowali wspomnianą w nim właściwa. Znacznie bardziej praw­ piero po wielu dniach — przynaj­ w pierwszej linijce „wielką gwiaz­ dopodobne jest przypuszczenie, że mniej częściowo — opadną z po­ dę" z kometą Halleya. Ponieważ „gwiazda" oznacza tutaj wybuch wrotem na ziemię. www.OsloNet.Net
 • 91. J ak przedstawialiśmy na stronie 88, w czasie którego zostanie użyta broń Antychryst zniszczy wkrótce Trzech, Nostradamus w cztero wierszu 77 biologiczna i atomowa, ziemię pokryją Siedem i dwadzieścia łat będzie trwała z Centurii VIII przepowiedział, że na ludzkie ciała. Ale jak należy rozumieć jego wojna, początku następnego tysiąclecia w re­ sens pozostałych linijek tego czterowier- Heretycy są martwi, uwięzieni, wygnani, zultacie wielkiego konfliktu zbrojnego, sza? W całości brzmi on następująco: Czerwony grad, woda, krew i ciała pokrywają ziemię. Kim są ci „Trzej", których znisz­ czyć ma Antychryst, stanowi zagadkę dla wszystkich badaczy Nostradamu- sa. Sugerowano, że chodzi tu o trzy mocarstwa światowe czy trzech, poli­ tycznych lub duchowych, wielkich światowych przywódców. Niezależ­ nie jednak od odpowiedzi na pytanie, kim są ci „Trzej", do rozważenia pozostaje jeszcze, w jakim znacze­ niu wizjoner użył w trzeciej linijce słowa „heretycy" oraz otwierające­ go czterowiersz wyrażenia „Anty­ chryst". Najlepiej jest rozpocząć od tego ostatniego określenia. Zgodnie z tra­ dycyjnymi chrześcijańskimi wierze­ niami (zob. obok) Antychryst to fał­ szywy zbawiciel służący Księciu Cie­ mności, który spowoduje wiele znisz­ czeń na Ziemi i sprowadzi znaczną część ludzkości na drogę wiodącą do potępienia. Wierzenie to ma bardzo długą tradycję, podziela je również wiele ludzi w czasach dzisiejszych. Warto przypomnieć, że nawet uczony i pobożny kardynał Manning (1808-1892) swoje liczne wykłady poświęcił sprawie Antychrysta, wyra­ żając przekonanie, że na niektóre dzi­ wne wydarzenia, związane z rozwo­ jem współczesnego spirytyzmu, wy- NOSTR ADAMUS www.OsloNet.Net
 • 92. N E K R O M A N C J A I ZNAK BESTII wari wpływ fakt zbliżania się czasu w swoich wizjach dostrzegł postać piekielnego Adwentu — narodzin An­ ucieleśniającą ideę zła, to mógł ją tychrysta. nazwać jedynie Antychrystem, wy- Niezależnie od tego, czy kardynał słańcem władcy piekieł. Tak jak przed­ Manning miał rację, czy też nie, nie stawiał współczesną technologię wo­ ulega wątpliwości, iż Nostradamus jenną za pomocą znanych mu przed­ przejawiał podobne poglądy teologi­ miotów materialnych (zobacz strony czne. Należy bowiem pamiętać, że 64-65 w odniesieniu do czterowier- w istnienie Antychrysta, swoiste za­ sza 64 z Centurii I), tak również przeczenie Chrystusa, wierzyła zdecy­ z pewnością próbował w podobnych dowana większość chrześcijan tego znanych mu kategoriach — katego­ okresu. Jak już wielokrotnie o tym riach XVI-wiecznej eschatologii, reli­ Plan świątyni Bestii wspominaliśmy, Nostradamus opisy­ gijnych wyobrażeniach dotyczących wał nie znane mu zjawiska przyszłości końca świata — przedstawić postawy przerażającego „Najwyższego Anty­ za pomocą pojęć właściwych jego moralne i wypływające z nich działa­ chrysta", do czego ma dojść wkrótce epoce. Można zatem przyjąć, że jeśli nia, które dzisiaj uznalibyśmy za złe, po roku 2000. nieludzkie. Na następnych stronach powiemy, w jaki sposób te wierzenia religijne są związane z przepowiada­ nym przez Nostradamusa nadejściem MESJASZ ZŁA Już w początkach chrześcijańst- sualne stosunki z kobietami, matką wa słowo „Antychryst" używa­ zaś czarownica. Dominikański za­ ne było do opisania szczególnie konnik z XVII wieku twierdził nie niegodziwych osób. Również Nos­ tylko, że ojcem Antychrysta bę­ tradamus i inni XVI-wieczni chrześ­ dzie szatan, lecz również że będzie cijanie posługiwali się tym okreś­ on: leniem w takim znaczeniu. Dla nich mesjaszem zła, prorokiem prawdzi­ ...tak złośliwy jak szaleniec, będzie wej piekielnej niegodziwości miał pełen niegodziwości, jakiej jeszcze być „Najwyższy Antychryst". Ziemia nie widziała... Dla epoki, w której żył Nost­ będzie traktował chrześcijan w sposób, radamus, typowe były poglądy, w jaki potępione dusze są traktowane jakie w odniesieniu do pochodze­ w piekle. nia Antychrysta głosił św. Robert Będzie nosił liczne nazwy Synagog Bellarmine (1542-1651). Wierzył i będzie potrafił latać, kiedy tylko on, że ojcem Antychrysta będzie będzie chciał. Jego ojcem będzie inkubus - demon utrzymujący sek­ Belzebub, dziadkiem zaś Lucyfer. Aleisler Crowley utrzymywał, że jest Antychrystem www.OsloNet.Net
 • 93. W czasach Nostradamusa wie­ rzenia eschatologiczne (zob. s. 91) dotyczące wydarzeń, jakie roze­ grają się bezpośrednio przed Sądem Ostatecznym, w nierozerwalny spo­ sób były splecione z tradycyjnymi wyobrażeniami o zdarzeniach towa­ rzyszących przybyciu na Ziemię An­ tychrysta. Oznacza to, że jeśli Nost- radamus w swoich wizjach zetknął się ze zdarzeniami związanymi z działal­ nością Hitlera, Stalina czy jakiegokol­ wiek innego dyktatora, który kiedyś jeszcze dojdzie do władzy, to musiał pojmować je w kategoriach przybycia kolej nego Antychrysta. W tym kontekście warto ponownie przyjrzeć się Listowi do Henryka II, umieszczonemu w pierwszym wyda­ niu Centurii, w którym — jak mówiliś­ my o tym na stronic 48 — zostały podane dokładne daty wydarzeń roz­ grywających się w czasie rewolucji francuskiej. W innym fragmencie inte­ resującego nas listu Nostradamus za­ mieścił przerażający wykaz zjawisk, jakie, jego zdaniem, poprzedzą przeję­ cie władzy przez osobę, którą określił Królestwo Antychrysta - XIV-wieczna wizja piekieł jako „trzeci [tj. najwyższy! Anty­ chryst". tak jak woda po wielkim deszczu, i zaba­ dzie księciem piekieł... cały... świat... Pisząc o „Królu" (termin ten ozna­ rwi krwią okoliczne rzeki... w tym sa­ będzie drżał w posadach przez dwadzieś­ cza tutaj każdego władcę absolutne­ mym roku, jak również w następnych cia pięć lat... i będą straszliwe wojny go), który popełni liczne zbrodnie latach, wybuchnie najstraszniejsza zara­ i bitwy... i tyle zła popełni szatan... że przeciw Kościołowi, Nostradamus za, gwałtowniejsza od pozostałych z po­ prawie cały świat zostanie spustoszony stwierdził, że ten człowiek-potwór: wodu poprzedzającej ją klęski głodu, od i zasmucony. powstania chrześcijaństwa nikt nie znosił ...rozleje więcej krwi ludzi Kościoła, ani­ większych cierpień... Wielki Wikariusz Oprócz uwagi o Antychryście jako żeli inni rozlewają wina... Ludzka krew Kapy |tj. papież | opuszczony zostanie „księciu piekieł" i smutku świata, wy­ będzie płynęła w kościołach i na ulicach, przez wszystkich... Potem Antychryst bę­ wołanym złymi uczynkami szatana, www.OsloNet.Net
 • 94. NFKROMANCJA 1 /.NAK BESTII w przytoczonym proroctwie można widzieć opis przyszłych politycznych niepokojów. Jeśli się przyjmie, że Nostradamus, jak i inni wizjonerzy czy prorocy, rzeczywiście mógł w tra­ kcie przeżywanych przez siebie wizji dostrzec przyszłe wydarzenia (albo zjawiska, jakie zachodziły w światach alternatywnych, zob. s. 132-133), to zacytowany wyżej fragment Listu Nostradamusa nic zawiera nic, co brzmi nieprawdopodobnie. Można się w nim doszukiwać opisu jakiegoś przyszłego potwornego dyktatora — lepiej i skuteczniej ucieleśniającego ideę zła aniżeli Hitler czy Pol Pot - k t ó r e m u uda się zdobyć władzę nad światem na dwadzieścia pięć lat. Nie powinno nas dziwić, że dla człowieka Dzieci potepienia - poddani Antychrysta XVI wieku, jakim był Nostradamus, dyktator dysponujący najnowocześ­ Nadchodzący trzeci Antychryst Grozy" (zob. s. 110-111). Jeśli taka niejszymi osiągnięciami współczesnej będzie - jak sądzą - odpowiedzial­ interpretacja tekstu jest słuszna, to technologii, bombą atomową czy che­ ny za zstąpienie z nieba w lipcu nasza przyszłość rysuje się raczej po­ miczną nie był zwykłym człowiekiem, lub sierpniu 1999 roku „Króla nuro. lecz wcieleniem szatana — Antychrys­ tem. Niektórzy badacze proroctw Nost­ Z radamusa skłaniają się do twierdzenia, że czas nadejścia zapowiadanego apowiadany przez Nostrada­ w której — zdaniem tradycyjnych w Liście do Henryka U potwornego musa trzeci Antychryst, za komentatorów Nowego Testa­ władcy jest już bliski. Ich zdaniem którego przyczyną „krew będzie mentu - należy widzieć Antychry­ „Król" z Listu to trzeci, największy płynęła w kościołach i po ulicach sta: Antychryst. Są przekonani, że - jak jak woda po wielkim deszczu", jest przepowiedział Nostradamus — bę­ utożsamiany przez wielu komen­ ...Potem ujrzałem inną bestię... mówi­ dzie on wylewał krew duchownych, tatorów z „synem potępienia". ła jak Smok... sprawia, że ziemia i jej tak jak ktoś inny wylewałby wino. W Nowym Testamencie mówi się mieszkańcy oddają pokłon pierwszej W zawartym w tekście Nostradamusa o nim, iż uwiedzie wielu swoimi bestii... I czyni wielkie znaki, tak iż opisie skutków jego działań: strasz­ „zakłamanymi cudami". Odpowie­ każe nawet ogniowi zstępować z nieba liwa zaraza i poprzedzająca ją klęska dni fragment można znaleźć w 13 na ziemię... I zwodzi mieszkańców głodu—można widzieć w ich mniema­ rozdziale Apokalipsy św. Jana. ziemi znakami, które jej dano uczy­ niu aluzję do skutków zastosowania Opisana jest w nim „druga bestia", nić... (cytat za Biblią Tysiąclecia) broni biologicznej. www.OsloNet.Net
 • 95. J ak wskazywaliśmy już na poprzed­ nich stronach (zob. s. 84-91), Nost- radamus przepowiedział że nowe ty­ cnione. Przyjrzyjmy się w tym kon­ tekście czterowierszowi 15 z Centu­ rii L się chcieli niczego nauczyć). Jednakże ostatecznie Kościołowi uda się poko­ nać swoich wrogów. siąclecie zaznaczy swój początek woj­ W przytoczonym wyżej czterowie- nami, zarazą, klęskami głodu, ekspan­ Mars zagrozi nam wojenną przemocą, rszu dokładniejszej analizy wymaga sją wojującego islamu oraz pojawie­ Siedemdziesiąt razy będzie to przyczyną zwłaszcza uwaga zawarta w jego dru­ niem się religijno-politycznego przy­ przelewu krwi, giej linijce, iż „siedemdziesiąt razy wódcy tak dalece ucieleśniającego Ludzie Kościoła będą wyniesieni będzie to przyczyną przelewu krwi". ideę zła, że wizjoner z Salon utożsamił i poniżeni Wątpliwe jest, aby Nostradamus użył go z Antychrystem. Przez tych, którzy nie będą chcieli się tutaj liczby siedemdziesiąt w jej do­ Te burzliwe lata przyniosą ze sobą od nich niczego nauczyć. słownym znaczeniu. „Siedemdziesiąt" również ogromne zagrożenia dla może oznaczać tutaj po prostu „du­ chrześcijaństwa. Jednakże - jak za­ Innymi słowy, czekająca nas w nie­ żo". Przez jej zastosowanie Nostrada­ znaczył Nostradamus w kilku swoich dalekiej przyszłości seria wojen do­ mus wskazywał, iż w przyszłości cze­ czterowierszach - w ostatecznym ra­ prowadzi do przejściowego pognę­ ka nas wiele różnych wojen. Nie jest chunku wyjdzie ono z tego burz­ bienia chrześcijaństwa przez jego wykluczone, że znaczenie wymienio­ liwego okresu odnowione i wzmo­ przeciwników (tych, którzy nic będą nej przez niego liczby siedemdzie- Ważne źródło wiary katolickiej w dzisiejszych czasach. Pielgrzymi iv grocie w Lourdes NOS'1'KAUAMUS www.OsloNet.Net
 • 96. NEKROMANCJA I ZNAK 1EST siąt należy oceniać w kategoriach Swiątyń i sekt zmienionych przez dobrze mu przecież znanej numerolo­ [dziwną] wyobraziłię, gii kabalistycznej. Zrani raczej skałę niż żyjącego, Liczba siedemdziesiąt ma bliskie Napełniając uszy wymownością. mistyczne związki z hebrajskimi i chal­ dejskimi słowami oznaczającymi Nie jest jasne, czy zadanie, które „noc", „wino" i „tajemnicę". Wysu­ bohater tego czterowiersza ma wypeł­ nięto zatem przypuszczenie, że liczby nić, powierzyła mu istota ludzka czy siedemdziesiąt w drugiej linijce inte­ ponadnaturalna. Ale charakter tego resującego nas cztcrowicrsza Nost- zadania jest wystarczająco jasny — ma radamus użył z zamiarem wskazania, on zniszczyć oszukańczy ruch pseudo- Trądy ej onalislyczny pokutnik w Sewilli iż sprawcami zapowiadanych przez religijny, któremu udało się zwieść niego wojen będą wyznawcy religii, Opis przywódcy odrodzonego wielu ludzi. Można zakładać, że kult, na która przez chrześcijan będzie po­ chrześcijaństwa, trzeba przyznać, iż którego czele stanie osoba nazwana strzegana jako „ciemna", „tajemnicza" mało przejrzysty, można natomiast przez Nostradamusa trzecim Anty­ i która w swoich obrzędach będzie znaleźć w czterowierszu 96 z Centurii I: chrystem, będzie jednym z głównych wykorzystywać wino, a może i inne w „świątyni zmienionej przez wyob­ Pewien człowiek otrzyma zadanie środki odurzające. raźnię". zniszczenia Z daniem niektórych interpreta­ torów Nostradamusa oma­ wiany wyżej cztcrowiersz 96 z Ce­ Pochodzące ze starej monastycznej linii, Jego sława i potęga dzięki sektom dząc do historii „człowieka w żelaznej pod Wyniki współczesnych badań wy­ mianem masce". nturii I należy odczytywać łącznie i wymowności jest tak wielka, kazały jednak, że taka interpreta­ z bezpośrednio go poprzedzają­ Że będą mówili, iż żyjący bliźniak cja jest błędna. Chociaż bowiem cym cztero wierszem 95. Wycho­ jest słusznie wybranym. „człowiek w żelaznej masce" naj­ dząc z założeń nauki kabalistycznej prawdopodobniej rzeczywiście dotyczących związku między róż­ Większość komentatorów w u- był więziony w Bastylii, to w żad­ nymi układami liter alfabetu hebraj­ biegłym stuleciu — jak również nym razie nie był on bratem bliź­ skiego i poszczególnymi cyframi niektórzy w czasach dzisiejszych niakiem Ludwika XIV. Wydaje się specjalnego kabalistycznego przy­ — interpretując ten czterowiersz zatem, że można zgodzić się rządu, znanego pod nazwą „kaba­ odwoływała się do pewnej legen­ z twierdzeniem, iż dziecko wymie­ ły dziewięciu komnat", twierdzą dy dotyczącej króla Francji Lud­ nione w czterowierszu 95 jest tą oni, że zapowiadany w czterowier- wika XIV. Mówi ona, że Ludwik samą osobą, która w następnym szu 96 religijny przywódca, któ­ miał być w rzeczywistości synem czterowierszu nazywa się odro- ry zniszczy zmienione świątynie nie Ludwika XIII, lecz kardynała dzicielem chrześcijaństwa. Uwagę i sekty, jest tożsamy z dziec­ Mazarina, a na dodatek miał jesz­ o jego pochodzeniu ze starej mo­ kiem, o którym mowa w cztero- cze mieć brata bliźniaka. Aby uni­ nastycznej linii należy więc zape­ wierszu 95: knąć sporów co do następstwa wne rozumieć przenośnie, jako tronu, brat Ludwika już w niemo­ wskazówkę dotyczącą jego prze­ Przed klasztorem znalezione będzie wlęctwie został uwięziony i całe konań religijnych, a nie pochodze­ niemowlę bliźniak, życie spędził w Bastylii, przecho- nia. www.OsloNet.Net
 • 97. P o upadku Napoleona III w 1870 roku wiciu francuskich komenta­ torów Nostradamusa, popierających pretensje do tronu starszej linii Bur- bonów, było przekonanych, że postać pojawiająca się w licznych czterowier- szach wizjonera z Salon i nazywana przez niego Wielkim Chyrenem to hrabia de Chambord, burboński pre­ tendent do tronu. Dzisiaj nic ulega już wątpliwości, że była to biedna interpretacja. Starsza linia Burbonów wymarła bowiem w latach osiemdziesiątych XIX wieku i obecnie prawo do tronu francus­ kiego przeszło na orleańską linię dy­ Na dziejach Francji zaważyły krwawe walki o władze nastii. Wiele jednak wskazuje na to, że rzeczywiście osoba określona przez wydarzeń nie tylko w swoim kraju, ale dnia należy więc do tych, które czeka Nostradamusa jako Chyren będzie i na całym świecie. Niektórzy ze ją jeszcze na swoje spełnienie. Za­ z pochodzenia Francuzem i wywrze współczesnych komentatorów skła­ stanawiające jest swoiste przeciwsta­ duży wpływ na rozwój przyszłych niają się do przekonania, że osoba ta wienie w pierwszej linijce cztero wier­ jest tożsama ze wspomnianym na sza Francji i Hiszpanii. Zapewne, jat poprzednich stronach pogromcą fał­ utrzymuje większość komentatorów, szywych religii (zob. s. 94—95) i z pa­ w uwadze tej można widzieć aluzję dc pieżem, którego wybór przepowie­ przyszłej schizmy i zgłoszenia preten­ dziano w cztero wierszu 49 z Centu­ sji do tronu papieskiego przez dwóch rii V: kandydatów, z których jeden, popie­ rany przez schizmatyków, będzie Hi­ Nie z Hiszpanii, lecz ze starej Francji szpanem, drugi, właściwy, Francuzem. Będzie wybrany, aby poprowadzić Czytelna w ostatniej linijce inte­ kołyszący się okręt, resującego nas czterowiersza przepo­ Da zapewnienie wrogowi, wiednia użycia broni chemicznej czy Który spowoduje straszną zarazę w czasie biologicznej przeciw zwolennikom jego panowania. prawdziwego papieża przypomina proroctwa znane nam już z innych Od czasu ukazania się dzieła Nost­ czterowierszy, w których mowa jest radamusa nie było papieża narodowo­ o zastosowaniu podobnej broni przez ści francuskiej. Omawiana przepowie­ trzeciego Antychrysta (zob. obok). Zagrożone chrześcijaństwo NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 98. NKKROMANCJA I ZNAK KKSlil T o, czy osobę, która zgodnie z proroctwem w czterowierszu 96 z Centurii I zawartym Antychrysta, ewentualnie ośrodek, w którym skupi się jego władza, wizjoner opisał w czterowierszu 62 zaklęcia; jednym z nich może być właśnie „agora Cheramon". Z taką interpretacją tego cztero- (zob. s. 95) zniszczy świątynie z Centurii IX: wiersza trudno się zgodzić przy­ wyznawców religii uznanej przez najmniej z dwóch powodów. Po Nostradamusa za fałszywą, można pierwsze, użycie przez Nostrada­ Wielkiemu z agory Cheramon utożsamiać z „wielkim Chyrenem" musa wyrażenia „wytrwałe opium Przydzielone zostaną wszystkie krzyże i francuskim papieżem, mającym i mandragora" wskazuje, iż nie według rangi, poprowadzić kołyszący się statek myślał on o środkach narkotycz­ Wytrwałe [prawdopodobnie papiestwa, jest nadal przedmiotem nych w dosłownym znaczeniu. wiciu dyskusji między komentato­ „długo działające"] opium Wydaje się raczej, że starał się, rami dzieła wizjonera z Salon. Nie i mandragora, używając wyrażeń właściwych je­ ulega natomiast wątpliwości, że Rougon będzie zwolniony trzeciego go epoce, powiedzieć, iż osoba głównym przeciwnikiem chrześci­ października. przedstawiana w czterowierszu bę­ jańskiego odnowiciela, którego po­ dzie używać substancji powodu­ jawienie się jest zapowiedziane Wiciu współczesnych interpre­ jących szaleństwo, otępienie i w czterowierszu 96 z Centurii I, tatorów sądzi, że w cytowanym śmierć. Innymi słowy, będą to te będzie przerażający mesjasz zła. czterowierszu mowa jest o tajem­ same środki, które w innych czte- Liczne czterowiersze Nostrada­ nych praktykach magicznych, pod­ rowierszach przypisał Antychrys­ musa dowodzą, iż prorok był prze­ czas których wykorzystywane są towi. Po drugie, agora Cheramon konany o azjatyckim pochodzeniu środki halucynogenne („opium — to nie magiczne zaklęcie, lecz Antychrysta. Miejsce narodzin i mandragora") i różne magiczne klasyczna nazwa tajemniczego miasta na obszarze dzisiejszej Tur­ cji. Natomiast „krzyże", o których Nostradamus w drugiej linijce pro­ rokował, że „będą przydzielane według rangi", to prawdopodob­ nie hierarchowie sekty kierowanej przez pseudomesjasza. W ostatniej linijce mamy do czynienia prawdopodobnie z zapo­ wiedzią ataku, którego Antychryst dokona za pomocą broni chemicz­ nej („Rougon") trzeciego paździer­ nika. Szkoda tylko, że Nostrada­ mus nie był równie dokładny w określeniu roku, w którym ten atak nastąpi. Mamłrugura, symbolizująca w pismach Nostradamusa wojnę chemiczną www.OsloNet.Net
 • 99. dziana w czterowierszu 70 z Centu­ rii I: Deszcz, głód i wojna będą bez końca w Persji, Zbyt wielkie zaufanie zdradzi monarchę, Rzeczy rozpoczęte w Galii zakończą się tam również, Tajemna wróżba jednemu będzie oszczędzona. Jest prawdopodobne, że ten cieka­ wy czterowiersz można odnieść do przyszłych wydarzeń w Islamskiej Re­ publice Iranu, jednakże jego treść jest zbyt ogólna, aby można było jedno­ znacznie orzekać o charakterze zapo­ wiedzianych w nim wypadków. Z drugiej strony w dziele Nostrada­ musa — w czterowierszu 67 z Centu­ rii 1 - znajduje się również inne proroctwo, które przewiduje klęskę głodu o światowym zasięgu, a które ma się spełnić w czasie nadchodzącej Bezwartościowe papiery — czy wszystkie pieniądze stracĄ swoją wartość? epoki politycznych, społecznych i re­ J ak już o tym parokrotnie wspo­ go załamania gospodarki światowej, ligijnych niepokojem: minaliśmy, z przepowiedni No­ głodu, chorób i śmierci setek milio­ stradamusa wynika, iż na przełomie nów kobiet i mężczyzn. Wielki głód, którego zbliżanie się czuję, tysiącleci ludzkość dotknie seria nie Z pewnością w różnych okresach Będzie się często powtarzał [w różnych spotykanych dotąd katastrof. Nasza rozmaite części naszej planety do­ krajach], aż stanie się powszechny: epoka — jak przepowiedział wizjoner tykały klęski głodu, i prorok, zapo­ Tak wielki będzie i tak długo będzie z Salon — to epoka politycznych wiadający w ogólny sposób podob­ trwał, i społecznych wstrząsów, religijnych ną katastrofę na jakimś kontynen­ Że będą [głodujący! jeść korzenie wojen prowadzonych przy użyciu cie, może być pewien, że kiedyś i odrywać dzieci od piersi. broni biologicznej i chemicznej. Nie jego przepowiednia się wypełni. ma najmniejszej wątpliwości, że Również w dziele Nostradamusa Ostatnią linijkę można rozumieć jeśli przepowiadane przez Nostrada- można znaleźć kilka przepowiedni następująco: głodujący będą odrywać rryjsa wydarzenia rzeczywiście nastą­ tego rodzaju. Na przykład klęska dzieci od piersi, aby samemu ssać pią, to doprowadzą do całkowite­ głodu w Iranie została zapowie­ mleko karmiących matek, lub że klęska NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 100. NKKKOMANCJA I ZKAK BESTII głodu będzie tak straszna, iż kaniba­ spełnić, to czekająca nas w przyszłości lizm stanic się na świecie powszechną inflacja będzie najbardziej niszczącą ze praktyką. Klęsce głodu będzie towa­ wszystkich dotychczasowych kryzy­ rzyszyć gigantyczna inflacja, która sów ekonomicznych, ponieważ swoją spowoduje, że wszystkie papierowe wartość stracą nie tylko papierowe pieniądze stracą wszelką wartość; tak pieniądze, lecz również „wszystkie przynajmniej można wnioskować zobowiązania". Innymi słowy, war­ z czterowiersza 28 z Centurii VIII: tość zachowają jedynie bogactwa na­ turalne. Simulacra [wyobrażenia lub W takiej sytuacji oczywiste jest, że reprodukcje] złota i srebra stracą świat opanuje powszechna żądza zdo­ wartość bycia jedynych środków mających I po kradzieży [ich rzeczywistej jakąkolwiek wartość - złota i innych wartościj będą wrzucone do jeziora, metali szlachetnych. Codziennością Podczas odkrycia, że wszystko jest staną się wystąpienia przeciw ban­ zniszczone przez dług. kierom i instytucjom finansowym, Wszystkie zobowiązania zostaną oskarżanym o doprowadzenie do ta­ Fort Knox — zapasy złota przeznaczone na zatracenie? anulowane. kiej sytuacji, niepokoje społeczne Skarb jest złożony w świątyni przez i bunty. Wybuch społecznego nieza­ mieszkańców Hesperyd [Ameryki], Ponieważ w czasie, kiedy Nost- dowolenia skierowanego przeciw sys­ W jej wnętrzu w tajemnym schronieniu radamus pisał swoje przepowiednie, temowi, który w przekonaniu pokrzy­ przechowywany, papierowe pieniądze nie były znane wdzonych winny jest powszechnej Świątynia otworzona przez wygłodzone w Europie, pierwsza linijka znacząca katastrofy gospodarczej, opisał No- prawo zastawu, jest sama w sobie. Jeśli proroctwo stradamus w czterowierszu 81 z Cen­ Odzyskana, spługawiona, straszliwy łup zawarte w tym czterowierszu ma się turii X: w środku. W czasach Nostradamusa specjalne skarbce bankowe czy podobne budo­ wle przeznaczone do przechowywa­ nia w nich wartościowych przedmio­ tów nie były jeszcze znane. Nic dziw­ nego, że w cytowanym wyżej cztero­ wierszu posłużył się on wyrażeniem „świątynia", zwłaszcza że w antyku było powszechnym zwyczajem prze­ chowywanie kosztowności w miejs­ kich świątyniach. Ponieważ wspo­ mniana przez Nostradamusa „świąty­ nia" znajduje się w Ameryce, w czte­ rowierszu tym wolno widzieć przepo­ wiednię dokonania napadu na Fort Knox — skarbiec, w którym prze­ chowywana jest większa część amery­ kańskich rezerw złota. inflacja w Niemczecl www.OsloNet.Net
 • 101. Awarię w elektrowni atomowej na Three Miles Island, jak niektórzy sądzą, Nostradamus również przepowiedział W iciu interpretatorów Nostra- damusa, zarówno w przeszło­ ści jak i w czasach dzisiejszych, starało wypaczającym go przeróbkom. Po drugie, prowadzi to czasem do tego, że badacz traci całkowicie zdrowy Ogród świata w pobliżu nowego miasta, Na drodze wydrążonych gór, Będzie zdobyte i dotrze do zbiornika, się znaleźć w czterowierszach wiz­ rozsądek i dochodzi do wniosku, iż Zmuszone do picia wody zatrutej siarką. jonera z Salon przepowiednie doty­ Nostradamus poświęcił dużą liczbę czące wydarzeń, których sami byli swoich przepowiedni wydarzeniom, Zwolennicy wiązania tego cztero- świadkami. Jeśli nawet takie podejście które zaistniały setki lat po jego śmie­ wiersza z katastrofą na Three Miles do twórczości Nostradamusa zaowo­ rci i w skali ogólnej pozbawione były Island są przekonani, że „nowe mias­ cowało odnalezieniem w czterowier­ większego znaczenia. to", o którym mowa w pierwszej szach aktualnego proroctwa, na przy­ Liczni współcześni badacze Nost­ linijce, to Nowy Jork (zob. też s. 103), kład przepowiedni wielkiego pożaru radamusa widzieli w czterowierszu 49 a „wydrążone góry" wymienione Londynu (zob. s. 34—35), to jednak z Centurii X przepowiednię tragicz­ w drugiej linijce - to drapacze chmur kryje w sobie ono wiele niebezpie­ nego wypadku, do jakiego przed kilku widziane przez Nostradamusa w cza­ czeństw. Po pierwsze, interpretator laty doszło w amerykańskiej elektro­ sie wizji proroczej. Ich zdaniem w celu dopasowania proroctwa Nost­ wni jądrowej na Three Miles Island w trzeciej i czwartej linijce natomiast radamusa do znanych mu wydarzeń — wypadku będącego najpoważniej­ znaleźć można odniesienia do zagro­ poddaje już i tak niejasny i zniekształ­ szą przed Czarnobylem katastrofą żeń, jakie dla systemu zaopatrzenia cony tekst wizjonera z Salon dalszym jądrową: Nowego Jorku w wodę niosło ze so- MOS1 R A D A M I JS www.OsloNet.Net
 • 102. NEKROMAKCJA I ZNAK BESTII bą radioaktywne skażenie środowi­ określenie dat}" spełnienia się zapo­ najbliższe otoczenie - New Jersey ska. wiadanych przez nią zdarzeń. Posłu­ — stan-ogród. Jednakże, jeśli się nawet przyjmie żenie się metodami numerologii po­ Jeśli system uzdatniania wody ule­ — jak chcą autorzy przedstawionej zwoliło jednak połączyć ją z dużą gnie zniszczeniu w wyniku bombar­ wyżej interpretacji — że „siarkę" grupą innych proroctw, które dotyczą dowania, tak jak się zdarzyło w Bag­ wspomnianą w czwartej linijce rozu­ wydarzeń czekających nas prawdopo­ dadzie podczas wojny w Zatoce Pers­ mieć należy nie dosłownie, lecz w sen­ dobnie na przełomie tysiącleci. In­ kiej, może to pociągnąć za sobą po­ sie metaforycznym, jako alchemiczną nymi słowy, przepowiednia Nostra­ ważne zagrożenia dla życia ludzkiego. zasadę symbolizującą ognisty element damusa o nowojorczykach „zmuszo­ Ale można je wyeliminować w pro­ zniszczenia, której szczególnym prze­ nych do picia wody zatrutej siarką" sty sposób przez gotowanie wody jawem może być przecież skażenie dotyczy tej samej epoki, w której przed spożyciem. Wydaje się, że sło­ radioaktywne — trudno połączyć tę ludzkość czeka nowa święta wojna wa Nostradamusa o zatrutej wodzie przepowiednię z awarią elektrowni islamu, nadejście trzeciego Antychry­ wskazują na inny rodzaj jej skażenia atomowej na Thrcc Miles Island. sta, światowe konflikty i głód (zob. s. aniżeli zwyczajne zanieczyszczenie. I chociaż z awarią na Three Miles 84-91). Można się tu zatem domyślać ska­ Island łączyło się niebezpieczeństwo Jeśli zatem proroctwo mówiące żenia chemicznego bądź radioak­ skażenia znacznych obszarów północ­ o zatrutej wodzie miałoby się spełnić, tywnego. Jeśli uwagę o siarce w no-wschodniej części Stanów Zjed­ to może do tego dojść w najbliższej czwartej linijce rozumieć dosłownie, noczonych, to jednak awaria została przyszłości, zapewne między rokiem należałoby przyjąć, że chodzi o ska­ szybko opanowana i do żadnej więk­ 1995 a 2000, w następstwie wojs­ żenie chemiczne. A gdyby odczyty­ szej katastrofy nie doszło. Ponadto kowego ataku na Stany Zjednoczone. wać ją symbolicznie, należałoby uwaga o „nowym mieście" (jak się Jak sugeruje pierwsza linijka omawia­ w niej widzieć aluzję do ataku jąd­ powszechnie przyjmuje, Nostrada- nego cztero wiersza, gdzie wspomnia­ rowego skierowanego przeciw Sta­ mus określał w ten sposób N o w y ny jest „ogród świata w pobliżu nom Zjednoczonym. Kwestię tę roz­ Jork) wskazuje na to, iż w czterowier- nowego miasta", katastrofa ta dotknie ważymy dokładniej na następnych szu opisane jest raczej dosłowne ska­ raczej nie tyle sam Nowy Jork, co jego stronach. żenie wody w Nowym Jorku czy jakimś innym dużym mieście. Jeśli przepowiednia, z jaką mamy do czy­ nienia w czterowierszu 49, nie jest błędna - trzeba bowiem pamiętać o tym, że również Nostradamusowi zdarzały się potknięcia w rozpozna­ waniu zjawisk przyszłości (zob. s. 142—143) — wydarzenia tego możemy się niedługo spodziewać, gdyż bez wątpienia podobnej katastrofy do tej pory jeszcze nic było. Przepowiednia umieszczona w in­ teresującym nas tutaj czterowierszu pozbawiona jest jakichkolwiek wska­ zówek, które by umożliwiły bliższe Nostrudumus mówił o „wodzie zatrutej siarką" www.OsloNet.Net
 • 103. SAMOLOTY WOJSKOWE NAD AMERYKĄ D o tej pory żadna część teryto­ rium Stanów Zjednoczonych nic doświadczyła skutków współczes­ „nietykalność" Stanów nych może być naruszona. Wizjoner z Salon przepowiedział bowiem całą Zjednoczo­ dzisiejszym politycznym chociaż takiego przypuszczenia nie można całkowicie odrzucić. Zwraca znaczeniu, nych działań wojennych: nie była serię wielkich konfliktów, które mają bowiem uwagę fakt, że w kilku speł­ celem ataku ani sił powietrznych, ani dotknąć Ziemię na przełomie tysiąc­ nionych już przepowiedniach wyraże­ pocisków rakietowych. Po raz ostatni lecia, między rokiem 1995 a 2004 — nie „czerwoni" może być rozumiane obce wojska zagroziły obszarowi Sta­ jak twierdzi większość współczesnych we współczesnym znaczeniu jako sy­ nów Zjednoczonych w roku 1814. komentatorów Nostradamusa - i do­ nonim słowa „rewolucjoniści", a nie W czasie drugiej wojny światowej prowadzić do znacznych zniszczeń na — jak należałoby się spodziewać niewielkie zamieszanie na zachodnim obszarze Stanów Zjednoczonych. Weź­ — w jego znaczeniu XVI-wiecznym, wybrzeżu Stanów przyniósł ostrzał my dla przykładu czterowiersz 91 jako określenie „rzymskich kardyna­ armatni z japońskich łodzi podwod­ z Centurii I, omawiany już na stronie łów". Niewykluczone jest też, że nych czy ataki za pomocą balonów 89. W ostatniej linijce tego cztero- przez słowo „lewica" Nostradamus wypuszczanych z drugiej strony wiersza możemy przeczytać: „Naj­ rozumiał „niegodziwego" uczestnika Pacyfiku. większe zniszczenia dotkną lewicę". opisywanego przez siebie konfliktu, Z przepowiedni Nostradamusa Mało prawdopodobne jest, aby ponieważ po łacinie „sinister" to zaró­ wynika, że już niedługo terytorialna słowo „lewica" zostało użyte w jego wno lewy, jak i zły. „Ogień zbliża się do wielkiego miasta" — Stany Zjednoczone mają być celem ataku zapowiedzianego przez Nostradamusa NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 104. NEKROMANCJA I ZNAK BESTII Najbardziej prawdopodobna wy­ Ogień zbliża się do wielkiego nowego roponośne obszary Bliskiego Wscho­ daje się jednak hipoteza, iż Nost- miasta, du, jak i znaczną część terytorium radamus użył w swoim cztero wierszu Ogromny płomień wzbije się w górę, Stanów Zjednoczonych z Nową Ang­ słowa „lewica" w sensie „geograficz­ Kiedy chcą otrzymać dowód lią i Nowym Jorkiem. W cztero wier­ nym". Na mapach, którymi posługi­ od Normanów. szu tym można by zatem widzieć wano się powszechnie w XVI wie­ jedno z tych nierzadko spotykanych ku, podobnie zresztą jak na mapach Jak wiadomo, zrozumienie właści­ u Nostradamusa „podwójnych" pro­ dzisiejszych, prezentujących europo- wego sensu przepowiedni Nostrada­ roctw, które odnosić można jedno­ centryczny punkt widzenia, zachodnia musa bardzo często sprawia komen­ cześnie do różnych obszarów czy półkula — Ameryka — przedstawiana tatorom jego pism wiele trudności. wydarzeń. Ale wspomnienie „wiel­ W tym jednak przypadku trudności kiego nowego miasta" kieruje naszą dotyczą tylko ostatniej linijki (zob. uwagę przede wszystkim w stronę niżej). Znaczenie pierwszych trzech li­ Stanów Zjednoczonych. W przepo­ nijek nie budzi większych wątpliwości. wiedniach Nostradamusa bowiem pod wyrażeniem „nowe miasto" za­ Uwaga o „czterdziestu pięciu stop­ wsze skrywają się wielkie amerykańs­ niach" rozumiana jest, jak się po­ kie metropolie, jak Waszyngton, San wszechnie przyjmuje, w sensie „geo­ Francisco czy Nowy Jork. Wiele więc graficznym" — jako odniesienie do przemawia za tym, że w drugiej i trze­ długości i/łub szerokości geograficz­ Nostradamus przepowiedział konflikt, który mu ciej linijce mamy do czynienia z prze­ ogarnąć cały świat nej. Nie można w niej widzieć astro­ powiednią dotyczącą atomowego nomicznego odwołania się do pozycji jest po lewej stronie. Jeśli przyjmie­ ataku na Stany Zjednoczone (niewy­ Słońca czy jakiegoś znaku zodiaku, my zatem — a wiele za tym przema­ kluczone, że podobne uderzenie spad­ ponieważ wtedy straciłyby sens po­ wia — że Nostradamus użył w in­ nie także na Bliski Wschód), w wyniku zostałe wersy. teresującym nas cztero wierszu „geo­ którego Nowy Jork zostanie całkowi­ Z podanymi przez Nostradamusa graficznego" sposobu opisu, to tekst cie zniszczony przez „zbliżający się wartościami długości i/lub szerokości przepowiedni można odczytać na­ ogień". geograficznej łączyć można zarówno stępująco: „W zapowiedzianej wojnie światowej, prowadzonej za pomocą pocisków rakietowych i innych środ­ LUDZIE P Ó Ł N O CY ków wojny powietrznej, największe J zniszczenia dotkną Amerykę". ak już na tej stronie wyjaśnialiś­ związanych ze zniszczeniem Nowe­ Przekonanie o słuszności takiej in­ my, w cztero wierszu 97 z Centu­ go Jorku (Normanowie jako miesz­ terpretacji czterowiersza 91 z Centu­ rii VI zawarta została przepowied­ kańcy Normandii, krainy we Fran­ nia nuklearnego ataku skierowane­ cji). Rzecz jasna, nie jest to wy­ rii I potwierdzają także inne teksty go przeciw Nowemu Jorkowi i in­ kluczone. Warto jednak przypo­ Nostradamusa, w których wizjoner nym obszarom Stanów Zjednoczo­ mnieć, że słowo „Normanowie" po­ z Salon odwoływał się do „geografi­ nych. Wątpliwości budzi jedynie zna­ chodzi od staronorweskiego wyra­ cznego" sposobu opisywania przed­ czenie ostatniej linijki: „Kiedy chcą żenia oznaczającego „ludzi Półno­ stawianych przez siebie zjawisk. Za­ otrzymać dowód od Normanów". cy". Możliwe zatem, że uwaga o trzymajmy się na moment przy czte- Niektórzy komentatorzy Nostra­ Normanach odnosi się nie do Fran­ rowierszu 97 z Centurii VI: damusa, wśród nich również Erika cji, lecz do jakiegoś północnoaz- Cheetham, skłonni byliby widzieć jatyckiego sojuszu, na którego czele w tym sformułowaniu aluzję do mi­ mógł stanąć „trzeci Antychryst", Niebiosa będą się piec przy czterdziestu litarnego czy też dyplomatycznego zapowiadany przez Nostradamusa pięciu stopniach, udziału Francji w wydarzeniach w innych czterowierszach. www.OsloNet.Net
 • 105. www.OsloNet.Net
 • 106. W FILMIE PARK JURAJSKI BYŁA M O W A O WSKRZESZENIU KRWIOŻERCZYCH DINOZAURÓW WYMARŁYCH PRZED MILIONAMI LAT. NOSTRADAMUS NATOMIAST BYŁ PRZEKONANY, ŻE ZMARŁE PRZED WIELOMA WIEKAMI KRWIOŻERCZE BESTIE W LUDZKIEJ POSTACI - TAKIE JAK CZYNGIS-CHAN - W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI POWRÓCĄ, ABY NA N O W O SIAĆ NA ZIEMI SPUSTOSZENIE J ak wynika z poprzednich stron książki, przepo­ wiednie Nostradamusa dotyczące naszej naj­ niższej przyszłości — ostatnich lat naszego wieku zostały odczytane właściwie. Wypada też mieć nadzieję, że nie wszystkie ponure przepowiednie, jakie są przedstawione na następnych stronach, pierwszych dekad następnego — nie brzmią zbyt okażą się prawdziwe. optymistycznie. Zdaniem wizjo- W przepowiedniach tych mo­ nera z Salon zagrażają nam: ogó- żna znaleźć między innymi za­ noświatowa klęska głodu, która powiedź wielkiej katastrofy spo­ doprowadzi ludzi do kanibaliz- wodowanej zapewne użyciem nu, wojny prowadzone z za- broni jądrowej, do której do­ tosowanicm broni chemicznej, jdzie w czasie jednych z naj­ biologicznej i nuklearnej, inflacja bliższych igrzysk olimpijskich, o nie spotykanej dotąd skali interwencji w sprawy ziemskie krwawe konflikty religijne, jakiejś straszliwej siły, nazwanej Krótko mówiąc, zbliża się prze- przez Nostradamusa „Królem rażająca epoka, w której rządzić Rebem", fanatycznych ruchów Zdaniem wielu komentatorów Nostradamusa będzie przemoc i strach. nasza przyszłość maluje się w ciemnych religijnych, licznych wojen barwach Takiemu światu będziemy i klęsk głodu, a także wstrzą­ musieli — my i nasze dzieci — stawić czoło. Tak sów w Rosji. przynajmniej twierdzi większość współczesnych Nie wszystkie przepowiednie są tak przeraża­ komentatorów dzieła wizjonera z Salon. Ale jące. W proroctwach Nostradamusa bowiem nawet najzagorzalsi zwolennicy Nostradamusa widoczne jest też przekonanie, że po okresie nie są do końca pewni, czy w przepowiedniach cierpień, przez które musi ludzkość przejść w nie­ dotyczących przynajmniej najbliższych 10—15 lat dalekiej przyszłości, Ziemię czeka epoka pokoju prorok się nie mylił ani czy jego cztero wiersze i pomyślności. www.OsloNet.Net
 • 107. Czy w przyszłości igrzyska olimpijskie będą zapowiedzią przerażających zdarzeń? iektórzy badacze dzieła Nost- który ponosić będzie odpowiedzial­ zarówno przed, jak i po roku 2000. N radamusa doszli w odniesieniu do kilku jego czterowierszy do za­ ność za nadejście „Króla Grozy" (zob. s. 110-111) latem 1999 roku. Pierw­ Właściwym czasem, na który wydaje się wskazywać Nostradamus w pierw­ skakujących wniosków. W ich przeko­ szy z tych czterowierszy brzmi na­ szej linijce, jest rok następujący po naniu w dwóch czterowierszach: 74 stępująco: kończącym się liczbą siedem, czyli z Centurii X i 50 z Centurii I, wizjoner prawdopodobnie po roku 1997 lub z Salon przepowiedział, iż w czasie Rok wielkiego sódmego numeru obrócony też 2007. Ponieważ wyrażenie „wielki igrzysk olimpijskich w roku 2008 Pojawi się w czasie igrzysk hekatomby, siódmy numer" pasuje raczej do roku starożytna okultystyczna sekta, uwa­ Niedaleko od Wielkiego Tysiąclecia, 2007, opisywane w tym cztero wier­ żana przez wszystkich za wymarłą, Kiedy zmarli opuszczą swoje groby. szu wydarzenie — powstanie zmarłych zademonstruje światu swoją ukrytą z grobu — nastąpi wkrótce potem, dotąd siłę. Wyznawcy tej starej-nowej Wyrażenie „niedaleko od Wielkie­ prawdopodobnie w roku 2008. pogańskiej religii będą się oddawać go Tysiąclecia", zgodnie z przytoczo­ Przypuszczenie, że w omawianym nekromancji (kultowi zmarłych) i pra­ ną wyżej interpretacją, należy rozu­ czterowierszu chodzi rzeczywiście ktykować krwawe obrzędy. Na ich mieć jako „niedaleko, niewiele lat od o rok 2008, wydają się potwierdzać czele stanie w roku 2008 człowiek, roku 2000". Może to oznaczać jednak zawarte w drugiej linijce słowa o „ig- N O STR A D A M U S www.OsloNet.Net
 • 108. NOSTRADAMUS 1 EPOKA GROZY bogom. Warto jednak przypomnieć, że twórcy nowożytnych igrzysk olim­ pijskich, które po raz pierwszy zostały rozegrane w 1896 roku, świadomie nawiązywali do tych największych igrzysk hekatomby, jakie odbywały się w Olimpii ku czci Demeter i Se­ lene. Pierwsze igrzyska olimpijskie po roku 2007 - „roku wielkiego siód­ mego numeru" wymienionego w pier­ wszej linijce czterowiersza 74 z Cen­ turii X — powinny się odbyć w roku 2008. W tym też czasie zmarli mają wstać z grobów. Osoba, która także w tym fatalnym roku ma się „pojawić" greckich „igrzysk hekatomby" - jak pisze Nostradamus w drugiej linijce wspomnianego czterowiersza rżyskach hekatomby". Hekatomba winęły się z prymitywnych kultów - jest utożsamiana z postacią opisaną — słowo zapożyczone z klasycznej płodności. w czterowierszu 50 z Centurii I (zob. greki, znaczące dosłownie „sto wo­ Pod koniec IV wieku n.e. cesarz s. 108-109). łów" — to wielka publiczna krwawa Teodozjusz, który podobnie jak inni ofiara. W starożytnej Grecji takie rzymscy władcy z drugiej połowy krwawe ofiary składano na otwarcie tego stulecia — z wyjątkiem Juliana zawodów atletycznych, rozgrywa­ Apostaty —był chrześcijaninem, zaka­ nych regularnie w Koryncie i w in­ zał rozgrywania wszystkich igrzysk, nych miastach. Zawody te, z których łącznie z organizowanymi w Olimpii. najsławniejsze były igrzyska w Olim­ O wydaniu tego zakazu zadecydował pii, nie miały wiele wspólnego z za­ ich pogański charakter oraz fakt, iż wodami sportowymi, jakich świad­ uczestniczący w nich atleci występo­ kami jesteśmy w dzisiejszych czasach. wali nago, co raziło chrześcijańską Były to wielkie pogańskie igrzyska, moralność. W ten sposób nastąpiło w których uczestniczyli atleci ze zamknięcie tego, co można nazwać wszystkich grcckojczycznych obsza­ „igrzyskami hekatomby''. chociaż rów śródziemnomorskich. Pierwotnie - jak się wydaje - składania ofiar igrzyska olimpijskie związane były zaprzestano już znacznie wcześniej. z kultem bogini świata podziemnego Czy w dzisiejszych czasach mamy Demeter (jedynymi kobietami, które do czynienia z czymś, do czego Nost- mogły obserwować igrzyska, były radamus mógł odnieść wyrażenie „ig­ właśnie jej kapłanki) oraz bogini Księ­ rzyska hekatomby"? Rzecz jasna, obe­ życa Selene i prawdopodobnie roz­ cnie nie składa się zwierząt w ofierze Demeter, patronka pierwszych igrzysk olimpijskich www.OsloNet.Net
 • 109. T rzy wielkie religie, które Nost- radamus znał, to islam, judaizm i chrześcijaństwo. Uznawały one za swoje święte dni odpowiednio piątek, sobotę i niedzielę. Tymczasem w czte- rowierszu 50 z Centurii I wizjoner opisał wyznawcę innego jeszcze sys­ temu religijnego: Zrodzony będzie z wodnej trójcy Ten, kio czwartek będzie jako dzień święty święcić, Jego sława, chwała i potęga będą rosły, Na lądzie, na morzu, wywołując wschodnią burzę. Narodziny Antychrysta, XV-wiecznu płaskorzeźba Z pierwszej linijki cytowanego ciach narodzin jego bohatera (zob. żna siła — przerażający polityczny czterowiersza można się nieco dowie­ obok). Jak jednak należy rozumieć przywódca, który będzie jednocześ­ dzieć o astrologicznych okolicznoś- drugą linijkę, w której mówi się o tym, nie przywódcą religijnym lub w każ­ „kto czwartek jako dzień święty bę­ dym razie pseudoreligijnym. Jego wy­ dzie święcił"? Trudno orzekać jedno­ znawcy będą widzieli w nim ducho­ znacznie o charakterze tego nowego wego przewodnika. Nie ulega też pogańskiego kultu. Jednakże umiesz­ wątpliwości, że nie będzie on ani czona w czterowierszu 74 z Centu­ chrześcijaninem, ani muzułmaninem, rii X uwaga o wstających z grobu ani też judaistą, gdyż „będzie święcił zmarłych wskazuje, iż może tu cho­ czwartek jako dzień święty". dzić o odrodzenie starego kultu zmar­ W roku 2008 władca ten podejmie łych, być może — jak sugeruje działania o dalekosiężnych i tragicz­ wzmianka o „wschodniej burzy" nych konsekwencjach. Są powody — o jakąś wynaturzoną formę tantryz- skłaniające do utożsamienia mającego mu lub kultu Bon. wystąpić w 1999 roku „Króla Grozy", Sens obu tych czterowierszy, czy­ o którym będzie mowa na stronach tanych razem, można pokrótce ująć 110—111, z osobą mającą swoją sławą następująco: na początku nowego ty­ wywołać „wschodnią burzę" — chyba siąclecia na wydarzenia na świecie że przebieg przyszłych wydarzeń do­ będzie wywierała wpływ nowa i potę­ wiedzie, iż mowa tu jest o dwóch Baphomet, władca drogi lewej ręki NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 110. N O S T R A D A M U S I -IPOKA GROZY różnych osobach. Nic wydaje się to mieć w sensie metaforycznym, jako tym, że tożsama jest także z „Anty­ jednak możliwe. Bardziej prawdopo­ wstrząsy religijne, społeczne, a nie chrystem", o którym w czterowierszu dobne, że osoba, która wywoła dosłownie — identyczna jest z „Kró­ 66 z Centurii X mówi się, iż będzie mu „wschodnią burzę" — należy ją rozu- lem Grozy". Niemało przemawia za towarzyszył „Król Reb". Z godnie z tradycyjną astrolo­ gią dwanaście znaków zodia­ ku podzielonych jest na cztery mus wskazał na fakt, że horoskop przyszłego władcy, przedstawio­ nego w tym czterowierszu, zdomi­ moc, przejawi skłonności do roz­ lewu krwi, będzie bardzo aktywna seksualnie, a jednocześnie często grupy, z których każda składa się nowany będzie przez planety i zna­ będzie wpadała w gniew. Przy tym z trzech znaków. Każda trójka łą­ ki zodiaku łączone z wodną częścią będzie mądra, ale jednocześnie fał­ czona jest z jednym z żywiołów astrologicznej rzeczywistości. szywa i zakłamana. Dzisiaj okreś­ — ziemią, powietrzem, ogniem Taki horoskop można oczywiś­ lilibyśmy taką osobę jako inteli­ i wodą. Do wodnej trójcy należą cie odnieść do wielu osób. Jednak gentnego psychopatę, podstępne­ Rak, Skorpion i Ryby. Zatem z w czasach Nostradamusa, kiedy go i skłonnego do przemocy. pierwszej linijki omawianego obok astrologia uważana była za „nie­ Możliwe jest, że Nostradamus czterowiersza wynika, że właśnie biańską naukę", ustępującą znacze­ w swoich wizjach nie tyle do­ te znaki będą istotne dla życia niem jedynie teologii, podobne strzegł horoskop przyszłego wład­ bohatera przepowiedni. Być może przepowiednie traktowano bardzo cy, ile zdobył ogólną wiedzę o ce­ urodzi się on pod znakiem wscho­ poważnie. Jeśli na przykład w czy­ chach jego charakteru. Dopiero po­ dzącego Skorpiona w czasie, kiedy imś horoskopie zarówno Słońce, tem, opierając się na swojej astro­ Słońce i Merkury znajdować się jak i Mars wchodziły w wodny logicznej wiedzy, doszedł do wnio­ będą w znaku Ryb, a Księżyc znak Skorpiona, to XVI-wieczny sku, że będzie musiał urodzić się w znaku Raka. Innymi słowy, mó­ astrolog mógł się spodziewać, że pod opisanym wyżej układem wiąc o „wodnej trójcy" Nostrada- taka osoba będzie stosowała prze- gwiazd i planet. Atryla, władca Hunów, spustoszył Europę Czyngis-chan zdobył Azję Heinrich Himmler chciał włudać światem www.OsloNet.Net
 • 111. J ak dotąd ludzkość nie doświad­ czyła wojny prowadzonej za po­ mocą środków chemicznych czy broni z Centurii X, jednego z tych nielicz­ nych tekstów, w których wizjoner z Salon zawarł dokładne daty przewi­ miesiące poprzedzające przybycie „Króla Grozy" i następujące po nim naznaczone będą wstrząsającymi ca­ atomowej, pociągającej za sobą dywanych wydarzeń: łym światem wielkimi konfliktami wo­ śmierć milionów ludzkich istnień, za­ jennymi. W roku 1999 [i] siedem miesięcy równo żołnierzy, jak i osób cywil­ Do rozwiązania pozostaje jeszcze Z nieba zstąpi wielki Król Grozy, nych. Chociaż w czasie pierwszej kilka zagadek. Kim jest król „Angol­ Wskrzesi on wielkiego króla Angolmois, wojny światowej niejednokrotnie wy­ mois"? W jaki sposób zostanie on Przedtem i potem Mars panować będzie korzystywano w trakcie działań wo­ przywrócony do życia? Kim jest wre­ jennych chlor, fosfor czy gaz musztar­ szczęśliwie. szcie „Król Grozy"? dowy, to jednak wywołane tym znisz Interpretacja tego cztero wiersza na W wyrażeniu „Angolmois" widzieć czenia były relatywnie małe. Również pierwszy rzut oka nie przedstawia można albo nazwę jednej z francuskich liczba ofiar nalotów atomowych na większych trudności. W jasny sposób prowincji (zob. s. 114—115), albo też Hiroszimę i Nagasaki była stosun­ wynika z niego, że w siódmym mie­ przykład często stosowanej przez Nos- kowo niewielka w porównaniu z licz­ siącu 1999 roku (zatem w lipcu lub tradamusa gry słów - używania przez bą zabitych w innych japońskich mias­ w początkach sierpnia) zstąpi z nieba niego niezrozumiałych na pozór wyra­ tach w rezultacie konwencjonalnych „Król Grozy", który przywróci do zów, stanowiących częściowe lub peł­ bombardowań, życia króla „Angolmois". Zarówno ne anagramy wyrażeń, których znacze­ Niestety w najbliższym czasie sy­ przed przybyciem „Króla Grozy", jak nie, z różnych powodów, chciał ukryć. tuacja ta może ulec zmianie, tak przy­ i po jego przybyciu ..panować będzie W tym przypadku pod słowem „An­ najmniej wynika z cztero wiersza 72 szczęśliwie Mars", co wskazuje, że golmois" kryć się może niepełny ana­ gram starofrancuskiego słowa „Mon- golois" — Mongołowie. Największym, jak dotąd, władcą Mongołów był Czyngis-chan, który okrył się ponurą sławą okrutnego zdobywcy. W rezultacie dokonywa­ nych przez niego podbojów miliony ludzi straciło życie. Niewykluczone zatem, że posługując się wyrażeniem „król Angolmois" Nostradamus miał na myśli Czyngis-chana. Nie wydaje się jednak, aby Nostradamus rzeczy­ wiście przepowiedział, że tajemniczy „Król Grozy" wskrzesi mongolskiego władcę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mówiąc o „zmartwych­ wstaniu" króla Mongołów, chciał ra­ czej powiedzieć, że „Król Grozy" sam stanic się nowym Czyngis-chanem, w tym sensie, iż podobnie jak ów władca przyczyni się do śmierci milio­ nów ludzkich istnień. Zanieczyszczenia przemysłowe — zwiastun ekologicznej katastrofy i wojny chemicznej NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 112. N O S I KAUAMUS I KFOKA G R O Z Y bronią jądrową. Jednakże nawet naj­ większe znane dzisiaj bomby wodoro­ we nie są w stanie spowodować takich zniszczeń, jakich dokonał mongolski władca. Być może zatem Nostrada­ mus użył słowa „Król" na oznaczenie większej liczby - dziesiątek czy setek — broni jądrowych. Innymi słowy, nie­ wykluczone jest, że przepowiedział on wybuch w 1999 roku wojny, w której broń jądrowa zostanie zastosowana na nie spotykaną dotąd skalę. Omawiany czterowiersz można ro­ zumieć w inny jeszcze sposób. „Król Grozy" może bowiem oznaczać nie Śmierć w Afryce — czy choroby i zanieczyszczenia doprowadza kontynent do katastrofy! broń jądrową, lecz broń chemiczną czy biologiczną, która wymknie się Kim czy może czym będzie zatem ów spełnionych już przepowiedniach Nos­ spod kontroli i spowoduje rozprze­ „Król Grozy", którego działalność po­ tradamusa, przerażające: w lipcu lub strzenienie się skażeń chemicznych równać można do budzących przera­ sierpniu 1999 roku w trakcie prowa­ lub różnego rodzaju chorób po roz­ żenie dokonań Czyngis-chana? Tekst dzonych wówczas działań wojennych maitych kontynentach czy nawet po Nostradamusa można rozumieć do­ zostanie użyta broń masowego raże­ całym świecie, przyczyniając się do słownie i widzieć w „Królu Grozy" nia, która spowoduje śmierć większej śmierci milionów ludzi. Część współ­ jakiegoś wielkiego władcę, dopusz­ liczby osób niż krwawe podboje Czyn­ czesnych badaczy, z powodów omó­ czającego się ogromnych okru­ gis-chana. wionych na stronach 1T2—113, skłon­ cieństw. W takim przypadku jednak Z tekstu Nostradamusa wynika za­ na jest twierdzić, że kontynentem, kłopot sprawia uwaga Nostradamusa, tem, że jedna ze stron konfliktu, czeka­ który w szczególny sposób zostanie jącego nas w najbliższej przyszłości, dotknięty katastrofą w 1999 roku, iż „Król Grozy" ma przybyć z nieba. nie cofnie się przed posłużeniem się będzie Europa. Zdaniem niektórych komentatorów dzieła wizjonera z Salon mogłaby to być istota pozaziemska, zdobywca przybywający na Ziemię z innej pla­ P nety. W ich przekonaniu interesujący ocząwszy od 1947 roku w re­ mniej niż 1501 przypadków, z któ­ nas czterowiersz należy odczytywać gularnych odstępach czasu na rych 303 pozostały nie wyjaśnio­ jako przepowiednię najazdu na Zie­ różnych krańcach Ziemi zauważa­ ne, początkowy sceptycyzm profe­ mię w roku 1999 przybyszy z kosmo­ ne są nie zidentyfikowane pojaz­ sora Hynka został mocno nadwerę­ su, którzy spowodują śmierć wielu dy latające (UFO). Odnosi się wra­ żony. Trudno było bowiem ig­ ludzi, a pozostałych przy życiu pod­ żenie, że przedstawiciele pozazie­ norować przypadki, kiedy dane porządkują swojej zwierzchności. mskich cywilizacji prowadzą sys­ z obserwacji radarowej potwier­ Być może taka interpretacja jest tematyczną obserwacje naszej pla­ dzały naoczne spostrzeżenia. Nie­ słuszna. Wydaje się jednak bardziej nety. Największe nasilenie zaob­ jednokrotnie na ekranach radarów serwowanych pojawień się UFO można było śledzić pogonie samo­ prawdopodobne, że Nostradamus za­ nastąpiło w roku 1952, kiedy astro­ lotów wojskowych za UFO. stosował tutaj wyrażenie „Król Grozy" nomicznym doradcą amerykańs­ W ostatnich latach liczba zauważo­ w sensie metaforycznym, mając na my­ kiego rządowego projektu obser­ nych pojawień się UFO znacznie śli nie żywą istotę, lecz materialny wacji przestrzeni kosmicznej był zmalała. Nie oznacza to jednak, że przedmiot, jeśli tak, to przesłanie tego profesor uniwersytetu w Ohio, nic przybędą one ponownie w ro­ proroctwa jest wystarczająco jasne, Allen Hynek. Po zbadaniu nie ku 1999. a przy tym, jeśli pamięta się o licznych www.OsloNet.Net
 • 113. J ak już parokrotnie wspominaliśmy, tzw. okultystyczne czterowiersze Nostradamusa zawsze wprawiały ba­ ści z fizycznych ograniczeń w celu uzyskania „wglądu" w przyszłe wyda­ rzenia — zgodziła się podzielić z nami daczy w zakłopotanie. Podejmowane wynikami przeprowadzonego przez przez nich próby znalezienia odpo­ siebie doświadczenia. Podczas tego wiedzi na pytanie, dlaczego wizjoner eksperymentu udało jej się przeżyć z Salon zdecydował się na wprowa­ wizję „Króla Grozy", opisaną przez dzenie do swoich przepowiedni teks­ Nostradamusa w czterowierszu 72 tów dotyczących raczej technik al­ z Centurii X. Techniki stosowane chemicznych czy magicznych aniżeli w trakcie tej próby i podczas podob­ Przyrządy do uprawiania czarnej magii zjawisk przyszłości, nie przynosiły nych doświadczeń zostaną omówione spodziewanych rezultatów. Nie spo­ Badacze podejmujący trud zrozu­ na stronach 150—151. W tym miejscu tykały się one też z szerszym uzna­ mienia okultystycznych czterowier­ ograniczymy się jedynie do krótkiego niem. Ogólna zgoda panuje jedynie szy Nostradamusa narażają się niejed­ przedstawienia rezultatów tej wizji. co do czterowiersza 100 z Centurii VI, nokrotnie na kpiny ze strony postron­ Jak twierdzi wspomniana badaczka, jedynego, któremu Nostradamus dał nych obserwatorów i możliwość po­ na początku 1999 roku przywódca osobny tytuł: Legis cantio contra ineptos pełnienia prostych pomyłek. Nie­ jednego ze środkowoazjatyckich criticos, „Pieśń prawa przeciw głupim mniej, jak można sądzić, to właśnie oni państw, powsta­ krytykom" (zob. obok). wydają się postępować drogą na­ łego z byłej Wydaje się jednak, że wysiłki nie­ zywaną przez wizjonera z Sa­ republiki których badaczy, starających się od­ lon drogą „kapłanów ry­ Związku czytać przesłanie tych niejasnych, „o- tu" (zob. obok). Jedna z ta­ kultystycznych" czterowierszy Nost­ kich badaczek, którą za radamusa, w znaczący sposób przy­ Nostradamusem moglibyś­ czyniły się do lepszego zrozumienia my określić jako „kapłan­ innych jego zagadkowych, profetycz­ kę rytu" - kobieta posia­ nych czterowierszy. Odnosi się to na dająca zarówno teoretycz­ przykład do czterowiersza 72 z Cen­ ną, jak i praktyczną wiedzę turii X, w którym wizjoner z Salon o ceremonialnym wróżeniu przepowiedział zstąpienie na Ziemię (zob. s. 138-139) i staro­ z nieba „Króla Grozy" (zob. s. żytnych technikach 110—111). Komentatorzy ci starali się uwalniania wła odczytać ukryty sens „okultystycz­ snej swia- nych" czterowierszy, poświęconych domo- — ich zdaniem - alchemii oraz magii. Odnosząc je do innych tekstów Nost­ radamusa, próbowali dowiedzieć się na ich podstawie czegoś więcej o po­ szczególnych aspektach przyszłej his­ torii. Paracekus, mistrz okultystycznej medycyny i magii NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 114. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY Radzieckiego i prowadzącego agresy­ wną politykę zewnętrzną, zdobędzie kontrolę nad kilkoma pojazdami kos­ micznymi. W tym czasie na całym terytorium byłego Związku Radziec­ kiego dochodzić będzie do krwawych konfliktów etnicznych i religijnych. W celu odstraszenia rzeczywistych i potencjalnych przeciwników te poja­ zdy kosmiczne zostaną wyposażone w broń chemiczną i biologiczną. W re­ zultacie rzekomego nieszczęśliwego wypadku broń ta będzie użyta prze­ ciw terytorium południowej Francji, co pociągnie za sobą ogromne znisz­ czenia na obszarze całego kontynentu europejskiego. Jeśli przytoczona przepowiednia jest prawdziwa, to Europę czeka śmier­ telne zagrożenie ze strony jednego z państw byłego Związku Radziec­ kiego, a trzecia wojna światowa może być naprawdę ostatnią z wojen pro­ wadzonych przez ludzkość. XV-wieczny alchemik przy pracy C zterowiersz 100 z Centurii VI jest nie tylko jedynym cztero- wierszem, któremu Nostradamus Wszyscy oni — głupi astrologowie i barbarzyńcy — niech trzymają się z daleka, Wydaje się jednak, że Nostrada­ mus chciał tutaj powiedzieć jeszcze coś więcej. Po pierwsze, że u pod­ dał osobny tytuł. Jest również je­ Ten, który czyni inne rzeczy, niech staw jego dzieła leży jakiś ukryty dynym czterowierszem, który zo­ będzie kapłanem rytu. system. Po drugie zaś, że „kapłani stał w całości (z wyjątkiem jednego rytu", ci, którzy są rzeczywistymi stówa) napisany po łacinie, a nie po W przytoczonym czterowierszu znawcami sztuki tajemnej, a nie francusku. Warto się więc przy nim Nostradamus daje jasno do zro­ zwyczajnymi wróżbitami - będą na moment zatrzymać: zumienia, iż przesłania tego tekstu w stanie nie tylko właściwie zro­ nie zrozumieją ani zwykli ludzie zumieć przesłanie jego czterowier- Niech ci, którzy czytają ten wiersz, („barbarzyńcy"), ani „głupi astro­ szy, lecz również za pomocą róż­ rozważą jego treść, logowie" — czyli zwykli „przepo- nych technik wróżebnych jeszcze Niech pospólstwo i niewyksztalceni wiadacze" przyszłości. Pojmą go bardziej rozświetlić ich sens ukryty zostawią go w spokoju, jedynie „kapłani rytu". przed profanami. www.OsloNet.Net
 • 115. Następstwem zapowiedzianej przez Nostradamusa trzeciej wojny światowej będzie klęska głodu P rzynajmniej w dwunastu cztero- wierszach Nostradamusa strzec można przepowiednie dotyczą­ do­ następująco: po zstąpieniu z nieba „Króla Grozy" Mitterand zostanie politycznie „wskrzeszony" i ponow­ Kosa połączy się ze stawem w Strzelcu Podczas jego górowania. Zaraza, głód, śmierć z ręki żołnierza, ce wybuchu trzeciej wojny światowej. nie obejmie władzę w celu opanowa­ Stulecie zbliża się do swego odnowienia. Najbardziej znany - to cztero wiersz nia zaistniałej sytuacji. Uwaga o Mar­ 72 z Centurii X, omawiany już wcześ­ sie może zatem odnosić się ogólnie W tym astrologicznym kontekście niej (zob. s. 110-111). Jednakże tekst do wojny lub do jakiegoś francus­ „kosa" oznacza oczywiście planetę ten można odczytać jeszcze w inny kiego przywódcy, który ma „mar­ Saturn. Natomiast uwaga o jej połą­ sposób. Niektórzy badacze skłonni są sowy" horoskop i którego rządy zo­ czeniu się „ze stawem" odnosi się do bowiem zakładać, że pod słowem staną przerwane powrotem do wła­ ,,wodnego" znaku zodiaku lub plane­ „Angolmois" nie kryje się wcale częś­ dzy prezydenta Mitteranda albo in­ ty. Jeden z interpretatorów chciał ciowy anagram słowa „Mongolois" nego polityka pochodzącego z tego widzieć „w stawie" Wodnika i od­ (Mongołowie), lecz nazwa francuskie­ regionu. czytywał ten fragment następująco: go miasta Angouleme. Z czołowych „kiedy Saturn i Wodnik znajdą się W cztero wierszu 16 z Centurii I No- współczesnych polityków francuskich w koniunkcji ze Strzelcem". Jednakże stradamus ponownie posłużył się ast­ z okolic Angouleme, z Charente, po­ nie jest możliwe, aby dwa znaki zodia­ rologicznymi symbolami dla sprecy­ chodzi Francois Mitterand. Przesłanie ku były ze sobą w koniunkcji. Słusz­ zowania daty wybuchu zapowiadanej czterowiersza można więc rozumieć niej sze jest mówienie o dwóch pla- przez siebie wojny: NOSTKAUAMUS www.OsloNet.Net
 • 116. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY netach znajdujących się w koniunkcji dobne jest, że pod „ogniem" Nost- Klucz do określenia czasu, w jakim niż o planecie (Saturnie) i znaku zodia­ radamusa ukrywa się jakieś niespo­ mają się rozegrać wydarzenia opisy­ ku (Wodniku). Z pewnością zatem dziewane zjawisko meteorologiczne, wane w czterowierszu, tkwi w słowie „staw" oznacza Księżyc, który znaj­ być może upadek na Ziemię dużego „Mabus". Być może ukrywa się pod duje się w koniunkcji z Saturnem meteorytu. nim osoba, która jeszcze nie uzyskała w znaku Strzelca. Z czwartej linijki Bez względu jednak na to, jak się wystarczającego znaczenia, pozwala­ cztero wiersza wynika, że opisywane rozumie dokładny czas wydarzeń opi­ jącego na jej identyfikację. Uwaga w nim wydarzenia nastąpią pod ko­ sywanych w czterowierszu, druga li­ o śmierci nie tylko ludzi, lecz także niec stulecia. Ostatni raz Saturn znaj­ nijka - „kiedy wielki cykl stuleci zwierząt, wskazuje, iż prorok mógł dował się w znaku Strzelca w 1988 odnowi się" — sugeruje, że wizjoner przedstawić tutaj skutki użycia broni roku. Jako planeta przesuwająca się z Salon myślał tu o końcu naszego atomowej. Zdaniem Eriki Cheetham bardzo wolno, przejdzie on do końca tysiąclecia. Wojna ma, jego zdaniem, wyrażenie „setka rąk" odnosi się do wieku jedynie przez Wodnika, Ryby, licznych obozów, w których schronią przynieść ze sobą deszcz krwi i mleka, się uciekinierzy przed wojną i głodem. Barana i Byka. Sugeruje to, że zaraza głód i choroby. W tym kontekście Uwaga o komecie nawiązuje zaś do i głód nie dotkną nas jeszcze na zastanawia obecność mleka. Niewy­ pocisków rakietowych, które Nost- przełomie tego tysiąclecia, lecz znacz­ kluczone jednak, że francuskie słowo radamusowi mogły się kojarzyć właś­ nie później. oryginału „laict" — mleko — powinno nie z kometą. Dodatkowe informacje o przyszłej być odczytywane raczej jako „laicite", wojnie można znaleźć w czterowier- Tekstem zawierającym przepowie­ szu 46 z Centurii II: dnię, którą łączyć można z wiekiem XX, jest czterowiersz 63 z Centurii I. Nostradamus - co zaskakujące — wy­ Po wielkiej biedzie, jaka spotka ludzkość, raża się w nim nadzwyczaj jasno: nadejdzie jeszcze większa, Kiedy wielki cykl stuleci odnowi się, Zaraza przeszła, świat staje się mniejszy, Spadną krew, mleko, głód, wojna Przez długi czas lądy zamieszkane będą i choroby, w pokoju. Na niebie widziany będzie ogień ciągnący Ludzie będą bezpiecznie podróżować za sobą iskrzący się ogon. przez niebo, lądy i morza: Potem wojny wybuchną na nowo. Po raz kolejny ramy czasowe okre­ ślone zostały jako okres „kiedy wielki „Świat staje się mniejszy" — to Bakterie - śmiertelny wróg ludzkości cykl stuleci odnowi się". W odróż­ zdanie często jest powtarzane w na­ nieniu jednak od czterowiersza 41 które oznacza sekuiaryzm i uczucia szym stuleciu. Odnosi się wrażenie, że z Centurii II (zob. s. 89), w którym antyreligijne. Nostradamus słyszał strzępy XX-wie- mowa jest o wrzącej czy płonącej Nostradamus wspomniał o nade­ cznej rozmowy. Wątpliwe jest, aby Wielkiej Gwieździe, w tym tekście jściu komety raz jeszcze w czterowier­ mógł zobaczyć fizyczne skurczenie się wspomniano „ogień ciągnący za sobą szu 62 z Centurii II: naszego świata. Ostatnia linijka suge­ iskrzący się ogon". Można widzieć ruje, że po okresie pokoju nadejdzie w nim opis jakiejś wielkiej komety. Mabus wkrótce umrze i wydarzy się okres wojen. Można to odnosić do Ponieważ kometa Haleya przeszła Przerażające zniszczenie ludzi i zwierząt: wojen, które już dotknęły Ziemię, lub w roku 1986 praktycznie nie zauwa­ Nagle zemsta się pojawi, też do trzeciej wojny światowej. Jeśli żona i nie wywołała żadnego „astro­ Sto rąk, pragnienie i głód, kiedy kometa tak, to do jej wybuchu dojść może logicznego" zamieszania, prawdopo­ przemknie. w 1995 roku. www.OsloNet.Net
 • 117. P o upadku Związku Radzieckiego Rosja powróciła po 73 latach przerwy na scenę polityczną jako osobne państwo. Sojusz między by­ łym Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, do jakiego doszło na początku lat dziewięćdziesiątych, No- stradamus przepowiedział w cztero­ wierszu 21 z Centurii VI: Kiedy ci z bieguna północnego połączą się. ze sobą, Na wschodzie będzie wielkie przerażenie i stracił: Nowy człowiek wybrany, popierany przez wielkiego... Upadek „prawa Maura" — marksizmu — i odrodzenie Kościoła prawosławnego Druga linijka z pewnością o d n o s i się do Chin, ostatniego wielkiego padzie Związku Radzieckiego i prze­ państw — Ukrainie i Białorusi — Nost- komunistycznego państwa. „Nowym kształceniu się jego dawnych części radamus powiedział w czterowierszu człowiekiem wybranym" jest bez wąt­ składowych w samodzielne państwa 95 z Centurii III: pienia Borys Jelcyn, popierany, pomi­ doszło między tymi byłymi repub­ mo pewnych sporów, przez „wiel­ likami radzieckimi do licznych napięć Wszyscy zobaczą, że prawo Maura kiego", Michaiła Gorbaczowa. Po roz- i konfliktów. O dwóch z tych nowych zostanie zniesione, Zastąpi je inne, bardziej pociągające: Boristhenes będzie pierwszym, który wskaże drogę Do innego, bardziej wygodnego jako następstwo darów i języków, „Prawo Maura" — to, jak już wspominaliśmy, oparte na grze sko­ jarzeń określenie nauki Karola Mark­ sa i zatem ogólnie komunizmu (zob. s. 6S—69). W uwadze o Boristhenesie (Dnieprze'] widzieć można natomiast odniesienie do Ukrainy i Białorusi. przez które to kraje rzeka ta prze­ pływa. Jest oczywiste, że odradzający się w niektórych byłych republikach radzieckich fundamentalizm islamski na Ukrainie i Białorusi nie ma żadnych Borys Jelcyn — pierwszy chrześcijański przywódca Rosji od 1917 roki NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net •*m mm
 • 118. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY szans. Forma rządów, jaką ostatecznie pomocy udzielonej Rosji przez Stany W „barce" widzi się zazwyczaj wybiorą oba te państwa, będzie - zda­ Zjednoczone, współpraca obu super­ papiestwo, a w jej przywódcy — pa­ niem Nostradamusa — lepsza tak od mocarstw nie będzie trwała dłużej niż pieża, który, jeśli wierzyć proroctwu fundamentalizmu islamskiego, jak trzynaście lat, jeśli możemy zaufać św. Malachiasza i pewnym sugestiom i komunizmu. przepowiedni zawartej w czterowier- Nostradamusa, ma być już ostatni. szu 78 z Centurii V: W czterowierszu można zatem dopat­ Ponieważ Ukraina i Białoruś pierw­ rywać się przepowiedni odrodzenia sze „wskażą drogę" zachodniej propa­ Dwaj nie pozostaną sojusznikami długo. się chrześcijaństwa w północnych re­ gandzie i zapewne zapotrzebowaniu W ciągu trzynastu lat ustąpią publikach byłego Związku Radziec­ na zachodnie dobra konsumpcyjne barbarzyńskiej potędze. kiego, w których było ono przez (dary i języki), prawdopodobne jest, iż Będą tak wielkie straty po obu stronach, ostatnich siedemdziesiąt lat prześla­ wywoła to konflikt z ich sąsiadem, Że każdy będzie błogosławił barkę i jej dowane przez komunizm, lub też in­ Rosją. Pewne dane na ten temat moż­ terwencji katolickiego prezydenta przywódcę. na znaleźć w cztero wierszu 95 z Cen­ Stanów Zjednoczonych. turii IV: Jak z tego widać, do „ustąpienia Z innych czterowierszy Nostrada­ barbarzyńskiej potędze" ma dojść pra­ musa można natomiast wnioskować, Władza przekazana dwóm, będą ją wdopodobnie na początku następne­ iż w południowych republikach byłe­ sprawować bardzo krótko. go tysiąclecia, około roku 2003. Jedy­ go Związku Radzieckiego do głosu Kiedy miną trzy lata i siedem miesięcy, nym niechrześcijańskim mocarstwem, dojdzie islamski fundamentalizm, co będą się szykować do wojny. o którym może tu być mowa, są doprowadzi do ostrych tarć z na Dwie westalki zbuntują się przeciw nim, Chiny. nowo schrystianizowaną Rosją. Zwycięzca urodzi się na ziem; amerykańskiej. W uwadze, że władza została prze­ kazana dwom, widzieć można aluzję carycy dziwny list, w którym prze­ do dwóch supermocarstw: byłego powiedział, że umrze przed pierw­ Związku Radzieckiego (obecnie Rosji) szym dniem 1917 roku, roku re­ i Stanów Zjednoczonych. Określenie wolucji. Dodał przy tym, że jeśli czasu trwania tego porozumienia zabity zostanie przez chłopa, to dwóch potęg jest bardzo dokładne Rosja pozostanie na wieki rozkwi­ - trzy lata i siedem miesięcy po tającą monarchią. Jednakże gdyby upadku Związku Radzieckiego - czyli miał zginąć z ręki arystokraty, cara mniej więcej po przełom 1994 i 1995 i jego rodzinę czeka w ciągu dwóch roku. W okresie tym ma dojść do lat śmierć, a całą rosyjską szlachtę wojny nie między Rosją a Stanami całkowita zagłada w ciągu najbliż­ Zjednoczonymi, lecz między Rosją, popieraną przez Stany Zjednoczone, szego ćwierwiecza. Rasputin, rosyjski uzdrowiciel, jasnowidz i prorok a dwiema „westalkami", dwoma no­ Wszystkie przepowiednie Ras­ wymi „dziewiczymi" państwami. Ty­ putina spełniły się dokładnie: 29 mi nowymi państwami mogą być T ednym z najbardziej wpływo- grudnia 1916 roku zginął zabity właśnie Ukraina i Białoruś. I wy eh ludzi w przedrewolucyjnej przez arystokratę, księcia Jusupo­ O zwycięstwie w wojnie przesądzi Rosji byl mnich Grigorij Rasputin, wa. W następnym roku wybuchła pomoc amerykańska lub też decydują­ niezwykle blisko związany z rodzi­ rewolucja, a dwa lata później wy­ ce znaczenie w zwycięstwie przypad­ ną carską. Przed swoją śmiercią mordowana została cała rodzina nie urodzonemu w Ameryce dowód­ z ręki księcia Jusupowa napisał do carska. cy czy dyplomacie. Jednakże, pomimo www.OsloNet.Net " ^
 • 119. można zatem swego rodzaju ekologi­ czne poważne ostrzeżenie ze strony bogów. Iris była także żoną Zefira, suchego zachodniego wiatru i spraw­ cy suszy. Sama natomiast przedsta­ wiana była z dzbanem wody, sym­ bolizującym deszcz. Susza przynosi ze sobą głód. Nost­ radamus opisał klęskę głodu w Tuscie, tj. w Toskanii we Włoszech, w cztero- wierszu 42 z Centurii III: Dziecko urodzi się z dwoma zębami, Kamienie będą padać w Toskanii jak deszcz, Kilka lat później nie będzie ani pszenicy, Nostradamus przepowiedział, że Iris - tęcza - nie pojawi sie na niebie przez 40 lat ani jęczmienia, Aby zaspokoić tych, którzy osłabną T ednym z łatwiej zrozumiałych teks- nie dotknęła jeszcze ani susza, ani z głodu. I tów Nostradamusa jest cztero- potop, które można by porównać wiersz 17 z Centurii I. Mowa w nim z opisanymi przez Nostradamusa. Uwagę o osobie urodzonej z dwo­ o tym, że przez 40 lat nikt nie zobaczy Można więc zakładać, że przepowied­ ma zębami, znowu w związku z klęską Iris. Iris oznacza po grecku tęczę. nia zawarta w interesującym nas czte- głodu, znaleźć można również w czte- Można zatem wnosić, iż w cztero- rowierszu odnosi się do wydarzeń rowierszu 7 z Centurii II: wierszu tym Nostradamus przepo­ czekających nas w przyszłości. Nie­ wiedział brak deszczu na świecie przez wykluczone, że zapowiedź przyszłych Pomiędzy wielu ludźmi zesłanymi ponad 40 lat, czyli suszę, jakiej Ziemia nieszczęść dostrzec już można w nasi­ na wyspy jeszcze nie doświadczyła. lającym się coraz bardziej „efekcie Będzie człowiek urodzony z dwoma W następnej linijce omawianego cieplarnianym" i związanych z nim zębami. czterowiersza Nostradamus napisał, zmianach klimatycznych powodują­ Będą umierać z głodu obdzierając drzewa że przez następne 40 lat Iris będzie cych m.in. pustynnienie żyznych nie­ z kory, oglądana codziennie. Uwaga ta może gdyś terenów Afryki. odnosić się do deszczy, które spowo­ Jeśli podejmiemy próbę wyjścia „Zsyłanie ludzi na wyspy" było we dują powódź zbliżoną skalą do biblij­ poza pozornie oczywiste, dosłowne Francji stałą praktyką postępowania nego potopu. Potwierdzenie przyto­ znaczenie tekstu Nostradamusa, jedy­ z przestępcami, których wysyłano do czonej interpretacji przynoszą dwie ny punkt zaczepienia dla naszych karnych kolonii, takich jak np. Wyspa ostatnie linijki czterowiersza: poszukiwań stanowi słowo Iris. Diabła w Gujanie Francuskiej. Klucz W greckiej mitologii Iris była córką do zrozumienia obu przytoczonych Sucha ziemia stanie się jeszcze bardziej Elektry i siostrą Harpii. W Iliadzie Iris wyżej czterowierszy stanowi jednak sucha, przedstawiona jest jako posłaniec bo­ „dziecko urodzone z dwoma zębami". / będą wielkie powodzie, kiedy się pojawi. gów (zwłaszcza Hery i Zeusa, pary Najwyraźniejsze odniesienie do Biblia wspomina o potopie trwają­ najważniejszych bóstw starożytnej klęski głodu znaleźć można w cztero- cym jedynie 40 dni i 40 nocy. Świata Grecji). W suszy i powodzi widzieć by wierszu 67 z Centurii I, o którym była NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 120. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY już mowa na stronach 98—99. Nacisk Niewielki deszcz, gorący wiatr, wojny, nie największe rozmiary, kiedy obie te położony jest w nim na lokalne klęski napady. „złowróżbne planety", jak je się zwyk­ głodu, które stopniowo przerodzą się ło określać, będą w pobliżu siebie. w światową katastrofę, być może W najbliższej przyszłości Saturn Uwagi poczynione przez Nostra­ w rezultacie „efektu cieplarnianego" i Mars znajdować się będą w „ognis­ damusa w czterowierszu 90 z Centu­ i związanych z nim zmian klimatycz­ tym" znaku, mianowicie w Baranie, od rii V przekonują, że głód dotknie nie nych. Nawiedzające obecnie Afrykę 8 kwietnia do 2 maja 1996 roku i od tylko Afrykę, lecz także Grecję: klęski głodu traktować można jako jej 5 marca do 13 kwietnia 1998 roku. zapowiedź. Na Cykladach, w Perinthusie i Larissie, Bardzo prawdopodobne jest zatem, że W Sparcie i na całym Peloponezie: Czas nadejścia przyszłej klęski gło­ przepowiednia Nostradamusa może zi­ Bardzo wielki głód, zaraza z powodu du Nostradamus dokładnie określił ścić się w jednym z tych przedziałów czasowych. Obie te planety będą ra­ fałszywego kurzu. w czterowierszu 67 z Centurii IV: zem w znaku ognia także od 10 Będzie trwała dziewięć miesięcy na całym września do 30 października 1996 oraz półwyspie. W roku, w którym Saturn i Mars płoną jednako. od 29 września do 9 listopada 1997. Przez „fałszywy kurz" można rozu­ Powietrze jest bardzo suche [z powodu] W tym czasie zapewne dojdzie do mieć chemiczne środki rolnicze lub długiej podróży, niekorzystnych zmian klimatycznych skażone chemicznie w wyniku wojny Z powodu ukrytego ognia duże miejsce w Afryce, ponieważ Nostradamus wy­ na Bałkanach chmury, przesuwające spłonie w gorączce. raźnie zaznaczył, iż klęska głodu osiąg­ się na południe. Klęski głodu, jakie dotknij ludzkość XXI w., będą straszniejsze od wszystkich podobnych katastrof w przeszłości. Klęska głodu w La Rochelle w XVIII wieku www.OsloNet.Net
 • 121. B adania stały przestrzeni się kosmicznej rzeczywistością dwie trzydzieści lat temu. Niemniej zale­ wiele przemawia za tym, że również one znalazły się w przepowiedniach Nostradamusa. I to w czasach, kiedy Leonardo da Vinci (1452—1519) przy­ gotował dopiero pierwsze szkice apa­ ratu latającego, a idea odbywania przez ludzi lotów na podobieństwo ptaków nic mieściła się w wyobraźni przeciętnego człowieka. Oczywiste odniesienia do lotów w przestwo­ rzach znajdują się w czterowierszu 29 z Centurii II: Człowiek ze wschodu przeniesie się ze swej siedziby, Przechodząc Apeniny do Francji: Przejdzie przez niebo, morzu i śnieg I będzie uderzał każdego swa rózga. Bez trudu można w trzeciej linijce dostrzec aluzję do doświadczonej przez Nostradamusa wizji powietrz­ nej podróży ponad morzami i ośnie­ żonymi szczytami włoskich Apeni­ nów, jaką w drodze do Francji od­ bywał „człowiek ze wschodu", po­ chodzący prawdopodobnie - jak do­ wodzi trasa jego podróży — z Blis­ kiego Wschodu. Można się zastana­ wiać, czy w czasie swoich wizji Nost- radamus rzeczywiście widział przy­ szłe samoloty. Istnieją przesłanki prze­ mawiające za tym, że było tak w is­ tocie. W czterowierszu 64 z Centurii I, w którym mowa jest o „bitwie toczo­ nej w powietrzu", dopatrzyć się moż­ na opisu wczesnych hełmów lotni­ czych. Podobnie w czterowierszu 45 z Centurii II, gdzie Nostradamus pisze o „ludzkiej krwi rozlewanej w pobliżu Podróże w przestrzeni kosmicznej zaprowadzą wkrótce człowieku do gwiazd KOSTKA D A M L.S www.OsloNet.Net
 • 122. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY niebios", widzieć można aluzję do walki powietrznej. W innym cztero- wierszu zawarty został opis pocisku rakietowego (lub Leż komety): „na T ak się powszechnie przyjmuje, niebie widziany będzie ogień, ciąg­ I w trzeciej i czwartej linijce czte- nący za sobą iskrzący się ogon". rowiersza 65 z Centurii IX Nost­ Pozbawiony już tych dwuznaczności radamus przepowiedział katastro­ jest czterowiersz 43 z Centurii IV, fę, do jakiej doszło 28 stycznia w którym Nostradamus napisał, że 1986 roku, kiedy to amerykański „broń będzie słyszana, jak walczy na prom kosmiczny Challenger uległ niebie". Stąd do załogowych lotów 71 sekund po starcie katastrofie, kosmicznych brakuje tylko jednego w wyniku której zginęła cała jego niewielkiego kroku. Zrobiony został siedmioosobowa załoga: w cztero wierszu 65 z Centurii IX: Niedojrzały owoc będzie Zostanie zabrany do rogu Luny, przedmiotem wielkiego skandalu. Gdzie zostanie umieszczony na Wielka wina, dla innych wielka obcym lądzie. chwała. Jeśli przyjmiemy, że pod pojęciem „Niedojrzały owoc" to bez wąt­ „Luna" ukrywa się Księżyc, a nic pienia źle funkqonujący prom kos­ miczny, którego katastrofa zatrzy­ mała prawie na dziesięciolecie cały amerykański program badań kos­ micznych. W istocie też katastrofę tę można rozpatrywać w katego­ riach winy, gdyż nie do pomyś­ Katastrofa Challengera lenia było, żeby tak droga i tak Kappa, Theta, Lambda, wygnani dokładnie przygotywywana ope­ i rozproszeni. racja zakończyła się katastrofą jesz­ cze przed opuszczeniem przez Fraza z trzeciej linijki: „Ich los ma prom ziemskiej atmosfery. Chwała być podzielony, kiedy wyruszą zaś - zgodnie z przepowiednią w drogę", odnosi się do załogi Nostradamusa - przypadła nie promu rozerwanej na kawałki na Amerykanom, lecz Rosjanom. skutek eksplozji podczas startu W tym samym bowiem czasie Challengera. Nie było możliwości Związek Radziecki odniósł duży udzielenia jej pomocy, a nawet sukces, doprowadzając do zainsta­ czasu na podjęcie jakiejkolwiek de­ lowania na orbicie stacji kosmicz­ cyzji („oddzieleni od sądu"). Ale nej Mir. O tych tragicznych wyda­ Nostradamus podał złą liczbę ast- rzeniach Nostradamus pisze raz ronautów, mówiąc nie o siedmiu, Saturn, odskocznia w stronę gwiazd jeszcze w czterowierszu 81 z Cen­ lecz o dziewięciu. Greckie litery, żadne symboliczne zjawisko, to turii I: „wygnane i rozproszone", które w czterowierszu tym widzieć może­ brzmią jak pierwsze litery nazw my opis lądowania na Księżycu Neila Dziewięciu będzie oddzielonych amerykańskich klubów uniwersy­ od ludzkiej rasy, teckich, wskazywać mogą na Armstronga, który osiągnął powierz­ Oddzielonych od sądu i rady: członkostwo w tych klubach nie­ chnię Księżyca w pojeździe kierowa­ Ich los ma być podzielony, kiedy których astronautów z Challen­ nym przez specjalistów w głównej wyruszą w drogę, gera. siedzibie NASA. www.OsloNet.Net
 • 123. W iększość przepowiedni Nost- radamusa poświęcona jest wy­ darzeniom raczej tragicznym aniżeli Stosunki między władcami i proro­ kami rzadko układały się bardzo dob­ rze. Żaden władca nie lubił, aby proro­ radosnym. Cynicy zauważyli przy tej ctwa przyszłych niepowodzeń pod­ okazji, że z punktu widzenia tych, ważały jego decyzje. Prawdopodob­ którzy pragną zdobyć sławę znaw­ nie najbardziej znienawidzony i naj­ ców przyszłych zdarzeń, lepiej jest mocniej prześladowany był biblijny zawsze przepowiadać nieszczęścia, po­ prorok żydowski Jeremiasz. Jego pier­ nieważ katastrof — tak jak śmierci wsza księga proroctw została naj­ i podatków — nie uda się ludzkości pierw pocięta na kawałki, a następnie uniknąć. Jasnowidz, który zapowie spalona. Z powodu swoich przepo­ przyszłe klęski, zdobędzie bez wąt­ wiedni był on wielokrotnie więziony pienia sławę i uznanie, gdyż nieszczęś­ w ciężkich warunkach. Zmuszony cia, w takiej czy innej formie, wcześniej prześladowaniami do szukania pomo­ Sybilla Delficka czy później, na pewno nas spotkają. cy u babilońskiego namiestnika, Przepowiednie Nostradamusa za­ Jak można przypuszczać, rząd nie­ zbiegł do Egiptu. Tam również spot­ powiadały tak tragiczną przyszłość, że chętny był tym kolportowanym kał się z wrogością i ostatecznie zginął w 1562 roku co najmniej dwudziestu w Anglii przepowiedniom, które mo­ ukamienowany. angielskich drukarzy zmuszono do żna było interpretować w duchu pro- Wśród najwcześniejszych greckich zapłacenia grzywien za wydawanie francuskim. Waga, jaką władze przy­ proroków szczególną sławą cieszyły proroctw wizjonera z Salon. Rząd kładały do położenia kresu podobnym się Sybille. Jako kapłanki Branchosa, angielski bardzo poważnie podcho­ publikacjom, przekonuje nas z jednej którego technikę przepowiadania na­ dzi! do politycznych przepowiedni strony o popularności w Anglii tego śladował Nostradamus, były one jed­ Nostradamusa, które wywierały tak czasu przepowiedni Nostradamusa, nocześnie kapłankami Apollina. Naj­ wielki wpływ na nastroje społeczne a z drugiej — o niechęci, z jaką bardziej znana była Sybilla Kumańska, w Anglii, że — według pamfletu traktowały je oficjalne czynniki. która, zgodnie z Eneidą Wergiliusza, z 756'f. roku — „całe miała poprowadzić królestwo było przera­ Eneasza do świata pod­ żone i poruszone nieja­ ziemnego. Sybilla Ku­ snymi i diabelskimi mańska, której „proro­ przepowiedniami j as- cze" talenty nie były nowidza Nostradamu­ najwyraźniej wystar­ sa [...] tak, że nawet ci, czająco doceniane, którzy chcieli zacho­ przekazała rzymskiemu wywać w swoich ser­ królowi Tarkwiniuszo- cach chwałę Boga i Je­ wi dziewięć ksiąg swo­ go Słowa, doprowa­ ich proroctw. Kiedy dzeni zostali do takie­ król odmówił zapłace­ go ochłodzenia swojej nia za nie jego zdaniem wiary, że zaczęli wątpić zbyt wygórowanej ce­ w Boga". ny, rozgniewana Sybil- Jeremiasz, podobnie jak Nostradamus, pozostawił po sobie wiele przygnębiających proroctw NOSTK A D A M U S www.OsloNet.Net
 • 124. NOSTRADAMUS 1 HFOKA GROZY la wrzuciła trzy księgi do ognia i zażą­ dała ponownie tej samej ceny za pozostałe sześć. Król odmówił raz jeszcze. Sybilla wrzuciła do ognia następne trzy księgi i po raz kolejny powtórzyła swoją cenę. Ostatecznie Tarkwiniusz kupi] za tę sama cenę zamiast dziewięciu ksiąg tylko trzy ostatnie. Złożono je w świątyni Jupi­ tera na Kapitolu w Rzymie, gdzie spłonęły w czasie pożaru w roku 83 p.n.e. Prócz ksiąg zawierających rzeczy­ wiste wyrocznie, w celu poznania przyszłości korzystano również z in­ nych tekstów, literackich czy religij­ nych, które cieszyły się takim uzna­ niem, iż przypisywano im nadzwy­ Kura odstania greckie słowa o wieszczym znaczeniu, zbierając rozrzucone zianiu pszenicy czajne wartości. Zarówno w starożyt­ następujący przykład: Frankijski ksią­ nasz Bóg, wyda cię w ręce twoich nym Rzymie, jak i renesansowej Euro­ żę Meroweusz, obawiający się gnie­ wrogów". Proroctwo wkrótce się ziś­ pie do poznawania zjawisk przyszło­ wu wrogiej mu królowej Fredegundy, ciło. Meroweusz zginął z ręki stron­ ści używano Odysei Homera i Eneidy w bazylice Świętego Marcina w Tours ników królowej Fredegundy. Wergiliusza. rzucił „sors Sanctorum" w celu po­ Podobne przepowiednie nierzadko Metodę korzystania z ksiąg w celu znania swojej przyszłości. Odczytane sprawdzały się w ówczesnych burz­ poznania przyszłości można nazwać przepowiednie nie podniosły Mero- liwych czasach. Nic więc dziwnego, „rzucaniem losów". Najpierw należało weusza na duchu. Szczególnie złowie­ że w prorokach widziano sprawców sformułować pytanie, a następnie ot­ szczo zabrzmiała jedna z nich: „Pan, nieszczęść i często ich prześladowano. worzyć trzy razy księgę i wskazać palcem na określoną stronę. Trzy wskazane palcem wersy powinny być odczytane razem i odniesione cio po­ stawionego wcześniej pytania. Począwszy od ostatnich dziesięcio­ leci istnienia Cesarstwa Rzymskiego W czesnochrześcijańskie rocznie sybilińskie wały cesarza Konstantyna za wład­ wy­ uzna­ miał nawrócić pogan na chrześ­ cijaństwo, zniszczyć świątynie fał­ szywych bogów i ochrzcić Żydów. w podobny sposób postępowano cę mesjanistycznego. Chrześcijań­ Po zakończeniu tego dzieła cesarz z księgami Starego i Nowego Tes­ ski cesarz rzymski był dla chrześ­ odłoży swój miecz i uda się na tamentu, co zwykło się określać mia­ cijan prawdziwym darem niebios. wzgórze Golgota, na którym nem „sortes Sanctorum" — „rzucania Jedna z tych wyroczni (Sybilli Ty- ukrzyżowano Chrystusa. losem świętych". Chociaż Kościół burtyńskiej) mówiła o władcy osta­ zdecydowanie występował przeciw tnich dni, walczącym z Antychrys­ takiemu wykorzystywaniu Pisma tem, ponieważ wcześni chrześcija­ Świętego, zwyczaj ten miał coraz więcej zwolenników wśród wiernych. nie przekonani byli, iz koniec świa­ ta ma nastąpić już wkrótce. Cesarz W swojej Historii Franków Grze­ gorz z Tours (538-594) przytoczył www.OsloNet.Net
 • 125. Przepowiadany przez licznych wizjonerów wielki pożar, który spustoszył Londyn w uku O pożarze Londynu w 1666 roku i zawartej w cztcrowicrszu 51 z Centurii II przepowiedni, w któ­ fów", tzn. tajemniczych obrazów, któ­ re miały odtwarzać „dzieje narodu angielskiego w przyszłych stule­ unosiły się cztery ptaki, zapowiadają­ ce nieszczęście. Ta wizja zarazy po­ przedzającej pożar jest blisko związa­ rej została podana dokładna data po­ ciach". Prócz obrazów, które ilust­ na z obrazem ogarniętego pożarem żaru, mówiliśmy już na stronach 34 rowały wydarzenia z przyszłości, miasta nad rzeką; miastem tym jest i 35. przedstawiających na przykład łasicę bez wątpienia Londyn. Na rysunku Wydaje się, że również inni znawcy atakującą koronę czy parlament przy­ widać także dwóch mężczyzn, bliź­ przyszłych wydarzeń potrafili przewi­ glądający się bezczynnie inwazji wro­ niaków, zalewających wodą płonące dzieć londyńską katastrofę. Na przy­ giej armii na Anglię, szczególną uwa­ ognisko. W mężczyznach bliźniakach kład astrolog William Lilly (1602- gę zwracały dwa obrazy wydrukowa­ należy widzieć odniesienie do znaku -1681), urodzony prawie sto lat po ne na tej samej stronie. zodiaku Bliźniąt, łączonego zazwyczaj Nostradamusie, opublikował na 14 lat Na pierwszym z nich przedstawio­ z Londynem. przed wybuchem pożaru pamflet za­ no ludzkie ciała leżące na ziemi Zarazy i pożary nie należały tytułowany Monarchia lub niemonar- i dwóch ludzi zajętych kopaniem w owych czasach do rzadkości. Jednak chia. Składał się on z 19 „hierogli­ dwóch grobów. W tyle nad kościołem za związaniem obrazów z dzieła Lil- NOSTKADAMUS www.OsloNet.Net
 • 126. roku 1985 dr Ra vi Batra opub­ W likował książkę zatytułowaną Wielki kryzys roku 1990. Zapowiedział w niej, czy raczej - jak się okazało — dokładnie przewidział załamanie się w roku 1989 gospodarki światowej, pociągające za sobą wzrost bezrobo­ cia, wzmożoną inflację, spadek cen na rynku nieruchomości, upadek wielu zakładów przemysłowych. Zalecał na­ wet ograniczenie pod koniec 1989 roku inwestycji na rynku nieruchomo­ ści i zmniejszenie zobowiązań finan­ sowych. Nie aspirował przy tym do odgrywania roli proroka, twierdząc, że jest jedynie pilnym obserwatorem cykli gospodarczych. W swojej książce dr Batra wystąpił m.in. z twierdzeniem, iż wydarzenia, do jakich dojść miało w roku 1990, Czy w latach dziewięćdziesiątych dotknie nas kryzys podobny do wielkiego kryzysu z lat trzydziestych? nawiążą do zjawisk, które wystąpiły ści wydarzeń z roku 1930 i 1990, oparł dostrzec nawiązanie do koncepcji w roku 1930. Jego zdaniem również się, zapewne nieświadomie, na starej „drzewa czasu", będzie jeszcze mowa obecny kryzys gospodarczy ma się chińskiej tradycji pomiaru czasu, zgo­ na stronach 148-149). Warto także zakończyć w roku "1996, kiedy to dnie z którą okres 60 lat stanowi zwrócić uwagę, że Nostradamus po­ będziemy mogli zaobserwować pier­ osobną jednostkę, zwaną „Wielkim sługiwał się w swoich cztero wiersza eh wsze oznaki poprawy. W swoich pro­ Rokiem". W przekonaniu Chińczy­ datacją astrologiczną, co zdaje się gnozach dr Batra, mówiąc o paralelno- ków w trakcie owych 60 lat, składają­ wskazywać na to, iż poszczególne cych się na „Wielki Rok", powinny przepowiednie mogły się „aktualizo zaistnieć na świecie wszelkie możli­ wać" w różnym czasie w zależności we wydarzenia, opisywane w chińs­ od określonych układów astrologicz­ kiej metafizyce za pomocą różnorod­ nych. Ponieważ poszczególne planety nych kombinacji i połączeń 10 nie­ okrążają Słońce z różną prędkością, biańskich pni i 12 ziemskich gałęzi. różne układy planet pojawiać się mo­ Po okresie 60 lat te same układy ga­ gą z rozmaitą częstotliwością. Jedne łęzi i pni zaczynają się powtarzać z nich można obserwować bardzo i rozpoczyna się nowy, trwający ko­ często, inne ukazują się sporadycznie. lejne 60 lat „Wielki Rok". (O specyfi­ Tym samym „przyporządkowane" im cznym wyborze słów „pnie" i „ga­ zjawiska mogą występować z różną łęzie" na oznaczenie możliwych częstotliwością. kombinacji zdarzeń, w czym można Być może te astrologiczne kon- 'Znak czasów NO5TRA0AMUS www.OsloNet.Net
 • 127. NOSTRADAMUS I EPOKA GROZY figuracje oznaczają punkty, w których gałęzie „drzewa czasu" poruszane są przez kosmiczny wiatr. Być może oznaczają one punkty, w których różne gałęzie łączą się ponownie z głównym konarem. Niewykluczone, że studia nad związkami między okre­ ślonymi zjawiskami a ruchem planet wokół Słońca pozwoliłyby na pozna­ nie sporych fragmentów czekającej nas przyszłości. Zrozumienie mecha­ nizmu funkcjonowania kosmicznego zegara mogłoby odsłonić strukturę skrywającą się pod następstwem wy­ darzeń, nazywanym przez nas histo­ rią. W istocie, na tym polega też sztuka stawiania horoskopów indywi­ Niebezpieczeństwo masowego bezrobocia zagraża nam ponów dualnych, umożliwiających przewidy­ niż się to zazwyczaj przyjmuje, astro­ które mają nastąpić w innym czasie, wanie wydarzeń, jakie mają spotkać logiem jednak w innym znaczeniu nie tylko tym, którym rządzi obrót człowieka w przyszłości. tego słowa. Być może udało mu się wokół Słońca wyłącznie jednej plane­ Można się zatem zastanawiać, czy bowiem zrozumieć zasady funkcjono­ ty — Ziemi. Więcej o astrologicznych w rzeczywistości Nostradamus nie wania zegara kosmicznego i tym sa­ czterowierszach Nostradamusa po­ był znacznie większym astrologiem, mym uzyskać wgląd w wydarzenia, wiemy na stronach 128—129. R avi Batra przytacza w swojej książce kilka przykładów na poparcie tezy o istnieniu cyklu 1 9 2 3 i 1983. Obniżenie poziomu bezrobocia w obu latach (w 1983 bezrobocie najniższe od 30 lat). sześćdziesięcioletniego: 1 9 2 4 i 1984. Niewielka inflacja 1 9 2 0 i 1980. W obu latach wyso­ i dalszy wzrost kursów na giełdzie kie bezrobocie, inflacja i wysoka angielskiej. stopa procentowa - rzadko spoty­ 1925 i 1985. Nagły wzrost liczby kane połączenie. upadków banków; w samym 1985 1 9 2 1 i 1981. Obniżenie podat­ roku upadło 120 znaczących ban­ ków faworyzujące wyższe klasy ków. i dalszy wzrost bezrobocia. 1 9 2 6 i 1986. Maksymalny wzrost 1 9 2 2 i 1982. Zatrzymanie inflacji kursów na giełdzie londyńskiej po­ i obniżenie stopy procentowej po­ łączony z dalszym obniżaniem się łączone ze wzrostem kursów na poziomu bezrobocia i spadkiem giełdzie amerykańskiej. cen energii. Cykl 60-letm ; chińskie znaki zodiaku www.OsloNet.Net
 • 128. K ażdemu wizjonerowi szczególną trudność sprawia podanie dokła­ dnej daty wystąpienia postrzeganych przez niego zjawisk przyszłości. Wiz­ joner może „widzieć" przyszłe wyda­ rzenia bardzo wyraźnie, ze wszyst­ kimi szczegółami, może jednak nie być w stanie określić ich miejsca na osi czasu. W przypadku stosowania in­ nych technik wróżebnych, takich jak I Ching, geomancja czy Tarot, poda­ nie daty przyszłych wydarzeń jest w ogóle niemożliwe. Tym mocniej zatem należy podkreślić fakt, iż Nost- radamus nierzadko nie tylko potrafił podać rok, lecz również dokładnie określić miesiąc, w którym należy oczekiwać spełnienia się jego wizji. Chociaż Nostradamus w liście do swojego syna Cezara stwierdził, że zna daty spełnienia się wszystkich swoich proroctw, w rzeczywistości podał je tylko w kilku czterowicr- szach: W czterowierszu 51 z Centurii II podał dokładną datę wielkiego pożaru Londynu — „trzy razy dwadzieścia i sześć" — 1666. W czterowierszu 77 z Centurii III dokładnie przepowiedział, że w roku 1727 zostanie zawarty pokój między Saturn — przedstawiony tutaj jako bóg i jako planeta — przesuwa się powoli po nieboskłonie Turcją i Persją. wypadki wydarzą się w czasie koniun- w grudniu 1702 roku podczas hisz­ W czterowierszu 72 z Centurii X za­ warł ponure proroctwo przybycia na kcji Jupitera i Saturna w znaku Barana: pańskiej wojny sukcesyjnej. Nato­ Ziemię w lipcu 1999 roku „Króla miast wydarzenia, które nastąpiły „po Grozy". Głowa Barana, }upiter i Saturn, długim stuleciu", to bez wątpienia Oprócz tego Nostradamus umieścił Wieczny Boże, co się zmienia? francuska wyprawa na Włochy w swoich cztero wierszach wiele astro­ Potem po długim stuleciu powróci w 1803 roku i ogłoszenie się przez logicznych wskazówek pozwalają­ zły czas, Napoleona królem Wioch w roku cych domyślać się daty spełnienia się Wielkie zamieszanie we Francji 1805. Później takiej koniunkcji już nie poszczególnych proroctw. Na przy­ i Włoszech. było. kład w czterowierszu 52 z Centurii I Inną astrologiczną wskazówkę mo­ zasugerował, że opisywane w nim Do wymienionej koniunkcji doszło żna znaleźć w czterowierszu ł ó z Cen- NOSIRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 129. MOSTR ADAMUS I l! 1 OK A G R O Z Y Mars i Berło będą w koniunkcji, Straszliwa wojna w Raku: Niedługo potem.nowy król zostanie namaszczony, Przyniesie on pokój Ziemi na długie lata. Z przytoczonego czterowiersza wynika, iż nowy władca obejmie rzą­ dy po wojnie, która rozpocznie się między 22 czerwca i 23 lipca (w znaku Raka). Słowa o koniunkcji Marsa i Ju­ pitera (berło) pozwalają określić rok, w którym się to zdarzy. Od roku 1812 do koniunkcji Marsa i Jupitera w zna­ ku Raka doszło już sześć razy. Po raz kolejny nastąpi ona 21 czerwca 2002 roku. Wtedy być może wybuchnie zapowiadana przez Nostradamusa wojna. W czterowierszu 91 z Centurii V, Planetarium pokazujące drogi i połączenia planet w którym mowa jest o groźbie ataku Albanii na Grecję, także można zna­ turii /.- „Kosa połączyła się ze stawem z najważniejszych dla Nostradamusa. leźć astrologiczne wskazówki pozwa­ w Strzelcu". Kosa jest symbolem Satu­ Do określania dat spełnienia się swo­ lające bliżej określić chronologię opi­ rna, ciałem niebieskim znajdującym się ich proroctw wizjoner z Salon nie sywanych w nim wydarzeń: 7 nim w koniunkcji w tym przypadku mógł posługiwać się szybko porusza­ może być tylko Księżyc. Taka koniun­ jącymi się planetami, takimi jak Mer­ Na wielkim targu, zwanym targiem kcja zdarza się co 29 i pół roku i trwa kury, gdyż prowadziłoby to do zbyt kłamców dwa i pół roku, ponieważ Saturn wielu nieporozumień. Wszyscy z Torrentu i pól Aten: należy do planet poruszających się Inna astrologiczna wskazówka po­ Zaskoczeni zostaną przez lekko bardzo wolno. Do koniunkcji tej do­ jawia się w czterowierszu 48 z Centu­ opancerzone konie, jdzie również w roku 1999 — jednym rii II: Przez Albańczyków [kiedyl Mars [jest w] Lwie, Saturn [w] Wodniku. Wielka armia przejdzie przez góry, Kiedy Saturn stoi w Strzelcu, a Mars Po raz ostatni w naszym stuleciu wchodzi w Ryby. wymieniona koniunkcja wystąpiła w okresie od 28 kwietnia do 3 czerwca Taka koniunkcja wystąpiła w na­ 1993 roku. Ponieważ nie było w tym szym stuleciu trzykrotnie. Ostatni raz czasie przedstawianych w czterowier­ w roku 1986. Trudno jednak znaleźć szu wydarzeń, Grecja nie musi się wydarzenia, które można by odnieść obawiać w najbliższym czasie żad­ do proroctwa umieszczonego w tym nego zagrożenia ze strony Albanii. czterowierszu. Wydaje się zatem, że Wypada jedynie żałować, że Nost- w tym przypadku mamy do czynienia radamus, jeśli rzeczywiście znał do­ z przepowiednią, która spełni się do­ kładne daty spełniania się swoich piero w dalszej przyszłości. przepowiedni - jak twierdził w liście Również w czterowierszu 24 z Cen­ do syna — nam ich nie przekazał, turii VI została zawarta astrologiczna oprócz nielicznych wyjątków, w spo­ uwaga: sób nie budzący wątpliwości. Znak Panny www.OsloNet.Net
 • 130. www.OsloNet.Net
 • 131. ZASKAKUJĄCA DOKŁADNOŚĆ WIELU SPEŁNIONYCH JUŻ PROROCTW NOSTRADAMUSA, ZWŁASZCZA TYCH, W KTÓRYCH PODAŁ DATY RÓŻNYCH WYDARZEŃ, SPRAWIA, IŻ POMYŁKI SPOTYKANE CZASAMI W JEGO PROROCTWACH BUDZĄ ZASTANOWIENIE. CZY MOŻLIWE JEST POZNANIE NATURY TYCH ZASKAKUJĄCYCH NIEPOWODZEŃ WIZJONERA Z SALON? Z dumiewająca dokładność wielu przepowiedni Nostradamusa skłania do postawienia kilku na­ stępujących pytań: Czy Nostradamus był obdarzony nych teoriach dotyczących sztuki przepowiadania, a zwłaszcza w proroctwach Nostradamusa, który—jak wszystko na to wskazuje - pojmował je w sposób zdolnościami wrodzonymi, pozwalającymi mu na odmienny od tego, do jakiego jesteśmy przyzwycza­ zobaczenie wydarzeń odbywających się w dalekiej jeni. W naszym przekonaniu czas przypomina przyszłości i odległych miejscach? wielką rzekę, płynącą w jednym Czy posługiwał się też metodami kierunku od źródeł do ujścia. Jej innymi niż astrologia w celu po­ źródła to moment powstania nasze­ znania zjawisk przyszłości? Jeśli tak, go wszechświata — wielkiego wy­ to jaka była natura tych metod i buchu czy też aktu Boskiej kreacji czy były one powiązane z magią — ujście zaś to moment jego zanik­ i innymi technikami wiedzy tajem­ nięcia czy też Sądu Ostatecznego. nej? I jeśli rzeczywiście Nostra­ Nasze życie w takim ujęciu przed­ damus mógł przepowiedzieć prze­ stawia się - ujmując rzecz metafo­ bieg wydarzeń zachodzących rycznie — jako krótka podróż w odległej przyszłości, to czy wzdłuż tej rzeki, zawsze z jej prą­ idea wolnej woli jest tylko iluzją, dem. a my jesteśmy jedynie swego ro­ Nie brak jednakże innych hipo­ Również przyszłość może się rozchodzić dzaju biologicznymi robotami, w różne kierunki tez dotyczących natury czasu. Zgo­ poddanymi niezależnemu od nas dnie z jedną z nich, znajdującą przeznaczeniu? uznanie wielu znanych wybitnych współczesnych Na następnych stronach spróbujemy udzielić od­ fizyków, strukturę czasu lepiej aniżeli wyobrażenie powiedzi na te pytania — zarówno w odniesieniu do rzeki oddaje obraz ogromnego drzewa, które obe­ spełnionych proroctw Nostradamusa, jak i czekają­ jmuje cały znany nam wszechświat materii i energii, cych nas dopiero w przyszłości, a także tych, które będący tutaj jedynie drobną gałązką na jednym z jego należy uznać za błędne lub dotyczące wydarzeń potężnych konarów. Ideę „drzewa czasu", jak i inne wcześniejszych (zob. s. 85). zbliżone koncepcje omówimy w tym rozdziale W związku z tym będziemy musieli rozważyć w związku z profetycznymi czterowierszami Nost­ kwestie związane ze znaczeniem pojęcia „czas" w róż- radamusa. www.OsloNet.Net
 • 132. P rzyjęcie założenia, znajdującego wiele niepodważalnych poświad­ czeń, iż Nostradamus posiadał wiedzę o wydarzeniach rozgrywających się wiele stuleci po jego śmierci, pociąga za sobą bolesne dla nas konsekwencje. Jeżeli bowiem można przewidzieć wy­ darzenia przyszłości, oznacza to, iż przyszłość została już określona przez siły znajdujące się całkowicie poza naszą kontrolą. Pomimo naszego przekonania, że to my kierujemy swo­ im życiem, w istocie poddani jesteśmy woli przeznaczenia, wypełniając nie­ świadomie jego polecenia. Inne spojrzenie na te zagadnienia przynosi teoria „światów alternatyw­ nych", ujmująca czas nie na podo­ bieństwo rzeki, lecz drzewa (zob. s. 148—149). Z pnia tego drzewa wyrastają liczne gałęzie, z których każda przedstawia jedną z osobnych rzeczywistości. Nasz świat jest tylko jedną z takich gałęzi. Początek czasu tkwi w korzeniach tego metaforycznego drzewa, pod­ czas gdy najwcześniejsze inne rzeczy­ wistości (uformowane po początku czasu) wyobrażane są przez wyras­ tające z pnia konary. Późniejsze rze­ czywistości to drobniejsze gałęzie Zgodnie z teorią alternatywnych światów czas przypomina rozgałęzione drzewo wyrastające z większych konarów drzewa czasu, a z nich wyrastają tern w miejscu, gdzie niewielka gałąz­ szkanym przez inteligentne istoty, następnie niezliczone kolejne drobne ka — świat, w którym żyjemy — wyros­ przekonane o swoim wyjątkowym gałązki. ła ze swej macierzystej większej gałę­ miejscu we wszechświecie, do od­ Naszą rzeczywistość, nasz świat, zi. To, co wydarzyło się wcześniej, dzielenia się od macierzystej gałęzi? o którym większość z nas sądzi, że jest należy do historii, która jest wspólna I jakie przyczyny złożyły się na to, że jedyny istniejący w całym wszech­ dla wszystkich gałęzi pochodzących ta większa gałąź oddzieliła się od świecie, należy postrzegać — zgodnie z tego samego konara. wielkiego konaru wyrosłego przed z tą teorią - jako jedną z niewielkich Jakie przyczyny skłoniły naszą ga­ milionami lat z pnia drzewa czasu? gałązek wyrastających z większych łązkę i inne drobne gałązki, z których Niektórzy — nie tylko autorzy ksią­ gałęzi. Nasza historia zaczyna się za- każda jest oddzielnym światem zamie­ żek z dziedziny science fiction, lecz NOS1KAOAMUS www.OsloNet.Net
 • 133. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU również część fizyków i matematy­ matyka i fizyka dra Martina Clut- Jeśli przyjmie się zatem koncepcję ków - utrzymują, że drzewo czasu tona-Brocka, który w czasopiśmie alternatywnych światów w takiej po­ wypuszcza nowe gałązki wtedy, kie­ „Astrophysics and Space Science" staci, w jakiej została ona przedsta­ dy dokonywany jest wybór między w 1977 roku zamieścił artykuł po­ wiona przez Harry'ego Harrisona i dra dwiema lub więcej możliwościami święcony interesującym nas proble­ Martina Cluttona-Brocka, to tym sa­ rozwoju przyszłych wydarzeń. Jak po­ mom: „Wyobraźmy sobie wszech­ mym znika sprzeczność między naszą wiedział znany autor książek science świat rozgałęziający się na wiele in­ wiarą w wolną wolę a prawdziwością fiction Harry Harrison, oznacza to nych światów, ale tylko jeden jest przepowiedni Nostradamusa. Zrozu­ „że istnieje nieograniczona liczba tym, który doświadczamy. Wśród miałe również się staje, dlaczego jedne przyszłości... kiedy wychodząc rano nich są światy zamknięte i otwarte, proroctwa są dokładne w całości, inne do pracy zdecydujemy się pojechać światy od początku uporządkowane tylko w części, a jeszcze inne są fał­ tam autobusem i zginiemy w wypad­ i chaotyczne, światy o wysokiej i nis­ szywe. Nostradamus bowiem, podob­ ku... to jeśli czas jest rozgałęzionym kiej entropii. W większości z tych nie jak inni prorocy, mógł spoglądać drzewem, są dwie przyszłości -jedna, światów życie nigdy się nie wykszta­ nie tyle w przyszłość naszego poje­ w której giniemy, i druga, w której łci, w innych powstanie, ale będzie dynczego świata, co raczej w przy­ żyjemy, ponieważ do pracy pojechali­ wątłe, i tylko w relatywnie niewielkiej szłość całego wszechświata czy in­ śmy nie autobusem, lecz metrem". liczbie z nich rozkwitnie". nych światów równoległych, których Wielu specjalistów z dziedziny ma­ Z porównania tych dwóch przyto­ linie czasu biegną odmiennie od czasu tematyki fizycznej, łączących w swo­ czonych wyżej tekstów wynika, że naszego. Innymi słowy, nie można ich pracach zagadnienia fizyki, filozo­ możemy mówić o pewnym podobień­ wykluczyć, że „przyszłość" przepo­ fii i koncepcji mistycznych, bardzo stwie między pomysłami pisarzy pi­ wiadana niekiedy przez Nostradamu­ poważnie przyjmuje możliwość ist­ szących o alternatywnych światach sa była w rzeczywistości teraźniej­ nienia alternatywnych światów. Dla a naukowymi hipotezami niektórych szością jakiegoś innego świata, które­ przykładu przytoczymy słowa mate- astrofizyków i matematyków. go historia podąża inną drogą czasu. S ir Fred Hoyle, wykładowca ast­ ronomii i filozofii eksperymen­ talnej na uniwersytecie w Cam­ światów. Cała historia naszej pla­ nety, przeszłość i przyszłość jest w niej przedstawiona pod postacią bridge, wybitny astrofizyk i jedno­ czw órwymiarowej spirali, obraca­ cześnie autor powieści science jącej się wokół Słońca. Wszystko, fiction, zajął się bliżej teorią czasu co zdarzyło się w przeszłości, w swojej książce October ihe First Is i wszystko, co nastąpi w przyszło­ Too Lak. We wstępie do niej dał do ści, w rzeczywistości dzieje się zrozumienia, że chociaż jego książ­ teraz. Innymi słowy — przeszłość, ka jest fikcją literacką, to jednak do teraźniejszość i przyszłość stano­ dyskutowanych w niej problemów wią jedność i tylko na skutek ogra­ czasu i świadomości należy pod­ niczeń ludzkiej świadomości czło­ chodzić z całą powagą. W swojej wiek oddziela przeszłość od przy­ powieści Hoyle omawia jeden szłości. z wariantów teorii alternatywnych Sir Fred Hoyle. wybitny astrofizyk www.OsloNet.Net
 • 134. zy można w jakiś sposób wy­ Cheiro mógł zatem tryumfalr C tłumaczyć, dlaczego wielcy pro­ rocy, tacy jak Nostradamus, w nie­ ogłosić, że posiada zdolności przep władania zdarzeń przyszłości. Poni których swoich proroctwach potrafili waż jednak nie było niezależny dokładnie przepowiedzieć przyszłość, pisemnych potwierdzeń jego przep a w innych popełniali błędy? Zdaniem wiedni, sceptycy mogli ją bez ryzy sceptyków ci rzekomi — jak twierdzą zlekceważyć. W każdym razie man — prorocy mieli po prostu czasami niezbite d o w o d y na to, że p o d koni więcej szczęścia niż zwykle i wtedy życia Cheiro wystąpił z jeszcze jedr udawało im się właściwie przepowie­ bardziej zaskakującą i dokładniej s dzieć wydarzenia przyszłości. Jednak­ przepowiednią, tym razem dotyczą że ci, którzy wierzą w istnienie natura­ losów synów króla Jerzego V. lnych talentów proroczych — będą­ W przepowiedni, która ukazała s cych wrodzoną cechą, jaką jednak drukiem przed rokiem 1930, Chei: posiada niewielu — skłonni są porów­ napisał: „Zapowiedzi przyszłości ri nywać zdolności odczytywania zna­ są korzystne ani dla Anglii, ani d ków przyszłości do odbioru audycji rodziny królewskiej, z wyjątkiem ksi w źle nastawionym radiu, kiedy za­ Cheiro, kontrowersyjny wizjoner i chiromanta cia Yorku [tj. młodszego syna Jerz kłócenia nie zawsze pozwalają na jej żany był cieszący się świetnym zdro­ go V]. W jego przypadku jest godi właściwe zrozumienie. wiem starszy brat Jerzego, książę Cla- uwagi, że królewski znak Jupite Przekonanie o tym, że także w na­ rence. Na dodatek ogłoszono właśnie w miarę upływu lat zwiększy swo szych czasach można znaleźć praw­ zaręczyny księcia Clarence'a z Marią moc... dotyczyło to również jeg dziwych proroków, umacnia fakt, iż Teck. Można się więc było spodzie­ królewskiego ojca w okresie, zani; w niedalekiej przeszłości pojawiały się wać, że książę wkrótce doczeka się osoby obdarzone nadnaturalnymi syna, który również miałby większe zdolnościami. prawa do tronu aniżeli Jerzy. Pod koniec 1891 roku 25-letni Jednakże zdrowie księcia Claren- wówczas jasnowidz i chiromanta na­ ce'a nie było tak dobre, jak powszech­ zywający siebie hrabią Louisem Ha- nie sądzono. Są dane, że chorował na monem lub Cheiro wystąpił z nie­ syfilis. W każdym razie zmarł w stycz­ prawdopodobna - jak się wtedy wy­ niu 1892 roku, jak oficjalnie podano, dawało - przepowiednią dotyczącą na zapalenie płuc. Po krótkiej żałobie losów drugiego syna przyszłego króla jego młodszy brat, książę Jerzy, po­ Anglii, Edwarda VII, ówczesnego je­ ślubił narzeczoną Clarence'a i ostate­ szcze księcia Walii, Jerzego. Jak twier­ cznie odziedziczył tron angielski jako dził Cheiro, w przyszłości drugi syn Jerzy V. Edwarda miał odziedziczyć tron Zjed­ Bardzo dokładna przepowiednia, noczonego Królestwa. W tym czasie która w momencie jej wygłoszenia wszyscy byli przekonani, że spełnie­ wydawała się nieprawdopodobna, nie się tej przepowiedni jest niemoż­ w zaskakujący dla wszystkich sposób liwe. Za następcę tronu bowiem uwa- okazała się niezwykle trafna. Nieszczęśliwi/ książę Clarence NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 135. NOSTRADAMUS I RZEKA C Z / zaistniała możliwość objęcia przez niego tronu". Na temat rodziny króle­ wskiej Cheiro poczynił w swojej prze­ powiedni dodatkowe uwagi. Pisząc o starszym bracie księcia Yorku, ów­ czesnym księciu Walii, pierwszy stwierdził, że „prawdopodobnie na­ stąpią zmiany dotyczące angielskiego tronu", i przepowiedział kryzys dyna­ styczny: „Z powodu szczególnego wpływu planetarnego, któremu zo­ stanie on [książę Walii] poddany, pad­ nie ofiarą uczucia miłosnego o kata­ strofalnych następstwach. Jeśli tak się stanie, to twierdzę, że książę zrezyg­ nuje raczej ze wszystkiego, nawet z tronu, aniżeli porzuci obiekt swoich uczuć". Dokładnie tak się siało. Po śmierci ojca w 1936 roku książę Walii jako Edward VIII objął tron, ale nigdy nie został koronowany. Do koronacji nie doszło, ponieważ Edward wolał zre­ zygnować z tronu aniżeli porzucić Cheiro przepowiedział że Edward VIII „zrezygnuje u wszystkiego" dla Wallis Simpson swoją ukochaną, dwukrotną rozwód­ kę, Wallis Simpson. W czasie, kiedy Cheiro publikował swoją przepowied­ w Irlandii wybuchnie wojna domowa, nię, książę Walii nie tylko nie był okazało się nieprawdziwe. jeszcze związany z panią Simpson, ale Oprócz umiejętności astrologicz­ nawet jej nie znał. nych i chiromantycznych Cheiro po­ Cheiro przepowiedział również po­ siadał także naturalny dar proroczy. wstanie państwa Izrael i - pisząc Zastanawiające jest, że nawet tacy w roku 1930 - wojnę światową, która prorocy jak Cheiro czy Nostradamus, miała wybuchnąć w ciągu najbliż­ którzy niezwykle trafnie i dokładnie szych mniej więcej dziesięciu lat: przepowiadali, niejednokrotnie popeł­ „Włochy i Niemcy [sojusz, który niali błędy. Być może przyszłość, któ­ w okresie, kiedy Cheiro pisał swoją rą widzieli, nie zawsze była naszą przepowiednię, wydawał się niepraw­ przyszłością, lecz przyszłością jakie­ dopodobny] będą prowadzić wojnę goś alternatywnego świata, gdzie czas z Francją... Stany Zjednoczone będą biegnie w sposób odmienny od na­ w stanie wojny z Japonią i dopiero szego. Niewykluczone, że przepowia­ później przyłączą się do europejskiej dana przez nich przyszłość - to w rze­ rzezi". Ta przepowiednia się spełniła. czywistości teraźniejszość innego Ale inne jego proroctwo, zapowiada­ świata, w którym historia prowadzi jące, iż w czasie wojny światowej w kierunku odmiennym od naszego. Król jerzy V www.OsloNet.Net
 • 136. iektórzy komentatorzy dzieła po jego śmierci... w tym przypadku astrologiem — przypomnijmy, że byl N Nostradamusa uważają go za największego astrologa wszystkich astrologia nie może być pomocna, ponieważ obliczenia związane z tymi autorem licznych almanachów - i za­ pewne przynajmniej w części swoich czasów. Trudno jednak przyznać im urodzinami poprzedzałyby same na­ przepowiedni opierał się na danych rację. Nieprzekonywającc wydaje się rodziny". astrologicznych, to jednak nie można twierdzenie, iż podstawą jego praw­ Innymi słowy, chociaż Nostrada­ nie dostrzegać faktu, że był również dziwych przepowiedni są obserwacje mus był, w co nie wątpimy, wybitnym niezwykle utalentowanym jasnowi- zmiennych pozycji Słońca, Księżyca lub planet w relacji do siebie czy znaków zodiaku. Nostradamus z pew­ nością wykorzystywał astrologię do określenia dat poszczególnych wyda­ rzeń, lecz nie opierał się na niej w swoich przepowiedniach (zob. s. 128-129). Nie ulega wątpliwości, iż Nost- Haszysz i współczesny styl życiu radamus nie ograniczał się w swojej wizjonerskiej „pracy" wyłącznie do astrologii. Jak bowiem zauważył już w zeszłym stuleciu wybitny znawca dzieła wizjonera z Salon, Charles Ward, Nostradamus „mówi o naro­ dzeniu osoby, która urodzi się dopiero Przypuszcza się, że Nostradamus zażywał haszysz, który tradycyjnie palono w fajce wodnej NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 137. NOSTRADAMLS 1 RZtKA CZASU dżem. Istnieją nawet przesłanki Eliphas Levi (1810-1875), sta­ przemawiające za tym, że uży­ rał się połączyć lojalność w sto­ wał środków psychodelicznych sunku do Kościoła z posługiwa­ w celu wywołania transu, pod­ niem się technikami zapożyczo­ czas którego łatwiej mógł spo­ nymi ze starożytnych tajem­ żytkować swoje wizjonerskie nych tradycji. zdolności (zob. niżej). Nostradamusowi prawdo­ Jedną z najbardziej kontro­ podobnie już za życia zarzuca­ wersyjnych kwestii, łączących no oddawanie się sztukom ma­ się z wizjonerskimi zdolnościa­ gicznym, ponieważ we wstę­ mi Nostradamusa, jest ustale­ pie do pierwszego wydania nie, w jakiej mierze, oprócz Centurii podjął - j a k się wydaje środków odurzających, stoso­ - swoistą próbę odrzucenia wał metody przepowiadania wszelkich podejrzeń o zainte­ przyszłości należące do dziedzi­ resowania naukami okultysty­ ny magii lub innych nauk tajem­ cznymi. We wstępie tym Nost- nych. Sugestię, że Nostrada- radamus uroczyście ostrzega mus mógł odwoływać się do swojego syna przed niebezpie­ magicznych rytów, pogańskie­ czeństwem przeklętej magii go zapewne pochodzenia, od­ i utrzymuje, że sam zniszczył Również alkohol jest narkotykiem zmieniającym świadomość rzuca z oburzeniem wielu wy­ wszystkie posiadane rękopiś­ bitnych znawców dzieła i życia wiz­ montańskim i obozem rojalistycznym. mienne i drukowane traktaty po­ jonera 7. Salon. Szczególnie ostro wy­ Jednakże nie brakuje również bada­ święcone magii i alchemii. Na na­ stępowali przeciw jakimkolwiek pró­ czy, którzy są przekonani o posługi­ stępnych stronach postaramy się wy­ bom przypisania Nostradamusowi waniu się przez Nostradamusa wiedzą kazać, że potępienie przez Nostra­ ceremoniałów magicznych autorzy magiczną i którzy twierdzą, że wiz­ damusa magii nie do końca było francuscy związani z ruchem ultra- joner z Salon, podobnie jak pisarz szczere. W ielu współczesnych bada­ czy pism Nostradamusa twierdzi, iż wizjoner ?. Salon swe przypuszczenie, że Nostradamus nie tylko zażywał środki odurzające w celu rozwinięcia swoich zdolności Z takimi przypuszczeniami trud­ no się zgodzić, ponieważ historycy dowodzą, że wszyscy muzułmanie, wyjątkowe zdolności zawdzięcza! wizjonerskich. Miał on także pod­ w tym również zwolennicy sufiz- środkom odurzającym. Brak jest czas pobytu na Sycylii zetknąć się mu, zostali wygnani z Sycylii na jednak dowodów uzasadniających z muzułmańskimi mistykami, sufis- długo przed urodzeniem się Nost­ takie przypuszczenia. Znaczące tami. Ponadto Nostradamus — jak radamusa. Kąty piramid natomiast wydaje się przy tym, że z podob­ twierdzi ten autor - osiągał proro­ zmierzono dopiero ponad trzysta nymi twierdzeniami występują ba­ cze wizje siedząc na mosiężnym lat po jego śmierci. Wielka szkoda dacze, którym zdarza się popełniać trójnogu z nogami skrzyżowanymi zatem, że autor tej nowej i „fas­ błędy także w ocenie innych stron pod takim samym kątem jak egips­ cynującej hipotezy" nie przytoczył działalności Nostradamusa. kie piramidy, aby wytworzyć ener­ na jej poparcie żadnych dowodów Na przykład autor jednej z wy­ gię bioelektryczną niezbędną do źródłowych! danych ostatnio książek wysunął wzmocnienia sił psychicznych. * www.OsloNet.Net
 • 138. T est wysoce prawdopo- Przytoczone czterowiei I dobne, że przynajmniej sze warte są szerszeg w kilku dziwnych okultys­ omówienia, gdyż Nostrs tycznych czterowierszach, damus opisał w nich jede: znajdujących się w dziele ze starożytnych magicz Nostradamusa, zostały za­ nych rytów wróżebnych warte zaszyfrowane opisy Szczególną uwagę zwraca starożytnych, tajemnych ją trzecie linijki wymienić i zakazanych technik wróż­ nych cztero wierszy. 0< biarskich, które wizjoner nich zaczniemy analizę z Salon stosował w celu Nostradamus dał w nici lepszego poznania przy­ bowiem do zrozumiem, szłości. Najłatwiej zrozu­ tym, którzy byli zaznaj o miałymi, a przy tym najbar­ mieni z filozofią okultys dziej znaczącymi z tych tyczną, że poznał wyrocz tekstów są dwa cztcrowier- nie chaldejskie, zbiór staro sze otwierające jego głów­ źytnych hermetycznycl ne dzieło - cztcrowiersz nauk. Tak należy zapewnt 1 i 2 z Centurii I. odczytywać odwołanie si^ Nostradamus przedsta­ do „bezkształtnego ognia" wił w nich siebie — za z którego pochodzi „bosk pomocą stów zrozumiałych głos ognia", i jemu przeby­ dla tych, którzy mieli jakiś wający wśród bogów po kontakt ze starożytnym winien być posłuszny. Po­ mistycyzmem — jako osobę dobny sens mają uwag zaznajomioną z białą ma­ Krezus poddaje próbie wyroi zwij' delficka o „słabym ogniu", który gią. Oczywiście użyte przez niego — jak zaznaczył Nostradamus — miai sformułowania nic nie mówiły prze­ być niebiańskiego pochodzenia. ciętnemu czytelnikowi, nie zoriento­ Ogień ten zrodzony jest z samotno­ wanemu w tych sprawach. ści, co w tym kontekście może ozna­ czać również Jedność. Siedząc samotnie nocą na mosiężnym W interesujących nas obu cztero­ trójnogu, wierszach można znaleźć wiele wska­ Zajmując się tajemnymi studiami, zówek umożliwiających określenie Slaby ogień powstaje z samotności, charakteru rytuałów wróżebnych, ja­ Przynosząc wierze nową nadzieje. kie Nostradamus stosował. Ciekawe możliwości interpretacyjne stwarza Trzymana w dłoni różdżka umieszczona użycie w drugim z wymienionych wśród GAŁĘZI, czterowierszy słowa „gałęzie". Wyraz Zwilża wodą stopy i rąbek szat, ten zapisany został dużymi literami Strach i głos wywołują w nim dreszcze, w pierwszym wydaniu Centurii. Zapi­ Boska chwała, Boskość sując wyrazy dużymi literami, Nost­ zasiada w pobliżu. radamus zazwyczaj wskazywał na to, NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 139. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU praktykom upodabnia się do boga, którego otrzymuje znikąd". Przytoczony fragment, zawierający opis rytu wróżebnego, w czasie które­ go praktykowano zwilżanie wodą stóp i rąbków szat, został z pewnością wspomniany przez Nostradamusa w drugiej linijce drugiego z omawia­ nych tutaj czterowierszy. W innym fragmencie tego tekstu została opisa­ na też praktyka wróżebna, podczas której posługiwano się mosiężnym trójnogiem. Dzieło, z którego zaczerpnięto po­ wyższe cytaty, zostało napisane po grecku. W XV wieku przetłumaczono je na łacinę i do powszechnego obiegu Król Rzymu Numa szuka rady u wieszczki Trójnóg i węże wyroczni Apollina weszło pod tytułem De Mysteriis Ae- iż nic powinno się ich odczytywać gyptorum („O tajemnicach Egipcjan"). w roku 1540. W tym kontekście warto w sensie dosłownym, lecz szukać Nostradamus mógł zetknąć się z tą przypomnieć, że niewiele później No­ w nich ukrytych rzeczywistych zna­ pracą we wczesnej młodości, ponie­ stradamus rozpoczął wydawanie swo­ czeń. waż włoskie wydania tego łacińskiego ich almanachów. Z przytoczonych W tym przypadku z dużym praw­ tłumaczenia znane były francuskim wyżej czterowierszy można wnosić, dopodobieństwem można zakładać, badaczom mistycyzmu neoplatońs- że do zdobycia wiedzy o przyszłych że słowa „gałęzie" Nostradamus użył kiego już w początkach XVI wieku. wydarzeniach używał metod podob­ w potrójnym znaczeniu. Najważniej­ W każdym razie De Mysteriis Aegyp- nych do tych, jakie Jamblich opisał sze z nich opiera się na podobieństwie turum ukazało się drukiem we Francji w swoim tekście. francuskiego słowa oryginału „gałąź" - la branche - do imienia greckiego półboga Branchosa, syna boga słońca Apollina. Zgodnie z tradycją grecką Branchos miał w młodości otrzymać dar przepowiadania przyszłości i zdol­ ność przekazywania go innym. Ota­ W starożytnej Grecji kobieta wieszczka była nazywana Pytią na pamiątkę pytona zabitego Eukratesa z Tesalii, delfijczycy zde­ cydowali, iż Pytia musi być powo­ ływana spośród kobiet, które czano go kultem, który utrzymał się - zgodnie z tradycją — przez Apol­ ukończyły 50 lat. Nosiły one jed­ aż do czasów zwycięstwa chrześcijań­ lina, któremu wieszczki były po­ nak nadal strój młodych dziewcząt, stwa. Istotę tego kultu stanowiło święcone. Do służby wróżbiarskiej a nie szaty dojrzałych kobiet. przepowiadanie przyszłości przez ka­ w charakterze Pytii wybierano tyl­ Do głoszenia proroctw zawsze płanki poświęcone Branchosowi. Sto­ ko kobiety pochodzące z Delf. przygotowywano trzy Pytie, go­ sowane przez nic techniki wróżbiars­ kie opisał zmarły w 335 roku naszej Poświęcona bóstwu Pytia nie mog­ towe do zajęcia miejsca na trój­ ery Jamblich z Chalcis: „Prorokini ła już powrócić do życia świec­ nogu. Dym wydobywający się Branchosa siedzi na słupie lub trzyma kiego i wyjść za mąż. Początkowo spod trójnoga sprawiał, iż spadały w dłoni różdżkę otrzymaną od bóst­ wieszczki wybierano spośród mło­ one z niego w profetycznym deli­ wa, lub też zwilża rąbek swojej szaty dych dziewcząt, kiedy jednak jedna rium, dostawały konwulsji, a nawet wodą... i za pomocą tych środków z nich została uwiedziona przez umierały. wypowiada proroctwa. Dzięki tym www.OsloNet.Net
 • 140. W czterowierszu 42 z Centurii I znaleźć można wskazówki przemawiające za tym, że Nostrada- (zob. obok) oddawali się kazirodczej orgii, prowadzącej do zbrodni i kani­ balizmu, Nostradamus przystępował mus znał zarówno ciemne aspekty do praktyk wróżbiarskich, podczas sztuk okultystycznych, jak i metody których używał wody. Możliwe, że wróżbiarskie polegające na wykorzys­ metoda wróżbiarska, jaką stosował taniu naczyń z wodą do poznania Nostradamus, przypominała tę, którą przyszłości: — przyznajmy — niezbyt jasno opisał Psellos. Oczywiście nie musimy wie­ Dziesiąty dzień gockich kalend kwietnia rzyć w to, że woda przemawiała do jest odrodzony przez niegodziwą rasę, niego „piskliwym głosem". Warto Ogień jest zgaszony i diabelskie jednak przypomnieć, co pisał o prze­ zgromadzenie kazie Psełlosa zmarły w 1942 roku Szuka kości Demona [i Psełlosa. James Laver: „Opis przemawiającego Cztero wiersz ten, czytany razem naczynia z wodą może nam się wyda­ z tekstami poświęconymi rytuałom wać komiczny. Dostrzec w nim moż­ wróżbiarskim, w których wykorzys­ na jednak metodę wróżebną podobną tuje się wodę (zob. s. 138), odsłania do tej, którą stosował Nostradamus naturę technik białej magii, jakimi tów, podczas których wykorzystywa­ w celu poznania zjawisk przyszłości posługiwał się wizjoner z Salon w celu no wodę, odwoływał się do tekstu i która była znana i praktykowana rozwinięcia swoich zdolności wizjo­ Psełlosa. w starożytności, a i dzisiaj jeszcze nerskich i pogłębiania wiedzy astro­ posługują się nią niektóre ludy prymi­ Możemy teraz — jak się wydaje logicznej. tywne. Indyjscy fakirzy twierdzą, że — zrozumieć sens czterowiersza 42 Wspomnianą technikę opisał neo- z Centurii I, który czytany razem platoński filozof Psellos w następują­ z czterowierszami 1 i 2 z Centurii 1 cy sposób: „Istnieje rodzaj sztuki prze­ należy do najważniejszych tekstów powiadania przy użyciu naczynia wizjonera z Salon. Dostarcza on z wodą, praktykowany przez Asy ryj- istotnych wskazówek d o t y c z ą ^ czyków... W celu poznania przyszło­ cych jego życia oraz praw­ ści biorą oni naczynie z wodą, którą dopodobnego stosowania przenikają duchy głębin. Naczynie przez niego rytualnego zaczyna głośno oddychać... woda wróżbiarstwa i innych w naczyniu... się podnosi... bo przeka­ dziedzin białej magii. zana za pomocą zaklęć moc nasyca ją W Wielki Piątek - energią ducha przepowiadania... pisk­ oddajmy głos Psello- liwy głos zaczyna prorokować. Duch sowi — „w czasie kie­ tego rodzaju udaje się, gdzie tylko dy my rozmyślamy chce, i zawsze mówi cichym głosem". nad cierpieniami nasze Trudno wątpić w to, że Nostrada- go Pana i Zbawcy", a^ mus, nawiązując do wróżbiarskich ry­ członkowie sekty messalian Wieszczka zasiadająca na trójnogu NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 141. N O S T R A D A M U S I RZEKA CZASU mogą swoim wzrokiem doprowa­ czyniem z wodą dla osiągnięcia stanu skie zgromadzenie", podczas którego dzić wodę do wrzenia. Czy jest to oddzielenia się świadomości, a było odprawiano rytuały czarnej magii; tylko technika wprowadzania się to niezbędne podczas przepowiada­ mogło się ono odbyć w każdym w trans?" nia przyszłości za pomocą kuli krysz­ miejscu i w każdym czasie. Bluźnier- Jesteśmy przekonani, że wykorzy­ tałowej (zob. s. 150-151). Innymi cza ceremonia mogła się wydać Nos- stywanie naczynia z wodą oznaczało słowy, Nostradamus poszukiwał pro­ tradamusowi podobna do obrzędów w większości przypadków coś więcej fetycznego „Demona Psellosa". praktykowanych przez ludzi „złej aniżeli „technikę wprowadzania się Jedną z pierwszych rzeczy, jaką rasy", prawdopodobnie messalian w trans". Wydaje się też, że Nost- wizjoner zobaczył podczas swojej (zob. niżej). radamus w istocie posługiwał się na- wielkopiątkowej wizji, było „diabeł- Z wiązek, jaki Nostradamus do­ strzegł w swojej wizji między „diabelskim zgromadzeniem" a obrzędami czarnej magii, opisany­ mi przez Psellosa, mógł się opierać na przekazanej przez tego ostat­ niego relacji o heretyckich ceremo­ niach ludzi, których nazywał mes- salianami. Jak opowiada Psellos: „wieczorem, w czasie kiedy my rozmyślamy nad męką naszego Pana i Zbawiciela, sprowadzają oni... młode dziewczęta, które wprowadzają w swoje obrzędy. Następnie gaszą świece... i rzucają Idea rytualnego kanibalizmu ma długą tradycję się lubieżnie na dziewczęta... każdy na tę, która mu wpadnie w ręce... do ognia i spalają je na popiół. można ich łączyć z sektą messalian, Wierzą, że podoba się to demo­ Następnie mieszają popiół z krwią która w tym czasie już nie istniała. nom, kiedy łamią przykazania Boże i przyrządzony w ten sposób Nie oznacza to jednak wcale, że dotyczące kazirodztwa... Po dzie­ obrzydliwy napój wspólnie wypi­ tego typu mordercze orgie nie więciu miesiącach, kiedy nadchodzi jają". mogły się w ogóle zdarzać. Można czas narodzin dziecka poczętego Czy takie obrzędy rzeczywiście bowiem dostrzec istotne podo­ w sprzecznym z naturą związku, były odprawiane w czasie, kiedy bieństwa między relacją Psello­ zbierają się ponownie... Na trzeci sa a opisami ceremonii odprawia­ Psellos spisywał swoją relację, nie dzień po narodzinach... przecinają nych przez adeptów niektórych jest pewne. Jeżeli nawet za życia ostrym nożem delikatne ciało dzie­ nieortodoksyjnych, tantrycznych Psellosa w jakiejś części cesarstwa cka i wypływającą z niego krew kultów. bizantyńskiego stosowano podob­ zbierają do naczynia. Ciało rzucają ne praktyki, to z pewnością nie * www.OsloNet.Net
 • 142. W iększość przepowiedni Nost- radamusa, w których podał on dokładne daty przyszłych wydarzeń, zostały już opisane w czterowierszu 48 z Centurii l, łączone z cyklem czasowym rozpoczynającym się w ro­ okazała się z biegiem czasu praw­ ku 300 naszej ery. Jak jednak należy dziwa. Ale nie wszystkie. Na przykład rozumieć pozostałe trzy linijki, wska­ w czterowierszu 49 z Centurii /umieś­ zujące rok 1700 i zawierające uwagę cił przepowiednię dotyczącą roku o „wielu wygnanych"? 1700: Brak śladów jakichkolwiek wyda­ rzeń, rozgrywających się około roku Na długo przed tymi wydarzeniami 1700, do których można by odnieść Ludy wschodu poddane będą wpływom przepowiednię Nostradamusa. Co Księżyca, prawda niektórzy żarliwi miłośnicy W roku 1700 zdarzy się, że wielu wizjonera z Salon w swoim zapale wygnanych będzie udowodnienia prawdziwości tej prze­ l poddadzą sobie prawie całą Północ. powiedni próbowali opisywane wy­ darzenia powiązać z faktem zajęcia Wydarzenia wymienione w pierw­ Islandii przez wojska króla szwedz­ szej linijce — to bez wątpienia te, które kiego Karola Xli czy też z wielka Tak wyobrażano sobie przyszli/ świat w 1936 roku Czy Nostradamua przepowiedział zajęcie Islandii przez króla szwedzkiego Karola XII? NOSTRADAMUS C www.OsloNet.Net
 • 143. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU wyprawą, jaką podjęły na północ Indii iż jego zdolności są osłabione i proro­ stradamus widział nie przyszłość na­ wojska Wielkiego Mogoła Aurung- ctwo ma wątpliwą wartość. szego świata, lecz teraźniejszość ja­ zeba. Bardziej umiarkowani zwolen­ Bardziej prawdopodobne jest przy­ kiejś innej rzeczywistości, w której nicy Nostradamusa przyznają, że puszczenie, że w tej przepowiedni, tak właśnie w roku 1700 doszło do waż­ w tym szczególnym przypadku wiz­ jak w wielu innych proroctwach, No­ nych wydarzeń. joner z Salon się mylił. Niemało przemawia za tym, że nadzwyczajne zdolności psychiczne poszczególnych jednostek - niezależ­ nie od tego, czy są wrodzone, czy N zostały osiągnięte ćwiczeniami — pod­ ostradamus był tylko jed­ legają okresowym osłabieniom. Dzie­ nym z wielu wizjonerów, je się tak, jakby ci „psychoatleci" —jak którzy odnosili sukcesy w przepo­ moglibyśmy ich określić — podobnie wiadaniu wydarzeń przyszłości, jak ich „cieleśni" odpowicdnicy bez lecz którym jednocześnie zdarzały wyraźnych powodów tracili na pe­ się niejednokrotnie proroctwa czę­ wien czas formę. I ludzie, którzy ściowo, a nawet całkowicie błędne. w przeszłości byli sprawcami zdumie­ Weźmy na przykład przepowiednie Jeane Dixon, najsławniejszej amery­ wających zjawisk, popadają w stan kańskiej wizjonerki XX wieku. takiego osłabienia, że posuwają się do Niektóre jej przepowiednie były dziecinnych trików, które nie mogą zaskakująco trafne. Przepowiedzia­ zwieść nawet kogoś, kto ma niewielki ła między innymi już w roku 1956 dar obserwacji. zabójstwo prezydenta Kennedye­ go, do czego doszło dopiero w ro­ Zapewne również Nostradamuso- ku 1963. W wywiadzie dla czaso­ wi nie udało się uniknąć, podobnie jak pisma „Paradę" stwierdziła, że „ci­ Szach Iranu innym wizjonerom, złego dnia, w któ­ chy głos z nicości powiedział mi, iż rym zdolności psychiczne były osła­ młody człowiek, demokrata, który O ile irańskie przepowiednie bione, możliwości wizjonerskie zamą­ w 1960 roku zostanie wybrany na Jeane Dixon można jeszcze uznać cone albo nawet w ogóle zanikły prezydenta, zginie w czasie spra­ przynajmniej za częściowo praw­ i zostały zastąpione aktem samooszu- wowania swojego urzędu". dziwe, o tyle te, które w począt­ kiwania się. Na początku lat siedemdziesią­ kach lat siedemdziesiątych sformu­ tych pani Dixon przewidziała, że łowała w odniesieniu do Wielkiej Jest zatem możliwe, że w momen­ szach Iranu zostanie obalony Brytanii, okazały się całkowicie cie, w którym Nostradamus proroko­ w wyniku ludowego powstania. Jej błędne. Przepowiedziała bowiem, wał fałszywie, iż rok 1700 zaznaczy że laburzystowski poseł do Izby zdaniem jednak do upadku szacha się szczególnymi wydarzeniami, jego miało dojść w roku 1977, w rzeczy­ Gmin Erie Varley „wejdzie na świa­ zdolności przepowiadania znajdowa­ wistości zaś szach został obalony tową scenę". W rzeczywistości zo­ ły się w najniższym punkcie cyklu ich dopiero dwa lata później. Twier­ stał całkowicie zapomniany. Utrzy­ wzmagania się i osłabiania. Jeśli tak dziła ona także, iż szach po pobycie mywała ona również, że następ­ było, to zastanawia z jednej strony na wygnaniu „powróci znowu na nym premierem brytyjskim będzie światową scenę". Tymczasem — jak konserwatysta Geoffrey Howe. fakt dokładnej datacji przepowiedni, wiadomo — irański władca zmarł na Tymczasem nigdy nie objął on a z drugiej to, że tak doświadczony wygnaniu na raka. tego urzędu. wizjoner jak Nostradamus nie poznał, www.OsloNet.Net
 • 144. zinterpretowali zwiadowcy Południa jako przybycie oddziałów Północy. Wojska Południa wpadły w panikę. W rezultacie zwycięstwo Południa, w którym chciał uczestniczyć podróż­ nik w czasie, zamieniło się w klęskę. Południe przegrało wojnę. Przyszłość, z której przybył bohater książki, w je­ dnym momencie zniknęła. Znalazł się on w zupełnie innym świecie — w na­ szym świecie, w którym wojnę sece­ syjną wygrała Północ. Podobne idee znalazły swój litera­ cki wyraz w powieści Człowiek z wyso­ kiego zamku autorstwa nieżyjącego już Philipa K. Dicka. W książce tej do wyrośnięcia nowej gałązki czasu do­ szło w rezultacie decyzji amerykańs­ kich wyborców, którzy w czasie wy­ borów prezydenckich w listopadzie 1931 roku opowiedzieli się przeciw Alternatywny świat przedstawiony w filmie „Time After Time" („Czas po czasie") kandydaturze Franklina Delano Roo- J edno z wyjaśnień zdolności Nost- radamusa przepowiadania zjawisk przyszłości nawiązuje do teorii świa­ wydarzeń dochodzi do „odgałęzienia się" jednego świata od drugiego w in­ ną linię czasową — co prowadzi niekie­ sevelta. Doprowadziło to do powsta- tów alternatywnych (zob. s. 132— dy do zniszczenia świata pierwotnego -133). Ideę, że żyjemy i jesteśmy — należy od początku lat trzydzies­ świadomi istnienia tylko jednego z li­ tych do ulubionych tematów autorów cznych światów, po raz pierwszy powieści fantastycznonaukowych. Je­ wyrazili w łatwo zrozumiałej formie den z przykładów takiego zniszczenia autorzy powieści science fiction. War­ dostarcza powieść Bring the Jubilee to tu przypomnieć, że w tego rodzaju z 1976 roku. Jej autor, Ward Moore, powieściach była mowa również opisuje historyka żyjącego w przy­ o wykorzystaniu przez człowieka szłości w świecie, w którym amery­ energii atomowej na długo przedtem, kańską wojnę secesyjną wygrało Po­ zanim fizycy przekonali się, że jest to łudnie. Pewnego dnia podejmuje on w ogóle możliwe. wyprawę w przeszłość w celu wzięcia Koncepcja alternatywnych świa­ udziału w bitwie, która zadecydowała 'ONE WAY TUNNEL' by Davld H. Keller, M.D. tów, zgodnie z którą w rezultacie o zwycięstwie Konfederacji. Jego po­ drobnych, często przypadkowych jawienie się na polu walki mylnie Podróże :v abzą do ulubionych tematów literatury science fk Hon NOSTKADAMUS www.OsloNet.Net
 • 145. NOS'1'KAOAMUS I RZEKA CZASU nia nowej linii czasu, w której Niemcy plikowana. Główny bohater, człowiek alternatywnych światów, należą Pa- i Japonia odniosły zwycięstwo w dru­ z „wysokiego zamku", miejsca, w któ­ vane Keitha Robertsa z 1968 roku giej wojnie światowej, a Ameryka rym znalazł schronienie przed nazis­ i The Alteration Kingsłeya Amisa z ro­ Północna w latach sześćdziesiątych tami, znajduje się w kontakcie z inną ku 1976. W obu mowa jest o świecie, XX wieku była podzielona na trzy rzeczywistością czy też z inną linią cza­ w którym XVI-wieczna reformacja polityczne strefy: wschodnia część su, w której Japonia i Niemcy przegrały zakończyła się niepowodzeniem i Ko­ Stanów Zjednoczonych znajdowała wojnę. Jednakże nie jest to nasz świat. ściół katolicki niepodzielnie panuje się pod brutalnym panowaniem nazis­ W świecie, z którym ma kontakt boha­ nad całą Europą. O ile książka Amisa, towskim; zachodnia stanowiła kolonię ter powieści Dicka, podczas japońs­ której bohaterami są dwaj odpychają­ japońską, poddaną jednak rządom ła­ kiego ataku na Pearl Harbour nie został cy łowcy heretyków, Foot i Redgrave, godniejszym od tych, jakie sprawo­ zatopiony żaden amerykański statek, jest bez wątpienia bardziej zajmująca wali naziści; pozostała część dawnych ponieważ na polecenie mądrego dla czytelnika, o tyle powieść Robert­ Stanów Zjednoczonych to zacofane i ostrożnego prezydenta amerykańską sa, której akcja rozgrywa się w innym gospodarczo państwo, które zajmo­ flotę w odpowiednim momencie wy­ Dorset, w innej Anglii, gdzie w roku wało centralne, górzyste rejony kon­ prowadzono na pełne morze. 1588 została zamordowana królowa tynentu północnoamerykańskiego. Do interesujących powieści, w któ­ Elżbieta I, należy uznać za bardziej Fabuła powieści Dicka jest skom­ rych została przedstawiona koncepcja oryginalną. Jak by wyglądał świat, gdyby Południe wygrało amerykańską wojnę secesyjną? www.OsloNet.Net
 • 146. C zarownik jest w stanie spoglądać poza sferę dostępną fizycznemu oglądowi. Przez wejrzenie w inną nych i często posługiwali się metaforą drzewa. Jednym z bardziej znanych przykładów jest fakt wykorzystywa­ Mogło dojść do tego w innej rzecz> wistości, w innym świecie. Absurd Być może. Warto jednak pamiętać, ż rzeczywistość może doprowadzić do nia metafory drzewa życia już od hipoteza istnienia alternatywnyc zaskakujących zmian na płaszczyźnie ponad 1000 lat przez żydowskich światów umożliwia również wyjaś fizycznej. Zaskakujących dlatego, że kabalistów i całe pokolenia europejs­ nienie wielu zjawisk fizycznych, na bez wiedzy o skomplikowanych relac­ kich czarnoksiężników, którzy tym którymi naukowcy trudzą się już o< jach między różnymi rzeczywistoś- diagramem posługiwali się jak prze­ ponad stu lat. ciami wynik działalności czarownika wodnikiem po wszechświecie. Do wspomnianych zjawisk fizycz można przyrównać do wrażenia, jakie Obraz drzewa życia znajduje swoje nych należą te, które są związan w epoce kamiennej wywołałaby au­ analogie w wyobrażeniach przedsta­ z przeczuciami, snami proroczymi cz; dycja radiowa. Zasady funkcjonowa­ wiających czas za pomocą rozgałęzio­ nawet wizjami przyszłości, które nie nia nadajnika radiowego są łatwo nego drzewa. Każdy konar, każda rzadko mają zwykli ludzie, kobieb zrozumiałe, jednakże nikt nic potrafi gałąź to inna rzeczywistość, różniąca i mężczyźni, nie zgłaszający pretens; wskazać fal, które przenoszą dźwięk. się od sąsiedniej choćby niewidoma do posiadania ponadnaturalnych zdol Tak też jest z magią. Jeśli nie zrozumie szczegółami. Taka koncepcja alterna­ ności wizjonerskich jakiegokolwie się teorii istnienia światów alternaty­ tywnych światów pozwala na wy­ rodzaju. Dla porównania można przy wnych, to nie można pojąć działania tłumaczenie, dlaczego nie spełniła się pomnieć, że nauka współczesna córa magicznego. przepowiednia Cheiro dotycząca woj­ bardziej odchodzi od obrazu wszech Magowie zawsze wyjaśniali uni- ny w Palestynie, w której miały wziąć świata jako solidnej budowli materiał wersum w kategoriach kosmologicz­ bezpośredni udział wojska rosyjskie. nej na rzecz koncepcji, w której siłć moc (energia) przenika się we wszech świecie z formą (materią). Stephen Hawking w swojej klasy cznej książce Krótka historia czas. przeprowadza czytelnika przez różm stopnie rozwoju współczesnej myśl naukowej, od Arystotelesa przez New tona i Einsteina po najnowsze teori< czasu i przestrzeni. Na każdym stop niu tego rozwoju to, co do tej pon uważano za „pewne", następne poko lenia odrzucały. Na przykład Ptołe meusz był przekonany, że Ziemii stanowi środek wszechświata, a Słoń ce i pozostałe planety krążą wokó niej. Dopiero w roku 1514 Mikoła Kopernik na podstawie obserwacji fa; Księżyca wysunął teorię, że to ni« Słońce się porusza, lecz planety obra Nauka bada tylko jedną z wielu rzeczywistości ca ją się wokół niego. Ostatecznie 'OSTR ADAMUS www.OsloNet.Net
 • 147. NOSTRAUAMUS I KZKKA CZASU prawie sto lat później - w roku 1609 działania energii i materii, powstał a nawet setki lat. Nostradamus znalazł - teorię Kopernika potwierdził Gali­ nasz wszechświat. Wydaje się, że sposób na określenie tego innego leusz swoimi obserwacjami prowadzo­ chociaż nadal czas pojmowany jest punktu widzenia. nymi za pomocą lunety. Ziemia prze­ jako swego rodzaju „wieczny", to Hawking odrzuca stopniowo stała być ośrodkiem wszechświata. jednak - jak pisze Hawking — „teoria wszystkie teorie naukowe próbujące W roku 1687 Newton ogłosił wy­ względności doprowadziła do unie­ wyjaśnić strukturę wszechświata, niki swoich badań nad siłą ciążenia ważnienia idei czasu absolutnego!... z wyjątkiem tych, które mają bardziej - niewidzialną, niezmierzalną w spo­ Każdy obserwator musi mieć swoją mistyczny charakter niż najbardziej sób bezpośredni - silą., która wydaje własną miarę czasu, określaną przez nawet skomplikowane teorie kosmo­ się sprawiać, że wszystkie ciała we jego zegarek, i inne zegarki, które logii magicznej i przedstawiają czas wszechświecie są przyciągane do każ­ mają ze sobą inni obserwatorzy, nie jako coś najbardziej zmiennego w ca­ dego innego ciała tak jak w magii! muszą się koniecznie z nią zgadzać". łym wszechświecie. Bez wątpienia nie Człowiek stał się jak gdyby mniej Zatem z innego punktu widzenia mo­ płyniemy po prostej rzece czasu ważny i nawet Ziemia stała się zależna żna zobaczyć inny czas, który różnić - znajdujemy się w czymś, co jest od innych ciał wszechświata. Musiało się może od naszego o dziesiątki, zdecydowanie bardziej złożone. minąć prawie 130 lat, aby zaczęto myśleć o związkach między siłą ciąże­ DRZEWO ŻYCIA nia i światłem. Teraz nawet światło D wydaje się „podlegać" sile grawitacji. rzewo życia to starożytny Pozostałe elementy diagramu wy­ W naszym stuleciu Einstein do­ prowadził naukę do punktu, w którym mistyczny diagram wszech­ korzystywali kabaliści i magowie materia i energia są ze sobą powiąza­ świata, znacznie starszy aniżeli dia­ do opisywania tajemnych i mis­ ne, a zatem do tego magicznego gram dróg planet wokół Słońca. tycznych części wszechświata: źró­ punktu, z którego, w wyniku współ- Jest on jednocześnie swoistym od­ deł snów, skarbca archetypicznych zwierciedleniem ludzkiej struktury, wyobrażeń podświadomości, miej­ ponieważ mistyczna „anatomia" sca zamieszkania aniołów i demo­ wszechświata jest niezwykle podo­ nów i wielu innych rzeczy, od bna do „anatomii" człowieka. których nasza XX-wieczna rzeczy­ Drzewo życia składa się z 10 krę­ wistość nas oddzieliła, lecz które gów lub sfer (sefirotów), które są przecież istnieją nadal. Bez wąt­ połączone 22 drogami albo ścież­ pienia świat kosmologów i magów kami (oznaczonymi 22 literami al­ należy postrzegać jako metaforę fabetu hebrajskiego). Każda sfera porażającej rzeczywistości wszech­ jest połączona symbolicznie (nie świata — rzeczywistości, której my fizycznie) z jedną planetą, Słońcem nie jesteśmy w stanie zrozumieć. lub Księżycem. Przyjmuje się, że w całości 32 sfery i drogi we wszystkich czterech „światach" ró­ żnej gęstości podwajają się, tak że w sumie jest 128 dróg i sfer. Ze wszystkich tych sfer nasze­ mu światu odpowiada tylko jedna. Stephen Hawking ma nowe pomysły dotyczące istoty czasu www.OsloNet.Net
 • 148. J ednym z problemów, z którym które, chociaż położone na drzewie musimy się borykać przy odczyty­ czasu w bezpośrednim sąsiedztwie, są waniu przepowiedni Nostradamusa, od siebie odległe o dziesiątki i setki lat. jest nasz ograniczony punkt widzenia. Takie podejście do dzieła Nost­ Wydarzenia, jakie rozegrały się radamusa wyjaśnia, dlaczego w jego w okresie między śmiercią Nostrada­ dziele trudno znaleźć jakąś zasadę musa a naszymi czasami, oglądamy chronologiczną porządkującą układ jak gdyby przez okno, podczas gdy czterowierszy. Być może bowiem po on swobodnie poruszał się do przodu prostu Nostradamus zapisywał swoje i do tyłu po różnych gałęziach czasu. wizje w takim porządku, w jakim ich W czterowierszu 2 z Centurii I wiz­ doświadczał, i porządek ten odzwier­ joner mówi: „wśród gałęzi", wskazu­ ciedla fakt wzajemnego przenikania jąc przy tym — jak pamiętamy — na się przeszłości i teraźniejszości. Tutaj, proroctwa Branchosa (zob. s. 1 3 8 - być może, leży klucz do zrozumienia jorge Luis Borges -139) i na rozgałęzione drogi prze­ struktury „gałęzi czasu". znaczenia; opisał je też argentyński jednej ciągłej linii, lecz przenikają się W każdym momencie naszego ży­ pisarz Jorge Luis Borges. nawzajem. Podróżnik w czasie jest cia, kiedy musimy podjąć jakąś decy­ Z tego cztero wiersza wynika, że w stanie przenosić się do różnych zję, mamy do wyboru wiele rozwią­ wydarzenia historii nie biegną wzdłuż miejsc i epok i oglądać wydarzenia, zań, z których każde prowadzi nas do Wachlarz, symbol rozgułeziajucych się dróg przeznaczeniu NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 149. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU osobnej gałę/i czasu. Nasze przezna­ czenie przypomina wachlarz. Moż­ liwe, że również prawdziwa natura naszego zbiorowego przeznaczenia, naszej historii, jest zbliżona do struk­ tury wachlarza. W tym przypadku nie należy się dziwić, że tylko niewielu wizjonerom, tak jak Nostradamusowi, udało się odnaleźć w gąszczu spląta­ nych dróżek właściwą drogę na wiele stuleci przedtem, zanim decyzja okre­ ślająca jej charakter została podjęta. Takie podejście może także wyjaśnić fakt, że nie wszystkie przepowiednie Nostradamusa są dokładne — doty­ czyć one bowiem mogą światów al­ ternatywnych, w których historia roz­ Czas, tak jak labirynt, daje nam możliwość wyboru różnych dróg winęła się na innej niż nasza gałęzi sie swych wizji liczni prorocy, mogą poznawania przyszłości, które każdy czasu. nigdy nie zaistnieć w naszej rzeczywi­ z nas może wykorzystać w celu ze­ Przytoczone rozwiązania pozwala­ stości. Na następnych stronach omó­ rwania zasłony czasu i wejrzenia ją na sformułowanie paru wniosków. wimy dokładniej wybrane sposoby w przyszłość. Po pierwsze, czas nie ma charakteru linearnego, przypomina raczej rozga­ łęzione drzewo. Po drugie, niektórzy wizjonerzy, dzięki swoim wrodzo­ nym talentom lub znajomości trady­ cyjnych technik wróżebnych, mogli uzyskać wgląd w alternatywne świa­ A rgentyński sarz, poeta i uczony Jorge Luis Bo- pi­ lką tęczową kulę, o nieznośnym blasku. niemal Początkowo ty. Po trzecie, te alternatywne światy rges (1899-1986) na­ sądziłem, że się obraca; pisał wiele powieści potem zrozumiałem, mogą w pewnym sensie „wyprze­ poświęconych zagad­ że ten ruch był złudze­ dzać" naszą rzeczywistość. To, co niem wywołanym nieniom relacji mię­ prorok obserwuje w trakcie swoich dzy czasem i prze­ przez zawrotne obra­ wizji, może być zatem jednocześnie strzenią oraz wzajem­ zy, jakie w sobie za­ nych związków po­ wierała" (przeł. A. So- teraźniejszością i przyszłością. Po między różnymi zdarzeniami. W bol-Jurczykowski). Wpatrując się czwarte, dysponujemy wolną wolą opowiadaniu zatytułowanym Alef w nią, narrator opowiadania mógł i tylko od naszej decyzji zależy, na (alef — pierwsza litera alfabetu heb­ przenieść się w inny czas, w inne rajskiego) opisał wizję będącą wy­ miejsca, zobaczyć przedmioty o nie­ której gałęzi czasu rozwinie się nasz nikiem koncentracji uwagi na nie­ skończonych wymiarach — tętniące świat. Dlatego wydarzenia, które roz­ życiem morze, konie na plaży Mo­ wielkim, jasnym punkcie, odgry­ grywają się w alternatywnych świa­ wającym tutaj swoistą rolę krysz­ rza Kaspijskiego, równikowe pus­ tach, a których świadkami byli w cza­ tałowej kuli: „...zobaczyłem niewie­ tynie i każde ziarno piasku. www.OsloNet.Net
 • 150. ŚWIATY ALTERNATYWNE I MY /! ^z^ Czy anioł przepowiedział Edwardowi Kelleyowi katastrofę hiszpańskiej Wielkiej Armady? N ie ma powodu, aby sądzić, iż tylko Nostradamus, Cheiro i nieliczna grupa innych proroków jednak zastosować inną metodę prze­ powiadania przyszłości, praktykowa­ ną kilkadziesiąt lat po śmierci wiz­ byli w stanie poruszać się po gałęziach jonera z Salon. Angielski matematyk drzewa czasu. Techniki umożliwiające i doradca królowej Elżbiety I, John wgląd w przyszłość nie są zastrzeżone Dee, pragnął poznać przyszłość, wy­ jedynie dla niewielkiego grona wy­ korzystując nie tyle umiejętności za­ brańców. wodowych wróżbitów, co kryształo­ Wieszczbiarstwo stanowiło w sta­ wą kulę. W swoim dążeniu do po­ rożytnej Grecji stały składnik kultu znania boskiej wiedzy Dee posunął się Apollina, umożliwiający bogom ko­ jeszcze dalej: próbował za pomocą munikowanie się z ludźmi. W Delfach kryształowej kuli porozumieć się John Dee. matematyk i geograf wieszczki zasiadały na mosiężnym z aniołami. Proponowanym przez nie­ trójnogu, stojącym przy skalnej szcze­ domyślać czytając czterowiersz 1 z go sposobem poznania przyszłości linie, z której wydobywały się nar­ Centurii I (zob. s. 138-139). również my możemy się dzisiaj po­ kotyczne opary. Być może do podob­ Z pewnością nie byłoby nam łatwo służyć. nych środków odwoływał się również powtórzyć osiągnięcia wieszczek del- Wystarczy nam do tego jedynie Nostradamus, jak można się tego fickich czy Nostradamusa. Możemy cichy, ciemny pokój i nie odbijająca NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 151. N O S T R A D A M U S 1 RZEKA CZASU światła powierzchnia, na której sta­ zapewnia kryształ. W gruncie rzeczy wiele prawdziwych wizji uzyskanych wiamy kryształ, najlepiej umieszczo­ do poznania przyszłości można użyć za pomocą kryształowej kuli. Nie­ ny w ciemnej ramce; można użyć różnorodnych przedmiotów: szklane­ którzy bowiem wizjonerzy są obda­ także berylu. Po odpowiednim przy­ go naczynia wypełnionego wodą lub rzeni naturalnymi talentami, inni roz­ gotowaniu się, które polega przede atramentem czy kamienia częściowo wijają swoje zdolności za pomocą wszystkim na uwolnieniu umysłu od przepuszczającego światło. specjalnych ćwiczeń; omawiamy je na spraw codziennych, należy rozpocząć Trudno podawać w wątpliwość stronach 160-161. wpatrywanie się w kryształ. Powinien on mieć kulisty kształt, tak aby na jego powierzchni nie załamywało się świa­ tło. E Intensywne wpatrywanie się w kryształ ma doprowadzić do wyłą­ dward Kelley (1555-1595), czenia się naszej świadomości i stwo­ wizjoner posługujący się kry­ ształową kulą — w rzeczywistości rzenia możliwości swobodnego wglą­ była to kula wykonana z antracytu du w inny czas i inne miejsca. Zależnie — miał przepowiedzieć upadek kró­ od indywidualnych uwarunkowań lowej Marii Stuart i atak hiszpańs­ i okoliczności zewnętrznych stan wiz­ kiej Wielkiej Armady na Anglię. jonerski można osiągnąć już po kilku Kelley, człowiek bez wątpienia minutach. utalentowany, lecz pozbawiony ja­ Niejednokrotnie jednak czekać kichkolwiek zasad moralnych, łą­ trzeba na to wiele godzin. Podczas czył w sobie cechy prawdziwego prób z kulą kryształową ważne jest, jasnowidza i drobnego oszusta. aby wpatrywać się nie w powierzch­ John Dee zaangażował Kelleya do nię kryształu, lecz starać się wniknąć swoich eksperymentów, których w jego wnętrze. Jeśli doświadczenie celem było nawiązanie kontaktu Wizjoner i alchemik Edward Kelleu się powiedzie, w kuli kryształu można z aniołami. Wizję, którą można „zobaczyć" wydarzenia oddalone interpretować jako przepowiednię wi tego kraju; niedługo przystąpią w czasie i w przestrzeni. Wizjoner, tragicznej śmierci Marii Stuart i hi­ do działania. Po drugie, śmierć który stosuje bardziej zaawansowane szpańskiego ataku na Anglię, zapi­ królowej Szkotów; wkrótce do te­ formy przepowiadania przyszłości za sał Dee w swoim dzienniku pod go dojdzie". pomocą kryształowej kuli, wykorzys­ datą 5 maja 1583 roku. Za pośred­ Tak też się stało. W roku 1587 tujące tzw. pozacielesne doświadcze­ nictwem Kelleya, który w tym Maria Stuart została oskarżona nie - odnosi wrażenie fizycznego wypadku pełnił funkcję medium, o zdradę i stracona. Rok później współuczestniczenia w oglądanych Dee zapytał „anioła Uriela": „Co hiszpańska armada wyruszyła wydarzeniach (zob. s. 160-161). sądzisz o wizji, którą miał wczoraj przeciw Anglii. Dee już wcześniej Poznawanie przyszłości za pomocą E[dward] K[elley], kiedy siedział ze poinformował królową Elżbietę I kryształu jest jedną z częściej prak­ mną przy kolacji — myślę tu o wiel­ o tym proroctwie i Drakę miał tykowanych technik wróżbiarskich. kim morzu pełnym okrętów i od­ wystarczająco dużo czasu, aby do­ Jednak tylko nieliczni posługują się cięciu przez wysokiego, czarnego brze przygotować się do odparcia prawdziwą kryształową kulą. Szklane mężczyznę głowy kobiecie?" Uriel hiszpańskiego ataku. Bez wątpienia imitacje są łatwiej dostępne i znacznie odpowiedział: „Przygotowania proroctwo Kelleya poważnie za­ tańsze, a wyniki osiągane za ich po­ wielkiej armii przeciw dobrobyto- ważyło na biegu historii. mocą są porównywalne z tymi, jakie www.OsloNet.Net
 • 152. I stnieje wiele metod wróżbiarskich, które zwykłym śmiertelnikom po­ zwalają, po niewielkich przygotowa­ ksiąg wróżbiarskich. Zgodnie z trady­ cją ta klasyczna chińska księga ma zawdzięczać swoje powstanie królowi gramów, z których każdy składa si z zestawu sześciu linii ciągłych i prze rywanych, nazywanych Yang (lini niach, na podjęcie próby badania drze­ Wen i jego synowi, księciu Chou, ciągła, symbolizująca pierwiastek mę wa czasu i wejrzenia w przyszłość. którzy w XII wieku p.n.e. zebrali ski) i Yin (linia przerywana, sym Należą do nich zarówno europejskie w niej jasne wskazówki, umożliwiają­ bolizująca pierwiastek żeński). Nastę karty Tarota, które omówimy na stro­ ce zrozumienie wróżb potrzebnych pnie należy odwołać się do teksti nach 156—157, jak i przedstawiane w codziennym życiu. Chcieli w ten księgi, zawierającego wyjaśnienia po wcześniej na stronach 122—123 róż­ sposób „uwolnić mądrych zarządców szczególnych heksagramów. Heksa norodne starożytne techniki wróżbia­ od tłumaczeń wróżb przez niestałych gramy tworzy się za pomocą 5< rskie. Jeden ze sposobów znajdywania kapłanów". specjalnie przygotowanych łodyj odpowiedzi na konkretne pytania do­ W celu znalezienia odpowiedzi na krwawnika lub też — co częściej si« tyczące przyszłości można znaleźć pytania o przyszłość należy — zgodnie stosuje w dzisiejszych czasach — prze; w [ Ching („Księdze przemian"), jednej ze wskazówkami / Ching — utworzyć rzuty monetą, która w zależności o< z najstarszych i najlepiej znanych jeden lub dwa z podanych 64 heksa- sposobu, w jaki upadnie, pozwał. przepowiedzieć przyszłość. Przed rozpoczęciem wróżenia nale ży się wewnętrznie skupić. Dla uzys kania lepszego nastroju można dodat kowo zapalić kadzidło. Następnie na leży w sposób jasny sformułował pytanie i zapisać je. Z kolei trzebi wziąć trzy monety mające w środki otwory. Jedna strona symbolizuje Yang (zazwyczaj awers), druga Yir (przeważnie rewers). Monety należ) rzucić do góry sześć razy; każdy rzu określa charakter jednej linii. Jeśli pc upadku monet na wierzchu będą dwć Yang (awersy) i jeden Yin (rewers) linia jest zapisywana jako Yang. Podo­ bnie, jeśli w wyniku rzutu monetam otrzymamy dwa Yin i jeden Yang linię zapisujemy jako Yin. Jeśli otrzy­ mamy trzy Yang, powstała linia okre­ ślana jest jako „Yang w ruchu", cc znaczy, że jest to Yang, który w przy­ szłości może się przekształcić w Yin Trzy Yin zaś dają linię „Yin w ruchu" Dla lepszego zilustrowania metody I Ching spróbujemy za jej pomocą odpowiedzieć na jakieś proste pyta­ nie, na przykład: „Jak potoczą się moje sprawy w sądzie?" Trzy monety zo- Wróżmie według wskazówek I Ching za pomocą łodyg krwawnika NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 153. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU Ceremonia wróżenia według zaleceń I Chirig w chińskiej świątyni stały rzucone sześć razy i otrzymaliś­ odpowiedź na nasze pytanie, ale in­ my sześć następujących linii: terpretacja może iść jeszcze krok 1. 2 Yang + 1 Yin = YANG dalej, przez zmianę linii będą­ 2. 1 Yang + 2 Yin = YIN cych „w ruchu" na ich przeci­ 3. 3 Yang = YANG w ruchu wieństwa. W naszym przypad- ] 4. T Yang + 2 Yin = YIN ku w trzeciej linijce możemy za­ 5. 1 Yang + 2 Yin = YIN mienić Yang na Yin. Powstały w 6. 2 Yang + 1 Yin = YANG ten sposób heksagram jest nazywa­ Po utworzeniu przedstawionego ny I i oznaczony numerem 27. Od­ wyżej heksagramu należy odwołać się powiadający mu tekst brzmi: „Kon­ do tekstu / Ching, w którym można sekwentne wysiłki przynoszą dobre znaleźć jego interpretacje i odpo­ wyniki". Jak widać, pierwsza wróżba wiedź na postawione pytanie. W tym znalazła tutaj swoje potwierdzenie. przypadku heksagram powstały Heksagram składający się z ośmiu triagramów Wytrwałymi ćwiczeniami można o- w wyniku rzutów monetami jest na­ siągnąć dużą biegłość w posługiwaniu z nim zetknięciu wydaje się równie zywany Shi Ho i nosi numer 21. się księgą I Ching. Chociaż ta chińska niejasny jak cztero wiersze Nostrada- Możemy o nim przeczytać: „Sukces metoda przepowiadania przyszłości musa. Jednakże odnoszenie jego po­ w działaniach prawnych. Nie pono­ nie umożliwia dokładnego określenia szczególnych fragmentów do kolej­ sisz winy za obecne problemy. Od­ dat przyszłych wydarzeń, można za jej nych, nasuwających się nam pytań dzielenie". pomocą odnieść pewne sukcesy. niejednokrotnie pozwala na uzyskanie Otrzymaliśmy zatem jednoznaczną Tekst / Ching przy pierwszym zaskakująco trafnych odpowiedzi. www.OsloNet.Net
 • 154. nej marzeniom sennym Jung pisał: „W przesądach wszystkich epok i ras ma­ rzenia senne uważane są za przepo­ wiadające prawdę wyrocznie... Nie można zaprzeczyć istnieniu wiesz­ czych snów". Przykłady synchronicz­ ności wydają się pojawiać jedynie przypadkowo, bez udziału świadomo­ ści; przywoływanie jej za pomocą woli graniczy już z magią. John William Dunne, inżynier lot­ niczy i autor książki An Experiment with Time („Eksperyment z czasem", 1927), zauważył, że postacie, które zaprzątały jego myśli w momentach zadumy czy ukazywały mu się w cza­ sie snu, były zaangażowane później w dotykających go wydarzeniach, których w żadnej mierze nie można było wcześniej przewidzieć. Chcąc się dowiedzieć, czy także inni ludzie w podobny sposób poznają przy­ szłość, skłonił 22 osoby do zapisywa­ nia marzeń sennych, a następnie do Marzenia senne pozwalają nam umrzeć w inne świaly odnotowywania faktów spotykania C w przyszłości osób „widzianych" arl Gustav Jung, jeden z najwięk­ mi z nimi zjawiskami w otaczającym wcześniej we śnie. Dunne z zaskocze­ szych psychologów XX wieku, nas świecie, a nawet je wywoływać. niem stwierdził, że „tak wiele ludzi, w początkowym okresie swojej drogi Miał również nadzieję na wyjaśnienie dostrzegając możliwości postrzegania naukowej uczeń Freuda, poświęcił za pomocą tej teorii odpowiedniości zjawisk przed ich rzeczywistym zaist­ wiele wysiłku badaniom nad charak­ występujących nierzadko pomiędzy nieniem, skłonnych jest uznać to za terem relacji łączących ludzki umysł ze marzeniami sennymi a rzeczywistymi rodzaj logicznego nieporozumienia". światem, rzeczywistością i czasem. wydarzeniami. W roku 1916 Dunne zobaczył we Począwszy od 1920 roku Jung, który Przyjęcie założenia o istnieniu śnie wybuch, do jakiego doszło w lon­ był zafascynowany wyroczniami związków między wewnętrzną myślą dyńskiej fabryce amunicji. W rzeczy­ I Ching (zob. s. 152-153), wielokrot­ a światem zewnętrznym jest w istocie wistości wybuch ten nastąpił dopiero nie się do nich odwoływał. Zastana­ zaledwie pierwszym krokiem na dro­ w styczniu 1917 roku; w jego wyniku wiając się nad tym, jak pogodzić dze do zaakceptowania stwierdzenia, zginęło 73 robotników, a 1000 zo­ dokładność i prawdziwość przepo­ że skoro wewnętrzne wydarzenia mo­ stało rannych. Dunne doszedł do wiedni I Ching z ich pozorną przypad­ gą w pewnym sensie przywoływać wniosku, że to przeżycie i jemu podo­ kowością i stosowanymi przez nie wydarzenia zewnętrzne, to być może bne dowodzą, iż poszczególne frag­ nienaukowymi metodami, Jung roz­ pewne jednostki obdarzone szczegól­ menty doświadczenia mogą się od­ winął teorię synchroniczności, która nymi talentami są w stanie przez dzielać i oddzielają się od miejsca, pozwalała mu wyjaśnić sposób, w jaki wewnętrzną koncentrację i zastoso­ jakie przypada im w rzeczywistym wewnętrzne wydarzenia czy myśli wanie odpowiednich technik przepo­ czasie. wydają się czasami pozostawać wiedzieć spełnienie się przyszłych Zatrzymajmy się przez chwilę na w związku z pozornie nie związany­ zdarzeń. W swojej książce poświęco­ doświadczeniach, które stały się KOSTKA DAMUS www.OsloNet.Net
 • 155. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU Przedmiotem następnego snu była telefoniczna rozmowa, jaką Godley prowadził z buchmacherem, który miał stwierdzić: „Monumentor pięć do czterech". W najbliższych wyści­ gach żaden koń o takim imieniu jed­ nak nie startował. Pamiętając o swoim poprzednim sukcesie, Godley obsta­ wił tym razem konia o imieniu Men- tores. Wygrana wynosiła w tym przy­ padku 6 do 4. W omawianych doświadczeniach Johna Godleya możemy obserwować stopniowe odchodzenie od pierw­ szych bardzo dokładnych wyobrażeń sennych do obrazów mniej wyraź­ Księżniczka Anna (Jam z numerem 2) przegrywa toyścig w Epson. Być może jednak wygrała w jakimś świecie alternatywnym? nych i bardziej ogólnych. Tak jak często zdarzało się to w wizjach udziałem Johna Godleya, późniejsze­ ścigów. Ale do gonitwy, która miała Nostradamusa, również w proroczych go lorda Kilbracken. W nocy z 11 na się odbyć w kolejną sobotę w Aintree, snach Godleya imiona własne pod­ 12 marca 1946 roku miał on pierwszy zgłoszony został koń noszący imię legały największym zniekształceniom. z serii proroczych snów. Tej nocy Tuberose. Godley postawił na niego Godley śnił, iż czyta w gazecie, która i po raz kolejny wygrał. ma się ukazać w najbliższą niedzielę, wyniki sobotnich wyścigów konnych. JUNG I SYNCH Po przebudzeniu pamiętał jeszcze, iż w tej „sennej" gonitwie zwyciężyły J konie o imionach Bindal i Juladin, za ung określał synchroniczność ja­ które płacono w stosunku 7 do 1. Ten ko pełen znaczeń zbieg okolicz­ sen wywarł na nim tak duże wrażenie, że nie tylko podzielił się nim ze ności, ale dostrzegał w niej również swoimi przyjaciółmi, lecz również ślad związku między wewnętrz­ sprawdził w sobotniej gazecie zesta­ nym i zewnętrznym wydarzeniem. wienie koni startujących w wyścigach. Za przykład podawał przypadek Zarówno Bindal, jak i Juladin zostały pewnej młodej kobiety, która „za­ zgłoszone do najbliższego wyścigu. Godley postawił na Bindala i wygrał. wsze wszystko lepiej wiedziała". Następnie zdecydował się postawić Pewnego dnia opowiadała ona Jun­ wszystkie pieniądze na Juladina, i ten gowi swój szczególnie żywy sen również pierwszy przybiegł do mety. o skarabeuszu, jakiego spotkać mo­ Tak jak we śnie oba konie okazały się zwycięzcami. Tylko wysokość wy­ żna tylko w Egipcie. Podczas jej granej różniła się od wyśnionej. Za opowieści Jung usłyszał lekkie pu­ oba konie płacono nie 7 do 1, lecz kanie w okno, które stopniowo odpowiednio 5 do 4 i 5 do 2. Carl Gustau Jung, twórca teorii synchroniczności stawało się coraz głośniejsze. Kie­ Mniej więcej miesiąc później God­ dy otworzył okno, do pokoju wle­ ley miał kolejny sen, w którym pono­ mał jej racjonalizm i opór i mógł ciał zielonozłoty chrząszcz. Jung wnie czytał w gazecie wyniki wy­ doprowadzić kurację do pomyśl­ ścigów konnych. Po przebudzeniu złapał go i pokazał swojej pacjentce nego końca. pamiętał jednak imię tylko jednego ze słowami: „Oto pani skarabeusz". konia, Tubermore. Żaden koń o takim Tym sposobem psycholog przeła- imieniu nie został zgłoszony do wy­ www.OsloNet.Net
 • 156. T arot to tradycyjny zestaw kart używanych do celów wróżeb­ nych i ezoterycznych. W ostatnich 13 jprj zwłaszcza latach Tarot zaczął odgry­ wać w myśli ezoterycznej Zachodu "3. Ę bardzo istotną rolę. Od początku lat '^KaJ$ sześćdziesiątych naszego stulecia, kie­ dy jeszcze karty Tarota były trudno dostępne, na rynku pojawiają się (*'j jEt wciąż ich nowe talie. Talia Tarota składa się 78 kart, z których 22 — tzw. Większe Arkana - mają szczególne znaczenie. Pozostałe 56 kart Tarota dzieli się na cztery grupy: kielichy, różdżki, miecze i pentakle. Podobne są one do zwykłych kart do gry; nume­ rowane są od 1 do JO, cztery pozo­ stałe różnią się obrazami - paź, rycerz, królowa, król. Tutaj skupimy się jed­ nak przede wszystkim na kartach Wię­ kszych Arkan. Przedstawione na nich archetypowe symbole odwołują się do wyobrażeń znanych w Europie na długo przed Nostradamusem. Popularna tradycja przypisuje stworzenie kart Tarota starożytnym Egipcjanom. Wyobrażenia na tych kartach wskazują jednak na ich euro­ pejskie pochodzenie. Nie należy też lekceważyć roli Cyganów (dawniej często mylonych z Egipcjanami) Karty z talii włoskiego Tarota w rozprzestrzenieniu Tarota niemalże po całej Europie. Najwcześniejsze źró­ nych na specjalne zamówienie moż­ przyszłości. Należy przypuszczać, że dłowe poświadczenia Tarota w Euro­ nych tego świata. Król Francji Ka­ także Nostradamus musiał się zetknąć pie pochodzą z Berna z 1367 roku. rol VI miał nawet trzy talie kart z kartami Tarota. Można więc z dużym prawdopodo­ Tarota. Wykonał je znany rzemieślnik Zanim przystąpimy do poznawania bieństwem przyjąć jego średniowie­ Gringonneur z pergaminu, Iapis-lazuli przyszłości za pomocą kart Tarota, czne i europejskie pochodzenie. i złota. Zależnie od indywidualnych powinniśmy co najmniej pół godziny Tarot szybko zaczął się rozpowsze­ przekonań karty Tarota uważano za poświęcić na przemyślenie ich znacze­ chniać zarówno pod postacią zwyk­ swego rodzaju księgę diabla łub po­ nia. Dopiero potem możemy prze­ łych, prostych kart, którymi grano gański przeżytek, za ciekawą rozryw­ czytać interpretacje, jakie można zna­ w karczmach, jak i talii wykonywa- kę, a czasami za klucz do poznania leźć w literaturze przedmiotu. W ten NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 157. N O S T R A D A M U S I RZEKA CZASU sposób na nasze wyobrażenia o po­ stopniu, w jakim jest to możliwe — od znaczenie. Również wówczas, gdy szczególnych kartach nie będą miały zewnętrznych myśli i potasować talię z kart Większych Arkan nie będziemy wpływu cudze opinie. przynajmniej siedem razy. Najpierw mogli odpowiedzieć na postawione Kiedy już przyjrzeliśmy się wszyst­ kładziemy na stół trzy pierwsze karty pytanie, możemy odwołać się do pod­ kim kartom Większych Arkan i zdo­ zakryte, po czym odwracamy je jed­ ręcznika. Należy także pamiętać byliśmy podstawowe informacje nocześnie i staramy się zwerbalizować o tym, że znaczenie poszczególnych o znaczeniu kart Mniejszych Arkan, wrażenia, jakie wywołują w nas kart zmienia się w zależności od tego, możemy rozpocząć naszą wyprawę przedstawione na nich obrazy. Czasa­ czy znajdują się one we właściwej w głąb tajemnic Tarota. Najpierw mi otrzymujemy w ten sposób od­ pozycji, czy też są odwrócone. postawmy proste pytanie, na które powiedź na pytanie stawiane przez Innym sposobem wróżenia za po­ odpowiedź będzie można wkrótce podświadomość, a nie na to, które mocą kart Tarota jest metoda na­ łatwo zweryfikować. W tej wstępnej wcześniej zapisaliśmy. Pierwsza karta zwana „krzyżem celtyckim". W tym fazie należy unikać „wielkich" pytań wskazuje na warunki przeszłości, dru­ przypadku musimy w odpowiednim o silnym zabarwieniu emocjonalnym. ga na sytuację teraźniejszą, a trzecia porządku ułożyć 10 kart. Metoda ta Niejednokrotnie na początku łatwiej określa wydarzenia przyszłości w od­ umożliwia uzyskanie znacznie dokład­ jest odczytywać karty w celu znalezie­ niesieniu do sformułowanego na niejszej odpowiedzi na postawione nia odpowiedzi na pytanie postawio­ wstępie pytania. Jeśli używamy całej przez nas pytanie. Więcej szczegółów ne przez kogoś innego. talii kart i odkrytymi kartami okażą się na ten temat można znaleźć w spec­ karty Mniejszych Arkan, możemy jalistycznych opracowaniach poświę­ Po zapisaniu pytania na kartce po­ w podręczniku Tarota odczytać ich conych Tarotowi. winniśmy uwolnić nasz umysł - w 3. Znaki astrologiczne: Słońce, Księżyc, Gwiazda. 4. Pojęcia alegoryczne: Koło For­ tuny, Śmierć, Diabeł, Wieża, Sąd, Świat. Wśród wymienionych wyżej kart łatwo dostrzec brak licznych innych cnót, takich jak Wiara, Na­ dzieja, Miłosierdzie, oraz pięciu innych planet, które spotyka się w tradycyjnych kartach Tarota. Niektóre wczesne talie, zwane „na- ibi" lub „minchiate", zawierały nie Karły Większych Arkan tylko te dodatkowe karty, lecz także przedstawiające wszystkie karty Większych Arkan Kochanek, Pustelnik, Rydwan (lub znaki zodiaku. Jednakże już od dzieli się tradycyjnie na Książę) i Wisielec. ponad 600 lat Tarot, w takiej po­ kilka kategorii: staci, w jakiej przedstawiliśmy go 1. Osoby: Głupiec, Mag, Arcyka­ 2. Cnoty: Umiarkowanie, Spra­ tutaj, cieszy się sławą najdoskonal­ płanka, Cesarzowa, Cesarz, Papież, wiedliwość, Siła (Moc). szego „narzędzia" wróżebnego. www.OsloNet.Net
 • 158. RYTUALNE WRÓŻBIARSTWO Jedną z metod wróżbiarskich, z jaką na którą składają się cztery pierwsze pytanie: stracimy znaczną fortunę, ale zetknął się Nostradamus, była także linie, wyglądać może następująco: szczęście za sprawą jakiejś dziewczy­ geomancja. Jest to metoda szczegól­ nieparzysta liczba kropek O9 ny czy kobiety przynajmniej częś­ nie użyteczna wówczas, gdy szukamy parzysta liczba kropek O O ciowo się odwróci. odpowiedzi na konkretne pytania do­ nieparzysta liczba kropek O Następnie za pomocą specjalnych tyczące spraw materialnych, intere­ parzysta liczba kropek O O metod arytmetycznych powinniśmy sów, rolnictwa czy finansów. Istnieje przekształcić figury-„Matki" w cztery Otrzymaliśmy jedną z figur geo- figury-„Córki", te zaś w cztery figury- wiele dowodów na to, że dobra sława, mantycznych, zwanych „Matką". Ko­ „Siostrzeńców", z których powstają jaką geomancja cieszy się w tych lejne figury-„Matki" powstają z ko- w dalszej kolejności dwie figury- dziedzinach, jest w dużym stopniu „Świadków". Z tych ostatnich figur uzasadniona. otrzymujemy na koniec jedną figurę Interesujące poświadczenia wyko­ -...Sędziego"; na jej podstawie może­ rzystywania geomancji zawdzięcza­ my określić odpowiedź na pytanie my angielskiemu XVI-wiecznemu le­ postawione na wstępie. Nie będziemy karzowi Simonowi Formanowi tutaj wchodzić w szczegóły kolejnych (1552—1611), który posługiwał się nią stadiów przekształcania figur geo- zarówno do rozwiązywania proble­ mantycznych; można je znaleźć mów medycznych, jak i rozstrzygania w specjalistycznych opracowaniach kwestii politycznych. poświęconych naukom tajemnym. Istota geomancji polega na właś­ Zauważmy jedynie, że z przedstawio­ ciwym odczytaniu znaczenia serii kro­ Gnomy skrywające się pod geomancja nego wyżej wyjściowego układu fi- pek zaznaczonych na ziemi czy piasku gur-„Matek" otrzymamy w ostatecz­ lejnych zgrupowanych czwórkowo li­ albo długopisem na kartce papieru. nym rezultacie następującą figurę nii. Zaznaczamy je na kartce obok Najpierw musimy postawić pytanie, — „Sędziego": pierwszej „Matki" i w rezultacie mo­ na które chcemy uzyskać odpowiedź. żemy otrzymać następujący układ: Pytanie musi być sformułowane tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości i nie dawało podstaw do dwuznacz­ nych odpowiedzi. Załóżmy., że nasze pytanie brzmi następująco: „Czy moje nowe przedsięwzięcie przyniesie mi Figura ta, zwana Albus, jest za­ finansowe korzyści?" Następnie zna­ zwyczaj uważana za dobry znak. czymy kropki w 16 liniach. Łatwo zauważyć, że składające się W tym przypadku jednak przynosi Z kolei liczymy kropki postawione na powstały układ „poczwórne" figu­ ona tylko potwierdzenie odpowiedzi, w każdej linii. W zależności od tego, jaką otrzymaliśmy już wcześniej: na­ ry mogą występować w szesnastu czy w danym rzędzie postawiliśmy różnych postaciach. Każda z tych sze przedsięwzięcie będzie niepewne parzystą, czy nieparzystą liczbę kro­ szesnastu figur ma swoją łacińską i ryzykowne. Lepiej więc w ogóle go pek, stawiamy na przygotowanej nazwę. Figury, jakie otrzymaliśmy nie podejmować. wcześniej innej kartce papieru odpo­ wyżej — to: Amissio (strata), Fortuna Chociaż nie powinno się powtarzać wiednio dwie lub jedną kropkę. W re­ Major (większe bogactwo), Puełla próby uzyskania odpowiedzi na to sa­ zultacie mamy nowych szesnaście li­ (dziewczyna) i Fortuna Minor (mniej­ mo pytanie, tym razem odstąpimy od nii, z których każda zawiera jedną lub sze szczęście). tej zasady. Figury-„Matki" otrzymali­ dwie kropki. Linie te dzielimy na Otrzymaliśmy zatem dość ogólną śmy prawie takie same jak w pierwszej cztery równe grupy. Pierwsza z nich, odpowiedź na postawione przez nas próbie. Ale inna okazała się figura NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 159. N O S T R A D A M U S I RZbKA CZASU „ S ę d z i e g o " p o w s t a ł a w rezultacie ich przekształceń. To nie Albus, lecz Ca- put Draconis, który n i e d o b r z e w r ó ż y p o d e j m o w a n e m u przez nas przedsię­ wzięciu. Jeśli z l e k c e w a ż y m y to ostrze­ Figury Znaczenie Władca geomantyczne żenie, m o ż e m y b y ć pewni, że będzie­ m y mieli j e d y n i e straty. W y d a j e się, że geomancja, znana Puer Chłopiec, żółty, pozbawiony zarostu, Bartzabel p o d nazwą „rami", już w IX wieku nierozważny i lekkomyślny, raczej dobra była p o p u l a r n a w świecie arabskim, figura aniżeli zła. zwłaszcza w Afryce Północnej. Stam­ Amissio Strata, zła figura. Kcdcmcl tąd została przeniesiona przez arabs­ kich k u p c ó w na obszary p o ł o ż o n e na Albus Biały, jasny, mądry, przenikliwy, Taphthartharath południe od Sahary - do Nigerii, dobra figura. D a h o m e j u i G h a n y , gdzie przyjęła się Populus Lud, zgromadzenie, nieokreślona Chashmodai p o d nazwą Ifa. Z Afryki razem z czar­ figura. n y m i niewolnikami trafiła d o A m e r y ­ ki, gdzie p r z y p a d ł o jej znaczące miejs­ Fortuna Większe szczęście, większa pomoc, Sorath ce w o b r z ę d a c h v o o d o o . Wcześniej Major powodzenie, wewnętrzne bezpieczeństwo, jednak została przeniesiona przez ara­ bardzo dobry znak. bskich z d o b y w c ó w do Hiszpanii, skąd Conjunctio Połączenie, zgromadzenie, związek, Taphthartharath przeniknęła do p o ł u d n i o w e j Francji. figura raczej dobra niż zła. N i e ulega wątpliwości, że nie była o n a obca r ó w n i e ż N o s t r a d a m u s o w i . Puella Dziewczyna, piękna, miła twarz, Kedemcl przyjemna, lecz nie bardzo szczęśliwa. Rubeus Czerwony, czerwonawy, czerwonogłowy, Bartzabel namiętny, występny, porywczy, zła figura. Acquisitio Otrzymywanie, sukces, dobra figura. Hismael Carccr Więzienie, więzy, dobra lub zla figura Zazel w zależności od postawionego pytania. Tristitia Smutek, potępienie, krzyż, nieszczęście, Zazel zła figura. Laetitia Radość, zabawa, zdrowie, zarost, dobra Hismael figura. Cauda Przejście przez dolny próg, wyjście, Zazel i Draconis ogon smoka, dolne królestwo, zła Bartzabel figura. Caput Głowa, przejście przez próg, przez Hismael i Draconis górny próg, wejście, górne królestwo, Kedemcl dobry znak. Fortuna Mniejsze szczęście, mniejsza pomoc, Sorath Minor zewnętrzna pomoc i bezpieczeństwo, bardzo dobra figura. Via Droga, ulica, podróż, ani dobra, ani zła. Chashmodai Alchemik przedstawiony na karcie Tarota www.OsloNet.Net
 • 160. W celu otrzymania odpowiedzi na określone pytanie można zastosować jedną z technik opisanych perymentu i powoduje natychmias­ towy powrót do fizycznego ciała. Tak jak podczas zanurzenia się pod wodę w poprzednich rozdziałach: wróżenie trzeba powstrzymać odruch oddycha­ za pomocą kryształowej kuli, Tarota, nia, tak w tym przypadku należy rzucania losów, 1 Ching czy geoman- bezwarunkowo przezwyciężyć uczu­ cji. Każda z nich pomoże nam w pew­ cie strachu, naturalne w zetknięciu nym stopniu poznać przyszłe wyda­ z nieznanym. rzenia. Drugą podstawową zasadą, której Co jednak należy zrobić, aby - jak należy przestrzegać w trakcie prób Nostradamus — zobaczyć przyszłość, uwolnienia się od więzów fizycznego „dotknąć" jej i móc ją zapisać? Istnieje ciała, jest koncentracja. Jeśli nasze pewien sposób, aby przedrzeć się myśli są rozproszone, umysł jest zaję­ przez zasłonę czasu. Przekonanie ty sprawami dnia codziennego lub o tym, że każdy człowiek ma „ciało odczuwamy senność — nie odniesie­ astralne", które może oddzielić się od my sukcesów. ciała fizycznego i rozpocząć „podróż Projekcja ciała astralnego podczas snu O t o kolejne kroki na drodze do astralną", można dostrzec w wielu uwolnienia naszej świadomości z wię­ starożytnych tradycjach. Neoplatońs- kierować - podobnie jak czynił to zów ciała: cy filozofowie okresu wczesnochrześ­ wizjoner. 1. Należy się upewnić, czy nikt nie cijańskiego odwoływali się do nauki Organizm ludzki wykonuje wiele zakłóci naszego eksperymentu. Naj­ Platona, kiedy określali „senne ciało" rozmaitych funkcji, które znajdują się lepiej więc wyłączyć telefon. Odłóż­ łacińskim słowem „astrum", oznacza­ poza obszarem świadomości. Jednak­ my też wszelkie metalowe przedmio­ jącym gwiazdę. Kilka stuleci później że niektóre z tych funkcji, jak np. ty. Następnie siadamy w wygodnym Cornelius Agrippa potwierdzał moż­ oddychanie, można poddać również fotelu lub kładziemy się na łóżku, tak liwość świadomego opuszczenia ciała świadomej kontroli. Podobnie ma się by głowa była skierowana na północ. podczas snu, pisząc o „wyjściu poza rzecz z marzeniami sennymi. Kont­ Koncentrujemy się kolejno na wszyst­ ciało, kiedy duch jest w stanie prze­ rolowanie własnego oddechu może kich częściach naszego ciała, zaczyna­ kroczyć jego granice". przynieść różnorakie korzyści. Nie jąc od stóp. Napinamy i rozluźniamy Twórcze marzenie senne czy proje­ mniejsze korzyści przynosi poddanie mięśnie, aż się zupełnie odprężymy. kcja astralna jest jedną z najbardziej marzeń sennych władzy świadomości. Zamykamy oczy i rozkoszujemy się bezpośrednich form przepowiadania Istnieje sporo technik umożliwiają-, przez kilka minut wspaniałym uczu­ przyszłości. Wymaga jednak dużej cych projekcję ciała astralnego. Wspó­ ciem zbliżającego się snu, zachowując wytrwałości. Celem technik astral­ lne są im pewne podstawowe zasady, przy tym stan pełnej świadomości. nych jest osiągnięcie stanu, w jakim z których najważniejsze - to przeko­ 2. Robimy kilka głębokich odde­ człowiek znajduje się podczas snu — nanie o słuszności podjętych działań chów. Staramy się wyobrazić sobie, że przy zachowaniu pełnej świadomości. i przezwyciężenie strachu. Nawet naj­ leżymy lub siedzimy jakieś 15 centy­ Nie ma w tym niczego nienatural­ mniejszy niepokój odczuwany w mo­ metrów od miejsca, w którym rzeczy­ nego, poza tym, iż jest się świado­ mencie postępującej projekcji uniemo­ wiście się znajdujemy. Kiedy nam się mym swoich „snów" i można nimi żliwia pozytywne zakończenie eks­ to uda, podejmujemy próbę wyob- NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 161. NOSTRAUAMUS 1 RZEKA CZASU rażenia sobie nowej pozycji - rem, zamknijmy oczy i postarajmy się 15 centymetrów na prawo od nasze­ „odwrócić" rzeczywistą sytuację. go rzeczywistego położenia. Następ­ Spróbujmy sobie wyobrazić, że nie nie staramy się wyobrazić sobie, że patrzymy na swoje lustrzane odbicie, znajdujemy się 15 centymetrów nad lecz że wyglądając z lustra spo­ naszą obecną pozycją. Kiedy osiąg­ glądamy na siebie samych. Uzupełnij­ niemy już to nieco skomplikowane my tym ćwiczeniem wcześniejsze pró­ położenie, spróbujmy zagłębić się by i cały zestaw powtarzajmy przez w łóżko, 15 centymetrów poniżej następny tydzień. Emanacja widziana przez okulrystóio naszego początkowego ułożenia. Jeśli będziemy regularnie powta­ Ogarniające nas uczucie senności mu­ nowe. Staramy się sobie wyobrazić, że rzać odpowiednie ćwiczenia, to si być przezwyciężone. Ćwiczenie to kołyszemy się na podobieństwo wa­ w końcu nadejdzie moment, w któ­ należy powtarzać co wieczór przez hadła w jedną i drugą stronę. Kiedy rym poczujemy silne szarpnięcie do cały tydzień. osiągniemy w tym pewną wprawę, tyłu. Rozluźnijmy się i pozwólmy 3. Kiedy osiągniemy już pewną spróbujmy cofnąć się „w sobie" w tył sobie swobodnie iść. Trwajmy w tym wprawę w ćwiczeniach opisanych tak, jak gdyby ktoś wypychał nas dopóty, dopóki nagle nie zobacz­ w punkcie 2, przystępujemy do kolej­ przez głowę i ramiona. Powtarzając to ymy, że stoimy w pokoju, lekko nej fazy. Próbujemy sobie wyobrazić, ćwiczenie usiłujemy za każdym razem zdezorientowani, uwolnieni z wię­ iż podnosimy się z naszego począt­ „cofnąć się" poza nasze ciało coraz zów naszego ciała. Teraz możemy kowego położenia. Następnie, nie ot­ dalej. Jeśli będziemy mieć szczęście, to przystąpić do dalszych interesują­ wierając oczu, staramy się zobaczyć pewnego dnia stwierdzimy z zasko­ cych doświadczeń. Omówienie ich to, co znajduje się przed nami. Ćwi­ czeniem, że możemy poruszać się wykraczałoby już jednak poza temat czenie powtarzamy co wieczór przez poza swoim ciałem. naszej książki. W tym miejscu wy­ kołejny tydzień. 5. Jeśli jednak nasze próby nie starczy powiedzieć, że będziemy mu­ 4. W ciągu następnego tygodnia zakończą się powodzeniem, będziemy sieli wykonać jeszcze wiele ćwiczeń, powtarzamy oba omówione wyżej musieli wykonać dodatkowe ćwicze­ zanim wyruszymy na poszukiwanie ćwiczenia, dodając do nich jeszcze nia. Wygodnie usiądźmy przed lust- innych czasów. C I A Ł O A S T R A L N E I dea ciała astralnego znana jest wielu tradycjom. Nawet w Biblii możemy znaleźć pośrednie odnie­ Na początku lat sześćdziesiątych naszego stulecia wyprodukowano także okulary, tzw. okulary Kilnera, sienia do tej koncepcji. Najdalej które umożliwiały obserwacje w próbach „ujrzenia" ciała astral­ emanacji krążących wokół człowie­ nego posunęli się teozofowie ka. W latach siedemdziesiątych po­ — członkowie ruchu założonego wstały też tzw. fotografie Kirliana, przez H. P. Bławatską — wydają­ które miały przedstawiać emanacje cy nawet książki, w których na ciała astralnego. Obecnie podejmu­ kolorowych ilustracjach przedsta­ je się próby sfotografowania całe­ wiano różne emanacje ciała astral­ go astralnego ciała, nie tylko jego nego. emanacji. Wyobrażenie ciała astralnego www.OsloNet.Net
 • 162. Jakie przepowiednie zawarł Nost- Ich wielka władza wzrośnie jeszcze Nie ulega wątpliwości, że Saddam radamus w swoich czterowierszach bardziej: Husajn wtargnął do Kuwejtu w pod­ w odniesieniu do naszej teraźniejszo­ Nowy Lad osiągnie najwyższy punkt stępny sposób. Nadal panuje nad ści, do lat dziewięćdziesiątych? swojej potęgi, Mezopotamią, jak starożytni nazywa­ W cztero wierszu 21 z Centurii VI Czas człowieka krwi jest policzony. li dzisiejszy Irak. „Cudzołożna kobie­ przepowiedział - jak pamiętamy — za­ ta" to być może jakaś przyjaciółka warcie w 1990 roku porozumienia Człowiek z krwawym znamieniem i sojusznik Husajna. Bardziej praw­ między Związkiem Radzieckim i Sta­ (na głowie) to zapewne Gorbaczow, dopodobne jest jednak, iż należy nami Zjednoczonymi (zob. s. 117). który utracił władzę. Już w okresie w wyrażeniu tym doszukiwać się W istocie, rozpoczęte w latach osiem­ współpracy z Reaganem jego pozycja aluzji do biblijnej nierządnicy babiloń­ dziesiątych przez Reagana i Gorba­ coraz bardziej słabła. Nowy Ląd to skiej. W ostatniej linijce zaś mamy czowa zbliżenie amerykańsko-radzie- Nowy Świat — Stany Zjednoczone, dokładny opis ogromnych czarnych ckie doprowadziło obecnie do sytua­ przed recesją, jaka dotknęła je w ostat­ chmur, jakie przykryły Kuwejt po cji, która jeszcze przed dziesięciu laty nich latach. W czterowierszu 70 z Cen­ podpaleniu przez Irakijczyków ku- była nie do pomyślenia: prezydent turii VIII Nostradamus zdumiewająco wejekich szybów naftowych. Stanów Zjednoczonych Bill Clinton dokładnie opisał wojnę na Bliskim W czterowierszu 59 z Centurii VI proponuje Rosji pomoc. W cztero- Wschodzie: Nostradamus pisze o innym wydarze­ wierszu 89 z Centurii II Nostradamus niu, które zajęło czołowe miejsce raz jeszcze sformułował podobne pro­ Wtargnie zły, nieprzyjemny, haniebny, w nagłówkach gazet w 1991 roku: roctwo: Przynosząc tyranię Mezopotamii. Wszyscy przyjaciele zrodzeni Kobieta, szalejąca z cudzołożnej złości; Pewnego dnia dwaj wielcy przywódcy z cudzołożnej kobiety. Będzie spiskować przeciw swojemu zostaną przyjaciółmi, Kraj cały czarny i wygląda strasznie. księciu, ale nie będzie z nim rozmawiała. Ale szybko winny zostanie ujawniony, Tak że siedemnastu będzie zamęczonych. Księżną Yorku wyprowadziły z ró­ wnowagi prasowe doniesienia o jej romansie z pewnym Teksańczykiem (winny zostanie ujawniony). Wyje­ chała na wycieczkę do Indonezji bez księcia Andrzeja, nie informując go nawet o tym. Pozostaje jedynie niejas­ ne, kim jest tych siedemnastu, którzy mieli zostać zamęczeni. W tym samym również roku 1991 utraciła władzę Margaret Thatcher, a księżna Diana została porzucona przez księcia Karola. Jest wysoce pra­ Nostradamus przepowiedział wojnę na Bliskim Wschodzie w 1991 roku wdopodobne, że jednemu z tych wy- NOSTKADAMUS www.OsloNet.Net
 • 163. NOSTRADAMUS I RZEKA CZASU darzeń Nostradamus poświęcił czte- rowiersz 74 z Centurii VI: Ta, która została odrzucona, powróci do władzy, jej wrogowie znajdą się pomiędzy spiskowcami, Z większą chwałą niż przedtem będzie panować, Z trzema i siedemdziesięcioma śmierć jest pewna. W roku 1991 w byłej Jugosławii wybuchła trwająca do dzisiaj wojna domowa. Przepowiednię dotyczącą tych wydarzeń oraz proroctwo po­ święcone losom Rumunii można zna­ leźć w czterowierszu 82 z Centurii IV: Tłum [ludzi] ze Sławonii się zbliży, Niszczycie! zniszczy stare miasto: Ujrzy swoją Rumunię całkowicie opuszczoną. Nie będzie wiadomo, jak ugasić wielki płomień. W istocie, znaczna część starego miasta w Dubrowniku została poważ­ nie zniszczona, wątpliwe jest też, aby Narody Zjednoczone znalazły sposób Czy nierządnica babilońska żyje w dzisiejszym Bagdadzie? na zgaszenie płomienia narodowej i religijnej nienawiści. Rumunia zaś kiego lub hiszpańskiego, według pro­ nu, które przyniosą ze sobą wiele została doprowadzona do kompletnej roctwa Malachiasza ma to być ostatni zniszczeń. Być może chodzi tu o nową ruiny przez swojego ostatniego ko­ już papież. W tym też roku mamy być islamską świętą wojnę (dżihad) prze­ munistycznego dyktatora. świadkami wewnętrznych napięć ciw chrześcijańskiej Europie, podobną W roku 1994 Ziemię ma dotknąć w Albanii i być może napaści tego do muzułmańskiej inwazji na Hisz­ zgodnie z zapowiedziami Nostrada- państwa na Grecję (zob. także s. 129). panię sprzed ponad 1200 lat: musa - klęska głodu trwająca 40 lat, W roku 1996 mają nas dotknąć po której przyjść mają ogromne po­ klęski naturalne związane z efektem Z Fezu rozciągnie się [muzułmańskie] wodzie (zob. s. 118—119). Możliwe cieplarnianym i zniszczeniem warst­ królestwo na Europę, jednak, że występujące we francuskim wy ozonowej (zob. s. 118—119). Miasto płonie i miecz będzie szalał. oryginale słowo „ans" - lata - rozu­ Pod koniec tysiąclecia czekają nas Wielki człowiek z Azji ze swoimi mieć należy jako miesiące. - jak można wnosić z czterowiersza wojskami przez lądy i morza, Na rok 1995 zapowiedziany został 80 z Centurii VI — dwie inwazje Tak że niebiescy, Persowie, krzyż wybór papieża pochodzenia francus- islamskie: jedna z Algierii, druga z Ira­ na śmierć prowadzeni będą. www.OsloNet.Net
 • 164. Z przepowiedni Nostradamusa zdaje się wynikać, iż w najbliż­ szej przyszłości czekają nas tragiczne doświadczenia. Podobną zapowiedź zbliżającej się katastrofy można zna­ leźć w Objawieniu św. Jana, w którym mowa jest o Czterech Jeźdźcach Apo­ kalipsy (Zarazie, Głodzie, Wojnie i Śmierci), poprzedzających nadejście Antychrysta, nowego tysiąclecia i końca świata. W czterowierszu 72 z Centurii X (zob. s. 110-111) Nost- radamus ostrzega nas przed przyby­ ciem z niebios, na pięć miesięcy przed rokiem 2000, „Króla Grozy". Jakby na potwierdzenie tej przepowiedni, pro­ fesor Hideo Itakawa, twórca japońs­ kiej technologii rakietowej, zapowia­ da nadejście końca świata w sierpniu 1999 roku. Dojść ma do niego w rezu­ ltacie niezwykle rzadkiego układu pla­ net, które właśnie w tym miesiącu uformują astrologiczny Wielki Krzyż. Londyn po zamachu bombowym — czy takie sceny startą się codziennością? Wierzchołek tego Wielkiego Krzy­ nymi. W rezultacie zatem tej szczegól­ równiny Esdraelon, na której Izraelici ża stanowić będzie Wenus (w znaku nej konfiguracji planet w istocie może odnieśli swoje największe zwycięst­ Skorpiona), podstawę zaś Saturn i Ju­ dojść na Ziemi do katastrofy o nie wo. W tym przypadku jednak nie piter (w znaku Byka). Prawe ramię spotykanych dotąd rozmiarach. Rów­ wiemy, gdzie ma dojść do tego ostat­ będą tworzyć Neptun i Uran (w znaku nież amerykański wizjoner Edgar Cayce niego starcia. Wodnika), a lewe — Słońce, Księżyc zapowiedział przesunięcie się osi bie­ Przekonanie o tym, że w roku 1999 i Merkury (w znaku Lwa). Te cztery guna Ziemi; ma ono pociągnąć za nastąpi koniec świata, podzielają także znaki zodiaku: Byk, Lew, Skorpion sobą liczne katastrofy, trzęsienia ziemi Świadkowie Jehowy i Adwentyści i Wodnik, odpowiadają czterem apo­ i fale powodziowe, w następstwie Dnia Siódmego. Nie ulega wątpliwo­ kaliptycznym bestiom — bykowi, lwu, których zginie ogromna liczba ludzi. ści, że tak jak w roku 999, również orłowi i człowiekowi, które przed­ Najbliższe lata to takie czas Arma- w ostatnich miesiącach 1999 roku stawione są również na ostatniej kar­ geddonu, zapowiedzianego przez bib­ wiele ludzi wstrzyma oddech. cie Tarota - Świecie. lijnych proroków jako „bitwa wiel­ W przedmowie skierowanej do Naukowcy coraz częściej łączą po­ kiego dnia Boga". Podczas bitwy po swojego syna Cezara Nostradamus jawianie się plam na Słońcu, trzęsienia raz ostatni zmierzą się ze sobą siły napisał o wydarzeniach poprzedzają­ ziemi i wybuchy wulkanów w więk­ dobra i zła. Nazwa Armageddon na­ cych wielki pożar nieco jaśniej: „Ogar­ szym stopniu z układem planet aniżeli wiązuje bez wątpienia do nazwy, niający cały świat wielki pożar przy­ wyłącznie z przyczynami geologicz- wspomnianej w Księdze Sędziów, 19 niesie tak wiele katastrof i przewro- www.OsloNet.Net NOSTRADAMUŁS
 • 165. NOSTRADAMUS I RZFKA CZASU tów, że prawie cała ziemia zostanie niejednokrotnie przedstawiał Kościół wartą w czterowierszu 24 z Centurii VI przykryta przez wodę, i będzie to pod postacią okrętu, stąd też uwaga — po straszliwej wojnie władzę obe­ trwało dopóty, dopóki wszystko poza o jego poddaniu się morzu odnosi się jmie nowy król. Przyniesie on - w co historią i geografią nie ulegnie znisz­ do jego upadku, a przynajmniej upad­ Nostradamus nie wątpi - pokój Ziemi czeniu". Zanim to nastąpi, Nostrada- ku papiestwa. Atakujące wrogie armie na długie lata (zob. s. 129). Jeśli uda mus zapewnia nas, że „przed kata­ będą maszerować pod znakiem węża nam się przeżyć wszystkie te kata­ strofami i po tych przewrotach, do lub jakimś podobnym wyobrażeniem. strofy, to możemy oczekiwać, jak których dojdzie w różnych krajach, Dwa lata później, w czerwcu 2002 zapewnia nas wizjoner z Salon, tysiąca deszcze będą tak skąpe i tak wielkie roku - zgodnie z przepowiednią za­ lat wielkiej pomyślności. będzie bogactwo ognia, że ogniste pociski będą spadać z nieba, tak że nikt nie będzie mógł ujść zagładzie... J Albowiem wcześniej wojna zamknie eden ze współczesnych jasnowi­ dać, nie brak „amunicji", która mo­ stulecie i będzie trzymała jego zakoń­ dzów przepowiedział, że 1 sty­ że doprowadzić do kompletnego czenie w swojej mocy". cznia 2000 roku centrum Londynu zniszczenia Londynu. Rzeczywiście przerażająca przepo­ zostanie prawie całkowicie znisz­ W wielu proroctwach odnoszą­ wiednia, która już wkrótce może się czone w wyniku katastrofy kos­ cych się do roku 2000 mowa jest spełnić. W czterowierszu 25 z Centu­ micznej — uderzenia ogromnego o ogromnych zmianach klimatycz­ rii V Nostradamus przepowiedział, że meteorytu. Swoimi rozmiarami nych, w rezultacie których znaczne przewyższy on nawet wielki me­ obszary Ziemi będą nie zamiesz­ około roku 2000 nowe arabskie im­ teoryt tunguski, który w 1908 roku kane. Przepowiada się zatem trzę­ perium, które prawdopodobnie wyro­ zniszczył ogromne połacie Syberii, sienia ziemi, które doprowadzą do śnie z radykalnych państw arabskich i w dodatku będzie zawierał uran, zniszczenia gęsto zaludnionych położonych wokół Izraela, zaatakuje thorium i inne radioaktywne skład­ obszarów — z jednej strony mowa Iran (Persję), Egipt i Turcję (Bizanc­ niki. Zdaniem doktora Davida Hu- jest o Kalifornii, a z drugiej o Por­ jum). Imperium to uzyska pomoc od ghesa z uniwersytetu w Sheffield, tugalii — czy też takie zanieczysz­ w naszym Układzie Słonecznym czenia powietrza w Nowym Jorku, wrogich chrześcijaństwu i światu za­ musimy się liczyć z obecnością w Los Angeles, w Tokio i w głów­ chodniemu fanatyków religijnych przynajmniej stu tysięcy małych nych miastach australijskich, które z Algierii, Tunezji i zapewne także asteroidów, których średnica nie zmuszą mieszkańców do ich opusz­ Wielkiej Syrii, która obejmie również przekracza 6 kilometrów. Jak wi­ czenia i przeniesienia się na wieś. część Libanu: Arabski książę, Mars, Słońce, Wenus, Lew, Władza Kościoła podda się morzu. W kierunku Persji blisko milion |ludzi] Prawdziwy wąż zajmie Egipt i Bizancjum. Opisany w tym czterowierszu układ ciał niebieskich będzie można zaobserwować w dniach od 21 do 23 sierpnia 1998 roku i od 2 do 6 sierpnia 2000 roku. Ponieważ Nostradamus Zapowiedź najbliższej przyszłości? www.OsloNet.Net
 • 166. Nadzieja przyszłości — wizje Nostradamusa wykraczają poza millenium T ak się wydaje, w swoim dziele obie te przyszłości istnieją obok siebie i w znaczeniu, jakie twórcy kalendarza J Nostradamus przedstawił dwa na drzewie czasu i tylko od naszego hebrajskiego przywiązywali do liczby sprzeczne ze sobą scenariusze wyda­ zachowania zależy, która z tych rze­ 50 (siedem razy siedem plus jeden). rzeń, jakie czekają ludzkość w XXI czywistości rozpocznie się w zbliżają­ Rokiem jubileuszowym był zawsze wieku. Pierwszy z nich — pełen przera­ cym się tysiącleciu. pięćdziesiąty rok 49-letniego (siedem żających wizji - omówiliśmy na stro­ Tradycyjna nauka żydowska wi­ razy siedem) cyklu, a tzw. wielki nach 164-165. Teraz przyjrzymy się działa w roku 2000 koniec ery Shemi- jubileuszowy cykl liczył 7000 lat. Po drugiemu - zapowiadanemu przez tah i początek epoki pokoju. Żydows­ zakończeniu sic w roku 2000 obecnej Nostradamusa złotemu okresowi po­ ka teoria czasu opierała się na po­ ery Shemitah Tora nie będzie zawiera­ koju, którego możemy oczekiwać dzielanym również przez inne trady­ ła już żadnych zakazów, zło nie będzie w trzecim tysiącleciu, a siódmym od cje szczególnym uznaniu dla liczby miało dostępu i rozpocznie się epoka początku świata, według chronologii siedem, znajdującym swoje odzwier­ pokoju. Powstanie państwa Izrael sta­ wizjonera z Salon. Niewykluczone, iż ciedlenie w liczbie dni tygodnia nowi wstępny krok na drodze prowa- NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 167. N O S T R A D A M U S I RZEKA CZASU dzącej do nowego Shemitah. Warto tysiąclecia ma również przynieść za­ rzamy w kierunku drugiej z zapowia­ przypomnieć, że Nostradamus pocho­ mknięcie Ery Ryb i rozpoczęcie nowej danych przez Nostradamusa przy­ dził z rodziny żydowskich konwer- Ery Wodnika (zob. niżej). Jesteśmy szłości — epoki pokoju. Rzecz jasna, tytów, którzy pomimo przyjęcia przekonani, że wraz z zakończeniem nie jest to podróż ani łatwa, ani chrześcijaństwa nie zerwali całkowicie się zimnej wojny i związanych z nią pozbawiona niebezpieczeństw różno­ z tradycją judaistyczną. Zapewne wy­ zagrożeń oraz wzrastającym zrozu­ rodnych etnicznych i religijnych kon­ warła ona także pewien wpływ na mieniem konieczności przyjaznego fliktów. Podróż ta zaprowadzi nas młodego Nostradamusa. stosunku do środowiska naturalnego zapewne do roku 3797, końcowej Zdaniem wielu współczesnych my­ ten dramatyczny wybór gałęzi czasu daty przepowiedni Nostradamusa. ślicieli i proroków koniec obecnego został już dokonany i obecnie zmie­ Kto wie, co wtedy nastąpi? N Ryb a przełomie tego tysiąclecia ma nastąpić przejście od Ery (powszechnie łączonej Słońca, a wszystkie planety znaj­ dowały się w znaku Wodnika. National, ta właśnie data jest właś­ ciwa. z chrześcijaństwem) do Ery Wod­ 2000 Wielu wizjonerów — wśród 2 0 1 2 W przekonaniu Jose Argu- nika; ma ona trwać następne 2160 nich także Nostradamus, Edgar ellesa, opierającego się na starożyt­ lat. Ponieważ nie każdy znak zodia­ Cayce (amerykański „śpiący" pro­ nym kalendarzu Majów, w tym ku obejmuje dokładnie 30 stopni, rok), św. Malachiasz, Garabandal roku ma dojść najpierw do załama­ określenie ścisłej daty tego prze­ i astrolog Margaret Hone - przy­ nia się naszej cywilizacji, a następ­ jścia od jednej ery do drugiej wy­ jmuje, iż właśnie w tym roku ma nie do jej odrodzenia. wołuje liczne kontrowersje. Niżej nastąpić przejście do Ery Wodnika. przedstawiamy kilka takich moż­ 2 0 2 0 Ponieważ pierwsza od 1404 liwych dat. 2001 Liczni pisarze, jak np. Bar- roku koniunkcja Jupitera z Satur­ barin, a także Adwentyści Dnia nem w znaku Wodnika ma się 1 9 0 4 Dla XX-wiecznego maga Siódmego skłonni są w pierwszym zdarzyć 21 grudnia 2020 roku, Aleistera Crowleya początek no­ roku nowego tysiąclecia widzieć tego dnia nastąpi, jak utrzymuje wej ery — ery koronowanego i zdo­ początek nowej ery. Oczywiście Adrian Duncan, przejście do nowej bywczego dziecka Horusa — miał jest dużo racji w tym, że „rok ery. wyznaczać Eon Horusa. Drugą po­ zerowy" (tak jak „rok zerowy" łowę naszego stulecia w istocie dziecka przed ukończeniem przez 2 1 6 0 Jeszcze jedna data przejścia można uznać za epokę dzieci, zwła­ nie pierwszego roku życia) jest do nowej ery, znajdująca uzasad­ szcza w okresie rozwoju w latach pierwszym rokiem Eonu. Jeśliby ta nienia nie tyle astrologiczne, co sześćdziesiątych ruchu dzieci kwia­ przepowiednia się spełniła, otrzy­ religijne. tów. malibyśmy odpowiedź na naszą arytmetyczną zagadkę. 1 9 6 2 Amerykańska prorokini Jeane Dixon miała wizje narodzin 2 0 1 0 Zdaniem Petera Lemesurie- w Jerozolimie Antychrysta. Tego ra, powołującego się na badania dnia doszło również do zaćmienia francuskiego Institut Geographique www.OsloNet.Net
 • 168. W pismach Nostradamusa może­ my znaleźć wiele dat, które pozwalają lepiej zrozumieć jego czte- ciaż pisał po francusku, w dalszym ciągu przeważnie myślał po łacinie. Bez uwzględnienia tego faktu trudno pojąć, musimy chyba czekać do roku 3797. Patrząc z szerszej perspektywy mo­ rowiersze. Swoje pierwsze przepo­ jest zrozumieć wiele czterowierszy żna się zapytać, dlaczego koniec świa­ wiednie Nostradamus opublikował wizjonera z Salon. W swoim liście do ta ma nastąpić właśnie 2000 lat po w roku 1547 - roku, w którym syna Cezara Nostradamus przyznał, narodzeniu Chrystusa, a więc wyda­ francuski stał się we Francji oficjalnym że jego dzieło zawiera „proroctwa od rzeniu, które można w przybliżeniu językiem urzędowym, zastępując łaci­ dnia dzisiejszego ' marca (555 roku] określić zaledwie co do dekady? nę. Nic więc dziwnego, że w 1710 do roku 3797". Ta ostatnia data może W czasie, kiedy Nostradamus pisał roku Cure de Louvicamp stwierdził, iż oznaczać albo końcową datę proro­ swoje przepowiednie, w Europie po­ „kiedy Wieszcz Francji fNostradamusj czych wizji Nostradamusa, albo koń­ wszechnie posługiwano się kalenda­ wystąpił ze swoimi galijskimi przepo­ cową datę istnienia znanego nam rzem juliańskim, nazywanym tak na wiedniami, w niewielkim tylko stop­ świata, „kiedy wszystko zginie, z wy­ cześć Juliusza Cezara, który wprowa­ niu odszedł od łaciny, nierzadko dalej jątkiem historii i geografii", przynaj­ dził go w roku 46 p.n.e. Wart uwagi jej używał, pozornie jedynie pisząc po mniej w jednej z alternatywnych rze­ jest fakt, że cykl juliański składał s:e czywistości. Nawet Nostradamus z 7980 lat i zaczynał 1 stycznia 4713 francusku... Często posługiwał się la- przyznawał, że tak odległa data „może roku p.n.e. Arcybiskup James Ussher tynizowanym francuskim, w którym zaniepokoić niektórych, kiedy zo­ (1581-1665), który żył krótko po dostrzec można łacińskie zwroty i ła­ baczą taką rozpiętość czasu". W miarę Nostradamusie, opierając się na Biblii cińskie struktury gramatyczne". Łaci­ upływu czasu przepowiednie Nost­ obliczył, że świat został stworzony na pozostawała bowiem nadal mię­ radamusa stają się dla nas coraz lepiej w roku 4004 p.n.e., określanym odtąd dzynarodowym europejskim języ­ zrozumiale. Jednakże aby je do końca jako Annus Mundi. Aby zrozumieć kiem naukowym i Nostradamus, cho­ chronologię Nostradamusa, moglibj. • śmy zatem przyjąć Annus Mundi za podstawę naszych obliczeń. Należy jednak pamiętać, że Nostradamus po­ chodził z rodziny Żydów sefardyjs- kich, niewykluczone więc, iż dla wy­ tłumaczenia znaczenia podanej przez wizjonera z Salon daty 3797 koniecz­ ne jest odwołanie się również do tradycji żydowskiej. Kalendarz żydowski zaczynał sic od stworzenia świata., które datowano na rok 3760 p.n.e. Do narodzin Chrys­ tusa według kalendarza żydowskiego doszło w roku 3760. Ponieważ, jak się obecnie przyjmuje, Chrystus urodził się w rzeczywistości w roku 4 n.e., dodajemy do tej daty cztery lata i otrzymujemy rok 3764. Chrys- Czu świat odzysku utracony niewinność Edenu? NOSTR ADAMUS www.OsloNet.Net
 • 169. N O S T K A D A M U S I RZEKA CZASU tus, zgodnie z tradycją, żył 33 lata, Jak już wielokrotnie wspominaliś­ spełnienia się budzących grozę prze­ zatem został ukrzyżowany - według my, pewne przesłanki nasuwają przy­ powiedni przyszłych wojen, głodu rachuby żydowskiej - w roku 3797. puszczenie, iż Nostradamus, podob­ i przemocy. Stoimy więc przed wybo­ W ten sposób wszystko staje się nie jak inni prorocy, w swoich wizjach rem. Trudno ocenić, jakie decyzje mógł obserwować rzeczywistość, przesądzić mogą o wyborze jednej jasne: Nostradamus umieścił Ukrzy­ która nie musi zaistnieć. Od nas jedy­ z dwóch czekających nas przyszłości. żowanie w centralnym punkcie histo­ nie zależy, czy nasz świat rozwinie się Przyszłość można wprawdzie przepo­ rii świata. Stworzenie świata i jego na gałęzi czasu, która przyniesie nam wiedzieć, jednak nie jest ona — na koniec oddzielone są od niego o rów­ pokój, czy też pójdzie w kierunku szczęście — ostatecznie ustalona. ną liczbę 3797 lat. Wydaje się zatem, że właśnie kalendarz żydowski, a nie kalendarz juliański (używany za życia Nostradamusa), kalendarz arcybisku­ pa Usshera czy kalendarz gregoriański (stosowany obecnie) umożliwia wyja­ śnienie przyjętego przez wizjonera z Salon sposobu pomiaru czasu. Oczywiście, przedstawiona wyżej próba odczytania przyjętego przez Nostradamusa sposobu pomiaru cza­ su może budzić wątpliwości. Nie­ mniej, sądzimy, niemało przemawia za tym, że Nostradamus był pewien, iż poza rokiem 3797 po śmierci Chrys­ tusa rozciąga się już wieczność. Histo­ ria między stworzeniem świata a jego końcem ma więc trwać, według wiz­ jonera z Salon, około siedmiu i pół tysiąca lat. Nostradamus nie utrzymy­ wał — jak czyni to wielu współczes­ Chrześcijanie wierzą w Sąd Ostateczny — czy Nostradamus widział go w swoich wizjach? nych proroków — że w roku 2000 P nastąpi koniec świata. Wprost prze­ odobne do proroctw Nostra­ trzęsienia ziemi" (cytat za Biblią ciwnie, z jego przepowiedni wynika, damusa przepowiednie przy­ Tysiąclecia). Z drugiej strony jed­ iż żywił przekonanie, że wraz z no­ szłych wojen i klęsk głodu można nak, jak gdyby zgodnie z teorią wym tysiącleciem ma się rozpocząć znaleźć w różnych tradycjach. Z ta­ światów alternatywnych, nawet nowa epoka pokoju. kimi proroctwami występował na­ niektóre proroctwa Chrystusa oka­ Nie powinniśmy zatem obawiać się wet Chrystus (Mat. 24, 6-7). „Bę­ zały się nie do końca prawdziwe. roku 2000, tak jak przed tysiącem lat dziecie słyszeć o wojnach i pogłos­ Chrystus przepowiedział dokład­ obawiano się roku 1000. Wtedy, w ro­ kach wojennych; uważajcie, nie nie upadek Świątyni w Jerozolimie ku 999, chłopi pozostawiali na polach trwóżcie się tym. To musi się stać, w roku 70 po złupieniu jej przez ale to jeszcze nie koniec. Powstanie Rzymian. Ale mówił również, że nie zebrane zboże, uważając, że w na­ bowiem naród przeciw narodowi wkrótce po zniszczeniu Świątyni stępnym roku nie będą już oglądać i królestwo przeciw królestwu. Bę­ nastąpi koniec świata. owoców swojej pracy. Nostradamus dzie głód i zaraza, a miejscami * zapewnia, że po roku 2000 czekają nas jeszcze dalsze prawie dwa tysiąclecia. www.OsloNet.Net
 • 170. Antychryst Św. Jan przepowiedział nych punktów czasu i przestrzeni - najczęś­ w Księdze Objawień, że fałszywy Mesjasz ciej daty urodzin — i wyciągania z tego - Antychryst pojawi sic na krótko przed konkretnych wniosków. końcem świata. Niektórzy komentatorzy utrzymują, że Nostradamus przepowiedział Branchos Wyrocznia Apollina w Didy- przybycie na Ziemię trzech Antychrystów, mie w starożytnej Grecji. Branchos był z których pierwszym miał być Napoleon, synem Apollina i jego wyrocznie można a drugim Hitler. Zgodnie z tradycyjnym cofnąć do VII wieku p.n.e. Nostradamus punktem widzenia Antychryst ma być tylko wykorzystywał stosowane przez niego me­ jeden. O Antychryście mowa jest również tody, jak opisał to w czterowierszu 2 z Cen­ Projekcja dala astralnego w Listach św. Jana. turii I. lub grobowca, w celu zapewnienia właś­ Caput i Cauda Draconis Starożytne ła­ cicielowi jak największej pomyślności. cińskie wyrażenie oznaczające „głowa Feng-shui nie ma bezpośrednich związków i ogon smoka" — najwyższy i najniższy z europejską geomancją. punkt drogi Księżyca wokół Ziemi. Geomancja Technika wróżebna wyko­ Centuria — Siecle — Wiek Przez to okreś­ rzystująca 16 figur zbudowanych z 4 linii lenie Nostradamus rozumiał raczej grupę powstałych w wyniku przypadkowego sta­ 100 czterowierszy aniżeli okres stu lat. Nie wiania kropek na kartce papieru lub ziemi wszystkie Centurie obejmowały "f 00 cztero­ i łączonych zazwyczaj z czterema żywiołami wierszy. (nie należy jej mylić z Feng-shui ani chińską geomancją). Czterowicrsze Wiersze składające się z czterech linijek, w których Nostradamus Górowanie Największa odległość kątowa zawarł swoje przepowiednie. Stanowią one ciała niebieskiego od płaszczyzny horyzontu osobne, zamknięte całości i bardzo rzadko w określonym czasie, w celach astrologicz­ łączą się z innymi czterowierszami. nych mierzona w momencie urodzenia. Elewacja Kątowa odległość ciała niebies­ Gregoriański kalendarz Kalendarz, któ­ kiego od płaszczyzny horyzontu w okreś­ ry zastąpił kalendarz juliański i usprawnił lonym czasie, w celach astrologicznych sposób obliczania roku przestępnego. mierzona najczęściej w dniu urodzin. Rządy Antychrysta Hieroglif Rodzaj pisma używany przez Feng-shui Chiński sposób wybierania starożytnych Egipcjan. W XVI wieku nazy­ Apokalipsa Objawienia dotyczące wy­ wano tak wszelkie symboliczne obrazy miejsca najlepszego do postawienia domu darzeń mających nastąpić przy końcu świa­ i znaki. ta. Zwyczajowo nazwę tę odnosi się do ostatniej księgi Nowego Testamentu, Ob­ I Ching Chińska księga wróżebna zawie­ jawienia Św. lana. rająca 64 heksagramy zbudowane z sześciu linii ciągłych (Yang) lub przerywanych Astralna projekcja Oddzielenie świado­ (Yin). mości od ciała i przeniesienie w inne miejsce lub czas, albo też na inną płaszczyznę Ifa Afrykańska sztuka wróżebna stosująca rzeczywistości. techniki arabskiej geomancji. Astrologia Umiejętność określenia pozy­ Juliański kalendarz Kalendarz wprowa­ cji planet, znaków zodiaku i innych ciał dzony przez Juliusza Cezara w 46 roku p.n.e. niebieskich w odniesieniu do poszczegól­ Henry Howard radzi się Agryppy Używany był w Europie, w krajach katolic- N OSIKA u A MUS www.OsloNet.Net
 • 171. SŁOWNIK kich do końca XVI wieku, a w protestanckich Rzucanie losu Sposób poznawania przy­ i prawosławnych jeszcze dłużej. szłości przez rzucanie losów i czytanie przypadkowo dobranych fragmentów Kabała Starożytny żydowski metafizycz­ świętych ksiąg, w których doszukuje się ny system używany przez współczesnych odpowiedzi na pytania dotyczące przyszło- europejskich magów do określenia mapy innych światów wszechświata. Tarot Talia 78 kart używana od XIII Kapetyngowie Francuska dynastia, z wieku do gry i wróżenia. której wywodziła się także dynastia Bur- bonów. Nostradamus używał słowa „Ca- Wizjoner Osoba zajmująca się wróżbiar­ pet" w szerszym znaczeniu, określał nim stwem lub obdarzona wrodzonymi talen­ każdego francuskiego władcę. tami umożliwiającymi jej poznanie przy­ Kosmologia Teoretyczny opis natury szłych wydarzeń. wszechświata, szczególnie jego relacji cza- sowo-przestrzennych. Wróżenie Zdobywanie wiedzy o przy­ szłych wydarzeniach za pomocą specjal­ Malachiasz Święty uważany za autora nych technik; w odróżnieniu od prorokowa­ łacińskich epigramów, w których zawarł nia nie zawsze wymaga specjalnych zdolno- przepowiednie dotyczące kolejnych papie­ ży, aż po ostatniego z nich, którym ma być Sokół Horusa i małpy Thoła następca obecnego papieża. Yang Zasada męska w chińskiej kosmo­ logii, przedstawiana w I Ching za pomocą Metaplazma Proces zmieniania słów Neoplatonizm Szkota filozoficzna, której linii ciągłej. przez dodawanie, usuwanie, przenoszenie przedstawicielami byli m. in. Jamblich, Pro- i zamienianie poszczególnych liter. klos i Plotyn. Rozwijała się współcześnie Yin Zasada żeńska w kosmologii chińs­ z nauką chrześcijańską, odwoływała się do kiej, przedstawiana w I Ching za pomocą pism Platona. linii przerywanej. Okultystyczny Dotyczący wiedzy taje­ Ziemska astrologia Dział astrologii ży­ mnej lub magicznej. dowskiej, poświęcony układaniu przeważ­ nie grupowych horoskopów, dotyczących Polityczna astrologia Zajmuje się prze­ losów miast czy nawet całych narodów, de wszystkim układaniem horoskopów wy­ rzadziej — horoskopów poszczególnych bitnych jednostek, aby poznać ich charakter osób. i przepowiedzieć czekającą je przyszłość. Żywioły Cztery klasyczne żywioły łą­ Prorok Osoba, która wygłasza lub zapi­ czone z określonymi wartościami duchowy­ suje przekazane jej w sposób ponadnatural- mi: ogień, powietrze, woda i ziemia. 64 heksagram I Ching ny objawienia dotyczące przyszłych wyda- Millenium Okres tysiąca lat, zazwyczaj mierzony od daty narodzin Chrystusa; ko­ niec tego okresu rozpoczyna nową erę. Przesuwanie się ekwinonkcjum (równo- nocy) Powolne przesuwanie się w kierun­ Monofizytyzm Herezja powstała w V ku zachodnim pozycji równonocy w stosun­ wieku, zaprzeczająca człowieczeństwu ku do niebiańskiego równika. W efekcie Chrystusa. Potępiona na soborze chalce- znaki zodiaku nie odpowiadają już kon­ dońskim w 451 roku, nadal jednak cieszyła stelacjom, z którymi były początkowo zwią­ się uznaniem wśród chrześcijan egipskich. zane. W praktyce oznacza to, że pierwszy znak zodiaku (Baran) rozpoczyna sic w kon­ Nekromancja Wróżenie za pośrednict­ stelacji przypisywanej Wodnikowi, co do­ wem duchów zmarłych. prowadzi do rozpoczęcia się Ery Wodnika. Wizyta u astrologa www.OsloNet.Net
 • 172. A Bellarmine, Roberto, św. 91 Chyren, Wielki 96 berliński mur 68, 69 cieplarniany efekt 118—119 Adwentyści Dnia Siódmego 164, Bernard z Clairvaux, św. 82, 83 Clarcnce, książę 134, 134 167 Bernard, Francis 125 Clinton, Bill, prezydent 162 Acmatbien 37 Bestia i nierządnica babilońska 90 Clutton-Brock, Martin 133 Afganistan 84, 86 Beza, Theodore 25 Comelius Agrippa 160 Afryka 119 Białoruś 116-117 Criswell, przepowiednie 76-77, 76 AIDS 67 Biblia, jako wyrocznia 123 Cromwell, 01iver 30, 31, 31 Albania 129, 163 biologiczna broń 88, 93, 115 Crowley, Aleistcr 91, 167 alchemia 112, 113 Bliźnięta 124 Coucherat, ojciec 82 alkohol 137 Blawatska H.P. 161 Culloden, bitwa (1746) 31 /]ef 149 bolszewicka rewolucja 44, 45, 68 Czarnobyl, katastrofa 88 B o n k u ! t 1 0 & c z a s 126 Algieria 163, 165 ' - 131-133, 144-149, alternatywne światy 132-133, 132, Borges, Jorge Luis 148, 148, 149 166-167 143, 144-145, 146, 148-149 Bośnia 86 Czyngis-chan 109, 110-111 Amboise sprzysieżenie 19 Bothwell, James Earl of 29 „człowiek w żelaznej masce" 95 Amis Kinesley 145 Branchos 139 Czterech Jeźdźców Apokalipsy 9, B u r b o n k a r d 2 3 angielska rewolucja 30-31 ' W ^4 B u r b o n i d n a s t i a 5 7 9Ó „Angolmois", król 110-111, 114 ' y ' Anna, księżniczka 155 ^z n a k z o d i a k u 1 6 4 T^ Antychryst 75, 90-93, 95, 108, 109 123 164 C* Damley, Henry Stewart 29 Apollo 150 ^ 21 D.D. 58-59 . ., T , ,-_ Castro, Fidel 73 Dee, John 35, 150 Arguelles, Jose 167 „ , ,, , . , ,A7. , ,_ tx , _ . t r r , Cayce, Edgar 164, 167 delficka wyrocznia 138, 139, 139, Arkana Większe (Tarot) 156-157, ,, , Celestyn II, papież 83 150 . . . „^, Centurie Demeter 107 Armageddon 164 ,, . . . , .T , — i współczesna technologia dewaluac a 98, 98, 99 r e Armstrong, Neil 121 ,c r>. i • • ^ . . . °. 65 Diana, księżna 162 Ashmole, Ehas 125 . . , . , ,,,, n,.,, „ , , , . . - niejasne słownictwo 43 Dick, Philip K. 144 astralne ciało 160-161 . j • -> , • r»- i -,A-> -,*.* - pierwsze wydanie 13 Dixon, Jeane 143, 167 ° - ukryta struktura 113 Dniepr, rzeka 68, 116 - zob. także Nostradamus Dover, traktat 37 Attyla, władca Hunów 109 ^ccsarz ostatnich d n r m d r z e w o z y d a J a I 4 7 August, cesarz rzymski 37 chaldejskie wyrocznie 138 Dubrownik 163 Aurungzeb, władca indyjski 143 Challenger, katastrofa 121, 121 duchowe wizje 112, 150-151 Austerlitz, bitwa 53 Chambord, hrabia 96 Dunbar, bitwa 31 Australia 165 Chantry, Colomba 67 Duncan, Adrian 167 Cheetham, Erika 69, 103, 115 Dunne, John William 154 B Cheiro 134, 134, 146 chemiczna broń 97, 97, 110-111, Dżemm, sułtan 85 dżihad (święta wojna) 86, 87, 163 bakterie 77, 77, 115 7j7 r n} Bagdad 162, 163 Cheramon agora 97 yn balony na ogrzane powietrze 75, 75 Chiny 116, 117 LJ banki 99, 127 chiński Wielki Rok 126 Edykt Nantejski 27, 38-39 Baphomct 108 Chrześcijańst wo Edward VII, król Anglii 134 Baran, znak zodiaku 59, 119 - przepowiednie Chrystusa 169 Edward VIII, król Anglii 72, 135, Barbarin, pisarz 167 - odrodzenie 94-95 135 Batra, Ravi 126, 127 - zob. też Antychryst Egipt 165 NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 173. Einstein, Albert 147 Henryk II, król Francji 13, 16-17, ^ Elżbieta I, królowa Anglii 29, 29, 77, 48 JX 145, 151 Henryk III, król Francji 20-21, 20, Kabała 81, 81, 146 epidemie 67 23 kalendarz Eugenia, cesarzowa francuska 56 Henryk IV, król Francji i Nawarry - reforma 14-15 22-23, 26-27, 26 - żydowski 168 Himmler, Heinrich 60, 109 kalwinizm 24-25, 24, 25 p Hiroszima 66, 66, 110 kanibalizm 141, 141 Fersen Hans Axel 47 Hiszpania 24, 26-27, 62, 63 Karol I, król Anglii 31, 32-33, 32, H i f e A d o l f 1 5 51 55 5 9 6 0 3 3 3 59 Filip Ii', król Hiszpanii 23, 2 6 ' < < ' ^ ' H o l a n d i a 24 K a r o 1 ] a 6 [ An lji 3 3 7 37 Filip IV, król Hiszpanii 3 7 "' & ^ ' H o m e r a d s e j a 1 2 3 K a r o 1 V I k r ó 1 F r a n c j l 1 5 6 Forman, Simon 158 ° y ' Fort Knox 99 99 Hone, Margaret 167 Karol IX, król Francji 17, 19 Fox, Charles James 42 Horthy, admirał 61 Karol XII, król Szwecji 142, 143 H o w e sir G c o f f r e 1 4 3 K a r o 1 ksiaż W a l i i 1 6 2 Franco, generał 15, 6 2 ' y ' ? H le s i r F r c d 7 3 3 I 3 3 francuska rewolucja 32, 42-43, 42, °y ' ' Katarzyna Medycejska 18-19, 18, 44 47-49 92 hugenoci 27, 38-39 19, 20, 28, 125 H u h e s D a v i d 1 6 5 k a t o l i c k i K o ś c i ó ł francusko-pruska wojna 57, 7 2 8 ' H u s a n S a d d a m 1 6 2 [ L u d w i k X I V 3 8 _ 3 9 Fredegunda, królowa 123 J ' " Fronda 17 Hynek, Allen 111 - i Nostradamus 24-25 — pielgrzymki do Lourdes 94 T - prześladowania księży 45 Z-1 1 - w science fiction 145 _ I Ching 152-153, 152, 153, 154 - zob. także papiestwo Galileusz 147 inflacja 99, 99, 126, 127 Kelley, Edward 150, 151, 151 Garabandal 167 Innocenty II, papież 83 Kennedy, rodzina 72-73, 72, 143 Garencieres, Theophile d e 13, 14, I r a k ^ 7 0 _ ? h g4 1 6 2 Kilbracken, lord 155 5 9 ' 6V Iran 67, 84, 86, 98, 163, 165 Kilnera okulary 161 geomancja 158-159, 158 I r a n u ^ ^ m m K i d i a n a z d j ę d a 1 & L głód 98-99, 114, 115, 118-119, I s l a m g 4 _g7j ^ m klimatyczne zmiany 118-119 1 1 9 Islandia 142, 142 komunizm 62, 63, 68-69, 84, 116 Itakawa, Hideo 164 komputerowe wirusy 67 Goebbels, josei 58, 60 I z r a d ^ Konstantyn, cesarz 123 Corbaczow, Michaił 74, 75, 116, Konstantynopol, upadek 86 1 6 2 T Kopernik, Mikołaj 146-147 gospodarczy kryzys 126-127, 126 J k o s m f ) S ( b a d a n i e ^ 6/< 1 2 0 _ m # grecki ogień 8 6 j a k o b i n i 49 UQ gregoriański kalendarz 1 5 J a k u b % ^ A n g H i 36 Kraft/ K a r ] 65 Grzegorz XIV, papież 82 jamblich z Chalcis 139 Kritzinger, H.H. 58, 59 Grzegorz z Tours 123 J a n P a w e j n p a p i e ż g2 g3 kronsztadzkic powstanie (1921) 3 1 Guise, książęta 19, 20-21, 22, 23, Japonia, bombardowania atomowe „Król Grozy" (1999) 9, 93, DÓ 66, 66 110-111, 114, 128, 164 Jelcyn, Borys 116, 116 kryształowa kula 150-151 T T Jeremiasz 122, 122 kubański kryzys 72—73 li Jerozolima, upadek Świątyni 169 Kuwejt 70, 71, 162 Habsburgowie, dynastia 27 Jerzy V, król Anglii 134, 135 Halleya kometa 89, 115 Jugosławia 163 T Harnson. Harry 133 juliański kalendarz (4 15, L68 J_i haszysz 136 J u n 8 ' Carl Gustav 154 La Rochelle, głód 119 Hawking, Stephen 146, 147 Jupiter 129, 164 Laver, James 64, 82, 140 www.OsloNet.Net
 • 174. Lemesurier, Peter 167 MIR, stacja orbitalna 121 ^. Lenin 31, 68, 68 Mitterand, Francois 114 v_y Leonardo da Vinci 120 Monte Carlo 85, 86, 87 Objawienie św. Jana 164 Levi, Eliphas 137 Montgolfier, bracia 64, 75 olimpijskie igrzyska (2008) 9, Lew, znak zodiaku 69, 164 Montgomery („młody lew") 17 106-107, 106, 107 Liban 165 Moore, Ward 144 okultyzm 77, 79, 80-81, 112 Lilly, William 35, 124, 125, 125 Mussolini, Benito 55 - Z ob. też magiczne ryty Lipsk, bitwa 53 „opium i mandragora" 97 List do Henryka II 48, 92 -» j oreie 77 141 Lloyd George, David 63 1 J Londyn Nagasaki 66, 110 - bombardowania 164 Napoleon Bonaparte 50-53, 50, 51, ]_ - katastrofa kosmiczna 165 53, 55, 60, 128 P a n n a z n a k zo d i a k u 729 - wielki pożar i zaraza 14, 15, Napoleon III 56-57, 57 papierowe pieniądze 99 34-35, 124-125, 124, 128 narkotyki 136, 136, 137 papiestwo 82-83, 96, 117, 165 Lo 59 w med °S " Y c y n i e Tl _ / / p a p i e s k i e czterowiersze" Los Angeles 165 Narodowa Gwardia (francuska) 49 54—"55 55 Ludwik XIII, król Francji 27, 37 nauka, współczesna 146—147, 164 _ K t e ' k t I' k' K śriół Ludwik XIV, król Francji 36,37—39, nazizm 60-63, 145 p i r 7 ? 95 J , , , Neptol64 l££™ 56. 57 Ludwik XVI, król Francji 32,42, 43, New Jersey 101 „ . , . _, rawia, powstanie 51 43, 47, 49 Newtona teoria 147 n u - •i•* , , ., , v Pershing, pociski 66 Luftwaffc 63, 65 Niemcy 58-63, 65, 69, 135 ... .. m *t t i i i > piekło, wizja 92 Luter, Marcin 23 nierządnica babilońska 90, 163 „. , „ . . . ... .. , .^ ,, „ „riotr Rzymianin, papież 83 Nostradamus 10-13, 1 7 „s . , « . . . i ,, ,, .-,, " ' u VI, papież 55 M - astrolog 12-13, 136 , , . , , , . . . „. . ' v r . . Pius VII, papież 50, 5 5 r — dokładność przepowiedni Mabusll5 T4-15, 56, 128-129, 131, Pius IX, papież 57, 57 magiczne ryty 80, 91, 112-113, 134, 142-143 planetarium 129 136-141, 146 - europocentryzm 74 podwodne łodzie 71 - zob. też okultyzm - i panna 11 P o k ó J ' P i r a c t w o ™5 Mahomet, prorok 84 - i katolicyzm 24-25 Pontefract, twierdza 30 Malachiasz 82-83, TT7, 167 - i magiczne obrzędy PotoP 1 6 3 mandragora 97 136-137, 140 powietrzna wojna 63, 64, 65, 66, Manning, kardynał 90-91 - i świnie 21, 22 120-121 Marat, Jean Paul 44 - i żydowski kalendarz prawosławny Kościół, rosyjski 116 Maria, królowa Szkocji 19, 28-29, 168-169 predestynacja 24, 131, 132 28, 151 - konserwatyzm 32 przybysze z innej planety 79, 111 Maria Antonina, królowa Francji - popularność w Anglii 122 Psellos, Michał 140-141 43, 43, 47 - „retroaktywne" przepowied- Ptolemeusz 146 Marks, Karol 68, 68 nie 85 Pytia 139 Mars 9, 119, 129 — zmyślone przepowiednie Matka Shipton 125 76-77 -p Mayenne, książę 23 - zob. też Centurie -ŁN- Mazarin, kardynał 37, 95 N o w y Jork 100-101, 102,103,165 Rak, znak zodiaku 109 Mediolan 51 nuklearna wojna 9, 66, 70, 88-89, rakietowe pociski 66, 70-71, 115, medycyna 10-11 111, 115 120-121 Meroweusz 123 numerologia 73, 94—95 Rasputin, Grigorij 117, 117 NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 • 175. INDEKS Rathbone, John 125 sufizm 137 Reagan, Ronald 73, 74, 162 susza 118, 163 V reinkarnacja 25 swastyka 61 Varennes 42-43, 47 religijne wojny w Europie 24—25 Swetoniusz 37 Varley, Erie 143 religijne wojny we Francji 19-21, Sybilli księgi 122-123, 122 Villeneuve, Pierre Charles 53 22-23, 22, 26-27, 56 Sykstus V, papież 83 „rewolucyjne czterowiersze" 41, synchroniczność 154, 155 W 44-45 Szatan 80 Walezjusze, dynastia 19, 22, 125 Rivera, Jose Primo de 15 Ward, Charles 136 s Rizzo, Dawid 29 Waterloo, bitwa 53 Roberts, Keith 145 Wenecka Republika 54-55 Robespierre 45, 45, 50 Wenus 164 Świadkowie Jehowy 164 Wergiliusza Eneida 122, 123 Roosevelt, Franklin D. 73, 144 świat, koniec 91, 164 Westminster, opactwo 53 Rosja 44, 45, 53, 53, 116-117 światowa wojna Węgry 61 - zob. też Związek Radziecki - pierwsza 110 Wielki Krzyż 164 Rumunia 163 - druga 59-63, 65-66, 76, 145 wielki pożar Londynu 14, 34—35, Ryby, znak zodiaku 71, 109, 167 - trzecia 113, 114-115, 114 124-125, 124, 128 rytualne wróżbiarstwo 140-141 świątynia Bestii 91 Wilhelm Orański 39, 39 „Świątynia Słońca" 53 Wiochy 51, 63, 135 S — zob. też papiestwo woda T Saturn 45, 114, 119, 121, 128, 129, - w obrzędach wróżebnych 164 140-141 Saulce 46, 47 Tarkwiniusz, król Rzymu 122 — skażenie systemu zaopatrze­ science fiction 132, 133, 144 Tarot 156-157, 157, 159, 164 nia 100-101 secesyjna wojna 144 tasmańscy osadnicy 71 wodna trójca 109 seksualna swoboda 76, 77 Teheran 87 Wodnik, znak zodiaku 114, 164 Senegalia, hrabia 56-5 7 teozofia 161 wolna wola 24, 131, 132 senne marzenia 146, 154-155, 160 Thatcher, Margaret 162 wyrocznie 122-123, 123, 138, 139, Simpson, Wallis F35, 135 Thiers, Louis 47 150 Skorpion, znak zodiaku 109, 164 Thor 61 Stany Zjednoczone Ameryki Three Miles Island 100-101, 100 - badanie przestrzeni kosmicz­ nej 121 Tokio 165 Trafalgar, bitwa 52, 53 Y Trocki, Lew 30—31 York, księżna 162 - Fort Knox 99, 99 trzęsienia ziemi 165 - i Związek Radziecki 74-75, 116, 117, 162 - Kennedych rodzina 72-73 Tuileries 46-47, 47, 57 Tunezja 165 Z zaraza 15, 34-35, 67, 88-89, 93, Turcja 165 - mistrzostwa w golfie 75 115, 124 turnieje rycerskie 16—17, 16 - napaść zbrojna 102-103, 102 Zatoka Perska, wojna 70-71, 162 tybetańskie wróżby 140 - skażenia 100-101, 165 zioła 11 - wojna secesyjna w powieś­ zimna wojna, koniec 74-75 ciach fantastycznych 144, 145 zmartwychwstanie, doktryna 25 St. Lo 63 U zodiaku znaki 13, 71,109,114-115, Stonehenge 53 U F O 111 119, 127 Strzelec, znak zodiaku 114—115, Ukraina 116-117 Związek Radziecki 68-69, 74-75, 129 Uran 164 121, 162 Stuartowie, dynastia 36 Ussher, James, arcybiskup 168 - zob. też Rosja www.OsloNet.Net
 • 176. Wydawca składa podziękowanie wymie­ 18 prawa; /Tatę Gallery, London, 74 121 lewa, 128, 146, 152, 153 dolna, 15< nionym niżej osobom i instytucjom za dolna lewa, 154; /Dzięki uprzejmości 157, 158, 161 górna i dolna, 171 lew wyrażenie zgody na publikację fotografii: Board of Trustces of the V&A, 148 dolna; i środkowa; /copyright US Games Sy: ,/Wallraf-Richartz Museum, Koln, 169. tems Inc., New York, 90; /Philip Dal) The Bridgeman Art Library, London, 122 5 lewa środkowa, 79. dolna; ,/Biblioteque Nationalc. Paris, 13 ET Archive 2. dolna lewa, 171 środkowa; /British Lib­ The Kobal Collection 78, 80, 142 góma rary, London, 16 górna; /Chateau de Mary Evans Picture Library. 1, 3, 5 prawa 144 górna. Yersailles, France, 26 dolna; /Cheltcnham w środku, 6 górna prawa i lewa, 7 dolna Art Callery and Museums, Glos., 30; lewa i prawa, 8,18 lewa, 19, 20, 26 górna, NASA, 120. /Derby Museums and Art Gallery, 129 27, 37, 38 lewa i górna prawa, 41, 43, 47, górna; /Giraudon, 23,28,33 dolna, 36,40, 49 górna i dolna prawa, 50 górna, 51 Prywatna kolekcja, 138 dolna. 42 górna lewa i dolna prawa, 44, 45 górna i dolna, 52, 53, 57 lewa i prawa, 58, górna, 4ó, 48, 50 dolna, 56, 75; /Lauros- 81, 91 górna prawa, 93, 94, 107 dolna, -Giraudon, 22; /Guildhall Art Gallery, Cor­ 108 górna i dolna, 111 prawa, 112 dolna, Rex Features, 66 górna lewa, 67, 69, 70, poration of London, 14, 34, 35; ,/johnny 119, 122 górna, 124, 125, 127 dolna, 129 71, 74 górna prawa, 86, 87 górna prawa. van I laeften Gallery, London, 24,113, 168; dolna, 134 dolna i górna, 135 dolna 89 górna, 99 górna, 105, 106, 107 górna. /Ermitaż, St. Petersburg, 92; /Hótel-Dieu, i górna, 138 górna, 139 lewa i prawa, 140 110, 111, 112 górna, 114, 116 góma Beaunc, 5 dolna lewa; /Housc of Lords, dolna, 141, 144 dolna, 149 górna, 150 i dolna, 121 prawa, 126 dolna, 136 lewa, Wcstminster, London, 32; /The Imperial dolna i górna, 151 dolna, 159, 160, 163, 142 dolna, 143, 148 górna, 155 górna. War Museum, London, 64; /Lords Gal­ 170 lewa, środkowa i prawa; /Sigmund 162, 164, 165; /C Aral, 84 lewa, 103; lery, London, 137; /Master and Fellows, Freud Copyrights/Sulloway, 155 dolna. ,/Cesare Bonazza, 102; /Christopher Magdalenę College, Cambridge, 15 dolna Brown, 73; ,/A Cavelli/Prisma, 65; /Far- prawa; ,/Roy Miles Gallery, London, 21; nood, 87 górna lewa; /Tom Haley, 66 Fortean Picture Library, 80 dolna lewa. /Museum Boymans - van Beuningen, dolna lewa; /Novosti/Sipa, 88; /Rasmus- Rotterdam, 104; /Musee Conde, Chantil- sen, 95; /M Zihnioghi, 55. Hulton Deutsch, 5 górna prawa, 9, 10 ly, 17; /Musee de la Ville de Paris, Musće prawa, 11 górna prawa, 13 dolna prawa, Carnavalet, 45 dolna; /Museum of the 15 górna lewa, ló górna, 25, 33 górna, 59 History of Science, Oxford, ó dolna lewa; górna i dolna, 60, 61, 62, 63 dolna, 68 Science Photo Library/CDC, 115; /Martin /Muzeum Rewolucji, Moskwa, 68 dolna; górna, 72 górna i dolna, 76, 82, 83, $4 Land, 101; /Los Almos National Labora- /John Noott Galleries, Broadway, Worcs., prawa, 99 dolna, 111 lewa, 117, 123, 133, tory, 89 dolna; /Roger Ressmeycr, 100; 39; /Oriental Museum, Durham Univer- 153, 170 prawa; /Bettmann, 126 górna, /Dr. Rob Stepney, 147; /Andrew Syred, sity, 140 górna; /Prado, Madrid, 54; 127 górna. 77. /prywatna kolekcja 29, 31, 63 górna, 136 prawa, 145; /Raymond 0'Shea Gallery, Images, 5 góma lewa, 7 górna prawa, 10 Tony Stone, 5 dolna prawa, 98, 118, 130, London, 12; /State Collection, France, lewa, 80 górna prawa, 81, 91 dolna lewa, 131, 132, 166. NOSIKADAMUS www.OsloNet.Net
Fly UP