...

Odbuduj mury z Bożą pomocą (Nehemiasza 1)

by akademickie-spotkania-biblijne

on

Report

Category:

Spiritual

Download: 0

Comment: 0

4,774

views

Comments

Description

Materiały do wykładu z serii przedwakacyjnej.
Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu.
www.akademickie.k5n.pl
Download Odbuduj mury z Bożą pomocą (Nehemiasza 1)

Transcript

 • 1. Księga Nehemiasza 1 „Odbuduj mury zBożą pomocą”
 • 2. Księga Nehemiasza – 1 rozdział(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa,(2) przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałychŻydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem.(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie ipohaobieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.(4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakad, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc sięprzed Bogiem niebios(5) tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazujełaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazao.(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchad modlitwy twego sługi, którą jazanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich,którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy.(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazao i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi,swemu słudze.(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Jarozproszę was pomiędzy ludami.(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegad moich przykazao i spełniad je, to chodby wasirozproszeni byli na kraocu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dlamego imienia.(10) Bod oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką,(11) ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnącychuczcid twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża.Byłem bowiem podczaszym królewskim.
 • 3. Plan1. Kontekst historyczny księgi2. Miejsce rozdziału w całej księdze3. Struktura 1 rozdziału4. Analiza fragmentu5. Wnioski
 • 4. Kontekst historyczny• Niewola Asyryjska (722 r. przed Chr.)• Babilooska (586 r. przed Chr.)• Powrót z niewoli:– Zerubabel (536 r. przed Chr.)– Ezdrasz (458 r. przed Chr.)– Nehemiasz (445 r. przed Chr.)
 • 5. Miejsce rozdziału w całej księdze1. Plany odbudowy muru (rozdziały 1-2)2. Rekonstrukcja (rozdziały 3-7)3. Odnowienie duchowe (rozdziały 7-10)4. Podział terenów mieszkalnych i spis kapłanów i lewitów (rozdziały 11-12)5. Reforma Nehemiasza (rozdział 13)
 • 6. Struktura rozdziału1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów (w.1-2)2. Wiadomośd na temat zburzonych murów, bram i pohaobionego ludu (w.3)3. Reakcja Nehemiasza – post i modlitwa (w. 4)4. Treśd modlitw Nehemiasza (w.5-11)
 • 7. 1. Troska o stan Jerozolimy i Żydów(1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy wmiesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałemw twierdzy Susa,(2) przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nimniektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy oocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i oJeruzalem.
 • 8. 2. Wiadomośd na temat ludu i miasta(3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzyprzeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszymokręgu w wielkiej biedzie i pohaobieniu; wszakmur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramyspalone ogniem.
 • 9. 3. Reakcja Nehemiasza: post i modlitwa (4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakad, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios
 • 10. 4. Treśd modlitw Nehemiasza a. Wysławianie imienia Bożego(5) tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! JesteśBogiem wielkim i strasznym, który dotrzymujeprzymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują iprzestrzegają jego przykazao.
 • 11. 4. Treśd modlitw Nehemiasza b. Prośba o wysłuchanie modlitwy(6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twojeoczy otworzą się, aby wysłuchad modlitwy twegosługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocąza synów Izraela…
 • 12. 4. Treśd modlitw Nehemiaszac. Wyznanie grzechu i gotowośd na karę(6)…za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznaniagrzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmywobec ciebie; także ja i dom mojego ojcazgrzeszyliśmy.(7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nieprzestrzegaliśmy przykazao i ustaw, i praw, jakienadałeś Mojżeszowi, swemu słudze.(8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi,swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełniciewiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
 • 13. 4. Treśd modlitw Nehemiaszad. Powołanie się na obietnicę(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecieprzestrzegad moich przykazao i spełniad je, tochodby wasi rozproszeni byli na kraocu niebios, istamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, któreobrałem na mieszkanie dla mego imienia.(10) Bod oni są twoimi sługami i twoim ludem,który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swojąręką,
 • 14. 4. Treśd modlitw Nehemiasza e. Cel modlitwy (prośba Nehemiasza)(11) ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzieuważne na modlitwę twego sługi i modlitwętwoich sług, pragnących uczcid twoje imię. Spraw,proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze iokaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłembowiem podczaszym królewskim.
 • 15. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(37) Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddałducha.(38) Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje,od góry aż do dołu.(39) A widząc to setnik, który stał naprzeciwkoniego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, tenczłowiek był Synem Bożym.” Ew. Marka 15:37-39
 • 16. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczyBóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wynią jesteście.”1 Koryntian 3:16-17
 • 17. 5. Wnioski a. Możemy byd świątynią Bożą„(16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście iże Duch Boży mieszka w was?(17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczyBóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wynią jesteście.”1 Koryntian 3:16-17
 • 18. 5. Wnioski b. Bóg jest naszą ochroną„(3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniemmoim, Bóg mój opoką moją, na której polegam.Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warowniąmoją.”Psalm 18:3
 • 19. 5. Wnioskic. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśliszukamy Jego woli„Taka zaś jest ufnośd, jaką mamy do niego, iż jeżeliprosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.” 1 Jana 5:14
 • 20. 5. Wnioskia. Możemy byd świątynią Bożąb. Bóg jest naszą ochronąc. Bóg odpowie na nasze modlitwy, jeśli szukamyJego woli
 • Fly UP