...

11. new headway elementary tests

by ricardogalaxy2

on

Report

Category:

Technology

Download: 4

Comment: 0

62,873

views

Comments

Description

Download 11. new headway elementary tests

Transcript

 • 1.Elementary TestsNew English Course Amanda MarisWYDANIEPOLSKIE2
 • 2. Zbiór testów do podr´cznikaNew Headway ElementaryWraz ze wzrostem liczby osób uczących się języka angielskiegorośnie zapotrzebowanie na nowoczesne testy oceniające efektyPunktacja i ocenapracy uczniów i nauczycieli.Wprowadzenie różnych ćwiczeńDo każdego ćwiczenia podana jest maksymalna ilość punktów.sprawdzających kompetencje językowe uczniów na początkowymSystem ten pozwoli nauczycielowi na szczegółową analizęetapie nauczania pozwoli na gruntowne przygotowanie ich nie umiejętności uczniów na podstawie wyników cząstkowych. Sumatylko do nowej matury ale i rozmaitych konkursów językowych,punktów w całym teście daje ogólny obraz kompetencjia także olimpiady języka angielskiego, czy popularnychjęzykowych uzyskanych przez danego ucznia. W zadaniachegzaminów First Certificate oraz Certificate of Advanced English. otwartych lub częściowo otwartych podana punktacja uzależnionaProponowany przez nas zbiór testów wraz z załączonymi jest od wszystkich elementów języka sprawdzanych w danymkryteriami oceny z powodzeniem może być stosowany w każdejćwiczeniu. Przykładowo, za każde poprawnie przetłumaczoneszkole, w której korzysta się z podręcznika New Headway zdanie uczeń może otrzymać 4 punkty. Nauczyciel musi wziąć podElementary. Liczba testów odpowiada liczbie rozdziałów w tymuwagę gramatyczną poprawność zdania (szyk wyrazów, właściwepodręczniku. W przygotowaniu są podobne zbiory uzupełniająceformy czasowników, użycie czasowników posiłkowych, etc.),podręczniki New Headway Pre-Intermediate i New Intermediate.pisownię poszczególnych słów, zastosowanie odpowiednichGłówne cele testów: zwrotów oraz treść zdania. Oceniając wyżej wymienione– wprowadzenie materiałów pozwalających nauczycielomzagadnienia nauczyciel powinien pamiętać również o stopniusprawnie ocenić postęp uczniów w zakresie rozwoju ich zaawansowania uczącego się.kompetencji językowych, które byłyby jednocześnie W przypadku oceny swobodnej wypowiedzi pisemnej, pozanaturalnym uzupełnieniem każdego rozdziału; wymienionymi już czynnikami, należy ocenić komunikatywność,– przygotowanie zbioru testów wzorowanych na testach obecniezgodność z tematem, długość odpowiedzi, umiejętne zastosowniestosowanych w konkursach i na egzaminach; zdań złożonych, oraz użycie właściwego stylu. Zamieszczona niżej– wyrabianie u uczniów nawyku systematycznej oceny rozwojutabelka zawiera elementy języka podlegające testowaniu i ma nawłasnych postępów w zakresie kompetencji językowych;celu ułatwić nauczycielowi ocenę zadania otwartego.– umożliwienie nauczycielom wykorzystania proponowanychzadań jako wzorów w przygotowniu nowych testów iZakres znajomościkryteriów oceny.Elementy języka ocenianejęzyka podlegającyOcenaw poszczególnych zakresachocenieTypy çwiczeƒPisownia iWłaściwe użycie wielkich liter,interpunkcjaapostrofu, etc.W teście do każdego rozdziału proponujemy ćwiczenia zamknięte Poprawna pisowniai otwarte.Poprawne zastosowanie znaków W ćwiczeniach zamkniętych za poprawną uznaje się tylko jedną interpunkcyjnychodpowiedź, np. prawda/fałsz, co pozwala na szybkie ichPoprawnośćSzyk wyrazów w zdaniusprawdzenie i obiektywną ocenę. W punktowaniu ćwiczeńgramatyczna Formy czsownikoweotwartych lub częściowo otwartych konieczne jest rozważenie Zastosowanie przedimkówkilku aspektów poprawności językowej i należy oczekiwać kilku Użycie właściwych części mowywersji poprawnych odpowiedzi. Różnorodność zadań pozwala na Użycie właściwych formdokładne ustalenie zagadnień wymagających powtórzenia orazprzymiotników i przysłówkówumiejętności, w zakresie których wskazane są intensywniejszećwiczenia z całą klasą lub poszczególnymi uczniami. SłownictwoUżycie odpowiednich wyrażeń Typy zadań zamieszczonych w kolejnych testach to: ćwiczeniaBogactwo i różnorodnośćsprawdzające rozumienie tekstu czytanego zawierające pytaniazastosowanych zwrotówtypu prawda/fałsz; uzupełnienie dialogu zwrotami podanymi Umiejętność stosowaniaw formie testu wielokrotnego wyboru; ćwiczenia polegające synonimówna łączeniu elementów (słów, obrazków, pytań i odpowiedzi)w logiczne, gramatycznie poprawne związki; uzupełnienie StylPłynność, spójność, logicznywyrażeń wymaganymi konstrukcjami gramatycznymi; ćwiczenia układ wypowiedziZachowanie równowagi wpolegające na zmianie kolejności elementów, liter w wyrazie czyprezentacji opiniisłów w zdaniu. Elementy ćwiczeń otwartych i zamkniętych łączone sąWykonanie Użycie wymaganej liczby slów,w zadaniach wymagających przetłumaczenia ćwiczonych zadania zgodne zzdańwcześniej zwrotów na język angielski oraz w wypowiedziach poleceniemOczekiwana dlugość i formapisemnych ograniczonych podanymi strukturami lub zwrotami.wypowiedziW testach występują również zadania otwarte w formieZgodność z tematemswobodnych wypowiedzi pisemnych na zadany temat. Na wykonanie każdego testu przewidziane jest 45 minut. Ogólne wrażenia Ogólne wrażenie oceniającego Alina MaciągDoradca Metodyczny, Bydgoszcz
 • 3. New Headway ElementaryTest BookletNote to the teacherThis booklet contains• 14 Unit Tests which revise the corresponding unit in New HeadwayElementary Student’s Book. There are two versions (A and B) of eachtest. They cover the same material, but have been reorganized to alloweasier administration of the tests in the classroom. Each test has a totalscore of 100.• An optional listening exercise at the back of the book for each unit,using the recordings from the Student’s Book.• An Answer key for all the exercises.These tests may be photocopied freely for classroom use. They may not beadapted, printed, or sold without the permission of Oxford University Press.
 • 4. 1Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the names of the countries under the correct map. Portugal Italy Germany Japan The United States Brazil Hungary Spain England France781 Portugal 29 101 point for each correct answer9342 Complete the sentences with my, your, his, her, its, our, ortheir. My1 I’m an actor. ____ job is very interesting.2 We have a dog. ______ name is Blackie.3 We live in a small village. ______ house is small andvery pretty.4 My sister works in a theatre. She loves ______ job.5 You’re a doctor. Do you like ______ work?6 My friends don’t have much money. ______ lives arequite difficult.7 My friend is married to a Brazilian man. ______ nameis Ricardo.56 2 points for each correct answer124U N I T 1 Test ANew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 5. NAME:3 Match the questions with a correct answer a–i. 6 Complete the dialogues. Circle the correct answer. 1 b What’s this in English?aThat’s right. A Hello. My name’s Angela. (1) ______ ’s your name? 2 How do you spell bIt’s a notebook.B Kim. your first name?cJ-U-L-I-A.A Where (2) ______ from, Kim? 3 Where’s he from?B I’m from Kansas (3) ______ the United States.dN-O-T-E-B-O-O-K. 4 What’s his name?1 a How b Where c Are d WhatePortugal. 5 How do you spell your surname?fOK. 2 a are you b is he c are they d you are 6 What’s your name?gMarta Lazzeri.3 a is b country c in d fromhA-L-V-A-R-E-Z.iFelipe Gonzales.A Hello, Karl. (4) ______ are you? B (5) ______ , thank you. And you? 2 points for each correct answer 10 A (6) ______ OK, thanks. 4 a What b Where c When d How4 Write a or an. 5 a Yes b Fine c Very good d Good 1a ___ ticket 7 ___ telephone 6 a I’m b am c She’s d I 2an orange ___8 ___ ice-cream 3 ___ car9 ___ student A This is a photo of my friends. 4 ___ newspaper 10 ___ bag B What (7) ______ their names? 5 ___ house 11 ___ apple A Luisa, Hans and Gabi. 6 ___ camera B Where (8) ______ from?1 point for each correct answer 9A Luisa (9) ______ from Italy and Hans and Gabi (10) ______ from Germany.5 Complete the text. Choose eight words from the box.7 a am b are c ’s d is 8 a are b country c are they d they are from language hospital live have ’m is are want like country doctor in 9 a are b am c ’re d is 10 a are b is c am d ’s My name’s Margarita Sanchez and I’m a (1)__________ . 3 points for each correct answer 24 I (2)__________ 35. I’m married and I (3)__________ three children. They (4) __________ five, seven, and ten years old. I (5)__________ in a flat (6)__________ 7 Write four sentences about yourself (your name, where you Santander in the north of Spain. I (7)__________ to learn come from, where you live, what you do). Write about your English because it’s an international (8)__________ . family and explain why you want to learn English. 2 points for each correct answer 16 (5 points per sentence: 2 for grammatical accuracy,20 2 for lexis and communication of message, 1 for spelling)TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 15
 • 6. 1Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the names of the countries under the correct map. Portugal Italy Germany Japan The United States Brazil Hungary Spain England France7 81 Portugal29 101 point for each correct answer93 42 Complete the sentences with my, your, his, her, its, our, ortheir. My1 I’m an actor. ____ job is very interesting.2 You’re a doctor. Do you like ______ work?3 My friend is married to a Brazilian man. ______ nameis Ricardo.4 My sister works in a theatre. She loves ______ job.5 We live in a small village. ______ house is small andvery pretty.6 My friends don’t have much money. ______ lives arequite difficult.7 We have a dog. ______ name is Blackie.5 6 2 points for each correct answer126U N I T 1 Test BNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 7. NAME:3 Write a or an. A This is a photo of my friends. a B What (7) ______ their names? 1 ___ ticket4 ___ ice-creaman A Luisa, Hans and Gabi. 2 ___ orange5 ___ car B Where (8) ______ from? 3 ___ camera6 ___ student A Luisa (9) ______ from Italy and Hans and Gabi 7 ___ house10 ___ telephone (10) ______ from Germany. 8 ___ apple11 ___ bag 9 ___ newspaper 7 a is b ’s c are d am 8 a they are b are they c country d are1 point for each correct answer 9 9 a is b ’re c am d are 10 a ’s b am c is d are4 Match the questions and answers. 3 points for each correct answer 24 1 b What’s this in English?aN-O-T-E-B-O-O-K. 2 What’s his name? bOK. 6 Complete the text. Choose eight words from the box. 3 What’s your name?cThat’s right. 4 Where’s he from? dMarta Lazzeri.doctor have hospital live ’marewant from 5 How do you spell eJ-U-L-I-A.is like language country in your first name?fFelipe Gonzales. 6 How do you spellMy name’s Margarita Sanchez and I’m a (1)__________ .gIt’s a notebook. your surname? I (2)__________ 35. I’m married and I (3)__________hPortugal. three children. They (4) __________ five, seven, and teniA-L-V-A-R-E-Z.years old. I (5)__________ in a flat (6)__________ Santander in the north of Spain. I (7)__________ to learn 2 points for each correct answer 10 English because it’s an international (8)__________ .5 Complete the dialogues. Circle the correct answer. 2 points for each correct answer 16 A Hello. My name’s Angela. (1) ______ ’s your name? B Kim.7 Write four sentences about yourself (your name, where you A Where (2) ______ from, Kim? come from, where you live, what you do). Write about your B I’m from Kansas (3) ______ the United States. family and explain why you want to learn English. 1 a How b Wherec Are d What (5 points per sentence: 2 for grammatical accuracy,20 2 a you are b are they c is he d are you2 for lexis and communication of message, 1 for spelling) 3 a from b in c country d isTOTAL 100 A Hello, Karl. (4) ______ are you? B (5) ______ , thank you. And you? A (6) ______ OK, thanks. 4 a How b When c Where d What 5 a Good b Yes c Fine d Very good 6 a I b She’s c Am d I’mNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 1 7
 • 8. 2Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write a sentence for each picture. Use a word from the box.big hot easy old lovelynew difficult coldold horrible small young11 12 1 point for each correct answer101 It’s big. 2They ’re hot.2 Look at the family tree and complete the sentences.Andrew = IreneAmelia = PeterBen = Kate SusanLouisaMatthew3 4 is Irene’s 1 Andrew ________ husband. 2 Louisa and Matthew ____ Ben and Kate’s _children .are______ 3 Matthew ________ Louisa’s ________ . 4 Amelia ________ ________ wife. 5 Louisa ________ ________ sister. 6 Andrew ________ Susan’s ________ . 7 Louisa ________ Ben and Kate’s ________ .5 6 2 points for each correct answer 103 Read the information about James. Are the statements true () or false (#)? My brother’s name is James. He’s thirty-four and he’s married. His wife’s name is Liz. She’s thirty-two and she’s an engineer. James is a7 8dentist. They have two children. Their daughter, Helen, is seven and their son, Sam, is four. 1 James is married.___ 2 Liz is James’s wife. ___ 3 Liz is thirty-four.___ 4 James and Liz have two daughters.___ 5 Helen’s brother is four. ___9 10 1 point for each correct answer58U N I T 2 Test ANew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 9. NAME:4 Complete the text with in, with, at, on, or of. A Is your husband from Scotland, too?B No, (8) ___ . He’s Welsh. I live (1) ____ London. My house is (2) ____ the centreA Where (9) ___ from? (3) ____ the city. I work for an international firm. I’mB Swansea. (4) ____ work now. My husband, Dave, is a teacher. OurA How old (10) ___ your children? children go to his school. He’s (5)___ school now (6) ____B Seven and five. our children. They are (7) ____ class five but Dave isn’tA (11) ___ boys or girls? their teacher. My parents are (8) ____ holiday (9) ____B Both boys. Paris now. We have a photo (10) ____ the Eiffel TowerA OK. Thank you very much. from them. They like Paris very much. 1 a How b Where c Who d What 2 points for each correct answer20 2 a What’s b Who’s c How’s d Is 3 a do you b are you c are d live5 Complete the dialogue. Choose five words from the box. 4 a Where’s b How much c What’s d Who’s Here price Anything Where pounds Whatwant 5 a I do b I’m c I can d Am eat glass have pound cup 6 a have you b years c do you d are you A Good morning. 7 a do you b are you c are d you are B Morning. 8 a he isn’t b he is c we aren’t d I’m not A Can I (1) _________ a ham salad, please? B (2) _________ to drink? 9 a he is b are you c is she d is he A Yes, a (3) _________ of coffee, please.10 a are b have c is d am B (4) _________ you are.11 a They’re b Is he c Are they d They aren’t A Thanks. How much is that? B Three (5) _________ seventy-five, please. 3 points for each correct answer30 A Thanks.7 Write sentences about someone you know and his/her family 2 points for each correct answer10 of at least four people (their names, their relationship, whatthey do, how old the children are). Try and use at least one6 Complete the interview. Circle the correct answer.possessive ’s. A Hello. (1) ___ are you?Begin: B Fine, thanks.This is . . . A (2) ___ your surname?(5 points for communication of message, 5 for grammatical 15 B Evans.accuracy, 5 for lexis, link words, and spelling) A And your first name? B Anne. TOTAL100 A Where (3) ___ from? B Scotland. A (4) ___ your address? B 112 George Street, Glasgow. A What’s your job? B (5) ___ a teacher. A How old (6) ___ ? B I’m twenty-nine. A And (7) ___married? B Yes, I am, and I have two children.New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 29
 • 10. 2Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write a sentence for each picture. Use a word from the box.big hot easy old lovelynew difficult coldold horrible small young11 12 1 point for each correct answer101 It’s big. 2They ’re hot.2 Read the information about James. Are the statements true () or false (#)? My brother’s name is James. He’s thirty-four and he’s married. His wife’s name is Liz. She’s thirty-two and she’s an engineer. James is a dentist. They have two children. Their daughter, Helen, is seven and their son, Sam, is four.3 4 1 James is married.___ 2 Liz is James’s wife. ___ 3 Liz is thirty-four.___ 4 James and Liz have two daughters.___ 5 Helen’s brother is four. ___ 1 point for each correct answer55 63 Look at the family tree and complete the sentences.Andrew = IreneAmelia = PeterBen = KateSusan LouisaMatthew7 8 is Irene’s 1 Andrew ________ husband. 2 Louisa and Matthew ____ Ben and Kate’s _children .are______ 3 Louisa ________ ________ sister. 4 Louisa ________ Ben and Kate’s ________ . 5 Amelia ________ ________ wife. 6 Matthew ________ Louisa’s ________ .9 10 7 Andrew ________ Susan’s ________ . 2 points for each correct answer 1010 U N I T 2 Test BNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 11. NAME:4 Complete the interview. Circle the correct answer. 5 Complete the text with in, with, at, on, or of. A Hello. (1) ___ are you?I live (1) ____ London. My house is (2) ____ the centre B Fine, thanks.(3) ____ the city. I work for an international firm. I’m A (2) ___ your surname?(4) ____ work now. My husband, Dave, is a teacher. B Evans. Our children go to his school. He’s (5)___ school now (6) A And your first name?____ our children. They are (7) ____ class five but Dave B Anne.isn’t their teacher. My parents are (8) ____ holiday (9) ____ A Where (3) ___ from?Paris now. We have a photo (10) ____ the Eiffel Tower B Scotland.from them. They like Paris very much. A (4) ___ your address? B 112 George Street, Glasgow.2 points for each correct answer 20 A What’s your job? B (5) ___ a teacher.6 Complete the dialogue. Choose five words from the box. A How old (6) ___ ? B I’m twenty-nine. Here price Anything Where pounds What want A And (7) ___ married? eat glass have pound cup B Yes, I am, and I have two children.A Good morning. A Is your husband from Scotland, too?B Morning. B No, (8) ___ . He’s Welsh.A Can I (1) _________ a ham salad, please? A Where (9) ___ from?B (2) _________ to drink? B Swansea.A Yes, a (3) _________ of coffee, please. A How old (10) ___ your children?B (4) _________ you are. B Seven and five.A Thanks. How much is that? A (11) ___ boys or girls?B Three (5) _________ seventy-five, please. B Both boys.A Thanks. A OK. Thank you very much.2 points for each correct answer 10 1 a How b Where c Whod What 2 a Is b How’s c Who’s d What’s 7 Write sentences about someone you know and his/her family 3 a live b are c are you d do youof at least four people (their names, their relationship, what 4 a Who’s b How’s c What’s d Where’s they do, how old the children are). Try and use at least onepossessive ’s. 5 a Am b I can c I’m d I doBegin: 6 a are you b do you c years d have youThis is . . . 7 a you are b are c are you d do you 8 a I’m not b he isn’t c he is d we aren’t (5 points for communication of message, 5 for grammatical 15 accuracy, 5 for lexis, link words, and spelling) 9 a is he b is she c are you d he is 10 a am b is c have d are TOTAL 100 11 a Is it b Are they c Is he d They’re 3 points for each correct answer 30New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 211
 • 12. 3 Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the sentences with the names of the jobs from the3 Read the text. Are the statements true () or false (#)? box. THE LONG- DISTA NCE TE ACHE R barman postman receptionist interpreter pilot Mr Frank Garret, 65, is a schoolteacher. He is English, but he lives in accountant shopkeeper nurse architect journalistFrance, in the village of Yerville. Mr Garret lives in France, but he works in England.1 A ____________ delivers letters. Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and drives2 A ____________ sells things. 101 miles from his village to Boulogne, where he leaves his car and3 An ___________ looks after money.goes by boat to England. He teaches French from 9.00 in the4 A ____________ serves drinks.morning to 3.30 in the afternoon, and then he leaves school. He arrives home at 9.30 in the evening. The journey there and back5 A ____________ gives people information. isn’t expensive.6 An ___________ designs buildings.Mr Garret works in England only one day a week.7 A ____________ flies to different countries.And what does he do on the other days? He teaches English! He8 A ____________ looks after people in hospital. has a class of French students in Yerville. He says, ‘I love my job in England and I love my home in France.9 A ____________ writes for a newspaper. I’m a happy man.’ 10 An ___________ translates from one language to another. 1 Mr Garret is 65 years old. ___ 1 point for each correct answer10 2 Mr Garret is French. ___ 3 Mr Garret has a house in France. ___2 Write the times. 4 Mr Garret goes by bus to Boulogne. ___ 11 12 111 12 1 5 Mr Garret learns French in England.___10 2 10 2 6 Mr Garret leaves school at 9.30. ___93 9384 847 Mr Garret’s journey is cheap.___ 7657651 28 Mr Garret works in France one day a week.___ 9 Mr Garret teaches French in Yerville.___12 12 111111 10 Mr Garret likes working in England and living10 2 10 293 93 in France. ___84 84 765765 1 point for each correct answer103 412 124 Complete the sentences with the correct form of a verb from 11111110 2 10 2the box.93 938 7 5 4 87 54flyplay live teach have speakdrinkgive665 6 1 My sister works in France. She _________ English 11 12 111 12 1 in Paris.10 2 10 293 93 2 He _________ breakfast at half past seven.8 7 5 4 87 543 My son _________ tennis every week.667 84 My friend _________ three languages. 5 My sister is a flight attendant. She _________ to12 1210 111 10111hundreds of cities. 2293 9384 84 2 points for each correct answer 10 7657659 102 points for each correct answer2012U N I T 3 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 13. NAME:5 Make the sentences negative. 7 Write questions. 1 Keiko works at weekends.1 Where / John / come from? Keiko doesn’t work at weekends. Where does John come from? 2 My brother wears a uniform at work. 2 Where / Alison / learn Japanese? 3 What / your husband / do? 3 He goes to the supermarket every day. 4 How much / this book / cost? 4 Barbara drives to work. 5 What time / Mark / leave in the mornings? 5 He has a lot of free time in the evenings.6 How many children / your sister / have? 6 She watches TV every morning. 2 points for each correct answer10 8 Circle the correct word in each sentence. 2 points for each correct answer 10 1 My mother looks after / with old people. 2 Does he work in / for an office?6 Write questions. 3 Simon likes living at / in a big city. 1 He works for IBM. 4 My friend lives on / in an island. Does he work for IBM? 5 She goes walking at / in summer. 6 We have supper on / in the evening. 2 She comes from Manchester. 7 My wife likes going for / to walks. 8 My Dad plays golf for / in his free time. 3 He goes swimming every week. 9 My sister is married to / with an actor.10 He delivers beer to / at the pub. 4 Diane goes to school by bus. 11 My brother goes to France on / by boat. 2 points for each correct answer20 5 She travels a lot.TOTAL100 6 Peter lives near the centre. 2 points for each correct answer 10New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 3 13
 • 14. 3 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)?1212 111 11110 210 29393 THE LO N G - D I STAN CE T E AC H E R8484 7 5 7 5 Mr Frank Garret, 65, is a schoolteacher. He is English, but he lives in6 6 France, in the village of Yerville. Mr Garret lives in France, but he 7 8 works in England.1212 111 111 Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and drives10 210 2 101 miles from his village to Boulogne, where he leaves his car and93938484 goes by boat to England. He teaches French from 9.00 in the 765 765 morning to 3.30 in the afternoon, and then he leaves school. He 9 10 arrives home at 9.30 in the evening. The journey there and back isn’t expensive.2 points for each correct answer 20 Mr Garret works in England only one day a week. And what does he do on the other days? He teaches English! He has a class of French students in Yerville. 3 Complete the sentences with the names of the jobs from the He says, ‘I love my job in England and I love my home in France.box. I’m a happy man.’. barman postman receptionist interpreter pilotaccountant shopkeeper nurse architect journalist1Mr Garret is 65 years old.___2Mr Garret is French.___1 A ____________ serves drinks.3Mr Garret has a house in France.___2 An ____________designs buildings.4Mr Garret goes by bus to Boulogne.___3 A ____________ delivers letters.5Mr Garret learns French in England. ___4 A ____________ flies to different countries.6Mr Garret leaves school at 9.30.___5 An ____________looks after money.7Mr Garret’s journey is cheap. ___6 A ____________ writes for a newspaper.8Mr Garret works in France one day a week. ___7 A ____________ sells things.9Mr Garret teaches French in Yerville. ___8 A ____________ gives people information. 10Mr Garret likes working in England and living in France.___9 An ____________translates from one language to another. 1 point for each correct answer 1010 A ____________ looks after people in hospital. 1 point for each correct answer2 Write the times.10 11 12 111 12 110 2 10 24 Complete the sentences with the correct form of a verb from93 93the box.84 84 7657651 2 flyplay live teach have speakdrink give 11 12 111 12 1 1 My son _________ tennis every week.10 2 10 293 93 2 My sister is a flight attendant. She _________ to84 84hundreds of cities. 7657653 43 He _________ breakfast at half past seven. 4 My sister works in France. She _________ English in 11 12 111 12 1Paris.10 2 10 293 935 My friend _________ three languages.84 84 7 57 566 2 points for each correct answer 105 614U N I T 3 Test BNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 15. NAME:5 Write questions. 7 Circle the correct word in each sentence. 1 He works for IBM. 1 My mother looks after / with old people. Does he work for IBM? 2 She goes walking at / in summer. 2 Diane goes to school by bus.3 My wife likes going for / to walks. 4 Does he work in / for an office? 5 My Dad plays golf for / in his free time. 3 Peter lives near the centre. 6 My friend lives on / in an island. 7 He delivers beer to / at the pub. 4 He goes swimming every week. 8 Simon likes living at / in a big city. 9 We have supper on / in the evening. 5 She comes from Manchester. 10 My brother goes to France on / by boat.11 My sister is married to / with an actor. 6 She travels a lot. 2 points for each correct answer 20 2 points for each correct answer 10 8 Write questions. 1 Where/John/come from?6 Make the sentences negative. Where does John come from? 1 Keiko works at weekends.2 How much/this book/cost? Keiko doesn’t work at weekends. 2 Barbara drives to work. 3 How many children/your sister/have? 4 What/your husband/do? 3 She watches TV every morning. 5 Where/Alison/learn Japanese? 4 He goes to the supermarket every day. 6 What time/Mark/leave in the mornings? 2 points for each correct answer 10 5 My brother wears a uniform at work.TOTAL 100 6 He has a lot of free time in the evenings. 2 points for each correct answer 10New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 3 15
 • 16. 4 Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the pictures to the activities. 2 Read the text. Are the statements true () or false (#)?MA NUE L A DA SILVA FROM PORTUG A L People think it’s always warm and sunny in Portugal, but January and February are often cold, wet, and grey. I don’t like winter. I usually meet friends in restaurants and bars and we chat. Sometimes we go to a Brazilian bar. I love Brazilian music. But then 1 suddenly it’s summer and at weekends we drive to the beach, 2 sunbathe, and go swimming. I love summer.3 1 Manuela is from Brazil.# ___ 2 The weather is always warm and sunny in Portugal.___ 4 5 3 Manuela goes to bars with her friends when it’s cold and grey. ___ 4 Manuela goes to a Brazilian bar in summer.___75 Manuela goes swimming in summer.___ 6 Manuela doesn’t like winter but she likes summer. ___ 681 point for each correct answer 5 93 Circle the correct word in each sentence. 1 I don’t like reading / read much. 2 He likes take / taking photographs of his family. 3 I like / liking playing football.10 114 We like go / going swimming in summer. 5 She loves sunbathe / sunbathing on the beach. 6 They go / going walking in winter.1 point for each correct answer 5 13 4 Complete the dialogues. Choose words from the box.12 I’m sorry That’s OK Pardon Excuse me It doesn’t matter a dancinghsailing A (1) ______________________ . b joggingiswimmingB Yes? c skiing jgoing to the gymA Do you have a pen? d playing football klistening to musicB (2) ____________________ , I don’t. e taking photographs lwatching TV A (3) ____________________ . f cookingmreading g sunbathingA I’m sorry I’m late. B (4)_______________________ ? 2 points for each correct answer 26 A I’m sorry I’m late. B (5) _______________ . Come in. 2 points for each correct answer 1016 U N I T 4 Test ANew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 17. NAME:5 Complete the sentences with the correct form of a verb from 5 Where / you / go / in summer? the box.write watchtalk relax readmeet see go get 6 you / see / your family / very often?up make 1 They ______ a lot of interesting people in their work.2 points for each correct answer 10 2 My mother ______ on Sundays because she’s tired. 3 We ______ to bed early on Sundays. 8 Write short answers to the questions. 4 My brother ______ videos at weekends.1 Does he eat meat? 5 I ______ the newspaper every morning. he does.Yes, ______________________ .2 Do they want a drink? 1 point for each correct answer5No, ______________________ .3 Do you go shopping every day?6 Make the sentences negative.No, ______________________ . 1 I start work early on Tuesdays.4 Does she cook very often? I don’t start work early on Tuesdays.No, ______________________ . 2 Carol does her homework every evening. 5 Do you live with your parents?Yes, ______________________ .6 Does he speak Italian? 3 We go to the beach in summer.Yes, ______________________ .________________________________________ 1 point for each correct answer 5 4 He stays in bed late on Sundays.9 Write sentences about you and a friend. Write about three5 They smoke a lot. things that you do together and three things that one doesbut the other doesn’t. Try to use:6 I write articles for newspapers. both a lotsometimes usually(4 points per item: 1 for grammatical accuracy, 1 for lexis,242 points for each correct answer101 for use of both, a lot, sometimes, usually, 1 for spelling)7 Write questions. TOTAL100 1 What time / you / get up? What time do you get up? 2 How many languages / he / speak? _______________________________________ 3 Where / your friends / come from? 4 she / work / eight hours a day?New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLETest A U N I T 417
 • 18. 4Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 3 Match the pictures to the activities. MA N UEL A DA S I LVA F ROM P ORT U G A L People think it’s always warm and sunny in Portugal, but January and February are often cold, wet, and grey. I don’t like winter. I usually meet friends in restaurants and bars and we chat. 1 Sometimes we go to a Brazilian bar. I love Brazilian music. But then 2 suddenly it’s summer and at weekends we drive to the beach, 3 sunbathe, and go swimming. I love summer. 1 Manuela is from Brazil.# ___ 2 Manuela goes swimming in summer.___ 45 3 Manuela goes to a Brazilian bar in summer.___ 4 Manuela goes to bars with her friends when it’s cold and grey. ___ 7 5 Manuela doesn’t like winter but she likes summer. ___ 6 The weather is always warm and sunny6 8 in Portugal.___1 point for each correct answer 592 Make the sentences negative. 1 I start work early on Tuesdays. I don’t start work early on Tuesdays. 1011 2 He stays in bed late on Sundays. 3 I write articles for newspapers.1312 4 We go to the beach in summer.aplaying footballh taking photographsbcooking i readingcdancing j sailing 5 Carol does her homework every evening.dsunbathingk going to the gymeskiingl listening to musicfwatching TV m swimming 6 They smoke a lot.gjogging 2 points for each correct answer26 2 points for each correct answer 1018U N I T 4 Test BNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 19. NAME:4 Circle the correct word in each sentence. 7 Write short answers to the questions. 1 I don’t like reading / read much.1 Does he eat meat? 2 We like go / going swimming in summer.he does.Yes, ______________________ . 3 They go / going walking in winter. 2 Does she cook very often? 4 I like / liking playing football.No, ______________________ . 5 He likes take / taking photographs of his family.3 Does he speak Italian? 6 She loves sunbathe / sunbathing on the beach.Yes, ______________________ .4 Do you go shopping every day? 1 point for each correct answer5No, ______________________ . 5 Do they want a drink? No, ______________________ .5 Complete the dialogues. Choose words from the box.6 Do you live with your parents?Yes, ______________________ . I’m sorry That’s OKPardonExcuse meIt doesn’t matter 1 point for each correct answer 5 A I’m sorry I’m late. B (1)_______________________ ? A I’m sorry I’m late.8 Write questions. B (2) _______________ . Come in. 1 What time / you / get up?What time do you get up? A (3) ______________________ .2 she / work / eight hours a day? B Yes? A Do you have a pen? B (4) ____________________ , I don’t.3 you / see / your family / very often? A (5) ____________________ .4 Where / your friends / come from?2 points for each correct answer 106 Complete the sentences with the correct form of a verb from 5 How many languages / he / speak? the box. write watch talk relaxread meet see go get 6 Where / you / go / in summer? up make 1 We ______ to bed early on Sundays.2 points for each correct answer 10 2 I ______ the newspaper every morning. 3 My mother ______ on Sundays because she’s tired. 9 Write sentences about you and a friend. Write about three 4 They ______ a lot of interesting people in their work. things that you do together and three things that one does 5 My brother ______ videos at weekends.but the other doesn’t. Try to use: 1 point for each correct answer5both a lotsometimes usually(4 points per item: 1 for grammatical accuracy, 1 for lexis,241 for use of both, a lot, sometimes, usually, 1 for spelling) TOTAL100New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLETest B U N I T 419
 • 20. 5 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the definitions to the objects.3 Look at the picture. Are the statements true () or false (#)? 1It makes the livinga an armchairroom warm. b a telephone 2You can sit on it. 3You can see yourself c a stereoin it. d a fire 4It’s lovely and you e a mirrorlook at it. 5Two or three peoplef a tablecan sit together on it.g a sofa 6You use it when youtalk to your friends.h a picture 7You use it when you listen to music. 8You can put thingson it. 1 point for each correct answer 81 There’s a person in the office. ___2 There’s a computer on the desk.___2 Look at the pictures. Circle the correct preposition in each sentence.3 There isn’t a telephone. ___4 There are some flowers in the office.___5 There’s a picture on the wall. ___6 There aren’t any pens on the desk. ___7 There’s a bag next to the desk.___8 There’s a chair under the desk.___1 The pictures are2 The bank is 9 There’s a newspaper in the bag.___in / on the wall. next to / underthe supermarket. 10 There are some magazines on the desk.___ 1 point for each correct answer 10 4 Complete the sentences with and, but, so, or because.1 I like coffee _________ my husband likes tea.2 My house is old _________ it’s very small, too.3 The photo is in / on4 The bus stop is 3 We like our garden _________ it has lots of flowers.the television. next to / in front ofthe bookshop. 4 Jack lives near the sea _________ he often goesswimming.5 I live in a village, _________ I work in a city.6 London is very big _________ it’s very exciting.7 I don’t like winter _________ it’s cold.8 We have an armchair _________ a sofa in this room.5 The lamp is 6 The post box is 2 points for each correct answer16next to / on the sofa.next to / in frontof the chemist’s.2 points for each correct answer 1020 U N I T 5 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 21. NAME:5 Circle the correct alternative in each sentence. 10 a some b the c a d any A (1) Help / Excuse me! Is there an Indian restaurant in11 a Is there b There’s c There are d Are there this town?12 a there’s b there isn’t c there are d there is B Yes, there’s (2) an / one in Queen Street. (3) Take / Go the first left and then the second right.2 points for each correct answer 22 A Is it (4) far / next? B No. Just five minutes from here. 7 Describe your sitting room. Write about at least eight things,saying what is/isn’t in there, and what your family does in 2 points for each correct answer 8 that room. Try and use prepositions.6 Complete the conversation. Circle the correct answer. (6 points for general description, 5 for grammar, 5 for lexis,265 for use of prepositions, 5 for communication of message) A (1) ___ ’s your name? B Frances. TOTAL 100 A Where do you live? B I live in Highville, a town in the south of England. A How many people live in Highville? B About twenty thousand. The town is quite small. A What do people do in the evenings and in their free time? B (2) ___ lots of pubs where people meet their friends. (3) ___ also a very good sports centre for tennis, squash, and swimming. A (4) ___ (5) ___ good restaurants? B Yes, (6) ___ . The Italian restaurant in the High Street is very good and I go to the Chinese restaurant quite often, too. A Do you like living in Highville? B Yes, I do. There are (7) ___ beautiful buildings in Highville and the people are very friendly. A What don’t you like about it? B Well, I love going to the theatre and I love shopping, but (8) ___ a theatre in Highville and (9)___ (10) ___ good shops. A (11) ___ a cinema? B Yes, (12) ___ , but I don’t like going to the cinema much.1 a How b Where c Are d What2 a Are there b There are c There’s d Is there3 a There are b Is there c Are there d There’s4 a Are there b Is there c There are d There’s5 a the b any c a d some6 a are thereb there is c there are d there’s7 a any b ac a lot of d some8 a there aren’t b it isn’t c there isn’t d there’s9 a there isn’t b there aren’tc they don’t d they aren’tNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 521
 • 22. 5Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Look at the pictures. Circle the correct preposition in each 1 There are some flowers in the office.___ sentence. 2 There aren’t any pens on the desk. ___ 3 There’s a person in the office. ___ 4 There’s a bag next to the desk.___ 5 There isn’t a telephone. ___ 6 There’s a newspaper in the bag.___1 The pictures are2 The bus stop is7 There’s a computer on the desk.___in / on the wall. next to / in front ofthe bookshop.8 There’s a picture on the wall. ___ 9 There are some magazines on the desk.___10 There’s a chair under the desk.___1 point for each correct answer 103 Match the definitions to the objects.3 The post box is 4 The photo is in / on 1 It’s lovely and younext to / in frontthe television.look at it. a an armchairof the chemist’s.2 You use it when you b a telephone talk to your friends. 3 It makes the living c a stereo room warm.d a fire 4 You use it when you e a mirror listen to music. 5 You can see yourselff a table5 The bank is 6 The lamp isin it.g a sofanext to / under next to / on the sofa. 6 You can put thingsthe supermarket. on it.h a picture 7 You can sit on it. 2 points for each correct answer 10 8 Two or three people can sit together on it.2 Look at the picture. Are the statements true () or false (#)?1 point for each correct answer84 Complete the conversation. Circle the correct answer. A(1) ___ ’s your name? B Frances. A Where do you live? B I live in Highville, a town in the south of England. A How many people live in Highville? B About twenty thousand. The town is quite small. A What do people do in the evenings and in their free time? B (2) ___ lots of pubs where people meet their friends. (3) ___ also a very good sports centre for tennis, squash, and swimming. A (4) ___ (5) ___ good restaurants?22 U N I T 5 Test BNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 23. NAME: B Yes, (6) ___ . The Italian restaurant in the High Street is 6 Complete the sentences with and, but, so, or because. very good and I go to the Chinese restaurant quite often, too.1 Jack lives near the sea _________ he often goesswimming. A Do you like living in Highville? B Yes, I do. There are (7) ___ beautiful buildings in2 London is very big _________ it’s very exciting. Highville and the people are very friendly.3 I like coffee _________ my husband likes tea. A What don’t you like about it?4 I don’t like winter _________ it’s cold. B Well, I love going to the theatre and I love shopping, 5 We like our garden _________ it has lots of flowers. but (8) ___ a theatre in Highville and (9)___ (10) ___ good shops.6 We have an armchair _________ a sofa in this room. A (11) ___ a cinema? 7 My house is old _________ it’s very small, too. B Yes, (12) ___ , but I don’t like going to the cinema much. 8 I live in a village, _________ I work in a city. 1 a Howb Where c Are d What 2 points for each correct answer 16 2 a Is thereb There’s c There are d Are there 3 a There’s b Are there c Is there d There are7 Describe your sitting room. Write about at least eight things,saying what is/isn’t in there, and what your family does in 4 a There’s b There are c Is there d Are there that room. Try and use prepositions. 5 a some b a c any d the(6 points for general description, 5 for grammar, 5 for lexis, 6 a there’s b there are c there is d are there 5 for use of prepositions, 5 for communication of message)26 7 a some b a lot of c a d anyTOTAL 100 8 a there’s b there isn’tc it isn’t d there aren’t 9 a they aren’t b they don’t c there aren’t d there isn’t10 a any b a c the d some11 a Are there b There are c There’s d Is there12 a there is b there are c there isn’t d there’s 2 points for each correct answer 225 Circle the correct alternative in each sentence. A (1) Help / Excuse me! Is there an Indian restaurant in this town? B Yes, there’s (2) an / one in Queen Street. (3) Take / Go the first left and then the second right. A Is it (4) far / next ? B No. Just five minutes from here. 2 points for each correct answer 8New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 523
 • 24. 6Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the verbs and nouns.home with his father from 6.30 to 10.00 every evening. Jaya doesn’t 1 e play a a computerhave any friends. He never goes out in the evenings, but he 2drive b a bikesometimes watches TV. He says, ‘I live for one thing – I want to bea doctor before I am seventeen. Other children of my age are 3spell c chessboring. They can’t understand me. 4rided your name 5speak e the piano 1 Jaya is the same age as the other students in 6playf poetryhis class.___ 7program g Italian food2 Jaya wasn’t born in the United States.___ 8cookh a car 3 Jaya was very good at music when he was a 9write i Japaneseyoung child.___4 Jaya goes out with his friends in the evenings. ___ 1 point for each correct answer 85 Jaya wants to do the same job as his father.___6 Jaya likes being with children of his age.___2 Write sentences. 1 point for each correct answer6 1 I / speak / when / two I could speak when I was two. 4 Look at the table and complete the sentences with 2 They / swim / when / five can/can’t + verb. MA RK HE LE N DAVE 3 We / not read / until / sixswim draw # 4 She / play the piano / when / nine ski###paint#sing # 5 I / not write / until / tendance## 6 You / tell the time / when / fourcan swim1 Mark, Helen, and Dave _______ . can’t dance can paint2 Mark and Dave ________ but they _______ . 7 They / not walk / until / two3 Helen ______ ski or ______ .4 Helen and Dave can’t ______ but they ______ draw.2 points for each correct answer 12 5 Mark ______ ______ and swim.6 Mark and Dave ______ ______ or ski.3 Read the text. Are the statements true () or false (#)?7 Nobody ______ ______ . Jaya Rajah is fourteen, but he doesn’t go to school, he goes to 2 points for each correct answer 10 New York University. He is in a class of twenty-year-olds. Jaya was born in Madras in India but now lives in a house in New York with his mother, father, and brother. They can all speak English. His father is a doctor.Jaya was different from a very young age. He could write before he could say ‘Mummy’ or ‘Daddy’. He could play the piano when he was five and use a computer when he was eight. Now he studies from 8.15 to 4.00 every day at the university. Then he studies at24 U N I T 6 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 25. NAME:5 Write questions and short answers. 7 Complete the conversation. Circle the correct answer. 1 you / swim? yes A When and where (1) ___ ? Can you swim? B In London in 1980.Yes, I can.A And you? B I (2) ___ the same year as you but I (3) ___ in England. 2 they / paint? no My parents (4) ___ in Germany then and so I (5) ___ in Can they paint? Munich.No, they can’t.A How long (6) ___ in Germany for? 3 Belinda / dance? yesB Until I was seven. A (7) ___ happy there? B Yes, (8) ___ , but my parents (9) ___ . Their jobs (10) ___ very hard and Germany (11) ___ very expensive. 4 Martin and Ella / ski? yes1 a you were born b was you bornc you born d were you born2 a born b were born c was born d am born 5 your parents / sing? no3 a weren’t born b wasn’t bornc not born d don’t born4 a are b live c was d were 6 you / draw? no 5 a born b were born c am born d was born6 a were you b are you c you were d was you7 a Were b Are you c Were you d You were 7 you and your brother / swim? yes 8 a I am b I was c you were d I wasn’t9 a aren’tb wasn’t c isn’t d weren’t 10 a were b was c is d are2 points for each correct question and answer 10 11 a were b is c was d are4 points for each correct answer446 Complete the sentences with for, at, with, until, and to. 1 He works ____ eight hours ____ 5.30 every day.TOTAL100 2 My sister is ____ the cinema ____ her boyfriend. 3 Can I speak ____ you? 2 points for each correct answer 10New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 625
 • 26. 6Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Look at the table and complete the sentences with 4 You / tell the time / when / four can/can’t + verb.MA R KHELEN DAVE5 She / play the piano / when / nine swim draw # 6 They / not walk / until / two ski## # paint#sing # 7 We / not read / until / six dance# # 2 points for each correct answer 12 can swim 1 Mark, Helen, and Dave _______ .can’t dance can paint 2 Mark and Dave ________ but they _______ . 4 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 3 Mark ______ ______ and swim.Jaya Rajah is fourteen, but he doesn’t go to school, he goes to 4 Nobody ______ ______ . New York University. He is in a class of twenty-year-olds. Jaya was 5 Mark and Dave ______ ______ or ski.born in Madras in India but now lives in a house in New York with 6 Helen ______ ski or ______ . his mother, father, and brother. They can all speak English. His 7 Helen and Dave can’t ______ but they ______ draw.father is a doctor. Jaya was different from a very young age. He could write before2 points for each correct answer 10 he could say ‘Mummy’ or ‘Daddy’. He could play the piano when hewas five and use a computer when he was eight. Now he studies2 Match the verbs and nouns.from 8.15 to 4.00 every day at the university. Then he studies at 1 e playa a computer home with his father from 6.30 to 10.00 every evening. Jaya doesn’thave any friends. He never goes out in the evenings, but he 2programb a bikesometimes watches TV. He says, ‘I live for one thing – I want to be 3drivec chessa doctor before I am seventeen. Other children of my age are 4cook d your nameboring. They can’t understand me. 5ride e the piano 6speakf poetry 1 Jaya is the same age as the other students in 7spellg Italian food his class.___ 8play h a car2 Jaya wasn’t born in the United States.___ 9writei Japanese 3 Jaya was very good at music when he was ayoung child.___ 1 point for each correct answer 84 Jaya goes out with his friends in the evenings. ___5 Jaya wants to do the same job as his father.___3 Write sentences.6 Jaya likes being with children of his age.___ 1 I / speak / when / two I could speak when I was two.1 point for each correct answer 6 2 I / not write / until / ten 3 They / swim / when / five26 U N I T 6 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 27. NAME:5 Complete the conversation. Circle the correct answer. 3 your parents / sing? no A When and where (1) ___ ? B In London in 1980. A And you? 4 you and your brother / swim? yes B I (2) ___ the same year as you but I (3) ___ in England. My parents (4) ___ in Germany then and so I (5) ___ in Munich. A How long (6) ___ in Germany for? 5 Martin and Ella / ski? yes B Until I was seven. A (7) ___ happy there? B Yes, (8) ___ , but my parents (9) ___ . Their jobs (10) ___ very hard and Germany (11) ___ very expensive. 6 Belinda / dance? yes1 a were you born b you bornc was you born d you were born2 a am born b was born c were born d born 7 you / draw? no3 a don’t born b not born c wasn’t bornd weren’t born4 a were b was c live d are 2 points for each correct question and answer105 a was bornb am born c were born d bornTOTAL1006 a was you b you were c are you d were you7 a You were b Were you c Are you d Were8 a I wasn’t b you were c I was d I am9 a weren’tb isn’t c wasn’t d aren’t 10 a are b is c was d were 11 a are b was c is d were 4 points for each correct answer 446 Complete the sentences with for, at, with, until, and to. 1 Can I speak ____ you? 2 He works ____ eight hours ____ 5.30 every day. 3 My sister is ____ the cinema ____ her boyfriend. 2 points for each correct answer 107 Write questions and short answers. 1 you / swim? yes Can you swim? Yes, I can. 2 they / paint? no Can they paint? No, they can’t.New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 627
 • 28. 7 Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the verbs in the correct column and then write the Past1 Charles Dickens was born in 1812.___ Simple forms. 2 Charles Dickens wrote in English.___ 3 Charles Dickens only wrote about rich people.___study meet give win buy visit speak becomestay leave start get enjoy stop do lose4 Charles Dickens’ father had a job in an office. ___ 5 Charles Dickens’ life was difficult because he had eight children.___ R EGU L AR V ER B S I R R E G U L A R VE R B S6 Charles Dickens was good at school.___ ________________________________________7 Charles Dickens spent all his father’s money.___ ________________________________________8 Charles Dickens worked every night.___ ________________________________________9 Charles Dickens earned very little money.___ ________________________________________ 10 Oliver Twist was Charles Dickens’ friend.___ ________________________________________1 point for each correct answer 10 ________________________________________ ____________________ ____________________3 Complete the sentences with a verb from the box in the Past Simple. Make one of the verbs negative. ____________________ ____________________marry earn die stay come be born become have help work study speak stop like 1 point for each correct answer: 1/2 for correct category; 1/2 for past form16 My grandparents (1) ____________ in Hungary in the 1920s. They (2) ____________ to England in 1946, after2 Read the text. Are the statements true () or false (#)? the war. My grandfather worked in a factory in Birmingham and he (3) ____________ English at night. CHA R LES D I CK EN S (1 812 –1870 ) My grandmother (4) ____________ at home because she Charles Dickens is a famous writer in the English language. He only (5) ____________ Hungarian and so she couldn’t wrote about the real world of England and many of the people in get a job. Life was difficult because my grandfather his books were not rich, but poor and hungry. (6)____________ much money in the factory. My Charles Dickens’s family lived in London and his father worked grandparents (7) ____________ three children, my in an office. It was a good job, but he always spent a lot of money mother and my two uncles. They (8) ____________ their and often there was no money to buy food. There were eight parents as much as they could. My grandparents children in the family, so life was hard. (9) ____________ work when they were sixty and they Charles went to school and his teachers thought he was very liked having a lot of free time together. Unfortunately, clever. But when Charles was only eleven, his father lost all his my grandfather (10) ____________ in 1994, but my money and the family left their house. Charles got a job washing grandmother is still alive. bottles. He worked ten hours a day and he earned six shillings (30p) a week. Every night, after work, he walked four miles back to his 2 points for each correct answer 20 room. Charles hated it and never forgot it. He used it in many books, for example David Copperfield and Oliver Twist.28U N I T 7 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 29. NAME:4 Complete the conversation. Circle the correct answer. A Where (1) ___ last Saturday evening? B I went to work. A To work? Why? B Because I (2) ___ the money. A But you (3) ___ every Saturday last month, too. Why don’t you have any money now? B Because I (4) ___ all the money from last month. A What (5) ___ with the money? B A CD and video game. A (6) ___ your sister the money that you (7) ___ for last week? B No, (8) ___ . I (9) ___ , but there isn’t a problem. She always has a lot of money. Anyway, what (10)___ last Saturday evening? A I (11) ___ out because I had no money!1 a did you b go c did you go d do you go2 a needed b needs c did need d do need3 a work b did workc didn’t work d worked4 a spent b spend c spended d did spend5 a do you buy b did you buyc you buy d you bought6 a You give b You gavec Did you give d You did give7 a ask b asks c asked d didn’t ask8 a I didn’t b I don’t c I did d I do9 a can b couldn’t c could d can’t 10 a you did b do you do c you didn’t d did you do 11 a don’t go b go c didn’t go d not go 4 points for each correct answer 405 Write sentences about someone in your family. Where and when was he/she born? Where did he/she live when he/she was small? What did he/she study? What did he/she do in his/her free time? Also write about his/her first job.(6 points for communication of ideas, 4 for grammatical accuracy,14 4 for lexis and use of link words) TOTAL100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 7 29
 • 30. 7 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the sentences with a verb from the box in the Past3 Complete the conversation. Circle the correct answer. Simple. Make one of the verbs negative.A Where (1) ___ last Saturday evening?marry earn die stay come be born become B I went to work.have help work study speak stop likeA To work? Why?B Because I (2) ___ the money. My grandparents (1) ____________ in Hungary in the A But you (3) ___ every Saturday last month, too. Why 1920s. They (2) ____________ to England in 1946, after don’t you have any money now? the war. My grandfather worked in a factory in B Because I (4) ___ all the money from last month. Birmingham and he (3) ____________ English at night.A What (5) ___ with the money? My grandmother (4) ____________ at home because sheB A CD and video game. only (5) ____________ Hungarian and so she couldn’tA (6) ___ your sister the money that you (7) ___ for last get a job. Life was difficult because my grandfatherweek? (6)____________ much money in the factory. MyB No, (8) ___ . I (9) ___ , but there isn’t a problem. She grandparents (7) ____________ three children, my always has a lot of money. Anyway, what (10)___ last mother and my two uncles. They (8) ____________ theirSaturday evening? parents as much as they could. My grandparents A I (11) ___ out because I had no money! (9) ____________ work when they were sixty and they 1 a do you go b did you go c go d did you liked having a lot of free time together. Unfortunately, my grandfather (10) ____________ in 1994, but my2 a do need b did need c needs d needed grandmother is still alive. 3 a worked b didn’t work c did work d work 4 a did spend b spended c spend d spent2 points for each correct answer 20 5 a you bought b you buy c did you buy d do you buy2 Write the verbs in the correct column and then write the Past Simple forms. 6 a You did give b Did you give c You gave d You givestudy meet give win buy visit speak become 7 a didn’t ask b asked c asks d askstay leave start get enjoy stop do lose 8 a I do b I did c I don’t d I didn’t R EGU L AR V ER B SI R R E G U L A R VE R B S 9 a can’t b could c couldn’t d can ________________________________________ 10 a did you do b you didn’t c do you do d you did ________________________________________ 11 a not go b didn’t go c go d don’t go ________________________________________ 4 points for each correct answer 40 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 1 point for each correct answer: 1/2 for correct category; 1/2 for past form 1630U N I T 7 Test BNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 31. NAME:4 Read the text. Are the statements true () or false (#)? C HA R LES D I CK EN S (1 812 –1870 ) Charles Dickens is a famous writer in the English language. He wrote about the real world of England and many of the people in his books were not rich, but poor and hungry. Charles Dickens’s family lived in London and his father worked in an office. It was a good job, but he always spent a lot of money and often there was no money to buy food. There were eight children in the family, so life was hard. Charles went to school and his teachers thought he was very clever. But when Charles was only eleven, his father lost all his money and the family left their house. Charles got a job washing bottles. He worked ten hours a day and he earned six shillings (30p) a week. Every night, after work, he walked four miles back to his room. Charles hated it and never forgot it. He used it in many books, for example David Copperfield and Oliver Twist. 1 Charles Dickens was born in 1812.___ 2 Charles Dickens wrote in English.___ 3 Charles Dickens only wrote about rich people.___ 4 Charles Dickens’ father had a job in an office. ___ 5 Charles Dickens’ life was difficult because he had eight children.___ 6 Charles Dickens was good at school.___ 7 Charles Dickens spent all his father’s money.___ 8 Charles Dickens worked every night.___ 9 Charles Dickens earned very little money.___10 Oliver Twist was Charles Dickens’ friend.___ 1 point for each correct answer105 Write sentences about someone in your family. Where and when was he/she born? Where did he/she live when he/she was small? What did he/she study? What did he/she do in his/her free time? Also write about his/her first job.(6 points for communication of ideas, 4 for grammatical accuracy, 4 for lexis and use of link words)14 TOTAL100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 7 31
 • 32. 8 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the numbers and words.TE LE VISION1 k 30tha third2 12thb twentieth A Scotsman, John Logie Baird, transmitted the first television3 2nd c thirty-firstpicture on 25 November, 1905. The first thing on television was aboy who worked in the office next to Baird’s workroom in London.4 31std tenthIn 1929 Baird sent pictures from London to Glasgow. In 1940 he sent5 5th e firstpictures to New York, and also produced the first colour TV6 10thf twelfth pictures.7 21stg fifth8 1st h twenty-first1 Levi Strauss was English. ___9 4th i fourth2 Jacob Davis sold cloth in his shop. ___ 10 20thj second3 Levis Strauss and Jacob Davis made clothes for 11 3rd k thirtieth strong workmen.___4 Women saw jeans in a magazine and liked them. ___1 point for each correct answer105 Calvin Klein earned $12.5 million in one week. ___6 John Logie Baird was from Scotland. ___2 Write the time expressions in the correct column.7 A boy sent the first television picture. ___Saturday morning weekends my birthday autumn8 Baird worked in London. ___half past one the twenty-first century the afternoon9 Baird sent a television to Glasgow. ___Thursday November Christmas Day 10 In 1940 Baird moved to New York ___in at on1 point for each correct answer 10 ______________ ______________ _______________ ______________ ______________ _______________ 4 Match the questions with a correct answer a–i. ______________ _______________ 1 d Did you go out a Two months. ______________ _______________ yesterday evening? b I love my new job.2 When did you start1 point for each correct answer10 your new job?c Thanks very much.3 Did he call his parents? d Yes, I did.3 Read the text. Are the statements true () or false (#)?4 My grandmother ise No, thank you.105 years old. f Two months ago. J E AN S 5 The cake you made Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in was wonderful. g I’m not sure. 1923. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had6 What did you doh We went to the cinema. a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans yesterday evening? iI don’t believe it! were blue. In 1965 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1990’s Calvin Klein earned $12.5 2 points for each correct answer 10 million a week from jeans.32U N I T 8 Test ANew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 33. NAME:5 Make the sentences negative. 6 Complete the conversation. Circle the correct answer. 1 I drove to work yesterday.A Hi, Emma. How are you? I didn’t drive to work yesterday. B Fine, thanks. A And how’s John? 2 My sister made a cake for my last birthday. B John? John isn’t my boyfriend now. Dave is my new boyfriend. A Oh, when (1) ___ Dave? 3 We listened to the radio yesterday evening. B We met (2) ___ . (3) ___ the eighth (4) ___ September. A How (5) ___ ? B I (6) ___ him in a disco and I fell (7) ___ love (8)___ his4 They took the bus into town last Saturday. eyes. A Can I ask you a question (9) ___ John? B Yes, of course. A Why did you leave John and go out with Dave?5 He went on holiday to Spain last summer. B I (10) ___ John but I love Dave. 1 a you meet b did you meet c you met d you did meet6 You ate a lot at lunch time. 2 a three months b before three months c from three months d three months ago 3 a On b In c At d To7 I wore my jeans at school. 4 a the b at c of d in 5 a did you and Dave meet b did Dave meet c you and Dave met d did they meet8 They called their parents last week. 6 a meet b did meet c didn’t meet d met 7 a on b in c into d to 8 a from b of c with d to9 My friends wrote to me last month. 9 a about b to c by d of10 a loved b didn’t love c love d not love 4 points for each correct answer40 10 You did all the shopping last Friday.TOTAL100 11 I cooked dinner every day last week. 2 points for each correct answer 20New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 833
 • 34. 8 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 3 Write the time expressions in the correct column. J E AN SSaturday morning weekends my birthday autumn Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans inhalf past one the twenty-first century the afternoon 1923. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had Thursday November Christmas Day a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1965 jeans became fashionable for women after they inat on saw them in Vogue magazine. In the 1990’s Calvin Klein earned $12.5______________ ______________ _______________ million a week from jeans.______________ ______________ _____________________________ _______________ TELEVI S I O N ______________ _______________ A Scotsman, John Logie Baird, transmitted the first television picture on 25 November, 1905. The first thing on television was a 1 point for each correct answer 10 boy who worked in the office next to Baird’s workroom in London. In 1929 Baird sent pictures from London to Glasgow. In 1940 he sent 4 Match the numbers and words. pictures to New York, and also produced the first colour TV pictures. 1k 30th a third 2 21stb twentieth 1 Levi Strauss was English.___3 12thc thirty-first 2 Jacob Davis sold cloth in his shop.___4 1st d tenth 3 Levis Strauss and Jacob Davis made clothes for5 31ste first strong workmen.___6 20thf twelfth 4 Women saw jeans in a magazine and liked them. ___ 7 2nd g fifth 5 Calvin Klein earned $12.5 million in one week. ___8 10thh twenty-first 6 John Logie Baird was from Scotland.___9 3rd i fourth 7 A boy sent the first television picture.___ 10 4th j second 8 Baird worked in London.___ 11 5th k thirtieth 9 Baird sent a television to Glasgow.___ 1 point for each correct answer 10 10 In 1940 Baird moved to New York ___1 point for each correct answer 10 5 Complete the conversation. Circle the correct answer.A Hi, Emma. How are you? And how’s John?2 Match the questions with a correct answer.B John? John isn’t my boyfriend now. Dave is my new 1 d Did you go outa Two months.boyfriend. yesterday evening? A Oh, when (1) ___ Dave? b I love my new job. 2What did you do B We met (2) ___ . (3) ___ the eighth (4) ___ September.yesterday evening? c Thanks very much.A How (5) ___ ? 3Did he call his parents? d Yes, I did.B I (6) ___ him in a disco and I fell (7) ___ love (8)___ his 4When did you start e No, thank you. eyes.your new job? A Can I ask you a question (9) ___ John? f Two months ago. 5My grandmother is B Yes, of course.105 years old. g I’m not sure.A Why did you leave John and go out with Dave? 6The cake you madeh We went to the cinema.was wonderful.B I (10) ___ John but I love Dave. iI don’t believe it! 2 points for each correct answer 1034 U N I T 8 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 35. NAME: 1 a you did meet b you met 9 I cooked dinner every day last week. c did you meet d you meet 2 a three months ago b from three months c before three months d three months 10 My friends wrote to me last month. 3 a To b At c In d On 4 a in b of c at d the 5 a did they meet b you and Dave met 11 He went on holiday to Spain last summer. c did Dave meet d did you and Dave meet 6 a met b didn’t meet c did meet d meet 7 a to b into c in d on 2 points for each correct answer20 8 a to b with c of d from 9 a of b by c to d about TOTAL10010 a not love b love c didn’t love d loved4 points for each correct answer 406 Make the sentences negative. 1 I drove to work yesterday. I didn’t drive to work yesterday.2 I wore my jeans at school.3 My sister made a cake for my last birthday.4 They called their parents last week.5 They took the bus into town last Saturday.6 You did all the shopping last Friday.7 We listened to the radio yesterday evening.8 You ate a lot at lunch time.New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Test B U N I T 835
 • 36. 9Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the pictures to the names of the food and drink.2 Are the nouns usually countable (C) or uncountable (U)? 1 book C ___ 7 biscuit___ 2 waterU ___ 8 glass___ 3 wine___ 9 meal ___ 4 fruit ___10 milk ___ a bc5 apple ___11 egg___ 6 money ___12 cheese ___ 1 point for each correct answer103 Read the text. Are the statements true () or false (#)? d ef ME A LS IN B RITA IN A typical full English breakfast is a very big meal – sausages, bacon, eggs, tomatoes, mushrooms and of course toast. But nowadays many people don’t have time to eat all this and just have toast, or sometimes fruit and yoghurt. The typical breakfast drink is tea, g hiwhich people have with cold milk. Some people have coffee made with just hot water. Many visitors to Britain think this coffee is horrible! For many people lunch is a quick meal. In cities there are a lot of sandwich bars, where office workers can choose the kind of bread they want, either brown or white, and then all sorts of salad and j klmeat or fish to go in the sandwich. Pubs often serve good, cheap food, both hot and cold. School-children can have a hot meal at school, but many just take a snack from home – a sandwich, a drink, some fruit, and perhaps some crisps. People eat their evening meal quite early, often at about six o’clock. A typical dinner is meat and vegetables, especially on m noSundays, when all the family eat together. 1 Many British people don’t eat a full English 1 e ice cream9 bananasbreakfast.___ 2wine 10 tea2 Many British people choose toast for breakfast. ___ 3sandwiches11oranges3 The typical drink with breakfast is coffee. ___ 4tomatoes 12 apple juice4 Many visitors to Britain love British coffee. ___ 5bread13 chocolate5 A lot of British people have a sandwich 6eggs 14 grapes for lunch.___ 7rice 15 apples 6 Many offices in cities have sandwich bars. ___ 8strawberries 7 People can buy hot and cold food in a British pub.___1 point for each correct answer 14 8 Schoolchildren have a hot lunch at home.___ 9 British people usually have lunch at six o’clock. ___10 People in Britain often eat meat on Sundays.___ 1 point for each correct answer1036 U N I T 9 Test ANew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 37. NAME:4 Circle the correct alternative in each sentence. 10 ____________ is that? 1 A Do you like / Would you like a drink? 11 ____________ people live in this city? B No, thanks. I’m not thirsty.12 ____________ wine did he drink last night? 2 A Do you like / Would you like French food? 10 1 point for each correct answer B Yes, I love it. 3 A Can I help you? B Yes. I like / I’d like a cheese sandwich, please. 7 Complete the requests with Can/Could I or Can/Could you. 4 A Do you like / Would you like some wine? 1 _____________ borrow your pencil, please? B Yes. A bottle of red, please. 2 _____________ have the recipe, please? 5 A What activities do you do?3 _____________ pass the fizzy water, please? B I like / I’d like ice-skating. 4 _____________ lend me some CDs, please? 6 A Are you ready to order dessert? B Yes. I’d like / I like some apple pie.5 _____________ see the cookbook, please? 6 _____________ help me do the crossword, please?1 point for each correct answer 5 7 _____________ buy me some stamps, please? 8 _____________ watch the movie, please?5 Complete the sentences with a, an, some, or any.a any2 points for each correct answer16 1 I have ______ brother but I don’t have ______ sisters.some 2 There are ______ letters on the desk. 3 Is there ______ milk in the fridge? 8 Write three paragraphs about how people eat in Poland. Write about breakfast, lunch, and dinner. 4 Would you like ______ sugar in your coffee? 5 I’d like ______ strawberries, please.(5 points for each paragraph: 2 for communication of ideas,15 6 Can I have ______ Coke, please?2 for grammatical accuracy, 1 for lexis) 7 There aren’t ______ plates in the cupboard.TOTAL100 8 Would the children like ______ apple? 9 We’d like ______ fruit for dessert. 10 He’s thirsty. He’d like ______ beer. 11 There isn’t ______ art gallery in this town. 12 I can’t find ______ mushrooms in the kitchen. 2 points for each correct answer 206 Complete the questions with How much or How many. How much1 ____________ money do you spend in a month?How many2 ____________ sisters do you have?3 ____________ hours of English do you study in a week?4 ____________ meat would you like?5 ____________ free time do you have this week?6 ____________ hours did you work last week?7 ____________ carrots do you need for the recipe?8 ____________ chocolate do you eat in a week?9 ____________ holidays do you have a year?New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 937
 • 38. 9Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the questions with How much or How many. 4 Read the text. Are the statements true () or false (#)? How much1 ____________ money do you spend in a month? ME A LS IN B RITA INHow many2 ____________ sisters do you have?3 ____________ hours did you work last week? A typical full English breakfast is a very big meal – sausages, bacon,4 ____________ chocolate do you eat in a week? eggs, tomatoes, mushrooms and of course toast. But nowadays many people don’t have time to eat all this and just have toast, or5 ____________ hours of English do you study in a week?sometimes fruit and yoghurt. The typical breakfast drink is tea, which people have with cold milk. Some people have coffee made6 ____________ holidays do you have a year? with just hot water. Many visitors to Britain think this coffee is7 ____________ free time do you have this week? horrible!8 ____________ people live in this city? For many people lunch is a quick meal. In cities there are a lot of9 ____________ meat would you like?sandwich bars, where office workers can choose the kind of bread 10 ____________ carrots do you need for the recipe? they want, either brown or white, and then all sorts of salad and 11 ____________ wine did he drink last night? meat or fish to go in the sandwich. Pubs often serve good, cheap 12 ____________ is that?food, both hot and cold. School-children can have a hot meal at school, but many just take a snack from home – a sandwich, a1 point for each correct answer 10 drink, some fruit, and perhaps some crisps. People eat their evening meal quite early, often at about six2 Circle the correct alternative in each sentence. o’clock. A typical dinner is meat and vegetables, especially on Sundays, when all the family eat together. 1 A Do you like / Would you like a drink? B No, thanks. I’m not thirsty. 2 A Are you ready to order dessert? 1 Many British people don’t eat a full English B Yes. I’d like / I like some apple pie.breakfast.___ 3 A Can I help you? 2 Many British people choose toast for breakfast. ___ B Yes. I like / I’d like a cheese sandwich, please. 3 The typical drink with breakfast is coffee. ___ 4 A Do you like / Would you like French food? 4 Many visitors to Britain love British coffee. ___ B Yes, I love it. 5 A lot of British people have a sandwich 5 A What activities do you do?for lunch.___ B I like / I’d like ice-skating. 6 Many offices in cities have sandwich bars. ___ 6 A Do you like / Would you like some wine? 7 People can buy hot and cold food in a B Yes. A bottle of red, please. British pub.___1 point for each correct answer 58 Schoolchildren have a hot lunch at home.___ 9 British people usually have lunch at six o’clock. ___3 Are the nouns usually countable (C) or uncountable (U)? 10 People in Britain often eat meat on Sundays.___ 1 book C ___7 apple___ 1 point for each correct answer10 2 waterU ___8 egg___ 3 money ___9 fruit___5 Complete the requests with Can/Could I or Can/Could you. 4 glass ___ 10 biscuit___ 1 _____________ lend me some CDs, please? 5 wine___ 11 cheese ___ 2 _____________ help me do the crossword, please? 6 meal___ 12 milk ___ 3 _____________ borrow your pencil, please?1 point for each correct answer 10 4 _____________ buy me some stamps, please? 5 _____________ pass the fizzy water, please?38 U N I T 9 Test BNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 39. NAME: 6 _____________ watch the movie, please?7 Complete the sentences with a, an, some, or any. 7 _____________ have the recipe, please?1 I have _ a any _____ brother but I don’t have ______ sisters. 8 _____________ see the cookbook, please?some 2 There are ______ letters on the desk. 2 points for each correct answer 16 3 Can I have ______ Coke, please? 4 Would the children like ______ apple?6 Match the pictures to the names of the food and drink. 5 Is there ______ milk in the fridge? 6 We’d like ______ fruit for dessert. 7 I’d like ______ strawberries, please. 8 There isn’t ______ art gallery in this town. 9 Would you like ______ sugar in your coffee?abc 10 There aren’t ______ plates in the cupboard.11 I can’t find ______ mushrooms in the kitchen.12 He’s thirsty. He’d like ______ beer. 2 points for each correct answer 20def8 Write three paragraphs about how people eat in Poland. Write about breakfast, lunch, and dinner.(5 points for each paragraph: 2 for communication of ideas,152 for grammatical accuracy, 1 for lexis)TOTAL 100ghi jk lmno 1 o ice cream9 oranges 2 eggs10 bananas 3 chocolate 11 apples 4 strawberries12 grapes 5 sandwiches13 tomatoes 6 tea 14 rice 7 wine15 apple juice 8 bread1 point for each correct answer 14New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 939
 • 40. 10 Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the sentences.5 Noise in the city is __________________ than in the country. (bad) a d 1 Good is the opposite of b _ _ . 6 His horse was __________________ than the others. 2 Fast is the opposite of s _ _ _ . (slow) 3 Exciting is the opposite of b _ _ _ _ _ . 7 I think skiing is __________________ than ice- 4 Cheap is the opposite of e _ _ _ _ _ _ _ _ .skating. (dangerous) 5 Clean is the opposite of d _ _ _ _ .8 Our last test was __________________ than this 6 Quiet is the opposite of n _ _ _ _ .one. (difficult) 7 Safe is the opposite of d _ _ _ _ _ _ _ _ . 9 My house is __________________ from town than your house. (far) 8 Friendly is the opposite of u _ _ _ _ _ _ _ _ _ .10 CDs are __________________ than cassettes. 9 Old is the opposite of m _ _ _ _ _ .(expensive) 1 point for each correct answer 811 London is __________________ than Manchester. (big)12 I think American music is __________________2 Read the text. Are the statements true () or false (#)? than British music. (good) V I EN N A2 points for each correct answer 20 Vienna has a rich history. Its university opened in 1365, and is one of the oldest in Europe. From 1558 to 1806 it was the centre of the 4 Complete the sentences using the superlative form of the Holy Roman Empire and it became an important cultural centre foradjective in brackets. art and learning in the 18th and 19th centuries. The famousoldest 1 That shop is the _______ building in the street. (old) psychiatrist, Sigmund Freud, lived and worked there. Vienna was the music capital of the world for many centuries. Haydn, Mozart, most expensive 2 They always stay at the _____________ hotel in Beethoven, Brahms, Schubert, and the Strauss family all came to London. (expensive) work here. It is now the home of one of the world’s most famous 3 These streets are _____________________ in the orchestras, the Vienna Philharmonic. Its State Opera House is alsowhole town. (dirty) world famous. 4 I think New Orleans is one of ________________ cities in the world. (exciting) 1 Vienna is a very rich city. ___ 5 Which is _____________________ city in Europe? (high) 2 Vienna was important from the 16th to the 19th centuries. ___ 6 They have _____________________ garden in the street. (pretty) 3 Vienna has a university which is hundreds of years old.___ 7 Learning to drive was _____________________ thing in my life. (difficult) 4 Many famous psychiatrists lived in Vienna.___ 8 Which is _____________________ planet from 5 Today Vienna is famous for its music. ___ Earth? (far) 1 point for each correct answer 5 9 Who’s _____________________ person in your family? (intelligent)10 Where can I find _____________________ food in3 Complete the sentences using the comparative form of the London? (good) adjective in brackets.11 They bought _____________________ car that theycleaner 1 The country is much _______ than the city. (clean)could find. (cheap) more beautiful 2 I think Paris is ___________ than London.12 I went to New York last year. It was (beautiful) _____________________ holiday in my life. (bad) 3 Dogs are __________________ than cats. (noisy) 2 points for each correct answer 20 4 I think maths is __________________ than English. (boring)40U N I T 1 0 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 41. NAME:5 Write the sentences using the correct form of have got.6 Complete the text. Choose nine words from the box. 1 My city has a cinema but it doesn’t have a theatre.bigger ago from shops Foreign population My city has got a cinema but it hasn’t got a theatre.Tourists biggest here buildings for Travel hear2 Do you have a car? Yes, I do. shopping numberHave you got a car? Yes, I have. L3 Does your school have a computer centre? Yes, it does. London has a (1) ____________ of about 7,000,000. It lies on the River Thames, where the Romans landed nearly 2,000 years (2)____________ . From about 18004 They have two daughters but they don’t have a son. until World War Two, London was the (3) ____________ city in the world, but now there are many cities which are much (4)____________ .5 We have a lovely house but we don’t have a garden. London is famous (5) ____________ many things. (6) ____________ come from all over the world to visit its historic (7) ____________ , such as Buckingham Palace, and the Houses of Parliament, where you can6 Do they have a lot of money? No, they don’t. see and (8) ____________ the famous clock, Big Ben. They also come to visit its theatres, its museums, and its many (9) ____________ , such as Harrods.7 I don’t have much free time because I have a lot of3 points for each correct answer27homework. TOTAL1008 Does your brother have a girlfriend? No, he doesn’t.9 Does your city have an art gallery? No, but it has agood theatre. 10 She has lots of cassettes but she doesn’t have manyCDs. 11 You don’t have a big house but you have a prettygarden. 12 Do you have a dog? No, I don’t. 2 points for each correct answer 20New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 1041
 • 42. 10Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the sentences using the superlative form of the 3 Read the text. Are the statements true () or false (#)? adjective in brackets. oldest1 That shop is the _______ building in the street. (old)VIE NNAmost expensive2 They always stay at the _____________ hotel inVienna has a rich history. Its university opened in 1365, and is one ofLondon. (expensive) the oldest in Europe. From 1558 to 1806 it was the centre of the3 They have _____________________ garden in the Holy Roman Empire and it became an important cultural centre forstreet. (pretty)art and learning in the 18th and 19th centuries. The famous4 Which is _____________________ planet frompsychiatrist, Sigmund Freud, lived and worked there. Vienna wasEarth? (far)the music capital of the world for many centuries. Haydn, Mozart,5 These streets are _____________________ in theBeethoven, Brahms, Schubert, and the Strauss family all came towhole town. (dirty) work here. It is now the home of one of the world’s most famous6 Who’s _____________________ person in yourorchestras, the Vienna Philharmonic. Its State Opera House is alsofamily? (intelligent) world famous.7 Which is _____________________ city in Europe?(high)1 Vienna is a very rich city. ___8 They bought _____________________ car that they2 Vienna was important from the 16th to thecould find. (cheap)19th centuries. ___9 I think New Orleans is one of3 Vienna has a university which is hundreds of_____________________ cities in the world.years old.___(exciting)4 Many famous psychiatrists lived in Vienna.___ 10 Learning to drive was _____________________thing in my life. (difficult)5 Today Vienna is famous for its music. ___ 11 I went to New York last year. It was1 point for each correct answer 5_____________________ holiday in my life. (bad) 12 Where can I find _____________________ food inLondon? (good) 4 Complete the sentences using the comparative form of theadjective in brackets.2 points for each correct answer 20cleaner1 The country is much _______ than the city. (clean)more beautiful2 I think Paris is ___________ than London.2 Complete the sentences. (beautiful) a d 1 Good is the opposite of b _ _ .3 His horse was __________________ than the others.(slow) 2 Safe is the opposite of d _ _ _ _ _ _ _ _ .4 Our last test was __________________ than this 3 Fast is the opposite of s _ _ _ .one. (difficult) 4 Friendly is the opposite of u _ _ _ _ _ _ _ _ _ .5 Dogs are __________________ than cats. (noisy) 5 Cheap is the opposite of e _ _ _ _ _ _ _ _ .6 My house is __________________ from town than 6 Old is the opposite of m _ _ _ _ _ . your house. (far) 7 Exciting is the opposite of b _ _ _ _ _ .7 Noise in the city is __________________ than in the 8 Quiet is the opposite of n _ _ _ _ . country. (bad) 9 Clean is the opposite of d _ _ _ _ . 8 London is __________________ than Manchester.(big) 1 point for each correct answer 89 I think maths is __________________ than English.(boring) 10 I think skiing is __________________ than ice-skating. (dangerous)42 U N I T 1 0 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 43. NAME: 11 I think American music is __________________ 6 Does your city have an art gallery? No, but it has athan British music. (good) good theatre. 12 CDs are __________________ than cassettes.(expensive) 2 points for each correct answer 20 7 We have a lovely house but we don’t have a garden.5 Complete the text. Choose nine words from the box.number bigger Travel from buildings population 8 You don’t have a big house but you have a pretty garden.shops ago biggest Foreign here for hearshopping Tourists L9 They have two daughters but they don’t have a son. London has a (1) ____________ of about 7,000,000. It lies on the River Thames, where the Romans landed nearly 2,000 years (2)____________ . From about 1800 until World War Two, London was the (3) ____________ 10 I don’t have much free time because I have a lot of homework. city in the world, but now there are many cities which are much (4)____________ . London is famous (5) ____________ many things. 11 Do you have a dog? No, I don’t. (6) ____________ come from all over the world to visit its historic (7) ____________ , such as Buckingham Palace, and the Houses of Parliament, where you can see and (8) ____________ the famous clock, Big Ben. They 12 She has lots of cassettes but she doesn’t have many also come to visit its theatres, its museums, and its manyCDs. (9) ____________ , such as Harrods. 3 points for each correct answer 27 2 points for each correct answer206 Write the sentences using the correct form of have got.TOTAL100 1 My city has a cinema but it doesn’t have a theatre. My city has got a cinema but it hasn’t got a theatre.2 Do you have a car? Yes, I do.Have you got a car? Yes, I have.3 Do they have a lot of money? No, they don’t.4 Does your brother have a girlfriend? No, he doesn’t.5 Does your school have a computer centre? Yes, it does.New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 1043
 • 44. 11Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Find ten articles of clothing. Write the words in the spaces. 3 Complete the sentences using the Present Continuous form of the verb in brackets.T R O U SE R SH IRS1 I can’t come to the cinema. I’m _ doing my homework. ____R O D W HE LH E T I H(do)A U H J AC K ET BAO aren’t wearing 2 You can’t go outside. You ___________ any shoes.I S H U RT U PL IOE(not wear) NE C M IC D RE S S S3 She can’t answer the phone because she __________________ her hair. (wash)E R NPAO RX U HKO 4 I __________________ out this evening because I’veR S UENA E SS U I Tgot a headache. (not go)S H IRTT S ZP URK5 You can’t listen to music because the stereoE A GPAL R BO OTS__________________ . (not work)V S I J EA N SF S I M6 My parents aren’t here at the moment. They __________________ golf. (play) jumper7 What’s the matter? Why __________________ you ____________________ ____________________ __________________ ? (cry) ____________________ ____________________ 8 What __________________ the children ____________________ ____________________ __________________ in the garden? (do) ____________________ ____________________ 9 They __________________ this afternoon because ____________________ ____________________ they’re both very tired. (not work) ____________________ 10 We don’t want to leave the party. We ________ __________ to a very interesting person. (talk)1 point for each correct answer 1011 My children __________________ English at the moment. (learn)2 Write the -ing form of the verbs. 12 The sky is cloudy. Why __________________ you __________________ sunglasses? (wear)1 watch watching___________________2 run running___________________2 points for each correct answer 203 write writing___________________4 swim__________________4 Circle the correct alternative(s) in each sentence.5 drive __________________ 1 Your / Yours house is bigger than my / mine.6 drink __________________ 2 Whose / Who is this? It’s John.7 listen__________________ 3 This pen isn’t hers / her. Is it your / yours?8 have__________________ 4 Ours / Our children are older than their / theirs.9 get __________________ 5 Who / Whose is this? It’s John’s. 10 read__________________ 6 Who’s / Whose having a party? I am. 11 think __________________ 7 Who’s / Whose are these? They’re mine. 12 smile __________________ 8 Her / Hers children are students at my / mine school. 13 sit __________________2 points for each correct answer 201 point for each correct answer 1044 U N I T 1 1 Test ANew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 45. NAME:5 Complete the conversation. Circle the correct answer. A Hi, Fiona. (1) ___ the party? B Yes, (2) ___ , thanks, but can I ask you a question? A Of course. B (3) ___ that man over there? I think he’s very good- looking. A Who? I can’t see. B He (4) ___ near the door. A (5) ___ jeans and a red T-shirt? B No, (6) ___ . He’s got brown hair and he’s tall and very handsome. A Oh, that’s Robert. B What (7) ___ ? A He’s a writer. He (8) ___ a novel at the moment. B I’d love to meet him. Is he married? A No, but he (9) ___ married next month. B Oh well, I (10) ___ for a new boyfriend at the moment anyway! 1 a Are you enjoying b Do you enjoy c You enjoy d Enjoy 2 a I do b I’m c I enjoy d I am 3 a Whose b Who are c Who’s d Where 4 a stands b ’s standing c standing d are standing 5 a Does he wear b He is wearing c Is he wearing d He’s wearing 6 a he is b he doesn’t c I’m not d he isn’t 7 a does he do b did he do c his job d is he doing 8 a writing b ’s writing c are writing d writes 9 a getting b ’s getting c got d gets10 a don’t look b isn’t looking c ’m not looking d not look 4 points for each correct answer 40TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest A U N I T 11 45
 • 46. 11Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the -ing form of the verbs. 3 Circle the correct alternative(s) in each sentence.1 watch watching___________________1 Your / Yours house is bigger than my / mine.2 run running___________________ 2 Who’s / Whose having a party? I am.3 write writing___________________3 Whose / Who is this? It’s John.4 listen__________________ 4 Who’s / Whose are these? They’re mine.5 get __________________ 5 Ours / Our children are older than their / theirs.6 swim__________________ 6 Her / Hers children are students at my / mine school.7 read__________________ 7 This pen isn’t hers / her. Is it your / yours?8 drink __________________ 8 Who / Whose is this? It’s John’s.9 smile __________________2 points for each correct answer 20 10 drive __________________ 11 have__________________4 Complete the sentences using the Present Continuous form 12 sit __________________ of the verb in brackets. 13 think __________________ doing my homework. 1 I can’t come to the cinema. I’m _ ____1 point for each correct answer 10 (do)aren’t wearing 2 You can’t go outside. You ___________ any shoes. (not wear)2 Find ten articles of clothing. Write the words in the spaces.3 My parents aren’t here at the moment. They __________________ golf. (play)T R O U SE R SH IRS 4 What __________________ the childrenR O D W HE LH E T I H__________________ in the garden? (do)A U H J AC K ET BAO5 She can’t answer the phone because sheI S H U RT U PL IOE__________________ her hair. (wash) NE C M IC D RE S S S6 They __________________ this afternoon becauseE R NPAO RX U HKOthey’re both very tired. (not work)R S UENA E SS U I T7 You can’t listen to music because the stereo __________________ . (not work)S H IRTT S ZP URK 8 My children __________________ English at theE A GPAL R BO OTSmoment. (learn)V S I J EA N SF S I M9 I __________________ out this evening because I’ve got a headache. (not go) jumper ____________________ ____________________10 What’s the matter? Why __________________ you __________________ ? (cry) ____________________ ____________________11 The sky is cloudy. Why __________________ you ____________________ ____________________ __________________ sunglasses? (wear) ____________________ ____________________12 We don’t want to leave the party. We _________ ____________________ ____________________ _________ to a very interesting person. (talk) ____________________2 points for each correct answer 201 point for each correct answer 1046 U N I T 1 1 Test BNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 47. NAME:5 Complete the conversation. Circle the correct answer. A Hi, Fiona. (1) ___ the party? B Yes, (2) ___ , thanks, but can I ask you a question? A Of course. B (3) ___ that man over there? I think he’s very good- looking. A Who? I can’t see. B He (4) ___ near the door. A (5) ___ jeans and a red T-shirt? B No, (6) ___ . He’s got brown hair and he’s tall and very handsome. A Oh, that’s Robert. B What (7) ___ ? A He’s a writer. He (8) ___ a novel at the moment. B I’d love to meet him. Is he married? A No, but he (9) ___ married next month. B Oh well, I (10) ___ for a new boyfriend at the moment anyway! 1 a Enjoy b You enjoy c Do you enjoy d Are you enjoying 2 a I am b I enjoy c I’m d I do 3 a Where b Who’s c Who are d Whose 4 a are standing b standing c ’s standing d stands 5 a He’s wearing b Is he wearing c He is wearing d Does he wear 6 a he isn’t b I’m not c he doesn’t d he is 7 a is he doing b his job c did he do d does he do 8 a writes b are writing c ’s writing d writing 9 a gets b got c ’s getting d getting10 a not look b ’m not looking c isn’t looking d don’t look 4 points for each correct answer 40TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 11 47
 • 48. 12 Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the weather symbols to the words. 3 Complete the sentences using at, in, on, like, or of. 1 There’s a good concert _________ Channel 3. 2 He’s going to France _________ a year’s time. 3 Is there a film _________ TV tonight?ab c de f 4 Are you afraid _________ him? 1 foggy 3 windy5 snowy5 I’m very good _________ swimming. 2 rainy 4 cloudy 6 sunny6 What was the weather _________ during your holiday? 1 point for each correct answer6 7 What’s _________ at the cinema?2 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 2 points for each correct answer 14 SUE GL AS S , R ACI N G DR I VE R4 Complete the sentences using going to and the verb in Sue Glass had a car accident when she was eight so she didn’t likebrackets. driving. When she grew up this was a problem, because she got a’s going to rain 1 Look at those clouds! It ___________ . (rain) job with a car company. Then six years ago she met Julian’m not going to watch it 2 This film is boring. I _________________ . (not Swayland, a racing driver, and she told him she was afraid of cars. watch) He wanted to help, so he took her to Brands Hatch, a Grand Prix 3 Hurry up! We _____________________ late. (be) racing circuit. He drove her round corners at 100 mph and she loved 4 I’m very tired. I _____________________ at home it. Then she heard about a special motor racing course. She did the this evening. (stay) course with five men and was amazed when she got top marks. She 5 It’s very cold. They _____________________ in the says: garden this afternoon. (not work) ‘I think I did well because I listened to everything the teacher said. I needed to because I was so afraid. The men often didn’t 6 Careful! That book _____________________ . (fall) listen. The best moment was my first championship race. I didn’t7 It’s my birthday next Saturday. My friend win but I came fourth. I beat 20 men. I love the excitement of_____________________ dinner for me. (cook) motor racing but it’s a dangerous sport and I’m always very 8 We haven’t got much money. We _______________ frightened.’__________ a new car. (not buy) 9 Alan’s going to university next year. He ___________ _____________ journalism. (study) 1 Sue Glass didn’t like driving because she had a car accident.___ 10 We didn’t study much this term. We _____________ ____________ the exam. (not pass) 2 When Sue Glass grew up she worked for a car company. ___ 11 They don’t like living in the city. They ___________ ______________to the country. (move) 3 Julian Swayland was afraid of cars.___12 He isn’t interested in chemistry. He _____________ 4 Julian took Sue to Brands Hatch because he_____________ a doctor. (not be) wanted to help her.___ 5 Sue drove a car at 100 mph.___2 points for each correct answer 20 6 Sue listened to the teacher so she did the course very well.___ 7 Sue was afraid of the men on her course. ___ 8 Sue won her fourth championship race.___ 9 Sue was better than 20 men on the course.___ 10 Sue loves motor racing because it’s dangerous.___ 1 point for each correct answer1048U N I T 1 2 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 49. NAME:5 Write questions. 5 Are you going to the kitchen because you want to make a sandwich? 1 he / be / a dancer?Is he going to be a dancer? 6 I went to New York because I wanted to visit the art2 What / you / wear for the party? galleries.What are you going to wear for the party?3 How long / you / stay / in Germany?7 They’re going to the travel agent’s because they want to book a holiday.4 What / they / do / during the holidays? 8 Is he saving money because he wants to buy a car?5 he / get married / next year? 9 Are they moving to the country because they want to have a quieter life?6 When / she / take her exams?7 we / have lunch / in a pub? 2 points for each correct answer 128 you / visit / your family / soon? 7 Complete the dialogue. Choose six words from the box.rainy beautiful shall Let’s cold todo sunny9 How / they / travel to Prague?Can Do for Shall A It’s a (1) _________ day. What (2) _________ we do? 10 she / look for / a new job?B It’s very (3) _________ and warm. (4) _________ go out. 11 Why / they / sell their house? A OK. (5) _________ we go to the beach or to the country? B I’d like to go to the beach (6) _________ go swimming. 12 your parents / retire / next year? A OK. I’ll get my swimming costume.3 points for each correct answer 18 2 points for each correct answer 20 TOTAL 1006 Rewrite the sentences using the infinitive of purpose. 1 I’m going to the bank because I want to get some money. I’m going to the bank to get some money. 2 Are you studying hard because you want to pass your exams? Are you studying hard to pass your exams? 3 I went to town because I wanted to do some shopping. I went to town to do some shopping. 4 The children went to the park because they wanted to play.New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 1249
 • 50. 12 Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)?3 Complete the sentences using going to and the verb in brackets. SUE GL AS S , R ACI N G DR I VE R’s going to rain 1 Look at those clouds! It ___________ . (rain) Sue Glass had a car accident when she was eight so she didn’t like ’m not going to watch it 2 This film is boring. I _________________ . (not driving. When she grew up this was a problem, because she got a watch) job with a car company. Then six years ago she met Julian 3 We didn’t study much this term. We Swayland, a racing driver, and she told him she was afraid of cars. _____________________ the exam. (not pass) He wanted to help, so he took her to Brands Hatch, a Grand Prix 4 Careful! That book _____________________ . (fall) racing circuit. He drove her round corners at 100 mph and she loved 5 We haven’t got much money. We it. Then she heard about a special motor racing course. She did the _____________________ a new car. (not buy) course with five men and was amazed when she got top marks. She 6 Hurry up! We _____________________ late. (be) says: ‘I think I did well because I listened to everything the teacher7 Alan’s going to university next year. He said. I needed to because I was so afraid. The men often didn’t _____________________ journalism. (study) listen. The best moment was my first championship race. I didn’t8 It’s very cold. They _____________________ in the win but I came fourth. I beat 20 men. I love the excitement ofgarden this afternoon. (not work) motor racing but it’s a dangerous sport and I’m always very 9 They don’t like living in the city. They frightened.’_____________________ to the country. (move)10 I’m very tired. I _____________________ at home this evening. (stay) 1 Sue Glass didn’t like driving because she had a car accident. ___11 It’s my birthday next Saturday. My friend _____________________ dinner for me. (cook) 2 When Sue Glass grew up she worked for a car company.___12 He isn’t interested in chemistry. He _____________________ a doctor. (not be) 3 Julian Swayland was afraid of cars. ___ 4 Julian took Sue to Brands Hatch because he2 points for each correct answer 20 wanted to help her. ___ 5 Sue drove a car at 100 mph. ___4 Complete the sentences using at, in, on, like, or of. 6 Sue listened to the teacher so she did the1 Are you afraid _________ him? course very well. ___ 2 What was the weather _________ during your 7 Sue was afraid of the men on her course.___ holiday? 8 Sue won her fourth championship race. ___ 3 There’s a good concert _________ Channel 3. 9 Sue was better than 20 men on the course. ___ 4 I’m very good _________ swimming. 10 Sue loves motor racing because it’s dangerous. ___ 5 Is there a film _________ TV tonight? 1 point for each correct answer10 6 What’s _________ at the cinema? 7 He’s going to France _________ a year’s time.2 Match the weather symbols to the words.2 points for each correct answer 14ab c de f 1 rainy 3 snowy5 cloudy 2 sunny 4 foggy6 windy 1 point for each correct answer650U N I T 1 2 Test B New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 51. NAME:5 Complete the dialogue. Choose six words from the box.7 Write questions.shall to Do beautiful docoldrainy Can1 he / be / a dancer?sunny Shall for Let’sIs he going to be a dancer?2 What / you / wear for the party? A It’s a (1) _________ day. What (2) _________ we do?What are you going to wear for the party? B It’s very (3) _________ and warm. (4) _________ go out. 3 she / look for / a new job? A OK. (5) _________ we go to the beach or to the country? 4 When / she / take her exams? B I’d like to go to the beach (6) _________ go swimming. A OK. I’ll get my swimming costume.5 you / visit / your family / soon? 3 points for each correct answer 186 How long / you / stay / in Germany?6 Rewrite the sentences using the infinitive of purpose. 1 I’m going to the bank because I want to get some 7 How / they / travel to Prague? money. I’m going to the bank to get some money.8 he / get married / next year? 2 Are you studying hard because you want to pass your exams? Are you studying hard to pass your exams?9 Why / they / sell their house? 3 I went to town because I wanted to do some shopping. I went to town to do some shopping. 10 What / they / do / during the holidays? 4 I went to New York because I wanted to visit the art galleries.11 we / have lunch / in a pub? 5 Are they moving to the country because they want to 12 your parents / retire / next year? have a quieter life?2 points for each correct answer 20 6 Are you going to the kitchen because you want to make a sandwich? TOTAL 100 7 Is he saving money because he wants to buy a car? 8 They’re going to the travel agent’s because they want to book a holiday. 9 The children went to the park because they wanted to play. 2 points for each correct answer 12New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 12 51
 • 52. 13Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Circle the word in each group which is different. 10 ‘_______________ didn’t you pass the exam?’ ‘I didn’t study very hard.’ 1 newspaper writer novel magazine11 ‘_______________ were you on your last birthday?’ 2 Swiss French Britain Chinese‘Nineteen.’ 3 bored interesting tired worried 4 slowly quietly quickly hard 2 points for each correct answer 20 5 medal ticket train platform 6 bedroom living room dining room palace 4 Complete the table. NOUNA DJ E CTIVE 1 point for each correct answer 5 colourcolourful_____ _______2 Match the question words and answers.danger____________ 1 e How far?a My sister.health____________ 2 Why?b In Rome.anger ____________ 3 Who?c Last month. sun ____________ 4 How many? d £25.00romance ____________ 5 What? e Five kilometres.beauty____________ 6 Where?f Twenty-five.peace ____________ 7 How much? g Because I’m cold. noise ____________ 8 When? h A new dress.2 points for each correct answer 16 1 point for each correct answer 75 Circle the correct alternative in each sentence.3 Complete the questions using the question words in the box.1 This house is very quiet / quietly. 2 I always eat my food very quick / quickly.which where how much what sort of how old 3 He isn’t a very careful / carefully driver.why when who what (x 2) how 4 You speak English very well / good. How 1 ‘____ do you travel to work?’ ‘By bus.’ 5 Smoking is a very badly / bad habit. 2 ‘_______________ does he do?’ ‘He’s a doctor.’6 You can travel from London to Paris very easy / easily. 3 ‘_______________ did you start your new job?’ 7 She’s a very well / good dancer. ‘About six weeks ago.’8 Could you speak more slow / slowly, please? 4 ‘_______________ train are you going to catch?’ 9 I thought that test was very easy / easily. ‘The 7.15.’ 2 points for each correct answer 16 5 ‘_______________ is your favourite writer?’‘Sir Arthur Conan Doyle.’ 6 ‘_______________ do you go at weekends?’ 6 Put the word in brackets in the correct place in the sentence. ‘To the beach.’ If necessary, change the adjective to an adverb. 7 ‘_______________ happened in the film?’1 I heard the news and I went home. (immediate) ‘The man and the woman got married.’I heard the news and I went home immediately. 8 ‘_______________ books do you read?’2 John cooks. (good)‘I like detective stories.’ 9 ‘_______________ did your car cost?’ ‘It wasn’t very expensive.’ 3 She’s got a headache. (bad)52 U N I T 1 3 Test ANew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 53. NAME: 4 I love driving. (fast) 5 We did a test yesterday. (hard) 6 Please call the police. (immediate) 7 They always walk through the park. (slow) 8 We work every day. (hard) 9 Anna is a doctor. (good)2 points for each correct answer 167 Complete the conversation. Circle the correct answer. A Good morning. Can you (1) ___ me the (2) ___ of the trains to London for today, please? B Morning or afternoon? A Morning, please. After nine o’clock. B The first train (3) ___ at 9.15 and then there’s one at 9.45 and 10.15. A (4) ___ does the 9.45 arrive in London? B At 11.15. A I want to come back this evening, so I’d like a (5) ___ , please. B OK, that’s thirty-five pounds fifty, please. A Here you are. B Thanks, and here’s your ticket.1 a say b speak c tell d talk2 a times b hours c platforms d tickets3 a left b leave c leaving d leaves4 a What time b How often c How far d What sort5 a single b platform c day return d period return4 points for each correct answer 20 TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLETest A U N I T 13 53
 • 54. 13 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the question words and answers.3 Circle the word in each group which is different. 1 e How far? a My sister.1 newspaper writer novel magazine 2 Where? b In Rome.2 slowly quietly quickly hard 3 Why? c Last month. 3 bored interesting tired worried 4 How much?d £25.004 Swiss French Britain Chinese 5 How many?e Five kilometres.5 medal ticket train platform 6 When?f Twenty-five.6 bedroom living room dining room palace 7 Who? g Because I’m cold. 1 point for each correct answer 5 8 What?h A new dress. 1 point for each correct answer 7 4 Circle the correct alternative in each sentence.1 This house is very quiet / quietly.2 Complete the questions using the question words in the box. 2 She’s a very well / good dancer.which where how much what sort ofhow old3 I always eat my food very quick / quickly.why when who what (x 2) how 4 Could you speak more slow / slowly, please?5 You speak English very well / good. How 1 ‘____ do you travel to work?’ ‘By bus.’6 I thought that test was very easy / easily. 2 ‘_______________ happened in the film?’ 7 He isn’t a very careful / carefully driver. ‘The man and the woman got married.’8 You can travel from London to Paris very easy / easily. 3 ‘_______________ does he do?’ ‘He’s a doctor.’9 Smoking is a very badly / bad habit. 4 ‘_______________ books do you read?’ ‘I like detective stories.’2 points for each correct answer 16 5 ‘_______________ train are you going to catch?’ ‘The 7.15.’ 5 Complete the table. 6 ‘_______________ didn’t you pass the exam?’NOUNA DJ E CTIVE‘I didn’t study very hard.’ 7 ‘_______________ did you start your new job?’colourcolourful____________ ‘About six weeks ago.’ romance ____________ 8 ‘_______________ do you go at weekends?’ danger____________‘To the beach.’ beauty____________ 9 ‘_______________ were you on your last birthday?’anger ____________ ‘Nineteen.’peace ____________ 10 ‘_______________ did your car cost?’‘It wasn’t very expensive.’ noise ____________sun ____________ 11 ‘_______________ is your favourite writer?’ ‘Sir Arthur Conan Doyle.’health____________2 points for each correct answer 20 2 points for each correct answer 1654 U N I T 1 3 Test B New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 55. NAME:6 Complete the conversation. Circle the correct answer.8 Please call the police. (immediate) A Good morning. Can you (1) ___ me the (2) ___ of the trains to London for today, please? 9 We did a test yesterday. (hard) B Morning or afternoon? A Morning, please. After nine o’clock. 2 points for each correct answer 16 B The first train (3) ___ at 9.15 and then there’s one at 9.45 and 10.15.TOTAL 100 A (4) ___ does the 9.45 arrive in London? B At 11.15. A I want to come back this evening, so I’d like a (5) ___ , please. B OK, that’s thirty-five pounds fifty, please. A Here you are. B Thanks, and here’s your ticket.1 a talk b tell c speak d say2 a tickets b platforms c hours d times3 a leaves b leaving c leave d left4 a What sortb How far c How often d What time5 a period return b day return c platform d single4 points for each correct answer 207 Put the word in brackets in the correct place in the sentence. If necessary, change the adjective to an adverb. 1 I heard the news and I went home. (immediate) I heard the news and I went home immediately. 2 They always walk through the park. (slow) 3 John cooks. (good) 4 We work every day. (hard) 5 I love driving. (fast) 6 Anna is a doctor. (good) 7 She’s got a headache. (bad)New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Test B U N I T 1355
 • 56. 14Test ANAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the table. 3 Complete the sentences with on, up, off, or out. I NFI N I T I V E PAST SI M P L E PA ST PA RT I C I P L E 1 Please turn _______ the light and go to sleep. seesaw _____________ seen _____________ 2 I get _______ at 7.30 a.m. every morning. finishfinished _____________ finished _____________ 3 Where can I try _______ this shirt please? eat _____________ _____________ 4 Shall we go _______ tonight? drink _____________ _____________ 5 When he grows _______ he wants to be a rock star. buy _____________ _____________ 6 Are you hot? Why don’t you take ______ your coat? fly_____________ _____________ 2 points for each correct answer 12 do_____________ _____________ make_____________ _____________4 Write sentences using the correct form of the Present Perfect have_____________ _____________ and yet. take_____________ _____________ 1 they buy a house / not move win _____________ _____________ They’ve bought a house but they haven’t moved yet. meet_____________ _____________ 2 I / start my new job / not find a flat 1 point for each correct answer:1/2 for Past Simple, 1/2 for past participle 10 3 He / learn to drive / not buy a car2 Read the text. Are the statements true () or false (#)? TO MM Y HAR R I S O N 4 They / fly to Florida / not visit Disneyland Tommy Harrison is exactly 100 years old. He’s a retired engineer. His wife, Maude, died 14 years ago. They had no children and now he lives alone in his flat in Bristol. Bill has smoked all his life. First he smoked cigarettes, about 10 a day, but 40 years ago he changed to 5 We / eat the main course / not choose the dessert a pipe. He has only been ill once in his life, and that was just before the First World War, when he had rheumatic fever. The only time he visits his doctor is to get a certificate to say that he can still drive his car. Every day he has a full English breakfast - bacon, eggs, 6 She / send her boyfriend a letter / not receive a reply toast and marmalade. He has only been abroad once, to France during the war. He says: ‘I still go dancing and swimming but I don’t want to live for ever, perhaps 12 months more. My father lived until he was 99.’ 2 points for each correct answer 10 1 Tommy is over 100 years old.___5 Write questions with ever, and short answers. 2 Tommy lives with his wife in Bristol___ 1 they / eat / Mexican food? yes 3 Tommy doesn’t have a son. ___ Have they ever eaten Mexican food? 4 Tommy stopped smoking 40 years ago. ___ Yes, they have. 5 Tommy was ill before the First World War. ___ 6 Tommy still drives a car. ___ 2 you / meet / a famous person? no Have you ever met a famous person? 7 Tommy lived in France after the war.___ No, I haven’t. 8 Tommy started dancing 12 months ago.___ 9 Tommy’s father was very old when he died. ___ 1 point for each correct answer956U N I T 1 4 Test A New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 57. NAME: 3 she / fly / on a plane? no7 Complete the text. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or Past Simple. I (1) _______________ (go) to New York for the first 4 you and your brother / see / a horror film? yestime three years ago. I (2) _______________ (meet) an American girl of my age called Stacy. She was very friendly. She asked me, ‘(3) _______________ you _______________ (be) to New York before?’ 5 they / go / to Australia? yes ‘No, I (4) _______________ ,’ I said, and so Stacy offered to help me. ‘(5) _______________ you _______________ (see) the Statue of Liberty yet?’ she asked. ‘Yes, I 6 he / win / a competition? no (6) _______________ (see) it yesterday,’ I replied. ‘OK. What about the Empire State Building?’ ‘Yes, I (7) _______________ just _______________ (walk) to 7 you / buy / a car? yesthe top of it. It (8) _______________ (be) wonderful!’ ‘What else (9) _______________ you _______________ (visit) in New York?’ ‘Nothing really. I’d like to go shopping but I (10)_______________ (not find) any good 2 points for each correct question and answer 10shops yet.’ ‘Well, let’s go to Macy’s. It’s the best shop in New York.’ So6 Write questions using the Present Perfect + yet, and short we (11) _______________ (take) the train to Macy’s and I answers using just. (12) _______________ (spend) a lot of money! I 1 you/finish your homework? yes(13)_______________ (leave) New York two weeks later Have you finished your homework yet?after a wonderful holiday.Yes, I’ve just finished it. 3 points for each correct answer39 2 the children/eat their lunch? yesTOTAL100 3 your friend/take his driving test? yes 4 you and your husband/sell your house? yes 5 you/do the shopping? yes 6 she/read the letter? yes 2 points for each correct question and answer 10New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLETest A U N I T 1457
 • 58. 14 Test BNAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)?3 Complete the table. TO MM Y HAR R I S O N INFINITIVEPA ST SIMPLE PA ST PA RTIC IP L E Tommy Harrison is exactly 100 years old. He’s a retired engineer. His seesaw _____________seen_____________ wife, Maude, died 14 years ago. They had no children and now he lives alone in his flat in Bristol. Bill has smoked all his life. First hefinishfinished _____________finished_____________ smoked cigarettes, about 10 a day, but 40 years ago he changed to fly__________________________ a pipe. He has only been ill once in his life, and that was just before make__________________________ the First World War, when he had rheumatic fever. The only time eat __________________________ he visits his doctor is to get a certificate to say that he can still have__________________________ drive his car. Every day he has a full English breakfast - bacon, eggs, buy __________________________ toast and marmalade. He has only been abroad once, to France during the war. He says: ‘I still go dancing and swimming but I don’t win __________________________ want to live for ever, perhaps 12 months more. My father lived untildrink __________________________ he was 99.’ do__________________________ meet__________________________ 1 Tommy is over 100 years old. ___take__________________________ 2 Tommy lives with his wife in Bristol ___ 1 point for each correct answer: 3 Tommy doesn’t have a son.___1/2 for Past Simple, 1/2 for past participle10 4 Tommy stopped smoking 40 years ago.___ 5 Tommy was ill before the First World War.___ 4 Write questions using the Present Perfect + yet, and short 6 Tommy still drives a car.___answers using just. 7 Tommy lived in France after the war. ___1 you/finish your homework? yes 8 Tommy started dancing 12 months ago. ___Have you finished your homework yet? 9 Tommy’s father was very old when he died.___ Yes, I’ve just finished it. 2 you and your husband/sell your house? yes1 point for each correct answer 92 Complete the sentences with on, up, off, or out. 1 Shall we go _______ tonight?3 she/read the letter? yes 2 Are you hot? Why don’t you take ______ your coat? 3 I get _______ at 7.30 a.m. every morning. 4 Please turn _______ the light and go to sleep.4 your friend/take his driving test? yes 5 When he grows _______ he wants to be a rock star. 6 Where can I try _______ this shirt please? 5 the children/eat their lunch? yes 2 points for each correct answer 12 6 you/do the shopping? yes 2 points for each correct question and answer 1058U N I T 1 4 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 59. NAME:5 Write sentences using the Present Perfect and yet. ‘Well, let’s go to Macy’s. It’s the best shop in New York.’ So we (11) _______________ (take) the train to Macy’s and I 1 they buy a house / not move (12) _______________ (spend) a lot of money! I They’ve bought a house but they haven’t moved yet. (13)_______________ (leave) New York two weeks later 2 They / fly to Florida / not visit Disneyland after a wonderful holiday. 3 points for each correct answer 39 3 She / send her boyfriend a letter / not receive a reply 7 Write questions with ever, and short answers. 1 they / eat / Mexican food? yes Have they ever eaten Mexican food? 4 He / learn to drive / not buy a carYes, they have. 2 you / meet / a famous person? no Have you ever met a famous person? 5 I / start my new job / not find a flat No, I haven’t. 3 they / go / to Australia? yes 6 We / eat the main course / not choose the dessert 4 you / buy / a car? yes 2 points for each correct answer 10 5 you and your brother / see / a horror film? yes6 Complete the text. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or the Past Simple. I (1) _______________ (go) to New York for the first 6 she / fly / on a plane? no time three years ago. I (2) _______________ (meet) an American girl of my age called Stacy. She was very friendly. She asked me, ‘(3) _______________ you _______________ (be) to New York before?’ 7 he / win / a competition? no‘No, I (4) _______________ ,’ I said, and so Stacy offered to help me. ‘(5) _______________ you _______________ (see) the Statue of Liberty yet?’ she asked. ‘Yes, I2 points for each correct question and answer 10 (6) _______________ (see) it yesterday,’ I replied. ‘OK. What about the Empire State Building?’ ‘Yes, I (7)TOTAL 100 _______________ just _______________ (walk) to the top of it. It (8) _______________ (be) wonderful!’ ‘What else (9) _______________ you _______________ (visit) in New York?’ ‘Nothing really. I’d like to go shopping but I (10)_______________ (not find) any good shops yet.’New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLETest B U N I T 1459
 • 60. NAME:Listening testsUnit 1 T 1.11Dialogue 3 p114 Unit 4 T 4.1 p115Listen and complete the conversation.Listen and write the words.A Hello, 270899. Every morninggym go to the (1) _____B Hi, Flora! It’s me, Leo. (1) _________ (2) _________ you?On Mondaysalways go (2) ___________A Not bad, (3) __________ . And you? On Tuesdays visit my (3) ___________B (4) __________ well. How are the children? Every afternoon pick up the (4) ___________A (5) __________ fine.In the evenings usually (5) ___________ On Friday eveningsnever (6) ___________Unit 2 T 2.10 p114 Unit 5 T 5.5Manola from Lisbon p116Tick () the words you hear.orange saladListen and number the words in the order you hear them. pizzachickentown 1 city juicetea window tuna water flat chipscake shops drink bedUnit 3 T 3.1p20Unit 6 T 6.8Dialogue 3 p117Listen and putor #. Listen and complete the conversation.1 Ali is a scientist. A Good morning. Barclays Bank, Watford. How can I help2 Ali comes from Switzerland.you?3 Ali works in Geneva. B Good morning. Can I (1) ___________ to the manager please?4 Ali speaks Spanish. A I’m (2)___________ Mr Smith isn’t in his office at the5 Ali’s daughter is married. (3) ___________ . Can I take a (4) ___________ ?6 Ali likes walking. B Don’t worry. I’ll (5) ___________ back later. A All right. Goodbye. B Goodbye.60Listening TestsNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 61. NAME:Listening testsUnit 7T 7.4 p117 Unit 10 T 10.8 p121Listen and write the numbers.Listen and tick () the words you hear.6.001 Mattie worked from ____ in the morning. bridgefield2 She earned $ _____ a day.woodfarm3 She married when she was _____ . pub village4 She had _____ sons. mountainlake5 Hubert died _____ years ago. hillchurch6 Mattie learned to read and write when she was _____ . riverUnit 8T 8.1 Aspirin p118 Unit 11 T 11.1 p121Listen and complete the text. Listen and tick () the correct column(s).chemistFelix Hofman, a 29-year-old (1) ________ who worked forthe German company Bayer, (2) ___________ the drugAspirin in March 1899. He gave the first aspirin to his(3) ___________ for his arthritis. By (4) ___________ it wasdrinking worksrich musicianwine married laughing in LAthe best-selling painkiller in the world, and in 1969 theApollo astronauts took it to the (5) ___________ . The HARRY Spanish philosopher, José Ortega y Gasset, called the 20th MANDY(6) ___________ ‘The Age of Aspirin.’ FIONA GEORGE ROZSAMUnit 9T 9.5 p119Listen and number the words in the order you hear them.fruit 1wine Unit 12 T 12.1Rosie p121dogs Listen and finish the sentences.ice-creamgoing to bea (1) ballet dancerbooksgoing to travelall over (2) ___________bike want to dancein Paris and (3) ___________ going to havetwo (4) ___________ going to workuntil I’m (5) ___________ going to opena dance (6) ___________New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLEListening Tests 61
 • 62. NAME:Listening testsUnit 13 T 13.3p122Listen and complete the text.suddenlyIt was about 2 o’clock in the morning, and … (1) _______ Iwoke up. I heard a noise. I got out of bed and went slowly (2)___________ . there was a light on in the living room. Ilistened (3) ___________ . I could hear two men speakingvery quietly. ‘Burglars!’ I thought. ‘Two burglars!’ (4)___________ I ran back upstairs and phoned the police. Iwas really frightened. (5) ___________ the police arrivedquickly. They opened the front door and went into theliving room. Then they came upstairs to find me. ‘It’s allright now, sir,’ they (6) ___________ . ‘We turned thetelevision off for you!’Unit 14 T 14.7 Dialogues 1 and 2 p123Listen and complete the conversations. flight1 A Listen! … BA 516 to Geneva. That’s our (1) ____ . B Did the announcement say (2) ___________ 4 or 14? A I couldn’t hear. I think it said 4. B Look! There it is on the (3) ___________ board. It is gate 4. A OK. Come on! Let’s go.2 A Can I have your (4) ___________ , please? B Yes, of course. A Thank you. How many suitcases have you got? B Just one. A And have you got much hand (5) ___________ ? B Just this bag. A That’s fine. B Oh … can I have a seat next to the window? A Yes, that’s OK. Here’s your (6) ___________ pass. Have a nice flight!62 Listening TestsNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 63. Answer KeyUNIT 1 Test A UNIT 1 Test B1 2 France 3 Hungary4 Germany 1 2 Brazil 3 Spain4 Japan5 the United States6 Spain7 Japan 5 France 6 England7 Germany8 England9 Italy 10 Brazil8 the United States9 Hungary 10 Italy2 2 Its 3 Our4 her5 your6 Their 7 His 2 2 your 3 His4 her 5 Our6 Their 7 Its3 2 c 3 e4 i5 h6 g3 3 a4 an 5 a 6 a 7 a8 an 9 a 10 a 11 a4 3 a4 a5 a 6 a 7 a8 an 9 a 10 a 11 an 4 2 f3 d 4 h5 e6 i5 1 doctor2 ’m 3 have4 are5 2 d3 b 4 a5 c 6 d5 live6 in 7 want8 language 7 c8 b 9 a 10 d6 2 a3 c 4 d 5 b6 a 6 1 doctor 2 ’m 3 have 4 are7 b8 c 9 d10 a5 live 6 in 7 want 8 languageNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Answer Key 63
 • 64. UNIT 2 Test A UNIT 2Test B13 They’re new. 4 She’s young.13 It’s lovely.4 It’s small. 5 It’s lovely. 6 They’re old. 5 It’s easy.6 They’re new. 7 It’s easy. 8 They’re cold.7 She’s old.8 She’s young.9It’s small. 10 She’s old.9They’re old. 10 It’s difficult.11 It’s horrible.12 It’s difficult.11 They’re cold.12 It’s horrible.2 3 is, brother 4 is, Peter’s 5 is Matthew’s2 1 23 # 4 #5 6 is, grandfather 7 is, daughter3 3 is Matthew’s 4 is, daughter 5 is Peter’s3 123 # 4 #5 6 is, brother7 is, grandfather4 1 in2 in3 of4 at5 at4 2 d3 b 4 c 5 c6 a6 with7 in8 on9 in 10 of7 c8 b 9 a10 d11 b5 1 have2 Anything 3 cup4 Here 5 pounds 5 1 in 2 in3 of4 at5 at6 with 7 in8 on9 in 10 of6 2 a 3 b 4 c 5 b6 d7 b 8 a 9 d10 a11 c 6 1 have 2 Anything 3 cup4 Here5 pounds64 Answer Key New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 65. UNIT 3 Test A UNIT 3Test B1 1 postman 2 shopkeeper3 accountant1 12 # 3 4 # 5 #4 barman5 receptionist6 architect 6 # 78 #9 #10 7 pilot 8 nurse 9 journalist 10 interpreter 2 1 It’s ten to eleven.2 It’s twenty-five past two.2 1 It’s quarter past nine. 3 It’s quarter past nine.2 It’s twenty to five. 4 It’s five past five.3 It’s half past one. 5 It’s half past one.4 It’s ten to eleven. 6 It’s twenty-five to seven.5 It’s five to eight.7 It’s twenty to five.6 It’s twenty-five past two. 8 It’s five to eight.7 It’s five past five.9 It’s ten past three.8 It’s quarter to nine.10 It’s quarter to nine.9 It’s twenty-five to seven. 10 It’s ten past three.3 1 barman2 architect3 postman4 pilot 5 accountant 6 journalist3 12 # 34 #5 #7 shopkeeper8 receptionist 9 interpreter6 # 78 # 9 # 1010 nurse4 1 teaches 2 has 3 plays4 speaks 5 flies4 1 plays2 flies3 has 4 teaches5 speaks5 2 My brother doesn’t wear a uniform at work.5 2 Does Diane go to school by bus?3 He doesn’t go to the supermarket every day. 3 Does Peter live near the centre?4 Barbara doesn’t drive to work.4 Does he go swimming every week?5 He doesn’t have a lot of free time in the evenings. 5 Does she come from Manchester?6 She doesn’t watch TV every morning. 6 Does she travel a lot?6 2 Does she come from Manchester?6 2 Barbara doesn’t drive to work.3 Does he go swimming every week? 3 She doesn’t watch TV every morning.4 Does Diane go to school by bus? 4 He doesn’t go to the supermarket every day.5 Does she travel a lot?5 My brother doesn’t wear a uniform at work.6 Does Peter live near the centre?6 He doesn’t have a lot of free time in the evenings.7 2 Where does Alison learn Japanese? 7 2 in3 for 4 in 5 in6 on3 What does your husband do?7 to8 in9 in10 by11 to4 How much does this book cost?5 What time does Mark leave in the mornings?8 2 How much does this book cost?6 How many children does your sister have?3 How many children does your sister have?4 What does your husband do?8 2 in3 in4 on 5 in 6 in5 Where does Alison learn Japanese?7 for 8 in9 to10 to 11 by 6 What time does Mark leave in the mornings?New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLEAnswer Key65
 • 66. UNIT 2 Test A UNIT 2Test B13 They’re new. 4 She’s young.13 It’s lovely.4 It’s small. 5 It’s lovely. 6 They’re old. 5 It’s easy.6 They’re new. 7 It’s easy. 8 They’re cold.7 She’s old.8 She’s young.9It’s small. 10 She’s old.9They’re old. 10 It’s difficult.11 It’s horrible.12 It’s difficult.11 They’re cold.12 It’s horrible.2 3 is, brother 4 is, Peter’s 5 is Matthew’s2 1 23 # 4 #5 6 is, grandfather 7 is, daughter3 3 is Matthew’s 4 is, daughter 5 is Peter’s3 123 # 4 #5 6 is, brother7 is, grandfather4 1 in2 in3 of4 at5 at4 2 d3 b 4 c 5 c6 a6 with7 in8 on9 in 10 of7 c8 b 9 a10 d11 b5 1 have2 Anything 3 cup4 Here 5 pounds 5 1 in 2 in3 of4 at5 at6 with 7 in8 on9 in 10 of6 2 a 3 b 4 c 5 b6 d7 b 8 a 9 d10 a11 c 6 1 have 2 Anything 3 cup4 Here5 pounds66 Answer Key New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 67. UNIT 3 Test A UNIT 3Test B1 1 postman 2 shopkeeper3 accountant1 12 # 3 4 # 5 #4 barman5 receptionist6 architect 6 # 78 #9 #10 7 pilot 8 nurse 9 journalist 10 interpreter 2 1 It’s ten to eleven.2 It’s twenty-five past two.2 1 It’s quarter past nine. 3 It’s quarter past nine.2 It’s twenty to five. 4 It’s five past five.3 It’s half past one. 5 It’s half past one.4 It’s ten to eleven. 6 It’s twenty-five to seven.5 It’s five to eight.7 It’s twenty to five.6 It’s twenty-five past two. 8 It’s five to eight.7 It’s five past five.9 It’s ten past three.8 It’s quarter to nine.10 It’s quarter to nine.9 It’s twenty-five to seven. 10 It’s ten past three.3 1 barman2 architect3 postman4 pilot 5 accountant 6 journalist3 12 # 34 #5 #7 shopkeeper8 receptionist 9 interpreter6 # 78 # 9 # 1010 nurse4 1 teaches 2 has 3 plays4 speaks 5 flies4 1 plays2 flies3 has 4 teaches5 speaks5 2 My brother doesn’t wear a uniform at work.5 2 Does Diane go to school by bus?3 He doesn’t go to the supermarket every day. 3 Does Peter live near the centre?4 Barbara doesn’t drive to work.4 Does he go swimming every week?5 He doesn’t have a lot of free time in the evenings. 5 Does she come from Manchester?6 She doesn’t watch TV every morning. 6 Does she travel a lot?6 2 Does she come from Manchester?6 2 Barbara doesn’t drive to work.3 Does he go swimming every week? 3 She doesn’t watch TV every morning.4 Does Diane go to school by bus? 4 He doesn’t go to the supermarket every day.5 Does she travel a lot?5 My brother doesn’t wear a uniform at work.6 Does Peter live near the centre?6 He doesn’t have a lot of free time in the evenings.7 2 Where does Alison learn Japanese? 7 2 in3 for 4 in 5 in6 on3 What does your husband do?7 to8 in9 in10 by11 to4 How much does this book cost?5 What time does Mark leave in the mornings?8 2 How much does this book cost?6 How many children does your sister have?3 How many children does your sister have?4 What does your husband do?8 2 in3 in4 on 5 in 6 in5 Where does Alison learn Japanese?7 for 8 in9 to10 to 11 by 6 What time does Mark leave in the mornings?New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLEAnswer Key67
 • 68. UNIT 6 Test AUNIT 6 Test B1 2 h 3 d 4 b5 i 6 c 7 a8 g9 f 1 3 can paint4 can ski5 can’t dance 6 can’t, paint 7 ski, can2 2 They could swim when they were five.3 We couldn’t read until we were six.2 2 a 3 h4 g5 b6 i 7 d 8 c9 f4 She could play the piano when she was nine.5 I couldn’t write until I was ten.3 2 I couldn’t write until I was ten.6 You could tell the time when you were four.3 They could swim when they were five.7 They couldn’t walk until they were two.4 You could tell the time when you were four. 5 She could play the piano when she was nine.3 1 # 23 4 # 56 # 6 They couldn’t walk until they were two. 7 We couldn’t read until we were six.4 3 can’t, paint 4 ski, can5 can paint6 can’t dance7 can ski 4 1 # 234 #5 6 #5 3 Can Belinda dance? Yes, she can. 51 a2 b 3 c 4 a 5 a4 Can Martin and Ella ski? Yes, they can.6 d 7 b 8 c 9 a10 d5 Can your parents sing? No, they can’t. 11 b6 Can you draw? No, I can’t.7 Can you and your brother swim? Yes, we can.6 1 to2 for, until3 at, with6 1 for, until2 at, with 3 to7 3 Can your parents sing? No, they can’t. 4 Can you and your brother swim? Yes, we can.71 d2 c3 b 4 d5 d5 Can Martin and Ella ski? Yes, they can.6 a 7 c8 b 9 d 10 a6 Can Belinda dance? Yes, she can.11 c 7 Can you draw? No, I can’t.68 Answer KeyNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 69. UNIT 7Test A UNIT 7Test B1REGULAR VERBS IRREGULAR VERBS 1 1 were born2 came3 studied study studied meetmet 4 stayed 5 spoke 6 didn’t earn visit visited givegave7 had8 helped9 stopped staystayedwin won10 died start started buy bought enjoy enjoyed speak spoke 2REGULAR VERBSIRREGULAR VERBS stopstopped become becamestudy studiedmeetmet leave left visit visitedgivegave get gotstaystayed win won dodidstart startedbuy bought loselost enjoy enjoyedspeak spokestopstoppedbecome became2 1 2 3 #4 5 #leave left6 7 #8 910 #get got dodid3 1 were born 2 came 3 studied loselost4 stayed5 spoke6 didn’t earn7 had 8 helped 9 stopped 31 b 2 d 3 a4 d 5 c 10 died 6 b7 b 8 d9 c10 a 11 b41 c 2 a3 d4 a5 b6 c7 c8 a9 b 10 d4 1 23 #45 #11 c 6 7 # 8 9 10 #New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Answer Key 69
 • 70. UNIT 8Test A UNIT 8Test B1 2 f3 j 4 c5 g6 d 1 1 #2 #3 # 4 5 7 h8 e 9 i 10 b11 a6 7 #89 # 10 #2 IN AT ON 2 2 h3 g4 f5 i6 cautumn weekends Saturday morningthe twenty-firsthalf past onemy birthday3 INAT ON centuryThursday autumnSaturday morning weekendsthe afternoon Christmas Daythe twenty-first my birthdayhalf past oneNovembercenturyThursday the afternoon Christmas Day3 1 #2 # 3 #45 November6 7 # 8 9 #10 # 4 2 h3 f4 e 5 c6 b4 2 f 3 g4 i5 c 6 h7 j8 d9 a10 i11 g52My sister didn’t make a cake for my last birthday. 5 1 c2 a3 d 4 b5 d 3 We didn’t listen to the radio yesterday evening.6 a7 c8 b 9 d 10 c 4 They didn’t take the bus into town last Saturday. 5 He didn’t go on holiday to Spain last summer. 62 I didn’t wear my jeans at school.6You didn’t eat a lot at lunch time.3 My sister didn’t make a cake for my last birthday. 7 I didn’t wear my jeans at school.4 They didn’t call their parents last week.8They didn’t call their parents last week.5 They didn’t take the bus into town last Saturday.9My friends didn’t write to me last month. 6You didn’t do all the shopping last Friday. 10You didn’t do all the shopping last Friday.7 We didn’t listen to the radio yesterday evening.11 I didn’t cook dinner every day last week. 8You didn’t eat a lot at lunch time. 9I didn’t cook dinner every day last week.6 1 b2 d 3 a4 c 5 a 10My friends didn’t write to me last month.6 d7 b 8 c9 a10 b11 He didn’t go on holiday to Spain last summer.70 Answer KeyNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 71. UNIT 9 Test A UNIT 9Test B12 a3 l 4 b5 d6 i 12 m3 i 4 h5 b6 d 7 f8 m 9 c 10 k11 j 7 n8 l 9 e 10 j11 k12 g 13 h14 n 15 o12 g 13 a14 f 15 c2 3 U4 U5 C6 U 7 C2 3 U4 C5 U6 C 7 C8 C9 C 10 U11 C 12 U8 C9 U 10 C11 U 12 U3 1 23 # 4 # 5 3 1 2 3 #4 #5 6 #78 # 9 #10 6 #7 8 #9 # 10 4 2 Do you like3 I’d like4 Would you like 4 2 I’d like3 I’d like4 Do you like5 I like 6 I’d like 5 I like6 Would you like53 any4 some5 some6 a 53 a4 an5 any6 some 7 any8 an9 some 10 some 7 some 8 an9 some10 any11 an12 any 11 any 12 some63 How many 4 How much 5 How much 63 How many 4 How much 5 How many 6 How many 7 How many8 How much 6 How many 7 How much8 How many 9 How many10 How much11 How many9 How much10 How many11 How much12 How much 12 How much7 1Can/Could I …7 1Can/Could you …2Can/Could I …2Can/Could you …3Can/Could you …3Can/Could I …4Can/Could you …4Can/Could you …5Can/Could I …5Can/Could you …6Can/Could you …6Can/Could I …7Can/Could you …7Can/Could I …8Can/Could I …8Can/Could I …New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Answer Key71
 • 72. UNIT 10 Test AUNIT 10 Test B1 2 slow3 boring 4 expensive13 the prettiest 4 the farthest5 dirty 6 noisy7 dangerous 5 the dirtiest6 the most intelligent8 unfriendly9 modern 7 the highest 8 the cheapest9the most exciting10 the most difficult21 # 23 4 # 511 the worst12 the best33 noisier4 more boring5 worse2 2 dangerous3 slow 4 unfriendly 6 slower 7 more dangerous8 more difficult 5 expensive6 modern 7 boring 9 farther 10 more expensive11 bigger 8 noisy9 dirty12 better31 # 2 34 # 5 43 the dirtiest4the most exciting 5 the highest 6the prettiest 43 slower 4 more difficult5 noisier 7 the most difficult 8the farthest 6 farther7 worse 8 bigger9the most intelligent 10the best 9 more boring 10 more dangerous11 better11 the cheapest 12the worst 12 more expensive5 3 Has your school got a computer centre?5 1 population 2 ago3 biggest Yes, it has. 4 bigger 5 for6 Tourists4They have got two daughters but they haven’t got a son.7 buildings8 hear 9 shops5We have got a lovely house but we haven’t got a garden.6Have they got a lot of money?6 3 Have they got a lot of money? No, they haven’t. No, they haven’t.7I haven’t got much free time because I have got a lot4 Has your brother got a girlfriend? of homework.No, he hasn’t.8Has your brother got a girlfriend? 5Has your school got a computer centre? No, he hasn’t.Yes, it has.9Has your city got an art gallery?6Has your city got an art gallery? No (it hasn’t), but it has got a good theatre.No (it hasn’t), but it has got a good theatre. 10She has got lots of cassettes but she hasn’t got many CDs. 7We have got a lovely house but we haven’t got a garden.11 You haven’t got a big house but you have got a 8You haven’t got a big house but you have got pretty garden.a pretty garden.12 Have you got a dog?9They have got two daughters but they haven’t got a son. No, I haven’t.10I haven’t got much free time because I have got a lot of homework.6 1 population2 ago3 biggest11 Have you got a dog? No, I haven’t.4 bigger5 for6 Tourists7 buildings 8 hear 9 shops12 She has got lots of cassettes but she hasn’t got many CDs.72 Answer Key New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 73. UNIT 11Test AUNIT 11Test B1T RO U S ERSHI R S14 listening 5 getting6 swimming R O D W HELHET I H 7 reading8 drinking9 smiling 10 driving11 having12 sitting A U HJ A CKETB A O13 thinking I SH U R TUPLI O E N EC M I CDRES S S2T RO U S ERSHI R S E RN P A ORXU HK O R O D W HELHE TI H R SU E N AESS UI T A U HJ A CKETB A O S H IR T TSZP UR K I SH U R TUPLI O E E AG P A LRBO OT S N E C MI CDRES S S V S IJ E ANSFS I M E RNPA ORXU HK OR SUEN AESS UI TS H I RT TSZP UR K24 swimming5 driving6 drinkingE AGPA LRBO OT S 7 listening8 having9 getting10 reading11 thinking12 smiling V S IJ E ANSFS I M13 sitting33 ’s washing4 ’m not going3 2 Who’s 3 Whose4 Whose 5 isn’t working 6 ’re playing 5 Our 6 Her, my7 hers, yours 7 are … crying8 are … doing 8 Whose9aren’t working 10 ’re talking11 are learning 12 are … wearing 43 ’re playing 4 are … doing5 ’s washing6 aren’t working4 2 Who 3 hers, yours4 Our, theirs7 isn’t working 8 are learning5 Whose 6 Who’s7 Whose 9’m not going 10 are … crying8 Her, my11 are … wearing12 ’re talking5 1 a 2 d 3 c4 b5 c5 1 d 2 a 3 b4 c5 b6 d 7 a 8 b9 b 10 c6 a 7 d 8 c9 c 10 bNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLEAnswer Key73
 • 74. UNIT 12 Test A UNIT 12 Test B11 d2 e3 b4 a 5 f6 c 11 2 3 #45 #6 7 #8 #9 10 #21 2 3 # 4 5 # 6 7 #8 # 910 #21 e2 c3 f 4 d 5 a6 b31 on 2 in 3 on4 of 5 at 33aren’t going to pass 4 ’s going to fall 6 like 7 on7’s going to study8 aren’t going to work5aren’t going to buy6 ’re going to be43’re going to be4 ’m going to stay9 ’re going to move 10 ’m going to stay 5aren’t going to work 6 ’s going to fall11’s going to cook12 isn’t going to be 7’s going to cook 8 aren’t going to buy9 ’s going to study 10 aren’t going to pass41 of 2 like 3 on4 at 5 on11’re going to move 12 isn’t going to be6 on 7 in5 3 How long are you going to stay in Germany? 51 beautiful2 shall3 sunny4 Let’s4 What are they going to do during the holidays?5 Shall6 to5 Is he going to get married next year? 6When is she going to take her exams? 64I went to New York to visit the art galleries.7 Are we going to have lunch in a pub?5Are they moving to the country to have a quieter life? 8Are you going to visit your family soon?6Are you going to the kitchen to make a sandwich? 9How are they going to travel to Prague? 7Is he saving money to buy a car?10Is she going to look for a new job? 8They’re going to the travel agent’s to book a holiday. 11 Why are they going to sell their house? 9The children went to the park to play.12Are your parents going to retire next year? 7 3 Is she going to look for a new job?64The children went to the park to play. 4 When is she going to take her exams? 5Are you going to the kitchen to make a sandwich? 5 Are you going to visit your family soon? 6I went to New York to visit the art galleries.6How long are you going to stay in Germany? 7They’re going to the travel agent’s to book a holiday. 7 How are they going to travel to Prague? 8Is he saving money to buy a car?8Is he going to get married next year? 9Are they moving to the country to have a quieter life?9Why are they going to sell their house? 10What are they going to do during the holidays?71 beautiful2 shall3 sunny 4 Let’s11 Are we going to have lunch in a pub? 5 Shall6 to 12Are your parents going to retire next year?74Answer Key New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE
 • 75. UNIT 13Test A UNIT 13Test B1 2 Britain 3 interesting 4 hard 5 medal1 2 b3 g 4 d5 f6 c 7 a8 h6 palace22 What3 What 4 What sort of2 2 g 3 a 4 f 5 h 6 b7 d8 c5 Which 6 Why7 When8Where 9 How old 10 How much32 What 3 When4 Which 11 Who 5 Who6 Where 7 What8What sort of 9 How much 10 Why 3 2 hard 3 interesting 4 Britain 5 medal11 How old6 palace4dangerous4 2 good3 quickly 4 slowly 5 well healthy6 easy7 careful 8 easily 9 bad angry sunny5romantic romanticdangerous beautiful beautiful peacefulangry noisy peaceful noisy5 2 quickly 3 careful 4 well 5 bad sunny6 easily7 good8 slowly 9 easyhealthy6 2John cooks well. 61 b 2 d 3 a4 d5 b3She’s got a bad headache.4I love driving fast. 7 2They always walk slowly through the park.5We did a hard test yesterday.3John cooks well.6Please call the police immediately.4We work hard every day.7They always walk slowly through the park.5I love driving fast.8We work hard every day.6Anna is a good doctor.9Anna is a good doctor. 7She’s got a bad headache.8Please call the police immediately.71 c2 a 3 d 4 a5 c9We did a hard test yesterday.New Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Answer Key75
 • 76. UNIT 14Test AUNIT 14Test B1 PAST SIMPLEPAST PARTICIPLE 1 1 #2 #34 # 5 ateeaten 6 7 #8 # 9 drankdrunkbought bought2 1 out 2 off3 up 4 off 5 up6 onflewflowndiddonemade made 3PAST SIMPLEPAST PARTICIPLEhadhadflewflowntook takenmade madewonwonateeatenmetmethadhadbought boughtwonwon2 1 #2 # 34 #5drankdrunk6 7 # 8 # 9 diddonemetmet3 1 off 2 up3 on 4 out 5 up 6 off took taken4 2 I’ve started my new job but I haven’t found a flat yet. 4 2 Have you and your husband sold your house yet?3 He’s learnt to drive but he hasn’t bought a car yet. Yes, we’ve just sold it.4 They’ve flown to Florida but they haven’t visited 3 Has she read the letter yet?Disneyland yet.Yes, she’s just read it.5 We’ve eaten the main course but we haven’t chosenthe dessert yet. 4 Has your friend taken his driving test yet? Yes, he’s just taken it.6 She’s sent her boyfriend a letter but she hasn’t receiveda reply yet. 5 Have the children eaten their lunch yet? Yes, they’ve just eaten it.5 3 Has she ever flown on a plane? No, she hasn’t.6 Have you done the shopping yet? Yes, I’ve just done it.4 Have you and your brother ever seen a horror film?Yes, we have.5 Have they ever been to Australia? Yes, they have.5 2 They’ve flown to Florida but they haven’t visited Disneyland yet.6 Has he ever won a competition? No, he hasn’t. 3 She’s sent her boyfriend a letter but she hasn’t received7 Have you ever bought a car? Yes, I have. a reply yet. 4 He’s learnt to drive but he hasn’t bought a car yet.6 2 Have the children eaten their lunch yet? 5 I’ve started my new job but I haven’t found a flat yet.Yes, they’ve just eaten it.3 Has your friend taken his driving test yet?6 We’ve eaten the main course but we haven’t chosenYes, he’s just taken it. the dessert yet.4 Have you and your husband sold your house yet?Yes, we’ve just sold it. 6 1 went 2 met3 Have … been5 Have you done the shopping yet?4 haven’t5 Have … seen6 sawYes, I’ve just done it. 7 have … walked 8was9 have … visited10 haven’t found 11 took12 spent6 Has she read the letter yet?13 leftYes, she’s just read it.7 1 went2met3 Have … been7 3 Have they ever been to Australia? Yes, they have.4 haven’t 5Have … seen6 saw4 Have you ever bought a car? Yes, I have.7 have … walked8 was9 have … visited 5 Have you and your brother ever seen a horror film? 10 haven’t found11took12 spentYes, we have. 13 left 6 Has she ever flown on a plane? No, she hasn’t. 7 Has he ever won a competition? No, he hasn’t.76 Answer KeyNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 • 77. Unit 1Listening Unit 8 Listening1 How2 are 3 thanks4 Very 5 They’re 2 invented 3 father4 19505 moon 6 century Unit 2Listening Unit 9 Listeningjuice 1 fruit 2 books 3 bike 4 dogs 5 wine 6 ice-creamtunadrinksaladUnit 10 Listeningwaterbridge pub hill riverfarmlake Unit 3Listening Unit 11Listening1 # 2 3 # 4 #5 rich: Mandydrinking wine: Fiona Unit 4Listeningmarried: Roz and Samlaughing: George2 shopping 3 father 4 kids5 relax 6 go outlives in LA: Harry Unit 5Listening Unit 12 Listening2 flat 3 window4 bed 5 city6 shops 2 the world3 Moscow 4 children 5 75 6 school Unit 6Listening Unit 13Listening1 speak 2 afraid3 moment4 message 5 ring2 downstairs 3 carefully 4 immediately 5 fortunately6 explained Unit 7Listening Unit 14 Listening2 2 3 164 55 656 862 gate 3 departure 4 ticket5 luggage 6 boardingNew Headway Elementary © Oxford University PressPHOTOCOPIABLE Answer Key77
 • 78. Oxford University Press, KopiowanieGreat Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Wydawca zezwala na kopiowanie stron zaznaczonych jako photocopiable na następujących warunkach: IndywidualniOxford New York nauczyciele mogą robić kopie do własnego użytku lub dlaAthens Auckland Bangkok Bogota klas, które uczą. Szkoły mogą robić kopie dla swoichBuenos Aires Calcutta Cape Town Chennai pracowników i uczniów. Zgoda na kopiowanie nie dotyczyDar es Salaam Delhi Florence Hong Kong innych szkół lub filii.Istanbul Karachi Kuala Lumpur MadridMelbourne Mexico City Mumbai Nairobi Pod żadnym warunkiem nie można kopiować żadnej częściParis Sao Paulo Singapore Taipei Tokyo tej publikacji na sprzedaż.Toronto Warsawand associated companies inBerlin IbadanAcknowledgements Illustrations by:Oxford and Oxford English are trade marks of Katherine BaxterOxford University Press David Eaton Artist PartnersISBN 0 19 4376982 Sarah McDonald Fiona McVicar© Oxford University Press 2001 Technical Graphics Dept. OUPAll rights reserved. No part of this publication may bereproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,photocopying, recording or otherwise, without the priorwritten permission of Oxford University Press.This book is sold subject to the condition that it shall not, byway of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, orotherwise circulated without the publisher’s prior consent inany form of binding or cover other than that in which it ispublished and without a similar condition including thiscondition being imposed on the subsequent purchaser.1OX F O R D E NG LI SH ISBN 0-19-437698-2 9 7801 94 376983MATERIALS FOR PHOTOCOPYING www.oup.com
 • Fly UP