...

A05 Wskazniki i rezultaty

by um-lodzkie

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

22,869

views

Comments

Description

 
Download A05 Wskazniki i rezultaty

Transcript

 • 1. Łódzka Akademia PO KL Wskaźniki i rezultaty A05 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca
 • 2.
   • Dokumenty programowe
   • Założenia
   • Rezultaty
   • Wskaźniki
   • Wartość dodana projektu
   • Monitoring a ewaluacja
   • Zagrożenia
   • Podsumowanie
   • Źródła informacji
  Plan prezentacji
 • 3. Zasady systemu sprawozdawczości w ramach PO KL Dokumenty programowe Zasada równości szans kobieti mężczyznw projektach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiZasady dokonywania wyboru projektóww ramachPO KL Plany działań na 2009 r. dla poszczególnych Priorytetów Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis PriorytetówPO KL Podręcznik przygotowywania wnioskówo dofinansowanie projektów w ramach PO KL
 • 4. Założenia
 • 5.
  • Na etapie wstępnym planowania(budowy) projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobiera działania –należy także opisać ich spodziewane efekty.
  • Efekty to wskaźniki , które pozwolą ocenić,czy cele projektu zostały osiągnięte.
  • Należy właściwie (i realistycznie) dobrać wskaźnikii wskazaćsposób ich mierzenia(źródło informacji o osiągniętych wskaźnikach).
  • Wskaźniki służą mierzeniu celów , a więc muszą im odpowiadać.
  Założenia
 • 6.
  • Wskaźniki powinny być elementemprocesu monitorowania realizacji projektu.
  • Większość wskaźników dotyczyaspektów ilościowych(wydrukowanych sztuk materiałów, przeszkolonych osób, przepracowanych godzin, itp.),ale także aspektów jakościowych (wzrost wiedzy, pewności siebie, zadowolenia, umiejętności, rozumienia itd.).
  • Wskaźnikidostarczają informacjio efektywności realizacji projektu,o uczestnikach projektu– ich płci, wieku, grupie społecznej itd.
  Założeniac.d.
 • 7.
  • Beneficjenci realizujący projekty w ramach EFSzobligowani są do przestrzegania zasad horyzontalnych.Projekty składane w ramach PO KL w szczególnościmuszą uwzględniać zasadęgender mainstreaming (równość płci) dotyczącąrówności kobiet i mężczyzn – jest toobowiązek prawny .
  • Przedstawiając we wniosku diagnozę problemu, uwzględniającą perspektywę płci,należy przeprowadzić analizę pod kątem płci a następnieocenić wpływ działań w projekcie na sytuację kobieti mężczyzn .
  • Jeżeli wniosek nie zauważa zróżnicowania na kobiety i mężczyzn,w żaden sposób nie odnosi się do istniejących nierówności ze względu na płeć lub utrwala istniejące stereotypy płciowe i segregację płci, oznacza to, żenie jest wnioskiem spełniającym zasadę równości szans kobieti mężczyzn .
  Równość kobiet i mężczyzn
 • 8.
  • W celu zagwarantowania przestrzegania równości szans w projektach,IZ przygotowałastandard minimumrealizacji zasady przy ocenie wnioskuo dofinansowanie.
  • Standard minimum ma formęlisty sprawdzającej , stanowiącej cześć Karty Oceny Merytorycznej.
  • Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans,minimum2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące .
  • Wyjątki , co do których nie stosuje się standardu minimum to projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:
  • -profilu działalnościprojektodawcy (ograniczenia statutowe);
  • -realizacji działań pozytywnych(pozwalających na wpłynięcie na niekorzystnąsytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szansspołecznych i zawodowych), np.: zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodachuznawanych za typowo męskie lub kobiece;
  • -zakresu realizacji projektu(np. zakład karny).
  • Więcej informacji:Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
  Standard minimum
 • 9. Rezultaty
   • Cele a rezultaty
   • Co to są rezultaty?
   • Rezultaty twarde i miękkie
   • Przykłady rezultatów
   • Rezultaty a produkty
   • Pomiar rezultatów
   • Sposoby osiągania rezultatów
 • 10. Cele a rezultaty Problemy Cele Rezultaty/ efekty Działania Cele PO KL Cele powinny wynikać z problemówi być na nie odpowiedzią Celepowinny się bezpośrednio przekładać nadziałania , a te narezultaty Zgodność rezultatów z działaniami i celamijest jednym z najważniejszych etapów oceny projektów Rezultaty związanesą bezpośrednioz efektami projektu , np. liczbą osób, które nabyły nowe kwalifikacje. Powinny zostać przedstawionew podziale na twardei miękkie Osiągnięterezultatywyznaczają w dalszej perspektywie czasowejefekty , wyznaczane przez cele ogólne
 • 11.
  • Rezultaty to najważniejszy miernik efektywności projektu.
  • Projektodawca zobowiązany jest przedstawić w pkt 3.4 wnioskuo dofinansowanie przewidywanetwarde i miękkie rezultatyoraz produktyprojektu w odniesieniu do planowanych działań.
  • Główną funkcją rezultatów jestzmierzenie na ile cel głównyi cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane .
  • Rezultatyodzwierciedlają efekty , które powstaną w wynikupodjętych działań.
  • Rezultatypowinny mieć charakter trwały i odnosić się docelów projektu .
  • Rezultaty twarde toopis zmianjakie zajdą w wyniku wdrożeniaprojektu,związane przede wszystkim z korzyściami jakieosiągną uczestnicyprojektu po zakończeniu uczestnictwa.
  Co to są rezultaty?
 • 12.
  • Rezultaty twarde (ilościowe) tojasno definiowalne, policzalnerezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie.
  • Przykłady rezultatów twardych :
  • liczba osób (kobiet/mężczyzn), które znalazły zatrudnienie
  • liczba utworzonych miejsc pracy
  • liczba osób (kobiet/mężczyzn), które podniosły swoje kwalifikacje
  • liczba osób (kobiet/mężczyzn), które przystąpiły do egzaminów,zdały egzaminy
  • liczba przygotowanych materiałów promocyjnych (tylko wtedy jeżelistanowi jeden z celów projektu, np. projekty informacyjno-promocyjne,w przeciwnym wypadku jest toprodukt )
  Rezultaty twarde
 • 13.
  • Nie należy mylić rezultatów z produktami.
  • Produkty odnoszą się dosposobów realizacji projektu–wskazują co będzie zrobione,określają„ dobra i usługi ”, którepowstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu, np.:
  • - liczba publikacji
  • - liczba modułów szkoleń
  • - liczba udzielonych porad
  • - liczba godziny szkoleniowych
  • - liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe
  • - liczba godzin doradztwa udzielonego odbiorcom pomocy
  • - liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu..
  Rezultaty a produkty
 • 14.
  • Natomiastrezultatyzwiązane są z bezpośrednimi efektami projektu:
  • -liczba osób (kobiet/mężczyzn),które utrzymały zatrudnienie,nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, rozpoczęły działalnośćgospodarczą
  • -wdrożenie sieci współpracyz przedsiębiorcami w zakresiemodernizacji programów szkoleniowych
  • -liczba instytucji rynku pracy , które w ramach swojej bieżącejdziałalności wykorzystują wyniki badań i analiz).
  Rezultaty a produkty
 • 15. Rezultaty a produktyRezultaty Produkty ≠ Określają „ dobra i usługi ” powstałe w toku realizacji projektu Odzwierciedlająefektydziałań podjętychw ramach projektu Zapamiętaj! Produkty to elementy wytworzone w ramach projektu. Rezultaty to opis zmian jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane z korzyściami jakie osiągną uczestnicy.
 • 16.
  • Rezultaty miękkie (jakościowe) dotyczą postaw, umiejętnościi innych cech , których istnienie stwierdzone może być jedyniew drodzespecyficznych badań czy obserwacji .
  • Przykłady rezultatów miękkich:
  • zwiększenie zdolności – interpersonalnych, organizacyjnych,analitycznych czy osobistych
  • wzrost pewności siebie / świadomości / zadowolenia
  • zwiększenie motywacji do działania / odwagi / przedsiębiorczości
  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem.
  Rezultaty miękkie
 • 17.
  • Rezultaty miękkiepowinny byćbadane przynajmniej dwukrotnie(przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w jegopoczątkowej fazie) oraz po jego zakończeniu.
  • Takie podejście umożliwi stwierdzenie na ile działania w projekcietrwale zmieniłypostawy, umiejętności, przekonania .
  • Źródła weryfikacji rezultatów miękkich:
  • wywiady z uczestnikami projektu
  • indywidualne plany działań
  • testy psychometryczne, psychologiczne
  • ankiety, formularze
  • zebrane opinie pracodawców nt. przydatności szkoleń.
  Pomiar rezultatów miękkich
 • 18. CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres 24 miesięcy Dobry przykład
  • REZULTAT
  • 200 uczniów - w tym 120 dziewcząt i 80 chłopców poprawiło wyniki w nauce języka obcego o 10 punktów
  • 190 uczniów - w tym 110 dziewcząt i 80 chłopcówzdałoegzamin z j. angielskiego na poziomie A2
  Przykłady rezultatów
 • 19. Przykłady rezultatówZły przykład CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres24 miesięcy
  • REZULTAT
  • 450 godzin lekcyjnych z j. angielskiego
  • 200 uczniów wzięło udział w zajęciach z j. angielskiego
 • 20.
  • Częstymbłędemna etapie budowania projektu jestnieumiejętność wykazania w sposób przekonujący, że zakładane rezultaty są możliwedo osiągnięcia . W tym przypadku należy opisać konkrety.
  • Przykład– projekt szkoleniowy:
  • Zakładanerezultaty zostaną osiągnięte poprzez :
  • efektywną promocję i rekrutację; w szkoleniach będą brały udział osoby,które przeszły wstępną selekcję, wykazały się zainteresowaniem pozyskanianowej umiejętności
  • odpowiedni dobór trenerów
  • zapewnienie dogodnych warunków podczas szkoleń
  • wysoką jakość materiałów szkoleniowych
  • właściwy dobór metod szkoleniowych
  • sprawną organizację szkoleń
  • sprawny system zarządzania projektem
  • odpowiedni dobór systemu monitorowania rezultatów.
  Sposoby osiągania rezultatów
 • 21. Wskaźniki
   • Struktura wskaźników
   • Wskaźniki produktu
   • Wskaźniki rezultatu
   • Wskaźniki wpływu
   • Weryfikacja wskaźników
 • 22.
  • W ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektuw punkcie 3.4, projektodawcapowinien określić odpowiedniewskaźniki służące pomiarowi celów i rezultatówprojektuokreślonych we wniosku.
  • Wskaźnikimogą być bardzo różnei wynikać z różnego poziomucelów (operacyjnych lub ogólnych).
  • Przyjęcie danego wskaźnika musi zakładać jegomierzalność ,czyli możliwość sprawdzenia,jaką wartość osiągnął .
  • Źródła weryfikacji wskaźnikówmogą pochodzić przedewszystkim zdokumentacji projektu.
  Wskaźniki Zapamiętaj! Od wyboru kryteriów i wskaźników zależy bardzo wiele. Przede wszystkim to, czy projekt będzie można uznać za udany, czy nie.
 • 23.
  • Wskaźniki monitorowania PO KL można podzielić na trzy podstawowe grupyze względu na poziom wdrażaniaProgramu:
  Struktura wskaźników PO KL Wskaźniki produktuWskaźniki wpływu Wskaźniki rezultatuWskaźniki monitorowania PO KL
 • 24.
  • Zależnościwystępujące między wskaźnikami na wszystkich poziomach wdrażania Programu:
  Struktura wskaźników PO KL Wskaźniki monitorowania celu głównego oraz celów strategicznych(wskaźniki wpływu) Wskaźniki monitorowania Priorytetów(wskaźniki produktui rezultatu) Wskaźniki monitorowania Działań(wskaźniki produktu) WskaźnikiPO KL
 • 25. Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu odnoszą się do danego projektuorazsą wyrażonew jednostkach fizycznych lub walutowych ,np.: liczba godzin szkoleniowych Są mierzone na poziomie projektu , tzn. w ramach częścisprawozdawczej wniosku beneficjentao płatność, a następnieich wartości są agregowane na wyższe poziomy wdrażania ,tj. Działanie, Prioryteti ProgramWskaźniki produktu Wskaźniki produktu określane przez projektodawcęwe wniosku aplikacyjnysą podstawowymi wskaźnikami monitorowania projektu
 • 26. Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu działań podejmowanych w ramach Programu(w krótkim okresie) wobec uczestników projektów, np.: odsetek pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje.Za ich pomiar odpowiadają Instytucje Pośredniczące II-ego stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz beneficjenci systemowi.
  • Wskaźniki rezultatumogą być wyrażone:
  • w jednostkach fizycznych–mierzone tak jak wskaźnikiproduktu
  • w wartościach procentowych–liczone głównie na podstawiewskaźników produktu (licznik) orazdanych dotyczących liczebnościdanej grupy w województwie lubw Polsce (mianownik).
  Wskaźniki rezultatu
 • 27. Wskaźniki wpływu Wskaźniki wpływu(oddziaływania) –mają charakter długookresowy , pokazują wpływ Programuw kontekście zmian społeczno-gospodarczych, np.:stopa bezrobocia długookresowego , wskaźnik zatrudnienia.Są one monitorowanie na poziomie celu głównego i celów strategicznych Programu.Za ich pomiar odpowiada Instytucja Zarządzająca we współpracy ze wskazanymiw PO KL instytucjami.Projekt może w pewnym stopniuoddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym .Projektodawca określa wtedywskaźniki wpływu, pod warunkiemdostępności danych dot. danego wskaźnika na poziomie np.gminy lub powiatu . Wskaźniki wpływu Nie należy jednak utożsamiać wskaźników wpływu określonych napoziomie PO KL, któredotyczą całego krajuze wskaźnikami wpływuokreślanymi przez projektodawcę w ramach jego projektu(dotyczącymi np. gminy lub powiatu).
 • 28. Przykład Przykład – propozycja wskaźnika: Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstww okresie od 20.10.2010 r. do 30.09.2012 r. Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstwz powiatu X w zakresie implementacji technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 120 pracowników przedsiębiorstww zakresie wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – łącznie odbędzie się 6 cykli (1 w 2010 r.,3 w 2011 r., 2 w 2012 r.), w których uczestniczyć będzie do 20 pracowników. Proponowany wskaźnik: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym. Wartość docelowa:20 osób w 2010 r., 60 osób w 2011 r., 40 osób w 2012 r. – łącznie 120 osób do końca realizacji projektu. Częstotliwość pomiaru:zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wnioskuo płatność (co najmniej raz na kwartał).
 • 29.
  • O sukcesie projektu świadczy nie tylewłaściwy dobórwskaźników , lecz przede wszystkim ichosiągnięcie .
  • Ważne jest podanie,w jaki sposób będą badane rezultatyprojektu, w szczególności efekty długoterminowe .
  • Należy wskazać nie tylkoźródła wiedzylecz takżeopiskońcowej ewaluacjioraz jej termin (metodę, narzędzia).
  • Należy także określićmożliwość i sposób upowszechnieniarezultatów projektu , w jakim stopniu projekt może w przyszłościsłużyć jako wzór do naśladowania dla innych.
  Weryfikacja wskaźników
 • 30.
  • Typowe źródła weryfikacji(mierzenia) sukcesów projektów miękkich:
  • listy obecnościpodpisywane przez uczestników szkoleń służące jakokontrola frekwencji na szkoleniach
  • ankietywypełniane przez uczestników, oceniające stopień przydatnościprzekazanych na szkoleniach wiadomości, przygotowania wykładowców,sposób prowadzenia zajęć, zastosowane środki dydaktyczne, jakośći przydatność materiałów szkoleniowych oraz warunki lokalowei organizacyjne szkolenia
  • informacje od uczestników projektu– jeżeli zostali zobowiązani dopoinformowania Projektodawcy o swojej sytuacji zawodowejpoukończeniu szkolenia(forma oświadczeń, zaświadczeń)
  • sprawozdania z realizacji projektu(okresowe, roczne i końcowe)
  • ciągła weryfikacjadziałań wg założonego systemu monitorowania
  • testysprawdzające poziom wiedzy, egzaminy
  • dzienniki lekcyjne .
  Źródła weryfikacji wskaźników
 • 31.
  • Przykład wyliczania wskaźnika:
  • W projektach podejmujących różne działania wobec uczestników niekiedy trzeba określić „ liczbę godzin wsparcia ” przypadającą na jedną osobę.
  • Jest to suma wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparcia w przeliczeniu na jednego Beneficjenta.
  • Jeżeli założymy udział100osób, ale dla30 -tu mamy20godz. konsultacji i10godz. doradztwa, a dla pozostałych70 -ciu60godz. szkoleń, to wyliczenie wygląda następująco:
  • [30*(20h+10h) + 70*60h] / 100 = 51
  • czyli:
  • 51godzin wsparcia na jednego uczestnika
  Przykład wyliczania wskaźnika
 • 32. Wartość dodanaprojektu+
 • 33.
  • Wartość dodana projektuwynika z ogólnego opisu projektu,a w szczególności z jego celów, działań i rezultatów jakie sąplanowane do osiągnięcia (pkt 3.1, 3.3 i 3.4).
  • Jej charakter zależny jest ściśle od projektu i środowiska, w jakim mabyć realizowany. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić na czymma polegać.
  • Wartość dodanazazwyczajzwiązana jest z osiągnięciemdodatkowych rezultatów , nie wynikających bezpośrednio z celówprojektu i z jego działań.
  • Wartość dodana to częstowykorzystanie posiadanych zasobóww bardziej efektywny, innowacyjny sposób , osiągnieciezamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładówfinansowych.
  Wartość dodana projektu
 • 34.
  • Przykłady:
  • osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramachdotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS , które sąmierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatamia dodatkowym wsparciem z EFS
  • osiągnięcie dodatkowych rezultatówtj. wyższe lub uzupełniającekwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem(jeżeli uzyskanie tych kwalifikacjinie jest przewidzianew projekcie)
  • inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania , którychnie dałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środkówwłasnych beneficjenta
  • zwiększenie liczby osób mających większy dostęp do szkoleń,kształcenia ustawicznego lub innych form wsparciaprzewidzianychw programach operacyjnych
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia
  • nawiązanie trwałej współpracyprzedsiębiorców z realizatorem projektu.
  Wartość dodana projektu
 • 35.
  • Przykład:
  • W projekcie skierowanym do osób bezrobotnych planuje się organizację szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania, założono także opracowanie autorskiego programu zawierającego zarówno część merytoryczną, warsztatową (w warunkach laboratoryjnych) oraz praktyczną.
  • Praktyka ma być realizowana w oparciu o nowatorski plan indywidualnych praktyk prowadzonych w przedsiębiorstwach, polegający na wspólnym wykonywaniu zadań zawodowych przez pracownika firmy i uczestnika projektu. Pracodawcy mają aktywnie uczestniczyć w opracowaniu programu szkolenia.
  • Jakowartość dodanąwskazanonawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z realizatorem projektu(centrum kształcenia praktycznego),dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców oraz upowszechnienie nowego programu szkolenia wśród pracodawców .
  Wartość dodana projektu
 • 36.
  • CEL:
  • Przeszkolenie bezrobotnych
  • REZULTAT:
  • Liczba bezrobotnych, którzy nabyli nowe kwalifikacje
  • WARTOŚĆ DODANA:
  • Zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych
  Cel – Rezultat –Wartość dodana
 • 37. Monitoringa ewaluacja
   • Monitoring rezultatów
   • Ewaluacja projektu
   • Monitoring i sprawozdawczość
 • 38. Projektodawca maobowiązek przedstawiać rezultaty działań monitorującychinstytucji, w której składał wniosek Należy przekazywaćinformacjeo postępachi ewentualnychtrudnościachwystępującychw projekcie Monitoring rezultatów Regularna sprawozdawczość obowiązuje projektodawcęw ciągu całego okresu realizacji projektu Monitoring rezultatów
 • 39.
  • Monitoring służy sprawdzeniu, czy program realizuje to,co miał realizowaćw zakresie dóbr i usług, jakie miały zaistniećw jego efekcie, np.: czy zaplanowane szkolenie się odbyło, czypowstał podręcznik, czy nadano odpowiednie spoty reklamowe itp.
  Monitoring a ewaluacja Zapamiętaj! Projektując ewaluację miej na uwadze, że nie da się zbadać wszystkiego, ale zadbaj by zdobyte dane wiarygodnie świadczyły o dobrej realizacji projektu.
 • 40.
  • Na każdym projektodawcy spoczywaobowiązekprzeprowadzenia ewaluacji projektu .
  • Ewaluacja to sprawdzenie(lub sprawdzanie),czyw wynikupodejmowanych w projekcie działańosiągnięte zostały spodziewane rezultatyorazczy te rezultaty przełożyły się narealizację celówprojektu (lub czy przybliżają tych osiągnięcietych celów).
  • Taka ocena może być dokonywana na bieżąco, przez cały czas,równolegle do procesu jego monitorowania .
  • Na zakończenie projektu (i programu) przeprowadza się tzw.ewaluację końcową , będącąostatnią fazą zarządzaniaprojektem .
  Ewaluacja projektu
 • 41.
  • Monitoring i sprawozdawczośćto czynności towarzyszące projektowi przez cały okres realizacji.Stanowią źródło niezbędnych informacji o przebiegu projektu.
  • Najpierw określmy, co będzie przedmiotem monitoringu?
  • Przykłady:
  • zgodność prac z harmonogramem
  • zgodność zakresu prac wykonywanych w ramach projektu
  • ocena jakości prac wykonywanych w ramach projektu
  • ocena postępu finansowego.
  Monitoring i sprawozdawczość
 • 42.
  • Kto to będzie przeprowadzał i na jakiej podstawie?
  • Przykład:
  • Wśród osób zarządzających projektem znajduje się Specjalista ds. monitoringu wewnętrznego, którego prace będą oparte na analizie dokumentów powstałych w trakcie trwania projektu, takich jak programy szkoleń, listy obecności, liczba przesłanych zgłoszeń, ankiety oceniające.
  Monitoring i sprawozdawczość
 • 43.
  • Czego się dowiemy?
  • Przykład:
  • Po zakończonych szkoleniach Beneficjenci Ostateczni wypełnią ankiety oceniające poziom i stopień przydatności realizowanego Projektu. Pytania zamknięte i otwarte będę skonstruowane tak, aby umożliwić przeprowadzenie analizy oceny. Formularz oceny będzie zawierać od 10 do 12 pytań, w tym 3 pytania otwarte.
  • Jak będziemy popularyzować rezultaty projektu?
  • Przykład:
  • Rozpowszechnianie wyników działań projektu odbywać się będzie poprzez publikacje materiałów z przeprowadzonych szkoleń.
  Monitoring i sprawozdawczość
 • 44. Zagrożenia
   • Co może nam przeszkodzić?
   • Analiza SWOT
   • Matryca logiczna
 • 45.
  • Z problemem osiągnięcia zakładanych rezultatów wiąże siękwestiązagrożeńdla projektu.
  • Należy odpowiednio wcześnie opisać, na jakieprzeszkodymożenapotkać realizacja projektu ijakie działania zostaną podjętew celu ich uniknięcia , tak by założone wskaźniki zostały jednakosiągnięte.
  • Realizacja projektów wiąże się nierozerwalnie zryzykiem .Jednym z narzędzi opisujących i sprawdzających ryzykoprojektowe jest tzw.analiza SWOT , powszechnie stosowanaw zarządzaniu.
  Co może nam przeszkodzić?
 • 46.
  • Analiza SWOT to jedna znajcz ęś ciej stosowanych technikplanowania i analizy . Służy do porządkowania informacji.
  Anali za SWOT S ( Strengths )–mocne strony wszystko to co stanowi atut analizowanego obiektu W ( Weaknesses )–słabe strony wszystko to co stanowi słabość, wadę analizowanego obiektu T ( Threats )–zagrożenia wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej O ( Opportunities )–szanse wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany
 • 47.
  • W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymujemywstępnąkoncepcję projektu , która określa uwarunkowania społecznei gospodarcze, definiuje wszystkie podmioty, które mają bezpośrednilub pośredni wpływ na projekt, identyfikuje potencjalną grupędocelową projektu,przedstawia propozycje rozwiązańpodokonaniu weryfikacji i wyboru strategii działania.
  • Wstępna koncepcja projektu przekładana jest namatrycę logiczną projektu, która jest jednym znajważniejszych narzędzi stosowanych na etapie przygotowania wniosku projektowego.
  • Matryca powinna pełnić rolęnarzędzia wspomagającego definiowanie, planowanie, realizację i ewentualną ewaluacjęprojektów.
  Matryca logiczna
 • 48. Logika pionowaokreśla, co projekt ma realizować,wyjaśnia związki przyczynowe oraz określa założeniai potencjalne problemy mające wpływ na projekt,ale od niego niezależne Matryca logiczna Logika poziomadotyczy pomiaru efektów projektuoraz zasobów wykorzystanych do jego realizacjipoprzez określenie wskaźników pomiaru oraz źródeł,dzięki którym pomiar będzie weryfikowalny
 • 49. Matryca logiczna Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Wskazanie nakładów i środków niezbędnych do realizacji działańPoszczególne kroki, które zmierzają do osiągnięcia rezultatu Działania Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele bezpośrednie? Co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu? Rezultaty Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele bezpośrednie? Jaki kluczowy problem organizacji zostanie rozwiązany? Cele projektu(szczegółowe) Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele ogólne? Na ile projekt realizuje cele sponsora lub instytucji współpracującej czy lokalnego środowiska? Cel ogólny Założenia Źródła weryfikacji Wskaźniki Opis projektu
 • 50. Podsumowanie WARTO ZAPAMIĘTAĆ
   • Na etapie wstępnym planowania projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobiera działania – należy także opisać ich spodziewane efekty.
   • Efekty to wskaźniki, które pozwolą ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte.
   • Wskaźniki powinny być elementem procesu monitorowania projektu.
   • Należy właściwie (i realistycznie) dobrać wskaźniki i wskazać sposób ich mierzenia.
 • 51. Źródła informacji
   • Zasady systemu sprawozdawczościw ramach PO KL
   • Zasada równości szans kobiet i mężczyznw projektach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki
   • Plan działania na rzecz równości kobieti mężczyzn 2006-2010
   • Kobiety w Polsce(2007)– Główny UrządStatystyczny
   • Podręcznik wskaźników PO KL
   • Zasady dokonywania wyboru projektów
   • www.pokl.lodzkie.pl
   • www.efs.gov.pl
 • 52. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozyskiwaniaśrodków z PO KL
 • Fly UP