...

Nowe Technologie

by 52zbigi

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

1,655

views

Comments

Description

Download Nowe Technologie

Transcript

 • 1. NOWE TECHNOLOGIE (i co z nich wynikło dla dziennikarstwa)
 • 2. Od komunikacji interaktywnej bezpośredniej do komunikacji interaktywnej medialnej KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA POŚREDNIA (1) KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA POŚREDNIA (2)
 • 3. Efekty technologii cyfrowych w zakresierejestracji faktów i wytwarzania przekazów
  • miniaturyzacja urządzeń (kamery, aparaty fotograficzne, rejestratory dźwięku)
  • spadek ceny aparatów
  • powszechny dostęp, deprofesjonalizacja ich obsługi
  • rejestracja rzeczywistości w jednorodnym, cyfrowym materiale
  • możliwość prostej integracji komunikatów w różnych kodach pierwotnych (tekst, obraz, dźwięk) w tekst (hipertekst) zakodowany zerojedynkowo
  • łatwość tworzenia tekstów i wykonywania ich kopii (w niewielkich nakładach)
  • komputer jako narzędzie wytwarzania tekstów, ich przechowywania i wielorakiego wykorzystywania w dowolny sposób, w dowolnej sytuacji
  • oprogramowanie komputerowe jako nieodzowny składnik wytwarzania tekstów
 • 4. Efekty technologii cyfrowych w zakresietransmisji przekazów
  • wysoka jakość przekazu (niepodatność na zakłócenia, możliwość eliminacji szumów zarówno na etapie kodowania, jak też transmisji)
  • integracja systemów przekazu (powstanie globalnej łączności)
  • wysoki udział łączności mobilnej (nadawanie i odbiór w każdych warunkach, w dowolnym momencie)
  • zwiększenie udziału zaawansowanych technologii służących transmisji (specjalizacja, powstanie nowych branż służących przekazom medialnym)
 • 5. Co to są media elektroniczne?
  • Nie można ich kojarzyć z mediami elektrycznymi, w których nośnikiem informacji były zmiany właściwości przepływającego między nadajnikiem i odbiornikiem prądu (telefon, telegraf)
  • Mediami w pełni elektronicznymi stały się w XX wieku radio i telewizja, w których wytwarzanie obrazu świata (audialnego lub audiowizualnego) odbywało się na zupełnie zmienionych zasadach
  • Media elektroniczne nie wymagają materialnego nośnika informacji; nie wymagają także materialnego kanału ich transmisji
  • Internet nie jest medium w ścisłym rozumieniu: to przede wszystkim
  • przestrzeń komunikacyjna
 • 6. Ewolucja tradycyjnych mediów elektrycznych i elektronicznych,a także mediów drukowychw kierunku sprzęgnięcia ichz komputerem (hipermedium) doprowadziła do powstania tzw.nowych mediów
 • 7. Co to są nowe media?
  • Są to media cyfrowe
  • Są programowalne
  • Są interaktywne
  • Są wielokodowe i wielosystemowe
  • Są globalne
  • Są zindywidualizowane
 • 8. MEDIA DRUKOWE MEDIA ELEKTRYCZNE MEDIA ELEKTRONICZNE MEDIA CYFROWE CYFROWE MEDIA INTERNETOWE PUBLICZNOŚĆ
 • 9.
  • TECHNOLOGIA:
  • aparaty
  • energia
  • oprogramowanie
  ODBIORCY NADAWCY Udział technologii decyduje zarówno o nadawaniu, odbiorze, jak też o dystrybucji przekazu DYSTRYBUCJA Producenci urządzeń technicznych oraz dystrybutorzy (finalnych produktów medialnych) wywierają pośredni wpływ na treść przekazów
 • 10. ZASOBY DANYCH (biblioteki, archiwa) REPORTER RZECZYWISTOŚĆ TWORZENIE PRZEKAZU REDAKCJA PRODUKCJA DYSTRYBUCJA ODBIORCY PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ
 • 11. Konwergencja firm hardware’owych, software’owychi dystrybutorów tworzy narzędzia nadawania, transmisji i odbioru posiadające ściśle określone możliwości
 • 12. Przykłady konwergencji ograniczającej użytkownika
  • Telefony iPhone oraz G1 Android zachwalane jako najwyższy stopień konwergencji mediów zawierają oprogramowanie ściśle określające zakres i funkcje ich używania
  iPhone G1 Android
 • 13. MEDIA TRADYCYJNE TECHNOLOGIE ANALOGOWE ODBIORCY TREŚCI PRZEKAZÓW MEDIALNYCH URZĄDZENIA- ŚRODKI TECHNICZNE DZIENNIKARZE RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA INSTYTUCJE MEDIALNE ODBIORCY
 • 14. INTERNET PUBLICZNOŚĆ MEDIA TRADYCYJNE Aparaty - urządzenia Technologie cyfrowe Przekazy medialne Przekazy obywatelskie NOWE MEDIA
 • 15. NAJWAŻNIEJSZY MOMENT W ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW:
  • połączenie komputerów osobistychwinteraktywną, globalną, cywilną, powszechnie dostępną SIEĆ
  • komputer z narzędzia obliczeniowego, służącego wytwarzaniu tekstów oraz gromadzeniu danych (E + S:editing + storage ) staje się środkiem służącym komunikacji
  • (E+ S+ C:editing + storage+ communication )
 • 16. EWOLUCJA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH
  • 1970 - 1980: połączone komputery
  • 1980 – 1990: połączone sieci
  • 1990 – 2000: połączone dokumenty
  • 2000 do dziś: połączeni ludzie i dane
 • 17. W każdej epoce podstawową funkcją medium było przekazywanie wiadomości
 • 18. CHOCIAŻ ZAWSZE LEPIEJ OD POWAŻNYCH TRESCI SPRZEDAWAŁA SIĘ ROZRYWKA…
 • 19. … PLOTKI… … SKANDALE… … GROZA I MAKABRA
 • 20. to samo medium - różne style odbioru
 • 21. POŁĄCZENIE FUNKCJI INFORMACYJNYCHI ROZRYWKOWYCH JESTDO DZIŚ JEDNYMZ NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW WSZYSTKICH MEDIÓWI DZIENNIKARSTWA
 • 22. Tradycyjne koncepcje mediów zakładają, iż odbiorcy (czytelnicy, słuchacze, widzowie) są zbiorowościami biernymi. Ich aktywność ogranicza się do dekodowania przekazów.
 • 23. Przekazy medialne „żyją” dopiero po ich zdekodowaniu przez odbiorców. Tematy, fabuły, bohaterowie (np. popularnych seriali telewizyjnych) mogą stać się osią wymiany myśli, poglądów,a nawet sporów między widzami. Spory te jednak nigdy nie były upublicznione, choć zawsze interesowały producentów treści medialnych.
 • 24. Dysponując tą wiedzą producenci treści mogli lepiej dostosowywać je do potrzeb odbiorców, a zatem lepiej je sprzedawać. Rynek przekazów medialnych (a zatem także samych mediów) pozostawał niezmiennierynkiem producenta i dystrybutora.
 • 25. W ten sposób media uzyskiwały znaczny wpływ na odbiorcę, mówiąc mu nie tyle jak ma odbierać przekaz, ale co jest najważniejsze w świecie, na co trzeba zwrócić uwagę,a co jest drugorzędne.
 • 26. Dzięki powstaniu globalnej sieci połączonych komputerów (Internetu):
  • dotychczasowi odbiorcy przekazów mogą stać się ich twórcami i dystrybutorami;
  • mogą wymieniać opinie, dzielić się doświadczeniami;
  • tworzenie treści staje się zadaniem zespołowym;
  • nie ma dominującej wizji rzeczywistości
  • i dominującej hierarchii wartości.
 • 27. NOWY UKŁAD SIŁ: „ BIG MEDIA” „ WE THE MEDIA” OPÓR STAGNACJA PROGRESJA
 • 28. MEDIA TRADYCYJNE
  • oparte na geograficznych monopolach, licencjach rządowych; wysokie koszta uruchomienia (ekipy, wyposażenie, rozpowszechnianie)
  • wysokie koszta produkcji
  • wysokie koszta dystrybucji
  • zdefiniowane ściśle ramówki; wyodrębnione segmenty przekazu
  • scentralizowane redagowanie
  • trudne do podziału (zintegrowane)
  • ograniczona funkcjonalność i zastosowania
  • często odczuwane jako „nie moje”
  • kilka „wielkich” marek; dominacja ściśle zdefiniowanych form medialnych: dzienniki, stacje telewizyjne, wytwórnie płytowe, radiostacje
 • 29. Podstawowe cechy współczesnych mediów
  • Produkcja medialna demokratyzuje się
  • Produkcja medialna atomizuje się
  • Formaty medialne podlegają konwergencji
  • Media mogą być rozpowszechniane wszędzie
  • Przekazy medialne mogą być wszędzie odbierane
  • Media stają się społeczne
  • Media stają się ponadlokalne
  • Media stają się ściśle ukierunkowane
  • Media zawierają wzory użytkowania: wyszukiwanie i likowanie
  • Media nie generują żadnych kosztów ubocznych
 • 30. Sieć jako komponenta MAPA SIECI 2.0 Zaufanie użytkownika WIKIPEDIA: radykalne zaufanie BitTorrent: radykalna decentralizacja BLOGI: uczestnictwo, a nie publikacja Google AdSense: samobsługa klienta, włączenie „długiego ogona ” PageRank, Ebay, Amazon (recenzje): użytkownik jako partner Flickr, tagowanie, a nie taksonomia Gmail, Google, GMaps, AJAX; doświadczenie użytkownika Zaufanie użytkowników Nastawienie, nie technologia „ Długi ogon”
  • Strategiczne pozycjonowanie:
  • Sieć jako platforma
  • Pozycjonowanie użytkownika:
  • sam kontrolujesz swoje dane
  • Główne możliwości:
  • obsługa, a nie oprogramowanie „pudełkowe”
  • architektura uczestnictwa
  • skalowalność wg efektywności kosztowej
  • możliwe do łączenia źródła danych i ich przekształcanie
  • oprogramowanie do różnorakich zastosowań
  • włączenie kolektywnej inteligencji
  Dane jako „ Intel Inside” ZABAWA (GRA ) Granulacyjne adresowanie treści Bezpieczeństwo: otoczenie użytkownika nie predefiniowane Prawo do remiksów: „niektóre prawa zastrzeżone” „ Hackowalność” Zawsze „wersja beta” P rogramy tym lepsze, im więcej użytkowników Bogactwo doświadczeń użytkownika
 • 31.  
 • 32. Sieć s emant y c zna
  • Całkowicie nowe rozumienieinforma cjionline
  • N o w y poziomanal izy danych
  • N o w y poziom przekazunews ów
  • Sieć je s t S PERSONAL IZOWANA
 • 33. TEMPO WZROSTU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH liczba użytkowników Internetu na świecie: ok. 350 mln., czyli 5,8% wszystkich ludzi (koniec 2008)
 • 34.  
 • 35. MEDIA TRADYCYJNE MUSZĄ WEJŚĆ DO SIECI PO TO, BY DALEJ ISTNIEĆ
 • 36. WEJŚĆ DO SIECI OZNACZA: PRZYJĄĆ JEJ FILOZOFIĘ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYW NIEJ SYSTEM WARTOŚCI
 • 37. CZY MOŻNA TO POGODZIĆ Z DOTYCHCZASOWĄ ROLĄ MEDIÓW W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ?CZY MOŻNA TO POGODZIC Z TRADYCYJNYM POJMOWANIEM DZIENNIKARSTWA?
 • 38. MEDIA MASOWE ZOSTAŁY UKSZTAŁTOWANEPRZEZ PRASĘ WYSOKONAKŁADOWĄ
 • 39. W okresie dominacji przekazu prasowego ukształtował się również wzorzec dziennikarstwa, m.in.teoria odpowiedzialności społecznej– do dziś niezakwestionowana, mimo całkowitej zmiany porządku mediów
 • 40. Problem obiektywizmu: „neutralne relacjonowanie faktów”, „bezstronność”, „uczciwość”. Pojmowanie roli dziennikarza jako relacjonującego wydarzenia było różne po obu stronach Atlantyku. Europejskie dziennikarstwo długo nie chciało przyjąć respektowanej w Ameryce zasady pierwszeństwa faktów przed opiniami.
 • 41. PODSTAWOWA SPRZECZNOŚĆ W OPOZYCJI „OBIEKTYWNYCH FAKTÓW”I „SUBIEKTYWNEGO KOMENTARZA”
  • współcześni dziennikarze muszą brać pod uwagę istnienie „trzeciej rzeczywistości”: zespołu społecznie ugruntowanych reguł percepcji świata, stereotypów i innych mechanizmów, które powodują, że to odbiorcy ich przekazów są zdeterminowani własnymi przekonaniami i że za „prawdziwe” i „obiektywne” uznają tylko te teksty, które przekonania takie potwierdzają
 • 42. KOLIZJA TAKA POGŁĘBIA SIĘ WRAZ ZE WZROSTEM ZNACZENIA OPINII ODBIORCÓW, KTÓRZY SAMI STAJĄ SIĘ PRODUCENTAMI TREŚCI MEDIALNYCH
 • 43. Dla dziennikarzy mediów tradycyjnych opinie wyrażane przez odbiorców (w Sieci) stają się faktami – choć są skażone subiektywizmem, pochodząz niedoinformowania, a niekiedy wynikają ze świadomego zamiaru dezinformowania. Sprzyja temu anonimowość w Sieci i brak egzekwowalnej odpowiedzialności, wymaganej od dziennikarzy zawodowych.
 • 44. NAJPOPULARNIEJSZĄ FORMĄ WYRAŻANIA SIEBIE W INTERNECIE STAŁ SIĘ „DZIENNIK SIECIOWY”:BLOG (WEBLOG)
 • 45. TRANSFORMACJA „DZIENNIKA SIECIOWEGO” W „OSOBISTĄ PUBLIKACJĘ” „ DAILY ME” „ DAILY WE” to, co osobiste, prywatne i intymne zostaje upublicznione: zamiast „dawania świadectwa” – chęć wpływania na innych poprzez stosowanie metod od dawna znanych dziennikarstwu. Rodzi się „dziennikarstwo obywatelskie”
 • 46. Blog i , blog i , blog i
 • 47. MOTYWACJE POLSKICH BLOGERÓW (2008)
 • 48. Ponieważ blogosfera (treści tworzone „oddolnie) jest dziś obdarzona znacznie wyższym zaufaniem niż przekazy mediów tradycyjnych (treści narzucone „z góry”) blogerzy stają się źródłem informacji dla mediów tradycyjnych.
 • 49. Powstaje dość istotne pytanie: skąd czerpią swoje informacje? Jak je weryfikują? Jaką możemy mieć pewność, że nie wprowadzająw błąd „Wielkich Mediów”, a za ich pośrednictwem również nas?
 • 50. M ediaspołecznościowe
  • “ 3/4 amerykańskich dorosłych internautów używa dziś platform społecznościowych do kontaktu z innymi ludźmi – w porównaniu do ok.56%w2007.”
     • Forester Research
  Image by Matt Hamm
 • 51. SKUTKI WEJŚCIA PRZEKAZÓW MEDIALNYCH DO SIECI
  • Dlaczego płacić za to, co mogę mieć za darmo?
  • Dlaczego każde medium wymaga osobnego odbiornika, skoro można używać jednego (komputera stacjonarnego lub mobilnego, telefonu komórkowego)?
  • Dlaczego podporządkowywać się narzuconej „ramówce”, skoro można tworzyć sobie własną?
 • 52.  
 • 53. Korzystanie z newsów on-line w USA
 • 54. Korzystanie ze źródeł informacji w USA
 • 55.  
 • 56.  
 • 57. UNIFIKACJA STYLU SERWISÓW SIECIOWYCH= UNIFIKACJA ICH TREŚCI?
 • 58. DWAJ TACY, KTÓRZY… ZMIENILI ŚWIAT SERGEJ BRIN LARRY PAGE
 • 59. WYDAWCY MUSZĄ… MYŚLEĆ JAK
 • 60. A oni tymczasem myślą jak ostatni przedstawiciel starych mediów w Sieci. Yahoo! chce mieć treści i zmusić ludzi do tego, by trafili na stronę Yahoo!, a potem pokazać tym ludziom tyle reklam, ile jest to możliwe. To stary model. Google natomiast rozprowadza swoje produkty po Internecie: mapy, wideo, swoją reklamę. I to jest nowy model.blogger i medioznawcaJeff Jarvis , autor książkiWhat Would Google Do?
 • 61. Dziesięć prawd potwierdzonych przez Google
   • Skup się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama
   • Najlepiej robić jedną rzecz dobrze, naprawdę dobrze
   • Szybko jest lepiej niż powoli
   • W Internecie panuje demokracja
   • Nie musisz być przy swoim biurku, aby potrzebować odpowiedzi
   • Możesz dobrze zarabiać, nie czyniąc zła
   • Zawsze się znajdzie więcej informacji
   • Potrzeba dostępu do informacji nie zna granic
   • Bez garnituru też można być poważnym
   • Świetnie to za mało
 • 62. AGREGACJONIZM:zagrożenie dla oryginalności przekazów w Sieci. Czy również przyczyna obecnego kryzysu mediów?
 • 63. Rupert Murdoch(właściciel News Corp.): "Ludzie przyzwyczaili się do czytania w internecie wszystkiego za darmo. To musi się zmienić.” „ Pytanie: czy powinniśmy pozwolić Google kraść nasze prawa autorskie… no, nie kraść… brać...Matt Drudge(autor najbardziej wpływowego bloga politycznego na świecie „Drudge Report”): „Czasem włączam CNN, gdzie mówią:» wiemy z anonimowego źródła «i okazuje się, że to źródło to ja. To jakaś brednia. Wyjątkowo mnie to wkurza!”
 • 64.  
 • 65. Serwis Google News powstaje bez udziału redaktorów: materiały umieszczane na stronie są selekcjonowane automatycznie.O ich umieszczeniu decydują specjalne programy (boty), zliczające aktualną popularność na podstawie „kliknięć” (CTR)
 • 66. SKUTKI WEJŚCIA PRZEKAZÓW MEDIALNYCH DO SIECI
  • Czy jest z nami autor?
  • „ Kłusownicy” i „myśliwi” w Sieci
  • Kultura „copypastu”: kopiuj, wklej, podpisz siebie
  • „ Dziennikarstwo w pidżamie”: zmieniamy świat pijąc poranną kawę
  • Może i nieprawda, ale świetnie się sprzedaje: bloger jako blagier
 • 67. CYFROWE ILUZJE: WIDZENIE BEZ PATRZENIA
  • Technologie cyfrowe pozwalają tworzyć najbardziej sugestywne przekazy – obrazowe i audiowizualne jako trudne do zidentyfikowania symulacje świata rzeczywistego
  • Wzbogacone nimi przekazy słowne mogą mieć potężną siłę oddziaływania na odbiorców
 • 68. Czy to widzieliśmy?
  • „ Zobacz, co jest możliwe” – twórcy najpopularniejszego programu do obróbki cyfrowych obrazów zapraszają do eksperymentów z realnością. „Możliwe” – nie oznacza przecież „realne”!
  • Cyfrowe fotografie dają się z łatwością transformować i modyfikować: czy w ten sposób nie tworzymy światów nieistniejących?
  • A przecież pierwotnie media wizualne (fotografia, film, telewizja) miały pokazywać świat tylko taki, jakim jest naprawdę…
 • 69. „ Ten człowiek umrze za chwilę!” Zdjęcie wykonane przez amatora 11 września 2001 obiegło świat
  • Ale było całkowicie fałszywe. Nie zgadzała się pogoda, wykonano je z wieży południowej, tymczasem pierwszy samolot uderzył w wieżę północną, w czasie ataków platformy widokowe WTC były zamknięte. A samolot (B767 a nie widoczny na zdjęciu B757) leciał przechylony na skrzydło i z prędkością uniemożliwiającą wykonanie zdjęcia z takimi szczegółami. Poza tym… jak to zdjęcie ocalało?!
  • Nikt jednak nad tym się wówczas nie zastanawiał… Pochodziło przecież od nieżyjącego ale naocznego świadka!
 • 70. Photoshop w kampanii G.W. Busha
 • 71. A to zdjęcie zostało uznane za „Fotografię Roku 2001” przez „National Geographic” Składa się tymczasem z dwóch: helikopter sfotografowano w okolicach Golden Gate (Zatoka San Francisco), a białego rekina na południu Afryki – dwa lata wcześniej…
 • 72. John Kerry i Jane Fonda nigdy nie występowali wspólnie na żadnym wiecu antywojennym. Ale – dlaczego nie mielibyśmy „zobaczyć, co jest możliwe”?
 • 73. Ale kiedyś wystarczały nożyczki i trochę cierpliwości…
  • …by Stalin nie musiał spacerować w towarzystwie Jeżowa, który akurat wypadł z łask. Przecież mógł być tam sam!
 • 74. Różne postaci „dziennikarstwa obywatelskiego”
  • nadsyłanie korespondencji do głównych mediów: zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonane np. telefonem komórkowym
  • prowadzenie własnej strony z informacjami zdobywanymi samodzielnie
  • prowadzenie „agregacjonistycznego” bloga
  • prowadzenie bloga opiniotwórczego
 • 75. Dziennikarstwo obywatelskie jako uzupełnienie dziennikarstwa „Wielkich Mediów” – czy jako alternatywa?
 • 76. MIKROBLOG: „co teraz robisz?” – Najprostszy pomysł i wielkie konsekwencje FILOZOFIA GOOGLE: „ZAWSZE, WSZĘDZIE: INFORMUJESZI JESTEŚ POINFORMOWANY”
 • 77. lądowanie samolotu na rzece Hudson Tego nie zobaczyłby świat, gdyby nie Twitter
 • 78. Czy to wystarczy, żeby być… DZIENNIKARZEM?
 • 79. CZY TO WYSTARCZY, ŻEBY WIEDZIEĆ WSZYSTKO?
 • 80. Zainteresowanie mediów zawodowych amatorami jest najczęściej spowodowane chęcią obniżania kosztów produkcji przekazów (amatorom się nie płaci).
 • 81. CZY PRZY POMOCY TEGO URZĄDZENIA MOŻNA ZARZĄDZAĆ ŚWIATEM? ULUBIONE NARZĘDZIE BARACKA OBAMY I… AL KAIDY
 • 82. INTERAKTYWNOŚĆ: imitacja społeczeństwa obywatelskiegoi dialogu społecznego. Najczęściej interaktywność taka ma charakter rytualny i staje się „listkiem figowym dla braku demokracji”
 • 83. Nie ma żadnej gwarancji, że „media obywatelskie” nie upodobnią się do Wielkich Mediów. Zdecydują o tym czynniki polityczne, kulturowe, a przede wszystkim ekonomiczne.
 • Fly UP