...

Ocena jakości wybranych serwisów internetowych poświęconych BookCrossingowi - prezentacja pracy licencjackiej z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

by aneta-o

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

12,331

views

Comments

Description

 
Download Ocena jakości wybranych serwisów internetowych poświęconych BookCrossingowi - prezentacja pracy licencjackiej z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Transcript

 • 1. Charakterystyka i ocena jakości wybranych serwisów internetowych poświęconych BookCrossingowi Aneta Ostrowska Prezentacja pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiemprof. dr hab. E. Głowackiej, pt.: UMK Toruń 2007
 • 2. Układ pracy zamiast planu prezentacji
  • Nowa forma popularyzacji czytelnictwa – BookCrossing
   • Definicja i zasady działania BC
   • Początki BC
   • BookCrossing w Polsce
   • Fenomen popularności BC
   • BC wobec polskiego prawa
   • Wady i zalety
   • BC w polskich bibliotekach
   • Podsumowanie
  • Dobór kryteriów oceny jakości stron poświęconych BookCrossingowi
  • BookCrossing.com
  • BookCrossing.pl
 • 3. BookCrossing (KsiążkoKrążenie)
  • ruch społeczny polegający na pozostawianiu książek w miejscach publicznych dla potencjalnych czytelników. ( Słownik języka polskiego[On-line]. Wydawnictwo naukowe PWN S.A., Copyright 1997-2007 [dostęp: 2 lipca 2007]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=bookcrossing.);
  • Połączenie globalnego klubu książki z grupą dyskusyjną miłośników literatury;
  • Cel – propagowanie czytelnictwa;
  • Komunikacja – głównie za pomocą serwisów internetowych.
 • 4. Etapy uwalniania książek (The 3 Rs of BC)
  • Przeczytanie dobrej książki.
  • Zarejestrowanie jej na stronie internetowej, gdzie otrzyma swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny BICD (w Polsce jest to BIP) i oznaczeniu jej przy pomocy specjalnej etykiety umieszczanej na okładce lub stronie tytułowej.
  • Uwolnienie jej, aby ktoś inny mógł ją przeczytać.
 • 5. Obieg ksiązki wędrującej Źródło: koncepcja własna. Etap III Etap V Etap I Etap II Etap IV znalezienie jej uwolnienie książki dodanie wpisu przeczytanie jej zadecydowanie o ponownym jej uwolnieniu uwalniający znalazca pominięcie etapu II pominięcie etapu IV umyślne zniszczenie jej przywłaszczenie jej odsprzedanie jej
 • 6. Krótka historia BC
  • Marzec/Kwiecień 2001, BookCrossing.com, USA, R. Hornbaker (Humankind Sys. Inc.);
  • Marzec/Kwiecień 2002, Artykuł R. Brookmana wBook Magazine;
  • 2003 pierwszy BC Convention;
  • 2004 – 215 tys. Użytkowników i 851 tys. Książek;
  • Październik 2007 -
 • 7. Strony WWW powiązane z BC.com
  • Europejski support site (uwzględniający informacje m.in. z: Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Danii) - http://www.rinaldiweb.it/eurobc/ ,
  • Hiszpański mirror site - http://www.bookcrossing-spain.com/,
  • Portugalski support site – http://www.bookcrossing-portugal.com/,
  • Meksykański mirror site - http://www.bookcrossing-mexico.com/,
  • Holenderski support site - http://www.bookcrossing.nl/,
  • Niemiecki support site http://www.bookcrossers.de/bcd/home/,
  • Francuski support site -http://bookcrossing.fr.st/i mirror site - http://bookcrossingfrance.free.fr/,
  • Włoskie mirror site - http://www.bookcrossing-italia.com/home oraz http://www.bookcrossing-italy.com/,
 • 8. BC w Polsce
  • Listopad 2002 - data rejestracji pierwszego polskiego użytkownika na BC.com;
  • Październik 2003
   • BookCrossing.pl (istnieje do dziś);
   • Gazeta.pl/podajksiazke ( do przełomu 2004/2005);
   • Bookcrossing.xu.pl (istnieje do dziś);
  • Kwiecień 2004 pierwsze Ogólnopolskie Dni Uwalniania Książek;
  • Styczeń 2006- Fundacja BookCrossing Polska w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • 2007,
   • community.livejournal.com/bookcrossing_pl/;
  • 2007 w ramach obchodów roku J. Giedrojcia – bookcrossing Kultury;
  • Październik 2007, BC.pl -
 • 9. Dlaczego BC?
  • serendipity ( dar znajdowania cennych i miłych rzeczy, których się nie szukało )(Słownik wyrazów obcych[On-line]. Wydawnictwo naukowe PWN S.A., Copyright 1997-2007 [dostęp: 2 lipca 2007]. Dostępny w World Wide Web : http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=24873 .);
  • Spontaniczność;
  • Bezpłatnie dostępna literatura;
  • Bezinteresowność;
  • Połączenie poszukiwania książki z przygodą wykraczającą poza ramy fabuły;
  • Zabawa i rozrywka;
  • Interaktywność;
  • Względna anonimowość.
 • 10. Aspekty prawne
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   • Biblioteki (...) mogą udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych
 • 11. Czy BC jest biblioteką?
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach .
   • osoba prawna organizatorem (tak);
   • charakter powszechny(tak);
   • zadania bibliotek : gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznychorazobsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.(tak);
   • podstawa prawna – akt o utworzeniu biblioteki i statut (nie);
 • 12. Czy BC jest biblioteką? - wnioski
  • nie jest tradycyjną biblioteką, ale jak sądzę można ten zbiór określić mianem eksperymentalnej biblioteki wędrującej (albo krążącej).
 • 13. Wady i zalety
  • +promocja czytelnictwa ,
  • +wpieranie rozwoju pozytywnych nawyków czytelniczych w tym np. dzielenie się książkami, dyskusje o literaturze ,aktywizacja czytelników,
  • +promocja instytucji, autorów, wydawców współpracujących z ruchem,
  • +próba stworzenia nowych kombinacji literatury i Internetu.
  • -brak możliwości monitorowania skuteczności ruchu ,
  • część książek ulega zniszczeniu, kradzieży,
  • konieczny jest dostęp do Internetu, aby w pełni uczestniczyć w BC ,
  • niektórzy wydawcy i pisarze boją się utraty części zysków i dewaluacji książki .
 • 14. BC i biblioteki
  • Organizowanie półek (Oficjalnych Stref Wymiany) ;
  • Współorganizowanie imprez promujących BC (np. Niwińska);
  • Informowanie o ruchu.
 • 15. BC i badania naukowe
  • Studenckie koła naukowe
   • SKN Bibliolog z Krakowa,
   • SKN Bibliotekoznawców UKW,
  • Konferencje
   • BOBCATSSS 2005,
   • Canadian Communication Association Annual Conference 2006,
   • Faculty of Information Studies Research Day 2007,
  • Prace dyplomowe
   • T. SunderdiekBooks Telling Stories: New Forms of Interaction with Books using BookCrossing and Web 2.0. Technologies,
  • Projekty badawcze
   • Exploring the World of BookCrossing pod opieką prof.. R. Wattenfoger, Zurych
   • Opracowanie systemu rekomendacji książek w oparciu o bazy BC.com, C. N. Zeigler,
  • Publikacje
   • Maclaran, P. and Masterson, R. (2006), You can’t tell a book by its cover: Bookworms, bookcases and bookcrossing, in Brown, S. (ed.),Consuming Books: The Marketing and Consumption of Literature , Routledge: London.
 • 16. Ocena jakości stron WWW- definicja
  • Ocenę jakości stron WWW zdefiniowano więc jako : zbadanie i określenie stopnia, w jakim inherentne właściwości stron WWW:
   • jakościowe(jakość informacji)
   • i ilościowe(np. ilość informacji),
   • zarówno fizyczne(np. wielkość pliku źródłowego, ilość informacji),
   • dotyczące zmysłów(np. rodzaj muzyki w tle, szata graficzna),
   • behawioralne(np. wiarygodność, brak wulgaryzmów w tekście),
   • czasowe(np. aktualizacja),
   • ergonomiczne(np. bezpieczeństwo osobistych danych)jak i
   • funkcjonalne(np. szybkość ładowania strony, łatwość nawigacji, oferowane usługi)
   • spełniają wymagania jej użytkowników i twórców oraz standardów internetowych przyjętych
   • zwyczajowo(np. netykiety)
   • lub obowiązkowo(np. budowy adresu IP i URL) .
  • (na podstawiePN-ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.Polski Komitet Normalizacyjny, 2006. s.25, 35.)
 • 17. Wybór metody oceny jakości
  • Metody zaproponowane przez H. Clausen:
  • Statystyczna,
  • Automatycznych procedur,
  • Jakościowo-heurystyczna.
 • 18. Listy kryteriów
  • B. Bednarek-Michalska,
  • A. Smith,
  • S. Beck,
  • G.L. Wilkinson, L.T. Bennet, K. L. Oliver,
  • C. Ury, F. Baudino, C. Johnson,
  • B. Scholman,
  • S. MacLachlan,
  • A. Karoulis, A. Pombostis, (na podst. J. Nielsena),
  • B.J. Fogg,
 • 19. Lista kryteriów oceny jakości witryn internetowych poświęconych BC
  • Autorstwo,
  • Funkcjonalność,
  • Układ stron i wrażenia estetyczne,
  • Struktura informacji (i usług),
  • Edycja i poprawność tekstu,
  • Aktualizacja,
  • Kompletność,
  • Obiektywizm,
  • Koszty,
  • Użyteczność i przyjazność,
  • Wiarygodność.
 • 20.  
 • 21.  
 • 22. Ocena jakości + + Wykorzystane technologie bez zakłóceń - - Personalizacja strony + + Brak zakłóceń przy ściąganiu plików + + Szybkość ładowania Funkcjonalność: + + Kompetencje + + Reputacja autorów - + Informacje o autorach - - Cel serwisu Autorstwo: BC.pl BC.com Kryteria
 • 23. Ocena jakości + + Strony mają racjonalną długość + + Równowaga pomiędzy ilością tekstu i grafiki + + Kontrola wyświetlania strony + + Czytelny format wyświetlania wyników wyszukiwania w bazach danych - + Status systemu + + Różne formaty czcionek dla różnych typów informacji + + Stałe miejsce dla zrębu głównego - + Dostępne z każdego poziomu menu - - Mapa strony + + Stały i przejrzysty układ elementów Układ stron i wrażenia estetyczne BC.pl BC.com Kryteria
 • 24. Ocena jakości + + Przeglądanie rekordów w bazach danych - + Przeszukiwanie baz danych + + Interaktywność + + Opis działów adekwatny do zawartości + + Jasno sprecyzowane tytuły + + Logiczny podział zawartości + + Strona główna Struktura informacji i usług: BC.pl BC.com Kryteria
 • 25. Ocena jakości - + Zakres chronologiczny istnienia strony + + Aktualne hiperłącza - + Częstotliwość aktualizacji Aktualizacja: - + Identyfikacja źródeł danych + + Odpowiedni ton wypowiedzi + + Poprawność tekstu + + Edycja tekstu + + Struktura dokumentu Edycja i poprawność tekstu: BC.pl BC.com Kryteria
 • 26. Ocena jakości + + Treść wolna od stronniczości, stereotypów, itd. - - Korekty - - Równowaga pomiędzy różnymi punktami widzenia - + Obiektywne komentarze - + Odwołania do konkurencyjnych stron Obiektywizm + + Brak szumu i luki informacyjnej + + Dane nie nagromadzone przypadkowo + + Zaspokojenie potrzeb informacyjnych Kompletność BC.pl BC.com Kryteria
 • 27. Ocena jakości - + Różne wersje językowe, support, mirror site + + Błędy + + Pomoc + + Oczekiwania użytkowników dot. użyteczności Użyteczność i przyjazność + + Źródła finansowania + + Opłaty wpływają na jakość serwisu + + Bezpłatny dostęp do serwisu Koszty BC.pl BC.com Kryteria
 • 28. Ocena jakości Wnioski: BC.com jest serwisem o wysokiej jakości (88%), a BC.pl serwisem o średniej jakości (64%). - + Ochrona prywatności - - Weryfikacja danych, statystyk - + Oczekiwania użytkowników dot. wiarygodności Wiarygodność BC.pl BC.com Kryteria
 • 29. Koniec
  • Dziękuję za uwagę!
 • Fly UP