...

Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009 2011 pl

by dominik-kaznowski

on

Report

Category:

Technology

Download: 0

Comment: 0

16,057

views

Comments

Description

Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011. State of the Polish Corporate Blogosphere (PL). Fort more visit: blogifirmowe.wordpress.com
Download Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009 2011 pl

Transcript

 • 1. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011 Dominik Kaznowski, blogifirmowe.wordpress.com Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 1
 • 2. O badaniuI fala badania polskiej blogosfery firmowej• wywiady zostały zebrane w dniach 12 -21 grudnia 2009• zebrano 41 wypełnionych kwestionariuszy• baza wysyłkowa obejmowała 194 adresy e-mailowe (response rate 21%)• do bazy wysłany został kwestionariusz w formie pliku elektronicznego• baza została utworzona na bazie społeczności bloga blogifirmowe.wordpress.com - firmy, które przynajmniej raz zamieściły komentarz na blogu blogifirmowe.wordpress.com i prowadziły w tym czasie bloga firmowegoII fala badanie polskiej blogosfery firmowej• wywiady zostały zebrane w dniach 26 stycznia – 7 lutego 2011• łącznie zebrano 65 kompletnych i 3 częściowe wywiady• baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 36%)• Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnid kwestionariusz jednokrotnie.• baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 355 polskich blogów firmowych.• Realizacja i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 2
 • 3. Analiza statystyczna• Analiza statystyczna została przeprowadzona dniach 5-26 lutego 2011• Analizie poddano blogi zamieszczone w Katalogu polskich blogów firmowych oraz w Katalogu zagranicznych (anglojęzycznych) blogów firmowych. W dniu rozpoczęcia analizy baza blogów liczyła 355 polskich oraz 254 zagraniczne blogi firmowe.• Finalnie analiza uwzględnia 335 polskich oraz 221 zagranicznych blogów firmowych (rozbieżnośd wynika z niedostępności blogów, błędów technicznych, likwidacji bloga, itp.). Analiza obejmuje zatem aktywne i dostępne blogi firmowe.• Blogi analizowane były pod kątem następujących kryteriów: o tożsamośd autorów: czy na blogu autorzy są podpisani z imienia i nazwiska; czy na blogu są zdjęcia autorów ? o kontakt z autorami: czy na blogu jest podany e-mail do autorów lub firmy? o dyskusja: łączna ilośd komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami na blogu; o aktywnośd autorów: ilośd wpisów na blogu w ciągu ostatnich 3 miesięcy *(styczeo 2011, grudzieo, listopad 2010); Łączna ilośd wpisów na blogu w 2010 roku (tylko dla blogów założonych przed styczniem 2010 – minimum rok istnienia); o organizacja bloga: czy blog posiada archiwum wpisów o ilośd autorów bloga o video: czy na blogu dodawane są własne materiały wideo firmy ?(ostatnie 12 miesięcy)• Zebrania danych do analizy dokonali studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach zaliczenia zająd „Blog jako narzędzie PR”. Projekt badania, analiza i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski*kryterium 3 miesięcy przyjęto jako miarę aktywności bloga (dolna granica aktywności bloga w Konkursie na najlepszy polski blog firmowy roku) Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 3
 • 4. Wyniki badaoWyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 4
 • 5. Wiek blogów Od jak dawna blogi są wykorzystywane w Paostwa firmie? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 36,8% 29,3% 29,4%• 2/3 polskich blogów firmowych jest 26,5% prowadzona powyżej roku, z czego 36,8% 24,4% 24,4% ma więcej niż 2 lata 19,5%• W 2010 roku powstało znacznie mniej nowych blogów niż w 2009.• W 2010 roku mniej niż co 10ty blog był 7,4% blogiem nowym (prowadzonym krócej niż 2,4% pół roku, a w 2009 co 5ty). 0,0% Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do Od roku do 2 lat Powyżej 2 lat roku (2010) 0% Do 3 miesięcy 7% Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do roku Od roku do 2 lat 37% 26% Powyżej 2 lat 29% 5 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 • 6. Ilość blogów Ile blogów prowadzonych jest jako oficjalne blogi firmowe? 85,4% 86,8% 2009 (n=41)• Niespełna 15% polskich firm 2010 (n=68) piszących blogi posiada więcej niż 1 blog• Dominującym sposobem wykorzystania bloga firmowego jest model prowadzenia pojedynczego bloga 9,8% 8,8% 4,9% 2,9% 0,0% 1,5% jeden dwa trzy cztery lub więcej Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 6
 • 7. Rodzaje blogów Jak można określid Paostwa blog/blogi firmowe? 2009 (n=41) 70,7%• W 2010 roku polskie firmy porzuciły pisanie blogów tematycznych (70% wskazao w roku 2009) i 63,4% skoncentrowały się na typowo korporacyjnym zastosowaniu blogów• Połowa polskich blogów firmowych (52,9%) to blogi o 52,9% firmie, 38% to blogi poświęcone produktom, a 27,9% 48,8% promocji.• W pytaniu można było udzielid kilka odpowiedzi, należy 38,2% zatem zakładad (biorąc pod uwagę, że 86,8% polskich firm 34,1% prowadzi jeden blog) że prezentowana klasyfikacja odnosi się do proporcji oraz charakteru informacji zamieszczanych 27,9% na blogu głównym. Z drugiej strony należy również pamiętad, że zjawisko blogowania firmowego w Polsce jest relatywnie młode – znaczna częśd polskich blogów firmowych w początkach istnienia unikała tematów stricte firmowych (obawa przed otwartą komunikacją, nieznajomośd blogosfery, brak doświadczenia, itp.). 4,4% Ograniczenia te znikają wraz z stażem blogowym, stąd należy zakładad, że ma to również przełożenie na tematy poruszane na blogu (odejście od „bezpieczniejszych” Blogi o firmie Blogi produktowe Blogi promocyjne Blogi tematyczne tematów ogólnych - niezwiązanych z firmą - na core businessowe).• Powyższą klasyfikację można odnieśd również do celów jakim ma służyd blog (prezentacja informacji o firmie; produktach; promocjach;) Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 7
 • 8. Znaczenie blogów Proszę ocenid znaczenie bloga w komunikacji firmy 2009 (n=41) 2010 (n=68) 60,0%• 54,4% firm wykorzystujących blogi w komunikacji określa ich znaczenie jako 48,8% ważne (42,6%) lub bardzo ważne (11,8%); 50,0% 42,6%• Należy jednak zwrócid uwagę na 40,0% nieznacznie malejący względem 2009 roku 32,4% odsetek firm, które określają blogi jako istotne z punktu widzenia komunikacji. 30,0% 24,4% Może to wynikad z „oswojenia” przez firmy 19,5% blogów jako narzędzi komunikacji z 20,0% rynkiem (2/3 polskich blogów firmowych 13,2% 11,8% jest prowadzona powyżej roku). 10,0% 4,9%• Zaledwie 13,2% uznaje je za mało ważne. 0,0% zupełnie mało ważny jest ważny bardzo ważny nieważny wykorzystywany w komunikacji firmy Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 8
 • 9. Cele Jakie cele ma realizowad prowadzenie bloga/blogów firmowych?• Głównym celem prowadzenie blogów 73,5% 73,2% 2009 (n=41) firmowych w Polsce jest budowanie pozycji firmy (pracowników jako 60,3% 2010 (n=68) 61,8% ekspertów w branży - 3/4 wskazao) 61,0% 60,3% 57,4%• Na kolejnych pozycjach wskazywane są 53,7% „wyróżnianie się na tle konkurencji” 48,8% (61,8%) oraz „budowanie relacji z 35,3% klientami” (60,3%) 34,1% 34,1%• Istotne wzrosty w stosunku do 2009 zanotowały : „Zwiększenie wiarygodności 26,5% firmy” (+11,5 pkt proc.) oraz 19,1% 17,1% „wzmocnienie pozycji w wyszukiwarce” 12,2% 14,7% (+23,3 pkt proc.) 7,4% 4,9% 4,9% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 9
 • 10. Powody blogowania Kto był inicjatorem wprowadzenia bloga firmowego? 61,8% 2009 (n=37) 2010 (n=68) 48,6%• W ponad połowie przypadków inicjatorem rozpoczęcia blogowania 21,6% jest kadra zarządzająca (61,8%) 14,7% 10,3% 10,3% 10,8%• Dwukrotnie zmniejszył się udział działu 8,1% 8,1% marketingu w procesie inicjowania 1,5% 2,7% 1,5% nowych inicjatyw blogowych Zarząd, prezes, Inne osoby Dyrektor lub Dyrektor lub Pracownik Agencja• Bezpośrednimi motywacjami stojącymi za właściciel lub pracownik działu pracownik działu odpowiedzialny zewnętrzna rozpoczęciem blogowania są przede dyrektor marketingu PR za internet wszystkim chęd rozpoczęcia mniej wyższego szczebla formalnej komunikacji z klientami (1/4 wskazao) oraz budowanie pozycji eksperta w branży; wyróżnienie się i budowanie Z jakich powodów rozpoczęte zostało prowadzenie bloga/blogów? wizerunku (23,3%) 28,7% 26,7% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 23,3% 21,3% 17,5% 15,8% 13,9% 13,9% 11,1% 10,0% 6,5% 4,6% 5,0% 1,7% Bezpośrednia, Budowanie pozycji Prezentacja firmy i Inne Edukacja i pomoc Możliwośd wyjścia Poznanie opinii mniej formalna eksperta, chęd jej produktów, klientom poza tematykę klientów komunikacja z wyróżnienia się, przekazywanie firmową klientem budowanie aktualności wizerunku firmy produktowych 10 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 • 11. Czy cele te są realizowane i firma osiąga założone korzyści z blogów?Wyniki blogowania 2009 (n=41) 2010 (n=68) 56,1%• Zdecydowana większośd firm 52,9% (83,8%) piszących blogi pozytywnie ocenia realizację założonych celów jakie ma realizowad komunikacja z 39,0% wykorzystaniem blogów firmowych 30,9%• 30,9% przedstawicieli firm zdecydowanie pozytywnie ocenia realizację celów oraz uważa, że osiąga założone korzyści z ich prowadzenia. 10,3% 5,9% 4,9% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzied Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 11
 • 12. b2b Czy partnerzy biznesowi firmy korzystają z bloga? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 46,3%• Ponad połowa (54,4%) blogów jest 42,6% odwiedzana przez partnerów biznesowy firm.• Jednak znacząco wysokiemu odsetkowi firm trudno jest wskazad czy blog jest odwiedzany przez partnerów biznesowych (niemal 23,5% 1/4). 20,6% 19,5% 14,6% 14,6% 11,8% 4,9% 1,5% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzied Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 12
 • 13. Autorzy Kto prowadzi Paostwa bloga/blogi firmowe? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 32,4% 29,3%• Blogowanie firmowe jest w Polsce 27,9% domeną działów marketingu i public 24,4% 23,5% relations (69,1% wskazao) 22,0%• Niemal co trzeci blog firmowy w Polsce jest prowadzony (lub współtworzony) przez osobę 9,8% kierującą działem marketingu lub PR 8,8% (27,9%) 4,9% 2,9%• Wysoki odsetek osób zarządzających firmą angażuje się w blogowanie. Szef działu marketingu i Specjalnie dedykowany Dział marketingu i PR – Dyrektor zarządzający Firma zewnętrzna np. Należy jednak podkreślid, że są to PR pracownik działu brak określonej osoby firmy agencja PR raczej przedstawiciele małych lub marketingu i PR jednoosobowych firm. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 13
 • 14. Jak często umieszczane są wpisy na blogu/blogach?Częstotliwość 41,5% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 30,8% 26,8% 26,2% 26,8%• Niemal połowa firm dodaje co 23,1% najmniej jeden wpis tygodniowo.• Jednocześnie w porównaniu z 2009 15,4% rokiem znacząco spadła ilośd firm dodających kilka wpisów w tygodniu 4,9% 4,6% (- 18,4 pkt proc.) – co również może 0,0% byd efektem dojrzewania blogosfery Kilka razy w Przynajmniej raz w Kilka razy na Przynajmniej raz na Rzadziej niż raz firmowej w Polsce. tygodniu. tygodniu. miesiąc miesiąc. miesiącu.• Co piąty autor bloga deklaruje zmniejszenie aktywności na blogu Czy ta liczba zmieniła się w porównaniu (21,5%) do początkowego okresu istnienia bloga? 46,3% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 38,5% 34,1% 30,8% 21,5% 12,2% 9,2% 7,3% Wpisy pojawiają się Liczba wpisów jest taka Liczba wpisów się Trudno powiedzied częściej sama zmniejszyła 14 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 • 15. Promocja Czy blog/blogi firmowe są promowane? 2009 (n=41) 2010 (n=65) 87,8%• Niemal wszystkie firmy prowadzące 80,0% blogi wykorzystują co najmniej 72,3% jeden sposób ich promocji.• Najpopularniejszym sposobem 51,2% wspierania czytelnictwa bloga jest 43,1% wykorzystanie firmowej strony 31,7% WWW (80% wskazao). 18,5%• Istotnie wzrosło znaczenie wykorzystania pozycjonowania 4,9% 4,6% bloga w wynikach wyszukiwania Tak, na stronie Tak, poprzez Tak, w mediach Tak, w inny sposób Nie są promowane (wzrost o 11,4 pkt proc.) firmowej pozycjonowanie w społecznościowych w żaden sposób• 3/4 podmiotów wspiera blogi wyszukiwarkach wykorzystując inne serwisy z kategorii social media Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 15
 • 16. Narzędzia Jakie narzędzia i elementy funkcjonalne są wykorzystywane na blogu? 2009 (n=41) 2010 (n=65) 95,2% 93,8% 83,1%• Niemal wszystkie firmy prowadzące 78,6% blogi dają możliwośd komentowania 69,0% wpisów (93,8%) 64,6% 57,1%• W ciągu roku ponad dwukrotnie obniżyła się popularnośd blogrolla (-38,2 pkt proc.) 30,8% 33,8%• Nieznaczne wzrosty zanotowały 28,6% 28,6% wszystkie narzędzia z kategorii 16,9% „multimedia”: materiały graficzne, 12,3% 7,7% dźwiękowe i wideo. 4,8% 7,1% 4,8% 4,6% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 16
 • 17. Platformy Z jakiej platformy blogowej korzysta firma? 80,0% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 75,4% 71,4%• 3/4 polskich blogów firmowych jest 70,0% prowadzona w wykorzystaniem 60,0% platformy Wordpress 50,0%• Co dziesiąta firma wykorzystuje 40,0% własny system blogowania• Udział pozostałych platform jest 30,0% pomijalny 20,0% 13,8% 11,9% 10,0% 7,1%6,2% 4,8% 3,1% 0,0% własna Blox Blogspot Blogger Wordpress platforma Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 17
 • 18. Polityka firm Czy firma posiada komórkę zajmującą się marketingiem internetowym? 55,0% 52,3% 47,7% 45,0%• Co druga blogująca polska firma nie posiada wydzielonego działu tak odpowiedzialnego za marketing nie internetowy.• W ciągu roku dwukrotnie obniżył się wskaźnik przyzwolenia dla blogowania pracowników na stronie firmowej (-20,1 pkt proc.). 2009 (n=40) 2010 (n=65) Powiązane jest to zapewne z profesjonalizacja działao firm Czy pracownicy mają pozwolenie na prowadzenie własnych w obszarze blogowania (blogują blogów na stronach serwisu firmowego? głównie działy marketingu i PR, 75,4% organizacja ma większe doświadczenie i świadomośd celów jakie ma realizowad blog.) 55,3% 44,7% tak nie 24,6% 2009 (n=38) 2010 (n=65) 18 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 • 19. Firmy Wielkośd firmy – ilośd pracowników 42,5% 2009 (n=41) 2010 (n=65) 35,4% 32,3%• W drugiej fali badania wzrósł 22,5% znacząco odsetek firm 17,5% 16,9% 17,5% 15,4% zatrudniających do 5 pracowników (+12,9 pkt proc.) a zmniejszył tych zatrudniających od 5-20 osób.• W 2010 roku dominująca w badaniu Do 5 osób Od 5 do 20 osób Od 20 do 100 osób Powyżej 100 osób branżą okazał się „Handel” (23,8% firm).• Znaczący wzrost ilości W jakiej branży działa firma? respondentów nastąpił w kategorii 28,3% rok 2009 rok 2010 „Telekomunikacja i IT” (+9,2 pkt 23,8% 23,9% proc.) 19,0% 17,9% 15,2% 11,9% 9,5% 8,7% 8,7% 7,1% 6,5% 6,0% 6,5% 4,8% 2,2% 19 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 • 20. Wyniki analizy statystycznej Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 20
 • 21. Ilośd autorów bloga (PL)Autorzy (n=313) 1 2 23% 3• W 40% przypadków nie udało się 4 40% stwierdzid ilu autorów publikuje na 5 blogu (brak podpisów, niejasne 6 opisy, podpis „admin”, etc.) 7 12%• Analizując wyniki nie ujmujące 8 powyższej niewiadomej można 9 stwierdzid, że 39% polskich blogów 7% 10 do 20 3% 5% firmowych posiada wyłącznie 3% powyżej 21 jednego autora. 1% 1% 1% 2% brak danych• Co piaty blog posiada 2 autorów, a (n=313) 2% (trudno stwierdzid) średnio co dziesiąty trzech.• 5% polskich blogów firmowych ma pomiędzy 10-20 autorów 2% 2% 4% 5% 3% 2% 3% 39% 7% 12% 21% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 21
 • 22. Tożsamość autorów Sposób podpisywania wpisów przez autorów bloga (PL) (n=335)• Zaledwie na co trzecim polskim 29% blogu firmowym autorzy są podpisani z imienia i nazwiska (29%) imię i nazwisko - to wynik dwukrotnie gorszy niż w tylko imię przypadku blogów zagranicznych (na 57% brak podpisu 57% blogów możemy poznad autora z imienia i nazwiska). 14% Sposób podpisywania wpisów przez autorów bloga (ENG) (n=221) 32% imię i nazwisko tylko imię brak podpisu 57% 11% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 22
 • 23. Tożsamość autorów Czy na blogu są zdjęcia autorów? (PL) (n=331)• Publikacja fotografii autorów ma 32% miejsce na około 1/3 analizowanych blogów (32% PL vs 40% ENG) tak nie 68% Czy na blogu są zdjęcia autorów? (ENG) (n=204) 40% tak nie 60% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 23
 • 24. Kontakt do autorów Czy na blogu podano e-mail do autorów lub firmy? (PL) (n=335)• Ponad połowa blokujących firm nie zamieszcza na blogu adresu poczty 41% elektronicznej. tak nie 59% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 24
 • 25. Ilośd wpisów na blogu w ciągu 3 miesięcyAktywność (listopad, grudzieo 2010, styczeo 2011) (PL) (n=315) 0 1% 1 2 10% 3 4• Na 1/3 blogów firmowych w ciągu 10% 30% 5 ostatnich 3 miesięcy nie pojawił się 6 żaden wpis. 7 10% 8• Blogi zagraniczne są jednak 9 zdecydowanie bardziej aktywne – na 5% 10 45% blogów w ciągu ostatnich 3 3% 4% od 11 do 15 7% miesięcy pojawiło się 16 lub więcej 3% od 16 do 30 3% 4% 3% 4% od 31 do 100 wpisów (na co piątym nawet 3% powyżej 100 powyżej 30 wpisów).• Porównując polskie i zagraniczne Ilośd wpisów na blogu w ciągu 3 miesięcy blogi, które dodały więcej niż 100 (listopad, grudzieo 2010, styczeo 2011) (ENG) wpisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy 0 (n=208) (czyli średnio 1 dziennie) należy 1 zwrócid uwagę na niemal 9% 2 3 dziesięciokrotną różnicę w ilości 27% 4 takich blogów (na rzecz 5 zagranicznych). 21% 6 7 8 2% 9 3% 2% 10 15% 3% od 11 do 15 3% 1% od 16 do 30 7% 3% 0% od 31 do 100 2% 2% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com powyżej 100 25
 • 26. Ilośd komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami (PL)Dyskusja (n=315) 2% 0 1% 6% 1 1% 8% 2• Zarówno w przypadku blogów 2% 1% 3 polskich jak i zagranicznych w 40% 43% 3% 4 2% przypadków pod 5 ostatnimi 5 4% wpisami nie zanotowano żadnego 6 komentarza. 8% 7• Średnio co 10 blog posiada 8% 8 przynajmniej 1 komentarz pod 5 11% 9 ostatnimi wpisami.• Około połowy blogów firmowych posiada co najmniej 2 komentarze Ilośd komentarzy pod 5 ostatnimi wpisami (ENG) pod jednym z 5 ostatnich wpisów. (n=210) 3% 0 1 14% 2 40% 3 9% 4 1% 5 3% 6 3% 7 3% 4% 8 3% 7% 6% 9 2% 2% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 26
 • 27. Czy blog posiada archiwum wpisów? (PL)Narzędzia (n=326) 34%• 2/3 blogów firmowych posiada tak archiwum wpisów. nie 66% Czy blog posiada archiwum wpisów? (ENG) (n=211) 36% tak nie 64% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 27
 • 28. Więcej na blogifirmowe.wordpress.com to be continued Czytaj też: „E-book social media:wehikuł percepcji społecznej” (pdf) 28
Fly UP