...

Mezopotamia1

by lukasz-niemczyk

on

Report

Category:

Travel

Download: 0

Comment: 0

3,603

views

Comments

Description

Mesopotamia, Babilon, Asyria, Mezopotamia
Download Mezopotamia1

Transcript

 • 1. MEZOPOTAMIA Łukasz Niemczyk
 • 2. Mezopotamia , czyliMiędzyrzecze , ponieważ położona była pomiędzydwiema wielkimi rzekami –Eufratem i Tygrysem(dzisiejszy Irak)
 • 3.  
 • 4. Cywilizacja– stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym , uwarunkowany stopniem opanowania przez człowiekaprzyrody.
 • 5.
  • Przykładowe składowe cywilizacji:
  • pismo
  • organizacja terytorialna
  • handel
  • wiara, świątynie
  • organizacja życia miejskiego, miasta
  • administracja, prawo
 • 6. Półwysep Arabski ze względu na swój gorący klimat nie sprzyjał osadnictwu, więc ludzie zaczęli się gromadzićw pobliżu wielkich rzek (Eufrat, Tygrys) oraz nadZatoką Perską .Rzeki umożliwiały uprawę roli, ale im dalej od rzeki, tym życie stawało się trudniejsze. Ludzi przybywało, więc zaczęto stosować kanały nawadniające (irygacja), pozwalające na życie nieco oddalone od głównych rzek (oczywiście nie przesadzajmy tutaj z tymi odległościami )
 • 7. Jeśli chodzi o pierwszych osadników, to kwestia jest dość sporna, ponieważ różne źródła podają okresy od ok. 8000 r. p.n.e. do 6000 r. p.n.e.My skupmy się na ok. 3100 r. p.n.e., kiedy to Międzyrzecze zamieszkiwaliSumerowie– pierwszy główny lud Mezopotamii, który ukształtowałpierwszą cywilizacjęna jej terenie.
 • 8. LUDZIE MEZOPOTAMII
  • budowali miasta (państwa-mista), z których główne to:Ur, Uruk, Lagasz, Nippur, Eridu
  • miasta rywalizowały o ziemie uprawne
  • na czele państwa stoi król – najwyższy kapłan, zwierzchnik armii
  • budowali sieci irygacyjne
  • wznosili świątynie
  • rzeźbili
  • nie wykazywali chronologii, za punkt odniesienia służyły ważne wydarzenia (np. 5 dni po objęciu tronu wydarzył się…)
 • 9. LUDZIE MEZOPOTAMII
  • prowadzili handel z różnymi zakątkami świata (Egipt, Dolina Indusu), oferując towary mezopotamskie ( tkaniny, ozdoby, broń, zboża, owoce ), a sprowadzalidrewno, złoto, metale
  • wykonywali naczynia ceramiczne (np. na kole garncarskim)
  • trudnili się rolnictwem i hodowlą
  • wprowadzilisystem sześćdziesiętny(24 h , 60min, 60 s, okrąg o mierze 360 °)
  • wprowadzilikalendarz oparty na ruchy księżyca
  • wprowadzili system miar i wag (talent, czyli 60 kg = 30 min = 60 szekli)
 • 10. WIERZENIA SUMERÓW
  • Wiara Sumerów opierała się głównie na kulcie przyrody i politeizmie (wielobóstwo – wiara w wielu bogów). Każdy bóg opiekował się jednym miastem, gdzie miał swoją świątynię – Ziggurrat. Główne bóstwa:
  • An– najwyższy bóg, twórca i władca wszechświata, posiadał świątynię w Uruk
  • Enlil– syn Ana, bóg powietrza i twórca człowieka, świątynia w Nippur
  • Enki– syn Ana, bóg słodkich wód, bóg mądrości, stwórca człowieka, świątynia w Eridu
  • Nanna– bóg księżyca, władca życia i śmierci, świątynia w Ur
  • Anat– bóg wojny
  • Inana– bogini miłości, najważniejsza bogini
 • 11. Ziggurrat w Ur. fot. crystalinks.com
 • 12. Ziggurrat w Nippur, fot. users.ox.ac.uk
 • 13. SPOŁECZEŃSTWO SUMERYJSKIE Społeczeństwo sumeryjskie miało strukturę klasową. Władcą był król-kapłan, mający władzę nieograniczoną, będący najważniejszą osobą w państwie (później nastąpił podział tych dwóch funkcji). Pojawiła się warstwa rzemieślników trudniących się m.in. tkactwem, garncarstwem, odlewnictwem. Ponieważ rozwijał się handel, to musiała istnieć również warstwa. Na końcu społecznej drabiny znajdowali się niewolnicy, którzy wykonywali najtrudniejszą pracę (szczególnie na budowach).
 • 14. CO JEDLI SUMEROWIE?
  • pieczywo
  • papki zbożowe
  • potrawy rybne
  • desery
  • powszechne było jadanie posiłków na słodko, bowiem cukier otrzymywali z palmy daktylowej, bądź używali miodu
 • 15. RODZINA W MEZOPOTAMII
  • składała się z męża , żony i dzieci
  • ojciec miał władzę nad pozostałymi członkami rodziny (mógł np. dzieci oddać w zastaw, sprzedać)
  • mieszkała we wspólnym ceglanym lub trzcinowym domu
 • 16. PISMO A SUMEROWIE Sumerom ogólnie przypisuje się wynalazekpisma klinowego . Jest to jednak kwestia sporna i obecnie kwestionuje się ich jako twórców pisma.Pismo początkowo miało charakter piktograficzny, to znaczy, że dane słowa przedstawiano w formie obrazków.Pismo piktograficzneewoluowało i powstało pismo klinowe, składające się z ok. 500 znaków.
 • 17. Pismo klinowe, fot. blox.pl
 • 18. Od pisma piktograficznego do klinowego
 • 19. O PIŚMIE I PIŚMIENNICTWIE SŁÓW KILKA Sumerowie zakładali szkoły, w których między innymi uczono pisma. Pismem przede wszystkim zapisywano gliniane tabliczki, żłobiąc je rylcami z trzciny. Powstawały równieżzalążki bibliotek. Epos o Gilgameszu– pierwszy i spisany sumeryjski poemat, którego najpełniejsza wersja pochodzi z niniwskiej biblioteki i jest napisana w języku akadyjskim. Gilgamesz był legendarnym, piątym królem Uruk. Poemat traktuje o jego poszukiwaniach rozwiązania zagadki nieśmiertelności.
 • 20. Pismo klinowe, fot. historycy.org
 • 21. AKADOWIE NAJEŻDŻAJĄ NA SUMERÓW Około połowy III tysiąclecia p.n.e. na terytorium Mezopotamii najechaliAkadowie(Akadyjczycy) . Akadyjczykami dowodziłSargon I Wielki , który koronował sięWładcą Czterech Stron Świata. Na podbitych terytoriach utworzyli oni swoje państwo, którego stolicą zostałBabilon . Językiem obowiązującym stał się akadyjski. Z czasem terytoria Akadyjczyków podzieliły się na dwa państwa –Babilonię(dzisiejszy Irak) iAsyrię(północna Mezopotamia).
 • 22. AKADOWIE NAJEŻDŻAJĄ NA SUMERÓW Akadowie nie niszczyli osiągnięć Sumerów. Łączyli je ze swoimi, ulepszali lub po prostu przejmowali bez zmian.
 • 23. BABILONIA I ASYRIA
  • podbicie i połączenie miast-państw w imperium babilońskie
  • rządy Hammurabiego
  • Kodeks Hammurabiego
  • liczne najazdy (Hetyci, Kasyci)
  • zmiany dynastii
  • początkowo zacofana północ
  • trudne warunki
  • trudnienie się handlem
  • liczne najazdy
  • przez pewien czas największa potęga w Mezopotamii
  • najważniejszy władca: Szamsziadad I
  • Babilonia
  • Asyria
 • 24. KALENDARIUM BABILONII
  • II połowa III tysiąclecia p.n.e. - Mezopotamia zjednoczona pod rządami dynastii akadyjskiej i sumeryjskiej III dynastii z Ur.
  • około 1894 p.n.e. - początek panowania I dynastii babilońskiej
  • 1792 p.n.e. - 1750 p.n.e. - panowanie Hammurabiego w Babilonii, powstanie imperium babilońskiego, kodyfikacja prawa, tzw. Kodeks Hammurabiego.
  • około 1570 p.n.e. - 1157 p.n.e. - panowanie dynastii kasyckiej w Babilonie.
  • XV - XIV wiek p.n.e. - rozkwit i potęga kasyckiej Babilonii.
  • 1124 p.n.e. - 1103 p.n.e. - panowanie Nabuchodonozora I. Krótki renesans świetności Babilonii.
 • 25. KALENDARIUM BABILONII
  • X - IX wiek p.n.e. - migracja Chaldejczyków do południowej Mezopotamii.
  • 626 p.n.e. - 539 p.n.e. - panowanie dynastii chaldejskiej - tzw. okres nowobabiloński.
  • 539 p.n.e. - podbój Babilonii przez Persów.
  • 331 p.n.e. - podbój Babilonii przez Aleksandra Wielkiego.
  • 331 p.n.e. - około 141 p.n.e. - okres hellenistyczny. Panowanie Seleukidów.
  • około 141 p.n.e. - ukończenie podboju Babilonii przez Partów.
  • początek okresu nowoperskiego.
  • VI wiek - podbój Babilonii przez Arabów kończy okres cywilizacji starożytnej.
 • 26. Opisanie Asyrii jest Twoim zadaniem domowym.
 • 27. KODEKS HAMMURABIEGO Hammurabi w Babilonii wprowadził prawo, znane jakoKodeks Hammurabiego . Wprowadzał on zasadę„oko za oko, ząb za ząb” . W praktyce okazywało się jednak, że byli równi i równiejsi, bo wyrok często zależał od klasy, w której człowiek się znajdował.
 • 28. Kamienna tablica z Kodeksem Hammurabiego, fot. wikipedia.pl
 • 29. KRÓL BABILONII: *dowodził armią * przyjmował posłów od innych władców i zawierał przymierza bądź wypowiadał im wojny * wydawał prawa, wydawał wyroku w sprawach sądowych * mianował urzędników * wysłuchiwał sprawozdań naczelników miast i podejmowałodpowiednie decyzje w sprawach, które mu przedłożyli, zwłaszcza z uwagą przyjmował raporty o stanie sieci nawadniających i wydawał decyzje w sprawie budowy nowych kanałów i tam * opiekował się świątyniami, składał ofiary bogom
 • 30. KONIEC BABILONII Po śmierci Hammurabiego państwo rozpadło się. W początkach pierwszego tysiąclecia przed naszą erą Mezopotamia została podbita przez Asyrię. Jej władcy panowali nad tym obszarem przez 200 lat. Ich okrutne rządy doprowadziły jednak do buntu. Asyryjczyków pokonał władca Babilonu, a samo miasto odzyskało dawną świetność. Natomiast w połowie VI w. przed naszą erą powstało największe imperium Starożytnego Wschodu - monarchia perska. Przetrwała także ok.200 lat, aż została podbita przez Aleksandra Wielkiego w 330 roku przed naszą erą. Tak nastał kres państw na terenach Mezopotamii
 • 31. SŁOWNICZEK Kodeks– usystematyzowany zbiór przepisów prawnych. Prawo zwyczajowe– to normy prawne trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii. Piktogram– przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Pismo klinowe- pismo ideograficzno-sylabiczne
 • 32. ENCYKLOPEDIA WIEM O PIŚMIE KLINOWYM: Klinowe pismo , pismo ideograficzno-sylabiczne, stworzone przez Sumerów. Najstarsze znane zabytki pisma klinowego pochodzą z końca IV tysiąclecia p.n.e. W pierwotnej postaci klinowe pismo sumeryjskie było pismem piktograficznym (obrazkowym), z czasem obrazki-znaki zaczęły oznaczać również sylaby. W swojej rozwiniętej postaci klinowe pismo sumeryjskie składało się z: 1) ideogramów - znaków oznaczających całe wyrazy. 2) znaków o wartości fonetycznej oznaczającej 4 samogłoski i kilkaset sylab. 3) determinatywów - znaków występujących przed lub po wyrazach i służących do określenia kategorii znaczeniowych. Charakterystyczny kształt znaków, tzw. kliny, wiąże się z materiałem pisarskim (gliniane tabliczki, na których w miękkim materiale trzcinowym rylcem wyciskano znaki od lewej ku prawej). System sumeryjski przejęły inne ludy zachodniej Azji. Pismo klinowe przetrwało do końca I tysiąclecia p.n.e. Używali go, przystosowując do swego języka: Babilończycy (2. połowy III tysiąclecia p.n.e.), Asyryjczycy, Huryci, Hetyci, Urartyjczycy, Elamici z czasów Achemenidów (pismo alfabetyczno-sylabiczne). Semiccy mieszkańcy Ugarit (XV w. p.n.e.) utworzyli własne klinowe pismo alfabetyczne.
 • Fly UP