...

Michał Boni - Polska 2030

by kprm

on

Report

Category:

Travel

Download: 0

Comment: 0

5,418

views

Comments

Description

 
Download Michał Boni - Polska 2030

Transcript

 • 1. 1
 • 2. Wyzwania rozwojowe
  Potrzeba porozumienia, co do tego, że przed Polską stoją wyzwania rozwojowe, wymagające ogólno-społecznegozaangażowania i odpowiedzialności politycznej.10 wyzwań ma charakter kluczowy.
  STABILNY, WYSOKI WZROST GOSPODARCZY
  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
  WYSOKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY
  SOLIDARNOŚĆI KONWERGENCJA REGIONALNA
  POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
  SPRAWNE PAŃSTWO
  WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
  ODPOWIEDNI POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY
  BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE
  GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY I ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
  2
 • 3. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju
  DYFUZJA
  3
 • 4. Model długookresowego rozwoju „Polska 2030”
  Dobrajakośćżycia
  Aspiracje – roszczenia, perspektywa generacyjna,solidarność pokoleń?
  Zrównoważonyrozwój regionalny
  Większa spójnośćspołeczna
  Rozwójkapitału społecznego
  Społeczny wymiar rozwoju
  Sprawnyrynekpracy
  Nowoczesnainfrastruktura
  Mikropolityki rozwoju
  Rozwójkapitału intelektualnego
  Bezpieczna energia, czyste środowisko
  Sprawne państwo
  Potencjałdemograficzny
  Polityka wzrostugospodarczego
  Solidne fundamenty rozwoju Polski
  Generacja 2.0 – pokolenie aspiracji:pokonanie „luki edukacyjnej”i „luki technologicznej”
  Oś polaryzacji
  Oś dyfuzji
  4
 • 5. Fale demograficzne w Polsce
  5
 • 6. Potencjał demograficzny
  Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030
  • Na początku XXI wieku Polska jest wciąż krajem relatywnie młodym w sensie demograficznym.
 • 7. Aktualne tendencje – wydłużanie się przeciętnej długości życia oraz niska dzietność – wskazują jednak, że w najbliższych dekadach należy oczekiwać niekorzystnych zmian w strukturze wiekowej ludności.Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
  • Wg projekcji GUS w perspektywie roku 2030 liczba osób w wieku pow. 65 lat zwiększy się do około 10 mln (2006: 7 mln), przy zmniejszającej się liczbie osób w wieku produkcyjnym.
 • 8. Zmiany demograficzne to nie tylko zagrożenie – są one w dużej mierze wynikiem rozwoju cywilizacyjnego.
 • 9. Potencjał polskich seniorów jako źródło impulsów rozwojowych?6
  Źródło: ZUS, KRUS, obliczenia własne
 • 10. Potencjał demograficzny
  Solidne fundamenty rozwoju Polski
  7
 • 11. Zrównoważony rozwój regionalny
  Społeczny wymiar rozwoju
  8
 • 12. 9
  Obszary/ regiony metropolitarne w sieci drógi kolei ten-transport
  Źródło: Sieć regionów metropolitarnych RP wg UniiMetropolii Polskich, Paweł Adamowicz, Prezes Unii Metropolii Polskich, 7.09.09
  Obszary miejskie 0,2-0,5 mln osób
 • 13. Obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej
  10
  Źródło: Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020:Regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR 2009
 • 14. Jakość życia a regiony
  Źródło: dzennikwschodni.pl
  11
 • 15. Wyzwania 2030 a nowy typ przewag konkurencyjnych
  • Przewagi z tytułu szybkiej dyfuzji cywilizacyjnej (świat – Europa – Polska – metropolie – obszary wiejskie),
 • 16. Przewagi z tytułu rozwoju kapitału intelektualnego (edukacja przez całe życie: 3 – 83 lata; wykształcenie wyższe powszechne, brokering biznesu i nauki, innowacyjność),
 • 17. Przewagi z tytułu wzrostu aspiracji postmaterialnych nowych generacji (ekonomia życia codziennego – work and leisure time),
 • 18. Przewagi z tytułu wzrostu kreatywności i rozwoju klas kreatywnych (nowe środowisko audio-wizualne, kultura czynnikiem wzrostu),
 • 19. Przewagi z tytułu wzrostu kapitału społecznego (orientacja na rozwój – zdolność do współpracy: life wide learning, dostępność transportowa i komunikacyjna).12
 • 20. Rozwój kapitału intelektualnego
  Mikropolityki rozwoju
  13
 • 21. Inwestycje w edukację
  14
  Inwestycje w edukację
  Wyniki ucznia na tle swojej grupy wiekowej
  Polski system oświaty charakteryzuje anachronicznepodejściedorolinauczyciela–widzianego bardziejjakourzędnikazbiurokratyzowanegosystemu niżjako„pracownikwiedzy”i współwychowawcaprzygotowującymłodychludzidouczeniasięprzezcałeżycie.
  Inwestycje w kapitał ludzki najmłodszych dają największy zwrot – są najbardziej opłacalne nie tylko dla samych dzieci, ale również dla społeczeństwa. W długim okresie przekładają się na wyższy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, niższe wskaźniki przestępczości.
 • 22. Edukacja: wyrównywanie szans rozwojowych
  Szkoła jest w niedostatecznym stopniu wykorzystywana jako miejsce wyrównywania szans rozwojowych. Polska należy do krajów, w których kariera edukacyjna dzieci jest najsilniej związana ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziców (na podstawie wyników PISA)
  Źródło: na podst. Mateju P. Smith M.L., Soukup P., Basl J., „ Determination of College Expectations in OECD Countries, „Czech Sociological Review”, vol 43. No. 6., (2007).
  15
 • 23. 16
  Oczekiwane na rynku pracy w USA umiejętności pracowników ze względu na typ zadań w okresie 1960-2000
  Źródło danych: Citizenship and Education in Twenty-eight Countries; The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 1999/2000
 • 24. Rozwój klas kreatywnych
  • Rozwój klas kreatywnych (zawody informatyczne, inżynierskie, nauk o człowieku, życiu i społeczeństwie, edukacji, sztuki, rozrywki, mediów; profesjonaliści: biznesu, finansów, marketingu, sfery zdrowia, prawnicy): z 10% do 30% w USA,
 • 25. Richard Florida – synergia 3T: technologie, talenty, tolerancja,
 • 26. Metropolitarny model rozwoju (lifestyle, uczelnie, usługi, przemysły kulturowe, dyfuzja wewnętrzna i zewnętrzna) – węzły metropolitarne,
 • 27. CDI (Indeks Kompozycji Różnorodności): Gay Index, Melting Pot Index, BohemianIndex a korelacja z High TechIndex. 17
 • 28. Globalny Indeks Kreatywności
  18
  • Duża czwórka miast pierwszego poziomu:Nowy Jork, Londyn ,Tokio, Paryż,
 • 29. Inne miasta pierwszego poziomu:Chicago, Los Angeles, Frankfurt, Hong Kong, Mediolan,
 • 30. Miasta drugiego poziomu:San Franciso, Sydney, Toronto, Zurich, Bruksela, Madryt, Meksyk, Sao Paulo, Moskwa, Seul,
 • 31. Miasta trzeciego poziomu:Boston, Waszyngton, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Minneapolis, Amsterdam, Caracas,Dusseldorf, Genewa, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Praga, Santiago, Taipei, Bangkok, Pekin, Montreal, Rzym, Sztokholm, Warszawa, Barcelona, Berlin, Budapeszt, Buenos Aires, Kopenhaga, Hamburg, Stambuł, Kuala Lumpur, Manila, Shanghai.Źródło: R. Florida, TheFlight of theCreativeClass
 • 32. Rozwój kapitału społecznego
  Społeczny wymiar rozwoju
  19
 • 33. Kapitał przetrwania i adaptacji vs kapitał rozwojowy
  Kapitał przetrwania i adaptacji
  Kapitał społeczny rozwojowy
  egalitaryzm, ukryta rywalizacja, bezpieczeństwo, przystosowanie, roszczeniowość, mała stabilizacja
  merytokracja,zasady rywalizacji, ryzyko, innowacyjność, odpowiedzialność, sukces
  Wymiar gospodarczy
  konserwatyzm struktur społecznych, paternalizm, bierność, nadmiar opiekuńczości, brak poszanowania prawa, afirmacja prywatności i dystans wobec państwa
  społeczeństwo zmiany, demokratyzacja, zaradność, samopomoc, uczestnictwo obywatelskie, legalizm, lojalność obywatelska
  Wymiar społeczny
  indywidualizm, krytycyzm, kreatywność, otwartość i tolerancja
  kolektywizm, oportunizm, imitacyjność, konformizm, ksenofobia, brak zaufania do obcych
  Wymiar kulturowy
  marzenia, samorealizacja, odwaga, naturalna mobilność, aspiracje, strategia radzenia sobie, nowe wzorce konsumpcji – postmaterializm, orientacja na przyszłość, globalizm
  przystosowanie, obawy, roszczenia, narzekanie, potrzeba stabilności, konsumpcja a potrzeby podstawowe, orientacja na przeszłość, prowincjonalizm
  Wymiar generacyjny
  20
 • 34. Rozwój NGOs a przestrzeń
  Liczba zarejestrowanych organizacji w poszczególnych województwach w 2006 r.
  Liczba organizacji pozarządowych według miejsca lokalizacji
  Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2006, Warszawa
  21
 • 35. Sprawne państwo
  Solidne fundamenty rozwoju Polski
  czy
  22
 • 36. 23
  Sprawne państwo – warunkiem wzrostu kapitału społecznego
  Solidne fundamenty rozwoju Polski
  Ewolucja administracji publicznej („od zaświadczenia do oświadczenia”)
 • 37. Sprawne państwo – e-governance
  24
  Wymagania dla procesów RIA (Rich Internet Access) używanych przez administrację centralną (2005 i 2008)
  % obywateli używających usług e-urzędu (2008)
  Skumulowana ilość subskrypcji na szerokopasmowy dostęp do Internetu na 100 mieszkańców (2003-2008)
  Źródło:Government at a glance 2009, OECD
 • 38. 25
  Kryzys a Polska 2030
  • Wychodzenie z kryzysu – strategia i fundamenty rozwoju,
 • 39. Kalendarz polityczny i merytoryczny (projekt 2+4: 2009-2011 oraz 2012-2015) – „okno szans”: 2011/2012,
 • 40. Nowe przewagi konkurencyjne: gospodarka wiedzy oparta na kreatywności,
 • 41. Odrobienie zaległości infrastrukturalnych,
 • 42. Cel: jakość życia (wielowymiarowość: od edukacji przez dietę i pracę w harmonii z życiem „silvereconomy” na starość),
 • 43. Mądre przywództwo,
 • 44. Kapitał społeczny – niewykorzystana rezerwa.
 • Fly UP