...

Trb Pytania I Odpowiedzi Na Egzamin

by baba1988glupia

on

Report

Category:

Travel

Download: 0

Comment: 0

12,586

views

Comments

Description

Download Trb Pytania I Odpowiedzi Na Egzamin

Transcript

  • 1. EGZAMIN: Technologia robót budowlanychPytania:1. Definicja wydajności pracy 2. Klasyfikacja koparek jednonaczyniowych ze względu na osprzęt 3. Podstawowe parametry robocze koparek jednonaczyniowych 4. Wydajność eksploatacyjna koparek jednonaczyniowych 5. Zapisz wzór na koszty stałe 6. Zapisz wzór na koszty jednorazowe 7. Zapisz wzór na koszty eksploatacyjne 8. Rodzaje wykopów budowlanych 9. Przeznaczenie koparek z osprzętem podsiębiernym 10. Przeznaczenie spycharek 11. Przeznaczenie zgarniarek 12. Zapisz czas trwania cyklu pracy spycharki 13. Podaj kolejne czynności przy wykonywaniu wykopu szerokoprzestrzennego 14. Od jakich czynników zależy pochylenie skarp wykopu 15. Podaj kolejne czynności przy planowaniu robót niwelacyjnych 16. Wymień schematy technologiczne pracy zgarniarek 17. Narysuj schemat technologiczny pracy spycharki przy odległości przemieszczania l=20m 18. Wymień sposoby zagęszczania gruntów 19. Rodzaje walców budowlanych 20. Zapisz współczynnik ośrodka pracy dla koparki 21. Zapisz współczynnik eksploatacyjny dla zmiany roboczej 22. Do jakich robót służą palownice 23. Oblicz pojemność lemiesza spycharki 24. Narysuj schemat pracy koparki przedsiębiernej 25. Jakie wykopy może wykonywać koparka przedsiębierna 26. Do jakich robót służą kafary 27. Podaj podstawowe właściwości wykresu mas ziemnych Odpowiedzi:1. Stosunek wielkości produkcji do liczby pracowników pomnożony przez ilość przepracowanych godzin. Inaczej ilość jednostek produkcji wykonanej w jednostce czasu. 2. Koparki: 1) przedsiębierne 2) podsiębierne 3) chwytakowe 4) zgarniakowedodatkowe: koparki jako młot do burzenia nawierzchni, ścian; koparki jako osprzęt dźwigowy; koparki jako żuraw; koparki z osprzętem nożycowym. 3. 1) pojemność łyżki 2) promień kopania 3) promień wyładowania 4) głębokość kopania5) głębokość kopania poniżej posadowienia 4. Qe = q*n*k*e k = kn*f*kwQe = q*n*kn*f*kw*e m3/hgdzie: Qe – wydajność eksploatacyjna; q – pojemność łyżki; n – liczba cykli pracy;kn – współczynnik wypełnienia łyżki; f – współczynnik spoistości gruntu;kw – współczynnik wysokości ściany wykopu; e – współczynnik eksploatacyjny
  • 2. K masz ( a + b ) 5. KS =100Trgdzie: K masz - koszt zakupu maszyny; a – odpis amortyzacyjny; b – odpis amortyzacyjny bazy maszyn; Tr - czas eksploatacyjny maszyny 6. K + K mont + K przem • mK j = trTbud gdzie: K tr - koszt transportu; K mont - koszt montażu; K przem - koszt przemieszczania maszyny; m – liczba przemieszczeń; Tbud - czas przebywania maszyny na budowie 7. Ke = Knap + Ksmar + Kobsł + Kenergii gdzie: Knap – koszty napraw; Ksmar – koszty wymiany olei; Kobsł – koszty obsługi8. 1) wykopy wąsko przestrzenne:b ≤ 1,5m b 2) wykopy szeroko przestrzenne: b ≥ 1,5mb3) wykopy jamiste: 9. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne i jamiste 10. Zdjęcie humusu, budowy wykopów i nasypów, mirelacja terenu, niwelacja niezbyt dużych zasięgów, obsypanie wykopów 11. Roboty inżynieryjne, makroniwelacja terenu, budowa wykopów i nasypów 12. Tc = Tskrawania + Tprzepychania + Twyładowania + Tjazdy powrotnej 13. 1) zdjęcie warstwy humusu 2) wykonujemy wykop koparką z transportem urobku 3) wykop mechaniczny na odkład 4) ostatnia warstwa ręcznie 5) zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem 14. 1) kategorii gruntu 2) wysokości wykopu 3) szerokości dna 15. 1) naniesienie siatki kwadratów na teren (boki od 10 do 100 m) 2) podział kwadratów na trójkąty równoramienne 3) wyznaczenie wysokości w wierzchołkach trójkątów 4) obliczenie objętości trójkątów 5) z którego wykopu na który nasyp będziemy transportować 6) jaką maszyną 16. 1) schemat podłużny 2) eliptyczny 3) ósemkowy 4) zygzakowaty 17.
  • 3. 18. 1) wałowanie - walec 2) ubijanie - ubijaki 3) wibrowanie – zagęszczarki wibrujące 19. 1) ze względu na sposób zagęszczania: - statyczne - dynamiczne2) ze względu na napęd: - przyczepne - samobieżne3) ze względu na powierzchnię: - gładkie - okołkowane - ożebrowane - na kołach gładkich20. QK = q*nK = Kn*f*Kw21. 22. Służą do wykonywania pali w gruncie. Palownica musi wykonywać następujące czynności: 1) wywiercić otwór; 2) wprowadzić rurę obsadową; 3) wprowadzić zbrojenie; 4) zabetonować otwórh2 23.q=•l 2 24.
  • 4. 25. Wykopy szerokoprzestrzenne 26. Do zabijania gotowych pali w gruncie i ścianek szczelnych 27. - linie wznoszące oznaczają partie wykopów - linie opadające oznaczają partie nasypowe - punkty maksymalne będą oznaczać przejście wykopu w nasyp - strzałka oznacza objętość bilansową mas ziemnych - Punkty zerowe oznaczają że od początku drogi do punktu zero objętości wykopu i nasypu są równe
  • Fly UP